Tilladelse til etablering af en møddingsplads på Enemarksvej 31, 6200 Aabenraa

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilladelse til etablering af en møddingsplads på Enemarksvej 31, 6200 Aabenraa"

Transkript

1 Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej Aabenraa Tlf.: Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: Sagsnr.: 16/16194 Kontakt: Lene Kragh Møller Direkte tlf.: Tilladelse til etablering af en møddingsplads på Enemarksvej 31, 6200 Aabenraa Aabenraa Kommunes Team Natur og Team Miljø har den 3. august 2016 meddelt tilladelse til etablering af en møddingsplads på 210 m 2, og der sker ingen udvidelse eller ændring af dyreholdet på ejendommen Enemarksvej 31, 6200 Aabenraa i henhold til 10 i lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændring. Ejendommen meddeles tilladelse til en årlig produktion på (uændret): 7 ammekøer over 600 kg 11 heste kg 40 heste over 700 kg Svarende til 29,85 DE. Tilladelsen omfatter endvidere de nuværende stalde samt øvrige faste konstruktioner med følgende ændringer: etablering af møddingsplads på 210 m 2 Det skal oplyses, at dette tillæg ikke omfatter tilladelser/afgørelser efter anden lovgivning end efter husdyrbrugloven. Tilladelsen kan ses nedenstående i sin helhed. Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af: Afgørelsens adressat Miljøministeren Enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald Sundhedsstyrelsen Danmarks Fiskeriforening, Ferskvandsfiskeriforeningen i Danmark, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Forbrugerrådet, alle i henhold til lovens 85 Lokale foreninger og organisationer, lovens 86 Landsdækkende foreninger og organisationer, lovens 87

2 Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du skal klage via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger på og Du logger på eller ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Afgørelsen annonceres offentligt tirsdag 9. august 2016 på Aabenraa Kommunes hjemmeside. En eventuel klage skal være modtaget senest tirsdag den 6. september 2016, der er dagen for klagefristens udløb. Venlig hilsen Tina Ketelsen Side 2 af 2

3 Tilladelse til Husdyrbruget Enemarksvej 31, 6200 Aabenraa 10 Lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændring Tilladelsesdato: 03. august 2016 Aabenraa Kommune Kultur, Miljø & Erhverv Team Natur og Team Miljø Skelbækvej Aabenraa Tlf

4 Indholdsfortegnelse Datablad Ansøgning og tilladelse Ansøgning om tilladelse Offentlighed Meddelelse af tilladelse Vilkår Generelle forhold Husdyrhold, staldanlæg og drift Gødningsproduktion og håndtering Forurening og gener fra husdyrbruget Arealer Egenkontrol og dokumentation Generelle forhold Beskrivelse af husdyrbruget Meddelelsespligt Gyldighed Beskrivelse af projektet Anlæg Arealer Vurdering af projektet Spørgsmål Spørgsmål Spørgsmål Spørgsmål Spørgsmål Spørgsmål Spørgsmål Spørgsmål Spørgsmål Spørgsmål Placering i landskabet Bedste tilgængelige teknik (BAT) Nitrat til grundvand Nitrat til overfladevand vandløb, søer og kystvande Fosfor til overfladevand - vandløb, søer og kystvande Natura 2000 kystvandområder Påvirkninger af arter med særlige strenge beskyttelseskrav (bilag IV) Klagevejledning Bilag

5 Datablad Titel: Tilladelse til husdyrbruget Enemarksvej 31, 6200 Aabenraa. Tilladelsen meddeles i medfør af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. 10, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændring. Tilladelsesdato: 03. august 2016 Ansøger: Hans Hinrich Matzen, Enemarksvej 31, 6200 Aabenraa Telefonnr.: Mobilnummer: Ejer af ejendommen: Hans Hinrich Matzen, Enemarksvej 31, 6200 Aabenraa Kontaktperson: Hans Hinrich Matzen, Enemarksvej 31, 6200 Aabenraa Ejendomsnummer: Matr.nr. og ejerlav: 18, Kolstrup under Aabenraa CVR nummer: P nummer: CHR nummer: Biaktiviteter: Ingen Miljørådgiver: - Tilsynsmyndighed: Aabenraa Kommune Sagsbehandler, miljø: Morten Hansen Kvalitetssikring, miljø: Tina Hjørne Sagsbehandler, natur: Morten Hansen Kvalitetssikring, natur: Tina Hjørne Sagsnr: 16/16194, dok. 36 Øvrige afgørelser: Ingen 3

6 1 Ansøgning og tilladelse 1.1 Ansøgning om tilladelse Hans Hinrich Matzen har den 11. april 2016 fremsendt en ansøgning om etablering af en møddingsplads på ejendommen beliggende Enemarksvej 31, 6200 Aabenraa. Ejendommens matr.nr. er 18 Kolstrup under Aabenraa. Ansøgningen fremgår af bilag 1. Ansøgningen vedrører etablering af en ny møddingsplads på 210 m 2. Den gamle møddingsplads fjernes, og en ny etableres. Der sker ingen udvidelse eller ændring af dyreholdet, der består af cirka 25 DE heste (11 heste fra kg og 40 stk. over 700 kg) og 5 DE ammekvæg (7 stk. over 600 kg). Staldsystemet er dybstrøelse. Ansøgningen vedrører således kun bygningsmæssige ændringer i form af et gødningsopbevaringsanlæg. 1.2 Offentlighed Ansøgningen om 10 tilladelse har ikke været offentligt annonceret, da Aabenraa Kommune har vurderet, at det beskyttelsesniveau for ammoniak, lugt, fosfor og nitrat, der er fastlagt i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, ikke overskrides, og at der derudover ikke er øvrige forhold, der vurderes at have væsentlige virkninger på miljøet. Orientering om ansøgningsmateriale og udkast til tilladelse blev den 1. juli 2016 sendt til ansøger samt parter. Modtagerne fremgår af listen over de klageberettigede i afsnit 6 Klagevejledning. Der var en frist på 3 uger til at fremsende bemærkninger til ansøgningen og udkastet. Aabenraa Kommune har modtaget kommentarer til udkastet til tilladelse. Modtaget kommentarer er vedlagt, bilag 4. Den meddelte tilladelse bliver offentligt annonceret på Aabenraa Kommunes hjemmeside tirsdag, den 9. august 2016, og afgørelsen bliver fremsendt til de klageberettigede listet i afsnit 6 Klagevejledning. 1.3 Meddelelse af tilladelse Aabenraa Kommunes Team Miljø og Team Natur meddeler tilladelse i henhold til 10, stk. 2 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændring til ændring af husdyrbruget Enemarksvej 31, 6200 Aabenraa Kommune. Ejendommen meddeles tilladelse til en årlig produktion på (uændret): 7 ammekøer over 600 kg 11 heste kg 40 heste over 700 kg Svarende til 29,85 DE. Tilladelsen omfatter endvidere de nuværende stalde samt øvrige faste konstruktioner med følgende ændringer: etablering af møddingsplads på 210 m 2 Det skal oplyses, at denne tilladelse ikke omfatter andre tilladelser/afgørelser efter anden lovgivning end efter husdyrbrugloven. Tilladelsen meddeles: på grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger, 4

7 efter 10, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændring og i henhold til de fastsatte vilkår. Tilladelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelse eller ændring af husdyrbruget, før det er anmeldt og tilladt eller godkendt af Aabenraa Kommune. Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser og Aabenraa Kommunes regulativer også selv om disse regler eventuelt bliver skærpede i forhold til denne tilladelse. Aabenraa Kommune har vurderet, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen og generne fra husdyrbrugets anlæg og arealer ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. Kommunen har endvidere vurderet, at husdyrbruget kan drives på stedet uden væsentlige indvirkninger på miljøet, såfremt vilkårene i tilladelsen overholdes. Det er Aabenraa Kommunes samlede vurdering, at det ansøgte projekt: overholder bekendtgørelsens fire beskyttelsesniveauer for ammoniak, lugt, fosfor og nitrat lever op til kravene om anvendelse af bedste tilgængelige teknik ikke vil påvirke Natura 2000 områder væsentligt ikke vil have en negativ indflydelse på planter eller dyr omfattet af bilag IV, artsfredning eller optaget på nationale eller regionale rødlister på eller umiddelbart op til husdyrbrugets arealer, og ikke vil have væsentlige virkninger på de landskabelige værdier. Den 3. august 2016 Lene Kragh Møller Miljøsagsbehandler Tina Hjørne Natursagsbehandler Aabenraa Kommune Aabenraa Kommune Kultur, Miljø & Erhverv Kultur, Miljø & Erhverv Team Miljø Team Natur Skelbækvej 2 Skelbækvej Aabenraa 6200 Aabenraa 5

8 2 Vilkår 2.1 Generelle forhold Beskrivelse af husdyrbruget 1. Husdyrbruget skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af det vedlagte ansøgningsmateriale, se bilag 1, der er modtaget i Aabenraa Kommune den 11. april 2016 og med de vilkår, der fremgår af tilladelsen. 2. Ændringer i ejerforhold eller hvem, der er ansvarlig for driften af husdyrbruget, skal senest en måned efter ændringen meddeles skriftligt til Aabenraa Kommune. Gyldighed 3. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år regnet fra den 03. august Husdyrhold, staldanlæg og drift Gyldighed 4. Den nye møddingsplads må kun placeres som vist på kort herunder. Husdyrhold og staldindretning 5. Dyreholdets omfang og sammensætning samt fordeling i de enkelte staldafsnit må på årsplan ikke ændres væsentligt i forhold til nedenstående tabel. Dyreenhedsomregningsfaktoren fremgår af bilag 1 til bekendtgørelse nr. 135 af 26. november 2015 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. Ved ændringer i dyreenhedsomregningsfaktorer er det antallet af individer, der gælder. 6

9 Stald ST Dyrehold Staldsystem Antal dyr Alder DE Ammekøer Over 600 kg Dybstrøelse (hele arealet) 7 5,00 Stald Heste Over 700 kg Dybstrøelse (hele arealet) 40 21,05 Heste kg Dybstrøelse (hele arealet) 11 3,79 I alt 29,85 6. I dybstrøelsesboksene skal der strøs med halm eller andet tørstof i mængder, der sikrer, at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen. 7. Der skal til stadighed opretholdes en god staldhygiejne. Det skal bl.a. sikres, at båse og lignende samt foderarealer holdes tørre, at dyrene holdes rene, at støvog smudsbelægning i staldene fjernes, og at fodringssystemer holdes rene. 8. Den samlede husdyrproduktion må ikke overstige 29,85 DE pr. planperiode efter de nugældende omregningsfaktorer. Inden for de enkelte dyretyper tillades afvigelser i antal DE på +/- 10 % pr. planperiode, så længe det maksimale antal DE ikke overskrides. Spildevand samt tag - og overfladevand 9. Overfladevand fra arealer, hvor der kan ske spild med forurenende foder eller gødning eller opstå anden forurening, må ikke afledes til dræn, vandløb eller nedsivning. Afledningen af ejendommens overfladevand må ikke udvides, inden kommunen har meddelt tilladelse hertil. Kemikalier og medicin m.v. 10. Gødningsstoffer, kemikalier, foderstoffer m.v., skal opbevares, således at de ikke kan ledes til jord, grundvand, overfladevand eller afløbssystemer, hvis der måtte ske udslip. Affald 11. Selvdøde og aflivede dyr må inden afhentning ikke kunne ses fra Enemarksvej. 2.3 Gødningsproduktion og håndtering Opbevaring af fast husdyrgødning, dybstrøelse og kompost 12. Kompost med et tørstofindhold på mindst 30 pct. i et hvert delparti i markstakke må ikke placeres på arealer som skråner mere end 6 grader mod vandløb, søer eller fjorde, og de skal placeres, så de ligger mest muligt i læ. Gødningstyper og mængder 13. Der må på ejendommen maksimalt produceres en mængde dybstrøelse svarende til 29,85 DE. Dyreenhedsomregningsfaktoren fremgår af bilag 1 til bekendtgørelse nr af 26. november 2015 (husdyrgødningsbekendtgørelsen). 2.4 Forurening og gener fra husdyrbruget Lugt 14. Den faktiske lugtemission fra den samlede produktion må på intet tidspunkt overskride LE/s og/eller OU E, jf. tabel 5. Den faktiske lugtemission fra den samlede produktion beregnes som summen af hver enkelt stalds faktiske lugtemission fra produktionen. 7

10 Hver enkelt stalds faktiske lugtemission fra produktionen beregnes som Ton dyr på stald gange den på godkendelsestidspunktet gældende emissionsfaktor for lugt gange Effekt af teknologi. Den på godkendelsestidspunktet gældende emissionsfaktor for lugt beregnes ved at dividere Lugt fra produktion med Ton dyr på stald. Det kan i særlige tilfælde være nødvendigt at stille vilkår om lugtemission fra enkelte stalde. Fluer og skadedyr 15. Der skal på husdyrbruget foretages en effektiv fluebekæmpelse, herunder en effektiv bekæmpelse af fluelarve i dybstrøelsen/husdyrgødningen, som minimum i overensstemmelse med de nyeste retningslinier Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi. Transport 16. Ved transport af dybstrøelse ud på offentlig vej skal vognen læsses ordentlig, så spild ikke kan finde sted. Skulle der alligevel ske spild, skal det staks opsamles. Støj 17. Bidraget fra landbruget med driftsbygninger på adressen Enemarksvej 31, 6200 Aabenraa til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i db(a) må i det åbne land ikke overskride følgende værdier: Mandag - fredag kl Lørdag kl Mandag - fredag kl Lørdag kl Søn og helligdag kl Alle dage kl Det åbne land Notationer og principper, der anvendes ved beskrivelse og regulering af ekstern støj fra landbruget, er anført i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder. Støjgrænserne må i det åbne land ikke overskrides ved udendørs opholdsarealer ved boliger. For dagperioden kl skal grænseværdierne overholdes inden for det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer. For aftenperioden kl skal grænseværdierne overholdes inden for den mest støjbelastede time. For natperioden kl skal grænseværdierne overholdes inden for den mest støjbelastede halve time. Støj fra intern transport på landbrugets område medregnes i landbrugets støjbidrag. Dog medregnes kun støjbidrag fra transport ved driftsbygninger og i umiddelbar nærhed af disse samt ved gødningsoplag og lign. Ved tilkørsel af foderafgrøder som eksempelvis græs til siloanlæg eller til faste oplagspladser eller ved bortkørsel af fast gødning i forbindelse med udbringning til mark kan der ses bort fra støjbidraget fra disse aktiviteter. Støj fra faststående anlæg placeret på arealer uden for driftsbygningernes område, eksempelvis fast opstillede motorer og vandpumper, skal medregnes i landbrugets støjbidrag. Støj fra mobile anlæg opstillet ved driftsbygninger, eksempelvis fra blæsere på lastvogne med varer til landbruget, skal medregnes i landbrugets støjbidrag, uagtet at anlæggene måtte befinde sig på et køretøj, der ikke hører til landbruget. Målinger/beregninger til kontrol af, at grænseværdierne er overholdt, skal udføres, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Dog kan målinger/beregninger kræves højst en gang årligt. 8

11 Tilsynsmyndigheden kan kræve, at målinger/beregninger skal foretages af et akkrediteret firma eller laboratorium eller af en certificeret person omfattet af Miljøstyrelsens godkendelsesordning "Miljømåling - ekstern støj". Udgifterne afholdes af landbruget. Støv 18. Driften må ikke medføre væsentlige støvgener uden for ejendommens eget areal. Dette vurderes af tilsynsmyndigheden. Lys 19. Nye lyskegler fra udendørs belysning ved staldene må ikke vende direkte mod nabobeboelser. Pladsbelysningen skal forsynes med en bevægelsessensor, der sikrer, at lyset kun er tændt i op til en halv time ad gangen eller så længe, der arbejdes på pladserne uden for bygningerne. 2.5 Arealer 20. På bedriftens udbringningsarealer må der maksimalt udbringes husdyrgødning svarende til et husdyrtryk på 1,43 DE/ha. 21. Der skal foreligge skriftlige aftaler på forpagtninger af mindst 1 års varighed. 22. Udbringning af husdyrgødning fra bedriften må kun finde sted på de 28,30 ha ejet og forpagtet udspredningsareal, som fremgår med rødt på nedenstående kort. 23. Arealerne Ejet Paragraf3 1, Ejet Paragraf3 2, Forpagtet Paragraf3 1, Forpagtet Paragraf3 2, Forpagtet Paragraf3 3, Forpagtet Paragraf3 4 vist med blåt på kort herunder er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 som beskyttede naturområder og må ikke afgræsses med et dyretryk, der overstiger 0,7 DE/ha. 9

12 2.6 Egenkontrol og dokumentation Generelt 24. Der skal ved tilsyn foreligge dokumentation for sædskifte, andelen af efterafgrøder og tildelt husdyrgødning for de seneste 5 år, f.eks. i form af kopier af de indsendte gødningsregnskaber. 25. Dokumentationen skal have en sådan form, at den tydeligt kan vise, at vilkårene i tilladelsen er overholdt. Dokumentationen skal opbevares i mindst 5 år og forevises på Aabenraa Kommunes forlangende. Det kan være mark- og gødningsregnskaber, ansøgninger om støtte efter enkeltbetalingsordningen, foderanalyser, fakturaer for indkøbt foder, effektivitetskontroller, slagteriafregninger, årsopgørelser fra slagteriet, kvitteringer for solgte og købte dyr, afsnit fra drifts- og skatteregnskaber vedrørende omsætning af foder og dyr samt status dyr og foder. 26. Til dokumentation for at vilkår vedrørende kvægbesætningen er overholdt, og at kvægbesætningens produktionsomfang ikke er større end det tilladte, skal registreringer af antal årsdyr i CHR-registeret forevises Aabenraa Kommune på forlangende. Alternativt skal Aabenraa Kommune gives tilladelse til at kunne indhente oplysningerne hos Dansk Landbrugsrådgivning, eller hos dem, der har rådighed over oplysningerne. Omkostningerne i forbindelse med indhentning af oplysningerne skal afholdes af driftsherren. 27. Driftsforstyrrelser og uheld, der vurderes at kunne påvirke natur og miljø, skal registreres med dato og beskrivelse i driftsjournalen. 28. Såfremt tilsynsmyndigheden skønner, at eventuel klage vedrørende den faktiske lugtemission fra den samlede produktion er velbegrundet, skal husdyrbruget for egen regning udarbejde en samlet statusopgørelse og for hver enkelt stald oplyse Staldafsnit, Staldsystem kode, Antal dyr / Antal stipladser og Ton dyr på stald. Krav om udarbejdelse af en statusopgørelse kan maksimalt kræves 2 gange pr. år, dog maksimalt 1 gang pr. kvartal. Statusopgørelsen skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 7 dage efter at tilsynsmyndigheden har fremsat krav om udarbejdelse af statusopgørelsen. 29. Hvis driftsherren opnår dispensation fra kravet om registrering ved flytning af kvæg mellem besætninger, der indgår i samme samdrift, jf. reglerne om mærkning, registrering og flytning af kvæg, så skal driftsherren føre en logbog eller en produktionskontrol fra og med datoen, hvor dispensationen gælder, for at dokumentere overholdelse af vilkår 5. Følgende skal fremgå af logbogen eller produktionskontrollen: 10

13 - antal årskøer, tung race/jersey, antal kg EKM/årsko - antal årsopdræt 0-6 mdr., tung race/jersey, alder ved indgang/afgang - antal årsopdræt 6-27 mdr., tung race/jersey, alder ved indgang/afgang - antal producerede tyrekalve, tung race/jersey, vægt ved indgang/afgang. - antal producerede tyrekalve, tung race/jersey, vægt ved indgang/afgang. - antal producerede ungkalve, tung race/jersey, vægt ved indgang/afgang. Anvendes produktionskontrol som dokumentation, så skal produktionskontrollen følge planåret (1. august til 31. juli). Produktionskontrollen skal være udarbejdet senest 3 måneder efter afslutningen af planåret. 11

14 3 Generelle forhold Husdyrbruget får en samlet årlig produktion, der er større end 15 dyreenheder og mindre end 75 dyreenheder, og det har ikke aktiviteter omfattet af husdyrbruglovens 12, stk. 1, nr Husdyrbruget er derfor omfattet af 10, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændring. Virksomheden skal have en tilladelse til udvidelse og ændring af produktionen, og Aabenraa Kommune er tilladelses- og tilsynsmyndighed. Kommunen skal i forbindelse med udarbejdelse af en tilladelse vurdere, om udvidelsen af dyreholdet kan give gener for naboer (lugt, støj, støv osv.), men også om udvidelsen giver en belastning på miljøet og naturen herunder belastningen med nitrat og fosfor. Naturvurderingen omfatter ændringens påvirkninger af beskyttet natur i henhold til både husdyrbrugloven og naturbeskyttelsesloven, samt EF-habitat- og fuglebeskyttelsesområder. Desuden skal kommunen vurdere om diverse afstandskrav overholdes, at de landskabelige værdier ikke tilsidesættes, og at kravet om BAT er opfyldt, samt sikre at uheld forebygges. Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug stiller for så vidt angår 10 tilladelser ikke krav om en generel reduktion af ammoniakemissionen. Denne tilladelse fastlægger de vilkår, der skal gælde for en etablering af et husdyrbrug på ejendommen. Vilkår, der vedrører driften, skal være kendt af de ansatte, der er beskæftiget med den pågældende del af driften. Hvis der ansættes udenlandsk arbejdskraft, skal vilkårene oversættes til et sprog, som de forstår. 3.1 Beskrivelse af husdyrbruget Redegørelse Tilladelsen omfatter de landbrugsmæssige aktiviteter på husdyrbruget Enemarksvej 31, 6200 Aabenraa med ejendoms nr Til husdyrbruget er tilknyttet husdyrproduktionen vedrørende CHR nr , og virksomhedens CVR nr. er Tilladelsen er baseret på de oplysninger, der fremgår af ansøgningen om tilladelse til husdyrproduktion, der er modtaget i Aabenraa Kommune den 11. april 2016 samt efter besøg på ejendommen den 8. juni Ansøgningen er vedlagt som bilag Meddelelsespligt Tilladelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelser eller ændringer i dyreholdet, herunder staldanlæggene, gødningsopbevaringsanlæggene, harmoniarealerne og lignende, før ændringerne er tilladt eller godkendt af Aabenraa Kommune. De anmeldte ændringer vurderes herefter af kommunen. Udskiftning af arealer inden for samme kategori (ejede/forpagtede og tredjemands arealer) kan udskiftes uden en ny tilladelse, såfremt kommunen vurderer, at de nye arealer ikke er mere sårbare end de tilladte arealer. 3.3 Gyldighed Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år efter den er meddelt. Tilladelsen anses for udnyttet ved iværksættelse af bygge- og anlægsarbejder. Såfremt afgørelsen bliver påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet, forlænges fristen for udnyttelsen med den tid, hvor klagesagen har verseret hos Natur- og Miljøklagenævnet, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. 12

15 Vilkårene i denne tilladelse skal, hvis ikke andet er anført, være opfyldt fra det tidspunkt, hvor tilladelsen udnyttes. Herefter gælder det, at hvis den meddelte tilladelse ikke har været udnyttet helt eller delvis i tre på hinanden følgende år, så bortfalder den del af tilladelsen, der ikke har været udnyttet de seneste tre år. Afvigelser, der skyldes naturlige produktionsudsving, brand, sygdom i besætningen mv., betragtes ikke som kontinuitetsbrud. 13

16 4 Beskrivelse af projektet 4.1 Anlæg Ejendommen er beliggende i landzone lige vest for Aabenraa. Landskabet omkring ejendommen er kuperet, skovklædt og med en del naturelementer som enge, vandhuller, skov og mose. Cirka 90 meter øst for ejendommen udspringer et tilløb til Hesselbæk. Nærmeste nabo ligger cirka 360 meter vest for ejendommen. Aabenraa Kommune har udpeget en mose cirka 130 meter øst for ejendommen som et 7 kategori 3 areal. Endvidere er skoven 25 meter øst for ejendommen udpeget som værende potentiel ammoniakfølsom. Anlægget består af flere staldbygninger som vist på kortet herunder. Der skal ikke etableres nye bygninger, og de eksisterende skal heller ikke udvides. Dyreholdet udvides ikke. Det eneste der skal laves er, at der skal etableres en ny møddingsplads på nordsiden af bygningerne. Der etableres afløb fra den nye møddingsplads og til opsamlingsbeholder, hvorfra det kan pumpes til gyllebeholder. Gyllebeholderen er lejet ud og bruges som bufferkapacitet af lejer. Størstedelen af dyreholdet er udegående i sommerperioden. Døde dyr opbevares på en palle ved den nye møddingsplads. Den nye placering ønskes af flere grunde. For det første, så placeres den længere væk fra stuehuset, hvorfor lugt og fluegener i stuehuset minimeres. Dernæst er det lettere at komme til den nye møddingsplads, og det vil være lettere at opsamle og bortkøre dybstrøelse, da en traktor med vogn ikke skal hele vejen rundt om ejendommen. Derudover så vil det være muligt at pumpe overfladevand direkte i gyllebeholder. På den nuværende møddingsplads opsamles pladsvandet, hvorfra det oppumpes og bortkøres. Overfladevand bliver væsentlig lettere at håndtere fremadrettet. Ændringen vurderes således at være erhvervsmæssig nødvendig for ejendommens drift og udvikling som landbrugsejendom. Kort 1. Bygningsoversigt. 14

17 Foto 1. Placering af ny møddingsplads. 15

18 4.2 Arealer Der er i ansøgningen medtaget 28,30 ha ejede og forpagtede arealer, som må modtage husdyrgødning (rød). Der er forpagtet arealer af Aabenraa Kommune. Der er ingen gylleaftaler, men 5,14 ha er 3 engarealer (blå), der ikke må få husdyrgødning men gerne må afgræsses. Kort 2. Bedriftens driftsarealer. Tabel 1. Bedriftens ejede og forpagtede arealer uddrag fra scenarieberegning

19 Tabel 2. Bedriftens ejede og forpagtede 3 arealer uddrag fra scenarieberegning Vurdering af projektet Aabenraa Kommune skal ved vurderingen af en ansøgning om tilladelse efter 10 sikre sig, 1) at ansøgeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, og 2) at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne. Aabenraa Kommune skal endvidere ved vurderingen af en ansøgning om tilladelse efter 10 sikre sig, at risikoen for forurening eller væsentlige gener for omgivelserne begrænses, hvis anlægget ligger mindre end 300 meter fra 1) en beboelsesbygning på en ejendom uden landbrugspligt, der ligger i en samlet bebyggelse i landzone, og som har en anden ejer end driftsherren, 2) et eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde eller 3) et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign. En tilladelse efter 10 skal indeholde vilkår, der sikrer, at husdyrbruget indrettes og drives på en sådan måde, at ovenstående krav opfyldes. Kommunen skal endvidere under hensyntagen til husdyrbrugets beliggenhed fastsætte vilkår, der sikrer, 1) at eventuelle gener for naboer (lugt-, støj-, rystelses-, støv-, flue-, og lysgener, affaldsproduktion m.v.) begrænses, og 2) at den ansøgte etablering sker under hensyntagen til de landskabelige værdier. Eventuelle gener og forurening samt andre virkninger på miljøet fra projektet er blevet vurderet på baggrund af ansøgningsskemaets 10 spørgsmål om miljø, natur, landskab og naboforhold. 5.1 Spørgsmål 1 Spørgsmålet på tilladelsestidspunktet: Overholder stalde, gødningsopbevaringsanlæg o. lign afstandskravene angivet i lovens 8 til vandforsyningsanlæg, vandløb og søer, veje, levnedsmiddelvirksomhed, beboelse og naboskel? Ansøger har svaret ja til spørgsmålet. Redegørelse De målte afstande og husdyrbruglovens afstandskrav fremgår af nedenstående tabel. Tabel 3. Afstandskrav - 8. Nærmeste Afstand Beskrivelse Afstandskrav Ikke-almene vandforsyningsanlæg 94 m Til boring DGU nr , der ligger nordøst for gyllebeholde- 25 m 17

20 Nærmeste Afstand Beskrivelse Afstandskrav ren. Almene vandforsyningsanlæg m Aabenraa Vandforsyning Favrsmølle 50 m Vandløb 90 m Fra stalden til det beskyttede vandløb i skoven øst for ejendommen 15 m Dræn > 15 m Der findes ingen dræn inden for 15 m fra anlægget 15 m Sø 250 m Fra stalden til beskyttet vandhul mod nordøst 15 m Offentlig vej 20 m Fra stalden til Enemarksvej 15 m Privat fællesvej >> 15 m Ukendt 15 m Levnedsmiddelvirksomhed >> 25 m Ukendt 25 m Beboelse på samme ejendom 25 m 33 m Fra stalden til beboelsen Fra ny møddingplads til beboelsen 15 m 25 m Fra eksisterende stald til skoven på østsiden af Enemarksvej, mart.nr Aabenraa Naboskel 30 m 44 m Fra ny møddingsplads til skoven på østsiden af Enemarksvej, mart.nr Aabenraa Vurdering Hovedreglen er, at stalde og lign. samt gødningsopbevaringsanlæg for husdyrbrug for mere end 3 dyreenheder ikke må etableres inden for de i 8 i loven angivne afstande. Undtagelsen er, at hvor overholdelse af de i loven angivne afstandskrav ikke er mulig for husdyrbrug, kan kommunalbestyrelsen dispensere herfra og fastsætte vilkår til indretning og drift. Det fremgår af husdyrbruglovens 9, stk. 3, 1. pkt., at Hvor overholdelse af de i 8 nævnte afstandskrav ikke er mulig for husdyrbrug, kan kommunalbestyrelsen dispensere herfra og fastsætte vilkår til indretning og drift og sidste pkt., at Kommunalbestyrelsen skal fastsætte vilkår, som sikrer, at der ikke opstår forurening eller væsentlige gener. Det fremgår af tabel 3, at ikke alle afstandskrav er overholdt. Da produktionen er uændret og foregår i eksisterende bygninger og den nye møddingsplads ligger længere væk end afstandskravet, så er det vurderet, at der ikke er nogen udfordringer i forhold til afstand til naboskellene. Aabenraa Kommune vurderer således, at placeringen af den nye møddingsplads ikke medfører væsentlige gener jf. tabel Spørgsmål 2 Spørgsmålet på tilladelsestidspunktet: 18

21 Er anlæggene placeret i større afstand end angivet i lovens 20 i forhold til gener for omgivelserne? Ansøger har svaret ja til spørgsmålet. Redegørelse Beliggenhed Ejendommen er beliggende i landzone. Der er cirka 360 meter fra staldanlægget til den nærmeste nabobeboelse uden landbrugspligt efter landbrugslovens regler, og som ikke ejes af driftsherren. Beboelsen har adressen Mønterhøjvej 41, 6200 Aabenraa. Nabobeboelsen er beliggende vest for anlægget. Der er cirka 250 meter fra anlægget til den nærmeste byzone, der er Aabenraa. Byzonen er beliggende øst for anlægget. Afstandene er målt fra det nærmeste staldhjørne til beboelserne og byzonen. Kort 3. Byzone. Tabel 4. Afstandskrav til kommuneplaner/lokalplaner/nabobeboelse - 6. Nærmeste Afstand Beskrivelse Afstandskrav Eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzoneområde Ca. 250 m Byzone til Aabenraa by 50 m Eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt Ca. 7,4 km Plan nr S Skarrev 50 m 19

22 Nærmeste Afstand Beskrivelse Afstandskrav sommerhusområde Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål Ca. 450 m Plan nr B Nymølle 50 m Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign. Ca. 240 m Plan nr N Den grønne kile 50 m Nabobeboelse Ca. 360 m Fra anlægget til Mønterhøjvej 41, 6200 Aabenraa 50 m Lugt Lugt stammer primært fra stald og møddingsplads. Desuden kan lugt forekomme i forbindelse med udbringning af husdyrgødning. Lugtgener fra staldanlægget er blevet vurderet på grundlag af beregninger i ansøgningssystemet jf. ny beregningsmodel for lugt og Vejledende retningslinjer for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde, udgivet af Foreningen af Miljømedarbejdere i Kommunerne, maj Vurderingen tager udgangspunkt i den længste geneafstand beregnet efter de to modeller. Geneafstanden for lugt beskriver den afstand fra stalden, hvor der kan forekomme så meget staldlugt, at det karakteriseres som væsentlige lugtgener. Geneafstanden fastsættes under hensyntagen til forskellige områders følsomhed overfor lugt, jf. Miljøstyrelsens web-vejledning om tilladelse og miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug. I vejledningen er anført vejledende lugtgrænseværdier til forskellige områdetyper. Beskyttelsesniveauet for lugt fra husdyrbruget omfattet af husdyrbrugslovens 10 er fastlagt i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3. I bilaget er genekriterierne til enkeltbeboelse, samlet bebyggelse og til eksisterende eller, ifølge kommuneplanens rammedel, fremtidigt byzone- eller sommerhusområde angivet. Såfremt den beregnede geneafstand er større end den faktiske afstand, skal der meddeles afslag på ansøgningen om tilladelse. I er indtegnet eller markeret: stalden, den nærmeste enkeltbeboelse uden landbrugspligt og som ikke ejes af driftsherren, den nærmeste samlede bebyggelse, og det nærmeste eksisterende, eller ifølge kommuneplanens rammedel, fremtidigt byzone- eller sommerhusområde. It-ansøgningssystemet beregner geneafstandene og gennemsnitafstandene. Lugtgeneafstandene er beregnet ud fra det maksimale antal dyr på stald, og hvor alle de eksisterende staldafsnit indgår i beregningerne. Ammekøer, får, kvier, geder, småkalve, tyrekalve og ungtyre der er udegående i 5 eller flere måneder af året medregnes ikke i lugtberegningen, der foretages af det elektroniske ansøgningssystem. I ansøgningen er lugtberegningen foretaget som om, at alle dyrene var på stald hele året. Dette er ikke tilfældet, da hovedparten af dyreholdet er udegående i sommerhalv- 20

23 året. Ved at beregne med alt dyrehold på stald er der således foretaget en worst case beregning. Det fremgår af tabellen herunder, at alle afstandskrav til enkelt bolig, samlet bebyggelse og byzone er overholdt. Der er ikke andre husdyrbrug med mere end 75 DE inden for 300 meter fra byzone eller samlet bebyggelse eller 100 meter fra nabobebyggelse. Der er derfor ingen kumulation for så vidt angår lugt fra andre staldanlæg på andre ejendomme. Tabel 5. Lugtberegninger uddrag fra scenarieberegning Det teoretisk beregnede konsekvensområde for lugtemission, inden for hvilket lugt kan registreres uden at lugten af den grund vurderes at være til gene, er beregnet ved anvendelse af formlen 1,6*(LE/s 0,6 ). For det ansøgte projekt er konsekvensområdet for lugtemission beregnet til ca. 136 m. Tabel 6. Konsekvensområdet for lugtemission uddrag fra scenarieberegning Lys Der er kun lys i staldene efter behov. Belysningen kan kun ses i meget begrænset omfang uden for ejendommen, da der ikke er nogen åbne sider i staldbygningerne. Der er lys ved den gamle møddingsplads og på en nordvendt gavl af den ene af staldbygningerne. Støv I forbindelse med transporter til og fra ejendommen samt ved levering og håndtering af foder kan der opstå støvgener, hvilket dog oftest er af begrænset karakter. Der kan forekomme støvgener ved indkøring af halm og ved transporter af heste til og fra ejendommen. Støj og rystelser Støj og rystelser kan forekomme i forbindelse med transporter til og fra ejendommen, ved levering af foder og ved ind- og udlevering af dyr. Transporter og kørsel tilrettelægges, så der opstår færrest mulige gener for de omkringboende. Skadedyr fluer og rotter 21

24 Ejendommens skadedyrsbekæmpelse sker i overensstemmelse med de nyeste retningslinier fra Aarhus Universitet. Der holdes rent og ryddeligt omkring anlægget. Foder og gødningsrester fjernes. Gulve og gangarealer holdes rengjorte. Tom emballage og andet affald bortskaffes jævnligt, og døde dyr afhentes hurtigst muligt. Driftsherren har pligt til at anmelde rotter, selv ved mistanke, til Aabenraa Kommune. Ved anmeldelse kommer kommunen og inspicerer grunden, bygningerne og foretager en effektiv rottebekæmpelse. Ejendommen betaler via ejendomsskatten et årligt gebyr til Aabenraa Kommune, så alle kan få besøg uden beregning. Vurderinger Lugt Beskyttelsesniveauet for lugt fra husdyrbrug omfattet af husdyrbruglovens 10 er fastlagt i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3. I bilaget er genekriterierne til enkeltbeboelse, samlet bebyggelse og til eksisterende eller, ifølge kommuneplanens rammedel, fremtidigt byzone- eller sommerhusområde angivet. Såfremt den beregnede geneafstand er større end den faktiske afstand, skal der gives afslag. Den korrigerede geneafstand er geneafstanden, hvor der er korrigeret for bl.a. vindretning og eventuel kumulation med andre husdyrbrug med mere end 75 DE. Den indeholder desuden en korrektion baseret på en bortscreening af staldafsnit, der er placeret længere væk end 1,2 gange den samlede geneafstand. Den vægtede gennemsnitsafstand er en beskrivelse af den reelle afstand mellem staldafsnittene og omboende. Den vægtede gennemsnitsafstand beregnes kun for de staldafsnit, der ikke er bortscreenet ved at ligge længere væk end 1,2 gange geneafstanden. Der er ikke andre ejendomme med mere end 75 DE inden for 100 meter i forhold til nabobeboelse eller inden for 300 meter i forhold til samlet bebyggelse eller byzone. Der er derfor ingen kumulation med andre husdyrbrug. Afstandene fra anlægget til nabobeboelse, samlet bebyggelse og byzone er alle længere end 1,2 gange geneafstandene. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveau er derfor overholdt. Det teoretisk beregnede konsekvensområde for lugtemission, inden for hvilket lugt kan registreres uden at lugten af den grund vurderes at være til gene, er beregnet ved anvendelse af formlen 1,6*(LE/s 0,6 ). For det ansøgte projekt er konsekvensområdet for lugtemission beregnet til ca. 136 meter. Der er stillet vilkår om, at flere af dyrene skal være udegående i sommerhalvåret. Lys Det vurderes, at belysningen fra staldene ikke vil give anledning til væsentlige gener for de omkringboende eller påvirke de landskabelige værdier. Der stilles vilkår om, at yderligere lyskegler fra udendørs pladsbelysning ikke må vendes direkte mod nabobeboelser. Støv Driften må ikke medføre væsentlige støvgener udenfor anlægget. Ansøger opfordres til hensynsfuld kørsel på grus- og markveje, så støvgener minimeres. Det vurderes, at støvgener fra ejendommen ikke vil give anledning til væsentlige gener for de omkringboende. Støj og rystelser 22

25 I Kommuneplan 2015 for Aabenraa Kommune er der i Hovedstrukturdelen anført følgende i afsnittet Landbrug : Byrådets mål er (kun mål relevante for støj fra virksomheder er medtaget) at landbrug drives på en sådan måde, at der tages størst mulig hensyn til naboer, natur, miljø, landskab og kulturhistoriske interesser. at landbrugets bygninger placeres hensigtsmæssigt i forhold til naboer, natur, miljø, landskab, kulturhistorie og lokalsamfund. I afsnittet Forebyggelse af miljøkonflikter er anført følgende: Byrådets mål er (kun mål relevante for støj fra virksomheder er medtaget) Forurening i form af støj, støv og lugt m.v. fra virksomheder og trafik skal forebygges og begrænses. Kommunen er i Kommuneplanen opdelt i 4 geografiske områder med udgangspunkt i bymønsteret. De 4 områder benævnes Øst, Nord, Syd og Vest. Landbruget Enemarksvej 31, 6200 Aabenraa er beliggende i Det åbne land, Øst og har driftsarealer beliggende i det samme område. Kommuneplanen fastsætter for planens område Det åbne land, Øst ikke retningslinjer for støjbelastning, der er til hindring for udvidelser/ændringer af landbruget. Udsendelse af støj fra driftsbygningerne og området i umiddelbar nærhed af disse vil ikke være af betydning for de i kommuneplanen beskrevne planlagte områder, da afstanden fra ejendommen til de beskrevne områder er stor. Det vurderes, at tilladelsen ikke vil medføre væsentlige lugtgener for nabobeboelsen, for den samlede bebyggelse og for byzonen, da genekriterierne er overholdt. Aabenraa Kommune vurderer samlet, at risikoen for væsentlige lugt-, lys, støv, støj-, rystelses- og fluegener (fluer og rotter) for nabo og omgivelserne begrænses, da afstandskravene til nabobeboelser, samlet bebyggelse og byzone er overholdt. 5.3 Spørgsmål 3 Spørgsmålet på tilladelsestidspunktet: Ligger anlæggene mere end 300 meter fra de beskyttede naturtyper, som er omfattet af kategori 1, 2 eller 3, som angivet i bilag 3, punkt A? Ansøger har svaret nej til spørgsmålet. Redegørelse På kortet herunder er der vist en samlet 300 meter cirkel rundt om ejendommens opbevaringslager og rundt om staldbygningen, hvori dyreholdet opholder sig. 23

26 Kort meter cirkel rundt om stald og opbevaringsanlæg. Som det fremgår af kortet ovenfor, så er der registreret kategori 3 naturtyper inden for 300 meter af anlægget. Vurdering Som det fremgår af kortet ovenfor, så er der registreret en kategori 3 naturtyper inden for 300 meter af anlægget. Da produktionen er uændret og tilladelsen primært omhandler en flytning af en møddingsplads, så er det Aabenraa Kommunes vurdering, at det ansøgte ikke har nogen væsentligt betydning for kategori 3 naturområderne, da der ikke sker en udvidelse af dyreholdet, men kun sker en ændring af opbevaringspladsen for dybstrøelse. Tabel 7. Beregnet emission samt meremission fra anlægget uddrag fra scenarieberegning På grund af at der ikke er nogen meremission fra anlægget, så er der ikke kigget nærmere på, hvorvidt skovområderne omkring anlægget og især lige øst for anlægget er ammoniakfølsomt. Der stilles ikke yderligere vilkår i forhold til anlægget og dets ammoniakemission. 5.4 Spørgsmål 4 Spørgsmålet på tilladelsestidspunktet: Ligger udbringningsarealerne uden for arealer med et direkte fald på 12º eller mere ned til søer og vandløb udover de 20 meter, som fremgår af bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v. 30, stk. 3? 24

27 Ansøger har svaret ja til spørgsmålet. Redegørelse Som det fremgår af kortene herunder, så har ingen af de ejede og forpagtede arealer i omdrift et direkte fald på 12 0 eller mere ned mod den øverste kant af søer og vandløb, selvom arealerne ligger i et kuperet terræn med kraftige hældninger. Flere af arealerne har hældninger på mere end 6 0, men ingen har mere end 12 o ned mod den øverste kant af søer og vandløb. Kort 5. Arealernes placering i forhold til områder med terrænhældning og vandløb. Vurdering Som det ses af kortet ovenfor, så har ingen af arealerne et fald på over 12 o ned mod vandløb eller søer. Da der ikke er arealer med hældning, så vurderer kommunen, at der ikke er nogen udfordringer i forhold til bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v. 26, stk Spørgsmål 5 Spørgsmålet på tilladelsestidspunktet: Ligger anlæggene uden for registrerede og udpegede lavbundsarealer? Ansøger har svaret ja til spørgsmålet. Redegørelse Af kortet herunder ses det, at der ikke er udpeget eller registreret lavbundsarealer i forbindelse med anlægget. 25

28 Kort 6. Anlæggets placering i forhold til lavbundsområder. Vurdering Som det fremgår af kortet ovenfor, så er anlægget ikke beliggende i registrerede og udpegede lavbundsarealer. Da der ikke i forbindelse med denne tilladelse etableres nye bygninger i områder med lavbundsområder, vurderer Aabenraa Kommune på baggrund af ovenstående, at der ikke er nogen udfordringer i forhold til anlægget og lavbundsområderne. 26

29 5.6 Spørgsmål 6 Spørgsmålet på tilladelsestidspunktet: Ligger udbringningsarealerne uden for nitratklasserne 2 og 3, som angivet i bilag 3, punkt D, nr. 1? Ansøger har svaret ja til spørgsmålet. Redegørelse Som det fremgår af kortet herunder, så ligger udbringningsarealerne uden for nitratklasserne 2 og 3. Kort 7. Ejendommens arealer i forhold til nitratklasser. Vurdering På baggrund af ovenstående kort vurderer Aabenraa Kommune, at udbringningsarealerne ikke er beliggende i nitratklasserne 2 og Spørgsmål 7 Spørgsmålet på tilladelsestidspunktet: Ligger udspredningsarealerne uden for fosforklasserne 2 og 3, som angivet i bilag 3, punkt C? Ansøger har svaret ja til spørgsmålet. Redegørelse Som det fremgår af kortet herunder, så ligger udbringningsarealerne uden for fosforklasserne 2 og 3. 27

30 Kort 8. Ejendommens arealer i forhold til fosforklasser. Vurdering På baggrund af ovenstående kort vurderer Aabenraa Kommune, at udbringningsarealerne ligger uden for fosforklasserne 2 og Spørgsmål 8 Spørgsmålet på tilladelsestidspunktet: Ligger udbringningsarealerne uden for nitratfølsomme indvindingsområder og områder der ved zonering er konstateret at være nitratfølsomme, og som på et senere tidspunkt vil blive fastlagt som nitratfølsomt indvindingsområde og blive omfattet af en indsatsplan, som angivet i bilag 3, punkt D? Ansøger har svaret nej til spørgsmålet. Redegørelse Som det fremgår af kortet herunder, så ligger store dele af udbringningsarealerne inden for nitratfølsomme indvindingsområder. 28

31 Kort 9. Ejendommens arealer i forhold til nitratfølsomme indvindingsområder. Vurdering På baggrund af ovenstående kort vurderer Aabenraa Kommune, at store dele af udbringningsarealerne ligger inden for nitratfølsomme indvindingsområder. I afsnit 5.13 er der vurderet på udvaskningen af nitrat til grundvand. 5.9 Spørgsmål 9 Spørgsmålet på tilladelsestidspunktet: Ligger husdyrbruget uden for fredede områder, Natura 2000-områder eller beskyttede naturarealer? Ansøger har svaret nej til spørgsmålet. Redegørelse Som det fremgår af kortene herunder, så ligger bygningerne og udbringningsarealerne uden for Natura 2000 områder. Ingen af udbringningsarealerne er beskyttede naturarealer, men flere arealer ligger op til beskyttede naturarealer. 29

32 Kort 10. Ejendommens arealer i forhold til fredede områder og Natura 2000 områder. Kort 11. Ejendommens arealer i forhold til 3 beskyttede arealer. 30

33 Vurdering Ingen af arealerne der modtager husdyrgødning er beskyttede efter naturbeskyttelseslovens 3, og ingen af arealerne er fredede, samt ingen af arealerne er beliggende inden for Natura 2000 områder. 5,14 ha er 3 beskyttet eng, men da disse arealer kun bruges til afgræsning og høslæt, så er der ingen problemer i det. Aabenraa Kommune vurderer, at der ikke er nogen problemer i forhold til beskyttet natur, Natura 2000 og fredede områder Spørgsmål 10 Spørgsmålet på tilladelsestidspunktet: Ligger nye anlæg og udvidelser af eksisterende anlæg uden for områder med landskabelig værdi eller værdifulde kulturmiljøer? Ansøger har svaret ja til spørgsmålet. Redegørelse De eksisterende bygninger ligger inden for udpegningerne Værdifulde landskaber. De eksisterende stalde skal ikke udvides, og der skal ikke etableres nye stalde. Der skal etableres et nyt gødningsopbevaringsanlæg og et eksisterende fjernes i forbindelse med ansøgningen. Kort 12. Ejendommens placering i forhold til værdifulde kulturmiljøer og landskaber. Vurdering Hele anlægget ligger inden for udpegningerne. 31

34 Det vurderes, at anlægget ikke vil få indflydelse landskabsmæssigt, da der er tale om et eksisterende anlæg, hvor der reelt vil ske en flytning af en eksisterende møddingsplads til et nyt sted. Pladsen etableres i forbindelse med det eksisterende anlæg, og da den også placeres i et indhug, så kommer den ikke til at fremstå specielt synligt i landskabet Placering i landskabet Redegørelse Ejendommen er beliggende i landzone lige vest for Aabenraa. Landskabet omkring ejendommen er kuperet, skovklædt og med en del naturelementer som enge, vandhuller, skov og mose. Cirka 90 meter øst for ejendommen udspringer et tilløb til Hesselbæk. De nærmeste bebyggelser i Aabenraa ligger cirka 600 meter øst for ejendommen, og bebyggelserne i Nymølle ligger cirka 450 meter nord for ejendommen. Nærmeste nabo ligger ca. 360 meter vest for ejendommen. Aabenraa Kommune har udpeget en mose cirka 130 meter øst for ejendommen som et 7 kategori 3 areal. Endvidere er skoven 25 meter øst for ejendommen udpeget som værende potentiel ammoniakfølsom. Vurdering Aabenraa Kommune vurderer, at de landskabelige værdier ikke tilsidesættes, da det eksisterende anlæg er en integreret del af omgivelserne. Der skal ikke etableres nye stalde eller fremtrædende gødningsopbevaringsanlæg såsom en gyllebeholder. En møddingsplads flyttes, og det er vurderingen, at det ikke er uforeneligt med de landskabelige værdier Bedste tilgængelige teknik (BAT) Redegørelse Aabenraa Kommune skal ved vurderingen af en ansøgning om tilladelse efter 10 sikre sig, at ansøgeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, BAT (Best Available Techniques). BAT-begrebet er nærmere fastlagt i IPPC-direktivet 1 (nu IE-direktivet), hvoraf fremgår følgende: I direktivets artikel 2, nr. 11, defineres "den bedste tilgængelige teknik" som: "det mest effektive og avancerede trin i udviklingen af aktiviteter og driftsmetoder, som er udtryk for en given tekniks principielle praktiske egnethed som grundlag for emissionsgrænseværdier med henblik på at forhindre eller, hvor dette ikke er muligt, generelt begrænse emissionerne og indvirkningen på miljøet som helhed." Der forstås ved: "teknik": både den anvendte teknologi og den måde, hvorpå anlæg konstrueres, bygges, vedligeholdes, drives og lukkes ned. "tilgængelig": udviklet i en målestok, der medfører, at den pågældende teknik kan anvendes i den relevante industrisektor på økonomisk og teknisk mulige vilkår, idet der tages hensyn til omkostninger og fordele, uanset om teknikken anvendes eller produceres i den pågældende medlemsstat eller ej, når blot driftslederen kan disponere over teknikken på rimelige vilkår. "bedste": mest effektiv teknik til opnåelse af et højt generelt beskyttelsesniveau for miljøet som helhed. 1 Rådets direktiv (96/61/EF) af 24. september 1996 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening, kodificeret ved direktiv 2008/1/EF 32

35 Miljøstyrelsen har den 28. januar 2008 i FAQ 57 skrevet, at For 10 husdyrbrug vil den generelle miljøregulering med krav til staldindretning, udbringning af husdyrgødning osv. jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen, normalt være tilstrækkelig i forhold til BAT vurderingen. Der er ikke krav om særskilt redegørelse for BAT i disse ansøgninger.. Miljøstyrelsen svarer den 26. september 2009 i et helpdesksvar om Beskyttelsesniveauet for ammoniak, at Reglerne om BAT gælder også for husdyrbrug, der er omfattet af 10, jf. husdyrlovens 19. Ansøger skal derfor begrænse ammoniakemissionen ved brug af BAT. Da husdyrbrug omfattet af 10 er forholdsvis små, finder Miljøstyrelsen dog, at de generelle regler normalt er sammenfaldende med, hvad der må betegnes som BAT på disse husdyrbrug. Det er dog under alle omstændigheder op til kommunens konkrete vurdering, om BAT-kravet er opfyldt i det enkelte projekt.. Miljøstyrelsen har ikke udarbejdet vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) til husdyrbrug med konventionelt kviehold udenfor gyllesystemer omfattet af husdyrgodkendelseslovens 10. Vurdering Aabenraa Kommune vurderer, at staldsystemet med dybstrøelse til heste og ammekøer, og den generelle miljøregulering med krav til staldindretning, udbringning af husdyrgødning osv. jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen vil sikre, at ansøgeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. Aabenraa Kommune stiller derfor for så vidt angår BAT alene vilkår om, at der i dybstrøelsesstalden altid skal strøs med halm eller andet tørstof i mængder, der sikrer, at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen Nitrat til grundvand Redegørelse 15,72 af ejendommens 28,30 ligger inden for nitratfølsomt indvindingsområde. Der er i det pågældende område ikke udarbejdet en indsatsplan. Derfor kan der ifølge husdyrloven ikke tillades nogen merbelastning med nitrat, såfremt udvaskningen fra rodzonen overstiger 50 mg nitrat pr. liter i efter-situationen. Beregningerne i ansøgningssystemet viser ved det valgte standard og referencesædskifte, at nitratudvaskningen fra rodzonen ligger på 46 mg nitrat per liter, hvilket svarer til en stigning på 2 mg nitrat pr. liter i forhold til nudrift. Til trods for stigningen, så er kravet, om at udvaskningen fra rodzonen ikke må overstige 50 mg nitrat pr. liter i efter-situationen, overholdt. Tabel 8. Resultaterne fra beregningerne af N-udvaskning for arealer i nitratfølsomme indvindingsområder uddrag fra scenarieberegning

36 Vurdering Kommunen vurderer derfor på baggrund af ovenstående, at der i denne tilladelse ikke er grund til at stille skærpede vilkår til udbringning af husdyrgødning på arealerne i forhold til nitratudvaskningen til grundvandet, da udvaskningen ligger under det generelle krav. En nitratudvaskning på 46 mg nitrat pr. liter er basis for de vurderinger, der er foretaget. For at sikre at nitratudvaskningen ikke øges væsentligt, stilles der endvidere vilkår om, at andelen af dybstrøelse, der tilføres arealerne, ikke må forøges i forhold til det ansøgte. Der udbringes i ansøgt drift 29,84 DE dybstrøelse Nitrat til overfladevand vandløb, søer og kystvande Redegørelse Alle udbringningsarealerne afvander samlet via Slotsmølleåen og videre til Aabenraa Fjord. Ingen af bedriftens udbringningsarealer eller aftalearealer ligger inden for områder, der er udpeget som nitratklasse 1, 2 eller 3. Det ses af tabellen herunder, at den beregnede udvaskning fra ejendommen er 58,0 kg N/ha (DE reel ). Udvaskningen er dermed svarende til DE max. Udvaskningen er højere end udvaskningen fra et tilsvarende plantebrug (48,1 kg N/ha), men da dyreholdet ikke er stigende i oplandet til Aabenraa Fjord, så er DE max den begrænsende faktor. Tabel 9. Udvaskning fra ejendommen uddrag fra scenarieberegning Det ses af tabellen herover, at beregningen af DE reel er lig DE max, hvorfor udvaskningskravet til arealerne er overholdt. Beskyttelsesniveauerne for nitrat til overfladevand er overholdt ved harmonikravet, reduktionspotentialet er højt, og arealerne afvander til et område, som ikke afkaster nitratklasser. Vurdering Bedriftens udbringningsarealer ligger alle uden for nitratklasserne 1 3 (reduktionsprocenten er 100 %). Beskyttelsesniveauerne for nitrat til overfladevand er overholdt. Da det er beregnet, at DE reel er lig DE max, så er det vurderet, at der ikke er grundlag for at stille yderligere vilkår til begrænsning af kvælstofudvaskningen. Beregning af udvaskningen er forudsat, at dyretrykket i ansøgt drift fastholdes. 34

37 5.15 Fosfor til overfladevand - vandløb, søer og kystvande Redegørelse Der tilføres årligt ca. 784 kg fosfor til markerne i ansøgt drift. Alle udbringningsarealerne er beliggende i fosforklasse 0, og ifølge ansøgningen får arealerne et fosforunderskud på 3,5 kg P/ha, og dermed overholder det ansøgte projekt det beskyttelsesniveau, der følger af indplaceringen i fosforklasser efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, afsnit C. Tabel 10. Beregnet P-overskud uddrag fra scenarieberegning Ingen af husdyrbrugets udbringningsarealer er beliggende i oplandet til et Natura 2000 område, der i henhold til miljøstyrelsens kortværk er overbelastet med fosfor. Derfor skal der ikke, i henhold til lovgivningen, stilles krav til fosforoverskuddet på bedriften. Bedriftens udbringningsarealer er lerjord (JB 5) og ligger i kuperet terræn, men uden stærkt skrånende arealer ned mod vandløb eller søer. Vurdering Aabenraa Kommune finder, at der i denne konkrete sag angående ejendommens arealer generelt beliggende i Aabenraa Kommune ikke er særlige forhold, som kan begrunde skærpede vilkår i forhold til udvaskning af fosfor til vandmiljøet. Ingen af udbringningsarealerne har væsentligt terrænfald mod vandløb, hvor der kan være risiko for overfladeafstrømning. Ingen arealer er vådbund eller afvander til Natura 2000 vandområder, der er overbelastet med fosfor. Aabenraa Kommune vurderer, at et fosforoverskud på 3,5 kg/ha ikke vil give anledning til en forskydning af ligevægten mellem bundet og opløst fosfor, og koncentrationen af opløst fosfor i jordvæsken vil dermed ikke nå et så kritisk niveau, at det vil kunne give anledning til udvaskning af fosfor til vandmiljøet. På baggrund af ovenstående vurderes det, at ansøgningens beregnede fosforoverskud overholder beskyttelsesniveauet og ikke vil påvirke overfladevande negativt med hensyn til fosfor Natura 2000 kystvandområder Redegørelse Ingen af arealerne afvander til et Natura 2000 områder. Arealerne afvander til Aabenraa Fjord via Slotsmølleåen, og Aabenraa Fjord er ikke udpeget som et Natura 2000 område. 35

38 Dyretrykket er faldende i oplandet til Aabenraa Fjord, og på baggrund heraf så er det vurderet, at ændringen ikke vil få væsentlige negative konsekvenser for Aabenraa Fjord Påvirkninger af arter med særlige strenge beskyttelseskrav (bilag IV) I habitatdirektivets bilag IV er opført en række arter, som skal ydes streng beskyttelse overalt i deres naturlige udbredelsesområde, også uden for de udpegede habitatområder. Det indebærer for dyrearternes vedkommende blandt andet, at yngle- og rasteområde ikke må beskadiges eller ødelægges, og for planternes vedkommende blandt andet, at arterne ikke må indsamles, plukkes eller ødelægges. I det følgende vurderes forekomsten af de bilag IV arter, hvor projektområdet ligger inden for eller i nærheden af artens naturlige udbredelse. Der er søgt efter registreringer inden for de seneste 10 år i Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV, Faglig rapport fra DMU nr. 635, 2007, og naturdatabaser på Der er i databaserne ingen registreringer af de pågældende arter i eller omkring projektets udbredelsesområde. Redegørelse Spidssnudet frø. Spidssnudet frø er almindelig udbredt over det meste af landet. Den har haft en tilbagegang i de sydøstlige dele af Danmark, men der er ikke længere dokumentation for en tilbagegang i de øvrige dele af landet. Den er derfor vurderet ikke truet i Danmark. Den findes i større eller mindre vandhuller i engområder, moser, dyrkede marker og skovbevoksede områder. På den baggrund vurderes det som sandsynligt, at arten forekommer i projektområdets vandhuller. Trusler mod arten vil være opfyldning eller tilgroning af vandhuller gennem øget belastning med næringsstoffer eller dræning og ødelæggelse af levestederne i omgivelserne. Arealerne i projektområdet er landbrugsjord i omdrift, og arealerne er i omdrift i både før- og eftersituationen, hvorfor der ikke sker ændringer i arealanvendelsen. Vandhullerne i eller grænsende op til udbringningsarealerne er omfattet af randzonelovens beskyttelse. Det vurderes, at gennemførelse af projektet ikke vil forværre livsbetingelserne væsentligt. Det skal bemærkes, at supplerende anlæggelse af bræmmer samt oprensning (oprensning kræver tilladelse fra kommunen) af tilgroede vandhuller vil forbedre livsbetingelserne for arten. Løgfrø. Løgfrøen er spredt til sjældent forekommende i Danmark og er i tilbagegang. Det er muligt, at løgfrøen fortsat er i så stærk tilbagegang på landsplan, at den skal klassificeres som truet. Men der er for få pålidelige data om bestandsudviklingen til at afgøre dette sikkert. Løgfrøen foretrækker lysåbne vandhuller i omgivelser med let jord, hvor den kan grave sig ned om dagen. Trusler mod arten vil være opfyldning eller tilgroning af vandhullet gennem øget belastning med næringsstoffer og ødelæggelse af levestederne i omgivelserne. Det vurderes, med samme begrundelse som for spidssnudet frø, at gennemførelse af projektet ikke vil forværre livsbetingelserne væsentligt. Det skal bemærkes, at supplerende anlæggelse af bræmmer samt oprensning af tilgroede vandhuller vil forbedre livsbetingelserne for arten. Løvfrø. Løvfrøen er spredt til sjældent forekommende i Danmark. Den findes blandt andet i den østlige del af Sønderjylland mellem Aabenraa og Kolding. Da løvfrøen har været i betydelig fremgang igennem de sidste 10 år, vurderes den ikke truet i Danmark. Løvfrøen yngler i mange forskellige typer vandhuller og vådområder. Mest optimale er lavvandede tidvise vandhuller og oversvømmelser på afgræssede arealer. Uden for yngletiden opholder løvfrøen sig især i brombærbuske i levende hegn, krat og skovbryn. 36

39 Projektområdet omfatter løvfrøens udbredelsesområde, og den er registreret i vandhuller nær ejendommen. Det vurderes, med samme begrundelse som for spidssnudet frø, at gennemførelse af projektet ikke vil forværre livsbetingelserne væsentligt. Det skal bemærkes, at anlæggelse af supplerende bræmmer samt oprensning af tilgroede vandhuller vil forbedre livsbetingelserne for arten. Stor Vandsalamander. Den store vandsalamander er udbredt over det det meste af Danmark, hvorfor den er vurderet ikke truet, dog er den fåtallig i Jylland vest for israndslinjen. Den yngler i solåbne vandhuller med rent vand men kan uden for yngletiden opholde sig i dybere vandhuller og vandhuller med forurenet vand. På land kan den findes nær vandhuller under væltede træer o.l. På den baggrund vurderes det, at den store vandsalamander kan forekomme i projektområdets vandhuller. Trusler mod arten vil være opfyldning eller tilgroning af vandhullet gennem øget belastning med næringsstoffer og ødelæggelse af levestederne i omgivelserne. Udsætning af fisk vil også være skadeligt, da fiskene æder salamanderens æg og yngel. Udsætning og fodring af ænder har samme negative effekt. Stor vandsalamander er truffet i flere af de vandhuller, der er i omegnen. Det vurderes, med samme begrundelse som for spidssnudet frø (se ovenfor), at gennemførelse af projektet ikke vil forværre livsbetingelserne væsentligt. Det skal bemærkes, at anlæggelse af supplerende bræmmer samt oprensning af tilgroede vandhuller vil forbedre livsbetingelserne for arten. Markfirben. Markfirbenet er udbredt over det meste af landet men noget pletvist. Selv om markfirben fortsat synes at gå lidt tilbage, er der ikke dokumentation for en kraftig tilbagegang. Den vurderes derfor ikke truet i Danmark. Markfirbenet træffes på steder med bar og løs, gerne sandet jord. Det kan være heder, klitter overdrev, råstofgrave, stengærder og på vej- eller jernbaneskråninger. Flagermus. Flagermusene overnatter oftest i huse og hule træer i nærheden af skov. Fourageringsområderne er artsafhængige og kan bl.a. være søer og åer, hvor flagermusene æder insekter, som de fanger over vandoverfladen. Mange arter fouragerer på insekter, de fanger i lysåben løvskov, over marker og skove, i skovkanter, lysninger eller levende hegn. Projektområdet kan tænkes at indgå i nogle arters fourageringsområder, men med baggrund i at arealerne er landbrugsjord i omdrift, og at arealerne er i omdrift i både før- og eftersituationen, hvorfor der ikke sker ændringer i arealanvendelsen, vurderes det, at der ikke vil være negative påvirkninger. Odder. Odderen er nu udbredt helt ned til den dansk-tyske grænse i større vandløb og søer. Det må derfor formodes, at den forekommer i vandløbssystemerne i Aabenraa Kommune. Det vurderes, at vandløb og grøfter i projektområdet vil være velegnede som levesteder. Odderen er med sikkerhed observeret i Vidå-systemet. Andre udvalgte arter tilknyttet vandhuller. I området er der også registreret arter som bjergsalamander og lille vandsalamander, der ikke er opført på Habitatdirektivets Bilag IV, men som er fredede herhjemme. For disse arter gælder de samme betragtninger, som nævnt under bilag IV padderne ovenfor. Bjergsalamander er opført på den danske rødliste som sjælden og næsten truet. Rødlisten er en fortegnelse over plante- og dyrearter, der er forsvundet, akuttruede, sårbare eller sjældne i den danske natur. Listen revideres løbende. Ingen af de øvrige paddearter, der kan forekomme i projektområdet eller markfirben har status af truet i Danmark jf. den seneste revision af rødlisten i Spidssnudet frø, butsnudet frø, løvfrø, løgfrø, grøn frø, skrubtudse og stor og lille vandsalamander er dog opført på gullisten 37

40 1997 som opmærksomhedskrævende. Gullisten er en oversigt over plante- og dyrearter, der er i tilbagegang i Danmark. Blandt pattedyrene er både odder, hasselmus og ni flagermusarter fredede og opført på rødlisten fra Listen er under revision og opdatering mangler stadig. Grøn mosaikguldsmed er ligeledes fredet og rødlistet som næsten truet i Danmark jf. revision af rødlisten i Vurdering Kommunen har ikke registreret planter og dyr, omfattet af artsfredning eller optaget på nationale eller regionale rødlister på eller umiddelbart op til bedriftens anlæg og udspredningsarealer, men vurderer at nogle arter med stor sandsynlighed forekommer i området. Kommunen vurderer, under forudsætning af at vilkårene overholdes, at driften af arealerne ikke vil have negativ indflydelse på ovennævnte arter, da der ikke ændres på vandhuller, fortidsminder, sten- og jorddiger eller andre potentielle levesteder for padder eller krybdyr. Der fjernes ikke gamle bygninger og fældes ikke store træer, der kunne være levested for flagermus. Der sker med andre ord ikke fysiske ændringer i forbindelse med projektet, der kan være til skade for bilag IV-arter eller andre fredede eller rødlistede arter. 38

41 6 Klagevejledning Tilladelsen er meddelt i medfør af Lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændring og kan i medfør af lovens 76 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger på og Du logger på eller ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Afgørelsen annonceres offentligt tirsdag den 9. august 2016 på Aabenraa Kommunes hjemmeside. En eventuel klage skal være modtaget senest tirsdag den 6. september 2016, der er dagen for klagefristens udløb. Aabenraa kommune kan oplyse, at det af husdyrbruglovens 81, stk. 1 fremgår, at en klage over en 10 miljøgodkendelse ikke har opsættende virkning med mindre Natur og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Når Aabenraa Kommune modtager en klage, underretter kommunen straks ansøger om klagen. Afgørelsen kan påklages af: Afgørelsens adressat Miljøministeren, når væsentlige nationale eller internationale interesser er berørt Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald Sundhedsstyrelsen Danmarks Fiskeriforening, Ferskvandsfiskeriforeningen i Danmark, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Forbrugerrådet, alle i henhold til lovens 85 Lokale foreninger og organisationer, lovens 86 Landsdækkende foreninger og organisationer, lovens 87 Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort. Parter og klageberettigede har ifølge forvaltningslovens 9 ret til aktindsigt. Eventuel aftale herom kan træffes med Byg, Natur & Miljø. Et udkast til tilladelse er forud for meddelelse af tilladelsen blevet sendt enten pr. digital post eller pr. til nedenstående. Ansøger og ejer: Enemarksvej 31, 6200 Aabenraa, digitalpost, CVR nr Bortforpagter, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa 39

42 Tilladelsen er blevet sendt enten pr. digital post eller pr. til nedenstående. Ansøger og ejer: Enemarksvej 31, 6200 Aabenraa Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, Dansk Ornitologisk Forening, DOF-Sønderjylland, Det økologiske Råd, Danmarks Fiskeriforening, Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Danmarks Sportsfiskerforbund, 40

43 7 Bilag 1. Ansøgningsskema om tilladelse til husdyrproduktion, 10, stk. 2 tilladelse, modtaget den 11. april Udskrift fra IT-ansøgningssystemet scenarieberegning Markkort 4. Bemærkning til udkastet fra bortforpagter, Aabenraa Kommune, modtaget den 26. juli

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev #split# Torben Carton-Sørensen Torupvej 27 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 25-08-2015 Sags. nr.: 09.17.44-P19-5-15 Sagsbeh.: Martin Engsig Lokaltlf.: +4599455205 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Afgørelse om etablering af en gyllebeholder på Tågholmvej 2, 6230 Rødekro

Afgørelse om etablering af en gyllebeholder på Tågholmvej 2, 6230 Rødekro Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 16/37488 Kontakt: Lene Kragh Møller Direkte tlf.: 7376 8235

Læs mere

Afgørelse om etablering af en gyllebeholder på Kragelundvej 34, 6330 Padborg

Afgørelse om etablering af en gyllebeholder på Kragelundvej 34, 6330 Padborg Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Digital annonce Aabenraa kommunes hjemmeside Dato: 16-11-2016 Sagsnr.: 16/34252 Kontakt: Lene Kragh Møller Direkte tlf.: 7376 8235

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Bjørn Ø. Nielsen Vældegaard Sulkendrupvej 19 5800 Nyborg Dato: 03-07-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/1094. Vurdering af anmeldelse

Læs mere

Afgørelse om dispensation fra afstandskravet til åbnet vandløb ved Kragelundvej

Afgørelse om dispensation fra afstandskravet til åbnet vandløb ved Kragelundvej Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 15-11-2016 Sagsnr.: 16/34252 Kontakt: Lene Kragh Møller Direkte tlf.: 7376 8235

Læs mere

Tilladelse til ændring og udvidelse af dyrehold på Hjolderup Klintvej 3, 6392 Bolderslev

Tilladelse til ændring og udvidelse af dyrehold på Hjolderup Klintvej 3, 6392 Bolderslev Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 19-05-2016 Sagsnr.: 16/4644 Dok.nr.: 139847/16 Kontakt: Morten Hansen E-mail:

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Dorfvej 42, 9330 Dronninglund

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Dorfvej 42, 9330 Dronninglund #split# Per Vestergaard Gingsholmvej 3 9330 Dronninglund Kopi sendt til LandboNord, att. Karoline Holst Plan og Miljø Dato: 21-01-2016 Sags. nr.: 09.17.44-P19-10-15 Sagsbeh.: Martin Engsig Lokaltlf.: +4599455205

Læs mere

Tilladelse til ændring af dyrehold på Vippelvej 46, 6360 Tinglev

Tilladelse til ændring af dyrehold på Vippelvej 46, 6360 Tinglev Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 21-01-2016 Sagsnr.: 14/7225 Dok.nr.: 19386/16 Kontakt: Morten Hansen E-mail:

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup #split# SVINEAVL - V/BRIAN MARTIN SØRENSEN V Thorupvej 19 9330 Dronninglund Plan og Miljø Dato: 03-05-2016 Sags. nr.: 09.17.44-P19-4-16 Sagsbeh.: Lise Laursen Lokaltlf.: +4599455520 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt til Kvægbruget Felstedskov Kvægbrug I/S, Varnæsvej 559, 6200 Aabenraa, matr.nr. 1 m.fl.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt til Kvægbruget Felstedskov Kvægbrug I/S, Varnæsvej 559, 6200 Aabenraa, matr.nr. 1 m.fl. Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 15-06-2016 Sagsnr.: 16/23157 Kontakt: Lene Kragh Møller Direkte tlf.: 7376 8235

Læs mere

Afgørelse om etablering af to nye plansiloer på Gerrebækvej 12, 6360 Tinglev

Afgørelse om etablering af to nye plansiloer på Gerrebækvej 12, 6360 Tinglev Digital Annonce Til kommunens hjemmeside Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 11-12-2017 Sagsnr.: 17/37685 Kontakt: Mette Nielsen Bech Direkte tlf.: 7376 8235 E-mail: mnb@aabenraa.dk

Læs mere

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK 10 miljøtilladelse af græssende kvæghold Sønderskov beliggende Sønderskovvej 9, Venø meddelt den

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt til husdyrbruget Nr Hostrup Bygade 15, 6230 Rødekro, matr.nr. 245 m.fl. Nr. Hostrup, Egvad

Afgørelse om ikke godkendelsespligt til husdyrbruget Nr Hostrup Bygade 15, 6230 Rødekro, matr.nr. 245 m.fl. Nr. Hostrup, Egvad Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 08-10-2015 Sagsnr.: 15/27384 Dok.løbenr.: 264271/15 Kontakt: Lene Kragh Møller

Læs mere

Tilladelse til etablering af dyrehold på Bjolderupvej 85, 6392 Bolderslev

Tilladelse til etablering af dyrehold på Bjolderupvej 85, 6392 Bolderslev Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 03-05-2016 Sagsnr.: 16/350 Dok.nr.: 7128193/16 Kontakt: Morten Hansen E-mail:

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Frans Lange Spanggårdsvej 1 5853 Ørbæk Dato: 12-08-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/3702. Vurdering af anmeldelse om etablering

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær. Michael Hansen Snøde Udflyttervej 2 5953 Tranekær Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 08-11-2016 J. nr.

Læs mere

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Tilladelsesordningen Etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug for mere end 15 DE og op til 75 DE

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt til kvægbruget Hinderup, Hinderupvej 8, 6230 Rødekro

Afgørelse om ikke godkendelsespligt til kvægbruget Hinderup, Hinderupvej 8, 6230 Rødekro Digital Annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 30-05-2017 Sagsnr.: 17/14290 Kontakt: Nikolaj Mazanti Aaslyng Direkte tlf.: 7376 8100 E-mail: nmaa@aabenraa.dk

Læs mere

Tilladelse til etablering af dyrehold på Løgumklostervej 82, 6372 Bylderup-Bov

Tilladelse til etablering af dyrehold på Løgumklostervej 82, 6372 Bylderup-Bov Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 14-01-2016 Sagsnr.: 15/28375 Dok.nr.: 11899/16 Kontakt: Morten Hansen E-mail:

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Morten Dyrehauge Christiansen Tingvejen 443 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Billund Kommune har den 16. juni 2015

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

Afgørelse om skift mellem dyretyper på Pebersmarkvej 31, 6372 Bylderup- Bov

Afgørelse om skift mellem dyretyper på Pebersmarkvej 31, 6372 Bylderup- Bov Digital Annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 06-06-2017 Sagsnr.: 17/13494 Kontakt: Nikolaj Mazanti Aaslyng Direkte tlf.: 7376 8100 E-mail: nmaa@aabenraa.dk

Læs mere

Tilladelse til husdyrbruget Sønder Hostrup Østergade 34, 6200 Aabenraa

Tilladelse til husdyrbruget Sønder Hostrup Østergade 34, 6200 Aabenraa Kultur, Miljø & Erhverv Team Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 30-09-2013 Sagsnr.: 11/15150 Dok.nr.: 41 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Det skal oplyses, at denne tilladelse ikke omfatter tilladelser/afgørelser efter anden lovgivning end efter husdyrbrugloven.

Det skal oplyses, at denne tilladelse ikke omfatter tilladelser/afgørelser efter anden lovgivning end efter husdyrbrugloven. Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 12-08-2016 Sagsnr.: 16/13065 Kontakt: Lene Kragh Møller Direkte tlf.: 7376 8235

Læs mere

Afgørelse om godkendelse til husdyrbruget Rugbjergvej 44, 6230 Rødekro, matr.nr. 95 Horsbyg, Egvad

Afgørelse om godkendelse til husdyrbruget Rugbjergvej 44, 6230 Rødekro, matr.nr. 95 Horsbyg, Egvad Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 06-11-2015 Sagsnr.: 15/27352 Dok.løbenr.: 298504/15 Kontakt: Lene Kragh Møller

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Ammekvæg Agerholmvej 4, 7700 Thisted 13. december 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt til Kvægbruget Vesterkær, Havstedvej 48, 6372 Bylderup-Bov, matr.nr. 8 m.fl. Havsted, Ravsted m.fl.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt til Kvægbruget Vesterkær, Havstedvej 48, 6372 Bylderup-Bov, matr.nr. 8 m.fl. Havsted, Ravsted m.fl. Kultur, Miljø & Erhverv Team Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 27-05-2016 Sagsnr.: 16/19272 Dok.nr.: 14 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Afgørelse om skift mellem dyretyper på Hyndingdamvej 8, 6372 Bylderup- Bov

Afgørelse om skift mellem dyretyper på Hyndingdamvej 8, 6372 Bylderup- Bov Digital Annonce Aabenraa Kommune Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 09-05-2017 Sagsnr.: 17/12374 Kontakt: Nikolaj Mazanti Aaslyng Direkte tlf.: 7376 8100 E-mail: nmaa@aabenraa.dk Afgørelse

Læs mere

Borg 8, 6261 Bredebro

Borg 8, 6261 Bredebro 2018 Miljøtilladelse af husdyrbrug Borg 8, 6261 Bredebro INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...3 2 Afgørelse om tilladelse...4 3 Vilkår...5 3.1. Generelle forhold...5 3.2. Stalde og anlæg...5 3.3. Lugtgener...6

Læs mere

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget og meddelelse af påbud, der er relevante for den fortsatte drift

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget og meddelelse af påbud, der er relevante for den fortsatte drift Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 04-12-2015 Sagsnr.: 15/18369 Dok.løbenr.: 331235/15 Kontakt: Susanne Niman Jensen

Læs mere

Vi gør opmærksom på, at fortanken samt rørføringer skal indrettes efter reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen 3.

Vi gør opmærksom på, at fortanken samt rørføringer skal indrettes efter reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen 3. NGF Nature Energy Midtfyn A/S Lervangsvej 2 5750 Ringe CVR-nr. 34734658 P-nr. 1018059424 Teknik - Miljøafdelingen Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 53 21 40 Fax 72 530 531 teknik@fmk.dk www.fmk.dk Afgørelse

Læs mere

Accept af etablering af maskinhus på Nefeskovvej 5, 6230 Rødekro

Accept af etablering af maskinhus på Nefeskovvej 5, 6230 Rødekro Digital annonce Til kommunens hjemmeside Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 01-05-2018 Sagsnr.: 18/1965 Kontakt: Mette Nielsen Bech Direkte tlf.: 7376 8235 E-mail: mnb@aabenraa.dk Accept

Læs mere

Vi gør opmærksom på, at fortanken samt rørføringer skal indrettes efter reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen 3.

Vi gør opmærksom på, at fortanken samt rørføringer skal indrettes efter reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen 3. NGF Nature Energy Midtfyn A/S Lervangsvej 2 5750 Ringe CVR-nr. 34734658 P-nr. 1018059424 Teknik - Miljøafdelingen Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 53 21 40 Fax 72 530 531 teknik@fmk.dk www.fmk.dk Afgørelse

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på V. Thorupvej 16, 9330 Dronninglund

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på V. Thorupvej 16, 9330 Dronninglund #split# SVINEAVL - V/BRIAN MARTIN SØRENSEN V Thorupvej 19 9330 Dronninglund Plan og Miljø Dato: 07-09-2015 Sags. nr.: 09.17.44-P19-6-15 Sagsbeh.: Lise Laursen Lokaltlf.: +4599455520 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

Afgørelse om opførelse af 2 kornsiloer på Varnæs Vestermark 3, 6200 Aabenraa

Afgørelse om opførelse af 2 kornsiloer på Varnæs Vestermark 3, 6200 Aabenraa Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 10-05-2017 Sagsnr.: 16/20891 Kontakt: Jon Kjær Jensen Direkte tlf.: 7376 6286

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse. Billund Kommunes vurdering

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse. Billund Kommunes vurdering HENDRIK GERRIT NEULEMAN Nebelvej 32 6623 Vorbasse Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 31. marts 2017 modtaget

Læs mere

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Skift i dyretype Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse om

Læs mere

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget på Hejselvej 1, 6372 Bylderup-Bov

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget på Hejselvej 1, 6372 Bylderup-Bov Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 15-02-2016 Sagsnr.: 16/366 Dok.løbenr.: 47219/16 Kontakt: Susanne Niman Jensen

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Miljø- og Planlægningsudvalget L 55 - Bilag 8 Offentligt Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Det bekræftes, at de fremsendte oplysninger og kort er i overensstemmelse

Læs mere

Afgørelse om skift mellem dyretype på Flensborgvej 15, 6372 Bylderup-Bov

Afgørelse om skift mellem dyretype på Flensborgvej 15, 6372 Bylderup-Bov Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Digital annoncering Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 09-12-11-2015 Sagsnr.: 15/31130 Dok.løbenr.: 321940/15 Kontakt: Lene Kragh

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble. Bjarne Larsen Kædebyvej 28 5932 Humble Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 17-02-2016 J. nr. 16/1084 Ref:

Læs mere

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr Bjerggården I/S Bjergvej 8 Illebølle 5900 Rudkøbing Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 03-03-2016 J. nr.

Læs mere

Afgørelse om IKKE-godkendelsespligt - 7 stk. 3

Afgørelse om IKKE-godkendelsespligt - 7 stk. 3 Erik Otto Moe Laursen 06-04-2018 Dagstrupvej 4 Sagsnummer.: 18/6293 8544 Mørke Sagstype: KLE: 09.17.00 Sagsbehandler: Marie Rama Tamberg Tlf.: 87535097 Afgørelse om IKKE-godkendelsespligt - 7 stk. 3 Syddjurs

Læs mere

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste.

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Allé 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 56 09 HANDEL MED HESTE JOHN BYRIALSEN Vievej 24 8832 Skals virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk 10 tilladelse til etablering/lovliggørelse

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Villerupvej 11, 7755 Bedsted 4. august 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse

Læs mere

Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø

Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø Forfatter: Nordfyns Kommune Meddelt den 25. juni 2015 Dokument nr. 480-2015-244286 Sags nr. 480-2015-87719 Afgørelse vedr. etablering

Læs mere

Afgørelse om udvidelse af dyreholdet i eksisterende stalde (fulde stalde) på ejendommen Siø 12, 5900 Rudkøbing CVR nr

Afgørelse om udvidelse af dyreholdet i eksisterende stalde (fulde stalde) på ejendommen Siø 12, 5900 Rudkøbing CVR nr Jørgen Pedersen Siø 12 5900 Rudkøbing Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 26-06-2017 J. nr. 17/5199 Ref:

Læs mere

J. nr. 17/3143 Ref: liem CVR nr.:

J. nr. 17/3143 Ref: liem CVR nr.: Frede Christian Kvindebjerg Hansen Illebøllevej 5 5900 Rudkøbing Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 16-08-2017

Læs mere

Afgørelse om etablering af opsamlingsbeholder på Tågholmvej 2, 6230 Rødekro

Afgørelse om etablering af opsamlingsbeholder på Tågholmvej 2, 6230 Rødekro Digital annonce Til kommunens hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 09-05-2017 Sagsnr.: 17/12358 Kontakt: Jon Kjær Jensen Direkte tlf.: 7376 6286 E-mail:

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Lars Remme Larsen Stradevej 1 7550 Sørvad Afgørelsesdato:

Læs mere

At staldene som oplyst står i åben forbindelse med hinanden og dermed kan betragtes som ét staldafsnit.

At staldene som oplyst står i åben forbindelse med hinanden og dermed kan betragtes som ét staldafsnit. Jens Møller Nedre Vej 77 8930 Randers NØ Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151745 Peter.Kruse@randers.dk www.randers.dk 01-08-2017 / 09.17.44-P19-7-17

Læs mere

Afgørelse om ændringen af dyreholdet (skift af dyretype) på husdyrbrug på ejendommen Bogøvej 44, 5900 Rudkøbing CVR nr CHR 17698

Afgørelse om ændringen af dyreholdet (skift af dyretype) på husdyrbrug på ejendommen Bogøvej 44, 5900 Rudkøbing CVR nr CHR 17698 Michael Bay Hansen Bogøvej 44 Rudbækgård 5900 Rudkøbing Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 16-08-2017 J.

Læs mere

Dannie Feldbak Lykkensprøve Ikast. 19. februar Anmeldelse af dyrehold af hobbybetonet karakter, Lykkensprøve 4, 7430 Ikast

Dannie Feldbak Lykkensprøve Ikast. 19. februar Anmeldelse af dyrehold af hobbybetonet karakter, Lykkensprøve 4, 7430 Ikast Dannie Feldbak Lykkensprøve 4 7430 Ikast 19. februar 2019 Anmeldelse af dyrehold af hobbybetonet karakter, Lykkensprøve 4, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 8. januar 2019 modtaget en anmeldelse

Læs mere

Anmeldelse af ændret dyrehold efter 29 på ejendommen Hanerupvej 17, 4420 Regstrup

Anmeldelse af ændret dyrehold efter 29 på ejendommen Hanerupvej 17, 4420 Regstrup Henrik Larsen Mørkøv Kirkeby 10 4440 Mørkøv VIRKSOMHED OG MILJØ Dato: 11. december 2017 Sagsb.: Henrik Rasmussen Sagsnr.: 17/29078 Dir.tlf.: 72 36 41 20 E-mail: heras@holb.dk Anmeldelse af ændret dyrehold

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering Ingolf Elvin Moff Vinding Bækgårdsvej 4 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Bækgårdsvej 4, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 17. juni 2014 modtaget

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Afgørelse om etablering af ensilagesilo på Tågholmvej 2, 6230 Rødekro

Afgørelse om etablering af ensilagesilo på Tågholmvej 2, 6230 Rødekro Digital annonce Aabenraa kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 09-05-2017 Sagsnr.: 17/12356 Kontakt: Jon Kjær Jensen Direkte tlf.: 7376 6286

Læs mere

20 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af fortank, anmeldt jf. 12, på Nibevej 117a, Sørup, 9530 Støvring

20 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af fortank, anmeldt jf. 12, på Nibevej 117a, Sørup, 9530 Støvring Poul Erik Pedersen Østergårdevej 6 9240 Nørager Center Natur og Miljø Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: xxxxxx Ref.: xxxxxx Telefon: 9988xxxx Dato:

Læs mere

Birger Nielsen Hovvejen Hørve. Den 13. juli 2017

Birger Nielsen Hovvejen Hørve. Den 13. juli 2017 Birger Nielsen Hovvejen 5 4534 Hørve Den 13. juli 2017 Skift i dyretype i eksisterende stalde i henhold til anmeldeordningen for husdyrbrug Hovvejen 5, 4534 Hørve. Odsherred kommune modtog den 30. november

Læs mere

Ole Olsen Nordbjergvej Ringsted

Ole Olsen Nordbjergvej Ringsted Ole Olsen Nordbjergvej 32 4100 Ringsted Dato: 11.august 2017 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved udvidelse af dyrehold i eksisterende stald på Nordbjergvej 32 og accept af anmeldelsen Du har anmeldt

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.:

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.: Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø CVR.nr.: 19724174 Februar 2013 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF DYREHOLD I EKSISTERENDE STALDE. 4 BAGGRUND...

Læs mere

Anmeldelse af skift i dyretype efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 31. Ashøjvej 10, 7760 Hurup 4.

Anmeldelse af skift i dyretype efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 31. Ashøjvej 10, 7760 Hurup 4. Anmeldelse af skift i dyretype efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 31 Ashøjvej 10, 7760 Hurup 4. marts 2016 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af

Læs mere

Randers Kommune meddeler, at ændringen af dyreholdet ikke udløser krav om tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget efter Husdyrloven 2.

Randers Kommune meddeler, at ændringen af dyreholdet ikke udløser krav om tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget efter Husdyrloven 2. 1 - Afgørelse om skift i dyretype og etablering af mød Hører til journalnummer: 09.17.40-G01-1-17 Henrik Ruhoff Asfergvej 28 8981 Spentrup Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT MELLEM DYRETYPER

TILLADELSE TIL SKIFT MELLEM DYRETYPER TILLADELSE TIL SKIFT MELLEM DYRETYPER efter 29 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kvæg Hovsørvej 40, 7700 Thisted 22. august 2017 Generelle forhold Anmeldelse efter 29 i Bekendtgørelse

Læs mere

11 afgørelse om ikke godkendelsespligtig etablering af ensilageopbevaringsanlæg. Hestbjergvej Aulum

11 afgørelse om ikke godkendelsespligtig etablering af ensilageopbevaringsanlæg. Hestbjergvej Aulum Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 11 afgørelse om ikke godkendelsespligtig etablering af ensilageopbevaringsanlæg Hestbjergvej 5 7490 Aulum Afgørelsesdato:

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kilsgårdvej 4, 7700 Thisted 22. juni 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse

Læs mere

Afgørelse om lovliggørelse og samtidig udvidelse af ensilagesilo på Lovtrup Vestermark 31, 6360 Tinglev

Afgørelse om lovliggørelse og samtidig udvidelse af ensilagesilo på Lovtrup Vestermark 31, 6360 Tinglev Digital annonce Aabenraa Kommune Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 7. marts 2017 Sagsnr.: 17/6903 Kontakt: Jon Kjær Jensen Direkte tlf.: 7376 6286 E-mail: jkje@aabenraa.dk

Læs mere

10-tilladelsen meddeles til eksisterende anlæg samt øvrige faste konstruktioner. Der sker ingen anlægsmæssige ændringer.

10-tilladelsen meddeles til eksisterende anlæg samt øvrige faste konstruktioner. Der sker ingen anlægsmæssige ændringer. Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 20-12-2016 Sagsnr.: 16/33751 Kontakt: Jon Kjær Jensen Direkte tlf.: 7376 6286

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift i dyretype efter 29 på Nørgård, Rødebrovej 6, Linde, 7600 Struer den 31. august 2017 TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 1 af 8 Afgørelse

Læs mere

Tilladelse til velfærdsudvidelse

Tilladelse til velfærdsudvidelse Tilladelse til velfærdsudvidelse Efter 30 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Gl. Feggesundvej 26, 7742 Vesløs 26. april 2016 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt til miljøgodkendelsen af husdyrbruget, Lyngskovvej 1, 6200 Aabenraa, matr.nr. 28 m.fl.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt til miljøgodkendelsen af husdyrbruget, Lyngskovvej 1, 6200 Aabenraa, matr.nr. 28 m.fl. Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 21-06-2017 Sagsnr.: 17/18464 Kontakt: Susanne Niman Jensen Direkte tlf.: 7376 7480 E-mail: snj@aabenraa.dk

Læs mere

Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30. Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7.

Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30. Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7. Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30 Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7. januar 2016 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift i dyretype efter 29 på Nygård, Vilhelmsborgvej

Læs mere

Miljøafgørelse om opførelse af 2 kornsiloer på Klattrupvej 37, 6200 Aabenraa

Miljøafgørelse om opførelse af 2 kornsiloer på Klattrupvej 37, 6200 Aabenraa Digital Annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 23-05-2017 Sagsnr.: 17/11233 Kontakt: Nikolaj Mazanti Aaslyng Direkte tlf.: 7376 8100 E-mail: nmaa@aabenraa.dk

Læs mere

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget på Krathusevej 1 A, 6330 Padborg

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget på Krathusevej 1 A, 6330 Padborg Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 09-02-2016 Sagsnr.: 15/36118 Dok.løbenr.: 42110/16 Kontakt: Susanne Niman Jensen

Læs mere

AFGØRELSE om etablering af silo på ejendommen Korsvej 3, 5953 Tranekær

AFGØRELSE om etablering af silo på ejendommen Korsvej 3, 5953 Tranekær Rubenlund Agro A/S Ulrik Bremholm Korsvej 3 Helletofte 5953 Tranekær Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk

Læs mere

10-tilladelse til husdyrproduktionen på. Sejstrupvej 7a, 7840 Højslev. Stor race kvier 7-26 mdr.

10-tilladelse til husdyrproduktionen på. Sejstrupvej 7a, 7840 Højslev. Stor race kvier 7-26 mdr. 10-tilladelse til husdyrproduktionen på Sejstrupvej 7a, 7840 Højslev Stor race kvier 7-26 mdr. v/ Frank Jessen, Sejstrupvej 7a, 7840 Højslev Ansøger: Navn: Adresse: Frank Jessen Sejstrupvej 7a, 7840 Højslev

Læs mere

#split# Tilladelse til etablering af opsamlingstank til restvand (overfladevand samt mælkerumsvand) fra plansiloerne på Smerstedvej 63, 9760 Vrå

#split# Tilladelse til etablering af opsamlingstank til restvand (overfladevand samt mælkerumsvand) fra plansiloerne på Smerstedvej 63, 9760 Vrå #split# Henrik Larsen Smerstedvej 63 9760 Vrå Plan og Miljø Dato: 17-11-2015 Sags. nr.: 09.17.40-P19-1-15 Sagsbeh.: Lise Laursen Lokaltlf.: +4599455520 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 9945 4545

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Østerenden 19, 8762 Flemming

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Østerenden 19, 8762 Flemming Torben Sommer Lindbækvej 16 8763 Rask Mølle Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 627-L04-000790 Sagsnr.:

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK WWW.STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde

Læs mere

Afgørelse om dispensation fra afstandskrav til naboskel og sø på husdyrbruget Østerskovvej 57, 6340 Kruså

Afgørelse om dispensation fra afstandskrav til naboskel og sø på husdyrbruget Østerskovvej 57, 6340 Kruså Digital annonce Til kommunens hjemmeside Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 24-08-2017 Sagsnr.: 17/23798 Kontakt: Jon Kjær Jensen Direkte tlf.: 7376 6286 E-mail: jkje@aabenraa.dk Afgørelse

Læs mere

Tilladelse til etablering af dyrehold på Nørrebækvej 15, 6360 Tinglev

Tilladelse til etablering af dyrehold på Nørrebækvej 15, 6360 Tinglev Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 13-06-2014 Sagsnr.: 13/37265 Dok.nr.: 158166/14 Kontakt: Morten

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt til husdyrbruget Bolderslevskovvej 23, 6392 Bolderslev, matr.nr. 7 m.fl. Bolderslev, Bjolderup

Afgørelse om ikke godkendelsespligt til husdyrbruget Bolderslevskovvej 23, 6392 Bolderslev, matr.nr. 7 m.fl. Bolderslev, Bjolderup Kultur, Miljø & Erhverv Team Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 15-09-2014 Sagsnr.: 14/26475 Dok.nr.: 15 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper - Odensevej 50, 5540 Ullerslev.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper - Odensevej 50, 5540 Ullerslev. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Til sagens parter Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk sikkerepost@nyborg.dk Sagsansvarlig: Elisabeth Oxenbøll Sørensen Tlf. 6333 6835

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift i dyretype efter 29 på Lundgård, Hjermvej 98, 7560 Hjerm den 25. august 2017 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift i dyretype på husdyrbruget

Læs mere

TILLADELSE TIL ØKOLOGI

TILLADELSE TIL ØKOLOGI TILLADELSE TIL ØKOLOGI efter 37 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Slagtesvin Dollerupvej 1, 7700 Thisted Den 8. september 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 37 i Bekendtgørelse

Læs mere

29 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af tank til overfladevand fra ensilagesilo

29 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af tank til overfladevand fra ensilagesilo Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 29 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af tank til overfladevand fra ensilagesilo I/S Yllebjerg

Læs mere

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for udvidelse

Læs mere

Afgørelse om dispensation til afstandskrav fra naboskel til etablering af gyllebeholder med teltoverdækning på Sønderborgvej 185, 6200 Aabenraa

Afgørelse om dispensation til afstandskrav fra naboskel til etablering af gyllebeholder med teltoverdækning på Sønderborgvej 185, 6200 Aabenraa Digital annonce Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 14. marts 2017 Sagsnr.: 17/3823 Kontakt: Susanne Niman Jensen Direkte tlf.: 7376 7480 E-mail: snj@aabenraa.dk

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af etablering af opbevaringsanlæg til husdyrgødning

Læs mere

Afgørelse om opførelse af maskinhal på Hellevad-Bovvej 5, 6230 Rødekro

Afgørelse om opførelse af maskinhal på Hellevad-Bovvej 5, 6230 Rødekro Digital annonce Til kommunens hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 29-05-2017 Sagsnr.: 17/15756 Kontakt: Jon Kjær Jensen Direkte tlf.: 7376 6286 E-mail:

Læs mere

TILLADELSE TIL AT GENNEMFØRE ÆNDRINGER UDEN FOR- UDGÅENDE MILJØGODKENDELSE

TILLADELSE TIL AT GENNEMFØRE ÆNDRINGER UDEN FOR- UDGÅENDE MILJØGODKENDELSE DPL Vålse Vesterskovvej 28a 4840 Nørre Alslev CVR nr. 20365404 7. MATRS 2017 TILLADELSE TIL AT GENNEMFØRE ÆNDRINGER UDEN FOR- UDGÅENDE MILJØGODKENDELSE Guldborgsund Kommune har den 2. marts 2017 modtaget

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af svinebruget beliggende Fugdalvej 8, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af svinebruget beliggende Fugdalvej 8, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af svinebruget beliggende Fugdalvej 8, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 2. november 2016 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Afgørelse om skift af dyretype på husdyrbrug ejendommen Siø 12, 5900 Rudkøbing CVR nr

Afgørelse om skift af dyretype på husdyrbrug ejendommen Siø 12, 5900 Rudkøbing CVR nr Jørgen Pedersen Siø 12 5900 Rudkøbing Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 03-07-2017 J. nr. 17/5233 Ref:

Læs mere

Afgørelse efter 28 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen om. 1 om etablering af en ensilageplads på ejendommen Ølsted Søndergård,

Afgørelse efter 28 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen om. 1 om etablering af en ensilageplads på ejendommen Ølsted Søndergård, Svend Nielsen Søndergårdsvej 3 8723 Løsning Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 613-L01-000091 Sagsnr.:

Læs mere

Anmeldelse af erhvervsmæssigt dyrehold

Anmeldelse af erhvervsmæssigt dyrehold Anmeldelse af erhvervsmæssigt dyrehold Bruges ved registrering, etablering, udvidelse eller ændring Gælder for erhvervsmæssigt dyrehold, som ikke er omfattet af reglerne om godkendelse/tilladelse efter

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af fulde stalde efter 30 på

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af fulde stalde efter 30 på Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af fulde stalde efter 30 på Mellemvej 17 7790 Thyholm 7. august 2017 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved udvidelse af dyreholdet i eksisterende stalde

Læs mere

Henrik Marcus Pedersen Næbbevej 18 A Bråde 4560 Vig. Den 4. marts Natur, Miljø og Trafik

Henrik Marcus Pedersen Næbbevej 18 A Bråde 4560 Vig. Den 4. marts Natur, Miljø og Trafik Henrik Marcus Pedersen Næbbevej 18 A Bråde 4560 Vig Den 4. marts 2015 Natur, Miljø og Trafik Skift i dyretype i eksisterende stalde i henhold til anmeldeordningen for husdyrbrug Næbbevej 18A, Bråde, 4560

Læs mere