Øko no mie n, he runde r s to re tab på BADMINTON, var de t sto re

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Øko no mie n, he runde r s to re tab på BADMINTON, var de t sto re"

Transkript

1

2 PENTAX Ve d fo to grafe ring satser de fle ste på kame rae ts auto m atik - o g på he lde t. Hvis fo rho ld e ne e r pe rfe kte, kan re sultate t da o gså b live ganske go dt. Me n til de m so m kræ ve r et fulde ndt fo to hve r gang, til de m so m ge rne vil sæ tte e t pe rs o nligt præ g på b ille de t, til de kræ sne o g de kre ative, har Pe ntax ud vikle t M Z-5. Ve rde ns m indste 35 mm spe jlre fle kskame ra. Avanc e re t te kno lo gi. 3 -punkts auto fo c us. Spo t auto fo c us. Eneståe nde lysm åle rsyste m. Klassisk de sign. Sto re dre je knappe r give r et go dt o ve rb lik. Fo r yd e rlige re info rm atio n ko ntakt din fo to fo rhandle r.

3 D B F O G Ø K O N O M IE N F o r s id e n : B A D M I N T O N s d y g t i g e te g n e r, H a n s K r i s t i a n P e d e r s e n, h a r te g n e t d e n n e h e r l ig e s o m m e r t e g n i n g, s o m m a r k e r e r a t k e t s je r e o g f j e r b o l d e i d e k o m m e n d e u g e r b lo t b r u g e s v e d s o m m e r le j r e o g s t r a n d h y g g e. G o d s o m m e r t i l a lle. A f H a n s H e n r i k F lø e, D B F s f o r m a n d Øko no mie n, he runde r s to re tab på BADMINTON, var de t sto re diskussio nse m ne på DBFs re præ se ntantskab sm ø de. En lille millio n af fo rm ue n fo rs vunde t s o m dug fo r so le n, på grund af dårlig styring o g o pfø lgning fra FU's side, m e dfø rte ve rbale ø re tæ ve r til Fo rre tningsudvalge t. Danmarks Idræ t-fo rbund måtte o gså stå fo r skud, med baggrund i, at en de l af unde rskudde t kunne he nfø re s til tilbage ho ldte tips-/ re de gø re ls e sm idle r, so m var anve ndt i o ve re nsste m m e lse me d tidlige re aftaler melle m DIF o g DBF. Situatio ne ns alvo r fø rte til en afvisning af b ud ge to plæ gge t fo r / 9 7, s o m ble v he nvist til Ho ve dbe s tyre ls e n fo r en grundige re analyse af DBFs indtæ gte r, he runde r en afklaring med DIF ve drø re n de re de gø re ls e s m idle rne. Ho ve dbe s tyre ls e n skal sikre, at udviklinge n ve nde s, såle de s at målsæ tninge n o m en e ge nkapital på 1 miil. kro ne r atte r o pfylde s. En s væ r ø ve lse, s pe c ie lt fo rdi b e spare lse r på en lang ræ kke o m råder, auto m atisk m e dfø re r mindre tilskud o g indtæ gte r ø vrigt. Ønske t o m en stæ rke re intern styring, en stæ rke re po litisk pro file ring i fo rho ld til DIF o g nationale samt internationale sam arbe jdspartne re fø rte til en udvide lse af Fo rre tningsudvalge t, s åle de s at DBF nu har en o rganisato ris k o g en po litisk næ stfo rm and. So m de t kan læ se s ande t s te ds i de tte blad, har de r væ re t arbe jde t inte nst me d e t nyt ko nc e pt fo r BADMINTON. Udo ve r en lang ræ kke re nt praktiske pro ble me r, he runde r lo v o m privat re gistre, har de t s to re s pø rgs m åls te gn hele tide n væ re t de t ø ko no m is ke grundlag. Pro je kte t e r falde t, o g s e lvo m e t fo rbund s o m DBF b ø r have e t blad, ja så e r minde o rde ne skre ve t, til de tte SIDSTE nummer af blade t BADMINTON. Den ø ko no m is ke situatio n ta ge t i b e tragtning, s e r je g, tro ds m ange po sitive re aktio ne r på de t blad Mo rte n Buckhø j pro duc e re de, inge n anden mulighe d, e nd at anbe fale Ho ve dbe s tyre ls e n, at blade ts drift indstille s. DBF vil o ve rle ve o g arbe jde vide re med andre ko m m unikatio nsm idle r til klubbe rne - me n de t vil ikke væ re de t sam m e. Go d s o m m e r til blade ts læ se re o g held o g lykke i sæ so ne n / 9 7. E lite : Tho m as -Ub e r Cup i Ho ng K o n g Sm åt & N y t Turne ring på Grø n la n d... 8 Ske b y s ige r sto p... 9 K o n k u rr e n c e : Fo to -ko n ku rre n c e Kla s s ifika tio n s le d e rs ø g e s S tje rn e h o ld e t DBF o rie n te re r U n g d o m : Langt til stæ vne r V e te r a n : Ve te ran Ho ld-dm Flø jbje rg o g fre m tid e n Ko m til He rning ig e n Charlo tte nlund fyld e r 6 0 år Badm into n - hvad nu? Bo ganm e lde ls e Do uble -s tatistik K a v a lk a d e : Åre t de r g ik Fe m til ni i N o rg e R e p ræ s e n ta n ts k a b s m ø d e : Mø de t i Ve jle R e s u lta te r So m m e rle jre B A D M IN T O N n r. 6 / å r g a n g. U d g iv e r : Dansk Badminton Forbund - telefon fax Idræ ttens Hus, 2605 Brøndby. A n s v. r e d a k t ø r : M orten Buckhøj, mobil F a s t e s k r ib e n te r : H.C. Møller (København), Jan Svendsen (Brande), Henning Just (Skive), Anne Luther (Århus), Christian Thelin (Helsingør), Jacob Brink (Falster), Harry Lindahl Nielsen (Esbjerg). Fo to s : Preben B. Søborg. G r a f is k p r o d u k tio n : Levison+Johnsen+Johnsen a /s - telefon L a y o u t: P.Z. Design A n n o n c e r / b l a d s p o n s o r a t e r : Levison+Johnsen+Johnsen a/s, A tt. Per Legind - telefon Farverland Glostrup D B F s ø v r i g e s p o n s o r a t e r : Team Danmark, Idræ ttens Hus, Brøndby - telefon O p la g : ex.pl. BADMINTON er Dansk Badminton Forbunds officielle blad, men holdninger, der kommer til udtryk i bladet, behøver ikke nødvendigvis at give udtryk for forbundets mening. 3

4 i H O M A S C U P H A T T E N A F F O R T H O M A S C U P H O L D E T J o k o S u p r i a n t o g a v I n d o n e s i e n d e n f o r n ø d n e s e l v t i l l i d d a h a n b e s e jr e d e P o u l - E r i k H ø y e r i f i n a l e n s f ø r s t e k a m p. J i m L a u g e s e n o g J o n H o l s t - C h r i s t e n s e n b l e v - m e d h e l d - o fr e t p å t a k t i k k e n s a l t e r s o m 1. d o u b le. G o d h o l d å n d - P e te r R a s m u s s e n, d e r s p ill e d e e n s t o r t u r n e r i n g o g C a m i l l a M a r t i n g l a d e r s i g o v e r s u c c e s i b å d e T h o m a s - o g U b e r C u p p e n. Nok glimre r gulde t klarest, men en sølvmedalje er næ sten lige så glansfuld al den stund, de r skal to til at spille en finale, og at nå slutkampen blandt verdens otte bedste badmintonnationer er en præ station, man bør lette på hatten for. A f H. C. M ø l l e r D erfor svinger vi vor hat for det hold, der for første gang siden 1979 placerede Danmark som verdens næstbedste nation, og som viste, at hvis asiaterne søger kvalificeret modstand uden for sit eget kontinent, er der kun Danmark at henvende sig til. Det er vanskeligt at sammenligne forskellige hold. Alligevel vover vi den påstand, at Thomas Cup holdet anno 1996 er stærkere end de tidligere danske hold, der har været finalister, fordi hverken Kina eller Korea var med den gang, og samtidig er det første gang, at de danske deltagere i en så individuelt præget sport, som badminton er, virkelig har stået sammen og kæmpet som et hold. En ikke uvæsentlig grund hertil påstås at være, at DBF i år serverede dansk mad tilberedt af en dansk kok, og at spillerne indtog de danske måltider sammen. Foruden, at man undgik maveinfektioner fremelskede samværet en form for familiefølelse hos såvel Thomas som Uber Cup holdet, som både indbyrdes og i forholdet til hinanden stod last og brast. Det bedste eksempel på holdånden og den høje moral blev leveret i semifinalen mod Kina. I første single var Dong Jion kun to point fra en to-sæts sejr, men fra en håbløs position (1-13) kæmpede den danske kaptajn, Poul-Erik Høyer, sig igennem til en tre-sæts sejr. Høyer er ikke nogen udpræget holdspiller, og hans mandfolkeindsats forplantede sig til hele holdet og inspirerede både Henrik Svarrer/Michael Søgaard og Peter Rasmussen til at vinde. Triumfen var hjemme. Ligesom Høyer vandt Thomas Cup debutanten Peter Rasmussen alle sine fire kampe frem til finalen. Den 22-årige stud. med. fra Hillerød fik et internationalt gennembrud, der gav genlyd, og med en Peter Gade i kulissen ser fremtiden lovende ud for de danske herresingler. At Thomas Stuer-Leuridsen ikke var i topform oven på en langvarig pause efter en skade og derfor kom til at stå lidt svagt i billedet, er til at bære. Stuer kommer igen - måske til De Olympiske Lege. Trods alt tabte han kun til Kinas Sun Jun og Indonesiens Heryanto Arbi - nr 14 og nr. fire på den verdensrangliste, hvor Stuer er på 12.- pladsen. Det var sjovt at være dansker i Hong Kong, efter at finaledeltagelsen var en kendsgerning. Alle ville snakke om danskernes uventet flotte præstation, og selv asiatiske badmintonspillere og -ledere ytrede håb om, at Thomas Cup langt om længe ville finde til Europa, hvor den aldrig har været trods

5 B E R C U P vedholdende forsøg på at skaffe den til Danmark gennem 48 år. Og samtlige europæere lige fra bestyrelsesmedlemmer i det internationale forbund til danskere fra det diplomatiske korps og firmaer i området var med til at støtte holdet i finalen og skabe et alternativ til det tusindtallige indonesiske heppekor. At det så ikke var nok, er en anden sag. Det hjalp heller ikke Jon Holst-Christensen, som var kommet på en uriaspost. Af taktiske årsager spillede han sammen med Jim Laugesen første double i tre kampe, som alle blev tabt til verdens bedste par. Laugesen fungerede som reserve for Thomas Lund, der blev hjemme med en rygskade, og mod de bedste par i verden siger det sig selv, at Danmark havde solgt førstedoublen. Den taktiske udtagelse gjorde anden doublen, Henrik Svarrer/Michael Søgaard til Danmarks bedste, og de to levede helt op til værdigheden ved i de indledende kampe kun at tabe til Kina og som de eneste at tage sæt fra indoneserne i finalen. At det bedste hold af samtlige, Indonesien, vandt, kan der ikke indvendes noget imod, men danskerne spekulerer stadig på, om finalen ville have fået et andet forløb, hvis Poul-Erik Høyer havde vundet første singlen. M an fornemmede, at gejsten ligesom forlod holdet, da Joko Suprianto havde vundet kampen. Spekulationerne blev ikke mindre, da holdleder, Eddi Luftis, efter kampen gav udtryk for, at man i den indonesiske lejr havde været hundenervøse for første singlen. - Vi satsede i alle matcher på at vinde de tre første kampe, men vi var slemt i tvivl, om det kunne lade sig gøre i finalen. Havde Høyer vundet, havde vores moral fået et knæk, og alt havde været muligt, konkluderede Luflis, der nærmest undskyldte, at hans hold kom til at ydmyge danskerne eller 3-2 havde givet et bedre udtryk for den fra begge sider velspillede finale, mente Luftis. D E U N D E R V U R D E R E D E P IG E R B E S T O D E K S A M E N A f H. C. M ø l l e r 1996 er internationalt kvindeår, og det danske Uber Cup hold har i høj grad været med til at skabe positiv opmærksomhed om kvindekønnet ved for første gang siden 1984 at markere sig blandt verdens fire bedste. Ret beset var der ikke mange, som havde tiltro til det før hold-vm i Hong Kong, men en enestående korpsånd og vilje til at slås for hinanden (og Danmark) parret med en ikke uheldig lodtrækning bragte det flotte resultat i hus. Uber Cup holde var nok noget undervurderet, fordi vi herhjemme har focuseret så stærkt på afstanden mellem Camilla Martin og de øvrige singler, men da Anne Søndergaard og Mette Pedersen kom til international eksamen, bestod de med glans. Akkurat som Camilla M artin vandt de halvelen af deres fire kampe, og Anne Søndergaard præsterede en imponerende indsats, da hun slog Koreas Kim Ji Hyun, der som nr. 10 på verdensranglisten står 13 pladser foran danskeren. Lisbet Stuer-Lauridsen og Marlene Thomsen, der vandt begge kampe, de spillede i Hong Kong, imponerede også mod Korea, da de slog verdensranglistens nr. to, Gil/Jang, Desværre måtte parret sidde over i semifinalen mod Kina, fordi Lisbet Stuer havde pådraget sig en rygskade, så Helene Kirkegaard/Rikke Olsen, der var holdets svageste led, fik fornøjelsen af at møde verdensmemstrene, Ge Fei/Gu Jun. Kirkegaard/ Olsen lagde ud med sejr mod England, men tabte i kampene mod Korea og Kina, mens tredje doublen, Ann Jørgensen/Lotte Olsen gjorde sin skyldighed med sejr over både Hong Kong og England og var - forøvrigt ligesom Kirkegaard/Olsen - kun S u s i S u s a n t i v a r k v i n d e n b a g I n d o n e s i e n s c h o k - s e j r i i f i n a l e n m o d K i n a - p å v e j m o d n y t o l y m p i s k g u ld? et mulehår fra at spille tre sæt mod kineserne. Et opløftende resultat for DBF og noget at bygge fremtiden på, selv om man må se i øjnene, at et par af doublespillerne er ved at nå den alder, hvor man snart kan forvente en udskiftning. Danmark placrede sig efter Indonesien og Kina og på linie med Korea. Indoneserne genvandt Uber Cup efter en overraskende sejr på 4-1 over Kina i finalen. Overraskelsen skyldes først og fremmest, at Kina i den indledende runde, hvor de to hold var i samme gruppe, vandt det indbyrdes opgør 5-0, men en Susi Susanti tilbage i topform inspirerede hele holdet til en ekstraordinær flot indsats. 5

6 R e k t o r J e n s R a s m u s s e n, t. h., m e d d e n tid lig e r e l a n d s h o l d s - s v ø m m e r R i c k y J ø r g e n s e n. L o t t e O l s e n er tabt for KMB 's evige sølvvindere. Den rutinerede double-ekspert har valgt at tage en sæson mere på topplan, og har fået en særdeles favourabelt tilbud om at repræsentere en tysk klub fra Berlin-området. Kontrakten sikrer hende omkring det samme som hun tjente i præmiepenge på hele den forgangne sæson. D a n m a r k s T r æ n e r s k o l e A a l b o r g, som vi skrev om i forrige nummer, er flyttet til nyindrettede lokaler, dog stadig tæt på Aalborg stadion og Stadionhallerne. Rektor Jesper Rasmussen fortæller, at den oprindelige kalkulation med i alt 120 elever på Trænerskolen og Aalborg Sportshøjskole, ikke holder længere. P.t. har man 200 elever og 45 lærere. Man er således nu flyttet fra Annebergvej til den nærliggende Ny Kastetvej. Danmarks Trænerskole er Danmarks Idræts-Forbunds officielle trænerskole, og DIF dækker således en del af udgifterne. L i s b e t h v o n B a r n e k o w, der gennem en årrække var leder af forbundets instruktør- og træneruddannelse, har brugt mange timers arbejde på at redde DBFs film og videomateriale for fremtiden. Gennem længere tid har Lisbeth med udgangspunkt i sit kendskab til hvad der m åtte være interessante optagelser, fået disse samlet og overspillet fra Betamax og katalogiseret dem. En værdifuld samling af tidligere tiders præstationer på de internationale arenaer er reddet fra at gå til. Selvom der stadig mangler at blive gennemgået materialer så skylder vi allerede Lisbeth en stor tak for denne indsats. B S Å G IK D E T IK K E L Æ N G E R E F O R J O N I Nordrup Kirke i nærheden af Ringsted vies 15. juni Carina Bennedzen og Jon Holst-Christensen. Når brylluppet ikke finder sted i Frankrig, hvor parret bor, men i Nordrup, tager vi på BADMINTON det som udtryk for at brudeparret i dagens anledning gerne vil give deres store bekendskabskreds lejlighed til at sige tillykke i forbindelse med en reception hos familien Holst-Christensen i Nordrup, efter vielsen, der finder sted kl J ø r g e n B e y e r h o l m, formand for de internationale badmintonjournalister, fejrede 1. juni noget så imponerende som 40 års jubilæum på avisen B.T. - og allerede om få dage kan han få lov at feste igen, i det han så fylder 60 år. Alle badminton-folk kender Beyerholm, som altid har været sporten en god mand. Han har et stort hjerte for vores sport (og for cykelløb, dans og tennis), og har aldrig fundet en badminton-historie for lille til at blive trykt. Han har selv spillet på fornuftigt plan og tog sidst i 60'erne initiativ til den første sponsorerede badm inton-turnering herhjemme, og var med til at få indført reklamer på spilledragten hos spillerne. I 1974 var han arrangør af KBKs VMrevanche i Gladsaxehallen, hvor både Rudy Hartono og Hiroe Yuki stillede op, tre dage efter de vandt All England titler. Men det er jo bedst som journalist vi kender Beyerholm, som ofte er i røret hjemme fra, når de danske topspillere er ude i verden og spille. BADMIN TON ønsker både et forsinket og et på forhånd TILLYKKE.

7 e B a l t i c F o r z a C u p, den største ungdom sturnering på Bornholm, blev også i år en stor succes med 110 deltagere, hvoraf de 70 kom rejsende til fra Sverige, København, Sjælland og Fyn. Overnatning var arrangeret på Rønne Vandrerhjem og Søndermarksskolen, og mellem de 300 kampe var der bl.a. tid til at pjaske rundt i svømmehallen. Blandt de mange vindere ses på billedet Janne Pagels/Signe Hansen, knudsker, Jeanette Hansen/Maiken Lassen, Østermarie og Nina Glastrup, Rødovre/Sussie H. Jensen, Solrød i U12 damedouble.

