Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012"

Transkript

1 Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Flemming Jensen (V) Jan Vedel Heine (I)

2 Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden ØU - Halvårsregnskab/Forventet Regnskab Lukket - ØU - Resultat af indledende miljøundersøgelse i f.m. evt. køb af ejendom...7

3 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 1 1. ØU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 12/15 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Økonomiudvalget den : Godkendt. Afbud: Jan Vedel Heine (I) Flemming Jensen (V)

4 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 2 2. ØU - Halvårsregnskab/Forventet Regnskab Sagsnr.: 12/10570 Resumé: Administrationen har udarbejdet Forventet Regnskab / Halvårsregnskab på baggrund af forbrugsudviklingen fra 1. januar juni 2012 samt øvrige oplysninger med økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune. Det er administrationens vurdering, at de aktuelle vurderinger af serviceudgifterne i hele 2012 vil ligge knap 10 mio. kr. over budgettet, hvilket indebærer en risiko for en sanktionsbetaling til staten, hvis kommunerne under ét overskrider servicerammen. Der er en række større risikoområder, hvor udgifterne ligger over budgettet, hvorfor Koncerndirektionen foreslår, at der på disse områder udarbejdes handleplaner for at nedbringe udgiftsniveauet i indeværende år. Desuden foreslår koncerndirektionen, at alle bevillingsansvarlige anmodes om at udvise udgiftstilbageholdenhed i resten af 2012 for herved at øge overførsel af uforbrugte bevillinger i 2012 til overførsel til budget Det er endvidere administrationens vurdering, at der vil være anlægsprojekter for ca. 70 mio. kr. (ud af knap 160 mio. kr.), som ikke vil kunne nå at blive gennemført i indeværende år. Koncerndirektionen skal samtidig erindre om, at Kommunalbestyrelsen har behandlet en række anlægsprojekter, hvor der på nuværende tidspunkt (ultimo august 2012) ikke er anvist finansiering. Forventet Regnskab / halvårsregnskab fremsendes til Økonomiudvalgets behandling den 29. august som halvårsregnskabet for Lejre Kommune. Kommunalbestyrelsen behandler sagen den 13 september. Sagen forelægges på Fagudvalgenes møder mellem den september, samt Økonomiudvalget den 18. september og Kommunalbestyrelsen den 24. september 2012, som Forventet Regnskab Sagsfremstilling: De overordnede hovedlinjer i vurderingen af den aktuelle økonomiske situation i hele 2012 i Lejre Kommune er angivet i tabel 1. Vurderingen er foretaget på baggrund af forbruget i første halvår Tabel 1: Udviklingen i den samlede økonomi Øvrige ændringer Drifts Oprindeligt Overførsel og kr. budget herunder 2012 anlægs- FR-1 over- førsel FR-2 Mellemsum Forventet årsregnskab 2012 Forventet overførsler til 2013 Forventet regnskab 2012 Kolonne (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Risikoområder Indtægter Serviceudgifter Overførselsudgifter

5 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 3 Anlæg Øvrig finansiering og renter (indeholder renter, afdrag, låneoptag og finansforskydninger) Forsyning Der er i tabellens kolonne 1 til 3 redegjort for tidligere politiske beslutninger. De nye vurderinger af budgetsituationen fremgår af kolonnerne 4, 6 og 7, som vil blive gennemgået i det følgende. Forventet Regnskab indeholder konsekvenser af politiske beslutninger siden Forventet Regnskab Herunder er der anvist finansiering til Kommunalbestyrelsens beslutninger om tilskud til Sagnlandet Lejre, ZBC (Zealand Business Connection). Desuden er opfyldelse af mål om elevpladser indregnet. Disse udgifter foreslås finansieret via reduktion af bevillingen Fælles Funktioner. Desuden er indregnet konsekvenserne af midtvejsreguleringen af bloktilskuddet 2012, konvertering af drift til anlæg og salg af Sæby-Gershøj skole. Nettoresultatet af de bevillingsmæssige forslag er, at der tilføres 3,6 mio. kr. til kassen. Serviceudgifter Tabel 2 Identificerede risici vedr. serviceudgifter i Forventet Regnskab Mio. kr. FR Ikke rammestyret Resultat (+)=kasseforbrug Rammestyret Økonomiudvalget 2,7 0 2,7 Udvalget for Børn & Unge 10,2 10,2 0 Udvalget for Teknik & Miljø 1,7 0,5 1,2 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre 2,7 2,7 0 I alt 17,3 13,4 3,9 Uddybning på de enkelte udvalg kan ses i afsnittet Specielle bemærkninger på udvalgene i vedlagte bilag. Der er på serviceudgifterne identificeret en række risikoområder, hvor der tegner sig et samlet merforbrug på 17,3 mio. kr. heraf udfordringer vedr. ikke-rammestyrede områder på 13,4 mio. kr., hvor dagtilbud og anbringelses- og specialundervisningsområdet udgør særlige risikoområder.

6 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 4 Administrationen skønner, at der på bevillinger med overførselsadgang rammestyrede bevillinger - vil være et (netto)mindreforbrug i størrelsesordenen 1% svarende til ca. 11 mio. kr. Under disse forudsætninger vil de forventede serviceudgifter 2012 overskride budgettet med 9,8 mio. kr., som vil kunne resultere i en sanktionsbetaling til staten, hvis kommunerne under ét overskrider servicerammen. Folketinget har endnu ikke fastlagt retningslinjerne for beregning af den enkelte kommunes eventuelle sanktion, men det kan oplyses, at kommunernes budgetter i 2012 ligger ca. 2,6 mia. kr. under den aftalte ramme. Koncerndirektionen foreslår på denne baggrund, at der iværksættes følgende initiativer: 1) At der på udfordringsområderne udarbejdes handleplaner for at nedbringe forbruget i 2012 på de ikke-rammestyrede områder: a) Voksensocialområdet 2,7 mio. kr. b) Dagtilbudsområdet - 4,6 mio. kr. c) Børnesocialområdet 5,6 mio. kr. d) Teknik & Miljø 0,5 mio. kr. 2) At alle bevillingsansvarlige anmodes om at vurdere mulighederne for at fremlægge forslag til anlægsprojekter, som kan finansieres inden for gældende driftsbevilling til særskilt politisk behandling. 3) At alle bevillingsansvarlige (rammestyrede områder) anmodes om at udvise udgiftstilbageholdenhed i resten af 2012 for herved at øge overførsel af uforbrugte bevillinger i 2012 til overførsel til budget Overførselsudgifter Der er oprindeligt budgetteret med overførselsudgifter på 240,3 mio. kr. Forventet Regnskab forhøjer budgettet med 2,7 mio. kr. til i alt 243,1 mio. kr. Tabel 3: Identificerede risici vedr. overførselsudgifter i Forventet Regnskab Mio. kr. FR Ikke rammestyret Rammestyret Udvalget for Job & Arbejdsmarked 1,4 1,4 0 I alt 1,4 1,4 0,0 Der er på overførselsudgifterne identificeret en række risikoområder, hvor der tegner sig et samlet merforbrug på 1,4 mio. kr. vedr. ikke-rammestyrede områder. Koncerndirektionen foreslår, at der udarbejdes handleplan for at nedbringe forbruget i 2012 på det ikke-rammestyrede område. Anlæg Der foreligger ansøgninger om overførsler fra drift til anlæg på yderligere 0,9 mio. kr., så anlægsudgifterne med tidligere konverteringer samlet set forøges med 5,7 mio. kr. Der er frigivet rådighedsbeløb for 90,8 mio. kr. med en forventning om et forbrug på 88,9 mio. kr. i Det betyder, at der i forhold til det samlede anlægsprogram på 159,6 mio. kr. vil være en forskydning i forbruget i 2012, og dermed i likviditeten på ca. 70 mio. kr. i Kassen

7 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 5 Der er oprindeligt budgetteret med en kasseopbygning på 3,3 mio. kr. i Under de givne forudsætninger vil regnskabet for 2012 vise en mindre kasseopbygning på 8,8 mio. kr. Det skal dog bemærkes, at der skal være finansiering til de skønnede overførte drifts- og anlægsbevillinger på i alt 81 mio. kr., som med de gældende overførselsregler vil blive overført til Koncerndirektionen skal samtidig erindre om, at Kommunalbestyrelsen har behandlet en række anlægsprojekter, hvor der på nuværende tidspunkt (ultimo august 2012) ikke er anvist finansiering. Det drejer sig om udvidelse og renovering af rådhusene i Hvalsø og Allerslev, anskaffelse af hjælpemidler, køb af biler og køb af Birkely. Det forudsættes, at finansieringen af disse projekter afklares i forbindelse med budgetlægning for Andre forhold Udover nævnte forventninger og risici udestår voldgiftssagen vedr. almennyttige ældreboliger i Osted som en potentiel risiko. Der er orienteret nærmere om sagen på Økonomiudvalgets møde den 21. august Køb/Salg Der budgetteres ikke med køb og salg af grunde og ejendomme. Det foreslås, at der ved fremlæggelse af (forventede) regnskaber foretages en opgørelse af udgifter og indtægter ved køb og salg af grunde og ejendomme, hvorved Kommunalbestyrelsen får et overblik over saldoen. I 2012 har Kommunalbestyrelsen indtil dato solgt Sæby-Gershøj Skole til en samlet salgspris på 7 mio. kr. hertil kommer udgifter i forbindelse med salget på 0,4 mio. kr. 3 mio. kr. af salgsprisen er optaget som et langfristet tilgodehavende. Desuden er Vestervangsudstykningen købt for 4,9 mio. kr. Der udestår en politisk stillingtagen til finansiering af driftsudgifterne (vedligeholdelse, ejendomsskatter mm.) på 1,89 mio. kr. vedr. Vestervangudstykningen i Kirke Hyllinge. Dette forhold vil blive taget op til politisk beslutning i Forventet Regnskab Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at de aktuelle vurderinger af serviceudgifterne i hele 2012 vil ligge knap 10 mio. kr. over budgettet, hvilket indebærer en risiko for en sanktionsbetaling til staten, hvis kommunerne under ét overskrider servicerammen. Folketinget har endnu ikke fastlagt retningslinjerne for beregning af den enkelte kommunes eventuelle sanktion, men det kan oplyses, at kommunernes budgetter i 2012 ligger ca. 2,6 mia. kr. under den aftalte ramme. Der er en række større risikoområder, hvor udgifterne ligger over budgettet, hvorfor Koncerndirektionen foreslår, at der på disse områder udarbejdes handleplaner for at nedbringe udgiftsniveauet i indeværende år. Desuden foreslår koncerndirektionen, at alle bevillingsansvarlige anmodes om at udvise udgiftstilbageholdenhed i resten af 2012 for herved at øge overførsel af uforbrugte bevillinger i 2012 til overførsel til budget Det er endvidere administrationens vurdering, at der vil være anlægsprojekter for ca. 70 mio. kr. (ud af knap 160 mio. kr.), som ikke vil kunne nå at blive gennemført i indeværende år, hvilket dels kan begrundes i det meget store anlægsprogram, som Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med budgetvedtagelsen, dels at investeringsprojekter kræver betydelige forberedelser og traditionelt også tager tid at effektuere.

8 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 6 Koncerndirektionen skal samtidig erindre om, at Kommunalbestyrelsen har behandlet en række anlægsprojekter, hvor der på nuværende tidspunkt (ultimo august 2012) ikke er anvist finansiering. Det drejer sig om udvidelse og renovering af rådhusene i Hvalsø og Allerslev, anskaffelse af hjælpemidler, køb af biler og køb af Birkely. Det forudsættes, at finansieringen af disse projekter afklares i forbindelse med budgetlægning for Økonomi og finansiering: Det vurderes, at regnskabet for 2012 vise en mindre kasseopbygning på 8,8 mio. kr. Det skal dog bemærkes, at der skal være finansiering til de skønnede overførte drifts- og anlægsbevillinger på i alt 81 mio. kr., som med de gældende overførselsregler vil blive overført til Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen (den 13 september 2012). Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Forventet Regnskab / Halvårsregnskabet godkendes som halvårsregnskab der indberettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, 2. at bevillingstilpasninger og omplaceringer behandles politisk i udvalgene og Kommunalbestyrelsen i september måned jf. tidsplanen Bilag: 1. Generelle bemærkninger - Halvårsregnskab/Forventet Regnskab Bilag 1 - Bemærkninger på udvalg 3. Bilag 2 Oversigt over tillægsbevillinger og forventet overførsel 4. Anlægsredegørelse Forventet Regnskab Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen tiltrådt. Økonomiudvalget anbefaler koncerndirektionens initiativer over for fagudvalgene. Der skal ikke udarbejdes særlig oversigt over status for køb og salg af grunde og ejendomme i forbindelse med forventede regnskaber. Afbud: Jan Vedel Heine (I) Flemming Jensen (V) 3. Lukket - ØU - Resultat af indledende miljøundersøgelse i f.m. evt. køb af ejendom Sagsnr.: 11/22494

9 Bilag: 2.1. Generelle bemærkninger - Halvårsregnskab/Forventet Regnskab Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 29. august Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 70206/12

10 LEJRE KOMMUNE Halvårsregnskab / Forventet Regnskab Generelle bemærkninger

11 Forventet Regnskab Resumé af Halvårsregnskab / Forventet Regnskab De overordnede hovedlinjer i vurderingen af den aktuelle økonomiske situation i hele 2012 i Lejre kommune er angivet i tabel 1. Vurderingen er foretaget på baggrund af forbruget i første halvår Tabel 1: Udviklingen i den samlede økonomi kr. Oprindeligt budget 2012 Øvrige ændringe r herunder anlægsov erførsel Driftsoverf ørsel og FR-1 FR-2 Mellemsum Forventet årsregnskab 2012 Forventet overførsl er til 2013 Risikoo mråder Forventet regnskab 2012 Kolonne (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Indtægter Serviceudgifter Overførselsudgifter Anlæg Øvrig finansiering og renter (indeholder renter, afdrag, låneoptag og finansforskydninger) Forsyning Resultat (+)=kasseforbrug Der er i tabellens kolonne 1 til 3 redegjort for tidligere politiske beslutninger. De nye vurderinger af budgetsituationen fremgår af kolonnerne 4, 6 og 7, som vil blive gennemgået i det følgende. Forventet Regnskab indeholder konsekvenser af politiske beslutninger siden Forventet Regnskab Herunder er der anvist finansiering til Kommunalbestyrelsens beslutninger om tilskud til Sagnlandet Lejre, ZBC (Zealand Business Connection). Desuden er opfyldelse af mål om elevpladser indregnet. Disse udgifter foreslås finansieret via reduktion af bevillingen Fælles Funktioner. Desuden er indregnet konsekvenserne af midtvejsreguleringen af bloktilskuddet 2012, konvertering af drift til anlæg og salg af Sæby-Gershøj skole. Nettoresultatet af de bevillingsmæssige forslag er, at der tilføres 3,6 mio. kr. til kassen. Serviceudgifter Tabel 2 Identificerede risici vedr. serviceudgifter i Forventet Regnskab Mio. kr. FR Ikke rammestyret Rammestyret Økonomiudvalget 2,7 0 2,7 Udvalget for Børn & Unge 10,2 10,2 0 Udvalget for Teknik & Miljø 1,7 0,5 1,2 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre 2,7 2,7 0 I alt 17,3 13,4 3,9 Uddybning på de enkelte udvalg kan ses i afsnittet Specielle bemærkninger på udvalgene. 2

12 Forventet Regnskab Der er på serviceudgifterne identificeret en række risikoområder, hvor der tegner sig et samlet merforbrug på 17,3 mio. kr. heraf udfordringer vedr. ikke-rammestyrede områder på 13,4 mio. kr., hvor dagtilbud og anbringelses- og specialundervisningsområdet udgør særlige risikoområder. Administrationen skønner, at der på bevillinger med overførselsadgang rammestyrede bevillinger - vil være et (netto)mindreforbrug i størrelsesordenen 1% svarende til ca. 11 mio. kr. Under disse forudsætninger vil de forventede serviceudgifter 2012 overskride budgettet med 9,8 mio. kr., som vil kunne resultere i en sanktionsbetaling til staten, hvis kommunerne under ét overskrider servicerammen. Folketinget har endnu ikke fastlagt retningslinjerne for beregning af den enkelte kommunes eventuelle sanktion, men det kan oplyses, at kommunernes budgetter i 2012 ligger ca. 2,6 mia. kr. under den aftalte ramme. Koncerndirektionen foreslår på denne baggrund, at der iværksættes følgende initiativer: 1) At der på risikoområderne udarbejdes handleplaner for at nedbringe forbruget i 2012 på de ikke rammestyrede områder: a. Voksensocialområdet 2,7 mio. kr. b. Dagtilbudsområdet - 4,6 mio. kr. c. Børnesocialområdet 5,6 mio. kr. d. Teknik & Miljø 0,5 mio. kr. 2) At alle bevillingsansvarlige anmodes om at vurdere mulighederne for at fremlægge forslag til anlægsprojekter, som kan finansieres inden for gældende driftsbevilling til særskilt politisk behandling. 3) At alle bevillingsansvarlige (rammestyrede områder) anmodes om at udvise udgiftstilbageholdenhed i resten af 2012 for herved at øge overførsel af uforbrugte bevillinger i 2012 til overførsel til budget Overførselsudgifter Der er oprindeligt budgetteret med overførselsudgifter på 240,3 mio. kr. Forventet Regnskab forhøjer budgettet med 2,7 mio. kr. til i alt 243,1 mio. kr. Tabel 3: Identificerede risici vedr. overførselsudgifter i Forventet Regnskab Mio. kr. FR Ikke rammestyret Rammestyret Udvalget for Job & Arbejdsmarked 1,4 1,4 0 I alt 1,4 1,4 0,0 Der er på overførselsudgifterne identificeret en række risikoområder, hvor der tegner sig et samlet merforbrug på 1,4 mio. kr. vedr. ikke-rammestyrede områder. Koncerndirektionen foreslår, at der udarbejdes handleplan for at nedbringe forbruget i 2012 på det ikke rammestyrede område. Anlæg Der foreligger ansøgninger om overførsler fra drift til anlæg på yderligere 0,9 mio. kr., så anlægsudgifterne med tidligere konverteringer samlet set forøges med 5,7 mio. kr. Der er frigivet rådighedsbeløb for 90,8 mio. kr. med en forventning om et forbrug på 88,9 mio. kr. i Det betyder, at der i forhold til det samlede anlægsprogram på 159,6 mio. kr. vil være en forskydning i forbruget i 2012, og dermed i likviditeten på ca. 70 mio. kr. i Kassen Der er oprindeligt budgetteret med en kasseopbygning på 3,3 mio. kr. i Under de givne forudsætninger vil regnskabet for 2012 vise en mindre kasseopbygning på 8,8 mio. kr. Men det skal dog bemærkes, at der skal være finansiering til de skønnede overførte drifts- og anlægsbevillinger på i alt 81 mio. kr., som med de gældende overførselsregler vil blive overført til

13 Forventet Regnskab Koncerndirektionen skal samtidig erindre om, at Kommunalbestyrelsen har behandlet en række anlægsprojekter, hvor der på nuværende tidspunkt (ultimo august 2012) ikke er anvist finansiering. Det drejer sig om udvidelse og renovering af rådhusene i Hvalsø og Allerslev, anskaffelse af hjælpemidler, køb af biler og køb af Birkely. Det forudsættes, at finansieringen af disse projekter afklares i forbindelse med budgetlægning for Andre forhold Udover nævnte forventninger og risici udestår voldgiftssagen vedr. almennyttige ældreboliger i Ostedsom en potentiel risiko. Der er orienteret nærmere om sagen på Økonomiudvalgets møde den 21. august Køb/Salg Der budgetteres ikke med køb og salg af grunde og ejendomme. Det foreslås, at der ved fremlæggelse af (forventede) regnskaber foretages en opgørelse af udgifter og indtægter ved køb og salg af grunde og ejendomme, hvorved Kommunalbestyrelsen får et overblik over saldoen. I 2012 har Kommunalbestyrelsen indtil dato solgt Sæby-Gershøj Skole til en samlet salgspris på 7 mio. kr. hertil kommer udgifter i forbindelse med salget på 0,4 mio. kr. 3 mio. kr. af salgsprisen er optaget som et langfristet tilgodehavende. Desuden er Vestervangsudstykningen købt for 4,9 mio. kr. Der udestår en politisk stillingtagen til finansiering af driftsudgifterne (vedligeholdelse, ejendomsskatter mm.) på 1,9 mio. kr. vedr. Vestervangudstykningen i Kirke Hyllinge. Dette forhold vil blive taget op til politisk beslutning i Forventet Regnskab

14 Forventet Regnskab Specielle bemærkninger på udvalgene Økonomiudvalget Der er risiko for merforbrug på rammestyrede bevillinger på 0,8 mio. kr. vedr. manglende lukning af Rådhuset i Lyndby og forbrug på central vikarkonto, som vil indgå i sag om overførsler fra 2012 til 2013 til politisk behandling i foråret Derudover er der en risiko for merforbrug på 1,9 mio. kr. som følge af klargøring af salg af 18 grunde i Vestervangsudstykningen, Kirke Hyllinge (KB 25/6-2012) vedr ejendomsskater, annoncering af udbud og mæglerhonorar. På Økonomiudvalgets område er der politisk besluttet en række udgifter, hvor finansieringen skulle afklares i forbindelse med Forventet Regnskab Det drejer sig om: a) forprojektmidler til Sagnlandet Lejre (Sagnkongernes Verden 2012) (KB 29/5) b) ekstraordinært økonomisk tilskud til ZBC (KB 25/6) samt c) opfyldelse af fælleskommunal mål om elevpraktikpladser Forventet Regnskab indebærer, at der på udvalgets budget sker en reduktion på 4,1 mio. kr. herunder en reduktion af puljen til attraktiv arbejdsplads på 0,8 mio. kr. til finansiering af mindreindtægt som følge af midtvejsreguleringen. Dette indebærer, at der sættes stop for tværgående personalepolitiske initiativer i resten af Fælles Funktioner Konsekvensen af omplaceringerne til finansiering af ekstraordinære tiltag er et reduceret aktivitetsniveau på fælles funktioner herunder ekstern bistand, bidrag til FLIS (dette tværkommunale projekt er forsinket og attraktiv arbejdsplads Samling på 2 rådhuse Den forudsatte driftsbesparelse på 0,7 mio. kr. vedrørende lukning af rådhuset i Lyndby forventes ikke at blive realiseret i 2012, da rådhuset fortsat er i brug som følge af endnu ikke gennemførte ombygninger af rådhusene i Allerslev og Hvalsø. Fælles vikarpulje Den centrale vikarpulje er omlagt, som følge af nye regler for sygedagpengerefusion fra 1. januar 2012 og forudgående vanskeligheder med budgetoverholdelse. Der forventes et mindre merforbrug på 0,1 mio. kr. i 2012, som vil indgå i sag om overførsler fra 2012 til 2013 til politisk behandling i foråret Tekniske omplaceringer Der er foretaget udkontering af vikarmidler fra den fælles vikarpulje på i alt 1,7 mio. kr. Indtægter Der er budgetteret med låneoptag til finansiering af en del af anlægsprogrammet. Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 15. maj 2012 meddelt godkendelse af formålskonvertering. Midtvejsreguleringen omfatter justeringer i tilskud og udligning, skattenedslag som følge af personskattelovens skatteloft, øget beskæftigelsestilskud samt særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledighed. Samlet set betyder midtvejsreguleringen, en mindreindtægt på 0,8 mio. kr. på udvalgets område. Forudgående bevægelser og risikovurderinger I Forventet Regnskab blev der på Økonomiudvalgets område identificeret tre risikoområder: fælles vikarpulje, manglende lukning af rådhuset i Lyndby og formålkonvertering af lån. I Forventet Regnskab blev budgettet reduceret med 9,4 mio. kr., hvilket primært skyldes pulje til overførsler mellem årene på 10 mio. kr. Endvidere tilførtes kassen 0,7 mio. kr. som følge af forhøjet balancetilskud. Udvalget for Kultur & Fritid Der er ingen særlige risikoområder på udvalgets område. 5

15 Forventet Regnskab Der er tekniske omplaceringer, der i Kvartalregnskab samlet set forhøjer udvalgets budget med 0,4 mio. kr. ved tilrettelse vedr. musikskolelederløn, som er en udløber af organisationsændringen. Der søges om om indtægtsbevilling på 2,235 mio. kr. samt en tilsvarende udgiftsbevilling, til brug for projektet Da Danmark blev til. Handleplaner Det oplyses, at handleplanerne på udvalgets område forløber planmæssigt. Forudgående bevægelser og risikovurderinger I Forventet Regnskab blev budgettet samlet set reduceret med 0,04 mio. kr. som skyldtes omplaceringer. Udvalget for Børn & Ungdom Der er risiko for merforbrug på udvalgets ikke-rammestyrede bevillinger på i alt 10,2 mio. kr. fordelt med 5,6 mio. kr. vedr. Anbringelse og specialundervisning i egne skoler og 4,6 mio. kr. vedr. Dagtilbud, som vil blive taget op i forbindelse med Forventet Regnskab Der er tekniske omplaceringer, der i Forventet Regnskab samlet set forhøjer udvalgets budget med 1,0 mio. kr. Social & Familie Der er store udfordringer på områderne anbringelse og specialundervisning i egne skoler, med et forventet merforbrug på 5,6 mio. kr., der kan henføres til flere foranstaltninger og dyrere foranstaltninger. I Forventet Regnskab vil der blive set på muligheden for at finansiere det forventede merforbrug. Dagtilbud Udfordringen er den demografiske udvikling med faldende børnetal, som bevirker, at der i Lejre Kommune er børnehaver med færre børn end økonomisk rentabelt. Der er flere daginstitutioner, som ikke kan overholde budgettet med den nuværende struktur, og der er således risiko for budgetoverskridelser i På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på 4,0 mio. kr. på fælleskonto og en mindreindtægt på 0,6 mio. kr. på de ikke-rammebelagt områder. På de rammebelagte områder forventes et merforbrug på en enkelt institution på 2,2 mio. kr. som vil indgå i sag om overførsler fra 2012 til 2013 til politisk behandling i foråret I 2011 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en dagtilbudsplan til gennemførelse over de næste 5-7 år. Dagtilbudsplanen er behandlet af Kommunalbestyrelsen i april 2012 og sendt i høring, og forventes at træde i kraft for Handleplaner Det oplyses, at handleplanerne på skoleområdet forløbet planmæssigt. Hvalsø, Bramsnæsvig, Kirke Hyllinge skoler vil afslutte handleplanerne i 2012, mens Kirke Såbye Skole og Ungdomsskolen afslutter handleplanerne i Det oplyses at handleplaner for Egebjerget/Lærkereden og Røglebakken forventes at holde. Forudgående bevægelser og risikovurderinger I Forventet Regnskab blev der på udvalgets område identificeret tre risikoområder: Realisering af ny Skoleplan, Dagplejen og Dagtilbud. I Forventet Regnskab blev budgettet samlet se reduceret med 0,8 mio. kr. som skyldtes omplaceringer. Udvalget for Teknik & Miljø Der er risiko for mindreindtægt på udvalgets ikke-rammestyrede bevillinger på i alt 0,5 mio. kr. vedr. byggesager, som vil blive taget op i forbindelse med Forventet Regnskab

16 Forventet Regnskab På udvalgets rammestyede bevillinger forventes der på energibevilling fortsat et merforbrug på 1,2 mio. kr. Der er tekniske omplaceringer, der i Forventet Regnskab samlet set forhøjer udvalgets budget med 0,3 mio. kr. Byggesagsgebyr Som følge af en anden fordeling af typer af byggesager end hidtil forudsat, er der risiko for en mindreindtægt på byggesagsgebyrer i størrelsesordenen 0,5 mio. kr. Energi Priserne på el, vand og varme er steget mere end den fremskrivningsfaktor, som budgettet prisfremskrives med. Det betyder, at der er en risiko for, at budgettet ikke kan overholdes i Der er afsat midler i budget 2012 til energiinvesteringer, og det vil imødekomme nogle af udfordringerne, men kan ikke løse dem alle. Udviklingen på området har ikke forandret sig siden Forventet Regnskab og der må forventes et uændret merforbrug på området i størrelsesordenen 1,2 mio. kr. Handleplaner Det oplyses, at handleplanen på rengøringsområdet forløbet planmæssigt. Forudgående bevægelser og risikovurderinger I Forventet Regnskab forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. som hovedsageligt skyldes tilbagebetaling fra Movia vedrørende regnskab Udvalget for Job & Arbejdsmarked I Forventet Regnskab forøges udvalgets budget samlet set med 2,7 mio. kr., som skyldes midtvejsregulering på beskæftigelsesområdet. Der er risiko for merforbrug på udvalgets ikke-rammestyrede bevillinger på 1,4 mio. kr. som fordeler sig med et merforbrug på 3,1 mio. kr. på området for arbejdsmarkedsforanstaltninger og forsørgerydelser, et merforbrug på 2,2 mio. kr. på området for introduktionsprogram for udlændige og ydelser samt et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. på området for sygedagpenge. Der vil blive fulgt op på udfordringerne i forbindelse med Forventet Regnskab Arbejdsmarkedsforanstaltninger og forsørgerydelser Kontanthjælpsudgifterne, ledighedsydelsesudgifterne og revalideringsudgifterne skønnes at afvige fra det budgetterede med et merforbrug, der skyldes at lavkonjunkturen er slået igennem, flere borgere er længere tid i systemet og flere har brug for opkvalificering for at opnå job. Midtvejsreguleringen 2012 vedr. beskæftigelsestilskud giver en merindtægt på 2.7 mio. kr. Der forventes i øjeblikket et merforbrug på 3,1 mio. kr. Introduktionsprogram for udlændige og ydelser Der forventes et merforbrug på 2,2 mio. kr., da der dels er modtaget flere flygtninge og familiesammenførte end prognosticeret og introduktionsydelsen ved lovændring 1. januar 2012 er hævet fra starthjælpsniveau til kontanthjælpsniveau. Sygedagpenge Der forventes et mindre forbrug til udbetaling af sygedagpenge på 3,9 mio. kr. på grund af tidlig og målrettet indsats. Forudgående bevægelser og risikovurderinger I Forventet Regnskab blev budgettet samlet set forøget med 0,2 mio. kr., som skyldes omplaceringer vedr. seniorjob. Udvalget for Social- Sundhed & Ældre Der er risiko for merforbrug på udvalgets ikke-rammestyrede bevillinger på 2,7 mio. kr. som skyldes risiko for merudgifter for 7 mio. kr. vedr. det specialiserede voksenområde og 2 mio. kr. vedr. personlige hjælpeordninger samt merindtægter på 6,3 mio. kr i øgede refusionsindtægter 7

17 Forventet Regnskab Der er tekniske omplaceringer, der i Forventet Regnskab samlet set forhøjer udvalgets budget med 0,7 mio. kr. Tilbud til personer med særlige sociale vanskeligheder Det skønnes, at der er risiko for en budgetoverskridelse på det specialiserede voksenområde i 2012 på 7 mio. kr. I 2011 var der en budgetoverskridelse på området på 8 mio. kr. Med henblik på at mindske udgifterne, er der udarbejdet handleplan på området, der blev behandlet i Økonomiudvalget den 24. april Handleplanen skitserer 3 indsatsområder, 1) Økonomistyring, 2) Kvalitet i sagsbehandlingen og 3) Serviceniveau og prioriteringer. Inden for de enkelte indsatsområder er der anvist forslag til konkrete tiltag. Handleplanen forventes tidligst at kunne bidrage til løsning af udfordringen i Udvalget vurderer, at det ikke er muligt at anvise besparelser svarende til 8 mio. kr. inden for Udvalgets ramme i På området for personlige hjælpeordninger er det vurderet, at der vil være en merudgift i størrelsesordenen 2 mio. kr. i I samarbejde med BDO Consulting har der været foretaget en gennemgang af refusionsopgørelserne for perioden Denne gennemgang har resulteret i en nettoberigtigelse / merindtægt på 4,3 mio. kr. samt en forventning om, at der for 2011 og 2012 vil kunne resultere i nettoberigtigelse / merindtægt på yderligere 2 mio. kr. Der vil blive fulgt om på udfordringerne i forbindelse med Forventet Regnskab , hvor der tillige vil være fokus på muligheden for at finansiere en del af beløbet inden for eget område. Det oplyses at handleplanen for Hvalsø Ældrecenter forventes afsluttet i 2012 eller Forudgående bevægelser og risikovurderinger I Forventet Regnskab blev der på udvalgets område identificeret tre risikoområder: Tilbud til personer med særlige sociale vanskeligheder, Bestiller / genoptræning og Aktivitetsbestemt finansiering af sundhedsvæsenet. I Forventet Regnskab forventes budgettet samlet set reduceret med 0,3 mio. kr., hvilket skyldes omplaceringer. Anlæg Det samlede anlægsbudget er på 166,2 mio. kr. i 2012 inkl. konvertering af 0,9 mio. kr fra driften i forbindelse med Forventet Regnskab I Forventet Regnskab blev anlæg identificeret som risikoområde. I Forventet Regnskab var der frigivet rådighedsbeløb for 74,5 mio. kr. til anlægsprojekter, og de bevillingsansvarlige vurderede på daværende tidspunkt, at der bliver brugt 63,8 mio. kr. i år. Desuden var der en forventning om at overføre 8,6 mio. kr. af de nuværende frigivne rådighedsbeløb til I Forventet Regnskab er der frigivet rådighedsbeløb for 90,8 mio. kr. til anlægsprojekter, og de bevillingsansvarlige vurderer på nuværende tidspunkt, at der bliver brugt ca. 89 mio. kr. i Dertil kommer en forventning om at overføre rådighedsbeløb for samlet set 66,9 mio. kr. til På nogle anlægsprojekter er der på opgørelsestidspunktet 30. juni 2012 ikke taget endelig beslutning om anvendelse af de afsatte rådighedsbeløb. Samlet set drejer det sig om 9,3 mio. kr. Det skal dog nævnes, at der i august måned 2012 er fremlagt sag til politisk behandling vedr. Allerslev Skole, hvor det afsatte rådighedsbeløb på 5,1 mio. til initiativer på børne og ungeområdet som er en del af de 9,3 mio. kr. foreslås anvendt til udbygning af Allerslev Skole. Af anlægsoversigten ses data på de enkelte anlægsprojekter. Voldgiftssager I Forventet Regnskab blev der på udvalgets område identificeret et risikoområde: Voldgiftssag vedr. almennyttige boliger. 8

18 Forventet Regnskab Der er igangværende voldgiftsag vedr. ældreboliger på Langetoften i Osted. Entreprenøren har rejst krav om betaling af ekstraudgifter for i alt ca. 9,5 mio. kr. fra Lejre Kommune. Hertil skal i givet fald lægges procesrenter. Lejre Kommune mener derimod at entreprenøren skal betale 7 mio. kr. for fejl og mangler ved byggeriet samt dagbod. Udgiften til advokat og teknisk bistand estimeres til ca. 0,5 mio. kr. Desuden er der en sag vedr. Bøgebakken i størrelsesordenen 0,5 mio. kr. I Forventet Regnskab er det oplyst, at der var en forventning om, at sagerne ville være afklaret i 1. halvår 2012 og økonomiske konsekvenser skulle medtages i Forventet Regnskab Der er på nuværende tidspunkt ikke en afgørelse i sagerne, hvorfor de økonomiske konsekvenser tillige ikke er kendt. Køb/salg Der er ikke budgetlagt med indtægter fra salg af grunde og ejendomme i budget I det omfang der bliver solgt grunde, tilgår indtægterne kassen og forbedrer den samlede likviditet. Indtægter skal således dække købs- og salgsomkostninger mm. i forbindelse med fremtidig handler. Af nedenstående oversigt ses igangværende politisk godkendte projekter vedr. køb og salg. Tabel 4: Saldoopgørelse vedr. køb/salg 2012 Sag Køb / Salg År I / U Pris Økonomisk konsekvens kr Økonomisk konsekvens senere Sæby-Gershøj Skole Salg 2012 U I Vestervangsudstykningen Køb / Salg 2012 U I Salg af Sæby-Gershøj skole er aftalt til 7,0 mio. kr., hvor 4,0 mio. kr betales i 2012 og resterende sum 3,0 mio. kr. betales i Til dækning af omkostninger ved salg såsom udmatrikulering, advokat, tinglysningsomkostninger og etablering af bi-målere forventes en samlet udgift i størrelsesordenen 0,4 mio. kr. Der søges om anlægsbevillinger til indtægt såvel som udgift. Økonomiudvalget har den 30. januar 2012 besluttet køb af byggegrunde i Kirke Hyllinge, Vestervang for 4,1 mio. kr., som på sigt vil indbringe kommunekassen et overskud i takt med, at der bliver solgt grunde. Hertil kommer en bevilling på 0,8 mio. kr. til færdiggørelse af fase 1 med henblik på salg. Der henvises i øvrigt til sag i Økonomiudvalget i august måned, hvor der tages stilling til frigjorte bygninger. 9

19 Bilag: 2.2. Bilag 1 - Bemærkninger på udvalg Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 29. august Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 70210/12

20 LEJRE KOMMUNE Kvartalsregnskab Bilag 1

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. september 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. september 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 5. september 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Ansøgning om fritagelse for halleje...3

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 3. september 2012. Kl. 15:30 i Ingemanns Maskinfabrik, Skullebjerg 1, Gevninge

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 3. september 2012. Kl. 15:30 i Ingemanns Maskinfabrik, Skullebjerg 1, Gevninge Referat mandag den 3. september 2012 Kl. 15:30 i Ingemanns Maskinfabrik, Skullebjerg 1, Gevninge Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af Dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - september...2 3. JA

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. september 2012. Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. september 2012. Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 3. september 2012 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Udlejningsaftale mellem Lejre Kommune

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Afbud: Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Ekstraordinært møde Økonomiudvalget fredag den 29. august 2014. Kl. 16:15 i Sagnlandet

Ekstraordinært møde Økonomiudvalget fredag den 29. august 2014. Kl. 16:15 i Sagnlandet Ekstraordinært møde fredag den 29. august 2014 Kl. 16:15 i Sagnlandet Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2014-2...2 29-08-2014 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. august 2011. Kl. 8:00 i Mødelokale 1,Lyndby

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. august 2011. Kl. 8:00 i Mødelokale 1,Lyndby Referat Økonomiudvalget mandag den 29. august 2011 Kl. 8:00 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Forventet Regnskab 2011-2...3

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. september 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. september 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. september 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Ansøgning

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 31. marts forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012.

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012. 3. Budgetkontrol 2012 Senest ajourført den 9. november 2012, Sagsident: 12/32620, lb.nr. 516493. Sagsbehandler.: Per Juhl Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik 3. budgetkontrol 2012. Side 1 af 6 1.

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 Økonomicentret Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 12. oktober 2009 Nærværende notat er disponeret således: Resume Budgetopfølgningsproceduren Samlet oversigt/konklusion Driftsområderne udvalgsopdelt

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Orientering...3 4.

Læs mere

Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat)

Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat) Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat) Indledning Overførselssagen består af to dele: 1) Den første del gennemgår, hvilke perspektiver der ligger til grund

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. xx. Januar 2016 Formål med den Økonomiske politik

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Revideret 23/11-2016 Godkendt af Byrådet 20/11-2016 Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19. Resultat på drift Skoler (tal i 1.000 kr.) Note Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2014 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.137 Budgetramme 1 373.608 387.677

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012 Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011 Referat onsdag den 21. december 2011 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Grethe N. Saabye (C) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Budgettildelingsmodeller til skoleområdet...2

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 3. september 2012. Kl. 15:30 i Ingemanns Maskinfabrik, Skullebjerg 1, Gevninge

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 3. september 2012. Kl. 15:30 i Ingemanns Maskinfabrik, Skullebjerg 1, Gevninge Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 3. september 2012 Kl. 15:30 i Ingemanns Maskinfabrik, Skullebjerg 1, Gevninge Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af Dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt Familie i alt 0

Samlede afvigelser. I alt Familie i alt 0 BEMÆRKNINGER TIL BØRN OG FAMILIE Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Familie 5.07 Refusion fra den centrale refusionsordning 650 5.21 Forebyggende foranstaltninger

Læs mere