Resuméer af Beskæftigelsesplaner 2020 nordjyske kommuner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resuméer af Beskæftigelsesplaner 2020 nordjyske kommuner"

Transkript

1 Bilag til Rådsmødet 28. januar 2020 Resuméer af Beskæftigelsesplaner 2020 nordjyske kommuner med særligt fokus på Ministermålene for 2020 Kommunerne har efter ønske fra RAR Nordjylland sammen med beskæftigelsesplanerne indsendt resumé på en enkelt side til Rådet. Heri oplistes kommunernes fokuspunkter ifht de tre Ministermål samt for lokale mål. Ministermålene for 2020 er: 1. Virksomhederne skal sikres den 2. Flere flygtninge og 3. Her findes resuméer fra følgende kommuner samlet i et dokument: Brønderslev beskæftigelsesplan 2020 resumé Frederikshavn beskæftigelsesplan 2020 resumé) Hjørring beskæftigelsesplan 2020 resumé Jammerbugt beskæftigelsesplan 2020 resumé Læsø beskæftigelsesplan 2020 resumé Mariagerfjord Beskæftigelsesplan 2020 resumé Morsø beskæftigelsesplan 2020 resumé Rebild beskæftigelsesplan 2020 resumé Thisted beskæftigelsesplan 2020 resumé Vesthimmerland beskæftigelsesplan 2020 resumé Aalborg beskæftigelsesplan 2020 resumé Alle beskæftigelsesplanerne for 2020 kan ses på RAR Nordjyllands hjemmeside: bm.dk/rar nordjylland/beskaeftigelsespolitik/beskaeftigelsesplaner i kommunerne/

2 Resume af Brønderslev Kommunes Beskæftigelsesplan 2020 Virksomhederne skal sikre den nødvendige og kvalificerede Målet med Brønderslev Kommunes virksomhedsindsats er, at virksomheder får den efterspurgte. Derfor vil Job- og UngeCentret i 2020 have fokus på: Tværkommunalt samarbejde om jobbarometer Opkvalificering og motivation af ledige primært til mangelområder på arbejdsmarkedet Fælles løsninger i et tværgående samarbejde familiesammenførte skal være Flere personer med handicap skal i beskæftigelse Særlige fokusområder i I Brønderslev Kommune er der fokus på repatriering. For de borgere, som (endnu) ikke kan vende hjem, sigter integrationsindsatsen mod, at borgerne kommer i job. Der er i denne sammenhæng et stort politisk fokus på, at kvinderne skal have en tilknytning til arbejdsmarkedet. Det vil blandt andet ske gennem: En tæt og håndholdt indsats med fokus på opnåelse af lønnede timer Et særskilt fokus på træning og sundhed i kombination med virksomhedsbesøg, intens jobsøgning og arbejdsmarkedsrettet undervisning i tæt samarbejde med en leverandør Forsøg med etablering af virksomhedspraktik for 2-3 kvinder på samme virksomhed Mødregrupper, hvor beskæftigelse er et særskilt tema Bydelsmødre Indsatsen for ledige med handicap er i Brønderslev Kommune en del af den helhedsorienterede indsats, som også andre ledige indgår i. Målgruppen betragtes på lige fod med øvrige ledige, der søger hjælp i Job- og UngeCentret, og det er ikke en målgruppe, der kan peges ud. Indsatsen for borgere med handicap foregår derfor i alle afdelinger. På beskæftigelsesområdet har Brønderslev Kommune prioriteret indsatsen for borgere med handicap de seneste 3 år på den måde, at tre nøglepersoner i jobcentret er dedikeret til opgaven. Nøglepersonerne deltager i alle relevante videnskonferencer og netværksmøder og har dermed en bred og opdateret viden på området. Brønderslev Kommunes primære mål i indsatsen for borgere med handicap er at fastholde borgerne i ordinære jobs ved hjælp af de kompenserende ordninger. Flere unge skal i uddannelse og job For at fastholde fokus på de unge har Brønderslev Kommune udpeget ungeområdet som et lokalt beskæftigelsespolitisk mål. Herunder fokus på: Flere unge i erhvervsuddannelse Implementering af den kommunale ungeindsats (KUI) og samarbejde med FGU Forebyggende indsats for årige Jobspor for uddannelseshjælpsmodtagere Job- og virksomhedsrettet indsats for aktivitetsparate unge Flere borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, skal opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet Brønderslev Kommune vedtog i marts 2019 en investeringsstrategi på beskæftigelsesområdet for borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet. De centrale indsatselementer, som skal bidrage til, at målene med strategien nås er følgende: En jobrettet, håndholdt og helhedsorienteret tilgang Hyppige samtaler med borgerne Iværksættelse af flere lønnede timer og virksomhedsrettede tilbud parallelt med sociale og sundhedsmæssige indsatser ved behov Tæt opfølgning på iværksatte indsatser Resultatfokus

3 Resume af Frederikshavn kommunes Beskæftigelsesplan 2020 Vi ønsker, at udviklingen i det samlede antal modtagere af offentlig forsørgelse fordelt på målgrupper, på nær førtidspension og fleksjob, skal totalt set være 4,5 % lavere end samme måned sidste år samt at andelen af personer på kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse og ressourceforløb med deltidsbeskæftigelse skal minimum være 13% for Vi ønsker, at andelen af beskæftigede flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være 5 procentpoint højere end samme måned sidste år. Skal opgøres på baggrund af måltal fra jobindsats når opgørelsen er tilgængelig. Massivt fokus på samarbejde med virksomhederne, herunder partnerskabsaftaler med virksomhederne Håndholdt og helheldsorienteret indsats for de ledige så tidligt i forløbet som muligt samt understøtte borgernes egne planer for at komme i job Metodeprojekter har styrket indsatsen med virksomhedsrettede aktiviteter for borgere længst væk fra arbejdsmarkedet - den positive udvikling skal fastholdes via partnerskab med virksomheder Kontinuerligt fokus på at metodeudvikle og styrke det tværgående samarbejde og på at understøtte kerneopgaven via projektmidler Opkvalificeringsindsats til mangelområder for de borgere, der er tættest på arbejdsmarkedet, men med få kompetencer Tværkommunale samarbejder såsom kandidatbanker på tværs af kommunegrænser Udvikle indsatsen for at få flere handicappede i beskæftigelse, herunder systematisk screening og øget samarbejde med de øvrige centre i og handicaporganisationer

4 Resume af Hjørring kommunes Beskæftigelsesplan 2020 Sikre samarbejdsgraden Jobcenter Hjørring vil sikre og udbygge sin samarbejdsgrad med virksomhederne, idet dette er en væsentlig i forhold til at have en så bred samarbejdsflade og dermed bedre muligheder for at flere borgere kan komme i beskæftigelse og/eller opnå ordinære løntimer. Samarbejdsgraden skal bl.a. sikres ved at gennemføre flere servicebesøg, ikke mindst på virksomheder, som Jobcentret enten ikke har samarbejdet eller hvor samarbejdet har været på hold i en længere periode. Kandidatbanker Jobcentret vil fortsætte arbejdet med kandidatbanker i samarbejde med nabojobcentrene i oplandet. familiesammenførte skal være Jobrettet opkvalificering Jobcentret vil fortsætte de målrettede opkvalificeringsforløb indenfor områder, hvor der er mangel på, eks. indenfor fiskeindustrien, byggesektoren mv. Samtidig vil indsatsen i høj grad være baseret på det lokale jobbarometer, der nu dækker hele Vendsyssel. Indsatserne fra 2019 med vægt på virksomhedsrettede forløb og et jobrettet mindset (udgangspunktet er at borgerne er jobparate) i arbejdet med borgerne vil blive fortsat i Særlig indsats for kvinderne i målgruppen Andelen af kvinder i målgruppen i beskæftigelse skal stige. Dette betyder, at jobcentret vil fortsætte en række af de forløb, som blev opstartet i 2019 indenfor områder som eks. køkken, rengøring, fiskeindustri mv. Indsatsen tager samtidig sigte på at overkomme en række af de strukturelle barrierer, der kan være for kvindernes tilknytning til arbejdsmarkedet (lav uddannelse, manglende arbejdsidentitet mv.) Hjørring kommune har for dets handleplaner og opmærksomhedspunkter for årene 2019 og 2020, lagt sig op ad de indsatser i Satspuljeaftalen, som har overskriften Flere mennesker med handicap skal i job og uddannelse. Indsatserne er ofte flerårige med start i 2019 eller Der afsættes satspulje-midler til gennemførelse af initiativerne og Arbejdsmarkedsforvaltningen vil så vidt det er muligt, ansøge om puljemidler løbende til de enkelte initiativer i handleplanerne. Ungegarantien Hjørring Byråd besluttede i 2019 en ny strategi for at flere unge i uddannelse, kaldet Ungegarantien. Den overordnede vision for strategien er at sikre, at den enkelte unge kommer på rette vej og udfylder sit potentiale i forhold til uddannelse og job at den enkle unge opnår en positiv destination. Strategien skal blive til virkelighed gennem et samarbejde mellem flere parter. Det vil sige virksomheder, uddannelsesinstitutioner, frivillige organisationer samt Hjørring kommune. Virksomhederne får en særlig rolle, idet det er afgørende at de åbner op for flere erhvervspraktikker, fritidsjobs, studiejobs, skolesamarbejder, mentorordninger osv. Perspektivet i Ungegarantien er langsigtet og resultaterne må forventes først at blive mærkbare indenfor en årrække. Omstilling af Investeringsstrategien til drift Investeringsstrategien, der startede i 2015, skal i løbet af 2020 omstilles til en situation med færre borgere på offentlig forsørgelse. Dette medfører, at der sker en kapacitetstilpasning af indsatserne, dog således at metoderne fra strategien fastholdes.

5 Resume af Jammerbugt kommunes Beskæftigelsesplan 2020 For at sikre kvalificeret til virksomhederne vil der være stort fokus på indsatsen for ufaglærte og kortuddannedes opkvalificering til de aktuelle behov, der er på arbejdsmarkedet. Der er desuden fokus på målgrupper længere fra arbejdsmarkedet, for at sikre et større grundlag for den kvalificerede. I denne sammenhæng arbejder jobcentret kontinuerligt på, sammen med a- kasser, erhvervsuddannelser, arbejdsgiverrepræsentanter, nabokommuner m.fl. at afdække mangelområder, hvormed kompetenceudvikling af ledige, jobformidling mv. kan målrettes mangelområderne. Det sker f.eks. ved hjælp af et Jobbarometer, som har fokus på den forventede brancheudvikling 1 år frem. Jammerbugt Kommune har med succes benyttet såvel småjobs som IGU ordningen til at hjælpe flygtninge og indvandrere i job og uddannelse. I 2020 vil der desuden være fokus på at flere kvinder kommer ud på arbejdsmarkedet. Dette skal ske (igangsat 2019) ved hjælp af forløb som specielt vil være tilrettelagt for kvinder, hvor der fokuseres på fx arbejdsmarkedskultur og ligestilling. Tilsvarende forløb vil også blive tilrettelagt mænd, så de også opnår bedre forståelse for dansk arbejdsmarkedskultur (kvinder på arbejdsmarkedet) og ligestilling mellem kønnene. Samarbejdet med virksomhederne vil forsat være i fokus fx via Integrationsambassadører. I den forbindelse arbejdes der fx også på at få unge under 18 år i fritidsjob. skal i beskæftigelse Da der er tale om en restgruppe af borgere som er meget svag, er der helt overordnet behov for en udvidet håndholdt indsats. Der er stort fokus på at hjælpe handicappede i job, og det er aftalt, at der i 2020 skal ske yderligere drøftelse af området i Beskæftigelsesudvalget mhp. at uddybe i Beskæftigelsesplan I samarbejde med de tre øvrige Vendsyssel kommuner afholdes i april måned seminar, hvor fokus blandt andet vil være på hvordan kommunerne bliver bedre til at understøtte at flere borgere med handicap kommer i beskæftigelse. Der vil være deltagelse af Arbejdsmarkedsudvalg, de lokale arbejdsmarkedsråd og ledelsen i fire kommuner. Der er to helt overordnede fokusområder i 2020: 1. Ungeindsatsen. Der sendes fx et kraftigt signal om fokus på den tidlige indsats 2. Samarbejdet med virksomhederne Der er desuden fokus på; tidlig indsats via det tværgående samarbejde, fx ift. Børne- og Familieforvaltning og Sundhed- Handicapafdeling. koblingen mellem sundhed og arbejdsmarked Og mål for alle beskæftigelsesindsatserne er altid og i prioriteret rækkefølge: 1. Ordinært job/ordinær uddannelse. 2. Jobrotation. 3. Øvrig virksomhedsrettet indsats. 4. Uddannelse/kurser (dog i enkelte tilfælde før pkt. 3). 5. Diverse aktiveringsprojekter. 6. Passiv forsørgelse.

6 Resume af Læsø kommunes Beskæftigelsesplan 2020 Samarbejdet mellem Læsø Kommune, Jobcenter Læsø, tilflytningskonsulent og virksomhederne skal være stærkt. Det er afgørende både på kort og på lang sigt. Derfor er det vigtigt med en intensiv virksomhedsrettet indsats, således vi er på forkant med hvilke profiler og kvalifikationer der efterspørges, og i samme ombæring kan tydeliggøre over for virksomhederne i hvilket omfang et godt samarbejde kan hjælpe alle. Dette resulterer i, at vi på kort sigt kan opkvalificere og formidle Jobcentrets egne målgrupper til virksomhederne og på lang sigt kan være med til at forme, tiltrække og fastholde kvalificeret på Læsø. En forudsætning for, at beskæftigelsesindsatsen kan understøtte virksomhederne i at få den nødvendige kvalificerede er, at flest mulige virksomheder er med i samarbejdet. Virksomhederne skal opleve at der leveres en professionel service og at der hele tiden bliver fulgt op på forventningerne til samarbejdet, således at vi på sigt kan blive det lokale arbejdsmarkeds foretrukne samarbejdspartner. Indsatser der understøtter og medvirker til realisering af beskæftigelsesplan 2020: Massivt fokus på samarbejde med virksomhederne. Opkvalificering til mangelområder for borgere tættest på arbejdsmarkedet. Der er ingen større udfordringer i forhold til beskæftigelse af flygtninge og familiesammenførte på Læsø på grund af antallet af disse. En fleksibel tilrettelæggelse af sprogundervisning skal øge indslusningen til arbejdsmarkedet med henblik på, at opnå tilknytning på lige vilkår med de øvrige ledige på Læsø. Således skal der skabes tilknytning til jobåbninger ad mere midlertidig karakter, hvor et helårsarbejde på fuld tid ikke kan opnås. Indsatser der understøtter og medvirker til realisering af beskæftigelsesplan 2020: Opkvalificering til mangelområder for borgere tættest på arbejdsmarkedet. Tidlig, helhedsorienteret og håndholdt indsats for de ledige. Indsatser der understøtter og medvirker til realisering af beskæftigelsesplan 2020: Tidlig, helhedsorienteret og håndholdt indsats for de ledige. Udvikling af indsatsen for at få flere handicappede i beskæftigelse - herunder systematisk screening og fokus på hjælpemidler og personlig assistance. Øget tværfagligt samarbejde og dialog med Læsø Handicapråd. Massivt fokus på samarbejde med virksomhederne om borgere længst væk fra arbejdsmarkedet. Læsøs borgere og virksomheder skal hovedsageligt kunne sagsbehandles på Læsø En klar fundering i en virksomhedsrettet indsats Ledige tilknyttes med henblik på ordinært arbejde, sekundært med henblik på at en løsere tilknytning til virksomheden erstattes af en mere fast tilknytning Fokus på bosætningspolitik for at øge udbuddet Både sæson og helårs pendlere, er en væsentlig faktor til kvalificeret Et tværgående samarbejde mellem erhvervs- og bosætningspolitik og beskæftigelsesindsats, uddannelsesindsats, sundhedsindsats og social indsats

7 Resume af Mariagerfjord Kommunes Beskæftigelsesplan 2020 Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede Beskæftigelsesplan 2020 fokuserer på, hvordan Mariagerfjord Kommune, lokale virksomheder og samarbejdspartnere skal samarbejde om at sikre fremtidens. Opprioritering af samarbejdet med de lokale virksomheder Jobcentrets indsats i forhold til afdækning af virksomhedernes behov for uddannelse opprioriteres, så uddannelsesbehov afdækkes, og virksomhederne understøttes i planlægning af uddannelsesforløb ved etablering af eksempelvis jobrotation. Opkvalificeringen er nødvendig i forhold til branchespecifikke kompetencer, men kan også være nødvendig i forhold til de grundlæggende kompetencer, som virksomhederne lægger vægt på, der er nødvendige for at indgå på en arbejdsplads. Dette skal ske gennem et tæt samarbejde mellem virksomhederne og Jobcentret, hvor forløbene skræddersys til den enkelte virksomhed. Opprioritering af indsats på kontanthjælpsområdet Kontanthjælpsområdet opprioriteres med 1,9 mio. kr. i 2020 til brug for ekstraindsatser. Potentialet for at få flere borgere fra kontanthjælp til job, skal realiseres gennem en styrket tværfaglig indsats, fokus på sanktionsområdet og fokus på, at jobparate kontanthjælpsmodtagere modtager en indsats efter samme model som dagpengemodtagere. For at træne disse borgere i at være på arbejdsmarkedet er det afgørende, at virksomhederne er villige til at inkludere disse borgere. Flere flygtninge og Opprioritering af indsats på ungeområdet For at de unge reelt bliver en del af arbejdsstyrken, skal der fokus på, at de skal have de grundlæggende faglige og personlige kompetencer, som virksomhederne lægger vægt på er nødvendige for, at de kan indgå på en arbejdsplads og påbegynde fagspecifik opkvalificering. For at realisere dette tilføres området 0,9 mio. kr. til sagsbehandlerressourcer samt 1,25 mio. kr. til en forebyggende indsats for unge med behov for mere specialiserede indsatser på deres vej mod job og uddannelse. Øget fokus på dansk på jobbet og fokus på tilegnelse af de grundlæggende kompetencer der skal til for, at borgeren kan begå sig på en arbejdsplads. Øget fokus på formidling af tilbud og implementering af screeningsværktøj til afdækning af lediges behov for støtte. Styrkelse af den koordinerende sagsbehandling

8 Resume af Morsø kommunes Beskæftigelsesplan 2020 Jobcenter Mors har kontinuerligt øje for hvilke kompetencer virksomhederne efterlyser og såfremt kvalifikationerne ikke findes, forsøges med opkvalificering indenfor de efterspurgte kvalifikationer, ligesom der er etableret tæt samarbejde med nabokommunernes jobcentre samt Morsø Erhvervsråd for hele tiden at kunne matche efterspørgslen på arbejdsmarkedet. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse Bekæmpelse af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes. Udsatte ledige skal have en indsats I tråd med, at der er betydelig mindre tilgang af flygtninge og familiesammenføringer er opgaven og indsatsen primært, at fastholde de opnåede gode resultater med fastholdelse af målgruppen i allerede etablerede job og uddannelser. Jobcenter Mors har forskellige indsatser til at styrke, at flere med handicap kommer i arbejde. Der er bl.a. etableret et fastholdelsesteam der formidler viden om støttemuligheder på arbejdsmarkedet samt bevilger personlig assistance og hjælpemidler til målgruppen. Samtidig har Morsø Kommune et velfungerende tilbud målrettet voksne med forsinket eller mangelfuld udvikling af kognitive evner samt udviklingshæmning m.m. Indsatser som KLAP-job og KLAR TIL START benyttes i det omfang hvor det er relevant og formålstjeneligt. Det helt essentielle i beskæftigelsesindsatsen er af finde balancen mellem efterspørgsel og kvalifikationer, hvilket det nyetablerede Forberedende grunduddannelse (FGU) kan være med til løse. Dette kan ske i samarbejde med Den kommunale ungeindsats (KUI) tidligere Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). Med denne indsats kan de unge op til 25 år i langt højere grad opfordres til at tage en uddannelse som er målrettet efterspørgslen på kompetencer på arbejdsmarkedet. Denne målgruppe har alene ledighed som udfordring og ingen komplekse problemer, hvorfor der skal bygges videre på de uddannelsesmæssige og arbejdsmarkedsmæssige erfaringer som borgerne i forvejen besidder. Dette kan eks. Ske via brug af virksomrettede tilbud og evt. branchekurser indenfor områder hvor der er mangel på. Morsø Kommunes kontrolgruppe har et tæt samarbejde med bl.a. Jobcenter Mors i form af eks. hyppige samarbejdsmøder med henblik på at forebygge og mindske risikoen for fejludbetalinger i. Fokus i 2020 vil især være på sygedagpengesager, borger i tilskudsordninger samt fejludbetalinger i overgangen fra en ydelse til en anden. Indsatsen for denne målgruppe er en helhedsindsats tit i kombination mellem det beskæftigelsesrettede og det sociale område således at en indsats bliver tilpasset den enkelte borgers behov og ressourcer. Indsatsen er målrettet på det antal arbejdstimer som den enkelte har ressourcer til at udfylde og evt. kombineret med et tæt samarbejde med en mentor

9 Resume af Rebild kommunes Beskæftigelsesplan 2020 Herunder indsatsen efter 6. Rammen for at arbejdet med fokusområder er de tre ministermål, hvoraf det første Virksomhederne skal sikres den er hovedfokus og dermed styrende i forhold til de øvrige fokusområder. De øvrige fokusområder spiller alle ind i forhold til at nå det samlede mål om at Virksomhederne skal sikres den. Det betyder, at de prioriterede fokusområder om flygtninge og og at flere personer med handicap begge peger i retning af, at der i Rebild skal være flere borgere der har mulighed for at få en plads på arbejdsmarkedet og dermed være med til sikre kvalificereret. Udover at arbejde med de tre fokusområder, som afspejler ministermålene, er det besluttet, at de kommunale mål for, hvor mange unge der efter grundskolen skal vælge en erhvervsuddannelse eller en gymnasiale uddannelse ligeledes indgår som et fokusområde i beskæftigelsesplanen. Hovedfokus herunder er der valgt specifikt at sætte fokus på nedenstående 4 områder: Flere kandidater skal ansættes efter formidling: Sætter fokus på match mellem virksomhedernes behov og de lediges

10 kompetencer. I 2020 er det ambitionen at hæve andelen fra 27,8% til 30%. Færre ledige 50+ Sætter fokus på Rebild Kommunes jobparate ledige over 50 år. Målet er, at ledigheden blandt 50+ er nedbragt med mindst 25 personer ved udgangen af 2020 Færre sygemeldte: Sætter fokus på muligheden for at fastholde kvalificeret gennemtidlig indsats. Målet omhandler både borgere på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb. I 2020 er målet fortsat at nedbringe andelen til landsgennemsnittet. I 2. kvartal 2019 var Rebilds andel på3,5% mod et landsgennemsnit på 3,1%. Mere værdiskabende samtaler med de ledige: Fokuserer på borgernes oplevelse af, om mødet med jobcenteret gør en positiv forskel ift. deres muligheder for job og uddannelse. I 2020 er målet, at borgerne får et endnu større udbytte af samtalerne i 2020 i forhold til Resultatet for 2019er endnu ikke kendt. Fokusområde 1 Flere flygtninge og familiesammenførte kvinder skal i beskæftigelse: Målet sætter fokus på, den ressource gruppen af flygtningekvinder udgør i forhold til den samlede arbejdsstyrken. I 2020 skal andelen hæves fra 24% til 27%. Fokusområde 2 Ledigheden for ledige fleksjobbere skal falde: Målet fokuserer på om det lykkes at få flere handicappede i arbejde, ved at sikre at flere ledige fleksjobbere opnår beskæftigelse. I 2020 skal ledigheden reduceres fra 15% til 13%. Fokusområde 3 Flere unge skal vælge en EUD uddannelse: Målet sætter fokus på om Rebild Kommune samlet kan gøre en indsats, der kan få flere unge til at vælge en EUD uddannelse, herunder UU indsats. I 2020 ønsker Rebild Kommune at fastholde en andel på 25 % med en gradvis forøgelse i årene frem til 30% i Som styrringsprincip ind i ny Lab har Jobcenter Rebild valgt en model, hvor vi styrer efter bærende principper og værdier. Det betyder at indsatsen efter 6. mdr. styres af medarbejdernes viden og kompetencer. Der arbejdes i de forskellige afdelinger og teams, med modeller der kan understøtte denne tilgang

11 Resume af Thisted Kommunes Beskæftigelsesplan 2020 Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede Flere flygtninge og Det første beskæftigelsespolitiske mål understøttes af Thisted Kommunes strategiske spor omkring den virksomhedsrettede indsats (rekruttering, fastholdelse af medarbejdere og kompetenceudvikling) og tilhørende indsatser. Dette omfatter bl.a.: Matchning af de ledige med arbejdsmarkedets behov Øget fokus på opkvalificering Styrket viden om arbejdsmarkedets behov Forebyggelse af sygefravær og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere I beskrivelsen af beskæftigelsesindsatsen i Thisted Kommune, jf. beskæftigelsesplanen, er der ikke særskilte afsnit om flygtninge og familiesammenførte, idet disse er omfattet af hele indsatsen på lige fod med andre borgere. Indsatsen omfatter alle borgere, der er omfattet af jobcentrets målgrupper, og ingen af disse er nævnt særskilt. Det betyder eksempelvis, at Thisted Kommune også har fokus på opkvalificerings og uddannelsesmuligheder for denne gruppe borgere, ligesom ved rekrutteringssager også har øje for, at det gode match kan være en flygtning eller en familiesammenført. Dog har Beskæftigelsesafdelingen en gruppe af medarbejdere dedikeret til at arbejde med den jobrettede indsats for flygtninge og familiesammenførte. I beskrivelsen af beskæftigelsesindsatsen i Thisted Kommune, jf. beskæftigelsesplanen, er der ikke særskilte afsnit om handicappede, idet disse er omfattet af hele indsatsen på lige fod med borgere uden handicap. Indsatsen omfatter alle borgere, der er omfattet af jobcentrets målgrupper, og ingen af disse er nævnt særskilt. Det betyder eksempelvis, at Thisted Kommune også vil forebygge ledighed for handicappede og hjælpe med ansøgninger mv. Dog er der dele i beskæftigelsesindsatsen, der alligevel peger på en særlig støtte til blandt andet handicappede. Dette ses i den strategiske målsætning 2.3: Særlig støtte til borgere med problemer udover ledighed. Derudover vil Thisted Kommune blandt andet: Have fokus på, at job kan være mindre end 37 timer Øge fokus på støttemuligheder under uddannelse Have fokus på de handicapkompenserende ordninger Etablere småjobs som en vej ind på arbejdsmarkedet Styrke samarbejdet med blandt andet Handicap og Psykiatriafdelingen Sygedagpengeområdet På baggrund af udviklingen på sygedagpengeområdet i Thisted Kommune, der dels viser et merforbrug i forhold til budgettet for 2019, og dels udviser et generelt højt niveau af borgere på henholdsvis sygedagpenge og jobafklaringsforløb også i forhold til sammenlignelige kommuner er der behov for at igangsætte initiativer, der kan medvirke til at ændre denne udvikling. I efteråret 2019 er der derfor udarbejdet en handleplan for sygedagpengeområdet. Ungeområdet Thisted Kommune oplever, ligesom andre kommuner, udfordringer på dette område. Der er i skrivende stund et stort arbejde i gang med at udarbejde en handleplan på området, som forventes klar primo 2020 og som kommer i forlængelse af Strategi for Koordineret Ungeindsats, som Thisted Kommunalbestyrelse vedtog den 30. april Der er således sammensat 6 arbejdsgrupper med deltagere fra erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner samt forskellige afdelinger og forvaltninger i. Beskæftigelsesafdelingen er en central aktør i dette arbejde.

12 Resume af Vesthimmerlands Kommunes Beskæftigelsesplan 2020 Mål for 2020: at optimere samarbejdet med virksomhederne yderligere, hvilket blandt andet skal afspejle sig i en positiv udvikling i samarbejdsgraden, som minimum på niveau med udviklingen i Region Nordjylland. at understøtte rekruttering af samt fastholdelse at øge antallet af borgere i småjobs Fremadrettet skal der fortsat fokuseres på samarbejdet med virksomhederne. Den tidlige virksomhedsrettede indsats, som værktøj, skal yderligere optimeres, ligeledes som Vesthimmerlands Kommune fortsat skal understøtte rekruttering til og fastholdelse i virksomhederne. Mål for 2020: at andelen af flygtninge og familiesammenførte, der bliver, skal som minimum være på niveau med andelen i Region Nordjylland Midlet er hurtigst muligt i virksomhedsrettede forløb sideløbende med danskuddannelse. Yderligere har Vesthimmerlands Kommune fokus på uddannelse til de flygtninge og familiesammenførte, hvor det giver mening. Et af værktøjerne er styrket samarbejde med virksomhederne, herunder oprettelse af virksomhedscentre specifikt rettet mod målgruppen samt rekruttering og uddannelse af integrations mentorer. Mål for 2020: at udviklingen i andelen af personer i fleksjob (fuldtidspersoner)) set i relation til arbejdsstyrken og befolkningen er på niveau med udviklingen i andelen i Region Nordjylland og i hele landet Personer med handicap tilbydes indsatser på lige fod med andre målgrupper i jobcentret kombineret med de kompenserende ordninger og initiativer, der på området (personlig assistance, hjælpemidler, mentor mv.). Målet er, at integrere og fastholde personer med handicap på arbejdsmarkedet. Ét af redskaberne er virksomhedspraktik, der på længere sigt eventuelt kan føre til ordinært job. Endvidere er der forsat fokus på at understøtte udbredelse af viden om handicapkompenserende ordninger til virksomheder og relevante medarbejdere i jobcentret. En del personer med handicap er fleksjobberettigede. Fokus er her, at disse personer så hurtigt som muligt bliver ansat i fleksjob: Flere personer eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse Mål for 2020: at nedbringe det samlede antal af borgere på offentlige ydelser i Vesthimmerlands Kommune. Udviklingen skal samlet set være på niveau med udviklingen i Region Nordjylland: Vesthimmerlands Kommune har kontinuerligt fokus på en tidlig og helhedsorienteret indsats i relation til borgere på offentlig forsørgelse med beskæftigelse eller uddannelse som slutmål. Samtidig er fokus på bæredygtighed, således at der som udgangspunkt skabes varige løsninger for den enkelte borger. Den oveordnede tilgang er, at indsatsen skal give mening for den enkelte borger, hvilket blandt andet betyder, at der er stort fokus på inddragelse af den enkelte borger samt mødet med og troen på den enkelte borger, for på den måde at understøtte motivationen til at blive. Det er helt afgørende at den enkelte borger føler sig set, hørt og inddraget. LISES CUBB Flere uddannelseshjælpsmodtagere skal i uddannelse og/eller beskæftigelse Mål for 2020: andelen af uddannelseshjælpsmodtagere, der udsluses til uddannelse, skal som minimum være på niveau med Region Nordjylland. antallet af unge på uddannelseshjælp skal nedbringes Vesthimmerlands Kommune har kontinuerligt fokus på uddannelse til unge. Den overordnede strategi er, at indsatsen skal give mening for den unge. Der er fokus på: en tidlig, helhedsorienteret og sammenhængende indsats at øge andelen af unge der får en uddannelse forebyggende indsatser Tilført ressourcer i form af en unge- og uddannelsesvejleder, som skal understøtte den sammenhængende ungeindsats. Målet er, at styrke mødet med de unge allerede ved visitationen således, at de unge får fokus over på et uddannelsesperspektiv, påbegynder en uddannelse og støttes i fastholdelsen på uddannelsen fremfor at komme på offentlig forsørgelse i form af uddannelseshjælp. Vesthimmerlands Kommune har desuden iværksat en række forebyggende indsatser blandt andet projekt Uddannelsesparat.

13 Resume af Aalborg Kommunes Beskæftigelsesplan 2020 Jobhuset vil i samarbejde med a-kasser og uddannelsesinstitutioner understøtte, at ledige opkvalificeres til mangelområder. Dette vil ske gennem specifikke forløb, hvor ledige matches med konkrete virksomheder, der efterspørger specifikke kompetencer, eksempelvis gennem brug af opkvalificeringsjobs eller via de ud-dannelsesmidler og kompetencefonde, som virksomhederne har adgang til. Desuden vil der være fokus på 6 ugers jobrettede kurser og opkvalificerende kurser på positivlisten, som er målrettet områder med efterspørgsel, og som fra 2020 også kan bruges til jobparate kontanthjælpsmodtagere. Derudover vil jobcentret arbejde endnu mere målrettet på at skabe flere jobrotationsforløb og voksenlærlingeforløb, og endelig vil der være fokus på at anvende uddannelsesløftsordningen til ufaglærte ledige, der med den rette indsats og uddannelse kan blive faglærte. I den forbindelsen har Jobcenter Aalborg ansat en uddannelsesambassadør, der understøtter drøftelserne med a-kasser, skoler og ledige, ligesom Aalborg og 6 nordjyske kommuner i samråd med a- kasser har søgt Social og Indenrigsministeriet om friere rammer til at administrere ordningen, herunder udvidelse af målgruppen, der kan omfattes af et uddannelsesløft. Dette i forventning om at ordningen således kan bidrage til at endnu flere opkvalificeres inden for områder med mangel på. Jobhuset vil invitere relevante a-kasser til dialog om udmøntning af uddannelsesbudgettet for En vellykket beskæftigelsesrettet integrationsindsats sikrer, at nye flygtninge i Aalborg Kommune bliver selvforsørgede og en del af arbejdsfællesskabet. Integrationen sker gennem job (helt eller delvist) eller virksomhedsrettet indsats kombineret med sprogundervisning og tæt samarbejde med frivillige foreninger. For at vejen til job bliver så kort som muligt matches borgere og virksomheder som udgangspunkt inden for brancher med ufaglærte jobåbninger. Der er særligt fokus på en håndholdt og konsekvent indsats for kvinderne i målgruppen, så de får opbygget en arbejdsidentitet og kommer i job eller uddannelse. Endelig afholdes en forstærket IGU-indsats med beslutning om oprettelse af 50 IGU-forløb på Aalborg Kommunes egne arbejdspladser sideløbende med en fortsat IGU-indsats på det private arbejdsmarked. Indsatsen for grønlændere og flygtninge, som er ud over integrationsperioden, skal ligne indsatsen for de øvrige kontanthjælpsmodtagere i videst muligt omfang. Som en del af integrationsindsatsen er der fokus på at vejlede borgere om mulighederne for repatriering. Vejledningen finder bl.a. sted som et led i borgerens almindelige kontaktforløb og sker på en måde, der ikke vanskeliggør borgernes motivation til integration, arbejde og uddannelse. I 2020 afholdes fortsat opkvalificeringsforløb for medarbejdere i, jf. indsatsen i Dertil kommer, at der er givet midler fra SIRI til ansættelse af en deltids repatrieringskoordinator, som kan bistå borgere og s medarbejdere med både oplysning og vejledning i repatrieringsprocesser. Ergoterapeuter varetager området for handicapkompenserende ordninger. I 2020 vil der blive arbejdet på videns opsamling på området og en strategi for kontinuerlig formidling af viden om de handicapkompenserende ordninger på tværs af Job- og Ydelsesafdelingen samt eksternt. Det gode samarbejde mellem Jobcentret og virksomhederne i Aalborg og resten af Nordjylland skal udbygges i Der er afsat midler til en stærkere og yderligere professionalisering af jobcentrets rekrutterings-enhed. Konkret betyder dette hurtigere og mere smidige rekrutteringsprocesser for virksomheder med mangel på, samt en stærkere opsøgende indsats i forhold til at finde jobåbninger til de ledige. I 2020 forstærkes kontakten til virksomheder, der har tilkendegivet ønske om at ansætte aalborgensisk.

Beskæftigelsesplan 2019

Beskæftigelsesplan 2019 Beskæftigelsesplan 2019 Beskæftigelsesplan 2019 Beskæftigelsesplan 2019 er Frederikshavn Kommunes beskæftigelsespolitik og plan for den beskæftigelsesrettede indsats i 2019. Beskæftigelsesplanen tager

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget. Evaluering af Udviklingsmål 2018

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget. Evaluering af Udviklingsmål 2018 Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget Evaluering af Udviklingsmål 2018 januar 2019 Indhold Arbejdsmarkedsudvalget...3 AMU 1 Jobcentret har en tættere kontakt og en styrket dialog med virksomhederne...3

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN

BESKÆFTIGELSESPLAN 1 Beskæftigelses- og Socialudvalget har sat en tydelig retning for at sætte ind over for Odenses for høje ledighed i beskæftigelsespolitikken Odense i Job. s kerneopgave er at hjælpe flere borgere i job

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN

BESKÆFTIGELSESPLAN 1 Beskæftigelses- og Socialudvalget har sat en tydelig retning for at sætte ind over for Odenses for høje ledighed i beskæftigelsespolitikken Odense i Job. s kerneopgave er at hjælpe flere borgere i job

Læs mere

Den høje beskæftigelse giver både udfordringer og muligheder. Vi ønsker at Vejen Kommune er en attraktiv kommune at drive og etablere virksomhed i.

Den høje beskæftigelse giver både udfordringer og muligheder. Vi ønsker at Vejen Kommune er en attraktiv kommune at drive og etablere virksomhed i. Forord Det går godt med beskæftigelsen i Danmark. Også i Vejen Kommune har vi den laveste ledighed i mange år. Faktisk har vi i efteråret 2018 haft den laveste ledighed i Syddanmark. Udfordringer og muligheder

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2018 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2018 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan 2018 Nyborg Kommune November 2017 Indledning Nyborg Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan, der tager udgangspunkt i, hvad der er særligt fokus på i Nyborg Kommunes beskæftigelsesrettede

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Status for beskæftigelsesplan 2019

Status for beskæftigelsesplan 2019 Status for beskæftigelsesplan 2019 August 2019 Indledning Nedenfor gives en status på målene i beskæftigelsesplanen for 2019. Statussen er udarbejdet på baggrund af data fra primært jobindsats.dk (fuldtidspersoner

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2019

BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 Jobcenter Kalundborg Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 19. december 2018 Side 1 af 6 1. ARBEJDSMARKEDSPOLITISK STRATEGI. Indledning Den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2018-2021

Læs mere

Skitse for: BESKÆFTIGELSESPLAN 2019

Skitse for: BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 Skitse for: BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 JOB OG UDDANNELSE EN FÆLLES OPGAVE Den overordnede og langsigtede målsætning i Halsnæs Kommune er, at flere borgere kommer i job eller uddannelse. Kommunens udgifter

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN

BESKÆFTIGELSESPLAN 1 Beskæftigelses- og Socialudvalget har sat en tydelig retning for at sætte ind over for Odenses for høje ledighed i beskæftigelsespolitikken Odense i Job. s kerneopgave er at hjælpe flere borgere i job

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2018

BESKÆFTIGELSESPLAN 2018 1 Beskæftigelses- og Socialudvalget har sat en tydelig retning for at sætte ind over for Odenses alt for høje ledighed i beskæftigelsespolitikken Odense i Job. s kerneopgave er at hjælpe flere borgere

Læs mere

Resultatrevision Syddjurs Kommune Erhverv og Beskæftigelse

Resultatrevision Syddjurs Kommune Erhverv og Beskæftigelse Syddjurs Kommune Erhverv og Beskæftigelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...1 Resumé...2 Syddjurs Kommunes mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs...2

Læs mere

Den dynamiske beskæftigelsesplan

Den dynamiske beskæftigelsesplan Den dynamiske beskæftigelsesplan 2019 Vejen til et sundt og langt arbejdsliv VEJEN Tryk: Vejen Kommune Tekst: Jobcenter Vejen Billeder: Colourbox Udgivet: Februar 2019 Ordrenr.: 972-19 Forord Det går godt

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2019. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2019-

Beskæftigelsesplan 2019- CENTER FOR ARBEJDSMARKED Dato: 24. oktober 2018 Tlf. dir.: 4477 6571 E-mail: vdh@balk.dk Kontakt: Vedran Hrustic Sagsid: 15.00.00-P15-1-18 Beskæftigelsesplan 2019- Ballerup Kommunes beskæftigelsesplan

Læs mere

Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan Opfølgning - August

Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan Opfølgning - August Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan 2018 Opfølgning - August 1 Politik og handlingsplan Køge Kommunes arbejdsmarkedspolitiske handlingsplan udmønter kommunens fireårige arbejdsmarkedspolitik, som Køge

Læs mere

Beskæftigelsesplan Læsø

Beskæftigelsesplan Læsø Beskæftigelsesplan Læsø 2019 Indhold Indledning...2 Indsatser der understøtter beskæftigelsesplan 2019...3 Udfordringer og fokusområder i 2019...4 Læsø Kommunes samlede strategi på beskæftigelsesområdet...6

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2018. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland

De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland Bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder Langtidsledigheden skal bekæmpes Flere unge skal have en uddannelse Borgere i udkanten

Læs mere

UDVALGSSTRATEGI BESKÆFTIGELSESUDVALGET

UDVALGSSTRATEGI BESKÆFTIGELSESUDVALGET 3. UDKAST UDVALGSSTRATEGI 2019-22 BESKÆFTIGELSESUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Ole K. Larsen Vi skal styrke borgernes mulighed for at mestre egen tilværelse og i samarbejde med borgerne sikre,

Læs mere

Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan Opfølgning - November

Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan Opfølgning - November Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan 2017 Opfølgning - November 1 Politik og handlingsplan Køge Kommunes arbejdsmarkedspolitiske handlingsplan udmønter kommunens fireårige arbejdsmarkedspolitik, som Køge

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2019

BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 JOB OG UDDANNELSE EN FÆLLES OPGAVE Den overordnede og langsigtede målsætning i Halsnæs Kommune er, at flere borgere kommer i job eller uddannelse. Kommunens udgifter til forsørgelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2019 Oplæg til drøftelse af fokusområder

Beskæftigelsesplan 2019 Oplæg til drøftelse af fokusområder Beskæftigelsesplan 2019 Oplæg til drøftelse af fokusområder Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møde 2. oktober 2018 Arbejdsgrundlaget Styring på beskæftigelsesområdet Ministermål Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune

Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Beskæftigelsesplan 2018 Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Ledigheden har det seneste år været faldende, og beskæftigelsen har udviklet sig stabilt i positiv retning. EN KOMPLEKS UDFORDRING Ledigheden

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2018. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

(Synopsis for) Beskæftigelsesplan. Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats

(Synopsis for) Beskæftigelsesplan. Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats (Synopsis for) Beskæftigelsesplan 2019 Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats Udarbejdet af: Center for Arbejdsmarked Udgivelsesdato: 15.12.2018 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Det formelle grundlag...3

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2019

Beskæftigelsesplan 2019 Beskæftigelsesplan 2019 Jobskabelse gennem vækst og udvikling skaber mere velfærd Forord Beskæftigelsesplan 2019 er Syddjurs Kommunes styringsværktøj til at understøtte et fleksibelt arbejdsmarked og medvirker

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

Beskæftigelsesplan tillæg til Beskæftigelsesplan

Beskæftigelsesplan tillæg til Beskæftigelsesplan Beskæftigelsesplan 2017 - tillæg til Beskæftigelsesplan 2016-2019 Indledning Kommunerne skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, der beskriver strategi og målsætning for beskæftigelsesindsatsen i

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2018

Beskæftigelsesplan 2018 Beskæftigelsesplan 2018 INDLEDNING I Haderslev Kommune tror vi på, at meget kan lade sig gøre, når vi arbejder sammen. Vi har modet til at udforske det ukendte, og når vi møder forhindringer, opsøger vi

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Opdateret august 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

RAR Nordjylland. Opstarts- og Strategiseminar. Karl Schmidt Direktør for Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord 7. juni 2018

RAR Nordjylland. Opstarts- og Strategiseminar. Karl Schmidt Direktør for Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord 7. juni 2018 A r b e j d s m a r k e d s k o n t o r M i Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord Amkmidt-nord@star.dk T72 22 36 00 RAR Nordjylland Opstarts- og Strategiseminar Karl Schmidt Direktør for Arbejdsmarkedskontor

Læs mere

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet.

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 14. november 2017 Beskæftigelsesplan 2018 1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE - JOBCENTER SVENDBORG

SVENDBORG KOMMUNE - JOBCENTER SVENDBORG 2018 Beskæftigelsesplan 2018 SVENDBORG KOMMUNE - JOBCENTER SVENDBORG Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsespolitiske mål... 3 Mål 1. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Juni 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Det Lokale Arbejdsmarkedsråd 22. maj 2019

Det Lokale Arbejdsmarkedsråd 22. maj 2019 Det Lokale Arbejdsmarkedsråd 22. maj 2019 Rådhuset, Mødelokale Harhoff Dagsorden: 1. Drøftelse af, herunder blandt andet: o Den aktuelle beskæftigelsessituation o Ministermål 2020 o Baggrund for o Input

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

#split# 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2014 Beskæftigelsesplanen er bygget op omkring ministerens fire mål, disse er:

#split# 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2014 Beskæftigelsesplanen er bygget op omkring ministerens fire mål, disse er: #split# Notat Jobcentret Dato: 23-08-2014 Sags. nr.: 15.20.00-P22-3822-13 Sagsbeh.: Thomas Holland Krogh Lokaltlf.: +4599455821 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 9945 4545 Fax 9945 4500 raadhus@99454545.dk

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2019

Beskæftigelsesplan 2019 Beskæftigelsesplan 2019 Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune En kompleks udfordring Ledigheden har det seneste år været faldende, og beskæftigelsen har udviklet sig stabilt i positiv retning. Der er

Læs mere

Beskæftigelsesplan Nordfyns Kommune

Beskæftigelsesplan Nordfyns Kommune Beskæftigelsesplan 2019 Nordfyns Kommune Indhold Forord...3 Udfordringer...4 Mål 2019...5 Strategi for den borger- og virksomhedsrettede indsats...6 Særlige projekter i 2019...7 Det interne samarbejde...8

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi

Beskæftigelsesstrategi Beskæftigelsesstrategi Sønderborg Kommune 2016-2018 0 Forord Udviklingen på arbejdsmarkedet og beskæftigelsesområdet skaber nye muligheder for vores indsats i Sønderborg Kommune, og vi har derfor valgt

Læs mere

Beskæftigelsesplan

Beskæftigelsesplan Beskæftigelsesplan 2019-2021 Forord I de seneste år har der været vækst og øget beskæftigelse i Haderslev kommune, hvilket har medført, at også flere og flere ledige kommer i beskæftigelse. Generelt er

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Herning

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Herning Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Herning Januar 2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Arbejdsmarkedsafdelingen Holstebro

Beskæftigelsesplan for Arbejdsmarkedsafdelingen Holstebro Beskæftigelsesplan 2019-21 for Arbejdsmarkedsafdelingen Holstebro Arbejdsmarkedsafdelingen Holstebro er kraftcenter for beskæftigelsesindsatsen - vi arbejder for et dynamisk og rummeligt arbejdsmarked

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2019

Beskæftigelsesplan 2019 Beskæftigelsesplan 2019 Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune En kompleks udfordring Ledigheden har det seneste år været faldende, og beskæftigelsen har udviklet sig stabilt i positiv retning. Der er

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2019

Beskæftigelsesplan 2019 Beskæftigelsesplan 2019: Politiske mål strategier og retninger for Svendborgs beskæftigelsesindsats i 2019 Beskæftigelsesplan 2019 Svendborg Kommune Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Det Lokale Arbejdsmarkedsråd 23. maj 2018

Det Lokale Arbejdsmarkedsråd 23. maj 2018 Det Lokale Arbejdsmarkedsråd 23. maj 2018 Rådhuset, Mødelokale Harhoff Dagsorden: 1. Drøftelse af Beskæftigelsesplan 2019, herunder blandt andet: o Foreløbige resultater af ministermål og indsats i 2018

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Maj 2017 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Acadre nr august 2019

Acadre nr august 2019 Notat Acadre nr. 15296 22. august 2019 Status på Beskæftigelsesplan 2019-2022. Ved udvalgets møde i april 2019 blev der givet en status på Beskæftigelsesplan 2019-2022. Det blev beskrevet at arbejdet med

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Silkeborg Kommunes beskæftigelsesmål/beskæftigelsesplan 2018

Silkeborg Kommunes beskæftigelsesmål/beskæftigelsesplan 2018 Silkeborg Kommunes beskæftigelsesmål/beskæftigelsesplan 2018 Byrådet har i forbindelse med budget 2018 godkendt følgende mål på beskæftigelsesområdet. Målene med tilhørende handlinger og succeskriterier

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2016

Status på mål i beskæftigelsesplan 2016 Status på mål i beskæftigelsesplan 2016 I beskæftigelsesplan 2016 er der opstillet 16 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2016. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 12 mål er udmeldt

Læs mere

Strategi for forsikrede ledige.

Strategi for forsikrede ledige. Strategi for forsikrede ledige. Baggrund 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Som følge heraf, men også som følge af at der i 2016 træder en reform af refusionssystemet

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Revideret marts 2016

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Revideret marts 2016 Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune Revideret marts 2016 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for

Læs mere

Beskæftigelsesplan Læsø

Beskæftigelsesplan Læsø Beskæftigelsesplan Læsø 2017 Indhold Om Beskæftigelsesplan 2017... 2 Processen omkring beskæftigelsesplan 2017... 3 De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 Læsø Kommunes samlede strategi

Læs mere

POLITISKE FOKUSOMRÅDER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET. Møde med KKR Nordjylland den 16. november 2018

POLITISKE FOKUSOMRÅDER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET. Møde med KKR Nordjylland den 16. november 2018 POLITISKE FOKUSOMRÅDER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET Møde med Nordjylland den 16. november 2018 POLITISKE FOKUSOMRÅDER Det indstilles at fortsat har fokus på : Tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft, herunder

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Om Beskæftigelsesplan 2016 Lovkrav, at alle kommuner udarbejder en beskæftigelsesplan Beskæftigelsesplan 2016 er Hvidovre Kommunes beskæftigelsespolitik (styringsmodel) Beskæftigelsesplanen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 EN STATUS ALLE KAN BIDRAGE

BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 EN STATUS ALLE KAN BIDRAGE BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 EN STATUS To mål for 2019 Der skal være 400 fuldtidspersoner færre på overførselsindkomst AKBI løfter de 330 og UAUN de 70 Ved udgangen af 2019 har 250 flere fuldtidspersoner været

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

PEJLEMÆRKER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. For integrationsborgere i Svendborg Kommune

PEJLEMÆRKER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. For integrationsborgere i Svendborg Kommune PEJLEMÆRKER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN For integrationsborgere i Svendborg Kommune Målgruppe: Borgere på integrationsydelse, der er i gang med Integrationsprogrammet og er visiteret som jobparate eller

Læs mere

Strategi for Beskæftigelse. Lemvig Kommune

Strategi for Beskæftigelse. Lemvig Kommune Strategi for Beskæftigelse Lemvig Kommune 2019-2022 Om vision, politik og strategi i Lemvig Kommune Denne strategi tager udgangspunkt i Lemvig Kommunes vision: Vi er stolte af vore forpligtende fællesskaber.

Læs mere

Arbejdsmarkeds og Uddannelsesudvalget

Arbejdsmarkeds og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkeds og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkeds og Uddannelsesudvalget har formuleret nedenstående mission, vision og arbejdsmarkedspolitiske værdier. Mission Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen på integrationsområdet. Aalborg Kommune

Beskæftigelsesindsatsen på integrationsområdet. Aalborg Kommune Beskæftigelsesindsatsen på integrationsområdet Aalborg Kommune Status januar 2018 Sagsbeskrivelse Enslydende indstillingen sendes til orientering i Beskæftigelsesudvalget d. 13. februar 2018. Status antal

Læs mere

Beskæftigelsesområdet og pejlemærker for en ny beskæftigelsespolitik Handicaprådet den 31/ Christian Harsløf Direktør, Social, job og Sundhed

Beskæftigelsesområdet og pejlemærker for en ny beskæftigelsespolitik Handicaprådet den 31/ Christian Harsløf Direktør, Social, job og Sundhed Beskæftigelsesområdet og pejlemærker for en ny beskæftigelsespolitik Handicaprådet den 31/1 2019 Christian Harsløf Direktør, Social, job og Sundhed Beskæftigelsesområdets kerneopgaver 1. Hjælp til ledige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

Resultatrevision 2017

Resultatrevision 2017 Resultatrevision 2017 Nordfyns Kommune Jobcenter Nordfyn Indhold Indledning... 3 Ministerens mål... 4 Status for målgrupper, der modtager offentlig forsørgelse... 5 Indsatsen... 8 Centrale elementer i

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2018 Opfølgning på resultater 2. kvt. 2018

Beskæftigelsesplan 2018 Opfølgning på resultater 2. kvt. 2018 Beskæftigelsesplan 2018 Opfølgning på resultater 2. kvt. 2018 Ministermål 1: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse Resultatmål 1a: Den gennemsnitlige

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2018

BESKÆFTIGELSESPLAN 2018 BESKÆFTIGELSESPLAN 2018 Jobcenter Kalundborg Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 20. december 2017 BP 18 Side 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ARBEJDSMARKEDSPOLITISK STRATEGI 3 1.1 Indledning 3 1.2 Fokusområder

Læs mere

Der skal altid være 20 visiteret unge på uddannelseshjælp. samtale, henvises de unge uddannelsesparate til skraldeindsamling-teamet

Der skal altid være 20 visiteret unge på uddannelseshjælp. samtale, henvises de unge uddannelsesparate til skraldeindsamling-teamet Ministermål 1: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse Input Beskæftigelsesudvalget Indsatser Indikator/målbare mål Tidslinje Ansvarlig Skraldeprojekt

Læs mere

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved 15. september 2016 Beskæftigelsesudvalget i Næstved Kommune har besluttet at gennemføre en strategiproces, som skal føre frem til formulering af

Læs mere

Notat. Status på Beskæftigelsesplan

Notat. Status på Beskæftigelsesplan Notat 19. marts 2019 Status på Beskæftigelsesplan 2019-2022. Beskæftigelsesplan 2019-2022 blev iværksat pr. 1. januar 2019 efter godkendelse i Byrådet i december 2018. Beskæftigelsesplanen er kommet godt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget havde i 2018 en samlet driftsbevilling på 543,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UDVALG

BESKÆFTIGELSES- UDVALG BESKÆFTIGELSES- UDVALG BES-UDVALG INDLEDNING Ved udvalgsformand Ole K. Larsen Vi skal styrke borgernes mulighed for at mestre egen tilværelse og i samarbejde med borgerne sikre, at alle kan indgå i relevante

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2017

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 1 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2017. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere