2. TEKNISKE DATA 1. GENERELLE OPLYSNINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. TEKNISKE DATA 1. GENERELLE OPLYSNINGER"

Transkript

1 DK 1. GENERELLE OPLYSNINGER 1.1 INDLEDNING Denne manual har til formål at give alle oplysninger, der er nødvendige med hensyn til korrekt installation, brug og vedligeholdelse af apparatet. Inden brug er det nødvendigt at gennemlæse oplysningerne i manualen omhyggeligt. Producenten fritages for enhver form for ansvar for skader, der opstår som følge af udførelse af indgreb i apparatet i modstrid med manualens anvisninger. Hel eller delvis gengivelse af manualen er forbudt. 1.2 ANVENDELSESOMRÅDE OG BEGRÆNSNINGER Dette apparat er projekteret til afkøling og opbevaring af fødevarer. Alle andre former for brug af apparatet anses for forkert. Apparatet må ikke bruges af personer (herunder børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller mental kapacitet, eller som mangler den nødvendige erfaring og viden, medmindre de først er blevet instrueret i brugen af den person, der har ansvar for deres sikkerhed. BEMÆRK: Apparaterne er ikke egnede til installation udendørs og/eller i omgivelser, der ikke er beskyttet mod skiftende vejrforhold (regn, stærk sol osv.). Producenten fritages for enhver form for ansvar for skader, der opstår som følge af forkert brug af apparaterne. 1.3 AFPRØVNING Vores apparater er undersøgt og forbedrede ved udførelse af laboratorietests. Herved øges apparaternes kapacitet og effekt. Ved levering er apparatet klart til brug. De positive resultater af afprøvningen (synlig kontrol - elektrisk kontrol - funktionskontrol) garanteres og attesteres i form af de vedlagte specifikationer (afsnit 8). 1.4 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Apparatet er udformet i overensstemmelse med Lavspændingsdirektiverne 2006/95/EØF, med elektrisk system i henhold til normerne EN og EN , og med elektromagnetisk kompatibilitet i henhold til normerne EN , EN og 2004/108/EØF; elektromagnetisk kompatibilitet i henhold til EN De seneste bestemmelser regnes som gældende. 1.5 FORBEREDELSER (PÅHVILER KUNDEN) Installér en stikkontakt med jordforbindelse og med passende kapacitet i forhold til strømforbruget, der er angivet på identifikationsskiltet. Installér endvidere en termomagnetisk differentialafbryder med manuel tilbagestilling og høj følsomhed. Kontrollér, at overfladen, hvorpå apparatet anbringes, er plan. 2. TEKNISKE DATA 2.1 ANVENDTE MATERIALER OG VÆSKER Områderne, der er i berøring med fødevarerne, er fremstillet af stål. Køleenheden indeholder kølemiddel, der er tilladt i den aktuelle lovgivning (HFC type). Den anvendte kølegastype samt mængden er angivet på apparatets identifikationsskilt. 2.2 MÅL, KAPACITET OG FORBRUG Nettokapacitet l Vægt kg Udvendige mål: - længde m m dybde m m dybde med åben låge - med en låge åben m m med begge låger åbne m m højde m m Indvendige mål: - længde m m dybde m m højde m m Strømforsyning (50 Hz) V Temperaturområde i kølerum C +2/+14 +2/ Modeller med uigennemsigtig låge Maks. forbrug kwh/24 t 10,7 18,3 Maks. effektforbrug (¹) W Kølemiddel (R134a) g Pass-through modeller - uigennemsigtige låger (side for fjernelse af fødevarer ) Maks. forbrug kwh/24 t 10,7 18,3 Maks. effektforbrug (¹) W Kølemiddel (R134a) g Modeller med glaslåger Maks. forbrug kwh/24 t 12,1 18,3 Maks. effektforbrug (¹) W Kølemiddel (R134a) g Pass-through modeller - glaslåger (side for fjernelse af fødevarer ) Maks. forbrug kwh/24 t 12,1 18,3 Maks. effektforbrug (¹) W Kølemiddel (R134a) g (¹) Med omgivelsestemperatur på +43 C (+32 C med hensyn til modeller med glaslåge), fordampningstemperatur på -10 C og kondenseringstemperatur på +55 C KLIMAKLASSE Den klimaklasse, der er angivet på typepladen, gælder for følgende værdier: på modeller med uigennemsigtig dør KLIMAKLASSE: 5 43 C (EN ) 40 C rumtemp. med 40% relativ fugtighed (EN ISO 23953) på modeller med glasdør og uigennemsigtig dør + glasdør KLIMAKLASSE: 4 32 C (EN ) 30 C rumtemp. med 55% relativ fugtighed (EN ISO 23953) 44

2 2.3 MEKANISKE KARAKTERISTIKA MED HENSYN TIL SIKKER- HED, RISICI Apparatet har ingen farlige hjørner, skarpe overflader eller fremspringende dele. Afskærmningerne til de bevægelige eller strømførende dele er fastgjort til skabet ved hjælp af skruer. Herved forhindres utilsigtet adgang til farlige dele. 3. INSTALLATION BRUG SIKKERHEDSHANDSKER UNDER UD- PAKNING OG INSTALLATION AF APPARATET. Følg anvisningerne i dette afsnit omhyggeligt. På denne måde sikres, at apparatet fungerer korrekt, samt at sikkerhedsniveauet opretholdes i forbindelse med brug. 3.1 FJERNELSE AF EMBALLAGE Intakt emballage Inden udpakningen af apparatet skal det kontrolleres, at emballagen og eventuelle afskærmninger ikke er beskadigede. Speditøren skal straks underrettes om eventuelle skader. Tilbagesendelse af et beskadiget apparat til producenten må aldrig finde sted uden forudgående meddelelse og uden forudgående skriftlig tilladelse Fjernelse af emballage Fjern beskyttelsesfilmen. Udvis forsigtighed, således at overfladerne ikke ridses af sakse eller knive, der eventuelt anvendes i forbindelse med fjernelse af filmen. Fjern herefter afskærmningerne af polystyren. Med hensyn til apparater, der er forsynet med skab af rustfrit stål, skal beskyttelsesfilmen fjernes langsomt, således at den ikke revner. Herved sikres, at al limen fjernes. I tilfælde af limrester efter fjernelse af beskyttelsesfilmen, anvendes et ikke-ætsende opløsningsmiddel til fjernelse af limen. Tør herefter omhyggeligt. Det anbefales at aftørre samtlige overflader af rustfrit stål med en klud, der er fugtet med vaselineolie, således at der anbringes et beskyttende lag på overfladerne. Anvend en gaffeltruck og hæv apparatet. Stik gaflerne ind under pallen, og kontrollér, at lasten balancerer Bortskaffelse af emballage Bortskaffelse af emballagen skal ske i overensstemmelse med den gældende nationale lovgivning. I forbindelse med bortskaffelse af plastkomponenterne er det muligt at genbruge komponenterne, såfremt de er markeret med følgende symboler: Polyetylen: Emballagens yderside, pose til PE brugsanvisning PP PS Polypropylen: Stropper Polystyrenskum: Hjørnebeskyttelser 3.2 PLACERING Placér apparatet på et sted med udluftning. Apparatet må ikke placeres i nærheden af varmekilder; eksempelvis radiatorer eller klimaanlæg. Herved sikres korrekt afkøling af køleenhedens komponenter (se fig. 7). Dæk aldrig kondensatoren - heller ikke kortvarigt. Herved undgås, at der øves negativ indflydelse på kondensatorens og dermed også på apparatets funktion. Hvis apparatet installeres i omgivelser med ætsende substanser (klor osv.), anbefales det at aftørre samtlige overflader af rustfrit stål med en klud, der er fugtet med vaselineolie, således at der anbringes et beskyttende lag på overfladerne. Omgivelsestemperaturen må ikke være højere end +43 C (+32 C for modeller med glaslåge). På denne måde sikres opretholdelse af den fastsatte temperatur i apparatet. Afstanden mellem apparatet og loftet skal være min. 500 mm. Det anbefales at isolere apparatet ved at anbringe et lag silikone (tætningsmiddel/-masse) mellem gulvet og bunden af skabet. BEMÆRK: Apparatet skal fastgøres til gulvet. Fastgør apparatet ved at bore seks huller (apparater med 1 modul) og otte huller (apparater med 2 moduler) som vist på installationsskemaet (A). Benyt rawlplugs af metal sammen med M8 skruerne. Bemærk: Det skal endvidere være muligt at opnå adgang til stikket efter den endelige installation af apparatet. 3.3 OMHÆNGSLING AF LÅGE (fig. 2) Apparaterne, der er forsynet med en låge, leveres normalt med højrehængsling. I forbindelse med omhængsling af lågen efter forudgående indkøb af udstyret til venstrehængsling (art. nr ) benyttes følgende fremgangsmåde: Åben lågen til maks. position og fjern hængslet H. Fjern hængslet F fra lågen og hængslet H fra apparatet. Drej lågen 180 og montér lågens nederste pakning G på den modsatte side. Anbring hængslerne F og H til venstrehængsling på henholdsvis lågen og apparatet. Anbring lågen ved at anbringe den nederste stift F i hængslet H på apparatet. Montér den nederste pakning G ved at udføre korrektioner ved kærvhullerne for at forbedre lågens lukning. BEMÆRK: Inden genmontering af lågerne skal det kontrolleres, at den excentriske anordning i hængslerne er anbragt i den nederste position (se fig. 3). - Hvis hængslerne er anbragt i den nederste position drejes de 180 ved hjælp af tænger (se fig. 4). Herefter er den excentriske anordning i hængslerne anbragt i den højeste position (se fig. 5). - Montér lågerne, idet det kontrolleres, at hængslerne er anbragt korrekt (se fig. 6). BEMÆRK: Hvis apparatet er forsynet med glaslåge, benyttes samme fremgangsmåde, idet håndtaget fastgøres i modsatte side af lågen. 3.4 TILSLUTNING AF STRØM Apparatet fungerer ved enfaset spænding (230 V/50 Hz). Apparatet tændes ved blot at sætte stikket i stikkontakten, idet følgende kontrolleres: - Kontrollér, at stikket er forsynet med passende jordforbindelse samt at nettets spænding og frekvens er i overensstemmelse med værdierne, der er angivet på apparatets identifikationsskilt. Såfremt der hersker tvivl med hensyn til jordforbindelsens effektivitet, skal udstyret kontrolleres af en kvalificeret elektriker. - At der mellem strømkablet og strømforsyningen er anbragt en termosikring med en lovmæssig kontaktåbning på mindst 3 mm. I forbindelse med tilslutning skal det kontrolleres, at forsyningsspændingen ikke afviger mere end +/- 10% i forhold til den nominelle spænding, når apparatet er i drift. Glitterplastic: Hjørnebeskyttelser BEMÆRK: I forbindelse med udførelse af bevægelser, må der ikke skubbes mod eller trækkes i apparatet, idet det herved vil kunne skride. 45 Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af kundeservicepersonale eller af en autoriseret elinstallatør for at undgå enhver risiko. Producenten kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle skader eller ulykker, der opstår som følge af manglende overholdelse af ovenstående regler samt af de gældende nationale normer vedrørende elektrisk sikkerhed.

