Den gode landskabssti kommer nedefra

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den gode landskabssti kommer nedefra"

Transkript

1 Den gode landskabssti kommer nedefra Kommunerne har stor interesse i at lave nye stier i landskabet - og heldigvis vejer problemerne mindre end fordelene, især hvis initiativet kommer fra de kommende brugere Af Lars Thorsen En god sti kan skabe oplevelser ved at forbinde og give bedre adgang til naturområder og kulturelle hotspots. Men bag en god sti ligger også et stort planlægnings- og dialogarbejde. Og allerbedst er det hvis lodsejere og brugere er rigtigt med fra begyndelsen af. Det fremgik af konferencen Planlægning af nye stier - fakta, myter og muligheder som blev arrangeret af Landskabsværkstedet, Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme samt Skov & Landskab den 6. september på Frederiksborg Slot. I kommunerne er der allerede stort fokus på at skabe bedre adgang til friluftsoplevelser. Fra kommunalreformen og frem til 2010 har 70% af kommunerne åbnet mindst én sti eller rute i landskabet. Det er mange når man husker at mange sammenlagte kommuner stadig slås med et fælles plangrundlag og at stier generelt anses som en kan- og ikke en skal-opgave. Det fortalte postdoc Anton Stahl Olafsson fra Skov & Landskab der i en undersøgelse i 2010 fik svar fra 89 kommuner om stiernes rolle i de rekreative planer. Svarene viser at stierne er værdsatte, men generelt lavt prioriterede. Der er kun beskedne midler til at lave nye stier. På den anden side rangerer aktive og sunde borgere højt. Og meget tyder på at stier kan bringe oversete kvaliteter i lokalområdet frem og inspirere folk til at komme ud så de kan forene motion, friluftsliv og natur- og kulturoplevelser. Det er denne sammenhæng Friluftsrådets argumenterer for i sit koncept Kløverstier. Spørgsmålet er hvordan man får etableret stier der frigør dette potentiale. De lokale kan gå forrest Det koster tid og penge at lave en sti. Derfor er den oplagte løsning for økonomisk udfordrede kommuner at få andre til at lave den. Men en slatten pengepung er ikke den eneste grund til at basere et stisystem på eksterne kræfter. Alle konferencens oplægsholdere var nemlig enige om at chancen for en god proces og et godt resultat er størst hvis lokale kræfter får reel indflydelse og måske endda hovedansvaret. Igen og igen blev de lokale ildsjæle fremhævet som afgørende for et godt resultat, og hvis der er de rette kræfter og engagement i lokalsamfundet, kan kommunen endda nøjes med at støtte fra sidelinjen. Det er en af grundene til at Friluftsrådet stiller krav om borgerinddragelse hvis en kommune vil etablere rådets kløverstier (4 stier af 4 faste længder, 2½, 5, 7½ og minimum 10 km der alle starter samme sted i bycentrum). De lokale borgere ved nemlig hvad der rører sig i lokalområdet. De kender de gode, sjove, skæve og gamle historier som kan fortælles om området, og de ved hvilke lokale friluftsfaciliteter og foreninger der trænger til at få nyt liv forbi sig. Desuden kender de allerede de gode ture og den lokale geografi, fortalte projektleder Johanne Leth Nielsen fra Friluftsrådet. Men ikke nok med at processen og planlægningen af stien kan blive bedre ved at inddrage borgerne. Faktisk bliver tilfredsheden med den endelige sti ofte også større. Det fremgår af rapporten Fakta og myter om stier hvori Landskabsværkstedet afdækker lodsejernes erfaringer med syv forskellige stiprojekter. Her var en klar tendens til at lodsejerne vurderede den færdige sti mere positivt hvis processen God information modtages godt. Her et eksempel hvor Naturstyrelsen har bedt folk bedømme skiltene på en skala fra 1 (meget negativt) til 9 (meget positivt). Karaktererne blev 4,4 for skilt 1, 6,7 for skilt 2 og 7,0 for skilt 3. Illustration: Hans Skov-Petersen, Frank Søndergaard Jensen. 36 GRØNT MILJØ 8/2012

2 Selv om om de to kvinder har fundet en sti langs en å i Tofterup, er der generelt kun adgang til meget få af de danske vandløb. I en undersøgelse blandt 569 lodsejere med et vandløb viste det sig at kun 20% af de større vandløb er flankeret af en sti. Foto: Ole Hjorth Caspersen. var blevet startet fra bunden end hvor initiativet kom fra kommunens plankontor. Dog skal der være klare linjer for hvad lodsejernes muligheder og rettigheder er i processen, understregede Søren Præstholm fra Landskabsværkstedet. Ellers kan lodsejeren let føle sig misinformeret bagefter eller føle at det hele er blevet trukket ned over ørerne på dem. Der er en dårlig idé at invitere borgerne til dialogmøder hvis man ikke har tænkt sig at give dem indflydelse. Lodsejere på krigsstien Det er ikke problemfrit at inddrage borgerne. Næst efter manglende penge i kommunekassen er vrangvillige lodsejere den største barriere for at etablere stier i landskabet. Specielt hvis initiativet kommer oppefra risikerer man at lodsejerne stiller sig på bagbenene. Men det er samtidig vigtigt at holde sig for øje at lodsejerne der får en sti hen over sin grund tit har en pointe, understreger både Landskabsværkstedet og seniorforsker Frank Søndergaard Jensen fra Skov & Landskab. Især affald, løse hunde og opskræmt vildt er bekymringer som ofte viser sig at holde stik når stien står færdig. Faktisk er besværlige lodsejere ifølge Lone Kristensen, lektor ved Skov & Landskab, endnu en grund til at arbejde målrettet på at bringe borgerne i spil. Engagerede, lokale borgere kan nemlig være langt bedre end myndighedspersoner til at overbevise vrangvillige lodsejere om at projektet er en god idé og værd at lægge jord til. Stier giver omsætning Den godhjertede frivilligheds vej er dog ikke den eneste. Kommunen har i visse tilfælde muligheden for at ekspropriere eller tilbyde en indirekte roadpricing hvor lodsejeren får en økonomisk mulighed, f.eks. ved at sælge kost og logi. I New Zealand bidrager denne form - under navnet landscape trails betydeligt til indkomsten for de deltagende landmænd. Lignende vandrerute-pakker findet stort set ikke i Danmark, men efterspørgslen skulle være der, mener skaberne af konceptet, fire studerende i landskabsforvaltning på Københavns Universitet. Det er ikke kun det økonomiske aspekt der kan gøre disse trails relevante for danske lodsejere. Imagepleje er nemlig ifølge flere oplægsholdere en vigtig motivationsfaktor for at deltage, især for større landbrugsbedrifter. Landbruget har brug for et løft i omdømmet. det kan f.eks. et stiprojekt med frivillige aftaler skabe. Der er ikke mange kommuner der overvejer erhvervslivets interesser og mulighed for at tjene en skilling når der skal laves nye stier. Ph.d. Anton Stahl Olafsson fortalte at kun 1% af de adspurgte kommu- GRØNT MILJØ 8/

3 ner i hans undersøgelse havde det lokale erhvervsliv som vigtige samarbejdspartnere i deres stiplanlægning. Dette faktum blev fulgt op af et opråb fra VisitDanmarks Nordsjælland-afdeling der meget gerne vil være med til at lave stier og ikke forstår hvorfor de ikke bliver kontaktet Mange lokale turistorganisationer formidler allerede stioplevelser, og der er et stort potentiale for samarbejde, lød opfordringen. Stien på tegnebrættet Uanset hvad er én ting uomgængelig. Man skal finde ud af hvor stien skal gå hen. Nogle gange ligger stien der i forvejen og kræver blot en genopretning og lidt formidling. Andre gange har man bare en by, et landskab og en idé. Så skal man ifølge lektor Lone Kristensen starte med at afdække sin konkrete situation: Hvor kommer man fra, hvad har man, hvad er tilstanden, hvor vil man hen, hvor ligger mulighederne for at styrke og forbedre, og hvem har noget på spil? Dernæst gælder det om at mobilisere projektets menneskelige og materielle ressourcer og få etableret en måde hvor ildsjæle, organisationer, kommunen og måske endda - gisp - det lokale erhvervsliv kan være med til at give projektet form. Det kan ske igennem f.eks. fællesmøder og workshops hvor eksperter giver bud på hvordan borgernes idéer og indvendinger kan realiseres. Bagefter gives udkastet tilbage til borgerne der på et nyt møde kan sætte deres fingeraftryk på stiens endelige udtryk og rute. Denne form for dialogbaserede og helhedsorienterede projekter koster tid og penge, understregede Lone Kristensen, men pointerede at tilgangen også kan sætte initiativer og aktioner i gang som bagefter kan være mere eller mindre selvkørende. Og det er sød musik i ørene på kommunens bogholdere, navnlig i forhold til den følgende drift af stien. Der er behov for inddragelse frem for høring, fortalte Lone Kristensen på konferencen. Vi har meget høring som inddragelsesform, men vi vil også arbejde med inddragelse på en mere aktiv måde hvor borgeren får en større rolle at spille og får tildelt en reel kompetence. Hun trak på erfaringer fra Skov & Landskabs tre-årige DIAPLAN-program (dialogbaserede planprojekter i kulturlandskabet) og understregede at dialogen ikke kun bør foregå mellem kommune og borgere. Også internt i kommune bør et stiprojekt bringe de forskellige forvaltninger og afdelinger på spil så det ikke kun er Teknik & Miljøs soloprojekt. Oplevelsesværdikort Selv om om både planlæggere og borgere sidder sammen, kan det være svært at danne et fælles overblik over hvordan områdets seværdigheder ligger i forhold til hinanden og i forhold til den støjende motorvej eller den publikumstrængende lokale forening. Her præsenterede Anton Stahl Olafsson sit koncept, oplevelsesværdikortlægning. Der ligger et stort potentiale i at udvikle en GIS-baseret kortlægning over potentialet for landskabelige oplevelsesmuligheder, mente Anton Stahl Olafsson. Det handler om at udnytte eksisterende, omfattende og tilgængelige geodata til at lave en GIS-kortlægning af omgivelser, landskabselementer og faciliteter som potentielt kan understøtte syv forskellige oplevelsesklasser (se figuren til højre). En sådan kortlægning kan være til stor hjælp da næsten alle kommuner (83% af de adspurgte) mener at der er behov for øget viden om oplevelsesmuligheder i kommunens landskaber. Men der er også forhindringer. Mange kommuner bruger nemlig slet ikke GIS nok til at kunne gå i gang. Men har man først indsamlet dataene kan de fremover bru- Næste side: Oplevelsesværdikortlægning kan være et redskab i den rekreative planlægning. Den er baseret på syv oplevelsesklasser og en kortlægning af støjpåvirkede områder. Illustrationerne er fra Ringsted Kommune der har anvendt metoden. Illustration: Anton Stahl Olafsson. 38 GRØNT MILJØ 8/2012

4 GRØNT MILJØ 8/

5 Stier giver borgerne nye oplevelser og nye veje ud i landskabet. Samtidig kan arbejdet om at få en sti i landskabet skabe øget sammenhold og identitetsfølelse i lokalsamfundet. Foto: Anton Stahl Olafsson. ges til alt fra stiplanlægning til retningslinjer i lokal- og kommuneplaner, friluftsliv og turismestrategier, formidling, konsekvensvurderinger, landskabskarakterkortlægning mv. Metoden er allerede i brug i Ringsted Kommune hvor kortlægningen af oplevelsesværdierne ud over etableringen af en konkret sti også har givet input til fremtidig grøn strukturplan, opdateret stiplan samt et friluftskort. Åben randzone eller? Tilgængeligheder i landskabet er nyligt blevet forbedret gennem Lov om ændring af lov om randzoner der tillader gangtrafik langs søer og vandløb. Det forudsætter dog at der er lovlig adgang som det står i naturbeskyttelsesloven. Derfor tror seniorforsker Frank Søndergaard Jensen ikke på at et væld af vandringsfolk vil komme til at trave langs de danske åer så længe loven ser ud som den gør. Efter naturbeskyttelsesloven skal der være rigtig natur før man må gå der, og hvis rigtig natur betyder et udyrket areal og landmanden slår græsset ved åen én gang om året, så er der ikke fri adgang, forklarede Søndergaard Jensen. Allerede nu er spørgsmålet om hvordan man definerer udyrkede arealer kommet i høring. I forvejen findes der ingen sti eller vej langs 80% af de større vandløb og åer i Danmark. Det viser en spørgeskemaundersøgelse til alle lodsejere i nærheden af byer større end 100 ha og med et større vandløb. Kun 36% af lodsejerne havde overhovedet set en fremmed langs vandløbet de seneste fire måneder. I det omfang vandløbet blev besøgt, er der altovervejende tale om lystfiskere. I forhold til hvor attraktiv en naturressource vand er, er der ret øde langs de danske vandløb. Lolland samler stierne Selv om stierne ikke for alvor er nået frem til de vandløbene, er der flere og flere af dem. Faktisk laver så mange forskellige organisationer deres eget stikoncept at man kan blive helt rundtosset. Flere deltagere beklagede på konferencen at det var svært at hitte rede i mængden af stikoncepter. Nogle kommuner vælger derfor ikke at reklamere for nogen overhovedet selv om de gerne ville. Der er Spor i landskabet, Kløverstier, Hjertestier og Sundhedsspor. Og der er Naturstyrelsens Missing links såsom den 50 km lange sti Fodsporet. Og alle mulige andre. Og hvis de er forvirrede på Teknik & Miljø, er mange borgere det nok også. Lolland Kommune har valgt at skære igennem. Alle kommunens relevante stier, cykelruter, ruterne til den lokale vandrefestival og endda også bilernes marguerit-rute er blevet samlet på én platform. Det er en smartphone-app hvor borgere og turister på et par sekunder kan få et samlet overblik over alle områdets muligheder og desuden blive guidet på turen af app ens gps-kort hvor der også er lagt billeder og fortællinger ind. Med app en har vi et værktøj som kan samle det hele, fortæller udviklingskonsulent Bo Rasmussen, projektleder for områdefornyelse i Lolland Kommune. Vi kan også lægge temature med fokus på f.eks. gravhøje eller den lokale fødevareproduktion ind. Vi vil gerne tænke bredt og det tillader denne platform. Desuden er app ens indhold også oversat til både engelsk og tysk for turisternes skyld. App en hedder Naturmobil og er udviklet af det tværfaglige, non-profit netværk Landskabsværkstedet. Lolland Kommunes omfattende version har kostet og kan downloades i App-store (iphone) eller Google Play Butik (Android) under navnet Det Naturlige Lolland. Nu glæder Bo Rasmussen sig til at se hvad det kan blive til når man kaster det store overblik i grams. Vi er lige startet, og mange borgere i vores kommune har slet ikke en smartphone endnu. Så måske er vi et hestehoved foran udviklingen lige nu, men der kommer nye brugere på hver dag, og det er en platform som vi regner med at rigtigt mange vil bruge i de kommende år, siger Bo Rasmussen. 40 GRØNT MILJØ 8/2012

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4.

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4. Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Her er de oplæg, som arbejdsgrupperne fik udleveret på borgermødet Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

1 / JANUAR 2012 GRØNT MILJØ 1/2012 1

1 / JANUAR 2012 GRØNT MILJØ 1/2012 1 1 / JANUAR 2012 METROEN OG DE EFTERLADTE TRÆER Mange træer skal fjernes under metrobyggeriet i København. De tages op med hydraulisk træspade og videresælges. Men kommunen siger nej tak og forsker protesterer.

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

Stier inspiration til planlægning og forvaltning

Stier inspiration til planlægning og forvaltning Stier inspiration til planlægning og forvaltning Friluftsrådets vision Hindringer for friluftsliv og daglig motion findes ikke. I byen bevæger vi os uhindret til fods, på cykel, på rulleskøjter, med vores

Læs mere

Når pædagogerne medejer. - ejer beboerne

Når pædagogerne medejer. - ejer beboerne Når pædagogerne medejer - ejer beboerne Rapport om projekt medejerskab på Østerled 2010 1 Indhold Forord side 3 Østerled et levende bosted side 4 Medejerskab en forudsætning for udvikling af en professionel

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

RETHINK BUSINESS CASESAMLING

RETHINK BUSINESS CASESAMLING RETHINK BUSINESS CASESAMLING INDHOLD Introduktion til casesamling Tværgående cases baseret på evaluering af LB Analyse Vejen til effekt i Rethink Business Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

SAMMEN OM VANDET. Visualisering fra VANDPLUS-projektet i Solrød / Illustration: Active City Transformation

SAMMEN OM VANDET. Visualisering fra VANDPLUS-projektet i Solrød / Illustration: Active City Transformation Visualisering fra VANDPLUS-projektet i Solrød / Illustration: Active City Transformation SAMMEN OM VANDET Klimatilpasning med merværdi rummer et stort potentiale for kommuner og forsyningsselskaber. Men

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt)

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt) Networked business FACTBOOK EU-DK 2012 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF: SOCIALE MEDIER (Internt/Eksternt) PR & Kommunikation Salg & Marketing (inkl. web) Service & Support Innovation (R&D, produkt- & procesudvikling)

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Friluftsrådets årsberetning 2011

Friluftsrådets årsberetning 2011 Friluftsrådets årsberetning 2011 Indhold 3 Friluftsrådet et Råd i udvikling 4 Friluftspolitik 6 Friluftsrådet lokalt 7 Friluftsprojekter 10 Formidling og undervisning 13 Tilskud til Friluftsliv 14 Internationalt

Læs mere

nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner

nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner Mere end 100 borgere deltog i Ballerups borgerhøring om nærdemokrati lørdag d. 2. februar 2008 på KDAS i Skovlunde. Foto: Jesper Ludvigsen

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Analyse af turismen på Nordfyn

Analyse af turismen på Nordfyn Analyse af turismen på Nordfyn Denne analyse er udarbejdet for Nordfyns Kommune som en del af K-ANT -projektet. December 2013 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 2 Turisme i skuldersæsonen

Læs mere

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel Trivsel på lageret Det gik nemmere end vi troede Erfaringer fra to danske lagervirksomheder Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel BAR Transport og Engros 1 Hvordan kan et arbejde med trivsel

Læs mere

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Indhold Side 2-3 Forord af af Kulturarvsstyrelsen Side 4-5 Forord af Realdania Side 6-13 Fælles anbefalinger Side 14-23 Halsnæs Kommune Side

Læs mere

AMU rengøring. - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat

AMU rengøring. - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat AMU rengøring - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat Anne Mette Rasmussen Kubix Mette Semey Marts 2009 Kubix ApS Nørre

Læs mere