Referat fra Korpsrådsmøde i Det Danske Spejderkorps november 2012 på Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Korpsrådsmøde i Det Danske Spejderkorps 2012 10.-11. november 2012 på Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten"

Transkript

1 Referat fra Korpsrådsmøde i Det Danske Spejderkorps november 2012 på Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten Mødet blev indledt lørdag den 10. november kl Spejdercheferne Marianne Karstensen og Morten Kerrn-Jespersen indledte mødet med at byde alle velkommen. Spejdercheferne bød særligt velkommen til gæster fra KFUM-Spejderne, De grønne pigespejdere, Dansk Spejderkorps Sydslesvig, Danske Baptisters Spejderkorps, Spejderskolen Korinth, Brejning Efterskole, Spejder Sport, Spejderhjælpen, Pindstrup Centret, Torben Mølby (International Commissioner for WOSM) og Spejdernes Lejr. a: valg af dirigent og referent Til dirigenter valgte Korpsrådet Kristian Storgaard og Henriette Mygind Krempel, som herefter overtog ledelsen af mødet. Dirigenterne takkede for valget og konstaterede mødets lovlighed og lovlige varsling. Mødet blev afholdt indenfor perioden november, jf. DDS' love Dato og sted for korpsrådsmøde var oplyst på dds.dk medio marts 2012 og i lederbladet Wide den 18. juni 2012, og dermed var mødet annonceret inden 1. juli, jf. DDS' love Alle medlemmer af Korpsrådet havde senest den 19. oktober 2012 fået udsendt mødemateriale med post, hvilket var mere end 21. dage før mødet, jf. DDS' love Til referenter valgte Korpsrådet Merete Stryhn Rahbek Lohse og Michael Nyerup. Til stemmetællere valgte Korpsrådet Luise Østerlund Sanderhoff, formand for stemmetællerne, og ansatte fra korpskontoret. Dirigenterne konstaterede, at der ved mødets start var 411 stemmeberettigede medlemmer af Korpsrådet til stede. Dirigenterne gennemgik mødematerialet og dagsordenen og sikrede sig, at både dagsordenen og mødets forløb var i overensstemmelse med korpsets love. b: godkendelse af forretningsorden Dirigenterne gennemgik kort mødets forretningsorden. Korpsrådet godkendte derefter mødets forretningsorden. Forretningsordnen foreskriver, at der skal nedsættes et redaktionsudvalg. Til dette valgte Korpsrådet Sven Krarup Nielsen (formand), Mette Grønvold (næstformand), Katja Salomon Johansen (Korpsledelsens repræsentant), Aage Larsen (Jens Bang Division, divisionsrepræsentant), Bo Moosdorf Nielsen (Rething Gruppe, grupperepræsentant) og Johan Ulrichs Olsen (6.-7. Sundby Gruppe, grupperepræsentant). 1

2 c: beretning fra Korpsledelsen Spejdercheferne supplerede mundtligt den skriftlige beretning, der var tilsendt Korpsrådets medlemmer sammen med det øvrige materiale. Spejdercheferne fremhævede vigtigheden i, at lederne i Det Danske Spejderkorps agerer som betydningsfulde voksne samt korpsets ambitioner, mål og udviklingsplaner, herunder hvorledes korpsledelsen i det forgangne år fortsat har fokus på at støtte gruppernes udvikling. To videofilm om Det Danske Spejderkorps centrale udvalg blev vist for at illustrere, hvad der arbejdes med i de forskellige udvalg, hvad der er nået i det forgangne år, samt hvilke fokuspunkter udvalgene vil have i det kommende år. Spejdernes Lejr blev fremhævet, især for den store folkelige opmærksomhed på spejderarbejdet, som er skabt som følge deraf samt en øget anerkendelse fra det officielle Danmark. Denne øgede opmærksomhed skyldes især den store mediedækning samt spejdernes mange gode oplevelser på lejren. Derfor blev der også rettet en stor tak til lejrens mange hjælpere fra DDS, som havde deltaget i planlægningen og afholdelsen af lejren samt en særlig tak til de 2 medlemmer af lejrledelsen Pernille Mikkelsen, Benny Agergaard og Erik Aabjerg Friis, formand for Spejdernes Lejrs bestyrelse. Spejdercheferne uddybede endvidere, at de erfaringer, der er skabt af Spejdernes Lejr, nu skaber grobund for endnu flere fælles løsninger på tværs af de fem spejderkorps, således at spejderne kan blive endnu stærkere aktører i samfundet, og at flere børn og unge kan stifte bekendtskab til spejderværdierne. Der blev opfordret til at søge fælles løsninger i lokalsamfundet samt bidrage til debatterne senere på dagen omhandlende lejren. Spejdercheferne kunne samtidig fortælle, at medlemstallet var steget, således at DDS har rundet medlemmer, det største antal medlemmer i 5 år. Dette tal skyldes især, at grupperne er blevet bedre til at fastholde deres medlemmer. Man opfordrede til at gøre brug af de mange tilbud, som der gives til grupperne i den kommende tid. Adventurespejderløbene bidrager til at spejderne får noget at fortælle deres kammerater om, og spejdercheferne opfordrede alle grupper til at skabe de gode historier til den lokale presse. Spejdercheferne fremhævede også vigtigheden af at gøre brug af de medier, de unge bruger. Således er der i fællesskab med de andre spejderkorps blevet lavet en app som kan downloades til SMART-phones, Woopapp en, som giver børnene mulighed for at rykke spejderarbejdet med hen til der, hvor de er. Der blev opfordret til at gøre brug af Woop-app en ved PR-arrangementer og deslige i grupperne. Til slut takkede spejdercheferne alle ledere for deres kæmpe engagement samt korpskontoret for deres store indsats i det daglige. Elisabeth Brautsch Sand spurgte spejdercheferne, hvorledes adventurespejd kunne udbredes til en større del af spejderarbejdet. Til dette svarede Spejderchef Morten Kerrn-Jespersen, at Korpsledelsen arbejder på at skabe rammerne for arbejdet, at man håber at grupper og divisioner vil bruge rammen og lade sig inspirere i forhold til deres lokale arrangementer. Desuden opfordrede Louise Lennon fra udvalget DDS Program til at deltage i deres debatter senere på weekenden, da de der ville komme ind på, hvad der allerede er gjort. Jesper Bengtsen fra Hammershøj Gruppe udtrykte, at der manglede PR rettet mod forældre til de yngste spejdere, da det er derfra de fleste nye medlemmer kommer. Til dette svarede Spejderchef Marianne Karstensen, at det er et fokusområde. Man fortalte om, hvordan Naturens Dag i 2013 kan blive en platform for lokalt PR til forældre og kommende spejdere. Der var mulighed for at debattere beretningen i debatrunden lørdag eftermiddag. 2

3 Inden beretningen blev sat til afstemning søndag formiddag, gennemgik Mads Kolte-Olsen kort debatten, der var foregået lørdag eftermiddag. Mads Kolte-Olsen havde været alene til debatten, og der var derfor ingen yderligere kommentarer til beretningen. Korpsledelsens beretning blev sat til afstemning søndag formiddag, og beretningen blev godkendt af Korpsrådet. d: fremlæggelse af årsregnskab for 2011 og estimat for 2012 Karen Vejby og Jørgen Svenstrup fra Korpsledelsen fremhævede de vigtigste punkter i årsregnskabet for 2011 samt estimat for 2012, der var trykt i dets fulde længde i det tilsendte mødemateriale. På baggrund af dette var der debat i debatrunden lørdag eftermiddag. Mads Helmer-Hansen gennemgik debattens hovedpunkter søndag formiddag. Der var fra debatten en opfordring til Korpsledelsen om at bruge korpsets midler til gavn for medlemmerne og ikke opbygge mere formue. Dette tog Korpsledelsen til efterretning. Regnskabet for 2012 blev sat til afstemning søndag formiddag og godkendt af Korpsrådet med tydeligt flertal. e: væsentlige beslutninger om korpsets fremtid Dirigenterne orienterede om, at man i 2013 vil fortsætte arbejdet med den udviklingsplan som blev godkendt af Korpsrådet i Der var derfor ikke forslag til ny udviklingsplan eller afstemning herom. f: behandling af beslutningsforslag Der var ikke modtaget forslag til behandling. g: behandling af lovforslag Der var ikke modtaget forslag til behandling. h: vedtagelse af budget for 2013, herunder fastsættelse af kontingent for 2013 Karen Vejby og Jørgen Svenstrup fra Korpsledelsen gennemgik og uddybede budget Korpsledelsen oplyste, at Korpsledelsen har prioriteret, at budgettet for 2013 følger de samme strategiske prioriteringer og hovedprincipper, som man lagde vægt på i Korpsledelsen foreslog, at korpskontingentet for 2013 reguleres med nettoprisindekset, således at korpskontingentet for 2012 fastsættes til 295,50 kroner. Beregningen var angivet i det tilsendte mødemateriale. 3

4 Der blev opfordret til at benytte sig af debatten, såfremt man havde spørgsmål til budgettet. På baggrund af dette var der debat i debatrunden lørdag eftermiddag. Fra debatten kunne Mads Helmer-Hansen orientere om, at der blev opfordret til, at korpsledelsen i gode tider investerer langsigtet i gruppernes og korpsets udvikling. Ændringsforlag til kontingent for 2013 Der var indkommet et ændringsforslag til kontingent for 2013: Vi foreslår, at kontingentet fastsættes til 200,- Forslagsstillere: Mikael Lund (DDS Brande Gruppe), Ingelise Christensen (Gram Hvaler), Dorthe S. Hedegaard (Rødding Gruppe) Ændringsforslaget og konsekvenserne af det blev debatteret i en af de åbne debatter søndag formiddag, og konsekvensberegninger for budgettet fremgik af det forslagsmateriale, der var tilgængeligt søndag morgen. Svend Krarup Nielsen gennemgik søndagens debatrunde. Der havde været en god debat om korpsets budgetlægning, og hvordan det bedst understøtter det lokale arbejde. Morten Kjær Lennon fra De Blå Haslevspejdere spurgte ind til, hvilke dele af Korpsledelsen der ønskede at trække sig, såfremt forslaget blev vedtaget. Til dette svarede Spejderchef Morten Kerrn-Jespersen, at dette var en personlig stillingtagen. Martin Steenstrup fra Sydhav Division spurgte ind til konsekvenserne, hvis det skulle vise sig, at budgettet ikke blev vedtaget. Til dette svarede dirigenten, at kontingentet i så fald ville forblive som i 2012, samt at Det Danske Spejderkorps ikke ville have et budget, hvilket ville forhindre Korpsledelsen i at foretage større investeringer eller iværksætte nye initiativer, der ikke fremgik af det tidligere budget. Dirigenterne bragte ændringsforslaget til afstemning. Korpsrådet forkastede forslaget med tydeligt flertal. Herefter blev det samlede budget for 2013, herunder kontingentet som foreslået af Korpsledelsen, sat samlet til afstemning. Budgettet inklusive kontingent blev vedtaget med tydeligt flertal. l: Valg af revisor Korpsledelsen indstillede Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab til genvalg. Der var ikke andre kandidater, og Korpsrådet godkendte valget. m: Eventuelt Svend Erik Bodi fra Friends of European Scouting fortalte om deres projekter i Østeuropa. Friends of European Scouting laver fundraising til østeuropæiske landes spejderarbejde, men det er en udfordring at få pengene fra de østeuropæiske korpskontorer ud til grupperne. Derfor opfordrede han til, at grupper med spejdervenner i Østeuropa søger penge til projekter i disse lande. John E. Hansen fra Pindstrup Centret fortalte om de mange tilbud og nyeste aktiviteter, som centret tilbyder. Centret har til formål at lade børn, unge og familier med handicaps møde hinanden og være sammen med børn, unge og familier uden handicaps. 4

5

Referat Korpsledelsens møde 4. 6. februar 2011

Referat Korpsledelsens møde 4. 6. februar 2011 Referat Korpsledelsens møde 4. 6. februar 2011 Deltagere Marianne Karstensen, Morten Kerrn-Jespersen, Thomas Brøgger, Karen Vejby, Jørgen Svenstrup, Louise Lennon, Erik Aabjerg Friis, David Hansen, Mia

Læs mere

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse 9.-10. NOVEMBER INDHOLD 03 Velkommen til Korpsrådsmødet 2013 04 Valget er dit! 06 Udviklingsplan 2011-14 for Det Danske Spejderkorps 08 Korpsledelsens beretning 16 Økonomisk overblik 18 Regnskab 22 Budget

Læs mere

ordene er i spil spot på fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november

ordene er i spil spot på fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november !?!??!??! spot på ordene er i spil fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november ordene er i spil indhold 05 Velkommen til Korpsrådsmødet 2012 06 Sæt spot på fremtiden 08 Årets tema Debat 10 Spot på Spejd

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Deltagere Morten Kerrn-Jespersen, Marianne Karstensen, Søren Eriksen, Rasmus Jensen, Karen Vejby, Katja Salomon Johansen, Erik Aabjerg Friis, Christine Fribert

Læs mere

Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014

Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014 Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014 Dagsorden: 1. Velkomst, praktiske oplysninger 2. Valg af dirigent og referent 3. Beretning fra divisionsledelsen med

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE Førerstævnet 2011 - Rebild Efterskole Udgivet af Danske Baptisters Spejderkorps Sats og layout Stine Suhr Skovgård Print Korpskontoret

Læs mere

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat fra divisionsrådsmøde d. 16-04-2015 Dagsorden: a. Valg af dirigent og referent b. Beretning fra divisionsledelsen c. fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse d. behandling

Læs mere

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1 Lovhæfte 2013-2015 lovhæfte 1 INDHOLD 3 Grundlov ( 1-9) 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) 5 I Overordnede principper ( 1-8) 7 II Gruppen ( 9-22) 12 III Divisionen ( 23-33) Kolofon Lovhæfte Det

Læs mere

DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2013 Nr. 1

DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2013 Nr. 1 Marts 2013 Nr. 1 DIVISIONSLEDELSEN DC Martin Steenstrup, Torkilstrupvej 8,4863 Eskildstrup 25 882522 DK Susanne Graae, Nr. Alslev Vestergade 7, 4840 Nr.A. 28 639630 DA Martin Andersen, Sølvgade 26, 4840

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune Ordinær generalforsamling Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00 Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg Velkomst og valg af stemmetællere.

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011.

Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011. Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011. Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere a. Dirigent: Lene Diemer b. Referent: Jette Bennetzen c. Stemmetællere:

Læs mere

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Godt 60 forældre, ledere og spejdere var med på forældreweekend på Høbjerghus, hvor rådsmødet foregik i forbindelse med

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO 21.04.2015 STED Tinghallen DELTAGERE Der var mødt ca. 400 medlemmer, der tilsammen repræsenterede 794 stemmer. Hele bestyrelsen var mødt. DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT 2.

Læs mere

Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus

Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Jørgen Damgaard, der blev valgt uden

Læs mere

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Mandag den 5. marts 2012 klokken 17.00 i DAB In i DR Byen, Emil Holms Kanal 20, 0999 København C. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

DFF REFERAT Generalforsamling 29. august 2009

DFF REFERAT Generalforsamling 29. august 2009 DFF REFERAT Generalforsamling 29. august 2009 DANSKE FORSTKANDIDATERS FORENING, GENERALFORSAMLING 2009, LØRDAG DEN 29. AUGUST 2009, KL. 10.00 Ferskvandscenteret, Silkeborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper.

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper. REFERAT Repræsentantskabsmøde 2011 13. november 2011 9:00 15:00 1 Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Christian Nicolai Ørum Petersen fra Århus Klatreklub. Der var ingen andre forslag og

Læs mere

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referent: Helene Holbeck Kannegaard Dirigent: Uffe Engsig Referatet er godkendt af dirigenten den 8. maj 2014. Der var 50

Læs mere

Dansk ICYE s ordinære generalforsamling. Søndag den 12. april 2015 Klokken 10-16 (Morgenmad 9-10)

Dansk ICYE s ordinære generalforsamling. Søndag den 12. april 2015 Klokken 10-16 (Morgenmad 9-10) Dansk ICYE s ordinære generalforsamling Søndag den 12. april 2015 Klokken 10-16 (Morgenmad 9-10) U-huset Klosterport 4A, 3. sal. 8000 Arhus C Klosterport 4A, 3.sal DK 8000 Århus C tlf. +45 8618 0715 icye@icye.dk

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012.

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referent: Klubchef Arne K. Larsen AGCs Formand, William Grahn, bød velkommen og gik herefter over til dagsordenen. Punkt 1: Valg af

Læs mere

VELKOMMEN I BESTYRELSEN

VELKOMMEN I BESTYRELSEN VELKOMMEN I BESTYRELSEN Indhold Formål 4 De Blå værdier 5 Organisationen 6 Sammensætning af bestyrelsen og gruppen 8 Bestyrelsens opgaver 10 Gruppens økonomi 14 Uddannelse 16 Udvikling af gruppen 17 Lokalt

Læs mere

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe Årsberetning 2014 3. Silkeborg Gruppe Fastelavnsfest og generalforsamling Dagsorden for generalforsamlingen Invitation til fastelavnsfest og generalforsamling Bestyrelsen i 3. Silkeborg vil gerne invitere

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde for DDS Søndermark Gruppe d. 4.2.2015

Referat fra Grupperådsmøde for DDS Søndermark Gruppe d. 4.2.2015 Referat Grupperådmøde DDS Søndermark Gruppe 04.02.2015 Side 1 af 7 Referat fra Grupperådsmøde for DDS Søndermark Gruppe d. 4.2.2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Referat af Repræsentantskabsmøde

Referat af Repræsentantskabsmøde Referat af Repræsentantskabsmøde Dato: 26. februar 2014 Sted: Foreningshuset, Randers gymnastiske Forening, Udbyhøjvej 189, 8930 Randers NØ. Deltagere, bestyrelsen: Mikael Bach Langå Håndbold Klub Torben

Læs mere