Flere unge fra kontanthjælp tilgår og fastholdes i uddannelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flere unge fra kontanthjælp tilgår og fastholdes i uddannelse"

Transkript

1 Flere unge fra kontanthjælp tilgår og fastholdes i uddannelse KVANTITATIV ANALYSE 09. maj 2016 Viden og Analyse/NNI og CHF

2 Sammenfatning Analysens hovedkonklusioner: Flere af unge mellem 25 og 29 år forlader kontanthjælpssystemet reformens ikrafttrædelse. 31 pct. af de unge uddannelseshjælpsmodtagere mellem 25 og 29 år afsluttede deres ydelsesforløb i løbet af første halvår I 2012, inden reformen, forlod 25 pct. af de 25 til 29 årige kontanthjælpsmodtagere uden en erhvervskompetencegivende uddannelse kontanthjælpssystemet. Færre vender tilbage til kontanthjælpssystemet. 22 pct. af de unge, som afslutter deres kontanthjælpsforløb reformen, er tilbage i kontanthjælpssystemet et år afslutningen af deres kontanthjælpsforløb. Før reformen var denne andel 34 pct. Flere unge tilgår uddannelse endt kontanthjælpsforløb. 36 pct. af de unge, som afslutter deres kontanthjælpsforløb reformen, påbegynder en uddannelse inden for 3 måneder. Før reformen påbegyndte 30 pct. en uddannelse inden for 3 måneder. En større andel fastholdes i uddannelse. Efter reformen er 44 pct. fortsat i uddannelse et år. Før reformen var 37 pct. fortsat i uddannelse et år. Blandt de unge, der frafalder uddannelsen i løbet af det første år, afgår en større andel til beskæftigelse. Efter reformen afgår 22 pct. til beskæftigelse frafald fra uddannelse. Før reformen afgik 17 pct. til beskæftigelse frafald fra uddannelse. 1

3 Indledning Omkring kontanthjælpsmodtagere er under 30 år. Over 90 pct. af disse har ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse. Uddannelse giver bedre beskæftigelsesmuligheder og øger de unges livsindkomst. Med kontanthjælpsreformen i 2014 ændres fokus for indsatsen derfor således, at det bliver en grundlæggende intention, at flest mulige unge kommer i uddannelse. Som følge heraf afskaffes kontanthjælpen for alle unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse og erstattes af uddannelseshjælp. Det betyder, at de 25 til 29-årige uden en erhvervskompetencegivende uddannelse pr. 1. januar 2014 blev omfattet af det uddannelsespålæg, som tidligere kun omfattede unge under 25 år. Hertil kommer, at uddannelseshjælp indebærer en ydelse på niveau med SU. Tiltagene har til hensigt at øge tilskyndelse til at tage en uddannelse. En effektanalyse af Beskæftigelsesministeriet 1 viser, at kontanthjælpsreformen har haft den ønskede effekt på afgangen til uddannelse blandt de unge kontanthjælpsmodtagere. Formålet med denne analyse er at belyse, om de unge, som tilgår uddannelse fra kontanthjælpssystemet, formår at fastholde sig i uddannelse. Analysen er baseret på nyeste tilgængelige data frem til december 2015, som giver mulighed for at følge de unge et år, de er påbegyndt uddannelse. Udviklingen fra før til reformens ikrafttrædelse skildres ved at sammenligne unge, som er afgået fra kontanthjælpssystemet i første halvår 2014 med unge, der er afgået i første halvår Analysen er udelukkende baseret på deskriptiv statistik og kan således ikke sidestilles med en effektanalyse af reformen. 1 Beskæftigelsesministeriet, marts 2016: Effektanalyse af kontanthjælpsreformen for unge mellem år. ( ) 2

4 Afgang fra kontanthjælpssystemet Andelen af unge mellem 25 og 29 år, der forlader kontanthjælpssystemet, er steget reformens ikrafttrædelse uddannelseshjælpsmodtagere mellem 25 og 29 år, svarende til 31 pct., afsluttede deres ydelsesforløb i løbet af første halvår 2014, jf. figur 1. I første halvår 2012 afsluttede 25 pct. af de 25 til 29 årige deres forløb. Figur 1. Afgang fra kontanthjælpssystemet blandt årige, 1. halvår 2012 og 1. halvår % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Før reform Efter reform Fortsat på ydelse Afgået fra ydelse Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings egne beregninger på DREAM og Danmarks Statistik. Sammenlagt var 56 pct. af de årige, som afgik fra kontanthjælp i første halvår 2014, i uddannelse eller beskæftigelse et år i 2014, jf. figur 2. I 2012 var 44 pct. i uddannelse eller beskæftigelse et år. Blandt de 6.900, som afgik fra kontanthjælpssystemet i løbet af første halvår 2014, var 31 pct. i uddannelse tre måneder endt ydelsesforløb. Efter et år var andelen i uddannelse imidlertid faldet til 28 pct. I 2012 var 26 pct. af de 25 til 29 årige, som afgik fra kontanthjælpssystemet, i uddannelse tre måneder. Efter et år var andelen i uddannelse 19 pct. Efter reformen er 22 pct. af de unge, tilbage i kontanthjælpssystemet et år afslutningen af deres kontanthjælpsforløb. Før reformen var denne andel 34 pct. Efter reformen er en højere andel således i uddannelse og beskæftigelse, mens en lavere andel er tilbage i kontanthjælpssystemet et år afslutningen af deres seneste ydelsesforløb i kontanthjælpssystemet. 3

5 Figur 2. Status afsluttet kontanthjælpsforløb for årige, før og reformen. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1 md. Før reform 3 mdr. 6 mdr. 1 år 1 md. Efter reform 3 mdr mdr. 1 år Andet Kontanthjælp Selvforsørgelse Beskæftigelse Uddannelse Anm.; Status første ydelsesforløb i hhv og Der ses på status præcis 1 md., 3 mdr., 6 mdr. og 1 år. Kategorien Andet dækker over udlandsophold, barselsdagpenge og øvrige offentlige ydelser. Tallene er afrundede. Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings egne beregninger på DREAM og Danmarks Statistik. Fastholdelse i uddannelse for kontanthjælpsmodtagere Det er muligt at følge de unge, som har forladt kontanthjælpssystemet i løbet af første halvår 2014 og påbegyndt uddannelse inden for tre måneder, et år frem. Udviklingen det første år uddannelsesstart, kan give en indikation af, hvorvidt denne gruppe bliver i uddannelsessystemet og fuldfører deres uddannelse. Det er ikke muligt ved hjælp af registerdata at skelne almindeligt arbejde fra lønnet praktik, hvilket vanskeliggør opgørelsen af fastholdelse i uddannelse. Der er derfor anvendt to mål for uddannelsesfastholdelse, jf. boks 1. Med det ene mål undervurderes fastholdelsen i uddannelse, fordi al følgende beskæftigelse betragtes som fra fald fra uddannelsen. I det andet mål overvurderes fastholdelsen, fordi al følgende beskæftigelse sidestilles med lønnet praktik som led i uddannelsesforløbet. Den faktiske fastholdelse vil således formentlig befinde sig et sted mellem de to mål, og de to mål viser samme billede for så vidt angår udviklingen fra før til reformen. Boks 1. Mål for fastholdelse i uddannelse Mål1: Uddannelse afgrænses som SU-berettiget uddannelse. Frafald måles ved 4 sammenhængende uger uden registrering af SU-berettiget uddannelse. Der er med mål 1 en risiko for, at andelen, som falder fra deres uddannelse, overvurderes, da den manglende SU-registrering kan skyldes overgang til lønnet praktik. Mål 2: Uddannelse afgrænses som SU-berettiget uddannelse samt følgende beskæftigelse, der antages at være lønnet praktik. Frafald måles ved 4 sammenhængende uger uden registrering af hverken SU-berettiget uddannelse eller beskæftigelse. 4

6 I mål 2, tælles frafald kun ved afgang fra SU-berettiget uddannelse til andet end beskæftigelse. Hvis en ung i perioden overgår fra SU til beskæftigelse, tæller de i dette mål således ikke som frafaldet. Dette mål undervurderes således frafaldet. Blandt de unge mellem 25 og 29 år, som afsluttede deres ydelsesforløb i løbet af første halvår 2014 og afgik til uddannelse inden for tre måneder, var 35 pct. stadig i SUberettiget uddannelse et år, jf. tabel 1. Knap to tredjedele var således faldet fra deres uddannelse inden for første år af deres uddannelsesforløb opgjort ved dette mål. Blandt den samme gruppe var 44 pct. stadig i SU-berettiget uddannelse eller beskæftigelse et år. Godt halvdelen var således faldet fra deres uddannelse inden for første år af deres uddannelsesforløb opgjort ved dette mål. Andelen, som fortsat er i uddannelse et år, er ved begge mål steget med 5 procentpoint reformen ved en ren sammenligning med samme målgruppe inden reformen 2. Tabel 1. Fastholdelse i uddannelse, kontanthjælpsforløb afsluttet 1. halvår 2012 og 1. halvår Ikke-matchet gruppe Matchet gruppe Antal afgået til uddannelse Andel som stadig er i uddannelse 1 år* 30 % 30 % 35 % Andel som stadig er i uddannelse 1 år** 39 % 37 % 44 % Anm.: Tallene er afrundede. *Frafald fra uddannelse måles ved 4 sammenhængende uger uden registrering af SU-berettiget uddannelse. **Frafald fra uddannelse måles ved 4 sammenhængende uger uden registrering af hverken SU-berettiget uddannelse eller beskæftigelse. Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings egne beregninger på DREAM og Danmarks Statistik. Kontanthjælpsreformens tiltag forventes at medvirke til, at nogle unge reformen undlader at søge om kontanthjælp og i stedet finder beskæftigelse eller uddannelse på egen hånd. Det er derfor forventeligt, at de unge kontanthjælpsmodtagere reformen i gennemsnit er mindre ressourcestærke end de unge kontanthjælpsmodtagere før reformen. En sammenligning af de unge kontanthjælpsmodtagere på en række objektive karakteristika før og reformen indikerer også, at de to grupper ikke er fuldkommen ens. Ved at matche gruppen af årige før reformen med gruppen, tages der højde for, at gruppernes sammensætning kan have ændret sig som følge af reformen, jf. boks 2. Sammenholdes frafaldsprocenterne for unge kontanthjælpsmodtagere reformen med en gruppe unge kontanthjælpsmodtagere fra 2012, som har samme baggrundskarakteristika, er andelen, som fortsat er i uddannelse et år, steget med mellem 5 og 7 procentpoint, jf. tabel 1. Dette indikerer, at udviklingen i fastholdelsesgraden reformen ikke er drevet af ændringer i sammensætningen af gruppen. 2 Udviklingen i fastholdelsen fra 2012 til 2014 er statistisk signifikant på et 1% niveau. 5

7 Boks 2. Matching Brugen af matching tager højde for, at grupperne over tid ikke er ens. Matching sikrer, at grupperne, der sammenlignes, ligner hinanden på udvalgte baggrundsfaktorer. Der er matchet eksakt på køn og alder. Derudover er Mahalanobis distance beregnet og anvendt for matchingen på de øvrige variable; herkomst, civilstand, forsørgerstatus, gennemsnitlig uddannelsesgrad, beskæftigelsesgrad samt grad af kontanthjælp og øvrig offentlig forsørgelse 1 år forud for uddannelsesstart. Ved dette mål matches unge, hvor distancen mellem de forskellige karakteristika samlet set er mindst. Matchingen af grupperne før og reformen er nærmere beskrevet i bilag 1. Generel fastholdelse i uddannelse En fastholdelsesandel på mellem 35 og 44 pct. i løbet af første år for unge kontanthjælpsmodtagere skal ses i sammenhæng med andelen blandt unge, der ikke kommer fra kontanthjælpssystemet. For unge mellem 25 og 29 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse, der ikke kommer fra kontanthjælp, er 61 pct. fortsat i uddannelse det første år, jf. tabel 2. Tabel 2. Fastholdelse i uddannelse for unge i uddannelse uden tidligere erhvervskompetencegivende uddannelse, 2014 Unge som ikke kommer fra kontanthjælp Unge fra kontanthjælp Ikke-matchet gruppe Matchet gruppe Antal afgået til uddannelse Andel som stadig er i uddannelse 1 år 61 % 56 % 35 % Frafald i løbet af første år 39 % 44 % 65 % Anm.: Status første ydelsesforløb. Frafald fra uddannelse måles ved 4 sammenhængende uger uden registrering af SU-berettiget uddannelse. Tallene er afrundede. Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings egne beregninger på DREAM og Danmarks Statistik. Ved at matche gruppen af unge, der ikke kommer fra kontanthjælp, så de ligner gruppen af unge, der kommer fra kontanthjælp på en række parametre, opnås et mere reelt sammenligningsgrundlag. Som det fremgår af tabel 2, kan dette dog ikke tilnærmelsesvis forklare forskellen i fastholdelse for de to grupper. Efter et år er der således 21 procentpoint færre af de unge fra kontanthjælpssystemet, der fortsat er i uddannelse, sammenholdt med andre unge, som ellers ligner dem. Matchingen af grupperne fremgår af bilag 2. 6

8 Status frafald Mellem 56 og 65 pct. af de unge, som tilgår uddannelse fra kontanthjælp i første halvår 2014, falder fra deres uddannelse i løbet af det første år afhængig af opgørelsesmetoden. Blandt de 65 pct., som ikke længere er registreret med SU-berettiget uddannelse, afgår 22 pct. til beskæftigelse og 33 pct. til selvforsørgelse reformen 3, jf. tabel 3. Ydermere vender 43 pct. tilbage til kontanthjælpssystemet igen, mens 2 pct. modtager anden ydelse. Sammenholdt med før reformen, afgår en større andel til beskæftigelse og en mindre andel til kontanthjælpssystemet reformen. Tabel 3. Status frafald fra uddannelse, 2012 og Frafald i alt (antal) Frafald i alt (andel) 70 % 65 % Beskæftigelse 17 % 22 % Selvforsørgelse 26 % 33 % Uddannelseshjælp/kontanthjælp 55 % 43 % Anden ydelse 2 % 2 % Anm.: Status er opgjort en måned frafald fra uddannelse. Frafald måles ved 4 sammenhængende uger uden registrering af SU-berettiget uddannelse og beskæftigelse. Tallene er afrundede. Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings egne beregninger på DREAM og Danmarks Statistik. 3 Den højere andel selvforsørgede reformen kan ikke tilskrives den samtidige indførelse af gensidig forsørgerpligt, som denne ikke nåede at være i fuld effekt. 7

9 Bilag 1 Matching af unge på kontanthjælp før og reformen Kontanthjælpsreformen betød bl.a. en ydelsesreduktion samt et uddannelsespålæg for de årige. Disse tiltag forventes at medvirke til, at nogle unge reformen undlader at søge om kontanthjælp og i stedet finder beskæftigelse eller uddannelse på egen hånd. Det er derfor forventeligt, at de unge kontanthjælpsmodtagere reformen i gennemsnit er mindre ressourcestærke end de unge kontanthjælpsmodtagere før reformen. En sammenligning af de unge kontanthjælpsmodtagere på en række objektive karakteristika før og reformen indikerer også, at de to grupper ikke er fuldkommen ens. Der er matchet eksakt på køn og alder. Derudover er Mahalanobis distance beregnet og anvendt for matchingen på de øvrige variable; herkomst, civilstand, forsørgerstatus, gennemsnitlig uddannelsesgrad, beskæftigelsesgrad samt grad af kontanthjælp og øvrig offentlig forsørgelse 1., 2. og 3. år forud for uddannelsesstart. Ved dette mål matches unge, hvor distancen mellem de forskellige karakteristika samlet set er mindst. Der er matchet med tilbagelægning. 8

10 Tabel 4. Karakteristika for unge i uddannelse uden tidligere erhvervskompetencegivende uddannelse, som tilgår fra kontanthjælpssystemet. Unge fra kontanthjælp 2012 Ikke-matchet gruppe Matchet gruppe Unge fra kontanthjælp 2014 Antal unge* Alder (gns.) 26,5 26,8 26,8 Køn (andel mænd) 52 % 53 % 53 % Herkomst Dansk 77 % 84 % 82 % Ikke-vestlige indv./kommere 14 % 14 % 16 % Vestlige indv./kommere 9 % 2 % 2 % Civilstand (andel gifte) 11 % 8 % 9 % Forsørgere (andel) 43 % 43 % 43 % Uddannelsesgrad 1. år før uddannelsesstart 11,6 10,2 10,1 2. år før uddannelsesstart 17,6 16,6 15,7 3. år før uddannelsesstart 15,8 17,6 17,5 Beskæftigelsesgrad 1. år før uddannelsesstart 3,9 2,5 3,0 2. år før uddannelsesstart 6,5 3,9 4,5 3. år før uddannelsesstart 9,8 5,6 5,5 Grad af kontanthjælp 1. år før uddannelsesstart 30,0 34,6 34,2 2. år før uddannelsesstart 20,5 26,3 25,5 3. år før uddannelsesstart 16,7 21,7 20,9 Grad af øvrig offentlig forsørgelse 1. år før uddannelsesstart 0,8 0,4 0,6 2. år før uddannelsesstart 1,4 0,9 1,2 3. år før uddannelsesstart 1,7 1,3 1,6 Anm.: Graden af uddannelse, beskæftigelse, kontanthjælp og øvrig offentlig forsørgelse er opgjort i gennemsnitligt antal uger første, andet og tredje år år før uddannelsesstart. *Tallene er afrundede. Kontrolgruppen indeholder ca unikke personer. Kilde: Styrelsens egne beregninger baseret på DREAM og Danmarks Statistik. 9

11 Bilag 2 Matching af unge i uddannelse fra kontanthjælp med unge i uddannelse, der ikke kommer fra kontanthjælp Unge mennesker har forskellige forudsætninger for at gennemføre en uddannelse. Ved at matche de unge mellem 25 og 29 år, som påbegynder uddannelse et kontanthjælpsforløb med lignende unge, som ikke kommer fra kontanthjælp, opnås et renere sammenligningsgrundlag, og det er i højere grad muligt at vurdere, hvordan de unge fra kontanthjælp klarer sig i forhold til andre unge, som ellers ligner dem. Der er matchet eksakt på køn og alder. Derudover er Mahalanobis distance beregnet og anvendt for matchingen på de øvrige variable; herkomst, civilstand, forsørgerstatus, gennemsnitlig uddannelsesgrad, beskæftigelsesgrad samt grad af øvrig offentlig forsørgelse 1., 2. og 3. år forud for uddannelsesstart.. Der er matchet med tilbagelægning. Tabel 5. Karakteristika for unge i uddannelse uden tidligere erhvervskompetencegivende uddannelse, Unge, som ikke kommer fra kontanthjælp Ikke-matchet Matchet Unge fra kontanthjælp Antal unge* Alder (gns.) 26,4 26,8 26,8 Køn (andel mænd) 52 % 53 % 53 % Herkomst Dansk 74 % 82 % 82 % Ikke-vestlige indv./kommere 13 % 16 % 16 % Vestlige indv./kommere 13 % 2 % 2 % Civilstand (andel gifte) 12 % 9 % 9 % Forsørgere (andel) 15 % 40 % 43 % Uddannelsesgrad 1. år før uddannelsesstart 14,9 10,9 10,1 2. år før uddannelsesstart 22,3 16,7 15,7 3. år før uddannelsesstart 21,2 17,7 17,5 Beskæftigelsesgrad 1. år før uddannelsesstart 15,6 5,2 3,0 2. år før uddannelsesstart 12,6 5,9 4,5 3. år før uddannelsesstart 4,6 3,9 5,5 Grad af øvrig offentlig forsørgelse 1. år før uddannelsesstart 4,8 0,9 0,6 2. år før uddannelsesstart 2,5 1,2 1,2 3. år før uddannelsesstart 2,1 1,4 1,6 Anm.: Graden af uddannelse, beskæftigelse, kontanthjælp og øvrig offentlig forsørgelse er opgjort i gennemsnitligt antal uger første, andet og tredje år år før uddannelsesstart. *Tallene er afrundede. Kontrolgruppen indeholder ca unikke personer. Kilde: Styrelsens egne beregninger baseret på DREAM og Danmarks Statistik. 10

Analyse. Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? 29. april 2015

Analyse. Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? 29. april 2015 Analyse 29. april 215 Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Kontanthjælpsreformen, der blev

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden

Læs mere

Sygedagpengereformen og det nye revurderingstidspunkt

Sygedagpengereformen og det nye revurderingstidspunkt Sygedagpengereformen og det nye revurderingstidspunkt KVANTITATIV ANALYSE 8. december 2015 J.nr. 2015- Viden og Analyse/SAH Indhold Indledning... 1 Sammenfatning... 2 Ændret adfærd efter det fremrykkede

Læs mere

Kvantitativ evaluering af sygedagpengereformen

Kvantitativ evaluering af sygedagpengereformen Kvantitativ evaluering af sygedagpengereformen KVANTITATIV ANALYSE - opstartsevaluering In 26. januar 2016 Viden og Analyse Indhold Baggrund... 1 Sammenfatning... 3 Udvikling i sygedagpengemodtagere og

Læs mere

Analysepapir 6. Effekter af aktiveringsindsatsen

Analysepapir 6. Effekter af aktiveringsindsatsen Serviceeftersyn Flere i Arbejde Analysepapir 6 Effekter af aktiveringsindsatsen Beskæftigelsesministeriet: Arbejdsmarkedsstyrelsen Departementet Styring af regional statslig niveau og beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Klar sammenhæng mellem børns og forældres livsindkomst

Klar sammenhæng mellem børns og forældres livsindkomst Klar sammenhæng mellem børns og forældres livsindkomst Der er stor forskel på størrelsen af den livsindkomst, som 3-årige danskere kan se frem til, og livsindkomsten hænger nøje sammen med forældrenes

Læs mere

Kontanthjælpsreform. d. 28.08.2014

Kontanthjælpsreform. d. 28.08.2014 d. 28.8.214 Kontanthjælpsreform Ledigheden er faldet fra 213 til 214. Dette skyldes bl.a. at færre bliver kategorisereret som arbejdsmarkedsparate og flere som ikke-arbejdsmarkedsparate under den nye kontanthjælpsreform.

Læs mere

Færre ufaglærte unge havner på kontanthjælp

Færre ufaglærte unge havner på kontanthjælp Det går den rigtige vej Færre ufaglærte unge havner på kontanthjælp Færre af de unge, som ikke har anden end grundskolen, havner på kontanthjælp. I 2013 var næsten hver fjerde ufaglærte ung på kontanthjælp,

Læs mere

November 2014 UNGE UDEN UDDANNELSE - ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE

November 2014 UNGE UDEN UDDANNELSE - ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE November 2014 UNGE UDEN UDDANNELSE - ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE UNGE UDEN UDDANNELSE - ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE Revision 03 Dato 2014-11-12 Udarbejdet af HELW, TONH Kontrolleret af MJBJ, SKNN Godkendt

Læs mere

Analyse 11. december 2014

Analyse 11. december 2014 11. december 1 Dagpengereformen får fortsat flere langtidsledige i beskæftigelse Der er fortsat stort fokus på de personer, der efter dagpengereformens start har opbrugt deres dagpengeperiode. Men har

Læs mere

Store gevinster af at uddanne de tabte unge

Store gevinster af at uddanne de tabte unge Store gevinster af at uddanne de tabte unge Gennem de senere år har der været stor diskussion om, hvor stor gevinsten vil være ved at uddanne den gruppe af unge, som i dag ikke får en uddannelse. Nye studier

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISK AFKAST AF UDDANNELSE

SAMFUNDSØKONOMISK AFKAST AF UDDANNELSE 20. juni 2005 Af Mikkel Baadsgaard, direkte tlf.: 33557721 Resumé: SAMFUNDSØKONOMISK AFKAST AF UDDANNELSE Investeringer i uddannelse er både for den enkelte og for samfundet en god investering. Det skyldes

Læs mere

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009 Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009 Af Asger Hyldebrandt Pedersen 8 pct. flere deltagere har afsluttet ophold på produktionsskoler i 2008 end i 2009. Alderen på de afsluttende deltagere steg.

Læs mere

Analysepapir 2 Korttidsledigheden og afgang fra ledighed til beskæftigelse. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet

Analysepapir 2 Korttidsledigheden og afgang fra ledighed til beskæftigelse. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet Serviceeftersyn Flere i Arbejde Analysepapir 2 Korttidsledigheden og afgang fra ledighed til beskæftigelse Beskæftigelsesministeriet KUC, overvågningsenheden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Forsikrede

Læs mere

Milliardpotentiale i skolepraktikken

Milliardpotentiale i skolepraktikken Mere end 3.000 elever på erhvervsskolerne uden praktikplads Milliardpotentiale i skolepraktikken Flere tusinde unge står stadig uden mulighed for at færdiggøre deres uddannelse, fordi de ikke kan finde

Læs mere

Uddannelse er vejen ud af kontanthjælpens skygge

Uddannelse er vejen ud af kontanthjælpens skygge De langtidsledige unge fra 90 erne og vejen tilbage til arbejdsmarkedet Uddannelse er vejen ud af kontanthjælpens skygge Giver man til unge kontanthjælpsmodtagere, løftes de unge ud af kontanthjælpens

Læs mere

LÆNGEREVARENDE SYGEFRAVÆR ØGER RISIKOEN FOR UD-

LÆNGEREVARENDE SYGEFRAVÆR ØGER RISIKOEN FOR UD- 8. oktober 2007 af Jes Vilhelmsen direkte tlf. 33557721 LÆNGEREVARENDE SYGEFRAVÆR ØGER RISIKOEN FOR UD- Resumé: STØDNING Jo længere tid, man er væk fra arbejdspladsen på grund af sygdom, des sværere er

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

Kvantitativ evaluering af nytteindsatsen 2014

Kvantitativ evaluering af nytteindsatsen 2014 Kvantitativ evaluering af nytteindsatsen 2014 RAPPORT 29.maj 2015 J.nr. 2015- Viden og Analyse/NNI og CHF Indhold 1. Sammenfatning... 1 2. Introduktion... 4 2.1 Rapportens opbygning... 5 3. Brugen af nytteindsats

Læs mere

Socialt udsatte og kontanthjælpsreformen

Socialt udsatte og kontanthjælpsreformen Socialt udsatte og kontanthjælpsreformen Velfærdspolitisk Analyse Kontanthjælpsreformen trådte i kraft d. 1. januar 2014 og skal sikre, at unge på kontanthjælp får en uddannelse, og flere får mulighed

Læs mere

Varighedsbegrænsning på sygedagpenge

Varighedsbegrænsning på sygedagpenge Varighedsbegrænsning på sygedagpenge I denne analyse undersøges de dynamiske effekter (adfærdsændringer) af den generelle varighedsbegrænsning på sygedagpenge. Formålet med analysen er at identificere

Læs mere

Tilbagetrækningsalderen 1992-2008

Tilbagetrækningsalderen 1992-2008 MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 2008 SIDE 1 Jonas Zielke Schaarup Amaliegade 10 1256 København K Telefon 33 43 55 00 www. forsikringogpension.dk Indledning 1. Sammenfatning

Læs mere

Er der tegn på skjult ledighed?

Er der tegn på skjult ledighed? Er der tegn på skjult ledighed? Nyt kapitel Den interviewbaserede Arbejdskraftundersøgelse (AKU) kunne indikere, at en del af ledighedsstigningen siden tilbageslaget i 28 ikke bliver fanget i den officielle

Læs mere

Mange succesfulde integrationsforløb med virksomhedsrettet aktivering

Mange succesfulde integrationsforløb med virksomhedsrettet aktivering Analyse 11. februar 216 Mange succesfulde integrationsforløb med virksomhedsrettet aktivering Denne analyse kortlægger den aktuelle beskæftigelsesstatus for de flygtninge og familiesammenførte, der startede

Læs mere

Uddannelsesefterslæb på Fyn koster dyrt i tabt velstand

Uddannelsesefterslæb på Fyn koster dyrt i tabt velstand Uddannelsesefterslæb på Fyn koster dyrt i tabt velstand Næsten hver tredje 26-årige på Fyn har ikke fået nogen uddannelse. Dette svarer til, at mere end 1. unge fynboer hvert år forlader folkeskolen uden

Læs mere

Udsatte børn og unges videre vej i uddannelse

Udsatte børn og unges videre vej i uddannelse Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 198 Offentligt Velfærdspolitisk Analyse Udsatte børn og unges videre vej i uddannelse El Mange udsatte børn og unge får en god skolegang og kommer

Læs mere

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Slagelse Kommune. april 2013

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Slagelse Kommune. april 2013 Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre Slagelse Kommune april 2013 Introduktion Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, april 2013.

Læs mere

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Københavns Kommune. april 2013

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Københavns Kommune. april 2013 Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre Københavns Kommune april 2013 Introduktion Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, april

Læs mere

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Region Østdanmark. april 2013

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Region Østdanmark. april 2013 Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre Region Østdanmark april 2013 Introduktion Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, april 2013.

Læs mere

Analyser af langtidsledigheden

Analyser af langtidsledigheden Analyser af langtidsledigheden Maj 21 1. INTRODUKTION OG SAMMENFATNING... 3 1.1. Indledning...3 1.2. Sammenfatning af analyserapportens resultater...4 2. UDVIKLING I LANGTIDSLEDIGHEDEN... 6 2.1. Knap 75.

Læs mere

Klyngeanalyse af langvarige kontanthjælpsmodtagere

Klyngeanalyse af langvarige kontanthjælpsmodtagere Notat Klyngeanalyse af langvarige kontanthjælpsmodtagere Sammenfatning 4. april 2017 Viden og Analyse / APK 0. Baggrund Til brug for satspuljeinitiativet for langvarige kontanthjælpsmodtagere ( Flere skal

Læs mere

Bilag til: Unge uden uddannelse - analyse af afgangsmønstre. Køge Kommune. april 2013

Bilag til: Unge uden uddannelse - analyse af afgangsmønstre. Køge Kommune. april 2013 Bilag til: Unge uden uddannelse - analyse af afgangsmønstre Køge Kommune april 2013 Introduktion Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, april 2013.

Læs mere

Massiv dimittendledighed blandt højtuddannede koster samfundet dyrt

Massiv dimittendledighed blandt højtuddannede koster samfundet dyrt Ledighed blandt højtannede sætter spor Massiv dimittendledighed blandt højtannede koster samfundet dyrt Den store stigning i dimittendledigheden siden 2008 har betydet, at højtannede i titusindvis er gået

Læs mere

Analyse af graviditetsbetinget fravær

Analyse af graviditetsbetinget fravær Analyse af graviditetsbetinget fravær Maj 2 Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning...2 2. Indledning...3 2.1 Analysens opbygning...4 3. Fraværet blandt gravide er steget...5 3.1 Andelen af gravide, som

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE GRIBSKOV KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE GRIBSKOV KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE GRIBSKOV KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober

Læs mere

Danskerne trækker sig senere tilbage fra arbejdsmarkedet

Danskerne trækker sig senere tilbage fra arbejdsmarkedet Danskerne trækker sig senere tilbage fra arbejdsmarkedet I de seneste godt 10 år er der sket en forholdsvis markant stigning i erhvervsdeltagelsen blandt de ældre i aldersgruppen -64 år. Særligt bemærkelsesværdigt

Læs mere

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Ringsted Kommune. april 2013

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Ringsted Kommune. april 2013 Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre Ringsted Kommune april 2013 Introduktion Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, april 2013.

Læs mere

I arbejdet med ungeindsatsen har kommunalbestyrelsen vedtaget fem overordnede mål.

I arbejdet med ungeindsatsen har kommunalbestyrelsen vedtaget fem overordnede mål. Opfølgning på resultatmål 27. maj 2014 vedtog Ungeudvalget resultatmål for ungeindsatsen. Det blev også besluttet, at der løbende skal følges op på, hvordan det går med målopfyldelsen. Dette er første

Læs mere

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast 1 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Halsnæs Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013. Beskæftigelsesplanen er

Læs mere

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel De fleste mellem 18 og 29 år er enten under uddannelse eller i arbejde, men 14 pct. er offentligt forsørgede. Der er særlige udfordringer knyttet til det

Læs mere

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser 2. Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser I det følgende beskrives sygdomsforløbet i de sidste tre leveår for -patienter på baggrund af de tildelte sundhedsydelser. Endvidere beskrives

Læs mere

Mange stopper med at betale til efterlønnen før tid

Mange stopper med at betale til efterlønnen før tid Mange stopper med at betale til efterlønnen før tid I forbindelse med fremskrivninger af antallet af efterlønsmodtagere er det afgørende at have en prognose for antallet af personer, der fremadrettet vil

Læs mere

Mange tunge kontanthjælpsmodtagere ender på førtidspension

Mange tunge kontanthjælpsmodtagere ender på førtidspension Mange tunge kontanthjælpsmodtagere ender på førtidspension Ud af 1. kontanthjælpsmodtagere har omkring 3. modtaget kontanthjælp i mere end 3 år. Heraf har knap 9. personer modtaget kontanthjælp i mere

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Effekter af ydelsesreduktioner supplerende materiale

Effekter af ydelsesreduktioner supplerende materiale d. 06.10.2015 Effekter af ydelsesreduktioner supplerende materiale Notatet indeholder supplerende figurer og uddybende dokumentation til afsnit III.4 i Dansk Økonomi, efterår 2015. 1 Supplerende figurer

Læs mere

Kvantitativ evaluering af Brobygning til uddannelse

Kvantitativ evaluering af Brobygning til uddannelse Kvantitativ evaluering af Brobygning til uddannelse Af Michael Rosholm og Michael Svarer, 13. oktober 2015 Indhold Forord... 3 Opsummering... 4 Indledning... 5 Succeskriterier... 5 Datagrundlag... 5 Beskrivelse

Læs mere

Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb

Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb Et af hovedmålene med erhvervsuddannelsesreformen er,

Læs mere

Folkeskoleelever fra Frederiksberg

Folkeskoleelever fra Frederiksberg Folkeskoleelever fra Frederiksberg Analyse af 9. klasses eleverne 2008-2012 Aksel Thomsen Carsten Rødseth Barsøe Louise Poulsen Oktober 2015 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø FOLKESKOLEELEVER

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Formål og indhold Datagrundlag og klynger Høring 2 2. Resume Resultat i forhold til de enkelte resultatmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Skolekundskaber og integration1

Skolekundskaber og integration1 Skolekundskaber og integration1 Skolekundskaberne og især matematikkundskaberne målt ved karakteren i folkeskolens afgangsprøve har stor betydning for, om indvandrere og efterkommere får en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Analyse 25. juni 2014

Analyse 25. juni 2014 25. juni 2014 Gensidig forsørgerpligt mindsker gevinsten ved arbejde for ugifte par Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Kontanthjælpsreformen, der blev indført den 1. januar 2014, har betydet

Læs mere

Mere end hver 3. indvandrerdreng i Danmark får ingen uddannelse

Mere end hver 3. indvandrerdreng i Danmark får ingen uddannelse Uddannelsesfiasko i Danmark Mere end hver 3. indvandrerdreng i Danmark får ingen uddannelse Regeringens 2015-målsætning om, at 95 pct. af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse er langt fra opfyldt.

Læs mere

Analyse 30. november 2014

Analyse 30. november 2014 . november Ca.. personer skønnes at opbruge deres dagpengeret i Der er fortsat stort fokus på de personer, der efter dagpengereformens start har opbrugt deres dagpengeperiode. Men vil antallet af dagpengemodtagere,

Læs mere

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs I løbet af den økonomiske krise har ledigheden ramt de unge hdt. Blandt de 1-9-ige er ledigheden over fordoblet, hvor arbejdsløsheden for de unge er

Læs mere

Færre fattige blandt ikkevestlige

Færre fattige blandt ikkevestlige Færre fattige blandt ikkevestlige indvandrere Antallet af økonomisk fattige danskere er fra 211 til 212 faldet med 1.3 personer. I samme periode er antallet af ét-års fattige faldet med 6.7 personer. Det

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

114.000 unge er hverken i job eller i gang med uddannelse

114.000 unge er hverken i job eller i gang med uddannelse 114.000 unge er hverken i job eller i gang med uddannelse Et særudtræk fra Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse (AKU), som AE har fået foretaget, viser, at unge i stigende grad er havnet i arbejdsløshed

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Aarhus Kommune

Arbejdsmarkedet i Aarhus Kommune 212 Arbejdsmarkedet i Aarhus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR AARHUS... 3 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I AARHUS... 4 BESKÆFTIGELSEN I AARHUS STABILISERES...

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Effektanalyse af kontanthjælpsreformen for unge mellem 25-29 år April 2016 Analysens hovedkonklusioner: Kontanthjælpsreformen fra 2014 medførte, at unge

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen... 8 5.

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Syddjurs Kommune

Arbejdsmarkedet i Syddjurs Kommune 212 Arbejdsmarkedet i Syddjurs Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 2 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR SYDDJURS... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I SYDDJURS... 5 BESKÆFTIGELSEN I SYDDJURS STABILISERES...

Læs mere

Kontanthjælpsloftet skubber 16.400 under fattigdomsgrænsen

Kontanthjælpsloftet skubber 16.400 under fattigdomsgrænsen Kontanthjælpsloftet skubber 16.4 under fattigdomsgrænsen Det nye kontanthjælpsloft vil sende omkring 16.4 personer under fattigdomsgrænsen og gøre dem til en del af gruppen af étårs-fattige. Ud af de 16.4

Læs mere

Milliongevinst at hente som faglært ved videreuddannelse

Milliongevinst at hente som faglært ved videreuddannelse Milliongevinst at hente som faglært ved videreuddannelse AE har undersøgt gevinsterne ved at videreuddanne faglærte, og der er millionstore gevinster at hente. Over et livsforløb er nettogevinsten af et

Læs mere

Beskrivelse af opdateret profilafklaringsværktøj til uddannelseshjælpsmodtagere

Beskrivelse af opdateret profilafklaringsværktøj til uddannelseshjælpsmodtagere Beskrivelse af opdateret profilafklaringsværktøj til uddannelseshjælpsmodtagere Nye muligheder med profilafklaringsværktøjet til unge Den 1. april 2016 er der idriftsat en opdateret version af det digitale

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Jannie Helene Grøne Kristoffersen Jhgk.cebr@cbs.dk Sofie Bødker Sb.cebr@cbs.dk 18. september 2014 Opgaven Opgaven CEBR har i perioden januar til september 2014

Læs mere

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Jannie Helene Grøne Kristoffersen Jhgk.cebr@cbs.dk Sofie Bødker Sb.cebr@cbs.dk 18. september 2014 Opgaven Opgaven CEBR har i perioden januar til september 2014

Læs mere

- hvor går de hen? Vejlefjordskolen Stx

- hvor går de hen? Vejlefjordskolen Stx Vejlefjordskolen Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015

Læs mere

Effekter af studiejob, udveksling og projektorienterede forløb

Effekter af studiejob, udveksling og projektorienterede forløb Effekter af studiejob, udveksling og projektorienterede forløb En effektanalyse af kandidatstuderendes tilvalg på universiteterne Blandt danske universitetsstuderende er det en udbredt praksis at supplere

Læs mere

Forsikringsudgifter i den almene boligsektor 2010-14

Forsikringsudgifter i den almene boligsektor 2010-14 TEMASTATISTIK 2016:4 Forsikringsudgifter i den almene boligsektor 2010-14 De almene boligafdelinger havde i gennemsnit forsikringsudgifter for 1.087 kr. pr. lejemålsenhed i 2014. Det er 23 % mere end i

Læs mere

INTERNATIONALE STUDERENDE I DANMARK UDDANNES SKÆVT

INTERNATIONALE STUDERENDE I DANMARK UDDANNES SKÆVT Maj 2016 INTERNATIONALE STUDERENDE I DANMARK UDDANNES SKÆVT AF CHEFKONSULENT SARAH GADE HANSEN, SGA@DI.DK OG STUD.SCIENT.OECON RIKKE RHODE NISSEN, RIRN@DI.DK Antallet af internationale studerende i Danmark

Læs mere

Orientering - Mentorforsøg med unge uden uddannelse

Orientering - Mentorforsøg med unge uden uddannelse Punkt 6. Orientering - Mentorforsøg med unge uden uddannelse 2012-3717 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til beskæftigelsesudvalget orientering evalueringen af Mentorforsøget til udsatte

Læs mere

A-kassernes administrationsudgifter udvikling og sammenligning af a-kasserne

A-kassernes administrationsudgifter udvikling og sammenligning af a-kasserne NOTAT 1. december 2011 A-kassernes administrationsudgifter udvikling og sammenligning af a-kasserne J.nr. 11-440-0001 Tilsynsenheden/PJE Der har siden slutningen af 1990 erne været et politisk ønske om

Læs mere

AMU-kurser løfter ufaglærtes løn med kr. året efter

AMU-kurser løfter ufaglærtes løn med kr. året efter AMU-kurser løfter ufaglærtes løn med 10.000 kr. året efter Blandt ufaglærte, der deltog i 2010, giver AMU-deltagelse en positiv estimeret effekt på lønindkomsten i 2011 på godt 10.000 kr. og på 9.000 kr.

Læs mere

Hvilke kommuner er bedst?

Hvilke kommuner er bedst? 08-0772 - MELA - 14.04.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Hvilke kommuner er bedst? Beskæftigelsesministeriet har offentliggjort en analyserapport om omfanget af sygefraværet.

Læs mere

VEJEN TIL GYMNASIET - HVEM GÅR VIA 10. KLASSE?

VEJEN TIL GYMNASIET - HVEM GÅR VIA 10. KLASSE? 15. maj 2006 af Niels Glavind Resumé: VEJEN TIL GYMNASIET - HVEM GÅR VIA 10. KLASSE? 10. klassernes fremtid er et af de mange elementer, som er i spil i forbindelse med diskussionerne om velfærdsreformer.

Læs mere

Uddannelse giver et markant længere arbejdsliv

Uddannelse giver et markant længere arbejdsliv Uddannelse giver et markant længere arbejdsliv Det giver 2-1 mio. kr. mere, at man tager en erhvervskompetencegivende uddannelse sammenlignet med, hvis man var forblevet ufaglært. Samfundet har også milliongevinster,

Læs mere

Praktikpladssøgende elever

Praktikpladssøgende elever Praktikpladssøgende elever Af Kontor for Analyse og Implementering, Undervisningsministeriet Med vækstpakken 2014 blev der stillet forslag om en mere aktiv indsats over for de praktikpladssøgende elever,

Læs mere

Analyse 27. marts 2014

Analyse 27. marts 2014 27. marts 214 Antallet af fattige i Danmark steg svagt i 212 Af Kristian Thor Jakobsen I 213 fremlagde et ekspertudvalg deres bud på en officiel fattigdomsgrænse i Danmark. Dette notat anvender denne fattigdomsgrænse

Læs mere

Kvinder og højtuddannede rammes af 40-års-model

Kvinder og højtuddannede rammes af 40-års-model Kvinder og højtuddannede rammes af 4-års-model Dansk Folkeparti har foreslået, at der indføres et krav om mindst 4 år på arbejdsmarkedet for at kunne modtage efterløn. Denne analyse tegner et billede af,

Læs mere

Forslag til mål, delmål og nøgletal for budget 2017

Forslag til mål, delmål og nøgletal for budget 2017 Forslag til mål, delmål og nøgletal for budget 2017 1. Mål på beskæftigelsesområdet 2. Samlet oversigt over budgetmål og nøgletal 3. Gennemgang af eksisterende og nye mål og nøgletal Mål på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

unge er hverken i job eller i uddannelse

unge er hverken i job eller i uddannelse 186. unge er hverken i job eller i uddannelse 186. unge under 3 år er hverken i job eller under uddannelse. Det svarer til hver sjette i unge dansker, når man ser på de seneste tal fra efteråret 15. Mere

Læs mere

Dataanalyse. Af Joanna Phermchai-Nielsen. Workshop d. 18. marts 2013

Dataanalyse. Af Joanna Phermchai-Nielsen. Workshop d. 18. marts 2013 Dataanalyse Af Joanna Phermchai-Nielsen Workshop d. 18. marts 2013 Kroniske og psykiske syge borgere (1) Sygdomsgrupper: - Kroniske sygdomme: Diabetes Hjertekarsygdomme Kroniske lungesygdomme Knogleskørhed

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for UDKAST Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 Frederiksværk-Hundested Oktober 2007 Side 1 af 28 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A

Læs mere

Mange unge ledige fra 90 erne er i dag på offentlig forsørgelse

Mange unge ledige fra 90 erne er i dag på offentlig forsørgelse De langtidsledige unge på kontanthjælp mistede fodfæstet på arbejdsmarkedet Mange unge ledige fra 9 erne er i dag på offentlig forsørgelse Under halvdelen af de unge, der modtog kontanthjælp i en længere

Læs mere

Hver tiende ufaglært står i arbejdsløshedskøen

Hver tiende ufaglært står i arbejdsløshedskøen Hver tiende ufaglært står i arbejdsløshedskøen Krisen har medført en betydelig stigning i arbejdsløsheden, hvor der er i dag over 1. personer, der står uden job. Når man ser på ledigheden fordelt på uddannelsesgrupper

Læs mere

Nydanske unge på erhvervsuddannelserne

Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Fakta om integration: Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Januar 2012 Fakta om integration: Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Udgiver: Social- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København

Læs mere

Økonomiske og beskæftigelsesmæssige konsekvenser af

Økonomiske og beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Faktaark: April 214 Økonomiske og beskæftigelsesmæssige konsekvenser af regeringens udspil til en beskæftigelsesreform Regeringens udspil til en reform af den aktive beskæftigelsesindsats indebærer en

Læs mere

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET PÅ BORNHOLM SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET PÅ BORNHOLM SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET PÅ BORNHOLM SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 OFFENTLIGT FORSØRGEDE Beskæftigelsen i Danmark er steget næsten uafbrudt siden

Læs mere

Analyse. Hvilke kontanthjælpsmodtagere vinder på at gå i arbejde et overblik? 12. juni 2015. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen

Analyse. Hvilke kontanthjælpsmodtagere vinder på at gå i arbejde et overblik? 12. juni 2015. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen Analyse 12. juni 2015 Hvilke kontanthjælpsmodtagere vinder på at gå i arbejde et overblik? Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen I Danmark har vi sammenlignet med andre lande en høj kompensationsgrad

Læs mere

Analyse 18. december 2014

Analyse 18. december 2014 18. december 214 Unge efterkommere med ikke-vestlig baggrund halter stadig efter danskere i uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen og Christoffer Jessen Weissert Unge med ikke-vestlig baggrund klarer

Læs mere

Hver 10. ung er hverken i job eller under uddannelse

Hver 10. ung er hverken i job eller under uddannelse Hver. ung er hverken i job eller under uddannelse Mere end 17. unge under 3 år var hverken i arbejde eller under uddannelse i slutningen af 1, og de 7. havde været inaktive i mindst måneder. Set i forhold

Læs mere

Hver sjette elev forlader skolen uden at bestå dansk og matematik

Hver sjette elev forlader skolen uden at bestå dansk og matematik Hver sjette elev forlader skolen uden at bestå dansk og matematik AE har set på resultaterne fra folkeskolens afgangsprøve for alle 9. klasseelever sidste sommer. Godt 16 procent eller mere end hver sjette

Læs mere

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I SOLRØD SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I SOLRØD SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I SOLRØD SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 OFFENTLIGT FORSØRGEDE Beskæftigelsen i Danmark er steget næsten uafbrudt siden

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Lemvig Kommune

Arbejdsmarkedet i Lemvig Kommune 12 Arbejdsmarkedet i Lemvig Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR LEMVIG... 3 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I LEMVIG... 4 BESKÆFTIGELSEN I LEMVIG STABILISERES...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE Til Social- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere