Byrådet Beslutningsprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byrådet Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Beslutningsprotokol 23. marts kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Afbud: Jørgen S. Rask, Bent Dalsgaard Pedersen, Hanne Bæk Olsen Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tlf.:

2 Indholdsfortegnelse Side 47. Dialogmøde med borgerne Godkendelse af dagsorden Godkendelse af forslag til lokalplan for et område til butiks- og serviceformål ved Balle Torv Godkendelse af anlægsbevilling til færdiggørelse af byggemodninger mv Godkendelse af anlægsbevilling til sanering/renovering af vejbelysning i Godkendelse af sammendrag af anlægsregnskaber for Teknik- og Miljøafdelingen bevilling 25 Veje Beslutning om kørebaneudvidelse langs Tandskovvej Beslutning om udbygning af rabatter langs Grønbækvej (rute 46 nord for Grauballe) Godkendelse af bemærkning til Midttrafik om tilslutning til rejsekortprojektet Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til projekt Slotsholmen, Silkeborg Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til omklædningsfaciliteter ved Voelhallen Godkendelse af forslag til Silkeborg Kommunes Børnekulturpolitik Godkendelse af anlægsbevilling til renovering af køkkenet i Arnen, Silkeborg Godkendelse af anlægsbevilling til nyt faglokale til Karolinelundskolen, Voel Godkendelse af anlægsregnskab for Udviklingsstrategi Godkendelse af en projekteringsbevilling til udvidelse af Silkeborg Rådhus Beslutning om fritagelse for betaling af dækningsafgift af grundværdi og dækningsafgift af forskelsværdi for ejendommen, Vejlsøvej 25, Silkeborg Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder til Byrådet Orientering om ændring af Venstres repræsentation i Økonomiudvalget fra 1. april Behandling af forslag til byrådsbeslutning fra byrådsmedlem Leif Lund vedrørende tilskud til Kirkens Korshær, Silkeborg Lukket - Ejendomssag Lukket - Godkendelse af uddeling af legatportioner fra Fonden Johannes Olsens Legat Godkendelse af udtalelse til Det Kommunale Tilsyn i sag om ventelister for hjemmevejledning Lukket - Ejendomssag Lukket - Fastsættelse af salgspriser, salgsvilkår og udbudsform Underskrifter...161

3 47. Dialogmøde med borgerne Sagsnr.: 09/3796 Sagsansvarlig: dr00155 Sagsbehandler: gvh Sagens formål Afholdelse af dialogmøde med borgerne. Beslutning Byrådet den Kim Egeskov, Toftbjerg Bakke 7, 8653 Them: Præsentation af Forældrenævn Silkeborg. Side 116

4 48. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 09/3791 Sagsansvarlig: dr00155 Sagsbehandler: gvh Beslutning Byrådet den Leif Lund trak punkt 66, som udgår af dagsordenen. Dagsordenen blev herefter godkendt. Side 117

5 49. Godkendelse af forslag til lokalplan for et område til butiks- og serviceformål ved Balle Torv Sagsnr.: 07/40636 Sagsansvarlig: dr10412 Sagsbehandler: jnk Sagens formål Teknik- og Miljøafdelingen har udarbejdet forslag til lokalplan med henblik på efterfølgende høring i 8 uger. Lokalplanen giver mulighed for en udvidelse af den eksisterende dagligvarebutik og fastholder områdets karakter af lokalt serviceområde med lavere bebyggelse og sikrer at områdets stier og rekreative områder bevares i videst muligt omfang. Sagsbeskrivelse Plan- og Miljøudvalget behandlede den 17. december 2007 en ansøgning fra Rema Ejendomsinvest A/S om tilladelse til udvidelse af Rema 1000, Balle Torv 1. Plan- og Miljøudvalget vedtog at igangsætte forarbejdet til en ny lokalplan, med henblik på en udvidelse af den eksisterende butik op til m 2, samt med henblik på at fastholde de fremtidige byggemuligheder på grundende omkring Balle Torv. Teknik- og Miljøafdelingen har herefter udarbejdet en lokalplan for området omkring Balle Torv. Lokalplanen omfatter et areal på ca m 2 i Balle By i den nordvestlige del af Silkeborg. Området ligger ved Balle Torv og afgrænses af Balle Kirkevej mod vest, Digterstien mod nord, et grønt område mod øst og boligområdet ved Chr. Winthers Vej og Asger Jorns Vej mod syd. Side 118

6 Lokalplanens formål Det er lokalplanens formål, - at opretholde områdets karakter af lokalt serviceområde med daginstitutioner, en dagligvarebutik, torv med parkering samt forskellige rekreative arealer. - at områdets karakter af lav bebyggelse med en arkitektonisk sammenhæng bevares, - at fastholde parkerings-, vej-, sti-, og torvearealer, der er fælles for hele området, - at fastholde områdets rekreative, grønne arealer. Miljøvurdering Der er foretaget en screening af lokalplanforslaget. Borgerinddragelse Lokalplanen vil, efter Byrådets godkendelse, blive fremlagt i offentlig høring i 8 uger. Der er ikke planlagt yderligere aktiviteter med henblik på borgerinddragelse. Side 119

7 Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller, at lokalplanen ikke skal miljøvurderes at forslag til lokalplan for et område til butiks- og service formål ved Balle Torv fremsendes til Byrådets godkendelse med henblik på offentlig fremlæggelse i 8 uger. Bilag - Åben Lokalplan Balle Torv - Politiske behandling af forslag (63893/09) Beslutning Plan- og Miljøudvalget den Indstillingen anbefales. Ej til stede: Jørn Rye Rasmussen. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Side 120

8 50. Godkendelse af anlægsbevilling til færdiggørelse af byggemodninger mv Sagsnr.: 09/7083 Sagsansvarlig: dr11488 Sagsbehandler: sau Sagens formål Godkendelse af anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. til nødvendige færdiggørelsesarbejder af byggemodninger, tilslutningsbidrag og ad hoc arbejder i Sagsbeskrivelse I Budget 2009 er der afsat 4,5 mio. kr. til færdiggørelse af byggemodninger og ad hoc arbejder. Arbejderne i 2009 vil bl.a. omfatte færdiggørelse af Them Østergård, Bryrup Nord, Skolebakken i Sorring, Hjarddalsvej i Gjern, Digterparken i Kjellerup samt diverse ad hoc opgaver med nye byggemodninger. Desuden forventes udgifter til kloaktilslutningsbidrag for Arena Midt i Kjellerup og Sorringhallen. Økonomiske forhold Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. kan gives på bevilling 82 planlægning og byggemodning med rådighedsbeløb inden for budgettets rammer i Administrativt sikres efterfølgende at bevilling og rådighedsbeløb til færdiggørelse af de konkrete projekter henføres til de enkelte anlægsregnskaber. Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller, at sagen fremsendes til Byrådets godkendelse med indstilling om, at der gives anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. Beslutning Plan- og Miljøudvalget den Indstillingen anbefales. Ej til stede: Jørn Rye Rasmussen. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Side 121

9 Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Side 122

10 51. Godkendelse af anlægsbevilling til sanering/renovering af vejbelysning i 2009 Sagsnr.: 09/211 Sagsansvarlig: dr11165 Sagsbehandler: cna Sagens formål Godkendelse af anlægsbevilling på 1 mio. kr. til sanering og renovering af vejbelysning i Sagsbeskrivelse EnergiMidt fremsender i brev af den 12. december 2008 forslag til sanering af vejbelysning i første halvår af Saneringen planlægges gennemført sammen med kabellægning af fiberbredbånd og lavspændingsnettet. EnergiMidt foreslår følgende anlæg saneret: Sted Meter luftledning Overslag i kr. Frederiksdal Hvam Funderholme Hvinningdal Økonomiske forhold Der er i budget 2009 afsat 1 mio. kr. til renovering af vejbelysning. Økonomistaben oplyser, at anlægsbevillingen på 1 mio. kr. kan gives på bevilling 25 Veje med rådighedsbeløb inden for budgettets rammer i Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller, at sagen fremsendes til Byrådets godkendelse med indstilling om, at der gives anlægsbevilling på 1 mio. kr. Beslutning Teknisk Udvalg den Indstillingen anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Ej til stede: Torben Hansen og Lars Faarup. Side 123

11 Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Side 124

12 52. Godkendelse af sammendrag af anlægsregnskaber for Teknik- og Miljøafdelingen bevilling 25 Veje Sagsnr.: 09/14412 Sagsansvarlig: dr07096 Sagsbehandler: kf Sagens formål Godkendelse af sammendrag af fem anlægsregnskaber for Teknik- og Miljøafdelingen med en samlet bevilling på kr. Sagsbeskrivelse I løbet af 2008 er regnskaberne for nedennævnte fem anlægsarbejder afsluttede. Regnskaberne viser en merudgift på kr. på Vejanlæg. Økonomiske forhold Regnskaberne for de enkelte anlægsarbejder er: kr. Bevilling Regnskab Mer/Mindreudgift Mellemdepot for forurenet jord på Entreprenørgården Brede kantbaner på Nørreskov Bakke Cykelsti Grauballe- Silkeborg Cykelstier og sideudvidelse på Borgdalsvej Mindre anlægsarbejder inden for vejområdet i I alt bevilling 25 Veje *) positiv = merudgift/mindreindtægt, negativ = merindtægt/mindreudgift Økonomistaben foreslår, at merforbruget kan finansieres når kr. overføres til bevilling 25 Veje (anlæg) fra bevilling 25 Veje (drift). Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller, at sagen fremsendes til Byrådets godkendelse med indstilling om, at merudgiften på Vejvæsen på kr. finansieres af driften. Side 125

13 Beslutning Teknisk Udvalg den Indstillingen anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Ej til stede: Torben Hansen og Lars Faarup. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Side 126

14 53. Beslutning om kørebaneudvidelse langs Tandskovvej Sagsnr.: 09/7247 Sagsansvarlig: dr30839 Sagsbehandler: CT Sagens formål Formålet er at tilpasse vejens udformning, herunder bredden, til den aktuelle og fremtidige trafik og dermed nedsætte risikoen for uheld og skader på køretøjer og rabatter. Sagsbeskrivelse Silkeborg Forsyning planlægger, at etablere en ny perkolatledning fra Affaldscenter Tandskov, langs Tandskovvej og Resdal bakke til offentlig kloak i Resdal. I den forbindelse har Silkeborg Forsyning og Teknik- og Miljøafdelingen indgået et samarbejde, så kørebanen på Tandskovvej fra Affaldscenter Tandskov til krydset ved Resdal Bakke udvides til 6,0 m som en del af projektet. Dette kan ske inden for vejarealet. Endvidere er det aftalt med Silkeborg Forsyning, at mulighederne for at kørebaneudvide langs Resdal Bakke vurderes nærmere. Teknisk Udvalg besluttede den 13. oktober 2008, hvilke veje i Silkeborg Kommune der skulle kørebaneudvides i årene fremover, her imellem er Tandskovvej. Kørebaneudvidelse af Tandskovvej kan opdeles i etaper, så strækningen fra Viborgvej til Affaldscenter Tandskov, som er mest belastet, udføres som første del og stækningen fra Resdal Bakke til Sinding udføres på et senere tidspunkt. Tandskovvej er en gennemfartsvej, med en årsdøgnstrafik på ca køretøjer på denne strækning mellem Viborgvej og Affaldscentret. Tandskovvej er som skolevej under observation på grund af stor lastvognsprocent (19%) på strækningen mellem Viborgvej og Affaldscentret. Der er de sidste 10 år ingen uheld sket på strækningen, men ét i krydset ved Viborgvej. For at kunne udføre kørebaneudvidelsen på strækningerne, er det nødvendigt, at erhverve arealer til formålet flere steder. Ved erhvervelse af areal ved Tandskovvej / Viborgvej forberedes mulighed for etablering af venstresvingsbane på Viborgvej, såfremt dette besluttes på et senere tidspunkt. Ved samme lejlighed bør der erhverves areal omkring krydset Resdal Bakke / Tandskovvej til udbygning af rabatterne. Forinden dette skal der indhentes en dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 18 ( fortidsmindebeskyttelseslinien). I forbindelse med godkendelse af ovennævnte vejprojekt, kan Byrådet med hjemmel i Vejlovens 43, beslutte at ekspropriere de hertil fornødne arealer, hvis opkøb ikke kan ske ved frivillig handel. På kortet er strækninger, hvor der er behov for arealerhvervelse markeret. Side 127

15 Byrådet Borgerinddragelse Der vil i forbindelse med erhvervelsen af arealerne blive taget kontakt til de berørte lodsejere. Side 128

16 Økonomiske forhold Udgifterne til arealerhvervelsen og den efterfølgende kørebaneudvidelse vil blive finansieret af Vejkontoen. Derfor udføres arbejdet i etaper, når der er budgetmæssig mulighed herfor. Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller, at sagen fremsendes til Byrådet med indstilling om, at Byrådet beslutter at ekspropriere arealerne i henhold til Vejlovens 43, hvis der ikke kan opnås enighed om købesum og øvrige vilkår for frivillige aftaler eller frivillig handel. Forhandlinger og aftaleindgåelse vil derfor ske under forbehold af ekspropriationens fremme. Beslutning Teknisk Udvalg den Indstillingen anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Ej til stede: Torben Hansen og Lars Faarup. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Side 129

17 54. Beslutning om udbygning af rabatter langs Grønbækvej (rute 46 nord for Grauballe) Sagsnr.: 09/7198 Sagsansvarlig: dr30839 Sagsbehandler: CT Sagens formål Formålet med rabatudbygning er, at sikre sidestøtte til kørebanen og at øge trafiksikkerheden. Sagsbeskrivelse I 2008 og 2009 er Grønbækvej blevet forbedret med udbygning af rabatter i østsiden på strækningen fra st til st , syd for Alling Skovby. Denne udbygning er sket inden for vejarealet. Efterfølgende udbygges der på vestsiden. På strækningen fra st til st , nord for Grauballe, er der et stort behov for en tilsvarende rabatudbygning, men dette kan ikke ske inden for vejarealet, hvorfor der er behov for erhvervelse af areal til formålet. Grønbækvej er hovedvej mellem Silkeborg og Randers ( rute 46) og har en kørebanebredde på ca. 6,00 m. Kørebanebredden bør efter vejreglerne være 8,00 m. Der er de seneste 10 år registreret 26 uheld på strækningen mellem Grauballe og Alling Skovby. Uheldene er fordelt med 1 dræbt, 5 alvorligt skadede, 8 lettere skadede og materielle skader. Med henvisning til vejens status og trafikmængder (Årsdøgnstrafik på køretøjer, heraf 13% lastvogne) bør rabatterne efter gældende vejregler udbygges til min. 3,0 meters bredde samt med flade skråninger hvor der er niveauforskelle. Grønbækvej er som skolevej vurderet som "særlig trafikfarlig" på denne strækning på grund af smalle rabatter og oversigtsforhold og en sådan mindre udbygning vil kunne forbedre forholdene. Med arealerhvervelsen er der mulighed for senere at udvide kørebanebredden til 8,00 m og ændre kurven ved nr. 52 fra en radius 250 m til radius 400 m som vejreglerne anbefaler, samt etablere cykelstier/ cykelbaner. Arbejdet med udbygningen af rabatterne planlægges udført i forbindelse med andre driftsopgaver, hvor der er egnet materiale til rådighed, som f. eks. opfejet vintersand, brøndsand og rabatjord, som efter en miljøvurdering er egnet til formålet. I forbindelse med godkendelsen af projektet, kan Byrådet med hjemmel i Vejlovens 43, beslutte at ekspropriere de dertil nødvendige arealer, hvis opkøb ikke kan ske ved frivillig handel. Side 130

18 Byrådet Borgerinddragelse Der vil i forbindelse med erhvervelse af arealerne blive taget kontakt til de berørte lodsejere langs Side 131

19 Grønbækvej. Økonomiske forhold Udgifterne til arealerhvervelsen og den senere udførelse af arbejdet vil blive finansieret af vejkontoens driftsbudget. Derfor er der ingen tidsplan for udbygningen, som vil ske, når der er økonomisk mulighed herfor, og når der er egnede materialer til rådighed. Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller, at sagen fremsendes til Byrådet med indstilling om, at Byrådet beslutter at ekspropriere de nødvendige arealer i henhold til Vejlovens 43, hvis der ikke opnås enighed om købesum og øvrige vilkår for frivillig handel eller frivillig aftaler. Forhandlinger og aftaleindgåelse vil derfor ske under forbehold af ekspropriationens fremme. Beslutning Teknisk Udvalg den Indstillingen anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Ej til stede: Torben Hansen og Lars Faarup. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Side 132

20 55. Godkendelse af bemærkning til Midttrafik om tilslutning til rejsekortprojektet Sagsnr.: 08/2411 Sagsansvarlig: dr19003 Sagsbehandler: LYA Sagens formål Vedtagelse af bemærkninger til Midttrafik om tilslutning til rejsekortprojektet. Sagsbeskrivelse Teknisk Udvalg drøftede den 11. marts 2008 spørgsmålet om tilslutning til rejsekortprojektet. Udvalget besluttede at sende følgende svar til Midttrafik: Under forudsætning af at der installeres rejsekortudstyr i busserne på de regionale ruter og i togene kan Silkeborg Kommune tilslutte sig, at Midttrafik tilslutter sig Rejsekortprojektet. Silkeborg Kommune forudsætter dog at finansieringen sker ved tilskud fra staten og/eller ved at Midttrafik optager lån til formålet. På nuværende tidspunkt ønsker Teknik- og Forsyningsudvalget, at der installeres rejsekortudstyr i de busser, der betjener bybusruterne, samt rute 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 313, 801, 802, 805 og 806. Ruterne 34, 35, 36 og 37 er ikke medtaget i business casen, men da busserne der betjener rute 31, 32 og 33 også betjener rute 34, 35, 36 og 37, vil disse ruter automatisk få rejsekort. Midttrafik besluttede på baggrund af de indkomne svar at undersøge sagen nærmere, før en beslutning om tilslutning til rejsekortprojektet træffes. Midttrafik ønsker nu på baggrund af ajourførte oplysninger at høre kommunernes og regionens stillingtagen til rejsekortprojektet og andre bemærkninger, der har betydning for den endelige beslutning. Midttrafiks bestyrelse skal behandle spørgsmålet om tilslutning til rejsekortprojektet den 17. april Hvis Midttrafik tilslutter sig rejsekortprojektet senest den 9. maj 2009, opnås en rabat på 20 % på indkøb af rejsekortudstyr svarende til ca. 23 mio. kr. Pr. 1. februar 2009 er Metroen, Movia, DSB (gælder også tog i Midtjylland), Ørestadsselskabet, Nordjyllands Trafikselskab (NT) og Sydtrafik tilsluttet rejsekortprojektet. Der mangler dog en tillægsbeslutning i NT vedrørende Thisted og Morsø kommuner. Fynbus har et relativt moderne billetteringsudstyr, som kun har været i drift siden 2004, og de har derfor en afventende indstilling til rejsekortprojektet. Bornholms Trafikselskab forventes ikke tilsluttet. Rejsekortet er et elektronisk kort. Den rejsende tjekker ind ved rejsens start og tjekker ud ved rejsens afslutning. Prisen for rejsen beregnes automatisk, og beløbet trækkes fra et tidligere indbetalt beløb på kundens rejsekort. Hvis kunden ikke tjekker ud, trækkes automatisk 50 kr. fra kortet. Rejsekortet kan benyttes på tværs af trafikselskabsgrænser, hvis trafikselskaberne på begge sider af grænsen er tilsluttet Rejsekortet. Rejsekortet vil også gøre det lettere at indsamle statistik over antal brugere, rejsemønstre, omstigninger mm., ligesom fordelingen af indtægterne mellem bestillerne vil kunne foregå mere "retfærdigt". De nuværende billet- og korttyper vil forsvinde i takt med at rejsekortet introduceres. Der vil dog fortsat eksistere en kontantbillet, som er tiltænkt passagerer, som ikke har et rejsekort. Midttrafik vurderer endvidere, at specielle abonnementskort som fx skolekort skal opretholdes. Hvis rejsekortet ikke indføres i Midttrafiks område, vil kunder ikke længere drage nytte af det samarbejde, der nu gør det muligt at rejse med tog og bus på den samme billet. Der vil blive to parallelle billet- og takstsystemer i Midttrafiks område ét ved togrejser og ét ved busrejser, hvilket vil gøre det dyrere og mindre attraktivt at foretage rejser med både tog og bus. Ligeledes vil det være nødvendigt at investere i et andet billetteringssystem, da det nuværende system er meget nedslidt. Side 133

21 Midttrafik har udarbejdet en business case, som belyser konsekvenserne af at indføre rejsekortet i Midttrafik, herunder de økonomiske konsekvenser. Et resume af denne business case er vedlagt som bilag 1. Rabatten på 20 % på indkøb af rejsekortudstyr er indregnet i business casen. Økonomiske forhold Som beskrevet i bilag 1 har Indenrigs- og Sundhedsministeriet givet tilsagn om, at Midttrafik har mulighed for at optage lån ved deltagelse i Rejsekortprojektet. Midttrafik forudsætter, at der optages lån til aktiekøb, indskud af lånekapital, køb af rejsekortudstyr og øvrige udgifter (fx markedsføring, kundeservice, tilretning af edb-systemer mm.), men ikke til drift og vedligehold. Beregningsmæssigt forudsætter Midttrafik afdragsfrihed frem til medio 2013 og herefter tilbagebetaling til og med Tilsvarende forudsætter Midttrafik at der ikke sker en stigning i omsætningen som følge af indførelse af rejsekortet. Midttrafik vurderer imidlertid, at omsætningen kan blive påvirket positivt med op til 3 % ved indførelse af rejsekortet blandt andet på grund af, at kunderne tilbydes et billet- og betalingssystem, som gør det enkelt og let at rejse med kollektiv trafik i hele landet. Beregningsmæssigt deles bestillernes udgifter nu - til forskel fra tidligere - i tre grupper efter henholdsvis antal busser, antal køreplantimer og indtægter. Teknik- og Miljøafdelingen vurderer at en sådan fordeling af udgifterne er rimelig. Ud fra ovenstående fordelingsnøgler beregner Midttrafik, at udgiften for Silkeborg Kommune ved tilslutning til rejsekortet ved delvis lånefinansiering vil blive følgende: År Udgift i tusinde kr. (2008-priser) Ca pr. år Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at udgifterne frem til og med 2012 kan afholdes inden for budgettet for bevilling 24, og at udgifterne fra 2013 og frem bør afholdes ved en forhøjelse af bevillingen. Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller, at sagen fremsendes til Byrådets godkendelse med indstilling om, at Silkeborg Kommune, under forudsætning af at Midttrafik optager lån til rejsekortprojektet, tilslutter sig, at Midttrafik tilslutter sig rejsekortprojektet inden d. 9. maj 2009 og derved opnår rabat på 20 % på indkøb af rejsekortudstyr at Silkeborg Kommunes udgift ved tilslutning til rejsekortprojektet i 2011 og 2012 holdes inden for eget budget på bevilling 24, og at udgiften fra 2013 og frem afholdes ved en forhøjelse af bevilling 24 med 1 mio. kr. pr. år. Bilag - Åben Kollektiv trafik, resume af business case for tilslutning til rejsekortet (58748/09) Side 134

22 Beslutning Teknisk Udvalg den Indstillingen anbefales, idet afholdelse af udgiften fra 2013 og frem indgår i byrådets budgetdrøftelse. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Ej til stede: Torben Hansen og Lars Faarup. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Side 135

23 56. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til projekt Slotsholmen, Silkeborg Sagsnr.: 09/13852 Sagsansvarlig: dr00468 Sagsbehandler: BiB Sagens formål Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til projekt Slotsholmen, Silkeborg. Sagsbeskrivelse Der er i budget 2009 afsat kr. til færdiggørelse af projekt Slotsholmen. Tidligere er der frigivet et rådighedsbeløb på kr. Der er gennemført renoveringsopgaver på Slotsøen, og der forestår nu den sidste renovering af Borggårdsholmen og etablering af bro mellem øen og holmen samt et trædække til videreførelse af gangstien rundt om holmen. RealDania har givet tilskud på 1,450 mio. kr. til projektet og der søges midler gennem Lokale Grønne Partnerskaber til formidlingsdelen. Arbejdet forventes gennemført i løbet af Økonomiske forhold Økonomistaben oplyser, at forhøjelse af anlægsbevilling med kr. fra kr. til 1,150 mio. kr. kan gives på bevilling 34 Kultur og Fritid med rådighedsbeløb inden for budgettets rammer. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller at sagen fremsendes til Byrådets godkendelse med indstilling om, at anlægsbevillingen forhøjes med kr. fra kr. til i alt 1,150 mio. kr. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Ej til stede: Torben Hansen og Lars Faarup. Side 136

24 Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Side 137

25 57. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til omklædningsfaciliteter ved Voelhallen Sagsnr.: 09/14581 Sagsansvarlig: dr00468 Sagsbehandler: BiB Sagens formål Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til omklædningsfaciliteter ved Voelhallen. Sagsbeskrivelse Byrådet godkendte den 25. august 2008 projekteringsbevilling på kr. til projektering af yderligere 4 omklædningsrum og dommeromklædning i form af en tilbygning til Voelhallen. I det indhentede tilbud indgår udgifter til etablering af boldrum, således at det bliver muligt at fjerne det tidligere klublokale (som nu benyttes til opbevaring af bolde). Dette vil betyde, at hallen og den nye tilbygning udgør et mere æstetisk udtryk. Ejendomme og Intern Services udtaler: Arkitekthuset A/S, Silkeborg har udarbejdet et udbudsmaterialer til en totalentreprise der blev udbudt til 3 totalentreprenører. Projektet består af 4 omklædningsbygninger med tilhørende toiletter samt et dommeromklædningsrum med adgang til toilet og et depotrum/rengøringsrum på i alt 152 m 2. Desuden er der etableret et boldrum på 47 m 2 til erstatning for en container og et skur der ikke pynter i området. Den 2. marts 2009 blev der afholdt en licitation og der indkom følgende tilbud: Erling Nielsen Præstkær og Lundby DK Totalbyg kr kr kr. Såfremt man antager det laveste tilbud ser økonomien således ud: Håndværkerudgifter: Totalentreprisetilbud kr. Reduktion af ventilation* kr kr. Retablering efter boldskur kr kr. Omkostninger: Honorar og tilsyn kr. Lystryk mv kr. Byggetilladelse kr. Forsikring mv kr. Teknisk Sektion kr kr.. Uforudsete udgifter kr. I alt kr. * Ventilationsanlæg reduceret til et udsugningsanlæg som i de øvrige omklædningsrum. Ejendomme og Intern Service vil anbefale at lavestbydende entreprenørs tilbud accepteres og at der søges om frigivelse af de nødvendige midler. Side 138

26 Økonomiske forhold Økonomistaben oplyser, at forhøjelse af anlægsbevilling med 2 mio. kr. fra kr. til 2,5 mio. kr. kan gives på bevilling 34 Kultur og Fritid med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at sagen fremsendes til Byrådets godkendelse med indstilling om forhøjelse af anlægsbevilling med 2 mio. kr. fra kr. til i alt 2,5 mio. kr. Kultur- og Fritidschefen indstiller endvidere, at arbejdet tilbydes lavestbydende entreprenør DK Totalbyg og at det tidligere klubhus, nu boldskur, fjernes og arealet retableres Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen anbefales til Byrådets godkendelse. Den anden indstilling godkendt. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Ej til stede: Torben Hansen og Lars Faarup. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Side 139

27 58. Godkendelse af forslag til Silkeborg Kommunes Børnekulturpolitik Sagsnr.: 08/49519 Sagsansvarlig: dr12866 Sagsbehandler: GW Sagens formål Godkendelse af forslag til Silkeborg Kommunes Børnekulturpolitik Sagsbeskrivelse Det fremgår af Silkeborg Kommunes Kulturpolitiske Handleplan, vedtaget i juni 2008, at der i 2009, og inden for rammerne af Kulturpolitikken, skal udarbejdes en børnekulturpolitik. Politikken skal sikre, at alle børn møder kulturelle tilbud. Mission Silkeborg Kommune skal med børnekulturpolitikken sikre en samlet, synlig og målstyret indsats på området. Vision Silkeborg Kommune ønsker, at kunst og kultur er en integreret del af alle børns hverdag. Silkeborg Kommune ønsker, at børn møder kvalificerede og dynamiske kunstneriske og kulturelle udfordringer for derved at styrke deres identitet som kvalitetsbevidste og kreative mennesker. Silkeborg Kommune ønsker, at børn har muligheder for at opleve og medvirke i kulturelle aktiviteter i såvel centrale som i decentrale sammenhænge. Forslag til Silkeborg Kommunes Børnekulturpolitik omfatter alle børn fra de er 0 til de er 14 år; børn i dagtilbud, børn i skoletid og børn i deres frie tid herunder børn i familielivet. Børnekulturpolitikkens indhold og retning samt råstoffet til den handleplan, som følger senere, udgøres i vid udstrækning af de forslag og synspunkter, der er udtrykt på to dialogkonferencer. Konferencerne blev afholdt i oktober og november 2008 for henholdsvis 0 til 6 års-området og for 6 til 14 års-området. Involverede parter På konferencerne har børnehavepædagoger, børnehaveledere, områdeledere fra dagplejen, pædagogiske områdeledere, SFO-ledere og -pædagoger, klubledere og -pædagoger, lærere, skoleledere, repræsentanter fra kulturinstitutionerne, politikere og konsulenter bidraget med hele fundamentet for denne politik. Børnekulturelt Samråd Silkeborg har gennem hele processen indtaget en central rolle. Rådets ni medlemmer har været nære sparringspartnere i forhold til programlægning af konferencerne og dialogen omkring børnekulturpolitikken samt udformningen af status. Cheferne for henholdsvis Børne- og Familieafdelingen, Skoleafdelingen og Kultur- og Fritidsafdelingen har drøftet indhold og rammer for politikken. Silkeborg Kulturråd har på et møde den 13. januar udtalt sig og er fremkommet med ændringsforslag, som er indarbejdet. Børne- og Ungeudvalget har den 16. februar 2009 godkendt forslaget. Side 140

28 Handleplan Børnekulturpolitikken følges op af en handleplan, hvis realisering sker under forudsætning af samarbejder på tværs af institutioner og sektorer. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at forslag til Silkeborg Kommunes Børnekulturpolitik fremsendes med udvalgets anbefaling til godkendelse i Byrådet. Bilag - Åben Forslag til Silkeborg Kommunes Børnekulturpolitik (67397/09) Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Ej til stede: Torben Hansen og Lars Faarup. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Side 141

Byrådet Beslutningsprotokol

Byrådet Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 17. december 2007 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Afbud: Evald Vestergaard Indholdsfortegnelse Side 270. Dialogmøde med borgerne... 678 271. Godkendelse af dagsorden... 679

Læs mere

Byrådet Beslutningsprotokol

Byrådet Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 25. august 2008 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Afbud: Ove Sølvsten, Peder Svinth Indholdsfortegnelse Side 145. Dialogmøde med borgerne... 362 146. Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 27. februar 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:25 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen

Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen Den 29.02.2012, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsessalen Referat Willy R. Eliasen (formand) Jens Jørgen Nygaard Ib Sørensen Peter Hansen Karsten Søndergaard Vicky Holst Rasmussen

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 26. august 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 07. august 2008 - kl. 15:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Leif Bæk Indholdsfortegnelse Side 172. Godkendelse af dagsorden... 354 173. Til orientering... 355 174. Godkendelse

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget

Dagsorden Økonomiudvalget Dagsorden udvalget Mødedato: 5. februar 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 11, Ringe Indkaldelse Britta Duelund Sven Thaisen Bo Andersen Hans Jørgensen Grete Justesen Trine Greve

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen Referat af byrådets møde den 24. januar 2006 Beslutningsreferat Byrådet Mødedato: Mødetidspunkt: Mødested: Bemærkninger: Fraværende: den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Møde 31. august 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen

Møde 31. august 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 31. august 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Afbud/fraværende:Alle mødt Mødet hævet kl.: 22.35 Pkt. Tekst Side 132 Bygningsforbedringsudvalget 1 133 Indstilling af medlemmer til Det

Læs mere

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Hans Østergaard Mødet hævet kl.: 21.55 Pkt. Tekst Side 102 Lyngs Idrætsefterskole 1 103 Sprogcenterrådet 2 104 Reorganisering

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. august 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Regional Udvikling Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Møde den 23. januar 2008 Bilag pkt. 5 Kommunerne i Region Midtjylland

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-03-2008

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-03-2008 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-03-2008 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:25 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Gunnar Nielsen medvirkede ikke ved behandlingen

Læs mere

REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Kig Ind, Nørager. Møde slut: 19:45 Fraværende: Gitte Rubæk, Bertil Mortensen. Leon Sebbelin deltog ikke i behandlingen af pkt. 01 pkt. 03. Solvej Værum deltog

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 20-02-2008 Mødested: Mødelokale 1, tidligere Byrådssal i Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:55 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Sag nr.

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 15. december 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 17:30 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere