PCB. Den gule PCB-vejledning og beskrivelse for udførelse af PCB-sanering REVIDERET MARTS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PCB. Den gule PCB-vejledning og beskrivelse for udførelse af PCB-sanering REVIDERET MARTS"

Transkript

1 PCB Den gule PCB-vejledning og beskrivelse for udførelse af PCB-sanering REVIDERET MARTS 2020

2 Revideret december 2019 Revideret december 2019 Revideret december 2019 Indhold ASBEST Den grønne asbestvejledning og beskrivelse for udførelse af asbestsanering PCB Den gule PCB-vejledning og beskrivelse for udførelse af PCB-sanering BLY Den blå blyvejledning og beskrivelse for udførelse af blysanering STØV Den grå STØV-vejledning. Håndtering af historisk støv før nedrivning og miljøsanering Sektionen har udgivet disse 4 vejledninger. n Forord 3 n Indledning 4 n Generelt om arbejde med PCB 6 Love og regler vedr. arbejder med PCB 6 Pligter for rådgiver, bygherre og arbejdsgiver 6 Særlige velfærdsforanstaltninger 7 Personlig hygiejne 9 Uddannelse oplæring og instruktion 9 Personlige værnemidler 9 n Begrænsning af spredning af PCB til omgivelserne 14 Afskærmning af arbejdsområder 14 Afgasning ved arbejde med PCB 16 Luftrensere til rensning af luft og etablering af undertryk 17 Støvsugere til brug ved PCB-sanering 18 Brug af støvsuger og luftrenser i fugtigt miljø 19 Begrænsning af PCB-spredning til luft, jord og grundvand 19 n Hvor meget skal fjernes 20 Fuger 20 Termoruder 20 Maling 20 n Rengøring og oprydning efter PCB-sanering 22 n PCB-holdigt affald 24 Bortskaffelse af PCB-holdigt affald 24 Opbevaring af PCB-holdigt affald 25 n Prøvetagning og analyse 26 Prøvetagning 26 PCB-analyse 27 n Sammenfattende oversigt over foranstaltninger ved PCB-sanering 28 n Klorparaffiner 29

3 Forord Det miljø- og sundhedsskadelige stof PCB er et udbredt problem i danske bygninger. I takt med den stigende fokus på PCB i byggeriet, oplever medlemmerne af Nedrivning- og Miljøsanering en sektion i Dansk Byggeri en stigende efterspørgsel på sanering af byggematerialer med indhold af PCB. Sektionen har udarbejdet denne vejledning i god praksis ved sanering af PCB-holdige materialer. Heri angives, hvordan saneringsarbejdet skal gennemføres, så hensynet til sikkerhed, sundhed og miljø sikres. Vejledningen indeholder anvisninger og eksempler til brug ved sanering af PCB-holdige materialer. Den er udarbejdet med hjælp fra professionelle rådgivere og inddrager erfaringer samt viden fra ind- og udland. Vejledningen er til brug for bygherrer, rådgivere og entreprenører i forbindelse med planlægning samt gennemførelse af renoverings- og nedrivningsarbejde, som indebærer håndtering af PCB-holdige materialer. Denne udgave af vejledningen er en opdatering af den tidligere vejledning fra Den opdaterede udgave er baseret på den seneste lovgivning på området og inddrager en række af de erfaringer, som er opnået gennem branchens praktiske arbejde med PCB-sanering. I sektionen lægger vi stor vægt på, at kvaliteten af det arbejde, vores medlemmer udfører, er i orden. Derfor har sektionen også en uafhængig kontrolordning, som er med til at sikre høj kvalitet. Ordningen indebærer, at der jævnligt foretages kontrolbesøg der, hvor medlemmerne udfører sanering af asbest, bly og PCB. Med kontrolordningen sikres det, at medlemmerne følger de gældende regler, som er beskrevet i denne vejledning. Thomas Kingo Karlsen Formand for Nedrivning og Miljøsanering - en sektion i Dansk Byggeri 3

4 Indledning Vejledningens målgruppe og anvendelse Denne vejledning er udarbejdet til inspiration og hjælp i forbindelse med planlægning samt gennemførelse af nedrivnings- og renoveringsarbejder, der indbefatter håndtering og sanering af PCB-holdige materialer. Tilsvarende indtrådte et forbud mod lukkede anvendelser i Internationalt regnes PCB fortsat som et af de store miljøproblemer. Derfor er der verden over vedtaget handlingsplaner for at få indsamlet og destrueret PCB og PCBholdige produkter. Vejledningen er rettet mod saneringsprojekter, som udføres af personer, der har nedrivning og sanering som deres primære arbejdsområde. Hvad er PCB, og hvorfor er det farligt? PCB er en forkortelse for polyklorerede biphenyler. Polyklorerede biphenyler er en gruppe af kemiske stoffer, som er meget miljø- og sundhedsskadelige. Allerede i 1970-erne blev man klar over, at PCB er skadeligt for både mennesker og dyr. Derfor blev brugen af PCB i åbne anvendelser forbudt i Danmark pr. 1. januar PCB var i 1960-erne og 1970-erne et populært tilsætningsstof i mange produkter. PCB til kommerciel anvendelse fremstilles industrielt og er i udgangspunktet et olie-lignende stof, der besidder en række nyttige tekniske egenskaber. Særligt PCB s brandhæmmende og blødgørende egenskaber gjorde stoffet populært i store dele af industrien. PCB kan være skadeligt for helbredet og ved langvarig påvirkning med høje koncentrationer kan det medføre skader på forplantningsevne, lever, skjoldbruskkirtel, immunapparat og hormonsystem. Endvidere mistænkes PCB for at være kræftfremkaldende. Hvor findes PCB i byggeriet? PCB optræder som tilsætningsstof i en række byggematerialer, som bl.a. elastisk fugemasse, malinger og elektriske apparater. Når produkterne er fremstillet med et indhold af PCB, indgår disse under en fælles betegnelse - primære kilder. Derudover er PCB et flygtigt materiale, som kan spredes til og forurene andre materialer ved direkte kontakt, dette kaldes sekundær forurening. Slutteligt kan PCB blive optaget via afgasning i luften fra omkringliggende overflader. Dette kaldes tertiær forurening. PCB kan dermed afgasse fra primære kilder og føre til indeklimaproblemer i byggeriet. For at PCB kan håndteres forsvarligt i byggesagen, er det vigtigt, at der er fuld klarhed over, hvor der findes PCB samt hvilke koncentrationer af PCB, der er i materialet. I nedenstående tabel findes en oversigt over typiske byggematerialer med PCB (primære kilder). 4

5 PRODUKT ANVENDELSE ANVENDELSESPERIODE Fugemasse Termoruder Maling Kondensatorer, lavspænding Transformatorer Kondensatorer, højspænding Strømgennemføringer Gulvbelægning Hydraulikolie Oliefyldte kabler Beton- og mørtel tilsætning I Danmark er PCB blevet anvendt i stort omfang i elastiske fugematerialer til fugning omkring døre og vinduer, samt i dilatationsfuger imellem bygningselementer, f.eks. ved samlinger mellem betonfacadeelementer. PCB findes udbredt anvendt i kantforseglingen af termoruder. Der kendes til en række danske såvel som udenlandske producenter. PCB har været anvendt i visse typer af maling. Særligt i maling, hvor der stilles store krav til slidstyrke og vejrbestandighed, kan der forekomme høje koncentrationer. PCB findes udbredt anvendt i oliefyldte kondensatorer til en række forskellige lavspændingsformål, fx i belysningsarmaturer med lysstofrør. Det vides med sikkerhed, at kondensatorer med PCB er blevet anvendt i Danmark. PCB findes udbredt anvendt i oliefyldte transformatorer til højspændingsanlæg. Det vides med sikkerhed, at transformatorolie med PCB er blevet anvendt i Danmark. PCB findes udbredt anvendt i oliefyldte kondensatorer i forbindelse med høj- spændingsanlæg. Det vides med sikkerhed, at PCB-holdig olie er blevet anvendt i Danmark til kondensatorer. PCB findes anvendt i oliefyldte strøm- gennemføringer i forbindelse med høj- spændingsanlæg. Det vides ikke med sikkerhed, om PCB-olie er blevet anvendt i forbindelse med strømgennemføringer i Danmark. Skridsikre gulve med indhold af PCB kendes fra Norge og Sverige. Anvendelsen af skridsikre gulve med PCB i Danmark er ukendt. PCB er i nogen udstrækning blevet anvendt i hydraulikolie i Norden. Udbredelsen er imidlertid ikke fuldt ud kortlagt, og det kan ikke udelukkes, at hydraulikolie med PCB har været anvendt i Danmark. PCB er i nogen udstrækning blevet anvendt i oliefyldte kabler i Norden. Udbredelsen er imidlertid ikke fuldt ud kortlagt, og det kan ikke udelukkes, at kabler med PCB-holdig olie har været anvendt i Danmark. Beton og mørtelprodukter kan indeholde PCB-olie. Fra Norge kendes til eksempler på, at PCB har været anvendt som tilsætningsstof i beton- og mørtel-produkter. PCB er angiveligt blevet anvendt for at forbedre produkternes tekniske egenskaber, herunder at give dem bedre flydeevne (i selv-nivellerende gulvmørtel), bedre frostbestandighed og bedre vedhæftning (betonklæber). Hvorvidt PCB har været anvendt i beton- og mørtelprodukter til dansk byggeri, vides ikke (Danmark) Forbudt i Danmark (Danmark) Forbudt i Danmark (Danmark) Forbudt i Danmark (Danmark) Forbudt i Danmark (Danmark) Forbudt i Danmark (Danmark) Forbudt i Danmark 1986 Indtil 1980 (Norge) Ukendt omfang i Danmark Omfattet af forbud i Danmark 1986 ( ) Sverige Ukendt omfang i Danmark Omfattet af forbud i Danmark 1977 Ukendt omfang i Danmark Omfattet af forbud i Danmark 1986 Ukendt omfang i Danmark Omfattet af forbud i Danmark 1986 ( ) Norge Ukendt omfang i Danmark Omfattet af forbud i Danmark 1977 Tabel 1: Oversigt over kendte forekomster af PCB i byggeriet. Det formelle forbud i Danmark mod anvendelse af PCB-holdige produkter i åbne anvendelser (herunder fugematerialer) trådte officielt i kraft 1. januar PCB i lukkede anvendelse fx transformatorer blev først forbudt senere i

6 Generelt om arbejde med PCB Love og regler vedr. arbejder med PCB Arbejde med sundhedsskadelige stoffer, herunder PCB, er reguleret via forskellige love og regler i Danmark. For PCB gælder bl.a. følgende: Særlige regler for identifikation af PCB Særlige arbejdsmiljøregler for farligt arbejde Særlige regler for håndtering af affald Arbejdstilsynets instruks IN-9-3 beskriver Arbejdstilsynets praksis ved tilsyn af arbejde, hvor der er mistanke om PCB. Det gælder: Når PCB-holdige bygningsdele og materialer skal fjernes Når der gøres indgreb i bygningsdele og materialer med begrundet mistanke om indhold af PCB Når der arbejdes i lokaler, hvor der er konstateret PCB i indeluften Når der arbejdes i lokaler med risiko for PCB i indeluften Instruksen beskriver også, hvornår der skal stilles krav om at foretage undersøgelser og målinger for PCB. Håndtering af PCB-holdigt affald reguleres i Affaldsbekendtgørelsen nr af 18. december Pligter for rådgiver, bygherre og arbejdsgiver I forbindelse med arbejde, der hviler på et projekt, er der særlige regler for de forskellige parters (bygherre, rådgiver/ projekterende, entreprenør) pligter og ansvar i forhold til håndtering af PCB. Reglerne for bygherre fremgår af BEK. nr. 117 af 5. februar 2013 om bygherrens pligter og af affaldsbekendtgørelsen BEK nr. 224 af 08/03/2019. Reglerne for rådgivere og projekterende fremgår af BEK nr. 110 af 05/02/2013 om rådgiverens pligter, med senere ændringer. Krav til arbejdsgiveren fremgår af Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde (BEK nr af 16. december 2010). I henhold til Affaldsbekendtgørelsen har bygherren pligt til at gennemføre en screening før PCB forud for opstart af nedrivnings- eller renoveringsprojekter. Såfremt der i forbindelse med screeningen viser sig at være risiko for indhold af PCB i bygningen, har bygherre, iht. affaldsbekendtgørelsen, pligt til at foretage en kortlægning af de dele af bygningen, hvor der er risiko for indhold af PCB. Bygherre skal således identificere, vurdere og imødegå forekomster af PCB på projektarealer. Af AB-reglerne fremgår det, at bygherren er pligtig til at oplyse entreprenøren om særlige hindringer og risici ved arbejdet. PCB vurderes at være en betydende risiko, der kan have store praktiske og økonomiske konsekvenser for gennemførelsen af projektet. Dette betyder i praksis, at når arbejdet foretages i forbindelse med projekter, hvor der er mere end ét firma eller hvis der tilsammen er mere end 10 personer på byggepladsen samtidig, har bygherren også ansvar for at udarbejde en skriftlig plan for sikkerhed og sundhed. Som et vigtigt led i denne plan skal bygherren på byggepladstegningen indtegne, hvor der er PCB-holdige materialer. I forbindelse med udarbejdelse af planen skal bygherren sikre, at områder med PCB-holdige materialer er identificeret og afmærket tydeligt, inden arbejdet iværksættes. Videre, er bygherren ansvarlig for, at PCB-holdigt affald bliver anmeldt til kommunen og sorteret, opbevaret, transporteret samt bortskaffet korrekt. Den projekterende og rådgivende skal rådgive sin klient, typisk bygherren, om hvilke forundersøgelser der bør foretages før nedrivning eller renovering for at afdække omfang af PCB-holdige materialer. Den, der projekterer eller rådgiver, skal med sine angivelser i projektet sikre, at gældende regler kan overholdes i forbindelse med projektets gennemførelse. Ofte vil der være behov for at oplyse entreprenøren om særlige forhold, som indretning af arbejdsområde og metode, f.eks. i form af en særlig arbejdsbeskrivelse. Arbejdsgiveren har pligter i forhold til de ansatte. Af At-vejledning C.1.3 fremgår det således, at det er arbejdsgiverens pligt at udarbejde en skriftlig vurdering af arbejdets udførelse (APV). Arbejdsgiver skal endvidere sikre, at alle 6

7 arbejdsprocesser, der indebærer særlige risici, skal indrettes så farefrit som muligt samt sørge for grundig instruktion af medarbejderne. Unge under 18 år må ikke deltage i saneringsarbejde, hvor der er risiko for eksponering med PCB. Arbejde med miljøfarlige stoffer, herunder PCB, betragtes som værende farligt arbejde, hvilket stiller særlige krav til planlægning og udførelse. Af tabellen nedenfor fremgår en oversigt over ansvarsfordeling mellem bygherrer, rådgivere og arbejdsgivere. PCB regnes som farligt affald, når koncentrationen overstiger 50 mg/kg (PCB-total, målt som spidskoncentration). For farligt affald gælder, at det skal sorteres fra andet affald og bortskaffes til specialbehandling. Det er kommunen, der er myndighed, når det gælder anmeldelse og bortskaffelse af affald med PCB. Særlige velfærdsforanstaltninger Når der arbejdes med farlige stoffer, er det vigtigt, at de rette velfærdsforanstaltninger stilles til rådighed for de ansatte. Ved arbejde med PCB-sanering skal særlige velfærdsforanstaltninger indbefatte: Mulighed for sikker og ren opbevaring af personlige værnemidler Opdelte omklædningsfaciliteter med garderobeskabe et til gangtøj mv. og et til arbejdstøj Mulighed for bad og håndvask Spise- og hvileplads i ren zone Undtaget krav om særlige velfærdsforanstaltninger er arbejder af meget begrænset karakter. Det kan f.eks. være udskiftning af et vindue eller fjernelse af under 10 meter fuge med en varighed på under 8 timer. Når det gælder beskyttelse af personer, som arbejder med PCBholdige materialer, er det Arbejdstilsynet, der er myndighed. Velfærdsforanstaltninger rengøres hver dag af medarbejdere, som er instrueret i de særlige forhold, der gælder, når der kan være forurenet med PCB. 7

8 FASE/ROLLE BYGHERRE BYGHERRERÅDGIVER /PROJEKTERENDE ARBEJDSGIVER (ENTREPRENØR) Indledende Lovpligtig screening for PCB Forundersøgelser - prøver til laboratorier Rådgive bygherren om pligter i forhold til arbejdsmiljøloven Rådgive om behov for forundersøgelser Projektering Anmelde byggepladsen Anmelde affald Udarbejde Plan for Sikkerhed og Sundhed Udnævne en arbejdsmiljøkoordinator i projekteringsfasen Udnævne en arbejdsmiljøkoordinator i byggefasen Sikre at reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal kunne overholdes Angive særligt farligt arbejde og andre særlige risici Særlige risici skal vurderes og reduceres Oplysninger om særlige risici skal vurderes og indarbejdes i projektmatrialet Udarbejde skriftlig vurdering af særligt farligt arbejde Udarbejde arbejdsplan for det særligt farlige arbejde, som grundlag for instruktion af de medarbejdere, der skal udføre arbejdet Afgrænse sikkerhedsforanstaltninger i fællesområderne Kortlægning og håndtering af restrisici Byggepladsens indretning Opstart Oplyse entreprenøren om særlige risici fx PCB Sikre korrekt sortering, opbevaring og bortskaffelse af affald Instruere medarbejderne Etablere velfærdsforanstaltninger Afgrænse arbejdsområdet og etablere undertryk Sørge for at grænseværdier på filtreret afkastluft bliver overholdt Stille værnemidler til rådighed for medarbejdere Udførelse Koordinere arbejdsmiljøarbejdet Fagtilsyn af kontrol under udførelse Samarbejde med øvrige arbejdsgivere om samordningen, under hensyn til bygherrens koordinering Sanering og rengøring af arbejdsområde Bortskaffe PCB-holdigt affald Aflevering Foretage gennemgang af det udførte arbejde Slutkontrollere arbejde og rydde op Tabel 2: Oversigt over fordeling af ansvar. 8

9 Personlig hygiejne Ved arbejde med PCB-holdige materialer er den personlige hygiejne meget vigtig, idet PCB kan optages igennem huden og øjne samt overføres fra hænderne til munden. Særligt er det vigtigt, at der vaskes hænder og underarme inden der spises, drikkes eller ryges. Mad og drikke må ikke medtages i arbejdsområdet. Uddannelse oplæring og instruktion Arbejde med sanering af PCB-holdige materialer er farligt arbejde, der kræver særlig instruktion. Det er arbejdsgiverens pligt at sikre, at alle, der arbejder med PCB, har modtaget grundig instruktion og vejledning i, hvorledes arbejdet skal udføres. Instruktion skal foreligge på relevant sprog, og det skal kontrolleres, at instruktionen er forstået. Instruktionen bør som minimum omfatte: Orientering om PCB s farlighed Orientering om, hvorledes PCB optages i kroppen Orientering om, hvilke materialer der kan indeholde PCB Orientering om, hvordan saneringsarbejdet skal udføres Detaljeret gennemgang af de personlige værnemidler, som kræves anvendt Praktisk træning i brug af personlige værnemidler Orientering om krav til personlig hygiejne Gennemgang af arbejdspladsens indretning og drift Orientering om krav til opbevaring og bortskaffelse af affald Unge under 18 år må ikke deltage i saneringsarbejde, hvor der er risiko for eksponering med PCB. Den mundtlige instruktion af de ansatte skal suppleres af en skriftlig instruktion, som altid skal kunne findes i kopi på byggepladsen. Derudover bør der sammen med den skriftlige instruktion på byggepladsen findes en oversigt over de personer, som har modtaget den mundtlige instruktion. På denne måde er det muligt at følge op på, om eventuelt nye medarbejdere også har modtaget den mundtlige instruktion. Medarbejdere, som beskæftiger sig med PCB-sanering, bør desuden have gennemgået et PCB-kursus af minimum tre dages varighed, fx et AMU-kursus. Personlige værnemidler PCB er et sundhedsskadeligt stof, der kan optages i kroppen på flere måder: Gennem mund og næse (indånding og via mad og drikke) Gennem huden (og øjne) Ved arbejde med sanering af PCB er der risiko for, at PCB optages i kroppen: Ved direkte berøring, f.eks. håndtering uden handsker Ved indånding af støvpartikler eller dampe Arbejdstilsynet kræver derfor, at der anvendes særlige personlige værnemidler ved arbejde med PCB herunder: Specielle handsker der kan modstå PCB Åndedrætsværn med særlige filtre Heldragt ved støvende arbejde, eller ved risiko for afgasning Arbejdsmetoden og koncentrationen af PCB i de materialer, som saneres, har stor betydning for, hvor farligt arbejdet er, samt for hvilke værnemidler der bør anvendes i forbindelse med udførelsen. Støvende arbejde og arbejde hvor der sker en afgasning af PCB Arbejdstilsynets grænseværdi for arbejde med PCB er ng/m 3 (dog målt over 8 timer). Det accepteres normalt ikke, at denne værdi overskrides andet end kortvarigt og lejlighedsvist. Der bør dog som udgangspunkt foretages en konkret støvog afgasningsvurdering af arbejdet samt arbejdsmetoden med henblik på at vurdere de bedst egnede værnemidler og foranstaltninger til den konkrete opgave. 9

10 Vurderingen bør som minimum indbefatte: Arbejdets karakter og varighed Koncentrationen af PCB i de materialer, som bliver bearbejdet Udstyr og arbejdsmetoder, som anvendes Mulighederne for at undgå støv ved ændring af arbejdsprocesser Sektionen opfatter, at der er risiko for, at der forekommer PCB-holdigt støv i luften, hvis; Der arbejdes med materialer med et indhold af PCB, og arbejdet indebærer, at materialerne slibes, skæres, bores eller på anden måde mekanisk bearbejdes Der håndteres materialer med et indhold af PCB, hvorved der udvikles synligt støv (f.eks. opsamling af byggeaffald, som murbrokker, puds og betonstykker) Der foretages arbejde i rum, hvor der tidligere har foregået støvende arbejde med PCB-holdige materialer, og der endnu ikke er foretaget rengøring. Hvis indholdet af PCB i materialet overstiger 50 mg/kg (svarende til grænsen for farligt affald), er dette en væsentlig skærpende omstændighed ved vurdering af valg af værnemidler. Ved arbejde med bearbejdning af materialer med indhold af PCB på over 50 mg/kg, vurderes der at være risiko for udvikling af PCB-dampe. Ud fra et forsigtighedsprincip anbefaler sektionen at der anvendes kombinationsfiltre A2P3 uanset koncentrationen af PCB. Følgende værnemidler anbefales af sektionen ved sanering af PCB: Arbejde med Handsker af handskemateriale, der beskytter mod PCB. PCB > 50 mg/kg Som udgangspunkt heldækkende overtræksdragt, type 4. Ved arbejder, hvor PCB optræder i væskeform og indendørsarbejde, hvor der forventes høje koncentrationer af PCB i luften, anbefales type 3 overtræksdragter. Åndedrætsværn med tilførsel af friskluft eller åndedrætsværn med visir og turboenhed med kombinationsfilter A2P3 (gas- og støvfilter). Støvende arbejde Handsker af handskemateriale, der beskytter mod PCB med PCB < 50 mg/kg Heldækkende overtræksdragt, type 5 Åndedrætsværn med visir og turboenhed med kombinationsfilter A2P3 gas- og støvfilter) Ikke støvende arbejde med PCB < 50 mg/kg Handsker af handskemateriale, der beskytter mod PCB Åndedrætsværn med visir og turboenhed med kombinationsfilter A2P3 (gas- og støvfilter) Krav om brug af åndedrætsværn kan i visse tilfælde fraviges på baggrund af en konkret vurdering Tabel 3: Oversigt over krav til værnemidler 10

11 Handsker Der findes forskellige typer af handsker, som kan anvendes ved arbejde med PCB. Handsker af neoprentypen anvendes ofte til sanering af byggematerialer. Ved arbejde med væsker (f.eks. transformerolie med PCB) er handskens gennemtrængelighedsfaktor et vigtigt mål for tætheden af handsken. Faktoren er et mål for, hvor længe handsken kan holde PCB ude. Handsker af samme materiale, f.eks. neopren, kan godt have forskellige gennemtrængelighedsfaktorer. Producentens oplysninger om den specifikke handsketype bør altid kontrolleres. Tykkelse og opbygning har stor indflydelse på tætheden. Overtræksdragter Der findes en række producenter af overtræksdragter. De tilbyder hver især forskellige typer af overtræksdragter, som i varierende grad kan modstå støv og gasser med PCB. Arbejdstilsynet foreskriver type 4/5 (klasse 4/5) overtræksdragter. Type 5 dragter er de simpleste, og dragterne beskytter alene mod farligt støv. Type 4 dragter er støv- og spraytætte dragter, som tåler arbejde i fugtigt miljø. Ved mekanisk bearbejdning af materialer, fx bygningsfuger, sker der oftest en opvarmning af materialet. Ved opvarmning øges afgasningen af PCB til luften. Type 4 og 5 dragter er kun i begrænset omfang gastætte. Derfor anbefales væsketætte type 3 dragter med svejsede sømme til arbejde, hvor der forventes høje koncentrationer af PCB-gasser (dvs. PCB > ng/m 3 ). Når der anvendes gastætte dragter, er det vigtigt, at dragterne anvendes korrekt. Det vil sige, at dragten er hel og uden huller, samt at den passer i størrelsen, så dragten kan slutte helt tæt ved håndled og ankler. I praksis er det meget vanskeligt for en person selv at iklæde sig en heldragt korrekt. En hjælper vil normalt være nødvendig for at få dragten lukket helt og for at sikre, at åndedrætsværn monteres rigtigt. 11

12 ÅNDEDRÆTSVÆRN TIDSBEGRÆNSNINGER VED BRUG Filtrerende åndedrætsværn uden turboenhed (motor) eller forsyning af frisk luft Filtrerende åndedrætsværn må kun benyttes 3 timer om dagen, forudsat, at der holdes regelmæssige pauser. Hvis arbejdet strækker sig ud over 3 timer, skal der allerede fra arbejdets begyndelse bruges enten filtrerende åndedrætsværn med turboenhed eller trykluftforsynet åndedrætsværn. Åndedrætsværn med turboenhed (motor) eller forsyning af frisk luft Åndedrætsværn med motor eller forsyning af trykluft må ved lettere arbejde anvendes 6 timer om dagen forudsat, at der holdes regelmæssige pauser. Tabel 4: Arbejdstider ved brug af åndedrætsværn. 12

13 Åndedrætsværn Der findes en række producenter af åndedrætsværn, som hver især tilbyder forskellige typer af værnemidler. Arbejdstilsynet foreskriver åndedrætsværn med tilførsel af friskluft eller åndedrætsværn med visir og turboenhed med kombinationsfilter A2P3 (gas- og støvfilter). Masker af turbotypen uden lange slanger er de mest fleksible og anvendes oftest i praksis ved arbejde med sanering af bygningsmaterialer. Hvis der anvendes friskluftforsynede masker med tilgang af frisk luft, er det vigtigt at sikre, at det sted, hvorfra luften kommer, er ren og fri for PCB, samt andre farlige stoffer. Ligeledes et det vigtigt, at temperaturen tilpasses i den tilførte luft. Bemærk, at arbejde, der udføres iført værnemidler, ofte er meget varmt. Hertil kommer, at frisk luft til værnemidler ofte er tør luft. Det er derfor vigtigt, at der indtages væske i forbindelse med arbejdet. Når der vælges masker, er det vigtigt at vælge en masketype, der i kombination med den valgte dragt kan skabe en tætsluttende helhed. Det er vigtigt, at masken, som anvendes løbende, rengøres, og at den opbevares i rene omgivelser (fx en tætsluttende boks). Rengøres masken ikke efter brug, eller opbevares masken i støvede omgivelser, er der risiko for, at masken forurenes med partikler på den indvendige (rene) side af masken. Arbejdstider med åndedrætsværn Ved arbejde med åndedrætsværn gælder særlige arbejdstidsregler. Dette betyder, at folk, der arbejder med disse værnemidler, ikke kan arbejde lige så længe om dagen som folk uden åndedrætsværn. Vedligehold af gasfiltre Gasfiltre (A2-delen i kombinationsfiltret A2P3) består af aktivt kul, som har en begrænset levetid. Når levetiden er nået, vil filtret ikke længere tilbageholde PCB-dampe. Det er ikke umiddelbart muligt at afgøre, om levetiden er nået. PCBdampe kan ikke lugtes eller smages. Filtrets indre modstand stiger heller ikke, som det er tilfældet med støvfiltermasker. Det er derfor vigtigt, at producentens anvisninger følges nøje. Typiske levetider for gasfiltre til brug i åndedrætsværn er en til tre uger. Gasfiltre, der er taget i brug, kan ikke opbevares i længere tid. Af Arbejdstilsynets vejledning D.5.4 Vedr. åndedrætsværn og dets brug fremgår de nærmere regler for brug af forskellige typer af åndedrætsværn. Derudover kan leverandørerne af åndedrætsværn bidrage med yderligere oplysninger. 13

14 Begrænsning af spredning af PCB til omgivelserne Afskærmning af arbejdsområder I forbindelse med sanering er det vigtigt, at afgasningen af PCB styres: Af hensyn til de personer, der er beskæftiget med saneringsarbejdet Af hensyn til naboer og andre i nærområdet Med henblik på, at undgå yderligere PCB-kontaminering af indvendige overflader I det følgende gives en oversigt over foranstaltninger til begrænsning af PCB-spredning til omgivelserne. Der skelnes i beskrivelserne mellem støvende arbejde og ikke støvende arbejde. Eksempler på støvende arbejde er: - Sandblæsning af overflader - Fjernelse af fuger med elektrisk værktøj - Slibningen af murkanter - Rillefræsning, slibning, boring m.m. i overflader Eksempler på ikke støvende arbejde er: - Demontering af inventar, døre, gående vinduer m.m. - Fjernes af fuger med hobbykniv eller anden ikke motoriseret kniv - Rengøring Derudover skelnes der imellem arbejde med materialer, som har et indhold af PCB på henholdsvis over eller under 50 mg/kg. Dette skyldes, at der vurderes at være en øget risiko for afgasning af PCB, når der arbejdes med materialer, som har et højt indhold af PCB. 50 mg/kg svarer til grænsen for farligt affald. Eksempel på skærmvæg ved miljøsanering 14

15 INDENDØRSARBEJDE (støvende arbejde < 50 mg/kg) UDENDØRSARBEJDE (støvende arbejde) Arbejdsområdet afgrænses og skærmes ved: Opsætning af tætsluttende skærmvægge Tildækning af riste og ventilationskanaler i området Etablering af adgangssluser (minimum 2-kammer) Etablering af undertryk i arbejdsområder med konstant luftskifte (10 gange i time tilstræbes) Afkast fra udsugning af arbejdsområder forsynes med gasfiltre beregnet til at tilbageholde PCB Mekanisk værktøj forsynes med lokalt sug (støvsuger med støv- og gasfilter beregnet til at tilbageholde PCB) uanset, om det er afkast til det fri eller afkast til lukket arbejdsområde. INDENDØRSARBEJDE (PCB-koncentration > 50 mg/kg) Hvis koncentrationen af PCB i materialet overstiger 50 mg/kg, afgrænses og afskærmes området som ved indvendig støvende arbejde. Dette gælder også for ikke støvende arbejde, f.eks. fjernelse af fuger med kniv. Dette skyldes hensynet til begrænsning af afgasningen fra PCB-holdige materialer. INDENDØRSARBEJDE (ikke støvende arbejde og PCB-koncentration < 50 mg/kg) Der etableres afspærring til markering af arbejdszone. Indenfor denne kræves brug af værnemidler. Hvis der er tale om ikke støvende arbejde med materialer, hvor indholdet af PCB er under 50 mg/kg, vurderes der ikke at være behov for skærmvægge, sluser og undertryk. Som udgangspunkt skal arbejdsområdet afgrænses og skærmes ved: Opsætning af skærmvægge Etablering af adgangssluser (minimum 2-kammer) Hvis det vurderes nødvendigt, etableres der undertryk i arbejdsområdet for at undgå støvspredning udenfor arbejdsområdet Afkast fra udsugning af arbejdsområder forsynes med støv- og gasfiltre beregnet til at tilbageholde PCB Mekanisk værktøj forsynes med lokalt sug (støvsuger med støv- og gasfilter beregnet til at tilbageholde PCB). Der etableres afspærring til markering af arbejdszone. Indenfor denne kræves brug af værnemidler i passende afstand til det afskærmede område. Hvis støv kan bekæmpes effektivt ved kilden, eks. ved brug af kraftigt processug, befugtning eller lokalafskærmning og der kan opnås en tilstrækkelig sikkerhedsafstand til arbejdsstedet kan opsætning af skærmvægge, sluser og undertryk eventuelt udelades efter en nærmere konkret risikovurdering. UDENDØRSARBEJDE (ikke støvende og PCB-koncentration > 50 mg/kg) Hvis koncentrationen af PCB i materialet overstiger 50 mg/kg, afgrænses og afskærmes området som ved støvende arbejde. Kravene til afdækning gælder dermed også for ikke støvende arbejde, f.eks. fjernelse af fuger med kniv. Dette skyldes hensynet til begrænsning af afgasningen fra PCB-holdige materialer. Afkast fra udsugning af arbejdsområder forsynes med gasfilter beregnet til at tilbageholde PCB. Hvis arbejdet ikke er støvende, og det er muligt at etablere en respektafstand på mindst 10 meter, kan afskærmningen udelades efter en nærmere konkret risikovurdering. UDENDØRSARBEJDE (ikke støvende arbejde og PCB-koncentration < 50 mg/kg) Hvis arbejdet ikke er støvende og indholdet af PCB er < 50 mg/kg stilles der ikke krav om inddækning af arbejdsområdet. Arbejdsområdet skal dog fortsat afgrænses fra andre arbejder. Respektafstand på mindst 10 meter kan eventuelt reduceres efter en konkret risikovurdering. 15

16 I de tilfælde, hvor bygningen er delvist åben, fx under nedrivning eller facaderenovering, kan der være grænsetilfælde, hvor principperne for indvendigt arbejde kan være svære at følge. Her må der foretages en nærmere risikovurdering af, hvorvidt principperne for udvendigt arbejde kan benyttes. Afgasning ved arbejde med PCB PCB er et flygtigt stof, der normalt vil findes i luften omkring fuger og andre PCB-holdige materialer. Når der arbejdes med fugerne, vil koncentrationen af PCB i luften stige. Hvor meget koncentrationen stiger afhænger af en række forhold: Det bemærkes, at der er krav om, at afkastluft fra processug skal forsynes med gasfilter ved indendørs arbejde med materialer, der indeholder PCB over 50 mg/kg. Dette gøres for at begrænse spredning af PCB til indvendige overflader. Filtrering af afkastluften er særlig vigtig i saneringsområder for at nedbringe PCB-koncentrationen i indeklimaet. Sluser til arbejdsområdet bør i udgangspunktet være 3-kammer sluser med mulighed for omklædning. Hvor adgang sker til fællesområder eller områder, der ikke er byggeplads, skal der ske omklædning i slusen. Hvis sluserne grænser op til andre områder med krav om værnemidler, er omklædning ikke nødvendig. I sådanne tilfælde kan man nøjes med 2-kammer sluser. Koncentrationen af PCB i materialet. Indholdet af PCB i fuger og andre materialer er varierende, fra ganske få mg/kg op til ca mg/kg (svarende til 30%). Koncentrationen af PCB i luften vil normalt være proportionelt med indholdet af PCB i udgangsmaterialet. Hvor meget materialet opvarmes. Når der anvendes mekanisk værktøj (fx fugekniv eller fræseudstyr), stiger temperaturen i fugematerialet, og der vil derfor blive frigivet mere PCB til luften. Ved arbejde om sommeren kan der forventes væsentligt forhøjede koncentrationer af PCB i luften i forhold til i vinterperioden. 16

17 Mængden af løst affald. Når en PCB-holdig fuge fjernes, vil det give anledning til løst affald. Den samlede overflade på det affald, som opstår, vil være større end overfladen på den oprindelige fuge. Dette betyder, at hvis affaldet ikke løbende opsamles og bortskaffes, vil koncentrationen af PCB i luften på arbejdsstedet stige. Luftrensere til rensning af luft og etablering af undertryk Støv og gas med indhold af PCB frigives i mange tilfælde ved arbejde med PCB-holdige materialer. For at sikre, at PCB ikke spredes til følsomme områder, hvor folk ikke bærer værnemidler, skal der opsættes lette skærmvægge. Det kan f.eks. være i plast, som det kendes fra arbejde med asbest. For at sikre en optimal virkning af skærmvæggene er det vigtigt, at der er et konstant undertryk i arbejdszonen (ved udsugning af luft fra arbejdszonen). Hvor arbejdsområdet grænser op til offentlig vej eller bygninger, der er i brug, bør luftskiftet være mindst 10 gange pr. time. Hvor arbejdsområder grænser op til byggeplads eller mindre følsomme områder, skal der etableres undertryk, som hindrer spredning af støv og gasser. Afhængig af de aktuelle forhold kan kravet om 10 gange pr. time lempes efter en konkret risikovurdering. Når der etableres undertryk i lukkede arbejdszoner, er det vigtigt, at afkastluften filtreres på en forsvarlig måde. Afkastluften bør føres til fri luft i områder med god afstand til forbipasserende. Hvis det ikke er muligt at føre afkast til det fri, kan man i særlige situationer opsætte 2 til 3 luftrensere i serieforbindelse for at sikre, at der ikke sker udslip i tilfælde af, at filterne fejler. Luftrenserne, som kendes fra arbejde med asbest, kan i mange tilfælde ombygges, så de kan bruges til arbejde med PCB. På nogle modeller af luftrensere findes filtersystemer til PCB-gasser, som passer direkte på rensningsenheden. På andre modeller kræves der modifikationer af luftrenseren. Det bemærkes, at gasfiltre til opsamling af PCB typisk ikke fungerer ved for høje lufthastigheder. Levetiden på filtre til PCB-gasser er varierende og afhænger i praksis af de aktuelle luftkoncentrationer. Derfor bør producentens anvisninger følges. Gasfiltre til opsamling af PCB-gasser bør opbevares i diffusionstætte beholdere, når de ikke er i drift, da de ellers vil kunne give anledning til en utilsigtet afgasning. 17

18 Støvsugere til brug ved PCB-sanering Støvsugeren er et vigtigt redskab i forbindelse med PCBsanering. Støvsugeren anvendes direkte ved arbejdsstedet til begrænsning af udbredelsen af støv og gasser. Støvsugeren kan enten være håndholdt eller direkte tilkoblet værktøjet, hvis dette er muligt. Støvsugeren er ligeledes et vigtigt redskab til løbende opsamling af affald fra saneringsarbejdet og i forbindelse med slutrengøring. Støvsugeren skal som minimum være forsynet med H13 filtre Støvsugeren skal være forsynet med slangeafkast, så udblæsningsluften kan ledes til fri luft uden for arbejdszonen. Ved afkast til følsomme omgivelser, dvs. omgivelser hvor der befinder sig personer uden værnemidler, skal afkast ske gennem egnet filter Det er vigtigt, at den støvsuger, som anvendes, er egnet til PCB-arbejde. Ved valg af støvsuger til PCB-arbejde gælder: Støvsugeren skal have mulighed for opsamling i lukket posesystem til sikker håndtering af opsamlet affald. Cyklon-støvsugere, hvor luften ikke hele tiden passerer forbi det opsamlede materiale, har en mindre afgasning end posestøvsugere og vil derfor være at foretrække Slangelængde og dimension skal være tilpasset den aktuelle støvsuger og følge producentens anvisninger 18

19 Hvis der anvendes støvsuger uden tilstrækkelige filtre, vil der kunne ske en væsentlig spredning af PCB til omgivelserne. Støvsugerens filtre bør løbende kontrolleres, og mekaniske filtre renses. Levetiden på filtre til opsamling af PCB-gasser er varierende, og derfor bør producentens anvisninger følges. Brug af støvsuger og luftrenser i fugtigt miljø H13 filtre og tilsvarende finmaskede filtre bør ikke anvendes i fugtige og våde omgivelser. Ved sug gennem fugtige og våde filtre er der risiko for pludseligt kollaps eller gennembrud af filtrene, hvilket straks vil føre til en spredning af støv og gasser til omgivelserne. Ved gennembrud af støvfiltre, der anvendes som forfiltre for gasfiltre, er der stor risiko for, at de dyre gasfiltre ødelægges. Begrænsning af PCB-spredning til luft, jord og grundvand Erfaringer viser, at PCB let spredes til luften og tilgrænsende materialer. Ved sanering er det derfor vigtigt, at entreprenøren udfører arbejdet, så spredningen af PCB begrænses mest muligt. Luftafkast til det fri Luftvejledningen fra Miljøstyrelsen stiller krav til, hvor meget PCB der må være i afkastluften fra processer. Det betyder, at koncentrationen af PCB i afkastluften fra f.eks. miljøbokse, støvsugere mm. ikke må overstige 500 ng/m 3. Dette er årsagen til, at der normalt kræves kulfiltrering af afkastluften. Tildækning af jord Ved arbejde på ubefæstede arealer skal der træffes foranstaltninger til at beskytte jorden mod rester af PCB.Foranstaltninger til beskyttelse af jorden kan f.eks. være udlægning af plastik, plader eller anden belægning, hvorfra rester af løst affald med indhold af PCB kan opsamles. Tildækning af afløb Ved arbejde på befæstede arealer skal regnvandsriste m.m. tildækkes, så rester af PCB og andet løst affald ikke ledes til kloak. 19

20 Hvor meget skal fjernes Fuger Elastiske fuger fra perioden ca til 1977 indeholder ofte PCB i høje koncentrationer. PCB-holdige fuger fjernes af forskellige årsager: Ved fjernelse af fuger fra bygninger i drift er det vigtigt, at fugerne fjernes fuldstændigt. Dårligt afrensede overflader med rester af fugemateriale kan i værste fald føre til en forøgelse af PCB-koncentrationen i indeluften. 1. Koncentrationen af PCB i indeluften overskrider de grænseværdier, som Sundhedsstyrelsen foreskriver 2. Bygningen nedrives, og farligt affald skal udsorteres 3. Fugerne er i dårlig stand og skal udskiftes 4. Udskiftning af vinduer og døre m.m. På grund af PCBs særlige kemiske egenskaber, spredes det let til tilgrænsende materialer. Ved sanering af fuger vil det derfor normalvis være nødvendigt at fjerne en del af de tilgrænsende konstruktioner - fx murkanter eller vinduesrammer. Hvor meget det er nødvendigt at fjerne, afhænger af de konkrete forhold og formålet med saneringen. Typisk fjernes 2-50 mm af det tilgrænsende materiale. Termoruder PCB findes udbredt i forseglingslimen på ældre termoruder fra perioden ca Indeholder termorudernes forsegling PCB, vil rammen omkring ruden typisk være forurenet med PCB. Rammer såvel som ruder udsorteres og bortskaffes. En undersøgelse af, om termoruderne indeholder PCB, vil normalt kræve, at ruderne tages ud. Det må forventes, at ruden efterfølgende må kasseres. Bemærk, at der ofte findes stemplet oplysninger omkring producent og produktionstidspunkt indvendigt på afstandsstykket. Maling PCB har været anvendt i visse former for maling. Således er det kendt, at en række typer af betonmaling og stålmaling indeholder PCB. Malede overflader i rum med PCB-holdige fuger ses ofte at have et vist indhold af PCB, dette skyldes ofte spredning til malingen via luften. Sanering af maling på beton med indhold af PCB udføres typisk ved blæsning eller fræsning. Arbejdet er normalt meget støvende og kræver særlige tiltag til begrænsning af støv, fx kraftigt lokalt sug i telt eller anden tæt inddækning. 20

21 Våde processer og anvendelse af vand til bekæmpelse af støv vil normalt kun kunne tillades af de lokale miljømyndigheder, hvis der etableres særlige systemer til opsamling af vand med PCB. Ved vådt arbejde er det vigtigt at sikre, at de anvendte filtersystemer hele tiden holdes tørre. Fugt i filtrene vil kunne medføre pludselige nedbrud af filtrene. Ved afrensning af maling, bør der så vidt muligt vælges udstyr med lav rotationshastighed. Slibende værktøj, der med stor hastighed bearbejder en malet overflade, vil have tendens til at udvikle mere respirabelt støv, end f.eks. fræsende udstyr, der med lavere hastighed bearbejder materialet. Bemærk, at der generelt gælder regler for støvende arbejde på byggepladsen. Grænseværdien for støv er henholdsvis 10 mg/m 3 for mineralsk inert støv og 5 mg/m 3 for respirabelt mineralsk støv. Ved bearbejdning af beton og tegl vægge med puds udvikles der kvartsstøv, som har en grænseværdi på 0,3 mg /m 3 og 0,1 mg/m 3 for respirabelt kvartsstøv (jf. Arbejdstilsynets grænseværdier for luftforurening jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 655 af 31. maj 2018 om grænseværdier for stoffer og materialebilag 2). 21

22 Rengøring og oprydning efter PCB-sanering Indvendig rengøring efter sanering Løst affald opsamles løbende mens arbejdet foregår Efter endt sanering foretages en støvsugning af overflader i arbejdsområdet (støvsuger med type H13 filtre) Støvvægge, sug m.m. nedtages, og overflader inden for arbejdsområdet aftørres med fugtige klude Udvendig rengøring efter sanering Løst affald opsamles løbende mens arbejdet pågår Efter endt sanering ryddes arbejdsområdet Afdækningsmateriale til beskyttelse af jord rulles sammen og bortskaffes Faste belægninger og overflader støvsuges Eventuelle stilladser og arbejdsplatforme støvsuges Området eftergås for eventuelle rester af løst affald Rengøring af værktøj og udstyr Udstyr, der har været anvendt til sanering, renses Håndværktøj rengøres for støv og fugerester Støv fjernes med støvsuger i kombination med fugtige klude Fugerester afrenses med acetone Miljøbokse, støvsugere, aftrækskanaler og slanger tømmes for rester af støv og løst materiale. Støvfiltre renses og udskiftes (eller forsegles) Handsker og dragter (1-gangstyper) bortskaffes som affald Åndedrætsværn eftergås og renses Filtre udskiftes (jf. producentens retningslinjer) Kulfiltre til sugeudstyr efterses, og driftsjournaler udfyldes Tabel 5: Rengøring efter PCB-sanering. 22

23 Som regel er arbejde med sanering af PCB-holdige materialer (typisk afrensning af maling eller fugemasse) et meget støvende arbejde. Derfor er ordentlig rengøring under og efter saneringen vigtigt. Der er med til at sikre, at de folk, der skal opholde sig i området efter sanering, ikke udsættes for sundhedsskadeligt støv eller dampe med indhold af PCB. Derudover er det vigtigt at begrænse spredningen af PCB til det ydre miljø, eksempelvis overfladejorden omkring bygningen eller kloaksystemet. Sektionen anbefaler, at slutrengøring af arbejdsområder og udstyr altid dokumenteres, samt at dokumentationen indgår i entreprenørens generelle kvalitetssikringsarbejde. Ved overdragelse af området til videre arbejde anbefales det at inddrage bygherrens arbejdsmiljøkoordinator og repræsentanter fra arbejdsmiljøorganisationen i de firmaer og brugere, som efterfølgende skal arbejde i området. 23

24 PCB-holdigt affald Bortskaffelse af PCB-holdigt affald PCB er et miljøskadeligt stof, som er på listen over farligt affald. Det betyder, at der gælder særlige regler for håndtering og bortskaffelse af PCB-holdigt affald. I Danmark gælder, at affald med indhold af en PCB-total på mere 50 mg/kg er farligt affald. I Danmark er der på nationalt plan p.t. ikke fastsat regler for, hvornår affald kan betragtes som rent. Flere kommuner anvender i dag 0,1 mg/kg, som grænsen for hvornår materialer betragtes som rene. Affald med indhold af PCB på mere end 50 mg/kg (PCBtotal) er farligt affald og skal bortskaffes til anlæg, som er godkendt til at modtage farligt affald med PCB. Kommunernes muligheder for anvisning af PCB-holdigt affald bestemmes i praksis oftest af, hvilke godkendte behandlingsanlæg der ligger i området. Typisk vil beton og andet ikke forbrændingsegnet affald blive anvist til deponering. Træ og andet brændbart affald vil blive anvist til forbrænding. Affaldet skal anmeldes til kommunen, hvis der er farligt affald, eller hvis affaldsmængderne overstiger 1 tons eller projektarealet er over 10 m 2. I henhold til Restproduktbekendtgørelsen (BEK nr 1672 af 15/12/2016) kan lettere forurenet byggeaffald med PCBindhold på op til 2 mg/kg nyttiggøres uden tilladelse, som AFFALDSTYPE Bygge- og anlægsaffald herunder fugemasse, kantlister fra termoruder, beton mm. med indhold af PCB-total> 50 mg/kg. Bygge- og anlægsaffald herunder beton, fugemasse og termoruder med indhold af PCB-total: 50 mg/kg > PCB > 2 mg. Malet metal med indhold af PCB-total: 50 mg/kg > PCB > 0,1 mg. Forbrændingsegnet affald med indhold af PCB-total: 50 mg/kg > PCB-total > 0,1 mg/kg. Nyttiggørelsesegnet affald (eks. beton og tegl) med indhold af PCB-total: 2 mg/kg > PCB-total > 0,1 mg/kg. KATEGORISERING Farligt affald til specialbehandling (EAK kode: ) Forurenet affald til kontrolleret deponi (EAK kode: ) Skrothandler (EAK kode: ) Forurenet affald til forbrændingsanlæg (EAK kode: ) Kan nyttiggøres uden tilladelse under en række særlige krav og betingelser (EAK kode: ) Ikke forurenet affald PCB-total < 0,1 mg/kg Kan frit genanvendes (EAK kode: En ikke fremhævet kode under hovedgruppe 17 - byggeaffald og anlægsaffald.) Tabel 6: Affaldskategorier for bortskaffelse af PCB-holdigt byggeaffald. 24

25 erstatning for primære råstoffer i bygge- og anlægsarbejder. Der er dog en række særlige krav og betingelser til anvendelsen uden tilladelse. Det skal bemærkes, at grænsen er angivet som højeste værdi målt i overfladen. I Danmark gælder det generelt, at genanvendelige affaldsfraktioner skal genanvendes. Det betyder i praksis, at alt genanvendeligt byggeaffald (fx beton og tegl) skal sorteres og genanvendes. For at der kan ske en genanvendelse, skal materialerne være rene og kildesorterede, så det sikres, at der ikke kan ske en miljøskadelig udsivning til jord og grundvand. Dette indebærer, at maling med miljøskadelige stoffer, som f.eks. PCB, skal afrenses, før materialerne kan genanvendes. Deponering af genanvendelige materialer er ikke tilladt i Danmark. Kun i tilfælde hvor det vurderes, at det ikke er muligt med rimelige midler at afrense betonen, kan deponi komme på tale. Alle materialer, der efter rensning kan genanvendes (fx beton med PCB-holdig maling), skal renses, uanset at det kan være en billigere løsning at deponere betonen. Deponering af genanvendelige materialer vil derfor ikke kunne ske uden dispensation fra kommunen. Opbevaring af PCB-holdigt affald Der er vigtigt, at PCB-holdigt affald opbevares korrekt for at undgå spredning af PCB til omgivelserne. De forskellige kommuner samt modtageanlæg har i nogen grad forskellige krav og anvisninger, der følges lokalt. Hvor andet ikke er angivet, gælder følgende: PCB-holdigt affald skal opbevares i lukkede beholdere eller containere, så regn og øvrigt vejrlig ikke fører til spredning af PCB PCB-holdigt affald bør så vidt muligt ikke opbevares i bygninger, hvor folk uden værnemidler færdes PCB-holdigt affald bør så vidt muligt ikke opbevares indendørs i bygninger, hvor fortsat drift forudsættes PCB >50 er farligt affald og skal derfor opbevares aflåst Containere og beholdere til opbevaring af PCB-holdigt affald mærkes, så det er tydeligt for alle, hvad indholdet er. Mærkningen bør indeholde angivelse af, hvilken type affald der er tale om f.eks. fugerester, termoruder, karmtræ, beton. Endvidere bør mærkningen angive koncentrationen af PCB, fx om det er farligt affald eller affald til deponering eller forbrænding. 25

26 Prøvetagning og analyse Prøvetagning Ved prøvetagning af PCB-holdige bygningsmaterialer er der en række forhold, man bør være opmærksom på: PCB spredes meget let. Dette betyder, at hvis man f.eks. anvender den samme kniv til at skære prøver ud af flere fuger, vil alle prøver typisk have et indhold af PCB. Det er derfor vigtigt, at det er helt rent værktøj, som anvendes (fx kniv med engangsblade). analysere prøven. Typisk ønsker laboratoriet ca. 2 gram maling, hvilket svarer til malingen fra et område svarende til ca. 10 x 10 cm. Ofte sidder malingen så godt fast, at det kan være nødvendigt at bearbejde overfladen hårdt. Det betyder, at der er risiko for, at dele af det underliggende materiale kommer med i prøven. På laboratoriet bestemmes vægtprocenten af PCB i prøven. Det betyder, at koncentrationen af PCB i prøven falder, hvis der kommer underliggende materiale med i prøven. Ved prøvetagning af malinger er det vigtigt at være opmærksom på, at tykkelsen af prøven har stor betydning for resultatet, dvs. hvor dybt ind i underlaget prøven tages. Ved tynde lag kan det være vanskeligt at samle tilstrækkeligt mængder af materialet til, at laboratoriet kan PCB prøver skal opbevares i tætsluttende beholder. PCB spredes let. Prøver skal derfor opbevares i damptætte beholdere, fx glas- eller metalbeholdere. Anvendelse af plastikemballage vil kunne medføre, at rene prøver forurenes. 26

27 Koncentrationen af PCB er varierende. Der ses ofte store forskelle i koncentrationen af PCB i samme fuge. Dette kan bl.a. skyldes forskellige vejrligspåvirkninger eller variationer i produktionen. I fugematerialer er det ikke ualmindeligt, at koncentrationen af PCB kan nå op på mg/kg. Hvilket svarer til 10-30% af fugematerialet. Meget lave værdier (mindre end 1 mg/kg) er dog mindst lige så almindelige. PCB er sundhedsfarligt. Ved udtagning af prøver skal der anvendes egnede personlige værnemidler ved håndtering af PCB-holdige prøver. Værnemidlerne bør således tilpasses situationen PCB-analyse Der findes i dag en række laboratorier, der tilbyder at analysere for PCB i bygningsmaterialer. De analyser, som tilbydes, er ofte ikke ens, og man bør derfor se sig godt for, når man sender prøver til analyse. Man bør bl.a. overveje: Mængden af prøvemateriale. Der er forskel på, hvor meget prøvemateriale laboratoriet skal bruge for at kunne bestemme indholdet af PCB i prøven. Det er altid en god idé at tale med laboratoriet, inden prøverne udtages. Leveringstiden (typisk 10 arbejdsdage, men kan mod merbetaling forkortes). Om det er GC-ECD eller GC-MS-analyser. GC-ECD og GC-MS er to forskellige analysemetoder, som typisk anvendes ved analyse for PCB. GC-ECD analyser kan have svært ved at adskille PCB fra andre beslægtede stoffer. Derudover er GC-ECD analyser ofte lidt billigere end GC-MS-analyser. Detektionsgrænsen. Detektionsgrænsen er et udtryk for, hvor lave indhold af PCB, som kan måles i prøverne. Grænserne afhænger af hvilke materialer, der måles på (f.eks. fugemateriale, maling eller beton). Det er derfor vigtigt at sikre, at de analyser som bestilles, kan levere de svar, som er krævet. Hvilke PCB-varianter (også kaldet kongener) analysen inkluderer. PCB er en gruppe på i alt 209 forskellige PCB-kongener, der i praksis optræder i en blanding i de materialer, som undersøges. Typisk måler laboratoriet på 7 udvalgte PCB-varianter. Dette kaldes populært PCB-7 og er næsten standard hos alle laboratorier. PCB-7 udgør i praksis ca. 20% af det samlede PCB-indhold. Ved sammenligning af analyseresultater med grænseværdier og myndighedskrav, er det vigtigt at bemærke, at nogle grænseværdier er gældende for PCB-7, mens andre er baseret på det totale indhold. Om det er akkrediterede analyser. Nogle myndigheder stiller krav om, at analyserne skal være akkrediterede. Det vil sige, at de skal være udført efter bestemte forskrifter og være kvalitetssikrede. n Koncentration af PCB i materialer måles typisk i mg/kg (milligram målt PCB pr. kg undersøgt materiale). I nogle tilfælde anvendes måleenheden ppm (parts pr. million) 1 ppm = 1 mg/kg. n PCB-total beregnes normalt som 5 x PCB-7 (PCB-7 er den værdi som ofte oplyses af laboratoriet) n Koncentrationen af PCB i luft opgives typisk som mg/m 3 (milligram PCB pr. kubikmeter undersøgt luft.) n Koncentrationerne af PCB i indeluft er ofte meget lave, og måleenheden ng/m 3 (nanogram pr. kubikmeter) ses ofte anvendt. 27

28 Sammenfattende oversigt over foranstaltninger ved PCB-sanering Indvendigt arbejde Udvendigt arbejde Foranstaltninger / krav PCB > 50 mg/kg Støvende arbejde PCB < 50 mg/kg Ikke støvende arbejde PCB < 50 mg/kg PCB > 50 mg/kg Støvende arbejde PCB < 50 mg/kg Ikke støvende arbejde PCB < 50 mg/kg Risikovurdering / APV x x x x x x Instruere medarbejdere x x x x x x Anmelde affald x x x x x x Farligt affald x x Velfærdsforanstalt-ninger (miljøvogn) x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 Afgrænse arbejdsområde x x x x x x Skilte ved arbejdsområde x x x x x x Arbejdsområde med undertryk x x x 2 x 2 Punktsug ved værktøj x x x x Handsker (PCB-resistente) x x x x x x Dragter (Type 3/4) x x Dragter (Type 5/6) x x Masker (A2P3 filter) x x x 3 x x x 3 1 Miljøvogn er påkrævet bortset fra ved arbejder under 1 dags varighed. Ved arbejder under 1 dags varighed skal der være adgang til omklædningsrum, håndvask og bruserum i nærheden af arbejdsstedet. 2 Efter en konkret risikovurdering kan undertryk ved udvendige arbejder fraviges, såfremt støv og emissioner kan bekæmpes effektivt ved kilden, eks. ved brug af passende sikkerhedsafstand til arbejdsstedet, kraftigt processug og evt. lokal afskærmning. 3 Efter en konkret risikovurdering af ikke støvende arbejder med PCB < 50 mg/kg kan kravet om ansigtsmasker med A2P3 filter lempes til P3 filtermasker eller evt. helt fraviges. 28

29 Klorparaffiner Klorparaffiner er et kemisk stof, der er beslægtet med PCB, og som besidder en række af de samme tekniske egenskaber. I takt med at PCB blev forbudt og udfaset fra byggeriet, blev anvendelse af klorparaffiner mere almindelig. De miljø- og sundhedsskadelige virkninger af klorparaffiner er ikke så velbelyste som for PCB, og reglerne for udsortering og håndtering af klorparaffiner er ikke klare. Klorparaffiner har i lighed med PCB været anvendt i fugematerialer, limprodukter og malinger. Ved koncentrationer af kortkædede klorparaffiner over mg/kg anbefaler sektionen, at der anvendes de samme værnemidler, som ved arbejde med PCB over 50 mg/kg. Ved kortkædede klorparaffiner med et indhold over mg/kg (over 0,1%), men under mg/kg, anbefaler sektionen værnemidler, som ved arbejde med PCB under 50 mg/kg svarende. Klorparaffiner opdeles normalt i 3 grupper; kort-, mellem og langkædede klorparaffiner. De kortkædede klorparaffiner vurderes at være de mest miljø- og sundhedsskadelige. Flere kommuner rundt om i landet stiller i dag krav om, at farligt affald med kortkædede klorparaffiner udsorteres. Affald med mere end 0,25% (svarende til et indhold på mg/kg) kortkædede klorparaffiner karakteriseres som farligt affald. Identifikation og prøvetagninger vil normalt ske på samme måde som for PCB mg/kg svarer til afskæringskriteriet mht. økotoxitet, samt tidligere anbefalinger fra sektionen. Ved arbejde med mellem- og langkædede klorparaffiner bør der af forsigtighedsprincip anvendes: Filtrerende åndedrætsværn med P2 filter Handsker svarende til arbejde med PCB Støvafvisende overtræksdragt (Type 5) 29

30 Her fjernes PCB-fuger fra facadeelementer. Sikkerhedshjelm, støvdragt og åndedrætsværn med turboenhed. 30

31

32 Den gule PCB-vejledning og beskrivelse for udførelse af PCB-sanering Udgiver: Nedrivning og Miljøsanering - en sektion i Dansk Byggeri Forfattet af Golder Associates A/S. Nærværende vejledning er en ny udgave af den tidligere asbestvejledning. LEMON DESIGN

PCB VEJLEDNING VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF PCB-SANERING DANSK ASBESTFORENING 2010 WWW.PCB-ASBEST.DK

PCB VEJLEDNING VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF PCB-SANERING DANSK ASBESTFORENING 2010 WWW.PCB-ASBEST.DK pcb brochure:layout 1 18/03/10 10:16 Side 1 PCB VEJLEDNING VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF PCB-SANERING DANSK ASBESTFORENING 2010 WWW.PCB-ASBEST.DK pcb brochure:layout 1 2 18/03/10 10:16 Side

Læs mere

Vejledende retningslinjer for sanering af PCB

Vejledende retningslinjer for sanering af PCB Dansk Asbestforening Vejledende retningslinjer for sanering af PCB November 2009 Golder Associates A/S 1 Forord Det miljø- og sundhedsskadelige stof PCB har vist sig at være et udbredt problem i danske

Læs mere

Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger

Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger Gregersensvej 3 2630 Taastrup Tlf. +45 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Indledning Denne

Læs mere

Kortlægning af miljøfremmede stoffer og materialer? Kirill Kongstad og Niels Trap

Kortlægning af miljøfremmede stoffer og materialer? Kirill Kongstad og Niels Trap Kortlægning af miljøfremmede stoffer og materialer? Kirill Kongstad og Niels Trap 5. februar 2018 I det følgende ü Hvad er formålet med arbejdet? ühvad forskellen på kortlægning og screening? ühvilke stoffer

Læs mere

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune..

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune.. Anmeldelse af byggeaffald Bygge- og anlægsaffald skal anmeldes, hvis byggearbejdet vil medføre mere end 1 tons affald, eller hvis renoveringen eller nedrivningen berører en bygning eller et anlæg på et

Læs mere

Mandrup. Mandrup Arkitekt Ingeniør Tlf.: 86 60 15 88. Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5.

Mandrup. Mandrup Arkitekt Ingeniør Tlf.: 86 60 15 88. Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5. Rekvirent: Viborg Kommune Prinsens Allé 5 8800 Viborg Mandrup Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5.2015 Mandrup Tlf.: 86 60 15 88 Randersvej 12 www.jensmandrup.dk

Læs mere

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Vejledning om PCB i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Februar 2013 1 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

B I L A G 2. Alle afløb i bygningen skal tildækkes inden en sanering.

B I L A G 2. Alle afløb i bygningen skal tildækkes inden en sanering. HÅNDTERING AF FORURENET OG FARLIGT AFFALD Generelle retningslinjer Gældende for alt saneringsarbejde er, at det planlægges og udføres, så støvende arbejde i videst muligt omfang begrænses. Generelt gældende

Læs mere

Nedknusningen skal anmeldes til kommunen mindst 14 dage i forvejen og anmeldelsen skal indeholde:

Nedknusningen skal anmeldes til kommunen mindst 14 dage i forvejen og anmeldelsen skal indeholde: SCREENING, KORTLÆGNING OG ANMELDELSE AF PCB, FARLIGT AFFALD, SAMT ALM. BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD 1. Oplysninger om ejendom, bygherre og entreprenør 1A. Byggeriets/anlægsarbejdets adresse: Adresse: Postnr:

Læs mere

Asbestaffald skal anmeldes særskilt. Skemaet for anmeldelse af asbestaffald kan ses på www.taarnby.dk/affald.

Asbestaffald skal anmeldes særskilt. Skemaet for anmeldelse af asbestaffald kan ses på www.taarnby.dk/affald. TÅRNBY KOMMUNE Anmeldelsen sendes til: Tårnby Kommune Teknisk Forvaltning Amager Landevej 76 2770 Kastrup tf@taarnby.dk Du har pligt til at anmelde byggeaffald og byggeaffald med PCB til kommunen, mindst

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald samt screening for PCB-holdigt affald 1.0 STAMOPLYSNINGER Aktivitetsadresse: Matrikel nr.: Opførelsessår: Bygningsnr.: Renoveringsår:

Læs mere

Børnehuset Foto af Børnehuset

Børnehuset Foto af Børnehuset - historien om Børnehuset Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Børnehuset i Holte Opført 1971 Børnehave og vuggestue Børnehuset Foto af Børnehuset 1 Projektets parter Bygherre:

Læs mere

Håndtering af PCBholdige. Vejledning udarbejdet for Miljøstyrelsen af Grontmij-Cowi. 10. Oktober 2014

Håndtering af PCBholdige. Vejledning udarbejdet for Miljøstyrelsen af Grontmij-Cowi. 10. Oktober 2014 Håndtering af PCBholdige termoruder 1 Vejledning udarbejdet for Miljøstyrelsen af Grontmij-Cowi Majbrith Langeland, Teknisk chef Contamination Management 10. Oktober 2014 PCB Anvendelse i byggeriet i Danmark

Læs mere

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi behandler PCB-holdigt sikkert bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi løser PCB-problemer PCB i bygninger udgør et sundheds- og miljømæssigt problem. Det erkender kommuner, centrale

Læs mere

PCB-REGISTRERING RUGVÆNGET/SYDVÆNGET ALLERØD. Udarbejdet for: Boligkontoret Danmark Afdelingskontoret Allerød Kirkevænget 8A 3450 Allerød

PCB-REGISTRERING RUGVÆNGET/SYDVÆNGET ALLERØD. Udarbejdet for: Boligkontoret Danmark Afdelingskontoret Allerød Kirkevænget 8A 3450 Allerød Maglebjergvej 6, 1. DK-2800 Kgs. Lyngby Tlf.: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com http://www.golderassociates.dk PCB-REGISTRERING RUGVÆNGET/SYDVÆNGET ALLERØD Udarbejdet for: Boligkontoret

Læs mere

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer SKEMAET SKAL ANVENDES VED: Roskilde Kommune Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer Nedrivning og renovering

Læs mere

MINI-GUIDE. Sikker afrensning!! - lad specialisten udføre arbejdet. Miljøfarlige stoffer i bygninger

MINI-GUIDE. Sikker afrensning!! - lad specialisten udføre arbejdet. Miljøfarlige stoffer i bygninger Miljøfarlige stoffer i bygninger MINI-GUIDE Asbest, PCB, klorerede paraffiner (KP), bly og andre tungmetaller er miljøfarlige stoffer som gennem tiderne er blandet i andre materialer (f.eks malinger og

Læs mere

PCB Hvordan undersøges og afværges

PCB Hvordan undersøges og afværges PCB Hvordan undersøges og afværges Temadag Vintermøde 7. marts 2011 1 PCB Generelt PCB = Polychlorerede Biphenyler 209 forskellige stoffer (congenere) Forskelle i kemiske og fysiske egenskaber Flere chloratomer

Læs mere

Nedrivning, Kokkedal Danmark. j-jensen.com

Nedrivning, Kokkedal Danmark. j-jensen.com j-jensen.com PCB Nedrivning, Kokkedal Danmark j-jensen.com EDA Konference, Rom 29.5.2008 Nedrivningen i billeder Processen Delvis nedrivning af 2 boligblokke Rydning og Stripning PCB i Dilatationsfuger?

Læs mere

VEJLEDNING OM BYGGEAFFALD

VEJLEDNING OM BYGGEAFFALD VEJLEDNING OM BYGGE INDHOLD VEJLEDNING OM BYGGE VEJLEDNING OM BYGGE... 3 HÅNDTER ET RIGTIGT FOR DIN EGEN, ANDRES OG MILJØETS SKYLD DET ER DIT ANSVAR HVORFOR? DENNE VEJLEDNING FØR BYGGEPROJEKTET... 4 FØR

Læs mere

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Bilag 1 Screeningskema for PCB Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der risiko

Læs mere

Persistent kemikalie. Opløseligt i fedt Næsten uopløseligt i vand. At stoffet ophobes I fødekæderne

Persistent kemikalie. Opløseligt i fedt Næsten uopløseligt i vand. At stoffet ophobes I fødekæderne PCB Hvad er PCB Hvor giftigt er PCB Persistent kemikalie Opløseligt i fedt Næsten uopløseligt i vand Biologisk meget tungt nedbrydeligt At stoffet ophobes I fødekæderne Ophobning I fødekæden Effekter på

Læs mere

Saneringsbeskrivelse Bygning 10+11

Saneringsbeskrivelse Bygning 10+11 1. Arbejdets omfang Side : 1/9 Helsingør Kommune - Nordvestskolen Saneringsbeskrivelse Bygning 10+11 Teknologisk Institut Indeklima & bygningsundersøgelser Indholdsfortegnelse Side : 2/9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Håndtering af PCB i byggeaffald i relation til Restproduktbekendtgørelsen AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN 18. APRIL 2018

Håndtering af PCB i byggeaffald i relation til Restproduktbekendtgørelsen AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN 18. APRIL 2018 Håndtering af PCB i byggeaffald i relation til Restproduktbekendtgørelsen AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN 18. APRIL 2018 Meget kort: PCB-holdigt affald skal ikke anvendes i bygge- og anlægsarbejder. PCB

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING OG FJERNELSE AF PCB-HOLDIGE BYGNINGSMATERIALER

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING OG FJERNELSE AF PCB-HOLDIGE BYGNINGSMATERIALER BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING OG FJERNELSE AF PCB-HOLDIGE BYGNINGSMATERIALER Indhold 5 Indledning 6 Om PCB Hvad er det? Hvor finder man det? Hvor farligt er det? Hvordan virker det? 8 Regler 8 Hvordan

Læs mere

Beskrivelse af miljøfarlige stoffer

Beskrivelse af miljøfarlige stoffer DJ Miljø & Geoteknik P/S Falkevej 12 3400 Hillerød Telefon 25940666 miljoe@dj-mg.dk www.dj-mg.dk Beskrivelse af miljøfarlige stoffer - Kort om PCB, asbest, bly, kviksølv og klorerede paraffiner Kort om

Læs mere

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD STAMOPLYSNINGER alle felter skal udfyldes! Navn: Adresse for nedrivning, ombygning, nybygning: Postnummer og by: Opførelses år: Renoverings år: Etageareal

Læs mere

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD STAMOPLYSNINGER alle felter skal udfyldes! Adresse for nedrivning, ombygning, nybygning: Matrikel nr: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse

Læs mere

Ejerforeningen Gammel Køge Landevej Hvidovre

Ejerforeningen Gammel Køge Landevej Hvidovre Bygningsundersøgelse Ejerforeningen Gammel Køge Landevej 233-235 2650 Hvidovre UNDERSØGELSE FOR PCB OG KLORPARAFFINER Rekvirent E/F Gammel Køge Landevej 233-235 Att.: Casper Hansen Rådgiver Orbicon A/S

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

T i l s t e d e v æ r e l s e a f P C B k a n i k k e s e s

T i l s t e d e v æ r e l s e a f P C B k a n i k k e s e s Kortlægning af PCB i byggematerialer ift. affaldshåndtering Helle Vibeke Anders en Statens Byggefors k ningsinstitut Aalborg Univers itet T i l s t e d e v æ r e l s e a f P C B k a n i k k e s e s e l

Læs mere

Miljøsanering. Riv ned med ren samvittighed. Miljø A/S. Miljøsanering & jordforurening

Miljøsanering. Riv ned med ren samvittighed. Miljø A/S. Miljøsanering & jordforurening Miljøsanering Riv ned med ren samvittighed Miljø A/S Miljøsanering & jordforurening Miljøsanering Vi er certificeret inden for miljøsanering og fjerner alle miljø- og sundhedsskadelige stoffer sikkert

Læs mere

Der er konstateret PCB i ejendommen Højeste værdi: 4,6 mg/kg

Der er konstateret PCB i ejendommen Højeste værdi: 4,6 mg/kg SCREENING FOR FARLIGE STOFFER Håndteringsplan Juni 2014 Basisinfo om screenet ejendom Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring Matr. nr./ejerlav: 5ao Hæstrup by, Hæstrup Opførelsesår: 1972 Om-/tilbygning:

Læs mere

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD STAMOPLYSNINGER alle felter skal udfyldes Adresse for nedrivning, ombygning, nybygning: Matrikel nr: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse

Læs mere

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING B LY V EJ LE D N IN G VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING DANSK ASBESTFORENING 2012 WWW.ASBEST.DK 2 FORORD Det miljø- og sundhedsskadelige stof bly er udbredt forekommende i danske bygninger.

Læs mere

Branchevejledning om PCB i bygninger

Branchevejledning om PCB i bygninger Branchevejledning om PCB i bygninger 1 Disposition Indledning Om PCB - Hvad er det? - Hvor finder man det? - Hvor farligt er det? - Hvordan virker det? Regler Hvordan beskytter du dig? Ansvar: - Bygherre

Læs mere

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Affald hvad, hvem og hvorfor Bygge- og anlægsaffald er det affald der opstår efter nybygning, renovering eller nedrivning. Bygherren er ansvarlig for

Læs mere

Agromek 2016 Maskinleverandørernes stand, 29. november 2016, Herning

Agromek 2016 Maskinleverandørernes stand, 29. november 2016, Herning Agromek 2016 Maskinleverandørernes stand, 29. november 2016, Herning Mini-seminar: Ansvar og pligter ved håndtering af bygge- og anlægsaffald v/anke Oberender, Centerleder for VHGB - Videncenter for Håndtering

Læs mere

Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald

Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald Videncenter Forhåbentlig også erfaringsdeling Håndtering Udvikling af nye og bedre

Læs mere

Vejledning om bly i byggematerialer

Vejledning om bly i byggematerialer Vejledning om bly i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Juni 2013 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af PCB.

Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af PCB. Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af. Stamoplysninger Matrikel nr.: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse Forventet afslutning:

Læs mere

FIBRE FRA UDSKIFTNING AF ASBESTTAGE REGLER, ANVISNINGER OG PRAKSIS

FIBRE FRA UDSKIFTNING AF ASBESTTAGE REGLER, ANVISNINGER OG PRAKSIS FIBRE FRA UDSKIFTNING AF ASBESTTAGE REGLER, ANVISNINGER OG PRAKSIS T O R B E N V. R A S M U S S E N, 6. S T Å E N D E B Y G G E PA N E L Regler BR18 329-333 Forureninger fra byggematerialer Arbejdstilsynet

Læs mere

Anmeldeskema for byggeaffald

Anmeldeskema for byggeaffald Anmeldeskema for byggeaffald Asbest, screeningsskema for PCB, genanvendelse Anmeldelse af farligt affald, forbrændingsegnet affald og deponiaffald 1.0 Stamoplysninger Aktivitetsadresse: Matrikel nr.: Byggeår:

Læs mere

Meddelelse om tilladelse til nedrivning af bygning på ejendommen Skolevej 11, 9881 Bindslev

Meddelelse om tilladelse til nedrivning af bygning på ejendommen Skolevej 11, 9881 Bindslev Hjørring Kommune Hjørring Kommune - Kommunale Bygninger Springvandspladsen 5 9800 Afgørelsesdato 31-07-2014 Sagsnr. 02.34.04-G01-269-14 Matr.nr. 2A, TVERSTED BY, TVERSTED Via e-mail: walther.nyholm.hartmann@hjoerring.dk

Læs mere

Forord... 4 PCB s anvendelse i byggeriet... 5 Regulering af brugen af PCB i Danmark love og regler... 7 Hvad siger reglerne i dag?...

Forord... 4 PCB s anvendelse i byggeriet... 5 Regulering af brugen af PCB i Danmark love og regler... 7 Hvad siger reglerne i dag?... Forord... 4 PCB s anvendelse i byggeriet... 5 Regulering af brugen af PCB i Danmark love og regler... 7 Hvad siger reglerne i dag?... 7 Hvornår blev PCB forbudt?... 7 Regler for PCB i Københavns Kommune...

Læs mere

Vejledning om midlertidige aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejder

Vejledning om midlertidige aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejder Vejledning om midlertidige aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejder Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 November 2013 Forord Denne vejledning henvender

Læs mere

Til KL og Kommunerne. Orientering om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald

Til KL og Kommunerne. Orientering om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald Til KL og Kommunerne Jord & Affald J.nr. MST-7543-00007 Ref. Lejni Den 5. juli 2011 Orientering om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald 1. Indledning Den 25. maj 2011 kom Regeringen med en

Læs mere

Skema til anmeldelse af byggeaffald

Skema til anmeldelse af byggeaffald Skema til anmeldelse af byggeaffald ANMELDELSE Affaldsbekendtgørelsens 64-65 og 78-83, se uddrag på siden efter skemaet. Bygherrens navn Bygherrens adresse Ejendommens adresse Matrikelnr. Byggeår Evt.

Læs mere

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD + ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD Denne orientering indeholder en vejledning om bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald samt andre praktiske oplysninger herom. Formålet

Læs mere

PCB forekomster i danske bygninger praktiske udfordringer for byggebranchen SBI, PCB netværk, 15. juni 2016 v. Anke Oberender, centerleder, VHGB

PCB forekomster i danske bygninger praktiske udfordringer for byggebranchen SBI, PCB netværk, 15. juni 2016 v. Anke Oberender, centerleder, VHGB PCB forekomster i danske bygninger praktiske udfordringer for byggebranchen SBI, PCB netværk, 15. juni 2016 v. Anke Oberender, centerleder, VHGB PCB forekomster i over 75% af danske bygninger Samlet antal

Læs mere

SANERING AF BLY OG PCB. - Nyt Sponge-Jet anlæg til miljøvenlig sanering

SANERING AF BLY OG PCB. - Nyt Sponge-Jet anlæg til miljøvenlig sanering SANERING AF BLY OG PCB - Nyt Sponge-Jet anlæg til miljøvenlig sanering Traditionel miljøsanering udgør en miljørisiko for omgivelserne Sponge-Jet anlægget er udviklet til miljøvenlig sanering af BLY og

Læs mere

Anmeldelsesskema for ERHVERV Anmeldelse af farligt bygge- og anlægsaffald - herunder asbestholdigt affald og PCB-holdigt affald

Anmeldelsesskema for ERHVERV Anmeldelse af farligt bygge- og anlægsaffald - herunder asbestholdigt affald og PCB-holdigt affald Anmeldelsesskema for ERHVERV Anmeldelse af farligt bygge- og anlægsaffald - herunder asbestholdigt affald og PCB-holdigt affald SKEMAET SKAL ANVENDES VED: Anmeldelse af farligt affald ved alt nybyggeri

Læs mere

Arbejde med nanomaterialer

Arbejde med nanomaterialer Arbejde med nanomaterialer De vigtigste regler om forebyggelse af sundhedsfarlige påvirkninger ved arbejde med fremstillede nanomaterialer. Vejledningen handler om en række af de krav, der stilles til

Læs mere

SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger

SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger Helle Vibeke Andersen & Peter Vogelius, Marie Frederiksen, Barbara Kolarik, Nadja Lyng, Lars Gunnarsen, Lise Lotte Beck Raunkær Anvisning 1 Undersøgelse

Læs mere

Forord... 5 PCB s anvendelse i byggeriet... 6 Regulering af brugen af PCB i Danmark love og regler... 8 Hvad siger reglerne i dag?...

Forord... 5 PCB s anvendelse i byggeriet... 6 Regulering af brugen af PCB i Danmark love og regler... 8 Hvad siger reglerne i dag?... Forord... 5 PCB s anvendelse i byggeriet... 6 Regulering af brugen af PCB i Danmark love og regler... 8 Hvad siger reglerne i dag?... 8 Hvornår blev PCB forbudt?... 8 Regler om screening og kortlægning...

Læs mere

Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald og screening for PCB-holdigt affald

Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald og screening for PCB-holdigt affald Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald og screening for PCB-holdigt affald Enhver borger, virksomhed og offentlig eller privat institution, der frembringer bygge- og anlægsaffald, skal anmelde det til kommunen,

Læs mere

Reglerne om bygge- og anlægsaffald i det kommunale system

Reglerne om bygge- og anlægsaffald i det kommunale system Reglerne om bygge- og anlægsaffald i det kommunale system Temadag om bygge- og anlægsaffald på genbrugspladser Funktionsleder Niels Bukholt Oversigt Baggrunden for reglerne Reglerne om sortering af byggeaffald

Læs mere

Notat. BUDOLFI PLADS, AALBORG Miljøscreening og -kortlægning af farlige stoffer med indhold af miljø- og arbejdsmiljøfarlige stoffer

Notat. BUDOLFI PLADS, AALBORG Miljøscreening og -kortlægning af farlige stoffer med indhold af miljø- og arbejdsmiljøfarlige stoffer Notat BUDOLFI PLADS, AALBORG Miljøscreening -kortlægning af farlige stoffer med indhold af miljø- arbejdsmiljøfarlige stoffer 06. aug. 2013 Projekt nr. 214301 Dokument nr. 128111832 Version 2 Udarbejdet

Læs mere

Dagens tema. Hvilke stoffer skal kortlægningen omfatte? Hvordan skal vi strukturere kortlægningen? Kortlægning af problematiske stoffer

Dagens tema. Hvilke stoffer skal kortlægningen omfatte? Hvordan skal vi strukturere kortlægningen? Kortlægning af problematiske stoffer Kortlægning af problematiske stoffer Niels Trap Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering 27. august 2013 Dagens tema Hvilke stoffer skal kortlægningen omfatte? Hvordan

Læs mere

Bygherre. Byggeledelse. Bygning/anlægs beliggenhed

Bygherre. Byggeledelse. Bygning/anlægs beliggenhed Byggeaffald skal anmeldes til Vordingborg Kommune senest 14 dage før arbejdet påbegyndes, hvis renoveringen eller nedrivningen vedrører mere end 10 m 2 af en bygning eller et anlæg, eller hvis arbejdet

Læs mere

- historien om Børnehuset. Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering

- historien om Børnehuset. Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering - historien om Børnehuset Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Børnehuset i Holte Opført 1971 Børnehave og vuggestue Børnehuset Foto af Børnehuset Projektets parter Bygherre: Rudersdal

Læs mere

Byggeriets Arbejdsmiljøbus

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Byggeriets Arbejdsmiljøbus Byggeriets Arbejdsmiljøbus 3F - Blik- og Rørarbejderforbundet - Dansk Metal - El - Forbundet - BJMF i København - Dansk Byggeri Dansk Håndværk- Danske Isoleringsforeningers Brancheforening-

Læs mere

VEJLEDNING OM BYGGEAFFALD

VEJLEDNING OM BYGGEAFFALD VEJLEDNING OM BYGGE Denne vejledning er udarbejdet af Affald Varme Aarhus i juni 2018. AFLD har fået tilladelse til at anvende vejledningen. AFLD har tilføjet mindre ændringer til vejledningen. Den originale

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

ASBEST METALLER - PCB

ASBEST METALLER - PCB ASBEST METALLER - PCB Gødsholmvej 1 Side 1 af 8 Rekvirent. Niels Bendtsen Tjørnevej 49 4684 Holmegaard Tlf: 22344062 Rapporten er udført af: Nicolai Ploug, tlf. 40 89 36 36 Indholdsfortegnelse: Registrering

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER KORSVEJENS SKOLE TÅRNBYVEJ 1 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER KORSVEJENS SKOLE TÅRNBYVEJ 1 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER KORSVEJENS SKOLE TÅRNBYVEJ 1 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

Anmeldelsesskema, byggeaffald Asbest, Screeningsskema for PCB, Genanvendelse Farligt affald, Forbrændingsegnet affald, Deponiaffald

Anmeldelsesskema, byggeaffald Asbest, Screeningsskema for PCB, Genanvendelse Farligt affald, Forbrændingsegnet affald, Deponiaffald Anmeldelsesskema, byggeaffald, Screeningsskema for, Genanvendelse Farligt affald, Forbrændingsegnet affald, Deponiaffald 1.0 Stamoplysninger Aktivitetsadresse Matrikel nr. Opførelsesår Renoveringsår Dato

Læs mere

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Fælles netværksmøde Dakofas netværk for affalds jura og bygge- og anlægsaffald 7. Marts 2013 Kontorchef Dorte Balle Hermansen, Jord & Affald,

Læs mere

PCB-historik i dansk byggeri, og hvor findes det? Jan Bach Nielsen COWI A/S

PCB-historik i dansk byggeri, og hvor findes det? Jan Bach Nielsen COWI A/S PCB-historik i dansk byggeri, og hvor findes det? Jan Bach Nielsen COWI A/S PCB-historik i dansk byggeri 1977 blev pcb forbudt i på nær visse elektroniske apparater, det drejer sig om kondensatorer, varmeudvekslingsvæsker,

Læs mere

Miljøstyrelsen. Disposition 18-06-2010

Miljøstyrelsen. Disposition 18-06-2010 Miljøstyrelsen DAKOFAS PCB Seminar 17. Juni 2010 Kontorchef Dorte Hermansen Disposition 1. Baggrund 2. Hvad siger POP-forordningen om PCB? 3. Hvordan tolkes reglerne? EU-Kommisssionen En række medlemsstater

Læs mere

Notat: Nedbrydningssektionen. 11. september 2014. Dato: 11-09-2014 Emne: Grænser for afrensning af maling på beton, tegl og træ.

Notat: Nedbrydningssektionen. 11. september 2014. Dato: 11-09-2014 Emne: Grænser for afrensning af maling på beton, tegl og træ. 11. september 2014 Notat: Dato: 11-09-2014 Emne: Grænser for afrensning af maling på beton, tegl og træ. På baggrund af dialog med Miljøstyrelsen og specialadvokat Jacob Brandt fra Bech Bruun kan vi nu

Læs mere

Genanvendelse af bygge-og. anlægsaffald med PCB

Genanvendelse af bygge-og. anlægsaffald med PCB Genanvendelse af bygge-og anlægsaffald med PCB 1 Historien om et byggeri 2 En case om håndhævelse Er byggeaffaldet forurenet med PCB? Hvordan skal vi gribe sagen an? Hvilke muligheder giver lovgivningen?

Læs mere

Rent teknisk betyder reglerne i Restproduktbekendtgørelsen, at bygge- og anlægsaffald mht. PCB inddeles i 4 kategorier:

Rent teknisk betyder reglerne i Restproduktbekendtgørelsen, at bygge- og anlægsaffald mht. PCB inddeles i 4 kategorier: NOTAT Dato: 28. februar 2017 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Bygge- og anlægsaffald fra genbrugsstationerne Miljø- og Fødevareministeriet udstedte den 15. december 2016 bekendtgørelse nr. 1672 om

Læs mere

BLY VEJLEDNING VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING DANSK ASBESTFORENING 2012

BLY VEJLEDNING VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING DANSK ASBESTFORENING 2012 BLY VEJLEDNING VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING DANSK ASBESTFORENING 2012 WWW.ASBEST.DK 2 FORORD Det miljø- og sundhedsskadelige stof bly er udbredt forekommende i danske bygninger.

Læs mere

Forord. // Center for Miljø

Forord. // Center for Miljø PCBvejledning Center for Miljø har observeret, at det miljøproblematiske stof PCB (polychloreret biphenyl) er hyppigt forekommende i affaldsstrømmen i forbindelse med nedrivnings- og renoveringsprojekter.

Læs mere

Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013. Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05

Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013. Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05 Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013 Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05 Dagens program Hvad er bly Hvor sundt er bly Arbejdsmiljøloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

ANMELDESKEMA 1. Bygge- og anlægsaffald og screening for PCB-holdigt affald

ANMELDESKEMA 1. Bygge- og anlægsaffald og screening for PCB-holdigt affald Bygge- og anlægsaffald og screening for PCB-holdigt affald Byggeaffald skal anmeldes til Frederikssund Kommune senest 2 uger før byggearbejdet starter, hvis affaldet stammer fra en bygning over 10 m2,

Læs mere

SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger

SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger Helle Vibeke Andersen (hva@sbi.aau.dk) Tak til alle bidragsydere Anvisning 1 Undersøgelse og vurdering af PCB i bygninger Anvisning 2 Renovering af bygninger

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Udredninger og regler i pipeline for nyttiggørelse af byggematerialer. Lene Gravesen, Jord og Affald, Miljøstyrelsen

Udredninger og regler i pipeline for nyttiggørelse af byggematerialer. Lene Gravesen, Jord og Affald, Miljøstyrelsen Udredninger og regler i pipeline for nyttiggørelse af byggematerialer Lene Gravesen, Jord og Affald, Miljøstyrelsen Disposition 1. Baggrund - Farlige stoffer i byggeaffald - Affaldsstrategi 10 (afløses

Læs mere

Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering

Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering DTI 03.06.2008 Golder Associates International Miljørådgiver 6000 ansatte 150 kontorer 100% medarbejderejet Kontor

Læs mere

KLARGØRING TIL MALERARBEJDE

KLARGØRING TIL MALERARBEJDE Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg KLARGØRING TIL MALERARBEJDE Ved klargøring til malerarbejde kan man især udsættes for støv og kemi, belastende arbejdsstillinger og ensidigt gentaget

Læs mere

BLY i byggeri. Jesper Møgelhøj, Kant Arkitekter. Mie Rieberg, Kjær & Lassen. Oktober 2011

BLY i byggeri. Jesper Møgelhøj, Kant Arkitekter. Mie Rieberg, Kjær & Lassen. Oktober 2011 BLY i byggeri Jesper Møgelhøj, Kant Arkitekter Mie Rieberg, Kjær & Lassen Oktober 2011 Kort om BLY Hvor? / Hvornår Mest kendt er bly i vinduesmalinger, men bly optræder også ofte i ældre væg- og loftsmalinger

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Miljøfarlige stoffer i bygninger - Hvad nu? Oplæg af, Hanne Sadolin Jensen, DGE Miljø og Ingeniørfirma. Kontakt: Mail:

Miljøfarlige stoffer i bygninger - Hvad nu? Oplæg af, Hanne Sadolin Jensen, DGE Miljø og Ingeniørfirma. Kontakt: Mail: Miljøfarlige stoffer i bygninger - Hvad nu? Oplæg af, Hanne Sadolin Jensen, DGE Miljø og Ingeniørfirma. Kontakt: 6067 3207 Mail: hsj@dge.dk Tak fordi i tager jer tid Hvad findes der (typisk) af miljøfarlige

Læs mere

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune Forskrift for FACADEBEHANDLING i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for facadebehandling i københavns kommune Denne forskrift er udstedt i henhold til 18 i bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om

Læs mere

Sænkning af PCB i indeklima ved brug af sanering, forsegling og termisk stripning

Sænkning af PCB i indeklima ved brug af sanering, forsegling og termisk stripning Sænkning af PCB i indeklima ved brug af sanering, forsegling og termisk stripning SEMINARIUM MALMÖ 7. FEBRUARI 2019 FÖRORENADE BYGGNADER MSC. ENG., PH.D., CHARLOTTE GUDUM Indhold: -Hvad er termisk stripning

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og andre støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Skolevejen 2a, 8362 Hørning

Vedr. bygningsnedrivning og andre støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Skolevejen 2a, 8362 Hørning Kingo Karlsen A/S Att. Dorthe Berg Særkjær Sendt til: d.berg@kingo.biz, Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 9. juli

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER TÅRNBYGÅRDSSKOLEN ENGLANDSVEJ 392 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER TÅRNBYGÅRDSSKOLEN ENGLANDSVEJ 392 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER TÅRNBYGÅRDSSKOLEN ENGLANDSVEJ 392 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

Miljøfremmede stoffer i byggeog anlægsaffald. Niels Trap. Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc.

Miljøfremmede stoffer i byggeog anlægsaffald. Niels Trap. Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc. Miljøfremmede stoffer i byggeog anlægsaffald Niels Trap Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering 19. januar 2017 Fokus på miljøfremmede stoffer Nationale handlingsplaner

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af MIU alm. Del,samrådsspørgsmål Z stillet af Folketingets Miljøudvalg

Miljøministerens besvarelse af MIU alm. Del,samrådsspørgsmål Z stillet af Folketingets Miljøudvalg Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 325 Offentligt J.nr. 001-09320 Miljøministerens besvarelse af MIU alm. Del,samrådsspørgsmål Z stillet af Folketingets Miljøudvalg Spørgsmål Z alm. Del Ministrene

Læs mere

Anmeldelsesskema samt screeningsskemaer for bygge- og anlægsaffald

Anmeldelsesskema samt screeningsskemaer for bygge- og anlægsaffald Anmeldelsesskema samt screeningsskemaer for bygge- og anlægsaffald 1.0 stamoplysninger Matrikel nr.: Opførelsessår: Renoveringsår: Dato for påbegyndelses af arbejde: Forventet afslutning: Etageareal m

Læs mere

Bygherre. Byggeledelse. Bygning/anlægs beliggenhed

Bygherre. Byggeledelse. Bygning/anlægs beliggenhed Byggeaffald skal anmeldes til Vordingborg Kommune senest 14 dage før arbejdet påbegyndes, hvis renoveringen eller nedrivningen vedrører mere end 10 m 2 af en bygning eller et anlæg, eller hvis arbejdet

Læs mere

BYGNINGSFORURENING. Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning. Den 16. april 2015

BYGNINGSFORURENING. Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning. Den 16. april 2015 Copyright 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 BYGNINGSFORURENING Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning Den 16. april 2015 Rune Østergaard Haven, Markedschef Mail: RUH@Grontmij.dk, Tlf: 2723

Læs mere

PCB som indeklimaproblem og farligt affald. Carsten Bach Riis, geolog, cand.scient Projektleder ved Dansk Miljørådgivning A/S

PCB som indeklimaproblem og farligt affald. Carsten Bach Riis, geolog, cand.scient Projektleder ved Dansk Miljørådgivning A/S PCB som indeklimaproblem og farligt affald Carsten Bach Riis, geolog, cand.scient Projektleder ved Dansk Miljørådgivning A/S 1 Indeklima og farligt affald Fakta orientering Kemi Anvendelse Sundhed Retningslinier

Læs mere

BYGNINGSFORURENING. Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning. Den 7. maj 2015

BYGNINGSFORURENING. Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning. Den 7. maj 2015 Copyright 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 BYGNINGSFORURENING Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning Den 7. maj 2015 Rasmus Krag, Projektleder Mail: RKR@Grontmij.dk, Tlf: 4348 4427 Indledning

Læs mere

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD Denne orientering indeholder en vejledning om bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald samt andre praktiske oplysninger herom. Formålet

Læs mere

Nyt problemstof PCB. Lars Gunnarsen, SBi. John Christian Larsen Philipp Mayer Walter Sebastian. Den 17. november hos Teknologisk Institut

Nyt problemstof PCB. Lars Gunnarsen, SBi. John Christian Larsen Philipp Mayer Walter Sebastian. Den 17. november hos Teknologisk Institut Nyt problemstof PCB Lars Gunnarsen, SBi John Christian Larsen Philipp Mayer Walter Sebastian Den 17. november hos Teknologisk Institut Polychloreret biphenyl Indeluft Overfladestøv Jord Formål Projektet

Læs mere

Asbest i ældre huse. Lars Vedsmand, BAT kartellet

Asbest i ældre huse. Lars Vedsmand, BAT kartellet Asbest i ældre huse Lars Vedsmand, BAT kartellet Asbest nu og fremover Fik vi ikke løst problemet i 80 erne? S-tog, skibe ja men størst problemer i bygninger Status regler nu Registrering mm Arbejdsgiverpligt

Læs mere

ANMELDELSES- OG SCREENINGSSKEMA FOR BYGGE- OG ANLÆGSSAFFALD

ANMELDELSES- OG SCREENINGSSKEMA FOR BYGGE- OG ANLÆGSSAFFALD ANMELDELSES- OG SCREENINGSSKEMA FOR BYGGE- OG ANLÆGSSAFFALD 1.0 STAMOPLYSNINGER PÅ EJENDOMMEN/ANLÆGGET Matrikel nr.: Opførelsesår: Renoveringsår: Dato for påbegyndelse af Forventet afslutning: Etageareal

Læs mere