3. Råvarer til Icopal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. Råvarer til Icopal"

Transkript

1 Bitumen I mere end hundrede år har bitumen og tjære været anvendt inden for tagpapindustrien. Omkring 1970 ophørte brugen af tjære af miljømæssige årsager. I dag anvendes udelukkende bitumen som hovedråvare, hvorfor den følgende beskrivelse af: Oprindelse Sammensætning Egenskaber Prøvningsmetoder kun omfatter bitumen. Ordet asfalt anvendes om en blanding af bitumen med et fyldstof, som det f.eks. sker i færdig tagpap, sorte flydende produkter eller i vejasfalt. Oprindelse og fremstilling Bitumen er en naturlig del af de fleste jordolier, hvor bitumen er opløst i de lettere olier. Bitumen forekommer også i naturen, hvor jordolien er trængt op til overfladen, og de lette olier er fordampet. Disse bitumener kaldes naturasfalter, da de er blandet med mineralske stoffer. De mest kendte er Trinidadasfalt og Gilsonite. Bitumen fremstilles i dag ud fra råolier (jordolie). Da råolien fra forskellige kilder ikke indeholder samme mængde bitumen, anvendes fortrinsvis råolier med højt bitumenindhold. Ved destillering af råolien udskilles de letflygtige forbindelser, som oparbejdes til f.eks. propangas, benzin, petroleum, gasolie mv. Den tunge del destilleres videre under vakuum, hvorved de tungere olier udskilles. Det derefter resterende produkt benævnes straight bitumen eller destilleret bitumen. I fig. 3.1 er vist en skematisk oversigt over råoliens vej gennem et raffinaderi. Afhængig af destillationsomstændigheder eller ved indblanding af andre destillater kan bitumen fremstilles i et utal af blødere eller hårdere varianter. De hårdeste (oliefattigste) typer kaldes højvakuum bitumener.

2 Straight (run) bitumen har en konsistens (viskositet), der varierer ret kraftigt med temperaturen, dvs. at der er et relativt lille temperaturinterval, fra bitumenen er flydende, til den er hård og sprød. Fig. 3.1 Temperaturintervallet kan udvides ved en såkaldt blæsning eller oxydering af bitumenen. Det sker ved, at varm luft blæses gennem en straight bitumen ved en temperatur på ca. 250 C. Det bevirker, at en del af luftens ilt (oxygen) bindes kemisk til hydrocarbonerne (kulbrinteforbindelserne) i bitumenen, hvorved brugsområdet udvides, dog mest mod højere temperaturer. De ønskede lavtemperaturegenskaber opnås ved valg af passende blød udgangsbitumen eller ved efterfølgende iblanding af blød bitumen eller bitumenolie. Processen kan drives mere eller mindre langt, og ved at variere faktorerne beskrevet ovenfor kan en lang række forskellige oxyderede (eller blæste) bitumener fremkomme. Sammensætning Bitumen er i hovedsagen en blanding af højmolekylære hydrocarboner (kulbrinter) med varierende molekylestørrelse og molekylestruktur. Da antallet af forskellige molekyler er stort, umuliggør det i praksis en eksakt analyse, og begrænser undersøgelse af opbygningen til analyse af karakteristiske molekylegrupper.

3 Hydrocarbonerne i bitumen inddeles normalt i asfalténer, harpikser og olier. Harpikser og olier kaldes ofte for malténfraktionen. Asfalténerne har den højeste molekylevægt og kan opfattes som små sammenfiltrede, faste partikler, fordelt som en slags skelet i de forholdsvis lavmolekylære harpikser og olier. Mængden og fordelingen af asfalténer har til en vis grad betydning for bitumenens fysiske og mekaniske egenskaber. Forskellen mellem destilleret og oxyderet bitumen kan for en stor del tillægges det større asfalténindhold i oxyderet bitumen. Harpikserne er i modsætning til olierne gode opløsnings- og dispergeringsmidler, og de fungerer som dispergeringsmiddel for asfalténerne, således at disse ikke klumper sammen, samtidig med at olierne bindes til systemet bestående af harpiks og asfaltèner. En bitumen med komponenterne i ligevægt kaldes at være i Sol -tilstand, og den er at betragte som værende stabil. En bitumen med lille indhold af harpiks i forhold til asfalténmængden er i en ustabil tilstand, der kaldes Gel -tilstand. I disse bitumener er der risiko for en sammenklumpning af asfalténerne og en udskillelse af de ikkebundne olier. Egenskaber Bitumens anvendelse beror i hovedsagen på, at den er vandfast (vandresistent), let smeltelig, rimelig vejrbestandig, et godt klæbemiddel og relativ billig. Bitumen er nærmest termoplastisk, dvs. bitumen bliver gradvis mere flydende ved opvarmning og stivner ved afkøling. Dette er en forudsætning rent fremstillings- og anvendelsesteknisk, idet bitumen kan gøres letflydende ved simpel opvarmning. Ved f.eks. klæbning med bitumen er klæbningen effektiv, så snart bitumenen er afkølet, mens de fleste almindelige klæbemidler kræver lang tørreeller hærdningstid, før klæbningen er effektiv. Selv om bitumen har termoplastiske egenskaber, opfører den sig som en væske selv i den stivnede tilstand og flyder under påvirkning af ydre kræfter som f.eks. tyngdekraften. Oxyderet bitumen udviser visse elastiske egenskaber modsat destilleret bitumen. Elasticiteten er kun udpræget ved hurtige deformationer, mens der ved langsomme deformationer kun er en ringe eller slet ingen elastisk virkning. De ejendommelige viskositetsforhold kan illustreres ved, at en klump oxyderet bitumen kan springe som glas ved et kraftigt slag, mens den flyder som en højviskos væske ved henlæggelse. Bitumen er uopløselig i vand, og vand kan kun i dampform bevæge sig igennem bitumen, dog så langsomt, at bitumen i praksis regnes for vand- og damptæt.

4 Bitumen angribes ikke nævneværdigt af alkali ved stuetemperatur. Bitumener med højt syretal vil dog emulgere i kontakt med alkali ved forhøjet temperatur. Salpetersyre og koncentreret svovlsyre angriber bitumen, mens fortyndet svovlsyre og andre mineralsyrer ikke påvirker bitumen, selv efter lang tids påvirkning ved stuetemperatur. Bitumen nedbrydes langsomt af sollysets ultraviolette lys. Nedbrydningsprodukterne er kuldioxyd og vand samt forskellige organiske forbindelser, overvejende af sur karakter. Nedbrydningsprodukterne beskytter til dels de underliggende lag mod videre nedbrydning, dog vil de med tiden blive vasket væk af regnen, hvorved bitumenlaget gradvis bliver tyndere. De underliggende lysbeskyttede lag bliver gradvis hårdere, idet de lettest flygtige bestanddele, asfaltolierne, migrerer mod overfladen, hvor de langsomt forsvinder. Alt i alt har bitumen en relativ god vejrbestandighed, som dog kan forøges ved modificering af bitumenen med mineralske fyldstoffer eller ved afskærmning af sollyset ved pålægning af skifermateriale (bestrøning) eller metalfolier. Prøvningsmetoder Blødhedspunkt Kugle og Ring (EN 1427). Bitumen har ikke noget præcist smeltepunkt, men bliver gradvis blødere ved opvarmning. Smeltepunkt eller blødhedspunkt angives efter Kugle og Ringmetoden. En ring med diameter 20 mm fyldes med bitumen og anbringes efter køling i et væskebad. Oven på den bitumenfyldte ring anbringes en stålkugle med en vægt på 3,50 g, og væskebadet opvarmes med 5 C pr. min. Kuglen vil efterhånden synke ned gennem bitumenlaget i ringen, og når kuglen har nået en given dybde under ringen, aflæses væsketemperaturen, som da er bitumenens blødhedspunkt Kugle og Ring. Se fig Fig. 3.2.

5 Penetration (EN 1426) Penetration er en slags viskositetsangivelse og angiver blødheden ved en given temperatur, normalt 25 C, men andre temperaturer anvendes undertiden også. Penetration er det antal tiendedele millimeter en standardnål trænger ned i bitumenen ved en belastning på 100 g i 5 sek. Se fig Fig. 3.3 Olieudskillelse Der kan anvendes flere forskellige metoder. Stain-test (ASTM 1328) er en metode med cigaretpapir, hvor det bestemmes, i hvilken grad bitumen udskiller olie ved forhøjet temperatur. Corona-test (Icopal-metode) er en anden metode for det samme. Her anvendes også cigaretpapir, hvorpå måles den ring af olie, der er kommet rundt om en pålagt bitumenklump efter en given tid. Oliensis-test (ASTM 1370) er en tredje metode, som fortæller noget om 2 bitumeners stabilitet (kompatibilitet), når de bringes i kontakt med hinanden. Polymerbitumen Polymerbitumen er fælles betegnelsen for bitumener, som er tilsat enten termoplastiske eller elastomere kunststofprodukter. Der er 2 hovedtyper: APP, Ataktisk PolyPropylen og SBS, Styren-Butadien-Styren APP-polymerbitumen Modificering af bitumen med APP (Ataktisk PolyPropylen) er opfundet omkring 1965 i Italien. Her var ved produktionen af polypropylenplast opstået en hel del spildprodukter, som i hovedsagen var APP. Dette spildprodukt viste sig ved tilblanding i straight bitumen at give denne bedre egenskaber end oxyderet bitumen kunne vise.

6 Brugen af APP accelererede under den globale oliekrise i begyndelsen af halvfjerdserne, da prisen på oxyderet bitumen specielt i Italien blev meget høj. Denne historiske tilfældighed med anvendelse af APP har i dag helt fortrængt anvendelsen af oxyderet bitumen i Italien. APP-materialet udviste tidligere store variationer i den kemiske opbygning. Dette kunne uden styring medføre store variationer i APP-produkternes egenskaber. I praksis varieres APP-mængden med tilsatsmængder fra 10 til 30 %, hvilket giver mange muligheder for kvalitetsvariation. APP-polymerbitumen bør for at kunne kaldes sådan indeholde mindst 20 % APP. En sådan APP-polymerbitumen vil i forhold til en oxyderet bitumen udvise et højt smeltepunkt, samtidig med at kuldeegenskaberne er forbedret noget. Det høje smeltepunkt vil medvirke til at give en tagpap med APP-bitumen stor modstand mod skridning ved høje temperaturer. APP-bitumen er, som oxyderet bitumen, et plastisk materiale uden elastiske egenskaber. Dvs. APP-bitumen vil ikke trække sig sammen igen efter en eventuel forlængelse. Materialet får i stedet en blivende deformation. SBS-polymerbitumen SBS, Styren-Butadien-Styrencopolymer, er en termoplastisk elastomer. Den er en såkaldt blokcopolymer, hvor polymermolekylet er sammensat af termoplastiske polystyrenkæder og elastomere polybutadienkæder. SBS findes i flere kemisk veldefinerede typer. Molekylestrukturen kan være lineær, men også stjerneformet, begge karakteriseret ved at have en elastomer midterblok, afsluttet med en termoplastisk blok. Fig Fig. 3.7

7 Det særlige ved SBS og andre termoplastiske elastomerer ligger i måden, på hvilken deres indre styrke opnås. I kold tilstand tiltrækker de hårde polystyren (PS) slutblokke hinanden i såkaldte polystyrendomæner og holder derved polybutadien-kæderne (BR) sammen. Ved opvarmning til over 100 C, bliver polystyrendelen blød og ved tilstrækkelig høj temperatur vil materialet kunne flyde. Når materialet atter afkøles, får det styrken og elasticiteten tilbage. Når SBS blandes i varm bitumen, som fortrinsvis er en destilleret bitumen i området Pen , suger polystyrendomænerne en del af olierne til sig, således at de svulmer op. Under indflydelse af forskydningskræfter i en mikser og den høje temperatur bliver den flydende, opsvulmede polymer fordelt jævnt i bitumenen, og der opstår et fint tredimensionalt netværk af SBS. Netværkets hulrum fyldes ud af bitumen og fyldstof, som eventuelt er iblandet. Se fig Fig. 3.8 Ved afkøling genskaber polymernetværket sin styrke og elasticitet og polymerbitumen-blandingen bliver en sej og elastisk masse. Det er den samme proces, der sker, hvad enten en lineær eller stjerneformet SBS iblandes bitumen. De 2 typer giver dog lidt forskellige egenskaber, idet en lineær SBS giver gode kuldeegenskaber helt ned til -40 C, mens den har en begrænset evne til at modstå varme. En stjerneformet SBS kan give samme kuldeegenskaber som en lineær, men den har en langt bedre evne til at modstå varme. Anvendelsesområdet kan ligge fra -40 til 130 C afhængig af SBS-mængden og -type samt kvaliteten af den destillerede bitumen. Det tredimensionale netværk er først kontinuert, når SBS-koncentrationen er over ca. 8 %, og det er da også normalt, at SBS-koncentrationen ligger i intervallet %, når der er tale om højmodificeret SBS-polymerbitumen.

8 Denne koncentration giver et elastisk produkt med en brudforlængelse helt op til 2000 % og vældig god smidighed helt ned til -30 C. Det kan i lighed med gummi udsættes for store forlængelser uden varige deformationer. Oftest anvendes SBS i forbindelse med straight bitumen, men det er muligt at inkorporere SBS i oxyderet bitumen, så længe der er tale om relativt små mængder, 3-6 %. Sådanne blandinger kaldes lavmodificeret bitumen og kan betragtes som en forbedret udgave af oxyderet bitumen, hvor især kuldeegenskaberne er forbedret, så tagpap også kan udlægges i forholdsvis koldt vejr. Med lavmodificeret bitumen fås også en bitumen, der i forhold til oxyderet bitumen bedre modstår indtryksmærker. F.eks. mindskes risikoen for fodaftryk i en tagdækning under udlægning. Endvidere er lavmodificeret bitumen mere elastisk end oxyderet bitumen og kan således tåle små forlængelser uden varig deformation. Sammenligning af polymerbitumenprodukter Polymerbitumenprodukternes egenskaber er som nævnt afhængige af den polymer og den straight bitumen, man vælger. I det følgende gennemgås en række egenskaber, som vil være afgørende ved vurderingen i det valg, der må træffes, når et tagdæknings- eller et membranisoleringsprodukt skal optimeres brugsmæssigt. Følgende egenskaber må vurderes: Elasticitet Kuldeegenskaber Varmeegenskaber Holdbarhed ved ældning Vedhæftningsevne Holdbarhed ved fugebevægelse Elasticitet Bevægelser i underlaget for en tagdækning indebærer til stadighed træk- og trykpåvirkninger i tagdækningen. Med et plastisk APP-produkt kan disse bevægelser medføre vedvarende deformationer i overfladebitumen (eventuelt revnedannelser). Med et elastisk SBS-produkt vil underlagets bevægelser ikke i samme grad give risiko for vedvarende deformationer.

9 En polymerbitumens elastiske egenskaber kan karakteriseres ved den grad af forlængelse, den kan udsættes for og stadig kunne trække sig helt tilbage. Egenskaben kaldes Elastic Recovery og udtrykkes i procent forlængelse. I denne egenskab er SBS-polymerbitumen APP-bitumen langt overlegen. Kuldeegenskaber Det er ønskværdigt at kunne udføre tagdækningsarbejde også i koldt vejr, hvis ellers nedbørsforholdene tillader det. APP-produkter er relativt stive ved temperaturer under 0 C, hvorfor udrulning af produkterne på tagfladen er vanskelig i koldt vejr. SBS-produkter er derimod smidige og kan udrulles selv ved temperaturer under -15 C. Varmebestandighed Med begge polymertyper opnås højere blødhedspunkt eller smeltepunkt end for oxyderet bitumen. APP-bitumen har højere blødhedspunkt og større modstand mod glidning ved højere temperaturer end SBS, men selv i varme områder med 90 C på taget er SBS-bitumens blødhedspunkt på 130 C tilstrækkelig til at undgå glidning. APP-bitumens blødhedspunkt er ca. 150 C. Vedhæftningsevne Vedhæftningsevnen i klæbninger mellem SBS-bitumenprodukter er virkelig god og langt bedre end for APP-bitumenprodukter og traditionelle bitumenprodukter. Vedhæftningsevnen måles som såkaldt peelstyrke i en sammensvejset materialesamling. Peelstyrken er målt for en række materialekombinationer. Kombination Frisk 0 mdr. N/50 mm Ældet 3 mdr. v/70 C N/50 mm SBS/SBS > 200 > 200 APP/APP OX/OX OX/SBS > OX/APP 5,5 0 Tabel 3.1 Forskellige bitumenprodukters peelstyrke ved svejsning

10 SBS-produkternes klart større vedhæftningsevne fremgår tydeligt. Holdbarheden er også afprøvet (tabel 3.1). Peelstyrken er uforandret for SBSprodukter efter 3 mdr. lagring ved 70 C, mens der opstår en ældning i forbindelsen APP-APP og forbindelsen APP-oxyderet bitumen. Herved reduceres peelstyrken. En god vedhæftningsevne medfører en større sikkerhed mod lækage ved overlæg og detaljer. Fugebevægelser Målinger på laboratorium, hvor tagmaterialet er pålagt alene over en fuge, og ved -10 C er udsat for gentagne fugebevægelser mellem 1 og 2 mm, har vist, at der er stor forskel mellem de forskellige bitumentyper (se tabel 3.2). SBS-produkterne modstår udmatning helt overlegent. Bitumentype Antal bevægelser inden brud SBS > APP 700 OX 1 Tabel 3.2. Fugebevægelser - Udmatning Holdbarhed SBS- og APP-produkter har længere levetid end traditionelle produkter med oxyderet bitumen. Ved accelereret ældning i varmeskab i 6 mdr. ved 70 C sker der for SBS-produkter en lille reduktion i kuldeknækpunkt og blødgøringspunkt. APP-produkter bevarer blødgøringspunktet, men kuldeknækpunktet reduceres mere end for SBS. For begge produkter reduceres brudforlængelsen. SBS-produkter reduceres fra 2000 % til ca. 700 %, mens reduktionen sker fra ca. 400 % til ca. 100 % for APP-produkter. Reduktionen er væsentligt mere mærkbar for APP-produkter. Mere end 30 års erfaringer fra Frankrig viser, at der ikke i praksis sker nogen væsentlig nedbrydning i SBS-modificerede systemer.

11 Konklusion SBS-produkter har de bedst tilpassede egenskaber for skandinaviske klimaforhold. SBS-produkter har gode og tilpassede kuldeegenskaber, lang holdbarhed og modstår overlegent udmatning. Ligeledes fremvises på grund af elasticiteten ingen blivende deformationer ved træk- og trykpåvirkninger, og da vedhæftningsevnen er overordentligt god, er sikkerheden mod lækage ved overlæg og detaljer meget stor. SBS-produkternes mange gode egenskaber har også medført, at Icopal koncernen har valgt SBS til modificering af polymertagpapprodukter. Polymertype APP SBS Koncentration % Blødhedspunkt C Viskositet Pa x s v. 180 C 0,3-2,5 0,9-4,0 Trækstyrke kpa Brudforlængelse % Elastic Recovery % Dornbøjetemperatur Ø 30 mm, C -5 til til -40 Tabel 3.3. Typiske værdier for ufilleriseret polymerbitumen

13. NOMENKLATUR. En væskes eller et plastisk stofs vedhængning til et fast stofs overflade.

13. NOMENKLATUR. En væskes eller et plastisk stofs vedhængning til et fast stofs overflade. 13. NOMENKLATUR Denne nomenklatur omfatter hovedsageligt bitumen- og asfaltprodukter og egenskaber samt nogle begreber i forbindelse med tagdækning. Nomenklaturen tager sigte på at opnå ensartet sprogbrug

Læs mere

Isola Mestertekk. Et-lags tagbelægning. Til alle tagløsninger. Tørre og sunde huse!

Isola Mestertekk. Et-lags tagbelægning. Til alle tagløsninger. Tørre og sunde huse! Isola Mestertekk Et-lags tagbelægning Til alle tagløsninger Tørre og sunde huse! Tage til alle forhold! Det nordiske klima er blandt verdens hårdeste. Dermed byder det på udfordringer, som har præget vores

Læs mere

4. Bygningsfysik. 4.1 Fugtlære

4. Bygningsfysik. 4.1 Fugtlære 4. 4.1 Fugtlære Der vil altid være en vis mængde fugt til stede i materialerne i en bygningskonstruktion og i den omgivende luft. Hvis fugtniveauet bliver for højt, giver det risiko for alvorlige skader

Læs mere

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003 Speciale Dampspærre i Byggeriet INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 DAMPSPÆRRENS HISTORIE...3 GENERELLE LOVKRAV...4 DAMPSPÆRRENS EGENSKABER, FUNKTION OG PÅVIRKNINGER...5 FUGTLÆRE...5

Læs mere

Anaerob præstationsevne

Anaerob præstationsevne Anaerob præstationsevne Tolerance-, produktion- og hurtighedstræning Træning INDHOLD Anaerob energiomsætning... 3 Energiomsætning under arbejde... 5 Substratforbrug under arbejde... 6 Træthed under arbejde....

Læs mere

KEMI Vigtig baggrundsviden for biologer

KEMI Vigtig baggrundsviden for biologer KEMI Vigtig baggrundsviden for biologer af Niels Roholt Århus Akademi 1994 For at forstå, hvordan en levende organisme fungerer, må man vide noget om sammensætningen af stofferne i protoplasma og de ændringer,

Læs mere

Linolie til overfladebehandling af udvendigt træværk

Linolie til overfladebehandling af udvendigt træværk Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 15 2001 Linolie til overfladebehandling af udvendigt træværk Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 15 2001 Linolie til overfladebehandling af

Læs mere

Vejledning. Før lægning

Vejledning. Før lægning Vejledning Før lægning April 2014 Et Dinesen gulv er et unikt stykke af naturen. Det er et levende materiale, som skal behandles med omhu. Vores vejledninger fortæller i detaljer, hvordan man får det bedste

Læs mere

svæveflyve kapitel meteorologi + materiel

svæveflyve kapitel meteorologi + materiel svæveflyve h å n d b o g e n kapitel 1 2 3 4 aerodynamik flyvelære instrumenter + materiel meteorologi 5 6 myb flyvebestemmelser redaktion: Per Weishaupt tegninger: Otto Sørensen ( Tyr ) bidrag: P. Trans,

Læs mere

TEMAHÆFTE. Malings typer som er velegnet til facademaling. Erhvervsskolen NORDSJÆLLAND Malerafdelingen

TEMAHÆFTE. Malings typer som er velegnet til facademaling. Erhvervsskolen NORDSJÆLLAND Malerafdelingen TEMAHÆFTE Malings typer som er velegnet til facademaling Erhvervsskolen NORDSJÆLLAND Acryl NB: Betegnelsen "Acryl..." (fx Acrylmaling) benyttes ofte i handelsnavne, men desværre i vidt forskellig betydning.

Læs mere

37/2001 TEMA-rapport fra DMU. Danmarks Miljøundersøgelser. Borte med blæsten? Modeller til vurdering af luftforurening

37/2001 TEMA-rapport fra DMU. Danmarks Miljøundersøgelser. Borte med blæsten? Modeller til vurdering af luftforurening 37/2001 TEMA-rapport fra DMU Danmarks Miljøundersøgelser Borte med blæsten? Modeller til vurdering af luftforurening Danmarks Miljøundersøgelser 2001 Borte med blæsten? Modeller til vurdering af luftforurening

Læs mere

Brint og brændselsceller

Brint og brændselsceller Brint og brændselsceller 104 105 Af lektor Jens Oluf Jensen, lektor Qingfeng Li og professor Niels J. Bjerrum Vores energisystemer er i dag helt overvejende baseret på fossile brændsler som olie, gas og

Læs mere

NATURVIDENSKAB FOR ALLE N A N O V A N D NANOTEKNOLOGI OMKRING VAND

NATURVIDENSKAB FOR ALLE N A N O V A N D NANOTEKNOLOGI OMKRING VAND NATURVIDENSKAB FOR ALLE N A N O V A N D NANOTEKNOLOGI OMKRING VAND 3. ÅRGANG NR. 1 / 2009 Hvad er jesustallet? Hvad er lotuseffekten? Hvordan virker GORE TEX? Kan Spiderman blive virkelighed? Hvad er en

Læs mere

undervisningsmateriale

undervisningsmateriale Udgivet af Plastindustrien i Danmark - o Et undervisningsmateriale om plast www.blivplastmager.dk PLASTINDUSTRIEN I DANMARK o Et undervisningsmateriale om plast Platform er et undervisningsmateriale, der

Læs mere

Bæredygtigt byggeri. Grønne tage i projektering og renovering. Jais Hammer Eriksen

Bæredygtigt byggeri. Grønne tage i projektering og renovering. Jais Hammer Eriksen Bæredygtigt byggeri Grønne tage i projektering og renovering. Jais Hammer Eriksen Titelblad: Titel: Bæredygtigt byggeri, - Grønne tage i projektering og renovering. Forfatter: Jais Hammer, BKAR73P Uddannelsessted:

Læs mere

Polyester. Dansk Forening for Rosport Materielkursus 2 Uddannelsesudvalget. Polyesterens egenskaber. Opbevaring. Hvad består en glasfiberbåd af

Polyester. Dansk Forening for Rosport Materielkursus 2 Uddannelsesudvalget. Polyesterens egenskaber. Opbevaring. Hvad består en glasfiberbåd af 10 Polyester Hvad består en glasfiberbåd af Polyesterens egenskaber Opbevaring Der bruges som regel polyester til at holde sammen på glasset. Dette produkt er en kunstharpiks, fremstillet af spildprodukter

Læs mere

Titel: Reducering af varmebehovet for enfamiliehuse fra 1960 erne. Tema: Virkelighed og modeller. Projektperiode: 6. oktober til 17.

Titel: Reducering af varmebehovet for enfamiliehuse fra 1960 erne. Tema: Virkelighed og modeller. Projektperiode: 6. oktober til 17. Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Byggeri og Anlæg Strandvejen 1-14 9000 Aalborg Tlf. 96 35 97 33 Fax 98 13 63 93 www.but.auc.dk Titel: Reducering af varmebehovet for enfamiliehuse fra 1960 erne

Læs mere

Ice control Technology with 20% salt/water solution on highways, (Brug af 20 % saltvands opløsning til glatføre bekæmpelse på større veje) Af

Ice control Technology with 20% salt/water solution on highways, (Brug af 20 % saltvands opløsning til glatføre bekæmpelse på større veje) Af Ice control Technology with % salt/water solution on highways, (Brug af % saltvands opløsning til glatføre bekæmpelse på større veje) Af civilingeniør J Kr Fonnesbech, Fyns Amt, Danmark. INDHOLDSFORTEGNELSE.

Læs mere

GODE RÅD OM MALING MED TRADITIONELLE MALINGSTYPER PÅ TRÆ OG MURVÆRK AF SØREN VADSTRUP ARKITEKT MAA

GODE RÅD OM MALING MED TRADITIONELLE MALINGSTYPER PÅ TRÆ OG MURVÆRK AF SØREN VADSTRUP ARKITEKT MAA GODE RÅD OM MALING MED TRADITIONELLE MALINGSTYPER PÅ TRÆ OG MURVÆRK AF SØREN VADSTRUP ARKITEKT MAA indhold indledning..................... 3 1. oliefarver.....................4 linolie 5 linoliefarve 8

Læs mere

Bygningskonstruktør Uddannelsen

Bygningskonstruktør Uddannelsen ORIGINAL Bygningskonstruktør Uddannelsen 7. semesters specialeopgave Onur Ot Højstyrkebeton i energirigtige løsninger Forår - 2014 1 Titelblad Titel Udarbejdet af Adresse : Højstyrkebeton : Onur Ot : Bækkedal

Læs mere

Standsning af grundfugt i ældre ejendomme

Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Kom godt fra start Mange kældre i ældre ejendomme opfattes generelt som fugtige i relation til en nutidig anvendelse. Årsagerne hertil kan være meget forskellige,

Læs mere

MiljøBiblioteket. Luftforurening med. Partikler. et sundhedsproblem. Hovedland. Red. Finn Palmgren

MiljøBiblioteket. Luftforurening med. Partikler. et sundhedsproblem. Hovedland. Red. Finn Palmgren 14 MiljøBiblioteket Luftforurening med Partikler et sundhedsproblem Red. Finn Palmgren Hovedland Jesper Christensen er seniorforsker i afdeling for Atmosfærisk Miljø, Danmarks Miljøundersøgelser under

Læs mere

tilbage til undergrunden - geologisk lagring og genbrug af CO 2

tilbage til undergrunden - geologisk lagring og genbrug af CO 2 tilbage til undergrunden geologisk lagring og genbrug af i Danmark AF HENRIK OLSEN 1 OG UFFE WILKEN 2 Undergrunden leverer vores vigtigste energikilder. Men energiproduktionen fra de fossile brændsler

Læs mere

Aerob præstationsevne

Aerob præstationsevne Aerob præstationsevne Restitutions-, udholdenheds- og konditionstræning Træning Arbejdsfysiologi... 3 Respiration... 4 Kredsløb... 4 Muskelfibre... 6 Energiomsætning... 6 Enzymer... 7 Aerob energiomsætning...

Læs mere

Lærervejledning NØRD-Akademiet

Lærervejledning NØRD-Akademiet Lærervejledning NØRD-Akademiet Indhold NØRD-Akademiet kort og godt... 4 Introvideoer hvad er formålet?... 5 Øvelser... 6 Storyboard til præsentations/afrapportering... 6 NØRD-Akademiet og grundbøger:...

Læs mere

standsning af grundfugt i ældre ejendomme

standsning af grundfugt i ældre ejendomme GI forsøg & udvikling standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til tekniske rådgivere og udførende byggevirksomheder Illustration: COWI A/S Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning

Læs mere

Alkoholkompendium Glamsdalen HG

Alkoholkompendium Glamsdalen HG Alkohol - kendt fra hverdagen... 3 2. Ethanol - en kemisk forbindelse... 4 Modeller, formler og kemiske bindinger... 4 Lidt ekstra om bindinger... 4 Organiske forbindelser... 6 Ethanols fysiske egenskaber...

Læs mere

FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning. side 1. Ydre påvirkninger 2A. Aput = sne 2B. Sialuk = regn 2C. Seqineq = sol 2D.

FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning. side 1. Ydre påvirkninger 2A. Aput = sne 2B. Sialuk = regn 2C. Seqineq = sol 2D. FORORD Denne udgave af "GTO's anvisning i udformning af bygningers tage" er udfærdiget af Grønlands tekniske organisation, Danmarksafdeling af Bygge- og Anlægsafdelingens Ingeniørkontor. Anvisningen handler

Læs mere

Baggrund for indsats ved gasudslip

Baggrund for indsats ved gasudslip Baggrund for indsats ved gasudslip Tilstandsformer Det er alene kombinationen af temperatur og tryk, der bestemmer, om et givent stof er en gas, en væske eller et fast stof. Ved at sænke temperaturen og/eller

Læs mere

Fra Støv til Liv. Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet

Fra Støv til Liv. Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Fra Støv til Liv Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Observationer af universet peger på, at det er i konstant forandring. Alle galakserne fjerner

Læs mere