Opgradering Hobro-Aalborg Høringsnotat for idéfasen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opgradering Hobro-Aalborg Høringsnotat for idéfasen"

Transkript

1 Opgradering Hobro-Aalborg Høringsnotat for idéfasen

2 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads København Ø Opgradering Hobro-Aalborg Høringsnotat for idéfasen Mail: ISBN:

3 Forord Dette høringsnotat dokumenterer den offentlige høring, som Banedanmark har gennemført på idéfaseniveau for projektet om opgradering af jernbanestrækningen Hobro-Aalborg. Den offentlige høring er gennemført på det indledende niveau i henhold til teksten om opgradering af strækningen Hobro-Aalborg i den politiske trafikaftale En grøn transportpolitik fra januar Baggrunden for den offentlige høring er Trafikstyrelsens debatoplæg til idéfasen, hvor projektet er beskrevet med anlægselementer og undersøgelsestemaer. Høringen fandt sted i perioden fra den 1. marts til den 15. april 2010, og debatoplægget var tilgængeligt på Trafikstyrelsens hjemmeside. Pr. 1. maj 2010 er Trafikstyrelsens anlægsområde overflyttet til Banedanmark, hvor projektarbejdet fortsættes i Anlægsudvikling. Henvendelser i denne sag skal således rettes til Banedanmark. Se kontaktinformation på side 8. Martin Munk Hansen Områdechef

4 Opgradering Hobro-Aalborg Indhold Baggrund 5 Den politiske aftale om opgradering Hobro-Aalborg 5 Inddragelse af offentligheden 5 Den forventede tidsplan 6 Læsevejledning 7 Kontaktinformation 8 Generelt om projektet 9 Kapacitet 9 Højere hastigheder 10 Elektrificering 10 Økonomi 11 Nedlæggelse af overkørsler 12 Skørping 12 Ellidshøj 15 Svenstrup 18 Påvirkning af omgivelserne 23 Støj og vibrationer 23 Arkitektur og landskab 23 Naturinteresser 24 Kulturhistorie 24 Grundvand og vandindvinding 25 Klima og globalt miljø 25 Proces mv. 26 Bilag Liste over indsendere af høringssvar 27

5 Baggrund Den politiske aftale om opgradering Hobro- Aalborg I den politiske aftale af 29. januar 2009 En grøn transportpolitik vedtog regeringspartierne, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance at iværksætte et beslutningsgrundlag på VVM-niveau vedrørende banen mellem Hobro og Aalborg. Opgradering af strækningen Hobro-Aalborg er en forudsætning for realisering af Timemodellen, hvor rejsetiden mellem hver af byerne København, Odense, Århus og Aalborg skal ned på 1 time. I dag er rejsetiden mellem Århus og Aalborg 1 time og 21 minutter, så der skal således vindes 21 minutter på hele strækningen. Første fase i dette arbejde er en opgradering mellem Hobro og Aalborg. Projektet omfatter nedlæggelse af de tre eksisterende overkørsler i Skørping, Ellidshøj og Svenstrup, ombygning af Skørping Station og mindre tilpasninger af jernbanens linjeføring. Alle disse tiltag er nødvendige for at kunne øge togenes hastighed på strækningen, så rejsetiden kan nedbringes. Inddragelse af offentligheden I forbindelse med projektet afholdes to høringsperioder først i forbindelse med idéfasen, som netop er gennemført, og senere den offentlige høring, når en høringsudgave af miljøredegørelsen offentliggøres. Formålet er at informere om projektet og at inddrage offentligheden, således at alle personer, kommuner, øvrige myndigheder, virksomheder, organisationer mv. kan være med til at forbedre projektet. I de to høringsperioder offentliggøres information om projektet. Alle har mulighed for at fremkomme med synspunkter, og alle henvendelser registreres og offentliggøres i dette og et yderligere høringsnotat. Det vil sige både skriftlige henvendelser i brev eller mail og mundtlige henvendelser i telefon eller til borgermøder. Alle kommentarer og forslag bliver vurderet og indarbejdet i det omfang, de inden for de økonomiske, tekniske og miljømæssige rammer kan anvendes i projektet. Idéfase Under idéfasen kan alle fremsætte synspunkter og komme med alternative forslag og idéer til, hvad der bør belyses, således at flest mulige hensyn kan indgå i den videre planlægning. Opgradering Hobro-Aalborg 5 Baggrund

6 Idéfasen blev gennemført fra den 1. marts til den 15. april 2010 på baggrund af et debatoplæg, som var tilgængeligt på Trafikstyrelsens hjemmeside. Idéfasen blev annonceret i lokale dagblade og ugeaviser, på bibliotekerne og i Borgerservice-afdelinger i de berørte kommuner. Der indkom henvendelser fra i alt 15 borgere, kommuner, foreninger mv. Bagest i dette notat findes en liste over afsendere af henvendelser. Dette høringsnotat dokumenterer processen med gengivelser af indholdet i henvendelserne og Banedanmarks kommentarer hertil. Banedanmark har søgt at referere indholdet af henvendelserne så loyalt som muligt. De indkomne henvendelser kan ses i deres fulde ordlyd på Banedanmarks hjemmeside. Miljøredegørelse I 2010 og 2011 gennemføres den indledende projektering af baneprojektet og den tilhørende VVM-analyse (Vurdering af Virkninger på Miljøet). Jernbaneprojekter, der i detaljer vedtages ved en anlægslov, er ikke omfattet af planlovens regler om en VVM-analyse, men dokumentation og inddragelse af offentligheden skal dog være på samme niveau. Der skal således udarbejdes en høringsudgave af miljøredegørelsen for projektet, som beskriver anlæggets fysiske forhold og dets påvirkninger af omgivelserne. Høringsudgaven offentliggøres forud for høringsperioden, som forventes at finde sted i slutningen af I høringsperioden vil der blive afholdt borgermøder i Skørping, Ellidshøj og Svenstrup. I denne høringsperiode er der igen mulighed for at komme med ideer, kommentarer og indsigelser til projektet. Efter den offentlige høring udarbejdes et nyt høringsnotat for projektet, som vil beskrive de indkomne forslag og kommentarer, samt hvorledes de forventes anvendt i det videre arbejde. Herefter udarbejder Banedanmark den endelige miljøredegørelse og et politisk beslutningsgrundlag med henblik på vedtagelse af en anlægslov. Den forventede tidsplan Projektet Opgradering Hobro-Aalborg blev igangsat i Trafikstyrelsen i I starten af 2010 blev de tekniske rådgivningsydelser udbudt, og der blev valgt en rådgiver. Sideløbende hermed blev der gennemført indledende, trafikale undersøgelser for at afdække de forskellige muligheder for at nedbringe rejsetiden på strækningen. Trafikstyrelsen offentliggjorde i marts 2010 et debatoplæg, der igangsatte den offentlige høring i idéfasen. Pr. 1. maj blev Trafikstyrelsens anlægsprojekter, herunder Opgradering Hobro-Aalborg, overflyttet til Banedanmark, som nu viderefører projektet Juli: Offentliggørelse af høringsnotat for idéfasen. Opgradering Hobro-Aalborg 6 Baggrund

7 Marts marts 2011: Udendørs undersøgelser. Biologiske undersøgelser. Berørte grundejere bliver varslet skriftligt mindst 8 dage før undersøgelsen. Indledende projektering og miljøundersøgelser December januar 2012: Offentliggørelse af høringsudgave af miljøredegørelse. Høringsperiode med borgermøder i Skørping, Ellidshøj og Svenstrup Juni: Offentliggørelse af høringsnotat. December: Offentliggørelse af endelig miljøredegørelse og politisk beslutningsgrundlag med henblik på vedtagelse af en anlægslov Forventet anlægsperiode, hvis projektet vedtages i Folketinget. Læsevejledning For at give læserne et samlet overblik over alle henvendelserne til projektet fremlægges ekstrakter af høringssvarene og Banedanmarks behandling heraf i tematisk form. Banedanmarks kommentarer følger så vidt muligt samme rækkefølge som den, de refererede høringssvar præsenteres i. Afsendere af høringssvar er opdelt i 3 grupper: B= Borger, F= Forening, K= Kommune (kommune, region, kommunesamarbejde, tilsvarende offentlig instans). Afsendere af høringssvar har hver fået et nummer og en bogstavbetegnelse, og disse er oplistet i bilaget sidst i dette notat. Hvis en afsender har sendt flere bidrag, tæller det kun som et nummer. Opgradering Hobro-Aalborg 7 Baggrund

8 Kontaktinformation Pr. 1. maj 2010 er Trafikstyrelsens anlægsprojekter overflyttet til Banedanmark, hvor projektarbejdet fortsættes i Anlægsudvikling. Henvendelser til projektet skal således rettes til Banedanmark på følgende adresse: Banedanmark Anlægsudvikling, Opgradering Hobro-Aalborg Amerika Plads København Ø Læs mere om projektet på Banedanmarks hjemmeside: > Banearbejde > Kommende baneprojekter > Opgradering Hobro-Aalborg Se også projektets dynamiske kort, hvor der er informationer om strækningen Hobro-Aalborg. På kortet er der mulighed for selv at vælge, hvilke oplysninger der skal vises, f.eks. naturforhold, kulturhistoriske interesser og tekniske anlæg. Opgradering Hobro-Aalborg 8 Baggrund

9 Generelt om projektet Kapacitet Region Nordjylland (1 K) påpeger behovet for tilstrækkelig kapacitet på strækningen og robusthed i køreplanen, da der afvikles både hurtige fjerntog og nærbanetog med mange stop. Regionen peger på de begrænsede krydsningsmuligheder, hvor togene kun kan krydse mellem sporene i Aalborg, Skørping og Hobro, og opfordrer til, at det indgår i undersøgelsen, hvordan forbedrede krydsningsmuligheder kan forbedre robusthed og kapacitet på strækningen, så dens muligheder kan udnyttes godt til både fjerntog, nærbanetog og godstog. En borger (14 B) udtrykker enighed om at opgradere strækningen Århus- Aalborg for at sikre en god infrastruktur, der er essentiel for de mange pendlere. Banedanmarks kommentarer På strækningen Århus-Aalborg er der i dag ca. 23 km mellem overhalingsstationerne, hvor et tog kan overhale et andet, og ca. 13 km mellem de såkaldte transversalstationer, hvor et tog kan skifte mellem de to hovedspor. Imidlertid er afstanden mellem stationerne noget "ujævn", fordi det i høj grad er historisk betinget, hvor overhalings- og transversalstationer ligger. Til sammenligning er der på den langt mere trafikerede strækning København-Odense ca. 13 km mellem overhalingsstationerne og ca. 9 km mellem transversalstationerne. Hvis den forventede trafik ikke kan afvikles indenfor den køretid timemodellen forudsætter, vil der i det videre arbejde blive set på forskellige muligheder for tilpasning af infrastrukturen, herunder hvordan der kan skabes en bedre fordeling mellem overhalings- og transversalstationer. En løsning kunne være at erstatte den nuværende transversalstation i Stevnstrup med en ny transversalstation omkring Ellidshøj. En anden løsning kunne være at forbedre den trafikale effekt, f.eks. ved at placere overhalingssporene mellem hovedsporene i stedet for ved siden af. Ved denne løsning vil en overhaling i én retning ikke påvirke togtrafikken i den anden retning. En tredje mulighed er at forlænge overhalingssporene, så de længste godstog også kan overhales, og endelig kan den hastighed, som togene "skifter spor" med, eventuelt forøges. I dag er hastigheden typisk 40 km/t, og hvis den øges til f.eks 100 km/t, kan gods- og regionaltog skifte spor uden nævneværdig forsinkelse. Den væsentligste forbedring af banens kapacitet og robusthed opnås imidlertid med Banedanmarks signalprogram, der vil muliggøre, at togene kan følge efter hinanden med få minutters afstand. Det nye signalsystem forventes at være klar til ibrugtagning på strækningen Hobro-Aalborg i Opgradering Hobro-Aalborg 9 Generelt om projektet

10 Højere hastigheder Region Nordjylland (1 K) foreslår, at der i VVM-undersøgelsen af baneinfrastrukturen Hobro-Aalborg og i forundersøgelserne for Århus-Hobro også vurderes maksimale hastigheder på over 200 km/t. Med henvisning til at nogle anlæg i Timemodellens første fase, fra København til Odense, teknisk udformes til hastigheder over 200 km/t, opfordrer regionen til, at også nye fysiske anlæg, f.eks. broer, på strækningen Hobro-Aalborg teknisk udformes til hastigheder over 200 km/t. Banedanmarks kommentarer Det er muligt at realisere Timemodellen på strækningen Århus-Aalborg ved maksimale hastigheder på 200 km/t. De lokaliteter, der skal have særligt fokus ved udretning af kurver, etablering af transversaler mv., vil blive identificeret ved en sporteknisk screening, der gennemføres i efteråret Den økonomiske ramme for tilpasning af jernbanen mellem Hobro og Aalborg er på ca. 55 mio. kr., hvilket kun giver mulighed for mindre justeringer af de bestående skinner. Det vurderes at være ud over projektets rammer at forberede broer, stationsanlæg mv. til hastigheder over 200 km/t. Elektrificering Region Nordjylland (1 K) foreslår, at der i VVM-undersøgelsen af baneinfrastrukturen Hobro-Aalborg og i forundersøgelserne for Århus-Hobro også vurderes kørestrømsanlæg til eldrift. Regionen henviser til undersøgelsen Jernbaneinfrastrukturen nord for Århus, som rådgivningsfirmaet Atkins Danmark A/S har gennemført for Region Nordjylland. Med udgangspunkt i undersøgelsen peger regionen på fordelene ved at påbegynde elektrificering nordfra i Nordjylland og på muligheden for synergi mellem forskellige investeringer ved at forholde sig til elektrificering samtidigt med hastighedsopgradering og det nye signalanlæg. Regionen opfordrer til at inkludere muligheden for elektrificering i beslutningsgrundlaget, og til at fysiske anlæg, f.eks. broer, forberedes for elektrificering. Banedanmarks kommentarer Vurdering af kørestrømsanlæg og elektrificering af strækningen Århus-Aalborg indgår ikke i det beslutningsgrundlag, der skal udarbejdes. Eksisterende broer og andre fysiske anlæg på strækningen vil derfor ikke blive forberedt for elektrificering som en del af Hobro-Aalborg projektet. Hvis der som en del af projektet skal laves omfattende ændringer af eksisterende anlæg vil en eventuel kommende elektrificering dog blive indtænkt i projekteringen, således at anlægget ikke forhindrer elektrificering. Opgradering Hobro-Aalborg 10 Generelt om projektet

11 Økonomi Rebild Kommune (2 K) forudsætter, at Trafikstyrelsen/Banedanmark afholder alle udgifter i forbindelse med projektets realisering, herunder både nedlæggelse af baneoverskæringen og etablering af erstatningsveje. Banedanmarks kommentarer Det er Banedanmarks generelle udgangspunkt ved nedlæggelse af overkørsler, at der etableres erstatningsanlæg i forhold til, hvad der er nødvendigt og tilstrækkeligt, og at der så vidt muligt inddrages lokale ønsker eventuelt med kommunal medfinansiering. Den økonomiske ramme for udførelse af projektet er begrænset til 200 mio. kr. Det statslige engagement vil være fokuseret på at foretage nødvendige tilpasninger af banen, nedlægge overkørsler og perronovergang samt etablere erstatningsanlæg for overkørslerne med tilstrækkelig funktionalitet og indenfor den økonomiske ramme. Hvorvidt den statslige finansiering vil være dækkende i forhold til lokale ønsker til erstatningsanlæggene i Skørping, Svenstrup og Ellidshøj må afvente videre fælles drøftelse af konsekvenser og anlægsomkostninger for de alternativer, der vil blive vurderet i den kommende miljøredegørelse. Opgradering Hobro-Aalborg 11 Generelt om projektet

12 Nedlæggelse af overkørsler Skørping Rebild Kommune (2 K) peger umiddelbart på løsningsmulighed 2, som den foretrukne linjeføring for erstatningsanlæg. Linjeføringen svarer til den vejreservation, som kommunen har udlagt i Kommuneplan Kommunen forventer at etablere den viste rundkørsel i krydset Himmerlandsvej/Buderupholmvej i (se Kort 1). En borger (7 B) opfordrer til, at den allerede foreliggende skitse til byfornyelse i Skørping indarbejdes i planerne for at undgå, at Jyllandsgade kommer til at fremstå som en amputeret vejforbindelse. En borger (8 B) mener, at løsningsmulighed 2 er at foretrække. Borgeren påpeger i øvrigt, at de beskyttede vådområder syd for Himmerlandsvej ikke har stor rekreativ værdi. En række borgere (12 B) foretrækker løsningsmulighed 2 og mener desuden, at de ikke tidligere er blevet præsenteret for løsningsmulighed 1. Borgerne mener, at den største ulempe ved løsningsmulighed 1 er, at vejen bliver usikker for skolebørn, fordi der etableres endnu et vejkryds udover det eksisterende ved Himmerlandsvej/Buderupholmvej. For borgere ved Sdr. Banevej vil løsningsmulighed 1 desuden være en ulempe på grund af øget trafikstøj. Borgerne opfordrer til, at man tager hensyn til dyreliv og levesteder uanset, hvilken løsning, der vælges. En borger (13 B) mener, at både løsningsmulighed 1 og 2 vil være en ulempe for byens handels- og kulturliv, idet trafikanterne føres uden om Skørping centrum. En borger (14 B) udtrykker bekymring over både løsningsmulighed 1 og 2, som synes problematiske i forhold til både trafikafvikling, trafiksikkerhed, støjgener, naboer og trafikanter samt kulturhistoriske interesser, natur og rekreative interesser. Borgeren foretrækker dog løsningsmulighed 1, idet konsekvenserne ved denne løsning er mindre vidtgående end ved løsningsmulighed 2. Borgeren mener desuden, at tilslutning med en rundkørsel i krydset Himmerlandsvej/Buderupholmvej overordnet set vil være en trafiksikkerhedsmæssigt god løsning, da tung trafik tvinges ned i fart, men påpeger også, at dårlige oversigtsforhold i en rundkørsel vil være til fare for bløde trafikanter. Alternative erstatningsanlæg Rebild Kommune (2 K) finder at relevante, alternative linjeføringer knytter sig til det område, hvor de to fremlagte løsningsmuligheder er placeret. Hvis løsningsmulighed 1 vælges, finder kommunen, at linjeføringen bør forlænges frem til den kommende rundkørsel Himmerlandsvej/Buderupholmvej syd om adresserne Himmerlandsvej Opgradering Hobro-Aalborg 12 Nedlæggelse af overkørsler

13 En borger (7 B) foreslår, at der laves en alternativ vejforbindelse til stationen, hvor der inddrages arealer ved tandlægen, Hotel Rebild Park og det eksisterende torv, så der skabes en naturlig, buet vejforbindelse og et pænt område, som borgerne synes om at færdes i. En borger (14 B) foreslår en alternativ løsningsmulighed, hvor en ny vej fra Buderupholmvej føres bag om plejehjemmet til Sverriggårdsvej for at undgå tung trafik gennem Skørping By og ved skolen. Borgeren påpeger, at løsningen medfører et minimalt indgreb og konsekvenser for natur og beboelse i området, og at løsningen ikke kræver en inddæmning af mose og vådområde. Opgradering Hobro-Aalborg 13 Nedlæggelse af overkørsler

14 Kort 1. Skørping: løsningsmuligheder for erstatningsanlæg præsenteret i debatoplæg og alternative løsningsmuligheder fra høringssvar. Løsningsmulighed 1 Løsningsmulighed 2 Alternativ løsningsmulighed fra høringssvar Overkørsel nedlægges Beskyttet natur Fredskov Opgradering Hobro-Aalborg 14 Nedlæggelse af overkørsler

15 Banedanmarks kommentarer Banedanmark er bekendt med, at løsningsmulighed 2 indgår i kommuneplanen, og at den også tidligere har været fremlagt og drøftet lokalt. Løsningsmulighed 1 er fremlagt i idéfasen for at anvise en mulighed for et erstatningsanlæg, der ikke berører de beskyttede vådområder syd for Himmerlandsvej. Rebild Kommune inddrages i den videre proces for at sikre en koordinering med kommunale planer for området og lokale ønsker til udformning af erstatningsanlægget. De to fremlagte løsningsmuligheder og de indkomne alternative forslag til erstatningsanlæg vurderes i første omgang på overordnet niveau med henblik på afklaring af, om der skal projekteres videre på dem alle. I vurderingen kigger Banedanmark blandt andet på, om den nødvendige trafik kan afvikles, om erstatningsanlægget fysisk kan etableres i området, om løsningen har negative konsekvenser i forhold til den omliggende natur og beboere, samt hvor meget det koster at anlægge erstatningsanlægget. Det vil også blive vurderet, om det er hensigtsmæssigt at lave forskellige løsninger for henholdsvis personbiler, lastbiler og gående/cyklende. Herudover vil tilslutningen til Himmerlandsvej/Buderupholmvej blive vurderet i forhold til trafiksikkerhed. Først herefter fravælges eventuelt løsningsmuligheder, der ikke er realistiske at arbejde videre med på grund af tekniske, miljømæssige eller økonomiske forhold. De fravalgte alternativer beskrives kortfattet i miljøredegørelsen med angivelse af de væsentligste årsager til fravalg. Forslaget om en alternativ løsningsmulighed mellem Buderupholmvej og Sverriggårdsvej (14 B) vil muligvis berøre Rebild Kommunes forslag til lokalplan 247 for et centerområde ved Sverriggårdsvej. Ellidshøj Aalborg Kommune (3 K) ønsker en fortsat sammenhæng i byen øst og vest for banen. Kommunen ønsker at bevare en mulighed for at nærbanetog stopper i Ellidshøj og påpeger, at nye overkørsler ikke må hindre dette. Kommunen gør opmærksom på, at der er et problem med tunge transporter gennem byen fra kridtværket og opfordrer til at være opmærksom på, hvordan denne trafik fremover ledes gennem byen. Kommunen mener, at det er vigtigt med en sikker skolevej langs Mjels Brovej til Ellidshøj Skole og påpeger, at løsningsmulighed 3 tilsluttes tæt ved skolen. Kommunen gør desuden opmærksom på, at idrætsanlægget og den omgivende randbeplantning ved Mjels Brovej skal respekteres og pepeger, at løsningsmulighed 4 ikke kan anbefales, da den påvirker idrætsområdet. Kommunen påpeger desuden, at løsningsmulighed 4 gennemskærer den Opgradering Hobro-Aalborg 15 Nedlæggelse af overkørsler

16 planlagte boligudbygning ved Våsevej øst for byen og vil påvirke det åbne land mere end de andre løsninger. Herudover ønsker kommunen en alternativ krydsning af jernbanen for gående/cyklende ved valg af løsningsmulighed 4. Kommunen gør opmærksom på vandløbet Skelgrøften og et privat vandløb, som vil blive berørt af henholdsvis løsningsmulighed 4 og 1, samt at vandløbene er delvist omfattet af Regulativ for kommunevandløb nr. 4.02, Regionplan 2005, vandløbsloven og Naturbeskyttelseslovens 3. Kommunen mener, at løsningsmulighed 1 og 3 ikke volder problemer i forhold til beskyttet natur. Løsningsmulighed 2 vil passere beskyttet natur, og kommunen opfordrer til, at der i givet fald udlægges erstatningsbiotoper. Kommunen mener, at løsningsmulighed 4 vil være den mest problematiske i forhold til beskyttet natur og foreslår en tilretning af løsningen, hvor vejen rykkes mod syd. Forsyningsvirksomhederne i Aalborg (4 K) oplyser, at både jernbanen og de fire løsningsmuligheder til erstatningsanlæg går gennem et område med drikkevandsinteresser, og at der vest for jernbanen er to indvindingsoplande. Forsyningsvirksomhederne påpeger, at løsningsmulighed 3 er meget tæt på, og muligvis berører, indvindingsoplandet til Ellidshøj Vandværk, mens løsningsmulighed 4 ligger længst fra indvindingsoplandene. Danmarks Naturfredningsforening (DN) Aalborg ved Søren Chr. Jensen (5 F) peger på løsningsmulighed 1 eller 3. DN Aalborg mener, at løsningsmulighederne 2 og 4 skal udgå på grund af naturødelæggelserne. Alternative erstatningsanlæg En borger (15 B) foreslår en alternativ løsningsmulighed, hvor en ny vej tilsluttes to steder på Mjels Brovej og føres sydpå for at krydse jernbanen umiddelbart syd for maskinfabrikken. Herefter tilsluttes den nye vej Ellidshøjvej to steder syd for Solitudevej. Aalborg Kommune (3 K) foreslår, at løsningsmulighed 4 flyttes mod syd, så vejen rammer Klæstrupholmvej få hundrede meter længere mod øst. Ved denne tilretning undgås berøring af beskyttet natur. Opgradering Hobro-Aalborg 16 Nedlæggelse af overkørsler

17 Kort 2. Ellidshøj: løsningsmuligheder for erstatningsanlæg præsenteret i debatoplæg og alternative løsningsmuligheder fra høringssvar. Løsningsmulighed 1 Løsningsmulighed 2 Løsningsmulighed 3 Løsningsmulighed 4 Alternativ løsningsmulighed fra høringssvar Overkørsel nedlægges Beskyttet natur Nitratfølsomt vandindvindingsområde Opgradering Hobro-Aalborg 17 Nedlæggelse af overkørsler

18 Banedanmarks kommentarer En mulighed for at nærbanetog stopper i Ellidshøj er ikke en del af projektet Opgradering Hobro-Aalborg. I den videre projektering vil det indgå i vurderingen af løsningsmuligheder for erstatningsanlæg, om disse kan etableres uden at hindre en eventuel senere beslutning om en station i Ellidshøj. Banedanmark er opmærksom på problematikken omkring tunge transporter fra kridtværket, der i dag kører langs Mjels Brovej via jernbaneoverskæringen. Banedanmark vil tage kontakt til kridtværket for nærmere afklaring af omfanget af tung trafik nu og fremover og vil i den videre vurdering af løsningsmuligheder have fokus på forhold i relation til trafiksikkerhed. De fire fremlagte løsningsmuligheder og de indkomne alternative forslag til erstatningsanlæg vurderes i første omgang på overordnet niveau med henblik på afklaring af, om der skal projekteres videre på dem alle. I vurderingen kigger Banedanmark blandt andet på, om der kan afvikles den nødvendige trafik, om erstatningsanlægget fysisk kan etableres i området, om løsningen har negative konsekvenser i forhold til den omliggende natur og beboere, samt hvor meget det koster at anlægge erstatningsanlægget. Det vil også blive vurderet, om det er hensigtsmæssigt at lave forskellige løsninger for henholdsvis personbiler, lastbiler og gående/cyklende. Herudover vil natur- og drikkevandsinteresser indgå i vurderingen. Først herefter fravælges eventuelt løsningsmuligheder, der ikke er realistiske at arbejde videre med på grund af tekniske, miljømæssige eller økonomiske forhold. Svenstrup Aalborg Kommune (3 K) påpeger, at der skal vælges en løsningsmulighed, som på mindst mulig måde påvirker Østerådalen, hvor der er naturinteresser og 3-områder. Kommunen oplyser, at Guldbækken er et 3-område og er højt målsat i Regionplan 2005, samt at der i øjeblikket arbejdes for en naturgenopretning af Guldbækken. Desuden er Guldbækken en del af et rekrativt område, der krydser Hobrovej. Området har store rekreative, naturmæssige og kulturhistoriske værdier. Svenstrupgrøften er omfattet af Regulativ for kommunevandløb nr Kommunen mener, at løsningsmulighed 1 ikke er optimal, da den gennemskærer beskyttet natur, vil skabe en barriere mellem Svanemølleparken og Østerådalen, krydse en rekreativ forbindelse, der er udlagt i Kommuneplan 2009 samt påvirke åbeskyttelseslinjen omkring Guldbækken og muligvis Svenstrupgrøften. Løsningsmulighed 2 berører måske Svenstrupgrøften. Kommunen vurderer, at løsningsmulighed 3 vil være den bedste løsning i forhold til beskyttet natur. Løsningsmulighed 4 krydser Svenstrupgrøften tre steder og krydser gennem Opgradering Hobro-Aalborg 18 Nedlæggelse af overkørsler

19 beskyttet natur. Kommunen mener, at løsningsmulighed 4 er uacceptabel. Kommunen foreslår, at der etableres en faunapassage, som kan forbinde Svanemølleparken og Østerådalen. Kommunen oplyser, at projektet berører områder, der er omfattet af vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven. Kommunen oplyser, at der på længere sigt skal ske ændringer af Hobrovej, hvor der arbejdes med udformning og forløb. Kommunen påpeger, at alle fire løsningsmuligheder vil kræve en sænkning af Hobrovej, dog i mindre grad for løsningsmulighed 1 end for løsningsmulighed 2, 3 og 4. Sænkning af Hobrovej vil skabe en forstærket barriereeffekt, hvilket kommunen ikke ønsker. Forsyningsvirksomhederne i Aalborg (4 K) oplyser, at både jernbanen og de fire løsningsmuligheder til erstatningsanlæg går gennem et område med drikkevandsinteresser og at en række ejendomme øst for jernbanen har egen vandforsyning. Forsyningsvirksomhederne påpeger, at løsningsmulighed 1 ligger indenfor 50 m fra ejendommen Dall Møllevej 15 med egen vandforsyning, mens løsningsmulighed 2 og 4 ligger umiddelbart op ad virksomheden Nielsen & Klitgaard A/S (Dall Møllevej 25), som har eget vandindvindingsanlæg. Danmarks Naturfredningsforening Aalborg ved Søren Chr. Jensen (5 F) mener, at alle de fire foreslåede løsningsmuligheder for erstatningsanlæg har så store konsekvenser for naturområderne, at de ikke er anvendelige. Svenstrup Erhvervsforening, Svenstrup Samråd og Grøn Gruppe i Svenstrup ved Frits Pedersen (6 F) peger på, at ønsket om en lukning af overkørslen i Svenstrup og en ændret vejføring primært skyldes krydsningens farlighed og trafikgener, når bommene er nede. Foreningerne i Svenstrup opfordrer til, at der tages hensyn til beboerne på Svenstrup Banevej, hvis denne indgår i et erstatningsanlæg med øget trafik til følge og ønsker desuden, at der etableres en gangbro ved den eksisterende overkørsel, eller at der etableres en elevator ved stationen for at tage hensyn til de bløde trafikanter. En borger (10 B) er enig i behovet for at nedlægge overkørslen i Svenstrup på grund af trafiksikkerheden, men udtrykker bekymring for de kommende passagemuligheder for bl.a. bløde trafikanter med eksempelvis kørestol eller barnevogn. Borgeren peger på løsningsmulighed 1, som den løsning, der i mindst omfang berører mennesker og natur samt er den løsning, hvor tung trafik, der krydser jernbanen, placeres længst væk fra beboelsen. En borger (11 B) mener, at beboerne på Svenstrup Banevej vil blive lukket inde, og at lokale, rekreative interesser vil blive generet, hvis et erstatningsanlæg føres ad de sydlige ruter. Derfor er borgeren imod løsningsmulighed 2, 3 og 4, og borgerne opfordrer til at anlægge løsningsmulighed 1. Alternative erstatningsanlæg Aalborg Kommune (3 K) foreslår, at tilrette løsningsmulighed 2, så den krydser sydpå fra Dall Møllevej samme sted som løsningsmulighed 3. Herved påvirkes mindre beskyttet natur. Opgradering Hobro-Aalborg 19 Nedlæggelse af overkørsler

20 Danmarks Naturfredningsforening Aalborg ved Søren Chr. Jensen (5 F) foreslår en analyse af 2 alternative linjeføringer. I forslag 1 skal der graves en tunnel, hvor Dall Møllevej i dag krydser jernbanen i niveau. I forslag 2 skal der anlægges en passage af jernbanen ud for Lejrevej, eventuelt med en rundkørsel på Hobrovej for at forbedre trafikforholdene. Øst for jernbanen placeres vejen på den nuværende Svenstrup Banevej. Svenstrup Erhvervsforening, Svenstrup Samråd og Grøn Gruppe i Svenstrup ved Frits Pedersen (6 F) foreslår en alternativ løsningsmulighed, hvor T- krydset Hobrovej/Lejrevej ændres til en rundkørsel alternativt en lysregulering. Herfra etableres en ny vej mod øst under jernbanen, hvor den tilsluttes Svenstrup Banevej, som mod nord tilsluttes Dall Møllevej. I forslaget forudsættes en forbedring/udvidelse af Svenstrup Banevej på grund af den øgede trafik. Opgradering Hobro-Aalborg 20 Nedlæggelse af overkørsler

21 Kort 3. Svenstrup: løsningsmuligheder for erstatningsanlæg præsenteret i debatoplæg og alternative løsningsmuligheder fra høringssvar. Løsningsmulighed 1 Løsningsmulighed 2 Løsningsmulighed 3 Løsningsmulighed 4 Alternativ løsningsmulighed fra høringssvar Overkørsel nedlægges Beskyttet natur Nitratfølsomt vandindvindingsområde Fredskov Opgradering Hobro-Aalborg 21 Nedlæggelse af overkørsler

22 Banedanmarks kommentarer Det er vanskeligt at anvise et erstatningsanlæg i Svenstrup uden at komme i berøring med væsentlige naturinteresser. Ved en vurdering af de indkomne forslag til erstatningsanlæg vil natur derfor være et fokusområde. Jernbanens beliggenhed tæt på Hobrovej betyder også, at det vil være en særlig udfordring at anlægge en vej, der går under banen og tilsluttes Hobrovej i det niveau, den ligger i i dag. Hvis der er mulighed for at anvise alternative ruter til høje køretøjer som lastbiler og busser, kan man eventuelt lave en underføring med en begrænset frihøjde, så kun personbiler og lette trafikanter kan køre under banen. Herved mindskes behovet for at sænke Hobrovej. De fire fremlagte løsningsmuligheder og de indkomne alternative forslag til erstatningsanlæg vurderes i første omgang på overordnet niveau med henblik på afklaring af, om der skal projekteres videre på dem alle. I vurderingen kigger Banedanmark blandt andet på, om der kan afvikles den nødvendige trafik, om erstatningsanlægget fysisk kan etableres i området, om løsningen har negative konsekvenser i forhold til den omliggende natur og beboere, samt hvor meget det koster at anlægge erstatningsanlægget. Det vil også blive vurderet, om det er hensigtsmæssigt at lave forskellige løsninger for henholdsvis personbiler, lastbiler og gående/cyklende. Først herefter fravælges eventuelt løsningsmuligheder, der ikke er realistiske at arbejde videre med på grund af tekniske, miljømæssige eller økonomiske forhold. Opgradering Hobro-Aalborg 22 Nedlæggelse af overkørsler

23 Påvirkning af omgivelserne Støj og vibrationer En borger (9 B) efterspørger afværgeforanstaltninger for øget støj og vind, når togene kører forbi, i forbindelse med den øgede trafik og højere hastighed på strækningen. En borger (11 B) udtrykker bekymring for den øgede støj, der vil komme fra erstatningsanlæg i Svenstrup. En borger (14 B) efterspørger dokumentation for, hvilke konsekvenser for støjniveauet de to løsningsmuligheder i Skørping har. Banedanmarks kommentarer Forud for opgradering af jernbanen mellem Hobro og Aalborg kortlægges støjudbredelsen fra den togtrafik, der forventes at komme, når projektet er gennemført. På baggrund af støjberegninger og opgørelser af, hvor mange boliger og institutioner, der vil blive udsat for støj over den anvendte grænseværdi, vurderes det hvor, der ud fra fastlagte kriterier skal opstilles støjafskærmning eller tilbydes facadeisolering. Resultaterne af støjkortlægningen vil blive offentliggjort i offentlighedsfasen ved årsskiftet 2011/2012. Arkitektur og landskab Aalborg Kommune (3 K) opfordrer til, at der tages hensyn til sammenhængende, karaktergivende beplantninger og peger på, at det bør fremgå af afsnittet Miljømæssige konsekvenser, at projektet får landskabelige konsekvenser. Danmarks Naturfredningsforening Aalborg ved Søren Chr. Jensen (5 F) opfordrer til, at passage af naturområder på store jordvolde/dæmninger udgår af den videre planlægning, da jordanlæggene visuelt vil have en stor, negativ virkning i det flade englandskab. Banedanmarks kommentarer I miljøredegørelsen vil projektets visuelle konsekvenser og landskabelige forhold blive vurderet og beskrevet. Det vil løbende blive vurderet, i hvilket omfang der kan indarbejdes afværgeforanstaltninger i projektet. I nogle tilfælde kan det betyde ændringer eller justeringer af projektets tekniske løsninger. Opgradering Hobro-Aalborg 23 Påvirkning af omgivelserne

24 Naturinteresser Rebild Kommune (2 K) peger på, at begge løsningsmuligheder for erstatningsanlæg i Skørping berører fredskov og 3-områder syd for Himmerlandsvej. Kommunen finder det vigtigt, at forholdene omkring disse områder belyses grundigt, inden der tages endelig stilling til linjeføring. Aalborg Kommune (3 K) bemærker, at der skal tages hensyn til fredskov ved planlægning af erstatningsanlæg. I forbindelse med erstatningsanlæg i Svenstrup påpeger kommunen, at løsningen skal udformes så den på mindst mulig måde påvirker Østerådalen, hvor der er mange naturinteresser, bl.a. 3-områder. Danmarks Naturfredningsforening Aalborg ved Søren Chr. Jensen (5 F) opfordrer overordnet til at undgå ødelæggende anlæg i beskyttet natur. DN Aalborg foreslår, at nye vejanlæg placeres på søjler ved passage af beskyttede naturtyper for at opretholde spredningsmulighederne for dyr og planter. Svenstrup Erhvervsforening, Svenstrup Samråd og Grøn Gruppe i Svenstrup v. Frits Pedersen (6 F) mener, at alle fire løsningsmuligheder for erstatningsanlæg i Svenstrup vil gribe unødvendigt voldsomt ind i de smukke og naturbeskyttede områder i Østerådalen. En borger (11 B) udtrykker bekymring for at dyrelivet, bl.a. frøer og padder, i mosen syd for Dall Møllevej i Svenstrup vil blive ødelagt af erstatningsanlæg. En borger (14 B) udtrykker bekymring for at anlægge en ny vej gennem mosen syd for Himmerlandsvej i Skørping. Borgeren mener, at det vil have negativ indvirkning på mosen, fredskoven, dyrelivet og beskyttede dyrearter. Banedanmarks kommentarer Placeringen og den nøjere udformning af erstatningsanlæg vil ske på grundlag af en samlet vurdering af konsekvenserne for natur, kultur og andre interesser og vil blive afvejet i forhold til tekniske og økonomiske konsekvenser. Oplysningerne i de fremsendte høringssvar vil i forhold til disse vurderinger indgå i miljøredegørelsen. Kulturhistorie En borger (13 B) henleder opmærksomheden på, at Skørping By er opstået som følge af jernbanens etablering, at byen er udviklet med stationen som centrum, og at byen er en af de bedst bevarede stationsbyer. Borgeren udtrykker bekymring for, at byens kulturmiljø og atmosfære går tabt ved nedlæggelsen af overkørslen. Banedanmarks kommentarer Banedanmark vil som led i analysen af projektets påvirkninger af Opgradering Hobro-Aalborg 24 Påvirkning af omgivelserne

25 omgivelserne foretage en kortlægning af kulturhistoriske interesser og det vil blive vurderet, i hvilket omfang der kan indarbejdes afværgeforanstaltninger. Grundvand og vandindvinding Forsyningsvirksomhederne i Aalborg (4 K) henviser til medsendte kortbilag, der viser vandindvindingsforhold ved Ellidshøj og Svenstrup. Forsyningsvirksomhederne mener, at anlæggenes mulige påvirkning af de berørte vandværkers indvindingsoplande bør undersøges i forbindelse med miljøredegørelsen. Banedanmarks kommentarer Som et led i Banedanmarks undersøgelser vil der ske en kortlægning af sårbare grundvandsområder med henblik på at indbygge nødvendige, afhjælpende foranstaltninger i projektet. Forsyningsvirksomhedernes oplysninger medtages som en del af det tekniske grundlag for miljøredegørelsen. Klima og globalt miljø En borger (13 B) mener, at en kortere rejsetid vil få flere til at vælge toget frem for bilen og dermed reducere CO 2 -udledningen, men håber på den anden side, at bilerne er blevet CO 2 -neutrale i Banedanmarks kommentarer Banedanmark vil i miljøredegørelsen foretage en vurdering af udledningen af CO 2 når projektet er gennemført. Herunder vurderes det, om projektet kan forventes at give anledning til, at flere passagerer vil vælge toget frem for bilen, hvilket i givet fald vil føre til en reduktion af CO 2 -udledningen. Opgradering Hobro-Aalborg 25 Påvirkning af omgivelserne

26 Proces mv. Region Nordjylland (1 K) er glade for, at der nu udarbejdes et VVMbeslutningsgrundlag for nogle nødvendige investeringer i banestrækningen Hobro-Aalborg og indgår gerne i videre dialog i forbindelse med VVMundersøgelsen. Rebild Kommune (2 K) anmoder om at blive inddraget i overvejelserne, inden der træffes endelig beslutning om linjeføring for erstatningsanlæg i Skørping. Aalborg Kommune (3 K) opfordrer til at inddrage en arbejdsgruppe under Svenstrup Samråd, som arbejder med helhedsorienteret byfornyelse langs Hobrovej i Svenstrup. En borger (8 B) udtrykker bekymring for, om projektet gennemføres efter den fremlagte tidsplan med tanke på, at de første planer for at nedlægge overkørslen går tilbage til Borgeren opfordrer til at igangsætte anlægsarbejdet hurtigst muligt. En borger (13 B) opfordrer til nøje at genoverveje nedlæggelse af overkørslen i Skørping. Borgeren udtrykker håb om, at borgere, politikere og Kulturarvsstyrelsen inddrages meget tidligt i planlægningsprocessen for at opnå kreativitet og nytænkning, der gør, at de fysiske ændringer i byen bliver få og små. En borger (14 B) opfordrer til videre dialog for at opnå en ambitiøs løsning, der fremtidssikrer Skørping og tager hensyn til områdets natur og beboere. Banedanmarks kommentarer Banedanmark vil i den kommende proces inddrage de tre berørte kommuner, Rebild, Aalborg og Mariagerfjord, samt Region Nordjylland og andre relevante myndigheder. De lokale interesser forventes at blive varetaget gennem dette samarbejde. Borgerne vil blive inddraget i processen gennem den høringsperiode, der afholdes i forbindelse med offentliggørelsen af en høringsudgave af miljøredegørelsen omkring årsskiftet 2011/2012. I denne periode afholdes borgermøder i Skørping, Ellidshøj og Svenstrup. Nedlæggelse af de tre eksisterende overkørsler i Skørping, Ellidshøj og Svenstrup er en forudsætning for, at togene kan opnå den hastighed, der skal til, for at kunne gennemføre Timemodellen, hvor rejsetiden mellem Århus og Aalborg skal ned på 1 time. Opgradering Hobro-Aalborg 26 Proces mv.

27 Bilag 1. Liste over indsendere af høringssvar Hver henvendelse har fået et nummer med tilføjelse af en kategori: B= Borger, F= Forening, K= Kommune (kommune, region, kommunesamarbejde, tilsvarende offentlig instans). Flere henvendelser fra samme afsender har samme nummer. Henvendelserne er gengivet i deres originale udgaver på Banedanmarks hjemmeside. 1 K Region Nordjylland 2 K Rebild Kommune 3 K Aalborg Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen 4 K Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 5 F Danmarks Naturfredningsforening Aalborg, ved Søren Chr. Jensen 6 F Svenstrup Erhvervsforening, Svenstrup Samråd og Grøn gruppe i Svenstrup, ved Frits Pedersen 7 B Ove Nielsen 8 B George Lyhne Sørensen 9 B Geert Hansen 10 B Christina Bech Gleerup Nielsen 11 B Dorthe V. Nielsen 12 B 15 naboer i Skørping, ved Villy Sørensen 13 B Anette Bruun Hansen 14 B Mette Buje Grundsøe 15 B Jens Søndergaard Opgradering Hobro-Aalborg 27 Bilag 1. Liste over indsendere af høringssvar ISBN:

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Idéfasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Ringsted Øst Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med Trafikaftalen af 24. juni mellem regeringen og Venstre,

Læs mere

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg December 2015 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Naturstyrelsen VVM Haraldsgade 53 2100

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Idéfasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/opgraderingkystbanen Forord Som led i Togfonden DK er det

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Opgradering Hobro-Aalborg Debatoplæg til idéfase

Opgradering Hobro-Aalborg Debatoplæg til idéfase Debatoplæg til idéfase Marts 2010 2 Indhold Indhold Forord 3 4 Nedlæggelse af overkørsler 5 Skørping 6 Ellidshøj 7 Svenstrup 8 Miljømæssige konsekvenser 9 Miljøundersøgelse 9 Vejtrafik 9 Støj 9 Det videre

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk TEN-T. Et nætværk som formidler

Læs mere

Idefasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Idefasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Idefasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering gennem Ringsted Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-182-0 Forord Med den politiske aftale: En ny

Læs mere

Banedanmarks kommende projekter

Banedanmarks kommende projekter Banedanmarks kommende projekter Geoteknikerdag 2015 29.05.2015 Præsenteret for Geoteknisk Forening af Jimi Okstoft, Anlægsudvikling 1 Program Introduktion (3 min) Timemodellen (19 min) o 1. etape København-Odense

Læs mere

Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring

Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring September 2015 Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring Udgivet af Banedanmark Grafisk tilrettelæggelse: Karen Krarup

Læs mere

Udskiftning af signalsystemet på S- banestrækningen Lyngby-Hillerød (Banedanmarks signalprogram)

Udskiftning af signalsystemet på S- banestrækningen Lyngby-Hillerød (Banedanmarks signalprogram) Udskiftning af signalsystemet på S- banestrækningen Lyngby-Hillerød (Banedanmarks signalprogram) Sammenfattende redegørelse Indkaldelse af ideer og forslag Maj 2011 Forslag til kommuneplantillæg November

Læs mere

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Trafikale konsekvenser for dig i anlægsfasen Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød

Læs mere

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Aarhus Kommune Att. Teknisk Udvalg Rådhuset 8100 Århus C Skåde, den 12. juni 2016 Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Fremlæggelse mandag den 13. juni kl.

Læs mere

Informationsmøde Næstved

Informationsmøde Næstved Informationsmøde Næstved Ringsted-Femern Banen 24. maj 2016 Præsenteret af projektdirektør Jens Ole Kaslund og anlægschef Klaus S. Jørgensen 1 Ringsted Femern Banen indtil nu 2008: Traktat mellem Tyskland

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Køge Nord - Næstved

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Køge Nord - Næstved Idéfasehøring - Debatoplæg Elektrificering Køge Nord - Næstved Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-184-4 Forord Som led i et større elektrificeringsprogram

Læs mere

Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege

Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege Notat Bilag til Teknisk udvalg d. 27. januar 2016 Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege Byrådet vedtog den 20. juni 2012 (sag nr. 6 Kommuneplan 2013 2025, behandling af alle indkomne ideer og forslag

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015 Debatoplæg Vindmøller ved Tollestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Projektets to 140 meter høje vindmøller set fra motorvejsbro

Læs mere

københavn-ringsted: 5. sporet faktaark om høringssvar og anlægsomkostninger

københavn-ringsted: 5. sporet faktaark om høringssvar og anlægsomkostninger greve kommune holbæk kommune høje-taastrup kommune ishøj kommune kalundborg kommune lejre kommune odsherred kommune roskilde kommune solrød kommune vallensbæk kommune københavn-ringsted: 5. sporet faktaark

Læs mere

Hastighedsopgradering Hobro - Aalborg Supplerende VVM-redegørelse

Hastighedsopgradering Hobro - Aalborg Supplerende VVM-redegørelse Hastighedsopgradering Hobro - Aalborg Supplerende VVM-redegørelse Maj 2015 Samfinansieret af EU Det transeuropæsiske transportnet (TEN-T) Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Nr. Afsender Datofor modtagelse

Nr. Afsender Datofor modtagelse Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 431 for en erhvervsvirksomhed ved Hovedgaden i Løgstrup samt forslag til tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune

Læs mere

Ny bane til Aalborg Lufthavn

Ny bane til Aalborg Lufthavn Ny bane til Aalborg Lufthavn Borgermøde i Nørresundby Onsdag den 25. marts 2015 1 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i

Læs mere

Ny bane Hovedgård-Hasselager

Ny bane Hovedgård-Hasselager Ny bane Hovedgård-Hasselager Aarhus Kommune Solbjerghallen, 18. januar 2018 Aftenens program Kl. 19.00 ca. 22.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

Besigtigelsesforretning

Besigtigelsesforretning Præsentation af projektet i Skørping 17.09.2013 Besigtigelsesforretning Opgradering af jernbanestrækningen Hobro - Aalborg Nedlæggelse af tre offentlige jernbaneoverkørsler Program Skørping den 17.09.2013

Læs mere

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK 2 FORORD I januar 2014 besluttede Folketinget at give et massivt løft til de danske jernbaner. Investeringer i nye skinner og hurtigere forbindelser skal

Læs mere

Høringsnotat. - Idefasehøring

Høringsnotat. - Idefasehøring Høringsnotat - Idefasehøring Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Oktober 2012 OktoberDecember 2011 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/esbjerg-lunderskov ISBN: 978-87-7126-164-6

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg om nye Vejanlæg i Aalborg Syd Byrådet vedtog den 14. december 2009

Læs mere

Høringsnotat. - Idéfasehøring. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Høringsnotat. - Idéfasehøring. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Høringsnotat - Idéfasehøring Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Høringsnotat Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-231-5 Høringsnotat Indhold Side

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

Billundbanen skal afgøres til april

Billundbanen skal afgøres til april Letbaner.DK Helge Bay Østergade 16 8660 Skanderborg mobil: 30 34 20 36 mail: hb@letbaner.dk 21.02.14 opdat. 27.02.2014 Uddybende artikel Billundbanen skal afgøres til april Rhonexpress fungerer som lufthavnsbane

Læs mere

T I L L Æ G N R. 2 5. Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 2 5. Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 2 5 for et teknisk område, Solvarmeanlæg ved Mangehøje i Jelling Hører til lokalplan nr. 1196 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune

Læs mere

3. LIMFJORDSFORBINDELSE

3. LIMFJORDSFORBINDELSE 3. LIMFJORDSFORBINDELSE PRÆSENTATION AF PROJEKTET BORGERMØDE I AALBORG 18. AUGUST 2011 VELKOMST Rådmand Mariann Nørgaard Aalborg Kommune INTRODUKTION Planlægningschef Ole Kirk Vejdirektoratet TIDLIGERE

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015 Togfonden DK, svar på idéfase-høringer Omsorg Aarhus Kommunes svar til Banedanmark om idefasehøringer for elektrificering,

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Vindmøller ved Stakroge

Vindmøller ved Stakroge Vindmøller ved Stakroge Debatoplæg Debatperiode: 8/10 2015-5/11 2015 Tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2013-2024 Vindmøller ved Stakroge Med dette debatoplæg indledes planlægningen for et konkret vindmølleprojekt

Læs mere

Timemodellen og Togfonden

Timemodellen og Togfonden Timemodellen og Togfonden Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt Oplæg hos IDA Rail, 12.11.14, Jan Albrecht, Trafikstyrelsen, Center for Kollektiv Trafik Mål og visioner i den grønne transportpolitik

Læs mere

Idefasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Vigerslev

Idefasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Vigerslev Idefasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Vigerslev Idefasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-225-4 Forord Med den politiske aftale

Læs mere

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase Nyt godsspor til Havn Debatoplæg til idéfase Deltag i debatten For at sikre at alle relevante og lokale forhold i projektet belyses, opfordrer Banedanmark alle borgere, interesseorganisationer, virksomheder,

Læs mere

Dagens program. Kl. 19.00 ca. 21.00. Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger

Dagens program. Kl. 19.00 ca. 21.00. Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Holeby 09.03.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Til Fredensborg Kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2014 FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Revision 1 Dato 2014-06-23 Udarbejdet af RAHH, CM, HDJ Godkendt

Læs mere

JELLING LOKALRÅD. Banedanmark.dk. banebetjeningbillund@bane.dk. Jelling, den 4. november 2014

JELLING LOKALRÅD. Banedanmark.dk. banebetjeningbillund@bane.dk. Jelling, den 4. november 2014 Banedanmark.dk banebetjeningbillund@bane.dk Jelling, den 4. november 2014 Vedr. Idefasehøring i forbindelse med ny bane til Billund Lufthavn Med henvisning til Banedanmarks annonce i Jelling Ugeavis den

Læs mere

Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk. Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027

Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk. Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 30-11-2012 Sag nr. 12/1766 Dokumentnr. 46640/12 Johan Nielsen Tel. 35298174 E-mail: Jon@regioner.dk

Læs mere

VVM for Vasevej. Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse

VVM for Vasevej. Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse VVM for Vasevej Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse Mødet afholdtes torsdag den 9. juni 2011 i Store Sal i administrationscentret

Læs mere

Trafikstrategi for Nr. Herlev

Trafikstrategi for Nr. Herlev Trafikstrategi for Nr. Herlev Beskrivelse af problemer Forslag til ændringer/forbedringer Ophævelsen af 40 km/t zonen ved indkørslen til Strædet er et eksempel på uheldig skilteplacering Udarbejdet i marts

Læs mere

Tema 5: Trafik og sikkerhed

Tema 5: Trafik og sikkerhed Tema 5: Trafik og sikkerhed Under udviklingstemaet Trafik & Sikkerhed ønsker vi at arbejde med projektet indenfor forbedring af trafiksikkerhed, offentlig transport og forbedrede skoleveje. en for temaet

Læs mere

Notat, bilag til Teknisk udvalgs behandling august 2015

Notat, bilag til Teknisk udvalgs behandling august 2015 Notat, bilag til Teknisk udvalgs behandling august 2015 Gennemgang af mulige vejadgange til byudviklingsområde mellem Vejlevej 2 og Hald Ege (Teglgårdsvej/Nonbo Enge) Generelt Alle 3 forslag skal krydse

Læs mere

Opgradering Hobro Aalborg, nedlæggelse af overkørsel i Ellidshøj

Opgradering Hobro Aalborg, nedlæggelse af overkørsel i Ellidshøj Referat 07.02.2012 Opgradering Hobro Aalborg, nedlæggelse af overkørsel i Ellidshøj Der var ca. 80 fremmødte ud over de tilstedeværende repræsentanter fra Banedanmark. Selve mødet varede fra kl. 19.00

Læs mere

Svar Jeg vil besvare spørgsmålene samlet.

Svar Jeg vil besvare spørgsmålene samlet. Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 490 Offentligt Miljøministerens besvarelse af samrådsspørgsmålene BK og BL, stillet af Torben Hansen (S) Spørgsmål BK: Er det ministerens opfattelse,

Læs mere

12. januar 2010 09/12976 Bent Pødenphant bpt@vd.dk 7244 2766

12. januar 2010 09/12976 Bent Pødenphant bpt@vd.dk 7244 2766 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 12. januar 2010 09/12976 Bent Pødenphant bpt@vd.dk 7244 2766 Miljøcenter Odense Att. Frans Hejgaard post@ode.mim.dk og Langeland Kommune post@langelandkommune.dk

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Idéfasehøring - Debatoplæg Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/esbjerg-lunderskov ISBN: 978-87-7126-141-7 Forord Med den politiske

Læs mere

9 Redegørelse. Odder Kommune. Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder. Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id.

9 Redegørelse. Odder Kommune. Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder. Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id. Odder Kommune 9 Redegørelse Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id.: 727-2013-70537 Indhold 1. Indledning... 3 2. Integrering af miljøhensyn... 3 3. Miljørapportens

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. august 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udarbejdelse af plan for langsigtede, kommunale investeringer i trafikinfrastruktur.

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag

Indkaldelse af ideer og forslag Indkaldelse af ideer og forslag VVM for ændring af hastigheden på banestrækningen Køge -Næstved Januar 2014 Kolofon Titel: VVM for ændring af hastigheden på banestrækningen Køge - Næstved Emneord: Jernbanestrækning,

Læs mere

VVM screening af nedlæggelse af overkørsel 142 og 144 På banestrækningen mellem Viborg og Struer Screeningsskema

VVM screening af nedlæggelse af overkørsel 142 og 144 På banestrækningen mellem Viborg og Struer Screeningsskema Aarhus Fysisk planlægning og VVM VVM screening af nedlæggelse af overkørsel 142 og 144 På banestrækningen mellem Viborg og Struer Screeningsskema J. nr. NST-130-00140 Juni 2012 A Bilag A Skema til brug

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Vejle Kommunes lokalplanforslag for udvidelse af Vejle Sygehus samt etablering af parkeringspladser

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Vejle Kommunes lokalplanforslag for udvidelse af Vejle Sygehus samt etablering af parkeringspladser NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 13. november 2007 J.nr.: NKN-261-00025 trmas Afgørelse i sagen

Læs mere

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender, Bygge- og Teknikudvalget DAGSORDEN for ordinært møde onsdag den 4. december 2002 Sager til beslutning 13. Evaluering af de trafikale forhold på Indre Nørrebro BTU 594/2002 J.nr. 0616.0016/02 INDSTILLING

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Trafikområdet (4. november 2005) Aftaler om Finansloven for 2006 November 2005 75 Aftale

Læs mere

Indsigelsesskema lokalplan 20xx-x Navn

Indsigelsesskema lokalplan 20xx-x Navn Indsigelsesskema lokalplan 20xx-x Navn Indsigelser til forslag til lokalplan nr. 2011-3 Erhvervsområde ved Vestergade i Ringe Sag nr.01.02.05-p16-7-11 Høringsperiode: 7. marts 2012 8. maj 2012 Dato 9.

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord INDHOLD LOKALPLANENS... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens formål og

Læs mere

Så kom vi endelig så langt, at vi fik vores VVM tilladelse på det biomassefyrede anlæg med tilhørende transmissionsledning.

Så kom vi endelig så langt, at vi fik vores VVM tilladelse på det biomassefyrede anlæg med tilhørende transmissionsledning. Fra: Erik Vilstrup Sørensen Sendt: 19. marts 2014 09:55 Til: Niels-Peter Mohr Cc: Adam Brun; Jan Bruun; Troels Pedersen; Jørn Porsgaard Emne: BKVV Lisbjerg, anmodning om behandling af ændringsforslag nr.

Læs mere

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen.

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen. Udkast DEPARTEMENTET Dato 15. marts 2010 Linjeføringsscreening for en ny midtjysk motorvejskorridor Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Debatoplæg Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående Indledning offentlighed Ideer, forslag

Læs mere

TILLÆG nr. 1. om mulighed for solcelleanlæg. til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev

TILLÆG nr. 1. om mulighed for solcelleanlæg. til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev TILLÆG nr. 1 om mulighed for solcelleanlæg til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-29 Område til boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev Indledning

Læs mere

Ideoplæg til temaplan for større vindmøller

Ideoplæg til temaplan for større vindmøller Ideoplæg til temaplan for større vindmøller april 2012 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk miljo-og-kultur@kerteminde.dk Forord Med dette oplæg indkalder

Læs mere

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 30 Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 Gennemsnit af borgernes prioritering på hjemmesiden. Tema Point Uheld

Læs mere

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Planforhold - Fagnotat Niveaufri udfletning Ringsted Øst Godkendt dato Godkendt af 2015.10.30 Anne Eiby Senest revideret dato Senest revideret af 2015.10.27 Ene Pagh Bugge Planforhold Banedanmark Anlægsudvikling

Læs mere

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden Plan og Udvikling Sagsnr. 270571 Brevid. 2142760 Ref. HABR Dir. tlf. hannebb@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger til indledende høring af VVM for anlæg til sikring mod oversvømmelser i Jyllinge

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser - til forslag til lokalplan 18-001, Sommerhusområde, Rødhus Klit

Notat vedrørende indsigelser - til forslag til lokalplan 18-001, Sommerhusområde, Rødhus Klit 27-08-2014 Malene Stentoft Sørensen Direkte: 7257 7365 Mail: mss@jammerbugt.dk Sagsnr.: 01.02.05-G00-2-13 Notat vedrørende indsigelser - til forslag til lokalplan 18-001, Sommerhusområde, Rødhus Klit Forslag

Læs mere

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Vesthimmerland Kommunes lokalplan nr. 122 og kommuneplantillæg nr. 57 for udvidelse af Hvalpsund Campingplads

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Vesthimmerland Kommunes lokalplan nr. 122 og kommuneplantillæg nr. 57 for udvidelse af Hvalpsund Campingplads NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 14. april 2008 J.nr.: NKN-261-00031 ssc/tutbi Afgørelse i sagen

Læs mere

Hovedsygehus. Analyse af tilgængelighed

Hovedsygehus. Analyse af tilgængelighed Hovedsygehus Analyse af tilgængelighed Hovedsygehus-2009-12-09.indd 1 09-12-2009 15:57:33 Hovedsygehus Kort: Kort & Matrikelstyrelsen http://www.adresse-info.dk DAV 2009 December 2009 2 Hovedsygehus-2009-12-09.indd

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Rapport Forbindelser mellem Vest- og Østdanmark. 1. Introduktion

Rapport Forbindelser mellem Vest- og Østdanmark. 1. Introduktion DEPARTEMENTET Rapport Forbindelser mellem Vest- og Østdanmark 1. Introduktion Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse af den

Læs mere

PRESSSEMEDDELELSE MARSELISTUNNELEN FREMTIDSSIKRER AARHUS-TRAFIKKEN

PRESSSEMEDDELELSE MARSELISTUNNELEN FREMTIDSSIKRER AARHUS-TRAFIKKEN DEN 13. JANUAR 2012 PRESSSEMEDDELELSE MARSELISTUNNELEN FREMTIDSSIKRER AARHUS-TRAFIKKEN Med Aarhus Havns bidrag til Marselistunnelen kan der nu sættes fuld skrue på arbejdet med at sikre trafikfremkommeligheden

Læs mere

VINDMØLLER. GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være. give gode muligheder for produktion af vedvarende

VINDMØLLER. GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være. give gode muligheder for produktion af vedvarende VINDMØLLER MÅRUP GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være CO 2-neutral i 2030. Derfor ønsker Byrådet at give gode muligheder for produktion af vedvarende energi. På den

Læs mere

Vindmøller ved Lindum Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V1

Vindmøller ved Lindum Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V1 FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Lindum DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V1 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive

Læs mere

Notat om lokalisering af Jerne station

Notat om lokalisering af Jerne station Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780293 Fax 7262 6790 sia@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk om lokalisering af Jerne station Esbjerg Kommune og Trafikstyrelsen holdt den 6. maj

Læs mere

Notat. Bemærkninger til foroffentlighed - Cimbriagrunden. Kommuneplantillæg

Notat. Bemærkninger til foroffentlighed - Cimbriagrunden. Kommuneplantillæg Plan og Gis Dato: 23-05-2014 Sagsnr.: 12/35955 Dok.løbenr.: 144338/14 Sagsbehandler: Kim Lyster Hansen Direkte tlf.: 73767277 E-mail: klh@aabenraa.dk Notat. Bemærkninger til foroffentlighed - Cimbriagrunden.

Læs mere

Indsiger Indhold Planafdelingens bemærkninger Forslag til ændringer i planen 30 beboere (16 husstande) på Rynkebyvej og Rynkeby Møllevej

Indsiger Indhold Planafdelingens bemærkninger Forslag til ændringer i planen 30 beboere (16 husstande) på Rynkebyvej og Rynkeby Møllevej Indsigelse til forslag til lokalplan nr. 2007-7, samt kommuneplantillæg nr. 12 for et boligområde ved Hestehavevej i Ringe Høringsperiode: 16. okt. 11. december 2007 Der er kommet 4 indsigelser/bemærkninger

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE Der er gennemført nye beregninger af trafikarbejde

Læs mere

Elektrificering og Hastighedsopgradering Fredericia Aarhus

Elektrificering og Hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Elektrificering og Hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Aarhus Kommune Borgermøde i Ceres Park og Arena d. 29. maj 2017 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger

Læs mere

Borgermøde om Hinnerup midtby og letbanen. 10. maj 2016, Rønbæk Idrætscenter

Borgermøde om Hinnerup midtby og letbanen. 10. maj 2016, Rønbæk Idrætscenter Borgermøde om Hinnerup midtby og letbanen 10. maj 2016, Rønbæk Idrætscenter Program Kl. 18.30 Kl. 19.00 Kl. 19.10 Kl. 19.30 Åben café med fagfolk Velkomst og introduktion v. Nils Borring, borgmester Oplæg

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde. Rammeområde 1.V.2

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde. Rammeområde 1.V.2 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde syd for Torrild Rammeområde 1.V.2 Marts 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

FORSLAG. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011. Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.

FORSLAG. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011. Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4. FORSLAG Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011 Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V5 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune som energikommune

Læs mere

Udstedelse af kommuneplantillæg til Næstved Kommunes Kommuneplan 2001-2012: Etablering af Even Statsskov og naturgenopretning

Udstedelse af kommuneplantillæg til Næstved Kommunes Kommuneplan 2001-2012: Etablering af Even Statsskov og naturgenopretning Næstved Kommune Miljø- og Planafdelingen Brogade 2 4700 Næstved Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-200-00023 Ref. kaape Den 25. marts 2008 Udstedelse af kommuneplantillæg til Næstved Kommunes Kommuneplan

Læs mere

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag Baggrund og forudsætninger. Baggrunden

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 Næsbjerg Rousthøje Årre Roust 28 FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Mangler der noget i Timemodellens køreplansoplæg?

Mangler der noget i Timemodellens køreplansoplæg? Mangler der noget i Timemodellens køreplansoplæg? Gennemgang af det trafikale oplæg - og hvad med efter 2030? Anders H. Kaas 18. november 2014 Agenda Før 2030 Hvordan kan man udnytte den eksisterende infrastruktur

Læs mere

Screeningsskema til vurdering af sommerhuse og kolonihaver

Screeningsskema til vurdering af sommerhuse og kolonihaver Screeningsskema til vurdering af sommerhuse og kolonihaver NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Miljøscreeningen er gennemført på baggrund af notat om sommerhuse, doknr. 7101/13 udarbejdet af Linda

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Faxe Graveområde, mindre udvidelse mod sydvest Faxe Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde omfatter

Læs mere

VVM-screening af etablering af skov på matr. 3a, 6a V. Bregninge by, Bregninge m.fl. Afgørelse om at skovrejsningen ikke er VVM-pligtig

VVM-screening af etablering af skov på matr. 3a, 6a V. Bregninge by, Bregninge m.fl. Afgørelse om at skovrejsningen ikke er VVM-pligtig Peder Kromann Jørgensen Vester Bregningemark 3 5970 Ærøskøbing Sendt med email: pkjkoma@msn.com Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 VVM-screening

Læs mere

Bilag 1. Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. TEKNIK OG MILJØ

Bilag 1. Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. TEKNIK OG MILJØ Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. Side 1 af 7 Indledning Der er siden 1999 arbejdet med løsninger til at opbygge et højklasset kollektivt trafiksystem i Aarhusområdet. De forskellige

Læs mere

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Hvordan planlægger vi med størst hensyntagen til omgivelserne? Offentlig høring 2. december 2015 til 13. januar 2016 Målsætning Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer

Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer SCOPING NOTAT Forventede hovedproblemer i VVM/Miljøundersøgelse for vindmølleprojekt i den tidligere Gårdbo Sø, vest

Læs mere

En grøn transportpolitik 2009

En grøn transportpolitik 2009 En grøn transportpolitik 2009 Bred trafikpolitisk aftale mellem V,K, S, SF, R, DF og LA af 29. januar 2009. Grøn transportvision, der både skal sikre høj mobilitet og mindske forureningen og andre negative

Læs mere

Femern Bælt (herunder, udvidelse af jernbanestrækning på tværs over Amager)

Femern Bælt (herunder, udvidelse af jernbanestrækning på tværs over Amager) Miljø- og Planlægningsudvalget, Trafikudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 85, TRU alm. del Bilag 76Bilag 76 Offentligt Komiteen for Bedre bebyggelse på Amager Svanninge Alle 11 2770 Kastrup 29 1C 2009

Læs mere

Støj 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Støj 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Støj København-Ringsted projektet 21. september 2008 3 Støj Forord Forord Dette fagnotat omhandler støj for på strækningerne Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde, Kværkeby-Ringsted Station og et vendesporsanlæg

Læs mere

Den statslige Trafikplan

Den statslige Trafikplan Den statslige Trafikplan Status på Trafikplan 2012-2027 Movia Trafikbestillerkonference, maj 2012 Baggrund for den statslige trafikplan Lov om trafikselskaber fra 2005: - 8.Transportministeren udarbejder

Læs mere

Oversigt over indsigere Offentlig høring LP 986

Oversigt over indsigere Offentlig høring LP 986 Oversigt over indsigere Offentlig høring LP 986 Bilag 3 - Kim Pedersen, advokat, på vegne af: Anna Marie Mikkelsen, Norsmindevej 201, 8340 Malling Entreprenørfirmaet Ole Mikkelsen A/S, Tofteledet 16, 8330

Læs mere

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne Transportministeriet Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne i Østjylland 30. april 2009 I Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 mellem regeringen, Socialdemokraterne,

Læs mere