Mennesket og boligen. - vejen til social bæredygtighed gennem renovering og nybyggeri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mennesket og boligen. - vejen til social bæredygtighed gennem renovering og nybyggeri"

Transkript

1 Mennesket og boligen - vejen til social bæredygtighed gennem renovering og nybyggeri

2 Almene boliger er langt mere end blot steder at bo. De danner rammen om mange menneskers gode liv og hverdag og rummer muligheden for nye og anderledes løsninger på nogle af velfærdsstatens mange udfordringer. Det gode boligbyggeri, hvor beboerne er trygge, kommer hinanden ved og hjælper hinanden, er med til at give øget livskvalitet. Et bedre boligliv kan for boligorganisationen betyde gladere beboere, færre husordenssager og måske færre udsættelser. Og for kommunen kan det afhjælpe en række sociale udfordringer i lokalområdet. Men hvordan kan man skabe den fysiske og sociale ramme i et byggeri, så det understøtter og fremmer et godt socialt miljø? Titel: Udgave og år: Udarbejdet af: Støtte: Projektteam, TI: Projektteam, KAB: Styregruppe: Grafisk design: Mennesket og boligen: Vejen til social bæredygtighed gennem renovering og nybyggeri 1. udgave 2014 Teknologisk Institut for KAB Realdania John René Keller Lauritzen, Karsten Frøhlich Hougaard, Annemarie Holsbo, Nanna Søvsø Mikkelsen Kim Geertsen, Hanne Müller Henning Daugaard, Marianne Kofoed, Steen Endersen, Rolf Andersson Mikael Hostrup Thomsen - thekid.dk Social sammenhængskraft og hvordan der skabes gode rammer for trivsel er vigtig for den sociale bæredygtighed. I modsætning til økonomisk og miljømæssig bæredygtighed har den sociale dimension i den almene sektor hidtil ikke været nævneværdigt belyst. Vil man være med til at sikre gode, bæredygtige almene bebyggelser også i forhold til sociale løsninger er det dog en nødvendighed. Dette værktøj guider boligorganisationer, kommuner eller andre aktører, der står over for et nybyggeri eller en omfattende renovering gennem fem konkrete trin. Værktøjet sikrer, at den sociale dimension tænkes ind i byggeriet fra starten ved at føre læseren igennem, hvordan man afdækker samspilsmuligheder både beboerne imellem, men også mellem beboerne og lokalområdet og hvordan man kan indrette de fysiske rammer, så de bedst muligt understøtter denne interaktion. Der er desuden en række anvisninger til, hvordan den sociale dynamik understøttes og vedligeholdes efter, at byggeriet står færdigt. God læselyst! Værktøjet, der beskrives i denne folder, er udarbejdet som et led i projektet Social innovation ved nybyggeri og omdannelser. Værktøjet er lavet på baggrund af et analysearbejde, som er sammenfattet i en selvstændig analyserapport. Rapporten kan hentes her:

3 Byggeriet som ramme om et velfungerende fællesskab En bebyggelse danner rammen om beboernes nære hverdagsliv og de hjemlige aktiviteter. Samtidig er bebyggelsen og dens beboere en del af et lokalmiljø med en række forskellige beboere og interessenter, der dagligt interageres med. Værktøjets fem trin Værktøjet består af fem trin. Tilsammen udgør de et bud på en proces frem mod etableringen af et byggeri, som skal danne rammen om nye, bedre og bæredygtige sociale løsninger: Lokalområdet Byggeriet Beboere i omkringliggende byggerier Det lokale forretningsliv 1. Afklaring af byggeriets beboersammensætning, sociale formål og karakteristika 2. Kortlægning af udækkede behov og ressourcer blandt beboerne og i nærmiljøet 3. Afdækning af samspilsmuligheder 4. Udledning af platforme og fysiske rammer for social interaktion 5. Sikring af social interaktion og vedligeholdelse Beboergruppe 1 Lokale foreninger og organisationer Beboergruppe 2 Beboergruppe 3 Relevante kommunale institutioner Pårørende i lokalområdet Værktøjet skal bruges i den helt indledende fase af enten et nybyggeri, eller når en omfattende renovering besluttes. Et byggeprojekt består normalt af fire faser: Idéfasen, projektering, udførelse samt drift og vedligehold. Anvendelsen af dette værktøj ligger forud for den første fase i byggeprojektet idéfasen det vil sige, før byggeriet eller renoveringen igangsættes. Det er derfor vigtigt, at værktøjets fem trin alle tænkes igennem og planlægges, inden byggeriet eller renoveringen igangsættes. Frivillige 1. Afklaring af byggeriets beboersammensætning, sociale formål og karakteristika 2. kortlægning af udækkede behov og ressourcer blandt beboerne og i nærmiljøet 3. Afdækning af samspilsmuligheder 4. Udledning af platforme og fysiske rammer for social interaktion 5. Sikring af social interaktion og vedligeholdelse Ved brug af konceptet handler det derfor både om at understøtte det interne samspil beboerne imellem, men også om at skabe rammen for en sund og bæredygtig interaktion med lokalområdet og dets aktører. Idéfasen Projektering Udførelse Drift og vedligehold

4 Trin 1: Afklaring af byggeriets beboersammensætning, sociale formål og karakteristika I trin 1 skal det afklares, hvem der bor i byggeriet eller hvem der skal bo i det kommende byggeri. Hvilke sociale formål skal det tjene, og hvilke karakteristika skal kendetegne det, når det står færdigt? Beboersammensætning Når man skal skabe et byggeri, der fremmer nye sociale løsninger, kræver det, at man kender beboersammensætningen. Man bør bl.a. afdække følgende: Byggeriets karakteristika Næste skridt er at beskrive de karakteristika, der skal kendetegne det færdige byggeri, og som man ønsker at byggeriet skal repræsentere i lokalområdet. Disse karakteristika understøtter byggeriets sociale formål og skal optræde som en rød tråd gennem hele byggeriet både dets fysiske udformning og sociale dynamik. Et eksempel kunne være et byggeri, som er kendetegnet ved fysisk aktivitet, og som har det sociale formål at fremme sundhed og bekæmpe social isolation hos udsatte unge. Et nøgleord i forhold til at skabe bæredygtige sociale fællesskaber er ligeværd. Med ligeværd forstås, at alle mennesker skal behandles værdigt, selvom de ikke besidder samme evner, viden, indflydelse, økonomiske ressourcer, fysiske eller formelle magt. Alle parter skal indgå i fællesskabet på lige fod både fysisk og socialt. Hvor mange beboergrupper kan man meningsfuldt tale om? (eksempelvis ældre, studerende, børnefamilier, mv.). Hvad kendetegner disse beboergrupper? (uddannelsesniveau, beskæftigelsessituation, mv.). Hvem er de kulturbærende i byggeriet? (den relative fordeling blandt beboergrupperne, mv.). Eksempler på karakteristika Kreativitet Fællesskab Grønt Mangfoldighed Tvær-generationelt Multikulturelt Fysisk aktivitet Etc. Få overblik over den eksisterende viden i boligorganisationen fx gennem administrationen og afdelingsbestyrelsen. Indhent Danmarks Statistiks KÅS-tal for boligområdet. Gennemfør nysgerrige, undersøgende interview med beboerne. Byggeriets sociale formål Når beboersammensætningen er kortlagt, er det næste skridt at afklare hvilke sociale formål, byggeriet skal fremme. Skal det eksempelvis bidrage til at bekæmpe social isolation hos ældre beboere? Skal det styrke de unges uddannelse og jobmuligheder? Denne afklaring skal foretages af byggeriets parter, og det er vigtigt at inddrage beboere og interessenter i lokalområdet, eksperter, kommunen, beboerrepræsentanter samt andre relevante interessenter evt. gennem workshops.

5 Trin 2: Kortlægning af udækkede behov og ressourcer I trin 2 skal det kortlægges hvilke udækkede behov og ressourcer, der findes blandt beboerne og i lokalområdet i forhold til det sociale formål, som blev identificeret i forrige trin. Besøg nuværende eller kommende beboere for at indsamle viden, forventninger og afdække beboerens livssituation og hverdag. Tal med eksperter inden for målgruppen særligt hvis der er tale om beboere med særlige behov (fx handicaporgani sationer, seniororganisationer og kriminalforsorgen). Afdæk hvilke beboergrupper der findes i lokalområdet og hvilke eksisterende sociale initiativer og dynamikker. byg geriet med fordel kunne spille ind i. 2Kend dine beboere! Eksemplet omfatter børnefamilier og seniorer. Børnefamilier Udækkede En hjælpende hånd med behov husholdning, madlavning, mv. Hjælp til at hente og passe børn. Lektiehjælp Ressourcer Mobilitet IT-kompetencer Gode sociale ressourcer Beboerne er nøglen til et socialt velfungerende byggeri. Derfor skal der foretages en grundig afdækning af, hvem de er, hvilke ressourcer og udækkede behov de har, og hvilken hverdag byggeriet skal danne rammen omkring. Nedenstående matrice kan være et brugbart værktøj i forbindelse med behovs- og ressourceafdækningen. Det skal understreges, at der blot er tale om et eksempel til illustration, og at det langt fra er udtømmende: Seniorer Social interaktion Følelse af at gøre nytte og bidrage IT-kompetencer Praktisk hjælp til fysisk krævende opgaver Ledig og fleksibel tid Livserfaring

6 Trin 3: Afdækning af samspilsmuligheder Den indsamlede viden om beboergruppernes udækkede behov og ressourcer kan i trin 3 bruges til at afdække hvilke muligheder, der er for at skabe et samspil mellem beboerne både internt i byggeriet og mellem byggeriets og lokalområdets beboere. Forenklet sagt kan der støttes op omkring tre forskellige former for samspil mellem beboerne: Drage nytte af hinandens ressourcer: Beboerne hjælper hinanden gensidigt på de områder hvor de har udækkede behov og ressourcer. Det kan fx være når seniorer passer børn for områdets børnefamilier, eller når familiefædre agerer mentorer for bebyggelsens unge. Behov Platform Ressourcer Gruppe 1 Gruppe 2 Ressourcer Platform Behov Fælles løsning: Flere grupper af beboere har samme udækkede behov og arbejder sammen om en fælles løsning. Det ses eksempelvis, når studerende og seniorer finder sam men om sund kost, eller når beboere går sammen om at dyrke motion, sport, spil, mv. Gruppe 1 Behov Gruppe 2 Behov Platform Det fælles tredje: Når der blandt beboere opstår social interak tion, der ikke nødvendigvis udspringer af udækkede behov, men som er med til at øge livskvaliteten bare fordi. Det er i denne fase vigtigt både at have blik for samspillet internt mellem byggeriets forskellige beboergrupper, men også eksternt mellem byggeriets beboere og lokalområdets beboere og interessenter.

7 Trin 4: Afdækning af platforme og fysiske rammer for social interaktion I dette trin fastlægges forskellige platforme, som byggeriet skal rumme for at understøtte de samspilsmuligheder, der blev identificeret i trin 3. Der skal også på den baggrund formuleres en række krav til byggeriets almindelige fysiske udformning. Identificer mulige platforme. Tydeliggør hvilke samspil, målgrupper og formål, hver enkelt platform er rettet mod (se nedenstående tabel til inspiration). Udvælg de platforme, der skal arbejdes videre med. Udvælgelsen sker på baggrund af platformenes styrker, svagheder, økonomi, indbyrdes samspil og andre faktorer. Platforme Der skelnes mellem tre typer af platforme: Fysiske platforme, som er deciderede faciliteter, der skal styrke det sociale miljø. Det er fx fælleskøkken, fællesrum, legepladser og udendørs fitnessarealer. Indholdsmæssige platforme, som er sociale aktiviteter i byg geriet. Det kan fx være madordning, lektiehjælp og fællesarrangementer. Digitale platforme, som er målrettet byggeriets og lokalområdets beboere og kan tilgås fra computere eller mobile enheder. Det er fx beboer-apps og grupper på sociale medier. Platform Børnelounge med legerum bag plexiglas (fysisk platform) Madordning (indholds-mæssig platform) Samspil Børneleg og sjov Sund madlavning Styrker Dette kan blive børnefamiliernes mødested i al slags vejr. Forældre og bedsteforældre kan mødes over en kop kaffe, mens de kan holde øje med børnene, der leger i legerummet. Platformen er selvkørende, når først den er etableret. Mad har de fleste menneskers interesse og er derfor et oplagt samlingspunkt, der kan bringes i spil på tværs af køn, generationer og etnicitet. En velfungerende madordning styrker sammenholdet og den gensidige tillid blandt beboerne. En madordning resulterer ofte i fællesspisning, som også stimulerer social interaktion for de beboere, der ikke laver maden. Svagheder Hygiejne og vedligeholdelse Er afhængig af, at beboerne tager ansvar og lever op til deres forpligtelser. Kræver stor tolerance over for andre mennesker i forhold til smag, hygiejne, fremgangsmåder, osv. Byggeriet skal tilpasses beboerne ikke omvendt Mange byggerier rummer i dag sociale platforme som fællesrum, legepladser og beboerlokaler, der ikke altid bliver brugt. Forklaringen er ofte, at de ikke spiller sammen med beboernes livssituation og hverdag. I stedet bør der i langt højere grad bygges op omkring beboerne. Og bygningerne bør kunne tilpasses til beboernes ændrede behov over tid. Beboer-app (digital platform) Digitalt fællesskab Digital interaktion kan supplere det fysiske samspil. Her kan beboerne mødes om fx spil, deling af film, billeder, mv. Beboer-app en kan også understøtte den fysiske interaktion gennem eks. nabo-hjælp søges og gennem opslagstavler til sociale arrangementer. Kræver digitale færdigheder Krav til byggeriets almindelige fysiske udformning Ud over at etablere deciderede platforme, er det også vigtigt at tage et nærmere kig på byggeriets almindelige fysiske udformning, som eksempelvis: At gøre op med opgangsprincippet i byggeriet. At lave fleksible rum til de sociale platforme, da behov for platforme ændrer sig over tid. At placere fællesmiljøer omkring boligerne i stedet for udelukkende i fælleshuse o.l.

8 Trin 5: Sikring af social interaktion og -vedligeholdelse I dette sidste trin skal byggeriets parter motiveres til at tænke nyt og langsigtet i forhold til at sikre, at den sociale interaktion mellem beboerne kommer i gang og vedligeholdes. Selv med nøje tilrettelagte fysiske rammer og intelligent fysisk design, vil der ofte være behov for at understøtte og vedligeholde den sociale interaktion. Sidste trin i processen er derfor at sikre, at der rent faktisk opstår en bæredygtig social interaktion mellem beboerne også efter at de fysiske rammer er på plads. [Man kan] ikke skabe et struktureret færdigt sted og derefter bare forvente, at folk passer ind. - Marcus Menzl, sociolog Hvem vedligeholder? Overvej hvordan den sociale interaktion igangsættes og vedligeholdes. Kan det være beboerne i fælles-skab, afdelingsbestyrelsen, ejendomsfunktionærerne, frivilligforeninger eller andre, der vil være bedst egnede? Tænk nyt og eksperimenter. Strategisk og metodisk arbejde med social vedligeholdelse i den almene sektor er et relativt uudforsket territorium. Derfor lægger dette værktøj op til at tænke nyt og eksperimentere. Del din viden! Mødet med virkeligheden Konceptets fem trin er en metode til byggeriets parter til at indtænke den sociale dimension allerede inden byggeriets idéfase. Det er dog ikke altid, at man i praksis og på en meningsfuld måde kan realisere de identificerede platforme, vejene til at sikre den sociale vedligeholdelse eller byggeriets sociale formål. Forslag til vedligeholdelse: Omdefiner afdelingsbesty relsens rolle hen imod et større ansvar for byggeriets sociale liv. Gentænk ejendomsfunk tionærens rolle til også at omfatte sociale forpligtelser. Skab nye koncepter for at fremme et aktivt beboerskab. Social vedligeholdelse skal betragtes på lige fod med den bygningsmæssige Det er ikke kun de fysiske rammer, der skal holde længe. Det skal det sociale liv i byggeriet også. Derfor er det vigtigt, at den sociale drift og vedligeholdelse opnår lige så høj prioritet som den bygningsmæssige. Typisk vil der være tekniske eller økonomiske begrænsninger. Men der kan også være politiske eller organisatoriske hensyn, som begrænser realiseringen af drømmescenariet. Det er vigtigt, at disse begrænsninger bliver taget i betragtning så tidligt som muligt. Og det understreger, hvor vigtigt det er at inkludere bl.a. bygherre, kommunen og beboerne som aktive medspillere, når byggeriets sociale DNA skal udformes. Dette forhindrer dog ikke, at der efter gennemførelsen af de fem trin kan opstå eksterne begrænsninger. Derfor er det typisk også nødvendigt at gå tilbage i de enkelte trin og justere, så der sikres et udfald, der fungerer i både teori og praksis.

9 Udarbejdet af Teknologisk Institut for KAB

Social innovation ved nybyggeri og renovering. Analyserapport

Social innovation ved nybyggeri og renovering. Analyserapport Social innovation ved nybyggeri og renovering Analyserapport Oktober 2013 Indhold Baggrund 3 Projektets metode 5 Konceptet 7 Trin 1: Afklaring af byggeriets beboersammensætning, sociale formål og karakteristika

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

MARTS 2010. Modelprogram for plejeboliger

MARTS 2010. Modelprogram for plejeboliger MARTS 2010 Modelprogram for plejeboliger Titel Modelprogram for plejeboliger Udgiver Erhvervs- og Byggestyrelsen og Realdania Ansvarlig institution Erhvervs- og Byggestyrelsen Forfatter Modelprogrammet

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Erfaringsopsamling Skæve boliger

Erfaringsopsamling Skæve boliger Erfaringsopsamling Skæve boliger Indholdsfortegnelse Indledning...3 Tabel...4 Hvilke udfordringer oplevede I i forhold til den politiske prioritering af de skæve boliger?...9 Hvordan er styringen af etableringsfasen

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD Foreløbig helhedsplan for Gadehavegård 2008-2011. Ansøgning til Landsbyggefonden om tilskud til sociale og forebyggende indsatser i problemramte afdelinger INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Den gode projektbeskrivelse

Den gode projektbeskrivelse Den gode projektbeskrivelse Værktøjskasse Den gode projektbeskrivelse Udviklet af Dansk Bygningsarv, 2012. Figurerne i målhieraki, interessentanalyse og milepælsplan er udviklet med inspiration fra bogen

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET. Agenda 21-plan for 2012 2015

GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET. Agenda 21-plan for 2012 2015 GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET Agenda 21-plan for 2012 2015 Grøn hverdag og livskvalitet Agenda 21-plan for 2012 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den 24. januar 2013 Udgiver: Københavns Kommune

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

KUBIKUBIKUBIKUBIKUBI KUBI. KVALITETSUDVIKLING gennem BRUGERINDFLYDELSE SOCIALT UDVIKLINGSCENTER SUS

KUBIKUBIKUBIKUBIKUBI KUBI. KVALITETSUDVIKLING gennem BRUGERINDFLYDELSE SOCIALT UDVIKLINGSCENTER SUS KUBI KVALITETSUDVIKLING gennem BRUGERINDFLYDELSE KUBIKUBIKUBIKUBIKUBI SOCIALT UDVIKLINGSCENTER SUS KUBI KVALITETSUDVIKLING GENNEM BRUGERINDFLYDELSE HVORFOR KUBI? KUBI KvalitetsUdvikling gennem BrugerIndflydelse

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Frivilligstrategi. Samarbejdet med de frivillige

Frivilligstrategi. Samarbejdet med de frivillige Frivilligstrategi Samarbejdet med de frivillige Albertslund Boligsociale Center Sidst redigeret november 2011 Frivilligstrategi Denne frivilligstrategi er en del af ABC s frivilligpolitik. Strategien er

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE

SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE KØBENHAVNS KOMMUNE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE Rammer, regler og gode eksempler 1 KØBENHAVNS KOMMUNE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE - RAMMER, REGLER OG GODE EKSEMPLER Redaktion Københavns Kommunes Frivillignetværk

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere