Naturgasforsyningssikkerhedsplan Udgivet af Energinet.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturgasforsyningssikkerhedsplan 2007. Udgivet af Energinet.dk"

Transkript

1 Naturgasforsyningssikkerhedsplan 2007

2 Naturgasforsyningssikkerhedsplan 2007 Udgivet af Energinet.dk Rapporten kan fås ved henvendelse til: Energinet.dk Tonne Kjærsvej Fredericia Tlf December 2007 Dok /07, Sag 07/1906 1/43

3 Forord I henhold til "Bekendtgørelse om varetagelse af naturgasforsyningssikkerheden" skal Energinet.dk hvert år udarbejde en naturgasforsyningssikkerhedsplan, der fremsendes til Energistyrelsen. Denne plan er den første naturgasforsyningssikkerhedsplan udarbejdet af Energinet.dk i henhold til bekendtgørelsen. Planen skal se både 1 år og 10 år frem. Desuden skal den redegøre for opfyldelsen af forsyningssikkerheden det forgangne år. Det er tanken, at naturgasforsyningssikkerhedsplanen i de kommende år skal tage form af en "Ten Year Statement" i stil med den, der årligt udarbejdes eksempelvis for National Grid, og som Gas Transmission Europe (GTE) har besluttet at udarbejde for Europa på basis af de enkelte medlemmers "Ten Year Statement". Det er i den forbindelse planlagt, at de kommende års naturgasforsyningssikkerhedsplan lægges ud til offentlig høring inden færdiggørelsen. Dette har ikke været muligt i Energinet.dk udarbejdede i marts 2007 på anmodning fra Energistyrelsen og i samarbejde med DONG Gas Distribution og HNG-MN Distribution en redegørelse vedrørende opretholdelsen af forsyningssikkerheden. Denne fælles redegørelse indeholder en generel del fælles for alle selskaber og en del, der omhandler Energinet.dk s specifikke redegørelse. Der er endelig en del, der omhandler distributionsselskaberne. Nærværende plan bygger på denne fælles redegørelse. Hvert år vurderer Energinet.dk, om de enkelte M/R-stationer kan opfylde behovet for leverancer på basis af historiske data og en vurdering af det forventede maksimale aftag ved den dimensionerende døgntemperatur. Dette indgår ikke i nærværende redegørelse, men forventes inkluderet i næste års plan, som forventes udarbejdet i samarbejde med alle de regionale selskaber. Dok /07, Sag 07/1906 2/43

4 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning af forsyningssikkerhedsplanen Forsyningssikkerhed det forgangne år Forsyningssikkerhed på 1-års sigt Forsyningssikkerhed på 10-års sigt Overordnede strategier og planer i relation til forsyningssikkerhed Det danske naturgassystem Indsatsområder i relation til forsyningssikkerhed Forsyningssikkerhed nationalt og lokalt Målsætning for forsyningssikkerhed Gasmarkedet nationalt og regionalt (nordvestlige del af EU) Sammentænkning af el og gas Historisk oversigt Generelt Forbrug Produktion Lagerudnyttelse Transmission Gaskvalitet Kapacitet Fremtidig efterspørgsel Trends/udvikling Fremskrivning af årligt naturgasforbrug Udbud Nationale reserver Regionale reserver Produktion Lager Import Eksport LNG Balance Gaskvalitet Transmission Effektuerede og forventede kapacitetsbestillinger Forsyningssikkerhed på kort sigt Kapacitetsreserver i normalsituationer Nødforsyning Lagerydelser Leverancer fra Syd Arne Nødafbrydelige forbrugere Øvrige redskaber Virkemidler Forsyningssikkerhed på langt sigt Gasinfrastrukturanalyse Dok /07, Sag 07/1906 3/43

5 6.5 Investeringsplaner Skanled Ellund Baltic Pipe Fremtidig gasforsyning Dok /07, Sag 07/1906 4/43

6 1. Sammenfatning af forsyningssikkerhedsplanen Energinet.dk skal hvert år udarbejde en naturgasforsyningssikkerhedsplan. Planen skal se både 1 år og 10 år frem. Desuden skal den redegøre for opfyldelsen af forsyningssikkerheden det forgangne år. Begrebet forsyningssikkerhed på gasområdet omfatter generelt følgende aspekter både på kort og langt sigt: 1. Tilgængelighed af gas, det vil sige, tilgængeligheden af gasforsyninger (inklusive gas fra lagre) skal være tilstrækkelig til at imødekomme forbrugernes gasbehov under både normale og ekstreme vejrforhold. 2. Tilstrækkelig netkapacitet, det vil sige, gasnettet skal have tilstrækkelig kapacitet til at dække forbrugernes gasbehov under både normale og ekstreme vejrforhold. 3. Systemintegritet, det vil sige, at den operationelle funktionalitet af systemet fra produktion til forbruger skal være sikret. Forsyningen af det danske naturgasmarked er i stort omfang baseret på kun én fysisk forsyningskilde og én forsyningsrute (Tyra-Nybro-ledningen). Det betyder, at hvis denne forsyningskilde falder ud, er kravene til forsyningssikkerhedsberedskabet i Danmark høje sammenlignet med mange andre lande, hvor man har flere, større forsyningskilder. Energinet.dk har ansvaret for forsyningssikkerheden på det danske gasmarked, Energinet.dk skal også stille eventuel kapacitet til rådighed til opretholdelse af transit. Energinet.dk opererer med to målsætninger for forsyningssikkerhed for det danske gasmarked, som samlet set er dimensionerende for reserveberedskabet i nødsituationer. - Den ene vedrører korttidshændelser, hvor der stilles krav til, hvor hurtigt gas kan leveres fra andre forsyningskilder. Målsætningen indebærer i praksis blandt andet krav til udtrækskapaciteten fra gaslagrene. - Den anden vedrører langtidshændelser, hvor der stilles krav til opretholdelse af fysiske leverancer ved længerevarende forsyningssvigt. Målsætningen indebærer i praksis krav til mængden af gas, der kan skaffes fra alternative forsyningskilder samt mængden af lagergas, som skal være til rådighed. I marts 2001 blev de overordnede forsyningsmålsætninger anmeldt til Energistyrelsen med følgende dimensionerende hændelser for Energinet.dk's nødforsyningsberedskab: - Korttidshændelser: Under såvel normale forsyningsforhold som unormale forsyningsforhold, det vil sige fuldstændig afbrydelse af leverancerne fra den største forsyningskilde, skal Energinet.dk have tilstrækkelig udtrækskapacitet fra lagrene til tre dage i træk at kunne klare forsyningen af forbrugere Dok /07, Sag 07/1906 5/43

7 med uafbrydelig nødforsyning i Danmark ned til en døgngennemsnitstemperatur på -13 C (20 års-hændelsen). - Langtidshændelser: Under unormale forsyningsforhold, det vil sige fuldstændig afbrydelse af leverancerne fra den største leverandør, skal Energinet.dk have tilstrækkeligt volumen til at kunne klare forsyningen af forbrugere med uafbrydelig nødforsyning i Danmark i op til ca. 60 dage (svarende til den forventede reparationstid efter et søledningsbrud) i en temperaturmæssig "normal" vinter. Energinet.dk's kriterier for transmissionssystemets dimensionering omfatter desuden vintersituationer med normale forsyningsforhold uden afbrydelse af leverancerne. Forsyningsmålsætningen for kolde vintersituationer er at have tilstrækkelig transmissionskapacitet til at kunne klare forsyningen af alle forbrugere i Danmark ned til en døgngennemsnitstemperatur på -13 C (20 årshændelsen). På langt sigt og mindst 10 år frem fastholdes de nuværende overordnede forsyningsmålsætninger. Dette muliggøres ved udbygning af infrastrukturen med supplerende forsyningsveje til naturgassystemet og udvidelse af lagerkapaciteten i takt med de forventeligt faldende ressourcer i den danske del af Nordsøen. 1.1 Forsyningssikkerhed det forgangne år Leverancen ved Nybro har i vinteren 2006/2007 maksimalt været 23,8 mio. Nm 3 /døgn. Varighedskurver for leverancen i perioderne 1. juli juni 2006 og 1. juli juni 2007 fremgår af Figur 1. Den største variation i leverancen er i 2006/2007, ikke mindst fordi der forekommer dage helt uden leverance. Produktionsstop de pågældende dage har været planlagt og afhjulpet ved træk fra gaslagrene. Figur 1 Varighedskurver for naturgasleverancen ved Nybro i perioderne 1. juli juni 2006 og 1. juli juni Den 8. november 2007 erklærede Energinet.dk nødforsyningssituation, gældende fra kl. 20:00, for lager- og transportkunder som følge af produktionsstop forårsaget af dårligt vejr ved felterne i Nordsøen. Nødforsyningssituationen blev Dok /07, Sag 07/1906 6/43

8 afblæst den 9. november 2007, kl. 24:00. Dermed trådte Energinet.dk's nødforsyningsberedskab i kraft. Nødforsyningsberedskabet er baseret på aktivering af en række værktøjer, som løbende bliver analyseret og optimeret. De primære værktøjer er: Brug af de danske lagre: - Energinet.dk har, jf. naturgasforsyningsloven, forkøbsret til kapaciteten i lagrene. Dette medfører, at Energinet.dk har egen gas liggende i lagrene til nødforsyningssituationer. Forkøbsretten er 130 mio. Nm 3. For vinteren 2007/2008 er købt ekstra kapacitet, så mængden er 154 mio. Nm 3. - Energinet.dk har gennem betaling sikret, at de kommercielle aktører har gas liggende i lagrene, som Energinet.dk kan disponere over i en nødforsyningssituation svarende til maksimalt 375 mio. Nm 3. Kapacitet i Syd Arne-ledningen: - I tilfælde af brud på hovedsøledningen fra Tyraplatformen til Jylland/Nybro, kan gassen omdirigeres via en anden sørørledning (Syd Arne-ledningen). Mængden udgør normalt ca. 7 mio. Nm 3 /døgn. For vinteren 2007/2008 er der indkøbt ekstra kapacitet, så mængden udgør 8 mio. Nm 3 /døgn. Nødafbrydelige forbrugere: - Energinet.dk har indgået særskilte kontrakter med cirka 30 af de største gasforbrugere, der i en nødforsyningssituation skal reducere gasforbruget. Forbrugerne har oftest et alternativ brændsel (eksempelvis olie), som de kan bruge i stedet for gassen. Mængden udgør ca. 7,5 mio. Nm 3 /døgn. I en nødforsyningssituation er det Energinet.dk's opgave løbende at vurdere forsyningssituationen og at sikre forsyningen af gas til de danske forbrugere under anvendelse af de oplistede værktøjer. I den konkrete nødforsyningssituation den november 2007, begyndte Energinet.dk's kontrolrum straks en fyldning af gassystemerne (Energinet.dk's transmissionssystem og DONG Energy's sørør) med ekstra gas fra lagrene for at kunne modstå de kommende døgns udfordringer bedst muligt. 1.2 Forsyningssikkerhed på 1-års sigt Det danske gastransmissionssystem modtager i dag gas gennem to offshoreledninger med følgende mulige leverancer i normalsituationer: - Tyra-Nybro-ledningen ca. 27 mio. m³/døgn - Syd Arne-Nybro-ledningen ca. 13 mio. m³/døgn. I dag leveres kun i alt ca. 24 mio. Nm 3 /døgn i Nybro, hvoraf i størrelsesordenen 0,5 mio. Nm³/døgn leveres gennem Syd Arne-ledningen. Der er således rigelig kapacitet i Syd Arne-ledningen, som kan anvendes i nødforsyningssituationer. Ved det værst tænkelige forsyningssvigt regnes der med, at forsyningen fra den største forsyningskilde svigter, det vil sige, at der mistes leverancer gennem Tyra Nybro-ledningen. Dok /07, Sag 07/1906 7/43

