Budgetforslag. For perioden 1. oktober 2020 til 30. september Variable udgifter 21%

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetforslag. For perioden 1. oktober 2020 til 30. september Variable udgifter 21%"

Transkript

1 2 For perioden 1. oktober 22 til 3. september 221 Henlæggelse/ Opsparing 33% Prioritetydelse mv. 24% Faste udgifter 22% Variable udgifter 21% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige af afdelingens aktiviteter og forbrug. Variable udgifter er afhængige af forbruget i afdelingen. Henlæggelser er afhængige af afdelingens ønsker og forventninger til vedligeholdelse. Dette er afdelingsbestyrelsens udkast til budget, som vil blive forelagt til godkendelse på afdelingsmødet Antal boliger : 188 Huslejen vil stige i procent : 1,4% Antal bolig m² Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år 7 Gennemsnitlig leje i boliger pr.m² pr. år : 644 1

2 Udgifter Konto nr. 15 Nettokapitaludgifter 16 Ejendomsskatter 17 Vandudgifter 1 Renovation 11 Forsikringer 111 Afdelingens energiforbrug 112 Bidrag til boligorganisationen 113 Afd. bidrag til Byggefonden 114 Renholdelse 115 Almindelig vedligehold 116 Planlagt vedl.& fornyelse Dækket af henlæggelser 117 Istandsættelse fraflytning Dækket af henlæggelser 118 Særlige aktiviteter 11 Diverse udgifter Henlæggelse Afvikling af forbedringsarbejder Tab ved lejeledighed & fraflytning. Dækket af henlæggelser 131 Andre renter 132 Ydelse vedr. driftsstøtte 133 Afvikling af underskudssaldo Andre ekstraordinære udgifter Samlede udgifter i alt Omk. Regnskab Budget Budget Ændring art 218/1 21/2 22/21 Prio. y Faste Variab. Variab Faste Variab Faste Faste Variab Variab Variab Variab Variab Variab Variab Variab Henl Prio. y Variab Variab Variab. Prio. y. Faste Variab Indtægter 21 Boligafgifter & leje Boliger Erhverv / Institution Kældre mm. Garager & Carporte Lejetillæg / Merleje 22 Renteindtægter 23 Andre ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt Underskud Lejeændring Boliger 1,4% 2

3 15 Nettokapitaludgifter Boligafdelingen er ved opførelsen finansieret med kreditforeningslån: enten obligationslån eller indekslån. For obligationslån er ydelsen den samme hvert år. For indekslån reguleres den årlige ydelse i takt med inflationen. Hvis afdelingen modtager ydelsesstøtte til låneydelsen reguleres denne også i takt med inflationen. I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1. kr Ejendomsskatter Ejendomsskatten fastsættes på grundlag af ejendomsvurderingen og grundskyldspromillen. Sidst kendte grundvurdering, fratrukket fradrag for forbedringer mm.: Forventet grundskyldspromille : kr ,3 Beregning af ejendomskatten i budgetåret : Sidste kendte betalt ejendomskat kr 845. Beregnet på grundlag af kr Forventet maksimal stigning af ejendomsskatten (Grundskatteloft) 2,% Den forventede ejendomsskat beregnes på grundlag af Grundværdien Hvis der ikke havde været "skatteloft", så havde afdelingens udgift til ejendomsskat været kr 84. så skatteloftet har begrænset afdelingens udgifter til ejendomskatter med i alt kr. I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1. kr Vandudgift Vandudgiften kan opdeles i vandpris inkl. vandafledning og afgifter til måler og kloak. Vi har lavet en beregning foretaget ud fra forventet forbrug og forventet pris. Forventet vandforbrug i m³ Forventet pris pr. m³: Forventet udgift til vand Kr. Forventet udgift til måler/kloak 1 x Kr. I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1. kr. - 1 Renovation Den faste renovationsafgift betales til kommunen. Pris i Forventet Prisen inkl. forventet stigning på 2% 22 Antal Pris 5 m3 undergrundscontainer - ugentlig tømning Vejninger i tons (af indhold i undergrundscontainere) Tømningsbidrag 24 liter - ugentlig tømning Tømningsbidrag 6 liter - ugentlig tømning Indsamlingsordning genbrug Gebyr genbrugspladser Rottebekæmpelse Forventet forbrug til ekstra renovation I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1. kr

4 11 Forsikringer Udgiften til forsikringer er beregnet ud fra seneste præmie + en forventet prisstigning på 3% Udgift sidste regnskab.1 Ejendomsforsikring 141 Kr..2 Løsøre Kr..3 Motorkøretøj, inkl. vægtafgift 7 Kr..4 Andre erhvervsforsikring, f.eks. personale 3 Kr I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1. kr Afdelingens energiforbrug Denne konto omfatter afdelingens fællesudgifter til forbrugsregnskaber samt evt. energimærkning. Forventet el forbrug : Forventet pris pr. KWT : 2,2 Forventet udgift til el Kr. Forventet udgift til måler 1 x 311 I alt Kr. Udgift sidste regnskab Kr. Kr. Forventet udgift til udarbejdelse af varmeregnskab 41 Kr. Forventet udgift til udarbejdelse af vandregnskab 1 Kr. I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1. kr Bidrag til boligorganisationen Honoraret er sammensat af administrationsbidrag til RandersBolig og til egen boligorganisation. Dette udgør ifølge boligorganisationens budget: Antal administrationsenheder 226 Til RandersBolig pr. enhed 3.125, I alt Kr. Til egen boligorganisation pr. enhed 58, I alt Kr..1 Administrationsbidrag i alt pr. enhed 4.83, I alt Kr..2 Bidrag til dispositionsfond pr. enhed I alt Kr..3 Bidrag til arbejdskapitalen pr. enhed I alt <A I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1. kr Afdelingens pligtmæssige bidrag til Byggefonden Afdelinger der er taget helt eller delvist i brug før 1. januar 17, skal betale et årligt bidrag til Byggefonden, som derefter indbetaler beløbet til Landsbyggefonden. I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1. kr

5 114 Renholdelse Denne konto omfatter afdelingens udgifter til funktionærer og renholdelse. Driftsteam Forventet årlig lønudgift mv. Ekstern Trappevask mv dages trappevask i sommerhalvåret! I alt I alt I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1. kr Almindelig vedligeholdelse Almindelig vedligeholdelse er akutte arbejder i afdelingen. Udgifterne er budgetteret ud fra boligernes alder, stand og erfaringer fra tidligere år. Budgetteret udgift pr. lejemålsenhed 841 I alt Kr. I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1. kr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse På denne konto udgiftsføres de planlagte vedligeholdelsesarbejder, som kan dækkes af afdelingens henlæggelser. Indeværende års henlæggelser føres på konto 12. Se vedlagte vedligeholdelsesplan for de næste 1 år. I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1. kr Istandsættelse ved fraflytning Ved fraflytning har boligafdelingen gennem beboerens boperiode gradvist overtaget en del af forpligtelsen til normalistandsættelse af lejemålet. Normalistandsættelse vil sige maling af vægge og lofter samt rengøring herefter. Udgiften dækkes af de opsparede midler på konto Henlæggelser. I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1. kr

6 118 Særlige aktiviteter Disse udgifter budgetteres ud fra erfaringerne fra tidligere års forbrug..1 Udgifter til fællesvaskeri Kr..2 Udgifter til særlige aktiviteter Kr..3 Udgifter til møde- & selskabslokaler Kr. I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1. kr Diverse udgifter Disse udgifter budgetteres ud fra erfaringerne fra tidligere års forbrug..1 Kontingent til Boligselskabernes Landsforening - udgiver bladet Boligen Afdelingsbestyrelsen - mødeudgifter, telefontilskud, kurser mm Beboerudgifter - afdelingsmøder, juletræsfester, fastelavnsfest, gaver mm Lokalkontors/driftsteams administration - husleje, telefon, kontorudgifter mm Grundejerforeningsbidrag.6 Andre udgifter - gebyr mm. 11. ####### I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1. kr Henlæggelser I en almen boligorganisation, skal der spares op til det planlagte og periodiske vedligeholdelsesarbejde samt udgifter i forbindelse med fraflytning og tab. Dette gøres for at sikre en jævn lejeudvikling. Henlæggelsen beregnes ved hjælp af en likviditetsberegning, så det sikres, at der altid er sparet penge op til de planlagte arbejder. Den årlige prisstigning i vedligeholdelsesplanen er fastsat til 2 %. I hele Udkast År År År År År År År År 1. 2/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/2828/2/23 Primo Henlæg Forbrug = Ultimo Henlæggelse For at styrke afdelingens henlæggelser bliver der henlagt ekstra kr. Kt. 12 Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt Saldo sidste regnskab i hele 1. kr Kt. 121 Henlæggelse til Istandsættelse ved fraflytning (A ordning) Konto Kt. 123 Henlæggelse til Tab ved fraflytning pr. lejemålsenhed 336 Konto I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1. kr

7 Afvikling af forbedringsarbejder En almen boligorganisation kan udføre forbedringer enten ved hjælp af optagelse af realkreditlån eller ved optagelse af lån i de opsparede midler. Disse lån skal tilbagebetales. Saldo Forbedringsarbejde i 1. kr. Udløb år Ydelse Kt. 125 Fremmed lån : Realkredit Danmark () Kr. 4. Realkredit Danmark (1) Kr I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1. kr Tab ved lejeledighed og fraflytning Udgifter til tab ved lejeledighed og fraflytning udgiftsføres her. Tab af manglende lejeindtægt - ved ikke udlejede lejligheder - dækkes af boligorganisationens disp. fond. Tab ved fraflytning dækkes primært af de opsparede midler på konto Henlæggelser. I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1. kr Afvikling af underskud tidligere år Ifølge lovgivningen skal tidligere års underskud afvikles over maksimalt 3 år. Ifølge sidste årsregnskab udgør underskudssaldoen kr Da afdelingen har en underskudssaldo, er der budgetteret med en afvikling af denne. Der afvikles følgende saldo i indeværende regnskabsår - Hvis afdelingen har en opsamlet resultatkonto med overskud, bliver den indtægtsført under konto 23.6 I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1. kr. 1. 7

8 21.6 Kældre m.v. Kælderleje Udlejning antenneplads Lejeforhøjelser : Individuelle forbedringer I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1. kr Renteindtægter Afdelingens indestående i boligorganisationen forrentes med den beregnede rente. Forventet beregnet indestående : I hele År 1. 2/21 Forventet indestående henlæggelser 5.51 Udlæg til forbedringsarbejder (egne midler) Underskudssaldo -3 Andet likviditetspåvirkning, f.eks. ekstra beboerindskud 887 Forventet indestående i regnskabsåret I indeværende budgetår forventes en rentesats på,% Forventet gennemsnitlig indestående kr I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1. kr. - Udarbejdet af : Udarbejdet den : Korrigeret den : Godkendt af afdelingsbestyrelsen den : Godkendt af afdelingsmødet den : Mary Atanesian Januar februar februar 22 8

9 Afsnit / SF Aktivitet 2/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/2 2/3 Vedl. udv. kloak Vedl. udv. belysning Vedl./udsk. parkudstyr Vedl. beplantning Vedl. legepladsudstyr Udsk. legepladsudstyr Udsk. garageporte 1.51 Vedl. p-pladsbelægning Vedl. belægning Nyt asfaltslidlag, Erhverv Vedl. tørregårde Vedl. pergola, Rækkehuse Terræn, konstruktion Udsk. tagbelægning (garager) + tagren 1.3 Ekstern finansiering, Udsk. tagbelægn -1.3 Vedl. murværk/fuger/sålbænke Malerbeh. tørretumbler-rum 61 Malerbeh. kælder 221 Diverse arbejder flyttelejligheder Prøveudtagning skimmel Malerbeh. trappeopgange 23 Rep. kældervægge Maleristandsættelser Udsk. facadebeklædning, Institution Vedl. facadebeklædning, Institution Vedl./malerbeh. udv. træværk (klimask Vedl./malerbeh. altaner Vedl. gulve Udsk. gulvbelægning, Institution 24 24

10 Afsnit / SF Aktivitet 2/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/2 2/3 Vedl. tagbelægning Udsk. tagbelægning + tagrender (inkl. Ekstern finansiering, Udsk. tagbelægn Udsk. tagbelægning (boliger) + tagren 5.88 Ekstern finansiering, Udsk. tagbelægn Udsk. tagbelægning + tagrender (inkl Ekstern finansiering, Udsk. tagbelægn Udsk. tagbelægning + tagnedløb (inkl Ekstern finansiering, Udsk. tagbelægn Udsk. tagbelægning + tagrender (inkl. 55 Vedl./rep trapper Bygning, klimaskærm, facade Udsk. tagbelægning + tagrender (inkl Bygning, klimaskærm, tag Udsk. vinduer (inkl. omk) Etagebolige 5.2 Ekstern finansiering, Udsk. vindue (in -5.2 Udsk. termoruder Udsk. elastiske fuger Vedl. vinduer Udsk. vinduer (inkl. omk) Rækkehuse Ekstern finansiering, Udsk. vinduer (in Udsk. vinduer (inkl. omk) Gårdhavehu 2.5 Ekstern finansiering, Udsk. vinduer (in -2.5 Udsk. vinduer (inkl. omk) Erhverv 847 Ekstern finansiering, Udsk. vinduer (in Udsk. vinduer (inkl. omk) Institution 374 Udsk. vinduer (inkl. omk.) Institution 2 2 Udsk. ovenlysvinduer (inkl. omk) Ræk 451 Udsk. ovenlysvinduer (inkl. omk) Gård 537 Ekstern finansiering, Udsk. ovenlysvin Vedl. udvendige døre

11 Afsnit / SF Aktivitet 2/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/2 2/3 Udsk. facadedøre (inkl. omk) Etagebo Ekstern finansiering, Udsk. facadedøre Udsk. facadedøre (inkl. omk) Rækkeh 1.57 Ekstern finansiering, Udsk. facadedøre Udsk. facadedøre (inkl. omk) Erhverv Udsk. facadedøre (inkl. omk) Institutio Udsk. facadedøre (inkl. omk.) Instituti 4 4 Udsk. døre og vinduesparti i opgange ( Ekstern finansiering, Udsk. døre og vin Udsk. kælderdøre (inkl. omk) Etagebo Udsk. facadedøre (inkl. omk) Gårdhav 42 Ekstern finansiering, Udsk. facadedøre -42 Vedl. tagudhæng Vedl. udhæng, Erhverv Malerbeh. udhæng, Erhverv 6 6 Vedl. inddækninger Vedl. tagrender og nedløb Vedl. taghætter Bygning, klimaskærm, døre, vinduer Udsk. postkasseanlæg 225 Udsk. komfurer Udsk. køleskabe Udsk. vaskemaskiner Udsk. emhætter Bygning, bolig- / erhvervsenhed, ko

12 Afsnit / SF Aktivitet 2/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/2 2/3 Vedl. undergrundscontainer Udsk. sanitet Vedl/udsk. afløb/faldstammer mv Vedl. varmeinstallationer Udsk. tørretumblere Vedl. vaskeriudstyr Udsk. strygerulle 143 Udsk. vandarmatur Vedl. vekslere Udsk. vandure 41 Udsk. vekslere, etageboliger 23 Udsk. vekslere, gårdhavehuse Udsk. radiatorer Udsk. radiatormålere 142 Udsk. ventilationsanlæg Vedl. ventilationsanlæg Udsk. ventilationsanlæg, Institution 84 Vedl. ventilationsanlæg, Institution Bygning, tekniske installationer, aflø Udsk/vedl. maskiner Vedl. el-installationer Udsk. HPFI relæer Vedl. elevator Bygning, tekniske installationer, el o Udsk. energimålere, erhverv Bygning, tekniske installationer, var Udsk. traktorer Materiel, kørende Aktiviteter i alt

13 2 års udvikling i henlæggelserne År Primo Henlæggelse Forbrug Ultimo 22/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Godkendt budget. For perioden 1. oktober 2015 til 30. september 2016. Henlæggelse/ Opsparing. Faste udgifter 15%

Godkendt budget. For perioden 1. oktober 2015 til 30. september 2016. Henlæggelse/ Opsparing. Faste udgifter 15% 2 For perioden 1. oktober 2015 til 30. september 2016 Henlæggelse/ Opsparing 15% Variable udgifter 25% Prioritetydelse mv. 45% Faste udgifter 15% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige af afdelingens

Læs mere

Budget UDKAST. For perioden 1. april 2015 til 31. marts 2016. Henlæggelse/ Opsparing 21% Faste udgifter 10%

Budget UDKAST. For perioden 1. april 2015 til 31. marts 2016. Henlæggelse/ Opsparing 21% Faste udgifter 10% 2 For perioden 1. april 2015 til 31. marts 2016 Henlæggelse/ Opsparing 21% Prioritetydelse mv. 43% Variable udgifter 26% Faste udgifter 10% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige af afdelingens

Læs mere

DAB Administration Slotsherrens Vænge 6. Budget. For perioden 1. januar 2016 til 31. december Henlæggelse/ Opsparing 21% Faste udgifter 11%

DAB Administration Slotsherrens Vænge 6. Budget. For perioden 1. januar 2016 til 31. december Henlæggelse/ Opsparing 21% Faste udgifter 11% 2 For perioden 1. januar 216 til 31. december 216 Henlæggelse/ Opsparing 21% Variable udgifter 17% Prioritetydelse mv. 51% Faste udgifter 11% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige af afdelingens

Læs mere

BUDGET HØJSTRUPHAVE BOLIGER

BUDGET HØJSTRUPHAVE BOLIGER BUDGET 2018 HØJSTRUPHAVE BOLIGER Konto Udgifter nr. 105 Nettokapitaludgifter 106 Ejendomsskatter 107 Vandudgifter 109 Renovation 110 Forsikringer 111 Afdelingens energiforbrug 112 Bidrag til boligorganisationen

Læs mere

Budgetudkast. For perioden 1. april 2013 til 31. marts 2014. Henlæggelse/ Opsparing 18% Faste udgifter 8%

Budgetudkast. For perioden 1. april 2013 til 31. marts 2014. Henlæggelse/ Opsparing 18% Faste udgifter 8% 1 2 For perioden 1. april 2013 til 31. marts 2014 Henlæggelse/ Opsparing 18% Variable udgifter 23% Prioritetydelse mv. 51% Faste udgifter 8% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige af afdelingens

Læs mere

DAB Administration Ældrecentret Broparken. Budget. For perioden 1. januar 2016 til 31. december Henlæggelse/ Opsparing

DAB Administration Ældrecentret Broparken. Budget. For perioden 1. januar 2016 til 31. december Henlæggelse/ Opsparing 2 For perioden 1. januar 216 til 31. december 216 Henlæggelse/ Opsparing 11% Variable udgifter 14% Faste udgifter 11% Prioritetydelse mv. 64% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige af afdelingens

Læs mere

DAB Administration Ældreboligerne Broparken. Budget. For perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016. Henlæggelse/ Opsparing. Faste udgifter 13%

DAB Administration Ældreboligerne Broparken. Budget. For perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016. Henlæggelse/ Opsparing. Faste udgifter 13% 2 For perioden 1. januar 216 til 31. december 216 Henlæggelse/ Opsparing 21% Variable udgifter 21% Prioritetydelse mv. 45% Faste udgifter 13% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige af afdelingens

Læs mere

Budget med ny samdrift

Budget med ny samdrift 2 For perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2017 Henlæggelse/ Opsparing 24% Prioritetydelse mv. 26% Variable udgifter 28% Faste udgifter 22% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige af afdelingens

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang I. Budget. For perioden 1. juli 2014 til 30. juni 2015. Prioritetydelse mv. 12%

Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang I. Budget. For perioden 1. juli 2014 til 30. juni 2015. Prioritetydelse mv. 12% 2 For perioden 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Prioritetydelse mv. 12% Henlæggelse/ Opsparing 33% Faste udgifter 26% Variable udgifter 29% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige af afdelingens

Læs mere

DAB Administration. Ældrecentret Broparken Budget. For perioden. 1. januar 2018 til 31. december Henlæggelse/ Opsparing 11%

DAB Administration. Ældrecentret Broparken Budget. For perioden. 1. januar 2018 til 31. december Henlæggelse/ Opsparing 11% 2 For perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018 Henlæggelse/ Opsparing 11% Variable udgifter 14% Faste udgifter 13% Prioritetydelse mv. 62% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige af afdelingens

Læs mere

Budgetudkast. For perioden. 1. januar 2018 til 31. december Henlæggelse/ Opsparing 14%

Budgetudkast. For perioden. 1. januar 2018 til 31. december Henlæggelse/ Opsparing 14% 2 For perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018 Henlæggelse/ Opsparing 14% Variable udgifter 19% Prioritetydelse mv. 55% Faste udgifter 12% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige af afdelingens

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab Solparken. Budget. For perioden 1. juli 2015 til 30. juni 2016

Lyngby almennyttige Boligselskab Solparken. Budget. For perioden 1. juli 2015 til 30. juni 2016 2 For perioden 1. juli 2015 til 30. juni 2016 Henlæggelse/ Opsparing 25% Prioritetydelse mv. 24% Variable udgifter 29% Faste udgifter 22% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige af afdelingens

Læs mere

Godkendt budget. For perioden 1. oktober 2014 til 30. september 2015. Henlæggelse/ Opsparing 16% Faste udgifter 15%

Godkendt budget. For perioden 1. oktober 2014 til 30. september 2015. Henlæggelse/ Opsparing 16% Faste udgifter 15% 2 For perioden 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Henlæggelse/ Opsparing 16% Variable udgifter 23% Prioritetydelse mv. 46% Faste udgifter 15% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige af afdelingens

Læs mere

Afdeling B8 Budget 2012 Den selvejende almene Boligorganisation Carlshøj. Budget 2012. For perioden 1. januar 2012 til 31.

Afdeling B8 Budget 2012 Den selvejende almene Boligorganisation Carlshøj. Budget 2012. For perioden 1. januar 2012 til 31. Budget 2012 2 For perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012 Prioritetydelse mv. 13% Henlæggelse/ Opsparing 38% Faste udgifter 24% Variable udgifter 25% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige

Læs mere

Ældreboligerne Broparken Budgetudkast. For perioden. 1. januar 2018 til 31. december Henlæggelse/ Opsparing 21% Faste udgifter 13%

Ældreboligerne Broparken Budgetudkast. For perioden. 1. januar 2018 til 31. december Henlæggelse/ Opsparing 21% Faste udgifter 13% 2 For perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018 Henlæggelse/ Opsparing 21% Variable udgifter 22% Prioritetydelse mv. 44% Faste udgifter 13% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige af afdelingens

Læs mere

Afdeling B12 Budget 2012 Den selvejende almene Boligorganisation Carlshøj. Budget 2012. For perioden 1. januar 2012 til 31.

Afdeling B12 Budget 2012 Den selvejende almene Boligorganisation Carlshøj. Budget 2012. For perioden 1. januar 2012 til 31. Budget 2012 2 For perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012 Prioritetydelse mv. 12% Henlæggelse/ Opsparing 37% Faste udgifter 23% Variable udgifter 28% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige

Læs mere

Budgetudkast. For perioden 1. april 2016 til 31. marts 2017. Henlæggelse/ Opsparing 17% Prioritetydelse mv. 45% Faste udgifter 10%

Budgetudkast. For perioden 1. april 2016 til 31. marts 2017. Henlæggelse/ Opsparing 17% Prioritetydelse mv. 45% Faste udgifter 10% Ringsted Boligselskab Kildemarken Budgetudkast Budgetudkast 2 For perioden 1. april 2016 til 31. marts 2017 OBS! Afdelingsbetyrelsens beslutning Henlæggelse/ Opsparing 17% Variable udgifter 28% Prioritetydelse

Læs mere

Esbjerg almennyttige Boligselskab Hjertingparken. Budgetudkast. For perioden. 1. januar 2019 til 31. december Henlæggelse/ Opsparing

Esbjerg almennyttige Boligselskab Hjertingparken. Budgetudkast. For perioden. 1. januar 2019 til 31. december Henlæggelse/ Opsparing 2 For perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019 Henlæggelse/ Opsparing 15% Variable udgifter 16% Prioritetydelse mv. 54% Faste udgifter 15% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige af afdelingens

Læs mere

Budgetudkast. For perioden 1. april 2014 til 31. marts 2015. Henlæggelse/ Opsparing 17% Faste udgifter 9%

Budgetudkast. For perioden 1. april 2014 til 31. marts 2015. Henlæggelse/ Opsparing 17% Faste udgifter 9% 1 2 For perioden 1. april 2014 til 31. marts 2015 Henlæggelse/ Opsparing 17% Variable udgifter 27% Prioritetydelse mv. 47% Faste udgifter 9% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige af afdelingens

Læs mere

Afdeling B9 Budget 2012 Den selvejende almene Boligorganisation Carlshøj. Budget 2012. For perioden 1. januar 2012 til 31.

Afdeling B9 Budget 2012 Den selvejende almene Boligorganisation Carlshøj. Budget 2012. For perioden 1. januar 2012 til 31. Budget 2012 2 For perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012 Prioritetydelse mv. 7% Henlæggelse/ Opsparing 43% Faste udgifter 24% Variable udgifter 26% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige

Læs mere

Esbjerg almennyttige Boligselskab Hjertingparken. Budget. For perioden 1. januar 2017 til 31. december Henlæggelse/ Opsparing

Esbjerg almennyttige Boligselskab Hjertingparken. Budget. For perioden 1. januar 2017 til 31. december Henlæggelse/ Opsparing 2 For perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017 Henlæggelse/ Opsparing 14% Variable udgifter 17% Prioritetydelse mv. 55% Faste udgifter 14% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige af afdelingens

Læs mere

Afdeling B10 Budget 2012 Den selvejende almene Boligorganisation Carlshøj. Budget 2012. For perioden 1. januar 2012 til 31.

Afdeling B10 Budget 2012 Den selvejende almene Boligorganisation Carlshøj. Budget 2012. For perioden 1. januar 2012 til 31. Budget 2012 2 For perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012 Prioritetydelse mv. 8% Henlæggelse/ Opsparing 41% Faste udgifter 24% Variable udgifter 27% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige

Læs mere

Afdeling B15 Budget 2012 Den selvejende almene Boligorganisation Carlshøj. Budget 2012. For perioden 1. januar 2012 til 31.

Afdeling B15 Budget 2012 Den selvejende almene Boligorganisation Carlshøj. Budget 2012. For perioden 1. januar 2012 til 31. Budget 2012 2 For perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012 Prioritetydelse mv. 8% Henlæggelse/ Opsparing 40% Faste udgifter 23% Variable udgifter 29% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige

Læs mere

Budget. For perioden 1. januar 2016 til 31. december Henlæggelse/ Opsparing 15%

Budget. For perioden 1. januar 2016 til 31. december Henlæggelse/ Opsparing 15% Budget 2 For perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016 Henlæggelse/ Opsparing 15% Variable udgifter 18% Prioritetydelse mv. 53% Faste udgifter 14% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige

Læs mere

Afdeling B11 Budget 2012 Den selvejende almene Boligorganisation Carlshøj. Budget 2012. For perioden 1. januar 2012 til 31.

Afdeling B11 Budget 2012 Den selvejende almene Boligorganisation Carlshøj. Budget 2012. For perioden 1. januar 2012 til 31. Budget 2012 2 For perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012 Prioritetydelse mv. 15% Henlæggelse/ Opsparing 47% Faste udgifter 13% Variable udgifter 25% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab Virumgaard. Budget. For perioden 1. juli 2016 til 30. juni Faste udgifter 15%

Lyngby almennyttige Boligselskab Virumgaard. Budget. For perioden 1. juli 2016 til 30. juni Faste udgifter 15% 2 For perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2017 Henlæggelse/ Opsparing 28% Prioritetydelse mv. 36% Variable udgifter 21% Faste udgifter 15% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige af afdelingens

Læs mere

Budget. For perioden 1. januar 2015 til 31. december Henlæggelse/ Opsparing 15%

Budget. For perioden 1. januar 2015 til 31. december Henlæggelse/ Opsparing 15% Budget 2 For perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015 Henlæggelse/ Opsparing 15% Variable udgifter 18% Prioritetydelse mv. 53% Faste udgifter 14% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab Virumgaard. Budget. For perioden 1. juli 2013 til 30. juni 2014. Henlæggelse/ Opsparing 21% Faste udgifter 17%

Lyngby almennyttige Boligselskab Virumgaard. Budget. For perioden 1. juli 2013 til 30. juni 2014. Henlæggelse/ Opsparing 21% Faste udgifter 17% 2 For perioden 1. juli 2013 til 30. juni 2014 Henlæggelse/ Opsparing 21% Variable udgifter 24% Prioritetydelse mv. 38% Faste udgifter 17% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige af afdelingens

Læs mere

Afdeling B14 Budget 2012 Den selvejende almene Boligorganisation Carlshøj. Budget 2012. For perioden 1. januar 2012 til 31.

Afdeling B14 Budget 2012 Den selvejende almene Boligorganisation Carlshøj. Budget 2012. For perioden 1. januar 2012 til 31. Budget 2012 2 For perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012 Prioritetydelse mv. 9% Henlæggelse/ Opsparing 46% Faste udgifter 20% Variable udgifter 25% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige

Læs mere

Esbjerg almennyttige Boligselskab Hjertingparken. Budget. For perioden 1. januar 2014 til 31. december Henlæggelse/ Opsparing

Esbjerg almennyttige Boligselskab Hjertingparken. Budget. For perioden 1. januar 2014 til 31. december Henlæggelse/ Opsparing 2 For perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014 Henlæggelse/ Opsparing 14% Variable udgifter 19% Prioritetydelse mv. 53% Faste udgifter 14% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige af afdelingens

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab Virumgaard. Budget. For perioden 1. juli 2017 til 30. juni Faste udgifter 14%

Lyngby almennyttige Boligselskab Virumgaard. Budget. For perioden 1. juli 2017 til 30. juni Faste udgifter 14% 2 For perioden 1. juli 2017 til 30. juni 2018 Henlæggelse/ Opsparing 28% Prioritetydelse mv. 36% Variable udgifter 22% Faste udgifter 14% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige af afdelingens

Læs mere

Budgetudkast. For perioden. 1. april 2017 til 31. marts Henlæggelse/ Opsparing 16% Faste udgifter 11%

Budgetudkast. For perioden. 1. april 2017 til 31. marts Henlæggelse/ Opsparing 16% Faste udgifter 11% 2 For perioden 1. april 2017 til 31. marts 2018 Henlæggelse/ Opsparing 16% Variable udgifter 28% Prioritetydelse mv. 45% Faste udgifter 11% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige af afdelingens

Læs mere

CARLSHØJ Budget 2013 Afdeling D. Budget 2013. For perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013. Prioritetydelse mv. 8%

CARLSHØJ Budget 2013 Afdeling D. Budget 2013. For perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013. Prioritetydelse mv. 8% Budget 2013 2 For perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013 Prioritetydelse mv. 8% Henlæggelse/ Opsparing 45% Faste udgifter 22% Variable udgifter 25% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II. Budget. For perioden 1. juli 2014 til 30. juni 2015. Prioritetydelse mv. 2%

Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II. Budget. For perioden 1. juli 2014 til 30. juni 2015. Prioritetydelse mv. 2% 2 For perioden 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Prioritetydelse mv. 2% Henlæggelse/ Opsparing 28% Faste udgifter 24% Variable udgifter 46% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige af afdelingens

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab Virumgaard. Budget. For perioden 1. juli 2012 til 30. juni Henlæggelse/ Opsparing 22% Faste udgifter 15%

Lyngby almennyttige Boligselskab Virumgaard. Budget. For perioden 1. juli 2012 til 30. juni Henlæggelse/ Opsparing 22% Faste udgifter 15% 2 For perioden 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Henlæggelse/ Opsparing 22% Variable udgifter 25% Prioritetydelse mv. 38% Faste udgifter 15% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige af afdelingens

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab Solparken. Budget. For perioden 1. juli 2018 til 30. juni Prioritetydelse mv. 7% Variable udgifter 25%

Lyngby almennyttige Boligselskab Solparken. Budget. For perioden 1. juli 2018 til 30. juni Prioritetydelse mv. 7% Variable udgifter 25% 2 For perioden 1. juli 2018 til 30. juni 2019 Prioritetydelse mv. 7% Henlæggelse/ Opsparing 48% Faste udgifter 20% Variable udgifter 25% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige af afdelingens

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab Virumgaard. Budget. For perioden 1. juli 2015 til 30. juni Henlæggelse/ Opsparing 25% Prioritetydelse mv.

Lyngby almennyttige Boligselskab Virumgaard. Budget. For perioden 1. juli 2015 til 30. juni Henlæggelse/ Opsparing 25% Prioritetydelse mv. 2 For perioden 1. juli 2015 til 30. juni 2016 Henlæggelse/ Opsparing 25% Prioritetydelse mv. 38% Variable udgifter 22% Faste udgifter 15% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige af afdelingens

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab Virumgaard. Budget. For perioden 1. juli 2014 til 30. juni Henlæggelse/ Opsparing 25% Prioritetydelse mv.

Lyngby almennyttige Boligselskab Virumgaard. Budget. For perioden 1. juli 2014 til 30. juni Henlæggelse/ Opsparing 25% Prioritetydelse mv. 2 For perioden 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Henlæggelse/ Opsparing 25% Prioritetydelse mv. 34% Variable udgifter 23% Faste udgifter 18% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige af afdelingens

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab Solparken. Budget. For perioden 1. juli 2019 til 30. juni Prioritetydelse mv. 13% Variable udgifter 24%

Lyngby almennyttige Boligselskab Solparken. Budget. For perioden 1. juli 2019 til 30. juni Prioritetydelse mv. 13% Variable udgifter 24% 2 For perioden 1. juli 2019 til 30. juni 2020 Prioritetydelse mv. 13% Henlæggelse/ Opsparing 43% Faste udgifter 20% Variable udgifter 24% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige af afdelingens

Læs mere

Afdeling D Budget 2012 Den selvejende almene Boligorganisation Carlshøj. Budget 2012. For perioden 1. januar 2012 til 31.

Afdeling D Budget 2012 Den selvejende almene Boligorganisation Carlshøj. Budget 2012. For perioden 1. januar 2012 til 31. Budget 2012 2 For perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012 Prioritetydelse mv. 9% Henlæggelse/ Opsparing 42% Faste udgifter 26% Variable udgifter 23% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige

Læs mere

Cæcilieparken Budget Kalundborg almennyttige Boligselskab. Budget. For perioden 1. april 2011 til 31. marts Henlæggelse/ Opsparing 13%

Cæcilieparken Budget Kalundborg almennyttige Boligselskab. Budget. For perioden 1. april 2011 til 31. marts Henlæggelse/ Opsparing 13% Cæcilieparken Budget 20112012 Budget 2 For perioden 1. april 2011 til 31. marts 2012 Henlæggelse/ Opsparing 13% Variable udgifter 24% Prioritetydelse mv. 51% Faste udgifter 12% Faste udgifter og prioritetsydelser

Læs mere

Esbjerg almennyttige Boligselskab Hjertingparken. Budget. For perioden 1. januar 2013 til 31. december Henlæggelse/ Opsparing

Esbjerg almennyttige Boligselskab Hjertingparken. Budget. For perioden 1. januar 2013 til 31. december Henlæggelse/ Opsparing 2 For perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013 Henlæggelse/ Opsparing 14% Variable udgifter 18% Prioritetydelse mv. 54% Faste udgifter 14% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige af afdelingens

Læs mere

Taastrup almennyttige Boligselskab Vesterby. Budget. For perioden 1. juni 2015 til 31. maj 2016. Henlæggelse/ Opsparing 9%

Taastrup almennyttige Boligselskab Vesterby. Budget. For perioden 1. juni 2015 til 31. maj 2016. Henlæggelse/ Opsparing 9% 2 For perioden 1. juni 2015 til 31. maj 2016 Henlæggelse/ Opsparing 9% Variable udgifter 25% Prioritetydelse mv. 51% Faste udgifter 15% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige af afdelingens

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II. Budget. For perioden 1. juli 2012 til 30. juni Prioritetydelse mv. 5%

Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II. Budget. For perioden 1. juli 2012 til 30. juni Prioritetydelse mv. 5% 2 For perioden 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Prioritetydelse mv. 5% Henlæggelse/ Opsparing 28% Faste udgifter 22% Variable udgifter 45% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige af afdelingens

Læs mere

Taastrup almennyttige Boligselskab Vesterby. Budget. For perioden 1. juni 2014 til 31. maj 2015. Prioritetydelse mv. 52%

Taastrup almennyttige Boligselskab Vesterby. Budget. For perioden 1. juni 2014 til 31. maj 2015. Prioritetydelse mv. 52% 1 2 For perioden 1. juni 2014 til 31. maj 2015 Henlæggelse/ Opsparing 9% Variable udgifter 24% Prioritetydelse mv. 52% Faste udgifter 15% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige af afdelingens

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab Budget 2011-2012 1706. Budget. For perioden 1. juli 2011 til 30. juni 2012. Prioritetydelse mv.

Lyngby almennyttige Boligselskab Budget 2011-2012 1706. Budget. For perioden 1. juli 2011 til 30. juni 2012. Prioritetydelse mv. Lyngby almennyttige Boligselskab Budget 20112012 1706 Budget 2 For perioden 1. juli 2011 til 30. juni 2012 Prioritetydelse mv. 5% Henlæggelse/ Opsparing 28% Faste udgifter 22% Variable udgifter 45% Faste

Læs mere

CARLSHØJ Budget 2013 Afdeling A1. Budget 2013. for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013. Prioritetydelse mv. 13% Variable udgifter 30%

CARLSHØJ Budget 2013 Afdeling A1. Budget 2013. for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013. Prioritetydelse mv. 13% Variable udgifter 30% Budget 2013 2 for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013 Henlæggelse/ Opsparing 32% Prioritetydelse mv. 13% Faste udgifter 25% Variable udgifter 30% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde. 25. februar 2015 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A

Ordinært afdelingsmøde. 25. februar 2015 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A 1901246 Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG I Til beboerne DAGSORDEN Afdelingsmøde den 25. februar 2015 Udsendt den 18. februar 2015 MDR201400649 Side 1 af 4 1705 BIG 1705 / Lejer 26022014 19:00

Læs mere

CARLSHØJ Budget 2013 Afdeling A2. Budget for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013

CARLSHØJ Budget 2013 Afdeling A2. Budget for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013 Budget 2013 2 for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013 Prioritetydelse mv. 13% Henlæggelse/ Opsparing 33% Faste udgifter 23% Variable udgifter 31% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II. Budget. For perioden til 30. juni Prioritetydelse mv. 5% Henlæggelse/ Opsparing 27%

Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II. Budget. For perioden til 30. juni Prioritetydelse mv. 5% Henlæggelse/ Opsparing 27% 2 1. juli 2013 For perioden til 30. juni 2014 Prioritetydelse mv. 5% Henlæggelse/ Opsparing 27% Faste udgifter 23% Variable udgifter 45% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige af afdelingens

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj Til beboere i Afdeling Fruehøj Brorsonsvej 13-63, Herning Grundtvigsvej 22-74, Herning Fruehøjvej 14-38, Herning Herning, den 28/8 215 Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj Til brug ved det ordinære

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab Virumgaard. Budget. For perioden 1. juli 2018 til 30. juni Faste udgifter 14%

Lyngby almennyttige Boligselskab Virumgaard. Budget. For perioden 1. juli 2018 til 30. juni Faste udgifter 14% 2 For perioden 1. juli 2018 til 30. juni 2019 Henlæggelse/ Opsparing 28% Prioritetydelse mv. 36% Variable udgifter 22% Faste udgifter 14% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige af afdelingens

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Klosterparken

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Klosterparken Til beboere i Afdeling Klosterparken Virkelyst 11 122, Gjellerup 74 Herning Herning, den 28/8 215 Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Klosterparken Til brug ved det ordinære afdelingsmøde mandag den 12/9

Læs mere

Sådan læser du din afdelings REGNSKAB OG BUDGET

Sådan læser du din afdelings REGNSKAB OG BUDGET Hvad går din husleje til? Hos Brabrand Boligforening synes vi, det er vigtigt, at du som beboer i en af vores afdelinger er bekendt med, hvad din husleje går til. Udgifterne forbundet med den daglige drift

Læs mere

Budget 2014. RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle 11 2610 Rødovre. Afdeling 7. Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0

Budget 2014. RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle 11 2610 Rødovre. Afdeling 7. Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0 Afdeling 7 Budget 2014 Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0 Ny gennnemsnitlig årlig leje pr. m 2 589 Eksempler på husleje Antal m 2 Husleje 2013 Ændring Husleje 2014 64,49 3.128

Læs mere

Ringsted Boligselskab Kildemarken. Budget. For perioden 1. april 2018 til 31. marts Henlæggelse/ Opsparing 16% Faste udgifter 10%

Ringsted Boligselskab Kildemarken. Budget. For perioden 1. april 2018 til 31. marts Henlæggelse/ Opsparing 16% Faste udgifter 10% 2 For perioden 1. april 2018 til 31. marts 2019 Henlæggelse/ Opsparing 16% Variable udgifter 23% Prioritetydelse mv. 51% Faste udgifter 10% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige af afdelingens

Læs mere

Rødovre almennyttige Boligselskab Sibeliusparken. Budget. For perioden 1. oktober 2017 til 30. september Henlæggelse/ Opsparing.

Rødovre almennyttige Boligselskab Sibeliusparken. Budget. For perioden 1. oktober 2017 til 30. september Henlæggelse/ Opsparing. 2 For perioden 1. oktober 217 til 3. september 218 Henlæggelse/ Opsparing 15% Variable udgifter 22% Prioritetydelse mv. 48% Faste udgifter 15% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige af afdelingens

Læs mere

Budget 2015 for Faxe Boligselskab, afd. 1

Budget 2015 for Faxe Boligselskab, afd. 1 Faxe Boligselskab, afd. 1 DAB Faxe Boligselskab Budget 2015 for Faxe Boligselskab, afd. 1 Lejeændring i procent : Lejereguleringens konsekvenser: Boliger: 1,46% Boligtype Nuvær. Ny leje Ændring 43,50 m

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Til beboere i Afdeling Dalgasparken Dalgas Allé 2-6 7400 Herning Herning, den 2/9 2016 Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Til brug ved det ordinære afdelingsmøde tirsdag den 13/9 2016, klokken

Læs mere

I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal. Familieboliger 18,00 18, ,00. I alt 18,00 18, ,00

I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal. Familieboliger 18,00 18, ,00. I alt 18,00 18, ,00 Budget 2019 Ibrugtagningsår: 2002 Skæringsdato for varmeregnskab: 31/12 I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal Familieboliger 18,00 18,00 1.672,00 I alt 18,00 18,00 1.672,00 Gennemsnitsleje for

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Søndergade

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Søndergade Til beboere i Afdeling Søndergade Søndergade 2 26 74 Herning Herning, den 2/9 216 Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Søndergade Til brug ved det ordinære afdelingsmøde onsdag den 14/9 216, klokken 17. hos

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Vævergården

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Vævergården Til beboerne i Afdeling Vævergården Gl. Skolevej 12 22, Herning Herning, den 30/8 2016 Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Vævergården Til brug ved det ordinære afdelingsmøde mandag den 12. september 2016,

Læs mere

Budget 2014. RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle 11 2610 Rødovre. Afdeling 3. Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0

Budget 2014. RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle 11 2610 Rødovre. Afdeling 3. Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0 Afdeling 3 Budget 2014 Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0 Ny gennnemsnitlig årlig leje pr. m 2 716 Eksempler på husleje Antal m 2 Husleje 2013 Ændring Husleje 2014 62,07 3.729

Læs mere

Ordforklaringer til budget

Ordforklaringer til budget Ordforklaringer til budget Konto Navn Forklaring Indflydelse NETTOKAPITALUDGIFTER 101 Renter og afdrag på kreditforeningslån. 102 Rentesikring, ydelsesstøtte ungdomsboligbidrag Renter og afdrag for lån

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /9 2018

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /9 2018 FOR PERIODEN 1/10 2017-30/9 2018 Familieboliger: Huslejen er uforandret Årlig Ny leje Nuvær. leje Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² Familieboliger 2 rum 12 945,60 997.920 1.055,33 1.055,33 3 rum 35

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /9 2019

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /9 2019 FOR PERIODEN 1/10 2018-30/9 2019 Familieboliger: Huslejeforøgelsen udgør: 10,80% Ungdomsboliger Huslejeforøgelsen udgør: 10,96% Årlig Ny leje Nuvær. leje Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² Familieboliger

Læs mere

I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal. Familieboliger 18,00 18, ,00. I alt 18,00 18, ,00

I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal. Familieboliger 18,00 18, ,00. I alt 18,00 18, ,00 Budget 2017 Ibrugtagningsår: 2002 Skæringsdato for varmeregnskab: 31/12 I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal Familieboliger 18,00 18,00 1.672,00 I alt 18,00 18,00 1.672,00 Gennemsnitsleje for

Læs mere

Budget Afdelingens budget udviser en stigning på 4,31% Svarende til RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle Rødovre

Budget Afdelingens budget udviser en stigning på 4,31% Svarende til RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle Rødovre Afdeling 1 Budget 2017 Afdelingens budget udviser en stigning på 4,31% Svarende til 68.000 Ny gennnemsnitlig årlig leje pr. m 2 989 Eksempler på husleje Antal m 2 Husleje 2016 Ændring Husleje 2017 49,3

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Hammerthor

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Hammerthor Til beboere i Afdeling Hammerthor Elmegade 5, Hammerum 74 Herning Herning, den 3/8 217 Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Hammerthor Til brug ved det ordinære afdelingsmøde mandag den 11/9 217, klokken

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Hammerthor

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Hammerthor Til beboere i Afdeling Hammerthor Elmegade 5, Hammerum 7400 Herning Herning, den 30/8 2016 Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Hammerthor Til brug ved det ordinære afdelingsmøde mandag den 12/9 2016, klokken

Læs mere

DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /9 2017

DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /9 2017 FOR PERIODEN 1/10 2016-30/9 2017 Familieboliger: Uændret leje Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Familieboliger 2 rum 12 945,60 997.934 1.055,13 1.055,13 3 rum 36

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /4 2019

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /4 2019 FOR PERIODEN 1/5 2018-30/4 2019 Familieboliger: Huslejeforøgelsen udgør: 0,00% Årlig Ny leje Nuvær. leje Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² Familieboliger 1 rum 21 1.181,25 1.179.151 998,22 998,19 2

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Klosterparken

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Klosterparken Til beboere i Afdeling Klosterparken Virkelyst 11 122, Gjellerup 74 Herning Dato: 3/8 217 Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Klosterparken Til brug ved det ordinære afdelingsmøde mandag den 11/9 217, klokken

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Vævergården

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Vævergården Til beboerne i Afdeling Vævergården Gl. Skolevej 12 22, Herning Herning, den 30/8 2017 Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Vævergården Til brug ved det ordinære afdelingsmøde mandag den 11. september 2017,

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Storgaarden

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Storgaarden Til beboere i Afdeling Storgaarden Storgaardvej 18 96 7400 Herning Herning, den 2/9 2016 Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Storgaarden Til brug ved det ordinære afdelingsmøde onsdag den 14/9 2016, klokken

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /9 2019

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /9 2019 FOR PERIODEN 1/10 2018-30/9 2019 Familieboliger: Huslejeforøgelsen udgør: 1,85% Årlig Ny leje Nuvær. leje Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² Familieboliger 2 rum 47 3.713,00 4.042.057 1.088,62 1.068,87

Læs mere

Budget for perioden 01. Januar december 2019

Budget for perioden 01. Januar december 2019 Udgifter Budget for perioden 01. Januar 2019-31. december 2019 Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget Budget Afvigelser 2017 2017 2018 2019 ORDINÆRE UDGIFTER 105.9 * NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling)

Læs mere

Budget for perioden 01. Januar december 2019

Budget for perioden 01. Januar december 2019 Udgifter Budget for perioden 01. Januar 2019-31. december 2019 Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget Budget Afvigelser 2017 2017 2018 2019 ORDINÆRE UDGIFTER 105.9 * NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling)

Læs mere

DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /9 2019

DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /9 2019 FOR PERIODEN 1/10 2018-30/9 2019 Familieboliger: Huslejeforøgelsen udgør: 1,93% Årlig Ny leje Nuvær. leje Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² Familieboliger 2 rum 12 945,60 1.017.185 1.075,70 1.055,33

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Hammerthor

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Hammerthor Til beboere i Afdeling Hammerthor Elmegade 5, Hammerum 74 Herning Herning, den 28/8 218 Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Hammerthor Til brug ved det ordinære afdelingsmøde mandag den 1/9 218, klokken

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016 FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,22% Ungdomsboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,1% Årlig Ny leje Nuvær. leje Leje primo2 Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² pr.

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ / FOR PERIODEN 1/1 2017-31/12 2017 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 2,72% Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Familieboliger 2 rum 4 240,00 209.352 872,30 849,20

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /9 2019

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /9 2019 FOR PERIODEN 1/10 2018-30/9 2019 Familieboliger: Huslejeforøgelsen udgør: 1,59% Ældreboliger Huslejeforøgelsen udgør: 1,17% Årlig Ny leje Nuvær. leje Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² Familieboliger

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /9 2020

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /9 2020 FOR PERIODEN 1/10 2019-30/9 2020 Familieboliger: Huslejeforøgelsen udgør: 2,30% Ældreboliger Huslejeforøgelsen udgør: 1,69% Årlig Ny leje Nuvær. leje Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² Familieboliger

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.472.423,72 3.460.233 3.500.915 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /9 2017

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /9 2017 FOR PERIODEN 1/10 2016-30/9 2017 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 2,4% Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Familieboliger 2 rum 19 1.330,99 1.566.804 1.176,94

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ / FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/1 2017-31/12 2017 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,48% Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Familieboliger 2 rum 70 4.590,00

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ / Afdeling 8, Gyvelvej FOR PERIODEN 1/1 2017-31/12 2017 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 3,81% Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Familieboliger 3 rum 26 1.950,00

Læs mere

Budget Afdelingens budget udviser en stigning på 1,31% Svarende til RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle Rødovre

Budget Afdelingens budget udviser en stigning på 1,31% Svarende til RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle Rødovre Afdeling 6 Budget 2017 Afdelingens budget udviser en stigning på 1,31% Svarende til 26.000 Ny gennnemsnitlig årlig leje pr. m 2 834 Eksempler på husleje Antal m 2 Husleje 2016 Ændring Husleje 2017 41,65

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling North Camp

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling North Camp Til beboerne i Afdeling North Camp Nørregade 9 Kousgaards Plads 4 74 Herning Herning, den 31/8 217 Ordinært afdelingsmøde i Afdeling North Camp Til brug ved det ordinære afdelingsmøde tirsdag den 12/9

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side

Læs mere

Budget for perioden 01. Januar december 2019

Budget for perioden 01. Januar december 2019 Udgifter Budget for perioden 01. Januar 2019-31. december 2019 Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget Budget Afvigelser 2017 2017 2018 2019 ORDINÆRE UDGIFTER 105.9 * NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling)

Læs mere

Budget for perioden 01. Januar december 2018

Budget for perioden 01. Januar december 2018 Udgifter Budget for perioden 01. Januar 2018-31. december 2018 Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget Budget Afvigelser 2016 2016 2017 2018 ORDINÆRE UDGIFTER 105.9 * NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling)

Læs mere

Budget for perioden 01. Januar december 2017

Budget for perioden 01. Januar december 2017 Udgifter Budget for perioden 01. Januar 2017-31. december 2017 Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget Budget Afvigelser 2015 2015 2016 2017 ORDINÆRE UDGIFTER 105.9 * NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling)

Læs mere

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 8 Bornholms Regionskommune

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 8 Bornholms Regionskommune 1 REGNSKAB FOR 2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 8 Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 LBF-nr. 00800 kommunenr. 400 Navn Navn Navn Bornholms Boligselskab

Læs mere

Budget 2017 for. Kastanjehaven

Budget 2017 for. Kastanjehaven for Lejeændring i procent : Lejereguleringens konsekvenser: Boliger: 0,00% Boligtype Nuvær. Ny leje Ændring 61,00 m 2 7.287 7.287 0 62,00 m 2 7.407 7.407 0 63,00 m 2 7.526 7.526 0 64,00 m 2 7.645 7.645

Læs mere

Budget for 2017 for " 43 Ældreboliger"

Budget for 2017 for  43 Ældreboliger for Lejeændring i procent : Lejereguleringens konsekvenser: Boliger: 0,00% Boligtype Nuvær. Ny leje Ændring Rosenhaven 66,00 m 2 5.858 5.858 0 Rosenhaven 68,00 m 2 6.037 6.037 0 Kalvefolden 66,00 m 2 5.858

Læs mere

DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /

DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ / FOR PERIODEN 1/1 2017-31/12 2017 Familieboliger: Uændret leje Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Familieboliger famillieboliger 288 23.634,64 17.751.852 751,10 751,09

Læs mere

Taastrup almennyttige Boligselskab Vesterby. Budget. For perioden 1. juni 2016 til 31. maj Henlæggelse/ Opsparing 11%

Taastrup almennyttige Boligselskab Vesterby. Budget. For perioden 1. juni 2016 til 31. maj Henlæggelse/ Opsparing 11% 2 For perioden 1. juni 2016 til 31. maj 2017 Henlæggelse/ Opsparing 11% Variable udgifter 16% Faste udgifter 15% Prioritetydelse mv. 58% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige af afdelingens

Læs mere

Budget for perioden 01. Januar december 2018

Budget for perioden 01. Januar december 2018 Udgifter Budget for perioden 01. Januar 2018-31. december 2018 Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget Budget Afvigelser 2016 2016 2017 2018 ORDINÆRE UDGIFTER 105.9 * NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling)

Læs mere