EBITDA mio. Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 1. kvartal 2008 med følgende hovedpunkter:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EBITDA. 3.186 mio. Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 1. kvartal 2008 med følgende hovedpunkter:"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2008 Omsætning mio. kr. EBITDA mio. kr. Resultat efter skat mio. kr. Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 1. kvartal 2008 med følgende hovedpunkter: Omsætningen for 1. kvartal 2008 udgjorde EBITDA steg med 3% og udgjorde mod i 1. kvartal 2007, med følgende fordeling på DONG Energy s fire segmenter: o o o o E&P mod 473 i 1. kvartal 2007 svarende til en vækst på 167%. Stigningen skyldes væsentlig højere produktion samt højere olie- og gaspriser Generation 803 mod i 1. kvartal 2007 svarende til et fald på 54%. Nedgangen skyldes mindre positiv effekt af prissikringer samt lavere termisk produktion Distribution 592 mod 444 i 1. kvartal 2007 svarende til en vækst på 33%. Stigningen skyldes primært lavere omkostninger i kvartalet Markets 554 mod 499 i 1. kvartal 2007 svarende til en stigning på 11%. Stigningen skyldes primært højere gasafsætning Resultat efter skat blev mod i 1. kvartal 2007 EBITDA og resultat efter skat for 2008 forventes fortsat at blive på niveau med 2007, som senest udmeldt i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten for 2007 den 11. marts 2008 Det har været et tilfredsstillende første kvartal på niveau med samme kvartal sidste år - og vi er på rette spor til at levere det resultat for hele 2008, som vi har lovet. Første kvartal bar præg af nye spændende forretningsinitiativer for DONG Energy. Vi har igangsat vores 2. Generations bioethanol anlæg i Kalundborg og desuden kunne vi i marts annoncere vores elbilsprojekt, der har som mål, at tilbyde en elinfrastuktur, som vil kunne reducere udslippet af CO 2 fra den danske bilpark væsentligt. Endelig har vi afholdt vores gasrelease-auktion som er forløbet tilfredsstillende. siger Anders Eldrup, Adm. direktør Delårsrapport for 1. kvartal 2008 DONG Energy A/S Kraftværksvej 53 Telefon:

2 KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Nettoomsætning EBITDA EBITDA margin (%) EBIT EBIT margin (overskudsgrad) (%) Finansielle poster, netto (135) (180) (740) Periodens resultat EBITDA korrigeret for særlig kulbrinteskat Funds From Operation (FFO) Frie pengestrømme til egenkapital (med opkøb/frasalg) (2.981) Frie pengestrømme til egenkapital (uden opkøb/frasalg) Aktiver Tilgang i materielle aktiver Rentebærende aktiver Rentebærende gæld Nettorentebærende gæld Egenkapital Investeret kapital Finansiel gearing 9 0,32 0,37 0,35 Antal aktier, ultimo Antal aktier, gennemsnit Resultat pr. aktie Foreslået udbytte pr. aktie 10 5 Pengestrømme fra driftsaktivitet pr. aktie Frie pengestrømme til egenkapital (uden opkøb/frasalg) pr. aktie Note 1 : Resultat før af- og nedskrivninger, finansielle poster og skat. EBITDA er fra og med 3. kvartal 2007 opgjort inklusiv afskrivninger på købte Note 1 : CO 2 -kvoter, da købte CO 2 -kvoter betragtes som vareforbrug. EBITDA for 1. kvartal 2007 er reduceret med 59 Der henvises til note 5 Note 2 : EBITDA korrigeret for særlig kulbrinteskat, der følger af koncernens engagement inden for efterforskning og produktion af olie og gas Note 3 : Pengestrømme fra driftsaktivitet før ændring i driftskapital tillagt modtagne udbytter fra associerede virksomheder og andre kapitalandele Note 3 : fratrukket 50% af renterne på hybridkapitalen Note 4 : Pengestrømme fra driftsaktivitet og investeringsaktivitet Note 5 : Pengestrømme fra driftsaktivitet og investeringsaktivitet, eksklusiv pengestrømme fra køb/salg af virksomheder. Købesummen for Note 5 : ConocoPhillips' aktiviteter i er medtaget som opkøb Note 6 : Rentebærende aktiver er modregnet udnyttede kassekreditter Note 7 : Rentebærende gæld er eksklusiv udnyttede kassekreditter Note 8 : Egenkapital + nettorentebærende gæld Note 9 : Nettorentebærende gæld divideret med egenkapital Note 10 : Antal aktier og nøgletal pr. aktie er baseret på aktier á 10 kr. og er angivet i hele kr. Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Side 2 af 21

3 KONCERNRESULTAT OG FORVENTNINGER TIL FREMTIDEN KONCERNRESULTAT FOR 1. KVARTAL Omsætning Omsætningen steg med 30% og udgjorde mio. kr. i 1. kvartal 2008 mod i 1. kvartal Omsætningsfordeling - 1. kvartal 2008 Stigningen skyldes hovedsageligt højere salgspriser for 11% 62% Exploration & Production olie, gas og el samt højere olie- og gasproduktion. Modsat Generation medførte en lavere elproduktion en reduktion i om- 20% Distribution sætningen. Markets Den gennemsnitlige oliepris (Brent) var 96,8 USD/tdr. 7% mod 57,8 USD/tdr. i 1. kvartal 2007, svarende til en stigning på 68%. Olie- og gasproduktionen var 64% højere end i 1. kvartal 2007, hovedsageligt som følge af produktion fra Ormen Lange gasfeltet, som gik i produktion i 4. EBITDA fordeling - 1. kvartal % kvartal % Exploration & Production Elprisen (Nord Pool, system) udgjorde 38,0 EUR/MWh mod 26,7 EUR/MWh i 1. kvartal 2007, svarende til en stigning på 42%. Elpriserne i de to danske prisområder 19% Generation Distribution Markets DK Vest og DK Øst var henholdsvis 70% og 50% højere. De højere elpriser blev dog mere end modsvaret af højere 25% brændselspriser. Samlet gav dette et dækningsbidrag ved elproduktion, det såkaldte green dark spread, der faldt fra 5,4 EUR/MWh i 1. kvartal 2007 til -14,5 EUR/MWh i 1. kvartal Det lave green dark spread medførte en reduktion i den termiske elproduktion på 926 GWh i forhold til 1. kvartal 2007 svarende til et fald på 19%. Herudover var der i 1. kvartal 2008 ca. 300 i positiv effekt af elprisafdækninger mod ca. 900 i 1. kvartal Salget af naturgas steg med 522 mio. m 3 til mio. m 3, hvilket især skyldes den særlige situation i 1. kvartal 2007, hvor det milde vejr kombineret med fyldte gaslagre mindskede efterspørgslen efter gas og medførte kraftigt reducerede gashubpriser. De lavere hubpriser medførte i 2007 faldende salg til store engroskunder og reducerede salget på gashubs. I 1. kvartal 2008 har gashubpriserne ligget på et væsentligt højere niveau på trods af mildt vejr. Det medførte dels at salget på gashubs var væsentligt større end i 1. kvartal 2007, dels at gassalget til engroskunder ikke blev reduceret på tilsvarende måde som i 1. kvartal 2007, hvor disse kunder kunne købe billigere på gashubs end via kontraktpriserne. Den gennemsnitlige pris på den hollandske gasbørs TTF var 23,6 EUR/MWh i 1. kvartal 2008 mod 11,1 EUR/MWh i 1. kvartal Driftsresultat EBITDA for 1. kvartal 2008 steg med 84 og udgjorde mod i 1. kvartal Der var væsentlige ændringer i segmenternes driftsresultater: I Exploration & Production steg EBITDA med 789 til som følge af den højere omsætning, drevet af højere olie- og gaspriser samt produktion I Generation blev EBITDA mere end halveret og faldt med 947 til 803 som følge af faldet i omsætningen, samt de stigende brændselspriser, som beskrevet ovenfor I Distribution steg EBITDA med 148 til 592 som følge af højere gasdistributionstariffer og lavere kapacitetsomkostninger m.v. I Markets steg EBITDA med 55 til 554 primært som følge af højere gasafsætning. Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Side 3 af 21

4 EBIT for 1. kvartal 2008 steg med 248, hvoraf faldende afskrivninger udgjorde 164, hovedsageligt som følge af bortfald af afskrivninger i Generation på 290 i relation til forbrug af de CO 2 -kvoter, der blev optaget til markedsværdi i balancen i forbindelse med førstegangsindregningen af Elsam og Energi E2. Denne reduktion blev delvist modsvaret af højere afskrivninger på vindaktiver i Generation, som følge af idriftsættelse af nye vindparker i Storbritannien og Polen. Afskrivningerne i Exploration & Production steg med 87 som følge af højere produktion (unit of production afskrivninger). Finansielle poster De finansielle poster udgjorde en omkostning på 135 i 1. kvartal 2008 mod 180 i 1. kvartal Heraf udgjorde nettorenteomkostninger 181 i 1. kvartal 2008 mod 174 i 1. kvartal Renteomkostningerne steg på trods af, at den gennemsnitlige nettorentebærende gæld var 14 mia. kr. i 1. kvartal 2008 mod 17 mia. kr. i 1. kvartal Renteelement af retableringsforpligtelser udgjorde 45 i 1. kvartal 2008, en stigning på 19 i forhold til 1. kvartal 2007 grundet idriftsættelse af nye anlægsprojekter, herunder Ormen Lange, samt højere prisniveau på eksterne omkostninger. Øvrige finansielle poster, hovedsageligt valutakursreguleringer, udgjorde en gevinst på 91 i 1. kvartal 2008 mod en gevinst på 20 i 1. kvartal Finansielle poster Afvigelse Renteomkostninger, netto (181) (174) (7) Renteelement af retableringsforpligtelser (45) (26) (19) Udbytte fra kapitalandele Øvrige Finansielle poster, netto (135) (180) 45 Selskabsskat Skat af periodens resultat udgjorde en udgift på 816 i 1. kvartal 2008 mod 517 i 1. kvartal Skatteprocenten, korrigeret for at associerede selskaber indregnes efter skat, var 40% i 1. kvartal 2008 mod 30% i 1. kvartal Skattesatsen steg som følge af øget indtjening i Norge, hvor kulbrinteindkomst beskattes med i alt 78%. Resultat efter skat Periodens resultat efter skat var på niveau med 1. kvartal 2007 og udgjorde i 1. kvartal 2008 mod i 1. kvartal Det højere EBIT og lavere negative finansielle poster blev modsvaret af den højere skatteprocent i 1. kvartal 2008 sammenholdt med 1. kvartal Pengestrømme Periodens pengestrømme fra driftsaktivitet faldt til i 1. kvartal 2008 mod i 1. kvartal 2007 på trods af en stigning i EBITDA. Faldet skyldes blandt andet en stigning i tilgodehavender fra salg som følge af stigende salgspriser delvist modsvaret af regulering for negativ effekt af afdækninger, der indgår i EBITDA, men som ikke har pengestrømseffekt. Herudover var der i 1. kvartal 2008 større rente- og skattebetalinger end i 1. kvartal Pengestrømme fra investeringsaktivitet var i 1. kvartal 2008 mod i 1. kvartal De væsentligste investeringer i 1. kvartal 2008 var investeringer i vindaktiviteter (-389 ), termiske aktiviteter (-446 ), udvikling af olie- og gasfelter samt infrastruktur (-652 ), nedgravning af elkabler i Nordsjælland (-185 ) samt etablering af fibernet og udendørsbelysning (-154 ). Egenkapital Egenkapitalen var pr. 31. marts 2008 mod ultimo Stigningen skyldes tillæg af periodens resultat delvist modsvaret af værdireguleringer direkte på egenkapitalen. Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Side 4 af 21

5 Balance Balancesummen var pr. 31. marts 2008 mod ultimo Stigningen skyldes primært stigende tilgodehavender fra salg som følge af højere salgspriser samt stigning i likvide beholdninger. Den nettorentebærende gæld var pr. 31. marts 2008 mod ved udgangen af Reduktionen i den nettorentebærende gæld skyldes primært, at positive pengestrømme fra driftsaktivitet oversteg investeringerne i 1. kvartal. FORVENTNINGER TIL 2008 Forudsætninger for forventninger til 2008 DONG Energy s finansielle resultater påvirkes af prisudviklingen på en række råvarer, herunder olie, gas, el og CO 2 - kvoter, samt valutakursudviklingen, herunder navnlig dollarkursen. Forventningerne til resten af året er baseret på følgende forudsætninger (gennemsnitspriser for resten af året): Råolie (Brent): 90 USD/tdr. TTF gashub-pris: 24 EUR/MWh El (Nord Pool systempris): 44 EUR/MWh Udsagn om fremtiden Delårsrapporten indeholder udsagn om fremtidige forhold herunder om de finansielle forventninger til Disse udsagn er i deres natur usikre og forbundet med risici. Mange faktorer kan bevirke, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra forventningerne. Eksempler på sådanne faktorer omfatter, men er ikke begrænset til, ændringer i temperatur og nedbørsmængder, udviklingen på olie-, gas-, el-, kul-, CO 2 -, valuta-, og rentemarkederne, ændringer i lovgivning, regulering eller standarder, forandring af konkurrencesituationen på DONG Energy s markeder og leveringssikkerhed. Kul (API 2): 129 USD/ton CO 2 -kvoter: 19 EUR/ton og Dollarkurs: 4,75 DKK/USD En væsentlig del af især oliepriseksponeringen i 2008 er afdækket. Det betyder, at afvigelser i forhold til det forudsatte olieprisniveau på 90 USD/tdr. ikke vil få fuld økonomisk effekt på resultatet. Forventninger til 2008 På basis af de ovenfor skitserede råvarepris-, valutakurs- og andre forudsætninger, fastholdes forventningen om, at EBITDA og resultat efter skat for 2008 forventes at blive på niveau med BEGIVENHEDER EFTER PERIODENS UDLØB Der har ikke været væsentlige begivenheder efter periodens udløb. TELEKONFERENCE Telefonkonference for analytikere afholdes kl. 15:00: DK UK +44 (0) Præsentationen til denne telekonference kan fra kl downloades fra DONG Energy's hjemmeside på følgende adresse: Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Side 5 af 21

6 DONG ENERGY S SEGMENTER EXPLORATION & PRODUCTION Hovedtal, Exploration & Production Olie- & gasproduktion (mio. boe) 4,4 2,7 - olieproduktion (mio. boe) 2,6 2,5 - gasproduktion (mio. boe) 1,8 0,2 Olietransport, (mio. tdr.) 23,1 24,0 Nettoomsætning EBITDA EBIT Investeringer Produktion Produktionen i 1. kvartal 2008 udgjorde 4,4 mio. boe mod 2,7 mio. boe i 1. kvartal Stigningen kan i al væsentlighed henføres til Ormen Lange gasfeltet, der gik i produktion i 4. kvartal Gasproduktionen (omregnet til tønder olieækvivalenter) udgjorde i 1. kvartal % af den samlede produktion mod 9% i 1. kvartal Produktionen i 1. kvartal 2008 var fordelt med 31% fra de danske felter og 69% fra de norske felter. Nettoomsætning Nettoomsætningen i 1. kvartal 2008 udgjorde mod i 1. kvartal Stigningen i forhold til 1. kvartal 2007 skyldes ovennævnte produktionsstigning samt den positive effekt af højere olie- og gaspriser. Driftsresultat I 1. kvartal 2008 realiseredes et EBITDA på mod 473 i 1. kvartal Det højere EBITDA kan henføres til den øgede omsætning samt omkostninger i 1. kvartal 2007 som ikke blev gentaget i 1. kvartal 2008 i tilknytning til forsøg med ny boreteknologi på Siri-feltet samt efterforskningsomkostninger vedrørende Cygnusboringen på norsk sokkel. Disse positive effekter blev delvist modsvaret af effekten af højere omkostninger som følge af højere produktion, herunder driftsomkostninger på Ormen Lange. EBIT for 1. kvartal 2008 udgjorde 972 mod 270 i 1. kvartal Det højere EBIT kan henføres til stigningen i EBITDA delvist modsvaret af, at afskrivningerne var 87 højere end i 1. kvartal De højere afskrivninger skyldes højere produktion. Investeringer/efterforskning Investeringerne i 1. kvartal 2008 udgjorde 652 mod 825 i 1. kvartal Investeringerne i 1. kvartal 2008 vedrørte hovedsagelig udvikling af producerende olie- og gasfelter. Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Side 6 af 21

7 GENERATION Hovedtal, Generation Elproduktion (GWh) termisk (GWh) vedvarende (GWh) Varmeproduktion (TJ) Nettoomsætning termisk el termisk varme vedvarende energi andet EBITDA heraf vedvarende energi EBIT Investeringer Produktion Termisk elproduktion for 1. kvartal 2008 var GWh mod GWh i 1. kvartal Faldet skyldes, at dækningsbidraget ved elproduktion, det såkaldte green dark spread, var markant lavere. Nord Pool systemprisen var i gennemsnit 38,0 EUR/MWh, 42% højere end i 1. kvartal Den gennemsnitlige elpris i de to danske prisområder DK Vest og DK Øst var henholdsvis 70% og 50% højere end i 1. kvartal De højere elpriser blev dog mere end modsvaret af højere brændselspriser. Kulprisen var 97% højere end i 1. kvartal 2007 og prisen på CO 2 -kvoter var 21,4 EUR/ton i 1. kvartal 2008 mod 2,0 EUR/ton i 1. kvartal Samlet gav dette et green dark spread, der faldt fra 5,4 EUR/MWh i 1. kvartal 2007 til -14,5 EUR/MWh i 1. kvartal Elproduktionen fra vedvarende energi udgjorde 859 GWh i 1. kvartal 2008 mod 891 GWh i 1. kvartal Faldet skyldes bortfald af produktion fra de spanske og portugisiske aktiviteter, der blev frasolgt i andet halvår af Faldet blev delvist modsvaret af øget produktion fra Burbo Banks i Storbritannien og Lake Ostrowo i Polen, som gik i drift i andet halvår af Varmeproduktionen i 1. kvartal 2008 udgjorde TJ og var på niveau med 1. kvartal 2007 ( TJ). Nettoomsætning Nettoomsætningen for 1. kvartal 2008 udgjorde mod i 1. kvartal Faldet i omsætningen fra termisk el skyldes et markant lavere dækningsbidrag ved elproduktion med reduceret produktion til følge. Prissikringer påvirkede positivt med ca. 300, men ikke i samme omfang som i 1. kvartal 2007 (+900 ), hvor en meget stor andel af produktionen var afdækket til væsentligt højere priser end spotprisen. Nettoomsætningen fra vedvarende energi var højere end i 1. kvartal 2007, hvilket hovedsageligt skyldes højere elpriser. Driftsresultat EBITDA i 1. kvartal 2008 udgjorde 803 mod i 1. kvartal Faldet på 947 skyldes hovedsageligt reduktionen i omsætningen på 357 samt højere brændselsomkostninger som følge af højere kul- og gaspriser delvist modsvaret af lavere forbrug af brændsler som følge af lavere produktion. EBITDA fra vedvarende energi i 1. kvartal 2008 steg med 12% og udgjorde 33% af Generations samlede EBITDA mod 14% i 1. kvartal EBIT for 1. kvartal 2008 faldt med 670 til 438, hvoraf reduktionen i EBITDA udgjorde 947 Afskrivninger var 277 lavere hovedsageligt som følge af bortfald af afskrivninger på 290 i relation til forbrug af de CO 2 -kvoter, der blev optaget til markedsværdi i balancen i forbindelse med førstegangsindregningen af Elsam og Energi E2. CO 2 -kvoterne, der blev førstegangsindregnet i balancen, var fuldt afskrevet pr. 31. december Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Side 7 af 21

8 Investeringer For 1. kvartal 2008 udgjorde investeringerne 834 mod 559 i 1. kvartal De væsentligste investeringer i 1. kvartal 2008 var: Horns Rev II havmøllepark (247 ) Gasfyret kraftværk ved Mongstad i Norge (205 ) Levetidsforlængelser og vedligeholdelsesinvesteringer på danske kraftværker (196 ). DISTRIBUTION Hovedtal, Distribution Eldistribution (GWh) Naturgasdistribution (mio. m 3 ) Nettoomsætning EBITDA EBIT Investeringer Afsætning I 1. kvartal 2008 blev der distribueret 308 mio. m 3 gas, hvilket var 19 mio. m 3 mere end i 1. kvartal Stigningen kan henføres til lidt køligere vejr. Distributionen af el var GWh i 1. kvartal 2008 mod GWh i 1. kvartal Nettoomsætning Nettoomsætningen for 1. kvartal 2008 var på niveau med 1. kvartal 2007 og udgjorde Driftsresultat EBITDA for 1. kvartal 2008 var 592 mod 444 i 1. kvartal Stigningen skyldes primært lavere kapacitetsomkostninger m.v. EBIT for 1. kvartal 2008 steg med 142 som følge af stigningen i EBITDA. Afskrivninger i 1. kvartal 2008 var på niveau med 1. kvartal Investeringer Investeringerne i 1. kvartal 2008 udgjorde 285 mod 280 i 1. kvartal Investeringerne i 1. kvartal 2008 vedrørte hovedsageligt nedgravning af elkabler i Nordsjælland (185 ) samt øvrige investeringer i eldistributionsnettet (74 ). Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Side 8 af 21

9 MARKETS Hovedtal, Markets Elafsætning (GWh) Naturgasafsætning (mio. m 3 ) Nettoomsætning EBITDA EBIT Investeringer Afsætning Salget af naturgas i 1. kvartal 2008 udgjorde mio. m 3 mod mio. m 3 i 1. kvartal Stigningen skyldes især den særlige situation i 1. kvartal 2007, hvor det milde vejr kombineret med fyldte gaslagre mindskede efterspørgslen efter gas og medførte kraftigt reducerede gashubpriser. De lavere hubpriser medførte faldende salg til store engroskunder og reduceret salg på gashubs. I 1. kvartal 2008 lå gashubpriserne på et væsentligt højere niveau på trods af mildt vejr. Det medførte dels at salget på gashubs var væsentligt større end i 1. kvartal 2007, dels at gassalget til engroskunder ikke blev reduceret på tilsvarende måde som i 1. kvartal 2007, hvor disse kunder kunne købe billigere på gashubs end via kontraktpriserne. Gasprisen på TTF var i gennemsnit 23,6 EUR/MWh i 1. kvartal 2008 mod 11,1 EUR/MWh i 1. kvartal Elsalget for 1. kvartal 2008 var GWh mod GWh i 1. kvartal Stigningen skyldes primært højere afsætning uden for. Nettoomsætning Nettoomsætningen for 1. kvartal 2008 var mod i 1. kvartal Stigningen skyldes primært øgede solgte gasmængder og højere gassalgspriser. De højere priser skyldes dels højere oliepriser som medførte stigning i de olieprisregulerede gaspriser, og dels stigning i gashubpriserne som beskrevet ovenfor. Driftsresultat EBITDA for 1. kvartal 2008 udgjorde 554 mod 499 i 1. kvartal Det højere EBITDA skyldes højere omsætning delvist modsvaret af højere omkostninger til køb af naturgas som følge af stigning i solgte mængder. Effekten af gaskøbsallokeringer (ca i 1. kvartal 2008 mod ca. -60 i 1. kvartal 2007) og timelageffekt i gaskontrakter (ca. 290 i 1. kvartal 2008 mod ca i 1. kvartal 2007) påvirkede samlet med +100 i forhold til 1. kvartal EBIT for 1. kvartal 2008 steg med 41 i forhold til 1. kvartal Stigningen kan henføres til 55 højere EBITDA modsvaret af 14 højere afskrivninger som følge af investeringer i fibernet. Investeringer Investeringerne i 1. kvartal 2008 udgjorde 195 mod 165 i 1. kvartal Investeringerne i 1. kvartal 2008 vedrørte hovedsageligt etablering af fibernet og udendørsbelysning i Nordsjælland og i Københavnsområdet (154 ). Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Side 9 af 21

10 MARKEDSPRISER Oliepris, Brent månedsgennemsnit, USD/tdr Gaspris, TTF månedsgennemsnit, EUR/MWh Elpris, Nord Pool månedsgennemsnit, EUR/MWh System DK Vest DK Øst Kulpris, API 2 månedsgennemsnit, USD/ton CO 2 -kvotepris månedsgennemsnit, EUR/ton Green Dark Spread månedsgennemsnit, EUR/MWh Dollarkurs månedsgennemsnit, DKK/USD 5,9 5,7 5,5 5,3 5,1 4,9 4, Markedspriser 1. kvartal År til dato Δ% Δ% Oliepris, Brent (USD/tdr.) 96,8 57,8 68% 92,6 58,9 57% Gaspris, TTF 1) (EUR/MWh) 23,6 11,1 112% 22,5 16,4 37% Elpris, Nord Pool system (EUR/MWh) 38,0 26,7 42% 45,7 46,7-2% Elpris, Nord Pool DK Vest (EUR/MWh) 44,9 26,4 70% 47,6 40,9 16% Elpris, Nord Pool DK Øst (EUR/MWh) 41,0 27,3 50% 47,2 44,0 7% Kulpris, API 2 2) (USD/ton) 137,7 69,9 97% 127,7 67,5 89% CO 2 -kvotepris, (EUR/ton) 21,4 2,0 958% 0,1 9,1-99% Green Dark Spread 3), (EUR/MWh) -14,5 5,4 n/a 13,7 19,6-30% Dollarkurs, (DKK/USD) 5,0 5,7-13% 5,1 5,8-12% Noter: 1) TTF: Title Transfer Facility, gasbørsen i Holland 2) API 2: Pris for kul leveret CIF til ARA (Amsterdam, Rotterdam og Antwerpen) 3) Green Dark Spread repræsenterer bidraget pr. MWh produceret på kulfyrede termiske produktionsanlæg og beregnes under hensyntagen til prisen på el (Nord Pool systempris) minus udgifter til kul (API 2) og CO 2 -kvoter. Green Dark Spread er beregnet ud fra en forudsætning om en nettovirkningsgrad på 39%, et energiindhold på 25,12 GJ/ton for kul og en CO 2 emissionsfaktor for kul på 95 kg/gj Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Side 10 af 21

11 SAMMENDRAGET KONSOLIDERET DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR TIL 31. MARTS 2008 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 12 Resultatopgørelse 13 Balance 14 Egenkapitalopgørelse 16 Pengestrømsopgørelse 17 Noter: 1. Anvendt regnskabspraksis Tilpasninger til tidligere perioder Regnskabsmæssige skøn og vurderinger Segmentoplysninger Af- og nedskrivninger indeholdt i resultat af primær drift (EBIT) Materielle aktiver Skat af periodens resultat Hensatte forpligtelser Eventualaktiver og eventualforpligtelser Transaktioner med nærtstående parter Begivenheder efter periodens udløb 21 Denne delårsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelse er den danske udgave gældende. Delårsrapporten er ikke revideret. Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Side 11 af 21

12 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt den sammendragne konsoliderede delårsrapport for DONG Energy A/S for perioden 1. januar marts Delårsrapporten, der ikke er revideret eller reviewet af koncernens revisorer, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber som godkendt af EU, og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede og statslige aktieselskaber. Det er vores opfattelse at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2008 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar marts Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse af udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed samt en retvisende beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor., den 15. maj 2008 Direktion: Anders Eldrup Adm. direktør Carsten Krogsgaard Thomsen Koncernøkonomidirektør Bestyrelse: Fritz H. Schur Formand Lars Nørby Johansen Næstformand Hanne Steen Andersen* Jakob Brogaard Poul Dreyer* Jørgen Peter Jensen* Jens Kampmann Poul Arne Nielsen Kresten Philipsen Jens Nybo Stilling Sørensen* Lars Rebien Sørensen * Medarbejdervalgt Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Side 12 af 21

13 KONSOLIDERET RESULTATOPGØRELSE Note Nettoomsætning Produktionsomkostninger (12.421) (8.944) (33.917) Bruttoresultat Salg og marketing (131) (216) (1.002) Ledelse og administration (351) (518) (2.241) Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger (9) (11) (77) Resultat af primær drift (EBIT) Avance ved salg af virksomheder Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder (5) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (546) (435) (2.218) Resultat før skat Skat af periodens resultat 7 (816) (517) (808) Periodens resultat Periodens resultat fordeles således: Aktionærer i DONG Energy A/S Hybridkapitalejere i DONG Energy A/S Minoritetsinteresser 1 (12) 6 Resultat pr. aktie (EPS) og udvandet resultat pr. aktie (DEPS) á 10 kr. i hele kr Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Side 13 af 21

14 KONSOLIDERET BALANCE Aktiver 31/ / / Note Goodwill Rettigheder Færdiggjorte udviklingsprojekter Udviklingsprojekter under udførelse og forudbetalinger for immaterielle aktiver Immaterielle aktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg Efterforskningsaktiver Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle aktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle aktiver Materielle aktiver Kapitalandele i associerede virksomheder Andre kapitalandele Udskudt skat Tilgodehavender Andre langfristede aktiver Langfristede aktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Tilgodehavende selskabsskat Værdipapirer Likvide beholdninger Aktiver bestemt for salg Kortfristede aktiver Aktiver Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Side 14 af 21

15 KONSOLIDERET BALANCE (FORTSAT) Passiver 31/ / / Note Aktiekapital Reserve for sikringstransaktioner (468) (389) 796 Reserve for valutakursreguleringer (64) Overført resultat Foreslået udbytte Hybridkapital Egenkapital tilhørende aktionærerne i DONG Energy A/S Minoritetsinteresser Egenkapital Udskudt skat Pensioner Hensatte forpligtelser Obligationslån Kreditinstitutter Andre gældsforpligtelser Langfristede forpligtelser Hensatte forpligtelser Obligationslån Kreditinstitutter Andre gældsforpligtelser Skyldig selskabsskat Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg Kortfristede forpligtelser Forpligtelser Passiver Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Side 15 af 21

16 KONSOLIDERET EGENKAPITALOPGØRELSE Note Egenkapital ved periodens begyndelse Reguleringer vedrørende tidligere perioder Korrigeret egenkapital ved periodens begyndelse Værdiregulering af sikringsinstrumenter efter skat (78) (13) Valutakursregulering af egenkapitallignende lån efter skat (8) 74 Skat vedrørende renter af hybridkapital Valutakursreguleringer (151) 2 Nettogevinster indregnet direkte på egenkapitalen (209) 95 Periodens resultat Egenkapitalbevægelser i perioden Egenkapital ved periodens slutning Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Side 16 af 21

17 KONSOLIDERET PENGESTRØMSOPGØRELSE Note Resultat af primær drift før af- og nedskrivninger (EBITDA) Øvrige korrektioner 584 (991) Ændring i driftskapital (238) Renteindbetalinger og lignende Renteudbetalinger og lignende (1.077) (417) Betalt selskabsskat (165) 39 Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af immaterielle aktiver 6 (46) (86) Køb af efterforskningsaktiver 6 (33) (92) Køb af øvrige materielle aktiver 6 (1.926) (1.491) Salg af immaterielle og materielle aktiver Køb af virksomheder 0 (168) Ændring i øvrige langfristede aktiver (88) 223 Modtagne udbytter (22) 0 Pengestrømme fra investeringsaktivitet (2.114) (1.241) Provenu ved optagelse af lån Afdrag på lån (183) (1.317) Ændring i andre langfristede gældsforpligtelser (1) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (485) Periodens pengestrømme Likvider ved periodens begyndelse Likvide beholdninger vedrørende aktiver bestemt for salg 5 (144) Valutakursregulering af likvider (1) 0 Likvider ved periodens slutning Note 1 : EBITDA er fra og med 3. kvartal 2007 opgjort inklusiv afskrivninger på købte CO 2 -kvoter, da købte Note 1 : CO 2 -kvoter betragtes som vareforbrug. EBITDA i pengestrømsopgørelsen for 1. kvartal 2007 er Note 1 : reduceret med 59 Der henvises til note 5. Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Side 17 af 21

18 NOTER 1. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS DONG Energy A/S (selskabet) er et aktieselskab hjemmehørende i. Denne delårsrapport omfatter selskabet og dets konsoliderede datterselskaber (koncernen). Denne sammendragne delårsrapport er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber som godkendt af EU, og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede og statslige aktieselskaber. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten 2007, hvortil der henvises. Årsrapporten for 2007 indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis, herunder definitionerne på de angivne nøgletal, der er beregnet i overensstemmelse med definitionerne i Den Danske Finansanalytikers vejledning Anbefalinger & Nøgletal 2005, medmindre andet er angivet. Årsrapporten kan rekvireres på selskabets hjemmeside Følgende nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag er trådt i kraft med virkning for regnskabsåret 2008: IFRIC 11, IFRS 2 Koncerninterne transaktioner og egne aktier IFRIC 12, Koncessionsrettigheder (endnu ikke godkendt af EU) IFRIC 14, IAS 19 Loft for opgørelse af pensionsordningers aktiver, minimumskrav til indbetalinger samt deres indbyrdes påvirkning (endnu ikke godkendt af EU) Anvendelse af disse nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag har ikke medført ændringer i anvendt regnskabspraksis for så vidt angår indregning og måling. Delårsrapporten præsenteres i danske kroner (kr.) afrundet til nærmeste 2. TILPASNINGER TIL TIDLIGERE PERIODER Som oplyst i årsrapporten for 2007 er der foretaget tilpasninger til den godkendte og offentliggjorte årsrapport for 2006 i henhold til IAS 8. Som konsekvens heraf er der foretaget nedenstående konsekvensrettelser i perioden 1. januar 31. marts Der er foretaget reklassifikation af indregning i nettoomsætning og produktionsomkostninger af visse afledte finansielle instrumenter anvendt til sikring, ligesom der i balancen er foretaget reklassifikation af indregnede værdier af visse afledte finansielle instrumenter under andre tilgodehavender og anden gæld. Reklassifikationerne har ingen påvirkning på resultat, egenkapital og periodens pengestrømme, men har forøget nettoomsætning og produktionsomkostninger med 973, ligesom aktiver og forpligtelser pr. 31. marts 2007 er reduceret med Der er ligeledes foretaget tilpasning af periodisering vedrørende indregning i resultatopgørelsen af en afdækningskontrakt. Konsekvensrettelser i 1. kvartal 2007 medfører en reduktion af omsætningen i perioden 1. januar 31. marts 2007 med 66 og resultat efter skat med 47 Effekten på egenkapitalen pr. 31. marts 2007 er en forøgelse med 90, og for perioden 1. januar 31. marts 2007 en reduktion med 47 Der er ingen påvirkning på periodens pengestrømme. Der er endvidere foretaget tilpasninger til sammenligningstallene for perioden 1. januar 31. marts 2007 som følge af endelig fordeling af købesummer vedrørende overtagne virksomheder i Materielle anlægsaktiver er forøget med 443, kortfristede aktiver er formindsket med Langfristede forpligtelser er formindsket med 132 og kortfristede forpligtelser er formindsket med 451 Egenkapitalen er formindsket med 15 mio. kr. Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Side 18 af 21

19 3. REGNSKABSMÆSSIGE SKØN OG VURDERINGER Opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser kræver vurderinger, skøn og forudsætninger om fremtidige begivenheder. De foretagne skøn og forudsætninger er baseret på historiske erfaringer og andre faktorer, som ledelsen vurderer forsvarlige efter omstændighederne, men som i sagens natur er usikre og uforudsigelige. Forudsætningerne kan være ufuldstændige eller unøjagtige, og uventede begivenheder eller omstændigheder kan opstå. Endvidere er DONG Energy koncernen underlagt risici og usikkerheder, som kan føre til, at de faktiske udfald afviger fra disse skøn. En oversigt over skøn og dertil hørende vurderinger, som ledelsen i DONG Energy anser som særligt væsentlige for regnskabsaflæggelsen, fremgår af note 2 i årsrapporten for 2007, hvortil der henvises. 4. SEGMENTOPLYSNINGER Nettoomsætning Exploration & Production Generation Distribution Markets Øvrige (inkl. elimineringer) (1.843) (899) (4.672) Nettoomsætning i alt EBITDA 1) Exploration & Production Generation Distribution Markets Øvrige (inkl. elimineringer) (25) (64) (345) EBITDA i alt EBIT Exploration & Production Generation Distribution Markets Øvrige (inkl. elimineringer) (36) (69) (365) EBIT i alt Note 1 : Resultat før af- og nedskrivninger, finansielle poster og skat. EBITDA er fra og med Note 1 : 3. kvartal 2007 opgjort inklusiv afskrivninger på købte CO 2 -kvoter, da købte CO 2 -kvoter Note 1 : betragtes som vareforbrug. EBITDA for 1. kvartal 2007 er reduceret med 59 Der Note 1 : henvises til note 5. Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Side 19 af 21

20 5. AF- OG NEDSKRIVNINGER INDEHOLDT I RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT (EBIT) CO 2 -kvoter, overtaget ved virksomhedssammenslutning CO 2 -kvoter, købte Øvrige af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger i alt MATERIELLE AKTIVER I perioden 1. januar marts 2008 anskaffede koncernen materielle aktiver for i alt Anskaffelserne vedrører primært vindmølleparker og et termisk kraftværk under opførelse samt produktionsanlæg indenfor olie- og gasaktiviteten. Koncernen har i perioden 1. januar marts 2008 påtaget sig kontraktlige forpligtelser til anskaffelse af materielle aktiver for Forpligtelserne vedrører primært produktionsanlæg. Der er ikke solgt materielle aktiver for væsentlige beløb i perioden 1. januar marts SKAT AF PERIODENS RESULTAT Skat af periodens resultat (816) (517) Skat af periodens resultat kan forklares således: Beregning 25% (2007: 28%) skat af resultat før skat (517) (496) Regulering af beregnet skat i udenlandske dattervirksomheder i forhold til 25% (2007: 28%) (19) (2) Særlig skat, kulbrinteskat (237) 1 Skatteeffekt af: Ikke-skattepligtige indtægter 9 3 Ikke-fradragsberettigede omkostninger (50) (20) Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder 7 7 Ikke indregnede underskud (9) (15) Regulering af skat vedrørende tidligere år i øvrigt 0 5 Skat af periodens resultat (816) (517) Effektiv skatteprocent Skat af resultatet for perioden 1. januar marts 2008 blev 816 mod 517 i samme periode Den effektive skatteprocent blev 39% i perioden 1. januar marts 2008 mod 29% i samme periode Den højere effektive skatteprocent skyldes primært udgifter vedrørende kulbrinteskatteordningen i Norge. 8. HENSATTE FORPLIGTELSER Der er ikke sket væsentlige ændringer i hensatte forpligtelser siden årsrapporten for For en nærmere beskrivelse af hensatte forpligtelser henvises til note 25 i årsrapporten for Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Side 20 af 21

21 9. EVENTUALAKTIVER OG EVENTUALFORPLIGTELSER Der er ikke sket væsentlige ændringer i eventualforpligtelser eller i eventualaktiver siden årsrapporten for Der henvises til note 38 i årsrapporten for TRANSAKTIONER MED NÆRTSTÅENDE PARTER I henhold til rørledningsloven skal DONG Oil Pipe A/S betale en afgift til den danske stat på 95% af sit overskud. I perioden 1. januar marts 2008 er der betalt 529 i afgift til den danske stat. Tilgodehavender hos associerede virksomheder udgør pr. 31. marts og gæld hertil udgør 14 mio. kr. Derudover har der ikke været væsentlige transaktioner med nærtstående parter i 1. kvartal Der henvises i øvrigt til note 40 i årsrapporten for BEGIVENHEDER EFTER PERIODENS UDLØB Der har ikke været væsentlige begivenheder efter periodens udløb. DONG Energy er en af Nordens førende energikoncerner med hovedsæde i. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere, handle og sælge energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Selskabet havde en nettoomsætning i 2007 på DKK 41,6 mia. (ca. EUR 5,6 mia. eller USD 7,6 mia.). Antallet af medarbejdere er ca For yderligere information, se Yderligere information: Louise Münter Media Relations Telefon: Steen Juul Jensen Investor Relations Telefon: Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Side 21 af 21

Ordinær generalforsamling 2008

Ordinær generalforsamling 2008 Ordinær generalforsamling 2008 Klik for at redigere titeltypografi i masteren Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets og dets datterselskabers

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 9 MÅNEDER 2008. 10.993 mio. kr.

DELÅRSRAPPORT 9 MÅNEDER 2008. 10.993 mio. kr. DELÅRSRAPPORT 9 MÅNEDER Omsætning 41.612 mio. kr. EBITDA 10.993 mio. kr. Resultat efter skat 5.177 mio. kr. Stærkt finansielt resultat Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Generalforsamling. April 2010. Generalforsamling. Temaer som back-up

Generalforsamling. April 2010. Generalforsamling. Temaer som back-up Generalforsamling April 2010 Generalforsamling Temaer som back-up Årsregnskab 2009 DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe,

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2008 EBITDA. 6.651 mio. kr.

HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2008 EBITDA. 6.651 mio. kr. HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR Omsætning 27.820 mio. kr. EBITDA 6.651 mio. kr. Resultat efter skat 3.082 mio. kr. Stærkt finansielt resultat påvirket af høje olie- og gaspriser Bestyrelsen for DONG Energy

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Selskabsmeddelelse 10 / 2015 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 Resumé Omsætningen udgjorde 518,2 mio.kr. i de første 6 måneder af 2015 mod 530,6 mio.kr.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

EBITDA. 1.689 mio. Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2007 med følgende hovedpunkter:

EBITDA. 1.689 mio. Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2007 med følgende hovedpunkter: DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL Omsætning 7.224 mio. kr. EBITDA 1.689 mio. kr. Resultat efter skat 108 mio. kr. Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 3. kvartal med følgende

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013.

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013. Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.dk salg@comendo.dk Fondsbørsmeddelelse nr. 170 31. maj 2013 Resumé:

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 9/ MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 9/ HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS Resultatet for 1.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2015: ERRIA fastholder forventningerne Bestyrelsen i ERRIA A/S har godkendt delårsrapporten for perioden

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2005 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S er

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN Fondsbørsmeddelelse nr. 10 i 2002/03 22. januar 2003 KVARTALSRAPPORT () 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september 2002 30. november 2002 urevideret Chr. Hansen - Fødevareingredienser Salget

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2010 EBITDA. 4.343 mio. kr. Tilfredsstillende resultat trods et fortsat vanskeligt marked

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2010 EBITDA. 4.343 mio. kr. Tilfredsstillende resultat trods et fortsat vanskeligt marked DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Omsætning 16.203 mio. kr. EBITDA 4.343 mio. kr. Resultat efter skat 2.013 mio. kr. Tilfredsstillende resultat trods et fortsat vanskeligt marked Bestyrelsen for DONG Energy A/S

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

NOTAT. Udkast til delregnskaber for 2011. CVR-nr. 30 82 37 02. 13. april 2012

NOTAT. Udkast til delregnskaber for 2011. CVR-nr. 30 82 37 02. 13. april 2012 NOTAT Udkast til delregnskaber for 2011 13. april 2012 CVR-nr. 30 82 37 02 Indholdsfortegnelse Side 2 af 8 Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København 26.03.2009 side 1 af 7 Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2013 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * *

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * * Årsregnskabsmeddelelse 2009 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Resumé Gyldendal-koncernen realiserede i 2009 en omsætning på 906 mio. kr., som i forhold til forventningerne til året og den generelle

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2009

DELÅRSRAPPORT FOR 2009 OMX Den Nordisk Børs Nikolaj Plads 6 DK-1067 København K Herlev, den 30. november 2009 DELÅRSRAPPORT FOR 2009 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. september 2009 er offentliggjort

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2014

Delårsrapport for 1. halvår 2014 Delårsrapport for 1. halvår 2014 Dantherm realiserede for de fortsættende aktiviteter en omsætning på DKK 138 mio. i 1. halvår 2014 mod DKK 158 mio. i 1. halvår 2013.. Driftsresultatet (EBIT) blev som

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

Meddelelse nr. 8/2008. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008

Meddelelse nr. 8/2008. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Meddelelse nr. 8/2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 PROFIL: Columbus IT opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions primært til

Læs mere

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 Rapport for 3. kvartal 2007 Resumé ITH Industri Invest

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første kvartal af regnskabsåret 2008/09 på 757 millioner DKK mod 926 millioner DKK sidste

Læs mere

Sydvest Kloakservice ApS

Sydvest Kloakservice ApS Gasse Høje 25, Ullerup 6780 Skærbæk CVR-nr. 33262175 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2015 Jørn Hansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

KONCERNREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2006 OG 4. KVARTAL 2006 EBIT. 5.534 mio.

KONCERNREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2006 OG 4. KVARTAL 2006 EBIT. 5.534 mio. KONCERNREGNSKABSMEDDELELSE FOR OG 4. KVARTAL Omsætning 35.661 mio. kr. EBIT 5.534 mio. kr. Resultat efter skat 4.917 mio. kr. blev et meget tilfredsstillende år. Resultatet blev positivt påvirket af høje

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 6 Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2012 til 30. juni 2012 (urevideret)

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2012 til 30. juni 2012 (urevideret) 23.08.12 aen/gdh Erhvervsstyrelsen Langelinje Allé 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2012 Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2012 til 30. juni 2012 (urevideret)

Læs mere

KONCERNREGNSKABSMEDDELELSE FOR 3. KVARTAL 2006 EBIT. -231 mio. Omsætningen for kvartalet udgjorde 8.948 mio. kr. mod 3.391 mio. kr.

KONCERNREGNSKABSMEDDELELSE FOR 3. KVARTAL 2006 EBIT. -231 mio. Omsætningen for kvartalet udgjorde 8.948 mio. kr. mod 3.391 mio. kr. KONCERNREGNSKABSMEDDELELSE FOR 3. KVARTAL Omsætning 8.948 mio. kr. -231 mio. kr. Resultat efter skat 643 mio. kr. 3. kvartal var det første kvartal hvor de tilkøbte elselskaber Elsam, Energi E2, Nesa og

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008.

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Landic Property Bonds I A/S Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Resume: Tilfredsstillende halvårsresultat

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-31. marts 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-31. marts 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 17. maj 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010 København, den 26. november 2010 Meddelelse nr. 14/2010 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Danmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

DE SAMLEDE OMKOSTNINGER inklusive afskrivninger forventes at være på niveau med året før.

DE SAMLEDE OMKOSTNINGER inklusive afskrivninger forventes at være på niveau med året før. DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. JUNI 2008 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 11/2008 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 11/2008 RESUMÉ FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. JUNI 2008 Resultat

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

DONG Energy kort fortalt

DONG Energy kort fortalt Årsrapport 2010 DONG Energy kort fortalt DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

I 1.000 kr. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07

I 1.000 kr. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 20. september 2011 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 (urevideret)

Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 (urevideret) 30.10.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Trekvartårsrapport pr. 30. september 2013 Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september

Læs mere

KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011 Resumé I 1. kvartal af 2011 har TV 2 et resultat før skat på 0 mio.kr. af fortsættende aktiviteter mod et underskud før skat på 31 mio.kr. i 1. kvartal 2010. Salget

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

7.619 mio. kr. 2009: 4.766 mio. kr.

7.619 mio. kr. 2009: 4.766 mio. kr. HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR Omsætning 27.691 mio. kr. : 28.779 mio. kr. EBITDA 7.619 mio. kr. : 4.766 mio. kr. Resultat efter skat 2.950 mio. kr. : 1.335 mio. kr. Styrket indtjening Bestyrelsen for DONG Energy

Læs mere

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 27 46 43 78 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/3 2015 John Hald Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere