Fiskeriets Økonomi 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fiskeriets Økonomi 2013"

Transkript

1 Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Fiskeriets Økonomi 2013 Economic Situation of the Danish Fishery 2013 København 2013

2 5. Fiskeforarbejdning 1 Formål I dette afsnit beskrives den økonomiske situation i fiskeforarbejdningsindustrien frem til 2012, herunder analyseres sektorens struktur, produktion og økonomi. Data Underbrancher Grundlaget for analysen er en række data indsamlet af Danmarks Statistik og viderebearbejdet af Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi. De primært anvendte datakilder er den generelle erhvervsstatistik, Regnskabsstatistikken og Industriens salg af varer. Analysen foretages på underbrancher, hvor de enkelte firmaer er placeret efter deres vareproduktion fordelt på arter og produktform. Grundlaget for underbrancheinddelingen er beskrevet i Fiskeriets Økonomi Fiskeforarbejdningssektorens struktur Danmarks Statistiks opdeler fiskeindustrien på 3 branchegrupper Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi opdeler branchegrupperne efter art og produktform Danmarks Statistik opdeler den danske fiskeindustri på tre branchegrupper efter firmaernes vareproduktion: Fiskeherme-tik-, fiskefars- og fiskefiletfabrikker, Røgning og saltning af fisk m.v. samt Fiskemelsfabrikker. I forbindelse med analysearbejdet af den danske forarbejdningsindustri har Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi opdelt branchegrupperne yderligere. Underbrancheinddelingen er baseret på Industriens salg af varer fra 2008 til 2012, mens den økonomiske analyse er baseret på Regnskabsstatistikken for årene 2008 til 2010 opgjort af Danmarks Statistik. Som det første kriterium for underbrancherne anvendes de fiskearter, som forarbejdes i de enkelte firmaer. Dernæst fordeles firmaerne efter produktformen af deres vareproduktion. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi har anvendt samme principper for underbrancheinddelingen som i Fiskeriets Økonomi , korrigeret for de muligheder eller begrænsninger nyere data giver: Torske- og fladfisk Sild og makrel Rejer og muslinger Laksefisk Blandet forarbejdning Fiskemel og olie Anvendelsen af artskriteriet er relevant, da de enkelte under-brancher har en høj andel af deres vareproduktion baseret på hovedarten, jf. tabel 5.1. De enkelte underbrancher fremstår som relativt specialiserede i forhold til de arter, som de forarbejder. For flere af underbrancherne udgør hovedartens andel op mod 80 % af den samlede vareproduktion. De mest specialiserede konsumunderbrancher ses at være Sild og makrel, Rejer og muslinger og Laksefisk, som har en andel på henholdsvis 81 %, 76 % og 75 % af de respektive arter. Fiskemelsfabrikkernes 1 Dette kapitel er udarbejdet af Rasmus Nielsen.

3 opnår en andel på 100 %, da deres produkter udelukkende er baseret på industrifisk og fiskeaffald. Tabel 5.1. Andel af vareproduktion baseret på fiskearter for underbrancher, 2012 Torske- og Fladfisk Makrel Sild Rejer og muslinger Laksefisk Industrifisk og fiskeaffald Andre arter Torske- og fladfisk Sild og makrel Rejer og muslinger Laksefisk Blandet forarbejdning Fiskemel og olie I alt Sammenholdes produktformen af varerne i de enkelte underbrancher, som er det andet kriterium for placeringen i underbrancher, er der også her en høj grad af specialisering. Flere af underbrancherne har således en stor andel af deres vareproduktion placeret i en enkelt produktgruppe, jf. tabel 5.2. Tabel 5.2. Andel af vareproduktionen på produktformer for underbrancher, 2012 Fersk filet Frosset filet Røget, saltet og tørret Tilberedt og konserveret I alt Torske- og fladfisk Sild og makrel Rejer og muslinger Laksefisk Blandet forarbejdning Fiskemel og olie Den endelige opdeling af firmaer i den danske fiskeindustri på underbrancher for ser ud som vist i tabel 5.3. Tabel 5.3. Antal firmaer og fuldtidsbeskæftigede Firmaer Beskæftigede Torske- og fladfisk Sild og makrel Rejer og muslinger Laksefisk Blandet forarbejdning Konsum i alt Fiskemelsfabrikker I alt Udviklingen i antallet af firmaer og fuldtidsbeskæftigede over perioden fra 2002 til 2010 viser, at der har været et betydeligt fald i antallet af fuldtidsbeskæftigede mens antallet af firmaer har været relativt konstant, som det fremgår af figur 5.1.

4 Figur 5.1. Udviklingen i antallet af firmaer og fuldtidsbeskæftigede Firmaer Fuldtidsbeskæftigede Kilde: Danmarks Statistik Regnskabs- og Erhvervsbeskæftigelsesstatistik. Antallet af firmaer og fuldtidsbeskæftige de faldt I 2010 var der 115 firmaer, hvilket var et fald på 8 virksomheder i forhold til Antallet af fuldtidsbeskæftigede i industrien faldt fra i 2002 til i Den gennemsnitlige størrelse på firmaerne målt ved antallet af fuldtidsbeskæftigede faldt fra 43 til 28 pr. firma, mens den samlede beskæftigelse udviste et fald på 40 % fra 2002 til Historisk produktion og økonomi I det følgende gennemgås fiskeforarbejdningssektorens produktion for årene 2008 til 2012 baseret på Industriens salg af varer fra Danmarks Statistik, mens økonomien alene præsenteres for årene 2008 til 2010, da nyere Regnskabsstatistik ikke eksisterer Produktion Produktionen af de vigtigste anvendte fiskearter er angivet i tabel 5.4 Den totale produktion baseret på konsumfisk var i 2012 på tons, hvilket er et fald på 2 % i forhold til Produktionen af fiskemel og olie var på tons, svarende til et fald på 18 % fra 2011 til 2012.

5 Tabel 5.4. Produktion fordelt på anvendt fiskearter (tons) Laksefisk Torskefisk Rejer Sild Fladfisk Makrel Muslinger Andre Konsum i alt Industrifisk I alt Produktion af laks, rejer og sild steg i 2012 Produktionen af de øvrige arter faldt Fra 2008 til 2012 faldt produktionen med 23 % Produktionen af laksefisk, rejer og sild oplevede en mindre fremgang i produktionen fra 2011 til Rejeproduktionen oplevede den største relative fremgang på 32 %, mens den absolutte stigning var størst for sild med en fremgang på 4 tusind tons svarende til 11 %. Produktionen af øvrige arter oplevede en tilbagegang, hvor den mest markante var for andre arter, hvor produktionen faldt med 10 tusind tons svarende til at fald på 36 %. Produktionen af industrifisk faldt med 18 %, hvilket betød et samlet fald i produktionen fra 2011 til 2012 på 13 %. Set over hele perioden 2008 til 2012 er konsumproduktionen faldet med 29 %, mens produktionen af industrifisk er faldet med 20 %, hvilket samlet set gav en nedgang i produktionen på 23 %. Fordelt på enkelte arter oplevede kun rejeproduktionen en fremgang på 20 %, mens produktionen af alle øvrige arter faldt. Andre konsumarter oplevede den største tilbagegang med et fald på 64 %. Produktionen er angivet på produktformer i tabel 5.5. Tabel 5.5. Produktion fordelt på produktformer (tons) Fersk filet Frosset filet Røget, saltet og tørret Tilberedt og konserveret Konsum i alt Fiskemel og -olie I alt Tilbagegang for alle produkter fra 2008 til 2012 Produktformerne fersk filet og røget oplevede en fremgang på henholdsvis 15 % og 1 %, mens produktionen af tilberedte og konserverede varer, frosset filet samt fiskemel og -olie faldt fra 2011 til Over hele perioden 2008 til 2012 faldt produktionen af fersk og frosset filet med henholdsvis 49 % og 47 %, mens tilberedte- og konserverede produkter faldt med 26 %. Røgede produkter oplevede en mindre tilbagegang på 1 %. Set over hele perioden er forarbejdningsgraden øget en smule, idet andelen af mere forarbejdede varer i form af røgede og konkserverede

6 produkter er steget fra 74 % til 81 % af den samlede konsumproduktion. I tabel 5.6 vises produktionen fordelt på underbrancher. Tabel 5.6. Produktion fordelt på underbrancher (tons) Torske- og fladfisk Sild og makrel Rejer og muslinger Laksefisk Blandet forarbejdning Konsum i alt Fiskemelsfabrikker I alt Stigende produktion af Laksefisk og Rejer og muslinger Produktionen steg i brancherne Laksefisk og Rejer og muslinger, som de eneste, med henholdsvis 11 % og 1 % fra 2011 til De største fald for de øvrige brancher var for Torske- og fladfisk og Sild og makrel med henholdsvis 8 % og 7 %. Set over hele perioden 2008 til 2012 har den eneste branche der har oplevet produktionsfremgang været Rejer og muslinger med 45 %, mens de øvrige brancher har haft en tilbagegang. De største fald er sket i brancherne Laksefisk og Blandet forarbejdning med henholdsvis 40 % og 64 %. Forklaringen skal findes i stigende konkurrence fra lande med lavere lønomkostninger i forarbejdningen, hvilket har medført udflytning af produktion fra Danmark til disse lande. Fiskemelsfabrikke rnes produktion er faldet med 18 % Fiskemelsfabrikkernes produktion faldt fra 2011 til 2012 med 18 %, og set over hele perioden fra 2008 til 2012 er produktionen faldet tilsvarende med 18 %. Produktionen er normalt svingende fra år til år, blandt andet som følge af svingende tilførsler af tobis, brisling og sperling Bruttoindtægt Bruttoindtægten består af salgsværdien af egen produktion, engrossalg, videresalg af produkter, forøgelse af varelagre, samt andre driftsindtægter. Gennemsnitlige afsætningspriser fordelt på arter Produktionsværdien bestemmes af produktionen, samt af udvikling i afsætningspriserne. I tabel 5.7 er udviklingen i de gennemsnitlige afsætningspriser fordelt på fiskearter vist.

7 Tabel 5.7. Gennemsnitlig afsætningspris fordelt på anvendt fiskeart (kr./kg.) Laksefisk 53,67 55,95 62,24 59, Torskefisk 38,17 34,63 33,88 33, Rejer 47,91 46,41 49,08 56, Sild 13,10 13,17 13,08 17, Fladfisk 81,09 67,94 93,72 87, Makrel 33,21 28,67 32,47 34, Muslinger 21,15 24,64 23,06 32, Andre 31,84 37,21 44,37 48, Gennemsnit konsum 31,99 32,88 35,36 39, Industrifisk 5,94 6,15 7,83 8, Gennemsnit 16,04 15,56 16,83 18, I tabel 5.8 er den gennemsnitlige afsætningspris for de forskellige produktformer vist. Tabel 5.8. Gennemsnitlig afsætningspris fordelt på produktformer (kr./kg.) Fersk filet 24,52 27,77 34,30 40, Frosset filet 20,02 31,52 42,74 33, Røget, saltet og tørret 59,30 57,50 59,22 59, Tilberedt og konserveret 29,83 29,39 30,19 35, Konsum i alt 31,99 32,88 35,36 39, Fiskemel og olie 5,94 6,15 7,83 8,60 9,23 I alt 16,04 15,56 16,83 18,62 20,36 Produktionsværdi på fiskeart og produktform På grundlag af produktionen og afsætningspriserne fremkommer produktionsværdien. Produktionsværdierne fordelt på henholdsvis fiskearter og produktformer er vist i tabel 5.9 og Tabel 5.9. Produktionsværdi fordelt på anvendt art (mio. kr.) Laksefisk Torskefisk Rejer Sild Fladfisk Makrel Muslinger Andre Konsum i alt Industrifisk I alt Den totale produktionsværdi faldt med 4 % fra 2011 til 2012 Den samlede produktionsværdi af konsumfisk udgjorde 6,3 mia. kr. i 2012, hvilket var et fald på 80 mio. kr. svarende til 1 % i forhold til Produktionsværdien af industrifisk faldt med 336 mio. kr. svarende til 12 %. Den totale produktionsværdi faldt således med 416 mio. kr. svarende til 4 %.

8 Tabel Produktionsværdi delt på produktformer (mio. kr.) Fersk filet Frosset filet Røget, saltet og tørret Tilberedt og konserveret Konsum i alt Fiskemel og -olie I alt Tilbagegang i produktionsværdi for konsum produkter Værdien for fiskemel og olie faldt Den samlede produktionsværdi faldt for produktformerne Frosset filet og Røget, mens produktformerne Fersk filet og tilberedte og konserverede produkter oplevede en fremgang fra 2010 til Produktionsværdien af Fiskemel og -olie var i 2012 i alt 2,6 mia. kr., svarende til et fald på 12 %. Den faldende produktionsværdi skyldes et faldende fangstgrundlag især for arten Tobis. I tabel 5.11 vises den totale bruttoindtægt for årene 2008 til Salg af egenproduktion svarer til produktionsværdien, mens salg af engrosvarer dækker salg af handelsvarer, samt salg af ikke forarbejdet fersk og frosset fisk. Tabel Total bruttoindtægt (mio. kr.) Salg af egen produktion Engrossalg Forøgelse af varelagre Andre driftsindtægter I alt Bruttoindtægten i 2010 var 21 % højere end 2009 Den totale bruttoindtægt var i 2010 på 13,2 mia. kr., hvilket var 21 % eller mio. kr. højere end i Fra 2008 til 2010 steg bruttoindtægten med 746 mio. kr., hvilket var en stigning på 6 %. Salget af egenproduktion faldt mens engrossalget steg fra 2008 til Udviklingen i bruttoindtægten for de seks underbrancher er vist i tabel Bruttoindtægten steg for konsum og fiskemel Bruttoindtægten steg i konsumindustrien med mio. kr., svarende til 13 % fra 2009 til 2010, mens bruttoindtægten for fiskemelsfabrikkerne steg med mio. kr. eller 56 %.