9 Energinet.dk afhjælper i øjeblikket risikoen for forsyningssvigt ved følgende fysiske muligheder for at kompensere for de manglende leverancer: - Leverancer fra de danske gaslagre. - Nødforsyning fra Tyra via Harald gennem Syd Arne-Nybro-ledningen. - Afbrud af nødafbrydelige forbrugere. - Leverancer fra Tyskland via DEUDAN-ledningen. Lagrene i Stenlille og Ll. Torup udgør en vigtig del af kapacitetsreserverne også i normalsituationer. Lagrenes evne til i en enkelt time at udtrække og injicere gas er bestemt af både det enkelte lagers fysiske egenskaber (proceskapacitet og undergrundsforhold) og trykforhold i transmissionssystemet. Trykforholdene i transmissionssystemet er i normalsituationer overordnet bestemt af transport- og lagerkundernes bestillinger, men kan justeres med Energinet.dk's operationelle værktøjer (linepack, buffer i tilstødende systemer, ekstra lagertræk eller injektion m.v.) til sikring af optimale trykforhold i systemet med henblik på overholdelse af transmissionssystemets trykgrænser og opnåelse af størst mulig forsyningssikkerhed. Energinet.dk skal sikre, at de enkelte lagerejere kan udnytte deres til rådighedværende, fysiske lagerkapacitet bedst muligt, uden at det begrænser den anden lagerejers muligheder for udnyttelse af sin kapacitet, eller forringer Energinet.dk's muligheder for at varetage sine forpligtelser i relation til forsyningssikkerheden. På den baggrund har Energinet.dk i samarbejde med lagerselskaberne fastlagt de maksimale kommercielle udtrækskapaciteter (muligt udtræk i normalsituationer) for gaslagrene i Ll. Torup og Stenlille i lageråret fra 1. maj 2007 til 1. maj 2008 til 8,0 mio. Nm 3 /døgn for hvert af lagrene. Energinet.dk har endvidere for det kommende lagerår indgået en såkaldt swapaftale, som sikrer, at Energinet.dk har mulighed for fysisk at bestemme, hvor gassen er placeret i de to lagre for at sikre maksimal forsyningssikkerhed. 1.3 Forsyningssikkerhed på 10-års sigt Inden for en overskuelig årrække forventes det, at den danske naturgasproduktion ikke kan dække det danske naturgasbehov. Gasproduktionen i den danske del af Nordsøen vil ikke kunne opretholdes på de nuværende ca. 9 mia. Nm 3 /år i mere end 5-10 år. Der er derfor behov for nye forsyningsveje for naturgas til Danmark. Samtidig er der fokus på at videreudvikle gasmarkedet blandt andet ved at sikre adgang for flere aktører. Energinet.dk analyserer en række muligheder for ny gasinfrastruktur, som både understøtter målene vedrørende forsyningssikkerhed og et velfungerende gasmarked. Skanled-projektet med rørforbindelse mellem Norge, Sverige og Danmark, Baltic Pipe-projektet mellem Polen og Danmark samt en eventuel udvi- Dok /07, Sag 07/1906 8/43

10 delse af kapaciteten på den dansk-tyske grænse (ved Ellund) er eksempler på projekter, der indgår som en del af analyserne. Nedenstående figur giver et overblik over, hvordan den fremtidige gasforsyning til Danmark kan se ud. Det er forudsat, at halvdelen af den danske produktion i Nordsøen eksporteres (som det har været tilfældet de forgangne år). Derudover vil en stor del af den tilførte gas fra Skanled sandsynligvis ende i Polen via Baltic Pipe. Disse forhold er illustreret i Figur 2, hvor halvdelen af produktionen i Nordsøen eksporteres, og 3 ud af de 4 mia. Nm 3 /år, som Skanled kan levere til Danmark, eksporteres videre til Polen via Baltic Pipe. Figur 2 Forsyningssituation med Skanled og Baltic Pipe. Da størrelsen af både teknologibidraget og efterforskningsbidraget er meget usikker, er det sandsynligt, at andelen af den danske gasproduktion, som bliver netto-eksporteret, bliver mindre. Dermed kan det danske forbrug dækkes. Dette gælder også for Energinet.dk vil fremadrettet også analysere påvirkningerne på den fremtidige gasforsyning fra besparelser og brændselsomstilling som følge af et eventuelt frit brændselsvalg. Derudover vil de eksisterende danske biogasressourcer og afsætning af biogas via naturgasnettet blive analyseret som et muligt bidrag til den fremtidige gasforsyning. Disse tiltag kan i fremtiden være et vigtigt element i den danske gasforsyning. Derudover kan den øgede importkapacitet ved Ellund samt Europipe II blive et væsentligt element i den fremtidige gasforsyning. Dok /07, Sag 07/1906 9/43