8 U R N E R I N G B A D M IN T O N V E D P O L A R C IR K L E N Åben badmintontumering på Grønland A f A n n i D a m g a a r d, B e s t. m e d l e m G B F M/SMS Kangetiussuaq Tourism K.\ Nt 1KRI.1 ISS! l AiQ SONDRES.THOM H R P R O G R a rønlands Badminton Forbund vil for første gang G invitere til åben badmintonturnering i Søndre Strømfjord på Grønland. Søndre Strømfjord ligger ved polarcirklen, det er her man gør sin entré i Grønland, forstået på den måde at al flytrafik til Danmark går gennem Søndre Strømfjord. Området er tidligere amerikansk base. Vi har planlagt at vore bedste spillere skal ligge i træningslejr i Søndre Strømfjord den første uge af september måned. Som afslutning på denne træningslejr vil vi gerne invitere danske spillere til at deltage i en åben badmintonturnering med disse spillere. Turneringen afvikles i weekenden september Vi kan tilbyde en billetpris på kr. 2990,- København- Søndre Strømfjord tur/retur, med afrejse fra København fredag 6. september kl , ankomst Grønland kl lokal tid. Hjemrejse mandag 9. september kl med ankomst København kl Hvis man har lyst til at være turist et par dage og opleve den storslåede grønlandske natur ved f.eks. at tage på vandretur til indlandsisen, fisketur i elvene eller mountainbiking i fjeldet, er der mulighed for at hjemrejsen kan foregå onsdag 11. september i stedet for. Grønlands Badminton Forbund dækker indkvartering og forplejningsomkostninger for gæstende spillere. Indkvarteringen foregår på vandrehjem i dobbeltværelser. Hvis man selv vil betale for det, er der også mulighed for at bo på hotel, men priserne ligger på kr pr. døgn for enkeltværelser. M i < * t e TOUR mo<;ram M J, 1 W O M G B F Hvis vi skal fortælle lidt om os selv, er vi et lille forbund med ca medlemmer. Vi er associeret medlem af DBF og samarbejder bl.a. om kurser m. m. Vore bedste spillere er for herrernes vedkommende på højde med danmarksserien og 3. division, damerne ligger på DS-niveau. Vi deltager hvert andet år m ed vort landshold ved B a d m i n t o n v e d p o l a r c i r k l e n p å G r ø n l a n d - e t s p a n d e n d e t i l b u d! Island Games. Dette stævne er en slags mini OL med deltagelse af 19 ø-nationer eller hjemmestyreområder, bl.a. er Bornholm kommet med og skal deltage for første gang i Af andre deltagere kan nævnes Færøerne, Island og mange engelske kanaløer. Før Island Games afvikler vi normalt en uges træningslejr i Danmark. Vi spiller ikke som i Danmark holdturneringer gennem hele sæsonen, da afstandende mellem byerne og de fly-og skibsbilletpriser gør at det ikke er økonomisk muligt. De eneste turneringer der er mulighed for at deltage i over hele sæsonen er klubmesterskaber, lokale bymesterskaber, regionale kredsmesterskaber og som den største begivenhed, Grønlandsmesterskaberne, der hvert år afvikles i påskedagene. Hvis dette har vakt din interesse, vil du tilmelde dig eller vide mere, kan du henvende dig til vores landstræner Erik Linneberg fra Ikast på tlf eller Anni Damgaard på tlf / eller pr. telefax M en det haster! Sidste tilmeldingsfrist var egentlig 1. juni med betalingsfrist 1. juli. 8

9 A f H a r r y L i n d a h l N i e l s e n En rygskade har tvunget Nils Skeby til at stoppe som aktiv spiller sbjerg SG må sige farvel til byens nok bedste spiller E gennem tiderne, Nils Skeby. Allerede inden sæsonstarten havde han bebudet, at dette nok blev hans sidste sæson, i det han trækkes med en gammel skade og på grund af sit arbejde ikke havde den nødvendige tid til træningen. Nu har skaden - i den nederste del af ryggen - gjort, at han allerede måtte stoppe før klubbens sidste kampe for at overleve i 2. division (hvilket lykkedes). Nils begyndte at spille på Fanø, hvor man hurtigt fik øjnene op for den seks-åriges store E n a f d a n s k b a d m i n t o n s m e s t f a r v e r i g e s p ille r e, N i l s S k e b y f r a E s b je r g, tv i n g e s ti l a t s to p p & s m a k t i v e k a r r ie r e. K R U D T T Ø N D E Taler man om Nils Skeby kommer man ikke uden om temperamentet. - M it temperament har uden tvivl hæmmet mig i min karreiere som badmintonspiller, indrømmer han. - Der har været en situation, hvor jeg blev forbigået ved udtagelse til Thomas Cup-holdet, og det skyldtes helt sikkert, at jeg ikke altid har kunne styre mit temperament. Ingen træner eller holdleder vidste hvad de skulle stille op med mig, men en dag kom den daværende formand for DBF, Brix-Steby, hen til mig og sagde: Enten stopper du det dér, eller også ryger du ud!. I de første kampe efter den svada, spillede Nils elendigt, for han koncentrerede sig mere om temperamentet end om spillet, men så vendte det, og han spillede herefter så godt, at han kom blandt de fire spillere i K R U D T T Ø N D E N S IG E R S T O R talent. Talentet blev også bemærket i Esbjerg, så efter fire år tog Nils med færgen til Esbjerg for at spille i det daværende EBK. Han var fra starten blot en blandt mange, men begyndte hurtigt at gøre sig gældende i doublerne. Singlespillet har dog altid stået hans hjerte nærmest, og som yngling vandt han sit første DM i denne disciplin. Siden er det gået slag i slag. Han har spillet utallige store turneringer, bl.a. deltaget seks-syv gange i All England, hvor han som sit bedste nåede en kvartfinale. En af hans største triumfer var sejren i Portugals GP-turnering over selveste Poul-Erik Høyer, som han også vandt herredoublen sammen med. En stor international anerkendelse var deltagelsen i World Cup, hvortil IBF inviterer 12 udvalgte spillere fra hele verden, og hvor Nils blev inviteret sammen med Morten Frost. H O L D M E S T E R S K A B E R Efter endt læretid som elektriker tog Nils i 1986 til Aalborg, hvor han spillede i Triton sammen med bl.a. Ib Frederiksen, Torben Carlsen, Mark Christiansen. - Det var et bevidst træk, at vi ville danne et jysk superhold som modtræk til den københavnske dominans, og her mente vi, at Aalborg var det naturlige sted. Vi gik meget seriøst til værks med træning to gange om dagen og deltagelse i adskillige ind-og udenlandske turneringer, og det resulterede i to danske holdmesterskaber til Triton i den periode, siger Nils Skeby. Trods en alvorlig skade i achillesenen, som satte ham i stå i otte måneder, lykkedes det Skeby at få en sponsorkontrakt så han levede som professionel badmintonspiller fra På det tidspunkt var der af topspillere egentlig kun Morten Frost og Fladberg/Helledie, så jeg føler, at jeg sammen med Ib Frederiksen, Torben Carlsen, Jens Peter Nierhoff og Mark Christiansen, der også blev licensspillere, var en slags pionerer inden for professionel badminton. Det betød intensiv træning to gange dagligt og asketisk levevis uden øl og cigaretter, mindes han. I 1989 vendte Nils Skeby tilbage til Esbjerg og fortsætte sin professionelle karriere i EBK og siden i ESG. Sideløbende med dette uddannede han sig til maskiningeniør. Danmark, der var med hvor det foregik. Det var lige dét, der skulle til. Nils Skeby holder ikke helt op med badminton i fremtiden. - Jeg har aftalt med klubben, at jeg i samarbejde med den nye træner, Bjarne Nielsen, skal gå ind som specialtræner og dyrke de unge talenter. Og jeg er naturligvis indstillet på at tage en tørn i klubben, når jeg nu stopper som aktiv. - Badminton har givet mig en personlig udvikling, som jeg kan bruge i mit arbejde og i andre pressede situationer i hverdagen. Den disciplin, der er nødvendig under træning og i konkurrencer, er udviklende. Man lærer også at tackle både succes'er og fiaskoer, slutter han alvorligt. 11

10 O N K U R R E N C E L Æ S E R N E S B E D S T E S P O R T S F O T O Her e r billederne, de r vandt BADMINTONS foto-konkurrence og læ kre kameraer fra Pentax s» p K i m H a n s e n, V a n lø s e, h a r i n d H a n n e J e p s e n, O d e n s e, h a r i n d s e n d t d e t t e f o t o a f e n f l y v e n d e s e n d t d e t t e f o t o a f e n u d m a t t e t H e i d i Z a g a r i. E t f o t o s o m e r i n d e S ø r e n J e p s e n, k l u b m e s t e r i i i b il le d e t i f o t o k o n k u r r e n c e n, s o m U 1 2. O g s å e t a f d e b ille d e r, d e r e r h a r u d v i d e t m e d e n m å n e d. m e d i f o t o k o n k u r r e n c e n. Selvom antallet af indsendte fotos til sidste måneds fotokonkurrence var relativt begrænset, og vi egentlig havde besluttet at forlænge konkurrencen med en måned, så har bladets situation maget det således, at vi i dette sidste nummer af BADMINTON kårer de tre foto-konkurrence-vindere, som hver får et flot kamera fra Pentax. D ommerpanelet har udvalgt de tre fotos, som du ser her på siden, som læsernes bedste og præmierne vil snarest blive tilsendt de dygtige vindere. Til de tre bedste fotos er der hhv. et Pentax MZ 5 til kr., et Pentax ESPIO 140 til kr. og et Pentax ESPIO 110 til kr præmierne er film fra FUJI til en værdi af over 1000 kr. 1. præmien går til Hanne Jepsen i Odense, med billedet af den totalt udmattede Søren. Billedet beskriver mere end ord, at der er blevet kæmpet for sejren til sidste blodsdråbe. Også Kim Hansen fra Vanløse har taget et flot billede i sort/hvid af Heidi Zagari fra klubbens 1. hold i en flyvende returnering. Et rigtigt sportsbillede, der rummer drama og aktion og er taget lige i det rigtige splitsekund. Tredjepræmien havner i Vadum, hvor Gerda Nielsen har taget et meget sigende billede om succes og fiasko. Det er ikke et badminton-foto, men alligevel et fint sportsfoto, der fortjener præmien. G e r d a N i e l s e n i V a d u m v i n d e r 3. p r æ m i e m e d s i n f o t o a f s u c c e s o g f i a s k o. Vinderne af præmierne vil få besked direkte. Blandt samtlige indsendte besvarelser/fotos i forårets konkurrencer trækker vi lod om en oplevelse for livet i form af en tur med FUJIs luftskib. Vinderne får automatisk besked. Tak fordi så mange spillede med. God sommer. 1 0

11 K L A S S IF IK A T IO N S L E D E R Dansk Badminton Forbund (DBF) og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) har indgået en fælles aftale omkring klassifikation af ungdomsspillere. Allerede fra sæsonen 1996/97 er klassifikationen gældende og i den forbindelse søger de to organisationer i fællesskab en person, som kan varetage denne opgave. Der søges en person, som er fortrolig med EDB, som vil være være med til at opbygge et klassifikationssystem, og samtidig være istand til at forbedre og udvikle registreringssystemet, som er i stand til at bevare overblikket i pressede situationer, og som har lyst til at arbejde sammen med en masse frivillige personer. H O V E D O P G A V E R : være den centrale person omkring selve registreringen af ungdomsspillere. være ansvarlig for udfærdigelse af klassifikationslister. være den samlede figur overfor områdeudvalg, hvortil enkeltresultater indsendes. være konsulent/rådgiver for områdeudvalgene og overfor DBF og DGI badminton. Yderligere vil det være en fordel, hvis ansøgeren har erfaring fra frivilligt foreningsarbejde, som kan bevirke deltagelse i nogle aften- og weekendmøder, og tillige er i besiddelse af gode formuleringsevner. G E N E R E L T : Stillingen er ikke en fuldtidsstilling (ca timer årligt) og arbejdsstedet kan være ens eget hjem, hvor de nødvendige tekniske arbejdsredskaber stilles til rådighed. Lønnen forhandles individuelt ud fra kvalifikationer, men udgangspunktet vil være ca kr. I opstartsfasen må der påregnes en oplæringsperiode på DBFs kontor i Idrættens Hus - varighed ca. 1 måned. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse t i l : DBF - Peter Kristiansen, telf DGI - Benny Andreasen, telf Ansøgninger skal være - DBF, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby eller D G I badminton, Vingsted Skovvej 1, postboks 569,7100 Vejle - i hænde senest den 15. juni 1996 med tiltrædelse hurtigst muligt og senest den 1. august S T J E R N E H O L D S P R Æ M IE T IL S Ø G A A R D Det blev en af de aktive elitedivisionsspillere selv, der vandt førstepræmien i BADMINTONS stjerneholdskonkurrence. KMBs Michael Søgaard havde sat det bedste af de knapt 700 hold, og vandt dermed rejsen til Hong Kong for at følge Thomas og Uber Cup holdene i aktion. Peter Kjærgaard, præmiesponsor fra Holstebro Rejsecenter/ Globetrotter, overrakte præmien til Michael, som dog ikke selv fik gavn af den. For Michael Søgaard var naturligvis forlængst udtaget til det danske Thomas Cup hold og skulle derfor alligevel selv til Hong Kong. Morten Frost forsøgte - vist nok i spøg - at spare nogle af Elitesektionens rejsekroner, men den gik ikke. Unge Søgaard er nemlig et generøst menneske, som naturligvis forærede rejsen til sin mor og lillebror, som så fra første parket kunne følge hans og resten af det danske holds spil på banen. S T J E R N E H O L D N Æ S T E Å R I skrivende stund kan vi ikke sige om Stjerneholdskonkurrencen gentages til næste år. Det var helt klart en succes - med 700 hold tilmeldt med utrolig kort varsel - men situationen omkring bladets fremtid er p.t. uafklaret (se andetsteds) og vi ved endnu ikke hvem, som stiller op på hvilke hold næste år. Derfor må I vogte jer med tålmodighed, og huske, når (eller hvis) der skal spilles på Stjernehold igen næste år, at få mange flere med ude i jeres klubber. 11

12 DBF O R I E N T E R E R V a l l e n s b æ k B a d m i n t o n k l u b søger en ungdomstræner til puslinge-og juniorhol for sæsonen Der trænes mandag fra kl til samt onsdag fra til Yderligere information kan fås hos Søren Schroder, tlf efter kl R K G - K l a r u p B a d m i n t o n k l u b søger seniortræner til 1. holdstruppen. Vores 1. hold spiller i Danmarksserien og 2. holdet spiller i serie 2. Der trænes mandag og onsdag. Henvendelse til: Svend Aage Bach, tlf S P IL L E R E T IL S C H W E IZ BADM INTON er blevet kontaktet af Søren Thomsen fra en ambitiøs Schweizisk Nationalliga A klub (bedste række) i det centrale Luzern-område, der beder os viderebringe ønsket om at tilknytte to spillere - en dame og en herre - til den nyoprykkede klub, der har brug for forstærkning for at klare sig, og som har gode erfaringer med danske spillere. Tiltrædelse er august/september 1996 og aftalen løber frem til foråret Niveauet kræver erfaring fra 1., 2. eller evt. 3. division, og klubben tilbyder arbejde, bolig og masser af sjov. Engelsk eller tysk kundskaber er nødvendigt, mens man desværre ikke mestrer kinesisk! Træning af juniorer fra U12 til U16 hører til klubbens ønsker. Interesserede kan kontakte Søren Thomsen på adressen; Hirsernweg 19, CH-6052 Hergiswil, eller tlf: (kontor) eller (privat)....o G T IL N O R G E Kristianssand BK søger træner, KBK har i mange år været den førende klub i Norge og vundet 1. division seks år i træk. Vi søger en træner til vores 1. divisionshold og vores talenter. Vi kan tilbyde: Fine træningsforhold i badmintoncentret Mange hyggelige, ambitiøse og dygtige spillere En godt organiseret klub med 350 medlemmer En hyggelig by ( indbyggere) på Norges sydspids med kort vej til natur og oplevelser Løn efter aftale (andet arbejde ud over badminton er ønskeligt) Opgaver for NBF er sandsynligt (kurser, samlinger m.v.) Ansøgningsfrist 20. juni til Kristianssand BK, Boks 349, 4601 Kr.Sand, Norge. L E D U U D E N L E D E R Det kunne se ud som om vi i tide burde have uddannet nogle flere ledere indenfor DBF, når det udvalg, som står for lederuddannelsen står uden leder. Det lykkedes nemlig ikke at finde en afløser for Steen Bojsen til posten som LEDU formand. Inden sin afgang har Steen Bojsen dog nået at få opstillet en plan for DBFs uddannelser og nu mangler så lederen til udvalget. Blandt de mere end medlemmer vort forbund består af, må der være nogle der både har interesse for og forstand på lederuddannelse. Emner er velkomne til at rette henvendelse til udviklingssektionsleder Bjørn Holst-Christensen, tlf , fax A N S Ø G N IN G O M S T Ø T T E T IL D IF S P U L J E M ID L E R M. M. Ansøgere til DIFs forskellige puljer - se DIFs udsendte materiale Grib stafetten - erindres om, at ansøgningerne skal gennem DBF, der så videresender dem til DIF. 1 0 Å R S J U B IL Æ U M Kontingentet til DBF på fire kroner har rundet sit 10 års jubilæum, idet en forhøjelse fra tre til fire kroner fandt sted i Der er vist ikke mange klubber, distrikt eller kredskontingenter, hvis størrelse har været uændret i 10 år. D B F S T IL L E R M E D H O L D T IL D IF S J U B IL Æ U M S S T A F E T L Ø B Fra 31. maj til 2. juni afvikles DIFs jubilæumsstafet fra Randers til København. 34 badmintonspillere kæmper i den weekend mod de øvrige specialforbund i DIF. Hver deltager løber 10 kilometer og distancen på de ca. 350 km. afsluttes på Københavns Rådhusplads, søndag 2. juni kl. ca Blandt de mange deltagere er to af vore olympiadedeltagere, Camilla Martin og Helene Kirkegaard, og sidste distance forventes løbet af Amager Badminton Clubs 2. holdsspiller, TV-kokken Claus Meyer Nielsen. Undervejs i de store byer løbet går igennem, arrangeres motionsløb og langs ruten ved skiftestederne kan ligeledes forventes aktiviteter. Internt blandt de forskellige idrætsgrene kæmper man om hvem der måtte være hurtigst i den enkelte gruppe, hvor DBF er sammen med bl.a. tennis og bordtennis. N Y T A D H O C -U D V A L G Blandt beslutningsforslagene fra årsmødet var et, der nedsatte et ad hoc udvalg til at kulegrave størrelsen af anmeldelsesgebyr til åbne turneringer og resultatet af dette arbejde kan blive, at de der ønsker bestemte individuelle turneringer afholdt i deres klubber, kan blive pålagt, at anmeldelsesgebyrets størrelse ikke må overstige et nærmere fastsat maksimum. Årsagen til undersøgelsen er det meget store udsving i størrelsen af anmeldelsesgebyrer til ens turneringstyper. D IP L O M T U R N E R IN G E R I samarbejde med DIFs breddeudvalg udbyder DBFs udviklingssektion 60 Diplomturneringer i den kommende sæson. Udbudsm aterialet er under udarbejdelse og vil tilgå klubberne i løbet af kort tid. BAD M INTON kan afsløre at det drejer sig om endags-arrangementer med et bestemt koncept, der giver samtlige deltagere mindst fire kampe hver. Til alle deltagere er der en t-shirt med teksten jeg spiller badminton i DBF. Arrangøren, der kan være kreds, distrikt eller klub, støttes med 1000 kr. pr. arrangement samt instruktionsvideoer til udlodning blandt samtlige deltagere. 1 2

13 F or god ordens skyld skal vi hermed meddele, at skæringsdato for ungdom - 1. januar '96 - gældende fra den kommende sæson, nu, som forventet, er formelt vedtaget af EBU (European Badminton Union), således, at den nu er bragt endeligt på plads i IBF, EBU og DBF. Samtidig med denne ændring, er det besluttet at bringe aldersklasserne i overensstemmelse med et mere tidssvarende sprogbrug. Begreber som puslinge, junior o.s.v. bortfalder og aldersgrupperne benævnes fremover blot U 11, U13 o.s.v. Ungdomsaldersgrænserne er således også endeligt fastlagt til: U19 (spillere født i 78, '79) U17 ( '80,'81) U15 ( '82,'83) U13 ( '84, '85) U ll ( '86 eller senere) På baggrund af vedtagelsen af den nye skæringsdato til 1. januar for ungdomsspillere, vil dette medføre en ændret oprykningsnorm fra en aldersgruppe til en ældre aldersgruppe i ungdomsregi. Dette betyder, at alle ungdomsspillere kan spille i deres nuværende række i otte måneder mere, hvilket medfører, at overgangen til en ældre aldersgruppe bliver væsentligt reduceret og antallet af spillere, som bliver nede øges gevaldigt i forhold til tidligere. Da man i så godt som samtlige rækker havde en meget stor gruppe eliterækkespillere, vil det blive umuligt at starte sæsonen op med dette meget høje antal eliterækkespillere, da man i praksis ikke vil være i stand til at afvikle en eliterækketurnering fra lørdag morgen til søndag eftermiddag. Dette betyder, at samtlige kredse og distrikter skal frasortere nogle nuværende eliterækkespillere som vil blive klassificeret i mesterrækken i stedet. Dette vil være et hårdt slag for mange spillere, men denne frasortering vil udelukkende ske i den kommende sæson, da man så igen er inde i en fast oprykningsprocedure. Spillere som vil blive sorteret fra, vil i mesterrækken blive forhåndstildelt 125 points, da man ellers skulle nulstille alle opsparede points i mesterrækken. D B F E L I T E S E K T I O N E N information fra UNI*DAMP: Til Klubformand, kasserer, bestyrelse og boldpasser i klubben: V i h a r n u l e v e r e t f u g t s k a b e t i l b a d m i n t o n k l u b b e r i D a n m a r k i 6 å r. V i l a v e r d e r f o r e n l a n d s o m f a t t e n d e s e r v i c e r u n d e t i l b i l l i g e p e n g e f o r d i n k l u b. V i t i l b y d e r a t l a v e s e r v i c e p å f u g t s k a b e ; b l. a. f u g t i g h e d s t e s t, r e n s n i n g a f b e f u g t e r, s m ø r i n g a f d i v e r s e v e n t i l a t o r e r, j u s t e r i n g a f i n s t r u m e n t s a m t r e n g ø r i n g a f s k a b e t. V i h a r e n f a s t p r i s p å s e r v i c e, k ø r s e l o g a r b e j d s l ø n. R i n g o g b e s t i l t i d o g h ø r o m p r i s e n. F å s k a b e t k l a r t i l n æ s t e s æ s o n b e n y t d i g a f d e t t e g o d e t i l b u d! M e d v e n l i g h i l s e n U N I D A M P. C <D O) O) Q) E E o c c o c o 4- (O E o *+c O 3 Q. D A M P ^ T l f : F a x : ar din k,ul:> ikke fu9tska,3>sa rin9 e*ter brochure! 5 o 3 Q. 2 2 U N I - D A M P, H o r s e n s v e j 3 0, L a n g h o l t, V o d s k o v 1 3

14 P A L A N G F A R T De bedste ungdomsspillere fra visse dele af landet må ofte ud på lange rejser for at komme til at spille mod jæ vnbyrdige til mesterræ kke-stæ vner A f J a c o b B r i n k E N D E L IG W E E K E N D! Afsted til badmintonstævne. Men først skal der for nogle spillere tilbagelægges nogle hundrede kilometer i bil, bus eller med tog. Sådan er det tit for mange ungdomsspillere. For de bedste er det endda rejser fra den ene ende af landet til den anden. To af dem er Britt Hansen fra Sakskøbing og Daniel Madsen fra Nykøbing Falster. De er begge juniormesterrækkespillere, og kender til lange rejser ud til stævnerne. Hvordan er det altid at skulle rejse langt for at komme til at spille? - For os er der ingen anden mulighed. Der er ingen mesterrækkestævner på Lolland-Falster. Men det er også meget godt at komme ud og møde nogle nye ansigter, siger Daniel, der i år har være afsted til København, Nordsjælland og Bornholm ialt en otte-ni gange. Britt er enig med Daniel, og lægger også vægt på det sociale når de er afsted. - Det er godt, at vi altid er en fire-fem stykker, der rejser sammen. Vi har det altid sjovt, når vi er afsted. For selvom det er badminton, det drejer sig om, så er det vigtigt at vi hygger os, når vi bruger så meget tid på det, mener Britt. Begge to har siden var U12 spillere rejst mange gange, og de er da enige om, at de bliver bedre badminton-spillere af at komme udenfor Lolland-Falster og spille. - Mange gange er det jo en hel weekend vi er afsted. Og i forbindelse med kredsmatch er det allerede fra fredag morgen, så jeg har sommetider problemer med at nå lektierne, siger Daniel, der i år har gået i 1. g. Britt, som stadig går i folkeskolen, synes ikke det er noget problem med lektierne, og hvis det bliver aktuelt, vil hun også gerne tage turen til Jylland for at stillle op i stævner dér. De mange rejser, sene hjemkomster om søndagen og den ofte manglende tid til at passe lektierne afskrækker dog hverken Britt eller Daniel. Begge er overbeviste om, at selvom der går meget tid, og det i længden kan koste en del penge, så vil de blive ved med at tage afsted. G Æ L D E R M A N G E Problemet med at skulle rejse lang for at komme til stævne, gælder ikke kun for de dygtigste, der skal til mesterrække-og elitestævner. Også helt almindelige badminton-børn risikerer lange rejser hvis de skal ud og spille mod andre. Det gælder alle de, der bor i afsides beliggende byer. Alle spillere fra Skagen har f.eks. langt - også selvom stævnet er i nabobyen. Og børn fra Sønderjylland, Nakskov eller nogle af de mindre øer, skal påregne nogle timers transport til stævnerne. Endelig er der de spillere, som på grund af deres talent, bliver nødt til at spille i større klubber langt fra hjemmet. Således kommer mange af storbyklubbernes dygtige spillere fra mindre landsby-klubber i omegnen, og har lang transport både til og fra træning, og når der skal spilles stævner. 1 4

15 E T E R A N H O L D - D M A f L a r s K u r e, F o r m a n d V E T U æsonens sidste styrkeprøve for veteraner fandt sted april, hvor Glostrup Badminton Clubs facilliteter dannede rammen om holdmesterskabet i aldersgrupperne 40+, 45+ og 50+. Interessen for deltagelse ser ud til at være stigende, i det 13 klubber deltog med i alt 20 hold, et mere end sidste år. Efter 33 matcher og 221 kampe kunne vi søndag eftermiddag kåre mestrene I 40+ deltog ni hold (Hillerød, Humlebæk, Værløse, Lyngby, Hvidovre, Odense, Højbjerg Viby og Frederikshavn) fordelt på tre puljer. De tre puljevindere, Hillerød, Humlebæk og Hvidovre, samt bedste to'er, Højbjerg, kvalificerede sig til slutspil. Herfra gik HB og HBC til finalen, hvor Hillerød bragte sig i spidsen med 4-0, og dermed var sejren hjemme. Hvidovre var dog tæt på i et par af kampene, specielt damedouble, hvor Mette Myhre/Birthe Rathsach knebent vandt med 18/14, 16/18, 18/16 over Helle Guldborg/ Susanne Sørensen. Hillerød genvandt således mesterskabet og tabte kun én kamp i sine fire matcher. Guld til Hillerød (Claus B. Andersen, Hans O. Birkholm, Søren Willandsen, John Sicklau, Jørgen Kragh, Mette Myhre, Birthe Rathsach, Lis Rathsach, Lone Wulf), sølv: Hvidovre og bronze: Humlebæk- S IK R E V IN D E R E Seks hold (Værløse, Næstved, Hillerød, Lyngby og Odense) deltog i 45+, der blev afviklet i én pulje. Her skilte Lyngby sig hurtigt ud og viste sin klasse. Kun to tabte kampe i fire matcher, så var mesterskabet og guldet hjemme til Steen Kiørboe, Torben Sørensen, Lars Chemnitz, Torben Nielsen, Frank Holst Andersen, Lone Kiørboe, Mari- Ann Klougart, Susie Hørdum. Næsten lige så sikker var Værløse som runner up, med overraskelsen Næstved på tredje-og bronzepladsen. I 50+ afviklede seks hold (Værløse, Helsingør, Greve Str., Lyngby, Gladsaxe-Søborg og Odense) mesterskabet som dobbelt knock-out. En turneringsform, hvor et hold med et nederlag stadig har mulighed for fortsat deltagelse, idet man først er slået ud efter to tabte matcher. Gladsaxe- Søborg gik glat igennem til finalen med sejre over Helsingør og Værløse. Finalemodstanderen blev Lyngby, som måtte den lange vej (fem matcher) for at nå dertil. Så var batterierne næsten flade, og Gladsaxe-Søborg (Leif V. Hansen, Gert Petersen, Poul Lindschouw, Søren Bjerring, Mogens Jørgensen, Kirsten Jørgensen og Jette Brændholdt) kunne trække sig tilbage og nyde champagnen med en sejr på 5-1. Sølv til Lyngby og bronze til Værløse.Traditionen tro var der også tid til socialt samvær lørdag aften med middag for 122 deltagere på Scandic Hotel, Glostrup, sluttende af med dans til fem-mands velspillende jazzorkester. Til slut en stor tak til Glostrup Badminton Club for professionel hjælp med afviklingen af dette mesterskabsstævne. 1 5

16 K lubnyt M o r t e n V a n g e f r a 1. h o l d s t r u p p e n u n d e r d e n t i m e r s o v e r le v e ls e s t u r, d e r b l. a. s k u l l e v æ r e m e d ti l a t b r i n g e s a m m e h o l d i t r u p p e n e ft e r e n s v æ r s æ s o n o g a f g a n g f r a e t p a r a f d e b e d s te s p ille r e. Guld råder over en trup på 50 spillere og som noget nyt træner klubben året rundt og vil forsøge med morgentræning for de spillere, der ikke er på Team Danmark-træningen. - Vi ser Team Danmark Centret som en samarbejdspartner og forventer en god kommunikation mellem vores klubtræner og Team Danmark træneren. Dette samspil er nød- H Ø J B J E R G V I L O P A F B Ø L G E D A L E N A f A n n e L u t h e r Højbjerg BK i Århus er i gang med at vende nedgangen og ser frem mod nye mål klub som Højbjerg, f c i har mistet over halvdelw «len af sine medlemmer, udtalte breddekonsulent Ole Jacobsen på andendagen af DBFs repræsentantskabsmøde. På vej til interview i Højbjerg sad den bemærkning og lurede i baghovedet. Er klubben i krise? Mine bange anelser blev gjort til skamme. Der sker noget i Højbjerg. Det er ganske sandt, at klubben er gået fra en medlemsskare på ca til 600 medlemmer på de seneste femseks år. - Vi har været nede i en bølgedal, ledersiden har været tyndt bemandet i en årrække og andre Århus-klubber som AB og Viby har gjort et godt stykke arbejde, men nu har vi fået gejsten tilbage, udtaler næstformand i bestyrelsen, Peter Locht. Der er mange nye tiltag på vej, bl.a. har klubben lige fået bevilget penge fra 5% pulje af Århus Kommune til et projekt de kalder: Højbjerg Badminton Klub - den åbne klub. - 1 januar måned afholdt vi et idémøde for alle medlemmer, hvor vi også havde inviteret breddekonsulent Ole Jacobsen. Der kom masser af nye ideer, vi vil bygge videre på. En var så god, at vi med bistand fra Ole straks gik i gang med en projektbeskrivelse, så vi kunne søge kommunen og andre om økonomiske midler. Projekt et er to-årigt og handler om hvervning af ungdomsmedlemmer og medlemmer over 60 år. Klubben får hjælp fra en ekstern konsulent, der løbede rapporterer om hvilke aktiviteter der giver bonus. Til slut skal det hele udmynte sig i en rapport tilgængelig for alle. - Med vores DM for U12 er en ny æra begyndt. Forældreopbaknigen er stor og vi har et meget frugtbart trænermiljø på såvel ungdom- som seniorsiden. Det nye seniormæssigt er, at klubben har fået tilgang af Zhang Quiang (tidligere Herning). Zhang skal dels forstærke 1. holdet og bistå Martin Guld i træningen. Samtidig er han tilknyttet Team Danmark træningen og træner andre Århusklubber. For øjeblikket er Højbjerg desuden i afsluttende forhandlinger med et par britiske spillere af høj international klasse. - Vi bliver alvorligt svækket på pigesiden, nu hvor Camilla Martin og Majken Vange flytter til København, men er forstående overfor at de søger nye udfordringer, så vi ønsker dem alt held og lykke. Den nye træner M artin H ø jb je r g s f r e m t i d s y n e s lo v e d e e f t e r a t m a n b l. a. v a n d t D M f o r U 1 2 h o l d vendigt, mener Peter Locht. - Der udvikles trods alt 60% af dansk badmintons talenter vest for Storebælt og vi vil gerne bevise, at vi kan være med. - Vi er en eliteklub der vil oget, men vil samtidig gerne være kendt for andet end vores 1. hold. Med ansættelsen af Martin Guld har vi fået en ildsjæl, der nok skal fyre op under os alle! Og Martin Guld er startet som forventet. Spillerne går til ugentlig boksetræning og har for nylig gennemgået en 27 timers overlevelsestur, hvori der bl.a. indgik rappelling ned af en stejl klippe, tovbane, roning og blot tre-fire timers søvn mellem strabadserne. Jo, jeg tror, at Peter Locht har ret, når han siger, at Højbjerg er på vej op af bølgedalen. Fremtiden vil vise det. 1 6

17 C B K F Y L D T E 6 0 Å R CharlottenlundBadminton Klub fejrede 11. maj sin 60 års fødselsdag meden stor fest for ale klubbens medlemmer og venner F or ligesom at slå en linie mellem fortid, nutid og fremtid i den gamle klub, indledtes festen med en badmintonkamp mellem klubbens seneste DM-finalister for minipuslinge, Andreas Schonbeck/ Rasmus Melchior og et par af klubbens virkelige superveteraner, de tidligere CBK-formænd, Erling Bruun/Aage Hansen, der tilsammen mønster 147 år. Under IBF-dommer Ole Krogdals kyndige ledelse fik de 170 fremmødte gæster en flot opvisningskamp, der med al tydelighed viste, at badminton kan spilles elegant af alle aldersgrupper. Formanden for Sammenslutning af Idrætsklubber i Gentofte overrakte et sølvkrus, som CBK kan benytte som vandrepokal. Hallen var i dagens anledning pyntet op med flag, nyudsprungne birketræer, balloner og festdækkende borde, således at de mange gæster kunne nyde en god middag og blive underholdt af gamle og nyere medlemmer indtil solen igen sendte sine første stråler ud over den gamle, men stadig meget ungdomsorienterede klub. E M H E R N IN G V E T E R A N G A M E S A f M o g e n s K je l d s e n, H e r n i n g Det var mig en stor fornøjelse at kunne hjælpe under EM 96 her i Herning. For lige at præsentere mig, så var det mig, der stod og hang ved døren ind til lunch- & dinnerrummet, når der var dækket op til spisning. Nu fik jeg jo ikke set meget badminton under EM 96, men, min største oplevelse under stævnet var nok også at se jer - med de fine navneskilte af forskellig art - spille jeres egen lille turnering et par formiddage. I kan stadig spille spillet med gode finesser, ja, jeg oplevede sågar at se Frede Kruse-Christiansen uden pibe i munden! Og så mit spørgsmål til jer allesammen: Hvorfor kommer I ikke og deltager i Herning Badmintonklubs arrangement under Herning Veteran Games juli 1996? Jeg tror, at jeres tilstedeværelse ved dette stævne meget hurtigt ville få en afsmittende virkning på arrangementet, thi den bedste reklame er jo mund til øre metoden, og I kender jo alle rigtig mange veteranspillere, som I måske ved nogle enkelte telefonopringninger kunne få til at komme til HVG ligeså meget for at få nogle hyggelige timer sammen under helt afslappede forhold. Og så lige et spørgsmål til familen Holst-Christensen, thi jeg har i avisen læst, at I har kunnet samle 82 ægtepar til kobberog sølvbryllupsstævne i Ringsted, så derfor: Fik alle disse veteraner at vide, at der også hvert år finder et veteran-stævne sted i badminton under HVG? Hvis ikke, så send ægteparrenes adresser til badmintons kontakt-person til HVG, Søren v. Christensen, Havrevænget 7, 7400 Herning. Denne adresse skal også anvendes af de øvrige tilskrevne i dette indlæg, hvis I vil vide mere om badminton/hvg. Tak for denne gang, men måske ses vi igen til VM i Herning om nogle år. S m a s h, s t u d ie r o g s a m v æ r p å N o r d jy lla n d s Id r æ t s h ø js k o le Er badminto n, aktivitet o g kamm e rats kab e n de l a f dit liv? Så e r e t o pho ld på No rdjylla nds Idræ ts hø js ko le lige no ge t fo r dig. He r kan du ko m b ine re din ho b b y m e d e n s pæ nd e nd e o g væ rdifuld uddanne ls e. På e t kurs us af 18, 2 0 e lle r 38 uge rs va righe d ge nne m gå r du e n træ ne r-/ le de ruddanne ls e samt en pe rso nlig udvikling. B a d m in t o n s o m lin ie fa g På badm into nlinie n arb e jde r du - ve d s ide n af d e a lm e ne hø js ko le N ORDJYLLAN DS fa g - naturligvis m e d badm into n, m e n o gs å m e d b o rdte nnis o g te nnis. Du får en træ neruddanne lse o g tilb ud o m kurs e r Inde n fo r DBF. Du få r prø ve t d ig s e lv af ige nne m b ø rne unde rvis ning, o g du få r fo rb e d re t dit e ge t spil - bl.a. ge nne m vid e o a na lys e r a f d it spil. Læ s vo re s b ro c h u re No rd jylla nd s Idræ ts hø js ko le er e n af Danm arks nye ste o g me st po pulæ re idræ tshø jsko le r. Ring e fte r vo re s s pæ nd e nd e b ro c hure på tlf IDRÆTSHØJSKOLE t i P a rk v e j B rø n d e rs le v. T lf F a x F o rs ta n d e r: M ic h a e l A n d e rs e n. 1 7

18 DBF B A D M IN T O N - H V A D N U Planerne om at husstandsomdele BADMINTON er faldet på grund af manglende sponsorinteresse. Som m e rens store spørgsmål er: Hvad nu? A f M o r t e n B u c k h ø j tid l. r e d a k tø r D et skal ikke væ re n o g en h e m m e lig h e d, at n æ r v æ re n d e b la d g e n n e m g en eratio n er h a r v æ ret en evig kild e til b e k y m rin g i D B F s øverste ledelse. D e t er gået op og d e t er gået n e d, m e n d e t h a r - n æ ste n - altid væ ret der. R eaktio n ern e i de skiftende besty relser h a r v æ ret svin gende. P å d e n ene side h a r m a n altid g ern e ville have et b lad, d e r var m e d til at m ark ere sp o r te n o v erfo r m e d le m m e rn e, k lu b b e rn e o g o ffen tlig h ed en. P å d e n a n d e n side h a r m a n altid ønsk et, at b ru g e fo rb u n d e ts ø k o n o m isk e m id le r p å sp illet b a d m in to n frem fo r på b la d e t B ad m in to n. D B F og d e n n u fo rh en v æ re n d e re d a k tø r M o rte n B u ck h ø j, v ar g o d t k lar over d e n n e p ro b lem atik og arb ejd e de g ennem hele d e n n e sæ son sam m en m ed B A D M IN T O N S try k k e ri, L e v iso n + Jo h n s e n + Jo h n sen, p å en m o d el, d e r k u n ne sikre at B A D M IN T O N hver m å n e d u d k o m til sam tlig e h u s stan d e u n d e r D B F - i et op lag p å ca m M o d ellen gik u d p å at skaffe ti sp o n so rer, so m sik rede b ladets udgivelse. D isse sp o n so rer ville få forskellige fo rd ele ved at væ re m e d, og in teressen var stor. A llerede tid ligt m eld te den ene sto re sp o n so r sig p å b a n e n, og sid en en e n d n u stø rre, so m ville k u n n e realisere nogle a f de m eg et am b itiø se p la n e r vi havde for k o n cep tet. Så sen t so m 1. m aj var vi sæ rd eles positiv e o m k rin g at k u n n e u d s e n d e B A D M IN T O N gratis til alle m e d le m m e r af D B F (h u stan d e) fra sta rte n a f d e n k o m m en d e sæ son. M e n d esvæ rre viste d e t sig, at in teressen fra sp o n so rern e ikke u d m ø n te d e sig i aftaler. M åsk e var sp o n so ratet for sto rt, m åske var a m b itio n e rn e fo r sto re. I h v e rt fald m å tte L evi- so n + Jo h n se n + Jo h n se n m id t i m aj, lige e fte r re p ræ s e n ta n t sk ab sm ø d et, m ed d ele D B F - m e d beklagelse - at m a n d esv æ rre ikke k u n n e g ennem fø re m o d ellen m e d en h u ssta n d s o m d elin g, da sp o n so re rn e ikke læ ngere ville væ re m ed. I lyset a f d e t sto re u n d e r sk u d, so m D B F h avde i seneste regnskabsår, og d e ikke u b ety delige u d g ifter, d e r er fo rb u n d et m ed at udgive e t kvalitetsb la d so m B A D M IN T O N, er d e t k la rt, a t situ a tio n e n n u kræ ver at B A D M IN T O N forelø b ig t ikke skal u d k o m m e. Ø G E T O P L A G E gentlig b ø r d er stilles spørgsm ål d irek te til k lu b b e rn e og d e re s m e d le m m e r. F o r skal B A D M IN T O N u d k o m m e i frem tid en, vil en sto r stig nin g i a n ta lle t a f a b o n n e n te r væ re en n ø d v en d ig h ed. O g d e a b o n n e n te r skal fin des u d e i k lu b b ern e. D e t h a r v æ ret n æ v n t, at b elø n n e k lu b b e rn e ved at give d e m en del a f b e lø b e t i fo rb in delse m e d tegnin g en a f et ab o n n e m e n t. M e n d e r fin des m åske også an d re m uligheder. B A D M IN T O N S oplag er i dag p å ca , h v o raf g o d t e r a b o n n e n te r. D e t er ikke m eg et i e t fo rb u n d m ed m ere e n d m ed lem m er, og d e t b u rd e væ re m u lig t at øge tallet. F o r at B A D M IN T O N skal væ re et attraktiv t m ed ie overfor de m eg et vigtige an n o n cø rer, er d e t vigtigt, at o p laget er så h ø jt so m m u lig t, og at b la d e t n å r u d til b a d m in to n sp o rte n s b re d d e, d e r so m m ålg ru p p e b e tra g te t er overordentlig in teressan t. E t oplag p å ca vil tilfredsstille en hel del a n n o n cører. M en s d en sto re m o d e l, h u sstan d so m d elin g en, vil gøre b la d e t til et u h y re attrak tiv t m edie fo r n æ ste n alle a n n o n cører. B la d e ts ø k o n o m i h æ n g e r d erfo r u lø seligt sam m en m ed o p la g e ts stø rre ls e og u d e n o p b ak n in g n u, fra m e d le m m e r ne - in sp ireret a f k lu b b ern e, kan vi risikere, at B A D M IN T O N ikke kan fortsæ ttes. H e lt æ rligt, ville d e t ikke væ re trist?

19 n DOGANMELDELSE FÆRDIGPAKKEDE T R Æ N IN G S L E J R E I FJERRITSLEV I d e e l l e b e t i n g e l s e r i e t i d r æ t s c e n t e r m e d t o i d r æ t s h a l l e r, s v ø m m e h a l, 8 f o d b o l d b a n e r o g s e n g e p l a d s e r i é t o g s a m m e k o m p l e k s. 4 0 v æ r e l s e r m e d b a d, t o i l e t o g T V. "Badminton - fra top til tå, Stefen Hållberg, Roland Englund og Kim Knudsen. Forlag: Gyldendal Sport A f O le J a c o b s e n, B r e d d e k o n s u le n t C am illa M a rtin i m ix ed d o u b le m e d to svenskere og en dansker!? D e n o p m æ rk so m m e læ ser vil h u rtig t k o n statere, at d ette ikke er m u lig t ifølge reglerne for m ixed. Ikke d esto m in d re p ræ s te re r C am illa e t p erfek t sty kke b a d m in to n -fo rtæ lle a r- bejd e i d en nye b o g m e d d en dæ k k en d e titel B ad m in to n - fra to p til tå, u d k o m m e t på G y ld endals F o rlag - g o d t tim et i en E M -o g U b e r C u p - og O L - p erio d e. B ogen k ø rer ikke over de n o rm a le to eller tre sæ t, m en over 19 afsnit fo rd e lt p å 127 sider. F o r træ n ere, b re d d e eller elite, m e d m o d på udvik ling af v id en og egne fæ rd ig h eder er b o g en et fu n d m id t i en tid, h v o r in teressen fo r udgivelse af b a d m in to n -litte ra tu r ligger lidt u n d e rd re je t u d over d e n u d d a n n e ls e s re le v a n te, so m in stru k tø rg ru p p e n til stad ig h ed h o ld e r ig ang i fo rm a f læ reb ø g er p å D B F s N y b o rg k u rser og k red s- og d istrik tsk u rsern e. D e to svenskere leverer hele tid en b a g g ru n d ssp illet m e d sto r sik kerhed, m ed en s C am illa ved n e tte t e r i sta n d til at overføre d e n n e in d sats til h en d es verden so m en a f verdens b ed ste spillere. Jokeren i d e t hele er K im K n u d s e n, d e r so m d a n sk træ n e r i U p p sala sikkert h a r fået id een til hele p ro jek tet og m e d succes følger d en op fra serv til m atch b o ld. N å r d e n lille m isu n d e lse h a r lagt sig over, at to svenskere og en d an sk er, d e r h a r valgt svensk b a d m in to n, lø b er m e d d en danske b a d m in to n p rin se s se og d e t halve b o g m ark ed, så er d e r b lo t at konstatere: B r u g fo r å r s - o g s o m m e r p a u s e n til a t fo r n y d in v id e n p å n æ s te n a lle p u n k te r o m sp ille t. Ø n s k e r d u a t f in d e e t p a r fe jl, s å ly k k e s d e t s ik k e r t o g så, h v is d u s e r g o d t efter. C a m illa s lå r o g så b o ld e n u d a f b a n e n eller i n e tte t e n g a n g i m e l le m. A llig e v e l v in d e r h u n f o r d e t m e s te til s id s t! - D e t g ø r h u n også i d e t d a n s k ls v e n s k e b o g fæ lle ssk a b s p o n so re re t a f G y ld e n d a ls F o rla g. F o r øvrigt: G a d vid e om P o u l-e rik H øyer g år sam m en m ed e t p a r n o rd - m æ n d o m at lave en bog? D e n tid, d en overraskelse! Træningstider og spisetider planlægges i samarbejde. Alle AV-midler forefindes. Træningsmodstandere rekvireres på alle niveauer. Utallige fritidsmuligheder H A N H E R R E D F R IT ID S C E N T E R S P O R T S H A L L E R. S V Ø M M E H A L. M Ø D E L O K A L E R. K U R S U S C E N T E R B R Ø N D U M V E J FJE R R IT S LEV. U F FAX N y t g u l v? Skal I have nyt gulv i Jeres badm intonhal, eller skal der bygges helt nyt, så husk, at gulvet er hallens vig tig ste rekvisit. SPO R T SB Y G A /S har 20 års erfaring i sportsgulve, og kan tilbyde gulve d er opfylder de seneste norm er og giver m aksim al sikkerhed, højeste kom fort og perfek t afstem t friktion. Vi kan bl.a. anbefale: S k a n s p o r t C o m b i <d in i ). S trøopbygget, kom bielastisk sportsgulv. U overtruffent! P U L A S T I C K F (D IN 18032). M ix elastisk PU -gulv. Spørg for dig, eller prøv selv i bl.a. B irkerød B adm intonhal. S P O R T S B Y G Københavnsvej 26A 4000 Roskilde Tlf Fax

20 H e r r e - o g d a m e d o u b le e r b le v e t s a t u n d e r lu p a f e le v e r p å D a n m a r k s tr æ n e r s k o le i A a lb o r g Et hold studerende på badminton-linien på Danmarks Træ nerskole i Aalborg satte sig for at analysere forskelle og ligheder i herre- og damedouble. Her er hvad de kom frem til A f s tu d e r e n d e p å D a n m a r k s T r æ n e r s k o le i A a lb o r g I B A D M IN T O N 17/95 h av de T o n n y H o lst-c h riste n se n sk revet en artikel o m sine o b s e rv a tio n e r u n d e r D a n is h O p e n i O d en se m e d h en sy n til fo rsk e lle /lig h e d e r p å k a m p læ n g d en i d am e d o u b le i forh o ld til h e rre d o u b le. P å sam m e tid sp u n k t arb ejd ede vi p å D a n m arks T ræ n ersk o le i A alb org m e d forskelle/lig heder re n t tak tisk og teknisk i d am e- og h e r red o u b le. T o n n y H o ls t-c h riste n se n s indlæ g gav os in sp iratio n til at gå e n d n u m ere i d y b d en m ed de forskelle/lig heder, d e r kan tæ n k es at væ re h e rre -/d a m e - d o u b le im ellem. I vores p ro jek t u g e i ja n u a r blev vi enige o m, at vi ville lave en u n d ersø g else på d u el- og p au selæ n g d ern e i h e n hold sv is h e rre - og d am edouble. Vi h a r registreret d u ellæ n g d e rn e i 13 h e rre d o u b le r og 13 d a m e d o u b le r fra V M, D M, D a n ish O p e n og A ll E n g lan d i p e rio d e n h v o ra f vi i 18 a f k am p ene ligeledes h a r re g is tre re t p a u s e læ n g d e rn e. K a m p e n e re p ræ s e n te re r et b re d t u d s n it a f in d le d e n d e kam pe og sem ifm aler og fin a ler. Vores hypotese var: at p au sern e er lige lange eller læ ngere en d duellerne, både i d am e- og herredouble. at d u ellern e i d am edouble er læ ngere en d i h erredouble, p.g.a. p ig ern es rin g ere fysik, d e r m ed fø re r at defensiven i en d am e d o u b le sat i forh o ld til deres offensiv, er relativt b ed re e n d i h erred o u b le. at d en hyppigst forek o m m e n d e duel h o s h e rre rn e er a f k o rtere v arig h ed end hos p ig ern e, fordi h e rre rn e er b ed re til at afgøre b o ld en. R e su lta te rn e a f u n d ersø g elsen h a r vi ansk ueliggjo rt i seks diagram m er. P å fig u rern e h a r vi angivet duel og p au selæ n g d en i hele s e k u n d e r, so m e r a fru n d e t u d fra alm in d e lig a fru n d in g s p rin cip p er. D e t vil sige, at d u e l ler d e r f.eks. ligger i in terv allet 3,5 sek. - 4,4 sek. er reg istreret u n d e r 4 sekunder. D E N L IL L E F O R S K E L D u e lle rn e i h e rre d o u b le v arer i g en n em sn it seks se k u n d e r og h o s d a m e rn e er d e t g en n em snitligt syv sekunder. F orskellen i g e n n e m sn itte t fo r d am e- og h e rre d o u b le er altså k u n ét sek u n d. H erv ed er vores a n d e n h y p o tese til dels bekræ ftet, m en m e d en lille m arg in. D e n lille forskel i d u ellæ n g d en i h e rre - og d am e d o u b le er m in d re en d vi fo rv e n te d e. D e n tid lig e re o p fattelse af, at specielt d u ellern e i d am e d o u b le er lange og

21 D u e llæ n g d e i s e k u n d e r * d u e llæ n g d e i s e k u n d e r D u e llæ n g d e i d a m e d o u b le i s e k u n d e r D u e llæ n g d e i h e r r e d o u b le i s e k u n d e r fysisk u d m a rv e n d e er tild els en sk røne. Vi m en er, at g ru n d e n til d ette er, at p ig ern e i de senere år er b levet væ sentlig t fysisk stæ rkere. D e tte h a r m e d fø rt, at de er b levet i sta n d til at æ n d re deres tak tik til at væ re m ere offensiv og h a r d erv ed tiln æ r m e t sig h e rre rn e s spillestil. D e t vil sige, at d am e rn e k an træ n e d o u b le p å sam m e p ræ m isser som h errern e. P au selæ n g d en i h e rredouble v arer i g e n n em sn it 12 sek u n d er, m ens d am e rn e s p a u ser i g e n n e m s n it e r 14 se k u n d e r. H y p o tesen o m at d u ellern e er v æ sentlig t k o rtere e n d p a u se r n e h a r vi d erv ed fået bekræ ftet. P a u s e rn e e r g e n n e m s n itlig t d o b b e lt så lange so m d u ellern e i b å d e d am e d o u b le og h e rre d o u b le. Selv om vi h a r fået vores h y p o te se b e k ræ fte t, e r d e t bem æ rk elsesv æ rd ig t at p a u se r n e i d o u b le er d o b b e lt så lange so m d u ellern e. S am m en lig n er m a n m e d de tilsvarende tal i single, k o n staterer m a n, a t p a u selæ n g d en k u n er h alv an d en g ang så lan g so m d u ellæ n g d en. D e t vigtige ved p a u se rn e e r at sp illern e k an n å at restitu ere sig, så d e r ikke sker en o p h o b n in g a f m æ lk esy re. Single er m e re fy sisk k ræ v e n d e e n d d o u b le, og d e t kan d erfo r u n d re os at p a u se rn e i d o u b le er læ n gere en d i single. Vores forklarin g p å d e tte k an sim p elth en væ re, at d e r i d o u b le er flere sp illere, d e r skal k o m m e på p lads og væ re klar til n æ ste duel. 3-4 S L A G D e n o fte s t fo re k o m m e n d e d u ellæ n g d e i b å d e d am e- og h e rre d o u b le er to se k u n d e r, hvilket svarer til 3-4 slag pr. duel. D e tte var ikke h v ad vi h avde fo rv en tet i vores opstillede hypotese. M en udfra den tid lig e re fo rk la re d e fysiske udvik ling fo r p ig ern es v edkom m en d e, ste m m e r d e t fin t overen s m e d, at tak tik k en efterh å n d e n er m eget lig m æ n d en es, og d erv ed også, at deres hyppig st fo rek o m n e d u ellæ n g d e er d e n sam m e. H o s d a m e rn e v arer ca. 38% a f alle d u eller u n d e r tre sek u n d er, og h o s h e rre rn e e r d e t 42% a f d u ellern e, d e r er u n d e r tre sekunder. V i k an u d fra disse tal se, at e n s tø rs te d e l a f d u e lle rn e afgøres p å d e fø rste tre-fire slag, d e tte gæ ld ende fo r såvel d am e- so m h e rre d o u b le. F o r os so m træ n ere h a r d e n n e registrerin g sto r b ety d n in g. D e r b ø r i træ n in g en læ gges m eg et væ gt p å serv esitu atio n en og de efterfølg ende slag, d a d e tte er m eget u d slagsgiv ende fo r en d o u b le kam p. I og m e d a t de oftest fo re k o m n e d u e lle r e r p å to sekunder, e r evnen til at an ticip ere, reagere h u rtig t og d e t at k u n n e afgøre b o ld en væ sentlig t fo r doublespillere. D e n læ n g ste re g is tre re d e d u e l h o s d a m e rn e v a r 67 sekunder og h o s h e rre rn e 58 sek u n d er. D e n n e reg istrerin g viser en lille te n d e n s, d a m a n af skem a og d iag ram kan se, at d a m e rn e h a r lid t flere d u eller af læ ngere v arig h ed end herrern e. D o g er d e n n e forsk el m eg et lille, m e n d e n giv er alligevel u d slag i, at d en sam lede k am p læ ngde h o s d a m e rn e er ca. firefem m in u tte r læ ngere en d hos h e rre rn e, d e ri e r m e d re g n e t p a u se læ n g d e rn e, d e r også er læ ngere hos d am ern e. F orskellen, m e n e r vi, er så lille, at d et ikke er n ø d v e n d ig t at lægge speciel væ gt p å u d h o ld e n h e d s træ n in g h o s p ig ern e i fo rh o ld til h o s d ren g en e. 2 1

22 AVALKADE # # # # IP # : # A f M o r t e n B n c k h ø j O le Ja c o b se n a n sæ tte s so m P e rn ille N e d e rg a a rd -J e s s e n O d en se lagde hal til - og F yns b re d d e k o n su le n t m e d h o v ed n ø jed es i d e n n e sæ son m e d B a d m in to n K reds m an p o w er - m m # m m.m k v arter i E sb jerg og p rim æ rt h o ld k am p e fo r G en to fte og to da D a n ish O p e n blev sp illet i Endnu en sæ son er gåe t, DBFs 66. og BADMINTONS 48. Her bringe r vi e t par af årets begivenheder i tekst og billeder arb ejd so m råd e i Jy lland. D e t får D IF til at træ kke tilsag n et o m tilsk u d til lø n n e n tilb age, da de m e n e r, a t en b re d d e k o n su len t skal virke cen tralt. F o r h a n d lin g e rn e m ellem D B F og D I F foregår stadig. F e rtilite te n fejler ikke n o g e t b la n d t D B F s to p s p ille re og træ n e re. S å le d e s b le v S te e n P edersen, M o rte n F ro st, Jens tu rn e rin g e r. H a n v an d t i H a m b u rg C u p, og n åed e fin alen i C o p en h a g e n M asters. I h o ld tu rn e rin g e n gik h u n u b esejret ig en n em (i single) og sæ sonen b ø d såle d e s p å k u n to (2) n ederlag, til M eiluaw ati, In d o n esien og C am illa M a rtin, b eg ge i M asters. P o u l-e rik H ø y er er altid m e d i årsk avalkader. I år k året som o k to b er. T ro d s et g o d t arran g e m e n t, v ar d e t for d årlig t a n n o n ceret så p u b lik u m stilstrø m n in gen blev b eg ræ n set m e d en lille ø k o n o m isk ørefig en til kredsen. E t a f årets d e b a tte r var m ed ied æ k n in g en a f b a d m in to n. Vi h a r n o g le a f v erd ens b e d ste sp ille re, m e n ikke n æ r d e n m e d ie d æ k n in g d e fo rtje n e r. S p o rts re d a k tø re rn e B irg itte E rik se n, Jo n H o ls t-c h ris te n - Å rets B ad m in to n sp iller a f Sa- B o rch, B erlingske T id e n d e og sen, H e n rik A strø m, T h o m a s K irk egaard og C lau s T h o m s e n alle fæ dre i d e n n e sæ son. O g n ex, v in d e r a f D a n ish O p en, All E n g lan d, E M og fo r fjerde å r i træ k h o ld m e ste r m e d L illerø d. S teen A n k erd al, E k stra B lad et, gav i B A D M IN T O N deres forklarin g p å p ro b lem et: Vi e r for lige fø r d em var d e t P o u l-e rik v æ n te m e d to p re s u lta te r og H ø y er, M ik a V illesen og H e n rik in gen k en d er asiatern e, lø d sva L y n g b y (D B F s k o m m e n d e re t, d e r også gav h o ld tu rn e rin lan d stræ n er) d er blev certifice Jan e B ram sen fra H o rse n s blev g en fø lg ende skudsm ål: S to r red e bleskiftere. endelig klar efter en alvorlig b ety d n in g p å de in d re lin ier i knæ skade. M e n d årlig t havde k lu b b ern e, d y b t u in te re ssa n t i h u n n å e t fo rd u m s styrke før aviserne. h u n blev sk ad et igen. S p o rten s ulykkelige bagside. 2 2

23 Jylland h ersk er i u n g d o m sræ k kern e. D a n ish Ju n io r C u p gav H elle H. A n d e rse n fra K a stru p h a r h aft en sto r sæ son, m e d sej K n u d sk e r d e b u te re d e i D a n m ark sserien og fik kæ rlighe Jan e Jacoby v ar en a f de seks u n g e spillere, d e r sid st i novem jysk sejr i alle tre a ld e rsg ru p p e r re i alle d e m esterræ k k e-tu rn e- d e n at føle i fo rm a f sportslige b e r k o m til In d o n e sie n for at og til de in div id uelle u n g d o m s rin g er h u n h a r sp illet og so m øretæ ver. U d d e lte til gengæ ld spille og træ ne. D e fik en ople D M 'e r løb h o v ed lan d et også u b e s e jre t i h o ld tu rn e rin g e n. verbale øretæ v er til G en to fte, velse fo r livet. m e d s tø rste p a rte n a f g u ld m e Lige in d til finalen, h vor klap d e r rejste h jem u d e n at have d a lje rn e. B l.a. V ib ys B ritta p e n gik n e d o g sæ so n en s sp illet h o ld k a m p e n p å B o rn A n d ersen, d e r h a r fejet al m o d sta n d n e d u n d e r g u lv tæ p p et i d en n e sæ son. F a v ø r, D B F s h o v e d s p o n s o r, h a r sto r succes m e d deres R o ad Show s, h vor to p stje rn e rn e spiller opvisnin g. P u b lik u m strø m m e r til over h ele la n d e t, selv en fo d b o ld lan d sk am p i T V k u n n e ikke h o ld e folk hjem m e. fø rste sin g le-n ed erlag var m e d til at koste K M B D M g uld et. V ib eke Z an c h o A n d ersen blev forbig ået so m D B F s k an d id at til D IF s b esty relse, og d e t var én a f h o v ed årsag ern e til, at h u n sen ere valgte at stå h e lt a f ræ set og fravæ lge idræ tsledelse til fo r del for e t sk olelederjo b i N o rd sjæ lland. h o lm til en d e. G e n to fte følte, at K n u d s k e r b u rd e have v æ ret m ere flexible i fo rb in d else m e d afviklingen og d e t hav d e de n o k re t i. H a n s H e n rik F lø e o p trå d te so m ju lem an d p å fo rsid en a f B A D M IN T O N S ju le n u m m e r og d e t m å tte h a n h ø re m ange m u n tre b em æ rk n in g er fo r isæ r fra kredse og d istrik ter, d e r ger N :N. fra N N -k ø b in g blev d en lykkelige v in d er af hovedgevin sten, en O p el V ectra, i D B F s sto re sk rab elo tteri, d e r igen i år blev en sto r succes fo r k lu b b erne og D B F. M e n d en held ig e v in d e r ø n s k e d e ikke a t stå o ffentlig t frem. T ro d s en skæv sta rt m e d m eg et få fo rh åndsb e- stillin ger k o m alle lo d d e r u d til k lu b b ern e, så til n æ ste år m å d e r væ re m u lig h ed fo r at øge p ræ m ie s tø rre ls e n og d e rm e d n e så en stø rre del a f de ø k o n o også k lu b b e rn e s a n d e l af m iske m id ler fø rt d irek te u d til g ev in sten. d e m so m en slags julegaver fra d e n sto re fo rb u n d.

24 KAVAL KÅDE A R E T D E R G IK S v endborg og L u n d b y B a d m in to n k lu b b e r skabte et fantastisk veltilrettelagt D M, d e r gav en g o d ø k o n o m isk g e v in st til a rra n g ø re rn e. O g M id d e lfa rt v irk so m h eden A I S D an -B u n k e- rin g L td. gik in d so m n av n esp o n so r og sikrede d e n k o m m en d e sæ sons D a n ish O p e n en fjerd e og ekstra G ra n d P rix stjerne. H e rn in g B a d m in to n K lu b overgik selv de stø rste fo rv en tn in g er o g sk a b te h e lt fre m ra g e n d e ra m m e r o m k rin g d e fø rste E u ro p a m e ste rsk a b er i b a d m in to n p å dan sk g ru n d. S p o rtsc e n te r H e rn in g viste sig so m d en id eelle ra m m e, p u b lik u m sin te r essen var sto r og ikke ét o n d t o rd lø d o m k rin g arra n g e m en te t. E n este k n æ k p å gæ stfrih ed e n var d en sp o rtslige, h vor Jen s E rik se n k o m m e r til gengæ ld til O L. M ekanik eren fra B alleru p røg lige u n d e r stregen i h e rre d o u b le, m en sam m e n m e d H e le n e K irk eg aard n åed e de lige m e d i m ix og så m å h a n og C h ristia n Jakobsen også stille op i h e rre d o u b le. Jens og H elenes kvalifikation b ety d er im id lertid, at v erd en s m e stre n e M a rle n e T h o m s e n / T h o m a s L u n d ikke får m u lig I n æ sten et år m ø d tes de jyske b a d m in to n le d e re fo r at æ n d re kred s-o g d istrik tsstru k tu re n til n o g et b ed re. M e n tro d s b ista n d fra D IF s k o n su len ter e n d te hele affæ ren m e d in genting. D a n m a rk blev n u m m e r to i H o n g T a S h an C u p fo r h e rre h o ld i U S A, m e n fo r T h o m a s D a m a rk so m v æ rtsn atio n ikke lo d m ange b rø d k ru m m e r tilb a ge til de øvrige n a tio n e r, m e n sn u p p e d e alle seks titler. h e d for at spille o m olym piske m ed aljer sam m en. S tu e r og M ichael S ø g aard blev d en sto re p ræ m iech eck n o g et d ecim eret, i d e t de blev id ø m t en re k o rd b ø d e p å $ for deres o p førsel overfor referee. D e n sag er e n d n u ikke afslu ttet. P eter R asm u ssen to g d e t sto re sk rid t frem i v erd enseliten m ed en fantastisk sæ so n. M e n til allersid st blev h a n sn y d t for d irek te O L -deltagelse (d er er an sø g t o m e t w ild card) da k in e se rn e h avde stu d e re t de sindsyge kvalifikatio nsregler en anelse b ed re e n d de danske ledere. 2 4

25 A f L a r s U h re, tr a n e r i S a n d e fjo r d B K i N o r g e Norge har gennem to sæsoner været forsøgsland for det nye tællesystem "5 til 9", den danske træner Lars Uhre skriver her om sin opfattelse af systemet Jeg h a r n u g e n n e m en sæ son i n o rsk b a d m in to n stiftet b ek en d sk ab m ed et n y t tæ llesy stem, h v o r m a n spiller b e d st a f fem sæ t til n i p o in t, u d e n om sp il. M ellem h v e rt sæ t er d e r en p au se p å 90 sek u n d er m e d m u lig h ed fo r at få co ach ing. N o rg e er fo rsø g sland for IB F p å a n d e t år og alle tu rn e rin g er m e d en en k elt u n d tag else spilles m e d d e tte 5 til 9 system. Jeg h a r g jo rt erfarin g er m e d sy stem et b å d e so m aktiv spiller og so m træ n er, og ønsk er d erfo r at give m it b id rag til d e b a tte n o m k rin g en eventu el æ n d rin g a f reglern e i b a d m in to n. D e r er selvfølgelig b åde g o d t og o n d t at sige om d e t nye system. D a de positive asp ek ter er i flertal tag er jeg d e m først: S y stem et e r let tilg æ ngeligt fo r folk so m ikke er k en d t m e d b a d m in to n f.eks. tilsk u e re, T V seere og nye m ed le m m e r i k lu b b ern e. D a m e r ligestilles m e d h e r re r også i single. D e r b liv e r flere vig tige p o in ts, d em m a n i tennis k ald er b ig p o in ts og de o p træ d e r hyppig ere e n d tid ligere. O ffensive spillertyper favoriseres m e d de k o rtere sæ t, og p a u se rn e m ellem sæ ttene. I k am p e, h v o r d e r er sto r styrkeforskel e r d et m otiveren d e fo r d en svageste at have ch an ce for at vin de et sæ t til n i, i sted et fo r at væ re chanceløs i to til 15. D e t bliv er m ere in teressan t fo r kom m ercielle T V statio n e r at se n d e b a d m in to n, m e d m u lig h ed en fo r at sende rek lam er m ellem h v ert sæt. O G S Å N E G A T IV T S elv o m s y ste m e t e fte r m in m en in g er overvejende positivt e r d e r d o g nogle negative sider, so m b ø r tages i b etrag tn in g : U d fa ld e t a f et sæ t er ofte m ere tilfæ ldigt, isæ r i d o u b le, hvor m a n h a r to server og derfor i højere g rad score r p o in ts i stim er, g ern e fire-fem i træ k. T ræ n eren får alt for sto r taktisk b ety d n in g u n d e r selve k a m p e n, m e d c o a c h in g m ellem h v ert sæ t, sp ecielt i ungdom sræ kkerne. C h a rm e n o m k rin g et g o d t o m spil e r tab t. B a d m in to n reg lern e k o m m e r til at m in d e m eget om te n n is og isæ r sq uash. I D a n m a rk er d et, p.g.a. vor tra d itio n fo r b a d m in to n ikke så v æ sentlig t at forenkle reg lern e. M e n i a n d re n a tio n e r m e d fæ rre eller in gen b a d m in to n tra d itio n er, h e rib la n d t N o rg e, vil d e t væ re en kæ m pe fordel i fo r h o ld til nye m ed lem m er, tilskuere og m edier. D e rfo r tro r jeg, d e t vil væ re p o sitiv t fo r sp o rten g lobalt, at æ n d re d e t n u v æ ren de system. O g sy stem et 5 til 9, m e d p a u se r p å 90 sekunder e r et g o d t altern ativ. D o g m en er jeg, at træ n eren s indflydelse i k a m p situ a tio n e n skal m in d sk es ved f.eks. k u n at tillad e coachin g efter 2. og 4. sæt. P å d e n m å d e tvinges spillerne til at tæ n k e selv i stø rstedelen a f k am p en, so m d e t h a r v æ ret h id til. O m d e t er p o sitiv t, at system e t favoriserer offensivt spil k an diskuteres. O F F E N S IV T S P IL A siatern e vil sikkert væ re lettere at overbevise o m d e tte end eu ro p æ ern e. Vi m å d og ikke tro at alle g o d e rn e k o m m er a f sig selv, hvis vi æ n d re r reg lern e. D o g b u rd e d e t blive lettere at få s tø rre m e d ie b e v å g e n h e d og sp o n s o rin te re s s e, sa m t at u d b re d e sp illet til glæ de for e n d n u flere v erd en over. D et vigtigste a rg u m e n t fo r æ n d rin gen er d o g at reglern e bliv er ens fo r d a m e r og h e rre r, hvilket vi h a r m an g let læ nge. N o rg e er n u testlan d for a n d e t år i træ k og allerede efter fø rste sæ son var reak tio n ern e p å 5 til 9 væ ld ig t positive (resu ltatern e kan rekvireres hos N B F ). P å d e n b a g g ru n d fo rstår jeg ikke h v o rfo r IB F ikke u d p e ger a n d re fo rsø g sn atio n er eller tu rn e rin g e r fo r at få flere reak tio n er. I d e n n e sæ son h a r jeg u d fy ld t m in d st fem id entiske sp ø rg esk em aer fra N B F vedr. sy stem et, m e n d e t n y tte r ikke at blive ved m e d at sp ørge de sam m e m en n esk er flere gange. Vi æ n d rer ikke u d sag n. D e t k u n n e d e rim o d væ re sp æ n d e n d e, hvis a n d re sm å b a m in to n n a tio n e r fik lov at teste sy stem et, sam t at spille enkelte tu rn e rin g e r so m f.eks. C o p e n h a g e n M a ste rs b e d st af fem sæ t til ni. D e r vil m a n k u n n e få v æ rd ifu ld re sp o n s fra spillere, træ n e re, le d e re, d o m m e re o g ikke m in d st p u b lik u m, u d e n de sto re o m k o stn in g er. F aktisk tro r jeg d e tte vil k u n n e gøre M a s te rs til e n e n d n u m e re in tens og speciel tu rn e rin g en d d en h a r væ ret h id til. O g hvis d e r b a re er nogle m e d b a d m in to n h je rte t p å re tte sted, som hver isæ r tø r sk u b b e lid t til d en lille sn eb o ld, vi er b eg y n d t at trille h e r i N o rg e, så tro r jeg lavinen k o m m er til at ru lle så h u rtig t, a t vi h a r glem t alt om sæ t til 15 p o in ts ved O L i år

26 REPRÆSENTANTSKABSMØDE T A M T Å R S M Ø D E T R O D S S T O R T U N D E R S K U D A f H. C. M ø lle r en sto rv ask, so m nogle D h avde v e n te t p å D a n sk B a d m in to n F o rb u n d s rep ræ sen tan tsk ab sm ø d e i w eeke n d e n d e n 11. og 12. m aj, u d e blev. N o k blev d e r in d im ellem fyret no gle b arsk e o rd og et p a r verbale øretæ ver af, m en de løfte d e ikke d e b a tte n op p å n o g et bem æ rkelsesvæ rdig t plan. R e p ræ se n ta n tsk a b sm ø d e t fa n d t i år u n d tagelsesvis sted i p ro v in sen, n em lig i Vejle, fordi m a n p å g ru n d a f en m isfo r ståelse var fo r sen t u d e m e d leje a f d e tra d itio n e lle lo k a le r i Id ræ tte n s H u s, m e n til tro d s for, at fo rb u n d e t m ø d te op m ed et u n d e rsk u d i n æ rh e d e n a f en m ilio n kr. kom m ø d e t til at lign e sine forgæ ngere i B rø n d b y m e d viel G esch rei u n d w enig W olle. F o rm a n d H a n s H e n rik F lø e lagde ellers u d m e d en o rd en tlig b red sid e m o d D a n m arks Id ræ ts-f o rb u n d. Ifølge F lø e m a n g le r D IF å b e n h e d og er g o d t p å vej til at udvik le sig til en politisk m ag tfak to r i sted e t fo r d e t serviceorgan, D IF er tæ n k t som. F lø e v a r o g så u tilfre d s m e d, at de sto re sp ecialfo r b u n d s in teresser bliv er tilsid e sat af D IF, og at de sm å forb u n d m e d 1000 m ed le m m e r elle r fæ rre k an b lo k e re fo r an d re sp ecialforbunds b ere ttigede in teresser. S om eksem pel n æ vnedes bl. a. k o n su len ttjen e s te n, d e r k a n a d m in is tre re s b e d re af D B F e n d a f D IF. D e n afgående kasserer, Jø r gen Jensen, m ø d te op m e d et u n d e rsk u d p å g o d t kr., m e n d e t v en ted e sto rm lø b fra fo rsa m lin g e n udeblev. E n af g ru n d e n e skal n o k søges i, at d e r ifølge en regnsk ab sk y n d ig d eltag er k u n var to kritisable p u n k te r, n em lig for få sp o n so r in d tæ g te r og fo r sto re u d g ifter i fo rb in d e lse m e d n æ rv æ re n d e blad. K R IT IK A F L Ø B S K E U D G IF T E R I ste d e t drejede d e b a tte n m ere h e n p å d e t urim elig e i, at d et v arer h e n ved et år, fø r D B F 's ø v erste m y n d ig h e d k an ta g e stillin g til et regnskab. I år var ek sem p elv is re g n s k a b e t fo r tid en 1/7 94 til 30/6 '95 til b ehan d lin g. M e d en h u rtig ere b e h an d lin g k u n n e de ansvarlige lan g t tidligere tage h å n d i h a n ke m e d løbske u d g ifter, m en te bl. a. fo rm a n d e n for elitesektion en, R en e T oft, d e r også fa n d t d e t u h eld ig t, at fo rm a n d e n for fo rretn in g su d v alg et og fo rm a n d e n fo r fo rb u n d e t er d en sam m e p erso n, og d erfo r foreslog, at D B F skule have en præ sid en t. T ro d s flere k ritisk e b em æ rk n in g er blev reg n sk ab et g o d k e n d t m e d 57 s te m m e r m o d to, h v o rim o d d e r b lev bevilget u d sæ ttelse m e d b u d g e tte t fo r 96/9 7 bl. a. m e d h e n visnin g til, at ø k o n o m ien skal stram m es op. 2 6

27 R epræsentantskabsmøde S T E E N D. S Ø R E N S E N - IG E N A f H. C. M ø lle r Steen D. S ø ren sen, d e r i 1990 slu ttede en seks årig p erio d e so m lan d stræ n er i D B F, er tilsy n eladende p å vej in d fo rb u n d e t igen, m e n d enne g an g p å en p o s t so m valg t leder. D e t er i h v ert fald d e n k o n klu sio n, m a n m å drage efter b eg iv en h ed ern e p å å rsm ø d e t i Vejle, h v o r d e t blev g o d k en d t, at fo rb u n d e t fo r frem tid en skal have to n æ stfo rm æ n d, en, d er tag er sig af d e t o rg anisato riske, og en, so m skal varetage de politiske gørem ål. U n d e r d e b a tte n blev m ø d e t p lu d selig su sp e n d e re t i fem m in u tte r, u d e n at d e r blev oply st n o g en g ru n d a f d irig en te n, T o rsten B erg, so m sam m en m e d F y n s-k redsens fo rm a n d, F le m m in g T e rk ild se n, fo rlo d salen. S enere viste d e t sig, at de havde væ ret u d e og tale i telefo n m e d S ø ren sen, d e r b o r i R issk o v v ed Å rh u s, og da m ø d e t g en o p to g es, in dstillede T erkildsen S teen D. so m organ isato risk n æ stfo rm an d. M e n d e n gik ikke. L ovene var ikke overh o ld t, for d e r fo relå in gen skriftlig tilk endegivelse fra S ø ren sen o m, at h a n ville m o d tag e valg, og d erefter gik p o ste n til d e n h id tid ig e n æ stfo rm a n d, S tig K irk e g a a rd, m ens S jæ llands-kredsens form a n d, P eter Jensen blev valgt so m politisk n æ stfo rm and. M e n at d ø m m e efter stem n in g en p å m ø d e t, u n d re r d e t i h v ert fald ikke os, hvis vi om føje tid h a r d e n n u 50-årig e S teen D. S ø re n se n tilb ag e i flokken. 'Jeg s t i l l e r m i t k a n d i d a t u r t i l r å d i g h e d, m e d d e lte f o r m a n d l i a n s H e n r i k k l ø e p å g r u n d a f d e t s to r e u n d e r s k u d, m e n s e n e r e b le v lia n k l a p p e t p å p l a d s. VF IIF-CENTRET F O R M A N D E N KLAPPET P A P L A D S A f H. C. M ø lle r i tille r k a n d id a tu r til k rå d ig h e d sto d d e r lidt 'k r y p tis k u d fo r fo r m a n d e n, H a n s H e n rik F lø e, i d ag so rd en en til re p ræ se n ta n t sk ab sm ø d et. M e n h v ad d e r n u m åtte g em m e sig b ag d en fo r m u lerin g fatted e m a n jo g o d t m enin g en, og i tu r og o rd en v a n d re d e fire k re d s fo rm æ n d stæ rk t sek u n d e re t a f fo rsam lin gen op p å talersto len fo r at overtale h a m til a t blive. Så k ap itu lered e fo rm a n d e n, som altså fo rtsa t h e d d e r F lø e. D e rim o d m istede arran g e m e n ts s e k tio n e n sin effektiv e led er, F re d e K ru se -C h ristia n - sen, d er h a r fået en ny, tid k ræ v e n d e u d fo rd rin g p å sin a rb e jd sp la d s, K rim in a lfo rs o r gen. H an s afløser i A U blev d en a fg å e n d e k a sse re r, Jø rg e n Jensen. K ru se, d e r var fo rm a n d for D B F i 10 år, slap d o g ikke h elt fo r en p o st, id e t h a n blev valgt so m sp o n so rleder i d e n n y o p re tte d e Ø k o n o m i- og S p o n so r s e k tio n, o g e n d e lig o v e rto g S ø ren E sp ersen fo rm a n d sp o s te n fo r u n g d o m s elite udvalg et i ste d e t fo r P e rt re ld a l. 2 7

28 EPRÆSENTANTSKABSMØDE R e n e T o f t, fo rm a n d e n fo r SE U, var traditio n en tro den flittig ste g æ st p å ta le rsto le n u n d e r årsm ø d et. H a n kritisered e sk arp t at u d g iftern e i D B F e r lø b et løbsk. Å R S M Ø D E N O T E R J ø r g e n B r i x S t e b y, forgæ nger p å form an d sp o sten for H an s H en rik Fløe, dukkede uventet op til årsm ø d et i Vejle. Jo, forklarede Steby, jeg var alligevel p å de kanter, og så var d et vel k u n n atu rligt at kikke indenfor og høre lidt om, hvad i alverden de h a r gjort ved m in e pen g e, sagde d e n tidligere fo rm and m ed henblik p å D B F 's u n d erskud. B A D M I N T O N, b la d e t, d u h o ld er i h ånden, h a r (stadig) o n d t i øk onom ien. M a n h a r en retssag kørende m o d en tidligere sam arbejd spartn er, so m ifølge D B F h a r glem t at afregne et større beløb for annoncer. N u h a r m an entreret m ed en ny p artn er, d er angiveligt vil udgive b ladet u d e n trykkeriudgifter for D B F, m en m o d til gengæ ld at disp onere over annoncein d tæ g ten. D e t fik en tid lig ere udgiv er til at bem æ rke, at d e t i al elendigheden da var en trøst, at h a n ikke var d en eneste, d er oparbejd ede et u n d ersk u d på udgivelse af bladet. T o r s t e n B e r g, nybagt dirigent p å årsm ødet, fik taktfaste klapsalver, da m an takkede h am for den saglige og til tid er h u m o ristiske ledelse af m ødet. B erg fik plads til følgene bem æ rkning: H ele E u ro p a ser op til D a n m ark so m b ad m in to n n atio n. O g h a n b ø r i hvert fald vide det. H a n er også præ sid ent for D en E uropæ iske B adm in to n U nio n. F r e d e K r u s e C h r i s t i a n s e n, D B F s første sponsorleder, forklarede k o rt og fyndigt, hvad h ans nye arbejde går u d på: D e t drejer sig k un om at træ k ke i p attern e på koen. M en det vanskelige er at få en ko eller to placeret i n æ rh ed en a f D B F - og d e t er m it jo b. H a n s H e n r i k F l ø e, fo rm an d for D B F, er på jagt efter nye in d tæ g ter. H a n erk en d er, at re p ræ se n ta n tsk a b sm ø d e r ikke er d et m est u n d erh o ld ende, forb u n d e t kan præ stere, og overvejer derfor at optage m ø d ern e på vid eobånd og sælge disse genn em an n o n cer som : H a r D e søvnproblem er, så bestil en video fra D B F 's årsm ø d e. U D F O R D R IN G E R E R H A N S S P E C IA L E A f H. C. M ø lle r BF's ø m tålelige kasse, d er D h id til h a r væ ret b esty ret af Jørg en Jensen, fik en ny fo rv alter ved å rsm ø d e t i Vejle i skikkelse a f d en 46-årig e M ikael R asm u ssen. R asm u ssen e r n æ p p e e n d n u k e n d t i stø rre k red se in d e n for fo rb u n d e t, m e n vi kan afsløre, at h a n er en sæ rdeles m o d ig m an d. I h v ert fald tø vede h an ikke e t øjeblik i sin p ræ sen tationstale m e d at love, at h a n h u r tig t ville v e n d e fo rb u n d e ts u n d e rs k u d d e t p å en lille m illion kr. til overskud. T il tro d s fo r, a t M ik a e l R a sm u sse n e r i sin b e d s te alder, er h a n allerede p en sio nist. H a n e r b a n k u d d a n n e t, og i sin aktive k arriere var h a n ansvarlig fo r v alu ta arb itrage (v alu tahandel) i firm aet A stley & P earce. - M e n d e r er så m a n ge a n d re in teressan te tin g at tage fat p å, så jeg valgte at p e n sio n ere m ig selv i g o d tid, siger M ik ael R asm u ssen, d e r er gift og far til to piger. M ik ael R asm u ssen er lan g t fra u k e n d t m e d b a d m in to n regnskaber. F o ru d for en seksårig p erio d e so m fo rm a n d for A m ager B a d m in to n C lu b var h a n kasserer i sam m e klu b, og d e su d e n h a r h a n ved adskillige lejlig h ed er o p trå d t so m p ro b lem k n u ser og v e n d t tru e n d e økonom iske situ atio n er til stabile tilstan d e. - D e t er en u d fo rd rin g for m ig at få en n e d a d g å e n d e ku rve v e n d t o p ad. U d fo rd rin g e r er m it speciale, og jeg h a r tid ligere m ø d t stø rre u d fo rd rin g e r end d en, D B F giver m ig h er, siger en fo rs tø s tn in g s fu ld M ik a e l R asm u ssen. 2 8

29 RESULTATER Amor International, 25. april: HS: Jeroen Van Dijk, Holland (Kenneth Jonassen nr. 2) DS: Alison Humby, England (Michelle Rasmussen nr. 3) HD: Sergej melnikov/artur Khachatury- an, Rusland (Allan Borch/Janek Roos nr. 2) DD: Elena Sukhareva/MarinaYakusheva, Rusland (Rikke Broen/Sarah Jons- son nr. 3) MX: Rikke Broen/AUan Borch T hom as C up, Hong Kong m aj: D anm ark - Hong Kong 5-0 Poul-Erik Høyer - Tam kai Chuen 14/18,15/9,15/6 Henrik Svarrer/Michael Søgaard - Kwong/Tim 15/4,15/7 Thomas Stuer Lauridsen - Tam Lok Tin 15/6, 15/4 Jon Holst-Christensen/Thomas Stavngaard - Kong/Man 15/4, 15/10 Thomas Stuer-Lauridsen - Lee Kwang Jin 11/15,15/11,15/2 Henrik Svarrer/Michael Søgaard - Park Joo Bong/Kim Dong Moon 9/15, 11/15 Peter Rasmussen - Ahn Jae Chang 15/9,18/15 D anm ark - M alaysia 4-1 Poul-Erik Høyer - Rashid Sidek 16/18, 15/13,15/6 Jon Holst-Christensen/Jim Laugesen - Kit/Yap 0/15,15/12,7/15 Thomas Stuer-Lauridsen - Ong Ewe Hock 15/12, 15/6 Henrik Svarrer/Michael Søgaard - Kiang/Her 18/13,7/15,15/1 Peter Rasmussen - Pang Chen Sem ifinale: 15/12, 15/11 D anm ark - K ina 3-2 Poul-Erik Høyer - Dong Jiong 6/15, 18/17, 15/11 Jon Holst-Christensen/Jim Laugesen - Xin/Zhanghong 12/15,7/15 Finale: D anm ark - Indonesien 0-5 Poul-Erik Høyer - Joko Suprianto 14/18,8/15 Jon Holst-Christensen/Jim Laugesen - Subagja/Mainaky 5/15,7/15 Thomas Stuer-Lauridsen - Heryanto Arbi 8/15,8/15 Henrik Svarrer/Michael Søgaard - Gunawan/Bambang 7/15,18/14,9/15 Peter Rasmussen - Alan Budi Kusuma Ü ber C up, Hong Kong m aj: 9/15,6/15 D an m ark - K orea 2-3 Camilla Martin - Bang Soo Hyun Marlene Thomsen/Lisbet Stuer - 7/11,8/11 Gil/Jang 15/10, 17/14 Anne Søndergaard - Kim Ji Hyun 11/4,1/11,11/8 Helene Kirkegaard/Rikke Olsen - Kim/Kim 15/12,15/17,3/15 Mette Pedersen - Ra Kyung Min Lotte Olsen/Ann Jørgensen - Chaffm/Hardaker 15/12,15/7 Mette Pedersen - Tanya Groves 11/8,11/4 D anm ark - H ong Kong 5-0 Camilla Martin - Ng Ching 11/1,11/1 Lotte Olsen/Ann Jørgensen - Mei/Ni 15/3, 15/8 Anne Søndergaard - KoonWai Chee Lisbet Stuer/Marlene Thomsen - 11/2,11/6 Ghing/Man 17/14,7/15,15/7 Mette Pedersen - Chan Mei Mei Sem ifinale: 11/7, 11/2 D anm ark - K ina 0-5 Camilla Martin -Ye Zhaoying Helene Kirkegaard/Rikke Olsen - 8/11,3/11 Ge Fei/Gu Jun 14/17, 3/15 Anne Søndergaard - Wang Chen 0/11,8/11 Lotte Olsen/Ann Jørgensen - Qin/Tang Peter Rasmussen - Liu KwokWa Thomas Stuer-Lauridsen - Sun Jun 7/11,0/11 6/15,15/18 15/5, 10/15, 15/1 5/15, 8/15 Mette Pedersen - Zhang Ning Henrik Svarrer/Michael Søgaard - D anm ark - England 4-1 5/11,2/11 D anm ark - Korea 3-2 Cheng/Xiaoqiang 15/8,17/15 Camilla Martin - Julia Mann Poul-Erik Høyer - Park SungWoo Peter Rasmussen - Lin Liwen 11/4,6/11,11/3 Indonesien - Korea /8,15/5 15/12,15/3 Helene Kirkegaard/Rikke Olsen - Jon Holst-Christensen/Jim Laugesen - Muggeridge/Gowers 17/14,9/15,15/5 Finale: Kwon/Jin 10/15,5/15 Indonesien - Korea 3-2 Anne Søndergaard - Alison Humby Indonesien - Kina /9, 5/11,4/ S O M M E R L E J R E B o l d e r s l e v - V o l d e r u p : Lejr 2 :1. juli - 7. juli, U 14 og U 16 (E-, M -, A-række) Tinglev-lejre Lejr 3 :1 0. og 11. august, op til 11 år, første lejr Lejr 1: juni, udviklingslejr, 8-12 år, m ix af badm in to n (75 %) A r v e d s e n / C a r l s e n og tennis (25 %). Forza som m erlejr i N ykøbing Sj., Lejr 2: 28. juni - 3. juli, udviklingslejr, år, mix af badm inton 29. juni til 6. juli, år. og tennis. H u m l e b æ k : M ini-lejr, juli, U 13 R i n g s t e d : Lejr 1: 29. juli-2. august for U 14 og U 16 Pigesom merlejr juni, for piger år, A -m esterrække Højbjerg: Som m er træningslejr på Fanø A I A - T r a n b j e r g : juni, U 12 elite S um m er C am p Lejr 1: 30. juni - 6. juli, år Esbjerg SG: Lejr 2: (Eurocam p): juli, år Fanø lejr, 28. juli - 2. august, Lejr 3: (Eurocam p): juli, 17-senior D eltagere: Å rgang lejrene er for alle niveauer Fyns B adm inton K reds: V i b y B a d m i n t o n K l u b : G lam sbjerglejrene ( 7 s tk.) Super somm erlejre Lejr 1: 24. juni juni, U 10, U 12 og førsteårs U 14 (E-, M -, A- række) 2 9

30 V i c e - p r e s id e n t i IB F, T o m B a c h e r, f i k i k k e s e l s k a b a f H a n s H e n r i k F lø e i I B F s c o u n c il - E u r o p a s t å r p o l i t i s k s p li t te t. E U R O P Æ E R N E S P L IT T E D E F o rm a n d e n fo r D a n sk B adm in to n F o rb u n d, H a n s n e r h a r fået flere beføjelser. efter at de k o n tin en tale sektio H e n rik F lø e, var en a f de D e n d ram atik, m a n havde 11 k an d id ater, d e r stillede op til seks ledige p lad ser i d et in tern atio n ale fo rb u n d s b esty relse (C o u n cil), m en h a n o p n åed e ik k e s te m m e r n o k i d e n n e o m g ang, hvilket m eget vel kan skyldes, at d e r allerede sid d er to dansk ere i C o u n cil. D e repræ sen terer b lo t ikke D an m ark, idet T o m B ach er er vicep ræ sid en t og d e rm e d IB F s re p ræ se n ta n t i D a n m a rk, og T o rsten B erg er v en tet p å m ø d e t, u d eb lev g an ske. D els an erk en d te fo rsam lin gen u d e n d ebat, at d e n sam m e p e rso n kan beklæ de em b e d e t so m p ræ sid en t i to p e rio d e r å fire år, dels blev o rd e t rangliste dårlig t n æ v n t p å m ø d e t til tro d s for, at d e r b la n d t de forskellige n a tio n e r spores en re t u d b re d t u tilfred sh ed m ed flere a f de detaljer, d e r ligger til g ru n d for u d arb ejd elsen. E u ro p a s re p ræ s e n ta n t i sin C o u n cil fik b em yndig else til egenskab a f p ræ sid en t fo r EBU. M ø d e t - eller b eg iv en h ed ern e op til d e t - afslørede, at d en enighed, m a n tilstræ b er at skab e i E u ro p a for ikke at sp ild e stem m er, n æ rm e st blev til en at straffe spillere, so m overtræ d e r IO C s d o p in g regler, ligesom m a n skal k o m m e m e d et forslag, d e r sim plificerer reglerne fo r o m spil og p a u se r m ellem sæ ttene. sp litte lse. F le re e u ro p æ isk e Ved valgene ta b te E u ro p a n a tio n e r gik enegang, da d et kom til stykket, og d e r fo restår et stykke arb ejd e for T o rsten B erg, fø r re su lta te t k o m m er til at stå m ål m e d in te n tio n e rn e, sit flertal i C o u n cil, d a Tej P u ri fra In d ie n og A rt da Silva, Z am b ia, afløste A u d rey K in k ead, Irla n d, og V la d im ir L ifsh its, R uslan d. N å e d e d a n s k e r n e ikke h e lt til to ps p å b an e n hverken i T h o m as eller U b e r C u p, v an d t de til gengæ ld san g erk rig en suveræ n t. D e to h o ld gav h in a n d e n en stø tte, d e r ald rig e r set tid liger, n å r d e t gjald t o m at h eppe h ia n d e n op til d å d, og selv et tu sin d tallig t in d o n esisk h ep p e- k o r k u n n e ikke u d k o n k u rre re d e t d an sk e h o ld, d e r fo rm entlig - b o rts e t fra b eg iv en h ed ern e på b a n e n - o p n åed e at få m est sen d etid i d et asiatiske fjernsyn. U b e r C u p h o ld e t lagde to n e n an m e d en kopi a f de lø jer, m a n o p lev er i selskab m ed de d an sk e fo d b o ld m estre B rø n d b y s fanklu b, tilsat sange, p ig ern e selv h avde d ig tet. F o r u d var gået flere tim ers træ n in g for at fin de de rigtige fo d - og h åndslag, fo rtalte k apelm ester, H e le n K irk e g a a rd, d e r selv tra k te re d e en tro m m e, so m viste sig at væ re en af hotellets p ap irk u rv e, d e r fik slået nogle gevaldige b u le r i b u n d e n after at væ re b levet b e h a n d le t m ed slag a f et ketsjerskaft. M e tte S ø r e n s e n, U b e r C u p spiller, d e r ikke kom i k am p, fik hele 30 tim e r til at fejre, at h u n blev m y n d ig. B lev ly k ø n sk et m e d de 21 år a f k am m eratern e i lu ften m ellem H o n g K o n g og K ø b en h av n, da d e t blev tirsd ag d e n 28. m aj H o n g K o n g tid, m e n h o ld t fø rst op m e d at fejre fødselsd ag en, d a m id n atsk lo k ken slog i D a n m a rk - seks tim er efter i H o n g K ong. U IN T E R E S S A N T F O R T V D a D an m ark s fin aledeltagelse i T h o m a s C u p v a r en fjerb o ld firm aet R S L, fo rstår p æ isk b e s ty re lse sfo rm a n d i k en d sg ern in g, fik fo rm a n d e n ik k et V -statio n ern es væ gring. fo r D B F s a rra n g e m e n ts u d -D e ls ville u d se n d e ls e n p å v alg, S ø re n N ie lse n, tra v lt g ru n d a f tid fo rsk ellen n æ p p e m e d a t fo rtæ lle d e n g o d e kollid ere m e d n o g et vigtigt på n y h ed til de danske T V -statio - p ro g ram flad en fra kl. 13, dels n e r i h åb o m, at m a n ville stillede R S L en økonom isk væ re in teresseret i en direkte g aran ti p å op til kr., tran sm issio n fra finalen. so m var, hvad vi havde forstået, d e t ville koste. M e n d et M e n fø rst sagde d en faste p a rtn e r, T V 2, nej ta k a f økon o m isk e årsag er, og d e t sam try k k ed e, sagde K o p s, d e r h a r var å b e n b a rt ikke h e r skoen m e svar kom fra D an m ark s sv æ rt ved a t fo rstå, at en fin a R ad io s TV. D e rim o d v a rt V 3 le o m et v erd en sm estersk ab in teresseret, m e n k u n n e ikke m e d d an sk deltagelse p å et m e d så k o rt varlsel fin d e de belejlig t tid sp u n k t skulle væ re n ø d v endig e teknik ere. u d e n in teresse fo r de ellers så E rla n d K o p s, d e r også T V -sp o rtsg lad e danskere. var i H o n g K o n g, og so m O g d e n o p fattelse er vi b la n d t m eg et a n d e t er e u ro faktisk m ange, d e r deler...

31 En fu g l i h å n d e n e r b e d re e n d 10 p å ta g e t D e t e r ik k e tilb u d, d e t s k o rte r p å i d is s e tid e r. G o d e tilb u d. Ik k e s å lid t b illig e re e n d d e n s æ d v a n lig e le v e ra n d ø r. N æ s te n fo r g o d t til a t v æ re s a n d t. O g d e t e r p ræ c is, h v a d d e t e r: F o r g o d t til a t v æ re s a n d t! F o r n å r fa k tu ra e n s tim e e r in d e, fø lg e r re a lite te rn e a lt fo r o fte m e d i fo rm a f e k s tra r e g n in g e r fo r d e tte o g h in t, s o m d e s v æ rre v a r» g le m t«i d e t s u p e r-fo r- d e la g tig e tilb u d. M e n a f s k a d e b li r m a n s o m b e k e n d t k lo g. D e t h a r m a n g e tr y k s a g s k ø b e re m å tte t s a n d e i d e s id s te p a r år. D e rfo r e r d e t s u n d fo r n u ft o g s ik k e r ø k o n o m i a t h o ld e s ig til é n fa s t le v e ra n d ø r, s o m ik k e d rø m m e r o m a t s æ tte s in tr o v æ r d ig h e d o g s it g o d e ry g te p å s p il fo r e t p a r le t tje n te d u m p in g -k ro n e r. H o s o s v e d k u n d e rn e a f e rfa rin g, a t e t tilb u d e r e t tilb u d - o g d e t h o l d e r %, b å d e n å r d e t g æ ld e r p ris, k v a lite t o g le v e rin g. H o s o s e r d e r in g e n n e g a tiv e o v e rra s k e ls e r. E r d e r re g n e t fo rk e rt, e lle r g le m t e n p o s t, e r d e t v o re s p ro b le m. Ik k e k u n d e n s. S å e n k e lt e r d e t. F a ir o g re e lt p lu s fo r u d s æ tn in g e n fo r e t g o d t, fa s t s a m a rb e jd e. D e e r v e lk o m m e n til a t p rø v e. S ta rt m e d a t rin g e e fte r v o re s v e lk e n d te Q -b ro c h u re. S å v e d D e, h v o rfo r L e v is o n - i- J o h n s e n + J o h n s e n a /s k u n d e r ik k e fa ld e r fo r d u m p in g - tilb u d. E U J a ta k, je g v il g e rn e h a v e tils e n d t Q -b ro c h u re n. N a v n : S tillin g : A d re s s e : P o s tn r./b y : E vt. tlf. nr. S e n d k u p o n e n til: L e v is o n + J o h n s e n + J o h n s e n a /s F a rv e rla n d 6 T e le fo n G iro G lo s tru p T e le fa x A /S re g. nr G R A F IS K P R O D U K T I O N

32

Ulstrup IF, Badminton DGI Østjylland Favrskov Mesterskaber 2012. Velkommen

Ulstrup IF, Badminton DGI Østjylland Favrskov Mesterskaber 2012. Velkommen IF, Badminton DGI Østjylland Favrskov Mesterskaber 2012 Velkommen Velkommen til kommunemesterskaberne i badminton, der igen i år afholdes i hallen med DGI Østjylland og IF, Badminton som arrangører. I

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Landsmesterskaber 2015

Landsmesterskaber 2015 DGI Bordtennis Landsmesterskaber 2015 i Indbydelse og Information Vil du vide mere om DGI bordtennis - så klik ind på: www.dgi.dk/bordtennis i Kære bordtennisspiller! Vil Du há spænding, humor, kammeratligt

Læs mere

Landsmesterskaber for ungdom

Landsmesterskaber for ungdom Landsmesterskaber 2011 Landsmesterskaber for ungdom Landsmesterskaberne for ungdomsspillere samler alle ungdomsspillere fra de yngste minipuslinge til de ældste juniorspillere til en sjov og spændende

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Europæiske politimesterskaber i. fodbold for kvinder

Europæiske politimesterskaber i. fodbold for kvinder Europæiske politimesterskaber i fodbold for kvinder 30 Politiidræt nr. 5 2016 Tekst og fotos Magnus Buhl Hansen, PI-København, træner for kvindelandsholdet INTRO Mandag den 20 juni var der afgang for det

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Danmarksmesterskab International 5-kegle. 22.-23. marts 2014. DM 5-kegle 2013/14

Danmarksmesterskab International 5-kegle. 22.-23. marts 2014. DM 5-kegle 2013/14 Danmarksmesterskab International 5-kegle b ka.5 Int le -keg Danm ark s me st er s 22.-23. marts 2014 DM 5-kegle IKAST BI L 2013/14 K RD LUB LA Tjen penge til din klub! Som medlem af Club Søgaard får din

Læs mere

SÆSONPLAN 2009-2010. Højbjerg Badminton Klub byder velkommen til den nye sæson med mange spændende kampe og aktiviteter på programmet.

SÆSONPLAN 2009-2010. Højbjerg Badminton Klub byder velkommen til den nye sæson med mange spændende kampe og aktiviteter på programmet. SÆSONPLAN 2009-2010 Højbjerg Badminton Klub byder velkommen til den nye sæson med mange spændende kampe og aktiviteter på programmet. BRUG SÆSONPLANEN Der sker altid noget i hallen, som du kan deltage

Læs mere

SÆSONPLAN 2008-2009. Højbjerg Badminton Klub byder velkommen til den nye sæson med mange spændende kampe og aktiviteter på programmet.

SÆSONPLAN 2008-2009. Højbjerg Badminton Klub byder velkommen til den nye sæson med mange spændende kampe og aktiviteter på programmet. SÆSONPLAN 2008-2009 Højbjerg Badminton Klub byder velkommen til den nye sæson med mange spændende kampe og aktiviteter på programmet. BRUG SÆSONPLANEN Der sker altid noget i hallen, som du kan deltage

Læs mere

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Sæsonen 2009/2010 nærmer sig nu hastigt afslutningen. Det har været en sæson med blandet følelser og jeg vil derfor i denne beretning over seniorernes

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! CUP 2014 LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD

LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! CUP 2014 LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD CUP LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE For divisions og seriehold i Tyrkiet! Professionelle forhold til super skarpe priser! LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE

Læs mere

TAK FOR SPONSORATET 2016

TAK FOR SPONSORATET 2016 TAK FOR SPONSORATET 2016 Vi vil gerne takke for jeres sponsorat her i 2016, og vil lige runde badminton sæsonen af med en oversigt over året der gik i RIF Badminton. Det har været et fantastisk år med

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

European Youth Cup Héviz, Ungarn maj 2016

European Youth Cup Héviz, Ungarn maj 2016 : Rejsebrev 6 Lørdag den 7. maj. Individuel finale dag! Der var lagt op til tre meget spændende individuelle finaler, hvor vi var sikre på minimum en medalje. Første mand på banen var Christoffer der skulle

Læs mere

Velkommen til: Vandpolosektionens områdemøde, søndag den 29. april 2012 kl.09.00

Velkommen til: Vandpolosektionens områdemøde, søndag den 29. april 2012 kl.09.00 Velkommen til: Vandpolosektionens områdemøde, søndag den 29. april 2012 kl.09.00-1 - Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Vandpolosektionens beretning 3. Drøftelse af målsætning og handleplan for sektionen

Læs mere

Danmarks Badminton Forbund (1) K49 Lør 10:00. K85 Lør 14: (9) K50 Lør 10:00. K51 Lør 10: (14) K52 Lør 10:00

Danmarks Badminton Forbund (1) K49 Lør 10:00. K85 Lør 14: (9) K50 Lør 10:00. K51 Lør 10: (14) K52 Lør 10:00 Herre Single 1/3 * 1 Jacob Damgård Nr. Broby 3 Frederik Klinge Jensen KBK Kbh. K49 Lør 10:00 6 6 4 ovs 5 Christian Nielsen Frederikshavn 6 Jonas Bech Hvidovre BC 7 Allan Nielsen 8 Morten Tolver Kronborg

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Gram Skole 2018 (Haderslev)

Gram Skole 2018 (Haderslev) GRAM SKOLE 2018 (HADERSLEV) / 10. DECEMBER 2018 Gram Skole 2018 (Haderslev) Gram Skole har udviklet Gramblomsten, der g ennem samarbejde og struktur har formået at skabe en alsidig og succesfuld holddeling,

Læs mere

World Archery Indoor Championships. Nimes, Frankrig 25. feb. 2. marts 2014

World Archery Indoor Championships. Nimes, Frankrig 25. feb. 2. marts 2014 REJSEBREV 4 Dette års indendørs Verdensmesterskab for junior/senior afholdes i og Danmark stiller med følgende Lørdag den 1. marts 2014. Igen stod Danmark overfor USA i en holdfinale og igen var det guldet

Læs mere

Ansøgning af sponsorat af Tobias Hyttel

Ansøgning af sponsorat af Tobias Hyttel Ansøgning af sponsorat af Tobias Hyttel Jeg hedder Tobias og er 12 år gammel, jeg dyrker Taekwondo og har gjort det siden jeg var 4 år, Jeg bestod min graduering til sort bælte, da jeg var 10 år. Min store

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Reportage sponsorer. DM4 Vejle.

Reportage sponsorer. DM4 Vejle. Reportage sponsorer. DM4 Vejle. Vejret viste sig fra sin pæneste side ved DM4 i Vejle, den første weekend i August. Banen i Vejle har et godt layout og er en fornøjelse at køre på. Desværre har de ingen

Læs mere

Skæring Skole 2018 (Aarhus)

Skæring Skole 2018 (Aarhus) SKÆRING SKOLE 2018 (AARHUS) / 10. DECEMBER 2018 Skæring Skole 2018 (Aarhus) ForældreForum er en ny praksis, der åbner mulig hed for at alle kan bidrag e til udvikling en på Skæring Skole. Skolens personale

Læs mere

Nyhedsarkiv 2009. Struer Svømmeklub har sluttet året af med 21 medaljer ved MidtVest Cup 2 og med 11 medaljer ved Ålborg Cup 2009 2009-12-14

Nyhedsarkiv 2009. Struer Svømmeklub har sluttet året af med 21 medaljer ved MidtVest Cup 2 og med 11 medaljer ved Ålborg Cup 2009 2009-12-14 Nyhedsarkiv 2009 Struer Svømmeklub har sluttet året af med 21 medaljer ved MidtVest Cup 2 og med 11 medaljer ved Ålborg Cup 2009 2009-12-14 Ved weekendens 2. runde af Midtvest Cup, der blev afholdt i Vildbjerg

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 23. marts 2015

Badminton generalforsamling mandag d. 23. marts 2015 Badminton generalforsamling mandag d. 23. marts 2015 (18 fremmødte inkl. 6 fra bestyrelsen) 1. Valg af dirigent. Michael Olsen blev valgt. 2. Valg af 2 stemmetællere. John Larsen og Viggo Poulsen blev

Læs mere

Det Jydske Mesterskab Århus skydebane I Skibby 2008

Det Jydske Mesterskab Århus skydebane I Skibby 2008 Det Jydske Mesterskab Århus skydebane I Skibby 2008 Deltagelsen var skræmmende, kun 20 skytter formåede at stille op, hvilket er utroligt. Et Jydsk Mesterskab hvor programmerne er udvidet, så også børn

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

BORDTENNIS. Landsmesterskaber 2015.

BORDTENNIS. Landsmesterskaber 2015. BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015. Landsmesterskaberne afholdes igen i denne sæson samlet for alle spillere fredag/søndag d. 10. 12. april 2015 i Vejen Idrætscenter. Bemærk: Deltagelse er kun mulig med

Læs mere

Tilpasset dansk mesterskab i 11-

Tilpasset dansk mesterskab i 11- Tiderne skifter og som ofte nævnt gennem det sidste halvandet år, er der sket mange store forandringer i den danske politisport. Det traditionsrige politifodboldmesterskab blev desværre, pga af et sent

Læs mere

Program til Sommerturneringen 2011

Program til Sommerturneringen 2011 I weekenden d. 5 7. august 2011 1 Program til Sommerturneringen 2011 Velkommen til Sjælland Syd sommerturnering 2011. Den afvikles over weekenden d. 5. 7. august på Næstved Tennisklubs baner på Nygårdsvej

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

I weekenden d. 11-12 - 13 marts

I weekenden d. 11-12 - 13 marts I weekenden d. 11-12 - 13 marts 1 Program til Indendørsturneringen 2011 Velkommen til Sjælland Syd Vinterturnering 2011, som afvikles over weekenden d. 11 12 --13 marts i Næstved Tennisklubs hal på Nygårdsvej

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

Resultatliste fra; Det Jydske Mesterskab på 300 meter - 201

Resultatliste fra; Det Jydske Mesterskab på 300 meter - 201 Resultatliste fra; Det Jydske Mesterskab på 300 meter - 201 Jyllands Skytte Forbund & Skytteklubben DSB/ASF Det Åbne Jyske og Fynske Mesterskab 300 M Lørdag og Søndag den 5 og 6 Juni 2010 På banerne i

Læs mere

Landsturneringen i atletik 1959-1993

Landsturneringen i atletik 1959-1993 Landsturneringen i atletik 1959-1993 Lidt historie (se jubilæumsårbogen) Ny turneringsform fra 1959. LT som forkortelsen var, blev indført. Kun fire holdkampe hvert år. Egentlig otte, men da man hver gang

Læs mere

World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre

World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre Ordinært afdelingsmøde afholdes tirsdag d. 6. maj 2014 kl. 19.30 World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Beretning 4. Indkomne forslag

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager:

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Rejsebrev nr. 6 Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Jozsef Csikos, Jacob Steffensen, Stig Andersen Tanja Dinesen Skudstrup, Josefine de Roepstorff, Sabina Holstein,

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

Din stemme din klub Bronzeholdet

Din stemme din klub Bronzeholdet Kære læser Velkommen til GSB Nyt nr. 2. Der er forår og en masse fjer i luften. Foråret byder som altid på masser af god badminton, og det gælder om at få det hele med, inden sæsonen går på hæld. Her kan

Læs mere

Waw for en weekend lige ved og langt fra

Waw for en weekend lige ved og langt fra Waw for en weekend lige ved og langt fra Her kommer der lidt ord omkring vores weekend på Rømø hvor vi spillet slutspil om DM i år Som i nok ved så måtte vi desværre nøjes med sølv i denne sæson men f

Læs mere

politimesterskaber i Danske Danske

politimesterskaber i Danske Danske politimesterskaber i Danske Danske politimesterskaber i 30 Politiidræt nr. 2 2012 håndbold Foto: Jesper A. Thau, Vejle Af Søren Damgaard, Håndboldudvalget og træner for håndbold Københavns damer samt damelandsholdet

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Årsmøde 2013/2014. Velkommen til Danmarks største idrætsforening: Firmaidræt StorKøbenhavn

Årsmøde 2013/2014. Velkommen til Danmarks største idrætsforening: Firmaidræt StorKøbenhavn Årsmøde 2013/2014 Velkommen til Danmarks største idrætsforening: Firmaidræt StorKøbenhavn med 395 klubber. Velkommen til vores gæst: Jeanette vores formand for firmasporten storkøbenhavn. Firmaidræt StorKøbenhavn

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April Vandpolo Område møde Søndag 26. April TAK Tænk over lette ting I kan gøre for at hjælpe Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende handleplaner for sektionen

Læs mere

JYSKE MESTERSKABER VETERANER 2008 RESULTATER

JYSKE MESTERSKABER VETERANER 2008 RESULTATER JYSKE MESTERSKABER VETERANER 2008 RESULTATER STED: Sydbyhallerne, Jernbanevej 64, 8600 TID: Lørdag den 26. januar 2008 fra kl. 100 TURNERINGSLEDELSE: BK samt DBF-Midtjyllands VETU v/harry Skydsgaard skydsgaard@fiberpost.dk

Læs mere

Velkommen til Brøndbyernes I.F. Jubilæums Stævne

Velkommen til Brøndbyernes I.F. Jubilæums Stævne Velkommen til Brøndbyernes I.F. Jubilæums Stævne U10, U11, U12 og U13 Velkommen til Jubilæumsfodbold Det er mig en stor glæde at kunne byde velkommen til Brøndby IF Jubilæums Cup 2014. Ungdomsfodbold og

Læs mere

DDBU byder velkommen til de Danske Mesterskaber i individuel keglebillard 2012/2013i Billardklubben Frem Kolding.

DDBU byder velkommen til de Danske Mesterskaber i individuel keglebillard 2012/2013i Billardklubben Frem Kolding. 2 DDBU byder velkommen til de Danske Mesterskaber i individuel keglebillard 2012/2013i Billardklubben Frem Kolding. I dagene 5 til 7. april 2013 afvikles de individuelle Danske Mesterskaber for kvinder

Læs mere

Europa Mesterskaber på kortbane i svømning

Europa Mesterskaber på kortbane i svømning Europa Mesterskaber på kortbane i svømning 2007 Debrecen, Ungarn 13. - 16. december Europa Mesterskaber på kortbane i svømning 2007 Stærkt dansk hold klar til EM i svømning på kortbane i Ungarn De seks

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

EUROPEAN ARCHERY INDOOR CHAMPIONSHIPS RZESZÓW 2013. Rejsebrev nr. 5. Herre senior compound: Martin Damsbo Dame junior compound: Sarah Sönnichsen

EUROPEAN ARCHERY INDOOR CHAMPIONSHIPS RZESZÓW 2013. Rejsebrev nr. 5. Herre senior compound: Martin Damsbo Dame junior compound: Sarah Sönnichsen Rejsebrev nr. 5. Dennis Bager : Stor dag for dansk bueskydning! Bip, bip klokken var 5.30 og det var tid at stå, for bussen kørte med de første kl. 6.30. Martin og Dennis skulle først i ilden. Efter opvarmning

Læs mere

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom August 2011 Nyhedsbrev i FC Roskilde ungdom Velkommen til et nyt tiltag i FC Roskilde ungdom. Som noget nyt vil FC Roskilde ungdom 4 gange om året udsende et nyhedsbrev. Nyhedsbrevet skal bruges til at

Læs mere

Vi glæder os til at byde den danske U17 Elite velkommen til: SPAREKASSEN KRONJYLLAND CUP 2019

Vi glæder os til at byde den danske U17 Elite velkommen til: SPAREKASSEN KRONJYLLAND CUP 2019 19.+20. JANUAR 2019 PROGRAM U17 E Vi glæder os til at byde den danske U17 Elite velkommen til: SPAREKASSEN KRONJYLLAND CUP 2019 i Højbjerg Badminton klub, Hjulbjergvej 7A, 8270 Højbjerg Der spilles efter

Læs mere

Hej alle sammen. Hermed programmet for årets klubmesterskaber. Programmet vil ligge på klubbens hjemmeside

Hej alle sammen. Hermed programmet for årets klubmesterskaber. Programmet vil ligge på klubbens hjemmeside Hej alle sammen. Hermed programmet for årets klubmesterskaber Programmet vil ligge på klubbens hjemmeside www.hareskovbadminton.dk Der kan forekomme ændringer i programmet og disse bliver lagt på hjemmesiden,

Læs mere

ESG CUP U19E Den januar 2014

ESG CUP U19E Den januar 2014 ESG CUP U19E Den 18. + 19. januar 2014 Esbjerg Badmintoncenter Gl. Vardevej 60, 6700 Esbjerg. Lørdag kl. 12.00 indledende kampe, der er adgang til hallen kl. 11.00. Søndag kl. 9.00 semifinaler og finaler

Læs mere

Klubmesterskaber UNGDOM OG MOTIONIST

Klubmesterskaber UNGDOM OG MOTIONIST Klubmesterskaber 2014-2015 UNGDOM OG MOTIONIST LØRDAG den 21. Marts 2015 Kl. 10:00 til ca. 17:30 bemærk ændret tid Spisning ca. kl. 18 Vi byder velkommen til en dag, hvor der kæmpes om at blive den årlige

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Nyhedsbrev Ungdom Januar 2016

Nyhedsbrev Ungdom Januar 2016 Fredagstræning / Familiehygge Vi kan med glæde tilbyde ekstra spil for alle ungdomsmedlemmer + evt. forældre/søskende hver fredag kl. 18.00 20.00. I skal selv medbringe ketcher og bolde, og børn under

Læs mere

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger. 1 Formandsberetning ved generalforsamlingen den 26. februar 2013. Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Læs mere

Rejsebrev nr. 2 og 3. Onsdag den 14. juli

Rejsebrev nr. 2 og 3. Onsdag den 14. juli Rejsebrev nr. 2 og 3 Onsdag den 14. juli Dagen stod på kvalifikation for hele holdet, formiddagen havde kadetterne fornøjelsen af, og eftermiddagens steghede solstråler havde juniorerne. Dagen blev en

Læs mere

Danske. Han kom, han så, han sejrede. Af Lars Jacobsen, København, formand for bowlingudvalget Foto: Gunnar Andersen, næstformand

Danske. Han kom, han så, han sejrede. Af Lars Jacobsen, København, formand for bowlingudvalget Foto: Gunnar Andersen, næstformand Danske Politimesterskaber Af Lars Jacobsen, København, formand for bowlingudvalget Foto: Gunnar Andersen, næstformand Fyns Politi, ved Odense Politis Idrætsforening, var vært ved årets Danske Politimesterskaber

Læs mere

Afbud: Torben, Badminton Bornholm Karl Chr. Thomsen, Kurt Wiell og Jeanette Lund Clausen deltog først dag 2

Afbud: Torben, Badminton Bornholm Karl Chr. Thomsen, Kurt Wiell og Jeanette Lund Clausen deltog først dag 2 Referat HB 01 15. 16. juni 2012 Hotel Scandic Odense Afbud: Torben, Badminton Bornholm Karl Chr. Thomsen, Kurt Wiell og Jeanette Lund Clausen deltog først dag 2 Dagsorden 00.00 Godkendelse af dagsordenen

Læs mere

LIGABOLD TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! Professionelle forhold til super skarpe priser!

LIGABOLD TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! Professionelle forhold til super skarpe priser! LIGABOLD TRÆNINGSLEJRE For divisions og seriehold i Tyrkiet! Professionelle forhold til super skarpe priser! Pantone LIGABOLD TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD Kære fodboldvenner! Ligabold.com giver

Læs mere

K L U B M E S T E R S K A B E R

K L U B M E S T E R S K A B E R K L U B M E S T E R S K A B E R BRØNDBY BADMINTON KLUB B B K 2017 1 Turneringsudvalget byder hermed alle deltagere: Velkommen til klubmesterskaberne 2017 for seniorer og ungdom. Så byder vi nok en gang

Læs mere

DGI s Landsmesterskaber i Bordtennis

DGI s Landsmesterskaber i Bordtennis DGIs Landsmesterskaber i Bordtennis Weekenden d. 29. 31. marts 2019 Vejen Idrætscenter - Petersmindevej 1, 6600 Vejen DGIs Landsmesterskaber i Bordtennis er en tilbagevendende begivenhed, der samler bordtennisspillere

Læs mere

Vi står med et super stærkt trænerhold også i næste sæson. Så forventningerne til udviklingen af vores spillere er stor.

Vi står med et super stærkt trænerhold også i næste sæson. Så forventningerne til udviklingen af vores spillere er stor. BK YDUN: TRÆNEROVERSIGT SÆSON 2018 / 2019 26. februar 2018 Ydun trænere i næste sæson Det går godt i BK Ydun endda rigtig godt. Vores medlemstal vokser og vokser. Både på ungdoms- og seniorsiden. Det er

Læs mere

Talentprisen 2014 går til Viktor Anker

Talentprisen 2014 går til Viktor Anker Talentprisen - Næstved Idræts Union De nominerede til Talentprisen 2014 er: Anne Frimann, Næstved Roklub Josephine Bøgh, Næstved Sportsrideklub Viktor Anker, Næstved IF Fodbold Årets Talent er ubestrideligt

Læs mere

Mødelokale Mørkhøjvej 6 2700 Brønshøj. Seniorleder Karl-Ejner Andersen Seniorleder@kbu.dk

Mødelokale Mørkhøjvej 6 2700 Brønshøj. Seniorleder Karl-Ejner Andersen Seniorleder@kbu.dk Mødelokale Mørkhøjvej 6 2700 Brønshøj Seniorleder Karl-Ejner Andersen Seniorleder@kbu.dk KØBENHAVNS BOWLING UNIONS STÆVNEHÅNDBOG FOR UNGDOMSAKTIVITETER Håndbog for stævner i KBU side 1 af 15 INDHOLD KBU

Læs mere

, ny sæson, nye muligheder

, ny sæson, nye muligheder DISTRIKTØSTSJÆLLAND Redigeret af Rudi Bjerregaard 3. kvartal 2018 Formand Per Egelund: 2018 2019, ny sæson, nye muligheder Her i begyndelsen af september, tager vi hul på den 80. sæson i DBf og dermed

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Aktiviteter 2017, Tjørring Cykel Motion

Aktiviteter 2017, Tjørring Cykel Motion Aktiviteter 2017, Tjørring Cykel Motion Januar Spinning start. Information er udsendt. 15. og 29. MTB tur Februar Torsdag den 23. kl. 19.00 Generalforsamling i Nordvest Hallen. Generalforsamling i Nordvest

Læs mere

DM for Senior i Vingsted September 2008 50, 200 og 300 meter

DM for Senior i Vingsted September 2008 50, 200 og 300 meter DM for Senior i Vingsted September 2008 50, 200 og 300 meter Hermed en færdig redigeret resultatliste Af: Benny Lykke Så er tiden kommet til at det Danske Mesterskab for senior skal løbe af stablen, skytter

Læs mere

KOFUNKAN WORLD CUP 2014

KOFUNKAN WORLD CUP 2014 KOFUNKAN WORLD CUP 2014 Torsdag den 10. april tog en trup bestående af 7 kæmpere (Sebastian, Viktor, Mathias J, Mathias H, Nikoline, Monika, Jeppe, Marcus), 3 coaches (Sensei Jonas, Sempai Peter og Sempai

Læs mere

SÆSONPLAN Højbjerg Badminton Klub byder velkommen til den nye sæson med mange spændende kampe og aktiviteter på programmet.

SÆSONPLAN Højbjerg Badminton Klub byder velkommen til den nye sæson med mange spændende kampe og aktiviteter på programmet. SÆSONPLAN 2016-17 Højbjerg Badminton Klub byder velkommen til den nye sæson med mange spændende kampe og aktiviteter på programmet. BRUG SÆSONPLANEN Der sker altid noget i hallen, som du kan deltage i

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU årsmøde 2014. DDBU fik ny formand. Henning Schultz blev valgt til formand for DDBU. Anders Henriksen årets spiller 2014

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU årsmøde 2014. DDBU fik ny formand. Henning Schultz blev valgt til formand for DDBU. Anders Henriksen årets spiller 2014 N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 6 Juni 2014 DDBU årsmøde 2014 DDBU har afholdt årsmøde lørdag den 14. juni på Hejse Kro. På mødet fremlagde DDBU s bestyrelse en ny strategiplan for de

Læs mere

I badminton. Turneringen, som startede med singlerne, blev kyndigt styret af Alice ved dommerbordet.

I badminton. Turneringen, som startede med singlerne, blev kyndigt styret af Alice ved dommerbordet. I badminton 21. april 2018 i Gl. Valbyhal Stævnet startede kl. 13.00 i Gl. Valbyhallen. Formanden for HI s badmintonafdeling bød de fremmødte velkommen og udtrykte sit håb om, at alle 32 deltagere som

Læs mere

DM på toppen 2014 DEN DANSKE BILLARD UNION OG SKAGEN BILLARD KLUB. Byder velkommen til DM i keglebillard for mænd og kvinder

DM på toppen 2014 DEN DANSKE BILLARD UNION OG SKAGEN BILLARD KLUB. Byder velkommen til DM i keglebillard for mænd og kvinder DM på toppen 2014 DEN DANSKE BILLARD UNION OG SKAGEN BILLARD KLUB Byder velkommen til DM i keglebillard for mænd og kvinder FREDAG DEN 4. APRIL KL. 10.30 LØRDAG DEN 5. APRIL KL. 09.00 SØNDAG DEN 6. APRIL

Læs mere

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Øverst fra venstre: Jacob, Lucas, Christian, Mads, Christian HD og Jonas (træner) Nederst fra venstre: Nikolai, Anton, Mikkel H., Mikkel L., Victor

Læs mere

Krejbjerg Nyt. Fællesspisning fredag 29. april kl Arbejdsdag lørdag 7. maj. April

Krejbjerg Nyt. Fællesspisning fredag 29. april kl Arbejdsdag lørdag 7. maj. April Krejbjerg Nyt Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn April 2011 www.krejbjerg.dk Fællesspisning fredag 29. april kl. 19.00 Ivan Andersen har lovet at være primus motor for at arrangerer fællesspisninger

Læs mere

Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre.

Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre. Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre. 1. Peter Holm blev valg til dirigent 2. John Vinding Petersen blev valgt som referent 3. Beretningen: Formanden fortalte

Læs mere

Sjællandsmesterskab 2007

Sjællandsmesterskab 2007 Sjællandsmesterskab 2007 Oldboys Køge Roskilde Total 1 Søren Johansen R.K.K. 863 864 1727 2 Jan Nielsen Hellas 866 856 1722 3 Mogens Christensen KK 88 848 862 1710 4 Mogens Andersen Hellas 862 845 1707

Læs mere

Resultstlisten fra: Dobbelt Geværterrænskydning i Hevring

Resultstlisten fra: Dobbelt Geværterrænskydning i Hevring Resultstlisten fra: Dobbelt Geværterrænskydning i Hevring Søndag den 18 Maj 2008 Der deltog 86 skytter og 5 Jæger her ved geværterrænskydningen i Hevring, Vejret var fint med sol og tørvejr hele dagen

Læs mere

Vallensbæk Badmintonklub. VI39 Cup

Vallensbæk Badmintonklub. VI39 Cup Vallensbæk Badmintonklub Badminton Program for: Cup Lørdag 9/9-2017 Vallensbæk Idrætcenter - Hal 2 Idræts Alle 2 2625 Vallensbæk Præmiesponsorere: Reglement: Turneringen er en motionistturnering, hvor

Læs mere

MANNEKLUBBEN. GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel)

MANNEKLUBBEN. GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel) MANNEKLUBBEN GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel) VELKOMST: Velkommen til Manneklubbens generalforsamlingen. Klubben består i dag af 86 medlemmer. VI MINDES

Læs mere

Rejsebrev nr. 6 fra WC 1 i Shanghai Kina

Rejsebrev nr. 6 fra WC 1 i Shanghai Kina Rejsebrev nr. 6 fra WC 1 i Shanghai Kina Deltagere på turen: Dame Recurve Maja Jager, Carina Rosenvinge Christiansen, Randi Degn, Anne Marie Laursen Herre Recurve: Bjarne Laursen, Steffen Torkildsen Dame

Læs mere

FIF Pétanque Formandens beretning 2016

FIF Pétanque Formandens beretning 2016 FIF Pétanque Formandens beretning 2016 Tak for et godt år Sæsonen 2016 har sportsligt været et tilfredsstillende år med mange gode resultater for klubben. Vores hold i både DPF og DGI regi har gjort det

Læs mere

Nyt fra forbundet mm Dommerkursus. Generalforsamling 2017

Nyt fra forbundet mm Dommerkursus. Generalforsamling 2017 Det er ved at være et stykke tid siden det seneste nyhedsbrev blev sendt ud, jeg har, som de fleste ved fået nyt job, hvor der har været en masse nyt at sætte sig ind i, så derfor har det ikke været computeren

Læs mere