9 Tabel Bruttoindtægt fordelt på brancher (mio. kr.) Torske- og fladfisk Sild og makrel Rejer og muslinger Laksefisk Blandet forarbejdning Konsum i alt Fiskemelsfabrikker I alt Kilde: Baseret på Danmarks Statistik Regnskabsstatistik. Fremgang for Torske- og fladfisk og Rejer og muslinger Ser man på udviklingen mellem 2009 og 2010 oplevede underbrancherne Torske- og fladfisk og Rejer og muslinger fremgang i bruttoindtægten, mens alle øvrige underbrancher oplevede en tilbagegang Driftsomkostninger Driftsomkostningerne udgøres af indkøb af råvarer, indkøb af handelsvarer til direkte videresalg (engrossalg), energi og andre ordinære omkostninger. Driftsomkostningerne inkluderer således ikke omkostninger til aflønning af arbejdskraft og kapital. De totale driftsomkostninger for forarbejdningsindustrien er angivet i tabel Tabel Totale driftsomkostninger (mio. kr.) Køb af råvarer Engrossalg Energi Andre ordinære udgifter I alt Totale driftsomkostninge r steg fra 2009 til 2010 Driftsomkostninger var i 2010 på 11,8 mia. kr., hvilket svarer til en forøgelse på 33 % i forhold til De stigende udgifter skyldes at udgifterne til samtlige udgiftsposter steg mellem 2009 og Køb af råvare og engrossalg steg med henholdsvis 25 % og 76 %. Udviklingen i de totale driftsomkostninger er angivet i tabel 5.14 for de 6 underbrancher

10 Tabel Totale driftsomkostninger fordelt på brancher (mio. kr.) Torske- og fladfisk Sild og makrel Rejer og muslinger Laksefisk Blandet forarbejdning Konsum i alt Fiskemelsfabrikker I alt Stigende driftsomkostninge r for både konsum og fiskemelsfabrikker Driftsomkostningerne steg for konsumindustrien med mio. kr., svarende til 16 %, mens driftsomkostninger for fiskemelsfabrikkerne steg med mio. kr. eller 79 % fra 2009 til Fra 2008 til 2010 faldt driftsomkostningerne for konsumindustrien med 396 mio. kr., mens driftsomkostningerne for fiskemelsfabrikkerne steg med mio. kr Indtjening Definition af indtjening Fiskeforarbejdningssektorens indtjening er defineret som bruttoindtægten fratrukket alle driftsomkostninger (ekskl. aflønning af arbejdskraft og kapital). Indtjeningen belyser, hvor meget der er til aflønning af produktionsfaktorerne arbejdskraft og kapital. Indtjeningen for de seks underbrancher er angivet i tabel Tabel Indtjening fordelt på brancher (mio. kr.) Torske- og fladfisk Sild og makrel Rejer og muslinger Laksefisk Blandet forarbejdning Konsum i alt Fiskemelsfabrikker I alt Kilde: Baseret på Danmarks Statistik Regnskabsstatistik. Indtjening i konsumindustrien uændret Fiskemelsfabrikkernes indtjening faldt 88 mio. kr. Den totale indtjening i konsumindustrien var på 1,6 mia. kr., hvilket var 1 mio. kr. lavere end i I forhold til 2008 steg indtjeningen med 37 mio. kr., svarende til 2 %. Indtjeningen i fiskemelsfabrikkerne faldt med 88 mio. kr., svarende til 17 % i forhold til I forhold til 2007 steg indtjeningen med 4 mio. kr.

11 Arbejdskraftaflønning Definition af arbejdskraftaflønn ing I industriens arbejdskraftaflønning indgår omkostninger til lønninger, gager, pensioner og social sikring. Arbejdskraftaflønningen fremgår af tabel Aflønning af arbejdskraften i konsumindustrien var 1,1 mia. kr. i 2010, hvilket var en stigning på 14 mio. kr. i forhold til Arbejdskraftaflønningen var i fiskemelsfabrikkerne på 177 mio. kr. i 2010, svarende til et fald på 55 mio. kr. i forhold til Tabel Omkostninger til aflønning af arbejdskraft fordelt på brancher (mio. kr.) Torske- og fladfisk Sild og makrel Rejer og muslinger Laksefisk Blandet forarbejdning Konsum i alt Fiskemelsfabrikker I alt Aflønning faldt fra 2009 til 2010 Fra 2009 til 2010 faldt aflønning af arbejdskraften med 40 mio. kr., mens den siden 2008 er faldet med 141 mio. kr. eller 10 % Kapitalaflønning Definition af kapitalaflønning Trækkes aflønningen af arbejdskraft fra indtjeningen fås, hvad der er tilbage til aflønning af kapitalapparatet. Kapitalaflønningen kan måles med og uden afskrivninger. Bruttooverskuddet er defineret som indtjening fradraget aflønning af arbejdskraft, mens der i nettooverskuddet herudover er fradraget afskrivninger. Bruttooverskuddet angiver således, hvad der er tilbage til aflønning af kapital og dækning af afskrivninger, hvor nettooverskuddet alene angiver, hvad der er tilbage til kapitalaflønning. Bruttooverskuddet fordelt på brancher er vist i tabel Tabel Bruttooverskud fordelt på brancher (mio. kr.) Torske- og fladfisk Sild og makrel Rejer og muslinger Laksefisk Blandet forarbejdning Konsum i alt Fiskemelsfabrikker I alt

12 Faldende bruttooverskud Afskrivninger Nettooverskud Bruttooverskuddet udgjorde 480 mio. kr. i konsumindustrien, svarende til et fald på 14 mio. kr. i forhold til Fiskemelsfabrikkernes bruttooverskud faldt med 34 mio. kr. Samlet set faldt bruttooverskuddet med 48 mio. kr., svarende til 6 % fra 2009 til De samlede afskrivninger omfatter både afskrivninger og nedskrivninger på materielle og immaterielle aktiver. Fradrages afskrivninger fra bruttooverskuddet opnås nettooverskuddet, det vil sige, hvad der er tilbage alene til aflønning af kapitalen. Dette fremgår af tabel 5.18 fordelt på underbrancher. Tabel Nettooverskud fordelt på brancher (mio. kr.) Torske- og fladfisk Sild og makrel Rejer og muslinger Laksefisk Blandet forarbejdning Konsum i alt Fiskemelsfabrikker I alt Nettooverskuddet steg til 484 mio. kr. Nettooverskuddet var i 2010 på 302 mio. kr. for konsumindustrien, svarende til en forøgelse på 16 mio. kr. i forhold til Fiskemelsfabrikkernes bruttooverskud faldt med 10 mio. kr. Samlet set steg nettooverskuddet med 5 mio. kr. fra 2009 til 2010 og var således i 2010 på 484 mio. kr. Set over hele perioden 2008 til 2010 steg nettooverskuddet med 250 mio. kr Rentabilitet Rentabiliteten vurderes ved at betragte nettooverskuddet i forhold til kapitalapparatets størrelse. Kapitalapparatet omfatter alle anlægsaktiver. Rentabiliteten fordelt på brancher er vist i tabel Tabel Rentabilitet fordelt på brancher (%) Torske- og fladfisk Sild og makrel Rejer og muslinger Laksefisk Blandet forarbejdning Konsum i alt Fiskemelsfabrikker I alt Rentabilitet på mindst 7 % nødvendig Den beregnede indikator for rentabiliteten inden for fiskeforarbejdning kan anvendes til vurdering af den økonomiske situation i sektoren. I vurderingen anses en alternativ forrentning på 7 % p.a. at være rimelig på lang sigt, baseret på det generelle renteniveau. Rentabiliteten i

13 fiskeforarbejdning skal således være større end 7 %, såfremt der skal være interesse for at investere i forarbejdningsindustrien frem for andre sektorer og kun derved kan en konsolidering og fornyelse sikres. Nul rentabilitet for Laksefisk og Torsk og fladfisk Rentabilitet i konsumindustrien på 11 % Rentabilitet i fiskemelsfabrikker ne på 63 % Rentabiliteten for underbranchen Torsk- og fladfisk er nul. Branchen Torsk- og fladfisk har tidligere oplevet negativ forrentning over flere år, men ser nu ud til at være på rette vej. For underbranchen Laksefisk gælder det, at den tidligere har haft en relativ høj rentabilitet, men den høje pris på laks i 2010 har reduceret rentabiliteten til nul. For underbranchen Rejer og muslinger gælder det også, at de har haft en højere rentabilitet end den alternative forrentning, men denne er nu reduceret til et mere normalt niveau. Rentabiliteten for konsumindustrien var på 11 % i 2010, hvilket var en stigning på 1 procentpoint i forhold til 2009, og en forbedring på 9 procentpoint i forhold til Rentabiliteten for fiskemelsfabrikkerne var på 63 % i 2010, hvilket var en stigning på hele 23 procentpoint i forhold til 2009, og 47 procentpoint i forhold til Samlet set opnåede fiskeindustrien en rentabilitet på 16 %, hvilket var en stigning på 2 procentpoint i forhold til 2009 og 9 procentpoint i forhold til Anvendelse af data på EU-plan Fødevareøkonomisk Instituts analyse af fiskeindustrien tager, som tidligere nævnt, udgangspunkt i de anvendte principper for underbrancheinddeling, som er beskrevet i Fiskeriets Økonomi Den oprindelige underbrancheinddeling er korrigeret for de muligheder eller begrænsninger nyere data giver, samt de diskretionshensyn som er gældende for individdata i Danmarks Statistik. I udarbejdelsen er der lagt vægt på, at indsamlingen af data sker i overensstemmelse med de vedtagne forordninger om indsamling af økonomiske data 2 på EU-plan. Dette gør det muligt at anvende de aggregerede data i forbindelse med udarbejdelsen af den årlige økonomiske rapport til EU vedrørende den danske fiskeindustri. Arbejdet ledes af EU-Kommissionens rådgivende videnskabelige komite (STECF) og de årlige rapporter kan findes på STECF s hjemmeside 3. EU-rapporten beskriver de enkelte medlemslandes fiskeindustri og de væsentligste ændringer fra Rådets forordning (EF) Nr. 1543/2000 af 29. juni 2000 EØF-Tidende nr. L 176/1 og Kommissions forordning (EF) Nr. 1639/2001 af 25. juli 2001 EØF-Tidende nr. L 222/

University of Copenhagen. Fiskeriets økonomi 2016 Nielsen, Rasmus. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

University of Copenhagen. Fiskeriets økonomi 2016 Nielsen, Rasmus. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen University of Copenhagen Fiskeriets økonomi 2016 Nielsen, Rasmus Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Nielsen,

Læs mere

Globale markedsmodeller for laksefisk, fiskemel og olie, herunder data for engroshandel

Globale markedsmodeller for laksefisk, fiskemel og olie, herunder data for engroshandel university of copenhagen Globale markedsmodeller for laksefisk, fiskemel og olie, herunder data for engroshandel Nielsen, Max; Jensen, Carsten Lynge; Nielsen, Rasmus; Petersen, Carsten Skotte; Ravensbeck,

Læs mere

Månedstabeller for Danmarks udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter DECEMBER 2007.

Månedstabeller for Danmarks udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter DECEMBER 2007. FISKERIDIREKTORATET 28-03-08 Månedstabeller for Danmarks udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter DECEMBER 2007. Den samlede eksport og import: Tabel nr. 1.01 Eksport i tons. 1.02 Eksport i 1000 kroner.

Læs mere

Kapitel 1 side 2 528.480

Kapitel 1 side 2 528.480 Kapitel 1 side 2 9.035 641.751 528.480 567.350 666.295 653.709 Fiskeri i tal De fleste fiskere ved, hvordan deres eget fiskeri ser ud, og hvordan det har udviklet sig i de seneste år. Modsat har de færreste

Læs mere

University of Copenhagen

University of Copenhagen university of copenhagen University of Copenhagen Globale markedsmodeller for laksefisk, fiskemel og olie, herunder data for engroshandel Nielsen, Max; Jensen, Carsten Lynge; Nielsen, Rasmus; Petersen,

Læs mere

Fiskeriets økonomi 2011 Andersen, Jesper Levring; Ravensbeck, Lars; Nielsen, Max; Laugesen, Frederik Møller; Nielsen, Rasmus; Andersen, Peder

Fiskeriets økonomi 2011 Andersen, Jesper Levring; Ravensbeck, Lars; Nielsen, Max; Laugesen, Frederik Møller; Nielsen, Rasmus; Andersen, Peder university of copenhagen Københavns Universitet Fiskeriets økonomi 2011 Andersen, Jesper Levring; Ravensbeck, Lars; Nielsen, Max; Laugesen, Frederik Møller; Nielsen, Rasmus; Andersen, Peder Publication

Læs mere

Fiskeriets Økonomi 2010

Fiskeriets Økonomi 2010 Fødevareøkonomisk Institut Fiskeriets Økonomi 2010 Economic Situation of the Danish Fishery 2010 København 2010 ISBN 1601-5568 (tryk, Fiskeriets Økonomi 2010) ISBN 1601-7846 (on-line, Fiskeriets Økonomi

Læs mere

EU's rådigheds- Danmarks mængde TAC. kvote

EU's rådigheds- Danmarks mængde TAC. kvote FISKERI I TAL 216 TAC OG KVOTER 216 De endelige kvoter, der gives til dansk fiskeri, er nu på plads for 216. I oversigten kan du se hvilke mængder der er for de enkelte fiskearter for 215 og 216. Mængderne

Læs mere

Fiskeriets økonomi 2010

Fiskeriets økonomi 2010 Fødevareøkonomisk Institut Fiskeriets økonomi 2010 Economic Situation of the Danish Fishery 2010 København 2010 ISBN 1601-5568 (tryk, Fiskeriets økonomi 2010) ISBN 1601-7846 (on-line, Fiskeriets økonomi

Læs mere

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken for selskaber 2013 Sammenfatning Hermed offentliggøres Regnskabsstatistikken for selskaber 2013. Oversigter og tabeller som er benyttet i talfremstillingen

Læs mere

De økonomiske konsekvenser af en reduceret tobiskvote for dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring; Nielsen, Rasmus

De økonomiske konsekvenser af en reduceret tobiskvote for dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring; Nielsen, Rasmus university of copenhagen University of Copenhagen De økonomiske konsekvenser af en reduceret tobiskvote for dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring; Nielsen, Rasmus Publication date: 2012 Document Version

Læs mere

Om konjunkturindikator

Om konjunkturindikator Konjunkturindikatoren steg i august til -10 fra -16 i juli. Således mener et flertal af virksomheder i branchen stadig, at ordrebeholdningen er utilstrækkelig, om end den negative stemning er blevet mindre

Læs mere

Konjunktur. Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 2005 2005:2. Sammenfatning

Konjunktur. Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 2005 2005:2. Sammenfatning Konjunktur 25:2 Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 25 Sammenfatning Fremgangen i den grønlandske økonomi fortsætter. Centrale økonomiske indikatorer for 1. halvår 25 peger alle i samme

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Udenrigshandel. Grønlands eksport 4. kvartal :4

Udenrigshandel. Grønlands eksport 4. kvartal :4 Udenrigshandel 2004:4 Grønlands eksport 4. kvartal 2003 Faldende eksport i værdi Den samlede eksportværdi i 2003 faldt til 2.149 mio. kr. fra 2.389 mio. kr. i 2002. Dette svarer til et fald på 10,0 pct.

Læs mere

Udenrigshandel. Grønlands eksport 1. kvartal :3

Udenrigshandel. Grønlands eksport 1. kvartal :3 Udenrigshandel :3 Grønlands eksport 1. kvartal Den samlede eksportværdi var 373 mio. kr. i mod 427 mio. kr. i 1. kvt., et fald på 53 mio. kr. hvilket svarer til 12,5 pct. Det fremgår af denne publikation

Læs mere

Landinger / landings 115

Landinger / landings 115 Landinger / landings Tabel.: Samlede af fisk, krebs- og bløddyr i Danmark Total landings in Danish ports by species 00 Samlede Danske fiskeres Øvrige EU's Tredjelandes Konsum anvendt Anden anvendelse 0

Læs mere

Landinger / landings 117

Landinger / landings 117 Landinger / landings Tabel.: Samlede af fisk, krebs- og bløddyr i Danmark Total landings in Danish ports by species 00 Samlede Danske fiskeres Øvrige EU's Tredjelandes Konsum anvendt Anden anvendelse 0

Læs mere

Om konjunkturindikator

Om konjunkturindikator Konjunkturindikatoren steg i juli til -16 fra -20 i juni. Således har virksomheder i branchen stadig negative forventninger til ordrebeholdningen, om end den negative stemning er blevet mindre i juli.

Læs mere

Beskrivelsen omfatter landingsværdi, landingsmængde og antal landinger for perioden 1. halvår 2013.

Beskrivelsen omfatter landingsværdi, landingsmængde og antal landinger for perioden 1. halvår 2013. Fiskeriet i de 10 største havne målt ud fra værdi 2013:01 3. årgang Enhver form for hel eller delvis gengivelse af denne publikation er tilladt med angivelse af NaturErhvervstyrelsen som kilde 9. september

Læs mere

Udenrigshandel. Grønlands eksport 2002 (foreløbige tal) 2003:2

Udenrigshandel. Grønlands eksport 2002 (foreløbige tal) 2003:2 Udenrigshandel 2003:2 Grønlands eksport 2002 (foreløbige tal) Den samlede eksportværdi for 2002 var 2.248 mio. kr., hvilket er ca. 15 mio. kr. mere end i 2001, hvor der blev eksporteret varer til en værdi

Læs mere

Tabelsæt 1 til analysen Nye markeder for konsumfisk fra Thyborøn. Udenrigshandelsstatistik. Anne-Mette Hjalager hjalager@advance1.

Tabelsæt 1 til analysen Nye markeder for konsumfisk fra Thyborøn. Udenrigshandelsstatistik. Anne-Mette Hjalager hjalager@advance1. Tabelsæt 1 til analysen Nye markeder for konsumfisk fra Thyborøn Udenrigshandelsstatistik Anne-Mette Hjalager hjalager@advance1.dk Maj 2008 Udviklingen i eksportpriser og importpriser per kilo, alle fiskeprodukter,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal februar 2015

Status på udvalgte nøgletal februar 2015 Status på udvalgte nøgletal februar 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Endnu en måned med blandet udvikling i de forskellige nøgletal fortæller,

Læs mere

Kommende discard-forbud Nye muligheder for udnyttelse af fiskeressourcerne

Kommende discard-forbud Nye muligheder for udnyttelse af fiskeressourcerne Kommende discard-forbud Nye muligheder for udnyttelse af fiskeressourcerne Erling P. Larsen Chefkonsulent, seniorrådgiver DTU Aqua Discard forbud og sammenhæng med den fælles fiskeripolitik dato, område,

Læs mere

FISKERI I TAL TAC OG KVOTER 2017 OG STATISTIK FRA DANSK ERHVERVSFISKERI

FISKERI I TAL TAC OG KVOTER 2017 OG STATISTIK FRA DANSK ERHVERVSFISKERI 2017 FISKERI I TAL TAC OG KVOTER 2017 OG STATISTIK FRA DANSK ERHVERVSFISKERI TAC OG KVOTER 2017 I oversigten kan du se hvilke mængder der er for de enkelte fiskearter for 2016 og 2017. Mængderne kan i

Læs mere

Udenrigshandel. Grønlands eksport 1. halvår 2006 (foreløbige tal) 2006:5. Fald i eksporten i 1. halvår 2006

Udenrigshandel. Grønlands eksport 1. halvår 2006 (foreløbige tal) 2006:5. Fald i eksporten i 1. halvår 2006 Udenrigshandel 2006:5 Grønlands eksport 1. halvår 2006 (foreløbige tal) Fald i eksporten i 1. halvår 2006 Den samlede eksport var på 1.008 mio. kr. i 1. halvår 2006 mod 1.100 mio. kr. i 1. halvår 2005,

Læs mere

Fiskeriets økonomi 2008 Andersen, Jesper Levring; Sørensen, Lars-Christian; Nielsen, Max; Nielsen, Rasmus

Fiskeriets økonomi 2008 Andersen, Jesper Levring; Sørensen, Lars-Christian; Nielsen, Max; Nielsen, Rasmus university of copenhagen University of Copenhagen Fiskeriets økonomi 2008 Andersen, Jesper Levring; Sørensen, Lars-Christian; Nielsen, Max; Nielsen, Rasmus Publication date: 2008 Document Version Også

Læs mere

Grønlands eksport 2004 (foreløbige tal) Grønlands eksportværdi fordelt på måneder, i mio. kr. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring

Grønlands eksport 2004 (foreløbige tal) Grønlands eksportværdi fordelt på måneder, i mio. kr. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Udenrigshandel 2005:3 Grønlands eksport 2004 (foreløbige tal) Sammenfatning Faldende eksport i værdi Størst reduktion Nyt produkt Den samlede eksportværdi i 2004 faldt til 2.146 mio. kr. fra 2.285 mio.

Læs mere

Fiskeriets Økonomi 2013

Fiskeriets Økonomi 2013 Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Fiskeriets Økonomi 2013 Economic Situation of the Danish Fishery 2013 København 2013 4. Prisudviklingen på fiskeprodukter 1 Prisudviklingen på fisk er af central

Læs mere

Fremgang i væksthus tilbagegang på friland

Fremgang i væksthus tilbagegang på friland Driftsresultatet pr. potteplantegartneri steg fra 231.000 kroner i 2013 til 368.000 kroner i 2014. Foto: Annemarie Bisgaard. Fremgang i væksthus tilbagegang på friland Driftsresultatet for heltidsgartnerierne

Læs mere

Tiårs tabeller / decennium statistics 193

Tiårs tabeller / decennium statistics 193 Tiårs tabeller / decennium statistics 193 Tabel 7.1: Danske fiskerfartøjer fordelt på tonnage-grupper Danish fishing vessels by tonnage-classes Tonnagegrupper: Antal fartøjer / number of vessels Indeks

Læs mere

Fiskeriets Økonomi 2009 Andersen, Jesper Levring; Ravensbeck, Lars; Petersen, Carsten Skotte; Nielsen, Max; Nielsen, Rasmus

Fiskeriets Økonomi 2009 Andersen, Jesper Levring; Ravensbeck, Lars; Petersen, Carsten Skotte; Nielsen, Max; Nielsen, Rasmus university of copenhagen University of Copenhagen Fiskeriets Økonomi 2009 Andersen, Jesper Levring; Ravensbeck, Lars; Petersen, Carsten Skotte; Nielsen, Max; Nielsen, Rasmus Publication date: 2009 Document

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2015

Status på udvalgte nøgletal december 2015 Status på udvalgte nøgletal december 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men det ser dog indtil

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 47 Indhold: Ugens tema Internationalt Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Normalisering af lønmodtagerbeskæftigelsen efter lockout EU-kommissionen:

Læs mere

Faktisk udvikling 1.-2. kv. Faktisk udvikling 1.-2. kv. Forventet udvikling 2.-3. kv. Forventet udvikling 2.-3. kv.

Faktisk udvikling 1.-2. kv. Faktisk udvikling 1.-2. kv. Forventet udvikling 2.-3. kv. Forventet udvikling 2.-3. kv. 1 1. Overordnede tendenser. Tabel 1. i 2. kvartal ift. 1. kvartal 1999 og forventet i 3. kvartal 1999 ift. 2. kvartal 1999. Nettotal. Produktion Ordreindgang Beskæftigelse Investering Salgspriser Konkurrenceevne

Læs mere

Notat. Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser. Martin Junge. Oktober

Notat. Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser. Martin Junge. Oktober Notat Oktober Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser Martin Junge Oktober 21 Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forbrug af kød

Markedsanalyse. Danskernes forbrug af kød Markedsanalyse 1. marts 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forbrug af kød Myte: Danskerne spiser mest kød i verden De beregninger,

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsyningspligtydelser

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsyningspligtydelser Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsyningspligtydelser 1 I bekendtgørelse nr. 701 af 26. juni 2008 om forsyningspligtydelser, som ændret ved bekendtgørelse nr. 357 af 23. april 2012 om ændring

Læs mere

Horsens Kraftvarmeanlæg Måbjerg Kraftvarmeanlæg Affaldplus (Slagelse og Næstved)

Horsens Kraftvarmeanlæg Måbjerg Kraftvarmeanlæg Affaldplus (Slagelse og Næstved) Affaldsforbrænding Stranded cost 1. Indledning Miljøstyrelsen overvejer i øjeblikket forskellige modeller for modernisering af forbrændingssektoren. Som led i den proces herunder Kammeradvokatens undersøgelse

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

C20+ by Numbers 2016. Henrik Steffensen Partner og regnskabsekspert, PwC. C20+ Regnskabsprisen 2016 PwC. Juni 2016 1

C20+ by Numbers 2016. Henrik Steffensen Partner og regnskabsekspert, PwC. C20+ Regnskabsprisen 2016 PwC. Juni 2016 1 Henrik Steffensen Partner og regnskabsekspert, C0+ Regnskabsprisen 0 s analyse C0+ by Numbers har for fjerde år i træk lavet analysen C0+ by Numbers, som giver dig et indblik i udviklingen i regnskabstallene

Læs mere

Nationalregnskab. Nationalregnskab :1. Sammenfatning. Svag tilbagegang i 2003

Nationalregnskab. Nationalregnskab :1. Sammenfatning. Svag tilbagegang i 2003 Nationalregnskab 2005:1 Nationalregnskab 2003 Sammenfatning Svag tilbagegang i 2003 Grønlands økonomi er inde i en afmatningsperiode. Realvæksten i Bruttonationalproduktet (BNP) er opgjort til et fald

Læs mere

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007 SMV-KONJUNKTURVURDERING JANUAR 2007 HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for

Læs mere

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Automobilforhandlere august 211 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske automobilforhandlere for de seneste 5 år, for at se hvorledes

Læs mere

4. IT-serviceydelser og -handel

4. IT-serviceydelser og -handel IT-serviceydelser og -handel 61 4. IT-serviceydelser og -handel 4.1 Indledning Dette kapitel omhandler en afgrænset del af IT-erhvervene, nemlig IT-konsulentvirksomhederne og detailhandel med IT-produkter.

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering 1. 13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering Konkurrence, forbrugerforhold og regulering På velfungerende markeder konkurrerer virksomhederne effektivt på alle parametre, og forbrugerne kan agere

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

Tabel 1. Nettoformue for afdøde personer, 2006 priser. De ovenstående gennemsnitstal dækker over en stor spredning på størrelsen af nettoformuen.

Tabel 1. Nettoformue for afdøde personer, 2006 priser. De ovenstående gennemsnitstal dækker over en stor spredning på størrelsen af nettoformuen. 25. juni 2007 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: STOR STIGNING I ARV Den gennemsnitlige efterladte arv var i 2006 på 650.000 kr., hvilket er en stigning på næsten 60 procent siden 1997,

Læs mere

NOTAT. Udvikling i ilandbragte mængder torsk samt kvoter fordelt på bestande

NOTAT. Udvikling i ilandbragte mængder torsk samt kvoter fordelt på bestande Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 19 - Svar på Spørgsmål 6 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Den 22. februar 27 J.nr.: NOTAT Vedr.: Pris- og mængdeudviklingen

Læs mere

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg 1 af 5 21-08-2013 16:05 Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg Konkurrencerådet godkendte i april 2002 fusionen mellem Danish Crown og Steff Houlberg[1] på betingelse af en række

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006 Sagsnr. Ref: HJO/MHO/BLA September Lønudviklingen i. kvartal Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var, pct. i. kvartal, svarende til en stigning på, pct.-point i forhold til forrige

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk København, september 2012 Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012 ANALYSE www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

InvesteringsNyt Den 16. januar 2012

InvesteringsNyt Den 16. januar 2012 InvesteringsNyt Den 16. januar 2012 Lille fremgang Industriproduktionen steg sæsonkorrigeret 0,2 % i november og tallene for oktober er opjusteret med 0,2 % Industriproduktion og tillidsindikator Tillidsindikatorerne

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2014-15 (2. samling) MOF Alm.del Bilag 96 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2014-15 (2. samling) MOF Alm.del Bilag 96 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2014-15 (2. samling) MOF Alm.del Bilag 96 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 28. september 2015 Sagsnummer: 2015-7673 Dato: 28. september 2015 Klik her for

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 216 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 322 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Muligheder for udnyttelse af industrifisk til konsum/pharma Nils Chr. Jensen. GUDP fiskeri workshop 2013 1

Muligheder for udnyttelse af industrifisk til konsum/pharma Nils Chr. Jensen. GUDP fiskeri workshop 2013 1 Muligheder for udnyttelse af industrifisk til konsum/pharma Nils Chr. Jensen GUDP fiskeri workshop 2013 1 Introduktion Arbejdet med industrifisk siden 1978 Forskning og Ledelse Erhvervsforsker i 1986 Fraktionering

Læs mere

Økonomisk analyse. Udenlandsk frugt og grønt fortrænger dansk frugt og grønt fra butikshylderne. Importen af frugt og grønt stiger

Økonomisk analyse. Udenlandsk frugt og grønt fortrænger dansk frugt og grønt fra butikshylderne. Importen af frugt og grønt stiger Økonomisk analyse 27. februar 212 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udenlandsk frugt og grønt fortrænger dansk frugt og grønt fra butikshylderne

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 2016 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 3022 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Beskæftigelsen i fødevareindustrien

Beskæftigelsen i fødevareindustrien DI Den 19. august 2015 Beskæftigelsen i fødevareindustrien 1. Sammenfatning I dette notat beskrives udviklingen i beskæftigelsen i fødevareindustrien. Notatets hovedkonklusioner er følgende: Faldet under

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs-

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

(se også T.M. Andersen m.fl., The Danish Economy. Appendix A)

(se også T.M. Andersen m.fl., The Danish Economy. Appendix A) 1 DFS, kapitel 2: Nationalregnskabet (se også T.M. Andersen m.fl., The Danish Economy. Appendix A) Formålet med nationalregnskabet/nationalregnskabsstatistik er bl.a. opstilling af et regnskab til brug

Læs mere

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Udenrigshandel. 1 Vareteksten til de enkelte knkoder i 1999.

Udenrigshandel. 1 Vareteksten til de enkelte knkoder i 1999. 0301.10.100 Akvariefisk, ferskvandsfisk, levende 0301.10.900 Akvariefisk, saltvandsfisk, levende Udenrigshandel. 1 0301.91.100 Ørred af arterne Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster, levende

Læs mere

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. januar 2005 2005:1. Fra 1. juli 2004 til 1. januar 2005 er forbrugerpriserne steget med 0,8 pct.

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. januar 2005 2005:1. Fra 1. juli 2004 til 1. januar 2005 er forbrugerpriserne steget med 0,8 pct. Priser :1 De grønlandske pristal pr. 1. januar Fra 1. juli til 1. januar er forbrugerpriserne steget med 0,8 pct. Årlig ændring i forbrugerpriserne på 1,1 pct. Prisen på olie er steget Fødevarepriserne

Læs mere

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 20-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

Beregninger på baggrund af a-kassernes regnskaber for 2009 viser bl.a.:

Beregninger på baggrund af a-kassernes regnskaber for 2009 viser bl.a.: NOTAT 1. november 2010 A-kassernes administrationsudgifter i 2009 J.nr. 10-440-0005 Det er medlemmerne, der betaler udgifterne til drift af a-kasserne via et administrationsbidrag 1. Den enkelte a-kasse

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed Oktober 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Industriens betydning for den danske økonomi. Industriens andele af de samlede erhverv. Samlet antal beskæftigede

Industriens betydning for den danske økonomi. Industriens andele af de samlede erhverv. Samlet antal beskæftigede Industri 1 Industriens betydning for den danske økonomi Industriens betydning for samfundsøkonomien har været aftagende Industriens betydning i den samlede danske økonomi kan beskrives med centrale tal

Læs mere

Instruks om Fiskeridirektoratets kontrol af forbrugeroplysninger til brug ved salg af visse fisk og fiskerivarer

Instruks om Fiskeridirektoratets kontrol af forbrugeroplysninger til brug ved salg af visse fisk og fiskerivarer Instruks om Fiskeridirektoratets kontrol af forbrugeroplysninger til brug ved salg af visse fisk og fiskerivarer Instruksen indeholder oplysninger om: Mærkning (afsnit 1) Fødevarestyrelsens vejledning

Læs mere

Foreløbigt nationalregnskab

Foreløbigt nationalregnskab og betalingsbalance 223 Foreløbigt nationalregnskab De foreløbige årlige nationalregnskaber giver et samlet billede af den kortsigtede økonomiske udvikling inden for rammerne af et system af sammenhængende

Læs mere

Priser. 1. Pristallene pr. 1. juli 2015

Priser. 1. Pristallene pr. 1. juli 2015 Priser 1. Pristallene pr. 1. juli 2015 Forbrugerpriserne er det seneste halve år, for perioden januar 2015 til juli 2015 steget med 0,5 pct., hvilket er det samme som i den tilsvarende periode for et år

Læs mere

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Marts 2015 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Indledning I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

Kvægøkonomisk nyhedsbrev

Kvægøkonomisk nyhedsbrev Kvægøkonomisk nyhedsbrev Af Jannik Toft Andersen Videncentret for Landbrug, Kvæg, Team Bedrifts- og sektorstrategi jta@vfl.dk nr. 4, oktober 2010 Tingenes tilstand i kvægbruget nu og her Sammenfatning

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2014

Direkte investeringer Ultimo 2014 Direkte investeringer Ultimo 24 4. oktober 25 IGEN FREMGANG I DIREKTE INVESTERINGER I 24 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet og udenlandske direkte investeringer i Danmark steg i 24 efter

Læs mere

IT-BRANCHEN UNDER FORVANDLING: REKORDMANGE IT-KONSULENTER, MENS IT-INDUSTRI OG HANDEL ER I KRAFTIG TILBAGEGANG

IT-BRANCHEN UNDER FORVANDLING: REKORDMANGE IT-KONSULENTER, MENS IT-INDUSTRI OG HANDEL ER I KRAFTIG TILBAGEGANG Oktober 2006 af Martin Windelin tlf. 3355 7720 og Bjarne T. Hansen IT-BRANCHEN UNDER FORVANDLING: REKORDMANGE IT-KONSULENTER, MENS IT-INDUSTRI OG HANDEL ER I KRAFTIG TILBAGEGANG Selvom antallet af beskæftigede

Læs mere

5. Vækst og udvikling i hele Danmark

5. Vækst og udvikling i hele Danmark 5. 5. Vækst og udvikling i hele Danmark Vækst og udvikling i hele Danmark Der er fremgang i Danmark efter krisen. Der har været stigende beskæftigelse de seneste år især i hovedstadsområdet og omkring

Læs mere

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 19-01-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Århus kommune. Analysegrundlag til planstrategi

Århus kommune. Analysegrundlag til planstrategi Århus kommune Analysegrundlag til planstrategi August 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag og konklusion 3 2. Detailhandelen i Århus kommune 7 3. Befolknings- og forbrugsforhold i Århus kommune 14 4.

Læs mere

Passion for fashion Modebranchen er i bedring, og flere virksomheder har overskud. Deloitte, august 2011

Passion for fashion Modebranchen er i bedring, og flere virksomheder har overskud. Deloitte, august 2011 Passion for fashion Modebranchen er i bedring, og flere virksomheder har overskud Deloitte, august 2011 Passion for fashion Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske

Læs mere

Bønnerup Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet

Bønnerup Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Bønnerup Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet af GEMBA Seafood Consulting for Norddjurs Kommune 20. November 2007 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 2 RESUMÉ 2 OPLANDSANALYSENS

Læs mere

4. Vægtgrundlag. 4.1 Dækning af varer og tjenester

4. Vægtgrundlag. 4.1 Dækning af varer og tjenester 25 4. Vægtgrundlag Vægtgrundlaget i forbrugerprisindekset opgøres på grundlag af husholdningernes udgifter til forbrug af varer og tjenester. Det anvendes ved sammenvejning af basisindeksene til prisindeks

Læs mere

Tilbagegang i arbejdernes lønindkomst siden krisen

Tilbagegang i arbejdernes lønindkomst siden krisen Tilbagegang i arbejdernes lønindkomst siden krisen Siden 1985 har både rige og fattige danskere oplevet en stigning i deres indkomst. I løbet af de seneste år er indkomstfremgangen imidlertid gået i stå

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009 Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009 Af Asger Hyldebrandt Pedersen 8 pct. flere deltagere har afsluttet ophold på produktionsskoler i 2008 end i 2009. Alderen på de afsluttende deltagere steg.

Læs mere

Regnskabsstatistikken

Regnskabsstatistikken Regnskabsstatistikken Regnskabsstatistikken for selskaber 2012 Sammenfatning Formålet med Regnskabsstatistikken er at belyse det grønlandske erhvervsliv og danne grundlag for driftsøkonomiske analyser,

Læs mere

Metodenotat. Rentefradrag 1980-2012

Metodenotat. Rentefradrag 1980-2012 JAQ / August 2014 vs. 1.0 Metodenotat om Rentefradrag 1980-2012 August 2014 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø Forord I Danmark kan afholdte renteudgifter delvist fradrages i den indkomst

Læs mere

Nøgletal for kræft januar 2013

Nøgletal for kræft januar 2013 Nøgletal for kræft januar 213 Sundhedsøkonomi 1. Fortsat stigende aktivitet på kræftområdet Antallet af personer, som har fået en kræfteller kræftrelateret behandling er steget fra 142.7 personer i 21

Læs mere

LEDIGHED, INFLATION OG EKSPORT

LEDIGHED, INFLATION OG EKSPORT November 2002 Af Jakob Legård Jakobsen Resumé: LEDIGHED, INFLATION OG EKSPORT Ledigheden har været svagt stigende siden årsskiftet. I september måned steg ledigheden dog markant. Stigningen udgjorde næsten

Læs mere

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Bilag 2: Tabelmateriale Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet. Indhold REGION NORDJYLLAND... 3 1.1 Ressourcer tilført behandlingspsykiatrien...

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr.: 2012-02679 27. september 2012 FVM 071 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Energierhvervsanalyse

Energierhvervsanalyse Energierhvervsanalyse 2010 Maj 2011 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008 AMU aktiviteter i Region Midtjylland Resume 2004-2008 Formålet med dette notat er at undersøge baggrunden for udviklingen i AMU aktiviteten i Region Midtjylland i perioden 2004-2008, hvor der generelt

Læs mere

Anvendelse af vikarer på sygehusene

Anvendelse af vikarer på sygehusene Kapitel 8 78 Anvendelse af vikarer på sygehusene Brug af vikarer er en naturlig del af det at drive et sygehusvæsen. Det kan være hensigtsmæssigt at bruge vikarer til for eksempel at lukke huller i forbindelse

Læs mere

Danskernes udespisevaner i 2012

Danskernes udespisevaner i 2012 Økonomisk analyse fra HORESTA september 213 Danskernes udespisevaner i Danskerne aflagde i knap 253 mio. besøg på danske restauranter, cafeer, pizzeriaer, burgerbarer, værtshuse, diskoteker m.v. Dermed

Læs mere

Bidrag vedr. fiskeri til årsrapport for 2003/04. Italien

Bidrag vedr. fiskeri til årsrapport for 2003/04. Italien Bidrag vedr. fiskeri til årsrapport for 23/4 Italien Danmarks fiskeeksport til Italien Som marked for danske fiskeriprodukter indtager Italien som hidtil andenpladsen, og den fortsatte stigning i værdien

Læs mere