Arbejdsmarkedsreform en helt nødvendig erhvervspolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedsreform en helt nødvendig erhvervspolitik"

Transkript

1 En artikel fra KRITISK DEBAT Arbejdsmarkedsreform en helt nødvendig erhvervspolitik Skrevet af: Bent Gravesen Offentliggjort: 14. februar 2010 Centrum-venstre må sætte en ny dagsorden: Der er brug for en ny arbejdsmarkedspolitik, der ikke blot hjælper de arbejdsløse, men også er til gavn for dansk erhvervsliv og en holdbar velfærd. Projektet er nødvendigt, men ikke helt let. Den relevante dagsorden eksisterer nemlig ikke i dag. Indtil nu er det lykkedes for regeringen og skiftende Velfærds- og Arbejdsmarkedskommissioner at skabe en helt anden politisk dagsorden, som nærmest er den stik modsatte. Her hyldes de simple snuptagsløsninger, som lader lønmodtagere og arbejdsløse betale med kortere dagpengeperiode, lavere dagpenge og nul efterløn. Øget økonomisk utryghed og farvel til efterlønnen bliver gjort til den eneste mulige vej til at sikre grundlaget for virksomhedernes vækst og en ansvarlig samfundsøkonomi. Arbejdsmarkedspolitiske forringelser er god samfundsøkonomi, hævdes det. I den sammenhæng er det selvfølgelig op ad bakke at hævde det modsatte standpunkt, nemlig at der tværtimod er brug for arbejdsmarkedspolitiske reformer og forbedringer, hvis vi skal hjælpe virksomhederne til øget produktivitet og profit - og dermed bidrage til et øget skattegrundlag og en holdbar velfærd. Men det er ikke desto mindre realiteterne. Det er i hvert fald den bærende tese i denne artikel. Arbejdsmarkedspolitik, innovation og vækst Det danske arbejdsmarkedssystem har i årtier spillet en afgørende rolle for danske virksomheders innovation, produktivitet og konkurrenceevne. Den særlige måde, vi har indrettet og reguleret det danske arbejdsmarked på, har haft stor betydning for de danske virksomheders evne til at skabe vækst, arbejdspladser og dermed et holdbart økonomisk grundlag for den offentlige velfærd. Sådan vil det også være i fremtiden. Spørgsmålet er derfor, om det nuværende arbejdsmarkedssystem vil kunne bidrage tilstrækkelig meget og tilstrækkelig effektivt til at skabe den fornødne innovation, vækst og et holdbart grundlag for den offentlige velfærd i fremtiden? Eller om det i stedet er nødvendigt at bygge på og udvikle det danske arbejdsmarkedssystem, hvis der i Danmark skal skabes ny vækst og holdbar økonomi? Denne artikel hævder det sidste. Artiklen ser nærmere på de økonomiske og erhvervspolitiske udfordringer og det nuværende arbejdsmarkedssystems leveringsevne. Det er artiklens tese, at 1 / 6

2 arbejdsmarkedssystemets nuværende leveringsevne slet ikke matcher de økonomiske udfordringer. Derfor er der brug for en ny omfattende arbejdsmarkedsreform. Artikler forsøger at beskrive de økonomiske udfordringer og forsøger herudfra at indkredse, hvad der kræves af en ny arbejdsmarkedspolitik. Arbejdsmarkedspolitikens erhvervspolitiske udfordringer Tre af de vigtigste udfordringer for dansk arbejdsmarkedspolitik er globaliseringen, den internationale økonomiske liberalisering og informationsteknologiens udvikling. Disse tre ting har tilsammen medført, at viden forældes hurtigere og hurtigere. Globaliseringen og den økonomiske liberalisering har de sidste år skabt stadigt mere intense behov for løbende omstilling, forandring og udvikling af nye produkter. Samtidig har den informationsteknologiske udvikling givet helt nye muligheder for international arbejdsdeling og -organisering. Det har medført, at der i højere grad end tidligere flyttes rundt på behovene for forskellige kompetencer i forskellige virksomheder og egne på kloden. Også det bidrager til et øget behov for løbende læring. Nogle påstår således, at en elektronikingeniørs brugbare viden er halveret på et år, og at en gennemsnitlig lønmodtager får sin relevante viden halveret på ca. 8 år. En så hastig forældelse af gamle kvalifikationer og et tilsvarende behov for at lære nyt stiller store krav til virksomhederne og arbejdsmarkedssystemet. Systemet skal i langt højere grad end tidligere kunne bidrage til løbende opkvalificering og uddannelse af arbejdsstyrken. Denne udfordring er kun blevet større og mere påtrængende med den økonomiske verdenskrise. Internationalt set har den globale krise siden 2008 kun skærpet konkurrencen på evnen til at lære og producere nyt og billigere. Som reaktion på krisen har virksomhederne flyttet produktion og ændret på den internationale arbejdsdeling, som har overflødiggjort bestemte kompetencer ét sted på kloden for i stedet øge efterspørgslen et helt andet sted. Det er ikke mindst, men langtfra udelukkende, gået ud over de lavt uddannedes job. Ifølge en analyse fra fagforbundet 3F vil Danmark de kommende tre år miste ufaglærte job på grund af den økonomiske krise af dem kommer aldrig igen. I forvejen var det danske samfund på vej mod markante ubalancer på arbejdsmarkedet med et stadigt større overskud af ufaglærte og mangel på erhvervsuddannede og folk med en videregående uddannelse, jf. tabel 1. 2 / 6

3 Kilde: ae-rådet Det danske samfund - og dansk arbejdsmarkedspolitik - står dermed over for en dobbelt erhvervspolitisk udfordring: 1. Evnen til at lære nyt er blevet et must, hvis danske virksomheder skal skabe nye jobs til erstatning for de mange, der er nedlagt og flyttet under krisen. Den erfaringsbaserede innovation (af nye produkter og nye, bedre produktionsmetoder), som har været en styrke i den danske arbejdsmarkedsmodel bliver en nøgleressource, som skal fremmes mest muligt. Tidligere forskning har vist, at uddannelse er en så stor drivkraft for vækst, at en højnelse af det gennemsnitlige uddannelsesniveau med ét år øger produktiviteten med op til ti procent. Nye undersøgelser på globaliseringens og den økonomiske krises vilkår, vil måske tilsige en endnu mere markant sammenhæng mellem uddannelse og produktivitet. Derfor er målrettet opkvalificering af arbejdsstyrken altafgørende, når det drejer sig om at udvikle produktiviteten til gavn for økonomisk vækst og flere konkurrencedygtige job i fremtiden. 2. Globaliseringen og krisen har henholdsvis skabt og fremskyndet et strukturelt mismatch mellem virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft. Dette mismatch udgør i sig selv en stor og afgørende udfordring for de kommende års arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitik. En ny centrum-venstre-regering står her over for en kæmpemæssig opgave. Det kræver ikke blot særlig prioritering og økonomi, men også nye måder at regulere bl.a. skift mellem job og uddannelse. Arbejdsmarkedspolitk for virksomhederne Alt for ofte og alt for længe har vi ene og alene bedømt den førte arbejdsmarkedspolitik ud fra dens evne til at hjælpe de arbejdsløse hurtigt i arbejde. Men det er alt for snævert. I et land som Danmark er arbejdsmarkedspolitikken i høj grad også politik for erhvervslivet. Både dansk erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik bygger på den klare erkendelse, at det ikke er godt nok at stole på markedet, når det gælder om at sikre virksomhederne den rette arbejdskraft med de rette kvalifikationer. Hvis investeringerne i forskning, udvikling og nye medarbejderkompetencer overlades til markedet og erhvervslivet, vil investeringer i uddannelse og forskning være alt for små forhold til det samfundsøkonomisk optimale. Dette gælder ikke mindst i et land som Danmark med et arbejdsmarked præget af mange og hyppige jobskift og med en erhvervsstruktur domineret af små og mellemstore virksomheder. Her risikerer den enkelte virksomhed meget let ikke selv at få gavn ret længe af investeringer i uddannelse og udvikling af bredere medarbejderkompentencer. Det fleksible danske arbejdsmarked indebærer f.eks., at danske virksomheder i større grad end andre satser på at hyre nye kvalifikationer frem for selv at udvikle dem gennem intern personale- og uddannelsesplanlægning. Dermed bliver virksomhedernes muligheder for at få den nødvendige arbejdskraft med de rette kvalifikationer i særlig høj grad af den offentlige uddannelses- og arbejdsmarkedspolitik. 3 / 6

4 Derfor er arbejdsmarkedspolitik (dvs. politik for en styring og formning af arbejdsmarkedet) ekstra nødvendigt og afgørende for både erhvervsliv og samfundsøkonomi i Danmark. I Danmark løser markedet, konkurrencen og virksomhedernes råderet over investeringer og ressourceallokering i endnu mindre grad end i andre lande disse opgaver. Kravet om politik og 'organiseret marked' er markant. Derfor er det både logisk og nødvendigt, at vi har udviklet et helt særligt offentligt dansk efteruddannelsessystem, hvor der bliver brugt relativt flere skattekroner på efteruddannelse og voksenuddannelse end i de fleste andre lande, og hvor en relativt stor del af arbejdsstyrken deltager i efteruddannelse. Dette efteruddannelsessystem er således ikke blot et demokratisk redskab til at give en bredere del af lønmodtagerne del i efteruddannelse og voksenuddannelse. Det er samtidig en politisk skabt løsning af en opgave, som de mange små og mellemstore danske virksomheder ikke selv ville have løftet i samme omfang. Arbejdsmarkedspolitik som krisepolitik for erhvervslivet Den økonomiske krise stiller særlige krav til arbejdsmarkedspolitikken. Krisen har gjort det stadigt mere umuligt at gøre som VK-regeringen, nemlig ene og alene at indrette arbejdsmarkedspolitikken på at disciplinere de arbejdsløse til at søge flere og flere jobs længere og længere væk fra den arbejdsløses egne særlige kernekompetencer. Regeringens faktiske arbejdsmarkedspolitik indfrier endnu mindre end tidligere regeringens egen snævre politiske målsætning om at få de arbejdsløse hurtigst muligt i arbejde. Allerede før krisen havde undersøgelser svært ved at dokumentere nogen særlig effekt af regeringens forsøg på at stimulere de arbejdsløse til mere intensiv jobsøgning. Her under krisen er det ikke just blevet nemmere. Det bliver stadigt mere åbenlyst, at dobbelt så mange ansøgninger til halvt så mange stillinger ikke just er nogen motorvej til et nyt job og øget beskæftigelse. Men regeringens politik er ikke kun ubrugelig, når det gælder om at få de arbejdsløse hurtigt i arbejde. Regeringens arbejdsmarkedspolitik er nærmest kontra-produktiv, når det gælder om at bidrage til den nødvendige opkvalificering og et optimalt jobmatch. Parolen om hurtigst muligt i arbejde og al snakken om 'at vende den ledige i døren' handler jo netop om at fravælge opkvalificering som aktiveringsplan for de ledige. Alle de økonomiske gulerødder og pisk, som regeringen har fået hængt op for jobcentre og private aktører, er tilsvarende indrettet på ikke at investere i opkvalificering af de arbejdsløse. Samtidig betyder de stadigt mere omfattende rådigheds- og kontrolkrav over for de arbejdsløse og de nye belønningssystemer for jobcentre og private aktører, at et hurtigt job prioriteres langt over hensynet til at få de arbejdsløse ud i de jobs, hvor deres kvalifikationer kan udnyttes bedst. VK-regeringens politik indebærer, at der er indbygget et sandt netværk af påbud, forskrifter og ikke mindst økonomiske incitamenter til at nedprioritere opkvalificering af de arbejdsløse mest muligt. Samtidig medfører denne politik, at jobcentrene påbydes at gøre mest muligt for at få flest mulige hurtigst muligt i arbejde uden at skele til, om det giver virksomhederne den bedste m/k til jobbet og de ledige det bedst mulige job. En af prototyperne på denne politik er den arbejdsløse elektroingeniør, der allerede i første ledighedsuge sendes ud i et ufaglært job. I bedste fald står elektroningeniøren (med mere eller mindre rustne ingeniørkvalifikationer) på spring væk fra det ufaglærte job den dag, en virksomhed har brug for ham. I værste fald er han faldet på plads i det nye job og opdager måske opdager slet ikke jobbet, og så er virksomheden ilde stillet. På den måde øger den nuværende beskæftigelsespolitik virksomhedernes risiko for ikke at kunne få de ønskede kvalifikationer til fremtidens job, og det sker vel at mærke både ved, at de arbejdsløse kun i yderst ringe grad 4 / 6

5 opkvalificeres, og ved at de kvalificerede arbejdsløse matches til jobs, hvor deres kvalifikationer ikke udnyttes optimalt. Derfor må en ny centrum-venstre-regering alene af erhvervspolitiske og økonomiske grunde gøre op med den nuværende beskæftigelsespolitik og give langt større prioritet til at sikre både øget opkvalificering af de ledige og bedre jobmatch. At en sådan omlægning så samtidig er nødvendig, hvis de arbejdsløse skal have en bedre og mere effektiv hjælp til at klare sig på arbejdsmarkedet, gør kun omlægningen desto mere påtrængende. Arbejdsmarkedspolitik ind bag fabriksporten Der er med andre ord overladt til centrum-venstre at gennemføre en ny arbejdsmarkedspolitik, der gennem bl.a. øget opkvalificering af arbejdsstyrken og bedre jobmatch forbedrer virksomhedernes innovationsevne, produktivitet og profitmuligheder. Men kan og skal en sådan arbejdsmarkedspolitik nøjes med at opkvalificere de arbejdsløse i offentligt regi, så de står parat med bedre kvalifikationer den dag virksomhederne igen kalder? Eller sagt med andre ord: Skal centrum-venstre blot affinde os med, at alt for mange virksomheder nedprioriterer uddannelse og efteruddannelse og i stedet satser på at hyre sig frem til den nødvendige kvalificerede arbejdskraft? Skal vi bare koncentrere os om at løfte det store opkvalificeringsansvar over for hele arbejdsstyrken ved uddannelsestilbud til de arbejdsløse? Eller skal vi overveje en arbejdsmarkedspolitik, der søger at påvirke og ændre virksomhedernes adfærd? Det normale svar har hidtil været det første. Men jeg tror det sidste er både nødvendigt og mere effektivt. Det kan tage mange former. Det mest klare eksempel er erhvervsuddannelsesområdet. Her kan ingen være i tvivl om nødvendigheden af politiske tiltag, der ændrer virksomhedernes adfærd og øger deres ansvar for uddannelsen. Centrum-venstre har da også længe presset på for at sikre de nødvendige praktikpladser til lærlinge gennem bl.a. forstærkede belønningsordninger, udvidet mulighed for bedre skolepraktik, brancherettede kampagner samt krav til kommunerne og den almene boligselskaber om at handle med de virksomheder, der tager deres del af ansvaret for at give alle unge en uddannelse. På andre områder er der brug for at overveje og foreslå nye tiltag. Det gælder bl.a. virksomhedernes personale- og uddannelsesplanlægning. Det tema har centrum-venstre hidtil kun pippet vagt om. Men her er der brug for at tænke i både egentlig lovgivning herom for de større virksomheders vedkommende og forskellige gulerodstiltag. Det kan f.eks. være særligt gunstige økonomiske rammer for efteruddannelse og opkvalificering for virksomheder, der samarbejder med medarbejderne og uddannelses- og personaleplanlægning. Det kan være tilbud om billig rådgivning vedrørende uddannelsesplanlægning eller særlige jobrotationskonsulenter, der kan hjælpe virksomhederne med at organisere jobrotationsprojekter med indbygget efteruddannelse og opkvalificering. Men det kan også være andre tilbud og incitamenter. Lad mig blot nævne nogle muligheder. Den nuværende jobrotationsordning giver virksomhederne endog meget gunstige økonomiske muligheder for at gennemføre opkvalificering af medarbejdere, mens deres daglige arbejde passes af arbejdsløse, der samtidig får en chance for at vise virksomhederne, hvad de kan. Men alligevel bruges ordningen kun meget lidt. Alt tyder på, at hvis blot virksomhederne blev kontaktet af særlige jobrotationskonsulenter, som kunne informere virksomhederne og mulighederne og hjælpe dem med de praktiske ting omkring tilskud, mv., ville jobrotationsmuligheden blive brugt meget mere. Det vil skabe mere uddannelsesplanlægning i virksomhederne, medarbejderne ville få mere målrettet opkvalificering og flere arbejdsløse ville få chancen for at blive sluset ud i et ordinært job. 5 / 6

6 Et andet eksempel er virksomhedernes praksis, når der opstår perioder med midlertidig nedgang i ordrer mv. Nogle virksomheder vælger i en sådan situation at sende medarbejdere på efteruddannelse. Men alt for mange virksomheder bruger de såkaldte arbejdsfordelingsordninger. Disse ordninger giver virksomheder med midlertidig nedgang i ordrebeholdningen mulighed for efter aftale at sende medarbejderne på understøttelse en del af tiden over en begrænset periode. Hvis flere virksomheder skal stimuleres til at udnytte perioder med midlertidig ordrenedgang til efteruddannelse af medarbejderne, skal der måske stilles politiske krav om, at det er en forudsætning for en arbejdsfordeling, at der er taget eksplicit stilling til eventuel brug af uddannelse i forbindelse med arbejdsfordeling, og måske skal lovgivningen favorisere de arbejdsfordelingsordninger, som har indbygget efteruddannelse af medarbejderne. Afslutning Artiklen har bevidst haft fokus på nogle af de erhvervspolitiske udfordringer, som en ny arbejdsmarkedspolitik må give svar på, mens den afgørende del af udfordringen, der består i at skabe en langt bedre hjælp til de arbejdsløse slet ikke er blevet nævnt. Det skyldes ikke, at denne del af opgaven er uvæsentlig. På ingen måde. Ikke mindst krisen og VK-regeringens maltraktering af arbejdsmarkedspolitikken har gjort denne del af opgaven ekstra påtrængende. Når artiklen alligevel har sat de erhvervspolitiske udfordringer i fokus, skyldes det både, at disse udfordringer er ligeså påtrængende, og at de erhvervspolitiske og samfundsøkonomiske udfordringer til arbejdsmarkedspolitikken i den grad er blevet forsømt og maltrakteret ikke mindst af VK-regeringen. Det er ikke efterlønsindgreb og kortere dagpengeperioder, der er brug for, men en ny arbejdsmarkedspolitik for målrettet opkvalificering af hele arbejdsstyrken og for at sikre virksomhederne bedre adgang til de rette medarbejdere med de rette kvalifikationer. For erhvervslivets og samfundsøkonomiens skyld. Vejen til bedre bundlinje og flere jobs brolægges med en ny arbejdsmarkedspolitik. 6 / 6

Viden viser vej til vækst

Viden viser vej til vækst Djøfs jobpakke Viden viser vej til vækst 26.02.2013 Virksomheder, der investerer i ny viden og ansætter højtuddannede medarbejdere, vokser hurtigere, ansætter derudover flere kortuddannede, ufaglærte og

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Oplæg til drøftelse: Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Indledning Kommunalbestyrelsen har den 25. februar 2016 vedtaget, at Vordingborg Kommunes politikker skal

Læs mere

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats - Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats 9. december 213 JBP Dok ID: 2893 Danmark har et af Europas

Læs mere

En styrket indsats over for unge ledige

En styrket indsats over for unge ledige En styrket indsats over for unge ledige Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om En styrket

Læs mere

Et arbejdsmarked rustet til fremtiden

Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Danske Regioners forslag til et regionalt partnerskab for styrket kompetencematch t arbejdsarked ustet til remtiden Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Danske Regioner

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

Bilag. Interview. Interviewguide

Bilag. Interview. Interviewguide Bilag Interviewguide Introduktion: Interviewet vil blandt andet omhandle konsekvenser ved insourcing i forhold det danske marked, hvilke faktorer der ligger til grund for at virksomheders insourcing og

Læs mere

Sekretariatet. Fælles ph.d.-kampagne: Flere unge forskere til virksomhederne

Sekretariatet. Fælles ph.d.-kampagne: Flere unge forskere til virksomhederne Sekretariatet Fælles ph.d.-kampagne: Flere unge forskere til virksomhederne Den 17. november 2011 Dok.nr. ks/ka Kampagnen i hovedtræk AC foreslår, at der gennemføres en ph.d.-kampagne for at få flere virksomheder

Læs mere

Arbejdsmarkedspolitikkens afskaffelse

Arbejdsmarkedspolitikkens afskaffelse En artikel fra KRITISK DEBAT Arbejdsmarkedspolitikkens afskaffelse Skrevet af: Bent Gravesen Offentliggjort: 01. december 2009 VK-regeringen har reelt afskaffet dansk arbejdsmarkedspolitik. Alt er blevet

Læs mere

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Veje til job. en arbejdsmarkeds indsats med mening

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Veje til job. en arbejdsmarkeds indsats med mening Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Veje til job en arbejdsmarkeds indsats med mening Februar 2014 Titel: Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Veje

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2012/1 LSF 204 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 9. april 2013 af Christian Juhl (EL), Jørgen Arbo-Bæhr (EL) og Finn Sørensen (EL) Forslag til Lov

Læs mere

Beskæftigelsesregion hovedstaden & sjælland

Beskæftigelsesregion hovedstaden & sjælland Beskæftigelsesregion hovedstaden & sjælland Globalisering, vækst og velfærd s udfordring Arbejdsmarked og erhverv i frem til Udgiver: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Grafisk design: Kenneth

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitikkens formål er at fremme borgernes mulighed for beskæftigelse og sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. Med Beskæftigelsespolitikken

Læs mere

Øget produktivitet styrker den offentlige saldo i 2020

Øget produktivitet styrker den offentlige saldo i 2020 Øget produktivitet styrker den offentlige saldo i 2020 Et løft i produktivitetsvæksten på 1 pct.point fra 2014-2020 vil styrke den offentlige saldo med godt 20 mia. kr. i 2020. Det viser beregninger baseret

Læs mere

Flere i arbejde giver milliarder til råderum

Flere i arbejde giver milliarder til råderum ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE april 1 Flere i arbejde giver milliarder til råderum Den seneste tid har der været meget fokus på, hvor stort et råderum der er i i lyset af tilstrømningen af flygtninge og indvandrere

Læs mere

Hvad kan medarbejderne gøre for at bevare og udvikle arbejdspladser i Danmark?

Hvad kan medarbejderne gøre for at bevare og udvikle arbejdspladser i Danmark? LO s arbejdsmarkeds- uddannelses- og erhvervspolitiske konference 2013 Hvad kan medarbejderne gøre for at bevare og udvikle arbejdspladser i Danmark? Erhvervspolitisk konsulent Henrik Keinicke Dansk Metals

Læs mere

FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID

FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID HK MEDLEMMERNES VALGOPLÆG 2015 INDLEDNING I løbet af 2015 skal der være folketingsvalg i Danmark. HK støtter ikke bestemte partier eller politikere. Vi samarbejder

Læs mere

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 369 Offentligt T A L E Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE 6. maj 2014 J.nr.

Læs mere

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv Resumé af debatoplægget: Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv I Danmark er vi blandt de rigeste i verden. Og velfærdssamfundet er en tryg ramme om den enkeltes liv: Hospitalshjælp, børnepasning,

Læs mere

Uddannelse kan løfte BNP med op til 96 mia. kr.

Uddannelse kan løfte BNP med op til 96 mia. kr. Uddannelse kan løfte BNP med op til 96 mia. kr. Fremskrivninger af arbejdsmarkedet viser, at der bliver stor mangel på uddannet arbejdskraft frem mod 225. Forskellen i BNP er op til 96 mia. kr. mellem

Læs mere

Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Udfordringen v. økonomi- og indenrigsministeren Klare mål v. finansministeren Konkrete initiativer i Vækstplan DK v. skatteministeren Udfordringen

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

VIDENSSAMFUND? På hver sjette arbejdsplads er der nul uddannelse Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 16. december 2015, 05:00

VIDENSSAMFUND? På hver sjette arbejdsplads er der nul uddannelse Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 16. december 2015, 05:00 VIDENSSAMFUND? På hver sjette arbejdsplads er der nul uddannelse Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 16. december 2015, 05:00 Del: En undersøgelse blandt tillidsrepræsentanter hos 3F afslører,

Læs mere

TEKNIQ-råd Sjælland Handlingsplan 2014

TEKNIQ-råd Sjælland Handlingsplan 2014 TEKNIQ-råd Sjælland Handlingsplan 2014 Handlingsplanen tager udgangspunkt i de to primære opgaver for TEKNIQ-rådene: Politisk interessevaretagelse og synlighed via pressekontakt til lokale og regionale

Læs mere

Harald Børsting 1. maj 2014

Harald Børsting 1. maj 2014 Harald Børsting 1. maj 2014 Lokale taler: Helsingør, København, Køge og Roskilde I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik.

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

Erhvervspolitik 2015-2019

Erhvervspolitik 2015-2019 Erhvervspolitik 2015-2019 Forord Allerød Kommunes erhvervspolitik skal sikre overensstemmelse med Allerød Byråds overordnede mål i kommuneplanen om afbalanceret udvikling. Det betyder, at der skal være

Læs mere

Beskæftigelse, uddannelse og job

Beskæftigelse, uddannelse og job En artikel fra KRITISK DEBAT Beskæftigelse, uddannelse og job Skrevet af: Poul Hansen Offentliggjort: 02. september 2007 Uddannelse betyder meget for, om man får job, hvilke job, man kan få og ikke mindst

Læs mere

Kompetencer til vækst

Kompetencer til vækst Kompetencer til vækst KKR dialogforum Silkeborg, den10. september 2015 v/bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk Hvad ved vi? Hvor stort er det midtjyske vækstlag? Det midtjyske vækstlag

Læs mere

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogram 2014-2020 v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogrammet 2014-2020 Prioritetsakse 1: Indsatsområder: Prioritetsakse 2: Indsatsområde: Iværksætteri

Læs mere

Bedre jobmatch. - en virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats

Bedre jobmatch. - en virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats Bedre jobmatch - en virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats Februar 2014 Bedre jobmatch - en virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats Dansk erhvervsliv er fortsat præget af den økonomiske krise. 200.000

Læs mere

Fremtidens samarbejde Socialdirektør Alice Faber

Fremtidens samarbejde Socialdirektør Alice Faber Fremtidens samarbejde Socialdirektør Alice Faber Disposition 1. Forventninger til fremtiden 2. Fokus på borgernes og erhvervslivets behov 3. Seniorer 1. Eksempel 4. Unge 2. Eksempel 5. Politiske visioner

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Jobrotation Erfagruppen Epos Løn 2014

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Jobrotation Erfagruppen Epos Løn 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Jobrotation Erfagruppen Epos Løn 2014 Hvad er jobrotation? Jobrotation går ud på, at en virksomhed kan modtage økonomisk støtte fra staten (198,- kr. pr. time,

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister.

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister. 1. maj tale 2015 Forleden besøgte jeg den store danske virksomhed Leo Pharma. Den ligger et stenkast fra min bopæl. 1600 gode danske arbejdspladser har de i Danmark. De skaber produkter til millioner af

Læs mere

Regionsrådsformand, Carl Holst Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle. Forslag til fælles projekt om job til nyuddannede.

Regionsrådsformand, Carl Holst Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle. Forslag til fælles projekt om job til nyuddannede. Regionsrådsformand, Carl Holst Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Den 21. september 2010 Ref.: Medlems nr.: Sagsnr.: Forslag til fælles projekt om job til nyuddannede Kære Carl Jeg vil endnu engang

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Talepunkter Poul-Erik Pedersen Mangfoldighedsledelse 7.maj. Mangfoldighedsledelse på danske arbejdspladser hvor står vi?

Talepunkter Poul-Erik Pedersen Mangfoldighedsledelse 7.maj. Mangfoldighedsledelse på danske arbejdspladser hvor står vi? Talepunkter Poul-Erik Pedersen Mangfoldighedsledelse 7.maj Mangfoldighedsledelse på danske arbejdspladser hvor står vi? Først og fremmest tak for invitationen og muligheden for at tale ved denne konference.

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

et meget bedre samspil med arbejdsmarkedets parter end regeringen har lagt op til i det nuværende udspil.

et meget bedre samspil med arbejdsmarkedets parter end regeringen har lagt op til i det nuværende udspil. PDM 'HWPDQK UHU«Det man hører er man selv siger de hvert 10. minut i radioen. En ny jingle af den slags, der ikke er til at slippe af med, når man først har fået den i hovedet. Det man hører er man selv.

Læs mere

Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, forår 2016

Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, forår 2016 Formandssekretariatet Molestien 7 2450 København SV Telefon 3363 2000 metal@danskmetal.dk danskmetal.dk 31. maj 2016 Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, forår 2016 Dansk økonomi er

Læs mere

Notat - Uddannelsestilbud til ledige

Notat - Uddannelsestilbud til ledige Notat - Uddannelsestilbud til ledige Bilag til mødesag vedrørende uddannelsestilbud til ledige Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 23. september 2013. Notatet redegør nærmere om hvilke uddannelsestilbud de

Læs mere

Medarbejderudvikling øger optimismen

Medarbejderudvikling øger optimismen TREPART AMU skal tilpasses efterspørgslen Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Onsdag den 2. september 2015, 05:00 Del: Der er hårdt brug for uddannelser, der i højere grad matcher virksomhedernes behov, mener

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem:

Partnerskabsaftale mellem: Partnerskabsaftale mellem: Dansk Industri Rybners Handelsgymnasiet Ribe - Esbjerg Kommune Indledning: Parterne bag denne aftale, ønsker et samarbejde, der skal bidrage til, at flere unge fra Esbjerg Kommune,

Læs mere

Ungdomsgaranti til Alle!

Ungdomsgaranti til Alle! Ungdomsgaranti til Alle! DSU s bud på en målrettet og effektiv indsats mod ungdomsarbejdsløsheden Min søn på 19 år kender ikke begrebet ungdomsarbejdsløshed, og sådan skal det fortsat være. Det skal forblive

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

Valgprogram 2013-2017

Valgprogram 2013-2017 Valgprogram 2013-2017 Sammen om forandring Vi mærker det allerede nu, men også efter krisen vil meget forandre sig. Forudsætningerne for kommunens virke vil blive anderledes. Måden, kommunen skal arbejde

Læs mere

Finanspolitisk planlægning i Danmark Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Finanspolitisk planlægning i Danmark Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Finanspolitisk planlægning i Danmark Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 September 2012 Finanspolitisk planlægning foregår på 4 niveauer 1. Årlige finanslov 2. Budgetlov (ny og ikke implementeret endnu)

Læs mere

LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den 1. februar 2016, 06:00

LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den 1. februar 2016, 06:00 »Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«- UgebrevetA4.dk 31-01-2016 22:00:46 LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den

Læs mere

Fleksibilitet i arbejdslivet

Fleksibilitet i arbejdslivet August 2010 Fleksibilitet i arbejdslivet Resume Kravene i arbejdslivet er store, herunder kravene om fleksibilitet i forhold til arbejdspladsen. Samtidig har den enkelte også behov for fleksibilitet og

Læs mere

Frygt for flaskehalse er overdrevet

Frygt for flaskehalse er overdrevet Den registrerede bruttoledighed er aktuelt på ca. pct. og relativt tæt på sit strukturelle niveau. Det har udløst bekymring for om arbejdsmarkedet allerede nu står over for flaskehalsproblemer. Bruttoledigheden,

Læs mere

Djøf mener, at handelsgymnasiet, hhx, skal ligestilles økonomisk på sammenlignelige områder med det almene gymnasium, stx.

Djøf mener, at handelsgymnasiet, hhx, skal ligestilles økonomisk på sammenlignelige områder med det almene gymnasium, stx. Djøf har udfordret partierne på holdningen til et udvalg af Djøfs mærkesager Uddannelse Djøf mener, at handelsgymnasiet, hhx, skal ligestilles økonomisk på sammenlignelige områder med det almene gymnasium,

Læs mere

UDDANNELSE OG JOB FØRST! BESKÆFTIGELSES - OG SOCIALUDVALGETS BESKÆFTIGELSESPOLITIK

UDDANNELSE OG JOB FØRST! BESKÆFTIGELSES - OG SOCIALUDVALGETS BESKÆFTIGELSESPOLITIK UDDANNELSE OG JOB FØRST! BESKÆFTIGELSES - OG SOCIALUDVALGETS BESKÆFTIGELSESPOLITIK FORORD Vi har nu sat det sidste pennestrøg på beskæftigelsespolitikken for Odense Kommune. Politikken skal sætte én tydelig

Læs mere

Flere i job, men fortsat ledig arbejdskraftreserve

Flere i job, men fortsat ledig arbejdskraftreserve Flere i job, men fortsat ledig arbejdskraftreserve Andelen af beskæftigede danske lønmodtagere i pct. af befolkningen mellem 16 og 64 år er fortsat et stykke under niveauet fra før krisen. Ser man bort

Læs mere

Styrketræning til energisektoren. Fonden Business Kolding. Erhvervsdrivende fond CVR: 18746131

Styrketræning til energisektoren. Fonden Business Kolding. Erhvervsdrivende fond CVR: 18746131 Bilag 30a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 12.570.724 kr. 12.570.724 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger

Læs mere

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de enkelte initiativer, jf. tabel 1.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de enkelte initiativer, jf. tabel 1. Bilag 3. Forstærket indsats for flere praktikpladser I maj 2009 indgik regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre aftale om en praktikpladspakke, som blandt andet indeholdt en

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

FTF-indspil til trepartsdrøftelser om øget arbejdsudbud

FTF-indspil til trepartsdrøftelser om øget arbejdsudbud 01.10.2008 FTF-indspil til trepartsdrøftelser om øget arbejdsudbud En holdbar løsning på arbejdskraftudfordringen kræver langsigtede investeringer i arbejdsmiljø, forebyggelse og uddannelse. Der er imidlertid

Læs mere

EARLY WARNINGS ÅRSKONFERENCE DEN 5. NOVEMBER 2015

EARLY WARNINGS ÅRSKONFERENCE DEN 5. NOVEMBER 2015 EARLY WARNINGS ÅRSKONFERENCE DEN 5. NOVEMBER 2015 [DET TALTE ORD GÆLDER] Kære frivillige og konsulenter. Tak for invitationen til arrangementet i dag og muligheden for at give Jer nogle ord med på vejen

Læs mere

Tale til åbningen af Workindenmark Center East, Høje-Taastrup

Tale til åbningen af Workindenmark Center East, Høje-Taastrup Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 (Omtryk - Manglende bilag) AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 242 Offentligt Bilag 1 N O T A T Tale til åbningen af Workindenmark Center East, Høje-Taastrup den 3.

Læs mere

Der er altid arbejde til dem, der vil arbejde

Der er altid arbejde til dem, der vil arbejde En artikel fra KRITISK DEBAT Der er altid arbejde til dem, der vil arbejde Skrevet af: Poul Hansen Offentliggjort: 15. maj 2006 Den aktuelle arbejdsløshed Ledighedsprocenten er faldet fra 5,0 til 4,8 %.

Læs mere

(Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes.

(Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes. PDMWDOH 7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU ) OOHGSDUNHQ (Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes. I dag bliver vi rost fra alle sider for vores fleksible arbejdsmarked og vores sociale

Læs mere

Håndværksrådet anbefaler, at folkeskolens vejledere udvikler deres samarbejde med både erhvervsskoler og lokale uddannelsesudvalg.

Håndværksrådet anbefaler, at folkeskolens vejledere udvikler deres samarbejde med både erhvervsskoler og lokale uddannelsesudvalg. 10 veje til flere dygtige faglærte - alle har et ansvar For at sikre høj faglighed og motivation skal den enkelte unge have netop det uddannelsestilbud, der passer ham eller hende, og mange aktører skal

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

Udbud og efterspørgsel i Danmark og Norden. Tirsdag d. 29/11-16 Horsens V. Chefanalytiker Mie Dalskov Twitter)

Udbud og efterspørgsel i Danmark og Norden. Tirsdag d. 29/11-16 Horsens V. Chefanalytiker Mie Dalskov Twitter) Udbud og efterspørgsel i Danmark og Norden Tirsdag d. 29/11-16 Horsens V. Chefanalytiker Mie Dalskov Pihl @MiePihl(på Twitter) md@ae.dk Temperaturen på arbejdsmarkedet i Norden Unges uddannelsesniveau

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen koster ufaglærte job for altid

Arbejdsmarkedskrisen koster ufaglærte job for altid Arbejdsmarkedskrisen koster ufaglærte job for altid Den økonomiske krise har været hård ved det danske arbejdsmarked, og stort set hele den fremgang, der var under højkonjunkturen, risikerer at blive tabt

Læs mere

Samarbejdsaftale om analysearbejde mellem Region Midtjylland og Beskæftigelsesregion Midtjylland

Samarbejdsaftale om analysearbejde mellem Region Midtjylland og Beskæftigelsesregion Midtjylland Samarbejdsaftale om analysearbejde mellem Region Midtjylland og Beskæftigelsesregion Midtjylland Indhold 1. Baggrund...1 2. Formål...1 3. Overvågningsopgaven...2 3.1 Overvågningsopgave for Region Midtjylland...2

Læs mere

Beskæftigelsesplanen er årlig og skal fremsendes til Beskæftigelsesregionen/Arbejdsmarkedsstyrelsen

Beskæftigelsesplanen er årlig og skal fremsendes til Beskæftigelsesregionen/Arbejdsmarkedsstyrelsen Postadresse Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 14. december 2011 Sagsbehandler Birgit Søtrup Telefon direkte 76 16 73 22 Sagsid 2011-22236 Notat om Beskæftigelsespolitikken i Esbjerg

Læs mere

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag.

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Villy Søvndals tale 1. Maj 2011 Hej med Jer alle sammen. Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Første maj. En festdag, hvor

Læs mere

Akademikernes bidrag til integration af højtuddannede flygtninge på arbejdsmarkedet

Akademikernes bidrag til integration af højtuddannede flygtninge på arbejdsmarkedet Akademikernes bidrag til integration af højtuddannede flygtninge på arbejdsmarkedet Akademikerne medvirker til at styrke integration og beskæftigelse af flygtninge på det danske arbejdsmarked hurtigt og

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked flere og bedre job

Fremtidens arbejdsmarked flere og bedre job Fremtidens arbejdsmarked flere og bedre job Uddannelse, efteruddannelse og løbende opkvalificering Anne Bruvik-Hansen Uddannelseskonsulent, LO SkanKomp Kick-off konference, Randers 24. november 2010 Hvad

Læs mere

FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER

FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER 1 FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER Socialdemokraterne og SF vil omprioritere fra: Højere lønsumsafgift på den finansielle sektor (1,0 mia. kr.). Reform af selskabsskatten (3,2

Læs mere

ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET

ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET FORORD Odense Byråd godkendte i januar 2016 Beskæftigelses- og Socialudvalgets beskæftigelsespolitik Odense i job. Politikken sætter

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, langsigtede finanspolitiske udfordringer og arbejdsmarkedet

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, langsigtede finanspolitiske udfordringer og arbejdsmarkedet Pressemeddelelse Vismandsrapport om konjunktursituationen, langsigtede finanspolitiske udfordringer og arbejdsmarkedet Materialet er klausuleret til torsdag den 1. november 2012 kl. 12 Vismændenes oplæg

Læs mere

Dødens gab mellem USA og Danmark

Dødens gab mellem USA og Danmark Den 7. oktober 9 Fokus på ud af krisen: Med en serie på arbejdspapirer sætter DI fokus på s muligheder ud af krisen sammenlignet med vores fire vigtigste samhandelslande: Tyskland, Sverige, og Storbritannien.

Læs mere

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i svendborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Svendborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Svendborg Kommune.

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråds studietur til Berlin 23. 24. oktober 2012

Det Lokale Beskæftigelsesråds studietur til Berlin 23. 24. oktober 2012 Det Lokale Beskæftigelsesråds studietur til Berlin 23. 24. oktober 2012 Efter ønske fra Det Lokale Beskæftigelsesråd i Aalborg Kommune var der arrangeret studietur til Berlin d. 23. 24. oktober 2012. Formålet

Læs mere

EUROPAMESTER Flexicurity får arbejdsløse rekordhurtigt i job Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Tirsdag den 5.

EUROPAMESTER Flexicurity får arbejdsløse rekordhurtigt i job Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Tirsdag den 5. EUROPAMESTER Flexicurity får arbejdsløse rekordhurtigt i job Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Tirsdag den 5. april 2016, 05:00 Del: Vi kan takke vores fleksible arbejdsmarked for, at vi er så hurtige

Læs mere

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i sønderborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Sønderborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Sønderborg Kommune.

Læs mere

Der er altså masser af udfordringer at tage fat i og jo længere tid vi venter, desto dybere begraver vi os i en økonomisk krise.

Der er altså masser af udfordringer at tage fat i og jo længere tid vi venter, desto dybere begraver vi os i en økonomisk krise. DSU s vækstplan, vedtaget af Landsledelsen, juni 00 0 0 0 Tilbage til velfærdssamfundet Fokus på fremtiden Udnyt den økonomiske krise fornuftigt Danmark er havnet midt i en ekstrem økonomisk krise. Den

Læs mere

Længerevarende ledighed skævt fordelt: Nordjylland hårdest ramt

Længerevarende ledighed skævt fordelt: Nordjylland hårdest ramt Længerevarende ledighed skævt fordelt: Nordjylland hårdest ramt Flere og flere dagpengemodtagere hænger fast i ledighed. Antallet af ledige, der har været ledige i sammenhængende ½-1 år er således mere

Læs mere

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER Det er Socialdemokratiets vision, at alle skal kunne klare sig selv og være en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet. Den globaliserede

Læs mere

Erhvervsskattelettelser finansieret af lavere offentligt forbrug koster jobs

Erhvervsskattelettelser finansieret af lavere offentligt forbrug koster jobs En artikel fra KRITISK DEBAT Erhvervsskattelettelser finansieret af lavere offentligt forbrug koster jobs Skrevet af: Henrik Herløv Lund Offentliggjort: 15. februar 2013 Konkurrenceevnepakkerne er den

Læs mere

FTF s forretningsudvalg drøftede i maj måned de FTF-relevante temaer i det kommende serviceeftersyn af Flere i Arbejde.

FTF s forretningsudvalg drøftede i maj måned de FTF-relevante temaer i det kommende serviceeftersyn af Flere i Arbejde. Udvalg: BEU Møde den: 7.9.2005 Dagsordennr.: 5 - Serviceeftersyn af Flere i Arbejde Sag nr.: 12509 Sagsbehandler: Bilag: JEFR 1 stk. Bemærkninger: FTF s forretningsudvalg drøftede i maj måned de FTF-relevante

Læs mere

UDEN FOR JOBFESTEN Jobvækst går uden om 28 kommuner Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 25. maj 2016, 05:00

UDEN FOR JOBFESTEN Jobvækst går uden om 28 kommuner Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 25. maj 2016, 05:00 UDEN FOR JOBFESTEN Jobvækst går uden om 28 kommuner Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 25. maj 2016, 05:00 Del: Der er gang i økonomien i Danmark, og der bliver skabt en masse nye job. Men langt

Læs mere

Lizette Risgaard 1. maj 2014

Lizette Risgaard 1. maj 2014 Lizette Risgaard 1. maj 2014 God morgen. Dejligt at være her. Er I ved at komme i 1. maj-humør? Det håber jeg sandelig. For vi har meget at snakke om i dag. Der er på ingen måder blevet mindre brug for

Læs mere

Der er fremtid i Fællesskabet

Der er fremtid i Fællesskabet Der er fremtid i Fællesskabet - Endelig aftale Sydfyn står overfor mange udfordringer, hvoraf den stigende arbejdsløshed, uddannelse af alle unge, vigende bosætning i yderområderne og en sammenhængende

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 - Det talte ord gælder - Det bliver heldigvis 1. maj hvert år. For 1. maj er en dag, hvor vi samles for at vise at fællesskab og solidaritet er vigtigt.

Læs mere

Dagpengesystemet. Indhold. December 2014

Dagpengesystemet. Indhold. December 2014 December 2014 Dagpengesystemet I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om dagpengesystemet gennemført af Epinion for DeFacto i september/oktober 2014. Der er 1.066, der har besvaret undersøgelsen.

Læs mere

Lær mig noget. Hver dag. Læring for de 0 2 årige i dagtilbud.

Lær mig noget. Hver dag. Læring for de 0 2 årige i dagtilbud. Lær mig noget. Hver dag. Læring for de 0 2 årige i dagtilbud. Der er hul igennem til de små Børn i 0-2-års alderen er parate til læring: De er faktisk født klar. Og det skal imødekommes. Vi skal selvfølgelig

Læs mere

10. juni 2014 EM2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. juni 2014 EM2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. juni 2014 EM2014/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Arbejdsløsheden i Grønland er voksende, og til trods for at størstedelen af de arbejdsløse er ufaglærte, ansætter

Læs mere