Forslag. Lov om dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Cypern

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Cypern"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 131 Folketinget Fremsat den 9. februar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Cypern 1. Bestemmelserne i aftale af 11. oktober 2010 mellem Kongeriget Danmark og Republikken Cypern til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår indkomstskatter, jf. bilag 1, gælder her i landet. 2. Loven træder i kraft på det tidspunkt, hvorfra aftalen nævnt i 1 ifølge artikel 27 har virkning. Skatteministeren bekendtgør tidspunktet for lovens ikrafttræden. 3. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Skattemin., j.nr AN010664

2 2 Bilag 1 AFTALE MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN CYPERN TIL UNDGÅ- ELSE AF DOBBELTBESKATNING OG FORHINDRING AF SKATTEUNDDRAGELSE FOR SÅ VIDT ANGÅR INDKOMSTSKATTER Kongeriget Danmark og Republikken Cypern, der ønsker at afslutte en aftale til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår indkomstskatter, er blevet enige om følgende: Artikel 1 Personer omfattet af aftalen Denne aftale skal finde anvendelse på personer, der er hjemmehørende i en af eller begge de kontraherende stater. Artikel 2 Skatter omfattet af aftalen 1. Denne aftale skal finde anvendelse på indkomstskatter, der pålignes på vegne af en kontraherende stat eller af dens politiske underafdelinger eller lokale myndigheder uden hensyn til, hvorledes de opkræves. 2. Som indkomstskatter skal anses alle skatter, der pålignes hele indkomsten eller dele af indkomsten, herunder skatter af fortjeneste ved afhændelse af rørlig eller fast ejendom, skatter på det samlede beløb af gager eller lønninger udbetalt af foretagender, såvel som skatter på formueforøgelse. 3. De gældende skatter, på hvilke aftalen skal finde anvendelse, er: a) I Danmark: (i) indkomstskatten til staten; (ii) den kommunale indkomstskat; b) I Cypern: (i) indkomstskatten; (ii) selskabsskatten; (iii) det særlige forsvarsbidrag; og (iv) kapitalvindingsskat. 4. Aftalen skal også finde anvendelse på skatter af samme eller væsentlig samme art, der efter datoen for aftalens undertegnelse pålignes som tillæg til, eller i stedet for de gældende skatter. De kontraherende staters kompetente myndigheder skal underrette hinanden om væsentlige ændringer, som er foretaget i deres respektive skattelove. Artikel 3 Almindelige definitioner 1. Medmindre andet fremgår af sammenhængen, har følgende udtryk i denne aftale den nedenfor angivne betydning: a) udtrykkene»en kontraherende stat«og»den anden kontraherende stat«betyder Danmark eller Republikken Cypern, alt efter sammenhængen; b) udtrykket»danmark«betyder Kongeriget Danmark, herunder ethvert område uden for Danmarks territorialfarvand, som i overensstemmelse med international ret og ifølge dansk lovgivning er eller senere måtte blive betegnet som et område, inden for hvilket Danmark kan udøve suverænitetsrettigheder med

3 3 hensyn til efterforskning og udnyttelse af naturforekomster på havbunden eller i dens undergrund og de overliggende vande og med hensyn til anden virksomhed med henblik på efterforskning eller økonomisk udnyttelse af området; udtrykket omfatter ikke Færøerne og Grønland; c) udtrykket»cypern«betyder Republikken Cypern og omfatter, når det anvendes i geografisk forstand, det nationale territorium, dets territorialfarvand og ethvert område uden for dets territorialfarvand, indbefattet den tilstødende zone, den eksklusive økonomiske zone og kontinentalsoklen, som ifølge Cyperns love og i overensstemmelse med international ret er eller senere måtte blive betegnet som et område, inden for hvilket Cypern kan udøve suverænitetsrettigheder eller jurisdiktion; d) udtrykket»person«omfatter en fysisk person, et selskab og enhver anden sammenslutning af personer; e) udtrykket»selskab«betyder enhver juridisk person eller enhver sammenslutning, der i skattemæssig henseende behandles som en juridisk person; f) udtrykket»foretagende«anvendes på enhver form for erhvervsudøvelse; g) udtrykkene»foretagende i en kontraherende stat«og»foretagende i den anden kontraherende stat«betyder henholdsvis et foretagende, som drives af en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, og et foretagende, som drives af en person, der er hjemmehørende i den anden kontraherende stat; h) udtrykket»international trafik«betyder enhver transport med skib eller fly, der anvendes af et foretagende i en kontraherende stat, bortset fra tilfælde, hvor skibet eller flyet udelukkende anvendes mellem pladser i den anden kontraherende stat; i) udtrykket»kompetent myndighed«betyder: (i) i Danmark: skatteministeren eller dennes befuldmægtigede stedfortræder; (ii) i Cypern: finansministeren eller dennes befuldmægtigede stedfortræder; j) udtrykket»statsborger«, i relation til en kontraherende stat, betyder: (i) (ii) enhver fysisk person, der har indfødsret i en kontraherende stat; enhver juridisk person, interessentskab eller sammenslutning, der består i kraft af den gældende lovgivning i en kontraherende stat; k) udtrykket»erhvervsvirksomhed«indbefatter udøvelse af frit erhverv og af anden virksomhed af selvstændig karakter. 2. Ved en kontraherende stats anvendelse af aftalen til enhver tid skal ethvert udtryk, som ikke er defineret deri, medmindre andet følger af sammenhængen, tillægges den betydning, som det har på dette tidspunkt i denne stats lovgivning med henblik på de skatter, som aftalen finder anvendelse på, idet enhver betydning i denne stats skattelove skal gå forud for den betydning, dette udtryk er tillagt i denne stats andre love. Artikel 4 Skattemæssigt hjemsted 1.I denne aftale betyder udtrykket»en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat«enhver person som i henhold til lovgivningen i denne stat er skattepligtig dér på grund af hjemsted, bopæl, ledelsens sæde eller ethvert andet kriterium af lignende karakter, og omfatter også denne stat og enhver dertil hørende politisk underafdeling eller lokal myndighed. Dette udtryk omfatter dog ikke en person, som er skattepligtig i denne stat udelukkende af indkomst fra kilder i denne stat. 2. Hvis en fysisk person efter bestemmelserne i stykke 1 er hjemmehørende i begge de kontraherende stater, skal hans status bestemmes efter følgende regler: a) han skal anses for kun at være hjemmehørende i den stat, hvor han har en fast bolig til sin rådighed; hvis han har en fast bolig til sin rådighed i begge stater, skal han anses for kun at være hjemmehørende i den stat, med hvilken han har de stærkeste personlige og økonomiske forbindelser (midtpunkt for sine livsinteresser);

4 4 b) hvis det ikke kan afgøres, i hvilken stat han har midtpunkt for sine livsinteresser, eller hvis han ikke har en fast bolig til sin rådighed i nogen af staterne, skal han anses for kun at være hjemmehørende i den stat, hvor han sædvanligvis har ophold; c) hvis han sædvanligvis har ophold i begge stater, eller hvis han ikke har sådant ophold i nogen af dem, skal han anses for kun at være hjemmehørende i den stat, hvor han er statsborger; d) hvis han er statsborger i begge stater, eller hvis han ikke er statsborger i nogen af dem, skal de kontraherende staters kompetente myndigheder afgøre spørgsmålet ved gensidig aftale. 3. Hvis en ikke-fysisk person efter bestemmelserne i stykke 1 er hjemmehørende i begge kontraherende stater, skal den anses for kun at være hjemmehørende i den stat, hvor sædet for den virkelige ledelse findes. Artikel 5 Fast driftssted 1. I denne aftale betyder udtrykket»fast driftssted«et fast forretningssted, gennem hvilket et foretagendes erhvervsvirksomhed helt eller delvis udøves. 2. Udtrykket»fast driftssted«omfatter navnlig: a) et sted, hvorfra et foretagende ledes; b) en filial; c) et kontor; d) en fabrik; e) et værksted; f) en mine, en olie- eller gaskilde, et stedbrud eller ethvert andet sted, hvor naturforekomster udvindes. 3. En byggeplads eller et anlægs- eller monteringsarbejde udgør kun et fast driftssted, hvis det varer mere end 12 måneder. 4. En installation, en borerig eller et skib, der anvendes ved efterforskning af naturforekomster, udgør kun et fast driftssted, hvis det eller virksomheden varer ved i mere end 12 måneder. Virksomhed, som udøves af et foretagende, som er forbundet med et andet foretagende, skal anses for udøvet af det foretagende, med hvilket det er forbundet, hvis den pågældende virksomhed a) i det væsentlige er den samme som den, der udøves af det sidstnævnte foretagende, og b) er beskæftiget med det samme projekt eller den samme operation, medmindre de pågældende aktiviteter udøves samtidig. Ved anvendelsen af dette stykke skal foretagender anses for forbundne, når de samme personer direkte eller indirekte har del i ledelsen af, kontrollen med eller kapitalen i foretagenderne. 5. Uanset de foregående bestemmelser i denne artikel skal udtrykket»fast driftssted«anses for ikke at omfatte: a) anvendelsen af indretninger udelukkende med henblik på oplagring, udstilling eller udlevering af varer tilhørende foretagendet; b) opretholdelsen af et varelager tilhørende foretagendet udelukkende med henblik på oplagring, udstilling eller udlevering; c) opretholdelsen af et varelager tilhørende foretagendet udelukkende med henblik på forarbejdning hos et andet foretagende; d) opretholdelsen af et fast forretningssted udelukkende med henblik på at foretage indkøb af varer eller indsamle oplysninger for foretagendet; e) opretholdelsen af et fast forretningssted udelukkende med henblik på at udøve enhver anden virksomhed af forberedende eller hjælpende karakter for foretagendet;

5 5 f) opretholdelsen af et fast forretningssted udelukkende for at udøve enhver kombination af de i litra a) til e) nævnte aktiviteter, forudsat at det faste forretningssteds samlede virksomhed, der er et resultat af denne kombination, er af forberedende eller hjælpende karakter. 6. Hvis en person, som ikke er en uafhængig repræsentant, som nævnt i stykke 7 handler på et foretagendes vegne og denne person i en kontraherende stat har og sædvanligvis udøver en fuldmagt til at indgå aftaler i foretagendets navn, skal dette foretagende uanset bestemmelserne i stykke l og 2 anses for at have et fast driftssted i denne stat med hensyn til enhver virksomhed, som denne person påtager sig for foretagendet, medmindre denne persons virksomhed er begrænset til sådan virksomhed, som er nævnt i stykke 5, og som, hvis den var udøvet gennem et fast forretningssted, ikke ville gøre dette faste forretningssted til et fast driftssted i henhold til bestemmelserne i dette stykke. 7. Et foretagende skal ikke anses for at have et fast driftssted i en kontraherende stat, blot fordi det driver erhvervsvirksomhed i denne stat gennem en mægler, kommissær eller enhver anden uafhængig repræsentant, forudsat at sådanne personer handler inden for rammerne af deres sædvanlige erhvervsvirksomhed. 8. Den omstændighed, at et selskab, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, behersker eller beherskes af et selskab, der er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, eller som driver erhvervsvirksomhed i denne anden stat (enten gennem et fast driftssted eller på anden måde), skal ikke i sig selv medføre, at det ene selskab anses for et fast driftssted for det andet. Artikel 6 Indkomst af fast ejendom 1. Indkomst, som en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, erhverver af fast ejendom (herunder indkomst fra land- eller skovbrug), der er beliggende i den anden kontraherende stat, kan beskattes i denne anden stat. 2. Udtrykket»fast ejendom«skal tillægges den betydning, som det har i lovgivningen i den kontraherende stat, hvor den pågældende ejendom er beliggende. Udtrykket skal i alle tilfælde omfatte tilbehør til fast ejendom, besætning og redskaber, der anvendes i land- og skovbrug, rettigheder på hvilke bestemmelserne i civilretten om fast ejendom finder anvendelse, brugsret til fast ejendom og retten til variable eller faste betalinger som vederlag for udnyttelsen af, eller retten til at udnytte, mineforekomster, kilder og andre naturforekomster; skibe og fly skal ikke anses for fast ejendom. 3. Bestemmelserne i stykke l finder anvendelse på indkomst, der hidrører fra direkte brug, udleje eller benyttelse i enhver form af fast ejendom. 4. Bestemmelserne i stykke l og 3 finder også anvendelse på indkomst af fast ejendom, der tilhører et foretagende. Artikel 7 Fortjeneste ved erhvervsvirksomhed 1. Fortjeneste, som erhverves af et foretagende i en kontraherende stat, kan kun beskattes i denne stat, medmindre foretagendet driver erhvervsvirksomhed i den anden kontraherende stat gennem et dér beliggende fast driftssted. Hvis foretagendet driver førnævnte erhvervsvirksomhed, kan foretagendets fortjeneste beskattes i den anden stat, men kun den del deraf, som kan henføres til dette faste driftssted. 2. Hvis et foretagende i en kontraherende stat driver erhvervsvirksomhed i den anden kontraherende stat gennem et dér beliggende fast driftssted, skal der, medmindre bestemmelserne i stykke 3 medfører andet, i hver kontraherende stat til dette faste driftssted henføres den fortjeneste, som det kunne forventes at opnå, hvis det havde været et frit og uafhængigt foretagende, der var beskæftiget med den samme eller lignende

6 6 virksomhed på de samme eller lignende vilkår, og som under fuldstændig frie forhold gjorde forretninger med det foretagende, hvis faste driftssted det er. 3. Ved ansættelsen af et fast driftssteds fortjeneste skal det være tilladt at fradrage omkostninger, som er afholdt for det faste driftssted, herunder generalomkostninger afholdt til ledelse og administration, hvad enten omkostningerne er afholdt i den stat, hvor det faste driftssted er beliggende, eller andetsteds. 4. Hvis det har været sædvane i en kontraherende stat at ansætte den fortjeneste, der kan henføres til et fast driftssted, på grundlag af en fordeling af foretagendets samlede fortjeneste mellem dets forskellige afdelinger, skal intet i stykke 2 forhindre denne kontraherende stat i at ansætte den skattepligtige fortjeneste på grundlag af en sådan sædvanemæssig fordeling; den valgte fordelingsmetode skal dog være sådan, at resultatet bliver i overensstemmelse med de principper, der er fastlagt i denne artikel. 5. Ingen fortjeneste skal kunne henføres til et fast driftssted, blot fordi dette driftssted har foretaget indkøb af varer til foretagendet. 6. Ved anvendelsen af de foregående stykker skal den fortjeneste, der henføres til det faste driftssted, ansættes efter den samme metode år for år, medmindre der er god og fyldestgørende grund til at anvende en anden fremgangsmåde. 7. Hvis fortjeneste omfatter indkomster, som er omhandlet særskilt i andre artikler i denne aftale, skal bestemmelserne i disse artikler ikke berøres af bestemmelserne i denne artikel. Artikel 8 Skibs- og luftfart 1. Fortjeneste, der erhverves af et foretagende i en kontraherende stat, ved drift af skibe eller fly i international trafik kan kun beskattes i denne stat. 2. Ved anvendelsen af denne artikel skal fortjeneste ved drift af skibe og fly i international trafik omfatte fortjeneste ved udlejning af skibe og fly med besætning (»time«eller»voyage«). Endvidere omfattes fortjeneste ved udlejning af skibe og fly uden besætning (»bareboat«), hvis sådanne skibe og fly anvendes i international trafik af lejeren, eller hvis lejeindtægten har nær tilknytning til fortjeneste ved drift af skibe eller fly i international trafik. 3. Fortjeneste, som erhverves af et foretagende i en kontraherende stat, fra brug, rådighedsstillelse eller udlejning af containere (herunder anhængere, pramme og lignende udstyr til transport af containere), der anvendes til transport af varer i international trafik, kan kun beskattes i denne kontraherende stat. 4. Bestemmelserne i stykke l-3 finder også anvendelse på fortjeneste ved deltagelse i en pool, et forretningsfællesskab eller en international driftsorganisation. 1. Hvis Artikel 9 Forbundne foretagender a) et foretagende i en kontraherende stat direkte eller indirekte deltager i ledelsen af, kontrollen med eller kapitalen i den anden kontraherende stat, eller b) de samme personer direkte eller indirekte deltager i ledelsen af, kontrollen med eller kapitalen i såvel et foretagende i en kontraherende stat som et foretagende i den anden kontraherende stat, og der i noget af disse tilfælde mellem de to foretagender er aftalt eller fastsat vilkår vedrørende deres kommercielle eller finansielle forbindelser, der afviger fra de vilkår, som ville være blevet aftalt mellem uafhængige foretagender, kan enhver fortjeneste, som ville være tilfaldet et af disse foretagender, hvis disse

7 7 vilkår ikke havde foreligget, men som på grund af disse vilkår ikke er tilfaldet dette, medregnes til dette foretagendes fortjeneste og beskattes i overensstemmelse hermed. 2. Hvis en kontraherende stat til et foretagendes fortjeneste i denne stat medregner og i overensstemmelse hermed beskatter fortjeneste, som et foretagende i den anden kontraherende stat er blevet beskattet af i denne anden stat, og den således medregnede fortjeneste er fortjeneste, som ville være tilfaldet foretagendet i den førstnævnte stat, hvis vilkårene, der er aftalt mellem de to foretagender, havde været de samme, som ville have været aftalt mellem uafhængige foretagender, skal denne anden stat foretage en passende regulering af det skattebeløb, som er beregnet dér af fortjenesten. Ved fastsættelsen af sådan regulering skal der tages skyldigt hensyn til de øvrige bestemmelser i denne aftale, og de kontraherende staters kompetente myndigheder skal om nødvendigt rådføre sig med hinanden. Artikel 10 Udbytte 1. Udbytte, som udbetales af et selskab, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, til en person, der er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, kan beskattes i denne anden stat. 2. Sådant udbytte kan dog også beskattes i den kontraherende stat, hvor det selskab, der udbetaler udbyttet, er hjemmehørende, og i henhold til lovgivningen i denne stat, men hvis den retmæssige ejer af udbyttet er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, må den således pålignede skat ikke overstige: a) 0 pct. af bruttobeløbet af udbyttet, hvis den retmæssige ejer er et selskab (bortset fra et interessentskab), der direkte ejer mindst 10 pct. af kapitalen i det selskab, som udbetaler udbyttet, og denne andel ejes i en uafbrudt periode på mindst et år; b) 0 pct. af bruttobeløbet af udbyttet, hvis den retmæssige ejer er den anden kontraherende stat eller denne stats centralbank eller nogen offentlig myndighed eller anden offentlig institution (herunder en finansiel institution), som ejes eller kontrolleres af regeringen i denne anden stat; c) 0 pct. af bruttobeløbet af udbyttet, hvis den retmæssige ejer er en pensionskasse eller en anden lignende institution, som udbyder pensionsordninger, som fysiske personer kan tilslutte sig med henblik på at sikre sig pensionsydelser, når sådan pensionskasse eller anden lignende institution er oprettet, skattemæssigt anerkendt og kontrolleret i overensstemmelse med lovgivningen i denne anden stat; d) 15 pct. af bruttobeløbet af udbyttet i alle andre tilfælde. De kontraherende staters kompetente myndigheder skal ved gensidig aftale fastsætte de nærmere regler for gennemførelsen af disse begrænsninger. Dette stykke skal ikke berøre adgangen til at beskatte selskabet af den fortjeneste, hvoraf udbyttet er udbetalt. 3. Udtrykket»udbytte«som anvendt i denne artikel betyder indkomst af aktier,»jouissance«aktier eller»jouissance«rettigheder, mineaktier, stifterandele eller andre rettigheder, der ikke er gældsfordringer, og som giver ret til andel i fortjeneste, såvel som indkomst af andre selskabsrettigheder, der er undergivet samme skattemæssige behandling som indkomst af aktier i henhold til lovgivningen i den stat, hvor det selskab, der foretager udlodningen, er hjemmehørende. 4. Bestemmelserne i stykke l og 2 finder ikke anvendelse, hvis udbyttets retmæssige ejer, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, driver erhvervsvirksomhed i den anden kontraherende stat, hvor det udbyttebetalende selskab er hjemmehørende, gennem et der beliggende fast driftssted, og den aktiebesiddelse, som ligger til grund for udbetalingen af udbyttet, har direkte forbindelse med et sådant fast driftssted. I så fald finder bestemmelserne i artikel 7 anvendelse. 5. Hvis et selskab, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, erhverver fortjeneste eller indkomst fra den anden kontraherende stat, må denne anden stat ikke påligne nogen skat på udbytte, som udbetales af selskabet, medmindre udbyttet udbetales til en person, der er hjemmehørende i denne anden stat, eller med-

8 8 mindre den aktiebesiddelse, som ligger til grund for udbetalingen af udbyttet, har direkte forbindelse med et fast driftssted, der er beliggende i denne anden stat, eller undergive selskabets ikke-udloddede fortjeneste en skat på selskabets ikke-udloddede fortjeneste, selv om det udbetalte udbytte eller den ikke-udloddede fortjeneste helt eller delvis består af fortjeneste eller indkomst, der hidrører fra denne anden stat. Artikel 11 Renter 1. Renter, der hidrører fra en kontraherende stat og retmæssigt ejes af en person, der er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, kan kun beskattes i denne anden stat. 2. Udtrykket»rente«betyder i denne artikel indkomst af gældsfordringer af enhver art, hvad enten de er sikret ved pant i fast ejendom eller ikke, og hvad enten de indeholder en ret til en andel i skyldnerens fortjeneste eller ikke, og især indkomst af statsgældsbeviser og indkomst af obligationer eller forskrivninger, herunder agiobeløb og gevinster, der knytter sig til sådanne gældsbeviser, obligationer eller forskrivninger. Straftillæg ved for sen betaling anses ikke for renter i relation til denne artikel. 3. Bestemmelserne i stykke 1 finder ikke anvendelse, hvis renternes retmæssige ejer, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, driver erhvervsvirksomhed i den anden kontraherende stat, hvorfra renterne hidrører, gennem et dér beliggende fast driftssted, og den fordring, som ligger til grund for de betalte renter, har direkte forbindelse med et sådant fast driftssted. I så fald finder bestemmelserne i artikel 7 anvendelse. 4. Hvis en særlig forbindelse mellem den, der betaler, og den retmæssige ejer, eller mellem disse og en tredje person, har bevirket, at renterne set i forhold til den gældsfordring, for hvilken de er betalt, overstiger det beløb, som ville være blevet aftalt mellem betaleren og den retmæssige ejer, hvis en sådan forbindelse ikke havde foreligget, finder bestemmelserne i denne artikel kun anvendelse på det sidstnævnte beløb. I så fald kan det overskydende beløb beskattes i overensstemmelse med lovgivningen i hver af de kontraherende stater under skyldig hensyntagen til de øvrige bestemmelser i denne aftale. Artikel 12 Royalties 1. Royalties, der hidrører fra en kontraherende stat og retmæssigt ejes af en person, der er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, kan kun beskattes i denne anden stat. 2. Udtrykket»royalties«betyder i denne artikel betalinger af enhver art, der modtages som vederlag for anvendelsen af, eller retten til at anvende, enhver ophavsret til et litterært, kunstnerisk eller videnskabeligt arbejde, herunder spillefilm, ethvert patent, varemærke, mønster eller model, tegning, hemmelig formel eller fremstillingsmetode, eller for oplysninger om industriel, kommerciel eller videnskabelig erfaring. 3. Bestemmelserne i stykke l finder ikke anvendelse, hvis royaltybeløbets retmæssige ejer, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, driver erhvervsvirksomhed i den anden kontraherende stat, hvorfra royaltybeløbet hidrører, gennem et dér beliggende fast driftssted, og den rettighed eller det formuegode, som ligger til grund for de udbetalte royalties, har direkte forbindelse med et sådant fast driftssted. I så fald finder bestemmelserne i artikel 7 anvendelse. 4. Hvis en særlig forbindelse mellem den, der betaler, og den retmæssige ejer, eller mellem disse og en tredje person, har bevirket, at royaltybeløbet, set i forhold til den anvendelse, rettighed eller oplysning, for hvilken de er betalt, overstiger det beløb, som ville være blevet aftalt mellem betaleren og den retmæssige ejer, hvis en sådan forbindelse ikke havde foreligget, finder bestemmelserne i denne artikel kun anvendelse på det sidstnævnte beløb. I så fald kan det overskydende beløb beskattes i overensstemmelse med lovgivningen i hver af de kontraherende stater under skyldig hensyntagen til de øvrige bestemmelser i denne aftale.

9 9 Artikel 13 Kapitalgevinster 1. Fortjeneste, som en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, erhverver ved afhændelse af fast ejendom, som nævnt i artikel 6, og som er beliggende i den anden kontraherende stat, kan beskattes i denne anden stat. 2. Fortjeneste ved afhændelse af rørlig ejendom, der udgør en del af erhvervsformuen i et fast driftssted, som et foretagende i en kontraherende stat har i den anden kontraherende stat, herunder fortjeneste ved afhændelse af et sådant fast driftssted (særskilt eller sammen med hele foretagendet), kan beskattes i denne anden stat. 3. Fortjeneste, som et foretagende fra en kontraherende stat erhverver ved afhændelse af skibe eller fly, der anvendes i international trafik, eller af rørlig formue, som er knyttet til driften af sådanne skibe eller fly, kan kun beskattes i denne stat. 4. Fortjeneste, som et foretagende fra en kontraherende stat erhverver ved afhændelse af containere (herunder anhængere, pramme og lignende udstyr til transport af containere), der anvendes til transport af varer i international trafik, kan kun beskattes i denne stat. 5. Fortjeneste ved afhændelse af andre aktiver end dem, der er nævnt i de foregående stykker, kan kun beskattes i den kontraherende stat, hvor afhænderen er hjemmehørende. Artikel 14 Indkomst fra personligt arbejde i ansættelsesforhold 1. Medmindre bestemmelserne i artikel 15, 17 og 18 medfører andet, kan gage, løn og andre lignende vederlag, som erhverves af en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, for personligt arbejde, kun beskattes i denne stat, medmindre arbejdet er udført i den anden kontraherende stat. Er arbejdet udført dér, kan det vederlag, som erhverves herfor, beskattes i denne anden stat. 2. Uanset bestemmelserne i stykke l, kan vederlag, som erhverves af en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, for personligt arbejde udført i den anden kontraherende stat, kun beskattes i den førstnævnte stat, hvis: a) modtageren opholder sig i den anden stat i en eller flere perioder, der tilsammen ikke overstiger 183 dage i en 12-måneders periode, der begynder eller slutter i det pågældende skatteår, og b) vederlaget betales af eller for en arbejdsgiver, der er hjemmehørende i den førstnævnte stat, og c) vederlaget ikke påhviler et fast driftssted, som arbejdsgiveren har i den anden stat. 3. Uanset de foregående bestemmelser i denne artikel kan vederlag for personligt arbejde, som udføres om bord på et skib eller et fly, der anvendes i internationale trafik af et foretagende i en kontraherende stat, kun beskattes i denne stat. Artikel 15 Bestyrelseshonorar Bestyrelseshonorarer og andre lignende vederlag, som erhverves af en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, i hans egenskab af medlem af bestyrelsen for et selskab, der er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, kan beskattes i denne anden stat.

10 10 Artikel 16 Kunstnere og sportsfolk 1. Uanset bestemmelserne i artikel 7 og 14, kan indkomst, som erhverves af en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, som optrædende kunstner, såsom teater-, film-, radio- eller fjernsynskunstner, eller musiker, eller som sportsudøver, ved personligt udøvet virksomhed som sådan i den anden kontraherende stat, beskattes i denne anden stat. 2. Hvis indkomst ved personlig virksomhed, der udøves i egenskab af optrædende kunstner eller sportsudøver, ikke tilfalder kunstneren eller sportsudøveren selv, men en anden person, kan denne indkomst uanset bestemmelserne i artiklerne 7 og 14 beskattes i den kontraherende stat, hvor kunstnerens eller sportsudøverens virksomhed udøves. 3. Bestemmelserne i stykke 1 og 2 finder ikke anvendelse på indkomst, der erhverves ved virksomhed, som udøves i en kontraherende stat af kunstnere eller sportsudøvere, hvis besøget i denne stat helt eller i det væsentlige er støttet af offentlige midler fra den ene eller begge kontraherende stater eller dertil hørende politiske underafdelinger eller lokale myndigheder. I så fald kan indkomsten kun beskattes i den kontraherende stat, hvor kunstneren eller sportsudøveren er hjemmehørende. Artikel 17 Pensioner, sociale ydelser og lignende betalinger 1. Betalinger, som en fysisk person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, modtager efter den sociale sikringslovgivning i den anden kontraherende stat eller efter enhver anden ordning fra midler tilvejebragt af denne anden stat eller en dertil hørende politisk underafdeling eller lokal myndighed, kan beskattes i denne anden stat. 2. Medmindre bestemmelserne i stykke 1 i denne artikel og artikel 18, stykke 2, medfører andet, kan pensioner og andre lignende vederlag, der hidrører fra en kontraherende stat og udbetales til en person, der er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, hvad enten dette sker for tidligere tjenesteydelser eller ikke, kun beskattes i denne anden kontraherende stat. Pensioner og andre lignende vederlag kan dog beskattes i den førstnævnte kontraherende stat, hvis: 1) bidrag indbetalt af modtageren til pensionsordningen blev fratrukket i modtagerens skattepligtige indkomst i den førstnævnte kontraherende stat efter lovgivningen i denne stat; eller 2) bidrag indbetalt af en arbejdsgiver ikke var skattepligtig indkomst for modtageren i den førstnævnte stat efter lovgivningen i denne stat. 3. Pensioner anses for at hidrøre fra en kontraherende stat, hvis de udbetales af en pensionskasse eller anden tilsvarende institution, der udbyder pensionsordninger, som fysiske personer kan tilslutte sig med henblik på at sikre sig pensionsydelser, når en sådan pensionskasse eller anden tilsvarende institution er oprettet, skattemæssigt anerkendt og kontrolleret i overensstemmelse med lovgivningen i denne stat. Artikel 18 Offentligt hverv 1. a) Gage, løn og andre lignende vederlag, undtagen pensioner, der udbetales af en kontraherende stat, eller en dertil hørende politisk underafdeling eller lokal myndighed til en fysisk person for udførelse af hverv for denne stat eller underafdeling eller myndighed, kan kun beskattes i denne stat. b) Sådan gage, løn eller lignende vederlag kan dog kun beskattes i den anden kontraherende stat, hvis hvervet er udført i denne stat, og den pågældende er en i denne stat hjemmehørende person, som: (i) er statsborger i denne stat; eller

11 11 (ii) ikke blev hjemmehørende i denne stat alene med det formål at udføre hvervet. 2. a) Enhver pension, som udbetales af en kontraherende stat eller en dertil hørende politisk underafdeling eller lokal myndighed, eller fra midler tilvejebragt af disse, til en fysisk person for udførelse af hverv for denne stat eller underafdeling eller myndighed, kan kun beskattes i denne stat. b) En sådan pension kan dog kun beskattes i den anden kontraherende stat, hvis modtageren er hjemmehørende i og statsborger i denne stat. 3. Bestemmelserne i artiklerne 14, 15, 16 og 17 finder anvendelse på gage, løn og andre lignende vederlag, og på pensioner, der udbetales for udførelse af hverv i forbindelse med erhvervsvirksomhed, der drives af en kontraherende stat, eller en dertil hørende politisk underafdeling eller lokal myndighed. Artikel 19 Studerende Beløb, som en studerende eller lærling, der er, eller som umiddelbart før han besøger en kontraherende stat, var hjemmehørende i den anden kontraherende stat, og som opholder sig i den førstnævnte stat udelukkende i studie- eller uddannelsesøjemed, modtager med henblik på sit underhold, studium eller uddannelse, beskattes ikke i denne stat under forudsætning af, at sådanne beløb hidrører fra kilder uden for denne stat. Artikel 20 Andre indkomster 1. Indkomster, som erhverves af en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, og som ikke er behandlet i de foranstående artikler i denne aftale, kan, uanset hvorfra de hidrører, kun beskattes i denne stat. 2. Bestemmelserne i stykke 1 finder ikke anvendelse på indkomst, bortset fra indkomst af fast ejendom som defineret i artikel 6, stykke 2, hvis den i den kontraherende stat hjemmehørende modtager af en sådan indkomst driver erhvervsvirksomhed i den anden kontraherende stat gennem et dér beliggende fast driftssted, og den rettighed eller det formuegode, som ligger til grund for den udbetalte indkomst, har direkte forbindelse med et sådant fast driftssted. I så fald finder bestemmelserne i artikel 7 anvendelse. Artikel 21 Ophævelse af dobbeltbeskatning 1. Hvis en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, erhverver indkomst, som ifølge bestemmelserne i denne aftale kan beskattes i den anden kontraherende stat, skal den førstnævnte stat nedsætte den pågældende persons indkomstskat med et beløb svarende til den indkomstskat, der er betalt i denne anden stat. Dette fradrag kan dog ikke overstige den del af indkomstskatten, som beregnet inden fradraget er givet, der kan henføres til den indkomst, som kan beskattes i denne anden stat. 2. Hvis en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, erhverver indkomst, som ifølge bestemmelserne i denne aftale er fritaget fra beskatning i denne stat, kan denne stat ved beregningen af skatten af anden indkomst tage hensyn til den indkomst, der er fritaget for beskatning. Artikel 22 Ikke-diskriminering 1. Statsborgere i en kontraherende stat kan ikke i den anden kontraherende stat undergives nogen beskatning eller dermed forbundne krav, som er anderledes eller mere byrdefulde end den beskatning og dermed

12 12 forbundne krav, som statsborgere i denne anden stat under samme forhold, særligt med hensyn til skattemæssigt hjemsted, er eller måtte blive undergivet. Uanset bestemmelserne i artikel 1 skal denne bestemmelse også finde anvendelse på personer, der ikke er hjemmehørende i en af eller begge de kontraherende stater. 2. Statsløse personer, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, kan ikke i nogen af de kontraherende stater undergives nogen beskatning eller dermed forbundne krav, som er anderledes eller mere byrdefulde end den beskatning og dermed forbundne krav, som statsborgere i den pågældende stat under samme forhold er eller måtte blive undergivet. 3. Beskatning af et fast driftssted, som et foretagende i en kontraherende stat har i den anden kontraherende stat, må ikke være mindre fordelagtig i denne anden stat end beskatningen af foretagender i denne anden stat, der driver samme virksomhed. Denne bestemmelse kan ikke fortolkes som forpligtende en kontraherende stat til at indrømme personer, der er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, de personlige skattemæssige begunstigelser, lempelser og nedsættelser, som den som følge af ægteskabelig stilling eller forsørgerpligt over for familie indrømmer personer, der er hjemmehørende inden for dens eget område. 4. Medmindre bestemmelserne i artikel 9, stykke 1, artikel 11, stykke 4 eller artikel 12, stykke 4, finder anvendelse, kan renter, royalties og andre udbetalinger, der betales af et foretagende i en kontraherende stat til en person, der er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, fratrækkes ved opgørelsen af et sådant foretagendes skattepligtige indkomst under samme betingelser, som hvis de var blevet betalt til en person, der er hjemmehørende i den førstnævnte stat. 5. Foretagender i en kontraherende stat, hvis kapital helt eller delvis ejes eller kontrolleres, direkte eller indirekte, af en eller flere personer, der er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, kan ikke i den førstnævnte stat undergives nogen beskatning eller dermed forbundne krav, som er anderledes eller mere byrdefulde end den beskatning og dermed forbundne krav, som andre tilsvarende foretagender i den førstnævnte stat er eller måtte blive undergivet. 6. Bestemmelserne i denne artikel finder anvendelse på de skatter, som er omfattet af denne aftale. Artikel 23 Fremgangsmåden ved indgåelse af gensidige aftaler 1. Hvis en person mener, at foranstaltninger truffet af en af eller begge de kontraherende stater for ham medfører eller vil medføre en beskatning, som ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i denne aftale, kan han, uanset hvilke retsmidler, der måtte være foreskrevet i disse staters interne lovgivning, indbringe sin sag for den kompetente myndighed i den kontraherende stat, hvor han er hjemmehørende eller, hvis hans sag er omfattet af artikel 22, stykke 1, for den kompetente myndighed i den kontraherende stat, hvor han er statsborger. Sagen skal indbringes inden tre år fra den dag, hvor der er givet ham den første underretning om den foranstaltning, der medfører en beskatning, som ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i denne aftale. 2. Den kompetente myndighed skal, hvis indsigelsen forekommer den at være berettiget, og hvis den ikke selv kan nå frem til en rimelig løsning, søge at løse sagen ved gensidig aftale med den kompetente myndighed i den anden kontraherende stat med henblik på at undgå en beskatning, der ikke er i overensstemmelse med denne aftale. Enhver indgået aftale skal gennemføres uden hensyn til de tidsfrister, der er fastsat i de kontraherende staters interne lovgivning. 3. De kontraherende staters kompetente myndigheder skal søge ved gensidig aftale at løse vanskeligheder eller tvivlsspørgsmål, der måtte opstå med hensyn til fortolkningen eller anvendelsen af denne aftale. De kan også forhandle om undgåelse af dobbeltbeskatning i tilfælde, som ikke er omhandlet i aftalen. 4. De kontraherende staters kompetente myndigheder kan træde i direkte forbindelse med hinanden, herunder gennem en fælles kommission, der består af dem selv eller deres repræsentanter, med henblik på indgåelse af en aftale i overensstemmelse med de foregående stykker.

13 13 Artikel 24 Udveksling af oplysninger 1. De kontraherende staters kompetente myndigheder skal udveksle sådanne oplysninger, som kan forudses at være relevante for at gennemføre bestemmelserne i denne aftale eller for administrationen eller håndhævelsen af intern lovgivning vedrørende skatter af enhver art og betegnelse, som pålægges på vegne af de kontraherende stater eller deres politiske underafdelinger eller lokale myndigheder, i det omfang denne beskatning ikke strider mod aftalen. Udvekslingen af oplysninger er ikke begrænset af artikel 1 og Enhver oplysning, som en kontraherende stat har modtaget i medfør af stykke 1, skal holdes hemmelig på samme måde som oplysninger, der er tilvejebragt i medfør af denne stats interne lovgivning og må kun meddeles til personer eller myndigheder (herunder domstole og forvaltningsmyndigheder), der er beskæftiget med ligning, opkrævning, tvangsfuldbyrdelse, retsforfølgning eller afgørelse af klager med hensyn til de skatter, der er omhandlet i stykke 1, eller tilsynet med førnævnte. Sådanne personer eller myndigheder må kun anvende oplysningerne til sådanne formål. De må meddele oplysningerne under offentlige retshandlinger eller i retsafgørelser. 3. Bestemmelserne i stykke 1 og 2 kan i intet tilfælde fortolkes således, at der pålægges en kontraherende stat en pligt til: a) at udføre forvaltningsakter, der strider mod denne eller den anden kontraherende stats lovgivning og forvaltningspraksis; b) at meddele oplysninger, som ikke kan opnås i henhold til denne eller den anden kontraherende stats lovgivning eller normale forvaltningspraksis; c) at meddele oplysninger, som ville røbe nogen erhvervsmæssig, forretningsmæssig, industriel, kommerciel eller faglig hemmelighed eller fremstillingsmetode, eller oplysninger, hvis offentliggørelse ville være i strid med almene hensyn (»ordre public«). 4. Hvis en kontraherende stat anmoder om oplysninger i overensstemmelse med denne artikel, skal den anden kontraherende stat bruge sine foranstaltninger til indhentning af oplysninger for at indhente de oplysninger, der er anmodet om, selv om denne anden stat ikke måtte have behov for disse oplysninger til egne skattemæssige formål. Forpligtelsen i det foregående punktum gælder med forbehold af begrænsningerne i stykke 3, men i intet tilfælde skal sådanne begrænsninger fortolkes således, at de gør det muligt for en kontraherende stat at afslå at meddele oplysninger, blot fordi denne ikke selv har nogen skattemæssig interesse i sådanne oplysninger. 5.I intet tilfælde kan bestemmelserne i stykke 3 fortolkes således, at de gør det muligt for en kontraherende stat at afslå at meddele oplysninger, blot fordi oplysningerne besiddes af en bank, anden finansiel institution, repræsentant eller en person, som optræder i egenskab af bemyndiget eller som formynder, eller fordi oplysningerne drejer sig om ejerforhold i en person. Artikel 25 Medlemmer af diplomatiske repræsentationer og konsulære embeder Intet i denne aftale berører de skattemæssige begunstigelser, som medlemmer af diplomatiske repræsentationer eller konsulære embeder nyder i henhold til folkerettens almindelige regler eller særlige aftaler. Artikel 26 Territoriel udvidelse 1. Denne aftale kan enten i sin helhed eller med de fornødne ændringer udvides til enhver del af de kontraherende staters territorium, som specifikt er udelukket fra aftalens anvendelsesområde, eller til enhver

14 14 stat eller ethvert område, for hvis internationale relationer Danmark eller Cypern er ansvarlige, og som pålægger skatter af tilsvarende karakter som dem, der er omfattet af aftalen. Enhver sådan udvidelse skal have virkning fra den dato og være undergivet sådanne ændringer og betingelser, herunder betingelser vedrørende opsigelse, som måtte blive aftalt mellem de kontraherende stater i noter, der skal udveksles ad diplomatisk vej eller på anden måde i overensstemmelse med deres forfatningsmæssige regler. 2. Medmindre de kontraherende stater aftaler andet, omfatter opsigelsen af aftalen af en af dem i henhold til artikel 28 også, på samme måde som angivet i nævnte artikel, anvendelsen af aftalen på de dele af de kontraherende staters territorium eller de stater eller områder, hvortil den er blevet udvidet i henhold til denne artikel. Artikel 27 Ikrafttræden 1. De kontraherende stater skal hver give hinanden underretning om, at de forfatningsmæssige betingelser for aftalens ikrafttræden er opfyldt. 2. Aftalen træder i kraft på datoen for den sidste af de underretninger, der er nævnt i stykke 1. Bestemmelserne i denne aftale har virkning: i) med hensyn til skatter indeholdt ved kilden, for så vidt angår beløb, der er betalt eller godskrevet, fra og med den første dag i januar, som følger efter den dato, på hvilken aftalen træder i kraft; og ii) med hensyn til andre skatter, for så vidt angår indkomstår, der begynder fra og med den første dag i januar, som følger efter den dato, på hvilken aftalen træder i kraft. 3. Ved denne aftales ikrafttræden ophører overenskomsten mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Cyperns regering til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskatter, undertegnet den 26. maj 1981, med at have virkning: i) med hensyn til skatter indeholdt ved kilden, for så vidt angår beløb, der er betalt eller godskrevet, fra og med den første dag i januar, som følger efter den dato, på hvilken aftalen træder i kraft; og ii) med hensyn til andre skatter, for så vidt angår indkomstår, der begynder fra og med den første dag i januar, som følger efter den dato, på hvilken aftalen træder i kraft. Artikel 28 Opsigelse Denne aftale forbliver i kraft, indtil den opsiges af en kontraherende stat. Hver af de kontraherende stater kan opsige aftalen ved ad diplomatisk vej at give meddelelse om opsigelsen mindst 6 måneder før udløbet af ethvert kalenderår efter 5 år fra aftalens ikrafttræden. I så fald ophører aftalen med at have virkning: (i) (ii) med hensyn til skatter indeholdt ved kilden, for så vidt angår beløb, der er betalt eller godskrevet, i eller efter udløbet af det kalenderår, i hvilket meddelelsen er givet; og med hensyn til andre skatter, for så vidt angår indkomstår, der begynder i eller efter udløbet af det kalenderår, i hvilket meddelelsen er givet. TIL BEKRÆFTELSE HERAF har de undertegnede, dertil behørigt befuldmægtigede, underskrevet denne aftale. UDFÆRDIGET i to eksemplarer i København den 11. oktober 2010 på engelsk. For Kongeriget Danmark Troels Lund Poulsen For Republikken Cypern George C. Kasoulides

15 15 PROTOKOL Ved undertegnelsen af denne aftale mellem Kongeriget Danmark og Republikken Cypern til undgåelse af dobbelbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår indkomstskatter er begge stater enige om, at denne protokol skal udgøre en integreret del af aftalen: For så vidt angår artikel 24»Udveksling af oplysninger«: 1. Når den anmodende kontraherende stat anmoder om oplysninger i henhold til artikel 24, skal den for at synliggøre den forudsete relevans af de oplysninger, der anmodes om, give følgende oplysninger: a) identiteten af den person, som er genstand for undersøgelse eller efterforskning; b) en erklæring om de oplysninger, der anmodes om, herunder deres karakter og den form, i hvilken den anmodende kontraherende stat ønsker at modtage oplysningerne fra den anmodede kontraherende stat; c) det skattemæssige formål, for hvilket oplysningerne søges; d) grunde til at antage, at de oplysninger, der anmodes om, opbevares hos den anmodede kontraherende stat eller besiddes eller kontrolleres af en person, der befinder sig i den anmodede kontraherende stats jurisdiktion; e) i det omfang det vides, navn og adresse på enhver person, som antages at besidde de oplysninger, der anmodes om; f) en erklæring om, at anmodningen er i overensstemmelse med lovgivning og administrativ praksis i den anmodende kontraherende stat, og at den anmodende kontraherende stats kompetente myndighed ville være i stand til at indhente de anmodede oplysninger efter den anmodende kontraherende stats lovgivning eller normale forvaltningspraksis, hvis oplysningerne har været i den anmodende kontraherende stats jurisdiktion, og at anmodningen er i overensstemmelse med denne aftale; g) en erklæring om, at den anmodende kontraherende stat har udtømt alle muligheder, der står til rådighed på dens eget område, for at indhente oplysningerne, undtagen sådanne, som ville medføre uforholdsmæssige vanskeligheder; 2. De oplysninger, som en kontraherende stat anmoder om, skal ikke stilles til rådighed, medmindre den anmodende kontraherende stat har bestemmelser om gensidighed og/eller anvender en passende forvaltningspraksis i forhold til tilvejebringelse af de oplysninger, der anmodes om. TIL BEKRÆFTELSE HERAF har de undertegnede, dertil behørigt befuldmægtigede, underskrevet denne protokol. UDFÆRDIGET i to eksemplarer i København den 11. oktober 2010 på engelsk. For Kongeriget Danmark Troels Lund Poulsen For Republikken Cypern Georges C. Kasoulides

16 16 Bemærkninger til lovforslaget 1. Indledning Almindelige bemærkninger Lovforslaget har til formål at gennemføre den nye dansk-cypriotiske dobbeltbeskatningsaftale, når aftalens betingelser herfor er opfyldt. Med en vedtagelse af lovforslaget giver Folketinget samtykke til, at regeringen på Danmarks vegne tiltræder aftalen. Aftalen træder i kraft, når den er tiltrådt af både den danske og den cypriotiske regering. Samtidig ophører den hidtidige dobbeltbeskatningsoverenskomst fra 1981 at have virkning. En dobbeltbeskatningsaftale mellem to lande har som hovedformål at ophæve international dobbeltbeskatning i forholdet mellem disse lande. Aftalen medvirker derved til at fjerne de hindringer, som dobbeltbeskatning kan medføre for udviklingen af de økonomiske relationer mellem landene. En dobbeltbeskatningsaftale giver selskaber og personer fra det ene land bedre skattemæssige betingelser for investering, etablering eller arbejde i det andet land både som følge af at dobbeltbeskatning undgås, og som følge af at der er større klarhed over de skattemæssige konsekvenser af økonomiske dispositioner. Danmark og Cypern har i dag en dobbeltbeskatningsoverenskomst fra Når den nye aftale træder i kraft, ophæves den hidtil gældende overenskomst. Den nye aftale er indgået, fordi den gældende overenskomst må anses for utidssvarende. Da den gældende overenskomst blev indgået i 1981, var de erhvervsmæssige forhold mellem Danmark og Cypern helt anderledes end i dag. Desuden er den gældende overenskomst formuleret på grundlag af OECD-modellen fra 1977, mens den nye aftale er formuleret på grundlag af OECD-modellen fra Den vigtigste ændring ved den nye aftale mellem Danmark og Cypern vedrører ændring af metoden til ophævelse af dobbeltbeskatning. Efter den gældende overenskomst er lempelsesmetoden credit, idet der dog er matching credit på renter og udbytter. Det vil sige, at Danmark skal give fradrag i den danske skat på renter og udbytter for en cypriotisk skat på henholdsvis 15 pct. (udbytter) og 10 pct. (renter), selv om den faktisk betalte cypriotiske skat er lavere. I fremtiden er lempelsesmetoden alene credit. 2. Baggrunden for dobbeltbeskatningsaftalen og dens indhold En dobbeltbeskatningsaftale mellem to stater har som hovedformål at undgå international dobbeltbeskatning som følge af, at begge stater beskatter en person eller et selskab af den samme indkomst. Det sker typisk, når en person eller et selskab, der er hjemmehørende i den ene stat, modtager indkomst fra den anden stat. Danmark beskatter som hovedregel efter globalindkomstprincippet. Det betyder, at en person eller et selskab, som er hjemmehørende i Danmark, som udgangspunkt er fuldt skattepligtig til Danmark, dvs. skattepligtig af samtlige sine indkomster, hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke. Det følger af statsskattelovens 4. Samtidig har Danmark regler om begrænset skattepligt for personer og selskaber, der ikke er omfattet af fuld skattepligt, men modtager indkomst fra kilder i Danmark. Den begrænsede skattepligt medfører, at Danmark beskatter personer og selskaber, som er hjemmehørende i andre stater, af en række indkomsttyper, som de pågældende modtager fra Danmark. Kildeskattelovens 2 og selskabsskattelovens 2 opregner de indkomsttyper, der er omfattet af begrænset skattepligt. Cypern har tilsvarende regler om fuld skattepligt for personer og selskaber, som er hjemmehørende i denne stat, og om begrænset skattepligt af personer og selskaber i andre stater, som modtager indkomst fra kilder i denne stat. Hvis eksempelvis en person eller et selskab, som er hjemmehørende i Cypern, modtager indkomst fra kilder i Danmark, vil Danmark beskatte denne indkomst, såfremt de danske regler om begrænset skattepligt er opfyldt. Imidlertid vil modtageren også være skattepligtig af den pågældende indkomst i Cypern i overensstemmelse med de cypriotiske skatteregler (globalindkomstprincippet). Hvis der ikke var nogen dobbeltbeskatningsaftale mellem de to stater, ville begge stater beskatte fuldt ud efter deres interne regler, og der kunne dermed foreligge et tilfælde af dobbeltbeskatning. Tilsvarende gælder for indkomst fra Cypern, som modtages i Danmark. Dobbeltbeskatningsaftalen mellem Danmark og Cypern skal hindre denne dobbeltbeskatning, og det formål kan kun opnås ved, at den ene eller den anden stat eller begge stater nedsætter den beskatning, som skulle ske efter den interne skattelovgivning, hvis der ikke var en aftale.

17 17 Aftalen har derfor en række regler (artikel 6 20) vedrørende forskellige typer indkomster, som angiver, hvornår Danmark henholdsvis Cypern kan beskatte indkomst, som en person eller et selskab, der er hjemmehørende i den ene stat (bopælsstaten), modtager fra den anden stat (kildestaten). For kildestaten er der tale om, at denne stat indskrænker eller helt frafalder sin begrænsede skattepligt på indkomst, som oppebæres af en modtager i den anden stat. Den dansk-cypriotiske dobbeltbeskatningsaftale medfører således f.eks., at Danmark kun kan gennemføre reglerne om begrænset skattepligt af indkomst, som personer og selskaber i Cypern modtager fra Danmark, i det omfang beskatningen er i overensstemmelse med aftalen. Tilsvarende gælder for indkomst, som personer og selskaber i Danmark modtager fra Cypern. For bopælsstaten kan der ligeledes være tale om begrænsninger i denne stats ret til at beskatte en person eller et selskab, der er hjemmehørende i denne stat, af indkomst fra den anden stat, ligesom bopælsstaten skal anvende den metode for lempelse af dobbeltbeskatning, som aftalen foreskriver, jf. nedenfor. Det bemærkes, at dobbeltbeskatningsaftalen ikke i sig selv medfører, at der sker dansk beskatning. Dobbeltbeskatningsaftalen kan medføre, at Danmark kan beskatte en indkomst. Hvis Danmark skal beskatte en indkomst, som betales til eller modtages fra Cypern, skal der være hjemmel til dette såvel i aftalen som i den interne danske skattelovgivning. Selv om Danmark efter aftalen har ret til at beskatte en bestemt type indkomst, sker der kun dansk beskatning af den pågældende indkomst i det omfang, der er hjemmel i de danske skatteregler til at beskatte indkomsten. Udover bestemmelser om fordeling af beskatningsretten har aftalen en bestemmelse om, hvordan de to stater skal lempe for dobbeltbeskatning (artikel 21). Den såkaldte metodebestemmelse angiver, hvordan en stat skal lempe for dobbeltbeskatning, når en person eller et selskab, der er hjemmehørende i denne stat (bopælsstaten), modtager indkomst fra den anden stat (kildestaten), og kildestaten kan beskatte indkomsten efter de andre artikler i aftalen. Metodebestemmelsen er nødvendig, fordi aftalen ikke hindrer bopælsstaten i at medregne den udenlandske indkomst ved beskatningen, selv om kildestaten har ret til at beskatte denne indkomst. Lempelsesmetoden for Danmarks vedkommende er credit-metoden.for en person eller et selskab hjemmehørende i Danmark med indkomst fra Cypern medfører denne indkomst, at hvis Cypern efter aftalen kan beskatte indkomsten, skal Danmark nedsætte sin skat af indkomsten med den betalte cypriotiske skat. Nedsættelsen kan dog ikke være større end den danske skat af den pågældende indkomst. Samme lempelsesmetode anvendes i de interne danske lempelsesregler, jf. ligningslovens 33. Aftalen har en bestemmelse om proceduren for indgåelse af gensidige aftaler (artikel 23). For det første angår bestemmelsen konkrete tilfælde, hvor en person eller et selskab mener, at pågældende er udsat for beskatning i strid med aftalen. Det kan f.eks. skyldes, at de to staters skattemyndigheder har en forskellig fortolkning af aftalen. For det andet giver bestemmelsen hjemmel til indgåelse af gensidige aftaler til løsning af generelle spørgsmål. Endvidere har aftalen en bestemmelse om administrativ bistand gennem udveksling af oplysninger (artikel 24). Efter bestemmelsen skal de danske skattemyndigheder sende oplysninger til de cypriotiske skattemyndigheder til brug ved cypriotisk beskatning. Om nødvendigt skal de danske myndigheder forinden indhente oplysninger hos personer eller selskaber m.v. her i landet, hvilket sker efter skattekontrollovens regler. Tilsvarende skal skattemyndighederne i Cypern sende (og eventuelt forinden indhente) oplysninger til de danske myndigheder, som så kan anvende oplysningerne ved skatteligningen her i landet. Artiklen giver også hjemmel til, at cypriotiske embedsmænd kan være til stede ved en undersøgelse, som de danske skattemyndigheder foretager hos personer eller selskaber her i landet, og omvendt. Endelig indeholder aftalen bestemmelser om ikke-diskriminering (artikel 22), bestemmelser om diplomater (artikel 25) og bestemmelser om ikrafttræden og om opsigelse af aftalen (artikel 27 og 28). Den dansk-cypriotiske dobbeltbeskatningsaftale er i vidt omfang formuleret på grundlag af den såkaldte OECD-model, som også ligger til grund for det danske forhandlingsoplæg. OECD-modellen er udarbejdet som en anbefaling til udformningen af en dobbeltbeskatningsaftale. Modellen har bemærkninger, som angiver fortolkningen af aftalens artikler. Modellen er som nævnt kun en anbefaling og derfor ikke bindende for staterne. OECD s medlemsstater kan indsætte forbehold om, at de ikke er enige i en artikel i modellen, og observationer om, at de ikke er enige i bemærkningernes fortolkning af en artikel eller har særlige synspunkter. I praksis ses mange afvigelser fra modellen i de aftaler, som de forskellige stater har indgået. Som følge af, at den nye aftale er formuleret på grundlag af OECD-modellen, skal den også fortolkes i overensstemmelse med bemærkningerne til OECD-model-

18 18 lens artikler. Dette gælder dog ikke i tilfælde, hvor aftalens bestemmelser er formuleret anderledes end OECD-modellen. 3. Dobbeltbeskatningsaftalens betydning i forhold til intern dansk skatteret Dobbeltbeskatningsaftalen indskrænker som ovenfor nævnt Danmarks muligheder for at gennemføre den beskatning, som skulle gennemføres efter de danske skatteregler, hvis Danmark ikke havde en dobbeltbeskatningsaftale med Cypern. Disse skatteregler omtales herefter som intern dansk skatteret. Dobbeltbeskatningsaftalen lemper altså beskatningen i forhold til den beskatning, som skulle ske efter intern dansk skatteret. Aftalens betydning i forhold til intern dansk skatteret er omtalt nedenfor. Der redegøres først for dansk begrænset skattepligt af indkomst, som hidrører fra Danmark og betales til en person eller et selskab, der er hjemmehørende i Cypern efter aftalens artikel 4 (3.1), derefter for dansk fuld skattepligt af indkomst, som hidrører fra Cypern og betales til en person eller et selskab, der er hjemmehørende i Danmark efter artikel 4 (3.2), og derefter for det tilfælde, at en person eller et selskab har»dobbelt domicil«, fordi pågældende er omfattet af fuld skattepligt i begge stater, men hjemmehørende i Cypern efter artikel 4 (3.3). Til sidst omtales særlige artikler (3.4). I redegørelsen er en kort omtale af aftalens enkelte artikler. Artiklerne er også omtalt under de særlige bemærkninger til Betydningen for dansk begrænset skattepligt af indkomst her fra landet Artiklerne 5 20 vedrører Danmarks mulighed for at gennemføre de gældende regler i intern dansk skatteret om begrænset skattepligt af personer og selskaber i Cypern, som modtager indkomst fra kilder her i landet. Efter kildeskattelovens 2 og selskabsskattelovens 2 er personer og selskaber i Cypern begrænset skattepligtige af de indkomsttyper, der er opregnet i disse bestemmelser. I det følgende bruges udtrykket»personer og selskaber i Cypern«om personer og selskaber, der er hjemmehørende i denne stat, som er begrænset skattepligtige til Danmark. Udtrykket»et cypriotisk foretagende«benyttes om et foretagende, der drives af personer eller selskaber i Cypern. Artikel 5 og artikel 7 angår beskatning af fortjeneste ved erhvervsmæssig virksomhed. Efter artikel 7 kan et cypriotisk foretagendes fortjeneste ved erhvervsmæssig virksomhed kun beskattes i Cypern. Hvis et cypriotisk foretagende udøver erhvervsvirksomhed gennem et såkaldt fast driftssted her i landet, kan Danmark dog beskatte foretagendet, men kun af fortjeneste, som det har opnået gennem det faste driftssted. Artikel 5 definerer fast driftssted. Det omfatter især et sted, hvorfra et foretagende ledes, en filial, et kontor, et værksted, en fabrik og en olie- eller gaskilde eller andet sted for indvinding af naturforekomster. Fast driftssted begrebet omfatter desuden en byggeplads eller et anlægs- eller monteringsarbejde, som opretholdes i mere end 12 måneder, samt en borerig eller anden installation til efterforskning af naturforekomster, hvis virksomheden varer i mere end 12 måneder. Kildeskattelovens 2, stk. 1, nr. 4, og selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra a, medfører, at personer og selskaber i Cypern er begrænset skattepligtige af fortjeneste gennem et fast driftssted her i landet. Fast driftssted ved anvendelsen af intern dansk ret defineres som hovedregel efter definitionen af fast driftssted i OECD-modellens artikel 5. Bygge-, anlægs- eller monteringsarbejde udgør dog et fast driftssted fra 1. dag. Endvidere er personer og selskaber i Cypern begrænset skattepligtige af enhver form for indkomst i forbindelse med forundersøgelse, efterforskning eller indvinding af kulbrinter og dertil knyttet virksomhed, herunder anlæg af rørledninger, forsyningstjeneste samt skibstransport og rørledningstransport af indvundne kulbrinter, jf. kulbrinteskattelovens måneders begrænsningen i dobbeltbeskatningsaftalens artikel 5 medfører, at Danmark ikke kan beskatte personer og selskaber i Cypern af fortjeneste ved bygge, anlægs- eller monteringsarbejde her i landet af en varighed på op til 12 måneder. Tilsvarende gælder for fortjeneste ved arbejde her i landet i tilknytning til forundersøgelse, efterforskning eller indvinding af kulbrinter. Artikel 6 medfører, at indkomst af fast ejendom (herunder indkomst af land- og skovbrug) kan beskattes i den stat, hvor den faste ejendom er beliggende. Bestemmelsen omfatter også indkomst ved udleje af fast ejendom. Artikel 6 svarer til bestemmelserne i kildeskattelovens 2, stk. 1, nr. 5, og selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra b, som medfører, at personer og selskaber i Cypern er begrænset skattepligtige af indkomst fra fast ejendom her i landet. Denne beskatning er i overensstemmelse med aftalen. Artikel 8 medfører, at et foretagendes indkomst fra drift af international trafik kun kan beskattes i den stat, hvor det pågældende foretagende er hjemmehørende. Under visse betingelser gælder det samme for indkomst ved udleje af skibe og fly samt indkomst fra drift af containere.

19 19 Det medfører, at Danmark ikke kan beskatte et cypriotisk skibs- eller luftfartsforetagende, som har indkomst ved international trafik til og fra Danmark, selv om det pågældende foretagende har fast driftssted her i landet. Artikel 9 medfører, at transaktioner mellem forbundne foretagender fra de to stater skal foregå på markedsvilkår, dvs. som om handlen eller transaktionen var sket mellem uafhængige parter (det såkaldte arms-længdeprincip). Efter artikel 9, stk. 1, kan en stat forhøje fortjenesten, som et foretagende i denne stat oplyser, at det havde ved interne transaktioner med et koncernforbundet foretagende i den anden stat, så fortjenesten kommer til at svare til, hvad der ville blive aftalt mellem uafhængige parter. Artikel 9, stk. 2, medfører, at i så fald skal den anden stat foretage en passende regulering af fortjenesten for det koncernforbundne foretagende i den anden stat. Artikel 10 indskrænker Danmarks mulighed for at beskatte udbyttebetalinger fra danske selskaber, hvis udbyttets retmæssige ejer er personer og selskaber hjemmehørende i Cypern. Den danske skat af udbyttet må højst være på 15 pct. af udbyttets bruttobeløb, og Danmark må ikke beskatte udbyttet, hvis udbyttets retmæssige ejer er et selskab, hjemmehørende i Cypern, som ejer mindst 10 pct. af det danske selskab, hvis udbyttets retmæssige ejer er den cypriotiske stat, herunder nationalbanken eller anden offentlig myndighed, eller hvis udbyttets retmæssige ejer er en pensionskasse, hjemmehørende i Cypern, jf. artikel 10, stk. 2. Danmark kan dog beskatte udbyttet, hvis den retmæssige ejer har et fast driftssted her i landet, og udbyttet er knyttet til dette faste driftssted, jf. artikel 10, stk. 4. Efter kildeskattelovens 2, stk. 1, nr. 6, og selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra c, er en person eller et selskab i Cypern begrænset skattepligtig af udbytte, som pågældende modtager fra et dansk selskab. Der er også begrænset skattepligt af afståelsessummer i tilfælde, hvor aktier afstås til det selskab, som har udstedt dem, og hvor afståelsen er omfattet af ligningslovens 16 B, stk. 1. Det bemærkes, at Danmark har taget forbehold til OECD-modellens artikel 10 om, at Danmark i visse tilfælde anser afståelsessummen ved afståelse af aktier som udbytte, der er omfattet af artikel 10. Skatten er som udgangspunkt på 28 pct. af udbyttets bruttobeløb, men skatten nedsættes til 15 pct., hvis udbyttemodtageren ejer mindre end 10 pct. af aktiekapitalen i det danske selskab, jf. kildeskattelovens 2, stk. 5, og selskabsskattelovens 2, stk. 2. Der er dog ikke begrænset skattepligt, hvis udbyttet er omfattet af EU s moder/datterselskabsdirektiv, dvs. hvis udbyttets retmæssige ejer er et cypriotisk selskab, som ejer mindst 10 pct. af det danske selskab, jf. selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra c. Hvis en person eller et selskab i Cypern har et fast driftssted her i landet, er den pågældende begrænset skattepligtig af overskuddet af dette driftssted, og i denne skattepligtige indkomst indgår eventuelt udbytte af aktier i danske selskaber, hvis aktierne er knyttet til det faste driftssted. For så vidt angår personer gælder dette dog alene for udbytte af næringsaktier. Denne beskatning er i overensstemmelse med artikel 10, stk. 4. Den vigtigste virkning af aftalen er altså, at den hindrer Danmark i at gennemføre den begrænsede skattepligt af udbyttebetalinger fra danske selskaber, hvis den retmæssige ejer er en pensionskasse hjemmehørende i Cypern eller den cypriotiske stat. Aftalen medfører også, at hvis en person i Cypern ejer mere end 10 pct. af et dansk selskab, skal den danske skat af udbytter af aktierne, som ellers ville være på 28 pct., nedsættes til 15 pct. Artikel 11 medfører, at Danmark ikke kan beskatte rentebetalinger fra kilder her i landet, hvis renternes retmæssige ejer er hjemmehørende i Cypern. Danmark kan dog beskatte renterne, hvis den retmæssige ejer har et fast driftssted her i landet, og renterne er knyttet til dette faste driftssted, jf. artikel 11, stk. 3. Efter kildeskatteloven er der ikke hjemmel til begrænset skattepligt af personer i Cypern, som modtager renter fra kilder her i landet. Selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra d, medfører, at et selskab i Cypern under visse betingelser er begrænset skattepligtigt af renter fra et koncernforbundet dansk selskab. Den begrænsede skattepligt bortfalder dog under visse betingelser, bl.a. hvis det cypriotiske selskab er omfattet af cypriotisk selskabsbeskatning, der udgør mindst 75 pct. af dansk selskabsskat. Den cypriotiske selskabsskat er for tiden på 10 pct. og dermed mindre end 75 pct. af den danske selskabsskat på 25 pct. Et cypriotisk selskab er dermed omfattet af begrænset skattepligt efter selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra d, men aftalens artikel 11 medfører, at Danmark ikke kan opkræve skatten. Hvis den person eller det selskab i Cypern, som er retmæssige ejer af renterne, har et fast driftssted her i landet, er pågældende begrænset skattepligtig af overskuddet af dette driftssted, og i denne skattepligtige indkomst indgår eventuelle renter fra kilder her i landet, som er knyttet til driftsstedet. Denne beskatning er i overensstemmelse med artikel 11, stk. 3. Artikel 12 medfører, at Danmark ikke kan beskatte royalty-betalinger fra kilder her i landet, hvis royaltybeløbets retmæssige ejer er hjemmehørende i Cypern.

20 20 Danmark kan dog beskatte royalty, hvis den retmæssige ejer har et fast driftssted her i landet, og royalty-beløbet er knyttet til dette faste driftssted, jf. artikel 12, stk. 3. Efter kildeskattelovens 2, stk. 1, nr. 8, og selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra g, er personer og selskaber i Cypern begrænset skattepligtige af royalty fra kilder her i landet. Royalty defineres i kildeskattelovens 65 C, stk. 4. Royalty-definitionen i intern dansk skatteret er snævrere end definitionen af royalty i overenskomstens artikel 12, stk. 2. Skatten udgør 25 pct. af royalty-beløbets bruttobeløb. Aftalens artikel 12 medfører, at Danmark ikke kan opkræve royaltyskat af royalty-betalinger fra Danmark, hvis den retmæssige ejer er hjemmehørende i Cypern, medmindre den rettighed, som der betales royalty for, indgår som et aktiv i et fast driftssted, som ejeren har her i landet. Artikel 13 medfører, at Danmark kan beskatte personer og selskaber i Cypern af gevinst ved afhændelse af fast ejendom, der er beliggende her i landet, og af gevinst ved afhændelse af et fast driftssted, der er beliggende her i landet (herunder aktiver, som indgår i driftsstedet). Efter kildeskattelovens 2, stk. 1, nr. 4, og selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra a, er personer og selskaber i Cypern begrænset skattepligtige af gevinst ved afhændelse af fast ejendom her i landet, samt af gevinst ved afhændelse af fast driftssted her i landet, herunder aktiver i det faste driftssted. Denne beskatning er i overensstemmelse med aftalens artikel 13, stk. 1 og 2. Efter selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra h, er selskaber i Cypern begrænset skattepligtige af gevinst på visse fordringer, såfremt betingelserne for begrænset skattepligt af renterne er opfyldt, dvs. især at den danske skyldner og den udenlandske fordringshaver er koncernforbundet. Der er derimod ikke regler om begrænset skattepligt af gevinst, som en person eller et selskab i Cypern opnår ved afståelse af aktier, medmindre disse indgik i et fast driftssted her i landet. Dobbeltbeskatningsaftalens artikel 13, stk. 5, medfører, at Danmark ikke kan gennemføre beskatningen af gevinst ved afhændelse af fordringer, hvis fordringshaver er hjemmehørende i Cypern, medmindre fordringen indgik som et aktiv i fordringshavers faste driftssted her i landet. Artikel 14 medfører, at Danmark kan beskatte en person, som er hjemmehørende i Cypern, af løn m.v. for arbejde udført her i landet, hvis den pågældende opholder sig her i landet i en eller flere perioder på tilsammen over 183 dage i en 12-måneders periode, eller lønnen m.v. betales af eller for en arbejdsgiver, der er hjemmehørende her i landet, eller lønnen m.v. ikke påhviler et fast driftssted, som arbejdsgiveren har i Cypern. Efter kildeskattelovens 2, stk. 1, nr. 1, er en person fra Cypern begrænset skattepligtig af løn m.v. for arbejde udført her i landet for en person eller et selskab, der er fuldt skattepligtig, eller for et fast driftssted, som den pågældendes udenlandske arbejdsgiver har her i landet. Denne beskatning er i overensstemmelse med aftalen. Der er derimod ikke hjemmel i intern dansk skatteret til at udnytte retten efter aftalen til at beskatte en person fra Cypern af løn for arbejde udført her i landet i tilfælde, hvor personen opholder sig her i landet i mere end 183 dage for sin cypriotiske arbejdsgiver, som ikke har fast driftssted her i landet. Artikel 15 medfører, at Danmark kan beskatte en person, som er hjemmehørende i Cypern, af bestyrelseshonorar fra et dansk selskab. Efter kildeskattelovens 2, stk. 1, nr. 2, er en person fra Cypern begrænset skattepligtig af vederlag for medlemskab af eller som medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd og lign. Denne beskatning er i overensstemmelse med aftalen. Artikel 16 medfører, at Danmark kan beskatte en person, som er hjemmehørende i Cypern, af indkomst som optrædende kunstner eller som sportsudøver ved personligt udøvet virksomhed her i landet. Det samme gælder, selv om indkomsten ved denne virksomhed ikke tilfalder kunstneren eller sportsudøveren selv, men en anden person eller et selskab. Danmark kan dog ikke beskatte indkomsten, hvis virksomheden som kunstner eller sportsudøver her i landet helt eller i væsentligt omfang er støttet af midler fra Cypern. Der er ikke hjemmel i intern dansk skatteret til at udnytte retten efter aftalen til at beskatte en person fra Cypern af indkomst som optrædende kunstner eller sportsudøver her i landet, medmindre den pågældende er ansat af en dansk arbejdsgiver under sådanne forhold, at der er tale om et ansættelsesforhold. Artikel 17 medfører for det første, at Danmark kan beskatte personer, der er hjemmehørende i Cypern, af sociale pensioner og ydelser samt af udbetalinger fra andre ordninger, som er finansieret af midler fra den danske stat. Bestemmelsen medfører for det andet, at Danmark kan beskatte personer, der er hjemmehørende i Cypern, af udbetalinger fra pensionsordninger, når der tidligere er givet fradrag ved dansk beskatning for indbetalinger til disse ordninger, eller når en arbejdsgivers indbetalinger til ordningen ikke var skattepligtige i Danmark for arbejdstageren.

Lov om dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Cypern

Lov om dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Cypern LOV nr 377 af 02/05/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-611-0036 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om dobbeltbeskatningsaftale

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og. i Serbien. Til lovforslag nr. L 18 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og. i Serbien. Til lovforslag nr. L 18 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 18 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. november 2009 Forslag til Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Serbien 1. Overenskomst

Læs mere

Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ghana

Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ghana LOV nr 1471 af 19/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 9. december 2015 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 10-0214295 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om indgåelse af

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Georgien

Forslag. Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Georgien Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 12. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Georgien

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Georgien. Fremsat den 12. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) til

Forslag. Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Georgien. Fremsat den 12. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) til 2007/2 LSF 114 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0006 Fremsat den 12. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af skatteaftaler mellem Danmark og Isle of Man

Forslag. Lov om indgåelse af skatteaftaler mellem Danmark og Isle of Man Lovforslag nr. L 115 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 12. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af skatteaftaler mellem Danmark og Isle of Man 1. Aftale

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. november 2009. Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. november 2009. Forslag. til Page 1 of 7 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 17 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af overenskomst mellem Danmark og Schweiz

Læs mere

Artikel 4. Skattemæssigt hjemsted

Artikel 4. Skattemæssigt hjemsted Til lovforslag nr. L 16 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. november 2009 Forslag til Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Israel 1. Overenskomst

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ungarn. Lovforslag nr. L 121 Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ungarn. Lovforslag nr. L 121 Folketinget 2011-12 Lovforslag nr. L 121 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ungarn 1.

Læs mere

O V E R E N S K O M S T MELLEM REPUBLIKKEN ØSTRIG OG KONGERIGET DANMARK VEDRØRENDE SKATTER AF INDKOMST OG FORMUE

O V E R E N S K O M S T MELLEM REPUBLIKKEN ØSTRIG OG KONGERIGET DANMARK VEDRØRENDE SKATTER AF INDKOMST OG FORMUE O V E R E N S K O M S T MELLEM REPUBLIKKEN ØSTRIG OG KONGERIGET DANMARK VEDRØRENDE SKATTER AF INDKOMST OG FORMUE Republikken Østrig og Kongeriget Danmark, der ønsker at afslutte en overenskomst vedrørende

Læs mere

Forslag. i Tjekkiet.

Forslag. i Tjekkiet. Lovforslag nr. L 65 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Tjekkiet 1.

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 132 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 132 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 132 Offentligt OVERENSKOMST MELLEM KONGERIGET DANMARKS REGERING OG REPUBLIKKEN AZERBAIJANS REGERING TIL UNDGÅELSE AF DOBBELTBESKATNING OG FORHINDRING AF SKATTEUNDDRAGELSE

Læs mere

P R O T O K O L. Overenskomstens artikel 10 (Udbytter) ophæves og erstattes af følgende artikel: Artikel 10 Udbytte

P R O T O K O L. Overenskomstens artikel 10 (Udbytter) ophæves og erstattes af følgende artikel: Artikel 10 Udbytte P R O T O K O L MELLEM DET SCHWEIZISKE FORBUND OG KONGERIGET DANMARK TIL ÆNDRING AF OVERENSKOMSTEN TIL UNDGÅELSE AF DOBBELTBESKATNING VEDRØRENDE SKATTER AF INDKOMST OG FORMUE, UNDERSKREVET I BERN DEN 23.

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Azerbaijan. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Azerbaijan. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2017-18 Fremsat den 11. oktober 2017 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Azerbaijan

Læs mere

Side 1 af 15 OVERENSKOMST MELLEM FÆRØERNE OG GRØNLAND TIL UNDGÅELSE AF DOBBELTBESKATNING FOR SÅ VIDT ANGÅR INDKOMST- OG FORMUE-SKATTER. Kapitel I Overenskomstens anvendelsesområde Artikel 1 De af overenskomsten

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 39 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 39 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 39 Offentligt AFTALE MELLEM DE FORENEDE ARABISKE EMIRATERS OG KONGERIGET DANMARKS REGERING REGERING OM UDVEKSLING AF OPLYSNINGER I SKATTESAGER De Forenede Arabiske

Læs mere

Side 1 af 19 OVERENSKOMST MELLEM ISLAND OG GRØNLAND TIL UNDGÅELSE AF DOBBELTBESKATNING OG FORHINDRING AF SKATTEUNDDRAGELSE FOR SÅ VIDT ANGÅR INDKOMST- OG FORMUESKATTER. Island og Grønland, der ønsker at

Læs mere

2018 Udgivet den 22. november november Nr

2018 Udgivet den 22. november november Nr Lovtidende A 2018 Udgivet den 22. november 2018 21. november 2018. Nr. 1292. Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst og tilhørende protokol mellem Danmark og Japan VI MARGRETHE DEN ANDEN, af

Læs mere

Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager

Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 36 Offentligt (Oversættelse) Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager Kongeriget Danmarks

Læs mere

AFTALE MELLEM REGERINGEN I KONGERIGET DANMARK OG REGERINGEN I DEN ORIENTALSKE REPUBLIK URUGUAY OM UDVEKSLING AF OPLYSNINGER I SKATTESAGER

AFTALE MELLEM REGERINGEN I KONGERIGET DANMARK OG REGERINGEN I DEN ORIENTALSKE REPUBLIK URUGUAY OM UDVEKSLING AF OPLYSNINGER I SKATTESAGER Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 125 Offentligt AFTALE MELLEM REGERINGEN I KONGERIGET DANMARK OG REGERINGEN I DEN ORIENTALSKE REPUBLIK URUGUAY OM UDVEKSLING AF OPLYSNINGER I SKATTESAGER Regeringen

Læs mere

Forslag. Lov om dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Kuwait. Fremsat den 9. februar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) til

Forslag. Lov om dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Kuwait. Fremsat den 9. februar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) til 2010/1 LSF 132 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0007 Fremsat den 9. februar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen)

Læs mere

Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Kina

Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Kina LOV nr 1096 af 28/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 09-0217808 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om indgåelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 122 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ungarn. Til lovforslag nr. L 121 Folketinget

Forslag. Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ungarn. Til lovforslag nr. L 121 Folketinget Til lovforslag nr. L 121 Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. maj 2012 Forslag til Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ungarn 1. Bestemmelserne

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 271 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 271 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 271 Offentligt AFTALE MELLEM FOLKEREPUBLIKKEN KINAS SÆRLIGE ADMINISTRATIVE REGION HONG KONG OG KONGERIGET DANMARKS REGERING OM UDVEKSLING AF OPLYSNINGER I SKATTESAGER

Læs mere

Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Kroatien

Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Kroatien LOV nr 87 af 20/02/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om indgåelse af

Læs mere

Dobbeltbeskatningsaftale Danmark - Tyskland

Dobbeltbeskatningsaftale Danmark - Tyskland Dobbeltbeskatningsaftale Danmark - Tyskland Indholdsfortegnelse 1. Kapitel I Almindelige bestemmelser 2. Kapitel II Beskatning af indkomst og formue 3. Kapitel III Beskatning af dødsboer, arv og gave 4.

Læs mere

AFTALE MELLEM REGERINGEN I KONGERIGET DANMARK REGERINGEN I FYRSTENDØMMET ANDORRA OM UDVEKSLING AF OPLYSNINGER I SKATTESAGER

AFTALE MELLEM REGERINGEN I KONGERIGET DANMARK REGERINGEN I FYRSTENDØMMET ANDORRA OM UDVEKSLING AF OPLYSNINGER I SKATTESAGER Skatteudvalget 2009-10 SAU alm. del Bilag 171 Offentligt AFTALE MELLEM REGERINGEN I KONGERIGET DANMARK OG REGERINGEN I FYRSTENDØMMET ANDORRA OM UDVEKSLING AF OPLYSNINGER I SKATTESAGER - 2 - Kongeriget

Læs mere

PROTOKOL MELLEM REPUBLIKKEN ØSTRIG KONGERIGET DANMARK

PROTOKOL MELLEM REPUBLIKKEN ØSTRIG KONGERIGET DANMARK BGBl. III - Ausgegeben am 23. März 2010 - Nr. 27 1 von 7 PROTOKOL MELLEM REPUBLIKKEN ØSTRIG OG KONGERIGET DANMARK OG TILLÆGSPROTOKOL OM ÆNDRING AF OVERENSKOMSTEN VEDRØRENDE SKATTER AF INDKOMST OG FORMUE

Læs mere

AFTALE MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN COSTA RICA OM UDVEKSLING AF OPLYSNINGER I SKATTESAGER. Artikel 1 Aftalens formål og anvendelsesområde

AFTALE MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN COSTA RICA OM UDVEKSLING AF OPLYSNINGER I SKATTESAGER. Artikel 1 Aftalens formål og anvendelsesområde Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 276 Offentligt AFTALE MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN COSTA RICA OM UDVEKSLING AF OPLYSNINGER I SKATTESAGER Kongeriget Danmarks regering og Republikken

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst og tilhørende protokol mellem Danmark og Armenien

Forslag. Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst og tilhørende protokol mellem Danmark og Armenien Til lovforslag nr. L 31 Folketinget 2018-19 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 15. november 2018 Forslag til Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst og tilhørende protokol mellem

Læs mere

Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager. Artikel 1 Aftalens formål og anvendelsesområde

Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager. Artikel 1 Aftalens formål og anvendelsesområde Skatteudvalget 2009-10 SAU alm. del Bilag 172 Offentligt (Oversættelse) Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager I ønsket om at tilslutte sig bestræbelserne

Læs mere

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Staten Qatars regering om oplysninger i skattesager. Artikel 1 Aftalens formål og anvendelsesområde

Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Staten Qatars regering om oplysninger i skattesager. Artikel 1 Aftalens formål og anvendelsesområde Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 51 Offentligt Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Staten Qatars regering om oplysninger i skattesager Kongeriget Danmarks regering og Staten Qatarsregering,

Læs mere

OMTRYK. Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2009-10 OMTRYK Omtrykt pga. manglende bilag. Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

OMTRYK. Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2009-10 OMTRYK Omtrykt pga. manglende bilag. Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2009-10 OMTRYK Omtrykt pga. manglende bilag Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af overenskomst

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering, som ønsker at styrke de gensidige relationer mellem

Læs mere

INDHOLD. Dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Forbundsrepublikken Tyskland og Kongeriget Danmark. Copyright Die Steuerberater - DanRevision

INDHOLD. Dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Forbundsrepublikken Tyskland og Kongeriget Danmark. Copyright Die Steuerberater - DanRevision INDHOLD Kapitel I Almindelige bestemmelser Artikel 1 Formålet med overenskomsten Artikel 2 Overenskomstens anvendelsesområde Artikel 3 Almindelige definitioner Artikel 4 Skattemæssigt hjemsted Artikel

Læs mere

Lov om indgåelse af tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Lov om indgåelse af tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale LOV nr 1332 af 19/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-611-0028 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1227 af 18/12/2012

Læs mere

Overenskomst. mellem de nordiske lande til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskatter

Overenskomst. mellem de nordiske lande til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskatter Overenskomst mellem de nordiske lande til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskatter Danmarks regering sammen med Færøernes landsstyre samt regeringerne i Finland, Island,

Læs mere

Lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale LOV nr 1227 af 18/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 11-0295976 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1126 af 10/10/2014 Lov

Læs mere

Tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale Tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale Tillægsaftale til den mellem den danske regering og det grønlandske landsstyre indgåede aftale af 18. oktober 1979 til undgåelse af dobbeltbeskatning

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 15 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. november til

Forslag. Til lovforslag nr. L 15 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. november til Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. november 2009 Forslag til Lov om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem

Læs mere

Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Østrig

Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Østrig LOV nr 86 af 20/02/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0015 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om indgåelse

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Nederlandene

Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Nederlandene LOV nr 1293 af 21/11/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 26. april 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2017-2865 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om indgåelse af protokol

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 14 Folketinget 2009-10. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. november 2009. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 14 Folketinget 2009-10. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. november 2009. til Til lovforslag nr. L 14 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. november 2009 Forslag til Lov om indgåelse af skatteaftaler mellem Danmark og henholdsvis Aruba, Bermuda, De

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Indien. Lovforslag nr. L 7 Folketinget

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Indien. Lovforslag nr. L 7 Folketinget Lovforslag nr. L 7 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af skatteaftaler mellem Danmark og Isle of Man. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2008.

Forslag. Lov om indgåelse af skatteaftaler mellem Danmark og Isle of Man. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2008. 2007/2 LSV 115 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-611-0023 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2008 Forslag til Lov

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 6 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) til

Forslag. Lovforslag nr. L 6 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) til Lovforslag nr. L 6 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af lov om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2002-611-0016 Den

Skatteministeriet J.nr. 2002-611-0016 Den Skatteministeriet J.nr. 2002-611-0016 Den Til Folketingets Skatteudvalg L Fejl! Intet bogmærkenavn opgivet.2626 26- forslag til lov om indgåelse af protokol til ændring af den dansk-malaysiske dobbeltbeskatningsoverenskomst..

Læs mere

Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. til

Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. til Page 1 of 19 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 15 Forslag til lov om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg. afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-342/10. Kommissionen mod Finland

Notat til Folketingets Europaudvalg. afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-342/10. Kommissionen mod Finland Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 134 Offentligt Notat J.nr. 2011-620-0024 17. februar 2011 Notat til Folketingets Europaudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-342/10 Kommissionen

Læs mere

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer:

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer: xx. november 2015 FM 2016/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Irland. Lovforslag nr. L 5 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Irland. Lovforslag nr. L 5 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 5 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning

Forslag til folketingsbeslutning Fremsat den {FREMSAT} af social -, børne og integrationsminister Annette Vilhelmsen Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 13. december 2006 til konventionen

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. til

Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. til Page 1 of 17 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 17 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af overenskomst mellem Danmark og Schweiz

Læs mere

OMTRYK. Lovforslag nr. L 15 Folketinget OMTRYK Omtrykt pga. manglende bilag. Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

OMTRYK. Lovforslag nr. L 15 Folketinget OMTRYK Omtrykt pga. manglende bilag. Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 15 Folketinget 2009-10 OMTRYK Omtrykt pga. manglende bilag Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Tillægskonvention om slaveri, slavehandel, og ordninger, der må sidestilles med slaveri (1965)

Tillægskonvention om slaveri, slavehandel, og ordninger, der må sidestilles med slaveri (1965) Tillægskonvention om slaveri, slavehandel, og ordninger, der må sidestilles med slaveri (1965) Indledning. De i nærværende konvention deltagende stater, Som anser frihed for ethvert menneskes ved fødselen

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1967R0422 DA 07.10.2012 032.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B M27 RÅDETS FORORDNING Nr. 422/67/EØF, Nr. 5/67/EURATOM af 25. juli 1967

Læs mere

VEDTÆGTER. for. (CVR-nr. 48 95 30 18) - 1 - PKK/169862/1380198-16

VEDTÆGTER. for. (CVR-nr. 48 95 30 18) - 1 - PKK/169862/1380198-16 VEDTÆGTER for KRAKS FOND (CVR-nr. 48 95 30 18) - 1 - PKK/169862/1380198-16 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Fondens navn er Kraks Fond. 1.2 Fondens kontor og hjemsted er i Københavns Kommune. 2. STIFTELSE, SAMMENLÆGNING

Læs mere

Aftale. af 21. marts 2005. mellem. Falck A/S København, Danmark. UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog

Aftale. af 21. marts 2005. mellem. Falck A/S København, Danmark. UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog Aftale af 21. marts 2005 mellem Falck A/S København, Danmark og UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog gennem et globalt samarbejdsudvalg INDHOLD Side Del 2 Præambel 3 I Definitioner

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en fælles international fortolkning eller ændring af FN s statsløsekonvention

Forslag til folketingsbeslutning om en fælles international fortolkning eller ændring af FN s statsløsekonvention Beslutningsforslag nr. B 25 Folketinget 2011-12 Fremsat den 21. december 2011 af Tom Behnke (KF), Benedikte Kiær (KF), Mike Legarth (KF), Kristian Jensen (V), Jan E. Jørgensen (V) og Karsten Lauritzen

Læs mere

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen www.pwc.dk Justering af erhvervsbeskatning og tilpasning i forhold til EUretten m.v. Lovforslag (høringsudkast af 5. oktober 2015) Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen ID: 10827557 Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

Ved "selskaber" forstås livs- og pensionsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser.

Ved selskaber forstås livs- og pensionsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser. Aftale af 1. januar 2013 Aftale om overførsel af pensionsmidler mellem selskaber i forbindelse med forsikredes overgang til anden ansættelse (obligatoriske og frivillige ordninger) Jobskifteaftalen 1 1

Læs mere

AE kan fuldt ud tilslutte sig, at dette ikke sker ved at udskyde beskatningen hos medarbejderen f.eks. til aktierne sælges.

AE kan fuldt ud tilslutte sig, at dette ikke sker ved at udskyde beskatningen hos medarbejderen f.eks. til aktierne sælges. i:\maj-2000\skat-a-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Maj 2000 RESUMÈ BESKATNING VED AFLØNNING MED AKTIER Efter forslaget kan selskaber ved en skriftlig aftale med medarbejderen vælge

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere

BKI nr 19 af 12/06/2003 Offentliggørelsesdato: 02-07-2003 Udenrigsministeriet. Den fulde tekst

BKI nr 19 af 12/06/2003 Offentliggørelsesdato: 02-07-2003 Udenrigsministeriet. Den fulde tekst BKI nr 19 af 12/06/2003 Offentliggørelsesdato: 02-07-2003 iet Den fulde tekst Bekendtgørelse af aftale af 18. december 1996 mellem Danmark og Letland om tilbagetagelse af personer som rejser ind i et land

Læs mere

Bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af myndiges båndlagte arv

Bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af myndiges båndlagte arv BEK nr 1443 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Civilstyrelsen, j.nr. 13-300-00002 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Frit valg af tv-distributør

Frit valg af tv-distributør Danske Lejere Nørre Alle 22 8000 Aarhus C 71 99 44 14 info@danskelejere.dk Frit valg af tv-distributør Notat om ændringer i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, lov om leje og lov om almene boliger Indhold

Læs mere

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG FILIPPINERNE OM SOCIAL SIKRING

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG FILIPPINERNE OM SOCIAL SIKRING VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG FILIPPINERNE OM SOCIAL SIKRING INDHOLD pkt. INDLEDNING 1. KAPITEL I ALMINDELIGE BESTEMMELSER DEFINITIONER Område 2. Statsborger 3. Lovgivning 4. Forsikringsperiode

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Foreningen af Danske Spillefilmproducenter og Danske Dramatikeres Forbund

OVERENSKOMST mellem Foreningen af Danske Spillefilmproducenter og Danske Dramatikeres Forbund DDF - spillefilm OVERENSKOMST mellem Foreningen af Danske Spillefilmproducenter og Danske Dramatikeres Forbund 1 Gyldighedsområde 1.1 Denne overenskomst gælder for de aftaler vedrørende manuskriptarbejder

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale af 7. maj 1997 mellem Danmark og Slovenien om

Bekendtgørelse af aftale af 7. maj 1997 mellem Danmark og Slovenien om BKI nr 54 af 21/09/2000 Offentliggørelsesdato: 04-10-2000 Udenrigsministeriet Den fulde tekst Bekendtgørelse af aftale af 7. maj 1997 mellem Danmark og Slovenien om tilbagetagelse af egne statsborgere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejderboliger på landet

Bekendtgørelse af lov om arbejderboliger på landet LBK nr 1747 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin. NaturErhvervstyrelsen, j.nr.15-0122-000014 Senere ændringer

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0030 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema omhandlende høringssvar fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer vedrørende L 187 - forslag

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 )

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 ) Dokumentet er Historisk LBK nr 850 af 30/09/1994 Historisk Offentliggørelsesdato: 11 10 1994 Skatteministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 214 af 29/03/1995 2 LOV nr 313 af 17/05/1995 13 LOV

Læs mere

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\572149\Dokumenter\572149.fm 07-10-08 14:34 k03 bpe. Fremsat den 8. oktober 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen)

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\572149\Dokumenter\572149.fm 07-10-08 14:34 k03 bpe. Fremsat den 8. oktober 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 18 Folketinget 2008-09 Fremsat den 8. oktober 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af overenskomst mellem de nordiske lande til

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Irland

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Irland 2014/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-0216196 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag

Læs mere

Stk. 4. Formanden, medlemmerne og suppleanterne udpeges for op til 4 år ad gangen. 2. Danmarks Vækstråd udpeger en næstformand blandt sine medlemmer.

Stk. 4. Formanden, medlemmerne og suppleanterne udpeges for op til 4 år ad gangen. 2. Danmarks Vækstråd udpeger en næstformand blandt sine medlemmer. Maj 2014 Forretningsorden for Danmarks Vækstråd I medfør af 7, stk. 6 i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret senest ved lov nr. 313

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 6. maj 2010. Nr. 489. Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension Herved bekendtgøres lov om tjenestemandspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 230 af 19. marts

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster Skatteudvalget (2. samling) L 13 - Bilag 65 Offentligt J.nr. 2007-611-0004 Dato: 8. januar 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

VEDTÆGTER. for. ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63 71 79 16) ("Selskabet")

VEDTÆGTER. for. ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63 71 79 16) (Selskabet) VEDTÆGTER for ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63 71 79 16) ("Selskabet") Marts 20142016 Navn 1.1 Selskabets navn er ALK-Abelló A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene ALK A/S (ALK-Abelló A/S),

Læs mere