Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012"

Transkript

1 Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Flemming Jensen (V) Jan Vedel Heine (I)

2 Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden ØU - Halvårsregnskab/Forventet Regnskab Lukket - ØU - Resultat af indledende miljøundersøgelse i f.m. evt. køb af ejendom...7

3 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 1 1. ØU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 12/15 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Økonomiudvalget den : Godkendt. Afbud: Jan Vedel Heine (I) Flemming Jensen (V)

4 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 2 2. ØU - Halvårsregnskab/Forventet Regnskab Sagsnr.: 12/10570 Resumé: Administrationen har udarbejdet Forventet Regnskab / Halvårsregnskab på baggrund af forbrugsudviklingen fra 1. januar juni 2012 samt øvrige oplysninger med økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune. Det er administrationens vurdering, at de aktuelle vurderinger af serviceudgifterne i hele 2012 vil ligge knap 10 mio. kr. over budgettet, hvilket indebærer en risiko for en sanktionsbetaling til staten, hvis kommunerne under ét overskrider servicerammen. Der er en række større risikoområder, hvor udgifterne ligger over budgettet, hvorfor Koncerndirektionen foreslår, at der på disse områder udarbejdes handleplaner for at nedbringe udgiftsniveauet i indeværende år. Desuden foreslår koncerndirektionen, at alle bevillingsansvarlige anmodes om at udvise udgiftstilbageholdenhed i resten af 2012 for herved at øge overførsel af uforbrugte bevillinger i 2012 til overførsel til budget Det er endvidere administrationens vurdering, at der vil være anlægsprojekter for ca. 70 mio. kr. (ud af knap 160 mio. kr.), som ikke vil kunne nå at blive gennemført i indeværende år. Koncerndirektionen skal samtidig erindre om, at Kommunalbestyrelsen har behandlet en række anlægsprojekter, hvor der på nuværende tidspunkt (ultimo august 2012) ikke er anvist finansiering. Forventet Regnskab / halvårsregnskab fremsendes til Økonomiudvalgets behandling den 29. august som halvårsregnskabet for Lejre Kommune. Kommunalbestyrelsen behandler sagen den 13 september. Sagen forelægges på Fagudvalgenes møder mellem den september, samt Økonomiudvalget den 18. september og Kommunalbestyrelsen den 24. september 2012, som Forventet Regnskab Sagsfremstilling: De overordnede hovedlinjer i vurderingen af den aktuelle økonomiske situation i hele 2012 i Lejre Kommune er angivet i tabel 1. Vurderingen er foretaget på baggrund af forbruget i første halvår Tabel 1: Udviklingen i den samlede økonomi Øvrige ændringer Drifts Oprindeligt Overførsel og kr. budget herunder 2012 anlægs- FR-1 over- førsel FR-2 Mellemsum Forventet årsregnskab 2012 Forventet overførsler til 2013 Forventet regnskab 2012 Kolonne (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Risikoområder Indtægter Serviceudgifter Overførselsudgifter

5 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 3 Anlæg Øvrig finansiering og renter (indeholder renter, afdrag, låneoptag og finansforskydninger) Forsyning Der er i tabellens kolonne 1 til 3 redegjort for tidligere politiske beslutninger. De nye vurderinger af budgetsituationen fremgår af kolonnerne 4, 6 og 7, som vil blive gennemgået i det følgende. Forventet Regnskab indeholder konsekvenser af politiske beslutninger siden Forventet Regnskab Herunder er der anvist finansiering til Kommunalbestyrelsens beslutninger om tilskud til Sagnlandet Lejre, ZBC (Zealand Business Connection). Desuden er opfyldelse af mål om elevpladser indregnet. Disse udgifter foreslås finansieret via reduktion af bevillingen Fælles Funktioner. Desuden er indregnet konsekvenserne af midtvejsreguleringen af bloktilskuddet 2012, konvertering af drift til anlæg og salg af Sæby-Gershøj skole. Nettoresultatet af de bevillingsmæssige forslag er, at der tilføres 3,6 mio. kr. til kassen. Serviceudgifter Tabel 2 Identificerede risici vedr. serviceudgifter i Forventet Regnskab Mio. kr. FR Ikke rammestyret Resultat (+)=kasseforbrug Rammestyret Økonomiudvalget 2,7 0 2,7 Udvalget for Børn & Unge 10,2 10,2 0 Udvalget for Teknik & Miljø 1,7 0,5 1,2 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre 2,7 2,7 0 I alt 17,3 13,4 3,9 Uddybning på de enkelte udvalg kan ses i afsnittet Specielle bemærkninger på udvalgene i vedlagte bilag. Der er på serviceudgifterne identificeret en række risikoområder, hvor der tegner sig et samlet merforbrug på 17,3 mio. kr. heraf udfordringer vedr. ikke-rammestyrede områder på 13,4 mio. kr., hvor dagtilbud og anbringelses- og specialundervisningsområdet udgør særlige risikoområder.

6 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 4 Administrationen skønner, at der på bevillinger med overførselsadgang rammestyrede bevillinger - vil være et (netto)mindreforbrug i størrelsesordenen 1% svarende til ca. 11 mio. kr. Under disse forudsætninger vil de forventede serviceudgifter 2012 overskride budgettet med 9,8 mio. kr., som vil kunne resultere i en sanktionsbetaling til staten, hvis kommunerne under ét overskrider servicerammen. Folketinget har endnu ikke fastlagt retningslinjerne for beregning af den enkelte kommunes eventuelle sanktion, men det kan oplyses, at kommunernes budgetter i 2012 ligger ca. 2,6 mia. kr. under den aftalte ramme. Koncerndirektionen foreslår på denne baggrund, at der iværksættes følgende initiativer: 1) At der på udfordringsområderne udarbejdes handleplaner for at nedbringe forbruget i 2012 på de ikke-rammestyrede områder: a) Voksensocialområdet 2,7 mio. kr. b) Dagtilbudsområdet - 4,6 mio. kr. c) Børnesocialområdet 5,6 mio. kr. d) Teknik & Miljø 0,5 mio. kr. 2) At alle bevillingsansvarlige anmodes om at vurdere mulighederne for at fremlægge forslag til anlægsprojekter, som kan finansieres inden for gældende driftsbevilling til særskilt politisk behandling. 3) At alle bevillingsansvarlige (rammestyrede områder) anmodes om at udvise udgiftstilbageholdenhed i resten af 2012 for herved at øge overførsel af uforbrugte bevillinger i 2012 til overførsel til budget Overførselsudgifter Der er oprindeligt budgetteret med overførselsudgifter på 240,3 mio. kr. Forventet Regnskab forhøjer budgettet med 2,7 mio. kr. til i alt 243,1 mio. kr. Tabel 3: Identificerede risici vedr. overførselsudgifter i Forventet Regnskab Mio. kr. FR Ikke rammestyret Rammestyret Udvalget for Job & Arbejdsmarked 1,4 1,4 0 I alt 1,4 1,4 0,0 Der er på overførselsudgifterne identificeret en række risikoområder, hvor der tegner sig et samlet merforbrug på 1,4 mio. kr. vedr. ikke-rammestyrede områder. Koncerndirektionen foreslår, at der udarbejdes handleplan for at nedbringe forbruget i 2012 på det ikke-rammestyrede område. Anlæg Der foreligger ansøgninger om overførsler fra drift til anlæg på yderligere 0,9 mio. kr., så anlægsudgifterne med tidligere konverteringer samlet set forøges med 5,7 mio. kr. Der er frigivet rådighedsbeløb for 90,8 mio. kr. med en forventning om et forbrug på 88,9 mio. kr. i Det betyder, at der i forhold til det samlede anlægsprogram på 159,6 mio. kr. vil være en forskydning i forbruget i 2012, og dermed i likviditeten på ca. 70 mio. kr. i Kassen

7 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 5 Der er oprindeligt budgetteret med en kasseopbygning på 3,3 mio. kr. i Under de givne forudsætninger vil regnskabet for 2012 vise en mindre kasseopbygning på 8,8 mio. kr. Det skal dog bemærkes, at der skal være finansiering til de skønnede overførte drifts- og anlægsbevillinger på i alt 81 mio. kr., som med de gældende overførselsregler vil blive overført til Koncerndirektionen skal samtidig erindre om, at Kommunalbestyrelsen har behandlet en række anlægsprojekter, hvor der på nuværende tidspunkt (ultimo august 2012) ikke er anvist finansiering. Det drejer sig om udvidelse og renovering af rådhusene i Hvalsø og Allerslev, anskaffelse af hjælpemidler, køb af biler og køb af Birkely. Det forudsættes, at finansieringen af disse projekter afklares i forbindelse med budgetlægning for Andre forhold Udover nævnte forventninger og risici udestår voldgiftssagen vedr. almennyttige ældreboliger i Osted som en potentiel risiko. Der er orienteret nærmere om sagen på Økonomiudvalgets møde den 21. august Køb/Salg Der budgetteres ikke med køb og salg af grunde og ejendomme. Det foreslås, at der ved fremlæggelse af (forventede) regnskaber foretages en opgørelse af udgifter og indtægter ved køb og salg af grunde og ejendomme, hvorved Kommunalbestyrelsen får et overblik over saldoen. I 2012 har Kommunalbestyrelsen indtil dato solgt Sæby-Gershøj Skole til en samlet salgspris på 7 mio. kr. hertil kommer udgifter i forbindelse med salget på 0,4 mio. kr. 3 mio. kr. af salgsprisen er optaget som et langfristet tilgodehavende. Desuden er Vestervangsudstykningen købt for 4,9 mio. kr. Der udestår en politisk stillingtagen til finansiering af driftsudgifterne (vedligeholdelse, ejendomsskatter mm.) på 1,89 mio. kr. vedr. Vestervangudstykningen i Kirke Hyllinge. Dette forhold vil blive taget op til politisk beslutning i Forventet Regnskab Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at de aktuelle vurderinger af serviceudgifterne i hele 2012 vil ligge knap 10 mio. kr. over budgettet, hvilket indebærer en risiko for en sanktionsbetaling til staten, hvis kommunerne under ét overskrider servicerammen. Folketinget har endnu ikke fastlagt retningslinjerne for beregning af den enkelte kommunes eventuelle sanktion, men det kan oplyses, at kommunernes budgetter i 2012 ligger ca. 2,6 mia. kr. under den aftalte ramme. Der er en række større risikoområder, hvor udgifterne ligger over budgettet, hvorfor Koncerndirektionen foreslår, at der på disse områder udarbejdes handleplaner for at nedbringe udgiftsniveauet i indeværende år. Desuden foreslår koncerndirektionen, at alle bevillingsansvarlige anmodes om at udvise udgiftstilbageholdenhed i resten af 2012 for herved at øge overførsel af uforbrugte bevillinger i 2012 til overførsel til budget Det er endvidere administrationens vurdering, at der vil være anlægsprojekter for ca. 70 mio. kr. (ud af knap 160 mio. kr.), som ikke vil kunne nå at blive gennemført i indeværende år, hvilket dels kan begrundes i det meget store anlægsprogram, som Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med budgetvedtagelsen, dels at investeringsprojekter kræver betydelige forberedelser og traditionelt også tager tid at effektuere.

8 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 6 Koncerndirektionen skal samtidig erindre om, at Kommunalbestyrelsen har behandlet en række anlægsprojekter, hvor der på nuværende tidspunkt (ultimo august 2012) ikke er anvist finansiering. Det drejer sig om udvidelse og renovering af rådhusene i Hvalsø og Allerslev, anskaffelse af hjælpemidler, køb af biler og køb af Birkely. Det forudsættes, at finansieringen af disse projekter afklares i forbindelse med budgetlægning for Økonomi og finansiering: Det vurderes, at regnskabet for 2012 vise en mindre kasseopbygning på 8,8 mio. kr. Det skal dog bemærkes, at der skal være finansiering til de skønnede overførte drifts- og anlægsbevillinger på i alt 81 mio. kr., som med de gældende overførselsregler vil blive overført til Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen (den 13 september 2012). Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Forventet Regnskab / Halvårsregnskabet godkendes som halvårsregnskab der indberettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, 2. at bevillingstilpasninger og omplaceringer behandles politisk i udvalgene og Kommunalbestyrelsen i september måned jf. tidsplanen Bilag: 1. Generelle bemærkninger - Halvårsregnskab/Forventet Regnskab Bilag 1 - Bemærkninger på udvalg 3. Bilag 2 Oversigt over tillægsbevillinger og forventet overførsel 4. Anlægsredegørelse Forventet Regnskab Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen tiltrådt. Økonomiudvalget anbefaler koncerndirektionens initiativer over for fagudvalgene. Der skal ikke udarbejdes særlig oversigt over status for køb og salg af grunde og ejendomme i forbindelse med forventede regnskaber. Afbud: Jan Vedel Heine (I) Flemming Jensen (V) 3. Lukket - ØU - Resultat af indledende miljøundersøgelse i f.m. evt. køb af ejendom Sagsnr.: 11/22494

9 Bilag: 2.1. Generelle bemærkninger - Halvårsregnskab/Forventet Regnskab Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 29. august Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 70206/12

10 LEJRE KOMMUNE Halvårsregnskab / Forventet Regnskab Generelle bemærkninger

11 Forventet Regnskab Resumé af Halvårsregnskab / Forventet Regnskab De overordnede hovedlinjer i vurderingen af den aktuelle økonomiske situation i hele 2012 i Lejre kommune er angivet i tabel 1. Vurderingen er foretaget på baggrund af forbruget i første halvår Tabel 1: Udviklingen i den samlede økonomi kr. Oprindeligt budget 2012 Øvrige ændringe r herunder anlægsov erførsel Driftsoverf ørsel og FR-1 FR-2 Mellemsum Forventet årsregnskab 2012 Forventet overførsl er til 2013 Risikoo mråder Forventet regnskab 2012 Kolonne (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Indtægter Serviceudgifter Overførselsudgifter Anlæg Øvrig finansiering og renter (indeholder renter, afdrag, låneoptag og finansforskydninger) Forsyning Resultat (+)=kasseforbrug Der er i tabellens kolonne 1 til 3 redegjort for tidligere politiske beslutninger. De nye vurderinger af budgetsituationen fremgår af kolonnerne 4, 6 og 7, som vil blive gennemgået i det følgende. Forventet Regnskab indeholder konsekvenser af politiske beslutninger siden Forventet Regnskab Herunder er der anvist finansiering til Kommunalbestyrelsens beslutninger om tilskud til Sagnlandet Lejre, ZBC (Zealand Business Connection). Desuden er opfyldelse af mål om elevpladser indregnet. Disse udgifter foreslås finansieret via reduktion af bevillingen Fælles Funktioner. Desuden er indregnet konsekvenserne af midtvejsreguleringen af bloktilskuddet 2012, konvertering af drift til anlæg og salg af Sæby-Gershøj skole. Nettoresultatet af de bevillingsmæssige forslag er, at der tilføres 3,6 mio. kr. til kassen. Serviceudgifter Tabel 2 Identificerede risici vedr. serviceudgifter i Forventet Regnskab Mio. kr. FR Ikke rammestyret Rammestyret Økonomiudvalget 2,7 0 2,7 Udvalget for Børn & Unge 10,2 10,2 0 Udvalget for Teknik & Miljø 1,7 0,5 1,2 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre 2,7 2,7 0 I alt 17,3 13,4 3,9 Uddybning på de enkelte udvalg kan ses i afsnittet Specielle bemærkninger på udvalgene. 2

12 Forventet Regnskab Der er på serviceudgifterne identificeret en række risikoområder, hvor der tegner sig et samlet merforbrug på 17,3 mio. kr. heraf udfordringer vedr. ikke-rammestyrede områder på 13,4 mio. kr., hvor dagtilbud og anbringelses- og specialundervisningsområdet udgør særlige risikoområder. Administrationen skønner, at der på bevillinger med overførselsadgang rammestyrede bevillinger - vil være et (netto)mindreforbrug i størrelsesordenen 1% svarende til ca. 11 mio. kr. Under disse forudsætninger vil de forventede serviceudgifter 2012 overskride budgettet med 9,8 mio. kr., som vil kunne resultere i en sanktionsbetaling til staten, hvis kommunerne under ét overskrider servicerammen. Folketinget har endnu ikke fastlagt retningslinjerne for beregning af den enkelte kommunes eventuelle sanktion, men det kan oplyses, at kommunernes budgetter i 2012 ligger ca. 2,6 mia. kr. under den aftalte ramme. Koncerndirektionen foreslår på denne baggrund, at der iværksættes følgende initiativer: 1) At der på risikoområderne udarbejdes handleplaner for at nedbringe forbruget i 2012 på de ikke rammestyrede områder: a. Voksensocialområdet 2,7 mio. kr. b. Dagtilbudsområdet - 4,6 mio. kr. c. Børnesocialområdet 5,6 mio. kr. d. Teknik & Miljø 0,5 mio. kr. 2) At alle bevillingsansvarlige anmodes om at vurdere mulighederne for at fremlægge forslag til anlægsprojekter, som kan finansieres inden for gældende driftsbevilling til særskilt politisk behandling. 3) At alle bevillingsansvarlige (rammestyrede områder) anmodes om at udvise udgiftstilbageholdenhed i resten af 2012 for herved at øge overførsel af uforbrugte bevillinger i 2012 til overførsel til budget Overførselsudgifter Der er oprindeligt budgetteret med overførselsudgifter på 240,3 mio. kr. Forventet Regnskab forhøjer budgettet med 2,7 mio. kr. til i alt 243,1 mio. kr. Tabel 3: Identificerede risici vedr. overførselsudgifter i Forventet Regnskab Mio. kr. FR Ikke rammestyret Rammestyret Udvalget for Job & Arbejdsmarked 1,4 1,4 0 I alt 1,4 1,4 0,0 Der er på overførselsudgifterne identificeret en række risikoområder, hvor der tegner sig et samlet merforbrug på 1,4 mio. kr. vedr. ikke-rammestyrede områder. Koncerndirektionen foreslår, at der udarbejdes handleplan for at nedbringe forbruget i 2012 på det ikke rammestyrede område. Anlæg Der foreligger ansøgninger om overførsler fra drift til anlæg på yderligere 0,9 mio. kr., så anlægsudgifterne med tidligere konverteringer samlet set forøges med 5,7 mio. kr. Der er frigivet rådighedsbeløb for 90,8 mio. kr. med en forventning om et forbrug på 88,9 mio. kr. i Det betyder, at der i forhold til det samlede anlægsprogram på 159,6 mio. kr. vil være en forskydning i forbruget i 2012, og dermed i likviditeten på ca. 70 mio. kr. i Kassen Der er oprindeligt budgetteret med en kasseopbygning på 3,3 mio. kr. i Under de givne forudsætninger vil regnskabet for 2012 vise en mindre kasseopbygning på 8,8 mio. kr. Men det skal dog bemærkes, at der skal være finansiering til de skønnede overførte drifts- og anlægsbevillinger på i alt 81 mio. kr., som med de gældende overførselsregler vil blive overført til

13 Forventet Regnskab Koncerndirektionen skal samtidig erindre om, at Kommunalbestyrelsen har behandlet en række anlægsprojekter, hvor der på nuværende tidspunkt (ultimo august 2012) ikke er anvist finansiering. Det drejer sig om udvidelse og renovering af rådhusene i Hvalsø og Allerslev, anskaffelse af hjælpemidler, køb af biler og køb af Birkely. Det forudsættes, at finansieringen af disse projekter afklares i forbindelse med budgetlægning for Andre forhold Udover nævnte forventninger og risici udestår voldgiftssagen vedr. almennyttige ældreboliger i Ostedsom en potentiel risiko. Der er orienteret nærmere om sagen på Økonomiudvalgets møde den 21. august Køb/Salg Der budgetteres ikke med køb og salg af grunde og ejendomme. Det foreslås, at der ved fremlæggelse af (forventede) regnskaber foretages en opgørelse af udgifter og indtægter ved køb og salg af grunde og ejendomme, hvorved Kommunalbestyrelsen får et overblik over saldoen. I 2012 har Kommunalbestyrelsen indtil dato solgt Sæby-Gershøj Skole til en samlet salgspris på 7 mio. kr. hertil kommer udgifter i forbindelse med salget på 0,4 mio. kr. 3 mio. kr. af salgsprisen er optaget som et langfristet tilgodehavende. Desuden er Vestervangsudstykningen købt for 4,9 mio. kr. Der udestår en politisk stillingtagen til finansiering af driftsudgifterne (vedligeholdelse, ejendomsskatter mm.) på 1,9 mio. kr. vedr. Vestervangudstykningen i Kirke Hyllinge. Dette forhold vil blive taget op til politisk beslutning i Forventet Regnskab

14 Forventet Regnskab Specielle bemærkninger på udvalgene Økonomiudvalget Der er risiko for merforbrug på rammestyrede bevillinger på 0,8 mio. kr. vedr. manglende lukning af Rådhuset i Lyndby og forbrug på central vikarkonto, som vil indgå i sag om overførsler fra 2012 til 2013 til politisk behandling i foråret Derudover er der en risiko for merforbrug på 1,9 mio. kr. som følge af klargøring af salg af 18 grunde i Vestervangsudstykningen, Kirke Hyllinge (KB 25/6-2012) vedr ejendomsskater, annoncering af udbud og mæglerhonorar. På Økonomiudvalgets område er der politisk besluttet en række udgifter, hvor finansieringen skulle afklares i forbindelse med Forventet Regnskab Det drejer sig om: a) forprojektmidler til Sagnlandet Lejre (Sagnkongernes Verden 2012) (KB 29/5) b) ekstraordinært økonomisk tilskud til ZBC (KB 25/6) samt c) opfyldelse af fælleskommunal mål om elevpraktikpladser Forventet Regnskab indebærer, at der på udvalgets budget sker en reduktion på 4,1 mio. kr. herunder en reduktion af puljen til attraktiv arbejdsplads på 0,8 mio. kr. til finansiering af mindreindtægt som følge af midtvejsreguleringen. Dette indebærer, at der sættes stop for tværgående personalepolitiske initiativer i resten af Fælles Funktioner Konsekvensen af omplaceringerne til finansiering af ekstraordinære tiltag er et reduceret aktivitetsniveau på fælles funktioner herunder ekstern bistand, bidrag til FLIS (dette tværkommunale projekt er forsinket og attraktiv arbejdsplads Samling på 2 rådhuse Den forudsatte driftsbesparelse på 0,7 mio. kr. vedrørende lukning af rådhuset i Lyndby forventes ikke at blive realiseret i 2012, da rådhuset fortsat er i brug som følge af endnu ikke gennemførte ombygninger af rådhusene i Allerslev og Hvalsø. Fælles vikarpulje Den centrale vikarpulje er omlagt, som følge af nye regler for sygedagpengerefusion fra 1. januar 2012 og forudgående vanskeligheder med budgetoverholdelse. Der forventes et mindre merforbrug på 0,1 mio. kr. i 2012, som vil indgå i sag om overførsler fra 2012 til 2013 til politisk behandling i foråret Tekniske omplaceringer Der er foretaget udkontering af vikarmidler fra den fælles vikarpulje på i alt 1,7 mio. kr. Indtægter Der er budgetteret med låneoptag til finansiering af en del af anlægsprogrammet. Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 15. maj 2012 meddelt godkendelse af formålskonvertering. Midtvejsreguleringen omfatter justeringer i tilskud og udligning, skattenedslag som følge af personskattelovens skatteloft, øget beskæftigelsestilskud samt særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledighed. Samlet set betyder midtvejsreguleringen, en mindreindtægt på 0,8 mio. kr. på udvalgets område. Forudgående bevægelser og risikovurderinger I Forventet Regnskab blev der på Økonomiudvalgets område identificeret tre risikoområder: fælles vikarpulje, manglende lukning af rådhuset i Lyndby og formålkonvertering af lån. I Forventet Regnskab blev budgettet reduceret med 9,4 mio. kr., hvilket primært skyldes pulje til overførsler mellem årene på 10 mio. kr. Endvidere tilførtes kassen 0,7 mio. kr. som følge af forhøjet balancetilskud. Udvalget for Kultur & Fritid Der er ingen særlige risikoområder på udvalgets område. 5

15 Forventet Regnskab Der er tekniske omplaceringer, der i Kvartalregnskab samlet set forhøjer udvalgets budget med 0,4 mio. kr. ved tilrettelse vedr. musikskolelederløn, som er en udløber af organisationsændringen. Der søges om om indtægtsbevilling på 2,235 mio. kr. samt en tilsvarende udgiftsbevilling, til brug for projektet Da Danmark blev til. Handleplaner Det oplyses, at handleplanerne på udvalgets område forløber planmæssigt. Forudgående bevægelser og risikovurderinger I Forventet Regnskab blev budgettet samlet set reduceret med 0,04 mio. kr. som skyldtes omplaceringer. Udvalget for Børn & Ungdom Der er risiko for merforbrug på udvalgets ikke-rammestyrede bevillinger på i alt 10,2 mio. kr. fordelt med 5,6 mio. kr. vedr. Anbringelse og specialundervisning i egne skoler og 4,6 mio. kr. vedr. Dagtilbud, som vil blive taget op i forbindelse med Forventet Regnskab Der er tekniske omplaceringer, der i Forventet Regnskab samlet set forhøjer udvalgets budget med 1,0 mio. kr. Social & Familie Der er store udfordringer på områderne anbringelse og specialundervisning i egne skoler, med et forventet merforbrug på 5,6 mio. kr., der kan henføres til flere foranstaltninger og dyrere foranstaltninger. I Forventet Regnskab vil der blive set på muligheden for at finansiere det forventede merforbrug. Dagtilbud Udfordringen er den demografiske udvikling med faldende børnetal, som bevirker, at der i Lejre Kommune er børnehaver med færre børn end økonomisk rentabelt. Der er flere daginstitutioner, som ikke kan overholde budgettet med den nuværende struktur, og der er således risiko for budgetoverskridelser i På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på 4,0 mio. kr. på fælleskonto og en mindreindtægt på 0,6 mio. kr. på de ikke-rammebelagt områder. På de rammebelagte områder forventes et merforbrug på en enkelt institution på 2,2 mio. kr. som vil indgå i sag om overførsler fra 2012 til 2013 til politisk behandling i foråret I 2011 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en dagtilbudsplan til gennemførelse over de næste 5-7 år. Dagtilbudsplanen er behandlet af Kommunalbestyrelsen i april 2012 og sendt i høring, og forventes at træde i kraft for Handleplaner Det oplyses, at handleplanerne på skoleområdet forløbet planmæssigt. Hvalsø, Bramsnæsvig, Kirke Hyllinge skoler vil afslutte handleplanerne i 2012, mens Kirke Såbye Skole og Ungdomsskolen afslutter handleplanerne i Det oplyses at handleplaner for Egebjerget/Lærkereden og Røglebakken forventes at holde. Forudgående bevægelser og risikovurderinger I Forventet Regnskab blev der på udvalgets område identificeret tre risikoområder: Realisering af ny Skoleplan, Dagplejen og Dagtilbud. I Forventet Regnskab blev budgettet samlet se reduceret med 0,8 mio. kr. som skyldtes omplaceringer. Udvalget for Teknik & Miljø Der er risiko for mindreindtægt på udvalgets ikke-rammestyrede bevillinger på i alt 0,5 mio. kr. vedr. byggesager, som vil blive taget op i forbindelse med Forventet Regnskab

16 Forventet Regnskab På udvalgets rammestyede bevillinger forventes der på energibevilling fortsat et merforbrug på 1,2 mio. kr. Der er tekniske omplaceringer, der i Forventet Regnskab samlet set forhøjer udvalgets budget med 0,3 mio. kr. Byggesagsgebyr Som følge af en anden fordeling af typer af byggesager end hidtil forudsat, er der risiko for en mindreindtægt på byggesagsgebyrer i størrelsesordenen 0,5 mio. kr. Energi Priserne på el, vand og varme er steget mere end den fremskrivningsfaktor, som budgettet prisfremskrives med. Det betyder, at der er en risiko for, at budgettet ikke kan overholdes i Der er afsat midler i budget 2012 til energiinvesteringer, og det vil imødekomme nogle af udfordringerne, men kan ikke løse dem alle. Udviklingen på området har ikke forandret sig siden Forventet Regnskab og der må forventes et uændret merforbrug på området i størrelsesordenen 1,2 mio. kr. Handleplaner Det oplyses, at handleplanen på rengøringsområdet forløbet planmæssigt. Forudgående bevægelser og risikovurderinger I Forventet Regnskab forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. som hovedsageligt skyldes tilbagebetaling fra Movia vedrørende regnskab Udvalget for Job & Arbejdsmarked I Forventet Regnskab forøges udvalgets budget samlet set med 2,7 mio. kr., som skyldes midtvejsregulering på beskæftigelsesområdet. Der er risiko for merforbrug på udvalgets ikke-rammestyrede bevillinger på 1,4 mio. kr. som fordeler sig med et merforbrug på 3,1 mio. kr. på området for arbejdsmarkedsforanstaltninger og forsørgerydelser, et merforbrug på 2,2 mio. kr. på området for introduktionsprogram for udlændige og ydelser samt et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. på området for sygedagpenge. Der vil blive fulgt op på udfordringerne i forbindelse med Forventet Regnskab Arbejdsmarkedsforanstaltninger og forsørgerydelser Kontanthjælpsudgifterne, ledighedsydelsesudgifterne og revalideringsudgifterne skønnes at afvige fra det budgetterede med et merforbrug, der skyldes at lavkonjunkturen er slået igennem, flere borgere er længere tid i systemet og flere har brug for opkvalificering for at opnå job. Midtvejsreguleringen 2012 vedr. beskæftigelsestilskud giver en merindtægt på 2.7 mio. kr. Der forventes i øjeblikket et merforbrug på 3,1 mio. kr. Introduktionsprogram for udlændige og ydelser Der forventes et merforbrug på 2,2 mio. kr., da der dels er modtaget flere flygtninge og familiesammenførte end prognosticeret og introduktionsydelsen ved lovændring 1. januar 2012 er hævet fra starthjælpsniveau til kontanthjælpsniveau. Sygedagpenge Der forventes et mindre forbrug til udbetaling af sygedagpenge på 3,9 mio. kr. på grund af tidlig og målrettet indsats. Forudgående bevægelser og risikovurderinger I Forventet Regnskab blev budgettet samlet set forøget med 0,2 mio. kr., som skyldes omplaceringer vedr. seniorjob. Udvalget for Social- Sundhed & Ældre Der er risiko for merforbrug på udvalgets ikke-rammestyrede bevillinger på 2,7 mio. kr. som skyldes risiko for merudgifter for 7 mio. kr. vedr. det specialiserede voksenområde og 2 mio. kr. vedr. personlige hjælpeordninger samt merindtægter på 6,3 mio. kr i øgede refusionsindtægter 7

17 Forventet Regnskab Der er tekniske omplaceringer, der i Forventet Regnskab samlet set forhøjer udvalgets budget med 0,7 mio. kr. Tilbud til personer med særlige sociale vanskeligheder Det skønnes, at der er risiko for en budgetoverskridelse på det specialiserede voksenområde i 2012 på 7 mio. kr. I 2011 var der en budgetoverskridelse på området på 8 mio. kr. Med henblik på at mindske udgifterne, er der udarbejdet handleplan på området, der blev behandlet i Økonomiudvalget den 24. april Handleplanen skitserer 3 indsatsområder, 1) Økonomistyring, 2) Kvalitet i sagsbehandlingen og 3) Serviceniveau og prioriteringer. Inden for de enkelte indsatsområder er der anvist forslag til konkrete tiltag. Handleplanen forventes tidligst at kunne bidrage til løsning af udfordringen i Udvalget vurderer, at det ikke er muligt at anvise besparelser svarende til 8 mio. kr. inden for Udvalgets ramme i På området for personlige hjælpeordninger er det vurderet, at der vil være en merudgift i størrelsesordenen 2 mio. kr. i I samarbejde med BDO Consulting har der været foretaget en gennemgang af refusionsopgørelserne for perioden Denne gennemgang har resulteret i en nettoberigtigelse / merindtægt på 4,3 mio. kr. samt en forventning om, at der for 2011 og 2012 vil kunne resultere i nettoberigtigelse / merindtægt på yderligere 2 mio. kr. Der vil blive fulgt om på udfordringerne i forbindelse med Forventet Regnskab , hvor der tillige vil være fokus på muligheden for at finansiere en del af beløbet inden for eget område. Det oplyses at handleplanen for Hvalsø Ældrecenter forventes afsluttet i 2012 eller Forudgående bevægelser og risikovurderinger I Forventet Regnskab blev der på udvalgets område identificeret tre risikoområder: Tilbud til personer med særlige sociale vanskeligheder, Bestiller / genoptræning og Aktivitetsbestemt finansiering af sundhedsvæsenet. I Forventet Regnskab forventes budgettet samlet set reduceret med 0,3 mio. kr., hvilket skyldes omplaceringer. Anlæg Det samlede anlægsbudget er på 166,2 mio. kr. i 2012 inkl. konvertering af 0,9 mio. kr fra driften i forbindelse med Forventet Regnskab I Forventet Regnskab blev anlæg identificeret som risikoområde. I Forventet Regnskab var der frigivet rådighedsbeløb for 74,5 mio. kr. til anlægsprojekter, og de bevillingsansvarlige vurderede på daværende tidspunkt, at der bliver brugt 63,8 mio. kr. i år. Desuden var der en forventning om at overføre 8,6 mio. kr. af de nuværende frigivne rådighedsbeløb til I Forventet Regnskab er der frigivet rådighedsbeløb for 90,8 mio. kr. til anlægsprojekter, og de bevillingsansvarlige vurderer på nuværende tidspunkt, at der bliver brugt ca. 89 mio. kr. i Dertil kommer en forventning om at overføre rådighedsbeløb for samlet set 66,9 mio. kr. til På nogle anlægsprojekter er der på opgørelsestidspunktet 30. juni 2012 ikke taget endelig beslutning om anvendelse af de afsatte rådighedsbeløb. Samlet set drejer det sig om 9,3 mio. kr. Det skal dog nævnes, at der i august måned 2012 er fremlagt sag til politisk behandling vedr. Allerslev Skole, hvor det afsatte rådighedsbeløb på 5,1 mio. til initiativer på børne og ungeområdet som er en del af de 9,3 mio. kr. foreslås anvendt til udbygning af Allerslev Skole. Af anlægsoversigten ses data på de enkelte anlægsprojekter. Voldgiftssager I Forventet Regnskab blev der på udvalgets område identificeret et risikoområde: Voldgiftssag vedr. almennyttige boliger. 8

18 Forventet Regnskab Der er igangværende voldgiftsag vedr. ældreboliger på Langetoften i Osted. Entreprenøren har rejst krav om betaling af ekstraudgifter for i alt ca. 9,5 mio. kr. fra Lejre Kommune. Hertil skal i givet fald lægges procesrenter. Lejre Kommune mener derimod at entreprenøren skal betale 7 mio. kr. for fejl og mangler ved byggeriet samt dagbod. Udgiften til advokat og teknisk bistand estimeres til ca. 0,5 mio. kr. Desuden er der en sag vedr. Bøgebakken i størrelsesordenen 0,5 mio. kr. I Forventet Regnskab er det oplyst, at der var en forventning om, at sagerne ville være afklaret i 1. halvår 2012 og økonomiske konsekvenser skulle medtages i Forventet Regnskab Der er på nuværende tidspunkt ikke en afgørelse i sagerne, hvorfor de økonomiske konsekvenser tillige ikke er kendt. Køb/salg Der er ikke budgetlagt med indtægter fra salg af grunde og ejendomme i budget I det omfang der bliver solgt grunde, tilgår indtægterne kassen og forbedrer den samlede likviditet. Indtægter skal således dække købs- og salgsomkostninger mm. i forbindelse med fremtidig handler. Af nedenstående oversigt ses igangværende politisk godkendte projekter vedr. køb og salg. Tabel 4: Saldoopgørelse vedr. køb/salg 2012 Sag Køb / Salg År I / U Pris Økonomisk konsekvens kr Økonomisk konsekvens senere Sæby-Gershøj Skole Salg 2012 U I Vestervangsudstykningen Køb / Salg 2012 U I Salg af Sæby-Gershøj skole er aftalt til 7,0 mio. kr., hvor 4,0 mio. kr betales i 2012 og resterende sum 3,0 mio. kr. betales i Til dækning af omkostninger ved salg såsom udmatrikulering, advokat, tinglysningsomkostninger og etablering af bi-målere forventes en samlet udgift i størrelsesordenen 0,4 mio. kr. Der søges om anlægsbevillinger til indtægt såvel som udgift. Økonomiudvalget har den 30. januar 2012 besluttet køb af byggegrunde i Kirke Hyllinge, Vestervang for 4,1 mio. kr., som på sigt vil indbringe kommunekassen et overskud i takt med, at der bliver solgt grunde. Hertil kommer en bevilling på 0,8 mio. kr. til færdiggørelse af fase 1 med henblik på salg. Der henvises i øvrigt til sag i Økonomiudvalget i august måned, hvor der tages stilling til frigjorte bygninger. 9

19 Bilag: 2.2. Bilag 1 - Bemærkninger på udvalg Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 29. august Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 70210/12

20 LEJRE KOMMUNE Kvartalsregnskab Bilag 1

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. august 2011. Kl. 8:00 i Mødelokale 1,Lyndby

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. august 2011. Kl. 8:00 i Mødelokale 1,Lyndby Referat Økonomiudvalget mandag den 29. august 2011 Kl. 8:00 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Forventet Regnskab 2011-2...3

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 3. september 2012. Kl. 15:30 i Ingemanns Maskinfabrik, Skullebjerg 1, Gevninge

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 3. september 2012. Kl. 15:30 i Ingemanns Maskinfabrik, Skullebjerg 1, Gevninge Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 3. september 2012 Kl. 15:30 i Ingemanns Maskinfabrik, Skullebjerg 1, Gevninge Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af Dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter)

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter) Direktionscenter Økonomi 6. november 2012 Bilag A Budgetopfølgning 2012 pr. 30. september 2012. Indledning: Budgetopfølgningen i september har som formål at afklare, hvorvidt der styringsmæssigt skal foretages

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015 Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Frigivelse af anlægsmidler til

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden tirsdag den 24. september 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Besvarelse af revisionens bemærkninger

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:37 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Direktionscenter Økonomi. 7. maj 2013. Bilag A. Budgetopfølgning 2013. Indledning:

Direktionscenter Økonomi. 7. maj 2013. Bilag A. Budgetopfølgning 2013. Indledning: Direktionscenter Økonomi 7. maj 2013 Bilag A Budgetopfølgning 2013 Indledning: Byrådet har for 2013 indført nyt økonomiregulativ, som indebærer at der fremover forelægges 2 budgetopfølgninger pr. år samt

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. november 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. november 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. november 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Orientering...3 4. KF - Frigivelsessag

Læs mere

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering 2014 Captia sag 016596-2014 Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Økonomisk

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Specifikation af overførsler fra 01 til 015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse og adm. 111.11 15.869 10.81.055 00 Erhverv og

Læs mere

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende:

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Økonomicentrets notat af 14. juni 2010 Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Service Anlæg Overførsler Økonomisk trængte

Læs mere

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret inkl. Overførsler Oprindeligt Budget 31.05.2012 Økonomiudvalget

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Faktisk forbrug 1. halvår. Forventet forbrug 2. halvår. Halvårsregnskab pr. 30.06.2014. Økonomi August 2014

Faktisk forbrug 1. halvår. Forventet forbrug 2. halvår. Halvårsregnskab pr. 30.06.2014. Økonomi August 2014 - Halvårsregnskab pr. 30.06. Faktisk forbrug 1. halvår Forventet forbrug 2. halvår Indholdsfortegnelse Indledning 2 Økonomisk politik 3 Regnskabsopgørelse med bemærkninger 4 Regnskabsoversigt med bemærkninger

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Meddelser 2 Forslag fra Venstres gruppe vedrørende Rungsted Havn A/S 3 Domkontoret sat

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

BILAG 201 2 Årsrapport

BILAG 201 2 Årsrapport BILAG Årsrapport 2012 INDHOLD GENERELLE OPLYSNINGER... 3 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS... 4 REGNSKABSOVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER... 8 1 ØKONOMIUDVALGET... 8 2 UDVALGET FOR KULTUR & FRITID... 53 3 UDVALGET FOR

Læs mere

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Regnskab Indsatserne på Ejendomme og Bygningsforbedring omfatter: Investeringsforvaltning (udvikling og optimering af ejendomsporteføljen via køb/salg, nybyggeri, ombygning/renovering). Administrativ og

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1-4, og byrådet for så vidt angår punkterne

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1-4, og byrådet for så vidt angår punkterne Pkt. 103 Salg af ejendomme Sagsnr. 91529 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal gives anlægsbevilling til salgsindtægter og udgifter i forbindelse med salg af ejendommen Sct. Ols Gade 15-17 og tages stilling

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. Samlenotat for Børn & Kultur Budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. På områder med overførselsadgang

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

rollefordeling på både det politiske og administrative niveau hvilke udfordringer kommunen står overfor

rollefordeling på både det politiske og administrative niveau hvilke udfordringer kommunen står overfor Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 16. december 2009 Sagsbehandler Lene Andersen Økonomistyring i Esbjerg Kommune 1. Indledning Dette notat om økonomistyring i Esbjerg Kommune er udarbejdet for at give et

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole Kommuneqarfik Sermersooq Reduktionskatalog Udvalget for Børn, Familier og Skole 1 Indholdsfortegnelse 1 BESPARELSER KONTO 41 BØRN OG UNGE... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 2 BESPARELSER KONTO 50 - DAGINSTITUTIONER..

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 2 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Investeringsoversigt 2015-2018 Investeringsoversigt 2015-2018 rummer, jf. tabel 1 herunder, anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr.

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer Kapitel 1 Kortlægningens indhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Risikoanalysen gennemføres på driftsbudgettet for 2010, dels i forhold til serviceudgifterne og dels i forhold til overførselsudgifterne.

Risikoanalysen gennemføres på driftsbudgettet for 2010, dels i forhold til serviceudgifterne og dels i forhold til overførselsudgifterne. Risikoanalyse i forhold til overholdelse i 2010 oprindeligt. Efter drøftelse på Økonomiudvalgets møde den 15. marts 2010 blev følgende mål for overholdelse i 2010, videreformidlet af Økonomichefen til

Læs mere

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT)

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT) BESLUTNINGSPROTOKOL Fraværende: Klaus Bondam og Majbritt Mamsen forlod mødet kl. 15.40 efter behandlingen af sag nr. 6. 22. J.nr. 272050 Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 12. oktober 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 12. oktober 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 12. oktober 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Frigivelsessag vedr. skaterbaneprojekt...1 Lejre Kommune Udvalget for Kultur

Læs mere

Økonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse

Økonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse Økonomistyring sådan gør vi Introduktion til den nye kommunalbestyrelse INDLEDNING... 2 1. ØKONOMISTYRING OG ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.1 ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.2 KASSE- OG REGNSKABSREGULATIVET...

Læs mere