Tune Skole -Højen, Skolegade 10. -Lunden, Lundegårdshegnet 9 -SFO, Lundegårdshegnet Tune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tune Skole -Højen, Skolegade 10. -Lunden, Lundegårdshegnet 9 -SFO, Lundegårdshegnet Tune"

Transkript

1 Tune Skole -Højen, Skolegade 10. -Lunden, Lundegårdshegnet 9 -SFO, Lundegårdshegnet Tune Tlf og og SFO Skolenummer Tune den 15. februar 2018 Greve Kommune Borgmesteren, Skole- og børneudvalget, samt Niels Borre En skole én matrikel i Tune Dette memo sendes på baggrund af Tune Skole Skolebestyrelses henvendelse til Greve Kommune i oktober, efterfølgende møde d. 16/11 mellem Pernille Beckmann, Henrik Klem, ejendomschef Niels Borre, samt formand og næstformand fra skolebestyrelsen, Michael Sjørslev og Jannick Hansen og endeligt et inspirationsbesøg på Kroggårdskolen d 14/ Skolebestyrelsen indstiller, at der arbejdes mod en skole på én matrikel, ud fra følgende primære hensyn fordele og ulemper er uddybet i bilag 1: Engagement: Vi skaber en skole i Tune, som fortsat vil være tidssvarende og et fortsat naturligt omdrejningspunkt i byen og som sikrer en fortsat udvikling af Tune. Nærvær: Vi skaber et bedre indlæringsmiljø og ikke mindst et miljø, som fremover vil være i stand til at tiltrække endnu flere dygtige lærere og pædagoger. Den nuværende afstand mellem indskoling og mellemtrin/udskoling resulterer i unødvendig administration, pendling og lærerskift for de enkelte årgange, da det logistisk vanskeligt kan lade sig gøre at dele et lærerskema mellem to matrikler. Respekt for vilkår og økonomi: Økonomisk vil dette være en langt mere rentabel model end at lappe på Højen (og Lunden) i årene fremover. Vi ser de nuværende bygninger som en økonomisk belastning ift. Vedligeholdelse, og ud fra de fakta vi kender til, har vi følelsen af, at vi ender med at have betalt en helt ny skole over de næste 10 år uden at få den. Demokrati: Vi har efterfølgende behandlet emnet i såvel skolebestyrelse som MED-udvalg på Tune Skole, og indholdet i dette memo er afstemt i begge fora og med fuld opbakning. For at sikre en positiv proces herfra, ser vi et forløb, hvor relevante parter i Tune by høres og i videst muligt omfang kan bidrage med input der kan sikre den bedst mulige løsning for Tune. Her og nu, ønsker vi en melding fra jer politikere, om vores forudsætninger er realistiske at honorere inden for de rammer der findes på skole- og ejendomsområdet. Hvis de vurderes at være inden for det muliges kunst, ser vi at Skolebestyrelsen initierer en offentlig demokratisk proces i Tune, hvor først forældreråd og idrætsforening, lokalråd og klub inddrages, for dernæst at runde af med et egentligt borgermøde. Indtil der måtte være hold i at starte den offentlige proces, ser vi det fortsat af afgørende betydning, at disse dialoger fortsættes i fuld fortrolighed, således at det er Skolebestyrelsen, der kan drive og styre kommunikationen i Tune. Fra MED knyttes følgende kommentar: Medarbejderne på Tune skole ser mange fordele ved, at være samlet på én matrikel. Generelt kan nævnes, at mange medarbejdere til deres MUS-samtaler under punktet, Hvordan kan Tune skole blive en bedre arbejdsplads og skole, svarer, at det vil være en stor forbedring, hvis vi blev samlet på én matrikel. Medarbejdernes øvrige begrundelser indgår i fordele/ulemper i bilag 1. 1

2 Forudsætninger Tune skole, Højen og Lunden er en del af Tunes identitet. At samle Tune skole på én matrikel kræver forankring i hele Tune. For at skolebestyrelsen kan have hjertet med i processen og garantere fuld opbakning, er der en række forudsætninger, der skal være opfyldt. Attraktive forhold for SFO og indskoling. Der bør være et særligt fokus på forholdene for SFO og indskoling, ligesom denne skal være placeret som en sammenbygget del af skolen. Et delvist lokalefællesskab er fornuftigt, men SFO en bør have en delmængde af lokaler, som er SFO ens egne, ligesom udendørsarealerne er et stort fokusområde. Vi har et særligt fokus på, at SFO ens egne lokaler skal være rummelige nok til, at 1. april børnene kan gives en god start på deres skoletid. Sikre skoleveje. De trafikale forhold bør have fokus. Hvad vi selv kan tænke os til er, at det vil være hensigtsmæssigt, at indskolingsområdet placeres, således at forældrene naturligt anvender Tune Hallens p-plads. Her er vi dog meget åbne for forvaltningens forslag, blot det trafikale er vurderet og gennemtænkt. Opdateret tidssvarende skole. For mellemtrin og udskoling gælder, at det er væsentligt, at disse årgange også mærker, at vores skole opdateres til år De løsninger vi så på Krogårdsskolen med diners siddegrupper, mindre grupperum som var glasafskærmet og højbordsfunktioner på gangene, syntes som gode løsninger, der vil give indtryk af en ny skole med fokus på læring. Ligeledes kan der givet købes både funktionalitet og billige kvadratmeter ved at etablere en indvendig trappe ned til skolens karate kælder. Vi ser disse kvadratmeter anvendt både som kantine, café og til mange andre aktiviteter. Lunde matriklen som aktiv for hele Tune. Sidst er det ikke irrelevant for byen og dermed ej heller for skolebestyrelsen, hvor klubben placeres, og hvorledes Lunde matriklen i fremtiden anvendes. Hvis matriklen anvendes til børnehave og ældrecenter kan den fortsat ses som et fælles friområde i Tune, hvilket vil have indflydelse på byens opfattelse af planerne om en skole på én matrikel. Skulle planerne om Tune skole på én matrikel blive konkrete, vil vi derfor i samme ombæring bede om en klar politisk udmelding ang. fremtidig anvendelse af Lunde matriklen. Tidshorisont / politisk opbakning. Skolebestyrelsens opbakning er betinget af, at forløbet med at etablere En skole på én matrikel, utvetydigt støttes politisk og tidsrammemæssigt projekteres, rummes og afsluttes inden for den nuværende kommunalvalgsperiode. Oplæg bygninger Da alle er vidende om den dårlige forfatning Tune Skole Højen er i, skal den ombygning og istandsættelse, der skal foretages, være omfattende og gennemgribende. Vi har gennemgået de eksisterende faciliteter med skoleledelsen, og for at kunne integrere Lundens 12 klasser samt SFO på Højen skal den eksisterende bygningsmasse udvides med: 6 rendyrkede klasseværelser Desuden skal der indrettes yderligere lærerarbejdspladser i eksisterende lokaler. I skolebestyrelsen forestiller vi os, at den bedste måde at løse pladsbehovet på er ved en udbygning af Tune skole med 2 nye fingre, placeret i forbindelse med det nuværende 3-kløver. En placering netop her vil åbne op for en ny indskolings-indgang, placeret med indgang fra Tune hallens p-plads, hvilket ift. trafik vil være en fornuftig løsning. Vores forslag er vist på vedhæftede bilag. Der vil ved denne løsning kunne etableres en samlet indskoling i Tune skoles nordvestlige del, og bygningsmassen vil her kunne rumme: Klasseværelser til indskolingen. 2

3 SFO en vil få en mindre delmængde permanente lokaler, ligesom placeringen sikrer let adgang til indskolingsklasseværelser, relevante faglokaler samt Tumlesal og Tune Hallerne. Tune-grupperne og modtageklassen vil fortsat kunne blive på Tune skole. Klubben vil skulle flytte. Her har vi en stor interesse i at find en placering, der sikrer at børnene ser det som naturligt at gå i klub efter skole. Hvad angår mellemtrin og udskoling, så kan disse placeres i eksisterende lokaler. Her vil etableringen af diners, grupperum og højborde på gangene sikre oplevelsen af en skole med udvikling i fokus og en skole hvor folkeskolens læringsformer kan anvendes i et moderne undervisningsmiljø. Alle nuværende lokaler er i væsentlig grad nedslidte. Foruden den allerede projekterede renovering, anser skolebestyrelsen det som et væsentligt signal at indtænke maling af eksisterende lokaler, og at de forsynes med tidssvarende solafskærmning. Det er vores vurdering, at skolebiblioteket bliver klemt men vil kunne rumme indskolingens bøger fra det nuværende skolebibliotek på Lunden. Ligeledes vil der kunne etableres de nødvendige lærerarbejdspladser ved at inddrage eksisterende lokaler. Skolens ledelse vil ved ombygning kunne få de nødvendige kontorer. Endelig vil en aktivering af karate - kælderen muliggøre etablering af café/kantine, som samtidig vil kunne bruges til pædagogiske og sociale formål uden for spisetid gode billige kvadratmeter til en skole, hvor antallet af børn øges væsentligt. Forudsætningen for at denne kan tages i brug, er som minimum etableringen af en indvendig trappe. Oplæg - udendørsarealer SFO og indskoling har på den nuværende Lunde matrikel, fantastiske udendørsarealer med båldal, skovareal, stor legeplads og sportsarealer. Det er svært at forestille sig bedre forhold. Der er i indskolingen allerede et samarbejde mellem Tune skole og Tune IF. Et samarbejde som vi i skolebestyrelsen ved en flytning af indskoling- og SFO til Højen, vil søge at styrke. Det ændrer dog ikke på, at en flytning af indskoling og SFO til Højen vil fordre etablering af legeplads og SFO-udeforhold på Højens matrikel. Skolebestyrelsen forestiller sig, at der i skolegården med fisken etableres en flot og repræsentativ legeplads. Ligeledes forestiller Skolebestyrelsen sig, at der i tilknytning til SFO en etableres ny bålplads / båldal, således at udelivet kan fastholdes. Af hensyn til de trafikale forhold er det ønsket, at der indtænkes en etablering af en kiss- and drive funktion, ligesom der bør etableres en gangsti med god belysning fra Tune hallens p- plads og til indskolingens indgang. Den gamle skolegård ved skolens sydlige del anvendes primært af de større elever. Her ser vi det relevant med ny belægning og belysning, således at risikoen for faldulykker kan mindskes. Oplæg - kommunikation Nærværende skriv er pt. behandlet i Tune skoles MED-udvalg, ligesom Skolebestyrelsen indestår for dette. Med dette brev søger vi en melding fra jer politikere, om vores forudsætninger er realistiske at honorere inden for de rammer der findes på skole- og ejendomsområdet. Hvis vores forudsætninger vurderes at være inden for det muliges kunst, ser vi at Skolebestyrelsen initierer en offentlig demokratisk proces i Tune, bestående af: Workshop med vores egne forældreråd Dialog møder med Tune IF, lokalråd og klub Og afsluttende et borgermøde for samtlige Tunes borgere. Indtil der måtte være hold i at starte den offentlige proces, ser vi det fortsat af afgørende betydning, at disse dialoger fortsættes i fuld fortrolighed, således at det er Skolebestyrelsen, der kan drive og styre kommunikationen i Tune. 3

4 Opsummering Med de mange og tunge påkrævede investeringer i kommunal bygningsmasse i Tune ser Skolebestyrelsen tidspunktet nu som et window of opportunity for at skabe fremtidens skole. Med henvisning til vores oprindelige skriv af 13. oktober 2017 ser vi, at nærværende løsning skaber optimale vilkår for Tune skole, samtidig med at den med lægmands øjne over en 10 årig periode synes økonomisk attraktiv. Skolebestyrelsen ser gerne, at Greve Kommune påbegynder den på mødet den 16/11 foreslåede for-projektering. Ift. for-projekteringen er det væsentligt at sige, at en skrabet minimumsløsning næppe vil kunne finde fodslag i Tune. En forudsætning for skolebestyrelsens fortsatte opbakning er, at de af os opstillede forudsætninger medtages. Bilag Skolebestyrelsens vurdering af fordele- og ulemper ved en skole på én matrikel Skitse over udbygning Med mange hilsener, Michael Sjørslev Formand, Skolebestyrelsen, Tune Skole 4

