Måling af livskvalitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Måling af livskvalitet"

Transkript

1 Måling af livskvalitet

2 [Blank s.2] Søg firkantede parenteser, ret og slet Søg firkanter, ret og slet Stavekontrol Ret bindestreg til tankestreg hvor bindestreger er brugt som tankestreger Pæne kapiteloverskrifter? (fast ny linje) Jørgen: Indholdsfortegnelsen smukkeseres Insæt footer på side 119, og øvrige kapitel-eller app.starts, hvis de ikke er der nu. Kap 10 skal begynde på venstreside, s. 138, så vi ikke får en blank side både før og efter dette kapitels to indledende sider. Tabel s. 156 skal i Switzerland. Sørg for den står nederst på siden, omtrent som jeg har forsøgt nu. App A (m. spørgeskemaet) skal starte på side 181, derpå blank s. 182, derpå spørgeskemaet App. B (korresponancer) skal da starte på s Få det ned på to sider. NewBrunswick det hele. App. C (statistikken) En linjes luft på hver side af ligningerne i app C? Hent litteraturen ind, giv styles. Layout Generere indholdsfortegnelse, opdatere sidenumre Pagina på spørgeskemasider skal stå pænt

3 Måling af livskvalitet Fra teori til praksis Søren Ventegodt Forskningscenter for Livskvalitet Forskningscentrets Forlag

4 Måling af livskvalitet Fra teori til praksis 1. udgave, 1. oplag 1995 Søren Ventegodt og Forskningscentrets Forlag, København 1995 Omslag: Peter Stoltze Tilrettelæggelse og sats: Forskningscenter for Livskvalitet Tryk: Centertryk, Holbæk Sat med NewBrunswick 11,5 (brødtekst) og Switzerland (rubrikker) ISBN Kopiering fra denne bog er kun tilladt i overensstemmelse med overenskomst mellem Undervisningsministeriet og Copy-Dan Forskningscentrets Forlag Forskningscenter for Livskvalitet St. Kongensgade København K Tlf Fax

5 Indhold Forord 7 1. Indledning Problemer i den internationale livskvalitets forskning Hvilke krav bør man stille til livskvalitets forskning? Livsfilosofi: En integrativ teori om livskvalitet Livskvalitet som livsudfoldelse: En teori om mennesket som biologisk væsen Fra livsfilosofi til videnskab Fra den integrative teori til otte livskvalitetsmål Gennemgang af spørgeskemaet Håndtering, analyse og validering af spørgeskemaet Resultaterne: Præsentationsform og diskussion Ni anvendelser af spørgeskemaet til måling af livskvalitet Vejledning i videnskabelig brug af spørgeskemaet 163 App. A. Spørgeskema til selvvurdering af livskvalitet 179 App. B. Korrespondancer mellem spørgsmålsnumre 193 App. C. Vægtet lineær regression 195 App. D. Befolkningens gennemsnitlige livskvalitet 199 Litteratur 201 Stikordsregister 207

6 Skal blank s.6 oprettes ved PageBreak?

7 Forord I forbindelse med en undersøgelse af livskvaliteten hos danskere har vi på Forskningscenter for Livskvalitet udviklet teorier og metoder til måling af livskvalitet. Disse teorier og metoder, samt deres konkrete anvendelse i Livskvalitetsundersøgelsen på Rigshospitalet , er emnet for nærværende bog, der også giver en konkret vejledning i hvordan læseren selv kan bruge det anvendte spørgeskema. Da livskvalitetsforskning stadig er et ungt forskningsområde, har vi måttet foretage os en del overvejelser over den rette måde at gribe tingene an på. Forud for Livskvalitetsundersøgelsen ligger et længere kvalitativt arbejde med livskvalitetsbegrebet, der nu udgør den overordnede filosofiske og teoretiske ramme for de kvantitative undersøgelser, der er i fokus her. Vi har bestræbt os på at præsentere undersøgelsen og den filosofi, der ligger bag, på en måde så bogen kan læses af sundheds- og samfundsinteresserede og andre uden specielle forskningsforudsætninger. Dette betyder at vi undervejs forklarer mere om almen forskningsmetode end det er vanligt i undersøgelsesrapporter. Vi beder om den trænede læsers tålmodighed. De to kapitler om metode (Kapitel 2 og 3) er dog mere tekniske. Man kan vælge at springe lige til Kapitel 4 og 5, hvor en overordnet livsfilosofi og en ny teori for livskvalitet præsenteres. Er man specielt interesseret i detaljerne i vores livskvalitetsmåleinstrument, spørgeskemaet, kan man gå lige til det lange Kapitel 8, der gennemgår det minutiøst. Den læser, der vil bruge spørgeskemaet til sin egen undersøgelse, kan skimme sig frem til Kapitel 12's trin for trin-vejledning. Et forsøg på overblik gives i Indledningen, ligesom den læser, der gerne vil vide, hvad spørgeskemabaseret livskvalitetsforskning kan bruges til, kan få en fornemmelse herfor i Kapitel 11. Denne bog på ingen måde en lærebog i traditionel forstand - hertil er livskvalitetsforskningen endnu for ung. Den læser, der har en god grund 7

8 8 MÅLING AF LIVSKVALITET til at mene at tingene skal gøres anderledes, opfordres til at følge sin egen overbevisning. Bogen indeholder ikke resultater af Livskvalitetsundersøgelsen, ud over de få der angår undersøgelsens tekniske kvalitet. Der henvises til en række tabelværker med kommentarer, der publiceres : Livskvalitet i Danmark (resultater fra en repræsentativ befolkningsundersøgelse), Livskvalitet hos årige (resultater fra en kohorte født ), Livskvalitet og omstændigheder tidligt i livet (fra samme kohorte), Livskvalitet og livets store begivenheder (resultater fra en undersøgelse af bl.a. Albertslund Kommunes årige). Endvidere planlægges en bredt fortællende bog, der belyser sammenhængen mellem livskvalitet og sygdom, samt en engelsk oversættelse af nærværende bog. Måling af livskvalitet er resultatet af mange menneskers arbejde, specielt mine medarbejdere på Forskningscenter for Livskvalitet. Tak skylder jeg især professor, overlæge, dr.med. Bengt Zachau-Christiansen, der gav mig tilladelse til at benytte hans og overlæge, dr.med. Aage Villumsens banebrydende kohorte af 9006 børn født på Rigshospitalet Tak også til lektor, læge Jørgen Hilden, Biostatistisk Afdeling, Københavns Universitet, og til overlæge, lektor Dorte Loldrup Poulsen, Frederiksberg Hospital, for uvurderlig støtte og inspiration, især i projektets tidlige faser. Tak til Rigshospitalet for at huse projektet Endvidere tak til deltagerne i "Arbejdsgruppen for Livskvalitet i København" samt de mere end 30 personer, der i kortere eller længere tid har været ansat på eller tilknyttet Forskningscenter for Livskvalitet. Endelig har min familie, især min hustru, Anne Thorup Ventegodt, og min bror, Morten Ventegodt, ydet uvurderlig støtte gennem mange af arbejdets vanskelige faser. Finansiering af Livskvalitetsundersøgelsen blev ydet af Apotekerfonden af 1991, med supplerende støtte fra De praktiserende lægers Goodwill-fond, JL-fondet, Direktør E. Danielsen og Hustrus Fond, Emmerick Meyers legat, Frimodt-Heineken fonden, Familien Hede Nielsens Fond, Petrus Andersens Fond, Grosserer C.P. Frederiksens Studielegat for medicinske studenter og unge læger og Else & Mogens Wedell-Wedellsborgs Fond. Socialministeriet har ydet velvillig støtte til Albertslundundersøgelsen. Om bogens tilblivelse skal jeg fortælle, at jeg efter at have produceret et 90-siders manuskript i et kompakt, teknisk sprog henvendte mig til

9 FORORD 9 forlagsredaktør Ib Ravn, Ph.D., der indvilligede i at bearbejde manuskriptet til udgivelse for en bredere kreds. Det skal pointeres, at jeg selv alene står for det faglige indhold hele vejen igennem, og at Ib Ravn har taget sig af det rent formidlingsmæssige. Pga. Ib Ravns store arbejde har jeg naturligt tilbudt ham at være medforfatter på bogen, men da hans bidrag efter vores aftale ikke har ligget i det indholdsmæssige, har han venligt takket nej til medforfatterskab. Jeg er ham uendelig taknemmelig for en enestående formidlingsindsats. Den læser, der ønsker yderligere information om Forskningscenter for Livskvalitets aktiviteter og publikationer, kan rekvirere materiale fra - Forskningscenter for Livskvalitet, hvorfra også rådgivning ved gennemførelse af livskvalitetsforskning og livskvalitetsinterventioner ydes. "Foreningen Livskvalitet og Sundhed" er oprettet i tilknytning til centret og med det formål at støtte såvel Forskningscentrets som anden forskning i livskvalitet. Endelig afholdes jævnligt kurser om livskvalitet i Forskningscentrets regi, hvor deltagerne har mulighed for en mere intensiv fordybelse i de ideer om livskvalitet, der præsenteres i denne bog. Det er mit store håb, at de mange ord og ideer om livskvalitet, der formidles gennem Forskningscentret, med tiden vil inspirere bredere kredse. En positiv udvikling af vores kultur forudsætter et menneskesyn, der lægger større vægt på det enkelte menneskes egne muligheder for at forbedre sit liv. København, januar 1995 Søren Ventegodt

10

11 1. Indledning Livskvalitet er i de sidste år blevet et vigtigt begreb i sundheds- og socialsektoren og i den politiske debat. Stadig flere læger, plejepersonale, sygehusadministratorer, samfundsforskere og politikere anser livskvalitet for at være det egentlige mål for behandling, forebyggelse og psykosocial støtte (Walsh & Emrich 1988, Breslin 1991, Wortis 1988, Lancet 1991). Det bliver også i stigende grad klart, at udbrud af sygdom hænger nøje sammen med den enkeltes dybe oplevelse af, om han eller hun lever et godt liv. For 30 år siden ville det vække opsigt, hvis man i lægekredse påstod at ensomhed eller depression havde en stor indflydelse på udvikling af kræft, men sådan er det ikke længere. Fx viser undersøgelser næsten en fordobling af risikoen for at dø af kræft for deprimerede midaldrende mænd (Shekelle m.fl. 1981). En nylig afstemning blandt 70 danske praktiserende læger, der deltog i et gastroenterologisk møde (dvs. om mave-tarm-sygdomme), viste at 75% af de praktiserende læger mener at psykosociale livskvalitetsfaktorer er den væsentligste årsag til de fleste kendte sygdomme (Ventegodt & Becker 1994). Internationalt har emnet livskvalitet i de sidste år været genstand for en voldsomt stigende interesse, især inden for lægevidenskab, sygepleje og rehabilitering. Også danske forskere har bidraget, bl.a. med empiriske undersøgelser af livskvalitet hos lungekræftpatienter (Lau 1989), studier af livstil og trivsel (Petersen m.fl. 1994; Jørgensen m.fl. 1992) og under den europæiske kræftorganisation EORTC, hvor man har nyudviklet et livskvalitetsmåleinstrument (Aaronson m.fl. 1993). Endvidere er livskvalitetsbegrebet og det gode liv blevet underkastet en række filosofiske, psykologiske og pædagogiske overvejelser i de seneste år (fx Aggernæs 1989, Kemp 1991, Sandøe 1992, Henriksen 1992, Holm m.fl. 1994). 11

12 12 MÅLING AF LIVSKVALITET Livskvalitetsundersøgelsen: Historie og formål På baggrund af et arbejde om måling af livskvalitet (Ventegodt 1990) nedsattes i 1991 "Arbejdsgruppen for livskvalitetsforskning i København", bestående af en række læger, sygeplejersker og andre sundhedsinteresserede. Gruppen foretog i det følgende år en kortlægning af livskvalitetsområdet, der identificerede en række teorier for livskvalitet (Ventegodt 1991a; Ventegodt, Poulsen og Hilden 1992). Med tanke på at undersøge livskvaliteten empirisk hos udvalgte befolkningsgrupper udarbejdede en undergruppe et spørgeskema om livskvalitet. I årene gik dette spørgeskema gennem ca. 20 versioner, bl.a. forbedret gennem kvalitative interview med respondenter, og det blev anvendt i pilotundersøgelser på en lang række modtagergrupper, bl.a. medicinstuderende, sygeplejersker og højskoleelever. I denne proces udvikledes og forfinedes indholdet af spørgeskemaet, der i sin endelige form var klar til udsendelse i Efter støtte fra en række mindre fonde bevilgede Apotekerfonden af 1991 i foråret mio. kr. til gennemførelse af en større befolkningsundersøgelse. Da en af vores hypoteser under arbejdet har været, at der er en sammenhæng mellem livskvalitet og sygdom, var det kærkomment at professor, overlæge, dr.med. Bengt Zachau-Christiansen i 1991 stillede data fra sin og afdøde overlæge, dr.med. Aage Villumsens Prospektive Pædiatriske Kohorte til rådighed for vores undersøgelser (Zachau- Christiansen 1972, Villumsen 1970). Denne kohorte af 9006 personer født på Rigshospitalet i blev undersøgt for ca. 200 helbredsrelevante faktorer ved fødslen og efter det første leveår: medicinbrug og rygning under graviditeten, komplikationer under fødslen, var barnet et ønskebarn, osv. En måling af disse personers livskvalitet nu, godt 30 år senere, ville give kraftige fingerpeg om disse tidlige faktorers betydning for det senere liv. Da kohorten jo i sagens natur kun omfatter en meget snæver befolkningsgruppe (ca årige fra København), anmodede vi Indenrigsministeriet om et tilfældigt udvalg af danskere fra CPR-registeret til brug som sammenligningsgrundlag. De udtrukne 2500 personer i alderen år udgjorde herefter dels et sammenligningsgrundlag for kohorten, og dels et selvstændigt, repræsentativt udsnit af Danmarks befolkning. Disse to grupper modtog i februar 1993 et spørgeskema med 317 spørgsmål, der dels beder respondenterne vurdere deres livskvalitet på en række forskellige måder, dels søger at kortlægge diverse livs-

13 1. INDLEDNING 13 områder: social og økonomisk status, livsstil, helbred, seksualitet, selvopfattelse, livsopfattelse og værdier. For hvert af disse områder forelå der ved udsendelsen af spørgeskemaerne specifikke hypoteser om sammenhængen mellem livskvalitet og faktorer, ligesom der for kohortens vedkommende optegnedes hypoteser om sammenhængen mellem fødselsrelaterede begivenheder og livskvalitet senere i livet. Samtidigt med udsendelsen af de spørgeskemaer indviede Rigshospitalets forvaltningsdirektør Bente Hyldahl Fogh Forskningscenter for Livskvalitet. Centrets dusin medarbejdere har siden marts 1993 bearbejdet de indkomne svar (se Kapitel. 8). Resultater fra befolkningsundersøgelsen publiceres samtidig med nærværende bog (Ventegodt og Forskningscenter for Livskvalitet 1995a). I november 1994 indledtes en undersøgelse af livskvalitet og livsbegivenheder i samarbejde med Albertslund Kommune og projektgruppen "De Unge Ældre". Samtlige kommunens 2800 personer mellem 55 og 66 år modtog et omfangsrigt spørgeskema (Ventegodt 1994d), der søger at kortlægge sammenhængen mellem livskvalitet, livsbegivenheder og livsholdning. Resultater herfra forventes publiceret i I tilknytning til Forskningscenter for Livskvalitet arbejder en gruppe forskere i "Tværfagligt grundforskningsinitiativ om kompleksitet i biologiske systemer" med en bredere, kvalitativ forståelse af liv og levende systemer. Kan livskvalitet måles? Praktisk forskning i livskvalitet forsøger typisk at måle livskvaliteten hos en gruppe mennesker. Men er det ikke en selvmodsigelse? Livets kvantitet kan man selvfølgelig måle: hvor mange mennesker er i live 10 år efter udbrud af leverkræft, hvor mange aborter har man haft, hvor mange kilo vejer man over gennemsnittet. Men er livets kvalitet netop ikke noget umåleligt, noget kvalitativt? Jo, det er det i høj grad. Ønsker man at kortlægge livskvaliteten hos en gruppe mennesker, kan man som forsker i livskvalitet udmærket holde sig til det kvalitative. Man kan fx foretage løst strukturerede interview med folk, iagttage dem i deres dagligdag, give dem realistiske opgaver at løse og bede dem dagdrømme, spille rollespil og hvad man nu ellers kan finde på for at få dem til at røbe, hvad der gemmer sig i deres dybder, så de kan give ikke-kvantitativt udtryk for deres livskvalitet. Sådan-

14 14 MÅLING AF LIVSKVALITET ne tætte og indfølte beskrivelser af livet hos fx kræftopererede eller nyretransplanterede er vigtige og kan medvirke til forbedringer af behandlinger, omprioritering i sygehusvæsenet osv. Men disse kvalitative metoder har det store problem, at man som forsker meget nemt bliver bekræftet i sine teorier og fordomme. Det er svært at få øje på forhold, der modsiger dét man så bestemt tror på. Hvis en forsker, der er overbevist ikke-ryger, laver en undersøgelse af livskvaliteten hos rygere, kan forskerens dybtliggende formodning om at livskvaliteten hos rygere må være ringere på langt sigt nemt bevirke at forskeren i sine interview med rygere ikke opfatter, at rygeres livskvalitet måske ikke står væsentligt tilbage for ikke-rygeres (som vi netop har fundet i Livskvalitetsundersøgelsen). At ens briller farver det man ser, er ikke noget man kan undgå ved kvantitative studier heller. Men tal frembragt ved måling kan være langt sværere at smyge sig uden om. Selv om den måde man kommer frem til tallene på rummer talrige andre problemer (som vi skal vende tilbage til flere gange i løbet af denne bog), har tal i kraft af deres knaphed en særlig gennemslagskraft, der godt nok ikke gør dem objektive, men dog hæver dem over det rent private og derved inviterer til en fælles, fornyet og nøgtern overvejelse over de forhold, som tallene repræsenterer. Det er i denne ånd, den foreliggende undersøgelse er foretaget: Ikke med det håb at afsløre endelige sandheder om folks livskvalitet under de og de forhold, men for at pege på sammenhænge og sætte refleksion, samtale og debat i gang. Kvantitative og kvalitative studier bør gå hånd i hånd, således at indsigter og intuitive erkendelser opnået på kvalitativ vis bør testes kvantitativt. Målinger kan føre nye overraskelser med sig, som man må fortolke og belyse kvalitativt, hvilket gerne skulle føre til nye kvantitative efterprøvninger. Forud for denne bog ligger en lang fase, hvor jeg og andre først ustruktureret og siden meget struktureret arbejdede kvalitativt med forståelsen af hvad livskvalitet og det gode liv er. I denne bog ligger hovedvægten på at forklare, hvordan vi gennemførte den næste fase i denne fortløbende proces, den kvantitative fase, samt hvordan andre kan gøre den efter.

15 1. INDLEDNING 15 Global, generisk livskvalitet En stor del af dén medicinske forskning, der har benyttet livskvalitetsmål, har haft som primær hensigt at kortlægge effekter og bivirkninger af et bestemt medikament. Man har spurgt patienter hvordan de havde det efter behandlingen, og de bivirkninger, der ikke ytrer sig som velkendte og håndgribelige fysiske eller psykiske symptomer, men som alment ubehag, let depression, koncentrationsbesvær, søvnforstyrrelser, forringet kontaktevne, eksistentiel "udslukthed", dårlig trivsel osv. har man typisk ikke haft nogen samlet forståelse af. Derfor har man lidt stedmoderligt placeret dem i altmuligkategorien "livskvalitetsfaktorer". Denne teoriløse tilgang gør det bekvemt at indrette livskvalitetsbegrebet efter ens forskning og formål. Undersøger man virkningen af hovedpinepiller, kommer livskvalitet til at handle om hvor meget hovedpine man har. Det er da også denne meget snævre forståelse af livskvalitet, der ligger bag den nu udstrakte brug af livskvalitetsindikatorer i annoncer for medikamenter i lægefaglige tidsskrifter. Men det kan næppe være i patientens interesse at "livskvalitet" bruges på denne meget tilfældige og lemfældige måde, hvor indholdet af begrebet helt følger det øjeblikkelige, kommercielle formål. Vi har i denne undersøgelse derfor valgt et bredt, såkaldt globalt livskvalitetsmål, der ser på menneskets totale livssituation. Vi har søgt at kortlægge alle aspekter af livet, ikke blot dem der er særligt relevante for denne eller hin behandlingstype eller lidelse, fx kræft (fx Bjordal & Kaasa 1992) eller fx mere specielt, en godartet forstørrelse af prostata (Epstein m.fl. 1992). Livskvalitetsmål, der er indrettet ud fra en bestemt patienttypes behov, fx kræftpatienter eller mennesker med kroniske smerter, har endvidere den egenskab, at de i sagens natur ikke kan bruges til sammenligninger mellem forskellige patientgrupper. Livskvalitetsmål konstrueret til allergikere er hverken velegnede til hjertepatienter eller til raske. Man kan altså ikke med et sådant mål danne sig noget billede af en større befolkningsgruppes livskvalitet. Sådanne sygdoms- eller behandlingsspecifikke mål kan heller ikke bruges til sammenligninger af forskellige behandlinger hos den samme patient. Princippet kan forklares sådan: En person med smerter i benet skal evt. have benet sat af. Da der eksisterer forskellige livskvalitetsmål for folk med smerter og folk med amputerede lemmer, kan man ikke

16 16 MÅLING AF LIVSKVALITET ved nogen sammenligning herimellem komme frem til en vurdering af, om patientens livskvalitet bliver bedre af behandlingen eller af at leve videre med smerterne. Da et af formålene med Livskvalitetsundersøgelsen netop har været at sammenligne forskellige befolkningsgrupper, har vi valgt livskvalitetsmål der ikke er sygdomsspecifikke men generiske, dvs. anvendelige på principielt set alle mennesker, uanset alder, køn, sygdomsstatus etc. (Dog forudsætter måling af livskvalitet med spørgeskema, at folk kan svare meningsfuldt på skemaets spørgsmål. Man kan derfor ikke uden videre anvende det på dybt åndssvage, folk med Downs syndrom osv. Her må en person, der kender den pågældende godt, svare på hans eller hendes vegne, og det må seriøst overvejes, hvilke svar der kan bruges til noget fornuftigt). Mange har gjort sig overvejelser om livskvalitet i forbindelse med behandling netop af sådanne patientgrupper, og allerede nu fremstår det klart, at livskvalitet ikke er lige til at bruge som udgangspunkt for beslutninger om behandling og prioritering. QALY - en uheldig brug af livskvalitetsbegrebet I et forsøg på at inddrage livskvalitet som et kriterium for prioriteringer i sundhedssektoren har man i en årrække i udlandet benyttet såkaldte QALY-mål, der står for "Quality-Adjusted Life Years", dvs. "kvalitetskorrigerede leveår" (Coast 1990, Cubbon 1991, Nord 1992, Alban 1992). I det praktiske lægearbejde har det altid været et vigtigt princip at patienten skulle holdes i live. Lægens indsats kan da vurderes på hvor længe en patient lever efter behandlingen (et rent kvantitativt mål). Men mange sundheds- og socialarbejdere har følt, at der manglede en meget væsentlig dimension i overvejelserne. Med QALY-målet kommer dimensionen "livskvalitet" med, idet man her justerer antallet af leveår ved at gange med en livskvalitetsfaktor. Konkret har man bygget justeringen på, at man har bedt patienter vælge mellem tænkte sygdomsforløb og herved fx skudt sig ind på, at en dag i vis tilstand med efter- eller bivirkninger af behandling kun er værd fx 0,5 dag ved godt helbred. Således kan fx 8 år med en livskvalitet, som kun er halvt så god (dvs. 0,5) som det teoretiske maksimum, udtrykkes som 4 QALY-år (= 8 x

17 1. INDLEDNING 17 0,5). Sådanne 8 leveår ligestilles altså med fx 4 leveår med maksimal livskvalitet, eller med 16 år med 25% af maksimal livskvalitet. (I praksis vil en patients livskvalitet typisk være for nedadgående i de sidste leveår, hvorfor QALY-målet bliver integralet af denne funktion, eller "arealet under kurven"). Står man nu i den situation, som man i praksis ofte gør, at ikke alle patienter kan få en bestemt behandling (ikke penge nok, ikke mandskab nok, ikke hjerter nok), så vil en lægelig beslutningstager (alt andet lige) vælge behandlinger, der giver højere QALY-mål hos patienterne, og de udvælger (alt andet lige) dé patienter til behandling, hvis QALY-mål efter behandling forventes at være højere end andre patienters. Populært sagt, hjerterne gives til dem, der forventes at få mest ud af dem. Som vi ser det, er problemet med QALY-målet ikke at det overhovedet bruges, hvilket nogle kritikere har gjort til deres hovedpointe (fx Kemp 1994). Der skal træffes en mængde valg i sundhedssektoren, og QALY-målet repræsenterer trods alt en lidt mere subtil opfattelse af livet efter behandlingen end det simple mål "antal leveår". Selve ideen om QALY-målet må siges at være et skridt fremad i den rigtige retning, hvis målet med behandlingen skal være livskvalitet. Men QALY-målet er næppe til at prioritere efter. Det er ikke oplagt, at det er rimeligt blot at gange tiden og livskvaliteten - dels fordi oplevet tid er helt forskellig fra kronologisk tid, og dels fordi et liv med meget dårlig livskvalitet kan være værre end døden (vi ser jo, at mange mennesker ønsker at dø og ofte begår selvmord, når de får det tilstrækkelig dårligt). Ét år, hvor man har det fantastisk (1 år x 100% = 1 QALY-år) kan sagtens være mere værd end 10 eller 50, hvor man lige netop er i live, men vakler på gravens rand (50 år x 10% = 5 QALY-år). Endelig findes der i dag ingen livskvalitetsmål, der udtrykker livskvaliteten i menneskets inderste liv, og det vil således kun være et overfladisk billede man kan regne sig frem til med QALY-målene. Kort sagt udtrykker QALY-målet ikke den betydning, som det har for den enkelte patient at leve et liv, der er mere eller mindre begrænset i den dybe livskvalitet. Et andet problem illustreres med et tænkt eksempel: Sæt at undersøgelser af 1000 brystkræft-patienter med vores livskvalitetsspørgeskema viser, at efter behandling A, fx en kombination af kirurgi, kemoterapi og strålebehandling, er deres livskvalitet reduceret til 60% i forhold til tilstanden før behandlingen, og sådan lever de i 10 år (= 6

18 18 MÅLING AF LIVSKVALITET QALY-år). Patienter der modtager behandling B (fx kun skånsom kirurgi) viser sig at have en livskvalitet på 80%, men de dør efter 3 år (= 2,4 QA- LY-år). Benyttes sådanne målinger og udregninger til at prioritere med i sundhedsvæsenet, vil de være et argument for at anvende behandling A frem for B på alle kvinder. Herudfra kan man ikke slutte at en konkret kvinde skal gives behandling A. Hvad nu, hvis det ikke giver nogen mening for netop denne person at leve et liv med en livskvalitet på mindre end de 80%, hun får ud af den skånsomme kirurgi? Eller hun af religiøse, ideologiske eller eksistentielle årsager er modstander af et heftigt behandlingsregime? Eller hvad nu hvis hendes hår og gode udseende betyder alt for hende, og hun derfor vil fravælge kemoterapi? Som vi skal forklare nedenfor bør livskvalitetsspørgeskemaer og livskvalitetsmål primært betragtes som en indgang til en samtale om problemerne, ikke som nøgle til problemløsning hen over hovedet på folk. Livet kan ikke endeligt reduceres til et tal, og hver eneste livssituation er så kompleks, at ethvert menneske ideelt set selv bør træffe alle beslutninger om egen behandling. QALY-målet er yderst begrænset fordi måling af livskvalitet, hvor godt den end udføres forbliver på livets overflade og ikke afslører den dybeste betydning tingene har for os. Problemet med prioritering i sundhedsvæsenet er imidlertid akut og helt reelt: Der er ikke råd til alle teknologisk mulige behandlinger, hverken nu eller i fremtiden. Hver dag prioriterer læger og politikere allerede i sundhedsvæsenet. Beslutningstagere kan vælge at benytte livskvalitetsmål som dem, der skitseres i denne bog, til at beslutte om en konkret patient skal have denne eller hin behandling. Men gør man det, har man kun i meget begrænset omfang forstået den intention om at nå dybere ind til det sandt menneskelige, der udgør Livskvalitetsundersøgelsens raison d'être og som derfor er central i den livsfilosofi, der præsenteres i et senere kapitel. Viser det sig, at vores fokusering på livskvalitet og menneskets dybere liv medvirker til, at flere beslutninger om behandling overlades til den enkelte patient og hans/hendes pårørende, er vi overbeviste om at det også - som en ekstra fordel - vil lette presset på sundhedsvæsenets begrænsede ressourcer. Vi tror og håber, at hvis patienter selv kunne bestemme, vil de i mindre grad end læger ønske sig ekstremt dyre behandlinger med maskiner eller medicin, der kun forlænger livet og ikke

19 1. INDLEDNING 19 forøger dets kvalitet. Problemet med prioritering kan således med tiden tænkes at finde en helt anderledes simpel og mere etisk løsning, for så vidt som livskvaliteten sættes i fokus og spørgsmålet om meningen med livet og døden mødes med større åbenhed og respekt (Ventegodt 1994f). Hvad kan man bruge målinger af livskvalitet til? Når det ovenstående er sagt, er det naturligt at overveje, hvad måling af livskvalitet overhovedet kan bruges til. Kapitel 10 beskriver otte anvendelsesmuligheder, hvoraf seks skal nævnes her, som smagsprøve. Man kan bruge livskvalitetsmål til, helt simpelt, at beskrive livskvaliteten hos en befolknings- eller patientgruppe man er særlig interesseret i. At vide hvor godt et liv migrænepatienter eller arbejdsløse over 50 lever kan være et godt udgangspunkt for mange beslutninger og politikker. Ønsker man at gøre godt for en særligt udsat gruppe - patienter, sociale klienter eller andre - kan man benytte livskvalitetsbegrebet til at formulere en målsætning for en indsats, der skal komme gruppen til gode. Målsætningen kan udtrykkes som en forventning om, at indsatsen skal øge deres livskvalitet med så og så mange procent. En sådan eksplicit forventning holder beslutningstagerne fast på deres smukke hensigter og fordrer at de evaluerer indsatsen og sørger for at få lært noget af den. I forlængelse heraf kan man i en videnskabelig sammenhæng benytte livskvalitetsmål som effektmål ved kontrollerede, kliniske undersøgelser, hvilket bliver stadig mere almindeligt. Sammen med lægens vurdering af patientens funktion efter en operation eller en medicinbehandling giver man patienten et spørgeskema, hvor patienten kan udtrykke hvordan han/hun har det og på andre måder oplyse om sin livskvalitet. Når spørgeskemaer om livskvalitet anvendes i en klinisk situation har de ofte en "bivirkning", som med fordel kan udnyttes fuldt ud: de kan åbne for en samtale mellem læge og patient. At udfylde et livskvalitetsspørgeskema i enrum er en god forberedelse til en samtale, der kigger lidt dybere på livet end patienten er vant til og som derfor skulle gøre det nemmere for den pågældende at ændre livsstil osv. En anden situation hvor et spørgeskema kan bruges til at "åbne" med den, hvor en patient står over for en behandling. Når patienten typisk ik-

20 20 MÅLING AF LIVSKVALITET ke tages med på råd om hvad der skal gøres, skyldes det ofte at lægen ikke mener at patienten kender nok til de forskellige muligheder (ikkebehandling, behandling A, B...) og ikke vil kunne forstå de ofte tekniske funktionsmål, hvormed man i den videnskabelige litteratur vurderer forskellige behandlinger. Hvis der foreligger undersøgelser af livskvaliteten hos patienter der tidligere har gennemgået disse behandlinger, kan resultaterne herfra - grove og ikke-konkrete som sådanne målinger nu er - give patienten en lidt bedre forudsætning for at have en mening om hvilken behandling der skal vælges - bl.a. fordi livskvalitet er noget alle har forstand på. Livskvalitetsmålinger kan med andre ord bruges til at involvere patienten i den medicinske beslutningsproces. En sidste brug af livskvalitetsmål, der skal nævnes her, er videnskabelig: nemlig den at undersøge sammenhængen mellem livskvalitet og udviklingen af sygdom. Der er en gråzone mellem dét at have det godt og dét at være syg, en gråzone af ubehag, dårlig trivsel og smågener som ikke er særligt godt forstået. Med et livskvalitetsmåleinstrument kan man følge en befolkningsgruppe gennem en årrække og fx forsøge at finde ændringer i psykosociale og andre forhold, der går forud for sygdommes opståen. Intet er så praktisk som en god teori Lad os se et øjeblik på den internationale forskning i livskvalitet. Her opdeles livet typisk i et antal domæner, som man så undersøger hver for sig. Domænerne er fx fysiske, psykologiske og sociale forhold; eller fysisk og psykisk helbred; der nævnes emotionelle og kognitive dimensioner (fx lykke og livstilfredshed); funktionesevne i kropslig, seksuel, social eller arbejdsmæssig forstand; eller blot en lang liste der gør status over områder som økonomi, arbejdsforhold, familieforhold osv. Disse domæner afsøges ved hjælp af en række spørgsmål om, hvor godt patienten klarer sig med dette eller hint livsaspekt. Svarene tildeles en score, og scorerne vægtes og kombineres på diverse måder, hvorved et livskvalitetsmål opnås. Hvorfor de pågældende livsdomæner medtages i stedet for andre dvæler forskerne sjældent meget ved. Når man skal afgøre hvilke domæner, der er relevante at inddrage og hvilke der ikke er (skal seksualliv med? skal politisk tilhørsforhold måles?), kræver det selvfølgelig at

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark

UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark Morten Tobiassen Mathilde Hjerrild Carlsen Dorthe Fredsgaard Svendsen Ung og ensom - en vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark Udgivet af:

Læs mere

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden Siff Malue Nielsen & Ole Nørgaard Et indblik i forskningens verden 1. udgave, 2014 Udgivet af Vidensråd for Forebyggelse i samarbejde med Ugeskrift

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Hjælpeordningen. en brugerundersøgelse. Bjarne Bjelke Jensen (red.) Nikolai Evans

Hjælpeordningen. en brugerundersøgelse. Bjarne Bjelke Jensen (red.) Nikolai Evans Hjælpeordningen en brugerundersøgelse Bjarne Bjelke Jensen (red.) Nikolai Evans Videnscenter for Bevægelseshandicap (VfB) er et landsdækkende videnscenter etableret i samarbejde mellem amter og handicaporganisationer

Læs mere

Pausen i børnehaven. Projektrapport og forslag til opfølgende projekt

Pausen i børnehaven. Projektrapport og forslag til opfølgende projekt Projektrapport og forslag til opfølgende projekt UdviklingsForum 2008 Kolofon Pausen i børnehaven Udgivet af UdviklingsForum, oktober 2008 UdviklingsForum og Ulla Steen Christiansen Undersøgelsen der er

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Dialog til en forandring

Dialog til en forandring Dialog til en forandring Charlotte Køhlert Dialog til en forandring gør vanskelige samtaler til konstruktive og udviklende dialoger Samfundslitteratur Charlotte Køhlert Dialog til en forandring gør vanskelige

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Helle Holt

En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Helle Holt En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Helle Holt København 1998 Socialforskningsinstituttet 98:1 En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Forskningsleder: mag.scient.soc. Anders

Læs mere

Health Behaviour in School-aged Children! " $%%&

Health Behaviour in School-aged Children!  $%%& Health Behaviour in School-aged Children! " #"" $& Skolebørnsundersøgelsen 6 1. udgave, december 7. Rev. maj 8 (figur 4.6.c) 7, Forskningsgruppen for Børn og Unges Sundhed Institut for Folkesundhedsvidenskab,

Læs mere

TELEFONRÅDGIVNING SOM METODE TIL FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

TELEFONRÅDGIVNING SOM METODE TIL FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME TELEFONRÅDGIVNING SOM METODE TIL FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME 2005 Telefonrådgivning som metode til forebyggelse og sundhedsfremme Torben Bechmann Jensen Telefonrådgivning som metode til forebyggelse

Læs mere

BRIEF. Hvorfor lade studerende evaluere hinandens og egne skriftlige opgaver? -Pilotprojekt fra faget taktik på Hærens Offi cersskole

BRIEF. Hvorfor lade studerende evaluere hinandens og egne skriftlige opgaver? -Pilotprojekt fra faget taktik på Hærens Offi cersskole BRIEF Hvorfor lade studerende evaluere hinandens og egne skriftlige opgaver? -Pilotprojekt fra faget taktik på Hærens Offi cersskole Af lektor Peter Sjøstedt FORSVARSAKADEMIETS FORLAG BRIEF Hvorfor lade

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

Støtte til udsatte børnefamilier

Støtte til udsatte børnefamilier Støtte til udsatte børnefamilier en effektmåling af familiebehandling og praktisk pædagogisk støtte 12:34 Helle Hansen Peter Rohde Skov Kresta Munkholt Sørensen 12:34 STØTTE TIL UDSATTE BØRNEFAMILIER

Læs mere

Programteori for. Det Sociale Indikatorprogram for botilbud til voksne med autisme spektrum forstyrrelse (SIP-autisme)

Programteori for. Det Sociale Indikatorprogram for botilbud til voksne med autisme spektrum forstyrrelse (SIP-autisme) Programteori for Det Sociale Indikatorprogram for botilbud til voksne med autisme spektrum forstyrrelse (SIP-autisme) Beskrivelse af design, formål og udviklingsproces September 2009 Center for Kvalitetsudvikling

Læs mere

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)...

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... Indholdsfortegnelse 1. Indledning (Fælles).... 3 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4 2. Metode (Fælles)... 4 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... 4 2.2. Børneperspektivet (Maria J.)... 5 2.3. Empiri

Læs mere

EVALUERING AF VIDENSRÅD FOR FOREBYGGELSE 2011-2013

EVALUERING AF VIDENSRÅD FOR FOREBYGGELSE 2011-2013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER 2013 VIDENSRÅDET FOR FOREBYGGELSE EVALUERING AF VIDENSRÅD FOR FOREBYGGELSE 2011-2013 INDHOLD

Læs mere

INDLEDNING... 2 Fra ressource til byrde... 2

INDLEDNING... 2 Fra ressource til byrde... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2 Fra ressource til byrde... 2 EMNEVALG... 5 Emne... 5 Faglig tilgang... 5 Emneafgrænsning... 5 Målsætning... 6 Målgruppe... 6 Metode... 7 LIVSKVALITET... 7 Hvad er livskvalitet?...

Læs mere

Overvægt - må man se i øjnene.

Overvægt - må man se i øjnene. Overvægt - må man se i øjnene. Masterspeciale i Sundhedsantropologi, Institut for Antropologi, Københavns Universitet Udarbejdet af:, studienummer 05-03-129026 Vejleder: Vibeke Steffen Undervisere: Mette

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

Rum til at være. Dilemmaer ved omsorg for værestedsbrugere med alkoholmisbrug

Rum til at være. Dilemmaer ved omsorg for værestedsbrugere med alkoholmisbrug Rum til at være Dilemmaer ved omsorg for værestedsbrugere med alkoholmisbrug Copyright: VFC Socialt Udsatte 2005 Teksten kan frit citeres med tydelig kildeangivelse Ditte Ehrenreich Rum til at være dilemmaer

Læs mere

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering EN PAMFLET OM HJEMLØSHED Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering En pamflet om hjemløshed 2013 fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2, 3. 2200 København

Læs mere

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Vejen ud En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

Basal stimulation set i et evidens perspektiv.

Basal stimulation set i et evidens perspektiv. 1 MASTERUDDANNELSE I KLINISK SYGEPLEJE Navn: Kirsten Erck Studienr.: 20050144 Modul nr.: Modul 4 Måned og år: Maj 2007 Vejleder: Kirsten Lomborg Typeenheder: 49009 Basal stimulation set i et evidens perspektiv.

Læs mere

Forsikring eller fatamorgana

Forsikring eller fatamorgana Roskilde Universitetscenter Master i Professionel Kommunikation Modul 1 Forsikring eller fatamorgana Redelighedsanalyse af brochure fra stamcellebanken StemCare Maj 2005 Anne Gregersen Anne Cathrine Gjærde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Problemfelt... 3. Problemformulering... 7. Arbejdsspørgsmål... 7. Kvalitativ og kvantitativ metode... 9

Indholdsfortegnelse. Problemfelt... 3. Problemformulering... 7. Arbejdsspørgsmål... 7. Kvalitativ og kvantitativ metode... 9 Indholdsfortegnelse - 3F s nye tillidsrepræsentantuddannelse 4. semester 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 7 Uddybning... 7 Arbejdsspørgsmål... 7 Metode...

Læs mere