3 4. BRUG 4.1 BETJENINGSPANEL (se Fig.3) 4.2 DIGITALT TERMOSTATDISPLAY Den digitale termostat er udstyret med et elektronisk display med plads til 3 cifre til visning af temperaturen målt af føleren, samt med seks IKONER (afsnit C.1.5). 4.3 TASTER Den digitale termostat har 4 taster, som gør det muligt at styre og programmere den. - Multifunktionstasten ON/OFF og UP bruges til at tænde og slukke for apparatet samt til at øge værdierne. - Tasten DOWN og AFRIMNING bruges til at aktivere den manuelle afrimning samt til at mindske værdierne. - Tasten Prg/mute deaktiverer lydalarmerne. - Tasten SET giver adgang til Setpoint. 4.4 TÆNDING OG TEMPERATURINDSTILLING Når apparatet tændes, foretages der en kontrollampetest, dvs. ikonerne og displayet blinker i nogle sekunder, mens instrumentets korrekte funktion kontrolleres. Hvis apparatet viser celletemperaturen, når der tændes for det, er apparatet allerede tændt. Hvis der vises OFF, skal der trykkes i nogle sekunder på tasten ON/OFF for at tænde for apparatet ;Displayet viser først ON og derefter celletemperaturen. Tryk i nogle sekunder på tasten ON/OFF for at slukke for apparatet ;Displayet viser OFF. Temperaturen inde i cellen, SET, indstilles således: - Tryk i nogle sekunder på tasten og værdien for SET POINT vises på displayet. -Værdien SET ændres ved at trykke på tasten for øgning af værdier UP eller tasten for mindskning af værdier DOWN. Hvis der efter 60 sekunder ikke er trykket på nogen tast (tiden for TIME OUT ), eller hvis der trykkes 1 gang på SET, vil digitaltermostaten gemme den sidst indstillede værdi, og der vendes tilbage til normale fremvisning. Det temperaturområde, der kan indstilles for temperaturen inde i cellen: Maks. indstilling Min. indstilling = -2 C = +10 C Maks. indstilling = 0 C Min. indstilling = +10 C 4.5 IKONER PÅ DEN DIGITALE TERMOSTAT Den digitale termostat er udstyret med 5 IKONER, der angiver: - Når ikonet er tændt, angiver det, at kompressoren er aktiveret. - Når ikonet er tændt, angiver det, at der er en manuel afrimning i gang. - Når ikonet er tændt, angiver det, at celleventilatorerne er aktiveret (afhængigt af model). - Når ikonet aux er tændt, angiver det, at hjælpetilslutningerne er aktiveret (afhængigt af model). - Ikonet angiver, at der er opstået en fejl, mens apparatets er i drift. - Ikonet angiver, at der er opstået en funktionsfejl, mens apparatets er i drift. 4.6 ALARMER OG SIGNALERING Funktions- og signaleringsalarmer for modeller med 0 C/ +10 C Eksempel: Alarmen, der skyldes fejl i føleren (henviser til celleføleren), vises direkte på displayet med koderne E0 og re, der blinker skiftevist (se position 1 i tabellen over alarmer). Når årsagen til alarmen forsvinder, slukker den. I modsat fald kontaktes servicecentret Funktions- og signaleringsalarmer for modeller med -2 C/+10 C Eksempel: Alarmen, der skyldes fejl i føleren (henviser til celleføleren), vises direkte på displayet med koderne E0 og re, der blinker skiftevist (se position 1 i tabellen over alarmer). Alarmen, der skyldes fejl i føleren (fordampningsføleren), vises direkte på displayet med den blinkende kode E1 (se position 2 i tabellen over alarmer) Temperatur- og signaleringsalarmer (fælles for alle apparater) Temperaturalarmen, der gælder for termostatføleren, vises direkte på apparatets display med angivelsen HI (alarm for maks. temperatur) og LO (alarm for min. temperatur). 4.7 AFRIMNING (fig.1) - Automatisk afrimning Apparatet er udstyret med en mekanisme, der starter afrimningen automatisk. Denne funktion signaleres afikonet AFRIMNING. Vandet fra afrimningen ledes ned i en dryppebakke og fordamper automatisk. - Manuel aktivering af afrimningen Hold knappen DOWN inde aktivere en manuel afrimningscyklus. i mindst 5 sekunder for at Denne funktion signaleres afikonet AFRIMNING. 46

4 Hvis betingelserne for at starte en manuel afrimning ikke er til stede, viser displayet dfb for at angive, at afrimningen ikke vil blive udført (kun for modeller med -2 C/+10 C). Afrimningen kan afbrydes manuelt ved at trykke på knappen DOWN i nogle sekunder Displayet viser dfe. I programmeringsfasen kan afrimningen ikke aktiveres. 4.8 PLACERING AF MADVARER Fordel madvarerne jævnt inde i apparatet (de må ikke røre hverken døren eller væggene), så luften kan cirkulere frit. Tildæk madvarerne, eller rul stanniol om dem, før de sættes i køleskabet. Undgå at anbringe dampende væsker eller madvarer, der stadig er varme, i køleskabet. Lad ikke døren stå unødigt åben, når der fjernes eller anbringes madvarer i køleskabet. Det anbefales at opbevare nøglerne på et sted, der kun er tilgængeligt for autoriseret personale. For at undgå at uautoriseret personale anvender skabet, bør det altid holdes aflåst. Angivelserne af den maksimale fyldning for hver hylde, der findes i nedenstående tabel, skal overholdes: MAKSIMAL FYLDNING PR. HYLDE ROLL-IN KØLESKAB MED DIGITAL BETJENING 40 Kg - Fjern fødevarerne fra kølerummet, og rengør apparatet indvendigt samt udstyret. - Aftør alle overflader af rustfrit stål med en klud, der er fugtet med vaselineolie, således at der anbringes et beskyttende lag på overfladerne. Udluft lokalerne regelmæssigt. - Lad lågen stå på klem, således at luften kan cirkulere. Herved forhindres dannelse af ubehagelig lugt. - Udluft lokalerne regelmæssigt. 6. EKSTRAORDINÆR VEDLIGEHOLDELSE Den ekstraordinære vedligeholdelse skal udføres af specialuddannet personale. Det specialuddannede personale kan anmode producenten om en servicemanual. FØR ENHVER FORM FOR EKSTRAORDINÆR VEDLIGEHOLDELSE SKAL DER TAGES BESKYTTELSESHANDSKER OG MASKE PÅ. PAS PÅ: Rør aldrig ved apparatet med fugtige hænder og/eller fødder eller barfodet. Før der foretages nogen form for rengøring eller vedligeholdelse skal apparatet frakobles strømforsyningen, og stikket skal forsigtigt tages ud af stikkontakten. Det er forbudt at fjerne sikkerhedsanordningerne. Anvend beskyttelsesudstyr (beskyttelseshandsker). 5. ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE 5.1 FORSKRIFTER I FORBINDELSE MED VEDLIGEHOLDELSE Den almindelige vedligeholdelse kan udføres af ikke-specialuddannet personale, der skal følge nedenstående anvisninger omhyggeligt. Producenten frasiger sig ethvert ansvar for udførelsen af enhver form for indgreb på apparatet i modstrid med disse regler. PAS PÅ: Rør aldrig ved apparatet med fugtige hænder og/eller fødder eller barfodet. Før der foretages nogen form for rengøring eller vedligeholdelse skal apparatet frakobles strømforsyningen, og stikket skal forsigtigt tages ud af stikkontakten. Det er forbudt at fjerne sikkerhedsanordninger under almindelig vedligeholdelse. Anvend beskyttelsesudstyr (beskyttelseshandsker). 5.2 RENGØRING AF APPARAT OG UDSTYR Inden brug rengøres alle indvendige dele og udstyret med lunkent sæbevand eller produkter med en biologisk nedbrydelighed på min. 90% (herved reduceres udsendelse af forurenende substanser). Skyl herefter delene og tør dem omhyggeligt. Anvend ikke rengøringsmidler, der er baserede på opløsningsmidler (trikloretylen osv.) eller skurepulver. Beskyt de lakerede overflader med silikonebaseret voks. 5.3 UDSKIFTNING AF PÆRER Pæren til belysning er anbragt bag den øverste afskærmning. I forbindelse med udskiftning af neonrøret er det nødvendigt at afhægte beskyttelsesrøret fra de tilhørende støtter, fjerne rørets forseglingspropper og koble klemmerne fra neonrøret. Montér herefter neonrøret på ny. Udskiftning af starteren, der er monteret på lampens ledning, sker ved at fjerne plastbeskyttelsen og dreje starteren FORSKRIFTER I FORBINDELSE MED LÆNGERE TIDS STIL- STAND Såfremt apparatet ikke skal anvendes i en længere periode, gøres følgende: - Tag stikket ud af stikkontakten UDSKIFTNING AF FORSYNINGSLEDNING I forbindelse med udskiftning af forsyningsledningen benyttes følgende fremgangsmåde: Sluk for apparatet. Kobl strømmen fra (tag stikket ud af stikkontakten). Fjern beskyttelsesdækslet til det elektriske udstyr. Udskift forsyningsledningen. Montér beskyttelsesdækslet på ny. Tilslut strømmen. 6.2 RENGØRING AF KONDENSATOR Regelmæssig rengøring af apparatet afhænger af hyppigheden for brug af apparatet. BEMÆRK: Kondensatoren er anbragt øverst i apparatet. Den regelmæssige rengøring af kondensatoren er nødvendig for at sikre, at apparatet fungerer korrekt, samt at apparatets kapacitet opretholdes. Det anbefales at rengøre ribberne i køleenhedens kondensator omhyggeligt min: 1 gang om måneden, såfremt apparatet anvendes i lokaler med kraftige støvmængder. Ribberne skal dog kun rengøres en gang hver 3. måned, såfremt apparatet anvendes i lukkede lokaler med ringe støvmængder. Snavset fjernes ved hjælp af en børste eller en støvsuger. Anvend ikke spidse genstande, der vil kunne beskadige kondensatoren. Advarsel: Vask ikke apparatet ved hjælp af vandstråler (direkte eller under højt tryk). 6.3 IDENTIFIKATION AF ALMINDELIGE DEFEKTER Ofte skyldes funktionsforstyrrelserne banale årsager, der kan afhjælpes uden hjælp fra en specialuddannet tekniker. Inden der rettes henvendelse til servicecenteret med hensyn til driftsforstyrrelser, er det derfor nødvendigt at kontrollere følgende: A - Apparatet tænder ikke: - Kontrollér, at stikket er sat korrekt i stikkontakten. - Kontrollér, at strømforsyningen ikke er afbrudt. B - Temperaturen i kølerummet er for høj. - Kontrollér indstillingen af termostaten. - Kontrollér, at lågerne er lukket fuldstændigt. C - Apparatet udsender kraftig støj. - Kontrollér, at apparatet er nivelleret korrekt. Såfremt apparatet ikke er anbragt plant, vil der kunne opstå vibrationer. - Kontrollér, at apparatet ikke er i berøring med andre køleskabe eller dele, der vil kunne danne resonans. Såfremt funktionsforstyrrelsen ikke er afhjulpet efter udførelse af

5 ovenstående kontroller, skal der rettes henvendelse til et servicecenter, idet følgende oplyses: Funktionsforstyrrelsen. Apparatets PNC (produktionskode). Apparatets Ser. No. (serienummer). Bemærk: Koden og serienummeret har afgørende betydning for at kunne fastsætte apparattypen og produktionsdatoen. 7. BORTSKAFFELSE AF AFFALD OG SKROT- NING 7.1 OPBEVARING AF AFFALD Apparater, som ikke længere skal anvendes, skal bortskaffes på korrekt måde. Fjern lågerne inden skrotning. Midlertidig opbevaring af specialaffald er tilladt inden den endelige behandling og/eller endelige opbevaring. Den gældende nationale miljølovgivning skal dog under alle omstændigheder overholdes. 7.2 FREMGANGSMÅDE I FORBINDELSE MED INDLEDENDE AF- MONTERING AF APPARATET Den nationale lovgivning varierer mellem de forskellige lande. Kravene i lovgivningen og fra myndighederne i landet, hvor skrotningen sker, skal dog overholdes. Generelt gælder, at apparatet skal sendes til specielle affaldsbehandlingsanstalter med henblik på genbrug/skrotning. Afmontér køleskabet/fryseren, idet komponenterne sorteres i overensstemmelse med materialerne. Vær opmærksom på, at kompressoren indeholder smøreolie og kølemiddel, der kan indsamles og genbruges. Vær endvidere opmærksom på, at apparatets komponenter klassificeres som specialaffald. I forbindelse med bortskaffelse skal apparatet gøres ubrugeligt. Dette sker ved at afskære forsyningsledningen og fjerne alle lukkeanordninger, således at det forhindres, at personer kan blive indespærret i apparatet. AFMONTERINGEN SKAL UDFØRES AF SPECIALUDDANNET PER- SONALE. 8. BILAG Oversigt over testskemaer. Elskemaer. Installationsmanual 48

A.2 TEKNISKE SPECIFIKATIONER A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.2 TEKNISKE SPECIFIKATIONER A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DK A.1 GENERELLE OPLYSNINGER A.1.1 INDLEDNING Denne vejledning har til formål at give alle de nødvendige oplysninger til korrekt installation af apparatet. Som følge heraf skal denne brugervejledning og

Læs mere

A.2 TEKNISKE SPECIFIKATIONER A.1 GENERELLE OPLYSNINGER B.1 INSTALLATION

A.2 TEKNISKE SPECIFIKATIONER A.1 GENERELLE OPLYSNINGER B.1 INSTALLATION DK A.1 GENERELLE OPLYSNINGER A.1.1 INDLEDNING Denne manual har til formål at give alle oplysninger, der er nødvendige med hensyn til korrekt installation af apparatet. Som følge heraf skal denne brugervejledning

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Brugsanvisning K2365W. Køleskab

Brugsanvisning K2365W. Køleskab Brugsanvisning K2365W Køleskab General beskrivelse af køleskabet 1. Top-panel 2. Køleskabshylde 3. Grøntsags-skuffe 4. Justerbare fødder 5. Termostatenhed 6. Øvre flaskeholder 7. Mellemste flaskeholder

Læs mere

A.2 TEKNISKE SPECIFIKATIONER A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.2 TEKNISKE SPECIFIKATIONER A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DK A.1 GENERELLE OPLYSNINGER A.1.1 INDLEDNING Denne vejledning har til formål at give alle de nødvendige oplysninger til korrekt installation af apparatet. Som følge heraf skal denne brugervejledning og

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 DK INDHOLD BESKRIELSE AF APPARATET Side 39 FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39 FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 BRUG AF APPARATET Side 40 VEDLIGEHOLDELSE AF KØLESKABET Side 41 VEJLEDNING, HVIS

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600 11/2010 Mod: N600 Production code: UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Brugsvejledning DK DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR VARMESKUFFEN TAGES I BRUG INDBYGNING AF APPARATET (AFHÆNGIGT AF MODEL) ELTILSLUTNING RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

Læs mere

OVERSIGTSVEJLEDNING. Fejlfinding Mulig årsag: Løsninger: Der kan være et problem med strømforsyningen.

OVERSIGTSVEJLEDNING. Fejlfinding Mulig årsag: Løsninger: Der kan være et problem med strømforsyningen. LED-pærer holder i længere tid end almindelige pærer og er miljøvenlige. Kontakt Servicecentret, hvis der er brug for udskiftning. OVERSIGTSVEJLEDNING Stand by Tryk i 3 sekunder på knappen "Temp." for

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kære kunde Læs denne vejledning grundigt, før du tager din nye fryser i brug. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om installation, sikker brug og vedligeholdelse af fryseren.

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

BRUGSANVISNING VINKØLER MED TO ZONER. Modelnummer: KWC16D1/KWC46D1/KWC92D1

BRUGSANVISNING VINKØLER MED TO ZONER. Modelnummer: KWC16D1/KWC46D1/KWC92D1 c c c BRUGSANVISNING VINKØLER MED TO ZONER Modelnummer: KWC16D1/KWC46D1/KWC92D1 LÆS VENLIGST ALLE REGLER OG ANVISNINGER I DETTE HÆTE ØR BRUG. Vigtig information Når du bruger elektriske apparater, skal

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

A.2 TEKNISKE DATA A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.2 TEKNISKE DATA A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DK A.1 GENERELLE OPLYSNINGER A.1.1 INDLEDNING Denne vejledning har til formål at give alle de nødvendige oplysninger til korrekt installation af apparatet. Som følge heraf skal denne brugervejledning og

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren BRUG AF FRYSEREN I denne fryser kan der opbevares fødevarer, der allerede er frosne, ligesom der kan nedfryses friske madvarer. Igangsætning af fryseren Det er unødvendigt at indstille fryserens temperatur

Læs mere

Unifrigor. Unibar- køleborde

Unifrigor. Unibar- køleborde Unifrigor Unibar- køleborde Betjeningsvejledning Dæncker/lw Rev. 01 08/11 DK Indholdsfortegnelse Almindelig betjenings- og vedligeholdelsesvejledning... 3 VIGTIGT... 3 1 Inspektion af kabinettet... 3 2

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Brugsanvisning. Fryseskab F2282I

Brugsanvisning. Fryseskab F2282I Brugsanvisning Fryseskab F2282I Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat. Apparatet er udelukkende beregnet til brug i husholdning.

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 HN 10063 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KSI 160 95-02

BETJENINGSVEJLEDNING KSI 160 95-02 BETJENINGSVEJLEDNING DK KSI 160 95-02 1 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køleskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køleskab. Køleskabet er udviklet under stor hensyntagen til fødevarernes

Læs mere

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING 41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING INDEN DEN GLASKERAMISKE KOGESEKTION TAGES I BRUG MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning

Læs mere

Bemærkninger. QR-kode. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. QR-kode. 1 Bemærkninger Bemærkninger Sådan modtager du den komplette manual I denne manual angives udelukkende den nødvendige viden for anvendelsen af For at modtage den komplette manual med beskrivelser af alle funktionaliteterne

Læs mere

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Prestige Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Installation...4 Håndtering...5

Læs mere

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tlf.: +49 (0) 5258 971-0 Tyskland Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tlf.: +49 (0) 5258 971-0 Tyskland Fax: +49 (0) 5258 971-120 400L 700214 V1/0415 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 128 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 128 1.2 Symbolerklæring... 130 1.3 Kilder til trusler...

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE BRUGSANVISNING INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL KOGESEKTIONEN PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FS 264 56-01 N

BETJENINGSVEJLEDNING FS 264 56-01 N BETJENINGSVEJLEDNING DK FS 264 56-01 N 1 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM fryseskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye fryseskab. Fryseskabet er udviklet under stor hensyntagen til fødevarernes

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECS2373 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Håndtering...4 Elektriske anvisninger...5

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Blender Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning være problemer

Læs mere

SK 803. Brugermanual. Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk

SK 803. Brugermanual. Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk SK 803 Brugermanual Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk Læs denne brugsanvisning omhyggeligt! Kære kunde! Læs denne brugsanvisning før du tager

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING for VARMESKUFFER Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN Indhold 1. GENERELT... 3 1.1 Udpakning... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

KØLE/FRYSESKAB KF212W HN 8372. Brugervejledning

KØLE/FRYSESKAB KF212W HN 8372. Brugervejledning KØLE/FRYSESKAB KF212W HN 8372 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Køle/fryseskabets indretning... 2 Før køle/fryseskabet tages i brug... 3 Beskyttelse af miljøet... 3 Sikkerhedsregler og generelle anbefalinger...

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

Din brugermanual SMEG CVB20RNE http://da.yourpdfguides.com/dref/3498998

Din brugermanual SMEG CVB20RNE http://da.yourpdfguides.com/dref/3498998 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SMEG CVB20RNE i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Sundheds- & sikkerheds- og installationsvejledning. www.whirlpool.eu/register

Sundheds- & sikkerheds- og installationsvejledning. www.whirlpool.eu/register Sundheds- & sikkerheds- og installationsvejledning www.whirlpool.eu/register DANSK...3 2 DANSK SUNDHEDS- & SIKKERHEDS- og INSTALLATIONSVEJLEDNING. DA TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL PRODUKT. Registrér

Læs mere

Original-Gebrauchsanleitung V2/0416

Original-Gebrauchsanleitung V2/0416 110156 110157 200259 57 200278 Original-Gebrauchsanleitung V2/0416 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 156 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 156 1.2 Symbolerklæring... 158 1.3 Kilder til trusler...

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 0-9 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE MASKINE TIL AUTOMATISK FREMSTILLING AF ISTERNINGER

VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE MASKINE TIL AUTOMATISK FREMSTILLING AF ISTERNINGER VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE MASKINE TIL AUTOMATISK FREMSTILLING AF ISTERNINGER Ed. 03-2002 Date 10-2002 1 2 5 3 4 Mod. N. V. W 1 2 6 3 4 ~ 100 mm 8 9 10 7 11 12 8 7 10 11

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted!

Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! Rimi 700220 V3/0214 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

Forord... 213. D.2 Skrotning af maskinen... 235 D.2.1 Opbevaring af affald...235 D.2.2 Overordnede retningslinjer for afmontering af apparatet...

Forord... 213. D.2 Skrotning af maskinen... 235 D.2.1 Opbevaring af affald...235 D.2.2 Overordnede retningslinjer for afmontering af apparatet... Forord... 213 A.1 Generelle oplysninger... 214 A.1.1 Indledning...214 A.1.2 Nytænkning vedrørende apparaterne...214 A.1.3 Let rengøring...214 A.1.4 Genbrug og miljøpåvirkning...214 A.1.5 Anvendelse og

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

PooL-Lift Brugervejledning. fra POOLLIFT.DK

PooL-Lift Brugervejledning. fra POOLLIFT.DK PooL-Lift Brugervejledning fra POOLLIFT.DK 1. Sikkerhedsanvisninger Før du bruger Pool lift, skal du sørge for at: brugeren / pårørende har fået passende instruktion og oplæring. denne brugsanvisning er

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 IF-91 300324 Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2. Generelle

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted!

Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 700207G V3/0714 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger... 114

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KS 344 56-01

BETJENINGSVEJLEDNING KS 344 56-01 BETJENINGSVEJLEDNING DK KS 344 56-01 1 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køleskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køleskab. Køleskabet er udviklet under stor hensyntagen til fødevarernes

Læs mere

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64302901 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EUC2503 http://da.yourpdfguides.com/dref/625514

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EUC2503 http://da.yourpdfguides.com/dref/625514 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Side 1 Indholdsfortegnelse 1.Betjeningsoversigt 3 2.Energisparetips 5 3.Styringens indstillinger 6 3.1 Styringens driftsarter

Læs mere

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 Tillykke med deres nye køleboks husk at læse brugsanvisningen grundigt igennem inden brug, og gem den til evt. senere brug. Køleboksen må kun tilsluttes et

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

G5800 G7800 DK v1.10.2

G5800 G7800 DK v1.10.2 A. General advarselsbeskrivelse til installatøren ALMINDELIGE Sikkerhedsmæssige forpligtelser Inden du installerer automatikken, bør Torsion fjederen være afbalanceret med vægten af porten. Porten skal

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING IO 00343 EMHÆTTE EFU 601-00, EFU 601-00 X BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING DK Kære Kunde! Den emhætte, som du har modtaget, er et moderne produkt, der er nemt at betjene. Ved hjælp af denne betjeningsvejledning

Læs mere

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING Chokoladesmelter Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSES ANVISNING SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL Serie nummer: Leverings dato: El tilslutning: V. BRØNDUM A/S Sadolinsvej 18 8600 Silkeborg Telefon 8682 4366

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere