GENERELLE BETINGELSER FOR HJEMMESIDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERELLE BETINGELSER FOR HJEMMESIDER"

Transkript

1 GENERELLE BETINGELSER FOR HJEMMESIDER DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB til kunden leverer deres standardhjemmesideløsning bestående af en brugsret til DFF-EDBs eget udviklede CMSprogrammel inkl. diverse hjemmesideskabeloner og hosting af kundens hjemmeside. Disse betingelser udgør sammen med det underskrevne ordredokument den samlede aftale mellem DFF-EDB og kunden for kundens ret til brug af DFF-EDBs hjemmesideløsning. Foruden DFF- EDBs programmel og skabeloner vil kunden få leveret et open source program, Umbraco, i henhold til licensbetingelserne herfor. Leverancens omfang og indhold kan også være baseret på en mundtlig eller skriftlig ordre afgivet af kunden. I så fald vil DFF-EDB efterfølgende sende en bekræftelse, som kunden skal kontrollere og inden 2 dage skriftligt informere DFF-EDB, dersom der er uoverensstemmelser i forhold til kundens ønsker. Sker dette ikke, er det DFF-EDBs bekræftelse, der er gældende som ordredokument mellem parterne. Ikrafttræden Nærværende aftale træder i kraft på den i ordredokumentet angivne dato. DFF-EDBs forpligtelser i henhold til aftalen forudsætter dog altid, at kunden har betalt forfaldne beløb. Opbygning Nærværende betingelser er opdelt i følgende dele: Del I: Del II: Del III: Del IV: Indledning Etablering af kundens hjemmeside Drift, vedligehold og hosting Generelle bestemmelser DEL II: ETABLERING AF KUNDENS HJEMMESIDELØSNING Ydelsens omfang DFF-EDBs hjemmesideløsning består af diverse hjemmesideskabeloner til brug for kundens oprettelse af egen hjemmeside, i det følgende kaldt DFF-EDBs CMS-programmel, og DFF-EDBs hosting af kundens hjemmeside. Ved betaling af de fakturerede vederlag erhverver kunden en ikke-eksklusiv ret til at anvende DFF- EDBs CMS-programmel som en SAAS-ydelse i henhold til nærværende aftale til oprettelse af 1 hjemmeside for den i ordredokumentet angivne virksomhed. Hjemmesiden hostes hos DFF-EDB i henhold til nærværende betingelser. Kundens rettigheder består, så længe nærværende aftale er i kraft. Oprettelse Kunden får på ikrafttrædelsestidspunktet tilsendt oplysning om brugertilladelse og adgangsinformationer til DFF-EDBs CMSprogrammel herunder standardskabeloner i form af globale sider, billeder og bokse. Kunden kan herefter oprette sin egen hjemmeside ved at indlægge data, grafik, billedmateriale mv. i skabelonen, og der kan som led i nærværende aftale lagres op til 10 GB data hos DFF-EDB. Yderligere lagerplads kan tilkøbes, dersom kunden får behov herfor. Dersom kunden ønsker DFF-EDBs bistand til oprettelse af kundens hjemmeside, vil dette ske som ekstraydelse i henhold til DFF-EDBs generelle betingelser for levering af konsulentassistance. Forudsætninger Det er en forudsætning for DFF-EDBs levering af hjemmesideløsningen på de i aftalen angivne vilkår, at kunden som minimum har en browser, der opfylder de til enhver tid gældende minimumkrav, som oplyses af DFF-EDB på forespørgsel. Øvrige forudsætninger Der kan herudover i ordredokumentet være angivet øvrige konkrete krav til kunden. CMS-programmellets funktionalitet Programmellet er standardprodukter med standardfunktionalitet. Kunden opfordres til selv at undersøge, om funktionaliteten er hensigtsmæssig for kunden og kan opfylde kundens behov, og DFF- EDB påtager sig ikke ansvar for programmellets funktion eller hensigtsmæssighed for kunden. Løsningen baseres på open source-programmet Umbraco, for hvilket hverken DFF-EDB eller

2 Umbraco har noget ansvar for indhold eller funktionalitet. Ansvar for hjemmesidens indhold og lovlighed DFF-EDB stiller alene skabeloner og CMS-værktøj til rådighed for kunden, og det er kundens eget ansvar, at rettigheder til al information, der lagres og gøres tilgængelig på hjemmesiden, er lovlige, og at kunden har de nødvendige rettigheder. Kundens medarbejdere DFF-EDB overtager ingen medarbejdere fra kunden i forbindelse med overtagelse af de aftalte opgaver omkring hosting af kundens hjemmeside. Backup inden overflytning af kundens data Inden kunden flytter data til DFF-EDBs hjemmesideløsning og dermed DFF-EDBs hostingmiljø, er kunden forpligtet til at tage fyldestgørende backup af samtlige data. Instruktion i anvendelsen af CMS-programmel og hjemmesideskabelon. DFF-EDB giver som del af etableringsvederlaget kunden et halvdagskursus hos DFF-EDB, Merkurvej 7, Kolding, i, hvorledes kunden anvender DFF-EDBs CMS-programmel og opretter en hjemmeside baseret på DFF-EDBs standardskabeloner. Der vil ikke blive undervist i, hvorledes der foretages layoutmæssige ændringer i standardskabelonen, men dette kan tilkøbes som ekstraydelse i henhold til DFF-EDBs generelle betingelser for levering af konsulentassistance. DEL III: DRIFT, VEDLIGEHOLD OG HOSTING Idriftsættelse Det er kunden, der beslutter hvornår hjemmesiden skal publiceres. SAAS-ydelsen Kunden har, så længe nærværende aftale er i kraft, en ret til at anvende DFF-EDBs CMS- programmel til brug for kundens hjemmeside. Kunden må alene anvende programmellet i DFF-EDBs hosting-miljø. Kunden må ikke kopiere programmellet, ændre det eller anvende det i andre sammenhænge. Fejl og mangler i programmellet Der er tale om en SAAS-ydelse, og der kan derfor ikke som sådan forekomme fejl og mangler ved programmellet som følge af mangel på funktionalitet. Det er alene kundens ansvar, at programmellet kan anvendes af kunden, og DFF- EDB påtager sig intet ansvar i den forbindelse. Kunden kan dog indrapportere problemer, og der foretages løbende vedligeholdelse og afhjælpning af uhensigtsmæssigheder. Vedligehold og opdatering af CMSprogrammellet DFF-EDB vil løbende vedligeholde og opdatere DFF- EDBs CMS-programmel, når dette er nødvendigt for at rette fejl og afhjælpe uhensigtsmæssigheder. DFF-EDB foretager ingen vedligeholdelse eller fejlretning af Umbraco, men DFF-EDB vil løbende videreudvikle DFF-EDBs eget udviklede programmel med udbygning af eksisterende funktionalitet samt udvikling af ny funktionalitet. DFF-EDB kan i forbindelse med en opdatering endvidere vælge at fjerne hidtidig funktionalitet, hvis det skønnes hensigtsmæssigt. Kunden er altid forpligtet til at anvende seneste version af DFF-EDBs CMS-programmel, og DFF-EDB vil sørge for at løfte kundens hjemmesideløsning til den seneste version som led i nærværende aftale og det faste vederlag. Ansvarsbegrænsning for opdateringen Der kan forekomme fejl og uhensigtsmæssigheder i programmelopdateringer, som kunden må acceptere. DFF-EDB forsøger snarest at afhjælpe sådanne, men kan ikke påtage sig noget ansvar hverken for følger af uhensigtsmæssigheden eller for muligheden for afhjælpning. Service level Hjemmesideløsningen hostes i DFF-EDBs hostingmiljø. DFF-EDB stiller serverkapacitet til rådighed, som, DFF-EDB vurderer, er nødvendig for, at besøgende på kundens hjemmeside opnår rimelige svartider. DFF-EDB bestræber sig på, at svartider er rimelige, men DFF-EDB yder ingen garantier herfor. DFF-EDB kan aldrig gøres ansvarlig for manglende forbindelse til DFF-EDBs hosting- miljø, dårlige svartider eller manglende adgang til kundens hjemmeside. DFF-EDB har ingen forpligtelser for problemer, der ikke skyldes forhold hos DFF-EDB, f.eks. fejl eller manglende kapacitet i datalinjer. DFF-EDB driftstider CMS-systemet vil som udgangspunkt være tilgængeligt alle dage i tidsrummet kl Der kan dog forekomme lukninger i dette tidsrum forårsaget af driftsproblemer eller nødvendig ekstraordinær vedligeholdelse. Nødvendigt vedligeholdelsesarbejde vil som udgangspunkt blive udført i weekender. I tidsrummet kl må det forventes, at hosting-miljøet ikke er tilgængeligt på grund af DFF- EDBs vedligeholdelse og sikkerhedskopiering.

3 Support og problemløsning Kunden kan som led i nærværende aftale kontakte DFF-EDBs support om problemer med DFF-EDBs CMS-programmel eller hjemmeside-hostingen. Henvendelse kan ske via DFF-EDBs serviceprogrammel eller på telefon til DFF-EDBs support i DFF-EDBs åbningstid, hvor der ligeledes arbejdes med problemløsningen. Den normale åbningstid er Mandag-torsdag kl Fredag kl Hverdage undtagen 5. juni, 24. december og 31. december. Der kan endvidere være lukket enkelte hverdage på grund af kongres, faglige arrangementer mv. Det er alene kundens ansatte, der må kontakte DFF- EDBs support. Forhold, der ikke er omfattet Supporten omfatter alene problemer i relation til funktionalitetsproblemer i DFF-EDBs CMSprogrammel. Som eksempler på forhold, der ikke er omfattet af supporten, er problemer der skyldes manglende grundlæggende kendskab til programmellet der vedrører kundens ændring i standardskabeloner der nødvendiggør DFF-EDBs besøg hos kunden der skyldes tredjemands programmel herunder Umbraco der skyldes opsætning foretaget af andre end DFF-EDB der ikke vedrører programmellets funktioner der må betegnes som revisionsmæssig, ingeniørmæssig el.lign. rådgivning der må betegnes som øvrig rådgivning Ønsker kunden assistance til sådanne forhold, ydes denne i henhold til DFF-EDBs generelle betingelser for levering af konsulentydelser. Overvågning DFF-EDB har i hostingmiljøet installeret relevant overvågningsværktøj på programmellet, og programmellet overvåges alle dage døgnet rundt. Overvågningen er bemandet inden for DFF-EDBs normale arbejdstid, og der vil inden for den normale arbejdstid blive reageret snarest muligt på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af programmellet. Backup Der tages backup af programmellet og kundens data én gang i døgnet. Backup tages i perioden kl Backup- og restoreprogrammellet vil blive testet jævnligt. Da kunden kan have indlagt data siden seneste backup og frem til et evt. nedbrud, kan de data, der er indlagt siden seneste backup, beskadiges eller tabes ved nedbrud. DFF-EDB fraskriver sig ethvert ansvar i den anledning, herunder erstatningsansvaret for såvel kundens direkte som indirekte tab. DFF-EDBs eneste forpligtelse i forbindelse med nedbrud er at retablere de indlagte data ud fra den seneste backup. Kunden henvises derfor som en ekstra sikkerhed til selv i eget programmel at gemme alle data og løbende tage backup. Sikkerhed DFF-EDB vil løbende bestræbe sig på at sikre driftsmiljøet mod virus, der kan forvolde skade på eller tab af data, programmel eller udstyr, samt at programmel og data er tidsvarende beskyttet mod uautoriseret adgang, så driftsmiljøet i videst muligt omfang er i overensstemmelse med bedste praksis i tilsvarende virksomheder i Danmark. Vedligeholdelse af hostingmiljøet Planlagt vedligeholdelse af hostingmiljøet vil blive udført i tidsrummet kl og om nødvendigt i weekenden. I denne periode vil CMSsystemet ikke være tilgængeligt for kunden. Der kan i hostingmiljøet opstå behov for omgående afhjælpning af fejl eller implementering af ændringer, der af sikkerhedsmæssige grunde ikke kan afvente. I sådanne situationer kan DFF-EDB være nødsaget til at tage hele eller dele af programmellet ud af drift i perioden kl DFF-EDB vil så vidt muligt forsøge at minimere ulemperne ved en sådan afhjælpning og vil i det omfang, det er muligt, varsle sådant vedligeholdelsesarbejde. Sikkerhedsrevision Arbejde i forbindelse med sikkerhedsrevision er ikke omfattet af aftalen, men DFF-EDB kan som ekstraydelse bistå kunden hermed i henhold til DFF- EDBs almindelige betingelser for levering af konsulentydelser. Rettigheder til data Kunden bevarer samtlige rettigheder til egne data. Dersom kunden ønsker DFF-EDBs bistand til udlæsning af data, kan dette ske som ekstraydelse i henhold til DFF-EDBs generelle betingelser for levering af konsulentassistance.

4 DFF-EDB fraskriver sig enhver ret til at foretage tilbagehold i kundens data. DEL IV: GENERELLE BESTEMMELSER Priser og betaling DFF-EDBs vederlag for kundens ret til brug af DFF- EDBs CMS-programmel, diverse skabeloner samt hosting af kundens hjemmeside efter nærværende aftale fremgår af ordredokumentet og faktureres årligt forud til forfald 1. juni. Fakturaer forfalder til betaling 8 dage efter fakturadato. Ved forsinket betaling er DFF-EDB berettiget til renter fra forfaldstidspunktet med 1,5% pr. måned af det til enhver tid skyldige beløb. Prisregulering Prisen reguleres årligt med virkning fra 1. juni i henhold til priser vedtaget af selskabets bestyrelse. Herudover vil DFF-EDB regulere priserne ved eventuelle prisændringer på det tredjepartsprogrammel, som kunden har adgang til. Persondata I det omfang, DFF-EDB behandler persondata for kunden, handler DFF-EDB alene efter instruks fra kunden. DFF-EDB vil træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. DFF-EDB vil uden særskilt vederlag på kundens anmodning give kunden eller den direkte dataansvarlige tilstrækkelige oplysninger til, at det kan påses, at de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet. Kundens data vil alene blive behandlet af DFF-EDB i Danmark. Såfremt DFF-EDB ønsker at foretage behandling af kundens data eller gøre disse tilgængelige i andre lande, vil DFF-EDB, forinden dette sker, indhente kundens skriftlige samtykke. DFF-EDB vil under ingen omstændigheder anvende kundens data til andre formål end opfyldelse af aftalen, medmindre andet aftales med kunden. Kundens krænkende adfærd Det er kundens ansvar, at der ikke lagres ulovligt eller krænkende materiale på DFF-EDBs servere, og at rettigheder til materiale, der vises på kundens hjemmeside, er lovlige og ikke krænker tredjemands rettigheder. Dersom DFF-EDB måtte erfare eller blive mødt med indsigelser om, at der lagres materiale, der enten kan være ulovligt eller krænke tredjemand, er DFF- EDB berettiget til uden varsel at afskære kundens adgang til tjenesten og slette kundens data. DFF- EDB kan ikke mødes med noget krav fra kunden i den anledning, uanset DFF-EDB måtte have baseret lukningen på en fejlagtig vurdering af situationen. Bliver der rejst krav mod DFF-EDB som følge af kundens adfærd, skal kunden omgående og uden begrænsning skadesløsholde DFF-EDB i enhver henseende. Erstatningsbegrænsninger DFF-EDBs ansvar er altid begrænset til kundens direkte tab, og DFF-EDB kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for kundens indirekte tab, tabt avance, tab af data eller tab foranlediget af beskadigelse af data eller omkostninger til datas reetablering. Et eventuelt erstatningskrav mod DFF-EDB vil aldrig kunne overstige et beløb svarende til det i tabsåret betalte vederlag efter denne aftale. Ovenstående erstatningsbegrænsning finder anvendelse uanset graden af udvist uagtsomhed fra DFF-EDBs side og finder tillige anvendelse for et eventuelt produktansvar. Særligt for Umbraco, open source For Umbraco open source gælder dette programs licensbetingelser, som kan findes på og har følgende indhold: The software is provided "as is", without warranty of any kind, express or implied, including but not limited to the warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and noninfringement. In no event shall the authors or copyright holders be liable for any claim, damages or other liability, whether in an action of contract, tort or otherwise, arising from, out of or in connection with the software or the use or other dealings in the software. Bestemmelser om ophør Aftalen løber 1 år ad gangen fra 1. juni til 31. maj forudsat kundens betaling og kan opsiges af begge parter med 3 måneders skriftligt varsel til udløb af en aftaleperiode. Herudover kan aftalen ophøre ved ophævelse, dersom en af parterne væsentligt har misligholdt sine forpligtelser, og denne misligholdelse ikke er bragt til ophør senest 5 hverdage efter modtagelse

5 af påkrav fra den part, der påberåber sig misligholdelsen. Ved ophør af aftalen, uanset årsag, ophører kundens ret til anvendelse af CMS-programmellet og dermed også rettigheder til layoutskabeloner mv., som er stillet til rådighed af DFF-EDB. Kunden skal selv sørge for flytning af de lagrede data senest på ophørstidspunktet, på hvilket tidspunkt DFF-EDB sletter kundens hjemmeside og data lagret hos DFF- EDB. DFF-EDB kan bistå med dataflytning på DFF- EDBs generelle betingelser for levering af konsulentydelser. Ikke virksomhedsoverdragelse ved ophør Parterne anser ikke en flytning af hosting mv. til DFF-EDB eller videreflytning til en fremtidig driftsleverandør, herunder kunden selv, i forbindelse med aftalens ophør, som omfattet af Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse. Hverken kunden eller kundens fremtidige driftsleverandør overtager ansatte fra DFF-EDB i forbindelse med aftalens ophør, uanset årsag. Såfremt medarbejdere hos kunden eller DFF-EDB mod forventning måtte gøre krav eller forpligtelser gældende over for DFF-EDB i den anledning, skal kunden friholde DFF-EDB herfor. Force majeure DFF-EDB er ikke ansvarlig for begivenheder, der må betragtes som force majeure, herunder krig, mobilisering, terror, ekstraordinære hackerangreb og virus, svigt eller nedbrud i elforsyning eller kommunikationslinjer, sygdom eller fravær af anden grund hos nøglemedarbejdere, strejke, lockout, brand, oversvømmelse, skybrud eller andre naturkatastrofer. Fortolkning Hvor intet andet er angivet i nærværende aftale, finder dansk rets almindelige regler anvendelse på forholdet mellem parterne. Tvistløsning Hvis parterne bliver uenige, kan hver part anmode om et møde mellem direktørerne med henblik på at få uenigheden løst i mindelighed. En direktør kan dog bemyndige en anden til at tage mødet. Kan en tvist ikke løses i mindelighed, skal den for andelshavere afgøres ved voldgift i henhold til bestemmelserne herom i DFF-EDBs vedtægter. For øvrige kunder skal tvister afgøres ved byretten i Kolding.

GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING

GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer hosting til sine kunder. Disse betingelser udgør sammen med det

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet.

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet. Generelle vilkår Dette dokument beskriver de generelle betingelser for at benytte services hostet hos Green Volcano. 1. Ikrafttræden og varighed Kundens brugsret gælder fra ikrafttrædelsesdatoen jf. parternes

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

2.6 Hovedforfald: Den eller de datoer som er anført i prislisten, med de til enhver tid gældende ændringer.

2.6 Hovedforfald: Den eller de datoer som er anført i prislisten, med de til enhver tid gældende ændringer. Kapitel 1 - Hoveddel 1. - BAGGRUND - FORMÅL Denne aftale regulerer parternes rettigheder og pligter forbundet med kundens brug af tjenesten SMARTDAY, en cloud-baseret tjeneste, som hostes for kunden af

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system [CMS//SMARTWEB//WEB] Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system Disse almindelige leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra CMS udbyderen af SmartWeb, medmindre Kommunikationsbureauet

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS Salgs- og leveringsbetingelser for ApS ApS forkortes herefter Dynamics DK 1. Ordre DYNAMICS DK tilbud er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 30 dage, medmindre en kortere periode er

Læs mere

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden Indhold Generelt... 2 Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Annullering af ordre/bestilling... 2 Priser, fakturering og betalingsbetingelser... 3 Tidsfrist...

Læs mere

Lead (kontakter) der skal betales for: En udfyldt kontaktformular indsendt af et menneskeligt individ.

Lead (kontakter) der skal betales for: En udfyldt kontaktformular indsendt af et menneskeligt individ. Forretningsvilkår Copyright Catillo ApS, September 2014 1 Vilkår Generelt 1.1. Erhvervelse Nærværende forretningsvilkår finder anvendelse for enhver aftale mellem kunden og Catillo ApS idet følgende Catillo.

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN Præambel Dette dokument (herefter benævnt Aftalen ) indeholder vilkårene for brugen af Find2learn og det dertil forbundne software, apps og hjemmesider mv. (herefter benævnt

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

I det følgende vil betegnelsen "Kunden" blive brugt i stedet for "du", "din" og "dig".

I det følgende vil betegnelsen Kunden blive brugt i stedet for du, din og dig. Forretningsbetingelser Cargomatch ApS Gældende pr. 10-06-2014 Nærværende forretningsbetingelser ("Forretningsbetingelserne") gælder din bestilling og brug af Cargomatch, som udbydes af Cargomatch ApS,

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009

Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009 Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009 Introduktion, samt henvendelse Dokumentet beskriver de forretningsvilkår, som Hostnordic arbejder under samt tilbyder

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem Bilag 1 Udkast til kontrakt Kontraktudkast Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Fredericia (herefter benævnt

Læs mere

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for tilbud, salg og leverancer fra - også i de tilfælde, hvor køber har fremsendt egne betingelser. Der henvises samtidig

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle itai s leverancer, f.eks. levering af specialudviklet softwareløs- ninger, konsulentydelser,

Læs mere

Rackhosting anvender kun dedikerede servere, hvis det udtrykkeligt er bestilt og fremgår af driftskonfigurationen.

Rackhosting anvender kun dedikerede servere, hvis det udtrykkeligt er bestilt og fremgår af driftskonfigurationen. Rackhosting ApS CVR. nr. 15 77 71 76 (herefter Rackhosting) udbyder en lang række ydelser vedrørende drift af IT & EDB underlagt følgende vilkår. Disse vilkår er vedtaget når de har været vedhæftet et

Læs mere

Standardbetingelser. Hosting service. service(aftalen) i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale imellem Kunden og Ultima-

Standardbetingelser. Hosting service. service(aftalen) i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale imellem Kunden og Ultima- Advokat Henrik Søndergaard Vingårdsgade 22 9000 Aalborg Tlf. 46 92 92 00 J.nr: 110-77445 HSO/LC Standardbetingelser Hosting service Disse salgs- og leveringsbetingelser(betingelserne) finder anvendelse

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.3 1. Præambel...

Læs mere

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 1. Ejerskab og kontaktinformation Heyloyalty er udviklet, ejet og drevet af Loyalitetsbureauet Bazaki ApS, CVR. Nr. 29394458. Fulde kontaktoplysninger

Læs mere

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER MAMUT BRUGERAFTALE Danmark BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER Ved at installere Mamuts produkter og/eller ved at benytte Mamuts ydelser bekræfter du at have læst og forstået og at være bundet

Læs mere

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret.

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret. Generelle Handelsbetingelser for IntraHost ApS CVR: 36897880 Senest revideret d. 1/06-2015 1. Generelt 1.1.Enhver aftale som indgås mellem IntraHost ApS (herefter IntraHost) og en kunde (herefter Kunden)

Læs mere

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support.

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. Indledning. Nedestående almindelige betingelser for levering af hjemmesidesystem og/eller webshopsystem og hosting finder

Læs mere

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler.

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler. Vilkår for privatkunder for tilslutning til TRE-FOR Bredbånd A/S, NRGi Fibernet og Østjysk Energi Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) Gyldig fra 1. juli 2008. Indledning: Disse vilkår

Læs mere

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751)

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) 1. Aftalens formål og omfang Denne aftale fastsætter de nærmere vilkår for Combo IT ApS (Combo IT) levering af software, hardware og konsulentydelser

Læs mere