Demensstrategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Demensstrategi 2016 2020"

Transkript

1 Demensstrategi Forord Med nærværende Demensstrategi ønsker vi at signalere, at vi tager demensudfordringen alvorligt og har ambitioner om at blive en demensvenlig kommune til gavn for demensramte borgere og deres pårørende. Som landets 5. største kommune ønsker vi at være med til at udvikle demensområdet for at bidrage til, at borgere med demens og deres pårørende oplever den bedst mulige livskvalitet. Demensstrategien er udarbejdet på Sundhed & Omsorgsområdet og henvender sig til både borgere, medarbejdere og politikere i Esbjerg Kommune. Demensstrategien har snitflader til Esbjerg Kommunes Vision 2020, Sundhedspolitik , Seniorpolitikken og Værdighedspolitikken. Samtidig tages der i strategien udgangspunkt i de nationale anbefalinger fra Nationalt Videnscenter for Demens samt National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens fra Sundhedsstyrelsen. 1

2 Vision Esbjerg Kommune vil være en demensvenlig kommune. Derfor tager kommunens demensstrategi udgangspunkt i den nyeste viden og evidens, samtidig med at vi inviterer borgere og samarbejdspartnere indenfor i en involverende proces. Det gør vi for at sikre sammenhæng mellem den nyeste faglige viden og hverdagslivet med demens, med henblik på at skabe bedst mulig livskvalitet for demensramte borgere og deres pårørende. Hvordan ser udfordringen ud i Esbjerg Kommune? Vores vision på demensområdet skal føres ud i livet via 5 fokusområder. Områderne er valgt ud fra eksisterende viden og erfaringer fra Danmark og udlandet, som peger på, at netop disse områder er særligt relevante, i forhold til at skabe bedst mulig livskvalitet for demente borgere og deres pårørende: Forebyggelse og tidlig opsporing Rehabilitering Pårørende Kompetenceudvikling og vidensdeling Medborgerskab Demens er en fælles betegnelse for en række hjernesygdomme, som svækker hukommelsen mere og mere, i takt med at sygdommen udvikler sig. Antallet af demente vil stige markant de næste 30 år. I og med at vi bliver flere ældre, og forekomsten af demens stiger med alderen, vil der således i Esbjerg Kommune i 2020 være ca borgere over 60 år med diagnosticeret demens og 8550 pårørende, mens der i 2040 vil være ca borgere over 60 år med diagnosticeret demens og pårørende. År borgere lever med demens 8550 pårørende År borgere lever med demens pårørende Fokusområderne Kompetenceudvikling og vidensdeling samt Medborgerskab fungerer som tværgående fokusområder, der har betydning for implementeringen af de øvrige 3 fokusområder. 2

3 Værdighed og demens Vi ønsker at sætte fokus på værdige livsvilkår i understøttelsen af demente og deres pårørende, med henblik på at skabe bedst mulig livskvalitet. Demenssygdomme er forbundet med store menneskelige omkostninger. Den dementes oplevelse af forringede funktionsevner med tab af evner og færdigheder medfører, at den demente ofte kan opleve at være ulykkelig, angst og fortvivlet. Også de pårørende kan have følelsen af, at det menneske, de kender og holder af, gradvis forandres og forsvinder for dem. I Esbjerg Kommune vil vi stræbe efter at arbejde ud fra den højeste etiske og faglige standard på demensområdet. Det gør vi ved at vise respekt for patienter, pårørende og fagpersoner, og ved, gennem inddragelse at forstå og imødekomme behovene hos målgrupperne. Vi viser respekt for de særlige etiske udfordringer, der knytter sig til arbejdet med demente, hvis autonomi og handleevne er kompromitteret af sygdommen. Her er det blandt andet vigtigt, at medarbejderne har viden om og respekt for den enkelte borgers selvbestemmelsesret. Begge parter oplever den dementes tab af værdighed som en trussel og en følelsesmæssig belastning, og de pårørende udsættes for store praktiske og sociale belastninger ved at leve med en dement person. Mange etiske spørgsmål knytter sig til det at være syg med demens. Hvordan sikrer man bedst den demensramte borger? Er det for eksempel i orden at låse den demente inde, eller at foretage overvågning? Hvor går grænsen for, hvor meget kontrol man kan tage over et menneske, for at beskytte det mod sig selv? I Esbjerg Kommune holder vi til stadighed fokus på, hvordan vi bedst kan understøtte den syge og de pårørende, så livet fortsat er værdigt og værd at leve. Omsorgen for demente borgere i Esbjerg Kommune skal være værdig og respektfuld. Det kræver blandt andet et godt kendskab til den dementes livshistorie, et godt forhold til de pårørende samt indlevelsesevne til at kunne sætte sig i demente menneskers sted. 3

4 Forebyggelse og tidlig opsporing Vi ønsker at have fokus på det sunde og aktive seniorliv for derved blandt andet at forebygge demenssygdomme. Herudover vil vi styrke den tidlige opsporing af demenssygdomme med henblik på at reducere følgevirkningerne. Målet er at øge livskvaliteten for den demente og de pårørende. Demenssygdomme har mange forskellige årsager. En lang række livsstilsfaktorer såsom motion, rygning, kost, alkohol, depression og socialt samvær er forbundet med en øget risiko for at udvikle demens. Når det handler om at forebygge demenssygdomme, er det derfor vigtigt med et bredt fokus på både fysiske og sociale parametre, ligesom det gælder for forebyggelse af andre kroniske sygdomme (Kilde: NVfD). Eksempler på eksisterende tiltag: Teknologibiblioteket Teknologibiblioteket tilbyder rådgivning og udlån af teknologiske hjælpemidler til borgere med demens og deres pårørende. Hjælpemidlerne kan bl.a. hjælpe borgerne med at få sat struktur på hverdagens aktiviteter og gøremål, at huske aftaler, og at støtte dem i at finde rundt på egen hånd via en GPS. Hjælpemidlerne understøtter den demente borger i at bevare eller genvinde en høj grad af selvstændighed og selvhjulpenhed i hverdagen og i at kunne klare sig selv længst muligt i eget hjem. Frem mod 2020 vil vi: Demenstræning Fysisk træning for hjemmeboende demente har været afprøvet som pilotprojekt på Esbjerg Sundhedscenter i De involverede borgere oplevede en effekt på flere fysiske parametre, som har påvirket muligheden for at være mere selvhjulpen i hverdagen. De pårørende fik mulighed for at udveksle erfaringer og oplevelser, mens træningen stod på, og dette har været en væsentlig faktor i projektet. På grund af de gode erfaringer er træning for demente er nu gjort til et fast tilbud på Esbjerg Sundhedscenter. Styrke den forebyggende indsats ift. KRAM-faktorer blandt seniorer Vi skal sikre os, at der eksisterer tilstrækkeligt med forebyggende indsatser, som kan bidrage til at nedsætte risikoen for, at borgere udvikler demenssygdomme. Det er vigtigt, at disse tilbud er tilpasset seniorernes behov og ønsker, således at de opleves som relevante. Vi skal desuden understøtte oplysningskampagner, som har til formål at oplyse borgerne om sammenhængen mellem livsstilsfaktorer og demens, og hvad man som borger selv kan gøre for at nedsætte risikoen. Styrke samarbejdet om tidlig opsporing af demenssygdomme mellem kommunen, almen praksis, sygehuset og organiserede seniorfællesskaber Vi skal, i vores eksisterende samarbejde med almen praksis, Sydvestjysk Sygehus og lokale organiserede seniorfællesskaber, sætte større fokus på opsporing af demens og satse på et tæt samarbejde omkring denne indsats. Vi skal også kigge indad og opkvalificere plejepersonalet til at spotte borgere med tidlige symptomer på en mulig demenssygdom. Myte Regelmæssig motion og sund kost kan til en vis grad være med til at sænke risikoen for udvikling af demens SANDT 4

5 Rehabilitering Vi ønsker at understøtte borgere med demens og deres pårørende i at leve det liv, de oplever som meningsfuldt og værdigt. For at sikre sammenhæng er det vigtigt med et tværfagligt samarbejde omkring borgeren, samt at indsatser og bolig er tilpasset den enkelte borgers og de pårørendes behov og ønsker. Rehabilitering af demensramte borgere spænder lige fra den indsats, der skal gives for at understøtte forholdsvis velfungerende borgere i eget hjem, til den pleje og omsorg som borgere, med svær demens på plejecentrene, skal have. Uagtet borgerens grad af rehabiliteringsbehov mener vi, at en helt central faktor er evnen til at differentiere rehabiliteringsindsatsen, så den så vidt muligt opfattes som meningsfuld og værdig for den demente og de pårørende. Herudover mener vi, at der fremadrettet skal større fokus på indretningen af byrum og boliger, så de tilpasses de behov, som demente og deres pårørende har. Eksempler på eksisterende tiltag: Demens selvhjulpen i eget liv Esbjerg Kommune har deltaget i et partnerskabsprojekt med bl.a. Varde Kommune og Sydvestjysk Udviklingsforum omkring ny viden om design til mennesker med demens. Projektet har taget udgangspunkt i dem, der ved mest om demens, nemlig de demensramte selv og deres pårørende. Resultaterne er således baseret på den indsigt, som samtaler med borgerne har givet. Samarbejde med Gerontopsykiatrien på demensområdet Der er etableret et velfungerende samarbejde omkring den forløbskoordinerende indsats til demensramte borgere og deres pårørende. Krebsestien Plejecentret skal bestå af ca. 100 demensplejeboliger. I stueetagen etableres et sundhedshus med sygeplejeklinik, træningsfaciliteter, café og praktiserende læge. Det er ambitionen, at den nyeste og mest brugbare viden inden for demens skal implementeres i centeret og de enkelte boliger. Herudover skal centeret åbne sig mod omverdenen og tilbyde beboerne en aktiv hverdag i lokalsamfundet. De omkringliggende boliger skal være ældrevenlige. Boligerne er tænkt som en blanding af rækkehuse og etageboliger. Vi forventer, at plejecenteret kan indvies i

6 Frem mod 2020 vil vi: Øge fokus på sammenhængende forløb mellem relevante parter via forløbskoordination Vi skal arbejde for, at demensramte borgere og deres pårørende i et øget omfang oplever et sammenhængende forløb både internt i kommunen og mellem kommune, sygehus og almen praksis. Det er essentielt, at der foregår en åben dialog parterne imellem og ikke mindst med borgeren, så der på denne måde skabes entydige og fælles mål for det enkelte borgerforløb. Øge samarbejdet med gerontopsykiatrien omkring systematiseret henvisning af diagnosticerede borgere til kommunale demenstilbud Der eksisterer allerede et velfungerende samarbejde mellem Esbjerg Kommune og gerontopsykiatrien i Region Syddanmark. Vi ønsker dog at styrke dette samarbejde endnu mere og sikre os, at de demensramte og deres pårørende på systematisk vis henvises til den vifte af tilbud, som eksisterer på demensområdet. Her spiller kommunens medarbejdere selv en vigtig rolle i forhold til at videreformidle eksisterende og nye tilbud, således at vores samarbejdspartnere er opdaterede. Arbejde med at udvikle nærmiljøer, så de tilpasses dementes behov (Krebsestien og Østerbyen) I og med, at der bliver flere og flere demente i fremtiden, tror vi på, at det giver bedst mening, ikke blot at have fokus på optimale forhold på plejecentrene, men ligeledes på optimale forhold i de dementes nærmiljøer. På denne måde kan demensramte blive længst muligt i eget hjem og samtidig færdes trygt i nærmiljøet. Det skaber tryghed og frihed, ikke blot for den demensramte, men ligeledes for de pårørende. Udviklingen af velfærdsteknologiske hjælpemidler går stærkt, og vi skal være opmærksomme på denne udvikling, således at demente borgere og deres pårørende kan få størst mulig gavn af velfærdsteknologien i alle faser af et demensforløb. Vi skal fortsat prioritere en grundig vejledning til demente, deres pårørende samt kommunens plejepersonale for at skabe tryghed omkring brugen af velfærdsteknologiske hjælpemidler, som kan bidrage til en øget livskvalitet for både den demente og de pårørende. Udvikle nye lokale sundhedscentre, hvor der bl.a. sættes fokus på tilbud til demente I 2019 skal der stå fem nye sundhedscentre klar i kommunen, som skal sikre lokale tilbud til kommunens borgere på en række områder herunder demens. De nye sundhedscentre vil sikre demensramte og deres pårørende tilbud i nærmiljøet, hvilket kan spille en vigtig rolle for den demente. Myte Demens og alzheimers sygdom er ikke det samme SANDT Alzheimers er den hyppigste årsag til demens Øge udviklingen og anvendelsen af velfærdsteknologiske løsninger, for at skabe tryghed og gøre borgeren selvhjulpen 6

7 Pårørende Vi ønsker at understøtte en værdig og meningsfuld hverdag for pårørende til demensramte, da pårørende ofte oplever en følelsesmæssig belastning samt store praktiske og sociale udfordringer ved at leve med en dement. Demens beskrives ofte som de pårørendes sygdom, idet sygdommen ikke kun påvirker den demensramte men hele familien. Det er mere psykisk belastende at yde omsorg for en dement end for et menneske med udelukkende fysisk svækkelse. I takt med at sygdommen skrider frem, er det almindeligt, at pårørende viser tegn på bekymringer, tristhed, belastningsreaktioner og stress en egentlig depression forekommer således 2-3 gange hyppigere end normalt. Vi ser derfor pårørende som en meget væsentlig målgruppe i nærværende demensstrategi. Eksempel på et eksisterende tiltag: Frem mod 2020 vil vi: Sætte yderligere fokus på tilbud til pårørende, så de tidligt i forløbet får hjælp og rådgivning om demenssygdomme og støtte til at håndtere at være pårørende Vi skal fortsat sikre relevante tilbud til pårørende, for herved at skabe de bedste forudsætninger for et godt liv med demens for alle parter. Tilbuddene kan med fordel have fokus på mulighederne for aflastning og socialt inkluderende fællesskaber, da dette ofte vil være et behov, som mange pårørende oplever. Etablere digitale pårørendegrupper, for derved at imødekomme flere pårørendes behov Særligt for pårørende, som stadig er erhvervsaktive, kan det være svært eller uoverskueligt at deltage i tilbud uden for hjemmet. Vi skal derfor afprøve digitale pårørendegrupper, som en mulighed for at favne flere pårørende og måske en anden type pårørende, end dem vi møder i dag. Pårørendegrupper Pårørendegrupper er et tilbud til pårørende til en hjemmeboende person med en demenssygdom. Tilbuddet giver de pårørende mulighed for at møde ligesindede i samme situation, hvilket kan være værdigfuldt i en hverdag, der måske oftest handler om den dementramte. Ud over muligheden for at opbygge et netværk, får de pårørende ligeledes undervisning i forskellige, relevante emner. Erfaringerne viser, at der er stor efterspørgsel efter pårørendegrupper, hvilket understreger behovet for at tænke de pårørende ind som en væsentlig målgruppe. Myte Demens rammer kun gamle mennesker FALSK Demens rammer ikke kun gamle mennesker. Men høj alder og et handicap er den væsentligste risikofaktor for udvikling af demens 7

8 Kompetenceudvikling og vidensdeling Vi ønsker fagligt dygtige medarbejdere og en specialiseret ekspertise inden for demensområdet. Derfor sætter vi yderligere fokus på kompetenceudviklingsforløb, som bidrager til udvikling af en vidensbaseret faglig praksis. I Esbjerg Kommune har vi gennem en lang årrække haft fokus på udvikling af medarbejdernes kompetencer inden for demensområdet. Det er vigtigt, at personalet har et solidt vidensgrundlag, for at kunne tilbyde borgerne en vidensbaseret indsats. Det kræver et fælles metodisk og fagligt udgangspunkt. Kompetenceudvikling med et erfaringsbaseret og praksisnært perspektiv, som tager udgangspunkt i medarbejdernes daglige relationer og kontakt med borgerne, har vist sig særligt anvendelig i videreudviklingen af den daglige praksis. Tilgangen er med til at understøtte en personcentreret frem for en sygdomscentreret omsorgskultur på plejecentrene, hvor de demensramte borgere anerkendes og respekteres på lige fod med andre borgere. For at sikre optimal udbredelse og anvendelse af den nyeste evidens inden for demensområdet - til gavn for såvel borgere som medarbejdere - er vidensdeling endvidere et centralt element i demensindsatsen. I Esbjerg Kommune har vi derfor arbejdet med dels vidensdeling via etablerede netværk blandt medarbejderne, og dels afholdt en række borgerkonferencer om demens, hvor fokus har været på at videreformidle den nyeste viden til demente og deres pårørende. Eksempel på eksisterende tiltag: Demenskonferencer Esbjerg Kommune har afholdt 3 demenskonferencer, hvor fokus har været på at formidle viden til demensramte og deres pårørende gennem faglige indlæg og debat. Frem mod 2020 vil vi: Øge kompetenceniveauet og specialiseret viden om demens i plejen Med henblik på at fastholde et højt vidensniveau, er det vigtigt, at der fortsat/kontinuerligt fokuseres målrettet på medarbejdernes faglige kompetencer, således at nyeste viden på demensområdet implementeres i arbejdet med og omkring borgeren og dennes pårørende. Opsamle nyeste viden fra Nationalt Videnscenter for Demens og sørge for videnspredning til medarbejdere, borgere og øvrige samarbejdspartnere Vi skal sikre, at medarbejdere, der arbejder med borgere med demens, kontinuerligt styrkes i faglige og personlige kompetencer til at løse opgaverne. Samtidig skal vi have fokus på, at medarbejderne har et fælles vidensgrundlag om demenssygdomme. Det vil vi bl.a. sikre ved at medarbejderne deltager i relevant og løbende efteruddannelse i demens. Myte Demens er arveligt FALSK Demenssygdomme er som hovedregel ikke arvelige. Ved Alzheimers sygdom er det kun 2-3% af sygdomstilfældene, der direkte skyldes arv, mens årsagen til de øvrige tilfælde af Alzheimer er mere usikre. 8

9 Medborgerskab Vi ønsker at løfte demensudfordringen i fællesskab, ved at foreninger, borgere og virksomheder byder ind og bidrager til at løse opgaven. Ofte hører vi, hvordan den offentlige velfærd er under pres. Men presset på velfærden har også udløst nytænkning i de måder, vi praktiserer velfærd på blandt andet ved at vi sætter fokus på medborgerskab og i langt højere grad end tidligere fokuserer på, hvordan vi i fællesskab kan gøre eller løse noget, for og sammen med hinanden. I Esbjerg Kommune understøtter vi et værdigt og meningsfuldt liv for borgere med demens og deres pårørende, ved at arbejde for, at det omkringliggende samfund er inddraget i indsatsen omkring borgeren med en demenssygdom. Det gør vi blandt andet ved at samarbejde med frivillige organisationer herunder Alzheimerforeningen, Aflastningstjenesten og ÆldreSagen. Eksempel på eksisterende tiltag: Samarbejde med frivillige organisationer Esbjerg Kommune samarbejder med en række frivillige organisationer, som bl.a. tilbyder undervisning og demenscaféer, samt understøtter opbygningen af netværksgrupper. Frem mod 2020 vil vi: Understøtte de kommunale og frivillige tilbud, der i dagligdagen giver personer med demens mulighed for at engagere sig i lokalsamfundet For at skabe størst mulig livskvalitet for demensramte borgere, er det vigtigt, at vi understøtter borgernes liv, så de fortsat kan være en aktiv del af samfundet med de ressourcer, de har. Det vil vi gøre ved eksempelvis at opstarte demenstræning i DGI-regi. Skabe øget accept og viden blandt medborgere i forhold til symptomer på demens Vi vil sætte fokus på at nedbryde stigmatisering og fordomme omkring demens ved at udbrede viden om demens blandt borgerne i Esbjerg Kommune. Øge fokus på samarbejdet med civilsamfundet herunder erhvervslivet For at sikre fremtidig velfærd for demensramte borgere og deres pårørende, vil vi kombinere ressourcer og skabe synergieffekt ved at deltage i partnerskaber og arbejde tæt sammen med frivillige organisationer, offentlige institutioner, virksomheder og den enkelte medborger i lokalsamfundet. Myte Ordet senil betyder det samme som dement FALSK Senil betyder gammel men har tidligere været anvendt som betegnelse for demens 9

10 Demensforløb Mistanke om demens Besøg hos egen læge Undersøgelse og diagnose Forløbs- og demenskoordination Visitation Praktisk og personlig hjælp Plejebolig Det kan være borgeren selv, en pårørende eller plejepersonale, som udtrykker den første mistanke og bekymring om begyndende demens. Det anbefales at søge egen læge. Den praktiserende læge kan vælge at henvise til Gerontopsykiatrisk ambulatorium, Neurologisk afdeling eller stille diagnosen selv. Der vil ved lægen blive lavet en MMSE-test, blodprøver og CT-scanning. Det anbefales at der henvises til Gerontopsykiatrisk ambulatorium, da borgeren her bliver vurderet på både kognitive tests og en CT-scanning udført af specialister på området. Diagnosen stilles ud fra de udførte tests og samtaler. Omsorg varetager. Demenskoordinatoren kan følge borgeren og de pårørende, også selv om der modtages praktisk og/eller personlig hjælp i hjemmet. Borgeren som endnu ikke er i berøring med kommunens plejepersonale henvises via Visitationen eller direkte fra Gerontopsykiatrisk ambulatorium til en demensfaglig konsulent. Den demensfaglige konsulent indkalder borgeren og de pårørende til forløbskoordination, hvor de vejledes om forebyggende og understøttende tilbud. Er der brug for tæt støtte i hjemmet i forhold til demens, visiteres der ydelser via visitationen, som den kommunale demenskoordinator i 10

11 Samarbejdspartnere 10 tegn på demens: 1. Glemsomhed 2. Besvær med at udføre velkendte opgaver 3. Problemer med at finde ord 4. Forvirring vedr. tid og sted 5. Svigtende dømmekraft 6. Problemer med at tænke abstrakt 7. Vanskeligheder med at finde ting 8. Forandringer i humør og adfærd 9. Ændringer i personlighed 10. Mangel på initiativ Kilde: Nationalt Videnscenter for Demens 11

DEMENSSTRATEGI

DEMENSSTRATEGI DEMENSSTRATEGI 2016-2020 Forord Vision ÅR 2020 1.930 borgere lever med demens ÅR 2040 3.140 borgere lever med demens 8.550 pårørende 13.950 pårørende Esbjerg Kommune tager demensudfordringen alvorligt.

Læs mere

DEMENSSTRATEGI 2016-2020

DEMENSSTRATEGI 2016-2020 DEMENSSTRATEGI 2016-2020 Forord Esbjerg Kommune tager demensudfordringen alvorligt. Vi vil være en endnu mere demensvenlig kommune til gavn for borgere med demens og deres pårørende. Som landets femtestørste

Læs mere

Demenspolitik 2016-2019

Demenspolitik 2016-2019 Demenspolitik 2016-2019 1 Forord ved borgmester Skal udarbejdes. 2 Baggrund Helt særlige forhold gør sig gældende for borgere med demens. Demens er en kronisk og fremadskridende sygdom. Borgeren mister

Læs mere

Strategi på demensområdet i Esbjerg Kommune. Sundhed & Omsorg. Marts 2011

Strategi på demensområdet i Esbjerg Kommune. Sundhed & Omsorg. Marts 2011 Strategi på demensområdet i Esbjerg Kommune Sundhed & Omsorg Marts 2011 Godkendt i Ledergruppen d. 29.marts 2011 1 Indhold 1. Forord... - 4-1.1 Demens... - 4-1.2 På forkant med udviklingen... - 4-2 Vision...

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre Ældre- og værdighedspolitik 2016 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

DEMENSPOLITIK 2016-17

DEMENSPOLITIK 2016-17 DEMENSPOLITIK 2016-17 DEMENSPOLITIK THISTED KOMMUNE 2016-2017 Indledning... 2 Generel information omkring demens... 2 Vision... 4 Fokusområder... 6 Tidlig opsporing, udredning og afklaring... 6 Pleje-

Læs mere

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre Ældrepolitik 04.05.14 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre i kommunen. De ældre er i dag mere sunde og raske end nogensinde. Vi lever længere end tidligere, hvor levevilkårene

Læs mere

Demenspolitik 2016-2019

Demenspolitik 2016-2019 Demenspolitik 2016-2019 1 Forord ved borgmester Mange af os har oplevet ældre familiemedlemmer, som pludselig har svært at ved huske. Aftaler, datoer, gårsdagens oplevelser og samtaler kan forsvinde ud

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

Demensstrategi

Demensstrategi Demensstrategi 2016 2020 Baggrund Odder Kommune ønsker med demensstrategien at imødegå de udfordringer, der følger med et stigende antal borgere med demenssygdomme. Samtidig ønsker vi at gøre det med stor

Læs mere

Når hukommelsen svigter Information om Demens

Når hukommelsen svigter Information om Demens Når hukommelsen svigter Information om Demens 2 3 Ingen bør stå alene med Demens I denne pjece får du information om hvad demens er, om undersøgelse, behandling og lindring, og hvad du kan gøre når der

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

Demenspolitik Thisted Kommune 2011 Indholdsfortegnelse

Demenspolitik Thisted Kommune 2011 Indholdsfortegnelse Demenspolitik 2012 Demenspolitik Thisted Kommune 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Generel information omkring demens... 2 Vision... 3 Fokusområder... 5 Udredning og afklaring... 5 Pleje- og omsorgstilbud...

Læs mere

Kommuner vil skabe bedre indsats for demensramte og pårørende

Kommuner vil skabe bedre indsats for demensramte og pårørende Kommuner vil skabe bedre indsats for demensramte og pårørende Statsministeren efterlyser et skarpere fokus på demens og den lokale indsats for demente og deres pårørende. Nu går syv kommuner sammen for

Læs mere

DEMENS POLITIK

DEMENS POLITIK DEMENS POLITIK 2017-2020 1 DEMENSPOLITIKKEN Politikken omhandler 5 fokusområder med tilhørende mål og indsatser: Bedre sygdomsforløb for mennesker med demens Bedre støtte til pårørende Flere demensindrettede

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 - et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune Side 1 Indhold 1. Indledning. Side 3 2. Formål og sammenhæng til visionen Side 3 3. Gennemgående principper for fokusområderne.

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune FORORD Thisted Kommune vil på Sundheds- og Ældreområdet sikre en hjælp og støtte, som er med til at fremme værdighed for kommunens borgere. Et fokus på værdighed hænger

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Et godt liv på trods af en demenssygdom PLEJEOMRÅDET Demenspolitik Nr. 01 den 5. november 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har tilkendegivet et ønske/behov for en drøftelse af hele demensområdet,

Læs mere

Udvalget for Social og Sundhed

Udvalget for Social og Sundhed Udvalget for Social og Sundhed Udvalget varetager opgaver indenfor områderne: Sundhedsfremme og forebyggelse Medfinansiering af sundhedsudgifter Genoptræning Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 INDHOLD AT NYDE LIVET ER SUNDT s 5 1. EN LANGSIGTET VISION s 7 2. KØBENHAVNERNES SUNDHED 2015 s 9 Vi lever længere, men s 9 Vi har ikke lige muligheder s 10 Flere

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring)

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring) Indledning I dette bilag findes de initiativer, som Social- og Sundhedsudvalget har peget på skal igangsættes via Værdighedspuljen for 2016. Forslagene styrker/understøtter dels igangværende indsatser,

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Demenspolitik. Hvad gør Furesø Kommune 2009-2016. Ældrepleje og aktiviteter. Ældrepleje og aktiviteter. Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse

Demenspolitik. Hvad gør Furesø Kommune 2009-2016. Ældrepleje og aktiviteter. Ældrepleje og aktiviteter. Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse Ældrepleje og aktiviteter Ældrepleje og aktiviteter Demenspolitik Hvad gør Furesø Kommune 2009-2016 Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse Oplag: 200 Udgivet: Januar 2009 Redaktion: Susanne Jensen Billeder:

Læs mere

Styrk din hverdag. er et aktivt seniorliv. KOMMUNES SENIORPOLITIK 2015-2022 fordi selvværd er mere end velfærd

Styrk din hverdag. er et aktivt seniorliv. KOMMUNES SENIORPOLITIK 2015-2022 fordi selvværd er mere end velfærd rehabilitering velfærdsteknologi frivillige og foreninger det nære sundhedsvæsen sundhed for borgere over 65 år borgere med demens fremtidens boliger digitalisering er et aktivt seniorliv OV1_Kvadrat_RØD

Læs mere

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016. om politikken

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016. om politikken stevns kommune 2016 VærdigHedspolitik om politikken I Værdighedpolitik 2016 beskriver vi de overordnede værdier, vi i Stevns Kommune arbejder efter for at støtte ældre medborgere i at opnå størst mulig

Læs mere

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan)

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Regeringens initiativer på demensområdet Andre sektorers ansvar Aalborg kommune 1. TIDLIG OPSPORING

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

DANMARKS FØRSTE DEMENSVENLIGE KOMMUNER

DANMARKS FØRSTE DEMENSVENLIGE KOMMUNER DANMARKS FØRSTE DEMENSVENLIGE KOMMUNER Mål og ambitioner Demensrummet vil skabe Danmarks første Demensvenlige kommuner - demonstrationskommuner for den bedste pleje og omsorg, for det bedst mulige liv

Læs mere

Et værdigt liv med demens

Et værdigt liv med demens Et værdigt liv med demens DEMENSSTRATEGIEN 2015-2018 Demensstrategien - Et værdigt liv med demens 2015 2018 I 2010 blev en national handlingsplan for demensindsatsen offentliggjort. Handlingsplanen peger

Læs mere

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre.

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre. Status på indsatsen til småtspisende ældre i Frederiksberg Kommune Baggrund Vægttab og lav vægt har alvorlige konsekvenser for ældres fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. Forekomsten af dårlig ernæringstilstand

Læs mere

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring.

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring. Forum for Underernærings anbefalinger til reduktion af underernæring: Underernæring 1 blandt ældre og patienter 2 er et betydeligt problem for den enkelte og koster samfundet mia. af kr. årligt. En indsats

Læs mere

www.faidh.dk Samarbejdspartnere

www.faidh.dk Samarbejdspartnere www.faidh.dk Om os En selvejende institution med 28 års erfaring med at tilbyde Idræt for ALLE, der kan dyrke motion i dagtimerne uanset forudsætninger. Består af to projekter samt Idræt i dagtimerne.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsstandard.

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

Livskraft hele livet. Seniorpolitik

Livskraft hele livet. Seniorpolitik Livskraft hele livet Seniorpolitik Forord Det skal være godt at blive gammel i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen ønsker en helhedsorienteret seniorpolitik, som kan sikre rammerne og vise retningen, når samarbejdet

Læs mere

Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015-2018

Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015-2018 Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015-2018 Indledning Med Københavns Kommunes Ældrepolitik 2015-2018; Lev stærk hele livet, ønsker vi, at københavnerne skal leve et godt liv, hvor følelsen

Læs mere

KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018

KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018 KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018 l i v s k v a l i t et a fl a stn i n g a f på r ø r e n d e d e m e n s fa g l i g s p e c i a l e n h e d ko o r d i n e r et i n d s ats u n d e r s t ø tt

Læs mere

Den pårørende som partner

Den pårørende som partner Materialet skal støtte en mere aktiv inddragelse af de pårørende Vi har tænkt materialet som en støtte for de ledelser, der i højere grad ønsker at inddrage de pårørende i udredning og behandling. Vi har

Læs mere

Ishøj Kommune. Seniorpolitik 2014-2017. Ishøj Kommune

Ishøj Kommune. Seniorpolitik 2014-2017. Ishøj Kommune Ishøj Kommune Seniorpolitik 2014-2017 Ishøj Kommune Seniorpolitik 2014-2017 Med Seniorpolitikken 2014-2017 ønsker Ishøj Kommune at bidrage til at udvikle gode seniorliv. Politikken tager udgangspunkt i

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Susanne Jensen. Demens- og Udviklingskonsulent

Susanne Jensen. Demens- og Udviklingskonsulent Status pa Demensomra det eftera r 2013 Susanne Jensen Demens- og Udviklingskonsulent 1 Indhold Baggrund... 3 Koordinering af den kommunale indsats... 4 Koordinering... 4 Tidlig opsporing... 5 Særlig støtte

Læs mere

Vejledning til behovsvurdering af patienter med kræft for personale tilknyttet sygehus, almen praksis og kommuner

Vejledning til behovsvurdering af patienter med kræft for personale tilknyttet sygehus, almen praksis og kommuner KRÆFTFORLØB Vejledning til behovsvurdering af patienter med kræft for personale tilknyttet sygehus, almen praksis og kommuner Behovsvurdering ved rehabilitering og palliation Samarbejde mellem de praktiserende

Læs mere

Til medarbejdere. Nyhedsbrev projekt Aktivt Seniorliv juni 2012 KOLDING KOMMUNE

Til medarbejdere. Nyhedsbrev projekt Aktivt Seniorliv juni 2012 KOLDING KOMMUNE Til medarbejdere Nyhedsbrev projekt Aktivt Seniorliv juni 2012 KOLDING KOMMUNE Aktivt seniorliv Der er sket meget siden startskuddet for projekt Aktivt seniorliv i starten af året 2011. Styrk din hverdag

Læs mere

Økonomi og Indenrigsministeriet Slotholmsgade 10 12 1216 København K København, den 8. april 2013

Økonomi og Indenrigsministeriet Slotholmsgade 10 12 1216 København K København, den 8. april 2013 Økonomi og Indenrigsministeriet Slotholmsgade 10 12 1216 København K København, den 8. april 2013 Vedr.: Høringssvar om rapport fra udvalget om evaluering af kommunalreformen Alzheimerforeningen takker

Læs mere

Værdighedspolitik for Ældreområdet. Herlev Kommune

Værdighedspolitik for Ældreområdet. Herlev Kommune Værdighedspolitik for Ældreområdet Herlev Kommune Juni 2016 Forord Herlev Kommune kan her præsentere sin første Værdighedspolitik. Med Værdighedspolitikken fortsætter Herlev Kommune arbejdet med at udvikle

Læs mere

Udkast - september 2013. Politik for voksne med særlige behov

Udkast - september 2013. Politik for voksne med særlige behov Udkast - september 2013 Politik for voksne med særlige behov 2013 Vision Omsorgskommunen Ringsted Politik for voksne med særlige behov sætter rammen og udstikker retningen for indsatser og initiativer

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Nis Peter Nissen Alzheimerforeningen 28. september 2009. Hjælp demente og pårørende Støt Alzheimerforeningen

Nis Peter Nissen Alzheimerforeningen 28. september 2009. Hjælp demente og pårørende Støt Alzheimerforeningen Alzheimerforeningen Baggrunden: 80.000 danskere har i dag Alzheimers eller en anden demenssygdom om 30 år vil antallet af demente være fordoblet Næsten 400.000 personer lever i dag som pårørende med demens

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016

Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016 Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016 Udvalgsformand Thyge Nielsen Leder Lilian Bertelsen Generelle aftaleforhold Grundlaget for aftaleholderens aftale er beskrevet i følgende dokumenter:

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Kvalitetsstandard Tiltag på demensområdet Budget 2010

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Kvalitetsstandard Tiltag på demensområdet Budget 2010 Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET Demenspolitik Kvalitetsstandard Tiltag på demensområdet Budget 2010 Nr. 01 den 27. maj 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har tilkendegivet

Læs mere

Kildebakken Plejecenter. Demensindsatser Retningsgivende for udviklingen af tilbud til demensramte borgere i Haderslev Kommune

Kildebakken Plejecenter. Demensindsatser Retningsgivende for udviklingen af tilbud til demensramte borgere i Haderslev Kommune Kildebakken Plejecenter Demensindsatser Retningsgivende for udviklingen af tilbud til demensramte borgere i Haderslev Kommune Demensindsatser i Haderslev Kommune Formål: Mellem 80 100.000 danskere rammes

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

HVIDOVRE - en demensvenlig kommune

HVIDOVRE - en demensvenlig kommune 1 HVIDOVRE - en demensvenlig kommune Hvidovre Kommunes Demenshandlingsplan 2025 2 Hvidovre en demensvenlig kommune Borgere med demens og deres pårørende skal leve et trygt og værdigt liv, hvor de mødes

Læs mere

Status på Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015-2018 til Sundheds- og Omsorgsudvalget

Status på Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015-2018 til Sundheds- og Omsorgsudvalget KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg NOTAT Status på Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015-2018 til Sundheds- og Omsorgsudvalget Den 21. maj 2015 godkendte

Læs mere

Demenspolitik Godkendt af Byrådet 13. november 2008

Demenspolitik Godkendt af Byrådet 13. november 2008 Demenspolitik Godkendt af Byrådet 13. november 2008 Demenspolitikkens indhold Indledning Forekomst Vision Overordnet mål i Faxe Kommune Indsatsområder: Information Tidlig indsats / udredning Tilbud til

Læs mere

Opsummering af fokusområder for demensindsatsen i Gladsaxe Kommune 2015 og 2016:

Opsummering af fokusområder for demensindsatsen i Gladsaxe Kommune 2015 og 2016: GLADSAXE KOMMUNE Trænings- og Plejeafdelingen Demensindsatsen til kvalitetsstandarderne NOTAT Dato: 25. marts 2015 Af: Charlotte Holm Opsummering af fokusområder for demensindsatsen i Gladsaxe Kommune

Læs mere

Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget Ældre- og Handicapudvalget Plejeboligerne er oprettet til ældre og handicappede med et stort behov for pleje, omsorg og tilsyn døgnet rundt. Personer med demens eller afvigende adfærd kan visiteres til

Læs mere

35. Ældre kan og vil selv - samlet plan for implementering og status på ældrepolitik

35. Ældre kan og vil selv - samlet plan for implementering og status på ældrepolitik 35. Ældre kan og vil selv - samlet plan for implementering og status på ældrepolitik Sundheds- og Omsorgsudvalget 1. besluttede, at de i sagen beskrevne elementer foreløbigt udgør et samlet plangrundlag

Læs mere

Demenspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 31. januar 2008 1

Demenspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 31. januar 2008 1 Demenspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 31. januar 28 1 Vision, Målsætning og Handlinger Vision I Stevns Kommune skal borgere med demens og deres pårørende have et værdigt liv. Målsætning

Læs mere

Ældrepolitik I Halsnæs Kommune lever vi livet hele livet

Ældrepolitik I Halsnæs Kommune lever vi livet hele livet Ældrepolitik I Halsnæs Kommune lever vi livet hele livet Natur og Udvikling Indhold 3 FORORD 4 HALSNÆS KOMMUNES ÆLDREPOLITIK 8 DEN ENKELTE BORGERS RESSOURCER ER I FOKUS 12 DEMENS MED VÆRDIGHED OG HJÆLP

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg Aktiv Pleje type: Fagsekretariat/Stab Kommunen har en stor udfordring i forhold til, at antallet af ældre borgere er stigende, og der bliver flere ældre med behov for hjælp samtidig med, at der bliver

Læs mere

Et værdigt liv med demens DSR s forslagskatalog på demensområdet

Et værdigt liv med demens DSR s forslagskatalog på demensområdet Et værdigt liv med demens DSR s forslagskatalog på demensområdet Et værdigt liv med demens DSR s forslagskatalog på demensområdet Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-65 Foto: Lena Rønsholdt Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Værdighedspolitik - Fanø Kommune.

Værdighedspolitik - Fanø Kommune. Værdighedspolitik - Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset hvor i livet de befinder sig. I Fanø Kommune understøtter vi den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker

Læs mere

Kvalitet og kompetencer i demensindsatsen

Kvalitet og kompetencer i demensindsatsen Kvalitet og kompetencer i demensindsatsen Gunhild Waldemar Nationalt Videnscenter for Demens National handlingsplan for demens Overordnede mål 2025 1. Danmark skal være et demensvenligt land, hvor mennesker

Læs mere

AALBORG KOMMUNE DEMENSVENLIG AKTIONSPLAN (ARBEJDSDOKUMENT)

AALBORG KOMMUNE DEMENSVENLIG AKTIONSPLAN (ARBEJDSDOKUMENT) AALBORG KOMMUNE DEMENSVENLIG AKTIONSPLAN (ARBEJDSDOKUMENT) Dette dokument er jeres arbejdsredskab i arbejdet imod en Demensvenlig aktionsplan. Her kan I løbende beskrive udfordringer, eksisterende tiltag

Læs mere

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende Ballerup Kommune har en række tilbud til demensramte borgere og deres pårørende. Her i pjecen kan

Læs mere

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende Vil du vide mere? Kommunens hjemmeside: www.ballerup.dk Demenslinien - telefonrådgivning: 5850 5850 Alzheimerforeningen: 3940 0488, www.alzheimer.dk www.videnscenterfordemens.dk Når hukommelsen svigter

Læs mere

Projekt 6 Demensindsatsen

Projekt 6 Demensindsatsen SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Projekt 6 Demensindsatsen Social-, sundheds- og fritidsudvalget Dato: 17-02-16 Sagsbeh.: Kate Lis Espe Sagsnr.: Projekt 6 Demensindsatsen Finanslovsaftalen for 2014 indeholdt

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

Bedre rammer for demens

Bedre rammer for demens Bedre rammer for demens DET MENER ÆLDRE SAGEN 2017 I Danmark skal mennesker med demens have et godt liv. Selvom man får en demenssygdom, skal man kunne bevare sin livskvalitet og selvbestemmelse. Vores

Læs mere

Demensstrategi. Revideret den 19. januar 2017 Dokument nr Sags nr

Demensstrategi. Revideret den 19. januar 2017 Dokument nr Sags nr Demensstrategi Revideret den 19. januar 2017 Dokument nr. 480-2016-169551 Sags nr. 480-2015-102393 Indhold Forord...2 Demensvenlig kommune...3 Værdiudsagn i demensindsatsen...4 Handlingsplan...5 Nordfyns

Læs mere

Målsætninger for demensindsatsen i Assens Kommune. Oplæg Social og Sundhedsudvalget den 2. november

Målsætninger for demensindsatsen i Assens Kommune. Oplæg Social og Sundhedsudvalget den 2. november Målsætninger for demensindsatsen i Assens Kommune Oplæg Social og Sundhedsudvalget den 2. november Program 1 Introduktion til Marselisborg og dagens program 2 Udvikling af en demensstrategi hvorfor og

Læs mere

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015 Sundhedspolitisk handleplan - Fra vision til handling 2012-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SUNDHEDSPOLITIKKENS VISION 3 FRA VISION TIL VIRKELIGHED 3 VELFÆRD PÅ NYE MÅDER 3 DE POLITISKE MÅL OG FOKUS I 2012-2015

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune I Danmarks ses stigende sundhedsudfordringer, som sammen med nye krav og retningslinjer fra flere sider stiller større krav til kommunernes arbejde

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Varde kommune. Demensstrategi 2013-2017

Varde kommune. Demensstrategi 2013-2017 Varde kommune Demensstrategi 2013-2017 13/749 5686/13 Indholdsfortegnelse Demensstrategi 2013-2017... 2 Baggrund:... 2 Vision for demensstrategien i Varde Kommune... 3 Målgruppen:... 3 Vision:... 3 Demensstrategien

Læs mere

Handleplan på demensområdet

Handleplan på demensområdet Handleplan på demensområdet Indledning Handleplanen på demensområdet er tænkt som retningsvisende i forhold til at udmønte den del af Sundhedsog Ældrepolitikken, som omhandler demensområdet. Handleplanen

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

Certificering af plejehjem

Certificering af plejehjem Certificering af plejehjem Udkast Side 1 af 7 Indhold Certificering af plejehjem i Faaborg-Midtfyn Kommune... 3 Krav til certificering... 4 Sikkerhed... 4 Samskabelse... 4 Hverdagsaktiviteter... 5 IT løsninger

Læs mere

Ældrepolitik. Brøndby Kommune

Ældrepolitik. Brøndby Kommune Ældrepolitik Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 3 Fremtidens udfordringer... 4 Et godt og aktivt ældreliv... 5 Det aktive ældreliv... 6 Dialog og medbestemmelse... 8 Behov for hjælp og omsorg...

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

Demens og træning af opmærksomhedsfunktion

Demens og træning af opmærksomhedsfunktion Demens og træning af opmærksomhedsfunktion 1 Demens er fællesbetegnelsen for en række sygdomme, der alle har det til fælles, at de indebærer en svækkelse af hjernens funktioner. Demens kan ramme de intellektuelle

Læs mere

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi Demensstrategi 2017-2020 Ældre og Sundhed Demenstrategi Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune. For at fremtidssikre vores demensindsats, har

Læs mere

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi Demensstrategi 2017-2020 Ældre og Sundhed Demenstrategi Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune. For at fremtidssikre vores demensindsats, har

Læs mere

Fælles ansvar - fælles indsats VERSION 2.0

Fælles ansvar - fælles indsats VERSION 2.0 Fælles ansvar - fælles indsats VERSION 2.0 Indsatsområder for arbejdet med børn og unge i Hjørring Kommune 2016-2019 Indhold Hvorfor denne publikation? INDLEDNING Hvorfor denne publikation?... 2 Indledning...

Læs mere

Certificering af plejehjem

Certificering af plejehjem Certificering af plejehjem Udkast Side 1 af 7 Indhold Certificering af plejehjem i Faaborg-Midtfyn Kommune...3 Krav til certificering...4 Sikkerhed...4 Samskabelse...5 Hverdagsaktiviteter...5 IT løsninger

Læs mere

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt

Læs mere

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Forslag til: J.nr. 27.00.00.G01-49-12 Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune har længe haft fokus på demensområdet. Med visioner og pejlemærker for demensområdet

Læs mere

Politik for seniorliv

Politik for seniorliv Politik for seniorliv Hvorfor en politik for seniorliv? I løbet af de næste 10 år møder Aalborg Kommune væsentlige udfordringer på ældreområdet blandt andet i form af en ændret alderssammensætning i befolkningen.

Læs mere

Center Sundhed. Rehabiliteringsforløb for borgere med kræft

Center Sundhed. Rehabiliteringsforløb for borgere med kræft Rehabiliteringsforløb for borgere med kræft Baggrund I Rebild Kommune er der i alt 28.892 borgere, hvoraf der er 16.435 borgere i den erhvervsaktive alder (20-64 år). Hvert år er der ca. 173 nye kræfttilfælde

Læs mere

Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet ved mistanke om psykiske sygdomme hos børn og unge

Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet ved mistanke om psykiske sygdomme hos børn og unge Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3359 Dato: 16. februar 2012 Udarbejdet af: Anja Stentoft Reilev E mail: Anja.Stentoft.Reilevn@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 5146 9456 Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet

Læs mere

Demens Muligheder for hjælp, støtte og aktiviteter i Gladsaxe Kommune for demensramte og deres pårørende

Demens Muligheder for hjælp, støtte og aktiviteter i Gladsaxe Kommune for demensramte og deres pårørende gladsaxe.dk Relevante telefonnumre: Visitationen Telefon 39 57 55 53 Akutpladserne Træningcenter Gladsaxe Kildebakkegårds Allé 165 2860 Søborg Telefon 39 57 40 31 Egeklubben Telefon 39 57 46 86 gladsaxe.dk/seniorcenteregegaarden

Læs mere