Byrådet Beslutningsprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byrådet Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Beslutningsprotokol 23. marts kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Afbud: Jørgen S. Rask, Bent Dalsgaard Pedersen, Hanne Bæk Olsen Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tlf.:

2 Indholdsfortegnelse Side 47. Dialogmøde med borgerne Godkendelse af dagsorden Godkendelse af forslag til lokalplan for et område til butiks- og serviceformål ved Balle Torv Godkendelse af anlægsbevilling til færdiggørelse af byggemodninger mv Godkendelse af anlægsbevilling til sanering/renovering af vejbelysning i Godkendelse af sammendrag af anlægsregnskaber for Teknik- og Miljøafdelingen bevilling 25 Veje Beslutning om kørebaneudvidelse langs Tandskovvej Beslutning om udbygning af rabatter langs Grønbækvej (rute 46 nord for Grauballe) Godkendelse af bemærkning til Midttrafik om tilslutning til rejsekortprojektet Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til projekt Slotsholmen, Silkeborg Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til omklædningsfaciliteter ved Voelhallen Godkendelse af forslag til Silkeborg Kommunes Børnekulturpolitik Godkendelse af anlægsbevilling til renovering af køkkenet i Arnen, Silkeborg Godkendelse af anlægsbevilling til nyt faglokale til Karolinelundskolen, Voel Godkendelse af anlægsregnskab for Udviklingsstrategi Godkendelse af en projekteringsbevilling til udvidelse af Silkeborg Rådhus Beslutning om fritagelse for betaling af dækningsafgift af grundværdi og dækningsafgift af forskelsværdi for ejendommen, Vejlsøvej 25, Silkeborg Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder til Byrådet Orientering om ændring af Venstres repræsentation i Økonomiudvalget fra 1. april Behandling af forslag til byrådsbeslutning fra byrådsmedlem Leif Lund vedrørende tilskud til Kirkens Korshær, Silkeborg Lukket - Ejendomssag Lukket - Godkendelse af uddeling af legatportioner fra Fonden Johannes Olsens Legat Godkendelse af udtalelse til Det Kommunale Tilsyn i sag om ventelister for hjemmevejledning Lukket - Ejendomssag Lukket - Fastsættelse af salgspriser, salgsvilkår og udbudsform Underskrifter...161

3 47. Dialogmøde med borgerne Sagsnr.: 09/3796 Sagsansvarlig: dr00155 Sagsbehandler: gvh Sagens formål Afholdelse af dialogmøde med borgerne. Beslutning Byrådet den Kim Egeskov, Toftbjerg Bakke 7, 8653 Them: Præsentation af Forældrenævn Silkeborg. Side 116

4 48. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 09/3791 Sagsansvarlig: dr00155 Sagsbehandler: gvh Beslutning Byrådet den Leif Lund trak punkt 66, som udgår af dagsordenen. Dagsordenen blev herefter godkendt. Side 117

5 49. Godkendelse af forslag til lokalplan for et område til butiks- og serviceformål ved Balle Torv Sagsnr.: 07/40636 Sagsansvarlig: dr10412 Sagsbehandler: jnk Sagens formål Teknik- og Miljøafdelingen har udarbejdet forslag til lokalplan med henblik på efterfølgende høring i 8 uger. Lokalplanen giver mulighed for en udvidelse af den eksisterende dagligvarebutik og fastholder områdets karakter af lokalt serviceområde med lavere bebyggelse og sikrer at områdets stier og rekreative områder bevares i videst muligt omfang. Sagsbeskrivelse Plan- og Miljøudvalget behandlede den 17. december 2007 en ansøgning fra Rema Ejendomsinvest A/S om tilladelse til udvidelse af Rema 1000, Balle Torv 1. Plan- og Miljøudvalget vedtog at igangsætte forarbejdet til en ny lokalplan, med henblik på en udvidelse af den eksisterende butik op til m 2, samt med henblik på at fastholde de fremtidige byggemuligheder på grundende omkring Balle Torv. Teknik- og Miljøafdelingen har herefter udarbejdet en lokalplan for området omkring Balle Torv. Lokalplanen omfatter et areal på ca m 2 i Balle By i den nordvestlige del af Silkeborg. Området ligger ved Balle Torv og afgrænses af Balle Kirkevej mod vest, Digterstien mod nord, et grønt område mod øst og boligområdet ved Chr. Winthers Vej og Asger Jorns Vej mod syd. Side 118

6 Lokalplanens formål Det er lokalplanens formål, - at opretholde områdets karakter af lokalt serviceområde med daginstitutioner, en dagligvarebutik, torv med parkering samt forskellige rekreative arealer. - at områdets karakter af lav bebyggelse med en arkitektonisk sammenhæng bevares, - at fastholde parkerings-, vej-, sti-, og torvearealer, der er fælles for hele området, - at fastholde områdets rekreative, grønne arealer. Miljøvurdering Der er foretaget en screening af lokalplanforslaget. Borgerinddragelse Lokalplanen vil, efter Byrådets godkendelse, blive fremlagt i offentlig høring i 8 uger. Der er ikke planlagt yderligere aktiviteter med henblik på borgerinddragelse. Side 119

7 Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller, at lokalplanen ikke skal miljøvurderes at forslag til lokalplan for et område til butiks- og service formål ved Balle Torv fremsendes til Byrådets godkendelse med henblik på offentlig fremlæggelse i 8 uger. Bilag - Åben Lokalplan Balle Torv - Politiske behandling af forslag (63893/09) Beslutning Plan- og Miljøudvalget den Indstillingen anbefales. Ej til stede: Jørn Rye Rasmussen. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Side 120

8 50. Godkendelse af anlægsbevilling til færdiggørelse af byggemodninger mv Sagsnr.: 09/7083 Sagsansvarlig: dr11488 Sagsbehandler: sau Sagens formål Godkendelse af anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. til nødvendige færdiggørelsesarbejder af byggemodninger, tilslutningsbidrag og ad hoc arbejder i Sagsbeskrivelse I Budget 2009 er der afsat 4,5 mio. kr. til færdiggørelse af byggemodninger og ad hoc arbejder. Arbejderne i 2009 vil bl.a. omfatte færdiggørelse af Them Østergård, Bryrup Nord, Skolebakken i Sorring, Hjarddalsvej i Gjern, Digterparken i Kjellerup samt diverse ad hoc opgaver med nye byggemodninger. Desuden forventes udgifter til kloaktilslutningsbidrag for Arena Midt i Kjellerup og Sorringhallen. Økonomiske forhold Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. kan gives på bevilling 82 planlægning og byggemodning med rådighedsbeløb inden for budgettets rammer i Administrativt sikres efterfølgende at bevilling og rådighedsbeløb til færdiggørelse af de konkrete projekter henføres til de enkelte anlægsregnskaber. Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller, at sagen fremsendes til Byrådets godkendelse med indstilling om, at der gives anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. Beslutning Plan- og Miljøudvalget den Indstillingen anbefales. Ej til stede: Jørn Rye Rasmussen. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Side 121

9 Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Side 122

10 51. Godkendelse af anlægsbevilling til sanering/renovering af vejbelysning i 2009 Sagsnr.: 09/211 Sagsansvarlig: dr11165 Sagsbehandler: cna Sagens formål Godkendelse af anlægsbevilling på 1 mio. kr. til sanering og renovering af vejbelysning i Sagsbeskrivelse EnergiMidt fremsender i brev af den 12. december 2008 forslag til sanering af vejbelysning i første halvår af Saneringen planlægges gennemført sammen med kabellægning af fiberbredbånd og lavspændingsnettet. EnergiMidt foreslår følgende anlæg saneret: Sted Meter luftledning Overslag i kr. Frederiksdal Hvam Funderholme Hvinningdal Økonomiske forhold Der er i budget 2009 afsat 1 mio. kr. til renovering af vejbelysning. Økonomistaben oplyser, at anlægsbevillingen på 1 mio. kr. kan gives på bevilling 25 Veje med rådighedsbeløb inden for budgettets rammer i Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller, at sagen fremsendes til Byrådets godkendelse med indstilling om, at der gives anlægsbevilling på 1 mio. kr. Beslutning Teknisk Udvalg den Indstillingen anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Ej til stede: Torben Hansen og Lars Faarup. Side 123

11 Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Side 124

12 52. Godkendelse af sammendrag af anlægsregnskaber for Teknik- og Miljøafdelingen bevilling 25 Veje Sagsnr.: 09/14412 Sagsansvarlig: dr07096 Sagsbehandler: kf Sagens formål Godkendelse af sammendrag af fem anlægsregnskaber for Teknik- og Miljøafdelingen med en samlet bevilling på kr. Sagsbeskrivelse I løbet af 2008 er regnskaberne for nedennævnte fem anlægsarbejder afsluttede. Regnskaberne viser en merudgift på kr. på Vejanlæg. Økonomiske forhold Regnskaberne for de enkelte anlægsarbejder er: kr. Bevilling Regnskab Mer/Mindreudgift Mellemdepot for forurenet jord på Entreprenørgården Brede kantbaner på Nørreskov Bakke Cykelsti Grauballe- Silkeborg Cykelstier og sideudvidelse på Borgdalsvej Mindre anlægsarbejder inden for vejområdet i I alt bevilling 25 Veje *) positiv = merudgift/mindreindtægt, negativ = merindtægt/mindreudgift Økonomistaben foreslår, at merforbruget kan finansieres når kr. overføres til bevilling 25 Veje (anlæg) fra bevilling 25 Veje (drift). Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller, at sagen fremsendes til Byrådets godkendelse med indstilling om, at merudgiften på Vejvæsen på kr. finansieres af driften. Side 125

13 Beslutning Teknisk Udvalg den Indstillingen anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Ej til stede: Torben Hansen og Lars Faarup. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Side 126

14 53. Beslutning om kørebaneudvidelse langs Tandskovvej Sagsnr.: 09/7247 Sagsansvarlig: dr30839 Sagsbehandler: CT Sagens formål Formålet er at tilpasse vejens udformning, herunder bredden, til den aktuelle og fremtidige trafik og dermed nedsætte risikoen for uheld og skader på køretøjer og rabatter. Sagsbeskrivelse Silkeborg Forsyning planlægger, at etablere en ny perkolatledning fra Affaldscenter Tandskov, langs Tandskovvej og Resdal bakke til offentlig kloak i Resdal. I den forbindelse har Silkeborg Forsyning og Teknik- og Miljøafdelingen indgået et samarbejde, så kørebanen på Tandskovvej fra Affaldscenter Tandskov til krydset ved Resdal Bakke udvides til 6,0 m som en del af projektet. Dette kan ske inden for vejarealet. Endvidere er det aftalt med Silkeborg Forsyning, at mulighederne for at kørebaneudvide langs Resdal Bakke vurderes nærmere. Teknisk Udvalg besluttede den 13. oktober 2008, hvilke veje i Silkeborg Kommune der skulle kørebaneudvides i årene fremover, her imellem er Tandskovvej. Kørebaneudvidelse af Tandskovvej kan opdeles i etaper, så strækningen fra Viborgvej til Affaldscenter Tandskov, som er mest belastet, udføres som første del og stækningen fra Resdal Bakke til Sinding udføres på et senere tidspunkt. Tandskovvej er en gennemfartsvej, med en årsdøgnstrafik på ca køretøjer på denne strækning mellem Viborgvej og Affaldscentret. Tandskovvej er som skolevej under observation på grund af stor lastvognsprocent (19%) på strækningen mellem Viborgvej og Affaldscentret. Der er de sidste 10 år ingen uheld sket på strækningen, men ét i krydset ved Viborgvej. For at kunne udføre kørebaneudvidelsen på strækningerne, er det nødvendigt, at erhverve arealer til formålet flere steder. Ved erhvervelse af areal ved Tandskovvej / Viborgvej forberedes mulighed for etablering af venstresvingsbane på Viborgvej, såfremt dette besluttes på et senere tidspunkt. Ved samme lejlighed bør der erhverves areal omkring krydset Resdal Bakke / Tandskovvej til udbygning af rabatterne. Forinden dette skal der indhentes en dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 18 ( fortidsmindebeskyttelseslinien). I forbindelse med godkendelse af ovennævnte vejprojekt, kan Byrådet med hjemmel i Vejlovens 43, beslutte at ekspropriere de hertil fornødne arealer, hvis opkøb ikke kan ske ved frivillig handel. På kortet er strækninger, hvor der er behov for arealerhvervelse markeret. Side 127

15 Byrådet Borgerinddragelse Der vil i forbindelse med erhvervelsen af arealerne blive taget kontakt til de berørte lodsejere. Side 128

16 Økonomiske forhold Udgifterne til arealerhvervelsen og den efterfølgende kørebaneudvidelse vil blive finansieret af Vejkontoen. Derfor udføres arbejdet i etaper, når der er budgetmæssig mulighed herfor. Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller, at sagen fremsendes til Byrådet med indstilling om, at Byrådet beslutter at ekspropriere arealerne i henhold til Vejlovens 43, hvis der ikke kan opnås enighed om købesum og øvrige vilkår for frivillige aftaler eller frivillig handel. Forhandlinger og aftaleindgåelse vil derfor ske under forbehold af ekspropriationens fremme. Beslutning Teknisk Udvalg den Indstillingen anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Ej til stede: Torben Hansen og Lars Faarup. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Side 129

17 54. Beslutning om udbygning af rabatter langs Grønbækvej (rute 46 nord for Grauballe) Sagsnr.: 09/7198 Sagsansvarlig: dr30839 Sagsbehandler: CT Sagens formål Formålet med rabatudbygning er, at sikre sidestøtte til kørebanen og at øge trafiksikkerheden. Sagsbeskrivelse I 2008 og 2009 er Grønbækvej blevet forbedret med udbygning af rabatter i østsiden på strækningen fra st til st , syd for Alling Skovby. Denne udbygning er sket inden for vejarealet. Efterfølgende udbygges der på vestsiden. På strækningen fra st til st , nord for Grauballe, er der et stort behov for en tilsvarende rabatudbygning, men dette kan ikke ske inden for vejarealet, hvorfor der er behov for erhvervelse af areal til formålet. Grønbækvej er hovedvej mellem Silkeborg og Randers ( rute 46) og har en kørebanebredde på ca. 6,00 m. Kørebanebredden bør efter vejreglerne være 8,00 m. Der er de seneste 10 år registreret 26 uheld på strækningen mellem Grauballe og Alling Skovby. Uheldene er fordelt med 1 dræbt, 5 alvorligt skadede, 8 lettere skadede og materielle skader. Med henvisning til vejens status og trafikmængder (Årsdøgnstrafik på køretøjer, heraf 13% lastvogne) bør rabatterne efter gældende vejregler udbygges til min. 3,0 meters bredde samt med flade skråninger hvor der er niveauforskelle. Grønbækvej er som skolevej vurderet som "særlig trafikfarlig" på denne strækning på grund af smalle rabatter og oversigtsforhold og en sådan mindre udbygning vil kunne forbedre forholdene. Med arealerhvervelsen er der mulighed for senere at udvide kørebanebredden til 8,00 m og ændre kurven ved nr. 52 fra en radius 250 m til radius 400 m som vejreglerne anbefaler, samt etablere cykelstier/ cykelbaner. Arbejdet med udbygningen af rabatterne planlægges udført i forbindelse med andre driftsopgaver, hvor der er egnet materiale til rådighed, som f. eks. opfejet vintersand, brøndsand og rabatjord, som efter en miljøvurdering er egnet til formålet. I forbindelse med godkendelsen af projektet, kan Byrådet med hjemmel i Vejlovens 43, beslutte at ekspropriere de dertil nødvendige arealer, hvis opkøb ikke kan ske ved frivillig handel. Side 130

