DdBs nye medlemsprogram Min hverdag med duerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DdBs nye medlemsprogram Min hverdag med duerne"

Transkript

1 årgang Magasin for De danske Brevdueforeninger 6 LÆS OGSÅ: Hovedbestyrelsesmøde Besøg hos TauRIS Topduer fra Lars Ruskov DdBs nye medlemsprogram Min hverdag med duerne

2 årgang Magasin for De danske Brevdueforeninger ANNONCETAKSTER Pr. 1. april 1997: 1/1 side /3 side /2 side /3 side /4 side Mindre annoncer: Pr. 1 sp.-mm Mindstepris Køb/salg rubrikannoncer Pr. linie Tillæg pr. farve Kr farve Kr Foreningsmedd.: Pr. spalte Mindstepris Resultatlister: Pr. spalte Priserne er incl. moms. VIGTIG INFORMATION FRA SEKRETARIATET: I løbet af marts måned udsendes fakturaer til foreningerne på følgende abonnementer: SIM-kort kr. 176,00 + moms, i alt kr. 220,00 SMS-service kr. 50,00 Tauris årligt serviceabonnement kr moms, i alt kr. 187,50 Som udgangspunkt faktureres samme abonnementer som sidste år. Som det er anført på fakturaerne, så beder vi om, at der sendes mail til hurtigst muligt og senest den , hvis der er ændringer til de abonnementer der faktureres. Info til foreningernes kasserere vedr. indbetalinger til DdB Sekretariatet beder venligst om, at den FI-indbetalingskode, som er anført nederst på fakturaerne anvendes, når foreningerne betaler deres fakturaer via netbank. Vi gør opmærksom på, at Mobile- Pay ikke kan anvendes til betaling af fakturaer. HOVEDBESTYRELSE Formand: Pia West Christensen, Gavnøvej 35, 8930 Randers NØ. Tlf Næstformand: Tommy E. Rasmussen, Bøjdenvej 78, 5800 Nyborg. Tlf Medlemmer: Villy Petersen, Egelunden 69, 6705 Esbjerg Ø. Tlf Jan Qvortrup, Nygårdsvej 26, Dalby, 4690 Haslev, Tlf Frank Juul Nielsen, Bøgevej 8, 9800 Hjørring, Tlf Michael Th. Larsen, Herslev Kirkevej 47, 7000 Fredericia, Tlf Søren Andersen, Ingeborgvej 43, 9900 Frederikshavn, Tlf Anders Bo Brøbech, Hårbyvej 33, 8680 Ry, Tlf Søren Jakobsen, Millingvej 3, 3450 Allerød, Tlf SEKRETARIAT Lindegårdsvej 27-29, Linde, 8981 Spentrup. Tlf Mail: MEDLEMSBLADET BREVDUEN udkommer ordentligvist i uger med lige nummer. Ansvarshavende redaktør: Michael Th. Larsen, Herslev Kirkevej 47, 7000 Fredericia. Tlf , Ekspedition: DdB s sekretariat, hvor abonnement (pr. år) kan tegnes. Reklamationer over udeblevne numre af bladet bedes rettet til sekretariatet. Ophavsret gældende for Brevduen BREVDUEN er beskyttet af dansk lov om ophavsret, og må hverken helt eller delvis gengives uden skriftlig godkendelse fra De danske Brevdueforeninger. Gengivelse med De danske Brevdueforeningers skriftlige godkendelse kræver udtrykkelig kildeangivelser. Enhver må fremstille eller lade fremstille enkelte eksemplarer til privat brug. Sådanne eksemplarer må ikke udnyttes på anden måde, hverken som kopier eller på Internettet. FORSIDEBILLEDE: DAN Ejer: Hans E. Pedersen, 127 "Westend". Foto: Mark Skovbo Madsen. Udgivelse Meddelelse vedrørende udgivelse af næste blad og deadline for indsendelse af stof: Brevduen nr. 7 udkommer Deadline for indsendelse af stof til dette nummer er Med venlig hilsen Pia West Christensen, formand LÆS OGSÅ: Hovedbestyrelsesmøde Besøg hos TauRIS Topduer fra Lars Ruskov DdBs nye medlemsprogram Min hverdag med duerne 78 BREVDUEN NR

3 Det begynder at lugte af savsmuld! I sidste leder skrev jeg lidt om, hvordan kalenderen officielt stod på forår, men at vejret ikke ligefrem antydede, at det var sådan. Det er heldigvis blevet en anelse bedre siden, hvor mængden af nedbør er reduceret, dagene blevet længere og endda med enkelte rigtig gode vejrmæssige af slagsen iblandt. Derfor begynder det nu ligesom for gamle cirkusheste at lugte af savsmuld. Der er fuld gang i aktiviteterne og sæsonforberedelserne hjemme på slagene, og det er der også på det organisatoriske plan. Lokalforeninger og sektioner er eller skal snart i gang med deres forberedelser, og i DdB-regi er disse for længst startet. Siden sidst har der været afholdt hovedbestyrelsesmøde, og referatet heraf kan I læse andetsteds i dette blad. Fokus på mødet var naturligvis den forestående kapflyvningssæson og de mange ting, der skal være klar til denne. Derfor har hovedbestyrelsen også beslut- tet et ekstra møde i starten af april for en tæt opfølgning på sæsonstarten. Her skal blandt andet bemandingen af det nye ompakningssted i Region Øst endelig klarlægges, og skulle der være interesserede medlemmer, som kunne have lyst til at hjælpe til med denne opgave, er der i dette blad en annoncering af både, hvad arbejdet består af, og hvem man skal henvende sig til, om man skulle have interesse i at være en del af ompakningsholdet. Vi tager også i dette nummer af Brevduen hul på en ny artikelserie under overskriften Min hverdag med duerne, og denne gang er det Mark Skovbo Madsen, som via sine artikler tager os med ind i hverdagen på sit slag. I sidste leder omtalte jeg en nærmere beskrivelse af DdBs nye internetbaserede medlemsprogram og dettes faciliteter, og vi bringer også i dette nummer en artikel herom. Det kan stadig nås at bestille programmet, og vi håber, at mange flere vil tage imod tilbuddet og få glæde af værktøjet både derhjemme og i foreningsarbejdet. Da vi nu træder ind i den hektiske fase omkring sæsonstarten, skal vi bede medlemskredsen, og navnlig kassererne og IT/TauRIS-ansvarlige om at følge godt med under Nyheder på DdBs hjemmeside samt her i Brevduen, da en række dead-lines for indsendelse af information bliver offentliggjort og meget gerne bedes overholdt, så vores forberedelser til sæsonen kommer til at forløbe så gnidningsløst som overhovedet muligt. Med hensyn til TauRIS er vores system i gode hænder hos den nye mand på posten, Søren Andersen fra Hovedbestyrelsen, og i dette nummer kan I læse om Sørens uddannelse hos TauRIS samt Sørens kontaktoplysninger. På gensyn om 14 dage! /M.T.L. HJÆLP TIL OMPAKNINGEN I REGION ØST SØGES! Kære venner Så skal vi i gang med sæson 2020, vi har måtte flytte ompakningen fra Hedehusene til Køge og har i den forbindelse måtte sige farvel til Niels Larsen med flere. Dette gør, at vi skal bruge medlemmer, der kan hjælpe os med denne opgave: Torsdag aften i cirka 2-3 timer og tirsdag med at tømme containeren. Vi mangler også en, der vil køre til Horsens, når vi har de 4 landsflyvninger. De praktiske ting tager vi på mødet. Det er vores håb, at der er mange af jer, der vil deltage i dette arbejde, så det ikke er de få, der skal tage 12 uger i træk. Informationsmøde vil blive afholdt: Torsdag den 26/3-20, kl på den nye adresse, som er: Værkstedsvej 17, 4600 Køge (JQ Stålmontage A/S). Vi håber også, at medlemmerne af Ordensudvalg Øst vil deltage. DdB er vært for dette møde, og der vil være kaffe/kage, øl/vand. Tilmelding eller spørgsmål til: Søren Jakobsen: Jan Qvortrup: BUSTUR TIL BELGIEN 2020 Udrejse 9/9 hjemrejse 13/9. Vi bor i centrum af Antwerpen. Bindende tilmelding på: efter først til mølle princippet. BREVDUEN NR

4 REFERENT: MICHAEL TH. LARSEN Referat af Hovedbestyrelsesmøde afholdt på Fjelsted Skov Kro, den februar 2020 Tilstede: Den samlede Hovedbestyrelse Punkt 1: Velkomst v. formanden PW bød velkommen til mødet og præsenterede weekendens mødeprogram. PW rettede en særlig velkomst til vores nye bestyrelsesmedlem, Søren Jakobsen, der ved samme lejlighed blev introduceret til bestyrelsens øvrige medlemmer og deres arbejdsopgaver. PW orienterede samtidig om bestyrelsens arbejdsformer og generelle retningslinjer. Punkt 2: Godkendelse af dagsorden Den forelagte dagsorden blev godkendt uden kommentarer. Punkt 3: Aktuelt nyt og orientering PW gav en orientering om aktuelle sager, der i øjeblikket arbejdes med i organisationen. Det administrative udvalg varetager opfølgningen på de igangværende sager i samarbejde med revisor og advokat, og for nuværende foreligger der ikke nyt i relation til de forhold, der på repræsentantskabsmødet blev omtalt af DdBs repræsentantskabsvalgte revisor, Jørn Boklund, og i formandens mundtlige tillægsberetning. Bestyrelsen drøftede de næste trin i processerne i forbindelse med sæsonforberedelserne, og man besluttede en plan for disse. SA orienterede om sit nylige besøg hos TauRIS i Minden samt arbejdet med support af systemet. FJ informerede om sit arbejde med at katalogisere og arkivere DdBs dokumenter for tidligere år. Punkt 4: Opgaver og ansvar Ansvarsområder og opgaver for Hovedbestyrelsens enkelte udvalg blev gennemgået og beskrevet i detaljer. Administrativt udvalg er ansvarlig for organisationens veterinære forhold, derunder også uddannelse af transportører af vore duer. De danske Brevdueforeningers IT-platform hører også til udvalgets ansvarsområde, medens det overordnede ansvar for økonomistyring og budgetlægning ligger under udvalget. Det administrative udvalg har ansvaret for retningslinjerne for honorering af organisationens medhjælpere samt ansvaret for organisationens eventuelle ansatte og sekretariatsfunktionen. Medlemsbladet Brevduen er også en del af det administrative udvalgs ansvarsområder samt ikke mindst organisations aftalemæssige og kontraktlige forhold med leverandører og samarbejdspartnere. Ompaknings-udvalget står for procedurerne for arbejdet på pakkepladserne samt bemandingen af disse. Udvalget er budgetansvarligt i forhold til ompakningsarbejdet og udarbejder planer og aftaleoplæg for denne funktion. Dette udvalg er tæt forbundet med såvel transport- og logistikudvalget som ordens- og kontroludvalget. Disponering af materialer på ompakningspladserne er også en opgave for udvalget, ligesom det koordinerer regler og procedurer for lokale ompakningssteder. Ansvaret for håndtering af kontrolmaterialer såsom kurveattester og korrektionsskemaer for den enkelte kapflyvningsweekend er også en del af ompakningsudvalgets arbejde. Transport- og logistikudvalget udarbejder plan for indenlandsk opsamling og transport til offentliggørelse i Brevduen. Oplæg til aftaler med leverandører herom og budget udarbejdes af udvalget. Transport- og logistikudvalget er desuden ansvarlig for aftaler med hensyn til den udenlandske transport, derunder også kørsel med Geraldy-traileren. Transport- og logistikudvalget udarbejder ugevis en kørsels- og logistikplan for weekendens kapflyvninger. Ordens- og kontroludvalget udarbejder udkast til DdBs reglement og er ansvarlig for vedligeholdelse og opdateringer af DdBs lovtekster jf. repræsentantskabsmødets beslutninger. Ordens- og kontroludvalget udarbejder ved behov supplerende informationer til offentliggørelse i Brevduen eller på hjemmesiden i forhold til reglementets bestemmelser og procedurer. Udvalget har desuden ansvaret for en løbende granskning af DdBs love i relation til at stille forslag om hensigtsmæssige ændringer og tilføjelser. Udpegelse og uddannelse af kontrollanter i medlemskredsen er også et ansvarsområde for udvalget. Planlægning og tilrettelæggelse af kontrolarbejdet er et nøgleområde for ordens- og kontroludvalget, hvortil hører gennemførelse af kontroller på ompakningspladser og ved transporter af duer. Udvalget er ansvarligt for udstedelse af bøder og påtaler og afklarer tvister og klager fra medlemskredsen. Overordnet er udvalget ansvarligt for, at DdBs love og reglement forvaltes korrekt, og at der er lige og retfærdig behandling af alle enkeltmedlemmer, foreninger og sektioner i regi af DdB. Løsladerudvalget udarbejder instruktion for løsladelser til rejseledere og løsladere. Udvalget indhenter årligt sektionsklubbernes kapflyvningsplaner og arbejder i sæsonens løb tæt sammen med transport- og logistik udvalget samt ompakningsudvalget ved gennemførelsen af de ugentlige kapflyvninger. Udvalget indkalder snarest sektionsklubbernes flyveplaner for PR-udvalget er selvsagt ansvarligt for De danske Brevdueforeningers udadvendte aktiviteter. Der ønskes en model, hvor hver region har en lokal koordinator, som sammen med udvalgets formand kan drive PR-aktiviteter. En ansvarlig for vores brug af sociale medier skal også være en del af udvalget. Landsdommerklubben under DdB har et ansvarligt HB-medlem som kontaktperson og bindeled til Hovedbestyrelsen. Dette medlem fungerer samtidig som Lands- 80 BREVDUEN NR

5 dommerklubbens kasserer, der aflægger regnskab til Hovedbestyrelsen. Den pågældende er desuden ansvarlig for vedligeholdelse og ajourføring af Landsdommerklubbens vedtægter. TauRIS-udvalget udarbejder oplæg til abonnementsaftaler samt oplæg til budget for området. Udvalget omkring Brevduen udarbejder aftaleoplæg og budget for samarbejdet med trykkeri og distributører og er ansvarligt for medlemsbladets redaktion. Visions- og fremtidsudvalget udarbejder oplæg til hovedbestyrelsen til eksempelvis: Konkurrenceområder, konkurrenceformer og struktur. Det er udvalgets opgave at fremkomme med oplæg til fremtidsvisioner for organisationen og optimeringer. Gennemførelse af regionale møder med emner inden for dette tema hører til udvalgets arbejdsopgaver, der bl.a. skal fokusere på, hvordan kapflyvningsplaner skal vedtages samt sportslige og økonomiske optimeringer af vore kapflyvninger og konkurrencer. En række ad-hoc opgaver er desuden åbentstående, og disse skal løses af nedsatte ad-hoc udvalg. Disse opgaver er følgende: Indhentelse af tilladelser til slip i udlandet, internationalt samarbejde, ansvaret for hjemmesiden, sociale medier, transport- og udstillingsmateriel, sekretariatsbygningen samt introduktionen til det nye medlemsprogram. Punkt 5: Konstituering Hovedbestyrelsen konstituerede sig med følgende udvalg: Administrativt udvalg: Pia West Christensen, formand Tommy E. Rasmussen, næstformand, Michael Th. Larsen. Ordens- og kontroludvalg: Tommy E. Rasmussen, Jan Qvortrup, Frank Juul Nielsen (tovholder), Søren Andersen, Søren Jakobsen. Ompaknings-udvalg: Jan Qvortrup, Anders Brøbech, Michael Th. Larsen, Søren Jakobsen. Udvalg med ansvar for repræsentantskabsmøde: Overordnet ansvar: Administrativt udvalg, arrangementet generelt: Alle, med særligt ansvar for udstillingen: Villy Petersen, Frank Juul Nielsen. Transport- og logistikudvalg: Michael Th. Larsen, Søren Jakobsen, Jan Qvortrup, Anders Brøbech, Villy Petersen. Løsladerudvalg: Villy Petersen, Øst: Peter Pedersen, Nord: Christian Mikkelsen, Syd: Villy Petersen. Visions- og fremtidsudvalg: Michael Th. Larsen (tovholder), Pia West Christensen, Tommy Rasmussen, Søren Andersen, Søren Jakobsen, Frank Juul Nielsen. PR- og kommunikationsudvalg: Hovedbestyrelsen udpeger lokale koordinatorer på regionalt plan. Landsdommerklubben: Jan Qvortrup. TauRIS: Søren Andersen. Brevduen: Michael Th. Larsen. Veterinær konsulent: Hans Schougaard. Opgaver og projekter, der ikke direkte kan henføres til de nedsatte udvalg ovenfor behandes af ad-hoc udvalg, som sammensættes til lejligheden. Punkt 6: Sekretariatet Der er blevet gennemført en oprydning på sekretariatet. Telefonisk ekspedition varetages fortsat af formand og næstformand inden for den fastsatte telefontid, ligesom DdBs mail betjenes af PW, som i videst muligt omfang inddrager bestyrelsens øvrige medlemmer i løsningen af de forskellige opgaver. Der blev drøftet forskellige fremadrettede løsninger med hensyn til sekretariatsfunktionen, og det administrative udvalg blev bemyndiget til at arbejde videre med konkrete løsningsforslag. Punkt 7: Brevduen ML gav en orientering om Brevduen. Vores nyetablerede samarbejde med trykkeriet fungerer fint og efter den indledende fase med opsætningen af bladets grafik, har vi nu implementeret trykkeriets softwareløsninger, som gør det muligt dels at uploade stof til trykkeriets grafikere samt disponere dette på en hurtig og enkel måde, der gør, at bladet kan produceres med minimalt tidsforbrug og dermed til en lav produktionspris. Ligeledes er korrekturgangen også understøttet af et ITværktøj, som forenkler produktionsprocessen. Udgivelsen af Årsbogen for 2019 blev modtaget positivt af medlemmerne og baseret på efterspørgslen vil der også for 2020 bliver produceret en lignende Årsbog. Cirka 250 medlemmer har fravalgt Brevduen i trykt form, og dette betyder en årlig besparelse på cirka kroner, som primært udgøres af sparede portoudgifter. Vi betaler fortsat omtrent kroner pr. måned for serviceaftalen på vores trykmaskine. Denne serviceaftale opsiges snarest. Det besluttedes, at vi fra og med denne sæson ophører med trykning af de hvide resultatblade, som i stedet tilbydes interesserede medlemmer til levering medio september i en samlet indbunden udgave for hele sæsonen og til en fornuftig pris, der fastlægges af det administrative udvalg i forbindelse med budgetlægningen. De hvide blade vil løbende i sæsonen blive lagt ud på hjemmesiden i digital form som hidtil. ML omtalte muligheden for at ændre udgivelsen af Brevduen efter sæsonen, så vi i stedet for hver anden uge at udgive bladet med 16 sider, ændrer udgivelsen til én månedlig udgivelse af et blad med 32 sider. Dette giver lidt mere læsestof, og vi kan benytte os af andre (og potentielt både hurtigere og billigere) distributionskanaler, ligesom produktionsprocessen forenkles og dermed kan billiggøres. En yderligere fordel er, at det enkelte blad fremstår mere fyldigt, og at vi kan absorbere større mængder af stof ad gangen, som ved den nuværende udgivelsesfrekvens til tider udfordrer os på pladsen i det enkelte blad, når der eksempelvis skal findes plads til beretning, invitation til landsudstilling og annoncering af program for Brædstrupweekenden i det samme blad. Der var enighed i bestyrelsen om, at månedlig udgivelse af Brevduen er en hensigtsmæssig idé, og der arbejdes med et konkret oplæg til denne ændring, som i givet fald vil blive implementeret efter kapflyvningssæsonen. Punkt 8: IT-systemer TR orienterede om DdBs IT-systemer. TR havde besøgt DdBs leverandør for at undersøge status på vore systemer og mulige opdateringer, der kan forenkle og billiggøre vores opsætning. Systemerne er komplekse, og omkostningerne til vedligeholdelse og eventuelle opgraderinger er samtidig store. Vores servere står over for en udskiftning, og denne udskiftning kan alt efter den tekniske løsning koste kroner. Der er kortsigtet ikke > BREVDUEN NR

6 behov for at foretage nogen udskiftning, men TR er i gang med en undersøgelse og beskrivelse af den fremtidige, optimale løsning. Sekretariatssystemet ligger lokalt på Sekretariatet, og tilgang hertil udefra er p.t. ikke mulig, ligesom adgang til DdBs mail kun kan tilgås lokalt fra Sekretariatet. Dette er ikke hensigtsmæssigt og kræver en opdatering af Sekretariatsmodulet. TR foreslog, at vi bevarer det nuværende set-up og afventer udarbejdelsen af en langsigtet plan for IT-platformen, så vi sikrer, at de nødvendige opdateringer kan gennemføres i rette rækkefølge og til den billigst mulige pris. Adgang til DdBs og Sekretariatssystemet, så eksempelvis formand- og næstformand kan tilgå disse ting hjemmefra, kan foreløbig etableres via en simpel team-viewer løsning, som dog indebærer den ulempe, at kun én bruger kan arbejde på systemet ad gangen. Hovedbestyrelsen enedes om at fortsætte den nuværende løsning og afvente resultatet af de iværksatte analyser, således vi undgår at investere penge i kortsigtede løsninger, der på lang sigt vil være spildt. TR nævnte muligheden for at uddanne superbrugere af DdBs medlems- og foreningsprogrammer. Superbrugerne skal supportere medlemskredsen lokalt, og denne adgang til lokal hjælp kan være til gavn for mange. TR laver opslag herom og beder interesserede om at tilmelde sig, således netværket af superbrugere kan etableres og uddannes. Optimalt set bør der uddannes én superbruger i hver sektion. SIM-kort til TauRIS blev drøftet samt de problemer, der visse steder har været med dækningen. Servicering af medlemskredsen i forhold til levering af SIM-kortene via Greentel blev diskuteret med henblik på, om denne service er en opgave, som DdB rimeligvis bør løse. Det besluttedes at fortsætte den hidtidige ordning, hvor DdB leverer SIM-kortene i denne sæson, og at ordningen tages op til revurdering efter sæsonen. Medlemmerne er naturligvis velkomne til selv at vælge andre udbydere uden om DdB, men servicen tilbydes som nævnt fortsat til de medlemmer, der måtte ønske det. Her er det væsentligt at nævne, at de SIM-kort, som er leveret til sæsonen 2019 fortsat kan benyttes mod betaling af sæsongebyret, som for 2020 er fastsat til 220 kroner. SMS-tjenesten med hensyn til information om løsladelser udbydes fortsat til 50 kroner pr. medlem. SIM-kort og SMS-tjenester faktureres til foreningerne i marts, og alle, der har været tilmeldt i 2019 faktureres som udgangspunkt også for Derfor er det vigtigt, at foreningerne til- og framelder medlemmer inden udgangen af marts, hvis der skulle være ændringer i forhold til sidste år. SA orienterede om TauRIS-abonnementer og indholdet af disse aftaler. SA er i gang med en detaljeret gennemgang af disse ting med henblik på at skabe et overblik over, om vores nuværende aftaler og tilbud giver mening. Det vurderes efter sæsonen, om der skal foretages justeringer af vores nuværende serviceabonnementer og udsalgspriser af reparationer og udstyr. TauRIS serviceabonnementer faktureres samtidig med SIM-kort og SMS-tjenester i marts på samme vilkår, og prisen udgør for 2020 kr. 187,50 inklusive moms. Punkt 9: Økonomi PW gav et overblik over økonomien med udgangspunkt i årsregnskabet for 2018/ På baggrund af flere åbentstående spørgsmål i forhold til flere af organisationens væsentlige regnskabsposter er vi på nuværende tidspunkt ikke klædt på til at udarbejde et endeligt budget. Af denne grund planlægges et ekstra hovedbestyrelsesmøde primo april, hvor det endelige budget skal fastlægges. PW gennemgik budgettets poster med kommentering af hver enkelt post i forhold til forventninger og udeståendende spørgsmål, der skal afklares inden færdiggørelsen af budgettet. Ved gennemgangen drøftedes specifikt udbetaling af kørselsgodtgørelse til foreninger, der selv kører duerne til ompakningssteder. Praksis for denne udbetaling er fremover, at foreningerne ikke modtager kørselsgodtgørelse for de første 24 kørte kilometer pr. uge, medens kilometer derudover godtgøres med statens takst (p.t. 3,52 kr/km). Udbetalingen er uafhængig af foreningens afsendte dueantal for at lette administrationen og i solidaritet med mindre, afsidesliggende foreninger. Kørselsgodtgørelsen udbetales til foreningerne efter kapflyvningssæsonen. Ordningen tages op til vurdering efter sæsonen. De respektive udvalg er involveret i budgetprocessen og fremlægger et gennemarbejdet materiale for deres ansvarsområde til næste hovedbestyrelsesmøde. PW gennemgik afslutningsvis procedurerne og retningslinjer for udbetalinger af skattefrie godtgørelser og omkostningsrefusioner til frivillige medhjælpere og bestyrelsesmedlemmer. Disse procedurer opdateres i skriftlig form som en del af organisationens forretningsorden. Punkt 10: Reglement Reglementet skal visse steder justeres i forhold til sidste år, bl.a. skal klassespillet opdateres jf. repræsentantskabsmødets beslutning. Flere ting blev drøftet i relation til mesterskaber, vandrepræmier og resultatopstillinger, og disse ting skal præsenteres og besluttes i forbindelse med det næste hovedbestyrelsesmøde. Brugen af dobbeltkurve blev drøftet efter at ordningen har været i brug i den forgangne sæson. Det blev besluttet fra og med den kommende sæson at ophøre med brugen af dobbeltkurve, som ikke længere er tilladt, hvilket hænger sammen med de håndteringsmæssige ulemper, man har konstateret på opsamlingspladserne. Dueantal i kurvene blev drøftet ud fra en analyse af belægningsprocenterne på transporterne i den forgangne sæson og forventningerne til kommende sæson, inklusive muligheden for at medsende unger på de åbne mellemdistancer fra og med uge 27. Der er ikke mulighed for at sænke dueantallet fra 26 hanner henholdsvis 28 hunner på KFK 90 og 94 (mellemdistance sport og åben), medens dueantallet i kurvene på langdistancen (KFK 93) i 2020 reduceres til 22 hanner henholdsvis 24 hunner. Samtidig indføres en bestemmelse i reglementet, at hovedbestyrelsen ved udsigten til ekstremt vejr senest torsdag kl. 12 via hjemmesiden kan meddele, at der i den pågældende weekend ekstraordinært pakkes et reduceret dueantal i kurvene. Det blev desuden vedtaget, at 1-års duer kan deltage på kapflyvningssæsonens 3. og 4. landsflyvning i uge 30 og 32. Som en del af reglementet for den kommende sæson indarbejdes samtidig en be- 82 BREVDUEN NR

7 stemmelse om, at fodring af duerne i foreningskurvene udelukkende foretages af DdB, og at det dermed er forbudt at fodre duerne i kurvene fra lokalforeningernes side i forbindelse med indleveringen. TR orienterede om en henvendelse fra en forening, der forespørger om, hvorvidt sektionsklubber kan undlade at benytte korrektionsskemaer på deres egne flyvninger. Spørgsmålet er stillet i forhold til, om veterinærmyndighedernes krav til sporbarhed af duernes bevægelse derved kan dokumenteres tilstrækkeligt. Idet duerne trods udeladt brug af korrektionsskemaer administreres via DdBs programmer er dokumentationen for duernes deltagelse tilstede, hvilket opfylder kravene til sporbarhed. Derfor er det op til sektionsklubbernes eget valg, om man på egne flyvninger vil gøre brug af korrektionsskemaer. Der er fremskaffet en ny og forbedret udgave af sikkerhedsplomber til brug af foreninger, hvor personer transporterer duer på egen hånd. Den forbedrede sikkerhedsplombe har en væsentlig bedre klæbeevne og erstatter tidligere anvendte sikkerhedsplomber. På grund af den dårlige vedhæftningsevne af plombernes labels må den gamle udgave ikke længere anvendes, men kan ombyttes vederlagsfrit. Punkt 11: Præmier og konkurrencer AB havde forberedt et oplæg til præmier og konkurrencer, derunder rettelser af mindre uklarheder og fejlformuleringer i reglementet for Dette drejede sig om proportionerne for 1-års mesterskabet samt for DdBs vandrepræmier og Naturals Vandrepræmie, ligesom der under teksten for proportionerne for National Cup er foretaget en præcisering. NBFs og SBFs ærespræmier udgår, da der ikke er tale om vandrepræmier, men ærespræmier vundet til ejendom. Under ES-due konkurrencer præciseres teksten for proportionerne, så det er helt tydeligt, hvilke flyvninger der medregnes til de enkelte konkurrencer. Foruden ovenstående tekstrettelser drøftedes ABs oplæg til nye konkurrencer og vandrepræmier og proportionerne for disse med henblik på at gøre brug af inaktive pokaler og vandrefade, der findes på sekretariatet. Oplægget drøftes nærmere og konkluderes på det kommende bestyrelsesmøde for implementering i reglementet og proportionerne for sæson Sponsorflyvningen fra Giesen blev ligeledes drøftet med hensyn til præmierækken, og der blev uddelegeret opgaver i forhold til sponsorkontakt. Punkt 12: Evaluering af Brædstruparrangementet Udlevering af materialer til foreningerne skal optimeres en smule. Der ønskes tidligere adgang til rummet, hvor dette foregår, ligesom en bedre skiltning af udleveringsstedet skal optimeres. Mødematerialer bør ikke fremover udleveres fra samme stand som foreningens øvrige materialer. En mere nøjagtig tidsplan for arrangementet (såsom udleveringstider for materialer) skal udarbejdes og annonceres i Brevduen. Planlægning og aftaler om medhjælpere i forhold til den praktiske afvikling af arrangementet skal være bedre. Tilmeldingsproceduren direkte til Pejsegården fungerede ikke optimalt og skal fremover koordineres via DdB, således der blandt andet er et nøjagtigt overblik over festdeltagerne. Bespisningen i forbindelse med arrangementet fredag aften og aftenfesten lørdag vil blive vurderet i forbindelse med planlægningen af næste års arrangement. Den ekstra plads ved standene og barområdet i forbindelse med disse fungerede meget fint til publikums store tilfredshed. Punkt 13: Diverse forhold og sager Der er blevet udarbejdet en drifts- og vedligeholdelsesplan for sekretariatet, og det er hovedbestyrelsens opfattelse, at organisationen ikke på sigt kan opretholde en sekretariatsejendom med hensyn til kapitalbinding og vedligeholdelsesomkostninger. Hovedbestyrelsen vedtog at rekvirere en ejendomsmægler for en vurdering af ejendommen med henblik på en eventuel salgsbeslutning, som kan drøftes på førstkommende bestyrelsesmøde. Der er på sekretariatet en del effekter, som ikke bruges i vores drift. Disse effekter besluttede man at afhænde. PW orienterede om en sag, hvor et medlem i Region Nord får sine duer ekspederet i en forening uden for den sektion, hvor medlemmet har bopæl, men bliver opgjort resultatmæssigt i sin hjemmehørende sektion. Medlemmet har ikke lov til at deltage på sektionsklubbens flyvninger i den sektion, hvor duerne ekspederes, og sektionen, hvori medlemmet er bosiddende, ønsker ikke at tillade medlemmet at deltage i deres flyvninger medmindre han accepterer medlemskab af én af denne sektions foreninger. Medlemmet er dermed henvist til kun at deltage på DdB-flyvninger og er derfor nødsaget til på egen hånd at finde trænings- og forberedelsesmuligheder for sine duer. I denne forbindelse har Hovedbestyrelsen gransket situationen i forhold til den på repræsentantskabsmødet vedtagne lov, hvor aktiv deltagelse på kapflyvninger kræver medlemskab af en forening, der er beliggende i den sektion, hvor medlemmet har bopæl. Det har ved denne gennemgang vist sig, at enkelte andre slag forskellige steder i landet ikke opfylder dette krav på grund af ordninger, der er aftalt og godkendt forud for vedtagelsen af loven om medlemskab og bopælsforhold. Hovedbestyrelsen har for nuværende fundet det urimeligt at ændre på disse ordninger med det korte varsel, som der grundet den forestående sæsonstart er at gøre med. Bestyrelsen har derfor besluttet at tillade disse ordninger fortsat i den kommende sæson, hvorefter der i strukturreformen vil blive taget endelig stilling til de konkrete sager. Præmisser for kompagniskab og medlemskab af DdB blev drøftet, og det præciseres at samtlige deltagere i et kompagniskab skal have medlemskab af DdB jf. lovenes kap. 1A, 7A. Punkt 14: Hædersbevisninger Der forelå ingen ansøgninger om hædersbevisninger. Punkt 15: Bestyrelsens mødeplan Næste møde afholdes den 8. april kl. 17 på Fjelsted Skovkro. Punkt 16: Eventuelt Der var intet at bemærke under dette punkt. Punkt 17: Godkendelse af referat Referatet blev oplæst og godkendt. BREVDUEN NR

8 Søren sammen med TauRIS teamet Besøg hos TauRIS Søren instrueres AF SØREN ANDERSEN Søndag d. 16 februar kørte jeg til Minden, som ligger i nærheden af Hannover i Tyskland. Jeg skulle ned og have en undervisningsdag med en dygtig tekniker hos TauRIS Peter. Det var en lang køretur i rusk og regn ned gennem Danmark håber da ikke, at vi skal have så regnfulde perioder hele året det er ikke gode vilkår for brevduesporten. Efter den lange køretur og en god nats søvn på hotel i Minden, så var jeg klar på Rüters firma kl mandag morgen. Jeg blev godt modtaget på teknikerens værksted. Her skulle vi gennemgå terminaler og antenner, afsøge potentielle fejl og udbedre fejl. Der blev skiftet batterier og strømstik. Der var mange måleapparater på værkstedet, så meget blev afprøvet og testet. Jeg fik at vide vedrørende et- og firefeltsantenner, at hvis der er kommet vand ind til printpladen, så er antennen ikke til at redde, så vær obs på det i det daglige arbejde på dueslaget. Kl var der en lille pause med tid til en lille bid brød, straks efter var vi i gang igen med at få installeret nogle testprogrammer på min medbragte pc, så jeg kan fejlfinde diverse almindelige defekter på terminaler hjemme. Direktør Rüter gav en rundvisning i firmaet og fortalte, hvordan der hele tiden bliver arbejdet på forbedringer og udviklet nye tiltag på TauRIS elektroniske anlæg. Så på et tidspunkt ud i fremtiden, skal vi nok gøre os klar til forandringer på visse punkter, men Rüter forsikrede, at det skal være nemt for alle. Efter en spændende rundvisning var det ved at være tid til afgang. Kl gik turen hjemad mod Frederikshavn efter en spændende og meget informativ dag. Jeg føler mig rigtig godt klædt på til at tage mig af alle medlemmers udfordringer med TauRIS. Jeg har fået en fin kontakt med flere af de ansatte hos TauRIS, som gerne hjælper med det danske brevduefolks elektroniske TauRIS anlæg, så vi kan nyde sporten, uden at teknikken driller. Hvis der er spørgsmål angående TauRIS træffes jeg på mail: eller telefon Med sportslig hilsen Søren Andersen HB 84 BREVDUEN NR

9 Topduer fra Lars Ruskov, 081 Midtlolland Placeringer i U Station / afstand / dato Placering Sektion 22 Placering Region øst Vind Redekondition ved afsendelse Lüneburg (183 km) / /1.543 SV 6m/s 4 dages æg Lüneburg (183 km) /439 -? Sprækkende æg Osnabrück (347 km) /143 31/903 NNV 3m/s 7 dages unge Lüneburg (183 km) /139 2/1.144? 3 dages æg Henstedt (153 km) /251 2/1.024 Nordlig 2-4m/s 7 dages unge Tidligere topresultater for : Regionsvinder Bremen (281 km) /299 i sektion fra Soltau t Hun er avlet på en Flor Engels han efter Tom Hansens i parring med en Jos Thoné hun efter Bent Thomsen Petersens Golden Blue og Jojo. Placeringer i U Station / afstand / dato Placering Sektion 22 Placering Region øst Vind Redekondition ved afsendelse Henstedt (153 km) /192 25/1.753 V 5m/s 3 dages æg Lüneburg (183 km) /247 3/1.543 SV 6m/s 10 dages æg Arnhem (499 km) / /652 VNV 5m/s 6 dages unge Antwerpen (595 km) /122 43/589 VNV 6m/s 2 dages æg Altona (170 km) / /1.092 SV 9m/s 19 dages unge er også 1. Esdue DdB i sektion 22. Hun er vundet i lotteri og er opdrættet af Jørgen Hansen Dan 245. Placeringer i A Station / afstand / dato Placering Sektion 22 Placering Region øst Vind Redekondition ved afsendelse Henstedt (153 km) / /1.753 V 5m/s Gået af æg onsdag Lüneburg (183 km) /439 -? 11 dages æg Antwerpen (595 km) /122 22/589 VNV 6m/s 13 dages unge Minden (341 km) /140 23/607 Østlig 8-10m/s 7 dages æg Henstedt (153 km) /251 7/1.024 Nordlig 2-4m/s 14 dages æg Altona (170 km) / /1.092 SV 9m/s 2-3 dages unge er også 3. Esdue DdB i sektion 22. Han er avlet på en han af min gamle stamme som er Van Gansen, Deweerd, Vermote. Moderen har været regionsvinder og er ½ Jos Thoné (barnebarn af Sheik 398 ) fra Bent Thomsen Petersen og ½ Jeff De Wilder (Oldebarn af De Slab og 1686 ) fra Meldgaard & Jeppesen , 321 er avlet på en Jos Thoné han efter Bent Thomsen Petersen s Sheik 398 i parring med en Jos Thone hun, som jeg havde lånt af Kim Frederiksen. 081, hun er indavl på Bent Thomsen Petersens 406 Hvidhale. 321 har 3 søskende som alle har været regionsvinder. BREVDUEN NR

10 AF MICHAEL TH. LARSEN DdBs nye medlemsprogram En del medlemmer har i den forgangne sæson benyttet DdBs nye medlemsprogram med stor succes og set i lyset af programmets mange fordele, vil vi gerne dele de positive erfaringer med den øvrige del af medlemskredsen, så flere kan få glæde af programmet til den kommende sæson. Fordelene Det nye medlemsprogram er et internetbaseret program, og man kan sammenligne det med at logge ind på sin netbank. Har man adgang til en PC med internetforbindelse, ja, så kan man logge på programmet via DdBs hjemmeside, hvor man har adgang til at anmelde sine duer til ugens kapflyvninger samt udskrive korrektionsskemaer og forskellige formularer, blandt andet kapflyvningsjournal med de anmeldte duer. For de, der bruger det gamle medlemsprogram, er der i selve brugen af programmet ikke de store ændringer alt fungerer nemt og overskueligt. Ved at programmet er internetbaseret, slipper det enkelte medlem for at installere programmet på én lokal PC, som man er afhængig af gennem hele sæsonen. Bryder denne maskine ned, eller er man ikke hjemme, når anmeldelsen skal laves, ja, så kan man med det nye program benytte sig af enhver anden PC med forbindelse til internettet. I forlængelse af dette slipper man også for de manuelle arbejdsgange ved udveksling af data imellem det enkelte medlem og foreningen. Med det tidligere medlemsprogram skal anmeldelser medbringes på USB-stik, og så snart man skal have opdateret sin bestand af aktive kapflyvere, skal disse data indlæses derhjemme via en fil på USB-stik eller mail. Idet man med det nye medlemsprogram arbejder på en fælles database via internettet, er hele dette besværlige stykke arbejde overflødigt, og man undgår de mange frustrationer der er forbundet med de fejl som ofte sker, eksempelvis at det medbragte USB-stik ved ankomsten til foreningen enten er tomt eller ikke læsbart. Endelig er det i det nye medlemsprogram muligt at markerede DM sportsduer, der må håndteres manuelt i det tidligere medlemsprogram. Hvordan kommer man i gang? Det nye medlemsprogram bestilles foreningsvis ved mail til Sekretariatet på Før man bestiller, skal man have oprettet brugernavn og adgangskode til DdBs hjemmeside ( hvis man ikke har et sådant i forvejen. Dette gøres via hjemmesiden, hvor der midt i menuen i venstre side er et punkt under navnet Log ind, hvor man kan vælge punktet Opret konto og derefter følge sidens instruktioner. Ved bestillingen af medlemsprogrammet i mail til angives navn, foreningsnummer og kodenummer samt det valgte brugernavn, man har oprettet sig med på DdBs hjemmeside. Programmet koster 300 kroner inklusive moms, som er et éngangsbeløb, der faktureres til foreningen, og man har ved betalingen af dette gebyr fremtidig og ubegrænset adgang til at benytte medlemsprogrammet. Hvad skal der gøres i foreningen? I foreningsprogrammet er der i én af menuerne et punkt, hvor man fra foreningen kan up- eller downloade data til serveren, så man derved kan udveksle data med medlemmernes programmer. Duebestand og kapflyvningsplan uploades via dette menupunkt til brug i medlemsprogrammet, og tilsvarende henter man via dette menupunkt de anmeldelser, som medlemmerne har udfyldt derhjemme i programmet. Akkurat de samme transaktioner, man hidtil har foretaget via udlæsning af filer til USBstik eller mail. Dette kræver, at foreningens computer har forbindelse til internettet, og det optimale er selvfølgelig, at denne internetadgang findes i selve klublokalet. Hvis ikke man har en sådan adgang, må det aftales i foreningen, at alle anmeldelser skal være udfyldt senest inden et bestemt klokkeslæt på indleveringsdagen, så den PC-ansvarlige inden han selv tager afsted til indleveringen kan have hentet medlemmernes anmeldelser ned på foreningens computer via sin internetforbindelse derhjemme. Etablering af internetforbindelse i foreningen kan ske til fornuftige priser. DdB kan ikke tilbyde en løsning på området, men der er gode muligheder at finde på markedet. I min egen forening har vi i den forgangne sæson benyttet os af udbyderen Oister ( Ved at købe et Huawei 4G USB modem, som er en engangsinvestering til 360 kroner, har vi internet for 30 kroner pr. måned ved køb af det billigste mobile bredbåndsabonnement. Modemmet er forsynet med et USB-stik, som sættes i computerens USB-port, og man har derefter internetforbindelse. Kvaliteten og hastigheden af denne forbindelse har hos os fungeret meget tilfredsstillende igennem hele sæsonen. 86 BREVDUEN NR

11 Brug af programmet trin for trin I illustrationerne kan man se de enkelte trin i betjeningen af medlemsprogrammet, og hvordan programmet ser ud med hensyn til brugervenligheden. Figur 1: Man logger på med personligt brugernavn og adgangskode på Figur 5: Anmeldelser (korrektionsskemaer) udskrives under fanen Rapporter, hvor man kan vælge ugenummer og flyvning. Det er også muligt at udskrive regnskab og kapflyvningsjournal. Figur 2: Efter login klikker man på Medlemsprogram, der er et menupunkt på siden nederste venstre hjørne. Figur 6: Udskrift af kapflyvningsjournal. Figur 3: Medlemsprogrammet åbnes, og man kan under fanen Anmeld (i den øverste bjælke) vælge ugenummer og kapflyvningskode. Medlemsoplysninger vises i øverste højre hjørne. Figur 7: Udskrift af korrektionsskema. Figur 4: Duerne anmeldes til den enkelte kapflyvningskode fra bestandlisten til højre ved et enkelt klik. Sportsduer, spil m.v. kan ligeledes markeres. Med hensyn til bestandlisten er det muligt under punktet Duebestand at slette duer, som måske er mistet eller ikke flyves med for at øge overskueligheden ved anmeldelsen. Figur 8: Udskrift af regnskab. BREVDUEN NR

12 Min hverdag med duerne Familien Skovbo Madsen AF MARK SKOVBO MADSEN, 190 IKAST På opfordring af Michael Th. Larsen har jeg sagt ja til at genoplive artikelserien her. Min tanke er, at serien vil dække foråret, og hvad jeg/vi gør herhjemme for at blive klar til sæson I forvejen har vi facebooksiden Her bliver der jævnligt skrevet noget, men det er jo ofte øjebliksbilleder eller noget, der lige falder ind i hverdagen. At skulle skrive en artikelserie til Brevduen er noget helt andet, men jeg vil gøre mit bedste. Lidt om os Jeg startede med brevduer tilbage i 1999 i en alder af 15 år. De første år fløj jeg så som junior. Interessen for sporten kom fra vores genbo Arne F. Pedersen, som jeg kom meget hos, da jeg var yngre, og da han vandt DM i 1997, begyndte det med duer at fange mere og mere. Specielt den flotte han var helt unik og vandt næsten alene Danmarksmesterskabet. Da jeg blev 19, flyttede jeg i lejlighed, og far overtog duerne i nogle år. Jeg forsøgte dog at være så meget hjemme ved duerne som muligt, hvis man spurgte mine forældre, så tror jeg nok, de mente, jeg var lidt for meget hjemme ved de duer. I 2010 mødte jeg Christina, hvis far altid har haft papegøjer, og i 2011 flyttede vi ind i huset over for mine forældre. Senere fik vi Magnus, der i dag er 8 år, og for 5 år siden kom også Liv til. Derudover har Christina Christian fra et tidligere forhold, og han er i dag 12 år gammel. Resultater igennem årene De første år var resultaterne ikke prangende. Det var vel på det jævne for at sige det indimellem kom et par gode resultater, men det var ikke en selvfølge. I 2005 fik vi den første sektionsvinder, og i 2008 var vi for første gang med til at lege med om et DdB mesterskab, da det blev til en andenplads til mellem åben i sektion 61. I 2011 var det igen tæt på et DdB-mesterskab. Denne gang DdB mellem sport. Det var det første år med separate sportsflyvninger, og som nogle måske husker, så måtte vi det år kun krydse tre af fire duer. Dem kunne jeg åbenbart ikke helt ramme, for det år havde vi to sektionsvindere på sportsflyvningerne, men begge gange var duen ikke krydset. Ja, så svært kan det åbenbart være. Hvis vi havde måttet krydse alle fire, som vi gør i dag, så havde vi det år fået det første DdB mesterskab. Det måtte vi vente lidt længere på. Christina og Mark Christian, Magnus og Liv > 88 BREVDUEN NR

13 De Goede Jaarling øverst til højre I 2013 fik jeg Jan Pedersen fra 216 Aulum-Vildbjerg til at bygge mig et nyt enkeslag med 20 reder på vores egen grund. I 2014 fløj vi for første gang fra slaget, og i 2015 lykkedes det så endelig at få det DdB mesterskab. Det var DdB sport i sektion 61. Året efter manglede jeg lidt af motivationen, og 2017 blev heller ikke noget at råbe hurra for. I 2018 lykkedes det så igen, hvor vi vandt DdB sport og 1 års mesterskabet var igen lidt af en off-season på grund af flere ting, men det lykkedes at få den første sektionsvinder nogensinde på langflyvning. Dette var fra Dresden i uge 31, så det gav da lige et løft på en ellers lidt halv-trist sæson, som dog bød på 3 sektionsvindere. Det var lidt om resultaterne - mest for at belyse, at jeg absolut ikke er et super/ topslag, der er i top år efter år, men indimellem når det spiller, både med duemand og duer ja, så kan tingene faktisk godt lykkedes alligevel. Vores arbejde De fleste kender mig nok mest som ham med kameraet, ham duefotografen, og det er faktisk, hvad jeg laver i dag. Da jeg læste på HF og til pædagog for en del år siden, satte jeg mig for at lære kunsten at fotografere brevduer. Så det kunne give et lille tilskud til SU en. Jeg var dengang meget betaget af Martin Kwakernaat, der dengang - efter min mening - var den bedste i verden. Også Van Ramsdonk var fremragende, men med en anden teknik end den, jeg selv ville benytte, så jeg udviklede på Martin Kwakernaats metode, og hvis jeg selv skal sige det, overgik ham for flere år siden. Jeg gik i skarp træning og efter flere års øvelse, er jeg i dag nok i top fem i verden til det, jeg gør. Alt er selvlært igennem trial and error konceptet. I flere år har jeg været selvstændig, men i efteråret 2019 blev jeg ansat hos M & C Hansen. Hovedsageligt fordi jeg selv ønskede det og for at forsøge at få lidt flere oplevelser med brevduesporten også udenfor Danmark. Dette er jeg utrolig glad for. Christina arbejder som planlægger/ SOSU i hjemmeplejen i Ikast-Brande kommune. Hun har ikke så meget med duerne at gøre længere, men hun vil rigtig gerne med, når der er nogle arrangementer, og der skal heldigvis heller ingen overtalelse til, hvis jeg har brug for lidt hjælp med duerne, hvis jeg er væk hjemmefra osv. Duerne på slaget Da vi startede i 1999, fik jeg duer fra mange forskellige, og allerede her skal alarmklokkerne ringe, hvis du sidder som nystartet og tænker, det gad jeg også godt. Det gør sjældent noget rigtig godt. Alle, der tilbyder unger, gør det i god mening, men hvis man ønsker succes indenfor overskuelig tid så start med duer fra f.eks. to stærke slag. Gerne i din egen sektion og fra slag, der gør det godt på de afstande, du selv tænker, vil have din interesse. Jeg vil opfordre til at, man anskaffer sig 15 det ene sted og 15 det andet sted. Gerne senunger efter de bedste flyvepar/ avlspar. Måske kan man få dem gratis, men chancen er sikkert minimal, hvis man går efter de bedste slag. Det er det, jeg selv ville gøre i dag. Det er også en god måde at få kendskab til en dygtig duemand, der måske kan fungere lidt som en mentor. Et sidste godt råd er også - for guds skyld lad være med at få for mange duer fra starten, mange nye har knækket nakken på dette. Men som sagt, sådan gjorde jeg ikke, og hurtigt var der duer fra 5-6 slag. Det giver sandsynligvis problemer, måske med sygdomme, eller bare med duetyper, der trækker i lidt forskellige retninger. To slag var vigtige for vores opstart. > BREVDUEN NR

14 Det var Jørgen Mikkelsen, 190 Ikast, og Arne F. Pedersen, 190 Ikast. Blod fra begge slag løber stadig i mange af duerne i dag. Som tidligere skrevet, er der 20 reder. De er ikke alle i brug til sæson 2020, og fra 2017 har vi fløjet totalsystem. I dag arbejdes der med få hanlinjer i avlsslaget, men vi forsøger hele tiden at finde hunner af nutidens hurtigste linjer for at få mere fart ind i duerne. Dette vil jeg vende tilbage til i næste artikel, hvor jeg vil skrive lidt om min teori i forhold til sammensætning af avlspar. Hanlinjer på slaget i dag er: Goede Jaarling (Jan Grondelaers) igennem de første duer vi fik af Jørgen Mikkelsen. P.t. er der dog kun en han af linjen i avlsslaget, så den kan dø ud inden længe, hvilket jeg dog vil forsøge ikke sker. Uno (Verstraete): Denne linje blev tilføjet slaget i 2003, da vi havde en hun (org. Verstraete indavlet omkring Uno) ude hos Jørgen Mikkelsen og blive parret med hans Uno søn. Denne familie har kastet flere gode kapflyvere af sig hos os selv, men specielt i sektion 52, hvor Allan Nielsen i 2019 havde 1 Nat. Esdue lang og i 2015 havde Jens Emil der blev 2. Nat esdue på sport. Diablo Kittel Uno Diablo (Will & Falco Ebben): Selv NPO vinder af duer og far til Linus, 1st National S3 Châteaudun 12,511 duer. (Hurtigste due på dagen af 44,690 duer I hele Holland). 6th Niergnies* 10,693 duer. (1st vs 348 p.) 4th Niergnies* 10,624 duer. (1st vs 425 p.) Denne linje kom ind på slaget i 2011, da jeg købte en søn af Diablo på MC Hansen, dengang kostede duerne fra Ebben ikke meget, det ændrede sig dog, da Ebben blev nr. 2 til det Hollandske ungemesterskab. Dette køb kastede også et godt venskab med Falco Ebben af sig. Han er også duefotograf. Der er siden købt flere duer fra slaget, bl.a. en datter af Diablo og en søn på Nationalvinderen Linus. Den første han, vi købte, avlede rigtig godt, de seneste to indkøb er så nye, at vi stadig venter på resultaterne. Kittel (Van Den Bulck): Det helt store i international duesport lige nu er Van Den Bulck. Disse duer faldt jeg over i 2015, to år efter Kittel var blevet 1 Nat. Esdue som unge i Belgien. Det, der fangede min interesse, var hans mor Olympic Rosita, der selv fløj fremragende, men også avlede tre super sønner inden for kort tid. Det var dog først i 2018, jeg fik købt den første han af denne linje, da børnene gerne ville til at have nogle røde duer. Så jeg tog chancen og købte en rød han efter en helbror til Kittel. Der vil komme mere i senere artikler, da disse duer også har fået stor betydning for et venskab og avlssamarbejde med Folmer Mikkelsen, 013 Svendborg. Det er avlen af duer, og hvordan gener fungerer, der i dag har min interesse, men kapflyvning er selvfølgelig måden at måle sin avl på. Det var en introduktion til hvad og hvem, vi er. Som skrevet vil næste artikel være om sammensætning af duer, og hvordan jeg gør det, og hvilke overvejelser jeg gør mig. Det er bestemt ikke sikkert, det er den rigtige måde, men hvis det kan give nogle input til andre eller bare sætte de små grå lidt i gang, så er det for mig en succes. Jeg kan sige, at sammenparringen af duer skete 12 december 2019, så næste artikel samler op på perioden decemberfebruar. 90 BREVDUEN NR

15 Nyt om navne MÆRKEDAGE 80 års fødselsdag: 9/3 Kristian E. Christensen, 196 Vrå 31/3 Karl Lystlund, 154 Standard 75 års fødselsdag: 5/3 Ingolf Andersen, 196 Vrå 70-års fødselsdag: 24/3 Arne Porsmose, 026 Fladstrand 29/3 Arne Kildegaard, 156 Pax Karl Lystlund, 154 Standard fylder 80 år Karl startede med duer i Voldum på Djursland for 50 år siden og blev optaget i Brevdueforeningen A.B.C. i Karls slag lå i den ikoniske ejendom Vestergade 58 i Århus. Det var dengang, hvor vi fortsat havde en snes brevdueslag i Århus Midtby. Efter etableringen af Brevduekolonien Dybkær valgte Karl, som mange andre at købe en have og flytte duerne med. Interessen for ungeflyvninger har altid været Karls største fokus. I dag får Karl hjælp fra sin søn til pasning af duerne. I foreningen har Karl i en årrække haft ansvaret for klargøring af vore kurve, hvilket var meget foreneligt med skiftende arbejdstider på Århus Havn. Det skal også ved denne særlige lejlighed nævnes, at familien Lystlund har meget grønne fingre de har høstet mange præmier i Århus Kommunes udvælgelse af Haveforeningernes flotteste have i byen. Et stort tillykke skal lyde fra alle medlemmerne i 154 Standard. Knud E. Andersen 086 Bangsbo har 60 års jubilæum i De danske Brevdueforeninger. Den 1. april 2020 har Knud været aktiv inden for sporten i 60 år. Han startede med brevduer i sin lærlingetid som tømrer, og det var i Brevdueforeningen 026 Fladstrand, der havde klubhus på Enighedsvej i Frederikshavn. Han var medlem af 026 indtil 1989, hvor han sammen med 9 andre sportsfæller startede 086 Bangsbo. Knud har igennem de mange år vundet et hav af præmier medaljer og mesterskaber, som det vil føre for vidt at beskrive her. Det skal dog lige præciseres, at selv om Knud er blevet 75 år, fløj han i 2019 også i top. Bl.a. nr. 1 til generalmesterskabet sport nr. 2 til langflyvermesterskabet sport og nr. 4 til Mellemdistancemesterskabet åbent i Sektion 53. Han havde 4 sektionsvindere og 1. og 7. ES-.due langdistancen. Knud har ikke alene gjort sig bemærket med topresultater på flyvningerne, han har også i den grad været aktiv foreningsmæssigt. Da 026 byggede nyt klubhus på Toftegaardsvej sidst i 1970erne var han en af dem, der altid gik forrest i det frivillige arbejde. Det samme da 086 i 2004 flyttede og byggede tilbygning til det nuværende klubhus var det Knud der var tovholder. Knud har i mange år også været kontrolformand og siddet i bestyrelsen som sekretær. Alt sammen en arbejdsindsats på mange fronter, som vi medlemmer har nydt godt af. Stor tak for det Knud. Knud blev for en del år siden tildelt DdB s fortjenstmedalje i sølv. Desværre har Knuds helbred her på det sidste ikke været så godt, så han har her i vinter solgt sine duer. Hele foreningen ønsker det bedste for Knuds helbred, og vi håber at se ham i klubhuset til sommer. De største lykønskninger med jubilæet ønskes af hele foreningen. Peter Pedersen. DØDSFALD Dødsfald: Erik Nagel Dan 038 Nykøbing F. Det var med stor sorg, vi modtog det triste budskab mandag om Erik Nagels død. Erik kæmpede med sygdommen og var derfor ikke rask det sidste stykke tid. Desværre ophører kompagniet FEEK med Erik`s død. Erik havde vundet meget med duerne. Navnlig 2040 var en due, der ikke fandtes mange af, så den var tit afsted. Den var regionsvinder og sektionsvinder flere gange. I klubben var han tidligere i bestyrelsen. Han deltog i kontrolarbejde, ordnede kurve og var løslader. Han kunne lave alt. Vi har mistet en person, som altid har været vellidt i foreningen, og som satte stor pris på, foreningsånden var i top. Erik vil blive husket for sit venlige gemyt og hjælpsomhed. Æret være Eriks s minde. pfv. Jan Kania FREM- OG EFTERLYSNINGER Fremlysninger: DAN (død) Sisse Østberg Blåkildevej 9, 2630 Taastrup Telefon DAN (død) Ben Woodhams, Rønne Telefon DAN (død) Jørgen, Bjerringbro Telefon DAN (død) Carsten Buhelt Skagensvej 55B, 9881 Bindslev Telefon DAN (fundet død ved Møns Klint) Jannie Larsen, Sandved PL Frank Hansen Holmen 2, Magleby, 4672 Klippinge Telefon Efterlysninger: DV Jan Dollerup, 135 «Tårnby» Telefon BREVDUEN NR

16 Natural Performance 20 Koncentreret foder til duer NYT I VORES SORTIMENT Natural Performance 20 er en unik ydelsespille, der indeholder flere vigtige, naturlige næringsstoffer og er beriget med aniskoncentrat for fremragende optagelse. Det er energifoder, der har til formål at supplere vitaminer, mineraler og spore manglende grundstoffer hos duer. En perfekt protein- /fedtbalance leverer det nødvendige boost hele året rundt, i perioder med rugning, fældning, fremragende ydelse og helbredelse. Natural Performance 20 er ekstremt egnet til perioder med hård udøvelse. Proteinindhold på 20 % GMO-fri Fremragende optagelse takket være de tilføjede anisfrø Beriget med C-vitamin og L-carnitin Pille på 4 mm Brugsvejledning DOSERING Udskift gradvist en fjerdedel til en tredjedel af din normale foderblanding med Performance 20 over en periode på 7 til 10 dage. Fodr med Natural Performance 20 hele året rundt, men vær mere rundhåndet når du mener dine duer har brug for det, som få dage før parringstiden, under avl, under fældning, før og efter en lang flyvetur. Dueunger gror hurtigere takket være Natural Performance 20 og skal ofte have ring på mange dage tidligere. Natural Brande A/S Gl. Kærvej Brande Tlf.: Fax: Natural-granen.com 92 BREVDUEN NR KG Frisk pakke Nr. art KG Papirspose Nr. art

Sektionsklub 61 Farsø, april 2015

Sektionsklub 61 Farsø, april 2015 REGLEMENT 2015 Anmeldelse og forsendelse: DdB s indleveringsskemaer skal benyttes: Skemaer med kode 95 (Blå) kan kun benyttes til sektionens blå flyvninger.. Skemaer med kode 96 (Gul) kan kun benyttes

Læs mere

Sektion 41 - Generelle regler 2017 Indhold

Sektion 41 - Generelle regler 2017 Indhold Sektion 41 - Generelle regler 2017 Indhold Sektion 41 - Generelle regler 2017... 1 Generelle proportioner... 2 Mesterskaber... 2 Sektionsmesterskab... 2 Sektions-Sportsmesterskab... 2 Mesterskab for 1-års

Læs mere

Regionsmesterskab Åben med næsthøjest point i Danmark. 1-års mesterskab DdB sekt. 53 med højest point i Danmark.

Regionsmesterskab Åben med næsthøjest point i Danmark. 1-års mesterskab DdB sekt. 53 med højest point i Danmark. Arne Porsmose, 026 Fladstrand For andet år i træk gik turen for mit vedkommende til Frederikshavn for at besøge Arne i anledning af, at han igen havde gjort sig fortjent til omtale i Brevduens spalter

Læs mere

Langflyvermester / Mellemdistancemester og Sektionsmester i Sektion 21. BENDT NIELSEN - 044 Korsør

Langflyvermester / Mellemdistancemester og Sektionsmester i Sektion 21. BENDT NIELSEN - 044 Korsør Tekst og Foto : Peter Knudsen Langflyvermester / Mellemdistancemester og Sektionsmester i Sektion 21. BENDT NIELSEN - 044 Korsør Det er ikke mange brevduemedlemmer, som kan præstere, at være indehaver

Læs mere

Auktion i Frederikssund 098 Isefjord den 27.12.2014 kl. 14.00 eftersyn fra kl.10.00 Sted: Kulturhuset Elværket Ved Kirken 2, 3600 Frederikssund

Auktion i Frederikssund 098 Isefjord den 27.12.2014 kl. 14.00 eftersyn fra kl.10.00 Sted: Kulturhuset Elværket Ved Kirken 2, 3600 Frederikssund Auktion i Frederikssund 098 Isefjord den 27.12.2014 kl. 14.00 eftersyn fra kl.10.00 Sted: Kulturhuset Elværket Ved Kirken 2, 3600 Frederikssund 23 duer fra Bent Thomsen Petersen sælges Afst. Jos Thonè,

Læs mere

Mellemdistancemester SPORT -Sektion 12.

Mellemdistancemester SPORT -Sektion 12. Tekst : Peter Knudsen Foto : Jørgen og Tim Mellemdistancemester SPORT -Sektion 12. Jørgen og Tim 0148 Hedehusene Det er ikke første gang, at makkerparret Jørgen og Tim (far og søn) vinder et mesterskab.

Læs mere

Landsdækkende Præmieflyvning

Landsdækkende Præmieflyvning K Æ M P E K O N T A N T E P R Æ M I E R A L L E K A N V Æ R E M E D Landsdækkende Præmieflyvning fra LIMBURG I T YSKLAND s ø n d a g d. 1 9. a u g u s t 2 0 0 7 K Æ M P E K O N T A N T E P R Æ M I E R

Læs mere

SEKTIONSKLUB 61 FARSØ MARTS 2019 REGLEMENT 2019

SEKTIONSKLUB 61 FARSØ MARTS 2019 REGLEMENT 2019 Anmeldelse og forsendelse: REGLEMENT 2019 DdB s indleveringsskemaer skal benyttes: Skemaer med kode 95 (Blå) kan kun benyttes til sektionens blå flyvninger.. Skemaer med kode 96 (Gul) kan kun benyttes

Læs mere

Referat fra Formandsmøde afholdt i Brønderslev Hallen torsdag den

Referat fra Formandsmøde afholdt i Brønderslev Hallen torsdag den Referat fra Formandsmøde afholdt i Brønderslev Hallen torsdag den 22-9-2011 Dagsorden: 1. Indledning ved formand. 2. Tilbagemelding fra foreninger angående Sektion og DDB. 3. Fra punkt 4 til punkt 8 er

Læs mere

Pokaler og mesterskaber 2017.

Pokaler og mesterskaber 2017. 1 Pokaler og mesterskaber 2017. Championat : Nord: Syd: Flest point på følgende DdB flyvninger undtagen landsflyvninger: Hvert medlems først stemplede due på 3 bedste langflyvninger, samt 14 mellemdistanceflyvninger.

Læs mere

REGLEMENT SÆSON 2015 SEKTION 21

REGLEMENT SÆSON 2015 SEKTION 21 REGLEMENT SÆSON 2015 SEKTION 21 1. Gebyrer : 2. Skemafarve : 7,00 kr. pr. due. Gamle - BLÅ Unger - GUL Mærkesedler skal IKKE sættes på 3. Spil: Der kan spilles i følgende klasser : Klasse 1 kr. 1.00 Klasse

Læs mere

Superauktion i Viborg

Superauktion i Viborg Superauktion i Viborg 224 Sct. Kjeld og 021 Viborg er gået sammen Unger fra nogle af Danmarks absolut stærkeste slag Forord Vinterens sammenlægning af de to Viborg-foreninger skal fejres med en auktion,

Læs mere

REGLEMENT Et medlem eller en forening kan uden varsel gå tilbage til anmeldelse på indleveringsskemaer.

REGLEMENT Et medlem eller en forening kan uden varsel gå tilbage til anmeldelse på indleveringsskemaer. Anmeldelse og forsendelse: DdB s indleveringsskemaer skal benyttes: REGLEMENT 2017 Skemaer med kode 95 (Blå) kan kun benyttes til sektionens blå flyvninger.. Skemaer med kode 96 (Gul) kan kun benyttes

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 06. januar 2013 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Sektionsklub 61 Farsø April 2018 REGLEMENT 2018

Sektionsklub 61 Farsø April 2018 REGLEMENT 2018 Anmeldelse og forsendelse: DdB s indleveringsskemaer skal benyttes: REGLEMENT 2018 Skemaer med kode 95 (Blå) kan kun benyttes til sektionens blå flyvninger.. Skemaer med kode 96 (Gul) kan kun benyttes

Læs mere

SUPER SÆSON Carsten & Kurt Hornbæk

SUPER SÆSON Carsten & Kurt Hornbæk SUPER SÆSON - 2011 Carsten & Kurt - 205 Hornbæk Endnu engang skal jeg her præsentere et af de mest vindende slag i sektion 12 ja sågar i hele Danmark de seneste år. Slaget Carsten og Kurt fra 0205 Hornbæk

Læs mere

Sektionsklub 61 Ikast, april 2012

Sektionsklub 61 Ikast, april 2012 REGLEMENT 2012 Anmeldelse og forsendelse: DdB s indleveringsskemaer skal benyttes: Skemaer med kode 95 (Blå) kan kun benyttes til sektionens blå flyvninger.. Skemaer med kode 96 (Gul) kan kun benyttes

Læs mere

AUKTION Lørdag d. 3. december kl Brevduehuset, Hjørring

AUKTION Lørdag d. 3. december kl Brevduehuset, Hjørring AUKTION Lørdag d. 3. december kl. 13.30 Brevduehuset, Hjørring 22 STK SUPER UNGER FRA RACING TEAM CMN Program for dagen: Kl. 08.00: Dørene åbnes, duerne kan beses. Kaffe frem til klokken 9.15 Kl. 09.15:

Læs mere

Lasse Rasmussen, 0237 Brande

Lasse Rasmussen, 0237 Brande Vinder af Mellemdistance Sport Sektion 61 Nr. 2 Langdistance Sport Sektion 61 Nr. 3 Langdistance Åben Sektion 61 Nr. 9 DM Sport Esdue 1. Sportsflyvninger Sektion 61 Lasse Rasmussen, 0237 Brande Af Michael

Læs mere

Generalforsamling 28/ kl i klubhuset.

Generalforsamling 28/ kl i klubhuset. Referat: Generalforsamling 28/3-2019 kl.19.00 i klubhuset. Pkt.1 Valg af dirigent Gunnar Christensen enstemmigt valgt Pkt.2 Protokol ligger til gennemsyn fra den 11/3-2019-: Godkendt Pkt.3 Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra formands- og medlemsmøde 26. januar 2005

Referat fra formands- og medlemsmøde 26. januar 2005 Referat fra formands- og medlemsmøde 26. januar 2005 Ole Olsen (OO) indledte mødet med forklaring om, at mødet blev afholdt, så sektionsbestyrelsen kunne være bedst mulig forberedt til forårets generalforsamling.

Læs mere

Referat fra Formandsmødet afholdt i 025 Hjørrings klubhus torsdag den

Referat fra Formandsmødet afholdt i 025 Hjørrings klubhus torsdag den Referat fra Formandsmødet afholdt i 025 Hjørrings klubhus torsdag den 16-8-2012. Dagsorden: 1. Indledning ved formand. 2. Tilbagemelding fra foreninger angående Sektion og DDB. 3. Vedr. Regionsmøde (afholdt

Læs mere

Vundet af: SEKTION 12. Tekst og Foto. Peter Knudsen Michael Harder

Vundet af: SEKTION 12. Tekst og Foto. Peter Knudsen Michael Harder Tekst og Foto. Peter Knudsen Michael Harder LANGDISTANCEMESTER Åbent / Sport SEKTION 12 Skandinavisk langdistancemester Sektionsvinder Gøttingen og Soltau Vundet af: Michael Harder 098 Isefjord I sæson

Læs mere

Sektionsklub 61 Farsø, april 2006

Sektionsklub 61 Farsø, april 2006 REGLEMENT 2006 Anmeldelse og afsendelse: DdB s indleveringsskemaer skal benyttes Skemaer med kode 95 (Blå) skal benyttes til alle sektionens flyvninger med gamle duer. Skemaer med kode 96 (Gul) skal benyttes

Læs mere

Hovedbestyrelsesmøde den 24. og 25. november 2018

Hovedbestyrelsesmøde den 24. og 25. november 2018 Hovedbestyrelsesmøde den 24. og 25. november 2018 Tilstede: Pia West Christensen, Jan Qvortrup, Niels Larsen, Tommy Rasmussen, Michael Th. Larsen, Villy Petersen, Anders Brøbech, Frank Juul Nielsen, Søren

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmødet den 9.1.2015.

Referat fra repræsentantskabsmødet den 9.1.2015. Sektion 41 Referat fra repræsentantskabsmødet den 9.1.2015. Formand: Dieter Nicolaisen Kasserer: Kristian Maach Dagsordenspunkter: 1. valg af dirigent a. Dieter Nicolaisen blev valgt som dirigent, og han

Læs mere

Klasse Auktion i Mørkhøj Sektion 11

Klasse Auktion i Mørkhøj Sektion 11 Klasse Auktion i Mørkhøj Sektion 11 Lørdag den 30. januar 2016 på Mørkhøj skole, ILBJERG alle 25,2730 HERLEV 30 unger fra 4 topslag. Michael Harder, Team CMN, Erik Henriksen samt Jonas Vandal Madsen Katalog

Læs mere

Sektionsklub 61 Farsø, april 2011

Sektionsklub 61 Farsø, april 2011 REGLEMENT 2011 Anmeldelse og forsendelse: DdB s indleveringsskemaer skal benyttes Skemaer med kode 95 (Blå) kan kun benyttes til sektionens blå flyvninger.. Skemaer med kode 96 (Gul) kan kun benyttes til

Læs mere

Statistik Med sammenlignende statistik Af Ove Fuglsang Jensen

Statistik Med sammenlignende statistik Af Ove Fuglsang Jensen Statistik 2011 Med sammenlignende statistik 2011-10-09-08 Af Ove Fuglsang Jensen Sidste og endelige version af Statistik 2011 I denne sidste ordinære version, er der lavet 3 nye sider. Side 6 med Gruppe

Læs mere

- Generalforsamling 2011 - sektion 21 Den 9. januar kl. 10.15 i Ringsted klubhus

- Generalforsamling 2011 - sektion 21 Den 9. januar kl. 10.15 i Ringsted klubhus - Generalforsamling 2011 - sektion 21 Den 9. januar kl. 10.15 i Ringsted klubhus Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden. Punkt 1. Punkt 2. Punkt 3. Punkt 4. Valg dirigent. Viggo Jakobsen 009 Slagelse.

Læs mere

Hovedbestyrelsesmøde den 24. og 25. februar 2017

Hovedbestyrelsesmøde den 24. og 25. februar 2017 Hovedbestyrelsesmøde den 24. og 25. februar 2017 Tilstede: hele hovedbestyrelsen og Sekretariatet Formanden bød velkommen. Specielt til de 2 nyvalgte, Frank Juul Nielsen og Jan Qvortrup. Gennemgik regler

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

SEKTIONSKLUB 54 REGULATIV FOR

SEKTIONSKLUB 54 REGULATIV FOR SEKTIONSKLUB 54 REGULATIV FOR 2006 1. Reglement: DdB s reglement er også gældende for alle sektionens kapflyvninger. 2. Mærkesedler: Kurve med: Unger mærkes med grønne mærkesedler i ugerne 27-28- 29-30

Læs mere

"1329" - exceptionel førerdue.

1329 - exceptionel førerdue. "1329" - exceptionel førerdue. Written by superbruger Friday, 26 December 2008 Med følgende top-20 placeringer i sektionen mod i snit 800 duer: 1 1 1 1 3 5 8 8 9 11 13 13 16 17. I alt 29 plac. i sektionen

Læs mere

Referat af dialogmøde mellem HB og formændene i sektion og 63, på Hjallerup Kro 4. September 2014.

Referat af dialogmøde mellem HB og formændene i sektion og 63, på Hjallerup Kro 4. September 2014. Referat af dialogmøde mellem HB og formændene i sektion 53-54 og 63, på Hjallerup Kro 4. September 2014. Peter Pedersen 086 Bangsbo bød velkommen, og en særlig velkomst til HB som bestod af Erik Dybdal

Læs mere

DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRIX

DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRIX DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRI RESSOURCER Bestyrelse Post Formand Næstformand Kasser Sekretær Menig Navn Flemming Fuglede Villy Lovèn Anne Marie Flemming Kruse Meier Jørgensen Pedersen Sørensen Lokalområde

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Statistik Af Ove Fuglsang Jensen. Grafisk præsentation: Tillæg

Statistik Af Ove Fuglsang Jensen. Grafisk præsentation: Tillæg Statistik 2011 Af Ove Fuglsang Jensen Grafisk præsentation: Tillæg Meningen med at lave dette tillæg til den sidste version af STATISTIK 2011, er ganske enkelt den, at lave en opsummering på alle de mange

Læs mere

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Referat af Generalforsamling Sektion 21 Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Viggo Jakobsen 09 Slagelse valgt Konstatering af mandater

Læs mere

Statistik 2012. Med sammenlignende statistik 2012-11-10-09-08 Af Ove Fuglsang Jensen. Grafisk præsentation

Statistik 2012. Med sammenlignende statistik 2012-11-10-09-08 Af Ove Fuglsang Jensen. Grafisk præsentation Statistik 212 Med sammenlignende statistik 212-11-1-9-8 Af Ove Fuglsang Jensen Grafisk præsentation Denne grafiske præsentation er lavet som de forrige år, dog i lidt kortere form, men med et nyt og spændende

Læs mere

Luc, Bart & Jurgen Geerinckx i Wommelgem.

Luc, Bart & Jurgen Geerinckx i Wommelgem. Luc, Bart og Jurgen Geerinckx Written by superbruger Saturday, 27 September 2008 Luc, Bart & Jurgen Geerinckx i Wommelgem. Det var ellers meningen, at vi allerede sidste år med MVL-bussen skulle besøge

Læs mere

030 Ringsted. Fra. Danske

030 Ringsted. Fra. Danske 030 Ringsted 37 duer Søndag 13. november 14.00 Fra Danske Forord: Ringsted brevdueforening er stolt over, at kunne præsentere 40 unger og ældre fra to af Sjællands, ja måske Danmarks bedste slag. Slagene

Læs mere

Jenny og Freddi Nygaard Vordingborg. Vinder af Mellemdistancemesterskabet Åbent sektion 22.

Jenny og Freddi Nygaard Vordingborg. Vinder af Mellemdistancemesterskabet Åbent sektion 22. Jenny og Freddi Nygaard - 018 Vordingborg. Vinder af Mellemdistancemesterskabet Åbent sektion 22. Tekst og Foto Peter Knudsen Dan 030 Ringsted At det skulle lykkedes for Jenny og Freddi Nygård 018 Vordingborg

Læs mere

Sektion 32 s konditioner for 2018

Sektion 32 s konditioner for 2018 Sektion 32 s konditioner for 2018 Flyvegebyr: 8,50 kr. pr due på sektionsflyvningerne. Opsamlingsrute Koldinghus: 18:30 Dana 063: 19:00 Åbenrå: 20:00 Gråsten: 20:30 Korrektionsskema skal blive i foreningerne

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde d / på Hotel Scandic, Sønderborg

Referat af hovedbestyrelsesmøde d / på Hotel Scandic, Sønderborg Referat af hovedbestyrelsesmøde d. 30-31/8-2019 på Hotel Scandic, Sønderborg Deltagere: Hovedbestyrelsen samt forretningsføreren Velkomst ved formanden Formanden bød velkommen og gennemgik dagsordenen

Læs mere

Filip & Nicolas Norman, Knokke-Heist.

Filip & Nicolas Norman, Knokke-Heist. Filip & Nicolas Norman, Knokke-Heist. Written by superbruger Tuesday, 11 October 2011 Efter Emiel Denys ventede der en længere køretur mod vest til det slag, som nok mange af os havde set hen til med meget

Læs mere

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - Fernisering af kontoret... 2 - Informationsmedarbejder med på møder... 2 - National aktivitetsplan... 2

Læs mere

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer.

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer. Referat Møde den: 30. april 2014 Afholdt hos: Jørgen Til stede: Helle, Pia, Peter, Mads, Jørgen og Anette Afbud: Christina Referent: Anette Til mødet var der udsendt følgende dagsorden: 1) Godkendelse

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 19. september 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Joy Nordkvist, Hanne

Læs mere

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken Dagsorden til bestyrelsesmøde 19-12-2012 MEDBORGERHUSET KORSKÆR Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 19. december 2012, kl. 15.45 i Medborgerhuset, Korskærparken Indkaldt til mødet: Lone Hartung, Else

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Til Fodbold bestyrelsen i HEI 25. april Mandag den 25. april 2016 kl Mødet afholdes i HEI Hallen

Til Fodbold bestyrelsen i HEI 25. april Mandag den 25. april 2016 kl Mødet afholdes i HEI Hallen Til Fodbold bestyrelsen i HEI 25. april 2016 Hermed indkaldes der til bestyrelsesmøde: Mandag den 25. april 2016 kl. 19.30 Mødet afholdes i HEI Hallen Dagsorden: 1. Velkomst 2. Medlemmernes kvarter 3.

Læs mere

Statistik Med sammenlignende statistik Af Ove Fuglsang Jensen

Statistik Med sammenlignende statistik Af Ove Fuglsang Jensen Statistik 2013 Med sammenlignende statistik 2013-12-11-10-09-08 Af Ove Fuglsang Jensen Kapflyvningsplanen 2013 er næsten identisk med den fra sidste år. Dette gør det naturligvis meget indbydende, at drage

Læs mere

Brevdueflyvning med elelektronisk overvågning

Brevdueflyvning med elelektronisk overvågning Brevdueflyvning med elelektronisk overvågning Ove Fuglsang Jensen Foto Jesper Kristensen og Jesper Iversen BrevdueNord.dk Side 1 Uafhængig af duens hjemkomst? I Danmark har der været kapflyvning med brevduer

Læs mere

Sommerunger kan være en gevinst

Sommerunger kan være en gevinst Sommerunger kan være en gevinst Af Marc Verheecke Oversættelse/foto Ove Fuglsang Jensen BrevdueNord.dk Side 1 Denne artikel er stillet til rådighed af: http://www.pipa.be/ De fleste brevduefolk, laver

Læs mere

Lørdag den 24. januar 15

Lørdag den 24. januar 15 Lørdag den 24. januar 15 Kl. 13.30 32 Unger Arrangør : Sektion 11 PRÆSENTATION MELDGAARD & JEPPESEN 070 Åbenrå. Et slag som gennem mange år har været dominerende i den sydlige region af landet med et hav

Læs mere

Carsten Petersen 0192 Hillerød

Carsten Petersen 0192 Hillerød Tekst: Peter Knudsen Foto: Carsten Petersen / Peter Knudsen Langflyvermester Åbent / Sport. Mellemdistancemester Åbent Nr. 2 Sport. Sektionsmester i Sektion 12. Carsten Petersen 0192 Hillerød Uden at overdrive

Læs mere

Dagsorden OSK mødet 6. januar 2019.

Dagsorden OSK mødet 6. januar 2019. Dagsorden OSK mødet 6. januar 2019. 1. Sindsrobøn. 2. Koncepterne oplæses af; Ellen. 3. Visionerne oplæses af; Christina. 4. Retningslinje nr. 8 oplæses af; Tricia. 5. Oplæsning af 1. konsept. Torben.

Læs mere

Godkendt. 1. Godkendelse af referat. Godkendt. 2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt. 1. Godkendelse af referat. Godkendt. 2. Godkendelse af dagsorden Mødetype: Bestyrelsesmøde Deltagere: Bestyrelsen Dato og sted: 14. januar 2017 kl. 10.30 17.00 Fyn: Fjeldsted Skov Kro Facilitator: Referent: Leif Afbud: Emne (og ansvarlig) 1. Godkendelse af referat 2.

Læs mere

Sektion 32 s konditioner for 2016

Sektion 32 s konditioner for 2016 Sektion 32 s konditioner for 2016 Flyvegebyr: 8,50 kr. pr due på sektionsflyvningerne. Opsamlingsrute Koldinghus: 18:30 Kolding 036: 19:00 Åbenrå: 20:00 Gråsten: 20:30 Korrektionsskema skal blive i foreningerne

Læs mere

cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/

cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/ cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK OPTANKNING PÅ ET KANTINEKORT...

Læs mere

Mellemdistancemester Sport / Åbent - Sektion 11. Lisbeth og Kim 0147 Yrsa

Mellemdistancemester Sport / Åbent - Sektion 11. Lisbeth og Kim 0147 Yrsa Mellemdistancemester Sport / Åbent - Sektion 11 Lisbeth og Kim 0147 Yrsa Efter en særdeles flot sæson på mellemdistancen lykkedes det for Lisbeth og Kim i 0147, at hjemføre dobbelt mesterskabet i landets

Læs mere

SEKTION 22. Vinder af Sektion 22 s Sprintermesterskab - Ungemesterskab 6 x Sektionsvinder. Vundet af:

SEKTION 22. Vinder af Sektion 22 s Sprintermesterskab - Ungemesterskab 6 x Sektionsvinder. Vundet af: MELLEMDISTANCEMESTER ÅBENT SEKTION 22 Vinder af Sektion 22 s Sprintermesterskab - Ungemesterskab 6 x Sektionsvinder. Vundet af: Niels Johansen 0100 Haslev I denne artikel skal vi præsentere Niels Johansen

Læs mere

Til stede: Ejnar, Ellen, Gitte, Marianne, Annette, Lena, Gunnild og Mette B. Steffen vil gerne løbende servicere maskinen OBS på at rense filter.

Til stede: Ejnar, Ellen, Gitte, Marianne, Annette, Lena, Gunnild og Mette B. Steffen vil gerne løbende servicere maskinen OBS på at rense filter. Referat af bestyrelsesmøde d. 16/2-2015 kl. 19.00 i rytterstuen Til stede: Ejnar, Ellen,,, Annette, Lena, og B. Afbud: Ingen Dagsorden 1. Opdatering siden sidst 2. Økonomi og regnskab Undersøgelse af pakket

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013 BESTYRELSESMØDE Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013 Deltagere: Ikke mødt: Afbud: Referent: Mikkel Gundersen, Niels Kyhn, Steen Slot-Nielsen, Anette Svendsen, Lindis Mikkelsen Ingen Uffe Witt,

Læs mere

R E F E R A T. Hjørring Tennisklub, Børge Christensens Vej 10, 9800 Hjørring

R E F E R A T. Hjørring Tennisklub, Børge Christensens Vej 10, 9800 Hjørring R E F E R A T Tid: Lørdag, den 26. januar 2019 kl. 9:30-11:50 Sted: Hjørring Tennisklub, Børge Christensens Vej 10, 9800 Hjørring Deltagere: Henrik Møller Andersen Dronninglund HC Hartmann-Nielsen Hjørring

Læs mere

Kapflyvning med hunner er ikke simpelt

Kapflyvning med hunner er ikke simpelt Kapflyvning med hunner er ikke simpelt Af John Lambrechts Oversættelse Ove Fuglsang Jensen BrevdueNord.dk Side 1 Denne artikel er stillet til rådighed af: http://www.pipa.be/ Hunner kan konkurrere med

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 11. marts 2016 Referat udsendt den 6. april 2016 BMR

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 11. marts 2016 Referat udsendt den 6. april 2016 BMR Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 11. marts 2016 Referat udsendt den 6. april 2016 BMR Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 17. marts 2016 kl. 17.00 Mødested: Marsvej

Læs mere

1. Godkendelse af referat fra det konstituerende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet fra det konstituerende bestyrelsesmøde

1. Godkendelse af referat fra det konstituerende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet fra det konstituerende bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde i Eurasier Klub Danmark (EKD), afholdt 22. juni 2013, kl. 09:30-17:00 hos Ulla Røjgaard, Skolegade 52, 7400 Herning 22. juni 2013 Deltagere: Formand Legarth Brenbak (LB), næstformand

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde d. 15. januar 2018

Referat fra Bestyrelsesmøde d. 15. januar 2018 Referat fra Bestyrelsesmøde d. 15. januar 2018 Deltagere: Sismo, Esben, Paaske, Jacob T., Mikkel, Jan, Kenneth og Charlotte Afbud: Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde/opfølgning

Læs mere

TEAM CMN. Et års Mesterskabet. Sektion 22

TEAM CMN. Et års Mesterskabet. Sektion 22 TEAM CMN Vinder af Mellemdistance Åbent Et års Mesterskabet Sektion 22 1 til et-års mesterskabet (landets højeste pointsum) 1 til mellemdistance mesterskabet åben 1 til sektion 22's store mesterskab 1

Læs mere

Tak til Bent, Lone og Yvette for deres indsats på pandekagedagen. Også tak til Bent for assistance som vært ved Ingerfair kursus.

Tak til Bent, Lone og Yvette for deres indsats på pandekagedagen. Også tak til Bent for assistance som vært ved Ingerfair kursus. Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 23. februar 2016, kl. 17.00 Tilstede: Afbud: Referent: Janne E. Andersen, Jens Dalsgaard, Hanne Dalsgaard, Anni Hørringsen, Yvette Larsen, Esther Haugaard, Kirsten

Læs mere

Dagsorden. Udvalgskommissoriet til posten ansvarlig for fagpolitisk samarbejde blev diskuteret og er stadig under udarbejdelse.

Dagsorden. Udvalgskommissoriet til posten ansvarlig for fagpolitisk samarbejde blev diskuteret og er stadig under udarbejdelse. Referat fra bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen Sted: Århus hos Thomas (Helga Pedersens Gade 3, 2.4, 8000 Århus C) Tid og dato: 24. april 2018, kl. 11 Til stede: Thomas Thomsen (TT), Jesper Østergaard

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

På duebesøg lørdag i marts.

På duebesøg lørdag i marts. På duebesøg lørdag i marts. Written by superbruger Sunday, 08 March 2009 Vi har jo stadig lørdag formiddag ledig til andet end at vente på vore kapflyvere, så jeg måtte en tur til Sønderjylland, nærmere

Læs mere

KATALOG. ektionsklub 34. Brevdue-udstilling i 154 "Standards" klubhus. lørdag den 9. december

KATALOG. ektionsklub 34. Brevdue-udstilling i 154 Standards klubhus. lørdag den 9. december KATALOG ektionsklub 34 Brevdue-udstilling i 154 "Standards" klubhus Flyvekonkurrence 2018 fra Henstedt uge 20 5 slagpræmier fordeling 5-4-3-2-1 Puljestørrelse: 2250,- kr. Præmier i kr.: 750-600-450-300-150

Læs mere

Beslutning: Dagsorden godkendes som fremsendt + tilføjelse af nyt pkt. 3a: opfølgning på de 2 foregående referater i 2011

Beslutning: Dagsorden godkendes som fremsendt + tilføjelse af nyt pkt. 3a: opfølgning på de 2 foregående referater i 2011 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 3-2011 i Langhårsklubben Fredag den 17. juni 2011 kl.: 17:00 i Ejby hallen Deltagere: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Kim Lybker, KL Leif Hansen, LH Jørgen

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Marc Pollin. Marc Pollin og søn omkranset af Stefan Mertens og Ludo. Written by superbruger Sunday, 10 October 2010. lokal T&H - Marc Pollin.

Marc Pollin. Marc Pollin og søn omkranset af Stefan Mertens og Ludo. Written by superbruger Sunday, 10 October 2010. lokal T&H - Marc Pollin. Marc Pollin. Written by superbruger Sunday, 10 October 2010 Den første dag bevægede vi os rundt i Øst-Flanderen. Lørdag var turen kommet til VestFlanderen. Hvor ét af de største navne Marc Pollin har sit

Læs mere

SEKTIONSKLUB 54 REGULATIV FOR

SEKTIONSKLUB 54 REGULATIV FOR SEKTIONSKLUB 54 REGULATIV FOR 2007 1. Reglement: DdB s reglement er også gældende for alle sektionens kapflyvninger. 2. Mærkesedler: Unger mærkes med grønne mærkesedler. Der må medsendes unger på alle

Læs mere

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse Bestyrelsesmøde Dato: 1/10, 2012 kl. 19.00 Tilstede: Leif Christensen, Lene Hansen, Jens Brøndum, Pernille Skovgaard, Leif Jørgensen, Hanne Schrøderog Merete Frank Christensen. Referent: Merete Frank Christensen.

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Referat af FU-møde i Nyborg.

Referat af FU-møde i Nyborg. Referat af FU-møde i Nyborg. Dato: 29/04 2007 Kl. 19:00 Til stede: Poul Jacobsen, Hans Milter Pedersen, Kim Skaanning, Benny Brinch & Chresten Nielsen. Afbud: Ingen Dagsorden: 1. Godkendelse af referater

Læs mere

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg.

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg. FORRETNINGSORDEN FOR SPIDSHUNDEKLUBBENS BESTYRELSE 1. KONSTITUERING. Bestyrelsen træder sammen snarest efter generalforsamlingen og konstituerer sig. Besættelse af poster sker ved simpelt flertal. 2. NEDSÆTTELSE

Læs mere

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Til stede: Lars Vermund (LV), Karsten Munkvad (KM), Bo Overgaard (BO), Gitte Melph (GM), Torben Dan Pedersen (TDP), Niels

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 31. maj 2018, som blev afholdt i fælleshuset, Birkeparken 24, 6230 Rødekro.

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 31. maj 2018, som blev afholdt i fælleshuset, Birkeparken 24, 6230 Rødekro. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 31. maj 2018, som blev afholdt i fælleshuset, Birkeparken 24, 6230 Rødekro. Tilstede: Der deltog 22 repræsentanter af i alt 28 mulige. Herudover deltog

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DAASDC. Søndag d. 26. august 2013

Bestyrelsesmøde i DAASDC. Søndag d. 26. august 2013 Sted: KFUM soldaterhjem Treldevej 99 7000 Fredericia Bestyrelsesmøde i DAASDC. Søndag d. 26. august 2013 Deltagere: Vangsgaard Ingeborg Vind Nielsen Svend-Erik Mosegaard Hansen Kristen Foged Mads Nielsen

Læs mere

Superauktion i Viborg

Superauktion i Viborg Superauktion i Viborg 20 unger fra Goovaerts van Eynde af Kassboer-linjen 16 unger fra Racingteam CMN af bedste langflyverafstamning Velkommen til noget nyt Gennem mere end 10 år har vi i Sct. Kjeld arrangeret

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Medlemsbrev & program efterår 2015. Medlemsbrev som mail Slægtshistorisk Forening Sønderjyllands medlemsbrev udsendes denne gang ikke som normalt med post sammen

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen Sagsfremstilling 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Godkendelse af referat Godkendt 3. Meddelelser fra formanden

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde - kladde

Referat af bestyrelsesmøde - kladde Referat af bestyrelsesmøde - kladde Bestyrelsesmøde Tid: Tirsdag 21. januar 2014, kl. 19 Sted Frede Kjær, Møllestykket 16 Deltagere: Jan Magleby (Formand) Frede Kjær Hanne Gleitze, (Kasserer) Torben Toldam-Andersen

Læs mere

Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening

Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening 1. Foreningens navn og formål. Stk. 1. Foreningens navn er Nørrebro Musicalteater Teaterforening. Stk. 2. Foreningens formål er på amatørbasis

Læs mere

Nuværende bestyrelse; Sanne, Lene, Helle, Karsten, Rikke, Thomas, Hanne og Marika (suppleant). Fraværende Dennis (suppleant)

Nuværende bestyrelse; Sanne, Lene, Helle, Karsten, Rikke, Thomas, Hanne og Marika (suppleant). Fraværende Dennis (suppleant) Referat af bestyrelsesmøde 7. november 2012 Tilstede: Nuværende bestyrelse; Sanne, Lene, Helle, Karsten, Rikke, Thomas, Hanne og Marika (suppleant). Fraværende Dennis (suppleant) Herudover deltog nyvalgte

Læs mere

Egon Jensen 111 "Vejen"

Egon Jensen 111 Vejen Egon Jensen 111 "Vejen" Written by superbruger Friday, 24 October 2008 Det er altid spændende at besøge en kollega, der har klaret sig fremragende i sæsonen.i 2008 var Egon Jensen 111, Vejen klart bedst

Læs mere

Referat af generalforsamling i KLF Netværk Vestsjælland, lørdag den 11. Marts 2017, afholdt i Tersløse Sognegård.

Referat af generalforsamling i KLF Netværk Vestsjælland, lørdag den 11. Marts 2017, afholdt i Tersløse Sognegård. Referat af generalforsamling i KLF Netværk Vestsjælland, lørdag den 11. Marts 2017, afholdt i Tersløse Sognegård. Dagsorden: 1) Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Valgt: Dirigent: Jens Jørgen

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere