RØDOVRE KOMMUNE REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RØDOVRE KOMMUNE REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD"

Transkript

1 RØDOVRE KOMMUNE REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

2 Indhold 1 Formål Lovgrundlag Definitioner Gebyrer Klage m.v Overtrædelse og straf Bemyndigelse Ikrafttrædelse Ordning for dagrenovation Ordning for papiraffald Ordning for papaffald Ordning for glasemballageaffald Ordning for genanvendeligt metalemballageaffald Ordning for genanvendeligt plastemballageaffald Ordning for genbrugsstationer Ordning for PVC-affald Ordning for imprægneret træ Ordning for farligt affald Ordning for affald af elektriske og elektroniske produkter (WEEE) Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer Ordning for bygge- og anlægsaffald Ordning for haveaffald Ordning for storskrald Ordning for madaffald Ordning for tøj og sko Bilag 1 Adgangsforhold og indretning af standplads til affaldsbeholdere Bilag 2 Nøgleordning... 63

3 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Rødovre Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker og begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald. Formålet er endvidere efter miljøbeskyttelsesloven at fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v. med henblik på at etablere og skabe rammerne for velfungerende kommunale ordninger, herunder normere de praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af affaldsindsamlingen og -håndteringen. 2 Lovgrundlag Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven). Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (elektronikaffaldsbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer (batteribekendtgørelsen). Bekendtgørelse om visse krav til emballager (emballagebekendtgørelsen). 3 Definitioner De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgår af det til enhver tid gældende lovgrundlag. Beholder: Beholder, to-kammer-beholder, kube, nedgravet affaldsbeholder, vippe-container, ophalercontainer, tøjcontainer m.v., som bruges på ejendommen, eller som er placeret centralt til at opsamle affaldet og de genanvendelige materialer i. Énfamiliehus: En bolig, der er beliggende i parcel-, række-, kæde- eller dobbelthus, såsom villa og rækkehus, hvor der er individuel afhentning af affald ved husstanden. Etagebolig: En bolig, der er beliggende i en ejendom med mindst to etager (stueplan og 1. sal) og med mindst to boliger på hver etage, hvor der er afhentning af affald fra fælles opsamlingssteder (affaldsgård el.lign.). Tæt/lav-bebyggelse: En samlet bebyggelse bestående af kæde- og/eller rækkehuse, hvor der er afhentning af affald fra fælles opsamlingssteder (affaldsgårde el.lign.). Standplads: Det sted, hvor borgere og grundejere placerer affaldet, herunder beholdere, på ejendommen. 2

4 Kolonihaver: En sommerbolig, hvor der er afhentning af affald fra fælles opsamlingssted (affaldsgård el.lign.) i sommerhalvåret. 4 Gebyrer Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer i henhold til miljøbeskyttelsesloven samt bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. Kommunalbestyrelsen vedtager efter bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. én gang årligt et gebyrblad, der angiver størrelsen på ovennævnte gebyrer. Gebyrbladet er tilgængeligt på Rødovre Kommunes hjemmeside. 5 Klage m.v. Kommunalbestyrelsens afgørelser kan efter bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. ikke påklages til anden administrativ myndighed. Efter lov om kommunernes styrelse kan spørgsmål om, hvorvidt kommunen overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, indbringes for Ankestyrelsen. Ankestyrelsen beslutter selv, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag. 6 Overtrædelse og straf Overtrædelse af regulativet straffes efter bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. med bøde. Efter bekendtgørelsen kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er: 1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser. 7 Bemyndigelse Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Teknik- og Miljøudvalget til at træffe afgørelser efter dette regulativ. Kommunalbestyrelsen har endvidere bemyndiget Teknisk Forvaltning til at træffe afgørelser efter dette regulativ. 8 Ikrafttrædelse Regulativet træder i kraft den 1. juni

5 Samtidig med ikrafttrædelsen af dette regulativ ophæves følgende: Regulativ for husholdningsaffald af 29. april Således vedtaget af kommunalbestyrelsen den xx.xx.xxxx Borgmester Erik Nielsen 4

6 9 Ordning for dagrenovation 9.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, der er defineret som dagrenovation i affaldsbekendtgørelsen. Dagrenovation i Rødovre Kommune er restaffald, og må ikke indeholde: Andet affald, der i henhold til dette regulativ skal frasorteres til genanvendelse. 9.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen, hvor borgeren frembringer dagrenovation. 9.3 Beskrivelse af ordningen Ordningen er en indsamlingsordning i form af en henteordning, hvor dagrenovation indsamles ved den enkelte husstand eller fra fælles opsamlingssteder ved etageboliger, tæt/lav-bebyggelser og kolonihaver. Hvis der er fælles opsamlingssteder, skal grundejeren oplyse Teknisk Forvaltning navn og telefonnummer på en kontaktperson, der har ansvar for håndteringen af affaldet i bebyggelsen. 9.4 Beholdere Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til dagrenovation. Beholdere leveres af, tilhører og vedligeholdes af Rødovre Kommune. Beholdere, som bortkommer, eller som beskadiges af andre årsager end almindeligt brug og slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af den, der har givet anledning til skaden. Det påhviler desuden borgeren og grundejeren at efterkomme de bestemmelser, som Teknisk Forvaltning træffer til sikring af beholdere. Teknisk Forvaltning kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til beholdere. 9.5 Kapacitet for beholdere Til indsamling af dagrenovation benyttes følgende beholdere: 240 liter to-kammer-beholder liters beholder Nedgravet beholder af forskellig størrelse (et-kammer og to-kammer) Skillevæggen i en to-kammer-beholder må ikke flyttes eller fjernes. To husstande kan efter ansøgning til Teknisk Forvaltning få mulighed for at dele en beholder. 5

7 Ved anvendelse af beholdere, hvor de fysiske forhold umuliggør anvendelse af de ovenstående beholderstørrelser, kan Teknisk Forvaltning give tilladelse til brug af andre beholdere. Teknisk Forvaltning fastsætter minimumskrav for kapaciteten af beholdere i forhold til kapacitetsbehovet for den enkelte bolig. Borgere og grundejere skal sikre, at beholderkapaciteten opfylder borgerens og grundejerens behov. Teknisk Forvaltning afgør, om en beholder er overfyldt. Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan Teknisk Forvaltning efter forudgående skriftligt varsel tilmelde yderligere enheder, således at overfyldning undgås. Hvis borgere og grundejere i enkeltstående tilfælde har mere affald, end det tilmeldte antal beholdere kan rumme, skal Teknisk Forvaltning kontaktes for nærmere aftale om afhentning. Ved gentagne tilfælde, hvor borgeren eller grundejeren har behov for ekstra afhentning af affaldet, skal der tilmeldes en tilsvarende større beholderkapacitet. 9.6 Anbringelse af beholdere Borgere og grundejere skal placere beholdere på egen matrikel således, at de er umiddelbart synlige på ejendommen og let tilgængelige for afhentning på tømningsdagen. Ved etageboliger med affaldsrum og lukkede depotrum i kælderniveau skal grundejeren foranstalte, at beholdere på afhentningsdagen anbringes i terrænniveau. Står beholderne i skaktrum, skal grundejeren selv sørge for at trække beholderen ud af skaktrummet. Se bilag 1 om adgangsforhold og indretning af standplads til afhentning af affald. Hvis retningslinjerne i bilag 1 ikke kan overholdes, skal borgeren og grundejeren stille beholdere ved ejendommens skel mod vej/fortovskant, let tilgængeligt og synligt, senest kl på afhentningsdagen. Hvis der anvendes beholdere og retningslinjerne i bilag 1 ikke kan overholdes, skal borgeren eller grundejeren efter afhentning selv køre beholderen tilbage til standpladsen. Etageboliger, tæt/lav-bebyggelser og kolonihaver skal tilmeldes Rødovre Kommunes nøgleordning, se bilag 2, hvis beholdere står på aflåste fælles opsamlingssteder, eller selve beholderen er aflåst på tømningsdagen. 9.7 Anvendelse og fyldning af beholdere To-kammer-beholdere anvendes til restaffald og madaffald, se 24. Affaldet må ikke presses ned i beholderen. Hvis affaldet er fastklemt i beholderen, er det grundejers pligt at afhjælpe problemet. 6

8 Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt og affaldet ikke klemmes fast i beholderen. Sod, aske og slagger skal være fuldstændigt afkølet samt emballeret i lukket pose inden anbringelse i beholderen. Skarpe, skærende, rivende eller spidse genstande samt støvende, vådt og uhygiejnisk affald skal være forsvarligt emballeret inden anbringelse i beholderen, så der hverken kan ske skade på personer eller på beholderen. Låget på beholdere og affaldsstativer må, medmindre disse er anbragt under nedstyrtningsskakt, kun være åbent under påfyldning og tømning. Låget skal være fastmonteret og skal slutte tæt. Ekstra affald emballeres i plastsæk, som borgeren eller grundejeren selv anskaffer. Den enkelte sæk med ekstra affald må maksimalt veje 10 kg og være lukket tæt med knude eller snor. 9.8 Renholdelse af beholdere Borgere og grundejere er ansvarlige for renholdelse af beholdere og standpladser, således at der ikke opstår uhygiejniske forhold. Dog varetages den indvendige renholdelse af nedgravede affaldsbeholdere (den del som er under terræn) af Rødovre Kommune. Ved nedgravede beholdere skal grundejeren jævnligt renholde indkasthuset og håndtag, så de altid fremstår rene og hygiejniske for brugerne. Undlader grundejer at følge henstilling om rengøring af beholder, kan Teknisk Forvaltning af hygiejnemæssige hensyn lade beholderen rengøre på grundejers regning. 9.9 Afhentning af dagrenovation Teknisk Forvaltning fastsætter afhentningsfrekvensen for ordningen. Beholderne tømmes som udgangspunkt en gang om ugen. Teknisk Forvaltning kan dog under hensyn til de hygiejniske forhold, kapacitetsforhold, plads på ejendommen og ruteplanlægning fastsætte en anden afhentningsfrekvens. Afhentningen af affaldet må påbegyndes kl Fyldte ekstra sække afhentes sammen med den ordinære afhentning af affaldet. I forbindelse med søgne-/helligdage eller ved vinterforhold og andre vejrforhold, der forhindrer den regelmæssige afhentning, kan der ske forskydninger i de ordinære afhentningsdage. Hvis affaldet ikke er blevet sorteret korrekt, eller bestemmelserne i 9 i øvrigt ikke er overholdt, kan Rødovre Kommune undlade at afhente affaldet. 7

9 Hvis bestemmelserne i 9 ikke er overholdt, og affaldet derfor ikke er blevet afhentet, skal borgeren eller grundejeren bringe forholdene i orden, før affaldet kan afhentes ved næste ordinære afhentning. F.eks. ved fejlsorteringer skal borgeren eller grundejeren sørge for korrekt sortering og aflevering af affaldet. Hvis bestemmelserne i 9 ikke er overholdt, og affaldet derfor ikke er blevet afhentet, og borgeren eller grundejeren ikke har bragt forholdene i orden, kan Teknisk Forvaltning foranstalte forholdene bragt i orden på grundejerens bekostning. Som dokumentation for evt. ikke overholdte bestemmelser er Rødovre Kommune berettiget til at tage billede af de pågældende forhold. Hvis der ikke er blevet afhentet affald ved ejendommen, og borgeren eller grundejeren ikke er blevet informeret om årsagen hertil, skal borgeren eller grundejeren kontakte Teknisk Forvaltning Tilmelding/afmelding Til- og afmelding foretages til kommunalbestyrelsen. Det er ikke muligt at melde sig til eller fra ordningen for en kortere periode end én måned. Til- og afmelding gælder fra førstkommende uge. 8

10 10 Ordning for papiraffald 10.1 Hvad er papiraffald Papiraffald er alle rene og tørre papirmaterialer, som er velegnet til genanvendelse, f.eks.: Aviser Ugeblade Reklamer Brevpapir Papir- og rudekuverter-tryksager Printerpapir 10.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle borgere og grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen Ordningen er en indsamlingsordning i form af en henteordning, hvor papiraffald indsamles ved den enkelte husstand eller fra fælles opsamlingssteder ved etageboliger og tæt/lav-bebyggelser. Hvis der er fælles opsamlingssteder, skal grundejeren oplyse Teknisk Forvaltning navn og telefonnummer på en kontaktperson, der har ansvar for håndteringen af affaldet i bebyggelsen Beholdere Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af Teknisk Forvaltning anviste beholdere til papiraffald. Beholdere leveres af, tilhører og vedligeholdes af Rødovre Kommune. Beholdere, som bortkommer, eller som beskadiges af andre årsager end almindelig brug og slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af den, der har givet anledning til skaden. Det påhviler desuden borgere og grundejeren at efterkomme de bestemmelser, som Teknisk Forvaltning træffer til sikring af beholdere. Teknisk Forvaltning kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til beholdere Kapacitet for beholdere Til indsamling af papiraffald benyttes følgende beholdere: 240 liter to-kammer-beholder liters beholder Kube Nedgravet beholder af forskellig størrelse (et-kammer og to-kammer) Skillevæggen i en to-kammer-beholder må ikke flyttes eller fjernes. 9

11 To husstande kan efter ansøgning til Teknisk Forvaltning få mulighed for at dele en beholder. Teknisk Forvaltning fastsætter minimumskrav for kapaciteten af beholdere i forhold til kapacitetsbehovet for den enkelte bolig. Teknisk Forvaltning afgør, om en beholder er overfyldt. Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan Teknisk Forvaltning efter forudgående skriftligt varsel tilmelde yderligere enheder, således at overfyldning undgås. Hvis borgere og grundejere i enkeltstående tilfælde har mere affald, end det tilmeldte antal beholdere kan rumme, skal Teknisk Forvaltning kontaktes for nærmere aftale om afhentning. Ved gentagne tilfælde, hvor borgeren eller grundejeren har behov for ekstra afhentning af affaldet, skal der tilmeldes en tilsvarende større beholderkapacitet Anbringelse af beholdere Borgere og grundejere skal placere beholdere på egen matrikel således, at de er umiddelbart synlige på ejendommen og let tilgængelige for afhentning på tømningsdagen. Se bilag 1 om adgangsforhold og indretning af standplads til afhentning af affald. Hvis retningslinjerne i bilag 1 ikke kan overholdes, skal borgeren og grundejeren stille beholdere ved ejendommens skel mod vej/fortovskant, let tilgængeligt og synligt, senest kl på afhentningsdagen. Hvis fortovet ikke har en fast belægning, skal affaldet placeres ved vejkant, se nærmere bilag 1. Hvis retningslinjerne i bilag 1 ikke kan overholdes, skal borgeren eller grundejeren efter afhentning selv køre beholderen tilbage til standpladsen. Etageboliger, tæt/lav-bebyggelser og kolonihaver skal tilmeldes Rødovre Kommunes nøgleordning, se bilag 2, hvis beholdere står på aflåste fælles opsamlingssteder, eller selve beholderen er aflåst på tømningsdagen Anvendelse og fyldning af beholdere To-kammer-beholdere anvendes til papiraffald og genanvendeligt plastemballageaffald, se 14. Affaldet må ikke presses ned i beholderen. Hvis affaldet er fastklemt i beholderen, er det grundejers pligt at afhjælpe problemet. Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt og affaldet ikke klemmes fast i beholdere. Låget på beholdere må kun være åbent under påfyldning og tømning. Låget skal være fastmonteret og skal slutte tæt. 10

12 Ekstra affald emballeres i klar plastsæk, som borgeren eller grundejeren selv anskaffer. Den enkelte sæk med ekstra affald må maksimalt veje 10 kg og ikke være lukket tæt Renholdelse af beholdere Borgere og grundejere er ansvarlige for renholdelse af beholdere og standpladser, således at der ikke opstår uhygiejniske forhold. Dog varetages den indvendige renholdelse af nedgravede affaldsbeholdere (den del som er under terræn) af Rødovre Kommune. Ved nedgravede beholdere skal grundejeren jævnligt renholde indkasthuset og håndtag, så de altid fremstår rene og hygiejniske for brugerne. Undlader grundejer at følge henstilling om rengøring af beholder, kan Teknisk Forvaltning, af hygiejnemæssige hensyn, lade beholderen rengøre på grundejers regning Afhentning af papiraffald Teknisk Forvaltning fastsætter afhentningsfrekvensen for ordningen. To-kammer-beholdere tømmes som udgangspunkt hver tredje uge. Andre beholdere tømmes som udgangspunkt ikke oftere end en gang om ugen. Teknisk Forvaltning kan dog under hensyn til de hygiejniske forhold, kapacitetsforhold, plads på ejendommen og ruteplanlægning fastsætte anden afhentningsfrekvens. Afhentningen af affaldet må påbegyndes kl Fyldte ekstra sække afhentes sammen med den ordinære afhentning af affaldet efter forudgående aftale med Teknisk Forvaltning. I forbindelse med søgne-/helligdage eller ved vinterforhold og andre vejrforhold, der forhindrer den regelmæssige afhentning, kan der ske forskydninger i de ordinære afhentningsdage. Hvis affaldet ikke er blevet sorteret korrekt eller bestemmelserne i 10 i øvrigt ikke er overholdt, kan Rødovre Kommune undlade at afhente affaldet. Hvis bestemmelserne i 10 ikke er overholdt og affaldet derfor ikke er blevet afhentet, skal borgeren eller grundejeren bringe forholdene i orden, før affaldet kan afhentes ved næste ordinære afhentning. F.eks. ved fejlsorteringer skal borgeren eller grundejeren sørge for korrekt sortering og aflevering af affaldet. Hvis bestemmelserne i 10 ikke er overholdt, og affaldet derfor ikke er blevet afhentet, og borgeren eller grundejeren ikke har bragt forholdene i orden, kan Teknisk Forvaltning foranstalte forholdene bragt i orden på grundejerens bekostning. 11

13 Som dokumentation for evt. ikke overholdte bestemmelser er Rødovre Kommune berettiget til at tage billede af de pågældende forhold. Hvis der ikke er blevet afhentet affald ved ejendommen, og borgeren eller grundejeren ikke er blevet informeret om årsagen hertil, skal borgeren eller grundejeren kontakte Teknisk Forvaltning Øvrige ordninger Borgere og grundejere kan også aflevere papiraffald i centralt opstillede kuber. Hvis kuben er fyldt, må der ikke efterlades eller stilles papiraffald ved siden af kuben. Borgere og grundejere kan også aflevere papiraffald på en genbrugsstation i I/S Vestforbrændings interessentkommuner, se

14 11 Ordning for papaffald 11.1 Hvad er papaffald Papaffald er alle rene og tørre papmaterialer, som er velegnet til genanvendelse, f.eks.: Pap Karton Bølgepap Paprør fra toilet- og køkkenruller. Papkasser 11.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen Ordningen er en indsamlingsordning i form af en henteordning, hvor papaffald indsamles ved den enkelte husstand eller fra fælles opsamlingssteder ved etageboliger, tæt/lav-bebyggelser og kolonihaver. Hvis der er fælles opsamlingssteder, skal grundejeren oplyse Teknisk Forvaltning navn og telefonnummer på en kontaktperson, der har ansvar for håndteringen af affaldet i bebyggelsen Beholdere Papaffald skal enten være foldet sammen og bundtet med snor eller opsamles i beholdere. Det påhviler grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af Teknisk Forvaltning anviste beholdere til papaffald. Det er frivilligt for enfamiliehuse, om de vil have en beholder til pap. Bundter med pap må maksimalt veje 10 kg. Beholdere leveres af, tilhører og vedligeholdes af Rødovre Kommune. Beholdere, som bortkommer, eller som beskadiges af andre årsager end almindelig brug og slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af grundejeren. Det påhviler desuden grundejeren at efterkomme de bestemmelser, som Teknisk Forvaltning træffer til sikring af beholdere. Teknisk Forvaltning kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til beholdere Kapacitet for beholdere Til indsamling af papaffald benyttes følgende beholdere: liters beholder Kube 13

15 Nedgravet beholder af forskellig størrelse (et-kammer og to-kammer) Teknisk Forvaltning fastsætter minimumskrav for kapaciteten af beholdere i forhold til kapacitetsbehovet for den enkelte bolig. Teknisk Forvaltning afgør, om en beholder er overfyldt. Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan Teknisk Forvaltning efter forudgående skriftligt varsel tilmelde yderligere enheder, således at overfyldning undgås. Hvis borgere og grundejere i enkeltstående tilfælde har mere affald, end det tilmeldte antal beholdere kan rumme, skal Teknisk Forvaltning kontaktes for nærmere aftale om afhentning. Ved gentagne tilfælde, hvor borgeren eller grundejeren har behov for ekstra afhentning af affaldet, skal der tilmeldes en tilsvarende større beholderkapacitet Anbringelse af beholdere Énfamiliehuse Borgere og grundejere skal placere papbeholderen og/eller papaffald på fortovet ved ejendommens skel, let tilgængeligt og synligt, senest kl på afhentningsdagen, dog tidligst aftenen før. Efter afhentning af affaldet skal borgere og grundejere selv køre beholderen tilbage til standpladsen senest samme aften. Affaldets placering må ikke genere fodgængeres passage på fortovet. Etageboliger, tæt/lav-bebyggelser og kolonihaver Grundejere skal placere beholdere således, at de er let tilgængelige for afhentning på tømningsdagen. Se bilag 1 om adgangsforhold og indretning af standplads til afhentning af affald. Hvis retningslinjerne i bilag 1 ikke kan overholdes, skal grundejeren stille beholdere ved ejendommens skel mod vej/fortovskant, let tilgængeligt og synligt, senest kl på afhentningsdagen. Hvis fortovet ikke har en fast belægning, skal affaldet placeres ved vejkant, se nærmere bilag 1. Hvis retningslinjerne i bilag 1 ikke kan overholdes, skal grundejeren efter afhentning selv køre beholderen tilbage til standpladsen. Etageboliger, tæt/lav-bebyggelser og kolonihaver skal tilmeldes Rødovre Kommunes nøgleordning, se bilag 2, hvis beholdere står på aflåste fælles opsamlingssteder, eller selve beholderen er aflåst på tømningsdagen Anvendelse og fyldning af beholdere 14

16 Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt og affaldet ikke klemmes fast i beholdere. Hvis affaldet er fastklemt i beholderen, er det grundejers pligt at afhjælpe problemet. Ekstra pap skal være sammenfoldet og bundtet med snor. Låget på beholdere må kun være åbent under påfyldning og tømning. Låget skal være fastmonteret og skal slutte tæt Renholdelse af beholdere Borgere og grundejere er ansvarlige for renholdelse af beholdere og standpladser, således at der ikke opstår uhygiejniske forhold. Dog varetages den indvendige renholdelse af nedgravede affaldsbeholdere (den del som er under terræn) af Rødovre Kommune. Ved nedgravede beholdere skal grundejeren jævnligt renholde indkasthuset og håndtag, så de altid fremstår rene og hygiejniske for brugerne. Undlader grundejer at følge henstilling om rengøring af beholder, kan Teknisk Forvaltning, af hygiejnemæssige hensyn, lade beholderen rengøre på grundejers regning Afhentning af papaffald Teknisk Forvaltning fastsætter afhentningsfrekvensen for ordningen. Beholderen og bundtet pap ved enfamiliehuse tømmes som udgangspunkt hver fjerde uge. Andre beholdere ved etageboliger, tæt/lav-bebyggelser og kolonihaver tømmes som udgangspunkt ikke oftere end en gang om ugen. Teknisk Forvaltning kan dog under hensyn til de hygiejniske forhold, kapacitetsforhold, plads på ejendommen og ruteplanlægning fastsætte anden afhentningsfrekvens. Afhentningen af affaldet må påbegyndes kl I forbindelse med søgne-/helligdage eller ved vinterforhold og andre vejrforhold, der forhindrer den regelmæssige afhentning, kan der ske forskydninger i de ordinære afhentningsdage. Hvis affaldet ikke er blevet sorteret korrekt eller bestemmelserne i 11 i øvrigt ikke er overholdt, kan Rødovre Kommune undlade at afhente affaldet. Hvis bestemmelserne i 11 ikke er overholdt, og affaldet derfor ikke er blevet afhentet, skal borgeren eller grundejeren bringe forholdene i orden, før affaldet kan afhentes ved næste ordinære afhentning. F.eks. ved fejlsorteringer skal borgeren eller grundejeren sørge for korrekt sortering og aflevering af affaldet. Herunder fjerne det ikke afhentede affald fra fortovet. Hvis bestemmelserne i 11 ikke er overholdt og affaldet derfor ikke er blevet afhentet, og borgeren eller grundejeren ikke har bragt forholdene i orden, kan Teknisk Forvaltning foranstalte forholdene bragt i orden på grundejerens bekostning. 15

17 Som dokumentation for evt. ikke overholdte bestemmelser er Rødovre Kommune berettiget til at tage billede af de pågældende forhold. Hvis der ikke er blevet afhentet affald ved ejendommen, og borgeren eller grundejeren ikke er blevet informeret om årsagen hertil, skal borgeren eller grundejeren kontakte Teknisk Forvaltning Øvrige ordninger Borgere og grundejere kan også aflevere papaffald på en genbrugsstation i I/S Vestforbrændings interessentkommuner, se 15, og i centralt opstillede kuber. Hvis kuben er fyldt, må der ikke efterlades eller stilles papaffald ved siden af kuben. 16

18 12 Ordning for glasemballageaffald 12.1 Hvad er glasemballageaffald Glasemballageaffald er emballageaffald af glas, der er omfattet af definitionen på emballageaffald i emballagebekendtgørelsen. Ved glasemballageaffald forstås f.eks.: Flasker Konservesglas Skår fra glasemballage Glasemballageaffald skal være tømt for indhold Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen Ordningen er en indsamlingsordning i form af en henteordning, hvor glasemballageaffald indsamles ved den enkelte husstand eller fra fælles opsamlingssteder ved etageboliger og tæt/lav-bebyggelser. Hvis der er fælles opsamlingssteder, skal grundejeren oplyse Teknisk Forvaltning navn og telefonnummer på en kontaktperson, der har ansvar for håndteringen af affaldet i bebyggelsen Beholdere Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af Teknisk Forvaltning anviste beholdere til glasemballageaffald. Beholdere leveres af, tilhører og vedligeholdes af Rødovre Kommune. Skillevægge i to-kammer-beholder må ikke flyttes eller fjernes. Beholdere, som bortkommer, eller som beskadiges af andre årsager end almindelig brug og slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af den, der har givet anledning til skaden. Det påhviler desuden borgere og grundejeren at efterkomme de bestemmelser, som Teknisk Forvaltning træffer til sikring af beholdere. Teknisk Forvaltning kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til beholdere Kapacitet for beholdere Til indsamling af glasemballageaffald benyttes følgende beholdere: 240 liters to-kammer-beholder liters beholder 17

19 Kube Nedgravet beholder af forskellig størrelse (et-kammer og to-kammer) To husstande kan efter ansøgning til Teknisk Forvaltning få mulighed for at dele en beholder. Teknisk Forvaltning fastsætter minimumskrav for kapaciteten af beholdere i forhold til kapacitetsbehovet for den enkelte bolig. Teknisk Forvaltning afgør, om en beholder er overfyldt. Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan Teknisk Forvaltning efter forudgående skriftligt varsel tilmelde yderligere enheder, således at overfyldning undgås. Hvis borgere og grundejere i enkeltstående tilfælde har mere affald, end det tilmeldte antal beholdere kan rumme, skal Teknisk Forvaltning kontaktes for nærmere aftale om afhentning. Ved gentagne tilfælde, hvor borgeren eller grundejeren har behov for ekstra afhentning af affaldet, skal der tilmeldes en tilsvarende større beholderkapacitet Anbringelse af beholdere Borgere og grundejere skal placere beholdere på egen matrikel således, at de er umiddelbart synlige på ejendommen og let tilgængelige for afhentning på tømningsdagen. Se bilag 1 om adgangsforhold og indretning af standplads til afhentning af affald. Hvis retningslinjerne i bilag 1 ikke kan overholdes, skal borgeren og grundejeren stille beholdere ved ejendommens skel mod vej/fortovskant, let tilgængeligt og synligt, senest kl på afhentningsdagen. Hvis fortovet ikke har en fast belægning skal affaldet placeres ved vejkant, se nærmere bilag 1. Hvis retningslinjerne i bilag 1 ikke kan overholdes, skal borgeren eller grundejeren efter afhentning selv køre beholderen tilbage til standpladsen. Etageboliger og tæt/lav-bebyggelser skal tilmeldes Rødovre Kommunes nøgleordning, se bilag 2, hvis beholdere står på aflåste fælles opsamlingssteder, eller selve beholderen er aflåst på tømningsdagen Anvendelse og fyldning af beholdere To-kammer-beholdere anvendes til glasemballageaffald og genanvendeligt metalemballageaffald, se 13. Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt og affaldet ikke klemmes fast i beholdere. Hvis affaldet er fastklemt i beholderen, er det grundejers pligt at afhjælpe problemet. Låget på beholdere må kun være åbent under påfyldning og tømning. Låget skal være fastmonteret og skal slutte tæt. 18

20 Ekstra affald emballeres i klar plastsæk, som borgeren eller grundejeren selv anskaffer. Den enkelte sæk med ekstra affald må maksimalt veje 10 kg og må ikke være lukket tæt Renholdelse af beholdere Borgere og grundejere er ansvarlige for renholdelse af beholdere og standpladser, således at der ikke opstår uhygiejniske forhold. Dog varetages den indvendige renholdelse af nedgravede affaldsbeholdere (den del som er under terræn) af Rødovre Kommune. Ved nedgravede beholdere skal grundejeren jævnligt renholde indkasthuset og håndtag, så de altid fremstår rene og hygiejniske for brugerne. Undlader grundejer at følge henstilling om rengøring af beholder, kan Teknisk Forvaltning, af hygiejnemæssige hensyn, lade beholderen rengøre på grundejers regning Afhentning af glasemballageaffald Teknisk Forvaltning fastsætter afhentningsfrekvensen for ordningen. To-kammer beholdere tømmes som udgangspunkt hver ottende uge. Andre beholdere tømmes som udgangspunkt en gang om ugen. Teknisk Forvaltning kan dog under hensyn til de hygiejniske forhold, kapacitetsforhold, plads på ejendommen og ruteplanlægning fastsætte anden afhentningsfrekvens. Afhentningen af affaldet må påbegyndes kl Ekstra glasemballageaffald i klar plastsæk afhentes sammen med den ordinære afhentning af affaldet efter forudgående aftale med Teknisk Forvaltning. I forbindelse med søgne-/helligdage eller ved vinterforhold og andre vejrforhold, der forhindrer den regelmæssige afhentning, kan der ske forskydninger i de ordinære afhentningsdage. Hvis affaldet ikke er blevet sorteret korrekt eller bestemmelserne i 12 i øvrigt ikke er overholdt, kan Rødovre Kommune undlade at afhente affaldet. Hvis bestemmelserne i 12 ikke er overholdt og affaldet derfor ikke er blevet afhentet, skal borgeren eller grundejeren bringe forholdene i orden, før affaldet kan afhentes ved næste ordinære afhentning. F.eks. ved fejlsorteringer skal borgeren eller grundejeren sørge for korrekt sortering og aflevering af affaldet. Hvis bestemmelserne i 12 ikke er overholdt og affaldet derfor ikke er blevet afhentet, og borgeren eller grundejeren ikke har bragt forholdene i orden, kan Teknisk Forvaltning foranstalte forholdene bragt i orden på grundejerens bekostning. Som dokumentation for evt. ikke overholdte bestemmelser er Rødovre Kommune berettiget til at tage billede af de pågældende forhold. 19

21 Hvis der ikke er blevet afhentet affald ved ejendommen, og borgeren eller grundejeren ikke er blevet informeret om årsagen hertil, skal borgeren eller grundejeren kontakte Teknisk Forvaltning Øvrige ordninger Borgere og grundejere kan også aflevere glasemballageaffald i centralt opstillede kuber. Hvis kuben er fyldt, må der ikke efterlades eller stilles glasemballageaffald ved siden af containeren. Borgere og grundejere kan også aflevere glasemballageaffald på en genbrugsstation i I/S Vestforbrændings interessentkommuner, se

22 13 Ordning for genanvendeligt metalemballageaffald 13.1 Hvad er metalemballageaffald Metalemballageaffald er emballageaffald af metal, der er omfattet af definitionen på emballage i emballagebekendtgørelsen. Ved metalemballageaffald forstås f.eks.: Dåser til drikkevarer Konservesdåser Foliebakker Metallåg Stanniol Metalemballageaffald skal være tømt for indhold. Derudover kan kasserede genstande af genanvendeligt metal afleveres sammen med genanvendeligt metalemballageaffald, så længe den pågældende genstand kan være i beholderen, når låget er lukket Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen Ordningen er en indsamlingsordning i form af en henteordning, hvor metalaffald indsamles ved den enkelte husstand eller fra fælles opsamlingssteder ved etageboliger og tæt/lav-bebyggelser. Hvis der er fælles opsamlingssteder, skal grundejeren oplyse Teknisk Forvaltning navn og telefonnummer på en kontaktperson, der har ansvar for håndteringen af affaldet i bebyggelsen Beholdere Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af Teknisk Forvaltning anviste beholdere til metalaffald. Beholdere leveres af, tilhører og vedligeholdes af Rødovre Kommune. Beholdere, som bortkommer, eller som beskadiges af andre årsager end almindeligt brug og slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af den, der har givet anledning til skaden. Det påhviler desuden borgere og grundejeren at efterkomme de bestemmelser, som Teknisk Forvaltning træffer til sikring af beholdere. Teknisk Forvaltning kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til beholdere Kapacitet for beholdere 21

23 Til indsamling af metalaffald benyttes følgende beholdere: 240 liters to-kammer-beholder liters beholder Kube Nedgravet beholder af forskellig størrelse (et-kammer og to-kammer) To husstande kan efter ansøgning til Teknisk Forvaltning få mulighed for at dele en beholder. Teknisk Forvaltning fastsætter minimumskrav for kapaciteten af beholdere i forhold til kapacitetsbehovet for den enkelte bolig. Teknisk Forvaltning afgør, om en beholder er overfyldt. Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan Teknisk Forvaltning efter forudgående skriftligt varsel tilmelde yderligere enheder, således at overfyldning undgås. Hvis borgere og grundejere i enkeltstående tilfælde har mere affald, end det tilmeldte antal beholdere kan rumme, skal Teknisk Forvaltning kontaktes for nærmere aftale om afhentning. Ved gentagne tilfælde, hvor borgeren eller grundejeren har behov for ekstra afhentning af affaldet, skal der tilmeldes en tilsvarende større beholderkapacitet Anbringelse af beholdere Borgere og grundejere skal placere beholdere på egen matrikel således, at de er umiddelbart synlige på ejendommen og let tilgængelige for afhentning på tømningsdagen. Se bilag 1 om adgangsforhold og indretning af standplads til afhentning af affald. Hvis retningslinjerne i bilag 1 ikke kan overholdes, skal borgeren og grundejeren stille beholdere ved ejendommens skel mod vej/fortovskant, let tilgængeligt og synligt, senest kl på afhentningsdagen. Hvis fortovet ikke har en fast belægning, skal affaldet placeres ved vejkant, se nærmere bilag 1. Hvis retningslinjerne i bilag 1 ikke kan overholdes, skal borgeren eller grundejeren efter afhentning selv køre beholderen tilbage til standpladsen. Etageboliger og tæt/lav-bebyggelser skal tilmeldes Rødovre Kommunes nøgleordning, se bilag 2, hvis beholdere står på aflåste fælles opsamlingssteder, eller selve beholderen er aflåst på tømningsdagen Anvendelse og fyldning af beholdere To-kammer-beholdere anvendes til genanvendeligt metalaffald og genanvendeligt glasemballageaffald, se 12. Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt og affaldet ikke klemmes fast i beholdere. Hvis affaldet er fastklemt i beholderen, er det grundejers pligt at afhjælpe problemet. 22

24 Låget på beholdere må kun være åbent under påfyldning og tømning. Låget skal være fastmonteret og skal slutte tæt. Ekstra affald emballeres i klar plastsæk, som borgeren eller grundejeren selv anskaffer. Den enkelte sæk med ekstra affald må maksimalt veje 10 kg og må ikke være lukket tæt Renholdelse af beholdere Borgere og grundejere er ansvarlige for renholdelse af beholdere og standpladser, således at der ikke opstår uhygiejniske forhold. Dog varetages den indvendige renholdelse af nedgravede affaldsbeholdere (den del som er under terræn) af Rødovre Kommune. Ved nedgravede beholdere skal grundejeren jævnligt renholde indkasthuset og håndtag, så de altid fremstår rene og hygiejniske for brugerne. Undlader grundejer at følge henstilling om rengøring af beholder, kan Teknisk Forvaltning, af hygiejnemæssige hensyn, lade beholderen rengøre på grundejers regning Afhentning af metalaffald Teknisk Forvaltning fastsætter afhentningsfrekvensen for ordningen. To-kammer beholdere tømmes som udgangspunkt hver ottende uge. Andre beholdere tømmes som udgangspunkt en gang om ugen. Teknisk Forvaltning kan dog under hensyn til de hygiejniske forhold, kapacitetsforhold, plads på ejendommen og ruteplanlægning fastsætte anden afhentningsfrekvens. Afhentningen af affaldet må påbegyndes kl Fyldte ekstra sække afhentes sammen med den ordinære afhentning af affaldet efter forudgående aftale med Teknisk Forvaltning. I forbindelse med søgne-/helligdage eller ved vinterforhold og andre vejrforhold, der forhindrer den regelmæssige afhentning, kan der ske forskydninger i de ordinære afhentningsdage. Hvis affaldet ikke er blevet sorteret korrekt eller bestemmelserne i 13 i øvrigt ikke er overholdt, kan Rødovre Kommune undlade at afhente affaldet. Hvis bestemmelserne i 13 ikke er overholdt og affaldet derfor ikke er blevet afhentet, skal borgeren eller grundejeren bringe forholdene i orden, før affaldet kan afhentes ved næste ordinære afhentning. F.eks. ved fejlsorteringer skal borgeren eller grundejeren sørge for korrekt sortering og aflevering af affaldet. Hvis bestemmelserne i 13 ikke er overholdt og affaldet derfor ikke er blevet afhentet, og borgeren eller grundejeren ikke har bragt forholdene i orden, kan Teknisk Forvaltning foranstalte forholdene bragt i orden på grundejerens bekostning. 23

25 Som dokumentation for evt. ikke overholdte bestemmelser er Rødovre Kommune berettiget til at tage billede af de pågældende forhold. Hvis der ikke er blevet afhentet affald ved ejendommen, og borgeren eller grundejeren ikke er blevet informeret om årsagen hertil, skal borgeren eller grundejeren kontakte Teknisk Forvaltning Øvrige ordninger Borgere og grundejere kan også aflevere genanvendeligt metalaffald i centralt opstillede kuber. Hvis kuben er fyldt, må der ikke efterlades eller stilles metalaffald ved siden af containeren. Borgere og grundejere kan også aflevere metalemballageaffald på en genbrugsstation i I/S Vestforbrændings interessentkommuner, se

26 14 Ordning for genanvendeligt plastemballageaffald 14.1 Hvad er plastemballageaffald Plastemballageaffald er emballageaffald af plast, der er omfattet af definitionen på emballage i emballagebekendtgørelsen. Ved plastemballageaffald forstås f.eks.: Bokse og bakker af plast Plastlåg Plastposer Plastflasker Plastdunke Bobleplast Plastkasser Blød plast Hård plast Plastemballageaffald skal være tømt for indhold, men ikke nødvendigvis rengjort. Plastemballageaffaldet må ikke være mærket med faresymboler, eller have indeholdt farlige kemikalier. Ordningen omfatter genstande af genanvendeligt plast, så længe den pågældende genstand kan være i beholderen, når låget er lukket. Dog ikke genstande af PVC, f.eks. regntøj, gummistøvler, byggeaffald af plast og flamingo Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen Ordningen er en indsamlingsordning i form af en henteordning, hvor plastaffald indsamles ved den enkelte husstand eller fra fælles opsamlingssteder ved etageboliger og tæt/lav-bebyggelser. Hvis der er fælles opsamlingssteder, skal grundejeren oplyse Teknisk Forvaltning navn og telefonnummer på en kontaktperson, der har ansvar for håndteringen af affaldet i bebyggelsen Beholdere Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af Teknisk Forvaltning anviste beholdere til plastaffald. Beholdere leveres af, tilhører og vedligeholdes af Rødovre Kommune. Beholdere, som bortkommer, eller som beskadiges af andre årsager end almindeligt brug og slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af den, der har givet anledning til skaden. 25

27 Det påhviler desuden borgere og grundejeren at efterkomme de bestemmelser, som Teknisk Forvaltning træffer til sikring af beholdere. Teknisk Forvaltning kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til beholdere Kapacitet for beholdere Til indsamling af plastaffald benyttes følgende beholdere: 240 liters to-kammer-beholder liters beholder Kube Nedgravet beholder af forskellig størrelse (et-kammer og to-kammer) Skillevæggen i en to-kammer-beholder må ikke flyttes eller fjernes. To husstande kan efter ansøgning til Teknisk Forvaltning få mulighed for at dele en beholder. Teknisk Forvaltning fastsætter minimumskrav for kapaciteten af beholdere i forhold til kapacitetsbehovet for den enkelte bolig. Teknisk Forvaltning afgør, om en beholder er overfyldt. Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan Teknisk Forvaltning efter forudgående skriftligt varsel tilmelde yderligere enheder, således at overfyldning undgås. Hvis borgere og grundejere i enkeltstående tilfælde har mere affald, end det tilmeldte antal beholdere kan rumme, skal Teknisk Forvaltning kontaktes for nærmere aftale om afhentning. Ved gentagne tilfælde, hvor borgeren eller grundejeren har behov for ekstra afhentning af affaldet, skal der tilmeldes en tilsvarende større beholderkapacitet Anbringelse af beholdere Borgere og grundejere skal placere beholdere på egen matrikel således, at de er umiddelbart synlige på ejendommen og let tilgængelige for afhentning på tømningsdagen. Se bilag 1 om adgangsforhold og indretning af standplads til afhentning af affald. Hvis retningslinjerne i bilag 1 ikke kan overholdes, skal borgeren og grundejeren stille beholdere ved ejendommens skel mod vej/fortovskant, let tilgængeligt og synligt, senest kl på afhentningsdagen. Hvis fortovet ikke har en fast belægning skal affaldet placeres ved vejkant, se nærmere bilag 1. Hvis retningslinjerne i bilag 1 ikke kan overholdes, skal borgeren eller grundejeren efter afhentning selv køre beholderen tilbage til standpladsen. 26

28 Etageboliger og tæt/lav-bebyggelser skal tilmeldes Rødovre Kommunes nøgleordning, se bilag 2, hvis beholdere står på aflåste fælles opsamlingssteder, eller selve beholderen er aflåst på tømningsdagen Anvendelse og fyldning af beholdere To-kammer-beholdere anvendes til genanvendeligt plastaffald og papiraffald, se 10. Affaldet må ikke presses ned i beholderen. Hvis affaldet er fastklemt i beholderen, er det grundejers pligt at afhjælpe problemet. Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt og affaldet ikke klemmes fast i beholdere. Låget på beholdere må kun være åbent under påfyldning og tømning. Låget skal være fastmonteret og skal slutte tæt. Ekstra affald emballeres i klar plastsæk, som borgeren eller grundejeren selv anskaffer. Den enkelte sæk med ekstra affald må maksimalt veje 10 kg og være lukket tæt Renholdelse af beholdere Borgere og grundejere er ansvarlige for renholdelse af beholdere og standpladser, således at der ikke opstår uhygiejniske forhold. Dog varetages den indvendige renholdelse af nedgravede affaldsbeholdere (den del som er under terræn) af Rødovre Kommune. Ved nedgravede beholdere skal grundejeren jævnligt renholde indkasthuset og håndtag, så de altid fremstår rene og hygiejniske for brugerne. Undlader grundejer at følge henstilling om rengøring af beholder, kan Teknisk Forvaltning, af hygiejnemæssige hensyn, lade beholderen rengøre på grundejers regning Afhentning af plastaffald Teknisk Forvaltning fastsætter afhentningsfrekvensen for ordningen. To-kammer beholdere tømmes som udgangspunkt hver tredje uge. Andre beholdere tømmes som udgangspunkt en gang om ugen. Teknisk Forvaltning kan dog under hensyn til de hygiejniske forhold, kapacitetsforhold, plads på ejendommen og ruteplanlægning fastsætte anden afhentningsfrekvens. Afhentningen af affaldet må påbegyndes kl Fyldte ekstra sække afhentes sammen med den ordinære afhentning af affaldet efter forudgående aftale med Teknisk Forvaltning. I forbindelse med søgne-/helligdage eller ved vinterforhold og andre vejrforhold, der forhindrer den regelmæssige afhentning, kan der ske forskydninger i de ordinære afhentningsdage. 27

29 Hvis affaldet ikke er blevet sorteret korrekt eller bestemmelserne i 14 i øvrigt ikke er overholdt, kan Rødovre Kommune undlade at afhente affaldet. Hvis bestemmelserne i 14 ikke er overholdt, og affaldet derfor ikke er blevet afhentet, skal borgeren eller grundejeren bringe forholdene i orden, før affaldet kan afhentes ved næste ordinære afhentning. F.eks. ved fejlsorteringer skal borgeren eller grundejeren sørge for korrekt sortering og aflevering af affaldet. Hvis bestemmelserne i 14 ikke er overholdt og affaldet derfor ikke er blevet afhentet, og borgeren eller grundejeren ikke har bragt forholdene i orden, kan Teknisk Forvaltning foranstalte forholdene bragt i orden på grundejerens bekostning. Som dokumentation for evt. ikke overholdte bestemmelser er Rødovre Kommune berettiget til at tage billede af de pågældende forhold. Hvis der ikke er blevet afhentet affald ved ejendommen, og borgeren eller grundejeren ikke er blevet informeret om årsagen hertil, skal borgeren eller grundejeren kontakte Teknisk Forvaltning Øvrige ordninger Borgere og grundejere kan også aflevere plastemballageaffald på en genbrugsstation i I/S Vestforbrændings interessentkommuner, se 15. Genanvendeligt plastemballageaffald, som afleveres på genbrugsstationen, skal sorteres i henhold til de fraktioner, der er på genbrugsstationen. 28

30 15 Ordning for genbrugsstationer Kommunalbestyrelsen har etableret adgang til genbrugsstationer til modtagelse af affald Hvem gælder ordningen for Genbrugsstationer er forbeholdt borgere, grundejere og virksomheder i I/S Vestforbrændings opland Adgang til genbrugsstationer Borgere, grundejere og virksomheder kan benytte alle genbrugsstationer beliggende i I/S Vestforbrændings interessentkommuner, dog undtaget genbrugsstationer beliggende i Københavns Kommune. Virksomhedernes brug af genbrugspladsen er reguleret i Regulativ for erhvervsaffald. Køretøjer med en tilladt totalvægt på maksimalt kg har adgang til genbrugsstationerne. Derudover må køretøjet gerne medbringe en trailer. Forud for benyttelse af genbrugsstationerne skal borgeren, hvis pladspersonalet anmoder om det, dokumentere, at denne er bosiddende eller grundejer i en af I/S Vestforbrændings interessentkommuner, hvilket eksempelvis kan ske ved forevisning af sundhedskort el.lign Sortering på genbrugsstationen På genbrugsstationerne kan borgeren og grundejeren aflevere de affaldsfraktioner, som på det givne tidspunkt findes afleveringsmuligheder for på genbrugsstationerne. Affaldet skal sorteres efter affaldsfraktioner og placeres i de anviste containere/båse på genbrugsstationen. Anvisninger fra pladspersonalet skal følges. Dagrenovation, madaffald og dagrenovationslignende affald må ikke afleveres på genbrugspladsen. Der kan af kapacitetsmæssige årsager være mængdebegrænsninger for udvalgte fraktioner. Disse kan variere over tid og fra en genbrugsstation til en anden. Pladspersonalet kan afvise aflevering af affald af driftsmæssige årsager. Haveaffald må gerne tilkøres i papirsække. Papirsækkene skal tømmes i forbindelse med afleveringen, og de tomme papirsække afleveres som småt forbrændingsegnet affald. Ved emballering af affald, der afleveres på genbrugsstationen, skal der efter affaldsbekendtgørelsen anvendes klare plastsække. Dette for at indholdet tydeligt kan ses af personalet på genbrugsstationen. Ordensreglementet for genbrugsstationen skal følges. 29

31 Rødovre Kommune kan tillade, at affald modtaget på genbrugsstationen, som ved kontrol, rengøring, reparation, el.lign. er blevet forberedt med henblik på genbrug, kan udleveres. Det er Rødovre Kommune, som beslutter, om affaldet kan udleveres til genbrug. 30

32 16 Ordning for PVC-affald 16.1 Hvad er PVC-affald PVC-affald skal sorteres i genanvendeligt PVC og ikke-genanvendeligt PVC. Ved genanvendeligt PVC-affald forstås produkter af hård PVC, f.eks.: Tagrender Nedløbsrør Elektrikerrør Kabelbakker Tagplader Ved ikke-genanvendeligt PVC-affald forstås produkter af PVC, fortrinsvis blødt PVC, der ikke egner sig til genanvendelse. F.eks. kan følgende produkter indeholde PVC: Tagfolier Vinylgulve og vinylvægbeklædning Bløde paneler og fodlister Persienner Presenninger Slanger Voksduge Regntøj Gummistøvler Badebassiner Badebolde, badedyr, svømmevinger o.lign. Kunstlæder fra møbler og bruseforhæng Grammofonplader 16.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen Ordningen er en indsamlingsordning i form af en bringeordning. Borgere og grundejere skal aflevere PVC-affald på en genbrugsstation i I/S Vestforbrændings interessentkommuner, se

UDKAST AF 18. JUNI 2015

UDKAST AF 18. JUNI 2015 Albertsl lund Kommunee REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD UDKAST AF 18. JUNI 2015 Læsevejledning Forslag til Regulativ for husholdningsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet,

Læs mere

Rødovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Rødovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Rødovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 29.04.2013 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 4 5 Klage m.v.... 4 6 Overtrædelse og straf... 4 7 Bemyndigelse...

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra den 1. januar 2019 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 4 5 Klage m.v.... 4 6 Overtrædelse

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Forslag Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 4 5 Klage m.v.... 4 6 Overtrædelse og straf... 4

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Forslag Gældende fra d. xx-xx-xxxx Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 4 5 Klage m.v.... 4 6

Læs mere

Ballerup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ballerup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ballerup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 09-01-2018 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 4 5 Klage m.v... 4 6 Overtrædelse og straf... 4 7 Bemyndigelse...

Læs mere

Ballerup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ballerup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ballerup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-04-2017 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3 3 Definitioner...3 4 Gebyrer...4 5 Klage m.v...4 6 Overtrædelse og straf...4 7 Bemyndigelse...4

Læs mere

Referat af ekstraordinær Generalforsamling 20. april 2016 i Nybringe Grundejerforening Kaningården kl. 19

Referat af ekstraordinær Generalforsamling 20. april 2016 i Nybringe Grundejerforening Kaningården kl. 19 Referat af ekstraordinær Generalforsamling 20. april 2016 i Nybringe Grundejerforening Kaningården kl. 19 Formanden bød velkommen og gav en kort forklaring, for hvorfor der var indkaldt til ekstraordinær

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Forslag Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 4 5 Klage m.v.... 4 6 Overtrædelse og straf... 4

Læs mere

Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag

Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Forslag 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 4 5 Klage m.v... 4 6 Overtrædelse og straf... 4 7 Bemyndigelse... 4 8 Ikrafttrædelse...

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Albertslund Komm mune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD UDKAST Juni 2015 Læsevejledning Forslag til Regulativ for erhvervsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet, som fremgår

Læs mere

Hillerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Hillerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Hillerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

HØJE-TAASTRUP KOMMUNE

HØJE-TAASTRUP KOMMUNE HØJE-TAASTRUP KOMMUNE REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD VEDTAGET XX-XX-20XX HØJE-TAASTRUP KOMMUNE REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra XX-XX-20XX 1 Indhold 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner...

Læs mere

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Regulativ for husholdningsaffald Billund Kommune 2019 Indholdsfortegnelse 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 DEFINITIONER 3 4 GEBYRER 4 5 KLAGE M.V. 4 6 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 7 BEMYNDIGELSE 4 9 ORDNING FOR

Læs mere

Albertslund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Albertslund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Albertslund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-02-2016 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse

Læs mere

Hillerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Hillerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Hillerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2019 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse

Læs mere

Gladsaxe Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 18.04.2013

Gladsaxe Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 18.04.2013 Gladsaxe Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 18.04.2013 Side 1 af 53 Indhold 1 Formål... 8 2 Lovgrundlag... 8 3 Definitioner... 8 4 Gebyrer... 8 5 Klage m.v.... 8 6 Overtrædelse og

Læs mere

UDKAST AF 8. SEPTEMBER

UDKAST AF 8. SEPTEMBER Albertsl lund Kommunee REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD UDKAST AF 8. SEPTEMBER 20155 Læsevejledning Forslag til Regulativ for husholdningsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet,

Læs mere

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 05-06-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Lejre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lejre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lejre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 17-09-2019 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD 2 REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune Indhold: 1 Formål m.v. 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Registrering af udenlandske virksomheder 3 5 Gebyrer 4

Læs mere

Hillerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Hillerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Hillerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 17-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Teknik og Miljø 2018 Regulativ for husholdningsaffald Gældende fra 1. maj 2018 Indholdsfortegnelse Forklaring på regulativets opbygning... 4 1 Formål... 5 2 Lovgrundlag... 5 3 Definitioner... 5 4 Gebyrer...

Læs mere

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

Hillerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Hillerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Hillerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 06-12-2016 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse

Læs mere

Vejle Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Vejle Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Vejle Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål... 1 2 Lovgrundlag... 1 3 Definitioner... 1 4 Gebyrer... 2 5 Klage m.v.... 2 6 Overtrædelse og straf... 3 7 Bemyndigelse... 3

Læs mere

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-10-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD Teknik og Miljø 2012 REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål 3 2 Lovgrundlag reguleringer 3 3 Gebyrer 3 4 Klage mv. 4 5 Overtrædelse og straf 4 6 Bemyndigelse 4 7 Ikrafttrædelse 5

Læs mere

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Albertslund Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Albertslund Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Albertslund Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-04-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD

Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD Gældende fra 1. maj 2012 1. Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune Regulativ for husholdningsaffald Vedtaget af Byrådet 28. februar 2018 Gældende fra 1. maj 2018 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 3 5 Klage

Læs mere

Ordningen er en indsamlingsordning i form af en henteordning, hvor dagrenovation afhentes fra den enkelte ejendom.

Ordningen er en indsamlingsordning i form af en henteordning, hvor dagrenovation afhentes fra den enkelte ejendom. Forslag til regulativ for dagrenovation 30/7 2014 12 Ordning for dagrenovation 12.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, som er defineret som dagrenovation, jf. 3, nr. 13. 12.2 Hvem gælder ordningen

Læs mere

Forslag til: Regulativ for jord

Forslag til: Regulativ for jord Forslag til: Regulativ for jord Forslag til ændringer til gældende regulativ er vist med rød skrift Læs om: Regler for jord som er affald herunder områdeklassificering og flytning af jord Marts 2016 20

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 10-06-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse

Læs mere

Regulativ for jord. Ishøj Kommune

Regulativ for jord. Ishøj Kommune Regulativ for jord Ishøj Kommune 1 Indholdsfortegnelse Generel del... 3 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Gebyrer... 3 4 Klage m.v.... 3 5 Overtrædelse og straf... 4 AFFALDSORDNING FOR JORD... 4 6 Ordning

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Ny regulativ tekst Gammel tekst

Ny regulativ tekst Gammel tekst Ny regulativ tekst Gammel tekst Regulativændringer 2015 Husholdningsaffaldsregulativ Blå tekst er nye rettelser Indførelse af boligforeningsordning for farligt affald Indførelse af boligforeningso rdning

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Egedal Kommune med henblik

Læs mere

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD Teknik og Miljø 2012 REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål 3 2 Lovgrundlag reguleringer 3 3 Gebyrer 3 4 Klage mv. 4 5 Overtrædelse og straf 4 6 Bemyndigelse 4 7 Ikrafttrædelse 5

Læs mere

Greve Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Greve Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Greve Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-09-2015 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Forslag til regulativ for husholdningsaffald

Forslag til regulativ for husholdningsaffald 2014 Forslag til regulativ for husholdningsaffald Miljø Esbjerg Kommune 18-06-2014 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v... 3 6 Overtrædelse

Læs mere

Københavns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Københavns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Københavns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 21-06-2019 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 3 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse

Læs mere

Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune

Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune 1 REGULATIV FOR JORD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder

Læs mere

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig:

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Sorø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold

Læs mere

Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Marts 2014

Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Marts 2014 Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v... 3 6 Overtrædelse og straf... 3 7 Bemyndigelse...

Læs mere

1 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune. Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

1 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune. Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD 1 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2013 2 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune Indholdsfortegnelse: 1 Formål 3

Læs mere

Forslag til revideret tekst i regulativ for husholdningsaffald

Forslag til revideret tekst i regulativ for husholdningsaffald Forslag til revideret tekst i regulativ for husholdningsaffald Bemærk: Blå tekst er fast test, d.v.s. tekst som er en fast del af standardregulativet og dermed ikke kan ændres. 1 Formål Formålet med dette

Læs mere

Gladsaxe Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Gladsaxe Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gladsaxe Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 18-04-2013 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

Københavns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Københavns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Københavns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 28-09-2018 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 3 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 14-10-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. 1. juni 2012 1 Formål m.v... 3 1.1 Affaldshåndtering... 3 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Registrering af udenlandske

Læs mere

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig:

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: Indholdsfortegnelse 1 Formål... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Definitioner... 2 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v.... 4 6 Overtrædelse og straf... 4 7 Bemyndigelse... 4 8 Ikrafttrædelse... 4 9 Ordning for dagrenovation...

Læs mere

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD U D K A S T 28. August 2016 1 Indhold 1 Formål...11 2 Lovgrundlag...11 3 Definitioner...11 4 Gebyrer...11 5 Klage m.v...12 6 Overtrædelse og straf...12

Læs mere

9.6 Anbringelse af beholdere

9.6 Anbringelse af beholdere 8 Regulativ for husholdningsaffald (25. februar 2011) NB! Forkert underskrift. 9.3 Beskrivelse af ordningen Dagrenovation og dagrenovationslignende affald, der ikke bliver indsamlet med henblik på genanvendelse

Læs mere

Varde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Varde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra den 1. juni 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL...3 2 LOVGRUNDLAG...3 3 DEFINITIONER...3 4 GEBYRER...4 5 KLAGE M.V....4 6 OVERTRÆDELSE OG STRAF...4 7 BEMYNDIGELSE...5

Læs mere

Odder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Odder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Odder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for Jord. 1 af 9

Regulativ for Jord. 1 af 9 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 4 Undtagelse/ind-dragelse af områder af områdeklassificeringen... 4 Analysefrie områder inden for det områdeklassificerede område...

Læs mere

Ishøj Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ishøj Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ishøj Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 4 5 Klage m.v... 4 6 Overtrædelse og straf... 4 7 Bemyndigelse... 4 8 Ikrafttrædelse...

Læs mere

9 Ordning for dagrenovation

9 Ordning for dagrenovation 9 Ordning for dagrenovation 9.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, der er defineret som dagrenovation i affaldsbekendtgørelsen. Dagrenovation i Københavns Kommune er delt op i to affaldstyper:

Læs mere

Bilag 2 Udkast til regulativ for husholdningsaffald i Københavns Kommune

Bilag 2 Udkast til regulativ for husholdningsaffald i Københavns Kommune Bilag 2 Udkast til regulativ for husholdningsaffald i Københavns Kommune Københavns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD 1 Formål 2 Lovgrundlag 3 Definitioner 4 Gebyrer 5 Klage m.v. 6 Overtrædelse

Læs mere

Regulativet har desuden til formål at fastlægge arbejdsgangen for anmeldelse af jordflytning.

Regulativet har desuden til formål at fastlægge arbejdsgangen for anmeldelse af jordflytning. Regulativ for jord Regulativet har til formål at sikre, at flytning af jord i Billund Kommune sker efter gældende regler, herunder at inddrage og udtage områder fra områdeklassificeringen samt at fastlægge

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald 1 Formål 2 Lovgrundlag 3 Definitioner 4 Gebyrer 5 Klage m.v. 6 Overtrædelse og straf 7 Bemyndigelse

Regulativ for husholdningsaffald 1 Formål 2 Lovgrundlag 3 Definitioner 4 Gebyrer 5 Klage m.v. 6 Overtrædelse og straf 7 Bemyndigelse 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Frederiksberg Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 05-09-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST. Særlig del

Regulativ for husholdningsaffald HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST. Særlig del Regulativ for husholdningsaffald HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST Særlig del 19. AUGUST 2010 1 Indhold 12 Ordning for dagrenovation 7 12.1 Hvad er dagrenovation 7 12.2 Hvem gælder ordningen for 7 12.3 Beskrivelse

Læs mere

Forslag til regulativ for husholdningsaffald

Forslag til regulativ for husholdningsaffald SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Forslag til regulativ for husholdningsaffald Marts 2017 Indholdsfortegnelse 1 Formål 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Gebyrer 5 5 Klage m.v. 5 6 Overtrædelse og straf

Læs mere

2 Lovgrundlag Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig:

2 Lovgrundlag Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: Bilag 2 Udkast til regulativ for husholdningsaffald i Københavns Kommune 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere

Læs mere

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 11-01-2016 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 08-10-2017 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v.... 4 6 Overtrædelse

Læs mere

Jordregulativ for Brønderslev Kommune

Jordregulativ for Brønderslev Kommune Jordregulativ for Brønderslev Kommune Gældende fra den 16. oktober 2018 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 raadhus@99454545.dk www.bronderslev.dk 0 Indholdsfortegnelse Baggrund... 2

Læs mere

Redegørelse for ændringer i affaldsregulativerne i forhold til eksisterende regulativer

Redegørelse for ændringer i affaldsregulativerne i forhold til eksisterende regulativer Notat Sagsnr.: 2013/0009370 Dato: 20. august 2014 Titel: Redegørelse for ændringer i affaldsregulativerne i forhold til eksisterende regulativer Sagsbehandler: Per Hauge Miljøsagsbehandler Generelt for

Læs mere

Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald

Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald Forslag 18. oktober 2011 Rød tekst: Obligatorisk tekst, jf. affaldsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 224 af 7. marts 2011 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGS- AFFALD

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGS- AFFALD REGULATIV FOR HUSHOLDNINGS- AFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse 3 9 Ordning for

Læs mere

Greve Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Greve Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Greve Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse 4 9

Læs mere

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD 28. APRIL 2016 U D K A S T

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD 28. APRIL 2016 U D K A S T Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD 28. APRIL 2016 U D K A S T 2 Indhold 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v.... 4 6 Overtrædelse og straf... 4

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Regulativ for husholdningsaffald Gældende fra 28. september 2015 TEKNIK OG MILJØ Indhold Regulativ for husholdningsaffald INDLEDNING...2 I. GENEREL DEL...3 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3 3 Definitioner...3

Læs mere

Roskilde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Roskilde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Roskilde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD 23. november 2016 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 5 2 Lovgrundlag... 5 3 Definitioner... 5 4 Gebyrer... 6 5 Klage m.v.... 6 6 Overtrædelse og straf...

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD

Furesø Kommune REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3 3 Gebyrer...3 4 Klage m.v...3 5 Overtrædelse og straf...4 6 Ikrafttrædelse...4 AFFALDSORDNING FOR JORD FRA HUSHOLDNINGER...5

Læs mere

Solrød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Solrød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Solrød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse 3

Læs mere

Dragør Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Dragør Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Dragør Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Roskilde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Roskilde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Roskilde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 07-04-2017 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune

Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune Gældende fra 28.2.2012 I. Generel del... 6 1 Formål... 6 2 Lovgrundlag... 6 3 Definitioner... 6 4 Gebyrer... 7 Særgebyr... 7 5 Klage m.v.... 7 6 Overtrædelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald. i Vordingborg Kommune

Regulativ for husholdningsaffald. i Vordingborg Kommune Regulativ for husholdningsaffald i Vordingborg Kommune INDLEDNING 3 1 FORMÅL 4 2 LOVGRUNDLAG 4 3 DEFINITIONER 4 4 GEBYRER 5 5 KLAGE M.V. 5 6 OVERTRÆDELSE OG STRAF 5 7 BEMYNDIGELSE 6 8 IKRAFTTRÆDELSE 6

Læs mere

Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage

Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 05-11-2016 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

Bilag 3 Væsentlige ændringer i Allerøds regulativ for husholdning- og erhvervsaffald

Bilag 3 Væsentlige ændringer i Allerøds regulativ for husholdning- og erhvervsaffald Bilag 3 Væsentlige ændringer i Allerøds regulativ for husholdning- og erhvervsaffald Regulativ for husholdningsaffald Allerød Kommune Natur og Miljø Affaldsgruppen Bjarkesvej 2 3450 Allerød http://www.alleroed.dk

Læs mere

Randers Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Randers Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Randers Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 12-08-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse

Læs mere

Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere