Følgende 2 høringsparter har oplyst, at de ingen bemærkninger har til lovforslaget: Advokatrådet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følgende 2 høringsparter har oplyst, at de ingen bemærkninger har til lovforslaget: Advokatrådet"

Transkript

1 Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget L 51 Bilag 1 Offentligt HØRINGSNOTAT Center i departement Center for klimaneutralt Danmark Team Landbrug, LULUCF og transport Dato 18. november 2019 Høringsnotat vedr. forslag til lov om ændring af biobrændstofloven (Ændring af krav til anvendelse af bæredygtige biobrændstoffer i brændstof til landtransport og ændring af dobbelttællingsbestemmelse m.v.) J nr Lov om ændring af biobrændstofloven (Ændring af krav til anvendelse af bæredygtige biobrændstoffer i brændstof til landtransport og ændring af dobbelttællingsbestemmelse m.v.) blev sendt i ekstern høring den 31. oktober med frist for afgivelse af høringssvar den 14. november Der er modtaget i alt 19 høringssvar i høringsperioden. Følgende 17 høringsparter har fremsendt bemærkninger til lovforslaget: Emmelev A/S, Novozymes A/S, DAKOFO, Dansk Erhverv, Fremsyn, Spirii, Drivkraft Danmark, Dansk Industri, Landbrug og Fødevarer, Biogasbranchen, De Danske Bilimportører, 92-gruppen, EON Danmark, Dansk Elbil Alliance, Nordic Green, Nature Energy og Daka Denmark A/S Følgende 2 høringsparter har oplyst, at de ingen bemærkninger har til lovforslaget: Advokatrådet og CO-industri I det følgende vil de væsentligste punkter i de indkomne høringsvar blive gennemgået efterfulgt af ministeriets bemærkninger for hvert emne. Bemærkningerne er markeret med kursiv. For detaljerede oplysninger om svarenes indhold henvises der til de fremsendte høringssvar, som kan ses på Høringsportalen. Høringssvarene har berørt følgende emner: Nr. 1 Forhøjelsen af den generelle iblandingsforpligtelse til 7,6 pct. Nr. 2 Indførelsen af iblandingsforpligtelsen på 5 pct. biobrændstoffer i benzin Nr. 3 Dobbelttællingsbestemmelsen Nr. 4: Iblandingsforpligtelsen af 0,9 pct. avanceret biobrændstof Nr. 5: Planer for transport frem imod 2030 Nr. 6: Klassificering af biobrændstoffer Nr. 7: VE-el som en del af målopfyldelse Nr. 8: Effekten på 6 pct. CO 2 reduktionskravet i brændstofkvalitetsdirektivet Side 1/8

2 Ad nr. 1: Forhøjelsen af den generelle iblandingsforpligtelse til 7,6 pct. Novozymes A/S, DAKOFO, Dansk Erhverv, De Danske Bilimportører, Drivkraft Danmark, Dansk Industri, Daka Denmark A/S, Landbrug og Fødevarer, Nature Energy, Nordic Green, EON Danmark og Emmelev A/S undrer sig over, at det vælges at have en etårig forhøjelse af iblandingsforpligtelsen og derefter nedsættelse af den igen. Novozymes A/S, DAKOFO, Daka Denmark A/S, Landbrug og Fødevarer og Emmelev A/S mener, at det skaber usikkerhed om Danmarks grønne ambitioner, og Emmelev A/S påpeger, at det er modsatrettet de intentioner, som Danmark har været med til at beslutte i EU. Der bliver henvist til, at Danmarks 7,6 pct. iblandingsforpligtelse i 2020 og efterfølgende sænkelse til 5,75 pct. er meget lavt i en global kontekst, og når der sammenlignes med vores nabolande. Daka Denmark A/S bemærker, at affaldsbaseret biodiesel sættes under pres, når iblandingsforpligtelsen igen nedsættes til 5,75 pct. efter De opfordrer til, at iblandingsforpligtelsen på 7,6 pct. bliver bibeholdt efter 2020, så industrien har et incitament og sikkerhed i at investere i udvikling af nye bæredygtige affaldsbaserede avancerede biobrændstoffer og dermed medvirker til at opnå både det Europæiske mål på bæredygtig energi i transportsektoren og det nationale mål på 70 pct. CO 2 reduktion i Nordic Green mener ikke, at 7,6 pct. iblanding vil være tilstrækkelig til at opfylde 10 pct. VE kravet i 2020 og mener, at det er for uambitiøst at nedsætte kravet til 5,75 pct. i Nordic Green mener, at de opgjorte samfundsøkonomiske omkostninger er udokumenterede, og at de forudsatte grænsehandelstab er for høje. Emmelev A/S påpeger, at det er svært for selskaberne at indrette sig efter en tidshorisont på kun ét år. Der opfordres til at der i forbindelse med de kommende klimaforhandlinger laves en langsigtet klimaplan, som inkluderer landtransporten. Daka Denmark A/S påpeger, at kortsigtede løsninger lader industrien stå over for en usikker fremtid i forhold til investering og udvikling af bæredygtige avancerede biobrændstoffer, som vil bidrage til at nå det europæiske mål af bæredygtig energi i transportsektoren i 2030, og den reduceringsmålsætning som Danmark har. Dansk Erhverv påpeger, at danske bilister og transportører ikke har lang tid til at forberede sig på en potentielt betydelig meromkostning. De opfordrer også til, at forøgelsen af iblandingsforpligtelsen gøres permanent, samt at afgiften justeres, således at ændringen i videst muligt omfang gøres prisneutral for brugerne. 92-gruppen finder det positivt at iblandingsforpligtelsen kun hæves i 2020 og derefter nedsættes igen. De mener, at da der ikke er nogen EU-krav efter 2020, så skal det kun være produkter, der sikrer en reel og betydelig drivhusgasreduktion og samtidig ikke øger presset på miljø og fattige menneskers levevilkår, som skal tælle med i målopfyldelse efter gruppen anfører, at hvis de samfundsøkonomiske omkostninger er på 380 mio. kr. ved at øge iblandingsforpligtelsen med 1,85 procentpoint, så er den samfundsøkonomiske omkostning for hele iblandingskravet på 7,6 pct. 1,5 mia. kr. De påpeger, at det er mange penge for at overholde EU-krav, og at pengene kunne bruges langt bedre andetsteds. Endvidere anfører 92-gruppen, at der i lovforslaget er en manglende udregning af Side 2/8

3 provenutab. De bemærker, at en iblanding af 7,6 pct. biobrændstof vil give staten et provenutab på ca. 170 mio. kr. i gruppen opfordrer Ministeriet til at genberegne både de samfundsøkonomiske konsekvenser og konsekvenserne for statens provenu for fire forskellige scenarier: 7,6% iblandingskrav (det nye iblandingskrav som foreslået i lovforslaget) 7,05% iblandingskrav (som er det minimum, der skal til for at tilfredsstille EU's krav om 10% VE) 5,75% iblandingskrav (det nuværende iblandingskrav) 0% iblandingskrav (for at få overblik over det beløb, der efter 2020 vil kunne reallokeres til tiltag i transportsektoren med mere overbevisende klimafordel) 92-gruppen bemærker, at en stigning i iblandingsforpligtelsen på 1,85 procentpoint er højere end det nødvendige. De opfordrer til, at iblandingsforpligtelsen absolut ikke hæves med mere end de nødvendige 1,3 procentpoint. De anfører, at det vil mindske påvirkningen på klima, skove og på den danske økonomi. Biogasbranchen finder det er særdeles uhensigtsmæssigt, at der for at opfylde en forpligtelse et enkelt år lægges op til en lovændring, som vil føre til øget anvendelse af biobrændstoffer baseret på hvede, raps og majs samtidig med der sker en nedprioritering af avancerede biobrændstoffer. Det vil føre til en stærkt forøget CO2-udledning på globalt plan. Den mest effektive metode til at nå de 10 pct. vedvarende energi i transportsektoren i 2020 er gennem forøgelse af iblandingskravet for biobrændstoffer i dette år. Der skal søges at finde en mere langsigtet løsning på anvendelsen af VE-brændstoffer i transportsektoren med fokus på CO 2-fortrængning. I 92-gruppens høringssvar er bidraget fra VE-el til biler medregnet to gange, hvormed de mener, at iblandingskravet kan være lavere, end det foreslåede. Ad nr. 2: Indførelsen af iblandingsforpligtelsen på 5 pct. biobrændstoffer i benzin Novozymes A/S og 92-gruppen mener, at indførelse af en iblandingsforpligtelse på 5 pct. biobrændstoffer i benzin er positivt, da det sikrer en større reel CO 2-fortrængning. Novozymes A/S nævner, at det kan skabe politisk signalforvirring at hæve og derefter sænke forpligtelsen og mener, at forpligtelsen som minimum skal gælde frem til Endvidere bemærker de, at det bør undgås, at der årligt tages stilling til videreførelse af iblandingskrav, da det giver et ustabilt marked. Emmelev A/S, Daka Denmark A/S, Landbrug og Fødevarer og DAKOFO er uforstående overfor, at der i lovforslaget primært bliver fokuseret på iblanding af bioethanol. Emmelev A/S påpeger, at ethanols lave energiindhold i kombination med iblandingsforpligtelsen af biobrændstoffer i benzin, vil give et ekstra forbrug af brændstof på 100 mio. L årligt. Endvidere nævner de, at der hverken er disponible mængder af 1.g eller 2.g bioethanol med europæisk oprindelse. Emmelev A/S og Landbrug og Fødevarer anfører, at danskproduceret raps biodiesel vil blive erstattet af importeret bioethanol for at leve op til iblandingsforpligtelsen på 5 pct. biobrændstoffer i benzin. Endvidere henviser de til, at bioethanol fra f.eks. Sydamerika typisk har en lavere CO 2 fortrængningsevne end danskproduceret vegetabilsk biodiesel. Daka Denmark A/S mener, at kravet til 5 pct. biobrændstoffer i benzin bør fjernes, da det skævvrider udviklingen af avancerede biobrændstoffer fra olieholdige affaldsprodukter fra f.eks. plastik, industriaffald og KOD sammenlignet med sukkerholdige affaldsprodukter. Side 3/8

4 Fremsyn, Nature Energy, EON Danmark og Biogasbranchen anfører, at indførelsen af iblandingsforpligtelse på 5 pct. biobrændstoffer i benzin ikke er teknologineutralt. Fremsyn påpeger, at indførelsen af iblandingsforpligtelsen på 5 pct. biobrændstoffer i benzin udgør et implicit valg af teknologisk favorit, hvilket strider imod teknologineutrale rammevilkår. De nævner, at denne fremgangsmåde hæmmer en effektiv grøn omstilling af transportsektoren. Biogasbranchen anfører, at iblandingsforpligtelsen helt overvejende vil blive opfyldt med importeret bioethanol baseret på råvarer, der kunne være anvendt til fødevarer eller foder. Nature Energy opfordrer til, at man lader de enkelte brændstoffer konkurrere, for at skaffe vedvarende energi i transport billigst muligt. De Danske Bilimportører forventer, at E10 stadig vil være benzinstandarden i 2021 og frem, selvom iblandingsforpligtelsen af biobrændstoffer i benzin nedsættes efter De bemærker, at der ved introduktionen af E10 kan være behov for at myndighederne evt. Energistyrelsen medvirker til at informere forbrugerne om den generelle anvendelighed af E10. Endvidere påpeger de, at industrien har levet op til, at alle nye biler fra 2010 og frem er kompatible med E10, derfor vil som minimum disse biler kunne anvende E10. Drivkraft Danmark vurderer, at med et iblandingskrav på 5 % i benzin, vil det i kombination med en vis mængde 2. generations biodiesel stort set sikre opfyldelsen af iblandingskravet på 7,6 %. De påpeger dog, at det er forbundet med en del tekniske og praktiske omstillinger at introducere E10. Når det samlede iblandingskrav reduceres til 5,75 % i 2021, vil produktion, oplagring og distribution igen skulle omlægges. Det er ikke hensigtsmæssigt med disse kortsigtede ændringer. Kravet om iblanding af 5 pct. biobrændstoffer i benzin har til formål at sikre en højere grad af bæredygtighed og CO 2-reduktioner af den samlede mængde af biobrændstoffer, som anvendes i Danmark. Med forslaget minimeres risikoen for en øget anvendelse af biobrændstoffer, der tilsættes diesel, og som kan være baseret på palmeolie, hvor effekterne af indirekte arealændringer (de såkaldte ILUC-effekter) er høje. Med højere iblandinger i diesel, end de 7 pct. den gældende standard tillader, vil der være tale om HVO, der pt. ikke produceres i Danmark. Det er denne HVO, der med en stærkt stigende efterspørgsel kan ende med at være produceret på f.eks. palmeolie. Det enkelte olieselskab har valgfrihed i forhold til, hvordan og hvornår kravet opfyldes, når blot selskabet sikrer, at det på årsbasis har iblandet 5 pct. bæredygtige biobrændstoffer i al den benzin, selskabet sælger i Danmark til landtransport. Ad nr. 3: Dobbelttællingsbestemmelsen Novozymes A/S mener, at dobbelttællingsbestemmelsen bør droppes. De bemærker, at det betyder, at målopfyldelsen bliver dyrere på kort sigt, men til gengæld sikres en reel CO 2- fortrængning. Nordic Green mener, at tilpasning af dobbelttællingsbestemmelsen til seneste EU-lovgivning vil føre til, at UCOME (diesel på brugt stegefedt) kommer til at tælle dobbelt. Dette vil føre til en meget stor import af UCOME til Danmark og gøre det vanskeligt for danske producenter af RME-biodiesel at afsætte deres produkter i Danmark. Endvidere påpeger Nordic Green, at brugen af UCO giver et stort incitament til at snyde. Side 4/8

5 Lovforslaget gennemfører en tilpasning af dobbelttællingsbestemmelsen i loven, som svarer til VE-direktivets liste over dobbelttællende råprodukter og brændstoffer, som tæller dobbelt. Risikoen for svindel med UCOME, er begrænset, da der i VE-direktivet kun tillades et forbrug på maksimalt 1,7 pct. Ad nr. 4: Iblandingsforpligtelsen af 0,9 pct. avanceret biobrændstof Novozymes A/S, Landbrug og Fødevarer, Biogasbranchen, Nature Energy, Nordic Green EON Danmark og Fremsyn mener, at det eksisterende 0,9 pct. iblandingsforpligtelse af avanceret biobrændstof skal fastholdes. Novozymes A/S opfordrer til, at forpligtelsen skal være indikativ fra 2020 og obligatorisk fra 2022/2023. Biogasbranchen peger på, at det er stærkt uhensigtsmæssigt at danske vognmænd, som måtte investere i lastbiler, der kan køre på biogas, der er et avanceret biobrændstof, straffes ved at skulle betale 40 pct. mere i afgifter. Fremsyn påpeger, at de i fællesskab med en række aktører har arbejdet målrettet mod at øge afsætningen af biogas til tung transport. De nævner, at kravet om 0,9 pct. avancerede biobrændstoffer har en særdeles stor betydning for indsatsen. Drivkraft Danmark bakker op om kravet om 0,9 pct. avancerede biobrændstoffer i Da kravet af lovtekniske grunde er en del af lovforslaget, antager Drivkraft Danmark, at regeringen ønsker at fastholde kravet på 0,9 pct. avancerede bio-brændstoffer i 2020 og tiden efter. Men Drivkraft Danmark har forstået, at der i de politiske drøftelser om lovforslaget er overvejelser om at reducere kravet til et lavere niveau i Drivkraft Danmark opfordrer derfor regeringen og Folketinget til tydeligt at slå fast hvilke krav, der gælder for iblanding af avancerede biobrændstoffer i Nordic Green opfordrer til, at kravet om 0,9 pct. avancerede biobrændstoffer fastholdes, og henviser til, at der i Holland kun er meget lille forskel på prisen på de såkaldte biotickets baseret på henholdsvis avanceret biobrændstof og andre former for affaldsbaseret biobrændstof. Nordic Green peger på, at de europæiske producenter af biometanol kan producere 2,2 mio. tons heraf. Kravet om 0,9 pct. avancerede biobrændstoffer er en del af aftalen fra juni 2016 mellem den daværende regering (Venstre), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om Danmark i bedre balance Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet. Lovforslaget ændrer ikke ved hverken kravet om 0,9 pct. avancerede biobrændstoffer fra 1. januar 2020 eller ved ministerens hjemmel til at nedsætte kravet. Da kravet om 0,9 pct. avancerede biobrændstoffer først træder i kraft pr. 1. januar 2020, har det af lovtekniske grunde været nødvendigt at medtage bestemmelserne i det nuværende lovsforslag. Der ændres ikke på bestemmelserne i den forbindelse. Ad nr. 5: Planer for transport frem mod 2030 og 2050 Side 5/8

6 Novozymes A/S anfører, at dette lovforslag langt fra sikrer den nødvendige CO 2- fortrængning i transportsektoren frem mod Dansk Industri, Landbrug og Fødevarer, E.ON Danmark, Drivkraft Danmark og Dansk Erhverv opfordrer til mere langsigtede politiske beslutninger. Dansk Erhverv påpeger, at det er afgørende for Danmarks klimaindsats frem mod 2030 og 2050, at der skabes et marked for og et udbud af klimaneutrale brændstoffer til transportsektoren. De anfører, at der er behov for gennemsigtige og langsigtede politiske beslutninger. Endvidere nævner de, at en kortsigtet forøgelse af iblandingskravet ikke skaber incitamenter for langsigtede investeringer og brug af biobrændstof, uanset om det kræves på baggrund af EU-regler eller er en følge af en dansk politik. Dansk Industri og E.ON Danmark henviser til, at det vil gavne investorer, at der er en gradvis stigning i iblandingsforpligtelsen. Dansk Industri bemærker, at de i deres plan anbefaler, at iblandingsforpligtelsen øges til 10 pct. gennem gradvis indfasning frem mod I lovforslaget vælges der at sænke iblandingsforpligtelsen fra 7,6 pct. til 5,75 pct. igen. Dansk Industri påpeger, at lovforslaget derfor ikke bidrager til at nå regeringens ambition om at reducere udledningerne af drivhusgasser med 70 pct. i 2030, men øger i stedet transportomkostningerne i et enkeltstående år uden at bidrage til en langsigtet omstilling. Drivkraft Danmark har fremlagt en langsigtet 2050-plan for den grønne omstilling af transporten, hvori det foreslås, at der stilles krav til, hvor stort et CO2-aftryk energi til transport må have. Drivkraft Danmark opfordrer regeringen til at tage initiativ til at udarbejde en samlet langsigtet strategi for den grønne omstilling af transporten. Dansk Industri har i sin 2030-plan peget på mere biogas i den tunge transport som et initiativ til at nå regeringens 70 pct.-målsætning. De bemærker, at afgiftsfritagelsen for CO2-afgift på biobrændstoffer ikke er tilstrækkeligt til at modsvare de øgede transportomkostninger. DAKOFO ønsker en opretholdelse af rapsdyrkningen i Danmark og ser gerne en mere ambitiøs langsigtet plan med henblik på en større iblandingsforpligtelse. De påpeger, at biodiesel er et stærkt og allerede tilgængeligt bud på at reducere CO 2 udledningen fra transportsektoren. Dansk Elbil Alliance ønsker, at iblandingsforpligtelsen stiger from mod 2030, hvis el til transport samtidig kommer til at tælle med til opfyldelse af forpligtelsen. Lovforslagets formål er at sikre opfyldelsen af målet om 10 pct. VE i transport i Der skal søges at finde en mere langsigtet løsning på anvendelsen af VE-brændstoffer i transportsektoren med fokus på CO 2-fortrængning. Ad nr. 6: Klassificering af biobrændstoffer Side 6/8

7 Novozymes A/S henviser til, at en varig forhøjelse af iblandingsforpligtelsen, som sikrer en 5 pct.-point stigning i iblandet konventionel bioethanol, vil give en CO 2-fortrængning på tons CO 2/år. Emmelev A/S og DAKOFO påpeger, at biodiesel baseret på dansk rapsolie har en fortrængningsevne på over 70 pct. Modsat hvad der står i lovforslagets bemærkninger, fremhæver Emmelev A/S, at deres certificerede biodiesels fortrængningsevne er højere end fortrængningsevnen for bioethanol baseret på sukker, som er på pct. Endvidere nævner de, at det kun er 20 pct. af biomassen fra en rapsmark, som benyttes til biodiesel, mens majoriteten på 35 pct. og 45 pct. henholdsvis går til proteinfoder og halm. DAKOFO anfører, at da Danmarks landbrugsareal er fast og ikke forventes at stige, så leder den danske produktion af raps ikke til indirekte arealforskydning. Endvidere nævner de også, at sidestrømme fra rapsbaseret biodiesel benyttes, så der er minimalt spild. 92-gruppen anfører, at CO 2-udslippet fra rapsdiesel er 40 pct. højere end CO 2-udslippet fra fossil diesel, hvis man inkluderer konsekvenserne af indirekte ændringer i arealanvendelse ifølge tal fra EU-kommissionen. Endvidere er CO 2-udslippet fra palmeoliediesel 250 pct. højere end CO 2-udslippet fra fossil diesel ved inkludering af indirekte ændringer i arealanvendelse. De påpeger, at den vigtigste ændring, der bør foretages i biobrændstofloven, er at forhindre benyttelse af raps-, palme-, soja-, og solsikkediesel. 92-gruppen anfører, at den konsekvente brug af begreber som bæredygtige biobrændstoffer er vildledning af befolkningen og Folketinget. De påpeger, at et begreb som bæredygtigt er en benægtelse af den omfattende viden, der eksisterer mht. biobrændstoffers negative konsekvenser for ændringer i arealanvendelse og drivhusgasudslip. De opfordrer til at fjerne bæredygtigt fra det, de kalder den mest ubæredygtige type af biobrændstof (raps-, palme- og sojadiesel). De opfordrer til, at biobrændstoffer slet og ret bliver kaldt biobrændstoffer, og affaldsbaserede biobrændstoffer kan kaldes bæredygtige biobrændstoffer. Landbrug og Fødevarer mener, at debatten om indirekte ændringer i arealanvendelsen er unuanceret. De mener ikke, at der er taget højde for, at den danskproducerede biodiesel, uden indirekte ændringer i arealanvendelsen, erstattes med importeret sydamerikansk bioethanol baseret på majs eller sukkerrør og med høj risiko for indirekte ændringer i arealanvendelse. Lovforslaget ændrer ikke ved bæredygtighedskriterierne for de anvendte biobrændstoffer. Ad nr. 7: VE-el som en del af målopfyldelse Spirii påpeger, at der er diskrimination af VE-elektricitet i transport i forbindelse med målopfyldelsen af iblandingsforpligtelserne. Endvidere stiller de spørgsmål ved, om udelukkelsen af VE-elektricitet til målopfyldelse er i overensstemmelse med EU s statsstøtteregler og om det gavner den grønne omstilling. Spirii anfører, at leverandører af gasformige og flydende Side 7/8

8 energiformer har en selektiv økonomisk fordel sammenlignet med leverandører af elektricitet. Dansk Elbil Alliance, 92-gruppen, EON Danmark og Spirii påpeger manglen på teknologineutralitet i lovforslaget. Spirii bemærker, at det vil være naturligt at inkludere VE-el i transport i forbindelse med målopfyldelse for at ligestille det med andre energiformer. Dansk Elbil Alliance bemærker, at en biobrændstoflov med et ticket-system, som inkluderer alle energiformer i transport inklusiv elektricitet, vil gøre målopfyldelsen mere teknologineutral, markedsbaseret og omkostningseffektiv. 92-gruppen bemærker, at i et land med rigeligt vindmøllestrøm er det logisk at forbedre mekanismer, der maksimerer andelen af elbiler. Dansk Elbil Alliance, 92-gruppen, EON Danmark og Spirii opfordrer til, at lovforslaget retter op på ekskluderingen af el i transport til målopfyldelse. Der skal søges at finde en mere langsigtet løsning på anvendelsen af VE-brændstoffer i transportsektoren med fokus på CO 2-fortrængning. Ad nr. 8: Effekten på 6 pct. CO 2 reduktionskravet i brændstofkvalitetsdirektivet Landbrug & Fødevarer opfordrer til, at der foretages en nærmere undersøgelse af, hvordan denne midlertidige forhøjelse af iblandingen vil bidrage til opfyldelsen af Brændstofkvalitetsdirektivets 6% reduktionskrav. Hvis nærværende lovforslag ikke bringer Danmark meget nærmere en indfrielse af reduktionskravet, håber Landbrug og Fødevarer, at Regeringen snarest vil finde en afklaring på, hvorvidt kravet fastholdes. Nature Energy havde gerne set, at denne revidering af loven havde tænkt brændstofkvalitetsdirektivets krav til CO 2 reduktion fra brændstoffer med ind i en samlet lovgivning. Nordic Green mener, at iblandingskravet skal være betydeligt højere end 7,6 pct. for at brændstofkvalitetsdirektivet kan overholdes i Fokus for ændringen af loven er opfyldelse af 10 pct. målet i VE-direktivet i Side 8/8

Baggrundsnotat: "Grøn gas som drivmiddel i lastbiler og busser"

Baggrundsnotat: Grøn gas som drivmiddel i lastbiler og busser Baggrundsnotat: "Grøn gas som drivmiddel i lastbiler og busser" Danmark skal reducere udledningen af CO2 fra transportsektoren Parisaftalen medfører, at Danmark frem mod 2030 gradvist skal reducere CO

Læs mere

Den delegerede retsakt vurderes ikke at medføre konsekvenser for Danmark.

Den delegerede retsakt vurderes ikke at medføre konsekvenser for Danmark. Europaudvalget 2018-19 EUU Alm.del - Bilag 613 Offentligt Notat til Folketingets Europaudvalg Dato 5. april 2019 Europa-Kommissionens delegerede retsakt om fastlæggelse af kriterier for biobrændstoffer

Læs mere

Green Mobility: The Future of Transportation in Denmark and in the EU Grøn Mobilitet: Fremtidens Transport i Danmark og EU

Green Mobility: The Future of Transportation in Denmark and in the EU Grøn Mobilitet: Fremtidens Transport i Danmark og EU Green Mobility: The Future of Transportation in Denmark and in the EU Grøn Mobilitet: Fremtidens Transport i Danmark og EU Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, 7760 Hurup Thy, Danmark VE II and the

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 67 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 67 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 67 Bilag 1 Offentligt Høringsnotat om forslag til lov om ændring af biobrændstofloven Kontor/afdeling Klima- og energiøkonomi Dato 19. september 2016 J nr.2016-7115

Læs mere

Biobrændstoffer i et skattepolitisk perspektiv. Peter Loft, Departementschef i Skatteministeriet 4. november 2009

Biobrændstoffer i et skattepolitisk perspektiv. Peter Loft, Departementschef i Skatteministeriet 4. november 2009 Biobrændstoffer i et skattepolitisk perspektiv Peter Loft, Departementschef i Skatteministeriet 4. november 2009 Oversigt over indlæg: Skatteministeriets holdning til indpasning af teknologier i afgiftssystemet

Læs mere

Biogas og Bæredygtigheds certificering. Torben Ravn Pedersen

Biogas og Bæredygtigheds certificering. Torben Ravn Pedersen Biogas og Bæredygtigheds certificering Torben Ravn Pedersen Biogasproduktion -afsætning af energi fra biogasanlæg Proces Energi Proces Opgradering Kraftvarme Opvarmning, kraftvarme 2 [ThisDoc*Subject]

Læs mere

Tabel 1 viser mindreprovenuet og det samfundsøkonomiske tab (alt sammen i 2018-niveau og mia. kr.).

Tabel 1 viser mindreprovenuet og det samfundsøkonomiske tab (alt sammen i 2018-niveau og mia. kr.). Denne analyse er en konsekvensberegning af Radikale Venstres forslag om at fremme grønne biler ved at stoppe salget af benzin- og dieselbiler efter 2025 og frem til da øge afgiftsrabatterne med 1 mia.kr.

Læs mere

Alternative drivmidler til transport - fokus på biobrændstoffer. Lisa Bjergbakke og Carsten Poulsen

Alternative drivmidler til transport - fokus på biobrændstoffer. Lisa Bjergbakke og Carsten Poulsen Alternative drivmidler til transport - fokus på biobrændstoffer Lisa Bjergbakke og Carsten Poulsen Målsætninger energi og transport Andelen af vedvarende energi i transportsektoren øges til 10 pct. i 2020

Læs mere

Europa-Huset 19.11.2015

Europa-Huset 19.11.2015 Opgør med myterne om Danmark som foregangsland EuropaHuset 19.11.2015 Støttet af Tankevækkende tendenser i energiforbruget Det samlede energiforbrug i EU28 har ligget nærmest konstant siden 1995 på trods

Læs mere

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef Muligheder for landbruget i bioenergi (herunder biogas) Bioenergi Politik

Læs mere

Rådsmøde (miljø) den 18. juni 2013

Rådsmøde (miljø) den 18. juni 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3246 - miljø Bilag 1 Offentligt S AM L E N OT AT Klima-, Energi- og Bygnings-ministeriet 15. maj 2013 Rådsmøde (miljø) den 18. juni 2013 Dagsorden 1. Kommissionens forslag

Læs mere

Provenu-neutral grøn omstilling i transportsektoren

Provenu-neutral grøn omstilling i transportsektoren Side 1 af 5 Provenu-neutral grøn omstilling i transportsektoren 7. november 2018 08:28 Af Frank Rosager & Bruno Sander, Biogasbranchen Tip redaktionen om en historie En markant reduktion af transportens

Læs mere

EU-reguleringens indvirkning på dansk transport- og energipolitik Lisa Bjergbakke, lbj@ens.dk Energistyrelsen

EU-reguleringens indvirkning på dansk transport- og energipolitik Lisa Bjergbakke, lbj@ens.dk Energistyrelsen Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion

Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion 1. Bioenergi i energipolitik Bioenergi udgør en del af den vedvarende energiforsyning,

Læs mere

Landbrug & Fødevarer ønsker følgende hovedprincipper lagt til grund for Kommissionens arbejde med bæredygtig bioenergi for perioden efter 2020.

Landbrug & Fødevarer ønsker følgende hovedprincipper lagt til grund for Kommissionens arbejde med bæredygtig bioenergi for perioden efter 2020. Dato 4. marts 2016 Side 1 af 5 Ref.: MDC Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Høringssvaret er sendt elektronisk til lmj@ens.dk, bha@ens.dk, cpo@ens.dk, stkje@efkm.dk, hao@ens.dk Landbrug & Fødevarers

Læs mere

Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013

Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013 Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013 Ib Larsen, Energistyrelsen Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Bedre vilkår for danske virksomheder Regeringen vil gøre det mere attraktivt at

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport 1)

Bekendtgørelse af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport 1) LBK nr 674 af 21/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2505/1230-0001 Senere

Læs mere

Klimaeffekter hvilken rolle kan biomassen spille

Klimaeffekter hvilken rolle kan biomassen spille Klimaeffekter hvilken rolle kan biomassen spille Pia Frederiksen, Seniorforsker ved Institut for Miljøvidenskab, AU Medlem af Klimarådet Biomassens betydning for grøn omstilling Klimaperspektiver og anbefalinger

Læs mere

Biogas som drivmiddel i den tunge transport

Biogas som drivmiddel i den tunge transport Biogas som drivmiddel i den tunge transport September 2018 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence. Please contact: DAMVAD

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0018 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0018 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0018 Bilag 2 Offentligt Miljøstyrelsen 1. marts 2007 Industri og Transport MST/DK; MIM/VIBEJ Miljøministeriet Miljøpolitisk område, EU-Koordinationen DEP-251-00008 GRUNDNOTAT

Læs mere

Status for Danmarks klimamålsætninger og -forpligtelser 2018

Status for Danmarks klimamålsætninger og -forpligtelser 2018 Status for Danmarks klimamålsætninger og -forpligtelser 218 1,5 grader kræver hurtig handling eller negative udledninger 5 4 3 2 1-1 -2 mia. ton CO 2 'Hurtig reduktion' 'Sen reduktion' Scenarier for den

Læs mere

En visionær dansk energipolitik. Januar 2007

En visionær dansk energipolitik. Januar 2007 En visionær dansk energipolitik Januar 2007 2025 Udfordringer og Vision Regeringen vil sikre en fremtidig energiforsyning der: er pålidelig og sikker bidrager til et bedre miljø understøtter vækst og konkurrenceevne

Læs mere

Tiltaget er beregnet ud fra gældende lovgivning, og tager således ikke hensyn til effekter af en kommende ILUC-regulering el.l.

Tiltaget er beregnet ud fra gældende lovgivning, og tager således ikke hensyn til effekter af en kommende ILUC-regulering el.l. N O T AT 14. august 2013 J.nr. Ref. lbj Krav om 1 pct. 2. generation bioethanol iblandet i benzin 1. Beskrivelse af virkemidlet For at fremme anvendelsen af 2. generations bioethanol stilles der krav om,

Læs mere

NATURE ENERGY

NATURE ENERGY NATURE ENERGY 29-05-2017 1 NATURE ENERGY KONCERNEN Nature Energy koncernen er ejet af de fynske kommuner og har ca. 135 ansatte FORRETNINGS- OMRÅDER Distribution af gas på Fyn Salg af og handel med naturgas,

Læs mere

Grøn Roadmap Scenarier og virkemidler til omstilling af transportens energiforbrug

Grøn Roadmap Scenarier og virkemidler til omstilling af transportens energiforbrug Grøn Roadmap 2030 - Scenarier og virkemidler til omstilling af transportens energiforbrug 1 Summer School 1 september 2016 Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse a/s Projektet støttet af Energifonden Med

Læs mere

Produktion af bioenergi er til gavn for både erhvervene og samfundet. 13. september 2011 Michael Støckler Bioenergichef

Produktion af bioenergi er til gavn for både erhvervene og samfundet. 13. september 2011 Michael Støckler Bioenergichef Produktion af bioenergi er til gavn for både erhvervene og samfundet 13. september 2011 Michael Støckler Bioenergichef Produktion af bioenergi er til gavn for erhvervene og samfundet Økonomi og investeringsovervejelser.

Læs mere

Nye muligheder og begrænsninger

Nye muligheder og begrænsninger Økonomiseminar Vingsted 10. december Nye muligheder og begrænsninger Klima, økologi, cirkulær økonomi Bruno Sander Nielsen Regeringens principper for klima- og lufttiltag. 10. december 10. december Klima-

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om mindre afhængighed af olie i transportsektoren

Forslag til folketingsbeslutning om mindre afhængighed af olie i transportsektoren Kopi af Sfs beslutningsforslag - http://www.folketinget.dk/samling/20051/beslutningsforslag/b20/som_fremsat.htm B 20 (som fremsat): Forslag til folketingsbeslutning om mindre afhængighed af olie i transportsektoren.

Læs mere

Transportsektorens rolle i Danmarks opfyldelse af EU's 2030-klimamål

Transportsektorens rolle i Danmarks opfyldelse af EU's 2030-klimamål Transportsektorens rolle i Danmarks opfyldelse af EU's 2030-klimamål - Et skridt mod lavemissionssamfundet Niels Buus Kristensen Klimaloven (25. juni 2014; S, RV, F, Ø og C) Uafhængigt ekspertorgan, der

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2018-19 L 120 Bilag 8 Offentligt 10. december 2018 J.nr. 2018-5832. Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Gas til transportformål - DK status v. Energistyrelsen. IDA 29. september 2014 Ulrich Lopdrup Energistyrelsen

Gas til transportformål - DK status v. Energistyrelsen. IDA 29. september 2014 Ulrich Lopdrup Energistyrelsen Gas til transportformål - DK status v. Energistyrelsen IDA 29. september 2014 Ulrich Lopdrup Energistyrelsen Disposition Langt sigt! Hvorfor overhovedet gas i transport? Scenarieanalyserne Kort sigt! Rammerne

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget (2. samling) EFK Alm.del Bilag 60 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget (2. samling) EFK Alm.del Bilag 60 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 60 Offentligt N O T AT 14. september 2015 Center for Klima og Energiøkonomi Omkostninger forbundet med opfyldelse af 40 pct.

Læs mere

Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012

Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012 Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012 Naturgas Fyn 5,9% 25,7% Omsætning 2011: DKK 1,8 mia. 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Resultat før skat 2011: DKK 82 mio. Ansatte: 85 Naturgas

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2018-19 L 161 Bilag 1 Offentligt 6. februar 2019 J.nr. 2018-5799 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag

Læs mere

Hvordan når vi vores 2030 mål og hvilken rolle spiller biogas? Skandinaviens Biogaskonference 2017 Skive, 8. november 2017

Hvordan når vi vores 2030 mål og hvilken rolle spiller biogas? Skandinaviens Biogaskonference 2017 Skive, 8. november 2017 Hvordan når vi vores 2030 mål og hvilken rolle spiller biogas? Skandinaviens Biogaskonference 2017 Skive, 8. november 2017 Agenda Danmarks klimamål udenfor kvotesektoren 2021-2030 Energi og transportsektorens

Læs mere

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 1. Beskrivelse af virkemidlet El- og brintbiler er fritaget for registrerings-, vægt- og ejerafgift frem

Læs mere

CO2-udslip fra biodiesel, biogas og el - hvorfor varierer opgørelserne? Andreas Moltesen Energistyrelsen

CO2-udslip fra biodiesel, biogas og el - hvorfor varierer opgørelserne? Andreas Moltesen Energistyrelsen CO2-udslip fra biodiesel, biogas og el - hvorfor varierer opgørelserne? Andreas Moltesen Energistyrelsen Page 1 Den grønne omstilling af transportsektoren Målsætninger København klimaneutral i 2025 Reduktion

Læs mere

Vedrørende Lov om ændring af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport

Vedrørende Lov om ændring af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport 92-gruppen 92-gruppens høringssvar 12. september 2016 Svanevej 12, 3. sal, 2400 KBH NV Tlf: 21 72 79 57 e-mail: tdc@92grp.dk Website: www.92grp.dk Koordinator: Troels Dam Christensen Vedrørende Lov om

Læs mere

Hvordan får vi endnu bedre rammevilkår for biogas til transport?

Hvordan får vi endnu bedre rammevilkår for biogas til transport? Natural gas Bionatural gas Max 94,25 % Min 5,75 % Hvordan får vi endnu bedre rammevilkår for biogas til transport? Gastekniske Dage 2016, 4. april Knud Boesgaard, FREMSYN Status på biogas til transport

Læs mere

Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark

Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark Gas i transportsektoren Et nyt marked derfor vigtigt. Potentielt stort energiforbruget til

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt N O T AT T I L FOLKE TI NGE TS EUROP AU D V AL G Klima-, Energi- og Bygnings ministeriet 31. oktober 2014 Kommissionens forslag til Rådets direktiv

Læs mere

2016/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts Forslag. til

2016/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts Forslag. til 2016/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr 2016-7115 Fremsat den

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

Den tunge transports grønne omstilling drøner forbi Danmark

Den tunge transports grønne omstilling drøner forbi Danmark Side 1 af 5 Den tunge transports grønne omstilling drøner forbi Danmark 7. februar 019 08:9 Af Frank Rosager & Bruno Sander, Biogasbranchen Tip redaktionen om en historie Billeder Sverige har nu ca. 10

Læs mere

Kommissionens forslag til. energibeskatningsdirektivet

Kommissionens forslag til. energibeskatningsdirektivet Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 54 Offentligt Kommissionens forslag til revision af energibeskatningsdirektivet SAU den 17. november 2011 Problemer med det nuværende energibeskatningsdirektiv

Læs mere

Forslag til lov om ændring af biobrændstofloven 1

Forslag til lov om ændring af biobrændstofloven 1 Forslag til lov om ændring af biobrændstofloven 1 (Fravigelse af iblandingsprocent for biobrændstoffer) I biobrændstofloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 674 af 21. juni 2011, som ændret ved lov nr. 276 af

Læs mere

Dagsorden 1. Kommissionens forslag om ændring af brændstofkvalitetsdirektivet og VE-direktivet (ILUC)

Dagsorden 1. Kommissionens forslag om ændring af brændstofkvalitetsdirektivet og VE-direktivet (ILUC) Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3233 - Miljø Bilag 1 Offentligt S AM L E N OT AT Klima-, Energi- og Bygningsministeriet 19. februar 2013 Rådsmøde (miljø) den 21. marts 2013 Dagsorden 1. Kommissionens forslag

Læs mere

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug April 2011 3 Udvikling i danske personbilers Forord Forord Trafikstyrelsen har bl.a. til opgave at monitorere udviklingen i den danske personbilpark i

Læs mere

Det Nationale Bioøkonomipanels EU-katalog

Det Nationale Bioøkonomipanels EU-katalog Det Nationale Bioøkonomipanels EU-katalog Hvilke EU-processer bør danske aktører have særligt fokus på for at fremme udviklingen af bioøkonomien i Danmark Danmarks nationale bioøkonomipanel har på deres

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 13. oktober 2011.

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 13. oktober 2011. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2011-12 FLF alm. del Bilag 8 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 6. oktober 2011 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Perspektiv ved græs-til-biogas i den fremtidige biogasmodel

Perspektiv ved græs-til-biogas i den fremtidige biogasmodel Græs til biogas 2. marts 2016 Perspektiv ved græs-til-biogas i den fremtidige biogasmodel Bruno Sander Nielsen Sekretariatsleder Biogas i Danmark Husdyrgødning Økologisk kløvergræs m.v. Organiske restprodukter

Læs mere

Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011

Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Temadag om VEgasser og gasnettet Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Temadag om VE-gasser og gasnettet Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Resume af

Læs mere

BIOENERGI ER IKKE GRØN Fakta om EU og Danmarks voldsomt voksende forbrug af bioenergi - på bekostning af natur, klima og lokalbefolkninger

BIOENERGI ER IKKE GRØN Fakta om EU og Danmarks voldsomt voksende forbrug af bioenergi - på bekostning af natur, klima og lokalbefolkninger BIOENERGI ER IKKE GRØN Fakta om EU og Danmarks voldsomt voksende forbrug af bioenergi - på bekostning af natur, klima og lokalbefolkninger Grøn omstilling? Skovrydning CO 2 -neutralitet? Land grabbing

Læs mere

Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag.

Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag. Notat 25. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag. 1 De senere års ændringer har i almindelighed ført til et styrket incitament til samproduktion,

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Alternative drivmidler

Alternative drivmidler NORDISK KONFERENCE OM BIOMASSE I TUNG TRANSPORT 1 Alternative drivmidler Alternative drivmidler - tilgængelighed Michael Mücke Jensen Energi- og Olieforum NORDISK KONFERENCE OM BIOMASSE I TUNG TRANSPORT

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A7-0279/181. Ændringsforslag. Corinne Lepage, Jens Rohde for ALDE-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA A7-0279/181. Ændringsforslag. Corinne Lepage, Jens Rohde for ALDE-Gruppen 4.9.2013 A7-0279/181 181 Artikel 2 nr. 2 litra c nr. ii Direktiv 2009/28/EF Artikel 3 stk. 4 afsnit 2 litra d d) Ved beregningen af biobrændstoffer i tælleren må andelen af energi fra biobrændstoffer,

Læs mere

Støtte til biomasse til energi og transport i Danmark i dag

Støtte til biomasse til energi og transport i Danmark i dag 01-09-2010 Støtte til biomasse til energi og transport i Danmark i dag Klimakommissionen bad den 17. august 2010 Ea Energianalyse om at gennemføre en hurtig vurdering af gældende regler for direkte og

Læs mere

Fremtidens landbrug - i lyset af landbrugspakken 3. februar Bruno Sander Nielsen

Fremtidens landbrug - i lyset af landbrugspakken 3. februar Bruno Sander Nielsen Fremtidens landbrug - i lyset af landbrugspakken 3. februar 2016 Udbygning med biogas Bruno Sander Nielsen Sekretariatsleder Foreningen for Danske Biogasanlæg Biogas i Danmark Husdyrgødning Økologisk kløvergræs

Læs mere

Biogas i Danmark hvornår? Michael Dalby, E.ON Danmark Biofuel Seminar, 28. april 2011

Biogas i Danmark hvornår? Michael Dalby, E.ON Danmark Biofuel Seminar, 28. april 2011 Biogas i Danmark hvornår? Michael Dalby, E.ON Danmark Biofuel Seminar, 28. april 2011 En oversigt over E.ON Globalt En af verdens største privat investor ejede el og gas selskaber Ca. 85.000 ansatte skabte

Læs mere

Herved bekendtgøres lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser (biobrændstofloven),

Herved bekendtgøres lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser (biobrændstofloven), LBK nr 62 af 17/01/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 4. april 2019 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2018-15043

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 52 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 52 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 L 52 Bilag 1 Offentligt HØRINGSNOTAT 12. november 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om naturgasforsyning (Bemyndigelse til fastsættelse

Læs mere

Talepapir til klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål Y til Miljø- og Planlægningsudvalget om CO2-udledninger Den 3.

Talepapir til klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål Y til Miljø- og Planlægningsudvalget om CO2-udledninger Den 3. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 162 Offentligt Talepapir til klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål Y til Miljø- og Planlægningsudvalget om CO2-udledninger Den 3.

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 12. januar 2017 J.nr. 16-1692470 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af personskatteloven

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 23.11.2012 2012/0202(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring

Læs mere

Aftale mellem Regeringen og Dansk Folkeparti om Grøn Vækst 2.0

Aftale mellem Regeringen og Dansk Folkeparti om Grøn Vækst 2.0 Den. 9. april 2010 Aftale mellem Regeringen og Dansk Folkeparti om Grøn Vækst 2.0 Landbrugs- og fødevareerhvervet bidrager væsentligt til den danske eksport og beskæftigelse. Der er i alt 139.000 beskæftigede

Læs mere

CO2-reduktioner pa vej i transporten

CO2-reduktioner pa vej i transporten CO2-reduktioner pa vej i transporten Den danske regering har lanceret et ambitiøst reduktionsmål for Danmarks CO2-reduktioner i 2020 på 40 % i forhold til 1990. Energiaftalen fastlægger en række konkrete

Læs mere

Ambitiøs energipolitik med sigte mod 2050 nødvendig fra 2020

Ambitiøs energipolitik med sigte mod 2050 nødvendig fra 2020 1 VE-andel Ambitiøs energipolitik med sigte mod 2050 nødvendig fra 2020 Målet er et lavemissionssamfund baseret på VE i 2050 2030 er trædesten på vejen Der er behov for et paradigmeskifte og yderligere

Læs mere

Rådsmøde (energi) den 13. juni 2014

Rådsmøde (energi) den 13. juni 2014 Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3321 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt S AM L E N OT AT Klima-. Energi- og Bygningsministeriet 26. maj 2014 Rådsmøde (energi) den 13. juni 2014 Dagsorden Side

Læs mere

Kommission for grøn omstilling af personbiler i Danmark 26. februar 2019

Kommission for grøn omstilling af personbiler i Danmark 26. februar 2019 Kommission for grøn omstilling af personbiler i Danmark 26. februar 2019 Formål Regeringen ønsker, at Danmark i 2050 er et lavemissionssamfund uafhængigt af fossile brændsler. En afgørende forudsætning

Læs mere

København 8. december 2011. Tiltag som Danmark umiddelbart kan gennemføre nationalt

København 8. december 2011. Tiltag som Danmark umiddelbart kan gennemføre nationalt Notat vedrørende tilpasning af danske afgifter på biobrændstoffer og el; og vedrørende tiltag Danmark bør arbejde på at gennemføre i EU mht VE-direktivets målsætning om 10 % VE i transportsektoren i 2020.

Læs mere

Drivmidler til tung trafik - Fremtidens regulering

Drivmidler til tung trafik - Fremtidens regulering , sekretariatsleder Drivmidler til tung trafik - Fremtidens regulering Dansk Affaldsforening 16.4.2013 De politiske intentioner Et blankt stykke papir! Regeringen har bebudet en klimaplan og klimalov Den

Læs mere

Energisparerådets anbefalinger til dansk implementering af Energieffektivitetsdirektivet (EED)

Energisparerådets anbefalinger til dansk implementering af Energieffektivitetsdirektivet (EED) Energisparerådets anbefalinger til dansk implementering af Energieffektivitetsdirektivet (EED) Den 21. februar 2019 Energisparerådet konstaterer, at EU s Energieffektiviseringsdirektiv (EED) er nu endelig

Læs mere

Biogassens rolle i det danske energimiks - nu og fremover

Biogassens rolle i det danske energimiks - nu og fremover Hotel Scandic Sydhavnen Årets Gaskonference Biogassens rolle i det danske energimiks - nu og fremover Henrik Høegh Klimagevinst Biogassens har roller udenfor energimiks! Reducerer metanudledningen fra

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet vedrørende energieffektivitet og

Læs mere

Lad energisektoren løfte Danmarks klimaindsats

Lad energisektoren løfte Danmarks klimaindsats 12. oktober 2017 Analyse nr. 28 Lad energisektoren løfte Danmarks klimaindsats Side 1 ANALYSE NR. 28 (RESUMÉ) 12. OKTOBER 2017 Lad energisektoren løfte Danmarks klimaindsats Bidrag til opfyldelse af klimamål

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg

Det Energipolitiske Udvalg Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 21 Offentligt Det Energipolitiske Udvalg Biobrændstoffer Den 12. oktober 2006 Ole Brinch-Nielsen Administrerende direktør A/S Dansk Shell Agenda Shells erfaringer

Læs mere

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i Folketingets Skatteudvalg den 31.

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i Folketingets Skatteudvalg den 31. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 84 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.03.2002 KOM(2002) 144 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse Af Det Forenede Kongerige til i medfør af artikel 8, stk. 4, i

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Høringssvarene har berørt følgende punkter:

HØRINGSNOTAT. Høringssvarene har berørt følgende punkter: HØRINGSNOTAT Kontor/afdeling Center for tele Dato 7. januar 2016 J nr. 2015-5739 Opdateret høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om radiofrekvenser og om ophævelse af lov

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 74 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2010-311-0056 Dato: 17. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks reduktion af CO 2. -udledningen. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks reduktion af CO 2. -udledningen. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks reduktion af CO 2 -udledningen Januar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks reduktion af CO2-udledningen (beretning

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

EU s 2030 klimaplan kan Danmark nå målene

EU s 2030 klimaplan kan Danmark nå målene EU s 2030 klimaplan kan Danmark nå målene Sekretariatsleder, DI Bioenergi Gastekniske Dage Billund, 24. maj 2017 Photo: 2 Agenda Introduktion EU s 2030 målsætninger i Danmark Udfordringer i ikke-kvote

Læs mere

Intelligent elsystem Transport Øvrige VE-initiativer. Energistrategi maj 2011

Intelligent elsystem Transport Øvrige VE-initiativer. Energistrategi maj 2011 Intelligent elsystem Transport Øvrige VE-initiativer Energistrategi 2050 19. maj 2011 1. Intelligent elsystem Det intelligente elsystem - hvad sker? Elpatronloven er gjort permanent Bekendtgørelse om harmoniserede

Læs mere

Hvor meget kan biobrændsstoffer til transport nedbringe CO 2 -udledningen?

Hvor meget kan biobrændsstoffer til transport nedbringe CO 2 -udledningen? Klimaændringer og CO 2 -målenes betydning for fremtidens planteavl Temadag 9. oktober 2007 kl. 9:30-15:30 på Landscentret Hvor meget kan biobrændsstoffer til transport nedbringe CO 2 -udledningen? Henrik

Læs mere

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning.

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. Hvad vil CONCITO? Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. CONCITOs vedtægter CONCITO Annual Climate Outlook

Læs mere

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Marts 2015 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Indledning I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

Kristine van het Erve Grunnet. Kraftvarmeteknologi. 28. feb. 11. Kraftvarmeteknologi

Kristine van het Erve Grunnet. Kraftvarmeteknologi. 28. feb. 11. Kraftvarmeteknologi Kraftvarmeteknologi 28. feb. 11 Kraftvarmeteknologi Vision Danmark skal være det globale kompetencecenter for udvikling og kommercialisering af bæredygtig teknologi og viden på bioenergiområdet. Bidrage

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Til Folketingets skatteudvalg Dok. ansvarlig: SJA Sekretær: Sagsnr.: s2014-305 Doknr.: d2014-17176-0.1 9. december 2014 Henvendelse til Skatteudvalget

Læs mere

Anvendelse af oprindelsesgarantier. Notat fra Det Økologiske Råd

Anvendelse af oprindelsesgarantier. Notat fra Det Økologiske Råd Anvendelse af oprindelsesgarantier Notat fra Det Økologiske Råd Resumé Oprindelsesgarantier er jf. direktiv om vedvarende energi beviser på, at den elproduktion som ligger til grund for garantien, er produceret

Læs mere

Status for de internationale klimaforhandlinger - Vejen frem mod COP15

Status for de internationale klimaforhandlinger - Vejen frem mod COP15 Status for de internationale klimaforhandlinger - Vejen frem mod COP15 Udfordringen Kyotoprotokollens forpligtelser løber kun til 2012 USA er ikke med (ca. 20% af udledningerne) De store udviklingslande

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 3 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 14. november 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 3 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 14. november 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Alternative Drivmidler 2011-opdatering. Teknisk høring af beregningsværktøj. Henrik Duer ALTERNATIVE DRIVMIDLER

Alternative Drivmidler 2011-opdatering. Teknisk høring af beregningsværktøj. Henrik Duer ALTERNATIVE DRIVMIDLER Alternative Drivmidler 2011-opdatering Teknisk høring af beregningsværktøj Henrik Duer 1 Alternative Drivmidler modellen Baggrund 2 Udviklet i 2006 Formål: Opnå en vis konsensus om: Samfundsøkonomiske

Læs mere

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Rosenørns Allé 9, 5 DK-1970 Frederiksberg C Tel: +45 3373 0330 Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Vindmølleindustrien hilser

Læs mere

Dansk Sammenfatning Nov. 2010. A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis. McKinsey & Company:

Dansk Sammenfatning Nov. 2010. A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis. McKinsey & Company: Dansk Sammenfatning Nov. 2010 A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis McKinsey & Company: A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis Rapport baggrund En faktabaseret

Læs mere

OKTOBER ikke-kvotebelagte sektorer. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

OKTOBER ikke-kvotebelagte sektorer. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet OKTOBER 2018 Reduktionsstrategi for de ikke-kvotebelagte sektorer Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet 2018/19:6 OKTOBER 2018 Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Stormgade 2-6 1470 København K

Læs mere

Biomassens rolle i den fremtidige energiforsyning i Region Midtjylland Midt.energistrategi Partnerskabsmøde Viborg, den 28.

Biomassens rolle i den fremtidige energiforsyning i Region Midtjylland Midt.energistrategi Partnerskabsmøde Viborg, den 28. Biomassens rolle i den fremtidige energiforsyning i Region Midtjylland Midt.energistrategi Partnerskabsmøde Viborg, den 28. oktober 2014 Biomasse til energi i Region Midt, 2011 TJ 34 PJ Energiforbrug fordelt

Læs mere

De igangværende initiativer

De igangværende initiativer De igangværende initiativer Agenda: Lidt om Dansk Energi Energiaftalen og biomasse Forbrug af biomasse Bæredygtighed Regulering og bæredygtighed Den danske brancheaftale Energiaftale af 2012 50% vind

Læs mere