Flerfaglige forløb - skoleåret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flerfaglige forløb - skoleåret"

Transkript

1 Flerfaglige forløb - skoleåret Viden og kompetencer, som eleverne skal tilegne sig gennem de flerfaglige forløb m.v.: Flerfaglige forløb (FF) Flerfaglig viden, faglig metode, basal videnskabsteori Alle lærere Videnskabsteori (VT) Skrivning (SK) informationssøgning (BI). Research m.v. De tre fakulteter, fagenes ligheder og forskelle, begrebspar fra Vidensmønstre, argumentation/begrundelse, modeller, love, teorier 1. Kreativ/levende skrivning, genrer, skriveprocesser 2. Akademisk skrivning: opgavestruktur + formalia 3. Journalistik, målgrupper, stil-lejer, sproglig korrekthed 4. Faglig formidling, videnskabelige artikler Internetkilder og bibliotek.dk, VGIntra, opgavestruktur, henvisninger, søgemetoder, plagiat, multitasking (digitale forstyrrelser), kildekritik, fake news, skriveværksteder Filosofilærere og andre interesserede BR og skrivegruppen AZ Kollektiv vejledning (KV). At gå Individuel vejledning, kollektiv vejledning (KV), peer-feedback, PG, MK, Ga til vejledning, at reflektere over ansvar for egen læring, dokumentation, portfolio (VGLog) egen læring Projektledelse Tidsplaner, faseplaner, handlingsplaner Evt. eksterne aktører Innovation, kreativitet Kombinere, udforske, transformere Alle, RJ, Sv Problemformulering Mindset Fra problemformulering til opgaveformulering. Inddragelse af Opgavefemkanten (Rienecker): skabelon med spørgsmål til opgaveprocessen. Fra performancekultur til læringskultur: motivation, Growth Mindset, mod til fejltagelser, fokus på læring PG, Sv Alle lærere

2 FORLØB 1.G FF1 Aug.-sep. OMFANG KORT BESKRIVELSE VORES DELMÅL OG KOMPETENCEMÅL ELEVERNE SKAL KUNNE Lille videnskabsteor i og faglig metode: 1 modul Studieretningspræsentation Det enkelte fag præsenterer på et elementært niveau dets genstandsfelter, videnskabsteoretiske aspekter og faglige metoder i forhold til det andet/de øvrige studieretningsfag med henblik på at give eleverne en bevidsthed om studieretningens identitet og de indgående fags muligheder for tværfagligt samspil. Vidensmønstre, s skelne mellem de tre fakulteter og deres forskellige genstandsfelter, formål og metoder på et meget elementært niveau. PRODUKT + ARBEJDSFORMER Som optakt til vejledningssamtalerne med studieretningslærere og gymnasievejledere formulerer eleverne en kort skriftlig redegørelse for indholdet af studieretningspræsentationerne. Her skal der lægges vægt på de indgående fags tilhørsforhold til de tre fakulteter med henblik på: - hvad der undersøges i faget (fagets genstandsfelter) - hvorfor dette undersøges (fagets formål) - hvordan det undersøges (fagets metoder og teorier) Der afsættes 15 min. til denne redegørelse efter hver studieretningspræsentation. ANSVARLIGE Studieretningslærere og faggrupper LÆREPLANENS FAGLIGE MÅL ELEVERNE SKAL KUNNE Eleverne skal kunne vise kendskab til de relevante faglige mål i indgående fag. vise kendskab til metodiske og basale videnskabsteoretiske overvejelser i forbindelse med behandling af en faglig problemstilling benævne og beskrive forskellige faglige tilgange og metoder inden for hver studieretning. (De nævnte faglige mål beherskes kun delvist og på et elementært niveau) Info1 Studiemodul Intro til Infosøgning 1 Eleverne skal kunne AZ September/oktober Eleverne introduceres til informationssøgning via folkebiblioteket samt bibliotek.dk. De skal bl.a. oprette en profil på bibliotek.dk samt deres lokale bibliotek. Desuden skal de lave øvelser i både bibliotek.dk og på biblioteket.... udvælge materiale med henblik på relevans, aktualitet etc. finde relevant materiale i forhold til emne, fag, materialetype m.v.... søge mere målrettet og struktureret efter relevant materiale. finde information på VGIntra, herunder benytte VGKosmos.

3 KV1 Ultimo november Fælles intro om alle de flerfaglige tiltag Lille ½ modul 5 klasser ad gangen Fælles intro om planen for flerfaglighed på vej mod SRP i 3.g Intro til Mindset-tænkning Intro til VGLog og innovation PG, Sv VT1 10. dec. Lille 1 modul Opsummering i forhold til studieretningspræsentationer (de tre fakulteter samt fagenes genstande, formål og metoder) Eleverne besvarer et kort skriftligt oplæg udarbejdet af VT-lærerne. Oplægget besvares individuelt; eleverne lægger derefter deres besvarelse i VGLOG en. Ja, Ka, MS Introduktion til de otte begrebspar i Vidensmønstre, særligt fokus på teoretisk-praktisk Lektie: Vidensmønstre, kapitlerne Viden og videnskab og De tre fakulteters kendetegn SK Januar Mellem 2x3 moduler Skrivekursus - skrive kreativt og levende - gennemgå forskellige skriveprocesser - skrive sprogligt korrekt - strukturere en kortere tekst Jf. skrivegruppens skitse (8. feb. 2018): På skrivekurset skriver eleverne en stemningsbeskrivelse/-rapport/reportage. Arbejdstitlen er Din oplevelse med en god undervisning, hvorigennem eleverne bringes til at reflektere over egen læring og dannelse. Dansklærere som hovedlærere og andre faglærere som hjælpelærere Der lægges vægt på kreativ skrivning, og der vil være fokus på et levende sprog, skriveproces, struktur og sprogkorrekthed, herunder tegnsætning. Feedback: lærer til elev og elev til elev

4 FF2 Februar Lille videnskabsteor i og faglig metode: 1 modul Innovation Forløbet tematiserer bl.a. de indgående fags forskellige måder at tilegne sig viden på. Fagenes særlige kendetegn tydeliggøres ved inddragelse af følgende begrebspar: - teoretisk og praktisk, i Vidensmønstre, s Eleverne skal udvikle en løsningsorienteret tilgang. Eleverne skal kunne se, hvordan de forskellige fag kan komplementere hinanden. Eleverne skal arbejde med egen læring. Eleverne skal præsenteres for fagenes forskellige metoder med henblik på skellet teori-praksis. Transfer fra et fag til et andet Eleverne udarbejder formidlingsprodukter i stamfagene (med undtagelse af dansk og historie). I udarbejdelsen af disse produkter anvender eleverne metoder fra de indgående fag, og de formidler det, de har arbejdet med. Som en del af formidlingsproduktet formulerer eleverne en kort skriftlig redegørelse for, hvad de indgående fag har bidraget med, og hvilke vidensformer de har arbejdet med. Her besvares følgende spørgsmål: - Hvad er henholdsvis teoretisk og praktisk viden? - Hvordan har jeg arbejdet med teoretisk og praktisk viden? Lærere fra stamfagene (med undtagelse af dansk og historie) og de kunstneriske fag VGLog: stamklasselærer -Eleverne skal kunne - benævne, beskrive og forklare metodiske og basale videnskabsteoretiske begreber i forbindelse med behandling af en faglig problemstilling - demonstrere faglig indsigt og fordybelse ved at beherske relevante faglige mål i indgående fag - udvælge, anvende og kombinere forskellige faglige tilgange og metoder i afleveringen - udvælge, bearbejde og strukturere relevant fagligt materiale. Info 2 Maj Uge 20 Studiemodul DHO vejledning Formalia, fil-struktur, opload af dokumenter, baser efter opgavernes emne, henvisninger, citater, VGinto, kompetencekosmos, faktalink, plagiat mv. Eleverne skal kunne... udvælge materiale med henblik på relevans, aktualitet etc. finde relevant materiale i forhold til emne, fag, materialetype m.v.... søge mere målrettet og struktureret efter relevant materiale. AZ finde information på VGIntra, herunder benytte VGKosmos. KV2 April-maj ½ modul Eleverne skal træne det at gå til vejledning Introduktion til Opgavefemkanten og hvordan den kan aflæses i en opgaveformulering: Hvordan forstår man en opgaveformulering? Hvad skal man så gøre? PG, Sv Inddragelse af Opgavefemkanten DHO-vejledning

5 VT2 22. april 1 modul Placering mellem DHOaflevering og årsprøve med mundtligt forsvar videnskabsteori: begrebsparrene (1), 2, 4 og 7: - (Teoretisk-praktisk) - Diakron-synkron - Kvantitativ-kvalitativ Eleverne skriver en kort refleksion i VGLog over deres arbejde i dansk og historie med inddragelse af de introducerede begrebspar. Ja, Ka, MS - Idiografisk-nomotetisk Modulet er en optakt til det mundtlige forsvar for DHO en. SK2 April-juni Lille klassevis Skrivekursus Introduktion til akademisk skrivning og formelle opgavekrav + formalia som optakt til DHO en Træning af den større skriftlige opgaves elementer, struktur og formalia samt øvrige krav, herunder resumé på dansk. Dansklærere, i samarbejde med historielærere

6 FF3 - DHO Torsdag den 14. Maj onsdag den 20. Maj Skriveværksted med fagvejledere, skrivevejledere og AZ i hele perioden Mellemstort videnskabsteor i og faglig metode: 2 moduler DHO dansk- og historieopgaven Forløbet skal give eleverne en forståelse af de indgående fags genstandsfelter, videnskabsteoriske aspekter og faglige metoder. Fagenes særlige kendetegn tydeliggøres ved inddragelse af følgende begrebspar: - diakron og synkron, i Vidensmønstre, s nomotetisk og idiografisk, i Vidensmønstre, s kvantitativ og kvalitativ, i Vidensmønstre, s Eleverne skal kunne: - besvare og konkludere på en stillet opgaveformulering - udvælge relevante faglige metoder i besvarelsen af opgaveformuleringen. - delvist selv finde og inddrage relevant materiale - beherske den større skriftlige opgave og dens delementer: indledning, redegørelse, analyse, diskussion/vurdering, konklusion. - forberede og modtage vejledning Akademisk opgave, inkl. resumé på dansk Vejledning/feedback: lærer til elev samt elev til elev Omfang: 6-8 sider Mundtlig evalueringssamtale Eleverne udfylder VGLOG inden den mundtlige årsprøve. Eleverne skal i VGLOG skrive et resume på dansk. I resumeet skal eleverne gøre sig elementære videnskabsteoretiske overvejelser ved at besvare spørgsmålene - Hvad undersøgte jeg i fagene? (fagenes genstandsfelter) - Hvorfor undersøgte jeg dette? (fagenes formål) - Hvordan undersøgte jeg dette? (fagenes metoder og teorier) - Hvad fandt jeg ud af? - Omfang ca. ½-1 A4-side. - Præsentationen medbringes til den mundtlige evaluering af DHO en og indskrives i VGLOG. Dansk- og historielærerne VGLOG: Dansk-historielærere Eleverne skal kunne benævne, beskrive og forklare metodiske og basale videnskabsteoretiske begreber i forbindelse med behandling af en faglig problemstilling - demonstrere faglig indsigt og fordybelse ved at beherske relevante faglige mål i indgående fag - udvælge, anvende og kombinere forskellige faglige tilgange og metoder i afleveringen - udvælge, bearbejde og strukturere relevant fagligt materiale.

7 FORLØB 2.G OMFANG KORT BESKRIVELSE KOMPETENCEMÅL ELEVERNE SKAL KUNNE PRODUKT + ARBEJDSFORMER ANSVARLIG LÆREPLANENS FAGLIGE MÅL KV3 1 modul Træning af problemformulering. udarbejde egne problemformuleringer. PG og Sv indhenter eksempler på problemformuleringer fra faglærerne/studieretningerne. PG, SV Efterår, før FF4 Rammer: Fællesoplæg - tre klasser ad gangen i Studiesalen. bruge Opgavefemkanten som model i processen. Øvelserne består bl.a. i, at eleverne skal forholde sig til problemformuleringer, hvor væsentlige dele mangler, bedømme gode og mindre gode eksempler o.l. Oplæg + øvelser, hvor vi træner problemformuleringer. skelne mellem problemformuleringer og opgaveformuleringer. Brug af VG Kosmos Elementet fungerer som optakt til FF4. Materiale: Rienecker, Den gode opgave, s. 32 og frem. VT3 ½ modul Optakt til FF4 Ja, Ka, MS 7. oktober Repetition af de begrebspar, eleverne er blevet introduceret til i 1.g

8 FF4 Efterår Lille videnskabsteori og faglig metode: 1 modul Emne: Globalisering Inddragelse af mindst ét nyt begrebspar fra Vidensmønstre. konstruere mindst to problemformuleringer skriftligt.... søge relevant materiale selv. skelne mellem mindst ét nyt begrebspar Eleverne får tildelt et tværfagligt emne (fx en international organisation) og skal selv konstruere mindst to problemformuleringer skriftligt. Eleverne lægger deres problemformuleringer i VGLog en og besvarer i tillæg hertil et ganske kort skriftligt oplæg om det/de begrebspar, de har anvendt i deres arbejde. Denne korte skriftlige besvarelse lægger de efterfølgende i VGLog en. Eleverne får tildelt et tværfagligt emne (fx en international organisation) og skal selv konstruere mindst to problemformuleringer skriftligt samt i skriftlig form skitsere hvordan de vil planlægge undersøgelsen af disse. Undersøgelsens valg skal begrundes metodisk såvel som videnskabsteoretisk med inddragelse af de videnskabsteoretiske begrebspar som eleverne har tilegnet sig i det gennemførte FF forløb i 1g samt nyt begrebspar. Udvalgte af klassens lærere. Teamet lægger i efteråret 2g en plan for, hvorledes alle de faglige mål for SRP opfyldes for den enkelte klasse i 2.g. Eleverne skal kunne - demonstrere evnen til at udvælge, anvende og kombinere forskellige faglige tilgange og metoder og dermed forstærke den faglige fordybelse. - beherske relevante faglige mål i de indgående fag. - anvende de faglige kompetencer, som er relevante i forhold til problemstillingen. - udvælge og anvende de relevante metoder. - udvælge, bearbejde og strukturere relevant materiale. - demonstrere evne til faglig formidling. Du skal kunne skrive en fremstilling, SK3 22. Oktober 23. oktober 2x3 moduler Obligatorisk skrivekursus Jf. skrivegruppens skitse (8. feb. 2018): - beherske debatindlægget som journalistisk genre - skrive autentisk - diskutere Debatoplæg til dagblad på mindst 400 ord Dansklærerne Arbejdstitel: Den aktive samfundsborger / Aktivt medborgerskab. Debatindlæg/autentisk skrivning/genreskrivning. Journalistisk/medier.

9 Sent Projektledelse Evt. eksterne aktører Efterår (før SRO) Info 3 1 modul informationssøgning 2 - skrive henvisninger til kilder, fodnoter, litteraturliste AZ Januar Optakt til SRO en Henvisninger, kilder, plagiat. Eleverne skal frem mod SRO en arbejde med kildehenvisninger, fodnoter, litteraturliste. - vælge relevant kildemateriale - demonstrere bevidsthed om, hvad plagiat er, og kendskab til de etiske aspekter af plagiat/snyd. Eleverne skal have en klar forståelse af, hvad plagiat er, hvornår noget bliver plagiat, hvordan man undgår plagiat. Herunder videnshierarkiet: Hvilke kilder kan man bruge, hvilke kilder er uhensigtsmæssige? Vi diskuterer desuden etiske aspekter vedr. plagiat/snyd, konsekvenser på kortere og længere sigt. Diskussionerne tager udgangspunkt i den aktuelle samtid, udmeldinger fra ministeriet, eventuelle sager fra medierne osv.

10 FF5 - SRO Stor Flerfagligt forløb som optakt til SRO en besvare en stillet flerfaglig opgaveformulering Individuel opgave, bl.a. med fokus på en indledning, der reflekterer over den stillede opgave. Mindst en studieretningsfagslærer og en anden faglærer. Alle faglige mål er i spil. SRO 16. Dec. Offentliggørelse af SRO problemformulering Dec.- Marts Skrivedage Januar Evaluering marts videnskabsteori og faglig metode: 2 moduler Rammer for SRO en: Eleverne får udleveret en tværfaglig opgaveformulering, som skal besvares skriftligt. Skrivedage på skolen. Inddragelse af mindst ét nyt begrebspar fra Vidensmønstre. beherske fremstillingsformen i en faglig opgave forberede og modtage vejledning skelne mellem mindst ét nyt begrebspar I forbindelse med det efterfølgende VT4-forløb og som optakt til (den mundtlige SRO-prøve) udarbejder eleverne en kort skriftlig redegørelse for, hvordan de i SRO en har anvendt de videnskabsteoretiske begrebspar, de er blevet præsenteret for i FF- og VT-forløbene. Omfang ca. ½-1 A4-side. Redegørelsen medbringes til den mundtlige SRO-prøve (FF7) og indskrives i VGLOG. Klasseteamet kan udbyde en til to opgaveformuleringer. Teamet kan vælge at inddrage op til tre fag, hvis de indgående fags lærere er indforståede med dette. Efter aflevering går eleverne til en mundtlig evaluering Evaluere opgaven mundtligt VT4 18. marts 1 modul Optakt til SROevaluering Metode og videnskabsteori i SRO en Forelæsning med repetition af begrebspar, derefter øvelser. Eleverne udarbejder en kort skriftlig redegørelse for, hvordan de i SRO en har anvendt de videnskabsteoretiske begrebspar, de er blevet præsenteret for i FF- og VT-forløbene. Omfang ca. ½-1 A4-side. Præsentationen indskrives i VGLOG og medbringes til den mundtlige evaluering af SRO en. Ja, Ka og MS - gøre sig metodiske og basale videnskabsteoretiske overvejelser i forbindelse med behandling af en kompleks faglig problemstilling Eleverne skal med udgangspunkt i deres SROopgaveformuleringer gøre sig metodiske og

11 basale videnskabsteoretiske overvejelser over deres projekt og den måde, de har arbejdet på. Lektie: Vidensmønstre, kapitlet Metodisk og videnskabsteoretisk refleksion i SRP samt skimning af tidligere læste kapitler FF6 2.g-rejsen Forår Stor videnskabsteori og faglig metode: 1 modul 2.g-rejsen Mange mulige arbejdsmetoder formulere en tværfaglig problemformulering. Der skal opstilles og besvares underspørgsmål. udforme et talepapir Produktet er en mundtlig gruppefremlæggelse med fokus på formidling af fagspecifikt stof samt metodiske og videnskabsteoretiske overvejelser, som er relevante for besvarelsen af problemformuleringen. Rejselærerne Uge 14 mundtligt formidle fagligt stof og præsentere metodiske overvejelser på rejsen med udgangspunkt i et oplæg/talepapir: disposition, mindmap, cue cards, stikord, etc.

12 FORLØB OMFANG KORT BESKRIVELSE KOMPETENCEMÅL ELEVERNE SKAL KUNNE PRODUKT + ARBEJDSFORMER ANSVARLIG LÆREPLANENS FAGLIGE MÅL 3.G SK4 Uge 36 Optakt til SRP 3 moduler Obligatorisk skrivekursus beherske faglig formidling, dvs. redegøre for fagligt stof i det/de indgående fag demonstrere modtagerbevidsthed, sprogrigtighed m.v. Faglig formidling Hvordan formidler man sit fag/fagligt stof forståeligt? Faglig formidling, fag-/emnematerialevurdering, metodeovervejelser, forbindelse af opgavens enkelte dele, kladdeprojektbeskrivelse og målrettet akademisk skrivning Dansklærere og studieretningsfagslærere FF8 Efterår Uge 38 Mellem videnskabsteori og faglig metode: 1 modul Ekskursion- indenlands - øvelse i udarbejdelse af projektbeskrivelse/problemformulering til SRP en. Karrierelæring: 3 fagmoduler pr. fag indgår så vidt mulig formulere en tværfaglig problemformulering /projektbeskrivelse reflektere over basal videnskabsteori og faglig metode i relation til det faglige indhold i projektbeskrivelsen I forbindelse med ekskursionen og de indgående fag udformer eleverne i grupper en projektbeskrivelse/problemformulering. Omfang: ca. 1 side. Projektbeskrivelsen/problemformuleringen indskrives i VGlog. De involverede lærere Alle faglige mål er i spil. Info 4 informationssøgning og skriveproces AZ - Valg af fag og emne til SRP en I tilknytning til vejlednings- og skriveprocessen i forbindelse med SRP en - Emneindkredsning - Skriveværksted

13 VT5 17. december 1 modul videnskabsteori Ja, Ka og MS Forelæsning med repetition af begrebspar samt workshop med udgangspunkt i SRP en/opgaveformuleringer VT6 9. marts 60 min. videnskabsteori Workshop i skrivefasen målrettet de tre fakulteter. Udelukkende vejledning; ingen oplæg eller lignende Ja, Ka og MS VT7 1 modul videnskabsteori Ja, Ka og MS 12. maj Optakt til SRPeksamen (mundtligt) Workshop: Bliv eksamensklar Træning i brugen af de videnskabsteoretiske begrebspar

14 FF9 - SRP SRP Stor SRP en Vejledning:... leve op til alle læreplanens faglige mål. selv formulere en tværfaglig problemformulering. Der skal opstilles og besvares underspørgsmål. Elevens problemformulering (der ligger til grund for den af vejlederne stillede opgaveformulering), studieretningsprojektet og den efterfølgende mundtligt eksamen PG/TM Mindst en studieretningslærer. Start december 2. dec. 30 min. intro pr. Klasse 10. Dec. SRP fagcafé Individuel vejledning Workshops m. kollektiv vejledning Udarbejdelse af problemformulering (projektbeskrivelse) udforme et talepapir mundtligt formidle fagligt stof og præsentere metodiske overvejelser på rejsen med udgangspunkt i et oplæg/talepapir: disposition, mindmap, cue cards, stikord, etc. Det forventes, at eleven benytter sig af bl.a. relevante begrebspar fra Vidensmønstre i forbindelse med sine metodiske overvejelser og videnskabsteoretiske overvejelser over besvarelsen af den givne opgaveformulering. 17. Dec. SRP VT-intro 8. januar SRP, valg af fag og emne 21. Januar SRP 1. fællesvejledning 29. Januar: Kollektiv vejledning 4. februar: SRP kladdeprojektbeskrivelse indskrives i VG-log 17. Februar: SRP 2. fællesvejledning 19. Februar: SRP projektbeskrivelse indskrives 26. Februar: Lærere indskriver SRPopgaveformulering

15 Skriveperiode: Udlevering den 3. marts Aflevering den 17. Marts (se særskilt plan for projektugen). KV4 SRP-workshops Faglærere samt Ja og MS videnskabsteori og faglig metode: 3 moduler Workshops med fokus på kollektiv vejledning, videnskabsteori, faglig metode, mundtlig fremstilling Rettet/030719/MS/PG

De flerfaglige forløb på vej mod SRP (Elev-version)

De flerfaglige forløb på vej mod SRP (Elev-version) A A L B O R G K A T E D R A L S K O L E De flerfaglige forløb på vej mod SRP (Elev-version) Introduktion til flerfaglige forløb Verden er ikke skarpt opdelt i fag og ifølge læreplanen skal fagene i gymnasiet

Læs mere

DHO-plan til lærerne

DHO-plan til lærerne DHO-plan til lærerne 2017-18 For langt de fleste elever er DHO første gang, de skal skrive en længere sammenhængende fremstilling. Fra grundskolen er de vant til at arbejde projektorienteret, skrive synopser

Læs mere

Progressionsplan for Flerfaglige Forløb på SG

Progressionsplan for Flerfaglige Forløb på SG Progressionsplan for Flerfaglige Forløb på SG Det er teamets opgave at sikre, at klassen møder både naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistiske fag i de flerfaglige forløb. Det er dog ikke

Læs mere

Progressionsplan for skriftlighed

Progressionsplan for skriftlighed Progressionsplan for skriftlighed Årgang Delmål/ opgaver Kompetence / skriftlighedsmål formuleringer fra bekendtgørelsen/ gymnasiets hjemmeside Kompetencer 1. g AT synopsis (i forb. med AT forløb om kroppen,

Læs mere

Progressionsplan for skriftligheden på ÅSG

Progressionsplan for skriftligheden på ÅSG Progressionsplan for skriftligheden på ÅSG Siden sommeren 2010 har alle 1. g'ere afviklet en del af deres elevtid på skolen. Fra 2011 gælder det også 2. g'erne, og fra skoleåret 2012-2013 har alle skolens

Læs mere

Faglig udvikling i praksis Studieretningsprojektet

Faglig udvikling i praksis Studieretningsprojektet Faglig udvikling i praksis Studieretningsprojektet FIP1819-68b d. 6. februar på Aarhus Akademi FIP 1819-68a d. 7. februar på Ørestad Gymnasium Faglig udvikling i praksis i studieretningsprojektet, 2019

Læs mere

kompetencer Grundforløbet Processkrivning Progressionsplan for de store skriftlige opgaver Munkensdam Gymnasium 2011 Skrivekursus

kompetencer Grundforløbet Processkrivning Progressionsplan for de store skriftlige opgaver Munkensdam Gymnasium 2011 Skrivekursus Progressionsplan for de store skriftlige opgaver Munkensdam Gymnasium 2011 Opgavetype Skrivekursus 4 moduler i grundforløbet Introduktion til grundlæggende begreber og metoder af betydning for skriveprocessen

Læs mere

Studieretningsopgave Regler og praktiske. oplysninger

Studieretningsopgave Regler og praktiske. oplysninger Studieretningsopgave 2019 Regler og praktiske oplysninger Fra d.28.1 1.3 skal du udarbejde en studieretningsopgave, SRO. Formål - Træning til studieretningsprojektet. - At arbejde med basal videnskabsteori

Læs mere

2.g-studieplan for klasse: 2.y. Studieretning: Musik/EN A eller MAT A. Skoleåret Forløb Tidspunkt Antal lektioner og evt.

2.g-studieplan for klasse: 2.y. Studieretning: Musik/EN A eller MAT A. Skoleåret Forløb Tidspunkt Antal lektioner og evt. 2.g-studieplan for klasse: 2.y Studieretning: Musik/EN A eller MAT A Skoleåret 2019-20 Forløb Tidspunkt Antal lektioner og evt. fagbindinger Kompetencemål Produktkrav Evaluering TF4 International Dag Emne:

Læs mere

3.g-studieplan for klasse: 3f_. Studieretning: Samfund og erhverv. Skoleåret Forløb Tidspunkt Antal lektioner og evt.

3.g-studieplan for klasse: 3f_. Studieretning: Samfund og erhverv. Skoleåret Forløb Tidspunkt Antal lektioner og evt. 3.g-studieplan for klasse: 3f_ Studieretning: Samfund og erhverv Skoleåret 2019-20 Forløb Tidspunkt Antal lektioner og evt. fagbindinger Kompetencemål Produktkrav Evaluering TF8 Studietur til ind- eller

Læs mere

NAG Progressionsplan for flerfaglige forløb

NAG Progressionsplan for flerfaglige forløb NAG 2017-2020 Progressionsplan for flerfaglige forløb 1 Flerfaglige forløb pa NAG Indledende bemærkninger Alle fag er forpligtede på fagligt samspil dels i form af deltagelse i flerfaglige forløb, dels

Læs mere

2.g-studieplan for klasse: 2.e. Studieretning: Samfund og erhverv. Skoleåret Kompetencemål Produktkrav Evaluering

2.g-studieplan for klasse: 2.e. Studieretning: Samfund og erhverv. Skoleåret Kompetencemål Produktkrav Evaluering 2.g-studieplan for klasse: 2.e Studieretning: Samfund og erhverv Skoleåret 2019-20 Forløb Tidspunkt Antal lektioner og evt. fagbindinger Kompetencemål Produktkrav Evaluering TF4 International Dag Emne:

Læs mere

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

SRO på MG, måj-juni 2015

SRO på MG, måj-juni 2015 SRO på MG, måj-juni 2015 Kære 2.g er Du skal i maj 2015 påbegynde arbejdet med din studieretnings-opgave, den såkaldte SRO. Her kommer lidt information om opgaven og opgaveperioden. Dine studieforberedende

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole

AT på Aalborg Katedralskole AT på Aalborg Katedralskole 2014-15 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

Progressionsplan for de større skriftlige opgaver:

Progressionsplan for de større skriftlige opgaver: Progressionsplan for de større skriftlige opgaver: NV DA- HIST SRO SRP De fælles mål for alle opgaver er, at du kan vise: Genrebevidsthed Kombination af to forskellige fag Sproglig korrekthed Disposition

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

Sådan er regler, krav og anbefalinger til dansk historieopgaven

Sådan er regler, krav og anbefalinger til dansk historieopgaven Sådan er regler, krav og anbefalinger til dansk historieopgaven Fra STX bekendtgørelsen Ens for læreplanen til dansk og historie: 3.2. Arbejdsformer [ ] Der udarbejdes i 1.g eller 2.g en opgave i dansk

Læs mere

Elevvejledning til SRO

Elevvejledning til SRO Elevvejledning til SRO Introduktion I løbet af din gymnasietid skal du have en række tværfaglige forløb, der på forskellig måde skal forberede dig til at skrive dit studieretningsprojekt (SRP) i 3. g.

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole 2011-12

AT på Aalborg Katedralskole 2011-12 AT på Aalborg Katedralskole 2011-12 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

Projektforløb med innovativ sigte. Arbejdsformer som understøtter produktiv læring.

Projektforløb med innovativ sigte. Arbejdsformer som understøtter produktiv læring. Studieplan for studieområdet på HHX 2017-2020 HHXG3cg19 Opdateret august 2019 Forløb og placering SO1 Innovation 1. semester Uge 46 Fag og timer Tema Indhold Arbejdsformer, metode og produkt Virksomheds-

Læs mere

Eleverne vil have udformet fem synopser inden den afsluttende eksamen.

Eleverne vil have udformet fem synopser inden den afsluttende eksamen. AT på Aalborg Katedralskole 2017-18 (2.g og 3.g) Alle AT-forløb har som udgangspunkt deltagelse af to fag, som for enkelte forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde. I så tilfælde skal det sikres,

Læs mere

Studieretningsprojektet ÅSG 2017

Studieretningsprojektet ÅSG 2017 Studieretningsprojektet ÅSG 2017 Hvad er et studieretningsprojekt? En skriftlig opgave i typisk to fag Du skal tage udgangspunkt i et studieretningsfag på Aniveau, og det skal du kombinere med et andet

Læs mere

Studieplan: SO HHX, Slotshaven Gymnasium,

Studieplan: SO HHX, Slotshaven Gymnasium, Studieplan: SO HHX, Slotshaven Gymnasium, se også https://slotshaven-studieportal.dk/forside/studieomraadet-hhx/hhx-2018-2021/so1-digitalisering/ SO1: Digitalisering og Markedsanalyse Progression: produkt

Læs mere

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område Elevbrochure 2013 Studieområdet 3. del Det Internationale Område Indholdsfortegnelse Studieområdet 3. del... 1 Det Internationale Område... 1 Studieområdet 3. del Det Internationale Område... 3 Oversigt

Læs mere

Studieområdet, hhx supplement til vejledningen om tilrettelæggelse af SOP

Studieområdet, hhx supplement til vejledningen om tilrettelæggelse af SOP Studieområdet, hhx supplement til vejledningen om tilrettelæggelse af SOP marts 2018 Indholdsfortegnelse Eksempel 1: Skriveworkshops fordelt over hele SOP forløbet... 3 Eksempel 2: Samlet SOP-forløb over

Læs mere

Progressionsplan for det skriftlige

Progressionsplan for det skriftlige Progressionsplan for det skriftlige Skolens progressionsplan for det skriftlige bygger på det obligatoriske forløb om skriftlighed i dansk i 1.g/1.t og det skriftlige basiskursus inden for rammerne af

Læs mere

Tilføj hjælpelinjer: Dansk-historieforløb

Tilføj hjælpelinjer: Dansk-historieforløb Dansk-historieforløb Dansk-historieforløb Introduktion og uddybning af nye rammer og regler herfor Ikke fokus på stilladsering af det skriftlige produkt() DHO i kontekst historie A: I slutningen af 1.g

Læs mere

På TVÆRS Faste flerfaglige forløb (opdateret 5. juli 2018)

På TVÆRS Faste flerfaglige forløb (opdateret 5. juli 2018) På TVÆRS Faste flerfaglige forløb (opdateret 5. juli 2018) Indhold Flerfaglige forløb fra bekendtgørelsen... 2 Flerfaglige forløb på Frederiksborg Gymnasium og HF... 2 PT1: Foråret 1.g DHO... 3 PT2: Efteråret

Læs mere

Argumentationskompetence Introduktion til argumentationsbegreber og praktisk argumentation

Argumentationskompetence Introduktion til argumentationsbegreber og praktisk argumentation Semester Forslag til konkrete tiltag/opgaver Kompetence Teamets noter 1. semester Introduktion til skriveprocessens enkelte faser Tilegnelse af basale skrivefærdigheder som fx afsnitsinddeling og praktiske

Læs mere

Studieretningsprojektet. Sct. Knuds Gymnasium Red.: DH SRP 2014

Studieretningsprojektet. Sct. Knuds Gymnasium Red.: DH SRP 2014 SRP 2014 Sct. Knuds Gymnasium Red.: DH SRP 2014 i 3.g 1. Indledning Du får her en beskrivelse af de formelle krav til studieretningsprojektet i 3g med afsæt i STX-bekendtgørelsen 2013, bilag 7. Du har

Læs mere

Elevmanual til SRP. Elevmanual til studieretningsprojektet

Elevmanual til SRP. Elevmanual til studieretningsprojektet Elevmanual til SRP Elevmanual til studieretningsprojektet 3g, 2014-2015 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsprojektet - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Opgaver i fremmedsprog s. 5

Læs mere

AT for 3 årgange 2014-15.

AT for 3 årgange 2014-15. AT for 3 årgange 2014-15. AT forløb 1.g 2.g 3.g Introdag i Introduktion til AT Titel: Kulturmøder og kulturkonflikter Titel: Mad og mennesker uge 39 for Klassens lærergruppe introducerer AT med fokus på

Læs mere

Udarbejdelse af synopsis: 22. april 9. maj. Kære elev i 2g.

Udarbejdelse af synopsis: 22. april 9. maj. Kære elev i 2g. Kære elev i 2g. AT7 er en forsmag på næste års AT-eksamen. Du skal derfor udarbejde en synopsis og til mundtlig årsprøve i AT. På de næste sider får du den nødvendige generelle information. Med venlig

Læs mere

VHGs vejledning til eksamens-at i 3.g

VHGs vejledning til eksamens-at i 3.g VHGs vejledning til eksamens-at i 3.g - 2018 Til sommereksamen i 3.g - 2018 skal du op i AT (almen studieforberedelse). Det er en mundtlig eksamen, som tager udgangspunkt i din afleverede synopsis (er

Læs mere

Studieområdeprojektet (SOP) FIP 13. marts 2019

Studieområdeprojektet (SOP) FIP 13. marts 2019 Studieområdeprojektet (SOP) FIP 13. marts 2019 Tankerne bag SOP Kommissoriet for læreplansarbejdet 2016 SRP erstattes i hhx og htx af SOP SOP er kulminationen på studieområdet ( fusion af SRP og DIO) SOP-skriveperioden

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige [Bilag 2] Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige fagområder

Læs mere

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven Elevmanual til studieretningsopgaven 2g, 2014 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsopgaven - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Oversigt over fag til studieretningsopgaven s. 4 IV. Studieretningsopgavens

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

FIP17-68a: Onsdag den 3. maj, Comwell Køge FIP17-68b: Torsdag den 4. maj, Scandic Kolding

FIP17-68a: Onsdag den 3. maj, Comwell Køge FIP17-68b: Torsdag den 4. maj, Scandic Kolding FIP17-68a/b Studieretningsprojektet - stx FIP17-68a: Onsdag den 3. maj, Comwell Køge FIP17-68b: Torsdag den 4. maj, Scandic Kolding Anne Bisgaard Vase og Keld Nielsen, fagkonsulenter i Studieretningsprojektet

Læs mere

Skriftlighed i græsk og latin

Skriftlighed i græsk og latin Skriftlighed i græsk og latin FIP i græsk og latin, 23. marts 2017 Workshop Disposition Reformens fokus på skriftlighed Skrivning i græsk og latin - Skrivning som faglig formidling - Skrivning som del

Læs mere

SRO på MG, åpril-måj 2014

SRO på MG, åpril-måj 2014 SRO på MG, åpril-måj 2014 Kære 2.g er Du skal i maj 2014 påbegynde arbejdet med din studieretnings-opgave, den såkaldte SRO. Her kommer lidt information om opgaven og opgaveperioden. Dine studieforberedende

Læs mere

Studieretningsprojektet

Studieretningsprojektet Håndbog til Studieretningsprojektet Aalborg Katedralskole 2016 Studieretningsprojektet (SRP) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig A- niveau-karakter med vægten 2 på studentereksamensbeviset.

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO) Vejledning til eleverne om SRO i 2.g

TÅRNBY GYMNASIUM & HF STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO) Vejledning til eleverne om SRO i 2.g TÅRNBY GYMNASIUM & HF STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO) Vejledning til eleverne om SRO i 2.g Studieretningsopgaven (SRO) i 2g Denne orientering indeholder følgende: 1. Kort orientering om rammerne for opgaven

Læs mere

Workshop 1: Dokumentarfilmen som værk i dansk v. Mette Wolfhagen (B21)

Workshop 1: Dokumentarfilmen som værk i dansk v. Mette Wolfhagen (B21) Workshops Workshop 1: Dokumentarfilmen som værk i dansk v. Mette Wolfhagen (B21) Workshop 2: Sociale medier + skriftlighed = digital dannelse v. Katrine Haaning (B22) Workshop 3: Kreativ skrivning v. Peter

Læs mere

Eleverne vil have udformet fem synopser inden den afsluttende eksamen.

Eleverne vil have udformet fem synopser inden den afsluttende eksamen. AT på Aalborg Katedralskole 2016-17 Alle AT-forløb har som udgangspunkt deltagelse af to fag, som for enkelte forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde. I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole Arkiv 6151

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole Arkiv 6151 Håndbog til Studieretningsprojektet Aalborg Katedralskole 2017 Studieretningsprojektet (SRP) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig A- niveau-karakter med vægten 2 på studentereksamensbeviset.

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016

Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016 Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016 Hvad er SRP? Studieretningsprojektet er en skriftlig eksamensopgave af et omfang på 15 20 sider og med 10 skrivedage. Her skal du selvstændigt og dybdegående

Læs mere

AT for 3 årgange

AT for 3 årgange AT for 3 årgange 2013-14. AT forløb 1.g 2.g 3.g Introdag i Titel: Kulturmøder og kulturkonflikter med Titel: Kampen for det gode liv uge 39 fokus på integration. Placering: I uge 38 vælges fag og i uge

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Elevhåndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2015-2016 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en

Læs mere

STUDIERETNINGSOPGAVEN - SRO I 2G 2019 FF5: Forårssemester i 2g FF7: Formativ evaluering af opgaven: maj og juni

STUDIERETNINGSOPGAVEN - SRO I 2G 2019 FF5: Forårssemester i 2g FF7: Formativ evaluering af opgaven: maj og juni STUDIERETNINGSOPGAVEN - SRO I 2G 2019 FF5: Forårssemester i 2g FF7: Formativ evaluering af opgaven: maj og juni AZ/PG/dec/2018 1 FF5/FF7: Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) 2019 Opgavens formål: Formålet

Læs mere

Studieretningsprojektet

Studieretningsprojektet Studieretningsprojektet Marselisborg Gymnasium 2013/14 1. Formål Formålet med studieretningsprojektet er, at eleverne arbejder selvstændigt med at fordybe sig i og formidle en faglig problemstilling inden

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Håndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2013-14 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en individuel

Læs mere

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen AT Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen Indhold: 1. Den tredelte eksamen s. 2 2. Den selvstændige arbejdsproces med synopsen s. 2 3. Skolen anbefaler, at du udarbejder synopsen

Læs mere

Progression i de større skriftlige opgaver: Skrivekompetencer Problem- og opgaveformulering Litteratursøgning Vejledning

Progression i de større skriftlige opgaver: Skrivekompetencer Problem- og opgaveformulering Litteratursøgning Vejledning Progression i de større skriftlige opgaver: Skrivekompetencer Problem- og opgaveformulering Litteratursøgning Vejledning Principper og fokuspunkter: Stilladsering Studieforberedende kompetencer Balance

Læs mere

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole 2014. Arkiv 6151

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole 2014. Arkiv 6151 Håndbog til Studieretningsprojektet Aalborg Katedralskole 2014 Studieretningsprojektet (SRP) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig A- niveau-karakter med vægten 2 på studentereksamensbeviset.

Læs mere

Marselisborg Gymnasium - Progressionsplan for de større skriftlige opgaver

Marselisborg Gymnasium - Progressionsplan for de større skriftlige opgaver Marselisborg Gymnasium - Progressionsplan for de større skriftlige opgaver Progressionsplanen er udarbejdet som et arbejdsdokument, der skal give eleverne en kontinuitet og progression mellem de større

Læs mere

Studieplan 1. år Skoleåret 2018/19 For HH1g

Studieplan 1. år Skoleåret 2018/19 For HH1g Studieplan 1. år Skoleåret 2018/19 For HH1g Indholdsfortegnelse 1. KLASSEN... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning... 3 3. Pædagogiske fokuspunkter... 4 4. Klassens studiemiljø og den

Læs mere

Afrapportering af tværfagligt-skriveprojekt, OEG/DfG

Afrapportering af tværfagligt-skriveprojekt, OEG/DfG Afrapportering af tværfagligt-skriveprojekt, OEG/DfG Projektets overordnede mål: Projektet har haft til formål at tænke en stilladssering i arbejdet med større skriftlig opgaver i samarbejde med en aftager

Læs mere

Tværfaglig akademisk skrivning. Middelfart 27.januar 2011 Birgitte Darger, Helle Lyngbye, Jasper Holm Det frie Gymnasium

Tværfaglig akademisk skrivning. Middelfart 27.januar 2011 Birgitte Darger, Helle Lyngbye, Jasper Holm Det frie Gymnasium Tværfaglig akademisk skrivning Middelfart 27.januar 2011 Birgitte Darger, Helle Lyngbye, Jasper Holm Det frie Projekt med Ørestad og Det frie A. Fokus på hvordan vi hjælper eleverne med den akademiske

Læs mere

Rammer AT-eksamen 2019

Rammer AT-eksamen 2019 Rammer AT-eksamen 2019 Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Mandag d. 28. januar Kl. 10:00 i Festsalen Offentliggørelse af Undervisningsministeriets udmelding af emne,

Læs mere

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK. Formål

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK. Formål Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK Formål Formålet med faget er at styrke elevernes sproglige bevidsthed og færdigheder, så de bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og

Læs mere

Progressionsplan for skriftlighed

Progressionsplan for skriftlighed Progressionsplan for skriftlighed Indledning Det nye i Ny Skriftlighed er, at der i bekendtgørelsen anlægges et bredere og mere helheds- og procesorienteret syn på skriftlighed. Foruden læreplanernes fagvinkel,

Læs mere

Elevbrochure Studieområdet 3. del. Det Internationale Område

Elevbrochure Studieområdet 3. del. Det Internationale Område Elevbrochure 2016 Studieområdet 3. del Det Internationale Område Indholdsfortegnelse Studieområdet 3. del... 1 Det Internationale Område... 1 Studieområdet 3. del Det Internationale Område... 3 Oversigt

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Køreplan AT-Årsprøve 2018

Køreplan AT-Årsprøve 2018 Køreplan AT-Årsprøve 2018 Kære elev i 2g. AT-Årsprøve er en forsmag pa næste a rs AT-eksamen. Du skal derfor udarbejde en synopsis og til mundtlig a rsprøve i AT. Pa de næste sider fa r du den nødvendige

Læs mere

Studieretningsprojekt. Regler og praktiske. oplysninger

Studieretningsprojekt. Regler og praktiske. oplysninger Studieretningsprojekt 2018 Regler og praktiske oplysninger Fra d. 6. til d. 20. december 2018 skal du udarbejde et studieretningsprojekt. Studieretningsprojektet i 3.g er den største skriftlige opgave

Læs mere

Progressionsplan for fællesfagligt skriftligt arbejde i nv og ks

Progressionsplan for fællesfagligt skriftligt arbejde i nv og ks Progressionsplan for fællesfagligt skriftligt arbejde i nv og ks Fag Naturvidenskabelig faggruppe Kultur-og samfundsfaggruppen Placering Overordnet målsætning Delmål Afsluttende evalueringsopgave udarbejdes

Læs mere

Studieområdet htx, august 2017

Studieområdet htx, august 2017 Bilag 75 Studieområdet htx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Studieområdet er et fagligt samspil mellem uddannelsens fag. I det samlede forløb indgår tekniske, naturvidenskabelige, humanistiske

Læs mere

Studieplan 1. år Skoleåret 2015/16 For HH1A

Studieplan 1. år Skoleåret 2015/16 For HH1A Studieplan 1. år Skoleåret 2015/16 For HH1A Indholdsfortegnelse 1. Klassen..3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning i grundforløbet 4 3. Pædagogiske fokuspunkter i grundforløbet.5 4. Tilrettelæggelse

Læs mere

Udarbejdelse af synopsis: 17. april 8. maj. Kære elev i 2g.

Udarbejdelse af synopsis: 17. april 8. maj. Kære elev i 2g. Kære elev i 2g. AT7 er en forsmag på næste års AT-eksamen. Du skal derfor udarbejde en synopsis og til mundtlig årsprøve i AT. På de næste sider får du den nødvendige generelle information. Med venlig

Læs mere

1. Semester (efterår 2011):

1. Semester (efterår 2011): Ordrup Gymnasium 2011-12 2g- Studieplan for klasse: y 10-13 Studieretning: MU/SP, EN, Sa_ Der anvendes 94 af i alt 100 lektioner = 6 lektioner som buffer i 2g. 1. Semester (efterår 2011): Uge Emne Fællesfagligt/flerfagligt

Læs mere

Fællesfaglig og faglig skrivning Ideer til sammenhæng. Odense, oktober 2011 Birgitte Darger Det frie Gymnasium (i projekt med Ørestad Gymnasium)

Fællesfaglig og faglig skrivning Ideer til sammenhæng. Odense, oktober 2011 Birgitte Darger Det frie Gymnasium (i projekt med Ørestad Gymnasium) Fællesfaglig og faglig skrivning Ideer til sammenhæng Odense, oktober 2011 Birgitte Darger Det frie Gymnasium (i projekt med Ørestad Gymnasium) Hvad skal I høre om 1. Byggesten i arbejdet med skriftlighed:

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2015/16 for HH2E

Studieplan 2. år Skoleåret 2015/16 for HH2E Studieplan 2. år Skoleåret 2015/16 for HH2E Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

SRP-processen - tidslinje

SRP-processen - tidslinje STUDIERETNINGSPROJEKTET (SRP) 2017 SRP-processen - tidslinje Område & fagvalg 8 hverdage Tildeling af vejledere 27.okt. Vejledningsperiode 20 hverdage Opgaveformulering indskrevet Skriveperiode 10 hverdage

Læs mere

Studieplan for studieomra det - samlet

Studieplan for studieomra det - samlet Studieplan for studieomra det - samlet 2017-08 Side 1 af 11 SO1: Et samfund i udvikling (1. semester) Samfundsfag, matematik og Informatik Indsamling og behandling af data i et samfundsfagligt perspektiv:

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Indholdsfortegnelse 1. Formål og fag... 2 2. Praktisk information... 3 2.1 Opgavens opbygning... 3 2.2 Bedømmelsen... 3 2.3 Litteratursøgning...

Læs mere

Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

DIO. Faglige mål for Studieområdet DIO (Det internationale område)

DIO. Faglige mål for Studieområdet DIO (Det internationale område) DIO Det internationale område Faglige mål for Studieområdet DIO (Det internationale område) Eleven skal kunne: anvende teori og metode fra studieområdets fag analysere en problemstilling ved at kombinere

Læs mere

Belæring vedr. studieretningsprojektet i 3.g (SRP)

Belæring vedr. studieretningsprojektet i 3.g (SRP) Belæring vedr. studieretningsprojektet i 3.g (SRP) Forberedelsesfasen Husk de gode råd: - Hvad kan du gøre i forberedelsesfasen? - Hvilke krav stilles til besvarelsen? - Hvordan tilrettelægger du udarbejdelsen?

Læs mere

Vejlederne offentliggøres senest torsdag den 21. februar. Vejlederne for de enkelte elever vil fremgå af Lectio.

Vejlederne offentliggøres senest torsdag den 21. februar. Vejlederne for de enkelte elever vil fremgå af Lectio. AT-køreplan 2019 Uge 4 Onsdag den 23. januar (2. modul) Tre forelæsninger om brugen af innovation i AT (opgave A) med afsæt i en humanistisk, samfundsvidenskabelig og naturvidenskabelig tilgang. Se i Lectio.

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2016/2017 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2016/2017 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2016/2017 SRP Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG FAG... 2 2. PRAKTISK INFORMATION... 3 2.1 OPGAVENS OPBYGNING... 3 2.2 BEDØMMELSEN... 3 2.3 LITTERATURSØGNING...

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

Dansk-historieforløb. Sune Weile Fagkonsulent i dansk STX/Hf

Dansk-historieforløb. Sune Weile Fagkonsulent i dansk STX/Hf Dansk-historieforløb Sune Weile Fagkonsulent i dansk STX/Hf Historieopgaven i kontekst Historieopgaven er for langt de fleste elever første gang, de skal skrive en længere sammenhængende fremstilling.

Læs mere

Progressionsplan for skriftlighed og formativ evaluering i hf

Progressionsplan for skriftlighed og formativ evaluering i hf Progressionsplan for skriftlighed og formativ evaluering i hf Aktivitet Hvornår og hvem Produktkrav/Skriftligt produkt Produktets omfang og fordybelsestid Evaluering Evalueringens karakter 1 NF-miniprojekt

Læs mere

Studieplan 1. år Skoleåret 2014/15 for hh1e Team 2

Studieplan 1. år Skoleåret 2014/15 for hh1e Team 2 Studieplan 1. år Skoleåret 2014/15 for hh1e Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning i grundforløbet... 3 3. Pædagogiske fokuspunkter i grundforløbet... 4

Læs mere

Progressionsplan Langkær Gymnasium Lene Birk Larsen Anders Hedegaard Kristiansen Jørgen Winther Lassen

Progressionsplan Langkær Gymnasium Lene Birk Larsen Anders Hedegaard Kristiansen Jørgen Winther Lassen Progressionsplan Langkær Gymnasium 20-01-2011 Lene Birk Larsen Anders Hedegaard Kristiansen Jørgen Winther Lassen Indledning Ny skriftlighed defineres i Evalueringsrapporten om Ny skriftlighed således:

Læs mere

Fagstudieordning Kandidattilvalg i kommunikation og it 2019

Fagstudieordning Kandidattilvalg i kommunikation og it 2019 Fagstudieordning Kandidattilvalg i kommunikation og it 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014, forår 2012 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen - Valby Uddannelse og niveau Lærer(e)

Læs mere

STUDIEPLAN OVER STUDIEOMRÅDET HHX

STUDIEPLAN OVER STUDIEOMRÅDET HHX STUDIEPLAN OVER STUDIEOMRÅDET HHX 2017 20 Forløb/tema og placering SO1 Kultur, marked og kommunikation 2. semester Fag og uddannelsestid I alt 210 timer Engelsk, dansk og afsætning Uddannelsestid 30 timer

Læs mere

AT-eksamen på SSG. Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen

AT-eksamen på SSG. Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen AT-eksamen på SSG Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen Litteratur Inspirationsmateriale fra UVM (USB) Primus - grundbog og håndbog i almen studieforberedelse AT-eksamen på EMU Skolens egen folder

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2015/16 for HH2A

Studieplan 2. år Skoleåret 2015/16 for HH2A Studieplan 2. år Skoleåret 2015/16 for HH2A Indholdsfortegnelse 1. Klassen......3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år........4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

FIP-kursus, studieområdet hhx. Marts 2017

FIP-kursus, studieområdet hhx. Marts 2017 FIP-kursus, studieområdet hhx Marts 2017 Status på læreplansarbejdet Læreplaner i høring frist for høringssvar 27.3. FIP-kurser i alle fag mar-maj Politisk behandling af høringssvar april Udstedelse af

Læs mere

Inden for en ramme, der til enhver tid afspejler tendenser og udviklinger, i såvel den aktuelle som den fremtidige psykiatriske sygepleje.

Inden for en ramme, der til enhver tid afspejler tendenser og udviklinger, i såvel den aktuelle som den fremtidige psykiatriske sygepleje. Specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje én uddannelse på landsplan. Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje udbydes regionalt, og der er på tværs af de fire uddannelsesregioner et tæt samarbejde,

Læs mere

Oversigt Særlige forløb og skriftlige opga aver på Vesthimmerlands Gymnasium og HF - 2012/2013

Oversigt Særlige forløb og skriftlige opga aver på Vesthimmerlands Gymnasium og HF - 2012/2013 Over sigt Særlige forløb og skriftlige opgaver på Vesthimmerlands Gymnasium og HF - 2012/2013 Oversigt over særlige forløb og skriftlige opgaver mv. på Vesthimmerlands Gymnasium og HF 2012/13 STX AT forløb

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Bilag 33 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 3g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/ 2013 Elevhæfte for årgang 2011-2014 3g erne vises dette hæfte (august 2013) Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb

Læs mere