Voksenunderviseruddannelsen som moduliseret uddannelse. Studieordning. UC Syddanmark Haderslev

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Voksenunderviseruddannelsen som moduliseret uddannelse. Studieordning. UC Syddanmark Haderslev"

Transkript

1 Voksenunderviseruddannelsen som moduliseret uddannelse Studieordning UC Syddanmark Haderslev

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med at udvikle denne uddannelsesmodel 3. Uddannelsens lovgrundlag 4. Målgruppe 5. Optagelsesbetingelser 6. Merit 7. Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) 8: Deltagerbetaling 9. Uddannelsens struktur 10. Uddannelsens formål 11. Uddannelsens studieområder 12. Uddannelsens organisering, indhold og opgaver Modul 1: Undervisning og læring Modul 2: Institution og kultur Modul 3: Den professionelle lærer Modul 4: Forsøgs- og udviklingsarbejde Modul 5: Kvalifikations- og kompetenceudvikling Modul 6 Uddannelsespolitik og voksenuddannelse 13. Arbejdsformer 14. Litteratur 15. Praktik 16. Evaluering, bedømmelse og prøve 17. Tekniske krav 18. Bekendtgørelsen 2

3 1. Indledning Voksenunderviseruddannelsen, som den er beskrevet i denne studieordning, er udviklet med henblik på at studerende med forskellige studie- og arbejdsvilkår kan deltage i uddannelsen. Man kan således tilmelde sig uddannelsen og gennemføre den som fuldtidsstuderende over et år, som deltidsstuderende over længere tid eller vælge at deltage i et eller flere moduler som efter - og videreuddannelse eller kombinere et modul med elementer fra andre uddannelser Undervisningsministeriet har den 22.maj 2008 godkendt, at UC Syddanmark udbyder uddannelsen som moduliseret forløb. Poul Hjort Madsen Uddannelsesleder UC Syddanmark, Haderslev Juni Formålet med denne uddannelsesmodel Målet med at udbyde VUU i denne uddannelsesmodel er at målrette arbejdet med voksenpædagogiske problemstillinger mod de studerendes faglige og erfaringsmæssige baggrund og fremtidige uddannelses- og erhvervssigte og deres erhvervskvalificering at give de studerende mulighed for at udvikle kompetencer i forhold til faglig og pædagogisk videreuddannelse at sikre, at den fleksible, moduliserede uddannelsesmodel er struktureret i et klart progressionsforløb gennem opdeling i 6 indbyrdes afhængige moduler, der er indholdsmæssigt tematiserede 3. Uddannelsens formelle grundlag Det lovmæssige grundlag for uddannelsen er Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 750 af 13. september 1995 om uddannelse af voksenundervisere, bekendtgørelse n. 453 af 21.maj 2007 om ændring af bekendtgørelse nr. 750, Lov om åben uddannelse samt Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser under Undervisningsministeriet. 4. Målgruppe Uddannelsen henvender sig til voksne med en faglig og uddannelsesmæssig baggrund, som de anvender eller påtænker at anvende i det voksenpædagogiske felt, som underviser, personalemedarbejder, konsulent el.lign. i virksomheder, offentlige eller private institutioner eller organisationer, og som af arbejds-, familiemæssige eller geografiske grunde har behov for en fleksibel udbudsmodel og som kan se mulighederne i samarbejde med studerende i andre landsdele og sektorer. Det kan endvidere være deltagere fra samme virksomhed/organisation, der har afdelinger flere steder i landet, og hvor medarbejdere gerne vil samarbejde om gennemførelse af uddannelsen. 5. Optagelsesbetingelser Det er en betingelse for optagelse, at ansøgerne har 1) en forudgående faglig kompetence, som begrundet kan anvendes indenfor voksenpædagogisk virksomhed 2) erfaring med undervisning, vejledning eller formidling i forhold til voksne målgrupper gennem længere tid, eller kendskab til voksenundervisning i form af et voksenpædagogisk grundkursus 3

4 6. Merit Voksenunderviseruddannelsen giver merit til den teoretiske og praktiske del af den pædagogiske uddannelse af lærere ved erhvervsskolerne, og der kan søges merit for en del af pædagogikum for gymnasielærere. Uddannelsen giver ligeledes merit til de pædagogiske fag på læreruddannelsen (pædagogik, psykologi og almen didaktik). 7. Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) For at kunne modtage SVU skal man være fuldtidsstuderende. Iflg. SVU -reglerne betyder det, at uddannelsen skal være tilrettelagt, så den udgør mindst 1,154 ECTS point pr. uge. Det betyder, at hele uddannelsen maximalt kan udstrækkes til 52 uger og hvert modul maximalt kan udstrækkes til 8,6 uger. 8. Deltagerbetaling: Efter lov om Åben Uddannelse ydes et statstilskud pr. studerende under forudsætning af at der opkræves deltagerbetaling. De aktuelle satser for deltagerbetalingen kan læses på vores hjemmeside. Der må herudover påregnes udgifter til bøger og materialer herunder kopiering, samt til eventuelle seminarer, som kan aftales på holdet og gennemføres som internat. 9. Uddannelsens struktur Voksenunderviseruddannelsen er normeret til ét årsværk svarende til 60 ECTS points. Uddannelsen kan udbydes som fuldtidsstudium eller som deltidsstudium. Uddannelsen består af to dele, en første del med temaer og problemstillinger af almen karakter, og en anden del med arbejde med et særligt sektorområde efter den studerendes eget valg. Første del skal være bestået, før anden del kan påbegyndes (se nedenfor om evaluering, bedømmelse og prøve). Uddannelsen er i denne moduliserede model organiseret i 6 moduler, og uddannelsen kan gennemføres over to, fire eller flere semestre dvs som fuldtidsstudium eller som deltidsstudium. Hvert modul udgør 10 ECTS-point. Hvert modul består af holdundervisning, studiegruppearbejde, individuel vejledning i relation til modulets temaer samt opgavearbejde. Der indgår 4 ugers praktik på hver uddannelsesdel, i alt 8 uger i hele uddannelsen. Det udmøntes i 48 praktiklektioner og 8 vejledningstimer pr. uddannelsesdel. 10. Uddannelsens formål Uddannelsen har til formål 1) at de studerende opnår indsigt i voksenpædagogisk praksis og teori, 4

5 2) at de studerende erhverver forudsætninger for at varetage, begrunde og udvikle voksenundervisning og anden voksenpædagogisk virksomhed under skiftende vilkår og i forskellige sammenhænge 3) at de studerendes personlige udvikling fremmes gennem selvstændigt arbejde med uddannelsens indhold, gennem deltagelse i forskellige arbejds- og samarbejdsformer og gennem medansvar for undervisningen og 4) at de studerende, gennem uddannelsen tilegner sig forudsætninger for videre studier inden for voksenpædagogik. (Bekendtgørelse om uddannelse af voksenundervisere, nr. 750 af ) 11. Uddannelsens studieområder Uddannelsen skal iflg. bekendtgørelsen indeholde fem studieområder et pædagogisk og didaktisk område, et psykologisk område, et sociologisk område, forsøgs- og udviklingsarbejde og endelig praktik - med en vis procentvis andel. Disse studieområder bearbejdes tematisk indenfor uddannelsens moduler. 12. Uddannelsens organisering, indhold og opgaver 1.del, der består af følgende 3 moduler: Modul 1: Undervisning og læring Formål: at den studerende udvikler sin undervisningskompetence på baggrund af viden om pædagogiske temaer og problemstillinger og indsigt i samspil mellem undervisning og læreprocesser. Målet er, at den studerende: opnår viden om deltageres forudsætninger og potentialer for at deltage i uddannelse og undervisning kan formulere, analysere og vurdere didaktiske begrundelser og overvejelser erhverver sig kompetence i at planlægge, gennemføre og evaluere undervisningsforløb for voksne deltagere opnår viden om lærerroller, lærerfunktioner og samspil i undervisningen bliver i stand til at anvende sin viden til observation, analyse og vurdering af undervisning og samspil mellem deltagere og undervisere tilegner sig viden om og forståelse for undervisnings- og læringsbegrebet bliver i stand til at reflektere over egen undervisningspraksis og får en afklaring af egne forudsætninger og læringsbehov Indhold: voksenpædagogiske grundsyn og praksisformer voksendidaktik lærerprofessionalisme og lærerroller voksnes læreprocesser, læringsteori voksenpsykologi og voksenlivets udviklingsfaser gruppeprocesser klasserummets psykologi modstand mod læring observation og beskrivelse af undervisning 5

6 Modulopgave 1: Undervisning og læring Hensigten med opgaven er at den studerende arbejder med egne didaktiske overvejelser i relation til en given praksis. Dette kan relatere sig til praktikstedet eller det kan relatere sig til anden praksiserfaring. Opgaven skal indeholde: en beskrivelse af praksis dine didaktiske overvejelser og begrundelser en sammenfatning og en perspektivering der skal rumme problemstillinger og afsæt til den afsluttende 1. delsopgave: nemlig en mulig problemformulering. Omfang: Max. 6 normalsider af typeenheder. Den interne evaluering er en samtale med udgangspunkt i opgaven. Modul 2: Institution og kultur Formål: at den studerende opnår kendskab til det voksenpædagogiske område, herunder tilegner sig indsigt i forskellige voksenuddannelsesinstitutioner at den studerende, på baggrund af viden om og forståelse for sammenhængen mellem uddannelseskultur, undervisning og læring udvikler færdigheder i at gennemføre metodiske analyser af uddannelse og undervisning i praksis Målet er, at den studerende: erhverver sig forståelse for læringsmiljøets betydning for det pædagogiske rum opnår forståelse for eksistensen af og udvikling af organisationskulturer og deres betydning for uddannelsespraksis metodisk kan analysere uddannelseskultur: værdier, holdninger og omgangsform metodisk kan kortlægge og beskrive den pædagogiske kultur på praktikstedet opnår forståelse for uddannelseskulturens betydning for den pædagogiske praksis opnår forståelse for samspillet mellem individ, gruppe og organisation Indhold: organisations- og institutionsteori metoder til kulturanalyse udvikling af uddannelses- og organisationskultur læringsmiljø metoder til observation, beskrivelse og analyse af undervisning i praksis Modulopgave 2: Institutions- og kulturanalyse Hensigten med opgaven er at beskrive en uddannelsesinstitutions kultur ud fra såvel en teoretisk synsvinkel som en empirisk undersøgelse og iagttagelse samt perspektiverende at forholde sig til de pædagogiske konsekvenser for en undervisningspraksis i denne kultur. Opgaven skal indeholde en beskrivelse af institutionens kultur baseret på én eller flere kulturmodeller og kan desuden også belyse følgende spørgsmål: hvilke forhold i organisationen og kulturen fremmer i særlig grad institutionens mål? er der særlige forhold der vanskeliggør målopfyldelsen? hvordan forsøger man at udvikle organisationen med henblik på en bedre målopfyldelse? Analysen kan knyttes til praktikinstitutionen eller en anden institution. Omfang: Max. 6 normalsider af typeenheder. 6

7 Den interne evaluering er en samtale med udgangspunkt i opgaven Modul 3: Den professionelle lærer Målet er at den studerende kan: begrunde voksenundervisning ud fra en pædagogisk, psykologisk og sociologisk vinkel formulere, analysere og vurdere didaktiske begrundelser og overvejelser Indholdet vil blandt andet være psykologisk teori, pædagogisk teori og filosofi samt pædagogisk argumentation, didaktiske principper og forholdet mellem almendidaktik og fagdidaktik, lærerens professionsetik og læreren som reflekterende praktiker. Modulopgave 3A: Didaktikopgaven Hensigten med opgaven er at den studerende kan formulere og fremlægge pædagogiske, didaktiske og psykologiske overvejelser i forhold til egen undervisningspraksis. Opgaven skal indeholde: en indledning hvor du begrunder valg af problemstilling en begrundet problemformulering et metodisk afsnit, hvor du redegør for hvorledes du vil belyse problemformuleringen såvel i forhold til inddragelse af teori som praksis redegørelse, analyse og vurdering konklusion og perspektivering Omfang: Max. 6 normalsider af typeenheder Modulet kan afsluttes med en intern evaluering på grundlag af opgave 3A. Ellers indgår opgaven i 1.delsbedømmelsen sammen med opgave 3B Modulopgave 3 B: Refleksionsnotat over egen læring og udvikling Hensigten med refleksionsnotatet er at den studerende udvikler opmærksomhed og bevidsthed om egen læring og læringsstil samt forholder sig til udvikling af egne læringspotentialer. Notatet skal indeholde: en reflekteret skriftlig drøftelse af læreprocessen en kritisk stillingtagen til eget arbejde og egen indsats evt. en formulering af egne læringsmål for 2. del Omfang: Max. 5 normalsider af typeenheder. Refleksionsnotatet indgår i 1.delsbedømmelsen 7

8 1.delsopgaverne Modulopgave 3 A og 3 B indgår i 1.delsbedømmelsen 2.del, der består af følgende 3 moduler: Modul 4: Forsøgs og udviklingsarbejde Målet er at den studerende får: kendskab til og redskaber til at analysere og til at deltage i uddannelsesinstitutioners pædagogiske forsøgs- og udviklingsarbejde erfaringer med eksperimenterende undervisning og opmærksomhed på muligheder for udviklingsarbejde i forbindelse med praktikken kendskab til arbejdet med forsøgs- og udviklingsarbejde i tilknytning til et valgt sektorområde Indholdet vil blandt andet være forholdet mellem forskning og udviklingsarbejde samt strategier for udviklingsarbejde, den professionelle skole herunder den lærende organisation samt betydningen af pædagogisk udviklingsarbejde samt betydningen og følgerne af forandringsprocesser pædagogisk og psykologisk set. Modulopgave 4: Forsøgs- og udviklingsarbejde Hensigten med opgaven er at den studerende præsenterer, analyserer og vurderer et forsøgs- og udviklingsarbejde på et af flere niveauer i voksenuddannelsesområdet fx på undervisningsniveau, teamniveau, ledelsesniveau eller lignende. Opgaven skal indeholde: baggrunden for FoU-projektet løsningsforslag og strategi i gennemførelsen af Fou-projektet evaluering af projektet din vurdering af projektet Opgaven kan tage afsæt i et allerede gennemført FoU-projekt eller præsentere og begrunde en skitse til et FoU-projekt. Omfang: Max. 6 normalsider af typeenheder. Den interne evaluering er en samtale med udgangspunkt i opgaven Modul 5: Kvalifikations- og kompetenceudvikling Målet er at de studerende får: indsigt i kvalifikations- og kompetencebegrebets betydning og udvikling forudsætninger for at gennemføre konkrete analyser af kvalifikations- og kompetencebehov i virksomheder og institutioner forudsætninger for at foretage individuelle kompetenceafklaringer forudsætninger for at planlægge konkrete forløb for kompetenceudvikling forudsætninger for at kunne omsætte kvalifikationsbehov til uddannelses- og undervisningsindhold med afsæt i didaktisk indsigt 8

9 Indholdet vil blandt andet være analyser af kvalifikations- og kompetencebegrebets udvikling, teoretiske og empiriske kvalifikationsanalyser og kompetencebeskrivelser, eksempler på konkret anvendelse af kompetencevurderinger og anvendelse af kvalifikations- og kompetencebegrebet i uddannelsesbekendtgørelser, uddannelsesplaner mv. Modulopgave 5: Kvalifikations- og kompetenceudvikling. Hensigten med opgaven er, at den studerende identificerer konkrete kvalifikations- og kompetencebehov inden for et valgt uddannelses- eller arbejdsområde og demonstrerer evne til at planlægge et kortere eller længere uddannelsesforløb med henblik på at udvikle disse. Opgaven skal indeholde: en kort beskrivelse af det valgte uddannelses- eller arbejdsområde en identifikation af nogle relevante kvalifikations- og kompetencekrav en begrundet skitse til et undervisningsforløb med henblik på udvikling af de beskrevne kompetencer Omfang: Maximalt 6 normalsider af typeenheder Den interne evaluering er en samtale med udgangspunkt i opgaven Modul 6: Uddannelsespolitik og voksenuddannelse Formål: at den studerende, kan sætte det voksenpædagogiske felt ind i en større samfundsmæssig sammenhæng. at den studerende kan analysere, vurdere og perspektivere en kompleks voksenpædagogisk problemstilling Målet, at den studerende: tilegner sig viden om den uddannelsespolitiske udvikling opnår kendskab til voksenundervisningens samfundsmæssige funktioner kan identificere, afgrænse og begrunde valg af emne, problemstilling og metode kan analysere og vurdere en voksenpædagogisk problemstilling ved inddragelse af relevant teori og perspektivering af praksis kan foretage relevant informationssøgning kan dokumentere og formidle resultaterne i en sammenhængende form Indhold: rationaler og mål i uddannelsespolitikken modernitet og kvalifikationskrav kvalifikationsudvikling i et samfundsperspektiv kvalifikationer, kompetencer og dannelse - et spændingsfelt barrierer mod uddannelse livslang læring - trang eller tvang 9

10 Modulopgave 6: Voksenundervisning i samfundsmæssigt perspektiv Hensigten med opgaven er at der med udgangspunkt i en redegørelse af et gennemgået teoriområde fokuseres på et særligt område i beskrivelsen af en voksenuddannelsesinstitution eller sektor. Opgaven skal indeholde: en redegørelse for opgavens teori og teoriforankring en analyse af en institution eller sektor eller elevgruppe på baggrund af besøg, samtaler og observation et samfundsmæssigt perspektiv Omfang: Max. 6 normalsider af typeenheder Opgaven udarbejdes kun, hvis modulet ønskes afsluttet med en intern evaluering, der er en samtale med udgangspunkt i opgaven 2. delsopgaven Hensigten med opgaven er at den studerende formår at formidle et indhold, der inddrager væsentlige indholdsområder fra uddannelsen ved anvendelse af pædagogisk og didaktisk, psykologisk og sociologisk teori og som kan danne baggrund for den afsluttende mundtlige prøve. Opgaven skal tage udgangspunkt i det selvvalgte emne og praktikken og skal indeholde: en forside med en titel der klart markerer det valgte område (titlen bliver påført eksamensbeviset) indholdsfortegnelse indledning problemfelt og problemformulering metode opgavens hoveddel redegørelse, analyse, syntese og vurdering med henholdsvis udgangspunkt i teori/praksis eller praksis/teori konklusion og perspektivering bilag, litteraturliste og noter (noterne gerne som fodnoter) Omfang: Max 15 normalsider af typeenheder. 13. Arbejdsformer Arbejdsformerne på uddannelsen består af en vekslen mellem - læreroplæg, oplæg og fremlæggelser fra studerende, samt øvelser og gruppearbejde - selvstudier, studiegruppearbejde og individuel vejledning i tilknytning til opgaverne - praktik 14. Litteratur Der vil af underviserne til hvert modul og til den samlede uddannelse blive udarbejdet en vejledende litteraturliste, der omfatter såvel grundlitteratur som anden relevant litteratur. Derudover kan de studerende supplere studiet med litteratur af særlig relevans for egne opgaver og særlige sektorområder. 10

11 15. Praktik Formålet med praktikken er, at de studerende i samarbejde med og under vejledning af uddannelsesstedets praktikvejledere, får erfaring med metoder til at beskrive, analysere, vurdere og gennemføre voksenpædagogisk virksomhed. Praktikken er central i uddannelsen, da den udgør omdrejningspunktet for en sammenkobling af uddannelsens teoretiske side med voksenpædagogisk praksis. Der indgår i alt 8 ugers praktik i uddannelsen, fordelt med 4 uger på hver uddannelsesdel. Dette udmøntes i 12 praktiklektioner pr uge svarende til 48 praktiklektioner pr uddannelsesdel. Dertil kommer 8 timers praktikvejledning pr del. Praktikken kan gennemføres på 4 uger pr del eller placeres over en længere periode efter aftale mellem studerende og undervisere. Der er mødepligt i praktikken. De studerende finder selv praktiksted inden for det voksenpædagogiske uddannelsesområde. Da første del af uddannelsen er almen, kan praktikstederne udgøre nye uddannelsesområder for den/de studerende, hvorimod anden del rummer mulighed for at følge sektorspecifikke interesser og vælge praktiksted(er) herudfra. Det anbefales, at de studerende organiserer sig i praktikgrupper med 2-3 studerende i hver gruppe. Praktikperiodernes indhold relateres i videst muligt omfang til modulernes temaer og opgaver: Praktikken på 1.del kan være - observationspraktik med fokus på deltagerne, dvs. kursisterne/eleverne/de studerende og underviserne. Der arbejdes her med observation og beskrivelse af undervisning og samspil i undervisningen. - studiepraktik med fokus på kulturen, dvs. organisations- og uddannelseskulturen på praktikstedet. Der arbejdes her med metoder til observation, undersøgelse, beskrivelse og analyse af kulturen. For at kunne indstille sig til 1.delsbedømmelsen skal praktikken være gennemført. Praktikken på 2.del kan være - øvelses- og undervisningspraktik, dvs. at den studerende skal planlægge, gennemføre og evaluere et eller flere selvstændige undervisningsforløb af en varighed, der gør det muligt at evaluere over tid og få viden om deltagernes læringsudbytte. - projekt-praktik, dvs. at praktiksted og -funktion vælges i relation til nogle på forhånd definerede problemfelt(er). I praktikken gennemføres derefter de opgaver, der udspringer af problemfeltet(erne), eksempelvis undersøgelse, afprøvning, undervisning, forsøg. For at kunne indstille sig til 2.delsprøven skal praktikken være gennemført 16. Evaluering, bedømmelse og prøve. 1.del: Modulerne 1 og 2 afsluttes med en intern evaluering under medvirken af en intern censor. Modul 3 kan også afsluttes med en intern evaluering, såfremt man ikke ønsker at indstille sig til 1.delsbedømmelsen. 11

12 Bedømmelsen gives i forbindelse med en mundtlig evaluering, der finder sted som en samtale af 30 minutters varighed mellem den studerende, den underviser, der har været opgavevejleder samt den interne censor. Det er en forudsætning for at kunne få bevis for et gennemført modul, at opgaven bedømmes 'godkendt'. Ved bedømmelsen 'ikke godkendt', må den studerende omarbejde sin modulopgave inden for en aftalt tidsfrist. Dette kan maksimalt finde sted 3 gange. 1.dels delsforløbet afsluttes med en bedømmelse af det gennemførte studieforløb herunder de obligatoriske opgaver. Prøven er mundtlig og tager udgangspunkt i de 2 opgaver: Didaktikopgaven (3A) og Refleksionsnotat over egen læring og udvikling (3B). Der afsættes i alt 45 minutter til 1.delsbedømmelsen. Der medvirker ekstern censor. Der gives bedømmelsen bestået/ ikke bestået. Bedømmelsen foretages på baggrund af en samtale mellem den studerende, eksaminator (underviser) og censor med udgangspunkt i den studerendes fremlæggelse af en analyse af studieforløb og obligatoriske opgaver. Censor har forinden fået tilsendt de to obligatoriske opgaver med oplysning om, at modulopgaven for modul 1 og 2 er godkendt. Afsluttet 1. del er en forudsætning for optagelse på 2. del. Hvis en studerende ikke består 1.delsprøven, er der adgang til at genindstille sig til ny bedømmelse Nærmere regler herfor er fastsat i bekendtgørelsen. 2. del Modul 4 og 5 afsluttes med intern evaluering, hvor resultatet er bestået/ ikke bestået. Modul 6 kan ligeledes afsluttes med en intern evaluering, såfremt man ikke ønsker at gennemføre hele uddannelsen. Hele uddannelsen afsluttes med en mundtlig prøve med udgangspunkt 2.delsopgaven. Denne og uddannelsens øvrige indholdsområder inddrages i en uddybende samtale mellem studerende, eksaminator og censor.. Der afsættes i alt 60 minutter til 2.delsprøven. Der medvirker ekstern censor, og der gives bedømmelsen bestået/ikke bestået. Bedømmelsen foretages på baggrund af en samtale mellem den studerende, eksaminator (underviser) og censor med udgangspunkt i den studerendes fremlæggelse af sit arbejde med det selvvalgte emne og praktikken. Den studerendes fremlæggelse og samtalen skal dokumentere den studerendes arbejde med uddannelsens formål og indholdsområder, og det skal fremgå, hvorledes arbejdet med opgavens problemstilling har været tilrettelagt, og hvilke refleksioner og konklusioner arbejdet har givet anledning til. Indstilling til intern evaluering, 1.delsbedømmelse og 2.delsprøve sker ved aflevering af skriftlige opgaver i to eksemplarer til studiekontoret iflg. de udmeldte afleveringsfrister. Der udstedes bevis for hvert gennemført modul, bevis for gennemført 1. del samt uddannelsesbevis efter gennemførelsen af 2.delsprøven. 17. Tekniske krav På Voksenunderviseruddannelsen anvender vi konferencesystemet Black Board som studiestøttende redskab. Her lægges studieordningen, rammeplanen og planerne for de enkelte moduler. De studerende der er tilmeldt et modul bliver oprettet som brugere med adgang til Black Board og det vil derfor være en fordel, hvis deltagerne har let adgang til konferencesystemet via nettet. 12

13 18. Bekendtgørelsen BEK nr 750 af 13/09/1995 Gældende Bekendtgørelse om uddannelse af voksenundervisere I medfør af 2, stk. 7, og 18, stk. 2, i lov nr. 508 af 30. juni 1993 om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. fastsættes: Kapitel 1 Uddannelsens formål m.v. 1. Voksenunderviseruddannelse kan udbydes af institutioner, der er godkendt hertil af undervisningsministeren. 2. Uddannelsen henvender sig til personer, der underviser eller påtænker at undervise voksne. Stk. 2. Uddannelsen har til formål, 1) at de studerende opnår indsigt i voksenpædagogisk praksis og teori, 2) at de studerende erhverver forudsætninger for at varetage, begrunde og udvikle voksenundervisning og anden voksenpædagogisk virksomhed under skiftende vilkår og i forskellige sammenhænge, 3) at de studerendes personlige udvikling fremmes gennem selvstændigt arbejde med uddannelsens indhold, gennem deltagelse i forskellige arbejds- og samarbejdsformer og gennem medansvar for undervisningen og 4) at de studerende gennem uddannelsen tilegner sig forudsætninger for videre studier inden for voksenpædagogik. 3. Uddannelsen forudsætter en forudgående faglig kompetence. Stk. 2. Der forudsættes endvidere kendskab til voksenuddannelsesområdet eller erfaring inden for undervisning, vejledning eller formidling. Stk. 3. Den enkelte institution fastsætter de nærmere regler for optagelse på uddannelsen ved institutionen. 4. Uddannelsen er en deltidsuddannelse, men kan tilrettelægges på heltid efter bestemmelserne herom i reglerne om åben uddannelse. Uddannelsen har et samlet omfang svarende til et års undervisning på fuldtid (et studenterårsværk). Dette lægges til grund for planlægningen af uddannelsen. Stk. 2. Uddannelsen består af to dele. Hver del har et omfang på et halvt årsværk. På 1. del arbejdes der med temaer og problemstillinger af almen karakter. På 2. del arbejdes der med et særligt sektorområde efter den studerendes eget valg. Stk. 3. I uddannelsen indgår praktik med tilknyttet vejledning i et omfang af 8 uger. Heraf knyttes mindst 3 uger til det selvvalgte område, jf. stk. 2. Kapitel 2 Uddannelsens indhold 5. I uddannelsen arbejdes der med udgangspunkt i deltagernes erfaringer med væsentlige temaer, problemstillinger og handlemuligheder inden for en række studieområder. Stk. 2. Områderne indgår med følgende andele: 1) Pædagogisk og didaktisk område pct. 2) Psykologisk område pct. 3) Sociologisk område pct. 4) Forsøgs- og udviklingsarbejder pct. 5) Praktik pct. Stk. 3. I arbejdet på 1. del indgår et antal obligatoriske opgaver. 13

14 Stk del afsluttes med en større opgave, der tager sit udgangspunkt i det selvvalgte område og den dertil knyttede praktik, jf. 4, stk. 2 og 3. Det skal af opgaven fremgå, hvorledes der er arbejdet med uddannelsens formål og indholdsområder. Stk. 5. I praktikken, jf. 4, stk. 3, skal de studerende i et samarbejde med praktiksted og vejleder beskrive, analysere, vurdere og gennemføre voksenpædagogisk virksomhed. 6. De studerendes medbestemmelse og medansvar fremmes gennem deltagelse i arbejdet med uddannelsens udformning og undervisningens indhold, organisation og tilrettelæggelse. Kapitel 3 Bedømmelse 7. Ved afslutningen af uddannelsens 1. del foretages af læreren(erne) og en af Undervisningsministeriet beskikket censor en bedømmelse af det gennemførte studieforløb, herunder de obligatoriske opgaver, jf. 5, stk. 3. Der gives bedømmelsen»bestået/ikke bestået«. Stk. 2. Bedømmelsen»Bestået«er en betingelse for at kunne fortsætte på uddannelsens 2. del. Stk. 3. Uddannelsens 2. del afsluttes med en mundtlig ekstern prøve med udgangspunkt i den studerendes større opgave, jf. 5, stk. 4, der under inddragelse af uddannelsens indholdsområder i øvrigt gøres til genstand for en uddybende diskussion mellem den studerende, eksaminator og censor. Stk. 4. Prøven kan tilrettelægges som gruppeprøve. Der gives individuel bedømmelse af de studerende. Stk. 5. Der gives bedømmelsen»bestået/ikke bestået«. 8. For at bestå uddannelsen skal den studerende have opnået bedømmelsen»bestået«1) ved bedømmelsen efter 1. del, jf. 7, stk. 1, og 2) ved den mundtlige prøve efter 2. del, jf. 7, stk En studerende kan højst indstille sig 3 gange til hver af bedømmelserne i henhold til 8. Institutionen kan tillade indstilling en fjerde gang, hvis det findes begrundet i usædvanlige forhold. Stk. 2. Anden, tredje og fjerde gang en studerende indstiller sig til bedømmelsen efter 1. del, finder bedømmelsen sted på grundlag af en mundtlig prøve i 1. delens stofområder. 10. Institutionen udsteder bevis for gennemført uddannelse. På beviset anføres det selvvalgte område. Stk. 2. Til studerende, der forlader uddannelsen uden at have gennemført den, udsteder institutionen dokumentation for beståede dele af uddannelsen. 11. I øvrigt gælder bekendtgørelse om eksamen ved visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet. Kapitel 4 Andre bestemmelser 12. Institutionen fastsætter inden for bekendtgørelsens rammer de nærmere regler for uddannelsen i en studieordning. Stk. 2. Studieordningen skal indeholde 1) bestemmelser om indholdet af og undervisningen i de enkelte områder, jf. 5, stk. 2, 2) retningslinjer for praktikken og 3) bestemmelser om bedømmelse og prøver. Stk. 3. Studieordningen kan indeholde hjemmel for institutionen til at dispensere fra regler i studieordningen, der alene er fastsat af institutionen. 13. Institutionen kan fritage en studerende for dele af uddannelsen, når det dokumenteres, at den studerende gennem uddannelse eller på anden måde har opnået tilsvarende kvalifikationer. 14. Institutionen påser, at lærerne har de fornødne faglige og pædagogiske kvalifikationer til at varetage undervisningen. 15. Institutionen yder interesserede oplysning og vejledning om uddannelsens tilrettelæggelse og mål og om de krav, som uddannelsen ved institutionen stiller til deltageren. 16. Undervisningsministeriet kan tillade fravigelse af bekendtgørelsen som led i forsøg. Samtidig fastsættes forsøgets varighed og rapporteringsform. Stk. 2. Undervisningsministeriet kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det findes begrundet i usædvanlige forhold. 17. Klager over institutionens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse indgives til institutionen af den, som afgørelsen vedrører. Institutionens afgørelse kan, når klagen vedrører retlige spørgsmål, indbringes for Undervisningsministeriet. Stk. 2. Fristen for indgivelse af klage er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende. 18. Hvis ikke andet følger af denne bekendtgørelse, gælder reglerne i bekendtgørelse om åben uddannelse. 14

15 Kapitel 5 Ikrafttræden 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 25. september Undervisningsministeriet, den 13. september 1995 Ole Vig Jensen / Gerhard Jaspersen BEK nr 453 af 21/05/2007 Gældende Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelse af voksenundervisere I bekendtgørelse nr. 750 af 13. september 1995 om uddannelse af voksenundervisere foretages følgende ændringer: 1. I 7, stk. 1, tilføjes efter»der gives bedømmelsen Bestået/Ikke bestået.«:»ved genindstilling til 1. dels prøve finder bedømmelsen sted på grundlag af en mundtlig prøve i 1. dels stofområder.«2. I 7, stk. 3, tilføjes efter:»den studerende, eksaminator og censor.«:»der gives bedømmelsen Bestået/Ikke bestået.«1 3. 7, stk. 4, affattes således:»stk. 4. For at opnå bevis for gennemført uddannelse skal den studerende have fået bedømmelsen Bestået ved prøven efter 2. del. På beviset anføres det selvvalgte område.«4. 7, stk. 5, ophæves. 4. 8, 9 og 10 ophæves affattes således:»i øvrigt gælder bekendtgørelsen om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser.«bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august Undervisningsministeriet, den 21. maj 2007 P.M.V. Ivan Sørensen Uddannelsesdirektør /Kirsten Lippert 15

Studieordning Voksenunderviseruddannelsen. Professionshøjskolen UCC

Studieordning Voksenunderviseruddannelsen. Professionshøjskolen UCC Studieordning Voksenunderviseruddannelsen Professionshøjskolen UCC Gældende fra januar 2015 Indhold Indledning... 3 Lovgrundlaget... 3 Optagelsesbetingelser... 4 Uddannelsens struktur... 4 Kursusdelen...

Læs mere

giver dig blandt andet: Indsigt i den nyeste didaktiske forskning Færdigheder i supervision og vejledning

giver dig blandt andet: Indsigt i den nyeste didaktiske forskning Færdigheder i supervision og vejledning giver dig blandt andet: Indsigt i den nyeste didaktiske forskning Færdigheder i supervision og vejledning Professionelt overblik og fagligt overskud i arbejdet Formel og reel kompetence som praktiklærer

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv.

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Danmarks Biblioteksskole. 3. april 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fortællinger og genrer

Fortællinger og genrer PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fortællinger og genrer Et modul fra PD i Medier og kommunikation Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet

Læs mere

Børne- og ungdomslitteratur

Børne- og ungdomslitteratur Vejledning for modulet Et modul fra PD i Dansk August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Dansk, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier

Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet 2009- retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 15. december 2000 om fleksible forløb inden for videregående

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Pædagogisk og socialpædagogisk

Læs mere

Den erhvervspædagogiske læreruddannelse på Uddannelsescenter Holstebro

Den erhvervspædagogiske læreruddannelse på Uddannelsescenter Holstebro Den erhvervspædagogiske læreruddannelse på Uddannelsescenter Holstebro Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Beskrivelse af DEN ERHVERVSPÆDAGOGISKE LÆRERUDDANNELSE PÅ UDDANNELSESCENTER HOLSTEBRO

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA- Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention Et modul fra PD i Psykologi Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi,

Læs mere

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 2. Uddannelsens formelle grundlag 4 3. Formål 5 4. Læringsmål 6 5. Uddannelsens varighed 7 6. Studieforløb, progression

Læs mere

STUDIEORDNING FOR VOKSENUNDERVISERUDDANNELSEN. Gældende fra august teknisk rev. udgave

STUDIEORDNING FOR VOKSENUNDERVISERUDDANNELSEN. Gældende fra august teknisk rev. udgave STUDIEORDNING FOR VOKSENUNDERVISERUDDANNELSEN Gældende fra august 1997 4. teknisk rev. udgave 1 Udgivet af Nationalt Center for Erhvervspædagogik Rosenørns Allé 31 1970 Frederiksberg C Tlf. 72487000 1.

Læs mere

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Multimedie Designer Uddannelsen Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Det overordnede tema for 4. semester er PRAKTIK OG PERSPEKTIVERING. Det betyder, at du på 4. semester har mulighed

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1521. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6,

Læs mere

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1122 af 27. september 2010 20 og 21 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, bekendtgørelse

Læs mere

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse Et modul fra PD i Læsevejledning i grundskolen Februar 2015-1 - 1. Indledning

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 2 Overblik over

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion. Fredericia Periode 5

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion. Fredericia Periode 5 PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fredericia Periode 5 Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Maj 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for

Læs mere

STUDIEORDNING. Voksenunderviseruddannelsen

STUDIEORDNING. Voksenunderviseruddannelsen 3. version, februar 2006 STUDIEORDNING Voksenunderviseruddannelsen med specialpædagogik Hjørring Seminarium 2006 Indhold Voksenunderviseruddannelsen med specialpædagogik - 2 - Om studieordningen - 2 -

Læs mere

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ Indhold Praktikdokument 2. års praktik... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 5 Foreløbige

Læs mere

Voksenunderviseruddannelsen

Voksenunderviseruddannelsen Voksenunderviseruddannelsen University College Lillebælt Efter- og Videreuddannelsen Asylgade 7-9, Odense C Se mere på: www.ucl.dk/voksenunderviser Hvis du har yderligere spørgsmål, kontakt os: Studievejleder

Læs mere

11.12 Specialpædagogik

11.12 Specialpædagogik 11.12 Specialpædagogik Fagets identitet Linjefaget specialpædagogik sætter den studerende i stand til at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning af børn og unge med særlige behov under

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring Vejledning for modulet Voksenliv og læring Et modul fra PD i Voksenlæring Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Voksenliv og læring på PD i Voksenlæring, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Meritlæreruddannelsen

Meritlæreruddannelsen Meritlæreruddannelsen Læreruddannelsen i Skive 2010 Meritlæreruddannelsen Læreruddannelsen i Skive udbyder meritlæreruddannelsen med start i august 2010. Uddannelsen udbydes under Lov om Åben Uddannelse

Læs mere

Beskrivelse af prøven efter modul 9

Beskrivelse af prøven efter modul 9 Indstilling til prøven: For at den studerende kan gå til prøve i modul 9, skal følgende være opfyldt: 80 % tilstedeværelse i praksisfagene; psykomotorisk gruppeundervisning i bevægelse, modul om ældre,

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Praktiklærer til læreruddannelsen

Praktiklærer til læreruddannelsen Praktiklærer til læreruddannelsen Efterår 2014 Odense og Jelling Modul fra de fælles valgfrie moduler om praktikvejledning på pædagogisk diplomuddannelse (PD) Uddannelsen udbydes af University College

Læs mere

Individ og specialpædagogik

Individ og specialpædagogik Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Vejledning for modulet Et modul fra PD i Specialpædagogik Februar 2011 1 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Specialpædagogik, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12 - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Indholdsfortegnelse 1 Tema og læringsudbytte for modul 12...

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningskompetence i Grønlands gymnasiale Uddannelse (GU) mv.

Bekendtgørelse om undervisningskompetence i Grønlands gymnasiale Uddannelse (GU) mv. Bekendtgørelse nr. 765 af 4. juli 2006 Bekendtgørelse om undervisningskompetence i Grønlands gymnasiale Uddannelse (GU) mv. (Pædagogikumbekendtgørelsen for Grønland) I henhold til 20, stk. 1, 2 og 4, i

Læs mere

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne for akademiuddannelserne Gældende fra 1. januar 2016 Version af 2/10 2015 Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Om

Læs mere

Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen

Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen Udformning Alle skriftlige opgaver på VUU skal være udformet således: 1. at, de kan læses og forstås uden yderligere kommentarer.

Læs mere

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Den pædagogiske diplomuddannelse PD16-17 Ob1 Gennemgående underviser: Jens Skou Olsen (modulansvarlig) Studievejledning: Anders Holst Internater 9.-10. november

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00

Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Indhold Forord... side 2 Meritlæreruddannelsens formål og praktikken... side 2 Praktik i meritlæreruddannelsen, mål og CKF... side 2

Læs mere

Praktikhåndbog 3. års praktik pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ

Praktikhåndbog 3. års praktik pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ Indhold Praktikdokument 3. års praktik ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål ( 15 i uddannelsesbkg.nr

Læs mere

Prøver i LU 07 gældende for perioden 2013-2016

Prøver i LU 07 gældende for perioden 2013-2016 VIA UC Læreruddannelsen i Aarhus, april 2014 r i LU 07 gældende for perioden 2013-2016 Grundlaget for prøverne er bestemmelserne i Studieordning for Læreruddannelsen i Aarhus samt Bekendtgørelse om prøver

Læs mere

Vejledning i bedømmelse af Professionsbachelorprojektet

Vejledning i bedømmelse af Professionsbachelorprojektet Vejledning i bedømmelse af Professionsbachelorprojektet Professionsbachelorprojektet er uddannelsens afsluttende projekt. Der er overordnet to mål med projektet. For det første skal den studerende demonstrere

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring

Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed og titel 4

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Eksamenskatalog Teori undervisning 6. Semester 8.maj 2013 Inholdsfortegnelse Obligatoriske forhold,

Læs mere

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005.

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Uddannelsens eksamensformer, interne og eksterne prøver Seminariets uddannelse og prøvebestemmelser

Læs mere

Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser

Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Efter- og videreuddannelsesafdelingen september 2002 Indledning Studieordningen er udarbejdet i henhold

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af et

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. Forår 2016

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. Forår 2016 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse Forår 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Moduler... 5 Organisation og arbejdspsykologi

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen (Bornholm ES15)... 5 BA2: At gennemføre

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

Prøve vejledning Pædagoguddannelsen i Jelling 2016 og 2017

Prøve vejledning Pædagoguddannelsen i Jelling 2016 og 2017 Prøve vejledning Pædagoguddannelsen i Jelling 2016 og 2017 Juni 2016 Indhold Studieordningens nationale del og Link til Nationale Moduler: http://paedagoguddannelsenet.dk/... 3 Prøveform: Grundfagligheden...

Læs mere

Om den skriftlige prøve i teoretisk pædagogikum, 2012

Om den skriftlige prøve i teoretisk pædagogikum, 2012 Om den skriftlige prøve i teoretisk pædagogikum, 2012 I studieordningen står følgende om prøven: III. Den afsluttende opgave Prøven i teoretisk pædagogik skal dokumentere, at kandidaten opfylder de mål,

Læs mere

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N www.sosuesbjerg.dk University College Syddanmark

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22 og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Ledelse af forandringsprocesser

Ledelse af forandringsprocesser Vejledning for modulet Ledelse af forandringsprocesser Et modul fra PD i Projektledelse og organisationsudvikling August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Projektledelse og organisationsudvikling,

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Udkast Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22, stk. 1 og 2, og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf.

Læs mere

Tal og algebra. Vejledning for modulet. Et modul fra PD i Matematik Februar Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Tal og algebra

Tal og algebra. Vejledning for modulet. Et modul fra PD i Matematik Februar Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Tal og algebra Vejledning for modulet Et modul fra PD i Matematik Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Matematik, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Specialiseringen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 10. marts 2008 1 Generel del af studieordning

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

M e n t o r. Diplomuddannelsen

M e n t o r. Diplomuddannelsen M e n t o r N e t v æ r k - u d d a n n e l s e Diplomuddannelsen Diplom uddannelse tonet til Mentordiplom uddannelse Målgruppen for en mentordiplomuddannelse er: Alle der har interesse i at kvalificere

Læs mere

Studieordning for BSSc i. Socialvidenskab og samfundsplanlægning. Gestur Hovgaard

Studieordning for BSSc i. Socialvidenskab og samfundsplanlægning. Gestur Hovgaard Studieordning for BSSc i Socialvidenskab og samfundsplanlægning Gestur Hovgaard Slutversion 01. September 2012 1. Indledning Stk. 1. Denne studieordning beskriver de overordnede rammer og indhold for bachelorstudiet

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole I medfør af 2, 9, stk. 2, 12, 17, stk. 4, 21, stk. 2, og 22, stk.1, i lov nr. 1362 af 16. december 2014 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Undervisningsplanlægning og didaktik

Undervisningsplanlægning og didaktik Diplomuddannelse i erhvervspædagogik Studieordning, 1.1. 2015 Vejledning for modulet Undervisningsplanlægning og didaktik Et obligatorisk modul fra Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik Februar 2015-1

Læs mere

Kognitions- og neuropsykologi

Kognitions- og neuropsykologi Vejledning for modulet Et modul fra PD i Psykologi August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode b) Skole- og fritidspædagogik

C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode b) Skole- og fritidspædagogik C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode b) Skole- og fritidspædagogik Kompetenceområde: Udviklings- og læringsrum 2. praktik. Pædagoger med denne specialisering har særlige kompetencer til

Læs mere

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Vejledning for modulet Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Et modul fra PD i Vejledning og supervision Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning og supervision

Læs mere

Pædagogisk psykologi

Pædagogisk psykologi Vejledning for modulet Pædagogisk psykologi Et modul fra PD i Psykologi Februar 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet pædagogisk psykologi på PD i psykologi, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Pædagogisk uddannelse af faglærere ved branche- og erhvervsskoler KISII Studieordning, oktober 2015

Pædagogisk uddannelse af faglærere ved branche- og erhvervsskoler KISII Studieordning, oktober 2015 Studieordningen fastsættes i medfør af bekendtgørelse nr. 6 af 5. juni 2013 Uddannelsen er rettet imod faglærere ved branche- og erhvervsskoler og undervisere ved andre ungdoms- og voksenuddannelser. Studieordningen

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Eksterne

Læs mere

PRAKTIKNIVEAU III LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk

PRAKTIKNIVEAU III LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU III LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU III LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 Praktik omhandler (1) den praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I. Januar 1997

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I. Januar 1997 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I Januar 1997 Senest revideret august 2007 1 Kapitel 1: Formål og faglig

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i Psykologi August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSE SUNDHEDSPRAKSIS

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSE SUNDHEDSPRAKSIS STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSE I SUNDHEDSPRAKSIS 2008 INDHOLD 1. FORORD... 3 2. FORMÅL... 3 2.1 UDDANNELSENS MÅL... 4 3. STUDIETS OPBYGNING OG OMFANG... 4 3.1 DIMITTENDERNES TITEL... 6 3.2.1 Undervisnings

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Studieordning Pædagogisk diplomuddannelse

Studieordning Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

STUDIEORDNING FOR NI 1, 1-ÅRIG MERKANTIL UDDANNELSE FOR STUDENTER

STUDIEORDNING FOR NI 1, 1-ÅRIG MERKANTIL UDDANNELSE FOR STUDENTER STUDIEORDNING FOR NI 1, 1-ÅRIG MERKANTIL UDDANNELSE FOR STUDENTER Udarbejdet af Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk August 2008 Side 1 af 11 sider INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formålet med uddannelsen... 3 2. Optagelse...

Læs mere

Voksenunderviseruddannelsen som netstøttet uddannelse med 4 temaer. Voksfleksnet. Studieordning UC Syddanmark

Voksenunderviseruddannelsen som netstøttet uddannelse med 4 temaer. Voksfleksnet. Studieordning UC Syddanmark Voksenunderviseruddannelsen som netstøttet uddannelse med 4 temaer Voksfleksnet Studieordning UC Syddanmark Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med at udvikle denne uddannelsesmodel 3. Uddannelsens

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i Specialpædagogik August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Specialpædagogik, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 - Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Hold S12S Februar 2014 Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Tema

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Masteruddannelsen (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Masteruddannelsen (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Masteruddannelsen (MMus) Uddannelsesretning: GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING VERSION 1 031215 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N University College Syddanmark Degnevej 16, 6705

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i design ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Studieordning for bacheloruddannelsen i design ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Studieordning for bacheloruddannelsen i design ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Gældende fra 1. september 2014. Indhold Indledning Kapitel 1 Adgangskrav

Læs mere

Studieordning for faget matematik

Studieordning for faget matematik Roskilde Universitetscenter Studienævnet for matematik Juni 2002 Studieordning for faget matematik Denne studieordning udstedes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse af 24. august 1995

Læs mere

Studievejledning for Diplomuddannelsen i Uddannelses- og Erhvervsvejledning VIA Univercity College. Generel del

Studievejledning for Diplomuddannelsen i Uddannelses- og Erhvervsvejledning VIA Univercity College. Generel del Studievejledning for Diplomuddannelsen i Uddannelses- og Erhvervsvejledning VIA Univercity College Generel del 1. Indledning Studievejledningen angiver retningslinjer og rammer for Diplomuddannelsen i

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

Generelle indlæringsvanskeligheder

Generelle indlæringsvanskeligheder PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Generelle indlæringsvanskeligheder Et valgmodul fra PD i Specialpædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget

Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget Et modul fra PD, Matematikvejleder Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD, Matematikvejleder,

Læs mere

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2014 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere