3. Råvarer til Icopal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. Råvarer til Icopal"

Transkript

1 Bitumen I mere end hundrede år har bitumen og tjære været anvendt inden for tagpapindustrien. Omkring 1970 ophørte brugen af tjære af miljømæssige årsager. I dag anvendes udelukkende bitumen som hovedråvare, hvorfor den følgende beskrivelse af: Oprindelse Sammensætning Egenskaber Prøvningsmetoder kun omfatter bitumen. Ordet asfalt anvendes om en blanding af bitumen med et fyldstof, som det f.eks. sker i færdig tagpap, sorte flydende produkter eller i vejasfalt. Oprindelse og fremstilling Bitumen er en naturlig del af de fleste jordolier, hvor bitumen er opløst i de lettere olier. Bitumen forekommer også i naturen, hvor jordolien er trængt op til overfladen, og de lette olier er fordampet. Disse bitumener kaldes naturasfalter, da de er blandet med mineralske stoffer. De mest kendte er Trinidadasfalt og Gilsonite. Bitumen fremstilles i dag ud fra råolier (jordolie). Da råolien fra forskellige kilder ikke indeholder samme mængde bitumen, anvendes fortrinsvis råolier med højt bitumenindhold. Ved destillering af råolien udskilles de letflygtige forbindelser, som oparbejdes til f.eks. propangas, benzin, petroleum, gasolie mv. Den tunge del destilleres videre under vakuum, hvorved de tungere olier udskilles. Det derefter resterende produkt benævnes straight bitumen eller destilleret bitumen. I fig. 3.1 er vist en skematisk oversigt over råoliens vej gennem et raffinaderi. Afhængig af destillationsomstændigheder eller ved indblanding af andre destillater kan bitumen fremstilles i et utal af blødere eller hårdere varianter. De hårdeste (oliefattigste) typer kaldes højvakuum bitumener.

2 Straight (run) bitumen har en konsistens (viskositet), der varierer ret kraftigt med temperaturen, dvs. at der er et relativt lille temperaturinterval, fra bitumenen er flydende, til den er hård og sprød. Fig. 3.1 Temperaturintervallet kan udvides ved en såkaldt blæsning eller oxydering af bitumenen. Det sker ved, at varm luft blæses gennem en straight bitumen ved en temperatur på ca. 250 C. Det bevirker, at en del af luftens ilt (oxygen) bindes kemisk til hydrocarbonerne (kulbrinteforbindelserne) i bitumenen, hvorved brugsområdet udvides, dog mest mod højere temperaturer. De ønskede lavtemperaturegenskaber opnås ved valg af passende blød udgangsbitumen eller ved efterfølgende iblanding af blød bitumen eller bitumenolie. Processen kan drives mere eller mindre langt, og ved at variere faktorerne beskrevet ovenfor kan en lang række forskellige oxyderede (eller blæste) bitumener fremkomme. Sammensætning Bitumen er i hovedsagen en blanding af højmolekylære hydrocarboner (kulbrinter) med varierende molekylestørrelse og molekylestruktur. Da antallet af forskellige molekyler er stort, umuliggør det i praksis en eksakt analyse, og begrænser undersøgelse af opbygningen til analyse af karakteristiske molekylegrupper.

3 Hydrocarbonerne i bitumen inddeles normalt i asfalténer, harpikser og olier. Harpikser og olier kaldes ofte for malténfraktionen. Asfalténerne har den højeste molekylevægt og kan opfattes som små sammenfiltrede, faste partikler, fordelt som en slags skelet i de forholdsvis lavmolekylære harpikser og olier. Mængden og fordelingen af asfalténer har til en vis grad betydning for bitumenens fysiske og mekaniske egenskaber. Forskellen mellem destilleret og oxyderet bitumen kan for en stor del tillægges det større asfalténindhold i oxyderet bitumen. Harpikserne er i modsætning til olierne gode opløsnings- og dispergeringsmidler, og de fungerer som dispergeringsmiddel for asfalténerne, således at disse ikke klumper sammen, samtidig med at olierne bindes til systemet bestående af harpiks og asfaltèner. En bitumen med komponenterne i ligevægt kaldes at være i Sol -tilstand, og den er at betragte som værende stabil. En bitumen med lille indhold af harpiks i forhold til asfalténmængden er i en ustabil tilstand, der kaldes Gel -tilstand. I disse bitumener er der risiko for en sammenklumpning af asfalténerne og en udskillelse af de ikkebundne olier. Egenskaber Bitumens anvendelse beror i hovedsagen på, at den er vandfast (vandresistent), let smeltelig, rimelig vejrbestandig, et godt klæbemiddel og relativ billig. Bitumen er nærmest termoplastisk, dvs. bitumen bliver gradvis mere flydende ved opvarmning og stivner ved afkøling. Dette er en forudsætning rent fremstillings- og anvendelsesteknisk, idet bitumen kan gøres letflydende ved simpel opvarmning. Ved f.eks. klæbning med bitumen er klæbningen effektiv, så snart bitumenen er afkølet, mens de fleste almindelige klæbemidler kræver lang tørreeller hærdningstid, før klæbningen er effektiv. Selv om bitumen har termoplastiske egenskaber, opfører den sig som en væske selv i den stivnede tilstand og flyder under påvirkning af ydre kræfter som f.eks. tyngdekraften. Oxyderet bitumen udviser visse elastiske egenskaber modsat destilleret bitumen. Elasticiteten er kun udpræget ved hurtige deformationer, mens der ved langsomme deformationer kun er en ringe eller slet ingen elastisk virkning. De ejendommelige viskositetsforhold kan illustreres ved, at en klump oxyderet bitumen kan springe som glas ved et kraftigt slag, mens den flyder som en højviskos væske ved henlæggelse. Bitumen er uopløselig i vand, og vand kan kun i dampform bevæge sig igennem bitumen, dog så langsomt, at bitumen i praksis regnes for vand- og damptæt.

4 Bitumen angribes ikke nævneværdigt af alkali ved stuetemperatur. Bitumener med højt syretal vil dog emulgere i kontakt med alkali ved forhøjet temperatur. Salpetersyre og koncentreret svovlsyre angriber bitumen, mens fortyndet svovlsyre og andre mineralsyrer ikke påvirker bitumen, selv efter lang tids påvirkning ved stuetemperatur. Bitumen nedbrydes langsomt af sollysets ultraviolette lys. Nedbrydningsprodukterne er kuldioxyd og vand samt forskellige organiske forbindelser, overvejende af sur karakter. Nedbrydningsprodukterne beskytter til dels de underliggende lag mod videre nedbrydning, dog vil de med tiden blive vasket væk af regnen, hvorved bitumenlaget gradvis bliver tyndere. De underliggende lysbeskyttede lag bliver gradvis hårdere, idet de lettest flygtige bestanddele, asfaltolierne, migrerer mod overfladen, hvor de langsomt forsvinder. Alt i alt har bitumen en relativ god vejrbestandighed, som dog kan forøges ved modificering af bitumenen med mineralske fyldstoffer eller ved afskærmning af sollyset ved pålægning af skifermateriale (bestrøning) eller metalfolier. Prøvningsmetoder Blødhedspunkt Kugle og Ring (EN 1427). Bitumen har ikke noget præcist smeltepunkt, men bliver gradvis blødere ved opvarmning. Smeltepunkt eller blødhedspunkt angives efter Kugle og Ringmetoden. En ring med diameter 20 mm fyldes med bitumen og anbringes efter køling i et væskebad. Oven på den bitumenfyldte ring anbringes en stålkugle med en vægt på 3,50 g, og væskebadet opvarmes med 5 C pr. min. Kuglen vil efterhånden synke ned gennem bitumenlaget i ringen, og når kuglen har nået en given dybde under ringen, aflæses væsketemperaturen, som da er bitumenens blødhedspunkt Kugle og Ring. Se fig Fig. 3.2.

5 Penetration (EN 1426) Penetration er en slags viskositetsangivelse og angiver blødheden ved en given temperatur, normalt 25 C, men andre temperaturer anvendes undertiden også. Penetration er det antal tiendedele millimeter en standardnål trænger ned i bitumenen ved en belastning på 100 g i 5 sek. Se fig Fig. 3.3 Olieudskillelse Der kan anvendes flere forskellige metoder. Stain-test (ASTM 1328) er en metode med cigaretpapir, hvor det bestemmes, i hvilken grad bitumen udskiller olie ved forhøjet temperatur. Corona-test (Icopal-metode) er en anden metode for det samme. Her anvendes også cigaretpapir, hvorpå måles den ring af olie, der er kommet rundt om en pålagt bitumenklump efter en given tid. Oliensis-test (ASTM 1370) er en tredje metode, som fortæller noget om 2 bitumeners stabilitet (kompatibilitet), når de bringes i kontakt med hinanden. Polymerbitumen Polymerbitumen er fælles betegnelsen for bitumener, som er tilsat enten termoplastiske eller elastomere kunststofprodukter. Der er 2 hovedtyper: APP, Ataktisk PolyPropylen og SBS, Styren-Butadien-Styren APP-polymerbitumen Modificering af bitumen med APP (Ataktisk PolyPropylen) er opfundet omkring 1965 i Italien. Her var ved produktionen af polypropylenplast opstået en hel del spildprodukter, som i hovedsagen var APP. Dette spildprodukt viste sig ved tilblanding i straight bitumen at give denne bedre egenskaber end oxyderet bitumen kunne vise.

6 Brugen af APP accelererede under den globale oliekrise i begyndelsen af halvfjerdserne, da prisen på oxyderet bitumen specielt i Italien blev meget høj. Denne historiske tilfældighed med anvendelse af APP har i dag helt fortrængt anvendelsen af oxyderet bitumen i Italien. APP-materialet udviste tidligere store variationer i den kemiske opbygning. Dette kunne uden styring medføre store variationer i APP-produkternes egenskaber. I praksis varieres APP-mængden med tilsatsmængder fra 10 til 30 %, hvilket giver mange muligheder for kvalitetsvariation. APP-polymerbitumen bør for at kunne kaldes sådan indeholde mindst 20 % APP. En sådan APP-polymerbitumen vil i forhold til en oxyderet bitumen udvise et højt smeltepunkt, samtidig med at kuldeegenskaberne er forbedret noget. Det høje smeltepunkt vil medvirke til at give en tagpap med APP-bitumen stor modstand mod skridning ved høje temperaturer. APP-bitumen er, som oxyderet bitumen, et plastisk materiale uden elastiske egenskaber. Dvs. APP-bitumen vil ikke trække sig sammen igen efter en eventuel forlængelse. Materialet får i stedet en blivende deformation. SBS-polymerbitumen SBS, Styren-Butadien-Styrencopolymer, er en termoplastisk elastomer. Den er en såkaldt blokcopolymer, hvor polymermolekylet er sammensat af termoplastiske polystyrenkæder og elastomere polybutadienkæder. SBS findes i flere kemisk veldefinerede typer. Molekylestrukturen kan være lineær, men også stjerneformet, begge karakteriseret ved at have en elastomer midterblok, afsluttet med en termoplastisk blok. Fig Fig. 3.7

7 Det særlige ved SBS og andre termoplastiske elastomerer ligger i måden, på hvilken deres indre styrke opnås. I kold tilstand tiltrækker de hårde polystyren (PS) slutblokke hinanden i såkaldte polystyrendomæner og holder derved polybutadien-kæderne (BR) sammen. Ved opvarmning til over 100 C, bliver polystyrendelen blød og ved tilstrækkelig høj temperatur vil materialet kunne flyde. Når materialet atter afkøles, får det styrken og elasticiteten tilbage. Når SBS blandes i varm bitumen, som fortrinsvis er en destilleret bitumen i området Pen , suger polystyrendomænerne en del af olierne til sig, således at de svulmer op. Under indflydelse af forskydningskræfter i en mikser og den høje temperatur bliver den flydende, opsvulmede polymer fordelt jævnt i bitumenen, og der opstår et fint tredimensionalt netværk af SBS. Netværkets hulrum fyldes ud af bitumen og fyldstof, som eventuelt er iblandet. Se fig Fig. 3.8 Ved afkøling genskaber polymernetværket sin styrke og elasticitet og polymerbitumen-blandingen bliver en sej og elastisk masse. Det er den samme proces, der sker, hvad enten en lineær eller stjerneformet SBS iblandes bitumen. De 2 typer giver dog lidt forskellige egenskaber, idet en lineær SBS giver gode kuldeegenskaber helt ned til -40 C, mens den har en begrænset evne til at modstå varme. En stjerneformet SBS kan give samme kuldeegenskaber som en lineær, men den har en langt bedre evne til at modstå varme. Anvendelsesområdet kan ligge fra -40 til 130 C afhængig af SBS-mængden og -type samt kvaliteten af den destillerede bitumen. Det tredimensionale netværk er først kontinuert, når SBS-koncentrationen er over ca. 8 %, og det er da også normalt, at SBS-koncentrationen ligger i intervallet %, når der er tale om højmodificeret SBS-polymerbitumen.

8 Denne koncentration giver et elastisk produkt med en brudforlængelse helt op til 2000 % og vældig god smidighed helt ned til -30 C. Det kan i lighed med gummi udsættes for store forlængelser uden varige deformationer. Oftest anvendes SBS i forbindelse med straight bitumen, men det er muligt at inkorporere SBS i oxyderet bitumen, så længe der er tale om relativt små mængder, 3-6 %. Sådanne blandinger kaldes lavmodificeret bitumen og kan betragtes som en forbedret udgave af oxyderet bitumen, hvor især kuldeegenskaberne er forbedret, så tagpap også kan udlægges i forholdsvis koldt vejr. Med lavmodificeret bitumen fås også en bitumen, der i forhold til oxyderet bitumen bedre modstår indtryksmærker. F.eks. mindskes risikoen for fodaftryk i en tagdækning under udlægning. Endvidere er lavmodificeret bitumen mere elastisk end oxyderet bitumen og kan således tåle små forlængelser uden varig deformation. Sammenligning af polymerbitumenprodukter Polymerbitumenprodukternes egenskaber er som nævnt afhængige af den polymer og den straight bitumen, man vælger. I det følgende gennemgås en række egenskaber, som vil være afgørende ved vurderingen i det valg, der må træffes, når et tagdæknings- eller et membranisoleringsprodukt skal optimeres brugsmæssigt. Følgende egenskaber må vurderes: Elasticitet Kuldeegenskaber Varmeegenskaber Holdbarhed ved ældning Vedhæftningsevne Holdbarhed ved fugebevægelse Elasticitet Bevægelser i underlaget for en tagdækning indebærer til stadighed træk- og trykpåvirkninger i tagdækningen. Med et plastisk APP-produkt kan disse bevægelser medføre vedvarende deformationer i overfladebitumen (eventuelt revnedannelser). Med et elastisk SBS-produkt vil underlagets bevægelser ikke i samme grad give risiko for vedvarende deformationer.

9 En polymerbitumens elastiske egenskaber kan karakteriseres ved den grad af forlængelse, den kan udsættes for og stadig kunne trække sig helt tilbage. Egenskaben kaldes Elastic Recovery og udtrykkes i procent forlængelse. I denne egenskab er SBS-polymerbitumen APP-bitumen langt overlegen. Kuldeegenskaber Det er ønskværdigt at kunne udføre tagdækningsarbejde også i koldt vejr, hvis ellers nedbørsforholdene tillader det. APP-produkter er relativt stive ved temperaturer under 0 C, hvorfor udrulning af produkterne på tagfladen er vanskelig i koldt vejr. SBS-produkter er derimod smidige og kan udrulles selv ved temperaturer under -15 C. Varmebestandighed Med begge polymertyper opnås højere blødhedspunkt eller smeltepunkt end for oxyderet bitumen. APP-bitumen har højere blødhedspunkt og større modstand mod glidning ved højere temperaturer end SBS, men selv i varme områder med 90 C på taget er SBS-bitumens blødhedspunkt på 130 C tilstrækkelig til at undgå glidning. APP-bitumens blødhedspunkt er ca. 150 C. Vedhæftningsevne Vedhæftningsevnen i klæbninger mellem SBS-bitumenprodukter er virkelig god og langt bedre end for APP-bitumenprodukter og traditionelle bitumenprodukter. Vedhæftningsevnen måles som såkaldt peelstyrke i en sammensvejset materialesamling. Peelstyrken er målt for en række materialekombinationer. Kombination Frisk 0 mdr. N/50 mm Ældet 3 mdr. v/70 C N/50 mm SBS/SBS > 200 > 200 APP/APP OX/OX OX/SBS > OX/APP 5,5 0 Tabel 3.1 Forskellige bitumenprodukters peelstyrke ved svejsning

10 SBS-produkternes klart større vedhæftningsevne fremgår tydeligt. Holdbarheden er også afprøvet (tabel 3.1). Peelstyrken er uforandret for SBSprodukter efter 3 mdr. lagring ved 70 C, mens der opstår en ældning i forbindelsen APP-APP og forbindelsen APP-oxyderet bitumen. Herved reduceres peelstyrken. En god vedhæftningsevne medfører en større sikkerhed mod lækage ved overlæg og detaljer. Fugebevægelser Målinger på laboratorium, hvor tagmaterialet er pålagt alene over en fuge, og ved -10 C er udsat for gentagne fugebevægelser mellem 1 og 2 mm, har vist, at der er stor forskel mellem de forskellige bitumentyper (se tabel 3.2). SBS-produkterne modstår udmatning helt overlegent. Bitumentype Antal bevægelser inden brud SBS > APP 700 OX 1 Tabel 3.2. Fugebevægelser - Udmatning Holdbarhed SBS- og APP-produkter har længere levetid end traditionelle produkter med oxyderet bitumen. Ved accelereret ældning i varmeskab i 6 mdr. ved 70 C sker der for SBS-produkter en lille reduktion i kuldeknækpunkt og blødgøringspunkt. APP-produkter bevarer blødgøringspunktet, men kuldeknækpunktet reduceres mere end for SBS. For begge produkter reduceres brudforlængelsen. SBS-produkter reduceres fra 2000 % til ca. 700 %, mens reduktionen sker fra ca. 400 % til ca. 100 % for APP-produkter. Reduktionen er væsentligt mere mærkbar for APP-produkter. Mere end 30 års erfaringer fra Frankrig viser, at der ikke i praksis sker nogen væsentlig nedbrydning i SBS-modificerede systemer.

11 Konklusion SBS-produkter har de bedst tilpassede egenskaber for skandinaviske klimaforhold. SBS-produkter har gode og tilpassede kuldeegenskaber, lang holdbarhed og modstår overlegent udmatning. Ligeledes fremvises på grund af elasticiteten ingen blivende deformationer ved træk- og trykpåvirkninger, og da vedhæftningsevnen er overordentligt god, er sikkerheden mod lækage ved overlæg og detaljer meget stor. SBS-produkternes mange gode egenskaber har også medført, at Icopal koncernen har valgt SBS til modificering af polymertagpapprodukter. Polymertype APP SBS Koncentration % Blødhedspunkt C Viskositet Pa x s v. 180 C 0,3-2,5 0,9-4,0 Trækstyrke kpa Brudforlængelse % Elastic Recovery % Dornbøjetemperatur Ø 30 mm, C -5 til til -40 Tabel 3.3. Typiske værdier for ufilleriseret polymerbitumen

13. NOMENKLATUR. En væskes eller et plastisk stofs vedhængning til et fast stofs overflade.

13. NOMENKLATUR. En væskes eller et plastisk stofs vedhængning til et fast stofs overflade. 13. NOMENKLATUR Denne nomenklatur omfatter hovedsageligt bitumen- og asfaltprodukter og egenskaber samt nogle begreber i forbindelse med tagdækning. Nomenklaturen tager sigte på at opnå ensartet sprogbrug

Læs mere

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder TÆT TAG DERBIGUM Membraner til anlægsarbejder Derbigum membraner slutter tæt og er lette at arbejde med Der skal stilles store krav til en god vandisolering. Den skal kunne tåle bevægelser i konstruktionen.

Læs mere

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark.

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. Af Diplomingeniør Claus Thorup, Colas Danmark A/S, ct@colas.dk Egenskaberne for HøjModul asfalt er så forskellige fra traditionel asfalt at der

Læs mere

Fyld en reaktor spillet

Fyld en reaktor spillet Fyld en reaktor spillet Velkommen i dit nye job som katalysatorsælger hos Haldor Topsøe. I dag skal du stå for at loade en hydrotreating reaktor med nye katalysatorer. Udfordringen lyder på at optimere

Læs mere

MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning

MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning monteringsvejledning MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning Til renovering og nye tage Indholdsfortegnelse Forord side 3 Generelt side 4 2-lags løsning side 5 Undgå folder side 7 1-lags løsning side 8

Læs mere

AquaCoat. En nyhed i overfladebehandling

AquaCoat. En nyhed i overfladebehandling AquaCoat En nyhed i overfladebehandling Her er beviset: Fantastisk holdbarhed AquaCoats helt enestående holdbarhed og evne til at beskytte mod korrosion er blevet testet igen og igen af uafhængige testinstitutter.

Læs mere

Undervisningsforløb om plast:

Undervisningsforløb om plast: Øvelsesvejledning samt en plan for et uv-forløb om plast. Desuden er der en prøve, som mine elever har udarbejdet og en elevs forsøg på at lave et flow-chart over analysen i WOW - DetEtPlast. Det skal

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kendskab til organiske forbindelser Kende alkoholen ethanol samt enkelte andre simple alkoholer Vide, hvad der kendetegner en alkohol Vide, hvordan alkoholprocenter beregnes;

Læs mere

KEMI HØJT NIVEAU. Tirsdag den 18. maj 2004 kl. 9.00-13.00. (De stillede spørgsmål indgår med lige vægt i vurderingen)

KEMI HØJT NIVEAU. Tirsdag den 18. maj 2004 kl. 9.00-13.00. (De stillede spørgsmål indgår med lige vægt i vurderingen) STUDENTEREKSAMEN MAJ 2004 2004-10-1 MATEMATISK LINJE KEMI ØJT NIVEAU Tirsdag den 18. maj 2004 kl. 9.00-13.00 (De stillede spørgsmål indgår med lige vægt i vurderingen) pgavesættet består af 3 opgaver og

Læs mere

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til.

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. 1 Modul 5 Vejr og klima Drivhuseffekten gør at der er liv på jorden Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. Planeten

Læs mere

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 ØVELSE 2.1 SMÅ FORSØG MED CO 2 At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). Indledning: CO 2 er en vigtig gas. CO 2 (carbondioxid) er det molekyle, der er grundlaget for opbygningen af alle organiske

Læs mere

Hvad er rustfrit? i 1. Rustfrit stål

Hvad er rustfrit? i 1. Rustfrit stål Hvad er rustfrit? i 1 Rustfrit stål Rustfrit stål er en fælles betegnelse for en mængde stål med den fællesnævner, at de indeholder mindst 11,5% chrom. Når jern legeres med mindst 11,5% chrom, reagerer

Læs mere

Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater

Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater Dette informationsblad er fremstillet aftarber AB og Red Arrow, februar

Læs mere

AB. SVEJSETEKNIK ApS.

AB. SVEJSETEKNIK ApS. AB 1770 AC-DC Med den nye Dual Flow coatning er det kun nødvendigt at svejse 2/3 af godstykkelsen. Støbejern. Støbejern bruges meget i industrien på grund af prisen, samt at det er et stabilt og bearbejdeligt

Læs mere

Smøreolier og -midler

Smøreolier og -midler 30 Det der smører godt kører godt. Et vigtigt redskab til at sikre sikker drift af et maskinanlæg, er at der anvendes korrekt smøremiddel. Det er videre vigtigt at kunde anvende smøreolieanalyser i forbindelse

Læs mere

Polyester. Dansk Forening for Rosport Materielkursus 2 Uddannelsesudvalget. Polyesterens egenskaber. Opbevaring. Hvad består en glasfiberbåd af

Polyester. Dansk Forening for Rosport Materielkursus 2 Uddannelsesudvalget. Polyesterens egenskaber. Opbevaring. Hvad består en glasfiberbåd af 10 Polyester Hvad består en glasfiberbåd af Polyesterens egenskaber Opbevaring Der bruges som regel polyester til at holde sammen på glasset. Dette produkt er en kunstharpiks, fremstillet af spildprodukter

Læs mere

Tagdækning med sikkerhed

Tagdækning med sikkerhed Tagdækning med sikkerhed Tagdækning Gasprodukter og sikkerhed Professionelle tagdækkere bruger i stort omfang flaskegas til tagdækning. Det er både en transportabel og effektiv energikilde. Men som ved

Læs mere

Oste-kemi. Størstedelen af proteinerne i mælken findes som små kugleformede samlinger, kaldet miceller.

Oste-kemi. Størstedelen af proteinerne i mælken findes som små kugleformede samlinger, kaldet miceller. Man behøver ikke at sætte sig ind i de mere tekniske eller kemiske forhold for at lave ost selv, men for dem som gerne vil vide mere om hvad der grundlæggende sker ved forvandlingen af mælk til ost, så

Læs mere

systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer

systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer det sikreste krympemuffesystem til præisolerede rør Samme muffeteknik til alle samlinger Krympestyrken i den krydsbundne polyethylen

Læs mere

Fra Støv til Liv. Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet

Fra Støv til Liv. Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Fra Støv til Liv Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Observationer af universet peger på, at det er i konstant forandring. Alle galakserne fjerner

Læs mere

8. Tagdækning og membranisolering

8. Tagdækning og membranisolering 8. 8.6 Vedligeholdelse og renovering af tagdækninger Et Icopal-tag er et godt og holdbart tag med lang levetid, men i løbet af årene nedbrydes tagdækningen ligesom alt andet, der udsættes direkte for vejrliget

Læs mere

3M Industri. Tape og Lim. VHB tape. Det afprøvede alternativ. til skruer, nitter og svejsning

3M Industri. Tape og Lim. VHB tape. Det afprøvede alternativ. til skruer, nitter og svejsning 3M Industri Tape og Lim VHB tape Det afprøvede alternativ til skruer, nitter og svejsning Kvaliteten er afprøvet igennem 30 år 3M VHB tape blev opfundet af 3M for over 30 år siden. Tapen har vist sig at

Læs mere

TÆT TAG DERBIGUM. Værd at vide om Tæt Tag

TÆT TAG DERBIGUM. Værd at vide om Tæt Tag TÆT TAG DERBIGUM Værd at vide om Tæt Tag Om Eurotag Eurotag Danmark A/S er en del af den verdensomspændende Derbigum organisation. Vi er generalagent for PRS Performance Roof Systems i Belgien og har eneforhandling

Læs mere

Intra- og intermolekylære bindinger.

Intra- og intermolekylære bindinger. Intra- og intermolekylære bindinger. Dipol-Dipol bindinger Londonbindinger ydrogen bindinger ydrofil ydrofob 1. Tilstandsformer... 1 2. Dipol-dipolbindinger... 2 3. Londonbindinger... 2 4. ydrogenbindinger....

Læs mere

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose)

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Baggrund: Det viser sig at en del af de sukkerarter vi indtager med vores mad er hvad man i fagsproget kalder reducerende sukkerarter. Disse vil

Læs mere

INDHOLDTSFORTEGNELSE

INDHOLDTSFORTEGNELSE 1 INDHOLDTSFORTEGNELSE Svejseoverpap PF-5100 SBS 2 Svejseunderpap PF-3900 SBS 3 Isoroof S40M selvklæbende 4 Svejseunderpap GF-4100 5 Svejseunderpap GF-3100 5 Vindpap I-333 6 1 1 1 2 Svejse overpap PF 5100

Læs mere

KEIM Silikatfarve til villaer

KEIM Silikatfarve til villaer KEIM Silikatfarve til villaer Beskytter dine værdier Gratis rådgivning Vi beskytter dine værdier KEIM silikatfarve er en investering i lang holdbarhed. De første KEIM behandlede facader i Skandinavien

Læs mere

I dette forløb arbejder eleverne med aktiv og passiv. De faglige mål med forløbet er, at eleverne skal lære:

I dette forløb arbejder eleverne med aktiv og passiv. De faglige mål med forløbet er, at eleverne skal lære: Om Sprogkassen Sprogkassen indeholder en samling af forskelligartede sprogforløb. Hvert forløb gennemgår et sprogligt område, som er nødvendigt at beherske for at kunne udtrykke sig nuanceret, entydigt

Læs mere

9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser?

9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser? 9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser? Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo I det højarktiske Nordøstgrønland ligger forsøgsstationen Zackenberg. Her undersøger danske forskere,

Læs mere

Værd at vide om hydraulikslanger

Værd at vide om hydraulikslanger Værd at vide om hydraulikslanger En teknisk gennemgang af slangetyper, valg af slangetyper, rengøring og Prisfastsættelse af slanger. Indholdsfortegnelse Hvordan vælger jeg det rigtige produkt til min

Læs mere

produktinformation fra kosan gas 08.2011 Hvad er F-gas? Vi giver dig svaret

produktinformation fra kosan gas 08.2011 Hvad er F-gas? Vi giver dig svaret produktinformation fra kosan gas 08.2011 Hvad er F-gas? Vi giver dig svaret produktinformation fra kosan gas 08.2011 F-gas er en effektiv, fleksibel og miljøvenlig energikilde nu og i fremtiden Flaskegas

Læs mere

Epoxyharpikser og Isocyanater. Velkommen

Epoxyharpikser og Isocyanater. Velkommen Velkommen Program i dag: Love, regler, bekendtgørelser og vejledninger. Hvad er Epoxy og Isocyanat? Sundhedsfare. Førstehjælp. Etiketter og faremærkning. Kodenumre ( MAL-koder). Personlige værnemidler.

Læs mere

Klæber til forstærkning

Klæber til forstærkning Produkt datablad Udgave 01.04.2015 Identifikation nr: 020206040010000001 Sikadur -30 Klæber til forstærkning Produkt beskrivelse Anvendelse Karakteristika / fordele Sikadur -30 er en thixotropisk, strukturel

Læs mere

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR TERRASSEPLANK SERIE: NATUR ANVENDELSE OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER: Om produktet: Under produktionen tilsættes fibre. Det bedste fra naturen kombineret med ren Polymeren moderne byggemateriale. Kombinationen

Læs mere

Hemmeligheden bag god maling!

Hemmeligheden bag god maling! Hemmeligheden bag god maling! Der findes mange forskellige typer og kvaliteter af maling på markedet. Ligeledes er der mange meninger om, hvad der adskiller god kvalitets-maling fra de billige malinger.

Læs mere

Den lille ABC om fyldte praliner. en lille ABC om fyldte praliner

Den lille ABC om fyldte praliner. en lille ABC om fyldte praliner Den lille ABC om fyldte praliner en lille ABC om fyldte praliner Lækre opskrifter på søde lækkerier Lækre, hjemmelavede fyldte praliner. Med gode ingredienser, det rigtige tilbehør og lidt øvelse, kan

Læs mere

olie- og benzinudskillere og sandfang

olie- og benzinudskillere og sandfang Vejledning i drift og vedligeholdelse af olie- og benzinudskillere og sandfang Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Indledning Formålet med denne vejledning er at sikre, at sandfang samt olie- og benzinudskillere

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Teknisk Udvalg Sid Dykketabellen Copyright Dansk Sportsdykker Forbund Indholdsfortegnelse: 1 FORORD... 2 2 INDLEDNING... 3 3 DEFINITION AF GRUNDBEGREBER... 4 4 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

nano-science center københavns universitet BROMBÆRSOLCELLEN Introduktion, teori og beskrivelse

nano-science center københavns universitet BROMBÆRSOLCELLEN Introduktion, teori og beskrivelse nano-science center københavns universitet BROMBÆRSOLCELLEN Introduktion, teori og beskrivelse I dette hæfte kan du læse baggrunden for udviklingen af brombærsolcellen og hvordan solcellen fungerer. I

Læs mere

8. Tagdækning og membranisolering

8. Tagdækning og membranisolering 8. 8.5 Tagafvanding I Bygningsreglementet (BR10) kap. 4.6 7. stk. 4 står der om tagvand: Tage skal udføres, så regn og smeltevand fra sne på forsvarlig måde kan løbe af. Tagvand skal via tagrender og/eller

Læs mere

Produktinformation. 3M 508 Scotch klar tape - til den prisfikserede. Produktbeskrivelse

Produktinformation. 3M 508 Scotch klar tape - til den prisfikserede. Produktbeskrivelse 3M 508 Scotch klar tape - til den prisfikserede Produktinformation Billig kontortape til institutioner og skoler samt til det prisfikserede segment BOPP Vandbaseret acryl klæbestof t rygmateriale Modstandsdygtig

Læs mere

Vejledning i brug af XO ODONTOSON & XO ODONTOGAIN Instrumenter

Vejledning i brug af XO ODONTOSON & XO ODONTOGAIN Instrumenter Vejledning i brug af XO ODONTOSON & XO ODONTOGAIN Instrumenter August/97/JFS/CM YA-560 Kære XO ODONTOSON/XO ODONTOGAIN bruger Dette lille hæfte er udarbejdet som en hjælp til at sætte Dem istand til at

Læs mere

Isolering af DNA fra løg

Isolering af DNA fra løg Isolering af DNA fra løg Formål: At afprøve en metode til isolering af DNA fra et levende væv. At anvende enzymer.. Indledning: Isolering af DNA fra celler er første trin i mange molekylærbiologiske undersøgelser.

Læs mere

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler Vedligeholdelse 1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler 2 Teak Teaktræ er særligt velegnet til udendørs brug, fordi det har et naturligt indhold af olie og er formstabilt. Det kan tåle vejr og vind uden

Læs mere

Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Smør, margarine og olie

Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Smør, margarine og olie Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Smør, margarine og olie 2 To spiseskefulde er nok 2 Spar især på det hårde fedt 2 Skrab brødet 3 Smid stegefedtet ud 3 Olie 4 Smør 4

Læs mere

Indadgående kip-drejevindue type BSI, UNI-JET S-CONTURA Brugs- og vedligeholdelsesvejledning Udluftning sker i kipstillingen, rengøring kan foretages i drejestillingen. Når grebet peger nedad, er vinduet

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Oprensning af genomisk DNA fra plantemateriale Manual Katalog nr. 166-5005EDU explorer.bio-rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, februar 2009

Læs mere

Salte, Syre og Baser

Salte, Syre og Baser Salte, Syre og Baser Fysik/Kemi Rapport 4/10 2011 MO Af Lukas Rønnow Klarlund 9.y Indholdsfortegnelse: Formål s. 2 Salte og Ioner s. 3 Syrer og Baser s. 5 phværdi s. 5 Neutralisation s. 6 Kunklusion s.

Læs mere

UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING

UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING HANS BENDTSEN, SENIORFORSKER, KOORDINATOR STØJ, VEJDIREKTORATET ERIK OLESEN, VEJDIREKTORATET HENRIK FRED LARSEN, VEJDIREKTORATET GILLES PIGASSE,

Læs mere

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Vejforum, 8. - 9. december 2010 Gregers Münter Salgs- og Entrepriseleder NCC Roads A/S gremun@ncc.dk Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Hvorfor miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse? Der

Læs mere

Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus

Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus Typer af jordvarme: Der findes helt overordnet to forskellige typer af anlæg til indvinding af jordvarme horisontale og vertikale anlæg. Betegnelserne

Læs mere

Vedligeholdelsesfolder

Vedligeholdelsesfolder Vedligeholdelsesfolder Indholdsfortegnelse Forord... 3 Låger... 4 Skuffer... 4 Korpus... 4 Hængsler... 4-5 Bordplader Plastlaminatbordplader... 5 Laboratoriebejdsede bordplader... 5 Lakerede bordplader...

Læs mere

Slidprøvning. Hvordan måles og undersøges slid? Af Carsten Jensen FORCE Technology. 2012.10.26 / rev. 02 /CSJ

Slidprøvning. Hvordan måles og undersøges slid? Af Carsten Jensen FORCE Technology. 2012.10.26 / rev. 02 /CSJ Slidprøvning Hvordan måles og undersøges slid? Af Carsten Jensen FORCE Technology 2012.10.26 / rev. 02 /CSJ Hvilket udbytte fås ved måling og undersøgelse af slid? Hvad er udbyttet ved måling og undersøgelse

Læs mere

Turen til Mars I. Opgaven. Sådan gør vi. ScienceLab

Turen til Mars I. Opgaven. Sådan gør vi. ScienceLab Turen til Mars I Opgaven Internationale rumforskningsorganisationer planlægger at oprette en bemandet rumstation på overfladen af Mars. Som led i forberedelserne ønsker man at undersøge: A. Iltforsyningen.

Læs mere

Klimatest af plastik-anordning til montering på sålbænke

Klimatest af plastik-anordning til montering på sålbænke Klimatest af plastik-anordning til montering på sålbænke Rekvirent: Nordic Construction Solution ApS Gæslingestien 1 2950 Vedbæk Danmark Att.: Brian Bjørnskov Udført af Civilingeniør Arash Ehtesham I samarbejde

Læs mere

Kemisk overfladebehandling af rustfrit stål

Kemisk overfladebehandling af rustfrit stål www.damstahl.dk Damstahl - a member of the NEUMO Ehrenberg-Group Al bearbejdning af rustfrit stål medfører en risiko for svækkelse af stålets naturlige korrosionsbestandighed. Er denne svækkelse større,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Varmekapacitet og faseskift. Varmekapacitet Vand 4,19 J/gK 0 C 80 C = 335 J/g. Smeltevarme Vand/Is 0 C 0 C = 333 J/g

Indholdsfortegnelse. Varmekapacitet og faseskift. Varmekapacitet Vand 4,19 J/gK 0 C 80 C = 335 J/g. Smeltevarme Vand/Is 0 C 0 C = 333 J/g Indholdsfortegnelse Hvad er faseskiftende materialer? Varmekapacitet og faseskift Hvilke temperatur- og materialemæssige forudsætninger er nødvendige for at udnytte PCM-effekten? Det beskrives hvorledes

Læs mere

Brombærsolcellen - introduktion

Brombærsolcellen - introduktion #0 Brombærsolcellen - introduktion Solceller i lommeregneren, solceller på hustagene, solceller til mobiltelefonen eller solceller til den bærbare computer midt ude i regnskoven- Solcellen har i mange

Læs mere

ICOPAL Grønne tage. Det levende tag

ICOPAL Grønne tage. Det levende tag ICOPAL Grønne tage Det levende tag 2 Icopal Grønne tage Smukke, levende tage I Norden er land- og fritidshuse i århundreder blevet opført med beplantning på tagene i form af især græstørvstage. Og herfra

Læs mere

Dyner og puder. Vælg med Varefakta fordi der er forskel

Dyner og puder. Vælg med Varefakta fordi der er forskel Dyner og puder Vælg med Varefakta fordi der er forskel Udvalget af dyner og puder i butikkerne er meget stort og kan virke uoverskueligt. Denne pjece er ment som en hjælp til at finde ud af, hvilken type

Læs mere

Lægningsvejledning. Safetred Universal og Safetred Spectrum. Läggningsanvisning. December 2012 PLASTGOLV

Lægningsvejledning. Safetred Universal og Safetred Spectrum. Läggningsanvisning. December 2012 PLASTGOLV Lægningsvejledning Läggningsanvisning Safetred Universal og Safetred Spectrum December 2012 PLASTGOLV 1. Forudsætninger 1.1 Underlaget skal være rent, tørt og jævnt samt fri for revner. Evt.pletter efter

Læs mere

Lav dit eget olie laboratorium

Lav dit eget olie laboratorium Lav dit eget olie laboratorium Af Peter Windfeld Rasmussen Alle der arbejder professionelt med hydraulik ved at ren olie er en forudsætning for stabil drift og lang levetid. Men hvor ren er olien så.?

Læs mere

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand Måling af ledningsevne I rent og ultrarent vand Anvendelse af ledningsevne Mest anvendt til kvalitets kontrol Overvågning af renhed på vand til processen Kontrol af vand i processen Kontrol af drikkevand

Læs mere

Hvorfor teste saltspredere?

Hvorfor teste saltspredere? Vejdirektoratet, kommuner og Sund&Bælt har i samarbejde med Aarhus Universitet arbejdet med udvikling af en metode, til test af saltspredere. Hvorfor teste saltspredere? For at sikre fremkommelighed og

Læs mere

Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer

Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer Dato: 26-11-2009 Videnblad nr. 08.01-22 Emne: Træer Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer Træer og grønne områder kan være med til at hjælpe os gennem en hverdag med et ændret klima.

Læs mere

Patientvejledning. Fillers. Ikke-permanente (Hyaluronsyre ) mod rynker Cosmetic

Patientvejledning. Fillers. Ikke-permanente (Hyaluronsyre ) mod rynker Cosmetic Patientvejledning Fillers Ikke-permanente (Hyaluronsyre ) mod rynker Cosmetic Fillers kan give din hud ny volumen og spændstighed. Ung hud er jævn og elastisk. Den inde holder bl.a. meget hyaluronsyre,

Læs mere

Bæredygtig. asfalt. Genbrug. Genbrug. Genbrug

Bæredygtig. asfalt. Genbrug. Genbrug. Genbrug Bæredygtig asfalt Genbrug Genbrug Genbrug Tendenser i samfundet I det moderne samfund tilstræber man i høj grad at spare på naturressourcerne. Genbrug af materialer og produkter er noget, der prioriteres

Læs mere

Bilag 1: ph. ph er dimensionsløs. Den har en praktisk betydning men ingen fundamental betydning.

Bilag 1: ph. ph er dimensionsløs. Den har en praktisk betydning men ingen fundamental betydning. Bilag 1: Introduktion har afgørende betydning for det kommende afværgeprojekt ved Høfde 4. Det skyldes, at basisk hydrolyse, som er det første trin i den planlagte treatment train, foregår hurtigere, jo

Læs mere

Fra spild til penge brug enzymer

Fra spild til penge brug enzymer Fra spild til penge brug enzymer Køreplan 01005 Matematik 1 - FORÅR 2010 Denne projektplan er udarbejdet af Per Karlsson og Kim Knudsen, DTU Matematik, i samarbejde med Jørgen Risum, DTU Food. 1 Introduktion

Læs mere

HVORDAN BLIVER TOBAK TIL RØG, OG HVAD INDEHOLDER RØGEN?

HVORDAN BLIVER TOBAK TIL RØG, OG HVAD INDEHOLDER RØGEN? KAPITEL 2: HVORDAN BLIVER TOBAK TIL RØG, OG HVAD INDEHOLDER RØGEN? Man er ikke ryger, fordi man holder en cigaret, og det er heller ikke skadeligt at holde en cigaret i hånden. Det er først, når cigaretten

Læs mere

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites (RTS) Formål Optimere energiforsyningen til Remote Telecom

Læs mere

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger COBALCH Tætninger ORIGINAL LINK SEAL modul murtætning installeres hurtigt og nemt. Arkitekter, ingeniører, bygnings- og rørledningsfirmaer foretrækker fordelene ved den ORIGINAL LINK SEAL. - tryktæt fra

Læs mere

Vor ref.: DK11573. Nordtronic Holding ApS Aalborgvej 86 9300 Sæby. Indbygningslampe

Vor ref.: DK11573. Nordtronic Holding ApS Aalborgvej 86 9300 Sæby. Indbygningslampe Vor ref.: DK1173 Ansøger: Nordtronic Holding ApS Aalborgvej 86 90 Sæby Indbygningslampe 1 Indbygningslampe. Frembringelsen angår en indbygningslampe til montering i bygningselementer såsom lofter, hvor

Læs mere

Alkohol. Hvad bruger man alkohol til?... 2. Hvad er alkohol... 2. Destilation... 5. Hvordan fremstilles ethanol... 6. Denaturering...

Alkohol. Hvad bruger man alkohol til?... 2. Hvad er alkohol... 2. Destilation... 5. Hvordan fremstilles ethanol... 6. Denaturering... Alkohol Indhold Hvad bruger man alkohol til?... 2 Hvad er alkohol... 2 Destilation... 5 Hvordan fremstilles ethanol... 6 Denaturering... 7 Forbrænding af ethanol... 7 Nedbrydning af ethanol og tømmermænd...

Læs mere

til store og små byggeopgaver

til store og små byggeopgaver SCAN tagpap, murpap og flydende asfaltprodukter til store og små byggeopgaver Scan tagpap, murpap og flydende asfaltprodukter Indhold og informationer indholdsfortegnelse Svejseoverpap PF-5100 SBS & PF-5500

Læs mere

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx Rekvirent: xxxx. Bygningssynet bliv fortaget d. 15.8.2013 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen, tlf. 30501992, mail ABNI@bygningsbevaring.dk Det blev oplyst at ejendommen

Læs mere

Construction. Sikaflex Tank. 1-komponent, elastisk fugemasse til anvendelse ved fugning med høj kemisk belastning

Construction. Sikaflex Tank. 1-komponent, elastisk fugemasse til anvendelse ved fugning med høj kemisk belastning Produktdatablad Version: 06.07 SikaflexTP TP Tank Sikaflex Tank 1-komponent, elastisk fugemasse til anvendelse ved fugning med høj kemisk belastning Anvendelsesområder Sikaflex Tank kan anvendes som elastisk

Læs mere

Et svejsbart muffesystem til præisolerede rørsystemer. systemet

Et svejsbart muffesystem til præisolerede rørsystemer. systemet Et svejsbart muffesystem til præisolerede rørsystemer systemet det sikreste muffesystem til præisolerede rør Fremstillet af samme materiale som kapperøret Samme muffesystem til både lige rør og afgreninger

Læs mere

1. Tryk. Figur 1. og A 2. , der påvirkes af luftartens molekyler med kræfterne henholdsvis F 1. og F 2. , må der derfor gælde, at (1.1) F 1 = P.

1. Tryk. Figur 1. og A 2. , der påvirkes af luftartens molekyler med kræfterne henholdsvis F 1. og F 2. , må der derfor gælde, at (1.1) F 1 = P. M3 1. Tryk I beholderen på figur 1 er der en luftart, hvis molekyler bevæger sig rundt mellem hinanden. Med jævne mellemrum støder de sammen med hinanden og de støder ligeledes med jævne mellemrum mod

Læs mere

CITROËN. Gode råd fra UDSTØDNING. mere viden bedre vedligeholdelse. Oplev hvad CITROËN kan gøre for dig

CITROËN. Gode råd fra UDSTØDNING. mere viden bedre vedligeholdelse. Oplev hvad CITROËN kan gøre for dig UDSTØDNING mere viden bedre vedligeholdelse Oplev hvad kan gøre for dig UDSTØDNING mere viden bedre vedligeholdelse Udstødningen er en teknisk kompliceret del, som både er underlagt lovgivningens miljønormer

Læs mere

VINTERMURING Af ingeniør Jens Østergaard Teknologisk Institut, Murværk

VINTERMURING Af ingeniør Jens Østergaard Teknologisk Institut, Murværk VINTERMURING Af ingeniør Jens Østergaard Teknologisk Institut, Murværk Teknologisk Institut, Murværk medvirker ofte ved opklaring af frostskader på murværk. Fælles for frostskaderne er, at mørtlen har

Læs mere

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S Lyckeby Industrial A/S CVR nr.: 11714218 Naurbjergvej 1, 4623 Lille Skensved

Læs mere

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi behandler PCB-holdigt sikkert bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi løser PCB-problemer PCB i bygninger udgør et sundheds- og miljømæssigt problem. Det erkender kommuner, centrale

Læs mere

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering I Bygningsreglementet (BR 95) kap. 7. stk. 4 står der om tagvand: Tage skal have en sådan hældning, at regn og smeltevand fra sne, på forsvarlig måde kan løbe af. Tagvand

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

Fysisk Adresse Yrittäjäkatu 22

Fysisk Adresse Yrittäjäkatu 22 SIKKERHEDSDATABLAD OPLYSNINGER OM KEMISKE DATA Dato: 17.2.2005 Tidligere dato: 08.11.2002 1. BESTEMMELSE AF DET KEMISKE PRODUKT OG PRODUCENTEN, IMPORTØREN ELLER ANDET FORETAGENDE 1.1 Bestemmelse af stoffet

Læs mere

Madkemi Kulhydrater: er en gruppe af organiske stoffer der består af kul, hydrogen og oxygen (de sidste to i forholdet 2:1, ligesom H 2

Madkemi Kulhydrater: er en gruppe af organiske stoffer der består af kul, hydrogen og oxygen (de sidste to i forholdet 2:1, ligesom H 2 Madkemi Kulhydrater: er en gruppe af organiske stoffer der består af kul, hydrogen og oxygen (de sidste to i forholdet 2:1, ligesom H 2 O); derfor navnet kulhydrat (hydro: vand (græsk)). fælles for sukkermolekylerne

Læs mere

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Privat Tæpper Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Vedligeholdelse Tæpper korrekt vedligeholdelse giver størst udbytte Tæpper har en lang række gode egenskaber, der bedst bliver bevaret, hvis

Læs mere

Miljøeffekter af energiproduktion

Miljøeffekter af energiproduktion Miljøeffekter af energiproduktion god ide at bruge de kemiske reaktionsligninger under Forbrænding og forsuring. Forud for laboratoriearbejdet er det en stor fordel hvis eleverne allerede ved hvordan el

Læs mere

1. Varme og termisk energi

1. Varme og termisk energi 1 H1 1. Varme og termisk energi Den termiske energi - eller indre energi - af et stof afhænger af hvordan stoffets enkelte molekyler holdes sammen (løst eller fast eller slet ikke), og af hvordan de bevæger

Læs mere

Reparation og maling af vinduer og døre

Reparation og maling af vinduer og døre Reparation og maling af vinduer og døre Man starter med at undersøge vinduets tilstand - er tale om let rådangreb kan man bare lukke revnerne med tjærekit eller harpiksmasse. Er der derimod tale om kraftige

Læs mere

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 5-1 Indbygningsvejledning www.aduro.dk / www.aduro.no Installation af pejseindsatsen Du må gerne selv installere din pejseindsats det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Du kan

Læs mere

Sådan finder du din Ayurvedatype

Sådan finder du din Ayurvedatype Sådan finder du din Ayurvedatype Tekst: Nikolai Zederlinn (Spis dig lykkelig) og Metthe Christensen (Feelgood.dk) Layout: Valentin Thomsen Hvad er godt for dig? Nogen mennesker kan bare spise uhæmmede

Læs mere

9. Øvelse: Demonstration af osmose over en cellemembran

9. Øvelse: Demonstration af osmose over en cellemembran 1. Drikkevand 9. Øvelse: Demonstration af osmose over en cellemembran Teori I spildevandsrensning er det især mikroorganismer og encellede dyr der fjerner næringssaltene. For at sådanne mikroorganismer

Læs mere

nano-science center københavns universitet BROMBÆRSOLCELLEN Perspektiver og baggrund

nano-science center københavns universitet BROMBÆRSOLCELLEN Perspektiver og baggrund nano-science center københavns universitet BROMBÆRSOLCELLEN Perspektiver og baggrund SOLCELLER - EN LØSNING Vi har brug for at mindske vores udledning af kuldioxid (CO 2 ) til gavn for jordens klima. Over

Læs mere

Specifikke VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelser VA PG 1111-01

Specifikke VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelser VA PG 1111-01 Specifikke VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelser VA PG 1111-01 For VA-godkendelse af Termostatiske blandingsventiler. Page 1 of 11 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 ÆNDRINGER OG TILFØJELSER... 3 REFERENCER...

Læs mere

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Varmepumper tendenser og udvikling Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Indhold Situation i EU og Danmark, politiske mål. Politiske mål EU Politiske mål Danmark og udfasning

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere