Byrådet Beslutningsprotokol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byrådet Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Beslutningsprotokol 23. marts kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Afbud: Jørgen S. Rask, Bent Dalsgaard Pedersen, Hanne Bæk Olsen Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tlf.:

2 Indholdsfortegnelse Side 47. Dialogmøde med borgerne Godkendelse af dagsorden Godkendelse af forslag til lokalplan for et område til butiks- og serviceformål ved Balle Torv Godkendelse af anlægsbevilling til færdiggørelse af byggemodninger mv Godkendelse af anlægsbevilling til sanering/renovering af vejbelysning i Godkendelse af sammendrag af anlægsregnskaber for Teknik- og Miljøafdelingen bevilling 25 Veje Beslutning om kørebaneudvidelse langs Tandskovvej Beslutning om udbygning af rabatter langs Grønbækvej (rute 46 nord for Grauballe) Godkendelse af bemærkning til Midttrafik om tilslutning til rejsekortprojektet Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til projekt Slotsholmen, Silkeborg Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til omklædningsfaciliteter ved Voelhallen Godkendelse af forslag til Silkeborg Kommunes Børnekulturpolitik Godkendelse af anlægsbevilling til renovering af køkkenet i Arnen, Silkeborg Godkendelse af anlægsbevilling til nyt faglokale til Karolinelundskolen, Voel Godkendelse af anlægsregnskab for Udviklingsstrategi Godkendelse af en projekteringsbevilling til udvidelse af Silkeborg Rådhus Beslutning om fritagelse for betaling af dækningsafgift af grundværdi og dækningsafgift af forskelsværdi for ejendommen, Vejlsøvej 25, Silkeborg Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder til Byrådet Orientering om ændring af Venstres repræsentation i Økonomiudvalget fra 1. april Behandling af forslag til byrådsbeslutning fra byrådsmedlem Leif Lund vedrørende tilskud til Kirkens Korshær, Silkeborg Lukket - Ejendomssag Lukket - Godkendelse af uddeling af legatportioner fra Fonden Johannes Olsens Legat Godkendelse af udtalelse til Det Kommunale Tilsyn i sag om ventelister for hjemmevejledning Lukket - Ejendomssag Lukket - Fastsættelse af salgspriser, salgsvilkår og udbudsform Underskrifter...161

3 47. Dialogmøde med borgerne Sagsnr.: 09/3796 Sagsansvarlig: dr00155 Sagsbehandler: gvh Sagens formål Afholdelse af dialogmøde med borgerne. Beslutning Byrådet den Kim Egeskov, Toftbjerg Bakke 7, 8653 Them: Præsentation af Forældrenævn Silkeborg. Side 116

4 48. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 09/3791 Sagsansvarlig: dr00155 Sagsbehandler: gvh Beslutning Byrådet den Leif Lund trak punkt 66, som udgår af dagsordenen. Dagsordenen blev herefter godkendt. Side 117

5 49. Godkendelse af forslag til lokalplan for et område til butiks- og serviceformål ved Balle Torv Sagsnr.: 07/40636 Sagsansvarlig: dr10412 Sagsbehandler: jnk Sagens formål Teknik- og Miljøafdelingen har udarbejdet forslag til lokalplan med henblik på efterfølgende høring i 8 uger. Lokalplanen giver mulighed for en udvidelse af den eksisterende dagligvarebutik og fastholder områdets karakter af lokalt serviceområde med lavere bebyggelse og sikrer at områdets stier og rekreative områder bevares i videst muligt omfang. Sagsbeskrivelse Plan- og Miljøudvalget behandlede den 17. december 2007 en ansøgning fra Rema Ejendomsinvest A/S om tilladelse til udvidelse af Rema 1000, Balle Torv 1. Plan- og Miljøudvalget vedtog at igangsætte forarbejdet til en ny lokalplan, med henblik på en udvidelse af den eksisterende butik op til m 2, samt med henblik på at fastholde de fremtidige byggemuligheder på grundende omkring Balle Torv. Teknik- og Miljøafdelingen har herefter udarbejdet en lokalplan for området omkring Balle Torv. Lokalplanen omfatter et areal på ca m 2 i Balle By i den nordvestlige del af Silkeborg. Området ligger ved Balle Torv og afgrænses af Balle Kirkevej mod vest, Digterstien mod nord, et grønt område mod øst og boligområdet ved Chr. Winthers Vej og Asger Jorns Vej mod syd. Side 118

6 Lokalplanens formål Det er lokalplanens formål, - at opretholde områdets karakter af lokalt serviceområde med daginstitutioner, en dagligvarebutik, torv med parkering samt forskellige rekreative arealer. - at områdets karakter af lav bebyggelse med en arkitektonisk sammenhæng bevares, - at fastholde parkerings-, vej-, sti-, og torvearealer, der er fælles for hele området, - at fastholde områdets rekreative, grønne arealer. Miljøvurdering Der er foretaget en screening af lokalplanforslaget. Borgerinddragelse Lokalplanen vil, efter Byrådets godkendelse, blive fremlagt i offentlig høring i 8 uger. Der er ikke planlagt yderligere aktiviteter med henblik på borgerinddragelse. Side 119

7 Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller, at lokalplanen ikke skal miljøvurderes at forslag til lokalplan for et område til butiks- og service formål ved Balle Torv fremsendes til Byrådets godkendelse med henblik på offentlig fremlæggelse i 8 uger. Bilag - Åben Lokalplan Balle Torv - Politiske behandling af forslag (63893/09) Beslutning Plan- og Miljøudvalget den Indstillingen anbefales. Ej til stede: Jørn Rye Rasmussen. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Side 120

8 50. Godkendelse af anlægsbevilling til færdiggørelse af byggemodninger mv Sagsnr.: 09/7083 Sagsansvarlig: dr11488 Sagsbehandler: sau Sagens formål Godkendelse af anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. til nødvendige færdiggørelsesarbejder af byggemodninger, tilslutningsbidrag og ad hoc arbejder i Sagsbeskrivelse I Budget 2009 er der afsat 4,5 mio. kr. til færdiggørelse af byggemodninger og ad hoc arbejder. Arbejderne i 2009 vil bl.a. omfatte færdiggørelse af Them Østergård, Bryrup Nord, Skolebakken i Sorring, Hjarddalsvej i Gjern, Digterparken i Kjellerup samt diverse ad hoc opgaver med nye byggemodninger. Desuden forventes udgifter til kloaktilslutningsbidrag for Arena Midt i Kjellerup og Sorringhallen. Økonomiske forhold Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. kan gives på bevilling 82 planlægning og byggemodning med rådighedsbeløb inden for budgettets rammer i Administrativt sikres efterfølgende at bevilling og rådighedsbeløb til færdiggørelse af de konkrete projekter henføres til de enkelte anlægsregnskaber. Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller, at sagen fremsendes til Byrådets godkendelse med indstilling om, at der gives anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. Beslutning Plan- og Miljøudvalget den Indstillingen anbefales. Ej til stede: Jørn Rye Rasmussen. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Side 121

9 Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Side 122

10 51. Godkendelse af anlægsbevilling til sanering/renovering af vejbelysning i 2009 Sagsnr.: 09/211 Sagsansvarlig: dr11165 Sagsbehandler: cna Sagens formål Godkendelse af anlægsbevilling på 1 mio. kr. til sanering og renovering af vejbelysning i Sagsbeskrivelse EnergiMidt fremsender i brev af den 12. december 2008 forslag til sanering af vejbelysning i første halvår af Saneringen planlægges gennemført sammen med kabellægning af fiberbredbånd og lavspændingsnettet. EnergiMidt foreslår følgende anlæg saneret: Sted Meter luftledning Overslag i kr. Frederiksdal Hvam Funderholme Hvinningdal Økonomiske forhold Der er i budget 2009 afsat 1 mio. kr. til renovering af vejbelysning. Økonomistaben oplyser, at anlægsbevillingen på 1 mio. kr. kan gives på bevilling 25 Veje med rådighedsbeløb inden for budgettets rammer i Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller, at sagen fremsendes til Byrådets godkendelse med indstilling om, at der gives anlægsbevilling på 1 mio. kr. Beslutning Teknisk Udvalg den Indstillingen anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Ej til stede: Torben Hansen og Lars Faarup. Side 123

11 Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Side 124

12 52. Godkendelse af sammendrag af anlægsregnskaber for Teknik- og Miljøafdelingen bevilling 25 Veje Sagsnr.: 09/14412 Sagsansvarlig: dr07096 Sagsbehandler: kf Sagens formål Godkendelse af sammendrag af fem anlægsregnskaber for Teknik- og Miljøafdelingen med en samlet bevilling på kr. Sagsbeskrivelse I løbet af 2008 er regnskaberne for nedennævnte fem anlægsarbejder afsluttede. Regnskaberne viser en merudgift på kr. på Vejanlæg. Økonomiske forhold Regnskaberne for de enkelte anlægsarbejder er: kr. Bevilling Regnskab Mer/Mindreudgift Mellemdepot for forurenet jord på Entreprenørgården Brede kantbaner på Nørreskov Bakke Cykelsti Grauballe- Silkeborg Cykelstier og sideudvidelse på Borgdalsvej Mindre anlægsarbejder inden for vejområdet i I alt bevilling 25 Veje *) positiv = merudgift/mindreindtægt, negativ = merindtægt/mindreudgift Økonomistaben foreslår, at merforbruget kan finansieres når kr. overføres til bevilling 25 Veje (anlæg) fra bevilling 25 Veje (drift). Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller, at sagen fremsendes til Byrådets godkendelse med indstilling om, at merudgiften på Vejvæsen på kr. finansieres af driften. Side 125

13 Beslutning Teknisk Udvalg den Indstillingen anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Ej til stede: Torben Hansen og Lars Faarup. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Side 126

14 53. Beslutning om kørebaneudvidelse langs Tandskovvej Sagsnr.: 09/7247 Sagsansvarlig: dr30839 Sagsbehandler: CT Sagens formål Formålet er at tilpasse vejens udformning, herunder bredden, til den aktuelle og fremtidige trafik og dermed nedsætte risikoen for uheld og skader på køretøjer og rabatter. Sagsbeskrivelse Silkeborg Forsyning planlægger, at etablere en ny perkolatledning fra Affaldscenter Tandskov, langs Tandskovvej og Resdal bakke til offentlig kloak i Resdal. I den forbindelse har Silkeborg Forsyning og Teknik- og Miljøafdelingen indgået et samarbejde, så kørebanen på Tandskovvej fra Affaldscenter Tandskov til krydset ved Resdal Bakke udvides til 6,0 m som en del af projektet. Dette kan ske inden for vejarealet. Endvidere er det aftalt med Silkeborg Forsyning, at mulighederne for at kørebaneudvide langs Resdal Bakke vurderes nærmere. Teknisk Udvalg besluttede den 13. oktober 2008, hvilke veje i Silkeborg Kommune der skulle kørebaneudvides i årene fremover, her imellem er Tandskovvej. Kørebaneudvidelse af Tandskovvej kan opdeles i etaper, så strækningen fra Viborgvej til Affaldscenter Tandskov, som er mest belastet, udføres som første del og stækningen fra Resdal Bakke til Sinding udføres på et senere tidspunkt. Tandskovvej er en gennemfartsvej, med en årsdøgnstrafik på ca køretøjer på denne strækning mellem Viborgvej og Affaldscentret. Tandskovvej er som skolevej under observation på grund af stor lastvognsprocent (19%) på strækningen mellem Viborgvej og Affaldscentret. Der er de sidste 10 år ingen uheld sket på strækningen, men ét i krydset ved Viborgvej. For at kunne udføre kørebaneudvidelsen på strækningerne, er det nødvendigt, at erhverve arealer til formålet flere steder. Ved erhvervelse af areal ved Tandskovvej / Viborgvej forberedes mulighed for etablering af venstresvingsbane på Viborgvej, såfremt dette besluttes på et senere tidspunkt. Ved samme lejlighed bør der erhverves areal omkring krydset Resdal Bakke / Tandskovvej til udbygning af rabatterne. Forinden dette skal der indhentes en dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 18 ( fortidsmindebeskyttelseslinien). I forbindelse med godkendelse af ovennævnte vejprojekt, kan Byrådet med hjemmel i Vejlovens 43, beslutte at ekspropriere de hertil fornødne arealer, hvis opkøb ikke kan ske ved frivillig handel. På kortet er strækninger, hvor der er behov for arealerhvervelse markeret. Side 127

15 Byrådet Borgerinddragelse Der vil i forbindelse med erhvervelsen af arealerne blive taget kontakt til de berørte lodsejere. Side 128

16 Økonomiske forhold Udgifterne til arealerhvervelsen og den efterfølgende kørebaneudvidelse vil blive finansieret af Vejkontoen. Derfor udføres arbejdet i etaper, når der er budgetmæssig mulighed herfor. Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller, at sagen fremsendes til Byrådet med indstilling om, at Byrådet beslutter at ekspropriere arealerne i henhold til Vejlovens 43, hvis der ikke kan opnås enighed om købesum og øvrige vilkår for frivillige aftaler eller frivillig handel. Forhandlinger og aftaleindgåelse vil derfor ske under forbehold af ekspropriationens fremme. Beslutning Teknisk Udvalg den Indstillingen anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Ej til stede: Torben Hansen og Lars Faarup. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Side 129

17 54. Beslutning om udbygning af rabatter langs Grønbækvej (rute 46 nord for Grauballe) Sagsnr.: 09/7198 Sagsansvarlig: dr30839 Sagsbehandler: CT Sagens formål Formålet med rabatudbygning er, at sikre sidestøtte til kørebanen og at øge trafiksikkerheden. Sagsbeskrivelse I 2008 og 2009 er Grønbækvej blevet forbedret med udbygning af rabatter i østsiden på strækningen fra st til st , syd for Alling Skovby. Denne udbygning er sket inden for vejarealet. Efterfølgende udbygges der på vestsiden. På strækningen fra st til st , nord for Grauballe, er der et stort behov for en tilsvarende rabatudbygning, men dette kan ikke ske inden for vejarealet, hvorfor der er behov for erhvervelse af areal til formålet. Grønbækvej er hovedvej mellem Silkeborg og Randers ( rute 46) og har en kørebanebredde på ca. 6,00 m. Kørebanebredden bør efter vejreglerne være 8,00 m. Der er de seneste 10 år registreret 26 uheld på strækningen mellem Grauballe og Alling Skovby. Uheldene er fordelt med 1 dræbt, 5 alvorligt skadede, 8 lettere skadede og materielle skader. Med henvisning til vejens status og trafikmængder (Årsdøgnstrafik på køretøjer, heraf 13% lastvogne) bør rabatterne efter gældende vejregler udbygges til min. 3,0 meters bredde samt med flade skråninger hvor der er niveauforskelle. Grønbækvej er som skolevej vurderet som "særlig trafikfarlig" på denne strækning på grund af smalle rabatter og oversigtsforhold og en sådan mindre udbygning vil kunne forbedre forholdene. Med arealerhvervelsen er der mulighed for senere at udvide kørebanebredden til 8,00 m og ændre kurven ved nr. 52 fra en radius 250 m til radius 400 m som vejreglerne anbefaler, samt etablere cykelstier/ cykelbaner. Arbejdet med udbygningen af rabatterne planlægges udført i forbindelse med andre driftsopgaver, hvor der er egnet materiale til rådighed, som f. eks. opfejet vintersand, brøndsand og rabatjord, som efter en miljøvurdering er egnet til formålet. I forbindelse med godkendelsen af projektet, kan Byrådet med hjemmel i Vejlovens 43, beslutte at ekspropriere de dertil nødvendige arealer, hvis opkøb ikke kan ske ved frivillig handel. Side 130

18 Byrådet Borgerinddragelse Der vil i forbindelse med erhvervelse af arealerne blive taget kontakt til de berørte lodsejere langs Side 131

19 Grønbækvej. Økonomiske forhold Udgifterne til arealerhvervelsen og den senere udførelse af arbejdet vil blive finansieret af vejkontoens driftsbudget. Derfor er der ingen tidsplan for udbygningen, som vil ske, når der er økonomisk mulighed herfor, og når der er egnede materialer til rådighed. Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller, at sagen fremsendes til Byrådet med indstilling om, at Byrådet beslutter at ekspropriere de nødvendige arealer i henhold til Vejlovens 43, hvis der ikke opnås enighed om købesum og øvrige vilkår for frivillig handel eller frivillig aftaler. Forhandlinger og aftaleindgåelse vil derfor ske under forbehold af ekspropriationens fremme. Beslutning Teknisk Udvalg den Indstillingen anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Ej til stede: Torben Hansen og Lars Faarup. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Side 132

20 55. Godkendelse af bemærkning til Midttrafik om tilslutning til rejsekortprojektet Sagsnr.: 08/2411 Sagsansvarlig: dr19003 Sagsbehandler: LYA Sagens formål Vedtagelse af bemærkninger til Midttrafik om tilslutning til rejsekortprojektet. Sagsbeskrivelse Teknisk Udvalg drøftede den 11. marts 2008 spørgsmålet om tilslutning til rejsekortprojektet. Udvalget besluttede at sende følgende svar til Midttrafik: Under forudsætning af at der installeres rejsekortudstyr i busserne på de regionale ruter og i togene kan Silkeborg Kommune tilslutte sig, at Midttrafik tilslutter sig Rejsekortprojektet. Silkeborg Kommune forudsætter dog at finansieringen sker ved tilskud fra staten og/eller ved at Midttrafik optager lån til formålet. På nuværende tidspunkt ønsker Teknik- og Forsyningsudvalget, at der installeres rejsekortudstyr i de busser, der betjener bybusruterne, samt rute 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 313, 801, 802, 805 og 806. Ruterne 34, 35, 36 og 37 er ikke medtaget i business casen, men da busserne der betjener rute 31, 32 og 33 også betjener rute 34, 35, 36 og 37, vil disse ruter automatisk få rejsekort. Midttrafik besluttede på baggrund af de indkomne svar at undersøge sagen nærmere, før en beslutning om tilslutning til rejsekortprojektet træffes. Midttrafik ønsker nu på baggrund af ajourførte oplysninger at høre kommunernes og regionens stillingtagen til rejsekortprojektet og andre bemærkninger, der har betydning for den endelige beslutning. Midttrafiks bestyrelse skal behandle spørgsmålet om tilslutning til rejsekortprojektet den 17. april Hvis Midttrafik tilslutter sig rejsekortprojektet senest den 9. maj 2009, opnås en rabat på 20 % på indkøb af rejsekortudstyr svarende til ca. 23 mio. kr. Pr. 1. februar 2009 er Metroen, Movia, DSB (gælder også tog i Midtjylland), Ørestadsselskabet, Nordjyllands Trafikselskab (NT) og Sydtrafik tilsluttet rejsekortprojektet. Der mangler dog en tillægsbeslutning i NT vedrørende Thisted og Morsø kommuner. Fynbus har et relativt moderne billetteringsudstyr, som kun har været i drift siden 2004, og de har derfor en afventende indstilling til rejsekortprojektet. Bornholms Trafikselskab forventes ikke tilsluttet. Rejsekortet er et elektronisk kort. Den rejsende tjekker ind ved rejsens start og tjekker ud ved rejsens afslutning. Prisen for rejsen beregnes automatisk, og beløbet trækkes fra et tidligere indbetalt beløb på kundens rejsekort. Hvis kunden ikke tjekker ud, trækkes automatisk 50 kr. fra kortet. Rejsekortet kan benyttes på tværs af trafikselskabsgrænser, hvis trafikselskaberne på begge sider af grænsen er tilsluttet Rejsekortet. Rejsekortet vil også gøre det lettere at indsamle statistik over antal brugere, rejsemønstre, omstigninger mm., ligesom fordelingen af indtægterne mellem bestillerne vil kunne foregå mere "retfærdigt". De nuværende billet- og korttyper vil forsvinde i takt med at rejsekortet introduceres. Der vil dog fortsat eksistere en kontantbillet, som er tiltænkt passagerer, som ikke har et rejsekort. Midttrafik vurderer endvidere, at specielle abonnementskort som fx skolekort skal opretholdes. Hvis rejsekortet ikke indføres i Midttrafiks område, vil kunder ikke længere drage nytte af det samarbejde, der nu gør det muligt at rejse med tog og bus på den samme billet. Der vil blive to parallelle billet- og takstsystemer i Midttrafiks område ét ved togrejser og ét ved busrejser, hvilket vil gøre det dyrere og mindre attraktivt at foretage rejser med både tog og bus. Ligeledes vil det være nødvendigt at investere i et andet billetteringssystem, da det nuværende system er meget nedslidt. Side 133

21 Midttrafik har udarbejdet en business case, som belyser konsekvenserne af at indføre rejsekortet i Midttrafik, herunder de økonomiske konsekvenser. Et resume af denne business case er vedlagt som bilag 1. Rabatten på 20 % på indkøb af rejsekortudstyr er indregnet i business casen. Økonomiske forhold Som beskrevet i bilag 1 har Indenrigs- og Sundhedsministeriet givet tilsagn om, at Midttrafik har mulighed for at optage lån ved deltagelse i Rejsekortprojektet. Midttrafik forudsætter, at der optages lån til aktiekøb, indskud af lånekapital, køb af rejsekortudstyr og øvrige udgifter (fx markedsføring, kundeservice, tilretning af edb-systemer mm.), men ikke til drift og vedligehold. Beregningsmæssigt forudsætter Midttrafik afdragsfrihed frem til medio 2013 og herefter tilbagebetaling til og med Tilsvarende forudsætter Midttrafik at der ikke sker en stigning i omsætningen som følge af indførelse af rejsekortet. Midttrafik vurderer imidlertid, at omsætningen kan blive påvirket positivt med op til 3 % ved indførelse af rejsekortet blandt andet på grund af, at kunderne tilbydes et billet- og betalingssystem, som gør det enkelt og let at rejse med kollektiv trafik i hele landet. Beregningsmæssigt deles bestillernes udgifter nu - til forskel fra tidligere - i tre grupper efter henholdsvis antal busser, antal køreplantimer og indtægter. Teknik- og Miljøafdelingen vurderer at en sådan fordeling af udgifterne er rimelig. Ud fra ovenstående fordelingsnøgler beregner Midttrafik, at udgiften for Silkeborg Kommune ved tilslutning til rejsekortet ved delvis lånefinansiering vil blive følgende: År Udgift i tusinde kr. (2008-priser) Ca pr. år Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at udgifterne frem til og med 2012 kan afholdes inden for budgettet for bevilling 24, og at udgifterne fra 2013 og frem bør afholdes ved en forhøjelse af bevillingen. Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller, at sagen fremsendes til Byrådets godkendelse med indstilling om, at Silkeborg Kommune, under forudsætning af at Midttrafik optager lån til rejsekortprojektet, tilslutter sig, at Midttrafik tilslutter sig rejsekortprojektet inden d. 9. maj 2009 og derved opnår rabat på 20 % på indkøb af rejsekortudstyr at Silkeborg Kommunes udgift ved tilslutning til rejsekortprojektet i 2011 og 2012 holdes inden for eget budget på bevilling 24, og at udgiften fra 2013 og frem afholdes ved en forhøjelse af bevilling 24 med 1 mio. kr. pr. år. Bilag - Åben Kollektiv trafik, resume af business case for tilslutning til rejsekortet (58748/09) Side 134

22 Beslutning Teknisk Udvalg den Indstillingen anbefales, idet afholdelse af udgiften fra 2013 og frem indgår i byrådets budgetdrøftelse. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Ej til stede: Torben Hansen og Lars Faarup. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Side 135

23 56. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til projekt Slotsholmen, Silkeborg Sagsnr.: 09/13852 Sagsansvarlig: dr00468 Sagsbehandler: BiB Sagens formål Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til projekt Slotsholmen, Silkeborg. Sagsbeskrivelse Der er i budget 2009 afsat kr. til færdiggørelse af projekt Slotsholmen. Tidligere er der frigivet et rådighedsbeløb på kr. Der er gennemført renoveringsopgaver på Slotsøen, og der forestår nu den sidste renovering af Borggårdsholmen og etablering af bro mellem øen og holmen samt et trædække til videreførelse af gangstien rundt om holmen. RealDania har givet tilskud på 1,450 mio. kr. til projektet og der søges midler gennem Lokale Grønne Partnerskaber til formidlingsdelen. Arbejdet forventes gennemført i løbet af Økonomiske forhold Økonomistaben oplyser, at forhøjelse af anlægsbevilling med kr. fra kr. til 1,150 mio. kr. kan gives på bevilling 34 Kultur og Fritid med rådighedsbeløb inden for budgettets rammer. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller at sagen fremsendes til Byrådets godkendelse med indstilling om, at anlægsbevillingen forhøjes med kr. fra kr. til i alt 1,150 mio. kr. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Ej til stede: Torben Hansen og Lars Faarup. Side 136

24 Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Side 137

25 57. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til omklædningsfaciliteter ved Voelhallen Sagsnr.: 09/14581 Sagsansvarlig: dr00468 Sagsbehandler: BiB Sagens formål Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til omklædningsfaciliteter ved Voelhallen. Sagsbeskrivelse Byrådet godkendte den 25. august 2008 projekteringsbevilling på kr. til projektering af yderligere 4 omklædningsrum og dommeromklædning i form af en tilbygning til Voelhallen. I det indhentede tilbud indgår udgifter til etablering af boldrum, således at det bliver muligt at fjerne det tidligere klublokale (som nu benyttes til opbevaring af bolde). Dette vil betyde, at hallen og den nye tilbygning udgør et mere æstetisk udtryk. Ejendomme og Intern Services udtaler: Arkitekthuset A/S, Silkeborg har udarbejdet et udbudsmaterialer til en totalentreprise der blev udbudt til 3 totalentreprenører. Projektet består af 4 omklædningsbygninger med tilhørende toiletter samt et dommeromklædningsrum med adgang til toilet og et depotrum/rengøringsrum på i alt 152 m 2. Desuden er der etableret et boldrum på 47 m 2 til erstatning for en container og et skur der ikke pynter i området. Den 2. marts 2009 blev der afholdt en licitation og der indkom følgende tilbud: Erling Nielsen Præstkær og Lundby DK Totalbyg kr kr kr. Såfremt man antager det laveste tilbud ser økonomien således ud: Håndværkerudgifter: Totalentreprisetilbud kr. Reduktion af ventilation* kr kr. Retablering efter boldskur kr kr. Omkostninger: Honorar og tilsyn kr. Lystryk mv kr. Byggetilladelse kr. Forsikring mv kr. Teknisk Sektion kr kr.. Uforudsete udgifter kr. I alt kr. * Ventilationsanlæg reduceret til et udsugningsanlæg som i de øvrige omklædningsrum. Ejendomme og Intern Service vil anbefale at lavestbydende entreprenørs tilbud accepteres og at der søges om frigivelse af de nødvendige midler. Side 138

26 Økonomiske forhold Økonomistaben oplyser, at forhøjelse af anlægsbevilling med 2 mio. kr. fra kr. til 2,5 mio. kr. kan gives på bevilling 34 Kultur og Fritid med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at sagen fremsendes til Byrådets godkendelse med indstilling om forhøjelse af anlægsbevilling med 2 mio. kr. fra kr. til i alt 2,5 mio. kr. Kultur- og Fritidschefen indstiller endvidere, at arbejdet tilbydes lavestbydende entreprenør DK Totalbyg og at det tidligere klubhus, nu boldskur, fjernes og arealet retableres Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen anbefales til Byrådets godkendelse. Den anden indstilling godkendt. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Ej til stede: Torben Hansen og Lars Faarup. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Side 139

27 58. Godkendelse af forslag til Silkeborg Kommunes Børnekulturpolitik Sagsnr.: 08/49519 Sagsansvarlig: dr12866 Sagsbehandler: GW Sagens formål Godkendelse af forslag til Silkeborg Kommunes Børnekulturpolitik Sagsbeskrivelse Det fremgår af Silkeborg Kommunes Kulturpolitiske Handleplan, vedtaget i juni 2008, at der i 2009, og inden for rammerne af Kulturpolitikken, skal udarbejdes en børnekulturpolitik. Politikken skal sikre, at alle børn møder kulturelle tilbud. Mission Silkeborg Kommune skal med børnekulturpolitikken sikre en samlet, synlig og målstyret indsats på området. Vision Silkeborg Kommune ønsker, at kunst og kultur er en integreret del af alle børns hverdag. Silkeborg Kommune ønsker, at børn møder kvalificerede og dynamiske kunstneriske og kulturelle udfordringer for derved at styrke deres identitet som kvalitetsbevidste og kreative mennesker. Silkeborg Kommune ønsker, at børn har muligheder for at opleve og medvirke i kulturelle aktiviteter i såvel centrale som i decentrale sammenhænge. Forslag til Silkeborg Kommunes Børnekulturpolitik omfatter alle børn fra de er 0 til de er 14 år; børn i dagtilbud, børn i skoletid og børn i deres frie tid herunder børn i familielivet. Børnekulturpolitikkens indhold og retning samt råstoffet til den handleplan, som følger senere, udgøres i vid udstrækning af de forslag og synspunkter, der er udtrykt på to dialogkonferencer. Konferencerne blev afholdt i oktober og november 2008 for henholdsvis 0 til 6 års-området og for 6 til 14 års-området. Involverede parter På konferencerne har børnehavepædagoger, børnehaveledere, områdeledere fra dagplejen, pædagogiske områdeledere, SFO-ledere og -pædagoger, klubledere og -pædagoger, lærere, skoleledere, repræsentanter fra kulturinstitutionerne, politikere og konsulenter bidraget med hele fundamentet for denne politik. Børnekulturelt Samråd Silkeborg har gennem hele processen indtaget en central rolle. Rådets ni medlemmer har været nære sparringspartnere i forhold til programlægning af konferencerne og dialogen omkring børnekulturpolitikken samt udformningen af status. Cheferne for henholdsvis Børne- og Familieafdelingen, Skoleafdelingen og Kultur- og Fritidsafdelingen har drøftet indhold og rammer for politikken. Silkeborg Kulturråd har på et møde den 13. januar udtalt sig og er fremkommet med ændringsforslag, som er indarbejdet. Børne- og Ungeudvalget har den 16. februar 2009 godkendt forslaget. Side 140

28 Handleplan Børnekulturpolitikken følges op af en handleplan, hvis realisering sker under forudsætning af samarbejder på tværs af institutioner og sektorer. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at forslag til Silkeborg Kommunes Børnekulturpolitik fremsendes med udvalgets anbefaling til godkendelse i Byrådet. Bilag - Åben Forslag til Silkeborg Kommunes Børnekulturpolitik (67397/09) Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Ej til stede: Torben Hansen og Lars Faarup. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Side 141

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Beslutningsprotokol 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Indholdsfortegnelse Side 183. Godkendelse af dagsorden... 380 184. Til orientering... 381 185. Godkendelse af

Læs mere

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol. 25. august 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol. 25. august 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Beslutningsprotokol 25. august 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 334. Godkendelse af dagsorden... 773 335. Behandling af ansøgning om fritagelse for betaling af kommunal

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 18. februar 2008 - kl. 15:00 Lokale D117, Silkeborg Rådhus

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 18. februar 2008 - kl. 15:00 Lokale D117, Silkeborg Rådhus Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol 18. februar 2008 - kl. 15:00 Lokale D117, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 23. Godkendelse af dagsorden 43 24. Til orientering 44 25. Midtvejsevaluering

Læs mere

(UDKAST) Silkeborg Byråds udtalelse vedr. salg af Marienlund Plejehjem til Silkeborg Efterskole

(UDKAST) Silkeborg Byråds udtalelse vedr. salg af Marienlund Plejehjem til Silkeborg Efterskole Statsforvaltningen Midtjylland Det kommunale tilsyn E-mail: midtjylland@statsforvaltning.dk 1. marts 2013 (UDKAST) Silkeborg Byråds udtalelse vedr. salg af Marienlund Plejehjem til Silkeborg Efterskole

Læs mere

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Beslutningsprotokol 21-12-2015 12:00 Mødelokale C226, Silkeborg Rådhus Afbud fra: Anders Kaysen. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

Læs mere

Byrådet Beslutningsprotokol

Byrådet Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 23. februar 2009 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Afbud: Evald Vestergaard, Britta Bang Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Åben beslutningsprotokol. 26. marts 2007 - kl. 9:15 Kjellerup Sygehus

Økonomiudvalget. Åben beslutningsprotokol. 26. marts 2007 - kl. 9:15 Kjellerup Sygehus Åben beslutningsprotokol 26. marts 2007 - kl. 9:15 Kjellerup Sygehus Indholdsfortegnelse Side 118. Besigtigelse af Kjellerup Sygehus mandag den 26. marts 2007 kl. 09.15... 282 119. Besøg af repræsentanter

Læs mere

Byrådet. Beslutningsprotokol. 22. januar 2007 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus

Byrådet. Beslutningsprotokol. 22. januar 2007 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Beslutningsprotokol 22. januar 2007 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Mustafa Kellegöz, Arne Lund, Torben Hansen Indholdsfortegnelse Side 4. Dialogmøde med borgerne... 22 5. Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 6. marts 2013 Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet 1. Resume Midttrafik har endnu ikke truffet beslutning om eventuel tilslutning til

Læs mere

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 01. december 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Torben Hansen, Erling Prang Indholdsfortegnelse Side 472. Godkendelse af dagsorden... 1110 473. Drøftelse af høringssvar

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 19. januar 2009 - kl. 15:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 19. januar 2009 - kl. 15:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol 19. januar 2009 - kl. 15:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 1 2. Orientering om udbudsform for kommunale byggerier

Læs mere

Vej- og Trafikudvalget

Vej- og Trafikudvalget Vej- og Trafikudvalget Beslutningsprotokol 29-01-2016 08:30 Mødelokale C127A, Silkeborg Rådhus Afbud fra: Lars Faarup, Erling Prang. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget DAGSORDEN Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-09-2008 Mødested: KFUM s Klubhus, Kløvermarken, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:30 Sluttidspunkt: Afbud: Connie Andersen Bent S. Olsen Preben

Læs mere

Byrådet :00 Byrådssalen. Afbud fra: Søren Kristensen (A) og Anders Kaysen. (V)

Byrådet :00 Byrådssalen. Afbud fra: Søren Kristensen (A) og Anders Kaysen. (V) Byrådet Beslutningsprotokol 08-02-2016 17:00 Byrådssalen Afbud fra: Søren Kristensen (A) og Anders Kaysen. (V) Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Teknisk Udvalg. Referat

Teknisk Udvalg. Referat Referat Mødedato: Fredag den 13. november 2015 Mødetidspunkt 14:00 : Sluttidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Bemærkninger : M.1.17/rådhuset Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Johannes

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol 31-08-2015 08:30 D116 Afbud fra: Hanne Bæk Olsen og Karina Due. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 7. januar 2014. Byrådssalen, Torvegade. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 7. januar 2014. Byrådssalen, Torvegade. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 7. januar 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård, Bente Dahl,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Godkendt af Midttrafiks repræsentantskab 5. januar 2007 Godkendt af Trafikstyrelsen 5. september 2007 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

Kommunerne i Region Midtjylland samt Region Midtjylland. Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet.

Kommunerne i Region Midtjylland samt Region Midtjylland. Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. RegionalU dvikling Bilag tilpunkt 2 Rejsekortet - H øring om M idttrafiks tilslutning tilrejsekortprojektet - Resum é af business case for Rejsekortprojektet Panelfor kollektiv trafik M øde den 11.m arts

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Kantinen Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Kantinen Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 15:00-15:50 Mødested: Kantinen Hedensted Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø, Ole Vind, Jesper T. Lund,

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Forslag til takstnedsættelser 1 1 1-25-1-11

Læs mere

Til Kontaktudvalget. Supplerende materiale til business case om rejsekortet

Til Kontaktudvalget. Supplerende materiale til business case om rejsekortet Til Kontaktudvalget Supplerende materiale til business case om rejsekortet Med henvisning til Business case rejsekort som reinvesteringsprojekt i Midttrafik, januar 2013, som er udsendt til behandling

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 06. september 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 06. september 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 32 Mødet holdes torsdag den 06. september 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A), Næstformand Jens Grønne

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol 03-11-2014 08:30 D116 Afbud fra: Karina Due. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 Dato: 03.12.2009 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. december 2009 kl. 14.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Fritidsrådet Beslutningsprotokol

Fritidsrådet Beslutningsprotokol Fritidsrådet sprotokol 27-08-2014 16:00 Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Lokale 1 Afbud fra: Ivan Greve Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 27. Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 27. Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 27 Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007. Mødet begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 15.55. John Køhler mødte kl. 15.35 efter behandlingen

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 890 8 - Epost mag@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 1. marts 00 via Magistraten Tlf. nr.: 890 800 Jour. nr.:

Læs mere

Hvad er rejsekortprojektet?

Hvad er rejsekortprojektet? Hvad er rejsekortprojektet? Projekt startet af HUR, DSB og Ørestadsselskabet i 1995 (behov for et moderne elektronisk billetteringssystem for hovedstadsområdet). Rejsekort A/S etableret i 2003. Aktuelt

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol 10-11-2015 08:30 Hammel Neurocenter, Voldbyvej 15, Hammel Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk

Læs mere

Møde 9. februar 2012 kl. 12:30 i Mødelokale 3

Møde 9. februar 2012 kl. 12:30 i Mødelokale 3 Teknik- og Miljøudvalg Referat Møde 9. februar 2012 kl. 12:30 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.:16.15 Pkt. Tekst Side 17 Aftalestyring 2012 - Park & Vej (mia) 1 18 Høring om indførelse

Læs mere

Indstilling. Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø

Indstilling. Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 25. februar 2008 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. 1. Resume Midttrafik

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 02.09.10 kl. 17:00 i mødelokale 6-7 Medlemmer: Hans Barlach (C) Niclas Bekker Poulsen (A) Kai O. Svensson (F) Gert Poul Christensen (O) Lars Kilhof (V) Side

Læs mere

Tillægsreferat. fra mødet den kl i THY HALLEN

Tillægsreferat. fra mødet den kl i THY HALLEN Tillægsreferat fra mødet den kl. 15.00 i THY HALLEN Medlemmer: Anne Marie Munk, Britta Gade, Eigil Boye, Heinz Hvid, Jens Vestergaard Jensen, Jens Yde, Jørgen Østerby Pedersen, Morten Bach Andersen, Steffen

Læs mere

Svar på spørgsmål i notatet "Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015"

Svar på spørgsmål i notatet Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015 31. august 2015 Svar på spørgsmål i notatet "Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015" Nr. SPØRGSMÅL SVAR SPØRGSMÅL TIL BORGMESTER STEEN VINDUM 1. Det fremgår af citatet af borgmesterens udtalelse på

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. februar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Sagsnr: 11/24977 Sagsansvarlig: dr29471 Sagsbehandler: hc Sagens formål Godkendelse af forslag til

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 17. februar 2004, kl. 18:00 Åben sag: 152. Efterretning Åben sag: 153. Aftalestyring Åben sag: 154. Midtpunktet

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHS KOMMNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. marts 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89402385

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune Notat Emne: Proces for Højbjerg Bibliotek Til: Kulturudvalget den Kopi til: Forslag til proces for Højbjerg Bibliotek Side 1 af 5 KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune 1.

Læs mere

Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol. 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3

Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol. 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3 Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3 Indholdsfortegnelse Side 236. Godkendelse af dagsorden 523 237. Til orientering

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. 15. februar 2005 02.01.05G01/SA/00/10939-137

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Teknik- og Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol. 23. januar 2007 - kl. 15:00 Mødelokalet i Forsyningsafdelingen, Tietgensvej 3

Teknik- og Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol. 23. januar 2007 - kl. 15:00 Mødelokalet i Forsyningsafdelingen, Tietgensvej 3 Beslutningsprotokol 23. januar 2007 - kl. 15:00 Mødelokalet i Forsyningsafdelingen, Tietgensvej 3 Indholdsfortegnelse Side 11. Til efterretning... 20 12. Ansøgning om af flagstangshuller... 21 13. Forsyning

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 08-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

For etablering af dette vejstykke er det nødvendigt, at kommunen erhverver et mindre areal af ejendommen Køgevej 172C, der ejes af Telia Net.

For etablering af dette vejstykke er det nødvendigt, at kommunen erhverver et mindre areal af ejendommen Køgevej 172C, der ejes af Telia Net. Pkt. 52 Køb af areal til vej Sagsnr. 205222 Byrådet Lukket punkt Resume Forvaltningen har forhandlet med Telia Net om at købe et mindre areal af ejendommen Køgevej 172C med henblik på etablering af vej,

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 2014, sept, revideret Odder Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.409.000 6.292.000-117.000

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 16-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

1. Resume Indstillingen har til formål at sikre muligheden for at kunne etablere ramper fra Ormslevvej/Ravnsbjergvej til Aarhus Syd Motorvejen.

1. Resume Indstillingen har til formål at sikre muligheden for at kunne etablere ramper fra Ormslevvej/Ravnsbjergvej til Aarhus Syd Motorvejen. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 7. oktober 2014 Tilslutning til Aarhus Syd Motorvejen For at sikre muligheden for at kunne etablere ramper fra Ormslevvej/Ravnsbjergvej

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

MODERNISERING AF RESENDALVEJ

MODERNISERING AF RESENDALVEJ MODERNISERING AF RESENDALVEJ Forudgående høring April 2012 Debatoplæg Baggrund Silkeborg Kommune planlægger en modernisering af Resendalvej for at forbedre trafiksikkerheden. Den berørte strækning er ca.

Læs mere

Vej- og Trafikudvalget Beslutningsprotokol

Vej- og Trafikudvalget Beslutningsprotokol Vej- og Trafikudvalget sprotokol 11-06-2014 13:00 Mødelokale C226, Silkeborg Rådhus Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 [Offentlig]

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet 17. november 2016, kl på Rosengårdcentret, sal C

Referat af møde i Ældrerådet 17. november 2016, kl på Rosengårdcentret, sal C 21. november 2016 af møde i Ældrerådet 17. november 2016, kl. 09.30-12.00 på Rosengårdcentret, sal C Mødt er: Poul Gudberg, Alice Lemming, Ingrid Thorsted, Leif Pedersen, Gert Steen Nielsen, Kaj Hansen,

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept. Budget, revideret Budget Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.059.000

Læs mere

Handicaprådet Beslutningsprotokol

Handicaprådet Beslutningsprotokol Handicaprådet Beslutningsprotokol 17-09-2015 16:00 Medborgerhuset Bindslevs Plads Afbud fra: Mia Schmidt Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. januar 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Referat tillægsdagsorden Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget kl. 08:30 Lokale 83 - Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Punkter på tillægsdagsorden åbent

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 25. maj 2007 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afviklet kl. 9.30-11.50. Bestyrelsesmedlemmerne Finn Stengel Pedersen,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand.

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand. Dagsorden Dato: 07-01-2014 15:00:00 Udvalg: Miljø- og Planudvalget Sted: Mødelokale 8, Skanderborg 1 Valg af formand Sagsnr.: 14/32 Miljø- og Planudvalget er nedsat i henhold til Styrelsesvedtægten for

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 3. december 2009 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Hans Rex Christensen Stedfortræder Medlemmer Jens Hedegaard Kristensen (A) - Formand

Læs mere

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde Side 1 torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus Tilstede Kåre Harder Olesen (V) Ove E. Dalsgaard (A) Karen Harsbo Gitte Juul Afbud/Fraværende Tom Nielsen (A)

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 udvalgsværelse 1

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 udvalgsværelse 1 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 10-04-2007 Kl. 15:30 udvalgsværelse 1 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Svend Rosager, Jesper Ullemose, Finn Olsen, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming Madsen, Christian

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Indstilling. Tillægsbevilling til nedrivning af opkøbte ejendomme langs Randersvej og fjernelse af blodbøg i forbindelse. 1.

Indstilling. Tillægsbevilling til nedrivning af opkøbte ejendomme langs Randersvej og fjernelse af blodbøg i forbindelse. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Tillægsbevilling til nedrivning af opkøbte ejendomme langs Randersvej og fjernelse af blodbøg i forbindelse 1. Resume Byrådet

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Byrådssalen Juelsminde Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø, Ole Vind, Jesper T. Lund,

Læs mere

Møde 19. marts 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen

Møde 19. marts 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 19. marts 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Alle mødt. Mødet hævet kl.: 17.13 Pkt. Tekst Side 21 Udvælgelse af projekter til anvendelse af midler i Grøn Ordning

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Budget 2016 2 3 Godkendelse

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217 Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg 04-11- 2010 TILSYNET Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217 Statsforvaltningen modtog den 3. februar 2009 via Det Sociale Nævn en klage over

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere