Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012"

Transkript

1 Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Flemming Jensen (V) Jan Vedel Heine (I)

2 Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden ØU - Halvårsregnskab/Forventet Regnskab Lukket - ØU - Resultat af indledende miljøundersøgelse i f.m. evt. køb af ejendom...7

3 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 1 1. ØU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 12/15 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Økonomiudvalget den : Godkendt. Afbud: Jan Vedel Heine (I) Flemming Jensen (V)

4 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 2 2. ØU - Halvårsregnskab/Forventet Regnskab Sagsnr.: 12/10570 Resumé: Administrationen har udarbejdet Forventet Regnskab / Halvårsregnskab på baggrund af forbrugsudviklingen fra 1. januar juni 2012 samt øvrige oplysninger med økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune. Det er administrationens vurdering, at de aktuelle vurderinger af serviceudgifterne i hele 2012 vil ligge knap 10 mio. kr. over budgettet, hvilket indebærer en risiko for en sanktionsbetaling til staten, hvis kommunerne under ét overskrider servicerammen. Der er en række større risikoområder, hvor udgifterne ligger over budgettet, hvorfor Koncerndirektionen foreslår, at der på disse områder udarbejdes handleplaner for at nedbringe udgiftsniveauet i indeværende år. Desuden foreslår koncerndirektionen, at alle bevillingsansvarlige anmodes om at udvise udgiftstilbageholdenhed i resten af 2012 for herved at øge overførsel af uforbrugte bevillinger i 2012 til overførsel til budget Det er endvidere administrationens vurdering, at der vil være anlægsprojekter for ca. 70 mio. kr. (ud af knap 160 mio. kr.), som ikke vil kunne nå at blive gennemført i indeværende år. Koncerndirektionen skal samtidig erindre om, at Kommunalbestyrelsen har behandlet en række anlægsprojekter, hvor der på nuværende tidspunkt (ultimo august 2012) ikke er anvist finansiering. Forventet Regnskab / halvårsregnskab fremsendes til Økonomiudvalgets behandling den 29. august som halvårsregnskabet for Lejre Kommune. Kommunalbestyrelsen behandler sagen den 13 september. Sagen forelægges på Fagudvalgenes møder mellem den september, samt Økonomiudvalget den 18. september og Kommunalbestyrelsen den 24. september 2012, som Forventet Regnskab Sagsfremstilling: De overordnede hovedlinjer i vurderingen af den aktuelle økonomiske situation i hele 2012 i Lejre Kommune er angivet i tabel 1. Vurderingen er foretaget på baggrund af forbruget i første halvår Tabel 1: Udviklingen i den samlede økonomi Øvrige ændringer Drifts Oprindeligt Overførsel og kr. budget herunder 2012 anlægs- FR-1 over- førsel FR-2 Mellemsum Forventet årsregnskab 2012 Forventet overførsler til 2013 Forventet regnskab 2012 Kolonne (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Risikoområder Indtægter Serviceudgifter Overførselsudgifter

5 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 3 Anlæg Øvrig finansiering og renter (indeholder renter, afdrag, låneoptag og finansforskydninger) Forsyning Der er i tabellens kolonne 1 til 3 redegjort for tidligere politiske beslutninger. De nye vurderinger af budgetsituationen fremgår af kolonnerne 4, 6 og 7, som vil blive gennemgået i det følgende. Forventet Regnskab indeholder konsekvenser af politiske beslutninger siden Forventet Regnskab Herunder er der anvist finansiering til Kommunalbestyrelsens beslutninger om tilskud til Sagnlandet Lejre, ZBC (Zealand Business Connection). Desuden er opfyldelse af mål om elevpladser indregnet. Disse udgifter foreslås finansieret via reduktion af bevillingen Fælles Funktioner. Desuden er indregnet konsekvenserne af midtvejsreguleringen af bloktilskuddet 2012, konvertering af drift til anlæg og salg af Sæby-Gershøj skole. Nettoresultatet af de bevillingsmæssige forslag er, at der tilføres 3,6 mio. kr. til kassen. Serviceudgifter Tabel 2 Identificerede risici vedr. serviceudgifter i Forventet Regnskab Mio. kr. FR Ikke rammestyret Resultat (+)=kasseforbrug Rammestyret Økonomiudvalget 2,7 0 2,7 Udvalget for Børn & Unge 10,2 10,2 0 Udvalget for Teknik & Miljø 1,7 0,5 1,2 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre 2,7 2,7 0 I alt 17,3 13,4 3,9 Uddybning på de enkelte udvalg kan ses i afsnittet Specielle bemærkninger på udvalgene i vedlagte bilag. Der er på serviceudgifterne identificeret en række risikoområder, hvor der tegner sig et samlet merforbrug på 17,3 mio. kr. heraf udfordringer vedr. ikke-rammestyrede områder på 13,4 mio. kr., hvor dagtilbud og anbringelses- og specialundervisningsområdet udgør særlige risikoområder.

