Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej"

Transkript

1 1 Værløse Kommune Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej Hovedrapport August 1999 Dokument nr Revision nr. 1 Udgivelsesdato August 1999 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt MSD

2 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Trafikale forhold Eksisterende forhold Kapacitetsvurdering med dagens trafik Trafikgenerering i Værløse Vest Kapacitetsvurdering for Ryethøjvej Kapacitetsvurdering for Olaf Becks Alle med ny trafik 9 3 Uheldsanalyse 11 4 Gennemgang af strækningen 14 5 Løsninger Signalregulerede kryds ved Læssevej og Fiskebækvej Ryethøjvejs indføring i Kirke Værløsevej Adgang til Søgård Lejrvej 19

3 3 1 Indledning Værløse Kommune har bedt COWI om at analysere de trafikale forhold på Kirke Værløsevej på strækningen Fiskebækvej til kommunegrænsen i vest. Den trafikale analyse omfatter: en samlet vurdering af strækningens kapacitet vurdering af registrerede uheld På baggrund af ovenfor nævnte vurderinger udpeges de kritiske punkter på strækningen, og der gives forslag til ændringer/løsninger, der kan være med til at afhjælpe problemerne. Rapporten er delt i fire afsnit: 1. Trafikkens sammensætning og afviklingsforhold Vurdering af trafikken, herunder en beskrivelse af eksisterende forhold og et skøn over fremtidige trafikmængder som resultat af udbygningen af Værløse Vest som beskrevet i lokalplan 55. Med de foreliggende trafiktal vurderes kapcitetsforholdene dels for den samlede strækning, dels for knudepunkterne på strækningen. 2. Uheldsanalyse De sidste ti års uheldsregistreringer analyseres med henblik på en evt. systematik i uheldsophobning. 3. Løsningsforslag/ændringer På baggrund af analyserne under henholdsvis punkt 1 og 2 udpeges de kritiske punkter, og der skitseres løsninger/ændringer for disse. 4. Anlægsoverslag Derudover er skitseret løsninger til udformning af Ryethøjvejs indføring i Kirke Værløsevej og cykelsti i Kirke Værløsevejs sydside mellem Lejrvej og Olaf Becks Alle. Sideløbende med COWI s analyse af trafikforholdene på Kirke Værløsevej arbejder en række kommuner i Vejdirektoratets regi med

4 4 sivetrafikproblematikken. Sivetrafik er i denne forbindelse defineret som den trafik, der dagligt benytter kommunens trafikveje uden at have start og mål i kommunen.

5 5 2 Trafikale forhold 2.1 Eksisterende forhold Analysen af dagens trafik er baseret på maskinelle snittællinger gennemført i 1998 suppleret med manuelle tællinger ved udvalgte knudepunkter gennemført i De manuelle tællinger er gennemført under gode vejrbetingelser. Dårlige vejrforhold vil ifølge erfaringerne påvirke trafikafviklingen i negativ retning. Resultatet af tællingerne fremgår af Figur 2.1. Figur 2.1 Eksisterende trafik på strækningen angivet som årsdøgntrafik (ÅDT) og spidstimetrafik (ST) Af Figur 2.1 fremgår, at trafikken målt som Årsdøgntrafik (ÅDT) stiger fra omkring køretøjer/årsdøgn vest for kommunegrænsen til omkring køretøjer/årsdøgn umiddelbart før krydset ved Fiskebækvej/Ballerupvej. Også trafikken i morgenspidstimen stiger fra vestgrænsen af kommunen (omkring 620 køretøjer/time) frem til krydset ved Fiskebækvej/Ballerupvej

6 6 (omkring køretøjer/time). Stigningen for spidstimetrafikken er ikke så markant som for årsdøgntrafikken. Gennemkørende trafik Analysen af den eksisterende trafik viser, at omkring 60% af spidstime-trafikken (omkring 650 køretøjer/spidstime), målt ved Læssevej (omkring køretøjer/spidstime), er gennemkørende trafik fra vest mod øst. Som gennemkørende trafik er defineret den trafik, der dels kører fra kommunegrænsen i vest, dels fra Christianshøjvej mod krydset Fiskebækvej. Af de 60% hidrører omkring 15% fra Christianshøjvej (omkring 150 køretøjer/spidstime). Den resterende trafik hidrører primært fra boligområderne i Kirke Værløse og sekundært fra boligområderne i Værløse Vest. Retningsfordelingen af trafikken i morgenspidstimen er 80/20, hvor 80% kører fra vest mod øst og 20% i den modsatte retning. Eftermiddagsspidstimetrafikken ligger ifølge de foreliggende tællinger omkring 20% under morgenspidstimetrafikken. Retningsfordelingen er da 40/60, hvor 40% kører fra vest mod øst og 60% fra øst mod vest. Hastighedsniveau De i forbindelse med snittællingerne gennemførte hastighedsmålinger viser, at middelhastigheden målt i et døgn på strækningen mellem kommunegrænsen og Olaf Becks Allé er på 60 km/t svarende til skiltet hastighed. Omkring 15% af bilisterne kører hurtigere end 69 km/t på strækningen. På strækningen mellem Olaf Becks Allé og Læssevej er gennemsnitshastigheden målt over et døgn registreret til omkring 50 km/t. Omkring 15% af bilisterne kører hurtigere end 60 km/t. Hastigheden vil typisk være lavere i spidsbelastningsperioder og højere i trafiksvage perioder. Det noget lavere hastighedsniveau øst for Olaf Becks Allé skyldes dels rundkørslen ved Olaf Becks Allé, dels at strækningen fra Olaf Becks Allé mod Fiskebækvej/Ballerupvej har en mere bymæssig karakter. Strækningen mellem Ny Vestergårdsvej og Læssevej præges af relativt mange adgangsveje til virksomheder langs nordsiden af Kirke Værløsevej. Især i morgenspidstimen kan venstresvingende tung trafik fra Kirke Værløsevej mod virksomhederne medføre gener for trafikafviklingen. 2.2 Kapacitetsvurdering med dagens trafik De foreliggende snit- og manuelle tællinger er benyttet til at vurdere trafikafviklingen i en række udvalgte knudepunkter. Vurderingen er foretaget ved kapacitetsberegninger i morgenspidstimen: Christianshøjvej - vigepligtsreguleret T-kryds

7 7 Olaf Becks Allé - 4-benet rundkørsel Jomfrubakken - signalreguleret 4-benet kryds, trafikstyret Læssevej - signalreguleret 4-benet kryds samordnet med signalanlæg ved Fiskebækvej/Ballerupvej Fiskebækvej/Ballerupvej - signalreguleret 4-benet kryds samordnet med signalanlæg ved Læssevej Kapaciteten for de enkelte kryds er udtrykt ved hjælp af en beregnet gennemsnitlig ventetid og en kvalitativ beskrivelse (serviceniveau). Af Tabel 2.1Tabel fremgår sammenhæng mellem den gennemsnitlige ventetid og serviceniveauet. Tabel 2.1 Definition af serviceniveau i kryds og rundkørsler. Kilde: VD Middelventetid (sek/pr. køretøj) Forsinkelsesbeskrivelse Serviceniveau 0-11,9 Næsten ingen forsinkelse A 12-17,9 Begyndende forsinkelse B 18-23,9 Ringe forsinkelse C 24-35,9 Nogen forsinkelse D 36-71,9 Stor forsinkelse E 72- Meget stor forsinkelse (sammenbrud) F Resultatet af kapacitetsberegningerne fremgår af nedenstående Tabel 2.2Tabel Tabel 2.2 Beregnede gennemsnitlige ventetider (sek/køretøj), t m, og serviceniveau Knudepunkt ved: t m Serviceniveau Christianshøjvej 5,4 A Olaf Becks Allé 8,7 A Jomfrubakken 14,4 B Læssevej 170,0 F Ballerupvej 32,7 D Mens der ikke er problemer med afviklingen af morgentrafikken i rundkørslen og krydsene ved henholdsvis Christianshøjvej og Jomfrubakken, er der reelt tale om sammenbrud i krydset ved Læssevej og betydelige forsinkelser i krydset ved Ballerupvej/Fiskebækvej.

8 8 Mangel på grøntid Forsinkelserne i krydset Læssevej og til dels i krydset Ballerupvej/Fiskebækvej skyldes, at den tildelte grøntid ikke er tilstrækkelig til at afvikle den eksisterende trafik fra vest mod øst. Kapacitetsberegningerne viser, at grøntidsbehovet for strømmen fra vest mod øst i krydset er på 43 sek. Den tildelte tid er på 25 sek. Dermed mangler der pr. omløb 18 sek. til afviklingen af ovenfor nævnte strøm. I krydset Ballerupvej/Fiskebækvej er der tildelt 25 sek. til afviklingen af den ligeudkørende trafik fra Kirke Værløsevej mod Kollekollevej. Grøntidsbehovet er ifølge beregningerne på 30 sek. Der mangler derfor 5 sek. pr. omløb til at afvikle den ligeudkørende strøm. Derudover er der i krydset også tildelt for lidt grøntid til afviklingen af den ligeudkørende trafik fra nord mod syd. Der er tildelt 21 sek til denne strøm, mens behovet er på 26 sek. Kirke Værløsevej, tværprofil Problemerne ved Læssevej kan i ekstreme situationer forstærkes af Kirke Værløsevejs tværprofil mellem Ny Vestergårdsvej og Læssevej. Tværprofilet muliggør kun akkurat, at ventende venstresvingende tunge køretøjer mod virksomhederne langs nordsiden af Kirke Værløsevej kan blive passeret af køretøjer i vest-øst kørende retning. I alt pålægges de trafikanter, der kører fra vest mod øst, i snit en samlet ventetid på 241 sek. Dette er baseret på kapacitetsberegninger for de udvalgte kryds. Den rene rejsetid på strækningen fra vest til øst dvs. rejsetiden uden forhindringer i form af knudepunkter er beregnet til 258 sek. Den samlede rejsetid for strækningen i morgenspidstimen bliver dermed på omkring 500 sek svarende til en gennemsnitshastighed på 35 km/t. 2.3 Trafikgenerering i Værløse Vest Ifølge lokalplan nr. 55, der foreligger som forslag, rummer anden etape af Værløse Vest mulighed for en udbygning med boliger samt et område til offentligt formål. Lokalplanen foreskriver, at der skal udlægges 1½-2 parkeringspladser pr. bolig. De omkring 500 parkeringspladser vil erfaringsmæssigt generere en hverdagsdøgntrafik på omkring køretøjer/døgn. Anvendes oplysningerne fra Trafikministeriets "Turrate-projekt" vil spidstimetrafikken om morgenen antage en størrelse på omkring 340 køretøjer i spidstimen. Af de 340 køretøjer vil omkring 270 køre bort fra bebyggelserne. Det skønnes, at omkring 240 køretøjer vil køre ad Olaf Becks Allé, mens omkring 30 køretøjer vil benytte Ryethøjvej.

9 9 2.4 Kapacitetsvurdering for Ryethøjvej Med baggrund i de under afsnit 2.3 skønnede trafiktal for Ryethøjvej er der gennemført en kapacitetsvurdering for vigepligtskrydset. Vigepligtskryds uden kanalisering Kapacitetsberegningerne viser, at det vigepligtsregulerede kryds ved Ryethøjvej kan anlægges uden kanalisering for den svingende trafik. De beregnede middelventetider og serviceniveau fremgår af Tabel 2.3Tabel. Tabel 2.3 Beregnet middelventetid og serviceniveau for vigepligtskryds Ryethøjvej i morgenspidstimen Gren t m Serviceniveau Kirke Værløsevej, østlig tilfart 5,3 A Ryethøjvej 5,5 A Kirke Værløsevej, vestlig tilfart 2,9 A Det skal på dette sted bemærkes, at Ryethøjvejs indføring i Kirke Værløsevej befinder sig i bunden af en dal. Samtlige tilfarters fald ned til krydset er på 60 eller derover. Der skal derfor i den endelig udformning af indføringen af Ryethøjvej sikres at krydsets er synligt for samtlige trafikanter i god tid. 2.5 Kapacitetsvurdering for Olaf Becks Alle med ny trafik Den planlagte udbygning af Værløse Vest som foreslået i lokalplan 55 medfører en øget trafikbelastning af rundkørslen i morgenspidstimen. Ved anvendelse af de under afsnit 2.3 skønnede trafiktal er kapaciteten for rundkørslen i en fremtidig situation beregnet. Resultaterne fremgår af tabel 2.4. Tabel 2.4 Beregnet middelventetid og serviceniveau for rundkørsel ved Olaf Becks Alle med fuldt udbygget Værløse Vest Gren t m Serviceniveau Kirke Værløsevej, østlig tilfart 4,4 A Dalsø Park 9,8 A Kirke Værløsevej, vestlig tilfart 29,5 D Olaf Becks Alle 5,6 A

10 10 En udbygning af Værløse Vest vil især påvirke trafikafviklingen af Kirke Værløsevej vestlige tilfart (trafikken fra vest mod øst). Årsagen skyldes den øgede cirkulationstrafik ud for denne tilfart. Det er antaget, at den nye trafik vil have samme retningsfordeling som den eksisterende trafik fra Værløse Vest. Dermed vil omkring 90% af den nye trafik søge mod Værløse.

11 11 3 Uheldsanalyse En analyse af de sidste fem års uheld på strækningen viser, at det især er i krydsene Bundsvej/Christianshøjvej og Ballerupvej/Fiskebækvej der sker en ophobning. Uheld i perioden Der er i alt registreret 93 uheld i årene uheld er sket i krydsene på strækningen. Heraf kan de 13 lokaliseres til krydset Ballerupvej/Fiskebækvej og de 10 til krydset Bundsvej/Christianshøjvej, der er de to mest belastede kryds. N Fiskebæksvej Kirke Værløsevej Kollekollevej Materielskade Personskade Blød trafikant Ballerupvej Figur 3.1 Kollisionsdiagram for krydset ved Ballerupvej/Fiskebækvej. Registrerede uheld i perioden Det fremgår af kollisionsdiagrammet for krydset Ballerupvej/Fiskebækvej, at uheldsbilledet domineres af uheld af typen 410 og 510 samt bagendekollisioner (uheldssituation 140 og 321). Et 410-uheld er et uheld ved venstresving ind foran modkørende, mens et 510- uheld er et uheld mellem krydsende køretøjer uden svingning.

12 12 Høj hastighed, presset signalprogram Årsagen til 510-uheldene er dels for høj hastighed, dels at rømningstiden muligvis er for kort. 410-uheldene kan skyldes, at venstresvingende på grund af tæt trafik føler sig "tvunget" til at tage større chancer. Bagendekollisionerne kan enten skyldes for høj hastighed eller dårlige oversigtsforhold i et kryds. N Christianshøjvej Bundsvej Bundsvej Materielskade Personskade Blød trafikant Bygaden Figur Kollisionsdiagram for krydset ved Christianshøjvej. Registrerede uheld for perioden Uheldsbilledet i krydset ved Christianshøjvej domineres af 510-uheld og 660- uheld. Uheld der normalt kan føres tilbage til for høj hastighed. Endvidere er der registreret en række uheld med lette trafikanter indblandet. Disse uheld skyldes primært den dobbeltrettede cykelsti på den nordlige side af Bundsvej. Manglende oversigt Ud over ovenfor nævnte årsager kan det bemærkes, at især udkørslen fra Bygaden er vanskelig, da oversigtsforholdene ikke er optimale. Ved udkørsel fra Christianshøjvej er sigtelængde mod vest målt til omkring 75 m. Ved en skiltet hastighed på 60 km/t skal sigtelængden ifølge vejreglerne være 120 m. For en skiltet hastighed på 50 km/t skal der tilvejebringes en sigtelængde på 95 m. Den dobbeltrettede cykelstis krydsning af Christianshøjvej er fornylig blevet ændret. Dette betyder højst sandsynligt, at uheldsbilledet fremover vil ændre sig med hensyn til uheld, hvor lette trafikanter er indblandet.

13 13 En sænkning af den skiltede hastighed kombineret med fysiske hastighedsreducerende foranstaltninger vil yderligere forbedre forholdene i krydset. De resterende 19 krydsuheld er i den undersøgte 10-års periode fordelt jævnt ud over de øvrige kryds på strækningen. Strækningsuheld 51 af de 93 registrerede uheld i den undersøgte 10-års periode er strækningsuheld. Der er ikke fundet lokaliteter, hvor der har været ophobning af uheld. Uheldene er fordelt jævnt hen over strækningen. Den primære årsag til strækningsuheld har været for høj hastighed.

14 14 Trafikafvikling 4 Gennemgang af strækningen Den samlede gennemgang af strækningen fra kommunens vestgrænse frem til Olaf Becks Alle viste, at der på strækningen ikke er nogen problemer med trafikafviklingen i spidstimen. Det værst belastede kryds på strækningen er krydset ved Christianshøjvej. For dette kryds er den gennemsnitlige ventetid beregnet til 5,4 sek/køretøj. Dette svarer til et serviceniveau A (næsten ingen forsinkelse). Trafikken i de resterende kryds på strækningen afvikles svarende til et serviceniveau A. Den beregnede belastningsgrad for strækning er på 60%. Uheld Birkegården Christianshøjvej Lejrvej Ryethøjvej Strækningsuheld En analyse af uheldene viste, at det primært var krydsene ved Christianshøjvej og Fiskebækvej, hvor der er tale om en egentlig uheldsophobning. Ved Birkegården er der i den analyserede ti-års periode registreret 3 uheld. Det svarer til den statistiske sandsynlighed for et kryds af denne art. Alle tre uheld skete på grund af glat føre. I ingen af tilfældene var der tale om en hastighedsoverskridelse. Som tidligere nævnte er der i dette kryds registreret 10 uheld. Den overvejende del af uheldene skyldes en kombination af forhøjet hastighed og dårlige oversigtsforhold. Det foreslås derfor at man enten forbedrer oversigtsforholdene for trafikanterne fra Christianshøjvej, eller at den skiltede hastigheden sænkes til 50 km/t. I den belyste 10-årige periode er der ikke registreret uheld ved Lejrvej. Krydset fungerer i dag som den primære adgang til et bolig og erhversområde i Kirke Værløse, syd for Bundsvej. En del skolebørn benytter dagligt den dobbeltrettede cykelsti på nordsiden af Bundsvej/Kirke Værløsevej. Disse børn vil opleve det som utrygt at krydse Bundsvej/Kirke Værløsevej i morgenspidstimen. Det foreslås derfor, at der anlægges en cykelsti på sydsiden af Kirke Værløsevej. Der er ikke registreret nogen uheld ved Ryethøjvej i den undersøgte 10-års periode. Der er i alt registreret 6 uheld i den undersøgte 10-års periode. 4 af uheldene er sket umiddelbart øst for krydset Ryethøjvej. Årsagen til uheldene skyldes kombi-

15 15 nationen af hastigheden og områdets topografi (oversigtsforhold). Uheldene er sket inden den skiltede hastighed blev nedsat fra 80 km/t til 60 km/t. Med udgangspunkt i uheldsanalysen og planerne for udvidelsen af beboelseskvarteret i Værløse Vest foreslås at strækningens skiltede hastighed sænkes til 50 km/t. Strækningen gives dermed status som en bygade snarere end en landevej. En ændring af den skiltede hastighed skal suppleres med tiltag der sikrer at hastigheden kan holdes nede på det ønskede niveau. Det foreslås derfor at der mellem Lejrvej og Olaf Becks Alle anlægges en cykelsti langs Kirke Værløsevej sydside. Dermed kan kørebanens tværprofil reduceres til 2 * 3,25 m, svarende til hastighedsklasse middel. Mellem Bygaden og Lejrvej foreslås en ændret anvendelse af asfaltarealet. Ved hjælp af en ændret afstribning reduceres kørebanen til 2 * 3,25 m. Det resterende areal kan eventuelt inddrages til etableringen af en cykelbane.

16 16 5 Løsninger I det efterfølgende beskrives en løsning for det samordnede signalanlæg ved Læssevej og Fiskebækvej/Ballerupvej samt en løsning for indføringen af Ryethøjvej i Kirke Værløsevej. 5.1 Signalregulerede kryds ved Læssevej og Fiskebækvej Trafikanalysen viste, at især de samordnede kryds ved Læssevej og Ballerupvej/Fiskebækvej belaster den samlede rejsetid for strækningen. Kapacitetsberegningen og analysen af uheldene viser, at krydsene er problematiske. Den pressede trafikafvikling kan være en af årsagerne til de observerede uheld, der primært er uheld, hvor venstresvingende er impliceret. Krydset ved Fiskebækvej, øget omløbstid Flere forskellige løsninger er undersøgt, heriblandt en øgning af signalernes omløbstid. En øgning af omløbstiden giver noget bedre afviklingsforhold. Den gennemsnitlige ventetid for hele krydset ved Fiskebækvej er med en omløbstid på 110 sek. beregnet til 28,8 sek/køretøjer mod 32,7 sek/køretøjer med den eksisterende signalgivning. For tilfarten Kirke Værløsevej er middelventetiden ved en omløbstid på 110 sek. beregnet til 37,4 sek/køretøj mod 41,5 sek/køretøj med eksisterende signalgivning. En øgning af omløbstiden til 110 sek vil, udover at så høje omløbstider føles meget generende for trafikanterne, ikke løse problemet med trafikafviklingen. Flere gennemgående spor på amtsvejen Det bedste resultat for krydset ved Ballerupvej/Fiskebækvej opnås ved at anlægge to gennemgående spor på amtsvejen. Dette øger kapaciteten for amtsvejen og det er derfor muligt at flytte noget af den overskydende grøntid til relationen Kirke Værløsevej-Kollekollevej. Ved samtidig at øge omløbstiden er det skønnet muligt at anlægge separate venstresvingsfaser for enten relationen Ballerupvej-Fiskebækvej eller Kirke Værløsevej-Kollekollevej. Øgningen af omløbstiden muliggør en større rømningstid. De to gennemgående spor på Ballerupvej-Fiskebækvej kan relativt enkelt etableres ved en ændret afstribning idet det nødvendige køreareal forefindes.

17 17 Læssevej For Læssevej er det nødvendigt, at der ud over ovenfor nævnte ændringer vedr. grøntiden og signalets omløbstid suppleres med egentlige anlægsarbejder. For at tilvejebringe den nødvendige kapacitet er det nødvendigt, at krydset vestlige tilfart udbygges med en højresvingsbane. Det foreslås at eksisterende cykelsti afkortes og at der anlægges en kombineret højresvingsbane/cykelbane. Højresvingsbanen føres videre frem til krydset ved Fiskebækvej. Den kombinerede højresvingsbane/cykelsti anbefales af hensyn til cyklisternes sikkerehed. I Figur 5.1 er den ovenfor beskrevne planløsning for de samordnede kryds ved Læssevej og Fiskebækvej vist. Figur 5.1 Etablering af kombineret højresvings-/cykelbane ved Læssevej Den skitserede løsning vurderes ikke at have større negativ indflydelse på samordningen af signalanlæggene på Kollekollevej. Der kan muligvis blive tale om mindre ændringer i de enkelte signalanlægs styreapparater. Resultatet af den foreslåede løsning afspejles i Figur 5.2. Figur 5.2 Gennemsnitlig rejsetid for den undersøgte strækning under ideelle forhold, eksisterende forhold og med forbedring af krydsene ved Læssevej og Fiskebækvej 5.2 Ryethøjvejs indføring i Kirke Værløsevej Ryethøjvejs eksisterende tværsnit svarer ikke til kravet på omkring 6,0 m, der stilles til lokalveje. Med udbygningen af Værløse Vest vil betydningen af Ryethøjvej som tilbringervej øges. Derudover er der planer om, at vejen skal fungere som den primære adgang for bustrafik til og fra Værløse Vest byggeriet. Ryethøjvej skal derfor som minimum anlægges med et tværsnit som på Olaf Becks Alle. Her er den asfalterede kørebanebredde på 5,50 m suppleret med befæstede vigearealer på begge sider af kørebanen. I den forbindelse skal også vejens gradient mod Kirke Værløsevej rettes op. I dag er der et fald på omkring 75 mod Kirke Værløsevej.

18 18 Kanalisering Selve indføringen bør anlægges med kanalisering for venstresvingende fra Kirke Værløsevej. Kanaliseringen er ikke begrundet i afviklingsforhold men af hensyn til sikkerheden. Erfaringerne viser, at antallet af uheld, både uheld med personog materielskade, kan reduceres med omkring 20% ved anlæg af et kanaliseret T-kryds. I Figur 5.4 er løsningen for Ryethøjvejs indføring skitseret. Det bemærkes, at kanaliseringen kan udføres alene ved hjælp af afstribning eller ved anlæg af helleanlæg. Som minimum anbefales dog, at den østlige del af kanaliseringen udføres med et helleanlæg. Figur 5.4 Ryethøjvej's indføring i Kirke Værløsevej udformet som kanaliseret T- kryds Den foreslåede løsning er udformet på en sådan måde, at der sidenhen kan anlægges en cykelsti langs Kirke Værløsevejs sydside. Rundkørsel En rundkørselløsning indgik i overvejelserne. En mulig udformning er vist i Figur 5.5Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.. Det kan dog ikke umiddelbart anbefales. Dels viser kapacitetsberegningerne, at krydset vil kunne afvikle trafikken som vigepligtsreguleret T-kryds. Dels anses anlægsudgifterne forbundet med anlæg af en rundkørsel ikke at svare til den forventede trafik.

19 19 Figur 5.5 Ryethøjvejs indføring i Kirke Værløsevej udformet som rundkørsel (med dobbeltrettet cykelsti) Den hastighedsdæmpende effekt det foreslåede T-kryds vil have på trafikken på Kirke Værløsevej er vurderet til at være tilstrækkelig på dette sted. 5.3 Adgang til Søgård På grund af den nye status som offentlig institution må man forvente, at trafikken til og fra Søgård øges. Det anbefales, tilsvarende som for Ryethøjvejs indføring i Kirke Værløsevej, at T-krydset udføres med en kanalisering for venstresvingende bilister fra Kirke Værløsevej mod Søgård. Begge kryds vil, hvis de udføres som vist på skitserne, have en hastighedsdæmpende effekt for trafikken på Kirke Værløsevej. Ved udformning af de to kryds er der desuden lagt vægt på, at udformningen sikrer en ensartet oplevelse idet idéen med midterheller er benyttet på den østlige del af Kirke Værløsevej. T-krydset ved Søndersøparken er udformet på denne måde. 5.4 Lejrvej Uheldsanalysen viste ikke en ophobning af uheld i dette kryds. Lejrvej er den primære adgangsvej til boligkvarteret/erhvervskvarteret Kirke Værløsevej, syd og til flyvestationen Værløse. En del af beboelsens skolebørn må

20 20 forventes at cykle til Søndersøskolen. Disse børn er i dag nødt til at krydse den trafikerede Kirke Værløsevej for at komme til den dobbeltrettede cykelsti på nordsiden af Kirke Værløsevej. Da den skiltede hastighed er på 60 km/t ved Lejrvej, og da hastighedsmålingerne viste, at omkring 15% af bilisterne kører stærkere end 69 km/t på dette sted, vil krydsningen af Kirke Værløsevej ved Lejrvej opleves som utryg. Det foreslås derfor, at man overvejer at anlægge en cykelsti fra krydset ved Lejrvej frem til rundkørslen ved Olaf Becks Alle. Dermed opnås trygge og sikre forhold for cyklister i morgenspidstimen med mål i Værløse. En cykelsti vil, såfremt den anlægges med kantstensbegrænsning mod Kirke Værløsevej, have en hastighedsdæmpende effekt. Anlæg af cykelstien kan ske i samme takt som de foreslåede ombygninger ved Ryethøjvej og Søgård.

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Ref Faxe Kommune Version V1 Dato

Læs mere

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Slagelse Kommune Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Trafiksikkerhedsrevision Juni 2009 COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Slagelse

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

RØDOVRE NORD - ISLEV INDHOLD. 1 Indledning

RØDOVRE NORD - ISLEV INDHOLD. 1 Indledning RØDOVRE KOMMUNE RØDOVRE NORD - ISLEV TRAFIKANALYSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Grundtrafikken 2 2.1 Fordeling

Læs mere

Hastighed og uheldsrisiko i kryds

Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafiksikkerhed og Miljø Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafikdage på AUC 1996 Paper af: Civ. ing. Poul Greibe og Civ. ing. Michael Aakjer Nielsen Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og Miljø Tel: 33 93

Læs mere

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB 1 Indledning NOTAT 24. maj 2017 SB Dragør Kommune har bedt Via Trafik om at undersøge, hvordan krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej mest hensigtsmæssigt kan ombygges, herunder udarbejde anlægsoverslag

Læs mere

Trafikafvikling i området Søndre Fasanvej - Smallegade

Trafikafvikling i området Søndre Fasanvej - Smallegade Trafikafvikling i området Søndre Fasanvej - Smallegade Analyse af scenarier November 2013 Frederiksberg Kommune Udarbejdet af: Elena Pérez-Rebollo Kontrolleret af: Lene Hansen Godkendt af: Elena Pérez-Rebollo

Læs mere

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA UDKAST MT Højgaard A/S Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning 17. januar 2014 SB/PSA 1 Indledning I forbindelse med planerne for området omkring Sorgenfri Torv har Via Trafik analyseret de fremtidige

Læs mere

Notat. Katedralen, Lindholm Brygge KONSEKVENSER AF TRAFIKAL ANALYSE. Løsningsforslag for 2 kryds. 7. oktober 2009 / rev. 26.

Notat. Katedralen, Lindholm Brygge KONSEKVENSER AF TRAFIKAL ANALYSE. Løsningsforslag for 2 kryds. 7. oktober 2009 / rev. 26. Notat NIRAS A/S Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Katedralen, Lindholm Brygge KONSEKVENSER AF TRAFIKAL ANALYSE Telefon 9630 6400 Fax 9630 6474 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728

Læs mere

1f 10ao 10aq 10an AABO SØRENSEN TRAFIKVURDERING AF REVIDERET KRYDSUDFORMNING I SVENSTRUP SYD ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund COWI

Læs mere

UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009

UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 Bilag til Trafiksikkerhedsplan 2012-2018 Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 1 1 Indledning...3 1.1 Læsevejledning...4 2 Deninitioner og afgrænsninger...5

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Forudsætninger 2. 3 Analyse 5. 4 Vurdering 9

TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Forudsætninger 2. 3 Analyse 5. 4 Vurdering 9 NRE CONSTRUCTION TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Forudsætninger

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk

Læs mere

BILAG 1. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie A. BILAG 2. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie B

BILAG 1. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie A. BILAG 2. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie B Middelfart Øst Skitseforslag til udbygning af det kommunale vejnet i forbindelse med ny motorvejstilslutning, og planer for byudvikling i den østlige del af Middelfart. Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2 RINGKØBING SKJERN KOMMUNE VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL ÆNDRINGER INDHOLD 1 Indledning, baggrund

Læs mere

Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej

Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej Skagen Kommune Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk 1 Baggrund Kommuneplanen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse.

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse. Hørsholm Kommune Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest Trafikanalyse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag Baggrund og forudsætninger. Baggrunden

Læs mere

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav... 1 Baggrund og forudsætninger Assens Kommune har bedt Tetraplan om at vurdere de trafikale konsekvenser ved etablering af en grusgrav

Læs mere

Adfærdsparametre i prioriterede vejkryds

Adfærdsparametre i prioriterede vejkryds Adfærdsparametre i prioriterede vejkryds Kritisk interval og passagetid Belinda la Cour Lund Per Bruun Madsen Poul Greibe Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk December 2010 Indhold Resumé...

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1 Baggrund Reitan

Læs mere

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 30 Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 Gennemsnit af borgernes prioritering på hjemmesiden. Tema Point Uheld

Læs mere

VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE

VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE REMA EJENDOM A/S VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

Odense Kommune. Cyklistsikkerhed i kryds Evaluering af tilbagetrukne cykelstier ved vigepligtskryds

Odense Kommune. Cyklistsikkerhed i kryds Evaluering af tilbagetrukne cykelstier ved vigepligtskryds Odense Kommune Cyklistsikkerhed i kryds Evaluering af tilbagetrukne cykelstier ved vigepligtskryds Juli 2004 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 BAGGRUND 4 2.1 Lokaliteter 4 2.2 Metode 5 3

Læs mere

TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 REITAN EJENDOMME TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende forhold 1 3 Vurdering

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ.

SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ. SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ. SE Trafik 28. september 2015 Vangelystvej 10, 5250 Odense SV Tlf. 6160 7260 Mail: steen@setrafik.dk CVR-nr. 3492 6093 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vurderingen baserer sig på følgende grundlag: - Bebyggelsesplan, dateret 19/12 2014. - Trafiktællinger, Hillerød Kommune

Vurderingen baserer sig på følgende grundlag: - Bebyggelsesplan, dateret 19/12 2014. - Trafiktællinger, Hillerød Kommune Notat Hillerød Kommune ULLERØDBYEN Trafikal vurdering 17. december 2014 Projekt nr. 218546 Dokument nr. 1214349121 Version 1 Udarbejdet af ACH Kontrolleret af PFK Godkendt af PFK 1 BAGGRUND I forbindelse

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

KAFKA - Revurdering af vejregler for kapacitet og trafikafvikling i Danmark

KAFKA - Revurdering af vejregler for kapacitet og trafikafvikling i Danmark KAFKA - Revurdering af vejregler for kapacitet og trafikafvikling i Danmark af Rikke Rysgaard, Vejdirektoratet Claus Klitholm, Carl Bro as 1. Indledning Trafikarbejdet i Danmark er steget med næsten 50

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR NØRREGADE OMRÅDET I ODDER

TRAFIKPLAN FOR NØRREGADE OMRÅDET I ODDER AUGUST 2013 ODDER KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR NØRREGADE OMRÅDET I ODDER RAPPORT ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 2013 ODDER KOMMUNE

Læs mere

Kapacitetsanalyse på Stevnsvej

Kapacitetsanalyse på Stevnsvej Afsender Ashti Bamarne E-mail Ashti.bamarne@afconsult.com Dato 07/11/2017 Projekt ID 5958 Modtager Stevns Kommune Kapacitetsanalyse på Stevnsvej 5958rap001-Rev0-Kapacitetsanalyse.docx Page 1 (10) Indholdsfortegnelse

Læs mere

TRAFIKSIMULERING FOR MOTORVEJSKRYDS AARHUS NORD OG TILSLUTNINGSANLÆG 46

TRAFIKSIMULERING FOR MOTORVEJSKRYDS AARHUS NORD OG TILSLUTNINGSANLÆG 46 MAJ 2014 VEJDIREKTORATET TRAFIKSIMULERING FOR MOTORVEJSKRYDS AARHUS NORD OG TILSLUTNINGSANLÆG 46 HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Udarbejdet i samarbejde med INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 PROBLEM- OG INDSATSOMRÅDER 4 2.1 Problemområder

Læs mere

Oversigtskort: 2 af 14

Oversigtskort: 2 af 14 er beliggende i den sydlige del af Hobro. Skolen har ca. 520 elever fordelt på 0.-6. klassetrin. SFO er beliggende ved skolen. Der er udpeget 12 fokuslokaliteter i skoledistriktet. Kort 1 af 14 Skole:

Læs mere

Sankt Jørgens Vej, Svendborg

Sankt Jørgens Vej, Svendborg Sankt Jørgens Vej, Svendborg Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter Granskning af løsningsmuligheder Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 11.07.2014 Version: 02 Projekt nr.: 7108-001 MOE A/S Åboulevarden

Læs mere

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Til Fredensborg Kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2014 FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Revision 1 Dato 2014-06-23 Udarbejdet af RAHH, CM, HDJ Godkendt

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSFOR BEDRINGER PÅ. Hvidovre Kommune. Beskrivelse af skitseprojekt. Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ

TRAFIKSIKKERHEDSFOR BEDRINGER PÅ. Hvidovre Kommune. Beskrivelse af skitseprojekt. Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ Til Hvidovre Kommune Dokumenttype TRAFIKSIKKERHEDSFOR Beskrivelse af skitseprojekt Dato BEDRINGER PÅ Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ Forbedring af cykelforhold på Avedøre Tværvej Revision A Dato 2014-10-01

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

TRAFIKFORHOLD PÅ BRÅBYVEJ I HASLEV INDHOLD. 1 Indledning og baggrund 2. 2 Sammenfatning 3

TRAFIKFORHOLD PÅ BRÅBYVEJ I HASLEV INDHOLD. 1 Indledning og baggrund 2. 2 Sammenfatning 3 FAXE KOMMUNE TRAFIKFORHOLD PÅ BRÅBYVEJ I HASLEV ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNSIK NOTAT INDHOLD 1 Indledning og baggrund 2 2

Læs mere

I dette notat belyses forskellige tilslutningsmuligheder til Toftegårdsvej. Mulighederne kan overordnet opdeles i:

I dette notat belyses forskellige tilslutningsmuligheder til Toftegårdsvej. Mulighederne kan overordnet opdeles i: NOTAT Projekt Trafikanalyser i Hørning Kunde Skanderborg Kommune Notat nr. - Dato 2017-09-11 Til Ditte Hvidegaard Nielsen Fra Marie Kjellerup Thesbjerg Anders Kusk Kopi til - 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

EVALUERING AF SØNDERSTRUPVEJ INDHOLD. 1 Sammenfatning 3. 2 Indledning 5

EVALUERING AF SØNDERSTRUPVEJ INDHOLD. 1 Sammenfatning 3. 2 Indledning 5 HOLBÆK KOMMUNE EVALUERING AF SØNDERSTRUPVEJ ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Sammenfatning 3 2 Indledning 5

Læs mere

Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler

Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler Til: Fra: Vedr.: Teknik- og Miljøudvalget Niels Tørsløv Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler 18. september 2007 Baggrund CTR er

Læs mere

Teknisk notat. Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse. Version 2 1 BAGGRUND OG FORMÅL

Teknisk notat. Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse. Version 2 1 BAGGRUND OG FORMÅL Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse 23. marts 2015 Vores reference:

Læs mere

VVM for Vasevej. Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse

VVM for Vasevej. Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse VVM for Vasevej Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse Mødet afholdtes torsdag den 9. juni 2011 i Store Sal i administrationscentret

Læs mere

HUSKESEDDEL. Vinderslev og Omegns Lokalråd. Til Silkeborg Kommune. Vinderslev og Omegns Lokalråd Formand Jane Vibjerg, jane@vibjerg.

HUSKESEDDEL. Vinderslev og Omegns Lokalråd. Til Silkeborg Kommune. Vinderslev og Omegns Lokalråd Formand Jane Vibjerg, jane@vibjerg. Vinderslev og Omegns Lokalråd Dato : 31.05.2012 Til Silkeborg Kommune HUSKESEDDEL Vinderslev og Omegns Lokalråd Formand Jane Vibjerg, jane@vibjerg.com 1 Vinderslev og Omegns Lokalråd ønsker følgende emner

Læs mere

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse Trafiksikkerhedsplan 25. januar 2010 Rev. 04. marts 2010 Odsherred kommune Indholdsfortegnelse 1 Uheldsstatistik... 3 1.1 Datagrundlag...3 1.2 Uheldsfaktorer...4 1.3 Uheldsudviklingen 1986-2008...4 1.4

Læs mere

Trafik og Vej Sagsbehandler: Trine Fog Jakobsen Sagsnr P Dato:

Trafik og Vej Sagsbehandler: Trine Fog Jakobsen Sagsnr P Dato: Trafik og Vej Sagsbehandler: Trine Fog Jakobsen Sagsnr. 05.13.00-P20-1-17 Dato:5.5.2017 Sikring af cyklisters sikkerhed i kryds i Horsens by prioritering af bevilling I forbindelse med at fremme cyklisters

Læs mere

UDKAST. ELF Development A/S. Irma Byen Trafikanalyse for udvikling af boligområde NOTAT, rev. 8 10. januar 2015 tfk/ph

UDKAST. ELF Development A/S. Irma Byen Trafikanalyse for udvikling af boligområde NOTAT, rev. 8 10. januar 2015 tfk/ph UDKAST ELF Development A/S Irma Byen Trafikanalyse for udvikling af boligområde NOTAT, rev. 8 10. januar 2015 tfk/ph 0 Indholdsfortegnelse 0 Indholdsfortegnelse... 2 1 Baggrund... 3 2 Sammenfatning...

Læs mere

Albertslund Kommune. 1 Indledning. 2 Sammenfatning og anbefaling. Herstedvestervej / Egelundsvej (sydlig adgang) Trafikanalyse

Albertslund Kommune. 1 Indledning. 2 Sammenfatning og anbefaling. Herstedvestervej / Egelundsvej (sydlig adgang) Trafikanalyse (sydlig adgang) Trafikanalyse NOTAT 14. september 2017 adn/tfk 1 Indledning Krydset (sydlig adgang) har gennem en lang årrække været overrepræsenteret i uheldsstatistikken. Det ønskes undersøgt, om den

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190. Rema Ejendomsinvest A/S. Trafikredegørelse. 1 Baggrund

Indholdsfortegnelse. Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190. Rema Ejendomsinvest A/S. Trafikredegørelse. 1 Baggrund Rema Ejendomsinvest A/S Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190 Trafikredegørelse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund

Læs mere

Akut udbygningsbehov på E45 Østjyske Motorvej

Akut udbygningsbehov på E45 Østjyske Motorvej Akut udbygningsbehov på E45 Østjyske Motorvej Mobilitetskommissionen for den østjyske byregion Det koster min virksomhed 100.000 kr. om måneden, når jeg sidder her i 15 min hver dag. Akut udbygningsbehov

Læs mere

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev. 1 Generelle forudsætninger for skitseprojektet. Skitseprojektet omfatter følgende ydelser:

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev. 1 Generelle forudsætninger for skitseprojektet. Skitseprojektet omfatter følgende ydelser: Memo Titel Forudsætningsnotat Dato 9 marts 2009 Til Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Peter Raaschou COWI A/S Nørretorv 14 DK-4100 Ringsted Denmark Tel +45 45 97 19 00 Fax +45 45 97

Læs mere

Glostrup Kommune Computercity Kapacitetsberegning

Glostrup Kommune Computercity Kapacitetsberegning Computercity Kapacitetsberegning NOTAT Rev. 1-29. august 2016 Rev. 2-4. januar 2017 RAR 0 Indledning Der er foretaget en vurdering af de trafikale konsekvenser ved udbygning af computercity med en discountbutik

Læs mere

OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN PROJEKTKATALOG

OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN PROJEKTKATALOG OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN PROJEKTKATALOG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Favrskov Kommune Trafik og Veje 2014 Forord Favrskov Kommune udarbejdede i 2008 en trafiksikkerhedsplan med det ambitiøse mål at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

FORSLAG TIL TRAFIKPLAN FOR KALUNDBORG BYMIDTE

FORSLAG TIL TRAFIKPLAN FOR KALUNDBORG BYMIDTE Til Kalundborg kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2010 Bilag til Trafiksikkerhedsplanen for Kalundborg Kommune FORSLAG TIL TRAFIKPLAN FOR KALUNDBORG BYMIDTE FORSLAG TIL TRAFIKPLAN FOR KALUNDBORG BYMIDTE

Læs mere

Lavet registreringer 6 steder i forbindelse med gennemførte skolebesigtigelse. Se mere på Trafiksikkerhedsplan 2013 17.

Lavet registreringer 6 steder i forbindelse med gennemførte skolebesigtigelse. Se mere på Trafiksikkerhedsplan 2013 17. Juelsminde Elevtal: ca. 550. Klassetrin: 0. til 10. Lavet registreringer 6 steder i forbindelse med gennemførte skolebesigtigelse. Se mere på Trafiksikkerhedsplan 2013 17. Dårlig oversigt ved begge udkørsler

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat Region Nordjylland Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI UDFORMNING AF KRYDS Sikre rundkørsler Projektet Cyklisters sikkerhed i rundkørsler har gennem flere studier sat fokus på rundkørsler og trafiksikkerhed. Artiklen beskriver sikre design for både cyklister

Læs mere

Notat. Syddjurs Kommune Trafiksikkerhed på Hovedgaden i Rønde. : Lars Bonde, Syddjurs Kommune. : Thomas Rud Dalby, Grontmij A/S. Vedlagt : Kopi til :

Notat. Syddjurs Kommune Trafiksikkerhed på Hovedgaden i Rønde. : Lars Bonde, Syddjurs Kommune. : Thomas Rud Dalby, Grontmij A/S. Vedlagt : Kopi til : Notat Syddjurs Kommune Trafiksikkerhed på Hovedgaden i Rønde Sofiendalsvej 94 9200 Aalborg SV Danmark T +45 9879 9800 F +45 9879 9857 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 17. maj 2011 Projekt: 21.2776.53 Til

Læs mere

VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG

VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG JULI 2013 FREDERIKSBERG KOMMUNE VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG ADFÆRDSSTUDIE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI

Læs mere

Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København

Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København Trafiksikkerhedskoordinator Anne Eriksson Center for Trafik, Københavns Kommune E-mail: anneri@tmf.kk.dk Introduktion

Læs mere

Statusrapport. - cykelruteplan

Statusrapport. - cykelruteplan - cykelruteplan JANUAR 2011 2 Tønder Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 4 2 STANDARDER FOR CYKELRUTENETTET 5 2.1 Kvalitetskrav for stinettets udformning og sammenhæng 5 2.2 Fysiske krav til

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune 1 Frederiksberg Kommune I Frederiksberg Kommune forløber Albertslundruten fra Grøndalsparken via Finsensvej til Howitzvej hvor stien fortsætter gennem Frederiksberg Bymidte ad Den grønne sti. Ved krydsningen

Læs mere

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR UDKAST Fredensborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Indledning...2 3 Uheldsbillede...2

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

FREDERIKSSUND IDRÆTSBY INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Trafik til Idrætsbyen Aflastning i andre områder 3

FREDERIKSSUND IDRÆTSBY INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Trafik til Idrætsbyen Aflastning i andre områder 3 FREDERIKSSUND KOMMUNE FREDERIKSSUND IDRÆTSBY MODELBEREGNINGER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Trafik til

Læs mere

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Holstebro Kommune Hastighedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro Kommune

Læs mere

Mikro simulering som værktøj til vurdering af trafikafvikling og kapacitet

Mikro simulering som værktøj til vurdering af trafikafvikling og kapacitet Mikro simulering som værktøj til vurdering af trafikafvikling og kapacitet Af Rasmus N. Pedersen og Søren Hansen, RAMBØLL NYVIG A/S Indledning I de sidste 10-15 års trafikplanlægning har vi vænnet os til

Læs mere

Tønder Kommune. April 2013 TRAFIKPLAN FOR SKÆRBÆK

Tønder Kommune. April 2013 TRAFIKPLAN FOR SKÆRBÆK Tønder Kommune April 2013 TRAFIKPLAN FOR SKÆRBÆK PROJEKT Trafikplan for Skærbæk Tønder Kommune Projekt nr. 213324 Dokument nr. 1210664628 Version 2 Udarbejdet af JII Kontrolleret af MVG Godkendt af JII

Læs mere

Jellebakkeskolen, revision 2013:

Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen er beliggende i Risskov nord for Aarhus. Skolen har 0.-9. klassetrin og modtager pr. august 2013 samtlige elever fra Vejlby Skole. SFO er beliggende nær

Læs mere

Kvalitetssikring for cyklister. Odense Kommunes retningslinjer for vejprojekter

Kvalitetssikring for cyklister. Odense Kommunes retningslinjer for vejprojekter Kvalitetssikring for cyklister Odense Kommunes retningslinjer for vejprojekter Odense Kommune 2015 1 Baggrund I 2014 vedtog Odense Byråd en ny ambitiøs cykelhandlingsplan. Frem til 2018 skal cykelturene

Læs mere

TRAFIKVURDERING AF NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HOLBÆKVEJ I RINGSTED INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Sammenfatning 2. 3 Ny dagligvarebutik mv.

TRAFIKVURDERING AF NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HOLBÆKVEJ I RINGSTED INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Sammenfatning 2. 3 Ny dagligvarebutik mv. FL-CONSULT APS TRAFIKVURDERING AF NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HOLBÆKVEJ I RINGSTED ADRESSE COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TRAFIKNOTAT INDHOLD

Læs mere

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 REITAN EJENDOMSUDVIKLING BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende

Læs mere

AALBORG ØST. Trafik & Miljø

AALBORG ØST. Trafik & Miljø AALBORG ØST Trafik & Miljø AALBORG KOMMUNE April 2002 Udgivet af: Aalborg Kommune Trafik & Veje Rådgiver: Nordlandsvej 60, 8240 Risskov, Telefon 8210 5100 - Fa 8210 5155 Forord I et moderne samfund er

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

Høje Tåstrup Kommune

Høje Tåstrup Kommune Høje Tåstrup Kommune Tåstrup Bymidte: Køgevej, Vesterparken, Østerparken Trafiksikkerhedsrevision efter udførelse af Køgevej fase 1 Diverse revisionstrin 10-06-04 Sag 0472821 J.nr. D00002-1-LLJ.doc Udarb.

Læs mere

Notatet indeholder en afrapportering af trafiksimuleringen og DanKap beregningerne, herunder de anvendte forudsætninger, samt resultater.

Notatet indeholder en afrapportering af trafiksimuleringen og DanKap beregningerne, herunder de anvendte forudsætninger, samt resultater. Notat Projekt: Bogensevej/Gl. Hovedvej Dato: 12.09.2016 Projekt nr.: 1006064 T: +45 2540 0108 E: ivi@moe.dk Dato: 07.09.2016 Emne: Kapacitetsanalyse af to-sporet rundkørsel Notat nr.: 001 Rev.: 1 Fordeling:

Læs mere

Akut udbygningsbehov på E45 i Østjylland

Akut udbygningsbehov på E45 i Østjylland Akut udbygningsbehov på E45 i Østjylland Mobilitetskommissionen for den østjyske byregion maj 2015 »» Mobilitetskommissionen for den østjyske byregion dokumenterer, at behovet for udbygning af den østjyske

Læs mere

Notat. Idéforslag til ombygning af Banevang og Frederiksborgvej i Lillerød by. 10. August 2004. Opdateret version August 2012.

Notat. Idéforslag til ombygning af Banevang og Frederiksborgvej i Lillerød by. 10. August 2004. Opdateret version August 2012. Allerød Kommune Idéforslag til ombygning af Banevang og i Lillerød by. August 4 Notat Opdateret version August Side Kirkeltevej Boruphus Gydevang Borupgård Mågevang Solvang Fuglevang Ørnevang Gydevang

Læs mere

Gennemgangen af indsigelser og bemærkninger er i det følgende foretaget emnevis. Numrene i parentes henviser til bilagsnumrene.

Gennemgangen af indsigelser og bemærkninger er i det følgende foretaget emnevis. Numrene i parentes henviser til bilagsnumrene. Bilag 14 Bilag til byrådsindstilling af indsigelser og bemærkninger, lp 972 Forslag til lokalplan, forslag til kommuneplantillæg, forslag til udbygningsaftale og forslag til miljørapport har været fremlagt

Læs mere

PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN

PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN PROJEKTFORSLAG FOR ISHØJUTEN Supercykelsti og grøn indfaldsvej til København GENERELT Formålet med projektet Ishøjruten er at etablere den del af supercykelstien, som ligger i

Læs mere

Vurdering af cyklisters forhold på Gl. Hareskovvej og trafik på Rolighedsvej ifm ny dagligvarebutik i Hareskovby

Vurdering af cyklisters forhold på Gl. Hareskovvej og trafik på Rolighedsvej ifm ny dagligvarebutik i Hareskovby Reitan Ejendomsudvikling Vurdering af cyklisters forhold på Gl Hareskovvej og trafik på Rolighedsvej ifm ny dagligvarebutik i Hareskovby COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36

Læs mere

Bedre forhold for cyklister i ISTEDGADE

Bedre forhold for cyklister i ISTEDGADE Bedre forhold for cyklister i ISTEDGADE Indhold: Baggrund og formål med projektet Proces og borgerinddragelse Fra plan til færdigt projekt Udfordringer med ny type cykelløsning Projektevaluering Mindre

Læs mere

SP UDKAST 02. Københavns Kommune. 0 Indledning. Sikre Skoleveje Amagerpakken Amagerbrogade Teknisk beskrivelse. 0.1 Baggrund

SP UDKAST 02. Københavns Kommune. 0 Indledning. Sikre Skoleveje Amagerpakken Amagerbrogade Teknisk beskrivelse. 0.1 Baggrund SP UDKAST 02 Københavns Kommune Sikre Skoleveje Amagerpakken Amagerbrogade Teknisk beskrivelse NOTAT 17. januar 2014 CM/TAK/PH/DA 0 Indledning I forbindelse med etableringen af 4-Skolesamarbejdet på Midtamager

Læs mere

Trafikplan for Brinken Kystvejen. Workshop 27. oktober 2015. Henrik Grell og Lárus Ágústsson 11-11-2015 TRAFIKPLAN KYSTVEJEN - BRINKEN - WORKSHOP

Trafikplan for Brinken Kystvejen. Workshop 27. oktober 2015. Henrik Grell og Lárus Ágústsson 11-11-2015 TRAFIKPLAN KYSTVEJEN - BRINKEN - WORKSHOP Trafikplan for Brinken Kystvejen Workshop 27. oktober 2015 Henrik Grell og Lárus Ágústsson 1 Dagsorden Tid Indhold 18:30 18:45 Velkomst ved Stevns Kommune og introduktion til workshop ved COWI 18:45 19:10

Læs mere

Vejdirektoratet. Rampekryds på Slagelse Omfartsvej ved E20 Vestmotorvejen. Signalregulering af rampekryds. 4429not002, Rev. 2, 24.1.

Vejdirektoratet. Rampekryds på Slagelse Omfartsvej ved E20 Vestmotorvejen. Signalregulering af rampekryds. 4429not002, Rev. 2, 24.1. Vejdirektoratet Rampekryds på Slagelse Omfartsvej ved E20 Vestmotorvejen Signalregulering af rampekryds 4429not002, Rev. 2, 24.1.2013 Udført: MWE Kontrolleret: PBH Godkendt: TW Side 1 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

Projektbeskrivelse, Fremkommelighedspuljen

Projektbeskrivelse, Fremkommelighedspuljen Projektbeskrivelse, Fremkommelighedspuljen 1. Projekttitel Projektets titel er: Busfremkommelighed på Centerringen i Randers. 2. Resumé Projektet omfatter ombygning af den trafikalt overbelastede rundkørsel

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7. 2 Formål 8

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7. 2 Formål 8 Hastighedsplan Hastighedsplan 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7 2 Formål 8 3 Målsætning 9 3.1 Hastigheden skal svare til hastighedsgrænsen 10

Læs mere

Ny klassificering af vejnettet - faser og trin i processen

Ny klassificering af vejnettet - faser og trin i processen Ny klassificering af vejnettet - faser og trin i processen 7. oktober 2007 / Anette Jensen, SAMKOM sekretariatet Introduktion...2 Baggrund...3 Fase 1. Udpegning af trafikvejnet uden for de større byer...4

Læs mere

Trafikplan - Toftlund

Trafikplan - Toftlund Trafikplan - Toftlund April 2013 TRAFIKPLAN FOR TOFTLUND 2015 2019 PROJEKT Projekt nr. 1100016492 Version 3 Udarbejdet af AMLN Kontrolleret af NMA Godkendt af NMA Teknik og Miljø Team Plan, Byg og Trafik

Læs mere