Plan for miljøtilsyn på virksomheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plan for miljøtilsyn på virksomheder 2013-2017"

Transkript

1 Plan for miljøtilsyn på virksomheder Oktober 2013

2 Indhold Indledning... 2 Herlev Kommunes virksomhedsstruktur... 3 Væsentlige miljøproblemer... 6 Miljøtilsyn... 9 Samarbejde

3 Indledning Kommunen fører tilsyn med, at virksomheder og husdyrbrug overholder miljøbeskyttelsesloven 1 og husdyrgodkendelsesloven 2 samt de regler, der er fastsat med hjemmel i lovene. Herlev Kommune lægger vægt på, at tilsynsarbejdet er dialogbaseret, så virksomhederne ser tilsynet som en hjælp til at overholde lovgivning samt en vejledning om miljøforbedringer. I 2013 er en ny tilsynsbekendtgørelse 3 trådt i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan. Tilsynsplanen skal blandt andet indeholde en beskrivelse af kommunens tilsynsindsats, en vurdering af relevante væsentlige miljøproblemer samt en fortegnelse over særligt forurenende virksomheder (IED-virksomheder) og store husdyrbrug. Tilsynsplanen skal offentliggøres og give borgere, virksomheder og andre interesserede et indblik i kommunens prioriteringer og tilsynsindsats. Udkastet til tilsynsplanen skal sendes i høring, hvor enhver har ret til at komme med kommentarer. Tilsynsbekendtgørelsen indeholder desuden krav om, at kommunen fra 2014 hvert år gennemfører to tilsynskampagner samt krav om, at tilsynsrapporter skal offentliggøres. For de fleste virksomheder gælder kravet om offentliggørelse af tilsynsrapporter først fra juli Den nye tilsynsbekendtgørelses krav til tilsynsfrekvenser erstatter aftalen om minimumsfrekvenser for samlede tilsyn fra 2005 mellem KL og Miljøministeriet. Tilsynsfrekvensen fastlægges fremadrettet ud fra en risikovurdering af den enkelte virksomhed. Herlev Kommune har valgt, at tilsynsplanen omfatter tilsyn på alle virksomheder og ikke kun dem som er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen 4. 1 Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven), lovbek. nr. 879 af 26. juni Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug, Lov nr. 294 af 31. marts Bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 497 af 15. maj Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, Bek. nr. 463 af 21. maj

4 Herlev Kommunes virksomhedsstruktur Erhvervskvarterer Hovedparten af Herlev Kommunes industrivirksomheder ligger i det store erhvervskvarter omkring Marielundvej og i et mindre erhvervskvarter i Musikkvarteret ved Kantatevej. Herudover er der mindre erhvervsområder omkring Herlev Hovedgade, Gammel Klausdalsbrovej og Skinderskovvej. Erhvervsområderne kan ses på figur 1. Enkelte virksomheder kan desuden findes i boligområderne. Erhvervskvarteret omkring Marielundvej er et af de første planlagte industriområder i Københavns området. Størstedelen af bebyggelsen er etableret mellem 1950 og Erhvervskvarteret var i 50 erne og 60 erne præget af fremstillingsindustri med tung industri og store og små håndværksvirksomheder. Figur 1: Kort over erhvervsområder i Herlev Kommune. Virksomhedsstrukturen har ændret sig og bevæger sig i dag imod mindre virksomheder med lettere industri, lager og service- og administrationsvirksomhed. Flere af de gamle industribygninger er omdannet til mindre lejemål til serviceerhverv og kontorer. Hovedparten af Herlev Kommunes industrivirksomheder er små eller mellemstore virksomheder med under 250 ansatte. Det er fortrinsvist autoværksteder, jern- og metalværksteder, snedkerier, elektronikværksteder og trykkerier, som Herlev Kommune fører tilsyn med i erhvervskvarteret. Erhvervskvarteret omkring Marielundvej er i Herlev Kommunes Kommuneplan udpeget som et byomdannelsesområde, hvor der skabes plads til kontorbaserede brancher som videns- og serviceerhverv i de stationsnære kerneområder i en radius af 600m til stationerne på den kommende letbane ved Ring 3. Der er fortsat udlagt områder til tungere industri i erhvervskvarteret omkring Marielundvej i den sydlige og vestlige del. 3

5 Detailhandel Hovedparten af detailhandlen er centret omkring Herlev Bymidte og langs Herlev Hovedgade. Desuden er der lokalt i boligområderne placeret dagligvarebutikker. Som en del af udviklingen af handlen i Herlev Kommune planlægges at etablere et op til m 2 stort butikscenter for pladskrævende butikker på Herlev Hovedgade 17. Fødevarevirksomheder Restauranter, pizzeriaer og cateringfirmaer er hovedsageligt centreret omkring Herlev Bymidte og i de mindre centre lokalt i boligområderne. Herlev Hospital Herlev Kommunes største arbejdsplads er Herlev Hospital, som ligger centralt i Herlev omgivet af boligbyggeri. Herlev Hospital vil blive udbygget svarende til ca. 30% fra et areal på m 2 til m 2 frem til Herlev Hospital giver anledning til store mængder affald, udledning af belastet spildevand og emission fra nødforsyningsanlægget. Der er desuden en afdeling af Region Hovedstadens Apotek placeret på Herlev Hospital, som producerer cytostatika til behandling af kræft. Bygge og anlægsarbejde Herlev Kommune vil frem til 2020 danne ramme om flere store byggeprojektor. Det drejer sig om udbygningen af Herlev Hospital, letbaneprojektet på ring 3 og det planlagte butikscenter på Herlev Hovedgade 17. Alle tre projekter vil medføre en påvirkning af lokalområdet. Olietanke Olietanke udgør en kilde til forurening og Herlev Kommune har i de seneste år oplevet flere forureninger forårsaget af utætte olietanke. Mindre olietanke findes i forbindelse med boliger, mens der hos virksomheder og etageejendomme ligger væsentlig større tanke. Mindre tanke er underlagt regler om sløjfningsterminer efter en fastsat levetid. Tanke over 6000 L har ikke sløjfningsterminer, men skal inspiceres jævnligt for at kontrollere at tanken er tæt. 4

6 IE-virksomheder IE-virksomheder er virksomheder omfattet af EU direktiv om industrielle emissioner (Industrial Emissions Directive). Virksomhederne er opført på bilag 1 i bekendtgørelsen om godkendelse af listevirksomheder 5. Herlev Kommune har ingen IE-virksomheder. Husdyrbrug Herlev Kommune har ingen egentlige landbrug, men fører tilsyn med 2 større erhvervsmæssige hestehold i den nordlige del af Herlev. Herudover dyrkes Kildegårdens jorde, der er forpagtet af det økologiske landbrug Grantoftegård i Ballerup, som agerbrug. Grantoftegård er omfattet af reglerne om krydsoverensstemmelseskontrol 6. Når Grantoftegård udtages til krydsoverensstemmelseskontrol, skal der også føres tilsyn med de forpagtede arealer på Kildegården Foto: colourbox 5 Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder, bek. nr af 20. december Bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse, bek.nr. 51 af 23. januar

7 Væsentlige miljøproblemer Spildevand Virksomheder, der udleder problematisk spildevand, skal have en tilslutningstilladelse. I Herlev Kommune er de fleste tilslutningstilladelser givet til bilvaskehaller, vaskepladser, pizzeriaer og cateringfirmaer. Der er kun få produktionsvirksomheder, der har en vandforbrugende produktion. Spildevandet kan indeholde tungmetaller, miljøfremmede stoffer, olie og fedt. Der kan også være tale om forurening med medicinrester og bakterier fra hospitalet. Tilslutningstilladelsen indeholder vilkår for indretning og drift af virksomheden i forhold til spildevand og kan indeholde vilkår om egenkontrol med krav om regelmæssig måling af spildevandets indhold af kritiske stoffer. Foto: colourbox Støj Virksomheders støj kan virke generende på naboerne, specielt hvis der ligger boliger eller kontorer tæt på. Støjen kan for eksempel stamme fra produktionsanlægget, køle/ventilationsanlæg eller varelevering. Der kan også opstå væsentlige støjgener fra bygge- og anlægsarbejder. I Herlev Kommune vurderes støj fra de kommende store byggerier at komme til at udgøre en væsentlig støjbelastning. Støjende aktiviteter på virksomheder skal foregå for lukkede døre, for at begrænse generne til omgivelserne. Støjen fra virksomheder skal overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for ekstern støj 7. Støjen fra byggeog anlægsarbejder er reguleret af Herlev Kommunes forskrift for miljøhensyn ved bygge- og anlægsaktiviteter 8. Ved byomdannelsen af dele af industriområdet ved Marielundvej kan der opstå problemer med støj fra eksisterende virksomheder. Eksisterende virksomheder vil få skærpede krav til støj fra bl.a. luftafkast og produktion. 7 Vejledning fra miljøstyrelsen, Ekstern støj fra virksomheder, Vejledning nr. 5/ Forskrift for miljøhensyn ved bygge- og anlægsaktiviteter i Herlev Kommune af 1. marts

8 Luft og lugt I forbindelse med produktion kan der være behov for at fjerne forurenet luft fra produktionslokalet. Inden udledningen skal luften renses så miljøstyrelsens grænseværdier for luftemissioner overholdes 9. I visse tilfælde er der stillet vilkår om egenkontrol med krav om regelmæssige målinger. Foto: colourbox Lugt opstår typisk i forbindelse med produktioner, hvor der er behov for at varme op, fremstilling af fødevare eller i forbindelse med male-og lakeringsarbejde. Asfaltfabrikken på Hørkær udgør Herlev Kommunes største problem med lugt. Affald Alle virksomheder producerer affald i større eller mindre mængder. Affald skal betragtes som en ressource, og der er krav om, at det skal sorteres, så affald, der kan genbruges, frasorteres. Typiske fraktioner, der frasorteres er papir, pap, plast og metal. Farligt affald udgør en særlig fraktion, som skal håndteres og opbevares særkilt på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for forurening. Dagrenovationslignende affald med mad kan udgøre et hygiejnisk problem og tiltrække rotter og andre skadedyr, hvis det ikke opbevares i tæt lukkede beholdere. Det er særligt et problem hos fødevareproducerende virksomheder som restauranter, pizzeriaer og cateringfirmaer og hos dagligvarebutikker. Jordforurening Brug og opbevaring af kemikalier og farligt affald på virksomheder udgør en risiko for forurening af jorden og grundvandet. Mange grunde i erhvervskvarteret er forurenet med klorerede opløsningsmidler, tungmetaller eller olie fra den periode, hvor der lå mange produktionsvirksomheder i Herlev Kommune. I dag er der langt færre store virksomheder, men der vil fortsat være risiko for forurening af jorden på for eksempel jern- og metalforarbejdende virksomheder, autoværksteder og benzinstationer. 9 Luftvejledningen, Vejledning 2, 2001, Miljøstyrelsen B-værdivejledningen, Vejledning 2, 2002, Miljøstyrelsen 7

9 Ved byggeri og anlægsarbejde skal der tages hensyn til forureninger, så jorden bliver håndteret korrekt og der ikke er risiko for mennesker og miljø. På kortlagte grunde skal der udarbejdes en 8-tilladelse inden byggeri eller anlægsarbejde. Olietanke udgør også en risiko, specielt ved nedgravede tanke, hvor det ikke umiddelbart er synligt, hvis tanken eller rørledninger er utætte. Herlev Kommune oplever flere og flere sager med utætte tanke. Sagerne drejer sig også om gamle allerede sløjfede tanke, hvor forsikringsordningen til oprydning ikke længere er gyldig. Forurening af grundvandet kan også ske ved brug af sprøjtegifte til bekæmpelse af ukrudt og insekter. Selv midler, som tidligere er blevet betegnet som sikre midler, er blevet fundet i grundvandet. Overfladevand Hovedparten af overfladevandet i Herlev Kommune løber via regnvandskloakken til Sømose Å, Tibberup Å eller via fælleskloakken til Damhusåens renseanlæg. Mange af ejendommene i industrikvarteret er fuldt befæstet med bygninger og belægning. Kloakkerne er kun dimensioneret til at modtage 35 % af vandet fra ejendommene. Hvis vandet ikke forsinkes inden udledningen til kloakken giver det et pladsproblem i kloakkerne. Overfladevand kan blive forurenet af virksomhedens produktion. Kemikalier og farligt affald skal opbevares, så der ikke er risiko for at det løber til regnvandskloakken. Hvis overfladevandet ledes direkte ud til en sø eller å, og virksomheden vurderes at udgøre en punktkilde for et bestemt stof, for eksempel fra luftafkastet, skal overfladevandets indhold af det specifikke miljøfremmede stof overholde miljøkvalitetskravene. Dette gælder også, hvis der er tale om direkte udledning af spildevand. 8

10 Miljøtilsyn Målet med kommunens tilsyn er, at forurening forebygges, og virksomhederne overholder miljølovgivningen. Dette sker ved at have en god og konstruktiv dialog med virksomhederne. Ud over overholdelse af lovgivning er dialog om brug af renere teknologi og energibesparelser en del af tilsynet. Det er Herlev Kommunes erfaring, at fremme af renere teknologi også bidrager til indtjening og fremmer konkurrenceevnen. Miljø og kvalitetsstyring er ofte en forudsætning for underleverandører til store koncerner. Tilsynsarbejdet består af fysiske tilsyn og administrative tilsyn. Ved de fysiske tilsyn besøger kommunens miljømedarbejdere virksomhederne og gennemgår deres miljøforhold, mens miljømedarbejderen ved de administrative tilsyn laver opfølgning på bl.a. egenkontrol på kontoret. Tilsynsbesøgene udføres enten varslet eller uvarslet afhængigt af det aktuelle tilsyn. Hvordan gør vi Planlagte miljøtilsyn varsles 14 dage før datoen for tilsynet 10. Som ofte planlægges tidspunktet for tilsynet i samarbejde med virksomheden ved en indledende telefonsamtale. Varslingsbrevet indeholder en kort dagsorden for tilsynet, hvor de emner, der vil blive berørt på tilsynet, er listet op. Når kommunen tager på tilsyn, er vi særligt opmærksomme på, at virksomhedernes indretning og drift ikke udgør en forureningsrisiko. Efter tilsynet fremsendes et tilsynsnotat til virksomheden med et resume af tilsynet og præcisering af eventuelle håndhævelser og aftaler indgået på tilsynet. På tilsynet vil der blive fulgt op på følgende emner: - Opbevaring af farligt affald og kemikalier sker forsvarligt, dvs. på tæt belægning og under tag, med mulighed for opsamling af eventuelt spild. - Sortering af affald sker, så genbrugelige fraktioner frasorteres og ressourcerne udnyttes optimalt. - Opbevaring af affald sker, så frasorterede fraktioners genbrugsværdi sikres og så uhygiejniske forhold undgås. - Afledning af processpildevand sker i overensstemmelse med vilkår i virksomhedens tilslutningstilladelse. - Støjende aktiviteter sker for lukkede døre af hensyn til naboerne. Modtager kommunen derudover henvendelse om støjgener, vurderes det, om genen er så stor, at virksomheden skal have påbud om at foretage ændringer i forhold til at overholde gældende miljølovgivning. - Luftafkast vedligeholdes og filtre serviceres, og at eventuelle vilkår til luftafkastet fastsat i en miljøgodkendelse overholdes. - Store tanke til benzin og olie jævnligt er inspiceret for tæthed, så der ikke sker forurening af den underliggende jord og vores drikkevand. 10 Lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter, bek. nr. 442 af 9. juni

11 Håndhævelse Bliver der under tilsynet fundet forhold der ikke er miljømæssigt tilfredsstilende agerer Herlev Kommune herpå. Ved overskridelse af vilkår, påbud, forskrifter eller anden gældende lovgivning giver kommunen en indskærpelse om, at tingene skal bringes i orden og gældende regler overholdes. Forholdet vil blive påpeget på tilsynet og efterfølgende fremgå af tilsynsnotatet. Hvis tingene ikke bringes i orden, kan det ved et opfølgende tilsyn ende med en politianmeldelse. Findes der utilfredsstillende forhold, uanset at gældende regler ikke er overtrådt, kan der gives et påbud, hvor der skabes en ny retstilstand. Påbuddet vil præcisere, hvilke regler der gælder for det givne forhold, så forholdene forbedres til dagens standard. Påbuddet vil indeholde en tidsfrist. Brugerbetaling Er virksomheden omfattet af brugerbetaling 11, skal virksomheden betale et tilsynsgebyr for miljøtilsynet. Gebyret beregnes ud fra, hvor lang tid kommunen bruger på tilsynet, både den del der foregår ved sagsbehandlerens skrivebord og selve tilsynet på virksomheden. Timesatsen er fastsat af miljøstyrelsen og er i 2013 på 300,25 kr. Risikovurdering Kommunen skal lave en risikovurdering af alle virksomheder inden 1. november 2015 ud fra en række kriterier beskrevet i tilsynsbekendtgørelsen. Kriterierne er - miljøledelse, systematik og miljøforbedringer - regelefterlevelse - håndtering og opbevaring af kemikalier - emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø - sårbarhed af omgivelserne Ud fra risikovurderingen fastlægges den fremtidige tilsynsfrekvens for den enkelte virksomhed. 11 Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (beknr. 463 af 21. maj 2007) 10

12 Tilsynsfrekvens Herlev Kommune prioriterer miljøtilsyn højt ved at føre hyppigere tilsyn end miljøstyrelsens minimumsfrekvens foreskriver. Baggrunden for denne prioritering er en erfaring med, at dialog fremmer samarbejdet mellem kommunen og virksomheden, og at uhensigtsmæssigheder opdages, inden de udvikler sig til en forurening. Herved minimeres risikoen for, at der opstår større forureninger. Herlev Kommune vil fortsat prioritere miljøtilsyn højt. Miljøstyrelsens minimumskrav for basistilsyn, som udføres som et samlet tilsyn af hele virksomheden, vil blive overholdt. Herudover holdes kontakten til virksomhederne i den mellemliggende periode for eksempel ved at udføre prioriterede tilsyn, hvor de mest kritiske forhold på virksomheden gennemgås. Herved opretholdes dialogen om væsentlige spørgsmål. Figur 2: Tilsynsfrekvens i Herlev Kommune Type af virksomhed Antal virksomheder som Herlev Herlev Kommunes mål Miljøstyrelsens minimumskrav Kommune fører tilsyn på* for kontakt med virksomheden IE- virksomheder** med 0 Hvert år Hver 3. år særligt forurenende aktiviteter Virksomheder der skal 10 Hvert år Hvert 3. år miljøgodkendes*** Øvrige virksomheder, 71 Hvert 2. år Hvert 6. år der skal have miljøtilsyn, herunder autoværksteder og vaskehaller**** Ikke gebyrpligtige virksomheder f.eks. 4 Afhænger af virksomhedstype Ikke krav om miljøtilsyn Virksomheder med tilslutningstilladelse Husdyrbrug 2 Hvert 3. år Hvert 6. år * Status for antallet af virksomheder i august ** EU direktiv om industrielle emissioner (Industrial Emissions Directive). *** Miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. **** Virksomheder omfattet af Brugerbetalingsbekendtgørelsen Forvaltningen forventer i 2013, at bruge ca. 0,7 årsværk på tilsynsarbejde. Det omfatter planlagte rutinetilsyn og én kampagne hos dagligvarebutikker. Kampagner Som en del af tilsynsarbejdet skal der fra 2014 udføres 2 årlige kampagner rettet mod en branche, et specifikt miljøtema eller geografisk område. Kampagnerne giver mulighed for med en målrettet indsat at sætte ekstra fokus på et afgrænset emne med betydning for miljøet. En af de årlige kampagner tilstræbes udført i et samarbejde med de andre kommuner i Natur- og Miljøsamarbejdet (Gladsaxe, Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Ballerup, Frederiksberg). 11

13 Der er kun lovkrav om at føre tilsyn med virksomheder omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen 12. Herlev kommune vil bruge kampagnerne til også at besøge nogle af de virksomheder, som ikke normalt er omfattet af det rutinemæssige miljøtilsyn og går hermed ud over kravet i tilsynsbekendtgørelsen. Herved styrkes det lokale miljø og miljøtilsynet kommer tættere på borgerne behov. Figur 3: Eksempler på mulige kampagner. Kampagne Hvad Hvem Oplag af kemikalier og farligt affald Affaldssortering Elektronikaffald Miljøstyring og egenkontrol Fedtudskillere og olie/fedtaffald Bygge og anlægsarbejde Belægning Olietanke Tilsyn på tværs Energi Overfladevand Opsporing af nye virksomheder Overholdelse af Forskrift for opbevaring af farlige stoffer og farligt affald på virksomheder Frasortering af genbrugelige fraktioner Hygiejniske forhold Sortering, transportør, modtageanlæg Udvikling af simpel miljøstyring Tømning af fedtudskillere og håndtering af olie/fedtaffald Arbejdstid, affald, støj og støv Tæthed, vedligeholdelse og fald Tankinspektioner, sløjfningsterminer og overgang til anden opvarmningskilde Samarbejde med, Herlev Kommunes iværksætterkonsulent Overordnet vejledning om energibesparelser Opfølgning på klimatilpasningsplan Gennem gang af cvrregistret Alle virksomheder med større oplag af kemikalier Alle virksomheder med affald herunder også kontorer, supermarkeder og butikker Elektronikvirksomheder, forhandlere af elektronik, store kontor ejendomme Mindre virksomheder Restauranter, pizzeriaer og cateringfirmaer Større bygge- og anlægsarbejder Virksomheder med oplag af kemikalier og farligt affald Grundejere med olietanke Alle virksomheder Produktionsvirksomheder, kontorer og butikker Grundejere i erhvevskvarteret Nye virksomheder med tilsynspligt Herudover vil muligheden for at lave koordinerede kampagnetilsyn med SKAT, Arbejdstilsynet og Fødevarekontrollen blive undersøgt. 12 Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (beknr. 463 af 21. maj 2007) 12

14 Kvalitetsstyring I 2006 vedtog folketinget Lov om et kvalitetsstyringssystem for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet 13. Loven skulle blandt andet sikre den faglige bæredygtighed i kommunerne, via etablering af et kvalitetsstyringssystem. Loven blev ophævet den 1. juni 2013, men Herlev Kommune vil fastholde kvalitetsstyringssystemet blot uden ekstern audit. Kvalitetsstyringssystemet består af et antal administrative og sagsspecifikke procedurer på natur- og miljøområdet og bidrager til, at sikre opgavevaretagelsens faglige kvalitet, effektivitet og ensartethed. Herlev Kommune ønsker at udfolde kvalitetsstyringssystemet til hele Teknisk Forvaltning. Systemet og systemets brugere auditeres internt mindst en gang om året. Det overordnede formål med kvalitetsstyringssystemet er, at kvaliteten af natur- og miljøadministrationens arbejde, løbende styrkes og udvikles. Derudover skal kvalitetsstyringssystemet sikre: at borgere og virksomheder oplever, at arbejdet på natur- og miljøområdet kendetegnes ved høj faglig kvalitet, effektivitet og ensartethed, at alle relevante love, bekendtgørelser og god forvaltningsskik følges, at kvalitetsstyringssystemet regelmæssigt evalueres og tilpasses med henblik på at sikre fortsat effektivitet, borgernes og virksomhedernes tillid til og tilfredshed med sagsbehandlingen. Kvalitetssikring af miljøtilsyn Arbejdet er organiseret i et virksomhedsteam. I virksomhedsteamet drøftes principielle sager. På tilsynene vil der som udgangspunkt kun møde en miljømedarbejder op. Ved større og mere komplicerede virksomheder vil der komme to miljømedarbejdere. Teknisk Forvaltning har derudover et kvalitetsstyringssystem med nedskrevne procedurer for blandt andet tilsyn. Som en del af kvalitetsstyringssystemet skal breve og notater kvalitetssikres af en kollega inden det sendes ud til virksomhederne. Dette giver ensartethed og højt fagligt niveau, effektiv sagsbehandling, kontinuitet og god service for virksomhederne. 13 Lov om et kvalitetsstyringssystem for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet nr. 506 af 7. juni 2006 (med senere ændringer) 13

15 Samarbejde Herlev Kommune inddrager andre myndigheder, når der forekommer forhold på virksomhederne som vedrører disse myndigheders opgaver. I tilfælde hvor arbejdsmiljøet findes belastende inddrages arbejdstilsynet. Ved jordforureninger inddrages Region Hovedstaden. Opleves forhold hvor fødevaresikkerheden er i fare inddrages Fødevarestyrelsen. Internt i Herlev Kommune samarbejder tilsynsmyndigheden med planmyndigheden og byggemyndigheden i forhold til planloven og bygningsmæssige forhold. For virksomheder omfattet af Risikobekendtgørelsen 14 sker tilsynsarbejdet i samarbejde med Arbejdstilsynet, Beredskabet og Politiet. Herlev Kommune deltager i Natur- og Miljøsamarbejdet, som er et tværkommunalt samarbejde mellem 7 kommuner i hovedstadsområdet (Gladsaxe, Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Ballerup, Frederiksberg). Samarbejdet bidrager til at højne kvaliteten af miljøtilsynet ved at skabe et forum for erfaringsudveksling mellem sagsbehandlere i de 7 kommuner, tilrettelæggelse af temamøder som efteruddannelse samt en fælles forståelse for miljøproblemer i forbindelse med miljøtilsyn. Derudover deltager Herlev Kommune i diverse andre netværk på miljøområdet bl.a. Envina, Lynettefællesskabets Miljøgruppe og KL s hospitalsspildevandsgruppe. Bland resultaterne og fællesprojekter kan nævnes - Hospitalsspildevand regulering (KL s hospitalsspildevandsgruppe og Lynettens miljøgruppe) - Vaskehaller paradigme for tilslutningstilladelser (Envina) - Olieudskillere på parkeringspladser (Lynettens Miljøgruppe) - Rapport om forebyggelse af jordforurening ved tilsyn på virksomheder herunder fokus på belægninger (Natur- og Miljøsamarbejdet) - Kunststofgræsplæner (Lynettens Miljøgruppe) - Kursus om støj (Natur- og Miljøsamarbejdet) - Temadag om belysning af juridiske problemstillinger inden for jordforurening (Natur- og Miljøsamarbejdet) - Temadag om olieudskillere (Natur- og Miljøsamarbejdet) - Temadag om store olietanke (Natur- og Miljøsamarbejdet) 14 Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, Bek.nr af 14. december

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

FORSLAG TIL PLAN FOR MILJØTILSYN GENTOFTE KOMMUNE

FORSLAG TIL PLAN FOR MILJØTILSYN GENTOFTE KOMMUNE NATUR OG MILJØ FORSLAG TIL PLAN FOR MILJØTILSYN 2017-2020 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige

Læs mere

TILSYNSPLAN FOR INDUSTRI 2013

TILSYNSPLAN FOR INDUSTRI 2013 TILSYNSPLAN FOR INDUSTRI 2013 I maj 2013 er en ny tilsynsbekendtgørelse trådt i kraft med krav om, at alle kommuner skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder herunder landbrug. Tilsynsplanen

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Næstved Kommune. Center for Miljø og Natur Næstved Kommune. Gældende pr. 1. august 2013. Hvad er en tilsynsplan

Miljøtilsynsplan for Næstved Kommune. Center for Miljø og Natur Næstved Kommune. Gældende pr. 1. august 2013. Hvad er en tilsynsplan Miljøtilsynsplan for Næstved Kommune Gældende pr. 1. august 2013 Center for Miljø og Natur Næstved Kommune Hvad er en tilsynsplan I 2013 er der kommet en tilsynsbekendtgørelse med krav om, at kommunen

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 Plan for miljøtilsyn 2013-2016 Høring om ny plan for miljøtilsyn på virksomheder og landbrug. Et forslag til overordnet plan for miljøtilsyn på virksomheder i Hillerød Kommune er

Læs mere

Tilsynsplan for miljøtilsyn 2013-2017

Tilsynsplan for miljøtilsyn 2013-2017 Tilsynsplan for miljøtilsyn 2013-2017 Indholdsfortegnelse UDKAST: Ballerup Kommunes Tilsynsplan 2013-2017... 3 1. INDLEDNING... 3 INTRODUKTION TIL TILSYNSPLANEN... 3 BALLERUP KOMMUNES MILJØ- OG UDVIKLINGSMÅLSÆTNINGER...

Læs mere

Kampagnetilsynskatalog for Struer Kommune for 2017

Kampagnetilsynskatalog for Struer Kommune for 2017 Kampagnetilsynskatalog for Struer Kommune for 2017 Beskrivelse af krav til at udføre tilsynskampagner Kommunerne skal udføre 2 årlige tilsynskampagner med industrivirksomheder og/eller husdyrbrug som målgrupper.

Læs mere

Miljøtilsynsplan år for Dragør Kommune

Miljøtilsynsplan år for Dragør Kommune Miljøtilsynsplan år 2013-2017 for Dragør Kommune Indledning Den 15. maj 2013 trådte Miljøtilsynsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 497 af 15. maj 2013, i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde

Læs mere

1 Plan for miljøtilsyn 2013-2016

1 Plan for miljøtilsyn 2013-2016 Udkast til Hørsholm Kommunes Miljøtilsynsplan for 203-206 Plan for miljøtilsyn 203-206 Hvad er en tilsynsplan Tilsynsplanen fortæller virksomheder, borgere og andre myndigheder, hvordan Hørsholm Kommune

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune Hvad er en miljøtilsynsplan I 2013 træder en ny tilsynsbekendtgørelse på miljøområdet i kraft. Kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder

Læs mere

Miljøtilsynsplan. For miljøtilsyn med virksomheder og landbrug

Miljøtilsynsplan. For miljøtilsyn med virksomheder og landbrug Miljøtilsynsplan For miljøtilsyn med virksomheder og landbrug Indledning Haderslev Kommune, Teknik og Miljø, har på baggrund af den nye Miljøtilsynsbekendtgørelse nr. 497 af 15. maj 2013, udarbejdet en

Læs mere

Miljøtilsynsplan

Miljøtilsynsplan Miljøtilsynsplan 017-00 Indhold Indledning... 3 1. Geografisk område... 3. Væsentlige miljøproblemer... 3 3. Tilsynsindsatsen i 017-00... 4 4. Samarbejdsrelationer med andre myndigheder... 5 Bilag 1 -

Læs mere

MILJØTILSYNSPLAN 2013-2016

MILJØTILSYNSPLAN 2013-2016 MILJØTILSYNSPLAN 2013-2016 Indhold 1. Indledning... 3 2. Nye regler for miljøtilsyn... 5 3. Mål og indsatsområder... 7 3.1 Generelle mål... 7 3.2 Mål for tilsynsindsatsen 2013-2016... 8 3.3 Særlige indsatsområder...

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

TILSYNSPLAN. Miljøtilsyn på virksomheder og landbrug Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013-2016 UDKAST I HØRING

TILSYNSPLAN. Miljøtilsyn på virksomheder og landbrug Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013-2016 UDKAST I HØRING TILSYNSPLAN Miljøtilsyn på virksomheder og landbrug Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013-2016 UDKAST I HØRING Indhold 1. Indledning... 2 2. Geografisk område... 2 3. Virksomheder og landbrug som Ishøj Kommune

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 11. september 2015 CVR-nummer 32091008 P-nummer 1015185208 Virksomhed A/S Inventarsnedkeriet Adresse Rudolfgårdsvej

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2016

Miljøtilsynsplan 2013-2016 Miljøtilsynsplan 2013-2016 1 Indledning Fredensborg Kommune fører et aktivt og opsøgende miljøtilsyn med, at virksomheder og husdyrbrug overholder miljøbeskyttelsesloven, husdyrgodkendelsesloven, jordforureningsloven

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Hvad er en miljøtilsynsplan Den 23. maj 2013 trådte en ny tilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Tårnby kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Tårnby kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 Tårnby kommune Den 23. maj 2013 trådte miljøtilsynsbekendtgørelsen 1 i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en plan for miljøtilsyn på virksomheder og husdyrbrug. Miljøtilsynsplanen

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 03.12.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1003352380 Virksomhed Forsorgshjemmet Østervang Adresse Trankær Mosevej

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 udarbejdet af Land, By og Kultur, 18. juli 2013 M i l j ø t i l s y n s p l a n 2 0 1 3 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Indledning... 3 2. Planens geografiske område...

Læs mere

BT Maskinfabrik v. Brian Thomsen Riskærvej 12 9352 Dybvad. Att: Brian Thomsen [info@btmaskinteknik.dk]

BT Maskinfabrik v. Brian Thomsen Riskærvej 12 9352 Dybvad. Att: Brian Thomsen [info@btmaskinteknik.dk] Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn BT Maskinfabrik v. Brian Thomsen Riskærvej 12 9352 Dybvad Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Att:

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier

Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier -herunder råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald Teknik og Miljø Hjørring Kommune Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 For Slagelse Kommune Indledning Slagelse Kommune fører tilsyn med, at virksomheder og husdyrbrug overholder miljølove og regler. Denne plan er en beskrivelse af de områder, som Slagelse

Læs mere

Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103

Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103 Pkt.nr. 5 Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at de ændringer til forskriftens

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

NOTAT GRUND OG NÆRHEDSNOTAT TIL FEU OG FMU

NOTAT GRUND OG NÆRHEDSNOTAT TIL FEU OG FMU Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 83 Offentligt NOTAT EU & International politik J.nr. 001-06223 Ref. Den 16. november 2011 GRUND OG NÆRHEDSNOTAT TIL FEU OG FMU Kommissionens forslag til beslutning

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 16.09.2015 CVR-nummer 20165715 P-nummer 1002999152 Virksomhed Danfoss A/S Adresse Jens Juuls Vej 9 Postnummer

Læs mere

Tilsynsplan for miljøtilsyn. Teknik og Miljø

Tilsynsplan for miljøtilsyn. Teknik og Miljø Tilsynsplan for miljøtilsyn Teknik og Miljø August 2013 Indholdsfortegnelse Hvad er en tilsynsplan? s. 3 Hvilke virksomheder og landbrug fører s. 4 Silkeborg Kommunen miljøtilsyn med? Handlinger s. 4 IED

Læs mere

Miljøtilsynsplan

Miljøtilsynsplan Miljøtilsynsplan 2013 2016 Hvorfor en miljøtilsynsplan og hvad skal den indeholde? I maj 2013 trådte en ny miljøtilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013 for Glostrup Kommune

Miljøtilsynsplan 2013 for Glostrup Kommune Miljøtilsynsplan 2013 for Glostrup Kommune 1. Indledning I maj 2013 trådte en ny miljøtilsynsbekendtgørelse 1 i kraft. Den stiller krav om, at miljøtilsynsmyndighederne skal udarbejde en miljøtilsynsplan,

Læs mere

Virksomhedstype: H51 - garageanlæg

Virksomhedstype: H51 - garageanlæg POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK WWW.STRUER.DK DATO: 25-08-2015 JOURNALNUMMER 09.30.00-K08-9-06 Venø Bussen - v/knud K Overgaard Lønningen 14 7600

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr.MST- 1272-00048 Ref. MARIP/ulsee Dato: 03.april 2014

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr.MST- 1272-00048 Ref. MARIP/ulsee Dato: 03.april 2014 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr.MST- 1272-00048 Ref. MARIP/ulsee Dato: 03.april 2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Renosyd i/s Norgesvej 13, 8660 Skanderborg

Læs mere

Som noget nyt skal virksomheder og husdyrbrug miljørisikoscores, hvorefter tilsynene planlægges efter den score virksomheden har opnået.

Som noget nyt skal virksomheder og husdyrbrug miljørisikoscores, hvorefter tilsynene planlægges efter den score virksomheden har opnået. Indledning I maj 2013 trådte en ny tilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder og husdyrbrug. Den skal blandt andet indeholde en

Læs mere

Tilsynsrapport 2015 - Rønn Biler

Tilsynsrapport 2015 - Rønn Biler Rønn Biler Tom Rønn Vrist Industrivej 22 7620 Lemvig 14. august 2015 Teknik & Miljø Rådhusgade 2 7620 Lemvig Telefon: 9663 1200 Mail: teknik@lemvig.dk J.nr.: 09.20.02G01-0005 S.nr.: 13152 B.nr.: 1011678

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00630 Ref. jeppj/tiska Den 27. november 2014

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00630 Ref. jeppj/tiska Den 27. november 2014 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00630 Ref. jeppj/tiska Den 27. november 2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Novo Nordisk A/S CVR nummer 24256790

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 5. marts 2015 CVR-nummer 28680872 P-nummer 1011255767 e-doc journal nr. 13/020946 Virksomhed Bånlev Biogas A/S

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02.09.2015 CVR-nummer 25459245 P-nummer 1007727476 Virksomhed Steffs Budcentral ApS Adresse Gunnar Clausens Vej

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev

Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev efter 12, stk. 3 i Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Meddelt d. 24. februar 2014 Tillægget

Læs mere

MILJØTILSYNSPLAN 2013

MILJØTILSYNSPLAN 2013 MILJØTILSYNSPLAN 2013 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Mette Fjellerad D 4646 4945 E mefj@lejre.dk Dato: 31. juli 2013 J.nr.: 13/9845 Hvad er en miljøtilsynsplan

Læs mere

Plan for miljøtilsyn med industrivirksomheder og husdyrbrug i Langeland Kommune

Plan for miljøtilsyn med industrivirksomheder og husdyrbrug i Langeland Kommune Plan for miljøtilsyn med industrivirksomheder og husdyrbrug i Langeland Kommune 2013-2016 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Indhold i tilsynsplanen... 3 Du kan få mere at vide om miljøindsatsen i Langeland

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 31080258 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere

Vejledning om hestehold Version 1.1. Udarbejdet af Kultur, Miljø & Erhverv

Vejledning om hestehold Version 1.1. Udarbejdet af Kultur, Miljø & Erhverv Vejledning om hestehold Version 1.1 Udarbejdet af Kultur, Miljø & Erhverv Hurtige spørgsmål & svar nr 1 Spørgsmål Må jeg holde hest i byzone? Ja 2 Skal det anmeldes til kommunen hvis jeg har hestehold

Læs mere

START AF NY VIRKSOMHED..?

START AF NY VIRKSOMHED..? START AF NY VIRKSOMHED..? i Holstebro Kommune.Tænk på miljøet fra start! Går du med overvejelser om at starte en ny virksomhed i Holstebro Kommune? Har du hovedet fuld af tanker omkring forretningsplan,

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Fredericia Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Fredericia Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Fredericia Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 4 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Ishøj Kommune. Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013

Ishøj Kommune. Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013 Ishøj Kommune Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013 Plan-, Bygge- og Miljøcenter Februar 2014 Indledning Plan-, Bygge- og Miljøcenter i Ishøj Kommune varetager Ishøj og Vallensbæk Kommuners

Læs mere

TILSYNSPLAN FOR LANDBRUG 2013

TILSYNSPLAN FOR LANDBRUG 2013 TILSYNSPLAN FOR LANDBRUG 2013 I maj 2013 er en ny tilsynsbekendtgørelse trådt i kraft med krav om, at alle kommuner skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder herunder landbrug. Tilsynsplanen

Læs mere

Auto Teknik A/S autoteknik@boschcarservice.dk. Miljøtilsyn med Auto Teknik A/S i henhold til miljøbeskyttelsesloven

Auto Teknik A/S autoteknik@boschcarservice.dk. Miljøtilsyn med Auto Teknik A/S i henhold til miljøbeskyttelsesloven Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Auto Teknik A/S autoteknik@boschcarservice.dk Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 19. november 2015

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 12.01.2016 CVR-nummer 62774010 P-nummer 1002159168 e-doc journal nr. 13/020711 (TS) Virksomhed Richard Thomsen

Læs mere

Miljøtilsynsrapport Samlet tilsyn

Miljøtilsynsrapport Samlet tilsyn POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 01-09-2015 TM ALU PARTS ApS Fabriksvej 12 7600 Struer JOURNALNUMMER 09.30.01-K08-4-07 RÅDHUSET,

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION. Beretning om miljøtilsyn 2009

SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION. Beretning om miljøtilsyn 2009 SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION Beretning om miljøtilsyn 2009 Beretning om miljøtilsyn 2009 / side 2 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Meddelelse af godkendelser 4 1.2 Krav til tilsynsforpligtigelsen 4

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2014-2017. Januar 2016. Udkast 27.1.2016. Miljø & Teknik. Albertslund Kommune Nordmarks Allè 2 2620 Albertslund

Miljøtilsynsplan 2014-2017. Januar 2016. Udkast 27.1.2016. Miljø & Teknik. Albertslund Kommune Nordmarks Allè 2 2620 Albertslund Januar 206 Udkast 27..206 Miljø & Teknik Miljøtilsynsplan 204-207 Albertslund Kommune Nordmarks Allè 2 2620 Albertslund bmb.miljo.teknik@albertslund.dk T 43 68 68 68 Revideret for 206 og 207 SIDE 2 UDKAST

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den 12-11-2015 - Bjarne Paulsen, Adelvej 31, 6500 Vojens

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den 12-11-2015 - Bjarne Paulsen, Adelvej 31, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Miljø Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn

Læs mere

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner.

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. 4.1. Anvendelsesområde Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. 4.2. Beskrivelse af de væsentligste

Læs mere

1. Opgørelsesliste over indkøbt undervognsbehandlingsprodukter

1. Opgørelsesliste over indkøbt undervognsbehandlingsprodukter Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Autoopretning Vendsyssel ApS Suderbovej 14 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498

Læs mere

Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012

Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012 Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012 Tilsynsberetning for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2011 Plan-, Bygge- og Miljøcenter i Ishøj Kommune varetager Ishøj og Vallensbæk Kommuners miljøtilsyn med virksomheder

Læs mere

Miljøtilsynsrapport samlet tilsyn

Miljøtilsynsrapport samlet tilsyn POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 17-09-2015 LØVBJERG SUPERMARKED A/S STRUER Søndergårdsvej 2 7600 Struer JOURNALNUMMER 09.30.06-K08-1-07

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9. Notat 18. marts 2016 Vejledning i udfyldelse af skemaet til indberetning af kommunernes tilsyns- og godkendelsesindsats fra 1. januar. 31. december. 2015 efter tilsynsbekendtgørelsens ( nr. 497 af 23/05/2013)

Læs mere

Tilsynsplan for Byg og Miljø, Norddjurs Kommune

Tilsynsplan for Byg og Miljø, Norddjurs Kommune l Byg og Miljø Dato: 31. juli 2013 Reference: Kirsten Haugaard Wermuth Direkte telefon: 89594016 E-mail: khw@norddjurs.dk Sagsnr.: 13/12892 Tilsynsplan for Byg og Miljø, Norddjurs Kommune Version 31. juli

Læs mere

Tilslutningstilladelse til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2

Tilslutningstilladelse til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2 til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2 1 Stamdata for TDC Virksomhedens navn og adresse TDC A/S Herlev Central Snehvidevej 2 2730 Herlev Kommune CVR nr. og p nr. CVR nr. 14773908 P-nr. 1013874960

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 04. november 2015 Journal nr. 13/029001 CVR-nummer 49292716 Virksomhed Adresse e-mail Den Lille Maskinstation

Læs mere

Miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug Aabenraa Kommune Kultur, Miljø & Erhverv Skelbækvej Aabenraa

Miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug Aabenraa Kommune Kultur, Miljø & Erhverv Skelbækvej Aabenraa Miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug 2013-2017 Aabenraa Kommune Kultur, Miljø & Erhverv Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Indledning Aabenraa Kommune har på baggrund af Miljøtilsynsbekendtgørelsen

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 04.11.2015 CVR-nummer 21524174 P-nummer 1004992301 e-doc journal nr. 13/026743 Virksomhed Sletholm Auto Adresse

Læs mere

Citroën - Auto-Huset Søndergade 250B 9900 Frederikshavn. Att.: Poul Holst [ph@uggerhoej.dk]

Citroën - Auto-Huset Søndergade 250B 9900 Frederikshavn. Att.: Poul Holst [ph@uggerhoej.dk] Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 Citroën - Auto-Huset Søndergade 250B Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Att.: Poul Holst [ph@uggerhoej.dk] 17. november

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015 Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune xx.xx.2015 Side 2/8 Indhold 1. Baggrund...3 2. Planens geografiske område...3 3. Vurdering af de væsentligste miljøproblemer i Læsø Kommune...3 4. Fortegnelse over specielle

Læs mere

Indhold... 2. Hvad er en tilsynsplan... 3. Hvilke virksomheder og landbrug fører kommunen miljøtilsyn med... 3. Hvilke miljøforhold er væsentlige...

Indhold... 2. Hvad er en tilsynsplan... 3. Hvilke virksomheder og landbrug fører kommunen miljøtilsyn med... 3. Hvilke miljøforhold er væsentlige... Miljøtilsynsplan 2013 landbrug og virksomheder Efter bekendtgørelse om miljøtilsyn, BEK nr. 497 af 15/05-2013 Holbæk Kommune [Vælg en dato] Indhold Indhold... 2 Hvad er en tilsynsplan... 3 Hvilke virksomheder

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00766 Ref. Anlhh/Molut Dato: 16. sept. 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00766 Ref. Anlhh/Molut Dato: 16. sept. 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00766 Ref. Anlhh/Molut Dato: 16. sept. 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Køge Jorddepot CVR nummer 29189374 Virksomhedstype

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: cop@dlgtele.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Brønderslevvej 197 i henhold til

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Miljøsagsnr. MIL-3939

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Miljøsagsnr. MIL-3939 Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 11. november 2015 CVR-nummer 25 44 46 98 P-nummer 1007993257 e-doc TS journal nr. e-doc GS journal nr. 13/021086

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. 13/020567 (Miljøsagsnr.: 0047) Himmerlands Grovvarer A/S

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. 13/020567 (Miljøsagsnr.: 0047) Himmerlands Grovvarer A/S Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 22. september 2015 CVR-nummer 29 24 33 87 P-nummer 1003065448 e-doc TS-journal nr. 13/020567 (Miljøsagsnr.: 0047)

Læs mere

Basistilsyn regelmæssigt forekommende, med en frekvens bestemt ud fra bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Basistilsyn regelmæssigt forekommende, med en frekvens bestemt ud fra bekendtgørelse om miljøtilsyn. Harry s Biler Engvej 1 6340 Kruså Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 15-03-2016 Sagsnr.: 15/32901 Dokumentnr.: 1 Ejendom: 284 Kontakt: Gerda Marie Madsen Direkte tlf.: 73768937 E-mail:

Læs mere

Vejledning om miljøforhold i autobranchen. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00

Vejledning om miljøforhold i autobranchen. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Vejledning om miljøforhold i autobranchen Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Marts 2012 Forord Denne vejledning henvender sig primært til autobranchen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 Meddelelse af godkendelse MOE A/S har på vegne af Federal Express Corporation ansøgt om miljøgodkendelse af

Læs mere

farligt affald forskrift for opbevaring og håndtering af farligt affald og kemikalier

farligt affald forskrift for opbevaring og håndtering af farligt affald og kemikalier farligt affald forskrift for opbevaring og håndtering af farligt affald og kemikalier 1 1. Forskriftens område 1.1 Forskriften er gældende for alle virksomheder og landbrug i Guldborgsund Kommune, der

Læs mere

STATOIL FUEL & RETAIL A/S har via Tri-Consult A/S ansøgt om tilslutning af spildevand fra ovennævnte aktivitet.

STATOIL FUEL & RETAIL A/S har via Tri-Consult A/S ansøgt om tilslutning af spildevand fra ovennævnte aktivitet. Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing STATOIL FUEL & RETAIL A/S Borgmester Christiansens Gade 50 2450 København SV Tilslutningstilladelse selvbetjeningsanlæg

Læs mere

Retningslinjer for Opbevaring af farlige stoffer

Retningslinjer for Opbevaring af farlige stoffer Retningslinjer for Opbevaring af farlige stoffer Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Miljøområdet Baggrund for retningslinjer For at undgå forureninger med farlige stoffer, bør man opbevare

Læs mere

Basistilsyn regelmæssigt forekommende, med en frekvens bestemt ud fra bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Basistilsyn regelmæssigt forekommende, med en frekvens bestemt ud fra bekendtgørelse om miljøtilsyn. Genner Bil Center v/gert Ravn Genner Bygade 11 6230 Rødekro Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 15-03-2016 Sagsnr.: 15/32898 Dokumentnr.: 1 Ejendom: 7877 Kontakt: Gerda Marie Madsen Direkte

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 01.09.2016 CVR-nummer 26646960 P-nummer 1009154643 Virksomhed O.J. Maskinudlejning A/S Adresse Geding Søvej 6

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/5

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/5 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/5 Halsnæs Kommunenavn Indledning (max 1500 Her følger beretningen fra Halsnæs Kommune om miljøtilsyn og miljøgodkendelser med

Læs mere

Virksomhedstype: E56. Den 19. august 2015 er der afholdt miljøtilsyn hos Humlum Brød A/S, Christiansborgvej 7, 7560 Hjerm. Ved tilsynet deltog:

Virksomhedstype: E56. Den 19. august 2015 er der afholdt miljøtilsyn hos Humlum Brød A/S, Christiansborgvej 7, 7560 Hjerm. Ved tilsynet deltog: POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 19-08-2015 HUMLUM BRØD A/S Christiansborgvej 7 7560 Hjerm JOURNALNUMMER 09.30.05-K08-1-07 RÅDHUSET,

Læs mere

AUDITTEKNIKKER I MILJØTILSYNET

AUDITTEKNIKKER I MILJØTILSYNET Notat Envina AUDITTEKNIKKER I MILJØTILSYNET 7. maj 2014 Projekt nr. 217134 Dokument nr. 1211121254 Version 1 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af Indhold 1.1 CASE SCENARIE VIRKSOMHEDER - RENSERIET

Læs mere

KM Fish Machinery A/S Falkevej 11 9352 Dybvad. Sendt via: s.christensen@km-fish.dk

KM Fish Machinery A/S Falkevej 11 9352 Dybvad. Sendt via: s.christensen@km-fish.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn KM Fish Machinery A/S Falkevej 11 9352 Dybvad Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Sendt via: s.christensen@km-fish.dk

Læs mere

Spildevand fra virksomheder

Spildevand fra virksomheder 1 Spildevand fra virksomheder Retningslinier for tilslutning til det offentlige kloaknet Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 2 3 Spildevand fra virksomheder Spildevand fra en virksomhed kan bestå

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 09.09.2015 CVR-nummer 34432821 P-nummer 1017621234 e-doc journal nr. 14/026492 Virksomhed MN Biler I/S Adresse

Læs mere

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006 Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 25/26 CVR-nr. 26 68 11 11 1 Indholdsfortegnelse side Virksomhedsoplysninger. 2 Ledelsens redegørelse. 4 Mængdebalance.. 6 2 Virksomhedsoplysninger Virksomheden Tilsynsmyndighed

Læs mere

Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune

Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. april 2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 KOMMUNENS OPGAVER INDENFOR

Læs mere

Rudersdal Kommunes. miljøindsats. Teknik og Miljø, Rudersdal Kommune

Rudersdal Kommunes. miljøindsats. Teknik og Miljø, Rudersdal Kommune Rudersdal Kommunes miljøindsats 2007 Teknik og Miljø, Rudersdal Kommune 2 BERETNING OM RUDERSDAL KOMMUNES MILJØINDSATS 2007 Baggrund og formål. Samtlige kommuner i Danmark skal hvert år indrapportere data

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 01.03.2016 CVR-nummer 27507395 P-nummer 1002956532 Virksomhed Ødum Smede & Maskinfabrik A/S Adresse Sønderskovvej

Læs mere

Basistilsyn regelmæssigt forekommende, med en frekvens bestemt ud fra bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Basistilsyn regelmæssigt forekommende, med en frekvens bestemt ud fra bekendtgørelse om miljøtilsyn. VM Biler Langebro 8 6200 Aabenraa Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 22-03-2015 Sagsnr.: 15/30734 Dok.løbenr.: 294138/15 Kontakt: Gerda Marie Madsen Direkte tlf.:

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Haderslev Indledning (max 1500 Kommunen skal årligt afgive en beretning om miljøtilsynet til Miljøstyrelsen. Følgende

Læs mere

Tilsynsplan Rudersdal Kommune

Tilsynsplan Rudersdal Kommune Tilsynsplan 2013 Rudersdal Kommune Indhold Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Nye regler for miljøtilsyn... 5 3. Rudersdal Kommunes tilsynsplan... 7 2.1 Generelle mål... 7 2.2 Mål for tilsynsindsatsen

Læs mere

Notat om VVM-screening af ændrede aktiviteter på Aalborg Portlands interne genbrugsplads

Notat om VVM-screening af ændrede aktiviteter på Aalborg Portlands interne genbrugsplads Notat Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-431-00023 Ref. tasme/benjo Den 18. december 2009 Notat om VVM-screening af ændrede aktiviteter på Aalborg Portlands interne genbrugsplads Bygherre Aalborg Portland

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Anmeldelsesskema for nyetablerede autoværksteder Journalnumre Virksomhedens navn

Anmeldelsesskema for nyetablerede autoværksteder Journalnumre Virksomhedens navn Anmeldelsesskema for nyetablerede autoværksteder Journalnumre Virksomhedens navn Adresse Matr. nr. Ejer af værkstedet Ejer af ejendommen Kontaktperson Antal ansatte på værksted Arbejdstider på værksted

Læs mere

Virksomheder og landbrug

Virksomheder og landbrug Teknik og Miljø Virksomheder og landbrug Miljøtilsynsrapport 2013 Året der gik 2013 Miljøtilsyn og godkendelser Denne tilsynsberetning beskriver Slagelse Kommunes indsats inden for arbejdsområderne miljøgodkendelse

Læs mere

Hedensted Kommunes tilsynsplan 2013-2017

Hedensted Kommunes tilsynsplan 2013-2017 Hedensted Kommunes tilsynsplan 2013-2017 Vedtaget 30. juni 2013. 1 Indhold Indledning Geografisk område Væsentligste miljøproblemer Planlægning af miljøtilsyn Tilsynets udførelse Tilsynskampagner Brugerbetaling

Læs mere

BRØNDBY KOMMUNE Forskrift for opbevaring af farlige råvarer, stoffer og produkter

BRØNDBY KOMMUNE Forskrift for opbevaring af farlige råvarer, stoffer og produkter BRØNDBY KOMMUNE Forskrift for opbevaring af farlige råvarer, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige råvarer, stoffer og produkter 1 Lovgrundlag Denne forskrift er udarbejdet i medfør

Læs mere

Tilsynsplan for miljøområdet 2014-2016

Tilsynsplan for miljøområdet 2014-2016 Tilsynsplan for miljøområdet 2014-2016 Udkast Vedtaget den XX. XX 2014 Generelt om tilsynsplaner I 2013 trådte en ny tilsynsbekendtgørelse kraft. Den indeholder krav om, at kommunerne skal udarbejde en

Læs mere

Basistilsyn regelmæssigt forekommende, med en frekvens bestemt ud fra bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Basistilsyn regelmæssigt forekommende, med en frekvens bestemt ud fra bekendtgørelse om miljøtilsyn. Aalborg Portland Mellemvej 30 6200 Aabenraa Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 18-03-2016 Sagsnr.: 15/30971 Dok.løbenr.: 295762/15 Kontakt: Gerda Marie Madsen

Læs mere

miljøet Miljøkontrollen arbejder for miljøet

miljøet Miljøkontrollen arbejder for miljøet miljøet Miljøkontrollen arbejder for miljøet Indhold 3 Forord 4 Forpligtende miljøarbejde 6 Miljøkontrollen og byens virksomheder 8 Bortskaffelse af affald 10 Forurenet jord 12 Støj, luft og vand 14 Skadedyr

Læs mere