6 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 4 Administrationen skønner, at der på bevillinger med overførselsadgang rammestyrede bevillinger - vil være et (netto)mindreforbrug i størrelsesordenen 1% svarende til ca. 11 mio. kr. Under disse forudsætninger vil de forventede serviceudgifter 2012 overskride budgettet med 9,8 mio. kr., som vil kunne resultere i en sanktionsbetaling til staten, hvis kommunerne under ét overskrider servicerammen. Folketinget har endnu ikke fastlagt retningslinjerne for beregning af den enkelte kommunes eventuelle sanktion, men det kan oplyses, at kommunernes budgetter i 2012 ligger ca. 2,6 mia. kr. under den aftalte ramme. Koncerndirektionen foreslår på denne baggrund, at der iværksættes følgende initiativer: 1) At der på udfordringsområderne udarbejdes handleplaner for at nedbringe forbruget i 2012 på de ikke-rammestyrede områder: a) Voksensocialområdet 2,7 mio. kr. b) Dagtilbudsområdet - 4,6 mio. kr. c) Børnesocialområdet 5,6 mio. kr. d) Teknik & Miljø 0,5 mio. kr. 2) At alle bevillingsansvarlige anmodes om at vurdere mulighederne for at fremlægge forslag til anlægsprojekter, som kan finansieres inden for gældende driftsbevilling til særskilt politisk behandling. 3) At alle bevillingsansvarlige (rammestyrede områder) anmodes om at udvise udgiftstilbageholdenhed i resten af 2012 for herved at øge overførsel af uforbrugte bevillinger i 2012 til overførsel til budget Overførselsudgifter Der er oprindeligt budgetteret med overførselsudgifter på 240,3 mio. kr. Forventet Regnskab forhøjer budgettet med 2,7 mio. kr. til i alt 243,1 mio. kr. Tabel 3: Identificerede risici vedr. overførselsudgifter i Forventet Regnskab Mio. kr. FR Ikke rammestyret Rammestyret Udvalget for Job & Arbejdsmarked 1,4 1,4 0 I alt 1,4 1,4 0,0 Der er på overførselsudgifterne identificeret en række risikoområder, hvor der tegner sig et samlet merforbrug på 1,4 mio. kr. vedr. ikke-rammestyrede områder. Koncerndirektionen foreslår, at der udarbejdes handleplan for at nedbringe forbruget i 2012 på det ikke-rammestyrede område. Anlæg Der foreligger ansøgninger om overførsler fra drift til anlæg på yderligere 0,9 mio. kr., så anlægsudgifterne med tidligere konverteringer samlet set forøges med 5,7 mio. kr. Der er frigivet rådighedsbeløb for 90,8 mio. kr. med en forventning om et forbrug på 88,9 mio. kr. i Det betyder, at der i forhold til det samlede anlægsprogram på 159,6 mio. kr. vil være en forskydning i forbruget i 2012, og dermed i likviditeten på ca. 70 mio. kr. i Kassen

7 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 5 Der er oprindeligt budgetteret med en kasseopbygning på 3,3 mio. kr. i Under de givne forudsætninger vil regnskabet for 2012 vise en mindre kasseopbygning på 8,8 mio. kr. Det skal dog bemærkes, at der skal være finansiering til de skønnede overførte drifts- og anlægsbevillinger på i alt 81 mio. kr., som med de gældende overførselsregler vil blive overført til Koncerndirektionen skal samtidig erindre om, at Kommunalbestyrelsen har behandlet en række anlægsprojekter, hvor der på nuværende tidspunkt (ultimo august 2012) ikke er anvist finansiering. Det drejer sig om udvidelse og renovering af rådhusene i Hvalsø og Allerslev, anskaffelse af hjælpemidler, køb af biler og køb af Birkely. Det forudsættes, at finansieringen af disse projekter afklares i forbindelse med budgetlægning for Andre forhold Udover nævnte forventninger og risici udestår voldgiftssagen vedr. almennyttige ældreboliger i Osted som en potentiel risiko. Der er orienteret nærmere om sagen på Økonomiudvalgets møde den 21. august Køb/Salg Der budgetteres ikke med køb og salg af grunde og ejendomme. Det foreslås, at der ved fremlæggelse af (forventede) regnskaber foretages en opgørelse af udgifter og indtægter ved køb og salg af grunde og ejendomme, hvorved Kommunalbestyrelsen får et overblik over saldoen. I 2012 har Kommunalbestyrelsen indtil dato solgt Sæby-Gershøj Skole til en samlet salgspris på 7 mio. kr. hertil kommer udgifter i forbindelse med salget på 0,4 mio. kr. 3 mio. kr. af salgsprisen er optaget som et langfristet tilgodehavende. Desuden er Vestervangsudstykningen købt for 4,9 mio. kr. Der udestår en politisk stillingtagen til finansiering af driftsudgifterne (vedligeholdelse, ejendomsskatter mm.) på 1,89 mio. kr. vedr. Vestervangudstykningen i Kirke Hyllinge. Dette forhold vil blive taget op til politisk beslutning i Forventet Regnskab Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at de aktuelle vurderinger af serviceudgifterne i hele 2012 vil ligge knap 10 mio. kr. over budgettet, hvilket indebærer en risiko for en sanktionsbetaling til staten, hvis kommunerne under ét overskrider servicerammen. Folketinget har endnu ikke fastlagt retningslinjerne for beregning af den enkelte kommunes eventuelle sanktion, men det kan oplyses, at kommunernes budgetter i 2012 ligger ca. 2,6 mia. kr. under den aftalte ramme. Der er en række større risikoområder, hvor udgifterne ligger over budgettet, hvorfor Koncerndirektionen foreslår, at der på disse områder udarbejdes handleplaner for at nedbringe udgiftsniveauet i indeværende år. Desuden foreslår koncerndirektionen, at alle bevillingsansvarlige anmodes om at udvise udgiftstilbageholdenhed i resten af 2012 for herved at øge overførsel af uforbrugte bevillinger i 2012 til overførsel til budget Det er endvidere administrationens vurdering, at der vil være anlægsprojekter for ca. 70 mio. kr. (ud af knap 160 mio. kr.), som ikke vil kunne nå at blive gennemført i indeværende år, hvilket dels kan begrundes i det meget store anlægsprogram, som Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med budgetvedtagelsen, dels at investeringsprojekter kræver betydelige forberedelser og traditionelt også tager tid at effektuere.

8 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 6 Koncerndirektionen skal samtidig erindre om, at Kommunalbestyrelsen har behandlet en række anlægsprojekter, hvor der på nuværende tidspunkt (ultimo august 2012) ikke er anvist finansiering. Det drejer sig om udvidelse og renovering af rådhusene i Hvalsø og Allerslev, anskaffelse af hjælpemidler, køb af biler og køb af Birkely. Det forudsættes, at finansieringen af disse projekter afklares i forbindelse med budgetlægning for Økonomi og finansiering: Det vurderes, at regnskabet for 2012 vise en mindre kasseopbygning på 8,8 mio. kr. Det skal dog bemærkes, at der skal være finansiering til de skønnede overførte drifts- og anlægsbevillinger på i alt 81 mio. kr., som med de gældende overførselsregler vil blive overført til Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen (den 13 september 2012). Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Forventet Regnskab / Halvårsregnskabet godkendes som halvårsregnskab der indberettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, 2. at bevillingstilpasninger og omplaceringer behandles politisk i udvalgene og Kommunalbestyrelsen i september måned jf. tidsplanen Bilag: 1. Generelle bemærkninger - Halvårsregnskab/Forventet Regnskab Bilag 1 - Bemærkninger på udvalg 3. Bilag 2 Oversigt over tillægsbevillinger og forventet overførsel 4. Anlægsredegørelse Forventet Regnskab Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen tiltrådt. Økonomiudvalget anbefaler koncerndirektionens initiativer over for fagudvalgene. Der skal ikke udarbejdes særlig oversigt over status for køb og salg af grunde og ejendomme i forbindelse med forventede regnskaber. Afbud: Jan Vedel Heine (I) Flemming Jensen (V) 3. Lukket - ØU - Resultat af indledende miljøundersøgelse i f.m. evt. køb af ejendom Sagsnr.: 11/22494

9 Bilag: 2.1. Generelle bemærkninger - Halvårsregnskab/Forventet Regnskab Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 29. august Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 70206/12

10 LEJRE KOMMUNE Halvårsregnskab / Forventet Regnskab Generelle bemærkninger

11 Forventet Regnskab Resumé af Halvårsregnskab / Forventet Regnskab De overordnede hovedlinjer i vurderingen af den aktuelle økonomiske situation i hele 2012 i Lejre kommune er angivet i tabel 1. Vurderingen er foretaget på baggrund af forbruget i første halvår Tabel 1: Udviklingen i den samlede økonomi kr. Oprindeligt budget 2012 Øvrige ændringe r herunder anlægsov erførsel Driftsoverf ørsel og FR-1 FR-2 Mellemsum Forventet årsregnskab 2012 Forventet overførsl er til 2013 Risikoo mråder Forventet regnskab 2012 Kolonne (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Indtægter Serviceudgifter Overførselsudgifter Anlæg Øvrig finansiering og renter (indeholder renter, afdrag, låneoptag og finansforskydninger) Forsyning Resultat (+)=kasseforbrug Der er i tabellens kolonne 1 til 3 redegjort for tidligere politiske beslutninger. De nye vurderinger af budgetsituationen fremgår af kolonnerne 4, 6 og 7, som vil blive gennemgået i det følgende. Forventet Regnskab indeholder konsekvenser af politiske beslutninger siden Forventet Regnskab Herunder er der anvist finansiering til Kommunalbestyrelsens beslutninger om tilskud til Sagnlandet Lejre, ZBC (Zealand Business Connection). Desuden er opfyldelse af mål om elevpladser indregnet. Disse udgifter foreslås finansieret via reduktion af bevillingen Fælles Funktioner. Desuden er indregnet konsekvenserne af midtvejsreguleringen af bloktilskuddet 2012, konvertering af drift til anlæg og salg af Sæby-Gershøj skole. Nettoresultatet af de bevillingsmæssige forslag er, at der tilføres 3,6 mio. kr. til kassen. Serviceudgifter Tabel 2 Identificerede risici vedr. serviceudgifter i Forventet Regnskab Mio. kr. FR Ikke rammestyret Rammestyret Økonomiudvalget 2,7 0 2,7 Udvalget for Børn & Unge 10,2 10,2 0 Udvalget for Teknik & Miljø 1,7 0,5 1,2 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre 2,7 2,7 0 I alt 17,3 13,4 3,9 Uddybning på de enkelte udvalg kan ses i afsnittet Specielle bemærkninger på udvalgene. 2

12 Forventet Regnskab Der er på serviceudgifterne identificeret en række risikoområder, hvor der tegner sig et samlet merforbrug på 17,3 mio. kr. heraf udfordringer vedr. ikke-rammestyrede områder på 13,4 mio. kr., hvor dagtilbud og anbringelses- og specialundervisningsområdet udgør særlige risikoområder. Administrationen skønner, at der på bevillinger med overførselsadgang rammestyrede bevillinger - vil være et (netto)mindreforbrug i størrelsesordenen 1% svarende til ca. 11 mio. kr. Under disse forudsætninger vil de forventede serviceudgifter 2012 overskride budgettet med 9,8 mio. kr., som vil kunne resultere i en sanktionsbetaling til staten, hvis kommunerne under ét overskrider servicerammen. Folketinget har endnu ikke fastlagt retningslinjerne for beregning af den enkelte kommunes eventuelle sanktion, men det kan oplyses, at kommunernes budgetter i 2012 ligger ca. 2,6 mia. kr. under den aftalte ramme. Koncerndirektionen foreslår på denne baggrund, at der iværksættes følgende initiativer: 1) At der på risikoområderne udarbejdes handleplaner for at nedbringe forbruget i 2012 på de ikke rammestyrede områder: a. Voksensocialområdet 2,7 mio. kr. b. Dagtilbudsområdet - 4,6 mio. kr. c. Børnesocialområdet 5,6 mio. kr. d. Teknik & Miljø 0,5 mio. kr. 2) At alle bevillingsansvarlige anmodes om at vurdere mulighederne for at fremlægge forslag til anlægsprojekter, som kan finansieres inden for gældende driftsbevilling til særskilt politisk behandling. 3) At alle bevillingsansvarlige (rammestyrede områder) anmodes om at udvise udgiftstilbageholdenhed i resten af 2012 for herved at øge overførsel af uforbrugte bevillinger i 2012 til overførsel til budget Overførselsudgifter Der er oprindeligt budgetteret med overførselsudgifter på 240,3 mio. kr. Forventet Regnskab forhøjer budgettet med 2,7 mio. kr. til i alt 243,1 mio. kr. Tabel 3: Identificerede risici vedr. overførselsudgifter i Forventet Regnskab Mio. kr. FR Ikke rammestyret Rammestyret Udvalget for Job & Arbejdsmarked 1,4 1,4 0 I alt 1,4 1,4 0,0 Der er på overførselsudgifterne identificeret en række risikoområder, hvor der tegner sig et samlet merforbrug på 1,4 mio. kr. vedr. ikke-rammestyrede områder. Koncerndirektionen foreslår, at der udarbejdes handleplan for at nedbringe forbruget i 2012 på det ikke rammestyrede område. Anlæg Der foreligger ansøgninger om overførsler fra drift til anlæg på yderligere 0,9 mio. kr., så anlægsudgifterne med tidligere konverteringer samlet set forøges med 5,7 mio. kr. Der er frigivet rådighedsbeløb for 90,8 mio. kr. med en forventning om et forbrug på 88,9 mio. kr. i Det betyder, at der i forhold til det samlede anlægsprogram på 159,6 mio. kr. vil være en forskydning i forbruget i 2012, og dermed i likviditeten på ca. 70 mio. kr. i Kassen Der er oprindeligt budgetteret med en kasseopbygning på 3,3 mio. kr. i Under de givne forudsætninger vil regnskabet for 2012 vise en mindre kasseopbygning på 8,8 mio. kr. Men det skal dog bemærkes, at der skal være finansiering til de skønnede overførte drifts- og anlægsbevillinger på i alt 81 mio. kr., som med de gældende overførselsregler vil blive overført til

13 Forventet Regnskab Koncerndirektionen skal samtidig erindre om, at Kommunalbestyrelsen har behandlet en række anlægsprojekter, hvor der på nuværende tidspunkt (ultimo august 2012) ikke er anvist finansiering. Det drejer sig om udvidelse og renovering af rådhusene i Hvalsø og Allerslev, anskaffelse af hjælpemidler, køb af biler og køb af Birkely. Det forudsættes, at finansieringen af disse projekter afklares i forbindelse med budgetlægning for Andre forhold Udover nævnte forventninger og risici udestår voldgiftssagen vedr. almennyttige ældreboliger i Ostedsom en potentiel risiko. Der er orienteret nærmere om sagen på Økonomiudvalgets møde den 21. august Køb/Salg Der budgetteres ikke med køb og salg af grunde og ejendomme. Det foreslås, at der ved fremlæggelse af (forventede) regnskaber foretages en opgørelse af udgifter og indtægter ved køb og salg af grunde og ejendomme, hvorved Kommunalbestyrelsen får et overblik over saldoen. I 2012 har Kommunalbestyrelsen indtil dato solgt Sæby-Gershøj Skole til en samlet salgspris på 7 mio. kr. hertil kommer udgifter i forbindelse med salget på 0,4 mio. kr. 3 mio. kr. af salgsprisen er optaget som et langfristet tilgodehavende. Desuden er Vestervangsudstykningen købt for 4,9 mio. kr. Der udestår en politisk stillingtagen til finansiering af driftsudgifterne (vedligeholdelse, ejendomsskatter mm.) på 1,9 mio. kr. vedr. Vestervangudstykningen i Kirke Hyllinge. Dette forhold vil blive taget op til politisk beslutning i Forventet Regnskab

14 Forventet Regnskab Specielle bemærkninger på udvalgene Økonomiudvalget Der er risiko for merforbrug på rammestyrede bevillinger på 0,8 mio. kr. vedr. manglende lukning af Rådhuset i Lyndby og forbrug på central vikarkonto, som vil indgå i sag om overførsler fra 2012 til 2013 til politisk behandling i foråret Derudover er der en risiko for merforbrug på 1,9 mio. kr. som følge af klargøring af salg af 18 grunde i Vestervangsudstykningen, Kirke Hyllinge (KB 25/6-2012) vedr ejendomsskater, annoncering af udbud og mæglerhonorar. På Økonomiudvalgets område er der politisk besluttet en række udgifter, hvor finansieringen skulle afklares i forbindelse med Forventet Regnskab Det drejer sig om: a) forprojektmidler til Sagnlandet Lejre (Sagnkongernes Verden 2012) (KB 29/5) b) ekstraordinært økonomisk tilskud til ZBC (KB 25/6) samt c) opfyldelse af fælleskommunal mål om elevpraktikpladser Forventet Regnskab indebærer, at der på udvalgets budget sker en reduktion på 4,1 mio. kr. herunder en reduktion af puljen til attraktiv arbejdsplads på 0,8 mio. kr. til finansiering af mindreindtægt som følge af midtvejsreguleringen. Dette indebærer, at der sættes stop for tværgående personalepolitiske initiativer i resten af Fælles Funktioner Konsekvensen af omplaceringerne til finansiering af ekstraordinære tiltag er et reduceret aktivitetsniveau på fælles funktioner herunder ekstern bistand, bidrag til FLIS (dette tværkommunale projekt er forsinket og attraktiv arbejdsplads Samling på 2 rådhuse Den forudsatte driftsbesparelse på 0,7 mio. kr. vedrørende lukning af rådhuset i Lyndby forventes ikke at blive realiseret i 2012, da rådhuset fortsat er i brug som følge af endnu ikke gennemførte ombygninger af rådhusene i Allerslev og Hvalsø. Fælles vikarpulje Den centrale vikarpulje er omlagt, som følge af nye regler for sygedagpengerefusion fra 1. januar 2012 og forudgående vanskeligheder med budgetoverholdelse. Der forventes et mindre merforbrug på 0,1 mio. kr. i 2012, som vil indgå i sag om overførsler fra 2012 til 2013 til politisk behandling i foråret Tekniske omplaceringer Der er foretaget udkontering af vikarmidler fra den fælles vikarpulje på i alt 1,7 mio. kr. Indtægter Der er budgetteret med låneoptag til finansiering af en del af anlægsprogrammet. Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 15. maj 2012 meddelt godkendelse af formålskonvertering. Midtvejsreguleringen omfatter justeringer i tilskud og udligning, skattenedslag som følge af personskattelovens skatteloft, øget beskæftigelsestilskud samt særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledighed. Samlet set betyder midtvejsreguleringen, en mindreindtægt på 0,8 mio. kr. på udvalgets område. Forudgående bevægelser og risikovurderinger I Forventet Regnskab blev der på Økonomiudvalgets område identificeret tre risikoområder: fælles vikarpulje, manglende lukning af rådhuset i Lyndby og formålkonvertering af lån. I Forventet Regnskab blev budgettet reduceret med 9,4 mio. kr., hvilket primært skyldes pulje til overførsler mellem årene på 10 mio. kr. Endvidere tilførtes kassen 0,7 mio. kr. som følge af forhøjet balancetilskud. Udvalget for Kultur & Fritid Der er ingen særlige risikoområder på udvalgets område. 5

15 Forventet Regnskab Der er tekniske omplaceringer, der i Kvartalregnskab samlet set forhøjer udvalgets budget med 0,4 mio. kr. ved tilrettelse vedr. musikskolelederløn, som er en udløber af organisationsændringen. Der søges om om indtægtsbevilling på 2,235 mio. kr. samt en tilsvarende udgiftsbevilling, til brug for projektet Da Danmark blev til. Handleplaner Det oplyses, at handleplanerne på udvalgets område forløber planmæssigt. Forudgående bevægelser og risikovurderinger I Forventet Regnskab blev budgettet samlet set reduceret med 0,04 mio. kr. som skyldtes omplaceringer. Udvalget for Børn & Ungdom Der er risiko for merforbrug på udvalgets ikke-rammestyrede bevillinger på i alt 10,2 mio. kr. fordelt med 5,6 mio. kr. vedr. Anbringelse og specialundervisning i egne skoler og 4,6 mio. kr. vedr. Dagtilbud, som vil blive taget op i forbindelse med Forventet Regnskab Der er tekniske omplaceringer, der i Forventet Regnskab samlet set forhøjer udvalgets budget med 1,0 mio. kr. Social & Familie Der er store udfordringer på områderne anbringelse og specialundervisning i egne skoler, med et forventet merforbrug på 5,6 mio. kr., der kan henføres til flere foranstaltninger og dyrere foranstaltninger. I Forventet Regnskab vil der blive set på muligheden for at finansiere det forventede merforbrug. Dagtilbud Udfordringen er den demografiske udvikling med faldende børnetal, som bevirker, at der i Lejre Kommune er børnehaver med færre børn end økonomisk rentabelt. Der er flere daginstitutioner, som ikke kan overholde budgettet med den nuværende struktur, og der er således risiko for budgetoverskridelser i På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på 4,0 mio. kr. på fælleskonto og en mindreindtægt på 0,6 mio. kr. på de ikke-rammebelagt områder. På de rammebelagte områder forventes et merforbrug på en enkelt institution på 2,2 mio. kr. som vil indgå i sag om overførsler fra 2012 til 2013 til politisk behandling i foråret I 2011 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en dagtilbudsplan til gennemførelse over de næste 5-7 år. Dagtilbudsplanen er behandlet af Kommunalbestyrelsen i april 2012 og sendt i høring, og forventes at træde i kraft for Handleplaner Det oplyses, at handleplanerne på skoleområdet forløbet planmæssigt. Hvalsø, Bramsnæsvig, Kirke Hyllinge skoler vil afslutte handleplanerne i 2012, mens Kirke Såbye Skole og Ungdomsskolen afslutter handleplanerne i Det oplyses at handleplaner for Egebjerget/Lærkereden og Røglebakken forventes at holde. Forudgående bevægelser og risikovurderinger I Forventet Regnskab blev der på udvalgets område identificeret tre risikoområder: Realisering af ny Skoleplan, Dagplejen og Dagtilbud. I Forventet Regnskab blev budgettet samlet se reduceret med 0,8 mio. kr. som skyldtes omplaceringer. Udvalget for Teknik & Miljø Der er risiko for mindreindtægt på udvalgets ikke-rammestyrede bevillinger på i alt 0,5 mio. kr. vedr. byggesager, som vil blive taget op i forbindelse med Forventet Regnskab

16 Forventet Regnskab På udvalgets rammestyede bevillinger forventes der på energibevilling fortsat et merforbrug på 1,2 mio. kr. Der er tekniske omplaceringer, der i Forventet Regnskab samlet set forhøjer udvalgets budget med 0,3 mio. kr. Byggesagsgebyr Som følge af en anden fordeling af typer af byggesager end hidtil forudsat, er der risiko for en mindreindtægt på byggesagsgebyrer i størrelsesordenen 0,5 mio. kr. Energi Priserne på el, vand og varme er steget mere end den fremskrivningsfaktor, som budgettet prisfremskrives med. Det betyder, at der er en risiko for, at budgettet ikke kan overholdes i Der er afsat midler i budget 2012 til energiinvesteringer, og det vil imødekomme nogle af udfordringerne, men kan ikke løse dem alle. Udviklingen på området har ikke forandret sig siden Forventet Regnskab og der må forventes et uændret merforbrug på området i størrelsesordenen 1,2 mio. kr. Handleplaner Det oplyses, at handleplanen på rengøringsområdet forløbet planmæssigt. Forudgående bevægelser og risikovurderinger I Forventet Regnskab forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. som hovedsageligt skyldes tilbagebetaling fra Movia vedrørende regnskab Udvalget for Job & Arbejdsmarked I Forventet Regnskab forøges udvalgets budget samlet set med 2,7 mio. kr., som skyldes midtvejsregulering på beskæftigelsesområdet. Der er risiko for merforbrug på udvalgets ikke-rammestyrede bevillinger på 1,4 mio. kr. som fordeler sig med et merforbrug på 3,1 mio. kr. på området for arbejdsmarkedsforanstaltninger og forsørgerydelser, et merforbrug på 2,2 mio. kr. på området for introduktionsprogram for udlændige og ydelser samt et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. på området for sygedagpenge. Der vil blive fulgt op på udfordringerne i forbindelse med Forventet Regnskab Arbejdsmarkedsforanstaltninger og forsørgerydelser Kontanthjælpsudgifterne, ledighedsydelsesudgifterne og revalideringsudgifterne skønnes at afvige fra det budgetterede med et merforbrug, der skyldes at lavkonjunkturen er slået igennem, flere borgere er længere tid i systemet og flere har brug for opkvalificering for at opnå job. Midtvejsreguleringen 2012 vedr. beskæftigelsestilskud giver en merindtægt på 2.7 mio. kr. Der forventes i øjeblikket et merforbrug på 3,1 mio. kr. Introduktionsprogram for udlændige og ydelser Der forventes et merforbrug på 2,2 mio. kr., da der dels er modtaget flere flygtninge og familiesammenførte end prognosticeret og introduktionsydelsen ved lovændring 1. januar 2012 er hævet fra starthjælpsniveau til kontanthjælpsniveau. Sygedagpenge Der forventes et mindre forbrug til udbetaling af sygedagpenge på 3,9 mio. kr. på grund af tidlig og målrettet indsats. Forudgående bevægelser og risikovurderinger I Forventet Regnskab blev budgettet samlet set forøget med 0,2 mio. kr., som skyldes omplaceringer vedr. seniorjob. Udvalget for Social- Sundhed & Ældre Der er risiko for merforbrug på udvalgets ikke-rammestyrede bevillinger på 2,7 mio. kr. som skyldes risiko for merudgifter for 7 mio. kr. vedr. det specialiserede voksenområde og 2 mio. kr. vedr. personlige hjælpeordninger samt merindtægter på 6,3 mio. kr i øgede refusionsindtægter 7

17 Forventet Regnskab Der er tekniske omplaceringer, der i Forventet Regnskab samlet set forhøjer udvalgets budget med 0,7 mio. kr. Tilbud til personer med særlige sociale vanskeligheder Det skønnes, at der er risiko for en budgetoverskridelse på det specialiserede voksenområde i 2012 på 7 mio. kr. I 2011 var der en budgetoverskridelse på området på 8 mio. kr. Med henblik på at mindske udgifterne, er der udarbejdet handleplan på området, der blev behandlet i Økonomiudvalget den 24. april Handleplanen skitserer 3 indsatsområder, 1) Økonomistyring, 2) Kvalitet i sagsbehandlingen og 3) Serviceniveau og prioriteringer. Inden for de enkelte indsatsområder er der anvist forslag til konkrete tiltag. Handleplanen forventes tidligst at kunne bidrage til løsning af udfordringen i Udvalget vurderer, at det ikke er muligt at anvise besparelser svarende til 8 mio. kr. inden for Udvalgets ramme i På området for personlige hjælpeordninger er det vurderet, at der vil være en merudgift i størrelsesordenen 2 mio. kr. i I samarbejde med BDO Consulting har der været foretaget en gennemgang af refusionsopgørelserne for perioden Denne gennemgang har resulteret i en nettoberigtigelse / merindtægt på 4,3 mio. kr. samt en forventning om, at der for 2011 og 2012 vil kunne resultere i nettoberigtigelse / merindtægt på yderligere 2 mio. kr. Der vil blive fulgt om på udfordringerne i forbindelse med Forventet Regnskab , hvor der tillige vil være fokus på muligheden for at finansiere en del af beløbet inden for eget område. Det oplyses at handleplanen for Hvalsø Ældrecenter forventes afsluttet i 2012 eller Forudgående bevægelser og risikovurderinger I Forventet Regnskab blev der på udvalgets område identificeret tre risikoområder: Tilbud til personer med særlige sociale vanskeligheder, Bestiller / genoptræning og Aktivitetsbestemt finansiering af sundhedsvæsenet. I Forventet Regnskab forventes budgettet samlet set reduceret med 0,3 mio. kr., hvilket skyldes omplaceringer. Anlæg Det samlede anlægsbudget er på 166,2 mio. kr. i 2012 inkl. konvertering af 0,9 mio. kr fra driften i forbindelse med Forventet Regnskab I Forventet Regnskab blev anlæg identificeret som risikoområde. I Forventet Regnskab var der frigivet rådighedsbeløb for 74,5 mio. kr. til anlægsprojekter, og de bevillingsansvarlige vurderede på daværende tidspunkt, at der bliver brugt 63,8 mio. kr. i år. Desuden var der en forventning om at overføre 8,6 mio. kr. af de nuværende frigivne rådighedsbeløb til I Forventet Regnskab er der frigivet rådighedsbeløb for 90,8 mio. kr. til anlægsprojekter, og de bevillingsansvarlige vurderer på nuværende tidspunkt, at der bliver brugt ca. 89 mio. kr. i Dertil kommer en forventning om at overføre rådighedsbeløb for samlet set 66,9 mio. kr. til På nogle anlægsprojekter er der på opgørelsestidspunktet 30. juni 2012 ikke taget endelig beslutning om anvendelse af de afsatte rådighedsbeløb. Samlet set drejer det sig om 9,3 mio. kr. Det skal dog nævnes, at der i august måned 2012 er fremlagt sag til politisk behandling vedr. Allerslev Skole, hvor det afsatte rådighedsbeløb på 5,1 mio. til initiativer på børne og ungeområdet som er en del af de 9,3 mio. kr. foreslås anvendt til udbygning af Allerslev Skole. Af anlægsoversigten ses data på de enkelte anlægsprojekter. Voldgiftssager I Forventet Regnskab blev der på udvalgets område identificeret et risikoområde: Voldgiftssag vedr. almennyttige boliger. 8

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden tirsdag den 24. september 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Besvarelse af revisionens bemærkninger

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsordenen...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Resumé af møde mellem

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011

Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011 Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Connie B. Jensen (A) Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

e Ko Budget 2014-2017

e Ko Budget 2014-2017 Lejre Kommune Budget 2014-2017 Indhold Indledning... 3 Budgettet kort fortalt... 4 Økonomiudvalget...10 Udvalget for Kultur og Fritid...19 Udvalget for Børn og Ungdom...23 Udvalget for Teknik og Miljø...33

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 5. oktober 2011. Kl. 8:00 i Mødelokale 1,Lyndby

Referat Økonomiudvalget onsdag den 5. oktober 2011. Kl. 8:00 i Mødelokale 1,Lyndby Referat Økonomiudvalget onsdag den 5. oktober 2011 Kl. 8:00 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Samling af administrationen på

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. september 2010 Referat mandag den 6. september 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Valg af næstformand

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 21. august 2012 Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. Lukket - ØU - Orientering...5 4. ØU - Tema: Digitalisering

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 28. februar 2011

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 28. februar 2011 Referat mandag den 28. februar 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Bjørn Lykke Sørensen (C) Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...6 3. KB -

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013 Svendborg Kommune Økonomirapport April kvartal (Pr. 30. juni ) Acadre 13-3653 Side 1 Økonomirapport april kvt. Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Opmærksomhedspunkter:...3 SAMMENFATNING...5 Udvikling i

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. november 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. november 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. november 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 6. november 2013...2

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus Indholdsfortegnelse Pkt. 1... 3 Meddelelser fra formand/administration. Efterretningssager

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere