Resultatkontrakt. Vedrørende. Natur- og Kulturdatabasen for Søhøjlandet. [ ] Journalnummer: Kontraktens parter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt. Vedrørende. Natur- og Kulturdatabasen for Søhøjlandet. [01.01.2008-31.12.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-21-08. Kontraktens parter"

Transkript

1 Resultatkontrakt Vedrørende Natur- og Kulturdatabasen for Søhøjlandet [ ] Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Kontaktperson kontaktoplysninger Operatør: Oplev Søhøjlandet Klostervej Ry Bente Hornbæk CVR. Nr.: Bankoplysninger: Reg Konto: Resumè Natur- og Kulturdatabasen for Søhøjlandet er opstået som et partnerskabsprojekt mellem lokale, tværkommunale og regionale partnere og med udgangspunkt i eksisterende netværker inden for formidling af natur- og kulturhistorie, fritidstilbud og udvikling af helt nye tilbud/projektidéer. Projektet tager udgangspunkt i at koble eksisterende og ny viden fra lokalområdet med nyeste digitale formidlingsteknologi og samtidig sikre en samarbejdsmæssig og teknologisk sammenhæng til nationale partnere og dataleverandører. Det færdige produkt vil fremstå som et hurtigt digitalt kort koblet til en database med artikler om natur- og kulturhistorie, faciliteter, oplevelser og en kalender med aktiviteter. Projektet kan generere merværdi i oplevelsesøkonomien. De dele af det lokale erhvervsliv, der har en omsætning rettet mod frilufstlivets brugere, vil kunne øge indtjeningen og beskæftigelsen bl.a. på grundlag af faciliteterne i Natur- og Kulturdatabasen. Databasen vil fremme forståelsen for natur- og kulturværdierne i bred forstand og herunder bidrage kvalitativt til undervisningsformål og til øget interesse fra lodsejerside til at indgå i nye projekter om oplevelser, formidling og tilgængelighed. Endvidere øges befolkningens muligheder for at kunne planlægge aktiviteter i landskabet og dermed få sund motion og frisk luft. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. marts Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Hvad var udgangspunktet? Oplev Søhøjlandet det tidligere Søhøjlandets Økomuseum fik i november 2009 endeligt tilsagn om den samlede økonomi til gennemførelsen af Natur- og Kulturdatabasen for Søhøjlandet. Derpå indledtes etableringen af projektorganisationen med udgangspunkt i bl.a. det faktum, at en lang ansøgningsproces til IT-projekter medfører justeringer i resultatmålene, da IT-udviklingen går meget stærkt. Dette blev bl.a. belyst ved afholdelsen af et netværksmøde med lignende projekter den 27. november 2009, hvor det stod klart, at interessen for digital formidling er stor, og at mange overlappende projekter er i gang. En af intentionerne med arbejdet var at finde en national samarbejdspartner og i relation hertil udføre et lokalt Søhøjlandsprodukt. Da Naturstyrelsen var langt med etableringen af en national database UdiNaturen.dk til samlet registrering og formidling af viden om faciliteter i naturen, besluttede Oplev Søhøjlandet at søge et samarbejde med UdiNaturen.dk. Det lykkedes, og Natur- og Kulturdatabasen skiftede derfor navn til UdiNaturen//Søhøjlandet. Hvad skal vi nå? Naturstyrelsen, Region Midtjylland og Oplev Søhøjlandet indgik den 26. oktober 2010 en aftale om en fælles udvikling af værktøjer, som på sigt kunne integreres i udinaturen.dk og tilbydes landsdækkende. Oplev Søhøjlandet skal i Søhøjlandet udvikle bl.a. følgende i tilknytning til den landsdækkende platform UdiNaturen.dk (citat): 1. Anvendelse af mobilteknologi. Her er en samarbejdsmulighed med Friluftsrådet vedr. Margueritruten 2. Anvendelse af 2D koder 3. Naturhistorier. Her kan f.eks. samarbejdes med lokale formidlingsinstitutioner og naturvejledere 4. Kulturhistorier. Her kan f.eks. samarbejdes med lokale formidlingsinstitutioner. Der skal forsøges koordineret med Kulturarvsstyrelsen 5. At formidlingskonceptet BestigBjerge.dk integreres og gøres landsdækkende 6. At sejladsmuligheder inddrages i formidlingen som et oplevelsestilbud Hvad er nået pr. marts 2012? Igangsætningsmødet i partnerskabet blev afholdt den 23. november Partnerskabet godkendte et programoplæg og tidsplan om projektets realisering, og der blev indgået samarbejdsaftaler om projektledelse, sekretariatsbistand, økonomistyring og indledende webdesign. Der blev nedsat en arbejdsgruppe under partnerskabsgruppens overordnede ledelse. Partnerskabet har pr. marts 2012 afholdt 5 møder, og arbejdsgruppen har afholdt 25 møder og gennemført et eksternatophold. Da der i ansøgningen også var indbygget en forpligtelse til videndeling med andre projekter, blev der med udgangspunkt i ovennævnte netværksmøde etableret et netværkssamarbejde om mobile platforme med bl.a. en række andre digitale formidlingsprojekter i Danmark samt med UdiNaturen.dk.

3 Målet var at undgå paralleludvikling, sikre sammenhæng og evt. tage skridt til en national standardisering af digital formidling. Det første møde i netværket blev afholdt den 9. februar 2011, og siden er der afholdt yderligere 4 møder i netværket Mobile Platforme. Sideløbende har der været jævnlig kontakt til nogle af de andre projekter f.eks. Margueritruten, Fodsporet, Rold Skov og HistoriskAtlas.dk der løser supplerede, relaterede opgaver. Denne indsats tjener til opfyldelse af punkt 1 i samarbejdsaftalen med regionen og Naturstyrelsen. Partnerskabet besluttede konkret at udføre projektet UdiNaturen//Søhøjlandet som en række cases til opfyldelse af ovennævnte samarbejdsaftale med regionen og Naturstyrelsen. Første case var opbygning af et mobilt website til BestigBjerge. Formålet var at opnå erfaringer med koblingen af traditionel formidling i naturen med brug af mobiltelefoner og mobile websites. Casen var i luften primo februar 2011 og er siden blevet forbedret. Endvidere er projektet blevet landsdækkende med nye bjerge på Jyske Ås i Nordjylland og Visssenbjerg på Fyn. Dermed er punkt 5 i samarbejdsaftalen med regionen og Naturstyrelsen opfyldt. Sideløbende med udviklingen af UdiNaturen.dk//Søhøjlandet blev der af Oplev Søhøjlandet startet op på projektet StoRYturen, der er valgt som case til erfaring med brug af 2D-koder. Dette projekt gennemføres finansielt uafhængigt af UdiNaturen//Søhøjlandet, men erfaringen stilles fuldt til rådighed og vil indgå i afrapporteringen af UdiNaturen//Søhøjlandet, ligesom StoRYturen benytter den samme struktur i det mobile website som BestigBjerge. Denne indsats tjener til opfyldelse af punkt 2 i samarbejdsaftalen med regionen og Naturstyrelsen. Også udenfor regi af UdiNaturen//Søhøjlandet har projeklederen været konsulent på og udført et formidlingsarbejde om kano og kajaksejlads på Gudenåen for Gudenåkomiteen. Indholdet i disse formidlingsarbejder integreres i kommende cases under UdiNaturen//Søhøjlandet med relation til samarbejdsaftalens punkt 6. På partnerskabsmødet i oktober 2011 blev det besluttet at ansøge om projektforlængelse til 1. april Der blev ansøgt om udsættelse, da det vurderedes at yderligere 3 måneder i projektet ville give partnerskabet mulighed for at levere et bedre resultat i UdiNaturen // Oplev Søhøjlandet. Konkret ville det give partnerskabet mulighed for: 1. En bedre forankret dialog med Kort og Matrikelstyrelsen og Naturstyrelsen om levering af kort og data direkte i KMS s og UdiNaturens databaser. Begge instanser havde tilsluttet sig deltagelse i projektets mobile netværk fra den 17. november Der var for nyligt indgået aftale med Aqua i Silkeborg, Horsens og Skanderborg Museer omkring levering af indhold til UdiNturen//Søhøjlandets afsluttende case: OplevGudenaa.dk. En projektforlængelse gav disse aktører mulighed for at levere flere og gennemarbejdede data omkring natur- og kulturhistorier langs Gudenåen, som kunne implementeres i OplevGudenaa.dk. Dette ville i sidste ende give et bedre resultat. Der blev bevilget projektforlængelse som ønsket af partnerskabet. UdiNaturen//Søhøjlandet har det mål at være et demoprojekt på en national løsning på digital formidling, hvor data høstes fra flere steder, men vises samlet efter brugerens individuelle ønsker på en mobil platform (smartphone). Målgruppen er borgere og gæster på tur til fods, på cykel i bil eller sejlende i en geografi, der i arbejdscasen er knyttet til Gudenåen. Til opfyldelse af punkt 3, 4 og 6 i samarbejdsaftalen med regionen og Naturstyrelsen er der i eftersommeren 2011 og primo 2012 arbejdet på en samlet opbygning af et mobilt website, OplevGudenaa.dk, der fokuserer på Gudenåen og på faciliteter for de sejlende samt geo-koordinerede natur- og kulturhistori- Side 3

4 er. I denne case skal fokus også rettes mod at løse den tekniske udfordring at høste data fra bl.a. Udi- Naturen.dk til visning på OplevGudenaa.dk, men også datavisning fra andre natio-nale sites kan komme på tale - f.eks. VisitDenmark.dk. HistoriskAtlas.dk er af UdiNaturen//Søhøjlandet valgt som den nationale platform for hosting af naturog kulturhistorier til OplevGudenaa.dk. Aqua i Silkeborg, Horsens og Skanderborg Museer har fremstillet 36 geokoordinerede natur- og kulturhistorier langs Gudenåen og hostet disse på HistoriskAtlas.dk. Samtlige historier er derefter omskrevet til talesprog og indtalt i lydstudie som lydfiler, der skal kunne hentes i naturen via 2D-koder. Sideløbende er der indhøstet erfaringer og arbejdet på standardisering via netværket mobile platforme. Andre projekter gør nyttige erfaringer, som det vil være værdifuldt at få del i. Fra Margueritruten er indhøstet erfaringer med fremstilling af applikationer til iphones og Androidtelefoner. I projektet om Fodsporet blev der længe arbejdet med muligheden for at vise Kort- og Matrikelstyrelsens kort på mobiltelefoner - en dialog, som UdiNaturen//Søhøjlandet har overtaget, da Fodsporet afsluttede. I skrivende stund er det lidt usikkert, om OplevGudenaa.dk kan blive blandt de første platforme, som anvender Kort- og Matrikelstyrelsen nydesignede kort til mobile platforme, men der arbejdes intenst på sagen. Statens IT har på baggrund af det konkrete arbejde med Fodsporet besluttet at understøtte anvendelsen af Umbraco platformen bl.a. anvendt i BestigBjerge, StoRYturen og Kyst-stien som open-source standard. Under UdiNaturen//Søhøjlandet er der etableret fokusgrupper, som har diskuteret brug af digital formidling. Fokusgruppernes arbejde rettede sig mod den brugerorienterede anvendelse af bl.a. Bestig- Bjerge og StoRYturen, og siden er der fokusgrupper igang med at teste de fremstillede natur- og kulturhistorier til OplevGudenaa.dk. Endelig skal der udarbejdes slutregnskab og afrapporering til tilskudsgiverne. Denne afrapportering tager bl.a. udgangspunkt i de oprindelige ansøgninger og den resultatkontrakt, der er indgået med Region Midtjylland. De fremstillede produkter hostes og vedligeholdes i en 3 årig periode via de bevilgede driftsmidler fra Skanderborg og Horsens Kommuner. Inden for driftsperioden forventes samtlige produkter overdraget til driftspartnere, som vil stå for fremtidigt ejerskab og udvikling. Det er besluttet, at OplevGudenaa.dk efter afslutningen af projektet UdiNaturen//Søhøjlandet kan videreføres i et nyt projekt OplevGudenaa, der i 2012 og 2013 er finansieret af Nordeafonden på initiativ af Naturstyrelsen Søhøjlandet, AQUA og visitgudeaa.com. Her er de første to år tale om et forprojekt, som forventes videreført efter I samarbejdsaftalen med regionen og Naturstyrelsen er det målet at udvikle løsninger lokalt, som stilles til rådighed nationalt. Det er Naturstyrelsen, der har den endelige afgørelse om en evt. idriftsættelse nationalt og koblet til UdiNaturen.dk. Inden projektet UdiNaturen//Søhøjlandet afsluttes indledes en dialog med Naturstyrelsen herom. Hvad når vi ikke? I resultatkontrakten lægges op til en evt. praktikantordning, hvor der gennemføres stopinterviews i landskabet for at måle kendskabet til de digitale produkter. Oprindeligt var denne ide knyttet til et væsentligt længere projektforløb, hvor man løbende kunne afdække publikums anvendelse af og kendskab til de digitale muligheder. Denne praktikantordning er erstattet af ovennævnte fokusgrupper, hvilket giver mening i forhold til den kortere projektperiode. Side 4

5 Der knyttes målbar viden om brugen af de forskellige websites til produkterne i form af Google Analytics. Fakta UdiNaturen//Søhøjlandet er et partnerskabsprojekt mellem lokale, tværkommunale og regionale partnere og med udgangspunkt i netværker om formidling af natur- og kulturhistorie, fritidstilbud og udvikling af helt nye produkter først i Søhøjlandet og derpå nationalt. UdiNaturen//Søhøjlandet har modtaget tilsagn om følgende tilskud ekskl. moms: EU-støtte Kontante regionale tilskud Statslig egenfinansiering Offentlig lignende finansiering I alt Horsens og Skanderborg Kommuner har hver til drift over en treårig periode, bevilget henholdsvis: , og kr. ekskl. moms Partnerskabsgruppen Partnerne pr marts 2012 er: Projektejer og tovholder: Oplev Søhøjlandet herunder museer, naturskoler og interesseorganisationer Naturstyrelsen Søhøjlandet, arealforvaltning på statsligt niveau og myndighed på skovlovsområdet Midtjysk Turisme, regionsselskabet for turismeudvikling Destination Skanderborg, den lokale turisme Aqua Ferskvands Akvarium, attraktion med interesser i landskabet Skanderborg Kommune, økonomiadministrator Skanderborg Kommune udfører økonomiadministration og moms og har oprettet en projektkonto. Der er indgået aftale med Bendt Nielsens Tegnestue om projektledelse. Arbejdsgruppen Partnerskabet har nedsat en arbejdsgruppe, der på grundlag af et af Partnerskabet godkendt program og rammebudget kan indgå aftaler om bl.a. økonomistyring, revision, sekretærbistand, udvikling af programmer, rådgivning og konceptualisering, teknisk samarbejdsflade med UdiNaturen, historieskrivning og inddatering, andre leverancer samt intern og ekstern kommunikation. Arbejdsgruppen skal sikre projektets fremdrift og indgår skriftlige aftaler med leverandører. I arbejdsgruppen sidder som udgangspunkt: Naturstyrelsen Søhøjlandet Destination Skanderborg Projektlederen Netværket Mobile Platforme Side 5

6 Arbejdsgruppen har etableret Netværket Mobile Platforme (følgegruppe) bestående af deltagere fra lignende projekter, som har interesse i at følge arbejdet og bidrage til projektudviklingen. Netværket udfører bl.a. erfaringsudveksling og drøfter standardisering. Natur- og kulturhistorier Skanderborg og Horsens Museer samt Aqua i Silkeborg har fremstillet natur- og kulturhistorier, der er designet til visning på OplevGudenaa.dk via mobiltelefoner. Der fokuseres på Gudenåen som geografi, idet konceptet senere skal kunne anvendes landsdækkende. Tidsplan og økonomi Projektet UdiNaturen//Søhøjlandet afsluttes med udgangen af marts Den økonomi, som har været stillet til rådighed, anvendes fuldt ud. Side 6

7 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 Sitet forsynes med et detaljeret Bestigbjerge.dk har været i luften siden februar Frem til Besøgsstatistik statistikmodul. Fra det øjeblik Natur- og Kulturdatabasens enkelte lag uploa- dato har siden haft lidt over des følges, hvilke data (f.eks. artikler og ture), der er mest popu- besøg kommer via mobiltelefo besøg, hvoraf ca lære. Endvidere skal man kunne ner, og lidt over halvdelen af se, hvordan brugerne kommer disse besøg kommer fra iphones ind på Natur- og Kulturdatabasen, og hvordan de manøvrerer eller ipads. Der er hen over perioden en stigende tendens til, at rundt på sitet. besøgende benytter mobile platforme. På BestigBjerge.dk er der også hostet 4 digitale podcasts i hver 3 sprogversioner om mindestenene på Himmelbjerget. Der er registreret ca forsøg på at downloade disse podcasts, hvorad 6/7 er danske versioner. StoRYturen har siden oktober 2011 været i luften midlertidigt, så publikum har kunnet forsøge sig med digital formidling via podcasts. I perioden har siden haft ca. 800 besøg, hvoraf lidt over halvdelen er fra mobile platforme, hvoraf iphones og ipads tegner sig for hele 70 %. Podcastne er pt indlæst i danske versioner. Der er registreret forsøg på at downloade disse podcasts. Side 7

8 Resultatkrav 1.2 Der vil løbende tilgå pressen informationer om projektet og dets fremdrift. Pressen har en vigtig rolle at spille i markedsføringssammenhæng, og der vil derfor i partnerskabsgruppen blive lagt en presse-strategi. Resultatkrav 1.3 Brugerne får mulighed for at kommentere det, de læser i artikler, ser på kortene og oplever i landskabet. Der abonneres på presseudklip. Tekstdelen af Natur- og Kulturdatabsen designes som en blog. Det betyder at læserne kan kommentere hver enkelt artikel, og andre læsere af websitet kan se både den originale artikel og alle kommentarerne. Det fremgår tydeligt hvad der er artikel, og hvad der er kommentarer - og kommentarer kan modereres eller slettes, så der føres en vis kontrol med de kommentarer, der bringes til artiklerne. Det har været tydeligt, at besøgtallet på bestigbjerge.dk har været stigende i forbindelse med optagelse af nye bjerge som Jyske Ås og Vissenbjerg. Der er altså hurtigt synlige resultater på statistikken af markedsføringstiltag. Dagspressen har omtalt fremstillingen af digitale historier til StoRYturen. Der lægges inden projektafslutningen en pressestrategi for afslutningen af UdiNaturen//Søhøjlandet og "afsløringen" af OplevGudenaa.dk Facebookgruppen Bestigbjerge har ca. 100 aktive brugere om måneden. De kommenterer bl.a. aktiviteter på bjergene og lægger billeder ind m.v Resultatkrav 1.4 Der tages kontakt til lokale udbydere af tilbud inden for oplevelsesøkonomien samt stikprøveinterviews blandt folk i landskabet om deres kendskab til og brug Natur- og Kulturdatabasen ved planlægning af oplevelser. Der forsøges etableret en praktikordning, hvor praktikanter kan påtage sig opgaven. Den første aktivitet med fokusgrupper blev gennemført ultimo september Især Bestig- Bjerge.dk fik megen ros. StoRYturen er kun opsat i en midlertidig version, men fokusgruppen gav en masse input til forbedring af nogle af historierne, som siden er fulgt op med justering af disse. Der er pt. en ny fokusgruppe igang med at teste nye historier til OplevGudenaa.dk. Resultatet af dette arbejde vil indgå i den endelige afrapportering. Side 8

9 3. Opfølgning på Økonomi TABEL 1 - DET AKTUELLE BUDGET (i 1000 kr.) Total Løn til projektansatte Annoncering, erfaringsudveksling Evaluering Rejser, Kost og logi Køb af eksterne tjenesteydelser Andet Ikke refunderbar moms Revisionsudgifter Total Finansiering Indbetalinger Total Egen offentlig finansiering EU tilskud Region Midtjylland Landdistriktspuljen Total TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Side 9

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08 Resultatkontrakt Vedrørende Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Digital formidling af livet i og omkring Naturpark Randers Fjord, rekreativ infrastruktur og lokale frivillige Projektbeskrivelse til Nordea-fonden

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [15. september 2008 31. marts 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-13-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Resultatkontrakt. Ny IT i turismen - digitalsering af turismeinformation og formidling til regionens gæster

Resultatkontrakt. Ny IT i turismen - digitalsering af turismeinformation og formidling til regionens gæster Resultatkontrakt Ny IT i turismen - digitalsering af turismeinformation og formidling til regionens gæster [1.5.2008 31.12.2009] Journalnummer: 1-33-76-23-31-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland

Læs mere

Et grønt partnerskab. i Uldum Kær

Et grønt partnerskab. i Uldum Kær Et grønt partnerskab om stier og formidling i Uldum Kær Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse Et grønt GudenaaPartnerskab i Uldum Kær 2 Projektbeskrivelse 3 Statuskort, friluftsliv 9 Projektkort, friluftsliv

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Bornholms Vækstforum

Bornholms Vækstforum Bornholms Vækstforum Ansøgningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler Puljen understøtter projekter der skaber vækst på Bornholm. Projekttitel : Det Grønne Pakhus - oplevelsescenter for bæredygtigt

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11 M, Resultatkontrakt Vedrørende [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business Etablering af online Værdicentral. 1. februar 2014 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business Etablering af online Værdicentral. 1. februar 2014 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business Etablering af online Værdicentral 1. februar 2014 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse?

Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse? Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse? Baggrund Regeringen har en målsætning om digital infrastruktur der sikrer alle adgang til 100 Mbit

Læs mere

Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Region Midtjylland Rapport April 2014 AARHUS COPENHAGEN NUUK OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLD 1. RESUMÉ 7 1.1 Evalueringens formål 7 1.2 Kort introduktion

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Koordinering af kommunikation mellem OplevGudenaa, VisitGudenaa og Gudenåkomitéen

Koordinering af kommunikation mellem OplevGudenaa, VisitGudenaa og Gudenåkomitéen Koordinering af kommunikation mellem OplevGudenaa, VisitGudenaa og Gudenåkomitéen Fælles kommunikationsplan september 2013 Koordinering af kommunikation mellem OplevGudenaa, VisitGudenaa og Gudenåkomitéen

Læs mere

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelses økonomisk effekt Model og vurdering eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelsesøkonomisk effektvurdering Model og eksempler. Line Bjerregaard Jessen, Anna

Læs mere

Skriftlig beretning 2012

Skriftlig beretning 2012 Skriftlig beretning 2012 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S 2 SKRIFTLIG BERETNING 2012 Toppen af Danmark er Lysets Land. Lys er liv, og lys giver energi og godt humør. I Lysets Land har vi flere

Læs mere

DREJEBOG. KOMPETENCEFORSYNINGmidt. Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling

DREJEBOG. KOMPETENCEFORSYNINGmidt. Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling DREJEBOG KOMPETENCEFORSYNINGmidt Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling Prioritetsakse 4 - Aktivitet 4.2.B: Erhvervsuddannelse til voksen- og videregående uddannelse Vedrørende

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12

PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12 PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12 Tilføjelse til Kulturaftale mellem Kulturring Østjylland og Kulturministeriet. Projektbeskrivelser 2010 12. 21. maj 2010 Indhold SKEMATISK OVERSIGT OVER FOKUSOMRÅDER OG MÅL

Læs mere

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Bilag 1 Bilag 2 18. juni 2014 /ERST Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Europa-Kommissionen har den 5. maj 2014 godkendt Danmarks partnerskabsaftale

Læs mere

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Region Midtjylland Resume December 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

Projekt Samfund og sprog som rehabilitering. Slutevaluering

Projekt Samfund og sprog som rehabilitering. Slutevaluering Projekt Samfund og sprog som rehabilitering Slutevaluering Samfund og sprog som rehabilitering Slutevaluering Rapporten er udarbejdet af: Region Midtjylland Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

NTS-CENTERETS ÅRSBERETNING 2010

NTS-CENTERETS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 NTS-CENTERETS ÅRSBERETNING 2010 Denne årsberetning er formuleret ud fra de fire formål, der også danner grundlaget for NTScenterets daglige aktiviteter. Yderligere information om lovgrundlaget

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09.

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd fik i 2008 en mio. kr. til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning blandt Samrådets medlemsorganisationer

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Innovation og forretningsudvikling

Innovation og forretningsudvikling Innovation og forretningsudvikling Status og samlet vurdering for indsatsområdet Vækstforum vil med indsatsen skabe bedre rammer for, at de midtjyske virksomheder kan udvikle deres forretningsgrundlag

Læs mere