11 2. Overordnede strategier og planer i relation til forsyningssikkerhed 2.1 Det danske naturgassystem Ud over gasledningerne i den danske del af Nordsøen, transmissionsledninger på langs (Aalborg-Ellund) og tværs (Nybro-Dragør) af Danmark og distributionsledningernes net af rørsystemer ud til forbrugerne består transportsystemet for naturgas af et gasbehandlingsanlæg og to underjordiske gaslagre. Naturgassen fra den danske del af Nordsøen transporteres i to offshore rørledninger fra felterne Tyra og Syd Arne og ind til land nord for Esbjerg ved et tryk på maksimalt 138 bar. På land passerer naturgassen gennem et gasbehandlingsanlæg i Nybro. Her kontrolleres og måles gaskvaliteten, og trykket reduceres til det maksimale landledningstryk på 80 bar. Anlægget kan også reducere indholdet af forurenende stoffer såsom tunge kulbrinter samt rense gassen for svovl, hvis det er nødvendigt for, at gassen overholder de fastlagte specifikationer, men der kan i så fald kun leveres reducerede mængder (ca. 50 pct.). Figur 3 Den overordnede danske gasinfrastruktur Fra Nybro sendes gassen ud til kunderne i ind- og udland eller til lagring på et af de to underjordiske naturgaslagre. Lagrene fyldes op i sommermånederne, når gasforbruget er lavt under hensyntagen til fyldningsrestriktioner. Når det bliver koldere, og forbruget overstiger de daglige gasleverancer fra Nordsøen og Tyskland, suppleres der med gas fra lagrene. Det er principielt transportkunderne, der ved deres daglige bestillinger inden for den reserverede kapacitet bestemmer input/output fra systemet på timebasis (det kommercielle system), mens det er Energinet.dk, der sørger for den fysiske balance i systemet, blandt andet ved hjælp af lagrene og linepack. Dok /07, Sag 07/ /43

12 Måler- og regulatorstationerne (M/R-stationerne) er etableret langs transmissionsledningerne med det formål at forsyne de lokale distributionsnet. Deres funktioner er reducering af gastryk til distributionsnettets trykniveau, opvarmning af gassen, måling af gasstrømmen gennem stationen og tilsætning af lugtstof til gassen. Der er etableret 42 måler- og regulatorstationer og fire målerstationer, som ejes af Energinet.dk. 2.2 Indsatsområder i relation til forsyningssikkerhed Det forventes, at den danske naturgasproduktion ikke kan dække det danske naturgasbehov inden for en overskuelig årrække. Gasproduktionen i den danske del af Nordsøen vil ikke kunne opretholdes på de nuværende ca. 9 mia. Nm 3 /år i mere end 5-10 år. Der er derfor behov for nye forsyningsveje for naturgas til Danmark. Samtidig er der fokus på at videreudvikle gasmarkedet blandt andet ved at sikre adgang for flere aktører. Energinet.dk analyserer for tiden en række muligheder for ny gasinfrastruktur, som både understøtter målene vedrørende forsyningssikkerhed og et velfungerende gasmarked. Skanled-projektet med rørforbindelse mellem Norge, Sverige og Danmark, Baltic Pipe-projektet mellem Polen og Danmark samt en eventuel udvidelse af kapaciteten på den dansk-tyske grænse (ved Ellund) er eksempler på projekter, der indgår som en del af analyserne. Energinet.dk vil i 2008 fortsætte analyserne af en række konkrete, mulige nye forsyningsveje for gas med henblik på at vælge den eller de forbindelser, som er optimale for Danmark. 2.3 Forsyningssikkerhed nationalt og lokalt Begrebet forsyningssikkerhed på gasområdet omfatter generelt følgende aspekter både på kort og langt sigt: 1. Tilgængelighed af gas, det vil sige, tilgængeligheden af gasforsyninger (inklusive gas fra lagre) skal være tilstrækkelig til at imødekomme forbrugernes gasbehov under både normale og ekstreme vejrforhold. 2. Tilstrækkelig netkapacitet, det vil sige, gasnettet skal have tilstrækkelig kapacitet til at dække forbrugernes gasbehov under både normale og ekstreme vejrforhold. 3. Systemintegritet, det vil sige, at den operationelle funktionalitet af systemet fra produktion til forbruger skal være sikret. Det er i henhold til Lov om Naturgasforsyning Energinet.dk's opgave som transmissionsselskab at varetage forsyningssikkerheden på det danske gasmarked. Som det i dag eneste danske transmissionsselskab har Energinet.dk ansvaret for systemintegriteten (3) af det danske transmissionssystem, det vil sige 80 bar ledningssystemet med de tilstødende systemer (sørørene i Nordsøen, entryexit-punkter, den danske exit-zone og gaslagrene). Dok /07, Sag 07/ /43

13 Energinet.dk har specifikt ansvar for sikring af tilstrækkelig transportkapacitet i transmissionssystemet (2), herunder samspillet med de to lagerselskaber og leverancer til distributionssystemerne via M/R-stationer. Energinet.dk har ikke umiddelbart ansvar for tilgængeligheden af gas (1) bortset fra nødforsyningssituationer, hvor Energinet.dk i nødvendigt omfang sikrer tilgængeligheden af gas til det danske marked. 2.4 Målsætning for forsyningssikkerhed Forsyningen af det danske naturgasmarked er i stort omfang baseret på kun én fysisk forsyningskilde og én forsyningsrute (Tyra-Nybro-ledningen). Det betyder, at hvis denne forsyningskilde falder ud, er kravene til forsyningssikkerhedsberedskabet i Danmark høje sammenlignet med mange andre lande, hvor man har flere større forsyningskilder og ruter. Dette indebærer samtidig, at det har været nødforsyningssituationer, som i praksis har været dimensionerende for det samlede transmissionssystem. Energinet.dk har ansvaret for forsyningssikkerheden herunder nødforsyningsforpligtelsen for det danske gasmarked. Hvis søledningen bryder, skal transit fra Tyskland til Sverige opretholdes. Som udgangspunkt vil eksport til Tyskland blive afbrudt, men hvis transportkunder stiller gas til rådighed fra lager eller entry-punkt, vil Energinet.dk påtage sig transporten til det ønskede exit-punkt, forudsat det er fysisk muligt. Dette betyder også: Hvis f.eks. DONG Energy stiller 3 mio. Nm 3 /døgn fra Syd Arne-ledningen til rådighed til det svenske eller tyske marked, vil Energinet.dk forsøge at foretage transporten. Siden idriftsættelsen af det danske naturgassystem i 1984, har der ikke været alvorlige fejl i transmissionssystemet, hverken på søledningerne eller ved anlæggene på land. Energinet.dk opererer med to målsætninger for forsyningssikkerhed for det danske gasmarked, som samlet set er dimensionerende for reserveberedskabet i nødsituationer. - Den ene vedrører korttidshændelser, hvor der stilles krav til, hvor hurtigt gas kan leveres fra andre forsyningskilder. Målsætningen indebærer i praksis blandt andet krav til udtrækskapaciteten fra gaslagrene. - Den anden vedrører langtidshændelser, hvor der stilles krav til opretholdelse af fysiske leverancer ved længerevarende forsyningssvigt. Målsætningen indebærer i praksis krav til mængden af gas, der kan skaffes fra alternative forsyningskilder samt mængden af lagergas, som skal være til rådighed. I marts 2001 blev de overordnede forsyningsmålsætninger anmeldt til Energistyrelsen med følgende dimensionerende hændelser for Energinet.dk's nødforsyningsberedskab: Dok /07, Sag 07/ /43

14 - Korttidshændelser: Under såvel normale forsyningsforhold som unormale forsyningsforhold, det vil sige fuldstændig afbrydelse af leverancerne fra den største forsyningskilde, skal Energinet.dk have tilstrækkelig udtrækskapacitet fra lagrene til tre dage i træk at kunne klare forsyningen af forbrugere med uafbrydelig nødforsyning i Danmark ned til en døgngennemsnitstemperatur på -13 C (20 års-hændelsen). - Langtidshændelser: Under unormale forsyningsforhold, det vil sige fuldstændig afbrydelse af leverancerne fra den største leverandør, skal Energinet.dk have tilstrækkeligt volumen til at kunne klare forsyningen af forbrugere med uafbrydelig nødforsyning i Danmark i op til ca. 60 dage (svarende til den forventede reparationstid efter et søledningsbrud) i en temperaturmæssig "normal" vinter. Energinet.dk's kriterier for transmissionssystemets dimensionering omfatter desuden vintersituationer med normale forsyningsforhold uden afbrydelse af leverancerne. Forsyningsmålsætningen for kolde vintersituationer er at have tilstrækkelig transmissionskapacitet til at kunne klare forsyningen af alle forbrugere i Danmark ned til en døgngennemsnitstemperatur på -13 C. På langt sigt og mindst 10 år frem fastholdes de nuværende overordnede forsyningsmålsætninger. Dette muliggøres ved udbygning af infrastrukturen med supplerende forsyningsveje til naturgassystemet og udvidelse af lagerkapaciteten i takt med de forventeligt faldende ressourcer i den danske del af Nordsøen. 2.5 Gasmarkedet nationalt og regionalt (nordvestlige del af EU) Markedssituationen i Europa er præget af nationale markeder med begrænset grænseoverskridende spothandel, og der er endnu ikke et egentligt sammenhængende marked for naturgas i Europa. En del af årsagen til den manglende grænseoverskridende spothandel skal findes i en generel kapacitetsknaphed særligt i grænsepunkter samt manglende "interoperabilitet" mellem de forskellige nationale systemer. Størstedelen af de europæiske lande er nettoimportører af gas. Importen stammer primært fra Rusland, Norge, Algeriet og Marokko. En stigende del af importen er LNG-baseret (Liquified Natural Gas, gas nedkølet til ca o C), men størstedelen af gassen bliver bragt til de europæiske markeder via rørledninger. Den indenlandske produktion er faldende i hele Europa, mens forbruget og dermed importandelen forventes at stige betydeligt i de kommende år. EU- Kommissionen skønner, at 80 pct. af EUs gasforbrug i 2030 vil blive dækket med import. I dag er det godt 50 pct., som importeres, heraf 25 pct. fra Rusland. Afhængigheden af store leverancer fra Rusland giver anledning til en stigende bekymring for, at manglende stabilitet i disse leverancer blandt andet grundet rørledningernes transit gennem en række lande fører til situationer med mangel på gas i Europa og dermed reduceret forsyningssikkerhed. Dok /07, Sag 07/ /43

15 I øjeblikket planlægges en række større infrastrukturprojekter, der skal bringe mere gas til Europa. Nye rørforbindelser mellem blandt andet Nordeuropa og henholdsvis Rusland og Norge og mellem Sydeuropa og henholdsvis Rusland/Kaukasus (South Stream), Nordafrika og Mellemøsten (Nabucco) er med i støbeskeen. Ligeledes planlægges og projekteres en del havneanlæg til LNG i både Syd- og Nordeuropa. På europæisk plan arbejdes der for at styrke kompatibiliteten mellem de enkelte landes systemer. Der arbejdes hen imod at fremme mulighederne for udveksling af gas mellem regionale handelspladser og at løse problemerne med interoperabilitet over grænser. Det danske gasmarked er kommercielt opdelt i et engrosmarked og et detailmarked. På engrosmarkedet transporterer de såkaldte transportkunder gas via Energinet.dk's gastransmissionsnet til det danske marked, til lagring i de to underjordiske lagre samt til Sverige og Tyskland som eksport. På detailmarkedet leverer de såkaldte gasleverandører gas til slutbrugerne via distributionsnettene. Transportkunderne får adgang til Energinet.dk's transmissionsnet ved at bestille kapacitet ind i systemet (entry) og ud af systemet (exit), jf. Tabel 1. Entry- og exit-punkter Entry-punkter Exit-punkter Entry-punkterne er der, hvor gassen kommer ind i Danmark, det vil sige i Nybro (fra Nordsøen) og i Ellund (fra Tyskland). Den nationale exit-zone (Exit-Zone-DK) svarer til det danske marked. Øvrige exit-punkter er der, hvor gassen eksporteres ud af landet: Ellund (til Tyskland) og Dragør Border (til Sverige). Tabel 1 Entry- og exit-punkter i den danske markedsmodel. Adgang til gastransmissionsnettet sker på regulerede vilkår. Transportkunderne kan indgå kapacitetsaftaler fra 1 år ned til én dags varighed. Hovedparten af den solgte kapacitet sælges i øjeblikket via årskapacitetskontrakter. I nødforsyningssituationer er det Energinet.dk's ansvar at levere gas til det danske marked. Transport til exit-zonen er derfor pålagt nødforsyningsbetaling. 2.6 Sammentænkning af el og gas El- og gassystemerne adskiller sig i væsentlig grad ved at have forskellig kadence. El skal produceres i takt med forbruget, hvorfor der er behov for at kunne regulere produktionen til ethvert tidspunkt. Anderledes forholder det sig med naturgassystemet, der dels omfatter to lagre, men som desuden kan udnytte gassen i transmissionssystemet (linepack) som buffer. Forskellen mellem de to systemer medfører større effektivisering af det samlede system ved sammentænkning af el og gas. Under fleksible og ideelle markedsforhold kan naturgaslagrene anvendes til indirekte lagring af vindkraft. Ved stor vindkraftproduktion reduceres naturgasforbruget til kraftproduktion, hvorved udtræk fra lagrene kan reduceres eller vendes til injektion. Dette er fysisk muligt, fordi naturgassystemet er fleksibelt og udnyttes allerede i dag i den udstrækning, der er markedsmæssigt incitament. Dok /07, Sag 07/ /43

16 3. Historisk oversigt 3.1 Generelt Naturgassystemets nuværende forhold og de seneste års drift under normale forhold og i forsyningsmæssigt særlige situationer udgør en basis for naturgasforsyningssikkerhedsplanen. I dette kapitel gives en kortfattet oversigt over væsentlige elementer vedrørende forsyningssikkerheden, der er dokumenteret med historiske data for de seneste år. Det er altså ikke hensigten at give en komplet historisk gennemgang siden naturgassystemets etablering. Figur 4 viser opgørelser af fordelingen af den danske naturgasproduktion (ekskl. egetforbrug på Nordsøen) på årsbasis for perioden I de seneste tre år har nettoproduktionen på felterne i Nordsøen været større end leverancen ved Nybro, idet DONG Energy eksporterer naturgas til Holland via Nogatledningen. Figur 4 Fordeling af den danske naturgasproduktion på forbrug i Danmark og eksport til Sverige, Tyskland og Holland. 3.2 Forbrug Naturgasforbruget i Danmark har ligget nogenlunde konstant på lidt over 4 mia. Nm 3 om året, jf. Figur 4. Da 2005 og 2006 har haft gennemsnitstemperaturer over det normale, har forbruget i disse år været lidt lavere end tidligere. Generelt gælder, at variationerne af naturgasforbruget afhænger af temperaturforhold og få store forbrugeres disponeringer. Forbrugets temperaturafhængighed kan skønsmæssigt antages at være lineær. På basis af Figur 5, hvor det samlede danske forbrug på døgnbasis er afbildet versus graddageantallet, vurderes afhængigheden overslagsmæssigt at være 0,6 mio. Nm 3 /graddag. I 2005 og 2006 har graddageantallet været henholdsvis 332 graddage og 496 graddage mindre end normalt, hvorfor de samlede årlige forbrug alt andet lige har været 0,2 mia. Nm 3 /år og 0,3 mia. Nm 3 /år lavere. Dok /07, Sag 07/ /43

17 Figur 5 Samlet naturgasforbrug versus graddage. Data fra 2005 og Til illustration af betydningen af sidste vinters meget varme vejr er i Figur 6 sammenstillet varighedskurver af døgnforbruget for perioderne 1. juli juni 2006 og 1. juli juni I 2005/2006 var graddageantallet ca. 5 pct. under det normale, mens det i 2006/2007 var hele 30 pct. under normalen. Der er dog ikke væsentlig forskel mellem det maksimale døgnforbrug på ca. 20 mio. Nm 3 /d i de to vintre. Figur 6 Varighedskurver for samlet naturgasforbrug i perioderne 1. juli juni 2006 og 1. juli juni Produktion Al naturgas transporteret gennem Energinet.dk's transmissionsnet stammer fysisk fra felterne i Nordsøen. Danmark er nettoeksportør af gas svarende til godt 100 pct. af det indenlandske forbrug. Der importeres ikke gas fysisk til Danmark, men der sker en del kommerciel import via Ellund. DONG Energy køber størstedelen af gassen fra felterne i Nordsøen og ejer Tyraog Syd Arne-ledningerne, der forbinder felterne med Danmark. DONG Energy eksporterer en del af gassen til Holland via Nogat-ledningen og sender resten til Danmark, hvor den afsættes i Exit-zone-DK eller eksporteres til Tyskland eller Sverige. Dok /07, Sag 07/ /43

Transport af gas i Danmark. - kort fortalt. November 2006 Version 6.1

Transport af gas i Danmark. - kort fortalt. November 2006 Version 6.1 Transport af gas i Danmark - kort fortalt November 2006 Version 6.1 Indhold 1. Det danske naturgassystem...2 2. Markedsmodellen for gas...3 3. Aktørerne i det danske naturgassystem...4 4. Optagelse på

Læs mere

Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for gas Udkast maj 2014

Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for gas Udkast maj 2014 Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for gas Udkast maj 2014 Side 1 af 88 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Beskrivelse af gasmarkedet... 6 2.1. Produktion... 8 2.2. Engrosmarkedet... 9 2.3.

Læs mere

Biogas til nettet. Projektrapport Maj 2009

Biogas til nettet. Projektrapport Maj 2009 Biogas til nettet Projektrapport Maj 2009 Biogas til nettet Torben Kvist Jensen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2009 Titel : Biogas til nettet Rapport kategori : Projektrapport Forfatter : Torben

Læs mere

Årsrapport 2013 Energinet.dk s årsrapport udkommer kun i en elektronisk version. Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk/aarsrapport-2013

Årsrapport 2013 Energinet.dk s årsrapport udkommer kun i en elektronisk version. Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk/aarsrapport-2013 Årsrapport 2013 1 Årsrapport 2013 Energinet.dk s årsrapport udkommer kun i en elektronisk version. Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk/aarsrapport-2013 En engelsk version kan downloades på: www.energinet.dk/annual-report-2013

Læs mere

Samspil mellem gas, el og varme

Samspil mellem gas, el og varme Samspil mellem gas, el og varme Udgivet af Rapporten kan fås ved henvendelse til: Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Den kan også downloades på: www.energinet.dk December 2011 Dok. 43418/11,

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2013

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2013 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2013 Naturgas ofte billigere end fjernvarme Årets gaskonference 2013 Danmarks fremtid som gasland 14.-15. november 2013 Hotel Scandic Sydhavnen København

Læs mere

2. Produktivitets Kommissions rapport nr

2. Produktivitets Kommissions rapport nr 2. Produktivitets Kommissions rapport nr ENERGISEKTOREN 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 Energiforsyningen i Danmark 5 Energi- og klimapolitiske målsætninger 9 El-sektoren 13 Engrosmarkedet for

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

Det Danske Engrosmarked for Naturgas. En analyse af markedets kontrakter, prisdannelse og mulige prisreferencer

Det Danske Engrosmarked for Naturgas. En analyse af markedets kontrakter, prisdannelse og mulige prisreferencer Det Danske Engrosmarked for Naturgas En analyse af markedets kontrakter, prisdannelse og mulige prisreferencer Energitilsynet Det Danske Engrosmarked for Naturgas Side 1 af 51 Konklusioner og resumé......

Læs mere

Kontrolmanual. Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi i distributionsnettet. 1. udgave August 2010

Kontrolmanual. Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi i distributionsnettet. 1. udgave August 2010 Kontrolmanual Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi i distributionsnettet 1. udgave August 2010 Kontrolmanual Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi Dansk

Læs mere

Transport- og energiministerens orientering til Folketingets Energipolitiske Udvalg om væsentlige forhold vedrørende landets el- og gasforsyning

Transport- og energiministerens orientering til Folketingets Energipolitiske Udvalg om væsentlige forhold vedrørende landets el- og gasforsyning Transport- og energiministerens orientering til Folketingets Energipolitiske Udvalg om væsentlige forhold vedrørende landets el- og gasforsyning Maj 2006 I henhold til 3 i lov om elforsyning og 4 i lov

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2010

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2010 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2010 www.dongenergy.dk VI FINDER ENERGIEN OVER OG UNDER VANDET DONG Energy har været med i efterforskning efter og produktion af olie og naturgas i mere

Læs mere

2. Hvilken gassammensætning accepteres af Sikkerhedsstyrelsen i Danmark og af de tilsvarende myndigheder i Sverige og Tyskland.

2. Hvilken gassammensætning accepteres af Sikkerhedsstyrelsen i Danmark og af de tilsvarende myndigheder i Sverige og Tyskland. N O T AT 17. maj 2011 J.nr. 3401/1001-3077 Ref. fbe/hla Energiforsyningsområdet Biogas svar på diverse spørgsmål fra SF 1. Kan det bekræftes at tilsætning af propan til biogas før tilledning til gasnettet

Læs mere

Udgivet af: Energinet.dk. Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk 28.

Udgivet af: Energinet.dk. Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk 28. Udgivet af: Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk 28. januar 2011 Dok.6357/11, sag 10/3378 2/39 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 4 1.1

Læs mere

En fremtidssikret regulering af elsektoren

En fremtidssikret regulering af elsektoren En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 Indhold 1. Forord 6 2. El-reguleringsudvalgets

Læs mere

Elsams elpriser i 2005 og 2006

Elsams elpriser i 2005 og 2006 Elsams elpriser i 2005 og 2006 Journal nr. 4/0120-0204-0038/ISA/EMS/MOL/UL Rådsmødet den 20. juni 2007 Resumé 1. Denne sag drejer sig om, hvorvidt den danske elproducent Elsam A/S (herefter Elsam ) i perioden

Læs mere

Smart luft/vand-varmepumpe til udskiftning af oliefyr [1][2][3]

Smart luft/vand-varmepumpe til udskiftning af oliefyr [1][2][3] Smart luft/vand-varmepumpe til udskiftning af oliefyr [1][2][3] P2 Projekt Gruppe B135 Energi Aalborg Universitet 22. maj 2013 Studenterrapport Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Energi Strandvejen

Læs mere

Elsam A/S' misbrug af dominerende stilling i form af høje elpriser

Elsam A/S' misbrug af dominerende stilling i form af høje elpriser Elsam A/S' misbrug af dominerende stilling i form af høje elpriser Rådsmødet den 30. november 2005 Journal nr. 3/1120-0204-0150/ISA/LKF/CS Resumé 1. Den 8. august 2003 kontaktede det vestdanske systemansvar,

Læs mere

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING STATUSNOTAT August 2014 14.08.2014 1/29 1. Resumé og hovedpointer... 3 2. Projekter om strategisk energiplanlægning...

Læs mere

SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED

SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED Forord Det danske elsystem står over for store omvæltninger i de kommende år. Vedvarende energikilder som vindog solenergi vil fremover

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2012

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2012 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2012 Europas største biogasanlæg klar til indkøring I n d h o l d L e d e r Gasteknik nr. 1 februar 2012 101. årgang Af Ole Albæk Pedersen, formand for

Læs mere

Smart Grid i Danmark

Smart Grid i Danmark Smart Grid i Danmark Indhold Forord... 4 Resume...5 Rammer og forudsætninger for rapporten... 8 1. Energisystemet står ved en skillevej... 9 1.1 Danmarks klima- og energimål vil ændre vilkårene... for

Læs mere

Optimal drift af prioriterede anlæg

Optimal drift af prioriterede anlæg 4712 Hovedrapport Eltra dok nr. 214946, sag 4712 Eltra PSO-F&U 2002 projekt 4712 Optimal drift af prioriterede anlæg Hovedrapport RAM-løse edb 2004 1 Eltra PSO-F&U 2002 projekt 4712 Optimal drift af prioriterede

Læs mere

ENERGIINDUSTRIENSHISTORISKE UDARBEJDET AF QUARTZ+CO JANUAR 2015

ENERGIINDUSTRIENSHISTORISKE UDARBEJDET AF QUARTZ+CO JANUAR 2015 ENERGISEKTORENS ENERGIINDUSTRIENSHISTORISKE HISTORISKEOMSTILLING OG OMSTILLING BETYDNING OG FOR BETYDNING DANMARK FOR DANMARK UDARBEJDET AF QUARTZ+CO JANUAR 2015 FORORD Danmark har gennem de sidste 40

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2011

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2011 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2011 Naturgassen står fortsat stærkt Jubilæumsårsmøde i Dansk Gas Forening 17. - 18. november 2011 på Hotel Nyborg Strand Gas i fortid og fremtid Et spændende

Læs mere

KAPITEL 1: INDLEDNING...5 KAPITEL 2: METODEOVERVEJELSER...10 3. ENERGIKORTLÆGNING AF VESTSJÆLLANDS AMT...21

KAPITEL 1: INDLEDNING...5 KAPITEL 2: METODEOVERVEJELSER...10 3. ENERGIKORTLÆGNING AF VESTSJÆLLANDS AMT...21 KAPITEL 1: INDLEDNING...5 1.1 Problemfelt...5 1.2 Problemformulering...8 KAPITEL 2: METODEOVERVEJELSER...10 2.1 Afgrænsninger...10 2.2 De to plansystemer...11 2.3 Det specifikke og det almene...12 2.4

Læs mere

Omkostningerne ved elforsyningssvigt

Omkostningerne ved elforsyningssvigt Energistyrelsen Omkostningerne ved elforsyningssvigt Rapport December 2004 Energistyrelsen Omkostningerne ved elforsyningssvigt Rapport December 2004 Dokument nr 1 Revision nr 4 Udgivelsesdato 8 december

Læs mere

s.10 s.13 s.19 s.23 s.34 s.57 s.74 Indholdsfortegnelse Energi Danmark

s.10 s.13 s.19 s.23 s.34 s.57 s.74 Indholdsfortegnelse Energi Danmark Års rapport 2011 Indholdsfortegnelse 03 s.10 Ledelsesberetning 2011 s.13 Katastrofen på Fukushima-værket i Japan den 11. marts 2011 blev en meget skelsættende dag for det europæiske kraftmarked s.19 Spotprisudvikling,

Læs mere

Indhold. Resumé og konklusioner... 3. 1. Baggrund... 8

Indhold. Resumé og konklusioner... 3. 1. Baggrund... 8 Indhold Resumé og konklusioner... 3 1. Baggrund... 8 2. Arbejdsgruppens observationer... 9 2.1 Forskning for en usikker fremtid... 9 2.2 Megatrends for husholdninger... 9 2.3 Svag formidling af forskningsresultater...

Læs mere

Faktaark til Energistrategi 2050

Faktaark til Energistrategi 2050 Hasforth, Torsten Stormgade 2-6 1470 København K Tlf. 3392 2800 Fax 3392 2801 kemin@kemin.dk www.kemin.dk Faktaark til Energistrategi 2050 Kontoret for National Energi 24-02-2011 J nr. / Hasforth, Torsten

Læs mere