18 Byrådet Borgerinddragelse Der vil i forbindelse med erhvervelse af arealerne blive taget kontakt til de berørte lodsejere langs Side 131

19 Grønbækvej. Økonomiske forhold Udgifterne til arealerhvervelsen og den senere udførelse af arbejdet vil blive finansieret af vejkontoens driftsbudget. Derfor er der ingen tidsplan for udbygningen, som vil ske, når der er økonomisk mulighed herfor, og når der er egnede materialer til rådighed. Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller, at sagen fremsendes til Byrådet med indstilling om, at Byrådet beslutter at ekspropriere de nødvendige arealer i henhold til Vejlovens 43, hvis der ikke opnås enighed om købesum og øvrige vilkår for frivillig handel eller frivillig aftaler. Forhandlinger og aftaleindgåelse vil derfor ske under forbehold af ekspropriationens fremme. Beslutning Teknisk Udvalg den Indstillingen anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Ej til stede: Torben Hansen og Lars Faarup. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Side 132

20 55. Godkendelse af bemærkning til Midttrafik om tilslutning til rejsekortprojektet Sagsnr.: 08/2411 Sagsansvarlig: dr19003 Sagsbehandler: LYA Sagens formål Vedtagelse af bemærkninger til Midttrafik om tilslutning til rejsekortprojektet. Sagsbeskrivelse Teknisk Udvalg drøftede den 11. marts 2008 spørgsmålet om tilslutning til rejsekortprojektet. Udvalget besluttede at sende følgende svar til Midttrafik: Under forudsætning af at der installeres rejsekortudstyr i busserne på de regionale ruter og i togene kan Silkeborg Kommune tilslutte sig, at Midttrafik tilslutter sig Rejsekortprojektet. Silkeborg Kommune forudsætter dog at finansieringen sker ved tilskud fra staten og/eller ved at Midttrafik optager lån til formålet. På nuværende tidspunkt ønsker Teknik- og Forsyningsudvalget, at der installeres rejsekortudstyr i de busser, der betjener bybusruterne, samt rute 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 313, 801, 802, 805 og 806. Ruterne 34, 35, 36 og 37 er ikke medtaget i business casen, men da busserne der betjener rute 31, 32 og 33 også betjener rute 34, 35, 36 og 37, vil disse ruter automatisk få rejsekort. Midttrafik besluttede på baggrund af de indkomne svar at undersøge sagen nærmere, før en beslutning om tilslutning til rejsekortprojektet træffes. Midttrafik ønsker nu på baggrund af ajourførte oplysninger at høre kommunernes og regionens stillingtagen til rejsekortprojektet og andre bemærkninger, der har betydning for den endelige beslutning. Midttrafiks bestyrelse skal behandle spørgsmålet om tilslutning til rejsekortprojektet den 17. april Hvis Midttrafik tilslutter sig rejsekortprojektet senest den 9. maj 2009, opnås en rabat på 20 % på indkøb af rejsekortudstyr svarende til ca. 23 mio. kr. Pr. 1. februar 2009 er Metroen, Movia, DSB (gælder også tog i Midtjylland), Ørestadsselskabet, Nordjyllands Trafikselskab (NT) og Sydtrafik tilsluttet rejsekortprojektet. Der mangler dog en tillægsbeslutning i NT vedrørende Thisted og Morsø kommuner. Fynbus har et relativt moderne billetteringsudstyr, som kun har været i drift siden 2004, og de har derfor en afventende indstilling til rejsekortprojektet. Bornholms Trafikselskab forventes ikke tilsluttet. Rejsekortet er et elektronisk kort. Den rejsende tjekker ind ved rejsens start og tjekker ud ved rejsens afslutning. Prisen for rejsen beregnes automatisk, og beløbet trækkes fra et tidligere indbetalt beløb på kundens rejsekort. Hvis kunden ikke tjekker ud, trækkes automatisk 50 kr. fra kortet. Rejsekortet kan benyttes på tværs af trafikselskabsgrænser, hvis trafikselskaberne på begge sider af grænsen er tilsluttet Rejsekortet. Rejsekortet vil også gøre det lettere at indsamle statistik over antal brugere, rejsemønstre, omstigninger mm., ligesom fordelingen af indtægterne mellem bestillerne vil kunne foregå mere "retfærdigt". De nuværende billet- og korttyper vil forsvinde i takt med at rejsekortet introduceres. Der vil dog fortsat eksistere en kontantbillet, som er tiltænkt passagerer, som ikke har et rejsekort. Midttrafik vurderer endvidere, at specielle abonnementskort som fx skolekort skal opretholdes. Hvis rejsekortet ikke indføres i Midttrafiks område, vil kunder ikke længere drage nytte af det samarbejde, der nu gør det muligt at rejse med tog og bus på den samme billet. Der vil blive to parallelle billet- og takstsystemer i Midttrafiks område ét ved togrejser og ét ved busrejser, hvilket vil gøre det dyrere og mindre attraktivt at foretage rejser med både tog og bus. Ligeledes vil det være nødvendigt at investere i et andet billetteringssystem, da det nuværende system er meget nedslidt. Side 133

21 Midttrafik har udarbejdet en business case, som belyser konsekvenserne af at indføre rejsekortet i Midttrafik, herunder de økonomiske konsekvenser. Et resume af denne business case er vedlagt som bilag 1. Rabatten på 20 % på indkøb af rejsekortudstyr er indregnet i business casen. Økonomiske forhold Som beskrevet i bilag 1 har Indenrigs- og Sundhedsministeriet givet tilsagn om, at Midttrafik har mulighed for at optage lån ved deltagelse i Rejsekortprojektet. Midttrafik forudsætter, at der optages lån til aktiekøb, indskud af lånekapital, køb af rejsekortudstyr og øvrige udgifter (fx markedsføring, kundeservice, tilretning af edb-systemer mm.), men ikke til drift og vedligehold. Beregningsmæssigt forudsætter Midttrafik afdragsfrihed frem til medio 2013 og herefter tilbagebetaling til og med Tilsvarende forudsætter Midttrafik at der ikke sker en stigning i omsætningen som følge af indførelse af rejsekortet. Midttrafik vurderer imidlertid, at omsætningen kan blive påvirket positivt med op til 3 % ved indførelse af rejsekortet blandt andet på grund af, at kunderne tilbydes et billet- og betalingssystem, som gør det enkelt og let at rejse med kollektiv trafik i hele landet. Beregningsmæssigt deles bestillernes udgifter nu - til forskel fra tidligere - i tre grupper efter henholdsvis antal busser, antal køreplantimer og indtægter. Teknik- og Miljøafdelingen vurderer at en sådan fordeling af udgifterne er rimelig. Ud fra ovenstående fordelingsnøgler beregner Midttrafik, at udgiften for Silkeborg Kommune ved tilslutning til rejsekortet ved delvis lånefinansiering vil blive følgende: År Udgift i tusinde kr. (2008-priser) Ca pr. år Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at udgifterne frem til og med 2012 kan afholdes inden for budgettet for bevilling 24, og at udgifterne fra 2013 og frem bør afholdes ved en forhøjelse af bevillingen. Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller, at sagen fremsendes til Byrådets godkendelse med indstilling om, at Silkeborg Kommune, under forudsætning af at Midttrafik optager lån til rejsekortprojektet, tilslutter sig, at Midttrafik tilslutter sig rejsekortprojektet inden d. 9. maj 2009 og derved opnår rabat på 20 % på indkøb af rejsekortudstyr at Silkeborg Kommunes udgift ved tilslutning til rejsekortprojektet i 2011 og 2012 holdes inden for eget budget på bevilling 24, og at udgiften fra 2013 og frem afholdes ved en forhøjelse af bevilling 24 med 1 mio. kr. pr. år. Bilag - Åben Kollektiv trafik, resume af business case for tilslutning til rejsekortet (58748/09) Side 134

22 Beslutning Teknisk Udvalg den Indstillingen anbefales, idet afholdelse af udgiften fra 2013 og frem indgår i byrådets budgetdrøftelse. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Ej til stede: Torben Hansen og Lars Faarup. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Side 135

23 56. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til projekt Slotsholmen, Silkeborg Sagsnr.: 09/13852 Sagsansvarlig: dr00468 Sagsbehandler: BiB Sagens formål Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til projekt Slotsholmen, Silkeborg. Sagsbeskrivelse Der er i budget 2009 afsat kr. til færdiggørelse af projekt Slotsholmen. Tidligere er der frigivet et rådighedsbeløb på kr. Der er gennemført renoveringsopgaver på Slotsøen, og der forestår nu den sidste renovering af Borggårdsholmen og etablering af bro mellem øen og holmen samt et trædække til videreførelse af gangstien rundt om holmen. RealDania har givet tilskud på 1,450 mio. kr. til projektet og der søges midler gennem Lokale Grønne Partnerskaber til formidlingsdelen. Arbejdet forventes gennemført i løbet af Økonomiske forhold Økonomistaben oplyser, at forhøjelse af anlægsbevilling med kr. fra kr. til 1,150 mio. kr. kan gives på bevilling 34 Kultur og Fritid med rådighedsbeløb inden for budgettets rammer. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller at sagen fremsendes til Byrådets godkendelse med indstilling om, at anlægsbevillingen forhøjes med kr. fra kr. til i alt 1,150 mio. kr. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Ej til stede: Torben Hansen og Lars Faarup. Side 136

24 Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Side 137

25 57. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til omklædningsfaciliteter ved Voelhallen Sagsnr.: 09/14581 Sagsansvarlig: dr00468 Sagsbehandler: BiB Sagens formål Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til omklædningsfaciliteter ved Voelhallen. Sagsbeskrivelse Byrådet godkendte den 25. august 2008 projekteringsbevilling på kr. til projektering af yderligere 4 omklædningsrum og dommeromklædning i form af en tilbygning til Voelhallen. I det indhentede tilbud indgår udgifter til etablering af boldrum, således at det bliver muligt at fjerne det tidligere klublokale (som nu benyttes til opbevaring af bolde). Dette vil betyde, at hallen og den nye tilbygning udgør et mere æstetisk udtryk. Ejendomme og Intern Services udtaler: Arkitekthuset A/S, Silkeborg har udarbejdet et udbudsmaterialer til en totalentreprise der blev udbudt til 3 totalentreprenører. Projektet består af 4 omklædningsbygninger med tilhørende toiletter samt et dommeromklædningsrum med adgang til toilet og et depotrum/rengøringsrum på i alt 152 m 2. Desuden er der etableret et boldrum på 47 m 2 til erstatning for en container og et skur der ikke pynter i området. Den 2. marts 2009 blev der afholdt en licitation og der indkom følgende tilbud: Erling Nielsen Præstkær og Lundby DK Totalbyg kr kr kr. Såfremt man antager det laveste tilbud ser økonomien således ud: Håndværkerudgifter: Totalentreprisetilbud kr. Reduktion af ventilation* kr kr. Retablering efter boldskur kr kr. Omkostninger: Honorar og tilsyn kr. Lystryk mv kr. Byggetilladelse kr. Forsikring mv kr. Teknisk Sektion kr kr.. Uforudsete udgifter kr. I alt kr. * Ventilationsanlæg reduceret til et udsugningsanlæg som i de øvrige omklædningsrum. Ejendomme og Intern Service vil anbefale at lavestbydende entreprenørs tilbud accepteres og at der søges om frigivelse af de nødvendige midler. Side 138

26 Økonomiske forhold Økonomistaben oplyser, at forhøjelse af anlægsbevilling med 2 mio. kr. fra kr. til 2,5 mio. kr. kan gives på bevilling 34 Kultur og Fritid med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at sagen fremsendes til Byrådets godkendelse med indstilling om forhøjelse af anlægsbevilling med 2 mio. kr. fra kr. til i alt 2,5 mio. kr. Kultur- og Fritidschefen indstiller endvidere, at arbejdet tilbydes lavestbydende entreprenør DK Totalbyg og at det tidligere klubhus, nu boldskur, fjernes og arealet retableres Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen anbefales til Byrådets godkendelse. Den anden indstilling godkendt. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Ej til stede: Torben Hansen og Lars Faarup. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Side 139

27 58. Godkendelse af forslag til Silkeborg Kommunes Børnekulturpolitik Sagsnr.: 08/49519 Sagsansvarlig: dr12866 Sagsbehandler: GW Sagens formål Godkendelse af forslag til Silkeborg Kommunes Børnekulturpolitik Sagsbeskrivelse Det fremgår af Silkeborg Kommunes Kulturpolitiske Handleplan, vedtaget i juni 2008, at der i 2009, og inden for rammerne af Kulturpolitikken, skal udarbejdes en børnekulturpolitik. Politikken skal sikre, at alle børn møder kulturelle tilbud. Mission Silkeborg Kommune skal med børnekulturpolitikken sikre en samlet, synlig og målstyret indsats på området. Vision Silkeborg Kommune ønsker, at kunst og kultur er en integreret del af alle børns hverdag. Silkeborg Kommune ønsker, at børn møder kvalificerede og dynamiske kunstneriske og kulturelle udfordringer for derved at styrke deres identitet som kvalitetsbevidste og kreative mennesker. Silkeborg Kommune ønsker, at børn har muligheder for at opleve og medvirke i kulturelle aktiviteter i såvel centrale som i decentrale sammenhænge. Forslag til Silkeborg Kommunes Børnekulturpolitik omfatter alle børn fra de er 0 til de er 14 år; børn i dagtilbud, børn i skoletid og børn i deres frie tid herunder børn i familielivet. Børnekulturpolitikkens indhold og retning samt råstoffet til den handleplan, som følger senere, udgøres i vid udstrækning af de forslag og synspunkter, der er udtrykt på to dialogkonferencer. Konferencerne blev afholdt i oktober og november 2008 for henholdsvis 0 til 6 års-området og for 6 til 14 års-området. Involverede parter På konferencerne har børnehavepædagoger, børnehaveledere, områdeledere fra dagplejen, pædagogiske områdeledere, SFO-ledere og -pædagoger, klubledere og -pædagoger, lærere, skoleledere, repræsentanter fra kulturinstitutionerne, politikere og konsulenter bidraget med hele fundamentet for denne politik. Børnekulturelt Samråd Silkeborg har gennem hele processen indtaget en central rolle. Rådets ni medlemmer har været nære sparringspartnere i forhold til programlægning af konferencerne og dialogen omkring børnekulturpolitikken samt udformningen af status. Cheferne for henholdsvis Børne- og Familieafdelingen, Skoleafdelingen og Kultur- og Fritidsafdelingen har drøftet indhold og rammer for politikken. Silkeborg Kulturråd har på et møde den 13. januar udtalt sig og er fremkommet med ændringsforslag, som er indarbejdet. Børne- og Ungeudvalget har den 16. februar 2009 godkendt forslaget. Side 140

28 Handleplan Børnekulturpolitikken følges op af en handleplan, hvis realisering sker under forudsætning af samarbejder på tværs af institutioner og sektorer. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at forslag til Silkeborg Kommunes Børnekulturpolitik fremsendes med udvalgets anbefaling til godkendelse i Byrådet. Bilag - Åben Forslag til Silkeborg Kommunes Børnekulturpolitik (67397/09) Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Ej til stede: Torben Hansen og Lars Faarup. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Side 141

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Beslutningsprotokol 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Indholdsfortegnelse Side 183. Godkendelse af dagsorden... 380 184. Til orientering... 381 185. Godkendelse af

Læs mere

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol. 25. august 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol. 25. august 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Beslutningsprotokol 25. august 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 334. Godkendelse af dagsorden... 773 335. Behandling af ansøgning om fritagelse for betaling af kommunal

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 18. februar 2008 - kl. 15:00 Lokale D117, Silkeborg Rådhus

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 18. februar 2008 - kl. 15:00 Lokale D117, Silkeborg Rådhus Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol 18. februar 2008 - kl. 15:00 Lokale D117, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 23. Godkendelse af dagsorden 43 24. Til orientering 44 25. Midtvejsevaluering

Læs mere

Byrådet Beslutningsprotokol

Byrådet Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 23. februar 2009 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Afbud: Evald Vestergaard, Britta Bang Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 19. januar 2009 - kl. 15:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 19. januar 2009 - kl. 15:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol 19. januar 2009 - kl. 15:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 1 2. Orientering om udbudsform for kommunale byggerier

Læs mere

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 01. december 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Torben Hansen, Erling Prang Indholdsfortegnelse Side 472. Godkendelse af dagsorden... 1110 473. Drøftelse af høringssvar

Læs mere

Økonomiudvalget. Åben beslutningsprotokol. 26. marts 2007 - kl. 9:15 Kjellerup Sygehus

Økonomiudvalget. Åben beslutningsprotokol. 26. marts 2007 - kl. 9:15 Kjellerup Sygehus Åben beslutningsprotokol 26. marts 2007 - kl. 9:15 Kjellerup Sygehus Indholdsfortegnelse Side 118. Besigtigelse af Kjellerup Sygehus mandag den 26. marts 2007 kl. 09.15... 282 119. Besøg af repræsentanter

Læs mere

Indstilling. Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø

Indstilling. Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 25. februar 2008 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. 1. Resume Midttrafik

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Teknik- og Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol. 23. januar 2007 - kl. 15:00 Mødelokalet i Forsyningsafdelingen, Tietgensvej 3

Teknik- og Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol. 23. januar 2007 - kl. 15:00 Mødelokalet i Forsyningsafdelingen, Tietgensvej 3 Beslutningsprotokol 23. januar 2007 - kl. 15:00 Mødelokalet i Forsyningsafdelingen, Tietgensvej 3 Indholdsfortegnelse Side 11. Til efterretning... 20 12. Ansøgning om af flagstangshuller... 21 13. Forsyning

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol. 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3

Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol. 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3 Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3 Indholdsfortegnelse Side 236. Godkendelse af dagsorden 523 237. Til orientering

Læs mere

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Sagsnr: 11/24977 Sagsansvarlig: dr29471 Sagsbehandler: hc Sagens formål Godkendelse af forslag til

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol. 08. januar 2007 - kl. 10:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol. 08. januar 2007 - kl. 10:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Beslutningsprotokol 08. januar 2007 - kl. 10:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Jens Erik Jørgensen, Hanne Bæk Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Orientering om kommunernes økonomi. November 2006...

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 Dato: 03.12.2009 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. december 2009 kl. 14.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Læs mere

Hvad er rejsekortprojektet?

Hvad er rejsekortprojektet? Hvad er rejsekortprojektet? Projekt startet af HUR, DSB og Ørestadsselskabet i 1995 (behov for et moderne elektronisk billetteringssystem for hovedstadsområdet). Rejsekort A/S etableret i 2003. Aktuelt

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 18. september 2008 - kl. 15:00 Blicheregnens Museum, Blichersvej 30, Thorning Afbud: Hans-Jørgen Hørning, Leif Lund Indholdsfortegnelse Side 205. Godkendelse af dagsorden... 421 206.

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Byrådet Konstituerende møde Dagsorden

Byrådet Konstituerende møde Dagsorden Konstituerende møde Dagsorden 13. december 2013 - kl. 16:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 07. august 2008 - kl. 15:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Leif Bæk Indholdsfortegnelse Side 172. Godkendelse af dagsorden... 354 173. Til orientering... 355 174. Godkendelse

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag.

Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag. Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag. Alle kommuner skal tilvejebringe en kommuneplan, som skal gælde for hele kommunen for en periode på 12 år, jf. planloven. Kommuneplanen udstikker rammerne

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 07.03.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 4. marts 2011 kl. 14.00 - Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder

Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder J.nr.: Sagsid.: 902990 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1113466) Resume: Omlægning og udvidelse af parkeringsarealer i forbindelse med multihal-projektet. Baggrund for sagen:

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

tilslutningspligt til fjernvarme i Funder, Lysbro og Funder Kirkeby

tilslutningspligt til fjernvarme i Funder, Lysbro og Funder Kirkeby Silkeborg Kommune Søvej 1-3 8600 Silkeborg Att.: Borgmester Hanne Bæk Olsen 25. oktober 2013 Sagsnr. 4507 JCD Sekretær Hanne Secher tlf. 8743 5510 - has@sagfoererne.com Vedr. tilslutningspligt til fjernvarme

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept. Budget, revideret Budget Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.059.000

Læs mere

Silkeborg Kommunes salg af Marienlund Plejehjem

Silkeborg Kommunes salg af Marienlund Plejehjem Statsforvaltningen Storetorv 10 6200 Aabenraa Att.: Martin Basse 29. oktober 2013 Silkeborg Kommunes salg af Marienlund Plejehjem Tilsynets sag: 2013-613/1389 Statsforvaltningen har i brev af 18. juni

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 18-01-2000 Mødedato: 18-01-2000 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.30 Mødested: B101, Børne- og ungdomsforvaltningen Fraværende: # 56136/20-01-2000 18-01-2000

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 11 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 10. marts 2004 16:00 mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune 76. Lukket punkt: Evt. salg af areal til Saltum Vandværk til opsætning af solcelleanlæg

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 76404/11 MJOH Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Til stede: Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti),

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol 10. november 2008 - kl. 13:00 Lokale s215, Kl. 14:00 Temamøde OPP Afbud: Britta Bang Indholdsfortegnelse Side 181. Godkendelse af dagsorden 364 182. Til orientering

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 81 Århus C Tlf. 894 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. april via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.:

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 6. ordinære møde den 28. februar 2011 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 6. ordinære møde den 28. februar 2011 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 20838/11 MJOH Referat af Stiftsrådets 6. ordinære møde den 28. februar 2011 i Aalborg Bispegård Til stede: Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Elin Kristine Klitgaard (Hadsund provsti),

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 3. december 2009 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Hans Rex Christensen Stedfortræder Medlemmer Jens Hedegaard Kristensen (A) - Formand

Læs mere

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag)

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Sagsnr.: 13/79775 Sagsansvarlig: Daniella Lise Jeppesen SAGSFREMSTILLING Beskæftigelsesudvalget behandlede sagen på sit møde

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 2014, sept, revideret Odder Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.409.000 6.292.000-117.000

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. oktober 2012 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 15. juni 2009 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Jørgen S. Rask, Erling Prang Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning og regnskab for

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Vedr. Gratis buskort til skoleelever.

Vedr. Gratis buskort til skoleelever. 25-03- 2009 Vedr. Gratis buskort til skoleelever. TILSYNET Du har ved brev af 21. august 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland om Favrskov Kommunes praksis i forbindelse med udstedelse

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 12.09.2007 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Referat Tid: Mandag, den 10. september 2007 kl. 14.00 16.00 Sted: Vejen Handelsskole, Jyllandsgade 11, 1. sal, 6600 Vejen

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT)

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT) BESLUTNINGSPROTOKOL Fraværende: Klaus Bondam og Majbritt Mamsen forlod mødet kl. 15.40 efter behandlingen af sag nr. 6. 22. J.nr. 272050 Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, By- og Teknikforvaltningen Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Ømer Kuscu Bemærkninger:

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 28-november-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere