Referat af møde i Skoleudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i Skoleudvalget"

Transkript

1 GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Skoleudvalget Mødetidspunkt :00 Mødeafholdelse Tranegårdskolen, Lindorffs Alle 5, 2900 Hellerup Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 19:40 Tilstede: Pia Nyring, Ulrik Borch, Andreas Weidinger, Anne Hjorth, Katja S. Johansen, Kristine Kryger, Michael Fenger Fraværende:

2 Indholdsfortegnelse Skoleudvalget :00 1 (Åben) Flytning af FC og skole-/dagbehandlingstilbud (Åben) Justering af reglerne i styrelsesvedtægten vedr. stedfortrædere og suppleringsvalg i skolebestyrelserne (Åben) Orientering om partnerskabsaftale med Bloomers Institute (Åben) Fremtidens udskoling status og evaluering (Åben) Kvalitetsrapport på skoleområdet (Åben) Kvartalsrapportering Skoleudvalget 4. kvartal (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne11 Side 2

3 1 (Åben) Flytning af FC og skole-/dagbehandlingstilbud Sags ID: EMN Skovshoved Skoles Fritidscenter (FC) flytter primo 2020 fra Strandvejen 349 op på Skovshoved Skole. Såfremt en lokalplansændring godkendes, vil skole-/dagbehandlingstilbuddet 20 eren i samme forbindelse flytte fra Byens Hus til Strandvejen 349. Begge flytninger giver klare fordele for både den pædagogiske faglighed. Flytningen af FC til et område på selve Skovshoved Skole har taget udgangspunkt i et ønske fra såvel skolen som FC om at få FC en ind på skolens matrikel. En placering af FC på skolen giver mulighed for at skabe en mere sammenhængende og varieret skoledag for børnene, ligesom det åbner op for bedre udnyttelse af skolens lokaler hele dagen. Flytningen er desuden en anledning til at udvikle både FC ens og skolens læringsmiljøer, og der lægges vægt på, at både børn og personale inddrages i processen. Flytningen af FC til Skovshoved Skole er igangsat i december I første omgang med en bygningsmæssig tilpasning af det område på skolen, hvor FC en skal have sin base. Denne første fase forventes at være færdig medio januar Herefter følger tilpasning og indretning af de kommende fælles arealer mellem FC en og skolens elever, herunder aula, cafeområde og PLC (fase 2). Denne proces er påbegyndt i januar 2020 og vil være dækket af samme anlægsbevilling som FC ens base (fase 1). Sideløbende med indretningen af de fælles arealer vil der være en tredje fase, hvor der er fokus på udearealer og overgangen mellem ude- og indearealer. Dette finansieres af Villumfonden, der har bevilget i alt 5 mio. kr. til et fælles projekt mellem Skovshoved Skole og Tjørnegårdsskolen. Øvrige parter i projektet er Rune Fjord, VEGA landskab og Light Bureau. Projektet skal skabe nye rammer for udendørs ophold og læring, og involverer ifølge projektbeskrivelsen kunst, lys og landskabsarkitektur på lige fod. For at muliggøre 20 erens indflytning på Strandvejen 349, skal der vedtages en anvendelsesændring af bygningen, idet der med skole-/dagbehandlingstilbuddets indflytning fremadrettet skal være undervisning i bygningen. Såfremt ændringen vedtages, træder den i kraft fra april 2020 (efter høringsperiodens udløb) i form af et tillæg til Lokalplan 150. Tilpasning af Strandvejen 349 kan derfor tidligst igangsættes herefter. Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller Til Skoleudvalget: At orienteringen om FC ens flytning og 20 erens forventede flytning tages til efterretning.. Taget til efterretning. Side 3

4 2 (Åben) Justering af reglerne i styrelsesvedtægten vedr. stedfortrædere og suppleringsvalg i skolebestyrelserne Sags ID: EMN Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller en række justeringer af bilag D, Regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolerne i Gentofte Kommune i Vedtægt for styrelsen af Gentofte Kommunes folkeskolevæsen til Skoleudvalget. Justeringerne omhandler reglerne for valg af stedfortrædere og suppleringsvalg. Med udgangspunkt i et ønske om at forsimple de gældende regler for skolebestyrelsesvalg, indstilles en række justeringer til bilag D i Vedtægt for styrelsen af Gentofte Kommunes folkeskolevæsen. Justeringerne omhandler reglerne for valg af stedfortrædere og suppleringsvalg. Stedfortrædere: Skole har oplevet, at reglerne vedrørende stedfortrædere til skolebestyrelserne har været svære for skolerne at administrere. Reglerne fremsætter, at stedfortrædere vælges ved både ordinære og forskudte valg og sidder 4 år. Dette har dog skabt forvirring, da det har været uklart for skolerne, hvornår de enkelte stedfortrædere er blevet valgt. På denne baggrund indstilles det, at stedfortrædere vælges på ny ved hvert ordinært og forskudt valg. En stedfortræder kan derfor højst sidde i 2 år frem for de nuværende 4 år. Ydermere indstilles det, at der maksimalt kan vælges 4 stedfortrædere ad gangen, da det ikke vurderes at være nødvendigt med flere. Suppleringsvalg: Det har gennem de seneste år i stigende grad været nødvendigt at afholde suppleringsvalg grundet løbende udskiftning i skolebestyrelserne og få stedfortrædere. Som oftest ønsker skolens leder og bestyrelse hurtigst muligt at være fuldtallige igen, hvorfor en mere praktisk tilgang til suppleringsvalg kan være en fordel. På denne baggrund indstiller Skole, at reglerne for suppleringsvalg simplificeres således, at valget kan gennemføres på kortere tid end ved de nuværende regler. Skoles forslag til justeringer af bilag D i Vedtægt for styrelsen af Gentofte Kommunes folkeskolevæsen fremgår af bilag 1. Alle ændringer er markeret med gul. Eksisterende tekst, der skal slettes, er gennemstreget, mens indholdsændringer til den eksisterende tekst fremgår af tekstbokse. Justeringerne har været i høring hos skolebestyrelserne, som er enige i forslaget. Til udvalgets orientering kan hele den nuværende styrelsesvedtægt med bilag læses via dette link til Gentofte.dk. Side 4

5 Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller Til Skoleudvalget: At ændringerne i bilag D i Vedtægt for styrelsen af Gentofte Kommunes folkeskolevæsen godkendes.. Godkendt. 1. D, regler for valg af skolebestyrelsesmedlemmer ( EMN ) 3 (Åben) Orientering om partnerskabsaftale med Bloomers Institute Sags ID: EMN Skoleudvalget orienteres om status på udmøntning af partnerskabsaftale mellem Gentofte Kommune og Bloomers Institute. Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 27. maj 2019 (punkt 11) med forudgående behandling i Skoleudvalget den 6. maj 2019 og Økonomiudvalget den 20. maj 2019, at Gentofte Kommune bemyndiges til at indgå en partnerskabsaftale med Foreningen for Kunst og Iværksætteri (nu Bloomers Institute) om drift af en iværksætterklub for børn og unge i skolealderen klasse. Kommunalbestyrelsen godkendte samtidig, at der i aftaleperioden findes 0,6 mio. kr. til drift af Skaberiets Iværksætterklub (nu Bloomers Club) ved tilpasning af budgetter for indskrevne på FC-området. Partnerskabsaftalen er indgået som et forsøg gældende i perioden fra den 1. august 2019 til den 3. maj Partnerskabsaftalen består af to overordnede dele 1) tilskud til drift af Bloomers Club og 2) kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere fra kommunens FC er og GFO er. Bloomers Club Iværksætterklubben Bloomers Club for klasseelever er et fritidsklubtilbud etableret med udgangspunkt i dagtilbudslovens 52, stk. 5 om drift af private fritidshjem. Bloomers Club har åbent dagligt på hverdage kl (fredage kl ). Som personale i iværksætterklubben er Side 5

6 bl.a. ansat en pædagog med kunstnerisk baggrund og erfaring med undervisning i iværksætteri. Professionelle kunstnere bliver inddraget løbende for at højne det kunstneriske niveau. Bloomers Club har pr. 10. januar 2020 i alt syv betalende medlemmer. Fem af medlemmerne er fra Gentofte Kommune og to er fra andre kommuner. Ingen af de fem Gentofte-børn er skiftet til Bloomers Club fra kommunale fritidstilbud i Gentofte Kommune. Kompetenceudvikling Gentofte Kommune køber som en del af partnerskabsaftalen kompetenceudvikling af Bloomers Institute. Målgruppen er ledere og medarbejdere fra GFO er og FC er, som ved at deltage i workshops sammen med børn fra de kommunale fritidstilbud bliver fortrolig med metoder og aktiviteter, der kan inspirere til kreativ og tænkning og lyst til at føre ideer ud i livet (iværksætte). Der er endnu ikke blevet gennemført nogle kompetenceudviklingsforløb, selvom tilbuddet er blevet omtalt to gange i SkoleNyt og ved direkte henvendelse til skoleledelser flere gange. For at fremme efterspørgslen på kompetenceudvikling har Gentofte Kommune og Bloomers Institute etableret en fælles udviklingsgruppe. Med inddragelse af krea-medarbejdere fra GFO ere og FC ere er opgaven sammen at udvikle et fagligt relevant forløb, som i sin form passer ind i hverdagen i de kommunale fritidstilbud. Det fremgår af partnerskabsaftalen, at den kan opsiges med to måneders varsel, såfremt der pr. 31. december 2019 er færre end 20 medlemmer i Bloomers Club. Bloomers Institute har tilkendegivet over for Gentofte Kommune, at de forventer minimum 20 medlemmer i Bloomers Club inden den 1. august 2020, og har udarbejdet en handleplan herfor. Handleplanen har følgende hovedpunkter: Januar-marts: Facebook-kampagne for at udbrede kendskabet til klubben Januar-juni: Besøg af 3. klasser i januar og løbende dialog med skoler om mulighederne for at etablere samarbejder Februar-april: Miniforløb af én dags varighed for børn, der er nysgerrige efter at lære klubben at kende, inden de bliver meldt ind. Skoleudvalget vil på udvalgsmødet den 17. august 2020 få en opfølgning på antal medlemmer med henblik på udvalgets stillingtagen til partnerskabsaftalens fortsættelse. Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller Til Skoleudvalget: At Skoleudvalget tager stilling til fortsættelse af partnerskabsaftalen mellem Gentofte Kommune og Bloomers Institute. - Side 6