5 Tune Skole -Højen, Skolegade 10. -Lunden, Lundegårdshegnet 9 -SFO, Lundegårdshegnet Tune Tlf og og SFO Skolenummer Bilag 1 Fordele og ulemper ved en skole på én matrikel Fordele Personale Ingen pendling Bedre elevskemaer Fagfordeling, bedre udnyttelse af lærernes linjefag Lettere at rekruttere lærere med en samlet moderne skole Faglig sparring i hverdagen Elever Moderne forhold, moderniseret skole Færre lærerskift, da lærerne vil kunne fortsætte med eleverne i 4. klasse uden pendling. Søskendeforhold styrkes Pædagogiske initiativer som store læser med små, store og små venner m.m. vil være muligt at etablere på én matrikel. Undervisning Bedre udnyttelse af undervisningsmaterialer til eleverne, da vi ikke er afhængige af, at nogle materialer skal være på begge matrikler, for at kunne tilbyde eleverne materialer svarende til deres niveau Bedre udnyttelse af pædagogisk læringscenter, samt undgå at købe ekstra bøger for at tilgodese alle elever Det pædagogiske personale får mulighed for faglig sparring på tværs af årgangene. Ved at være på to matrikler går der værdifuld viden til spilde mellem indskolingen og mellemgruppen/udskolingen. Den fælles sparring vil samtidigt medføre større forståelse for hinanden og hinandens elevgrupper Lokaler Skolen vil fremstå tidssvarende Lokaler som er egnede til at rumme intentionerne givet med Folkeskolereformen Mulighed for at inddrage karate kælderen billige kvadratmeter Udendørs/trafik Tune Hallerne med omliggende arealer kan inddrages Trafikale forhold kan bedres, hvis Tune Hallernes p-plads indtænkes Tune som helhed Flere muligheder for et større samarbejde med Tune idrætsforening, samt bedre Ulemper Lokaler SFO er begunstiget med mange egne kvadratmeter med mange små rum, hvilket giver plads og gode legeforhold også i dårligt vejr Udendørs/trafik Indskoling og SFO har fantastiske udendørs forhold på Lunden Nogle elever vil opleve at få en anden skolevej, og for elever bosat i Tunes sydlige del vil skolevejen i indskolingsårene blive længere. Tune som helhed Afvikling af skole aktiviten på Lunde matriklen er et følsomt emne. 5

6 mulighed for at benytte faciliteterne ved Tune Hallerne i frikvartererne samt i undervisnings- og SFO-tiden Ledig plads på Lunde-matriklen kan løse behov for flere daginstitutionspladser, ligesom der kan skabes rum for seniorboliger / ældrecenter Økonomi Der kan opnås væsentlige energibesparelser ifm. driften af Tune skole Dobbelte driftsomkostninger til skolebibliotek mv. undgås Ved status quo vil uundgåelige renoveringer over de næste 5 år fordre millioner Fremtidig anvendelse af Lunde matriklen er et følsomt emne 6

7 Tune Skole -Højen, Skolegade 10. -Lunden, Lundegårdshegnet 9 -SFO, Lundegårdshegnet Tune Tlf og og SFO Skolenummer Bilag 2 Skitse over forslået udbygning 7

Referat af skolebestyrelsesmøde onsdag den kl på Tune skole, Højen.

Referat af skolebestyrelsesmøde onsdag den kl på Tune skole, Højen. Tune skole Højen, Skolegade 10. -Lunden, Lundegårdshegnet 9 -SFO, Lundegårdshegnet 11 4030 Tune Tlf. 43 97 32 50 og 43 97 35 60 og SFO 43 97 35 75 tuneskole@greve.dk www.tuneskole.dk. Skolenummer 253006

Læs mere

Ellemarkskolen Høringssvar til masterplan for opdatering af skolernes bygningsmasse

Ellemarkskolen Høringssvar til masterplan for opdatering af skolernes bygningsmasse Ellemarkskolen Høringssvar til masterplan for opdatering af skolernes bygningsmasse 2. marts 2018 Skolebestyrelsens høringssvar til masterplan Ellemarkskolen Skolebestyrelsen på Ellemarkskolen har gennemgået

Læs mere

Bemærkninger til Børne- og Ungeudvalgets møde den 3. september 2014 fra de forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelsen på Strandskolen

Bemærkninger til Børne- og Ungeudvalgets møde den 3. september 2014 fra de forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelsen på Strandskolen Sendt pr. mail til: Medlemmerne af Børne- og Ungeudvalget Greve Kommune Den 3. september 2014 Bemærkninger til Børne- og Ungeudvalgets møde den 3. september 2014 fra de forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelsen

Læs mere

Referat skolebestyrelsesmøde den 8. februar 2018

Referat skolebestyrelsesmøde den 8. februar 2018 Tune skole Højen, Skolegade 10. -Lunden, Lundegårdshegnet 9 -SFO, Lundegårdshegnet 11 4030 Tune Tlf. 43 97 32 50 og 43 97 35 60 og SFO 43 97 35 75 tuneskole@greve.dk www.tuneskole.dk. Skolenummer 253006

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag den kl på Tune skole, Højen.

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag den kl på Tune skole, Højen. Tune skole Højen, Skolegade 10. -Lunden, Lundegårdshegnet 9 -SFO, Lundegårdshegnet 11 4030 Tune Tlf. 43 97 32 50 og 43 97 35 60 og SFO 43 97 35 75 tuneskole@greve.dk www.tuneskole.dk. Skolenummer 253006

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 BESKRIVELSE VESTER HASSING SKOLE FAKTA Adresse Telefon 99824700 E-mail Web Skoleleder Antal elever 466 Antal klasser

Læs mere

Høringspart Høringssvar Forvaltningens bemærkninger

Høringspart Høringssvar Forvaltningens bemærkninger Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 311628 Brevid. 3033265 Ref. LTS Dir. tlf. 46 31 40 93 lenets@roskilde.dk NOTAT: Sammenfatning af høringssvar vedrørende ændring af skolestruktur 7. januar 2019 Byrådet

Læs mere

Mulige skolemodeller i Greves fremtidige skolestruktur

Mulige skolemodeller i Greves fremtidige skolestruktur Mulige skolemodeller i Greves fremtidige skolestruktur Børne-og Ungeudvalget har slut maj og start juni afholdt dialogmøder med skolebestyrelserne i Midt, Nord og Syd om Greves fremtidige skolestruktur.

Læs mere

NOTAT. Emne: Skolestruktur konsekvenser for skoleudbygningsplan version 01. Sagsbeh.: Lene Stevnhoved Sagsnr.: 10/22281

NOTAT. Emne: Skolestruktur konsekvenser for skoleudbygningsplan version 01. Sagsbeh.: Lene Stevnhoved Sagsnr.: 10/22281 SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION NOTAT Emne: Skolestruktur konsekvenser for skoleudbygningsplan version 01 Til: Sagen om skolestruktur Dato: 29. marts 2011 Sagsbeh.: Lene Stevnhoved Sagsnr.: 10/22281

Læs mere

Svar på anmodning om opfølgning på brugertilfredshedsundersøgelsen

Svar på anmodning om opfølgning på brugertilfredshedsundersøgelsen Frederiksberg d. 6. november 2017 Svar på anmodning om opfølgning på brugertilfredshedsundersøgelsen Læsevejledning: Vi har skrevet aktuel status under hvert tema, som de fremgik af det oprindelige høringssvar

Læs mere

Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by

Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by BRORSONSKOLEN, NDR. BOULEVARD 81, VARDE Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by fra skolebestyrelsen på Brorsonskolen. Indledning ved Varde Bys skolebestyrelser. Januar 2013 Brorsonskolen, Ndr.

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne DALBY SKOLE. Dalbyvej 97, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne DALBY SKOLE. Dalbyvej 97, 6000 Kolding Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 214-221 Bind III 6. DALBY SKOLE Dalbyvej 97, 6 Kolding Dalby Skole er en 2-sporet skole for årgangene. 6. klasse. Skole består i dag af en række

Læs mere

Til stede: Michael, Suh, Pelle, Annabel, Claus, Vibeke, Arne, Cita, Benedikte, Martin, Lasse, Torben

Til stede: Michael, Suh, Pelle, Annabel, Claus, Vibeke, Arne, Cita, Benedikte, Martin, Lasse, Torben Tune skole Højen, Skolegade 10. -Lunden, Lundegårdshegnet 9 -SFO, Lundegårdshegnet 11 4030 Tune Tlf. 43 97 32 50 og 43 97 35 60 og SFO 43 97 35 75 tuneskole@greve.dk Skolenummer 253006 Referat af skolebestyrelsesmøde

Læs mere

VELKOMMEN TIL SFO

VELKOMMEN TIL SFO VELKOMMEN TIL SFO 2019-2020 BAVNEHØJ SKOLE, KOLTVEJ 17-19, 8361 HASSELAGER * 87 13 61 60 * bhs@mbu.aarhus.dk * www.bavnehoej-skole.dk VELKOMMEN TIL BAVNEHØJ SKOLES SFO SFO står for skolefritidsordning,

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 BESKRIVELSE LANGHOLT SKOLE FAKTA Adresse Langholt skole Øster Hassingvej 1 9310 Vodskov Telefon 98256579 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

Hvide Sande Skole - læring med udsyn. Til. Tanker om fremtidens Hvide Sande Skole

Hvide Sande Skole - læring med udsyn. Til. Tanker om fremtidens Hvide Sande Skole Hvide Sande Skole - læring med udsyn Til Skolevej 2 6960 Hvide Sande Telefon: 99 74 26 60 Tanker om fremtidens Hvide Sande Skole www.hvidesandeskole.dk hvidesandeskole@rksk.dk Dato: 09. april 2015 To matrikler

Læs mere

Politikerdebat og skolevalg gennemført med stor succes. Pt. arbejdes der på galla på både Absalon og Bjergmarken.

Politikerdebat og skolevalg gennemført med stor succes. Pt. arbejdes der på galla på både Absalon og Bjergmarken. Holbæk By Skole Skolebestyrelsen Dagsorden Skolebestyrelsen Holbæk By Skole Tidspunkt: Onsdag den 27. februar kl. 17.00 ca.19.15 Hvor: Absalon Deltagere: Afbud/fravær: Kristian, Michael, Nikoline Punkt

Læs mere

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud:

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Udnyt alle læringsrum både inde og ude Læringsrum bør indrettes, så eleverne føler sig trygge og inspireres til læring og kreavitet Fleksibel indretning,

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ELLIDSHØJ SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ELLIDSHØJ SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ELLIDSHØJ SKOLE // 2015 BESKRIVELSE ELLIDSHØJ SKOLE FAKTA Adresse Ellidshøj skole Ny skolevej 2 9230 Svenstrup Telefon 99824430 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

5. FÅRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolebakken 5, 8990 Fårup

5. FÅRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolebakken 5, 8990 Fårup Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 FÅRUP SKOLE 5. FÅRUP SKOLE Skolebakken 5, 8990 Fårup Fårup Skole er beliggende i Fårup nordvest for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13 270 elever

Læs mere

ForårsSFO Beskrivelser af de fysiske rammer

ForårsSFO Beskrivelser af de fysiske rammer ForårsSFO Beskrivelser af de fysiske rammer Formelle krav til lokaler Der stilles samme krav til SFO-lokaler, som til forårssfo-lokaler. Krav til undervisningslokalerne adskiller sig fra de to ovenstående

Læs mere

13. SDR. BJERT CENTRALSKOLE

13. SDR. BJERT CENTRALSKOLE Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 13. SDR. BJERT CENTRALSKOLE Engløkke 5 B, 6091 Bjert Sdr. Bjert Centralskole er opført i 1959 og er efterfølgende udbygget flere

Læs mere

Model 1 Alle på uglegårdsskolen

Model 1 Alle på uglegårdsskolen Model 1 Alle på uglegårdsskolen Budget perioden 2012 2015 Udove Forslag skoleudbygningsplan 2012 2013 2014 2015 2016 Uglegårdsskolen Hjemkundskab Uglegårdskolen: Udbygning af Hjemkundskab i sprogklassens

Læs mere

Sønderhaldskolen, i dag kaldet BC-skolen, består af tre parallelle klassefløje i en etage, der bindes sammen af lave tværbygninger indeholdende

Sønderhaldskolen, i dag kaldet BC-skolen, består af tre parallelle klassefløje i en etage, der bindes sammen af lave tværbygninger indeholdende Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 ASSENTOFT SKOLE 2. ASSENTOFTSKOLEN Skolevej 14, Assentoft, 8900 Randers Assentoftskolen er beliggende i udkanten af Assentoft øst for Randers by. Skolen

Læs mere

NOTAT: Fælleslokaler mellem indskoling og SFO

NOTAT: Fælleslokaler mellem indskoling og SFO Velfærdssekretariatet Sagsnr. 282147 Brevid. 2350113 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Fælleslokaler mellem indskoling og SFO 10. august 2016 Folkeskolen skal udfordre alle elever,

Læs mere

306a Folkeskoler - Ønsker fra skolerne BU : Anbefales til prioritering.

306a Folkeskoler - Ønsker fra skolerne BU : Anbefales til prioritering. Nr. Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg 300 Genanskaffelse af IT på skolerne 1.000 0 0 1.000 BU 07.06.16: Anbefales til prioritering. 301 Skolereform

Læs mere

Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi

Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi 13.04. 2015 Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi Skolebestyrelsen ved Midtskolen har på sit møde 26. marts behandlet oplæg til ejendomsstrategi i høring og har følgende kommentarer. Resumé Der har givetvis

Læs mere

Grønhøjskolen er beliggende i Øster Tørslev nordøst for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/ elever fordelt på 15 normalklasser og

Grønhøjskolen er beliggende i Øster Tørslev nordøst for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/ elever fordelt på 15 normalklasser og Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 GRØNHØJSKOLEN 7. GRØNHØJSKOLEN Nørreled 3, Øster Tørslev, 8983 Gjerlev J Grønhøjskolen er beliggende i Øster Tørslev nordøst for Randers. Skolen har i

Læs mere

PEDER LYKKE SKOLEN. Skolen uden døre

PEDER LYKKE SKOLEN. Skolen uden døre PEDER LYKKE SKOLEN Skolen uden døre 1 Velkommen På Peder Lykke Skolen ønsker vi at give børnene de bedste muligheder for at udnytte og udvikle deres sociale og faglige kompetencer. Vi har overskud til

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SULSTED SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SULSTED SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SULSTED SKOLE // 2015 BESKRIVELSE SULSTED SKOLE FAKTA Adresse Sulsted skole Elkærvej 2 9381 Sulsted Telefon 96389200 E-mail Web Skoleleder Antal

Læs mere

SWOT analyser over ønskescenarier. Udarbejdet på møde i Skoleforum den 16. maj 2019

SWOT analyser over ønskescenarier. Udarbejdet på møde i Skoleforum den 16. maj 2019 SWOT analyser over ønskescenarier Udarbejdet på møde i Skoleforum den 16. maj 2019 Baltorpskolen: scenarie status quo Lokal forankret skole Et forældrefællesskab, man kan bygge videre på Kendte trygge

Læs mere

Modtaget 27/10 2014 kl. 10:35 Randers 06/10/2014. Skolebestyrelsen på Tirsdalens Skole har ved møde d. 29. september vedtaget nedenstående

Modtaget 27/10 2014 kl. 10:35 Randers 06/10/2014. Skolebestyrelsen på Tirsdalens Skole har ved møde d. 29. september vedtaget nedenstående Modtaget 27/10 2014 kl. 10:35 Randers 06/10/2014 Høringssvar vedr. forslag til ny skolestruktur i Randers Kommune Skolebestyrelsen på Tirsdalens Skole har ved møde d. 29. september vedtaget nedenstående

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Modernisering, Skægkærskolen

Modernisering, Skægkærskolen Indskoling/SFO (a-klasser) Modernisering, Skægkærskolen Lys (dagslys) Ren luft, genindvindingsanlæg Store faglokaler, hvor der er plads til værkstedsaktiviteter, der ikke skal pakkes ned Store lokaler

Læs mere

EN GOD SKOLESTART TINGBJERG SKOLE FAGLIGHED OG TRIVSEL LEG OG LÆRING FØLGES AD

EN GOD SKOLESTART TINGBJERG SKOLE FAGLIGHED OG TRIVSEL LEG OG LÆRING FØLGES AD EN GOD SKOLESTART TINGBJERG SKOLE GODE FACILITETER FAGLIGHED OG TRIVSEL SKOLENS VISION Skolen hvor hvert barn, gennem læring og trivsel, udvikler sig i et trygt og mangfoldigt fællesskab. Her danner barnet

Læs mere

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Fakta... 2 Mål... 2 Modeller... 3 Model 1... 3 Model 2... 4 Model 3... 5 Model 4...

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VAARST-FJELLERAD SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VAARST-FJELLERAD SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VAARST-FJELLERAD SKOLE // 2015 BESKRIVELSE VAARST FJELLERAD SKOLE FAKTA Adresse Vaarst Fjellerad Skole Hålsvej 4, 9260 Telefon +45 22 69 20 22

Læs mere

NOTAT. Emne: Skolestruktur konsekvenser for skoleudbygningsplan version 02. Sagsbeh.: Lene Stevnhoved Sagsnr.: 10/22281

NOTAT. Emne: Skolestruktur konsekvenser for skoleudbygningsplan version 02. Sagsbeh.: Lene Stevnhoved Sagsnr.: 10/22281 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ NOTAT Emne: Skolestruktur konsekvenser for skoleudbygningsplan version 02 Til: Dato: Sagen om skolestruktur 29. marts 11 Revideret d. 3. maj 11 Sagsbeh.: Lene Stevnhoved

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SEBBER SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SEBBER SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SEBBER SKOLE // 2015 BESKRIVELSE SEBBER LANDSBYORDNING FAKTA Adresse Telefon 98355462 E-mail Web Skoleleder Antal elever 65 Antal klasser 6 Antal

Læs mere

2. I hvilken grad anvender du Fælles Mål for idræt (2014) -...når du laver årsplaner til idrætstimerne?

2. I hvilken grad anvender du Fælles Mål for idræt (2014) -...når du laver årsplaner til idrætstimerne? 1. Bidrager Fælles Mål (2014) positivt til dine idrætstimer? Ja, i høj grad 60 12,4% Ja, i nogen grad 198 40,8% Ja, lidt 163 33,6% Nej, mine timer påvirkes ikke af Fælles Mål 50 10,3% Nej, mine idrætstimer

Læs mere

Høringssvar modtaget 23-09-13. Område 005 Skole- og Børneudvalget Skoler. Institution Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000

Høringssvar modtaget 23-09-13. Område 005 Skole- og Børneudvalget Skoler. Institution Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Høringssvar modtaget 23-09-13 Område 005 Skole- og Børneudvalget Skoler Institution 4000 Kontaktperson Flemming Jørgensen 4000 Afgivet høringssvar som Bruger (bestyrelsesmedlem eller medlem af interesseorganisation)

Læs mere

Punkt 5. Orientering om forslag til bygge- og renoveringsproces: Baggrund hvorfor kommer dette forslag?

Punkt 5. Orientering om forslag til bygge- og renoveringsproces: Baggrund hvorfor kommer dette forslag? Punkt 5 Orientering om forslag til bygge- og renoveringsproces: Baggrund hvorfor kommer dette forslag? Masterplan hvad er de konkrete planer, og hvordan kan de realiseres? Økonomi, finansiering Drøftelse,

Læs mere

11. KONGEÅSKOLEN. Som et led i revisionen af skoleudbygningsplanen har Uddannelsesudvalget besluttet (citat):

11. KONGEÅSKOLEN. Som et led i revisionen af skoleudbygningsplanen har Uddannelsesudvalget besluttet (citat): Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 21-221 Bind III 11. KONGEÅSKOLEN Østergade 8, 658 Vamdrup Kongeåskolen ligger i den østlige del af Vamdrup by og betjener det samlede byområde sammen med Vester

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Højgårdskolen

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Højgårdskolen Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Højgårdskolen 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat bemærkninger...5

Læs mere

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan Bilag 40 Fremtidens Fritidstilbud ved Lundehusskolen Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud fremlægger forvaltningen en ny løsningsmodel

Læs mere

- Velkommen til den nye folkeskole

- Velkommen til den nye folkeskole - Velkommen til den nye folkeskole Velkommen - til den nye skole I august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Det betyder, at Faxe Kommunes elever vil møde en ny og forandret skole, når de møder

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNE. Rødovre Skole Revideret helhedsplan August Udarbejdet af: Bygningsafdelingen og Park- & Naturafdelingen Teknisk Forvaltning

RØDOVRE KOMMUNE. Rødovre Skole Revideret helhedsplan August Udarbejdet af: Bygningsafdelingen og Park- & Naturafdelingen Teknisk Forvaltning RØDOVRE KOMMUNE Rødovre Skole Revideret helhedsplan August 2014 Udarbejdet af: Bygningsafdelingen og Park- & Naturafdelingen Teknisk Forvaltning Bygninger A B C D E F G H I J T Østfløjen (Portbygningen)

Læs mere

Modeller for kapacitetsudvidelse Klub Tempeltræet

Modeller for kapacitetsudvidelse Klub Tempeltræet Modeller for kapacitetsudvidelse Klub Tempeltræet Interessenterne omkring udvidelsen af Klub Tempeltræet har drøftet fordele og ulemper ved tre forskellige modeller for kapacitetsudvidelser: Byggeri på

Læs mere

- Ved hvor alt er på egen matrikel - Spændende med 3 forskellige kulturer og tilgange til skolen - Pendling afveksling inspiration

- Ved hvor alt er på egen matrikel - Spændende med 3 forskellige kulturer og tilgange til skolen - Pendling afveksling inspiration Model 1: - Bibeholdelse af alle 3 matrikler - Godt for lokalmiljøet at alle afdelinger bibeholdes - Skole i alle tre byer - Nærvær bevares for de mindste elever - Børnene kommer fra lokalsamfundet kender

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi

Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi 7. april. 2015 Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi MED udvalget har på sit møde den 7. april behandlet oplæg til ejendomsstrategi i høring og har følgende kommentarer. Vi finder, at det på mange måder

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Faglighed, der giver eleven en basisviden, som kan danne grundlag for videre læring

Faglighed, der giver eleven en basisviden, som kan danne grundlag for videre læring Side 1 af 8 Sammenlignelig brugerinformation Kjellerup Skole Profil og undervisning Pædagogiske principper Skolens målsætning Kjellerup Skole - På vej... På Kjellerup Skole anerkender vi, at tryghed for

Læs mere

1. SKOLENS ORGANISATION 3 2. FAGFORDELING 4 3. TIMEFORDELING 4 4. HOLDDANNELSE/DELETIMER 4 5. SKEMALÆGNING. 4 6. BUDGETPROCEDURE 5

1. SKOLENS ORGANISATION 3 2. FAGFORDELING 4 3. TIMEFORDELING 4 4. HOLDDANNELSE/DELETIMER 4 5. SKEMALÆGNING. 4 6. BUDGETPROCEDURE 5 Principper Indholdsfortegnelse 1. SKOLENS ORGANISATION 3 2. FAGFORDELING 4 3. TIMEFORDELING 4 4. HOLDDANNELSE/DELETIMER 4 5. SKEMALÆGNING. 4 6. BUDGETPROCEDURE 5 7. RESSOURCEANVENDELSE 5 8. SKOLE/HJEM-SAMARBEJDE

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Høringssvar om folkeskolereformen i Guldborgsund Kommune

Høringssvar om folkeskolereformen i Guldborgsund Kommune Guldborgsund Kommune Dato: 31-10-2013 Att.: Deres ref.: Parkvej 37 Vor ref.: Guldborgsund 4800 Nykøbing F. Sagsbehandler: AWO/ Høringssvar om folkeskolereformen i Guldborgsund Kommune Guldborgsund Kommune

Læs mere

Business case. Pilotprojekt - Ny organisering af Hornbæk Skole og Puk

Business case. Pilotprojekt - Ny organisering af Hornbæk Skole og Puk Business case Projekttitel Pilotprojekt - Ny organisering af Hornbæk Skole og Puk Skolebestyrelse, forældrebestyrelse, A-med i skolen og på Puk samt ledelse på Puk og Hornbæk Skole, ønsker en ny organisering,

Læs mere

NOTAT. Byrådet har vedtaget en samlet skoleudbygningsplan for kommunens 3 skoler. Planen justeres årligt i forhold til ændrede behov.

NOTAT. Byrådet har vedtaget en samlet skoleudbygningsplan for kommunens 3 skoler. Planen justeres årligt i forhold til ændrede behov. NOTAT Emne: Skoleudbygningsplan - budgetforslag 2016-2019 (2021) Til: Byrådet Dato: 22. august 2015 Sagsbeh.: JKI/rp Sagsnr.: 15/2060 Skoleudbygningsplan Byrådet har vedtaget en samlet skoleudbygningsplan

Læs mere

BYGGEAVIS GRØNNEMOSE SKOLE. FASE 1, 2 og 3 Januar 2013 Juli 2013

BYGGEAVIS GRØNNEMOSE SKOLE. FASE 1, 2 og 3 Januar 2013 Juli 2013 BYGGEAVIS GRØNNEMOSE SKOLE Indledning Udskoling Mellemtrin Indskoling/SFO Gruppeordning Klub Undervisning Trafik FASE 1, 2 og 3 Januar 2013 Juli 2013 Kære Forældre på Grønnemose Skole INDLEDNING Det er

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt forældrene på Nærum Skole Marts 2007

Tilfredshedsundersøgelse blandt forældrene på Nærum Skole Marts 2007 Tilfredshedsundersøgelse blandt forældrene på Nærum Skole Marts 2007 De forældrevalgte i skolebestyrelsen besluttede at gennemføre en tilfredsundersøgelsen blandt skolens forældre, for dermed at få forældrenes

Læs mere

Augustenborg Børneunivers

Augustenborg Børneunivers Forældrearbejdsgruppe Den 30. og 31. januar 2017 blev der nedsat en forældrearbejdsgruppe bestående af følgende: DAGTILBUD ALS SYD Roland Erik Lorenzen (forældrerådsformand i Børnehaven Augusta) Stephanie

Læs mere

Velkommen til informationsmøde for forældre til kommende skolestartere August 2018

Velkommen til informationsmøde for forældre til kommende skolestartere August 2018 Velkommen til informationsmøde for forældre til kommende skolestartere August 2018 Højvangskolens lederteam Ivan Børsting Skoleleder Helle Albrechtsen, Pædagogisk leder, udskoling Dorthe Kirkegaard Larsen

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skoleåret 2013/14

Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skoleåret 2013/14 Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skoleåret 2013/14 Efter et turbulent år med lockouten i april 13, så glæder vi os til og ser frem til den nye Folkeskolereform, som skal træde i kraft

Læs mere

Tilstandsvurdering. Vester Hornum Skole og LBO Hulen VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

Tilstandsvurdering. Vester Hornum Skole og LBO Hulen VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Tilstandsvurdering Vester Hornum Skole og LBO Hulen VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 6. SEPTEMBER 2017 Indhold 1 Generel information 3 2 Kapacitet i forhold til elevtal/børnetal aktuelt og i forhold til befolkningsprognosen

Læs mere

FÆLLESSKOLEN MASTERPLAN HOPTRUP MARSTRUP VILSTRUP FÆLLESSKOLEN HOPTRUP MARSTRUP VILSTRUP MASTERPLAN FOR SKOLENS UDVIKLING DECEMBER 2012

FÆLLESSKOLEN MASTERPLAN HOPTRUP MARSTRUP VILSTRUP FÆLLESSKOLEN HOPTRUP MARSTRUP VILSTRUP MASTERPLAN FOR SKOLENS UDVIKLING DECEMBER 2012 FÆLLESSKOLEN FÆLLESSKOLEN HOPTRUP MARSTRUP VILSTRUP MASTERPLAN FOR SKOLENS UDVIKLING HOPTRUP MARSTRUP VILSTRUP MASTERPLAN 1 FÆLLESSKOLEN HOPTRUP MARSTRUP VILSTRUP MASTERPLAN FOR SKOLENS UDVIKLING INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

2014_Stor møde_ny_indskoling_maj

2014_Stor møde_ny_indskoling_maj 1 Indskoling aug. 2014 Dagsorden & velkomst kl.17.00 Fællessang (5 min.) Præsentation en tak, lidt historik og forventninger til i dag (15 min.) Folkeskolereformen, det kommunale grundlag (5 min.) Den

Læs mere

Skolereform. Bolderslev Skole

Skolereform. Bolderslev Skole Skolereform Bolderslev Skole Folkets skole anno 2014 Der blæser nye vinde over den danske folkeskole. I december 2013 vedtog Folketinget en ny skolereform, som på alle måder er og bliver mulighedernes

Læs mere

Strukturanalyse. II Indhold og grundlag. II Scenarier. II Rapportindhold. Præsentation for Børne- og Skoleudvalget 5. maj Martin Kronika Fliess

Strukturanalyse. II Indhold og grundlag. II Scenarier. II Rapportindhold. Præsentation for Børne- og Skoleudvalget 5. maj Martin Kronika Fliess Strukturanalyse II Indhold og grundlag II Scenarier II Rapportindhold II Præsentation for Børne- og Skoleudvalget 5. maj 2014 Martin Kronika Fliess mkf@broendum-fliess.dk DAGSORDEN II 1. Kort om analyseindhold

Læs mere

Til. Varde Kommune. Bytoften Varde

Til. Varde Kommune. Bytoften Varde Til Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Høringssvar fra skolebestyrelsen og MED udvalget på Årre Skole på det konkrete strukturforslag udsendt af et flertal i Byrådet. En enig bestyrelse og MED udvalg

Læs mere

Referat/noter til bestyrelsesdag :

Referat/noter til bestyrelsesdag : Referat/noter til bestyrelsesdag 02.02.2019: Tal og bogstavsangivelserne henviser til punkter i agendaen. (Eks. 1A Hoved pkt. 1 under pkt. A) 1A Oplæg fra skolens pædagogisk udvalg MI fremlagde proces

Læs mere

Udviklingsplan for børne- og skoletilbud på Hindsholm

Udviklingsplan for børne- og skoletilbud på Hindsholm Forslag fra gruppe 1. Hindsholm, marts 2007 Udviklingsplan for børne- og skoletilbud på Hindsholm Arbejdsgruppen består af: Niels Lorentsen, medlem af bestyrelsen i Tangloppen. Peter Andersen, medlem af

Læs mere

Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning.

Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning. København, 22. januar 2014 Til Børne- og Ungeudvalget, Københavns Kommune Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning.

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER EGEBAKKEN SPECIALSKOLE, AGERNHUSET // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER EGEBAKKEN SPECIALSKOLE, AGERNHUSET // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER EGEBAKKEN SPECIALSKOLE, AGERNHUSET // 2015 BESKRIVELSE EGEBAKKEN FAKTA Adresse Egebakken Gennem Bakkerne 5 9310 Vodskov Telefon 99824200 E-mail

Læs mere

Gør en god skole bedre. - Et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre. - Et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre - Et fagligt løft af folkeskolen Hvorfor et fagligt løft af folkeskolen Alle børn skal blive dygtigere Dagens folkeskole skal gøre vores børn og unge parate til morgendagens samfund

Læs mere

Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning.

Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning. København, 22. januar 2014 Til Børne- og Ungeudvalget, Københavns Kommune Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning.

Læs mere

Bilag 9 Faglig fordybelse/lektiecafé

Bilag 9 Faglig fordybelse/lektiecafé Opsamling fra spørgeskema til udskolingselever Skoleafdelingen har bedt Fælles Elevråd om at tage stilling til, hvilke af de syv fokusområder, der har været mest relevant for dem at blive hørt i forhold

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse Marts 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 4 Indholdsfortegnelse Børnehaveklasserne skal være på Parkvejskolen...2 7. til 9. klasse skal gå på Kajerødskolen næste skoleår...3 Præsentation af den nye

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE FARSTRUP SKOLE FAKTA Adresse Farstrup Skole Vårvej 9, Farstrup 9240 Nibe Telefon 99824340 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

Skolelederens beretning Generalforsamling den 16. marts 2016 på Tybjerg Privatskole

Skolelederens beretning Generalforsamling den 16. marts 2016 på Tybjerg Privatskole Skolelederens beretning Generalforsamling den 16. marts 2016 på Tybjerg Privatskole Kære forældre. Så gik der endnu et år, skolen er gået ind i sit 5. skoleår og jeg i mit 4. år, som skoleleder på Tybjerg

Læs mere

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer 22. september 2010 Notat om eventuelle behov for bygningsændringer Generelt Skoler Bygge- og anlægsomkostningerne for nybyggeri af skoler er for 2010 i størrelsesordenen kr. 13.000 pr m2 og hertil kommer

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 17. februar 2015 kl Frokoststuen

Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 17. februar 2015 kl Frokoststuen Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 17. februar 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Mølleskolen tlf. 87-943100 www.moelleskolen-ry.dk Formand: Marianne Thorhauge Fraværende: Niels, Gitte 44-2014/15:

Læs mere

Årsrapport 2009 for Ølsted skole

Årsrapport 2009 for Ølsted skole Årsrapport 2009 for Side 1 af 6 1. Sammendrag 2009 har generelt set været et godt år for Ølsted Skole. Vi har en stabil og motiveret medarbejdergruppe og vi har høstet gode resultater på det faglige plan,

Læs mere

TAK FORDI DU VIL DELTAGE I VORES UNDERSØGELSE OM SKOLER OG SFO ER I SOLRØD KOMMUNE HER KAN DU LÆSE OM, HVORDAN DU SVARER PÅ UNDERSØGELSEN

TAK FORDI DU VIL DELTAGE I VORES UNDERSØGELSE OM SKOLER OG SFO ER I SOLRØD KOMMUNE HER KAN DU LÆSE OM, HVORDAN DU SVARER PÅ UNDERSØGELSEN 1 TAK FORDI DU VIL DELTAGE I VORES UNDERSØGELSE OM SKOLER OG SFO ER I SOLRØD KOMMUNE HER KAN DU LÆSE OM, HVORDAN DU SVARER PÅ UNDERSØGELSEN Hvad gør du? Du begynder din besvarelse ved at kl på pilen i

Læs mere

Høringssvar i forbindelse med Kommunalbestyrelsens forslag til skolestrukturændringer i Faaborg.

Høringssvar i forbindelse med Kommunalbestyrelsens forslag til skolestrukturændringer i Faaborg. Høringssvar i forbindelse med Kommunalbestyrelsens forslag til skolestrukturændringer i Faaborg. Faaborg d. 30.7.2015 I forbindelse med den politiske beslutning om at nedlægge og omstrukturere Sund-/ og

Læs mere

11. HOBROVEJENS SKOLE

11. HOBROVEJENS SKOLE Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 11. HOBROVEJENS SKOLE HOBROVEJENS SKOLE Gethersvej 36, 8900 Randers Hobrovejens Skole er beliggende i Randers Midtby. Skolen har i skoleåret 2012/13 431

Læs mere

Side 1. Oplæg til skolestruktur i Øst Oktober Høringssvar

Side 1. Oplæg til skolestruktur i Øst Oktober Høringssvar Side 1 Oplæg til skolestruktur i Øst Oktober 2010 - Høringssvar 1. Resume af dette Høringssvar Mariagerfjord Kommune har udarbejdet et forslag til ny fremtidig skolestruktur i kommunen. Dette forslag er

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Ringkøbing-Skjern Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Ringkøbing-Skjern Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Ringkøbing-Skjern Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for: Amagerskolens SFO Amagerskolens SFO Amagervej 35 6900 Skjern Fakta Amagerskolens SFO er en SFO med børn

Læs mere

Fremtidens Fritidstilbud ved Katrinedals Skole

Fremtidens Fritidstilbud ved Katrinedals Skole Bilag 72 Fremtidens Fritidstilbud ved Katrinedals Skole Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud, fremlægger forvaltningen en ny løsningsmodel

Læs mere

Strategi. Fremtidens folkeskole 2012-2016. Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1

Strategi. Fremtidens folkeskole 2012-2016. Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1 Strategi Fremtidens folkeskole 2012-2016 Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1 Strategi Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 2 Sammen skaber vi udfordrende læringsmiljøer med plads til fællesskaber, fornyelse og

Læs mere

Møde med nærdemokratiudvalget

Møde med nærdemokratiudvalget Møde med nærdemokratiudvalget 18. Januar 2012 EMNER Sammenhold Byudvikling Trafiksikkerhed Skolen 2 Byudvikling Sammenhold Byudvikling hvad ønsker Resenbro Lokalråd? Realisering af lokalplaner for golfgrundene

Læs mere

Vibeskolen Skolebestyrelsesmøde Referat

Vibeskolen Skolebestyrelsesmøde Referat Tid og sted Til stede Afbud fra Referent Ordstyrer Sang, kage, frugt Vibeskolen Skolebestyrelsesmøde Referat 7. april 2014 kl. 18.30 21.00 afdeling Ullerslev Lene Jørgensen, Helle Lorenzen, Birgitte Bendt,

Læs mere

Resenbro Skolebestyrelses besvarelse på de fremsendte spørgsmål

Resenbro Skolebestyrelses besvarelse på de fremsendte spørgsmål Silkeborg Kommunes dialog med skolebestyrelser angående ny skolestruktur Resenbro Skolebestyrelses besvarelse på de fremsendte spørgsmål 1. Hvilke muligheder ser I lokalt for at imødekomme fremtidens krav

Læs mere

AUGUSTENBORG SKOLE FORÆLDRE- ORIENTERING. Forældre til elever i kommende børnehaveklasser.

AUGUSTENBORG SKOLE FORÆLDRE- ORIENTERING. Forældre til elever i kommende børnehaveklasser. AUGUSTENBORG SKOLE FORÆLDRE- ORIENTERING Forældre til elever i kommende børnehaveklasser. Augustenborg Skole 2010 28. november 2012 Augustenborg Skole 2 AUGUSTENBORG SKOLE 450 elever 30 klasser 39 lærere,

Læs mere

12. MUNKEVÆNGETS SKOLE

12. MUNKEVÆNGETS SKOLE Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 201-2021 Bind III 12. MUNKEVÆNGETS SKOLE Munkevænget 2, 6000 Kolding Munkevænget Skole er bygget i etaper i perioden 197 1980. Skolen er opført som en skolelandsby,

Læs mere

17/18. Referat af skolebestyrelsesmøde på Tranbjergskolen. Møde nr. Mødelokalet på Tranbjergskolen, afdeling Grønløkke Allé. Mandag d. 21.

17/18. Referat af skolebestyrelsesmøde på Tranbjergskolen. Møde nr. Mødelokalet på Tranbjergskolen, afdeling Grønløkke Allé. Mandag d. 21. Referat af skolebestyrelsesmøde på Tranbjergskolen Mødelokalet på Tranbjergskolen, afdeling Grønløkke Allé 17/18 Møde nr. 1 Mandag d. 21. august 2017 18:00 21:00 Referent Sannie Ilona Leth Deltagere i

Læs mere

Forslag til ny ledelsesstruktur

Forslag til ny ledelsesstruktur Forslag til ny ledelsesstruktur J.nr.: 17.00.00.A00 Sagsnr.: 14/3702 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler, at at Børne, Fritids og Kulturudvalget udvælger det eller de scenarier, man ønsker at arbejde

Læs mere

Anerkendelse Fællesskab Lyst til at lære INDSKOLINGEN

Anerkendelse Fællesskab Lyst til at lære INDSKOLINGEN Anerkendelse Fællesskab Lyst til at lære INDSKOLINGEN Kære elever og forældre I denne folder kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen i indskolingen på Haldum-Hinnerup Skolen. Vi

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

Dialogmøde mellem udvalget for Børn og Skole og alle dagtilbuds- og skolebestyrelser, den 20. november 2018.

Dialogmøde mellem udvalget for Børn og Skole og alle dagtilbuds- og skolebestyrelser, den 20. november 2018. Dialogmøde mellem udvalget for Børn og Skole og alle dagtilbuds- og skolebestyrelser, den 20. november 2018. Status på evalueringen af dagtilbuds- og skolestrukturen samt resultatet af arbejdsvurdering-

Læs mere