7 Skoleudvalget besluttede, at fortsættelse af partnerskabet er betinget af, at der pr. 1. august 2020 er minimum 20 medlemmer fra Gentofte Kommune i henhold til den aftale, der er indgået, og at partnerskabet bortfalder uden yderligere varsel, såfremt dette ikke er opfyldt på det pågældende tidspunkt. Derudover bemærkede Skoleudvalget, at man såfremt tilbuddet fortsætter har en forventning om, at der i tiden herefter sker en positiv udvikling i medlemstallet. 4 (Åben) Fremtidens udskoling status og evaluering Sags ID: EMN Skoleudvalget orienteres om status og evaluering af Fremtidens udskoling i Byens Hus og fremtidens udskoling på skolerne. Kommunalbestyrelsen godkendte i oktober 2018 anbefalingerne for Fremtidens udskoling, stillet af Opgaveudvalget for En ny udskoling MIT Campus Gentofte. Opgaveudvalgets anbefalinger indeholdt forslag til et projekthus for udskolingseleverne i Byens Hus. I det følgende og på skoleudvalgsmødet gives status på skolernes arbejde med fremtidens udskoling på skolerne og Fremtidens udskoling i Byens Hus samt planer for evaluering. På skolerne: Skolerne har for skoleåret 2019/2020 udarbejdet handleplaner for deres arbejde med fremtidens udskoling, hvor de første år har udvalgt 1 eller flere fokusområder. 8 skoler arbejder i dette skoleår med Motiverede elever, 7 skoler med Udforske og skabe, 6 skoler med Fejle for at mestre, 4 skoler med Originalitet i fællesskaber og 2 skoler med Digital fremtid. Skolernes arbejde med fremtidens udskoling videndeles på tværs af skoler ved videndelingsmøder, og progressionen følges ved dialogmøder og skolebesøg. Skolerne selvevaluerer ved skoleårets afslutning, som ved synlig læring, samt udarbejder kort, skriftlig opsamling på aktiviteterne beskrevet i handleplanerne. Alt dette indgår i en kvalitativ evaluering af processen med fremtiden udskoling. Der afholdes halvårlige oplæg med udgangspunkt i overskrifterne fra Fremtidens udskoling. Det første oplæg vedr. Motiverede elever blev afholdt 22. og 23. januar 2020 i Rådhushallen for samtlige udskolingslærere og deres skoleledelser. Det næste oplæg er i august 2020 og omhandler Digital Fremtid. I Byens Hus: Villum Fonden har ved årsskiftet bevilget ca. 8. mio. kr. til etablering af et makerspace for udskolingseleverne i Byens Hus, som skal understøtte skolernes arbejde med fremtidens udskoling. Side 7

8 Fremtidens udskoling i Byens Hus er placeret i en særskilt bygning, Hellerupvej 20, og åbner for eleverne i det nye skoleår, når indretning og klargøring af de forskellige rum er sket i samarbejde med udvalgte lærere og elever. Der afventes beskrivelse fra Villum Fonden vedr. evalueringsproces. Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indsamler kvantitative data om bl.a. hvor mange elever, lærere, forløb, teknologier, samarbejder mv. der arbejdes med i Fremtidens Udskoling i Byens Hus. Evaluering: Ud over de kvantitative og kvalitative data, der indsamles fra skolerne og Fremtidens udskoling i Byens Hus, laves en baselineundersøgelse ift. skolernes arbejde med bl.a. teknologiforståelse, og trivselsmålingen indgår på sigt i evalueringen af Fremtidens udskoling. Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller Til Skoleudvalget: At orienteringen tages til efterretning.. Taget til efterretning. 1. Fremtidens udskoling indikatorer Skoleudvalgsmøde pptx ( EMN ) 5 (Åben) Kvalitetsrapport på skoleområdet Sags ID: EMN I følge Bekendtgørelse nr. 698 af 23. juni 2014 for kvalitetsrapporter i folkeskolen forelægges kvalitetsrapport 2018/19 på kommuneniveau for Skoleudvalget til godkendelse. Ifølge rapporten ligger Gentofte Kommune på alle parametre på niveau med eller over landsgennemsnittet. I forhold til læsning i 2. og 4. klasse ligger vi under de nationale måltal om, at 80 % skal være gode til at læse. Kvalitetsrapporten for skoleområdet udarbejdes hvert andet år. Formålet med kvalitetsrapporten er at give et samlet overblik over data på skoleområdet. Side 8

9 Kvalitetsrapporten på skoleområdet tager udgangspunkt i de obligatoriske indikatorer, som fremgår af Bekendtgørelsen om kvalitetsrapporter i folkeskolen. De obligatoriske indikatorer er: Elevernes resultater (jf. afsnit 4.3) Resultater i de nationale test i dansk og matematik (jf. afsnit 4.3.1) Karakterer og socioøkonomisk reference (Jf. afsnit og kapitel 5) Overgang til og fastholdelse i ungdomsuddannelse (jf. afsnit 4.4) Kompetencedækning (jf. afsnit 4.5) Resultater af den obligatoriske trivselsmåling (jf. afsnit 4.6) Inklusionsgrad (jf. afsnit 4.7) Dokumentation inden for hvert af de obligatoriske indikatorer danner grundlag for vurderingerne af, om Gentofte Kommune lever op til nationale målsætninger på skoleområdet og indgår i den sammenfattende helhedsvurdering i kvalitetsrapporten. Sammenfatningen fremgår af side 6-15 i kvalitetsrapporten for Skoleområdet. Skolebestyrelsernes udtalelser til kvalitetsrapporterne på skoleniveau (Nøgletalsrapporter) er vedhæftet som bilag. Skolebestyrelserne er bedt om at forholde sig til: - Karakterer og socioøkonomisk reference - Uddannelsesmønster - Elevernes generelle trivsel - Kompetencedækning Skolebestyrelserne er ikke bedt om at forholde sig til nationale test, da disse er fortrolige. Skolebestyrelserne har løbende drøftet det nyeste tilgængelige data hen over året, hvor data som fx karakterer og trivselsmålingen derfor har været genkendelige for skolerne i kvalitetsrapporten. Kvalitetsrapporten giver et samlet overblik over data for den enkelte skole suppleret med nye data som socioøkonomisk reference, kompetencedækning og uddannelsesmønster. Vurdering af kvalitetsrapport 2018/19 for skoleområdet Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid har på baggrund af de obligatoriske indikatorer foretaget en vurdering af, hvordan Gentofte Kommunes folkeskoler ligger i forhold til de nationale mål, som fremgår af et fagligt løft af folkeskolen. De nationale test er fortrolige og selve resultaterne fremgår derfor ikke af Kvalitetsrapporten, men i rapporten har Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid vurderet resultaterne. Det vurderes, at folkeskolerne generelt set lever op til målet om, at 80% skal klare sig godt i dansk læsning og matematik undervejs i deres skoleforløb. Der er behov for fokus på læsning i 2. og 4. klasse, da andelen af elever, der er gode til læsning, ligger under 80%. Folkeskolernes andel af de allerdygtigste og dårligste i de nationale test i dansk og matematik er samlet set tilfredsstillende. Alle elever skal ifølge de nationale mål forlade folkeskolen med mindst karakteren 2 i dansk og matematik. Det gør 96,9% af eleverne i Gentofte i skoleåret 2018/19. Set i lyset af den høje andel af inklusion i Gentofte Kommune, og at kun få elever bliver fritaget for folkeskolens afgangsprøve, vurderer Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid, at det er tilfredsstillende. Eleverne på folkeskolerne, Søgårdsskolen og Ungdomsskolen klarede sig med et samlet gennemsnit på 8,2 i skoleåret 2018/19, hvilket er på niveau med de sidste tre år og over landsgennemsnittet. Side 9

10 Endnu flere skal ifølge et Fagligt løft af folkeskolen have mindst en ungdomsuddannelse. 89,3% fra årgang 2017 er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter afsluttet 9. klasse. 90,3% af årgang 2018 forventes at fuldføre mindst en ungdomsuddannelse inden for seks år efter afsluttet 9. klasse. Resultatet af trivselsmålingen tyder på, at eleverne generelt trives godt i skolen. Elevernes trivsel er målt ved den Nationale Trivselsmåling, hvor det nationale mål er, at elevernes trivsel skal øges. 92,4% af elevernes undervisningstimer varetages af undervisere med undervisningskompetence fra læreruddannelsen eller tilsvarende kompetence i skoleåret 2018/19. Gentofte Kommune lever dermed op til det nationale mål om en kompetencedækning på 90% i Inklusionsprocenten i Gentofte kommune 2018/19 er 96,4%. For at fastholde den høje inklusionsgrad er der fortsat fokus på høj kvalitet i det inkluderende læringsmiljø på skolerne. Der har i skoleåret 2018/19 været fem klagesager. På baggrund af dokumentationen i kvalitetsrapporten 2018/19 vurderes det, at kvaliteten generelt set ser fornuftig ud, hvilket også er i overensstemmelse med skolernes socioøkonomiske reference. Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller Til Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: At Kvalitetsrapport på skoleområdet 2018/19 godkendes.. Godkendt. 1. Kvalitetsrapport på Kommuneniveau ( EMN ) 2. Alle skolebestyrelsernes udtalelser til kvalitetsrapport 2018og19 ( EMN ) 6 (Åben) Kvartalsrapportering Skoleudvalget 4. kvartal 2019 Sags ID: EMN Skoleudvalget gives en Kvartalsrapportering for 4. kvartal 2019 (bilag 1), budgetændringer (bilag 2) og opfølgning på tidligere opgaveudvalg (bilag 3). Side 10

11 I afrapporteringen for 4. kvartal har der været særligt fokus på: Den Nationale Trivselsmåling I foråret 2019 gennemførte skolerne i Gentofte Kommune Den Nationale Trivselsmåling blandt eleverne i klasse. Resultaterne er offentliggjort i 4. kvartal. Svarprocenten var på 88% i Gentofte Kommune, og elevernes trivsel har igennem de seneste tre år været stabil. Andelen af elevernes samlede gennemsnitlige resultater i Gentofte Kommune i kategorien højest trivsel er på 95%. Landsgennemsnittet er på 92%. Børn og Skole, Kultur, unge og Fritid indstiller Til Skoleudvalget: At Kvartalsrapporteringen for 4. kvartal 2019 tages til efterretning.. Taget til efterretning. 1. Kvartalsrapport Skoleudvalget 4. kvartal 2019 ( EMN ) 2. Kvartalsrapport Skoleudvalget 4. kvartal 2019 Budgetændringer ( EMN ) 3. Kvartalsrapport Skoleudvalget 4. kvartal 2019 Opfølgning på afsluttede opgaveudvalg ( EMN ) 7 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne Sags ID: EMN Udvalget orienteres om begivenheder, kommende møder og arrangementer relateret til Skoleområdet. Årsplan for Skoleudvalget 2. kvartal kvartal 2021 Årsplanen for Skoleudvalget giver udvalgets medlemmer mulighed for løbende at prioritere emner til behandling. Årsplanen viser forventede sager til behandling på udvalgets kommende fire møder. Side 11

12 Årsplanens formål er at være med til at sikre: o At udvalget når gennem sit ressortområde på et vist niveau i løbet af et år o At der kan koordineres på tværs af udvalgene o At de øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer, som ikke sidder i udvalget, har indblik i, hvad der forventes drøftet på udvalgsmøderne Årsplanen opdateres hvert kvartal. Se bilag Årsplan for Skoleudvalget 2. kvartal kvartal Senest opdaterede version gøres tilgængelig på Politikerportalen efter udvalgets behandling af den. Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller Til Skoleudvalget: At orienteringen tages til efterretning.. Taget til efterretning med bemærkning om, at Åben Skole skal på majmødet som temadrøftelse og En times Motion senere på året. 1. Årsplan Skoleudvalgets 2. kvartal kvartal 2021 ( EMN ) Side 12

Kvalitetsrapport 2016/17. marts 2018 stevns kommune 1

Kvalitetsrapport 2016/17. marts 2018 stevns kommune 1 Kvalitetsrapport 2016/17 marts 2018 stevns kommune 1 Baggrund for kvalitetsrapporten Der er formuleret tre overordnede nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige,

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Under udarbejdelse. Endelig version udsendes 8. januar 2016 Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Dagsorden til møde i Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Skoleudvalget Mødetidspunkt 13-08-2018 17:00 Mødeafholdelse Maglegårdsskolen Indholdsfortegnelse Skoleudvalget 13-08-2018 17:00 1 (Åben) Gentofte-Plan 2019 - Skoleudvalget

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalget for En ny udskoling MIT Campus Gentofte

Referat af møde i Opgaveudvalget for En ny udskoling MIT Campus Gentofte GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalget for En ny udskoling MIT Campus Gentofte Mødetidspunkt 10-04-2018 16:00 Mødeafholdelse Rådhushallen, Gentofte Rådhus Protokollen blev læst og mødet hævet

Læs mere

Faglige resultater. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15. Bilag 3. visning af data.

Faglige resultater. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15. Bilag 3. visning af data. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15 Mål Måltal Kvalitetsindikator Er indikatoren obligatorisk jf. bekendtgørelsen Hvor er data trukket Nive for visning

Læs mere

Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget

Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 02-02-2015 18:00 Mødeafholdelse på Skolens kontor, Munkegårdsskolen, Vangedevej 178, 2870 Dyssegård Protokollen blev læst og mødet

Læs mere

Referat af møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Referat af møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget Mødetidspunkt 29-01-2018 17:10 Mødeafholdelse Rådssalen Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17:40 Tilstede: Anne Hjorth, Jesper

Læs mere

Referat af møde i Skoleudvalget

Referat af møde i Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Skoleudvalget Mødetidspunkt 12-08-2019 17:00 Mødeafholdelse Rådhuset, lokale G Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 19:25 Tilstede: Pia Nyring, Ulrik Borch, Andreas

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Kibæk skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Kibæk skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Kibæk skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat bemærkninger...5

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Aulum-Hodsager skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Aulum-Hodsager skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Aulum-Hodsager skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...5 Resultat

Læs mere

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014 Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014 Udarbejdet af Skoleafdelingen januar 2015 med bidrag fra skolelederne Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 3. Mål og resultatmål...

Læs mere

Dagsorden til møde i Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Skoleudvalget Mødetidspunkt 17-12-2018 17:10 Mødeafholdelse Rådssalen Indholdsfortegnelse Skoleudvalget 17-12-2018 17:10 1 (Åben) Godkendelse af forslag til kommissorium

Læs mere

Kvalitetsrapporter 2016/2017: Dagtilbudsområdet og skoleområdet

Kvalitetsrapporter 2016/2017: Dagtilbudsområdet og skoleområdet Kvalitetsrapporter 2016/2017: Dagtilbudsområdet og skoleområdet Indhold 1) 2) 3) 4) Intro til kvalitetsrapporter og kvalitetsaftaler Præsentation af hovedkonklusioner for kvalitetsrapporten på dagtilbudsområdet

Læs mere

Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016

Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016 Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016 Samsø Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Handlingsplaner... 3 3. Mål og resultatmål... 4 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget

Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 20:00 Tilstede: Pia Nyring,

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen

1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen Bevillingsområde 30.30 Folkeskole Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med undervisning af børn i skolealderen

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalget for En ny udskoling MIT Campus Gentofte

Referat af møde i Opgaveudvalget for En ny udskoling MIT Campus Gentofte GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalget for En ny udskoling MIT Campus Gentofte Mødetidspunkt 22-08-2018 17:00 Mødeafholdelse Rådhuset udv. D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 19:36 Tilstede:

Læs mere

Referat af møde i Skoleudvalget

Referat af møde i Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Skoleudvalget Mødetidspunkt 11-09-2018 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Sportspark Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17:51 Tilstede: Pia Nyring, Ulrik Borch, Andreas

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 14-11-2016 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 14-11-2016 17:00 1 (Åben) Justering

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget Mødetidspunkt 17-12-2018 17:15 Mødeafholdelse Rådssalen Indholdsfortegnelse Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 17-12-2018 17:15 1

Læs mere

Børne- og Ungeområdet indstiller at Undervisningsudvalget indstiller at Kvalitetsrapport 2015 godkendes af Kommunalbestyrelsen

Børne- og Ungeområdet indstiller at Undervisningsudvalget indstiller at Kvalitetsrapport 2015 godkendes af Kommunalbestyrelsen . Kvalitetsrapport 2015 Børne- og Ungeområdet indstiller at Undervisningsudvalget indstiller at Kvalitetsrapport 2015 godkendes af Kommunalbestyrelsen Beskrivelse af sagen: I juni 2013 vedtog Folketinget

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Gullestrup skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Gullestrup skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Gullestrup skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat

Læs mere

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Dag og år 23.februar 2015 Kl. Kl. 16.30 18.00 Sted Skolen lokale A4 (1.sal) Dato for uds./ref Formand Finn Pretzmann Blad nr. Fraværende: Rene Rosenkrans, Hanne Jørgensen,

Læs mere

Udkast til Kvalitetsrapport

Udkast til Kvalitetsrapport Skabelon for Kvalitetsrapport 2.0 Udkast til Kvalitetsrapport [2013/2014] Gentofte Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 3. Nationalt fastsatte mål og

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. november 2012 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse B Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Issø-skolen Svendborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Issø-skolen Svendborg Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Issø-skolen Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN 4 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 4 RESULTATER 6 4.1 Bliver alle så dygtige, som de kan?

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Herningsholmskolen

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Herningsholmskolen Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat

Læs mere

Skoleområdet Gentofte Kommune

Skoleområdet Gentofte Kommune Kvalitetsrapport 2016/17 Skoleområdet Gentofte Kommune Side 0 af 51 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Forord... 3 3 Visionen for skoleområdet i Gentofte Kommune... 4 4 Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

Emne: Orientering om justering af kvalitetsrapporten på skoleområdet

Emne: Orientering om justering af kvalitetsrapporten på skoleområdet Notatark Emne: Orientering om justering af kvalitetsrapporten på skoleområdet 22. maj 2019 - Sagsnr. 19/13962 - Løbenr. 125981/19 Børne- Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen justerer i kommunens

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 02-02-2015 18:00 Mødeafholdelse på Skolens kontor, Munkegårdsskolen, Vangedevej 178, 2870 Dyssegård Indholdsfortegnelse Børne-

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Torstorp Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR. Torstorp Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Torstorp Skole 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. PRÆSENTATION AF SKOLEN... 4 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING...

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 14-08-2017 18:00 Mødeafholdelse Børnehuset Lunden, Ordrup Jagtvej 211, 2920 Charlottenlund Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Referat af møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Referat af møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget Mødetidspunkt 24-09-2018 17:05 Mødeafholdelse Rådssalen Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18:00 Tilstede: Anne Hjorth, Jesper

Læs mere

Kvalitetsaftaler. For dagtilbud og skoler i Horsens Kommune

Kvalitetsaftaler. For dagtilbud og skoler i Horsens Kommune Kvalitetsaftaler For dagtilbud og skoler i Horsens Kommune Formål med kvalitetsaftaler Mål- og resultatstyring af dagtilbud og skoler Kvalitetsaftaler på to niveauer Med kvalitetsaftalerne sætter Børne-

Læs mere

Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget

Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 14-11-2016 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 19.30 Tilstede: Pia Nyring (C), Irene Lütken

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Dagsorden åben Mødedato 09. oktober 2013 Mødetidspunkt 18.00 Mødelokale Rådssalen Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsen den 09. oktober

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Vildbjerg Skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Vildbjerg Skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Vildbjerg Skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...5 Resultat

Læs mere

Dagsorden til møde i Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Skoleudvalget Mødetidspunkt 04-11-2019 16:30 Mødeafholdelse Rådhuset, lokale D Indholdsfortegnelse Skoleudvalget 04-11-2019 16:30 1 (Åben) Uddannelsesvejledning -

Læs mere

Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen]

Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen] Bilag 2 Skabelon for Kvalitetsrapport 2.0 Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen] [Kommune] [Byvåben, illustrationer mv.] Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget

Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 14-03-2016 18:30 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus, udvalgsværelse 1 Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 20.50 Tilstede: Pia

Læs mere

Roskilde Kommunes Kvalitetsrapport Skoleåret

Roskilde Kommunes Kvalitetsrapport Skoleåret 1 Roskilde Kommunes Kvalitetsrapport Skoleåret 2015-2016 FAGLIGE RESULTATER Bundne prøvefag Dansk: Matematik: Engelsk: Fysik/kemi: Læsning, retskrivning, skriftlig fremstilling og mundtlig Matematiske

Læs mere

Skolereform har tre overordnede formål:

Skolereform har tre overordnede formål: Skolereform har tre overordnede formål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan. Mål: Flere dygtige elever i dansk og matematik 2. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

KVALITETSRAPPORT

KVALITETSRAPPORT KVALITETSRAPPORT 2013-2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hovedkonklusioner 3. Sammenfattende helhedsvurdering 4. Mål og resultatmål 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalget for Specialundervisning på skoleområdet

Referat af møde i Opgaveudvalget for Specialundervisning på skoleområdet GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalget for Specialundervisning på skoleområdet Mødetidspunkt 08-05-2017 17:00 Mødeafholdelse Kranhallen, Gentofte Kommunes ungdomsskole, Bregnegårdsvej 21B, 2900

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2

Læs mere

Skabelon for redegørelse i relation til kvalitetstilsynet med folkeskolen

Skabelon for redegørelse i relation til kvalitetstilsynet med folkeskolen Skabelon for redegørelse i relation til kvalitetstilsynet med folkeskolen Udviklingsplan Har I på skolen en udviklingsplan fx som led i arbejdet med kommunens kvalitetsrapport - med konkrete mål for skolens

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Højgårdskolen

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Højgårdskolen Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Højgårdskolen 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat bemærkninger...5

Læs mere

Temamøde om strategi

Temamøde om strategi Temamøde om strategi Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Aabenraa Kommunes strategiske arbejde med implementering af folkeskolereformen Folkehjem Tirsdag den 12. maj kl. 19.00

Læs mere

Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget

Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 14-08-2017 18:00 Mødeafholdelse Børnehuset Lunden, Ordrup Jagtvej 211, 2920 Charlottenlund Protokollen blev læst og mødet hævet

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR ØRSTEDSKOLEN 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR ØRSTEDSKOLEN 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR ØRSTEDSKOLEN 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4. RESULTATER 4.1. Bliver alle så dygtige, som de kan? 4.2. Elevernes

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Økonomiudvalget Mødetidspunkt 17-12-2018 17:00 Mødeafholdelse Rådssalen Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18:05 Tilstede: Hans Toft, Søren B. Heisel, Pia Nyring,

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget

Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 25-09-2017 17:00 Mødeafholdelse Rådssalen Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 17:35 Tilstede: Pia Nyring, Irene Lütken, Christian

Læs mere

Dagsorden til møde i Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Skoleudvalget Mødetidspunkt 18-06-2018 17:05 Mødeafholdelse Rådssalen Indholdsfortegnelse Skoleudvalget 18-06-2018 17:05 1 (Åben) Orientering om arbejdet i opgaveudvalget

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Lind skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Lind skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Lind skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat bemærkninger...5

Læs mere

Referat af møde i Skoleudvalget

Referat af møde i Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Skoleudvalget Mødetidspunkt 07-02-2018 16:30 Mødeafholdelse Udv. D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 19:30 Tilstede: Pia Nyring, Ulrik Borch (deltog til og med

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Tjørring skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Tjørring skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Tjørring skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Økonomiudvalget Mødetidspunkt 26-02-2018 17:10 Mødeafholdelse Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17.30 Tilstede: Hans Toft, Søren B. Heisel, Pia Nyring, Michael

Læs mere

Høring af Rudersdals Kommunes kvalitetsrapport for skoleåret

Høring af Rudersdals Kommunes kvalitetsrapport for skoleåret Skole og Familie Att. Hanne Dencker 9. februar 2016 Høring af Rudersdals Kommunes kvalitetsrapport for skoleåret 2014-15 Trørødskolens bestyrelse har på et særskilt møde den 4. februar 2016 behandlet kvalitetsrapporten

Læs mere

3. besluttede at spørgsmålet om nationale og kommunale test drøftes på dialogmødet til efteråret

3. besluttede at spørgsmålet om nationale og kommunale test drøftes på dialogmødet til efteråret 8 84. Kvalitetsrapport 2015 Åbent - 17.01.11-G01-1-15 Resumé Kvalitetsrapport 2015 har været i høring i skolebestyrelsene. skal høringsbehandle Kvalitetsrapporten, for herefter at indstille den til godkendelse

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Indsatsområder, mål og rammer for folkeskolen i Faxe Kommune Folkeskolereformen Et fagligt løft af folkeskolen, vedtaget i december 2013 af et bredt udsnit af folketingets partier,

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Langeland Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Langeland Kommune KVALITETSRAPPORT Langeland Kommune Indholdsfortegnelse FORORD... 2 LÆSEVEJLEDNING... 3 Formål med kvalitetsrapporten... 3 Rapportens opbygning... 3 INTRODUKTION TIL SKOLEOMRÅDET... 5 Politiske visioner

Læs mere

Skabelon til høringssvar angående kvalitetsrapport 2014/2015

Skabelon til høringssvar angående kvalitetsrapport 2014/2015 Til: Skolebestyrelser MED-udvalg SektorMED skole DLF og BUPL Handicaprådet Rådet for socialt udsatte Ungerådet Center for Uddannelse Langes Gård 10, 4200 Slagelse Centerforuddannelse@slagelse.dk Januar

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 30.30 Folkeskolen Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med undervisning af børn i skolealderen

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Ørnhøj Skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Ørnhøj Skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Ørnhøj Skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...5 Resultat bemærkninger...6

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Mødet afholdtes på Kirkevej torsdag den 18. januar kl i personalerummet. Afbud fra Helene Egtved og Grith Puggaard

Mødet afholdtes på Kirkevej torsdag den 18. januar kl i personalerummet. Afbud fra Helene Egtved og Grith Puggaard Mødet afholdtes på Kirkevej torsdag den 18. januar kl. 19.00-21.00 i personalerummet Mødedeltagere: Forældrerepræsentanter: Helene Egtved, Christina Laugesen, Grith Puggaard, René Bomholt, Thor Frølich,

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

T R Ø R Ø D S K O L E N Gl. Holtevej 2, 2950 Vedbæk, tlf

T R Ø R Ø D S K O L E N Gl. Holtevej 2, 2950 Vedbæk, tlf Skole og Familie Att. Hanne Dencker 20. februar 2018 Høring af Rudersdals Kommunes kvalitetsrapport for skoleårene 2015-2017 Trørødskolens bestyrelse har på bestyrelsesmøde den 20. februar 2018 behandlet

Læs mere

Bilag 1: Datarapport Kvalitetsrapport for skolevæsenet i

Bilag 1: Datarapport Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Furesø Kommune Center for Dagtilbud og Skole Bilag 1: Datarapport Kvalitetsrapport 2016-2017 for skolevæsenet i Furesø Kommune www.furesoe.dk Udgivet: 24. april 2018 Redaktion: Center for Dagtilbud og

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR Hedehusene Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR Hedehusene Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Hedehusene Skole 2016/17 HØJE TAASTRUP KOMMUNE Indholdsfortegnelse FORORD... 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN... 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 4 RESULTATER... 5 Bliver alle så dygtige,

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018

Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018 Punkt 8. Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018 2018-003138 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender 1. behandlingen af Kvalitetsrapport 2018. kl. 08.30 Side 1 af 6 Sagsbeskrivelse

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2013/14 Langeland Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 LÆSEVEJLEDNING 4 2.1 Formål med kvalitetsrapporten

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Gjellerupskolen

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Gjellerupskolen Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Gjellerupskolen 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

NOTAT 3.9.2013. Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 2

NOTAT 3.9.2013. Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 2 NOTAT 3.9. Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 2 Arbejdsgruppe 2 Dokumentation i relation til folkeskolen Kommissorium 1. Arbejdsgruppen skal udarbejde et oplæg til politisk beslutning som sammentænker de

Læs mere

Den kommunale Kvalitetsrapport

Den kommunale Kvalitetsrapport Den kommunale Kvalitetsrapport - Indhold... Indledning... Nationale og lokale mål for folkeskolerne i Frederikshavn Kommune... De nationale mål:... Kommunale mål... Elevtal... Karakterer ved. klasseprøven...

Læs mere

Kvalitetsredegørelse Distriktsskole Ølstykke

Kvalitetsredegørelse Distriktsskole Ølstykke Kvalitetsredegørelse 2016 Distriktsskole Ølstykke 1 Indledning Center for Skole og Dagtilbud (CSD) har besluttet, at skolerne hvert år skal udfærdige en kvalitetsredegørelse på baggrund af det statistiske

Læs mere

Distriktsskole Smørum Kvalitetsrapport 2018

Distriktsskole Smørum Kvalitetsrapport 2018 Distriktsskole Smørum Kvalitetsrapport 2018 1 Indhold Indledning Distriktsskolen generelt o Beskrivelse af skolens mål og visioner samt evt. lokale indsatser Resultatsoplysninger (karaktergennemsnit og

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16 SILKEBORG KOMMUNE

STATUSRAPPORT 2015/16 SILKEBORG KOMMUNE STATUSRAPPORT 2015/16 SILKEBORG KOMMUNE INDHOLD 1 INDLEDNING... 2 1.1 Arbejdet med kvalitet på skoleområdet og opbygning af statusrapporten... 2 1.2 Datagrundlag... 3 Særligt om offentliggørelse af resultater

Læs mere

Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-12-2017 17:10 Mødeafholdelse Rådssalen Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17:20 Tilstede: Søren B. Heisel,

Læs mere

Børne- og Familieudvalget. Evaluering af udviklingsmål 2017

Børne- og Familieudvalget. Evaluering af udviklingsmål 2017 Evaluering af udviklingsmål 2017 Februar 2018 Indhold...3 BFU 1 - Øge fagligheden...3 BFU 2 - Bryde den negative sociale arv...4 BFU 3 - Øge tillid og trivsel...5 2 Udvalg: Aktivitetsområde(r): 41, 42

Læs mere

Statusrapport. Gladsaxe Kommunes skolevæsen

Statusrapport. Gladsaxe Kommunes skolevæsen Statusrapport Gladsaxe Kommunes skolevæsen 1 Indhold Indledning... 3 Helhedsvurdering... 3 Nationale målsætninger... 4 Lokale målsætninger... 6 Beskrivelse af større indsatser på skoleområdet... 6 Faglighed

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsrapport Side 1 af 39

Varde Kommune Kvalitetsrapport Side 1 af 39 Side 1 af 39 Indhold Indledende bemærkninger...3 1. Indledning...3 Kvalitetsrapportens fortrolighed...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...4 3. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så

Læs mere

Skolernes mål og handleplaner

Skolernes mål og handleplaner Skolernes udviklingsplaner Nationale mål Kommunal kvalitetsrapport Nationale mål Nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Måltal Mindst 80 procent af eleverne

Læs mere

Analyse af læring og trivsel - Kvalitetsanalyse 2017 T R Ø R Ø D S K O L E N

Analyse af læring og trivsel - Kvalitetsanalyse 2017 T R Ø R Ø D S K O L E N Analyse af læring og trivsel - Kvalitetsanalyse 2017 T R Ø R Ø D S K O L E N Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsamling... 3 Status for pejlemærker for elevernes læring... 3 Status for pejlemærke om elevernes

Læs mere

Vejle Kommune. Kvalitetsrapport skoleåret Skolens navn: Fælleshåbsskolen

Vejle Kommune. Kvalitetsrapport skoleåret Skolens navn: Fælleshåbsskolen Vejle Kommune Kvalitetsrapport skoleåret 2014 15. Skolens navn: Fælleshåbsskolen 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultater... 4 1.1 Antal elever med gode resultater i dansk, læsning, Vejle... 4

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Brændgårdskolen

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Brændgårdskolen Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Brændgårdskolen 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 04-09-2018 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse G Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 19:27 Tilstede: Ulrik Borch, Andreas

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalg for Børn-kvalitetstruktur

Referat af møde i Opgaveudvalg for Børn-kvalitetstruktur GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalg for Børn-kvalitetstruktur Mødetidspunkt 07-03-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse A + B Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: MØDET BLEV AFLYST

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 05-12-2016 18:00 Mødeafholdelse Rådssalen Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 05-12-2016 18:00 1 (Åben) Godkendelse af

Læs mere

Udfordringer og behov for viden. Tabelrapport

Udfordringer og behov for viden. Tabelrapport Udfordringer og behov for viden Tabelrapport Udfordringer og behov for viden Tabelrapport Udfordringer og behov for viden 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen

Læs mere

Kvalitetsanalyse 2015

Kvalitetsanalyse 2015 Kvalitetsanalyse 2015 Dronninggårdskolen Rudersdal Kommune 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Opsamling fokusområder... 4 3. Nationalt fastsatte, mål og resultatmål... 5 4. Fokusområder... 5 5. Afslutning...

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalg for Børn-kvalitetstruktur

Referat af møde i Opgaveudvalg for Børn-kvalitetstruktur GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalg for Børn-kvalitetstruktur Mødetidspunkt 14-04-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse A + B Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 19.00 Tilstede: Pia

Læs mere

Referat af møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Referat af møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Mødetidspunkt 05-02-2018 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 19:15 Tilstede:

Læs mere

Referat af møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Referat af møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Mødetidspunkt 26-02-2018 17:00 Mødeafholdelse Rådssalen Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17.30 Tilstede: Søren

Læs mere

Godkendelse af Kvalitetsrapport behandling

Godkendelse af Kvalitetsrapport behandling Punkt 5. Godkendelse af Kvalitetsrapport 2018-2. behandling 2018-003138 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender Kvalitetsrapport 2018. Kristoffer Hjort Storm var fraværende. Magistraten anbefaler

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2016

Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 og koordineret samarbejde. Mål: Tidlig indsats Politikområde 01 og 03 Langsigtet mål: Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt

Læs mere