Trykfilter/Tryckfilter. Model Bioclear UV Brugsanvisning/Bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trykfilter/Tryckfilter. Model 2012. Bioclear UV 5000-10000 - 15000-25000. Brugsanvisning/Bruksanvisning"

Transkript

1 Brugsanvisning/Bruksanvisning Trykfilter/Tryckfilter Bioclear UV Model 2012 UV Bioclear trykfilter 5000, 10000,15000 og Brugsanvisning dansk Læs denne brugsanvisning nøje igennem inden du tager trykfilteret i brug første gang. Det er vigtigt, at du sætter dig ind i såvel sikkerhedsbestemmelserne som reglerne for korrekt brug af dette filter. Da vi hele tiden forbedrer og videreudvikler vore produkter kan tilbehør m.m. afvige fra billeder på emballagen. Vi anbefaler, at De tjekker vor hjemmeside for de senest opdaterede manualer. Symboler Vandindløb fra pumpen til filteret Vandudløb fra filteret til bassinet Returskylning af filter Funktionsknap til FILTER Funktionsknap til RENSNING Udpakning. Hvis der ved udpakningen af trykfilteret er skader på udstyr eller dele, bør dette straks meddeles til forhandleren. Leveringsomfang 1 stk. Bioclear trykfilter med UV 3 stk. Universal alngestuds 1 1/2, 3 stk. Unioner 1 ½ 4 stk. Fladpakninger 1 stk. Hane 1 stk. Brugsanvisning

2 Tekniske data: Filtervolumen: 8 l. 13 l. 20 l. 20 l Max bassinstr. uden fisk: 5000 l l l l. Max bassinstr. med guldfisk 3000 l l l l. Max bassinstr. med Koi/mange fisk 1500 l l l l. Slangediameter ¾ 1 ½ ¾ 1 ½ ¾ 1 ½ 3/4-1 1/2 Anbefalet max. gennemløb 6000 l/t 8000 l/t l/t l/t UV-C PL 11 watt 18 watt 36 watt 60 watt Rørtype HQ2 PL 11 watt 18 watt 36 watt 60 watt Volt 230V 50 Hz 230V 50 Hz 230V 50 Hz 230V 50 Hz Anvendelse Bioclear med indbygget UV-C enhed er et trykfilter til biologisk og mekanisk filtrering af normalt havedamsvand med en temperatur mellem +4º C og 35º C. Dette trykfilter er udelukkende designet til privatbrug for rensning af havedamme med eller uden fisk. Sikkerhedsbestemmelser Udstyrets UV-enhed afgiver farlige ultraviolette stråler. Disse stråler er farlige både for øjne og hud. Man må aldrig have lampen tændt udenfor lyskammeret. Man må aldrig se direkte ind på UV-røret når dette er tændt. Et Bioclear trykfilter med UV-C enhed skal altid placeres mindst 2 meter fra bassinkanten, så der ikke er fare for at det væltes ned i bassinet. UV-C enheden må ikke være tændt hvis der ikke løber vand igennem systemet. Tænd altid pumpen inden UV-C enheden. Anvend ikke et trykfilter hvis kabel, UV-C lampe eller filterspand er beskadiget. Anvend aldrig trykfilteret hvis der er personer i vandet. Åben aldrig UV-C huset eller dets dele medmindre det direkte er anbefalet i denne brugsanvisning. Kontroller altid at apparatets typeskilt svarer til din lokale el-spænding. Trykfiltret skal forbindes til el-nettet over et HFI relæ på max 30 ma. Et trykfilter med indbygget UV-C enhed må aldrig arbejde med et vandtryk over 0,2 BAR Højdeforskellen mellem filterlåget og det trykfri udløbspunkt må derfor max. være 1 meter. Pumpens maximale tryk må ikke overstige 0,5 BAR. (5 meter løftehøjde) Anvend kun slanger der er godkendt til mindst 0,2 BAR. Kontroller og om nødvendigt rengør filtrets udløb til bassinet regelmæssigt. Afløbet skal altid være frit da enhver blokering vil medføre, at filtret udsættes for et større tryk end 0,2 BAR. Dette vil kunne medføre at filtret bliver utæt og derfor kan tømme bassinet. Når trykfiltret er indstillet til FILTER skal rensningsudløbet og enhver afløbsslange, der er tilsluttet, være lukket med hanen og den medfølgende fladpakning for at undgå en tømning af bassinet. Samtidig virker hanen også som en sikkerhed i tilfælde af at funktionsknappen ved et uheld bliver slået over på CLEAN. Vær sikker på at funktionsknappen altid står på FILTER når pumpen kører. Funktionsknappen må kun stå på CLEAN når man renser filtersvampene med håndtagsfunktionen eller når man returskyller filtret. Før man starter filtret skal man altid tjekke at forbindelsesslanger m.m. sidder korrekt. Trykfiltret må aldrig anvendes i andre væsker end vand. Filteret bør afmonteres, tømmes og stilles indendørs når det er frostvejr. Placer altid trykfiltret på et sted hvor der ikke er direkte sollys. Hvordan virker trykfiltret Trykfiltret med indbygget UV-C enhed er et lukket filtersystem til mekanisk og biologisk filtrering af vand i havebassiner. A: Vand indløb Pumpen skal forbindes til vandindløbet med en trykslange. B. Vortex system Opslæmmede partikler og slam bliver bundfældet ved centrifugal- og tyngdekraften. C: Mekanisk filter Snavspartikler fanges på ydersiden af filtersvampene før vandet løber gennem hele filtrets højde fra ydersiden ind i filtrets indre kammer. D: Biologisk rensning Filtersvampenes porer danner en stor indre overflade som mikroorganismer kan kolonisere. Den gule og den blå filtersvamp har forskellig størrelse og tæthed. Dette skaber zoner hvor vandet bevæger sig med Ved ethvert arbejde med trykfilter og UV-C enhed skal strømmen være afbrudt og stikket trukket ud af stikkontakten, og hvis du er det mindste i tvivl eller har forskellig fart. Zoner med en kraftig spørgsmål ang. de elektriske tilslutninger bør du søge hjælp hos en autoriseret vandbevægelse (blå filtersvampe) elektriker. Trykfiltret må ikke neddyppes i vand. passer til kolonisation af mikroorganismer der omdanner ammoniak Elektriske installationer bør ikke placeres nærmere ved bassinet end 2 meter. Sørg for at stik og stikkontakt altid er tørre. til nitrat via en nitrifikation. Zoner Løft eller bær aldrig trykfiltret i kablet og beskyt kablet mod varme, olie og skarpe kanter. med en svag vandbevægelse (gule filtersvampe) understøtter koloniseringen af anaerobic mikroorganis- Placer kabel således at det ikke kommer i vejen og ikke er i fare for at blive beskadiget. Apparatet må ikke anvendes af børn eller af andre, hvis fysiske eller mentale kundskaber mer der reducerer nitrat til kvælstof ikke er tilstrækkelige for at kunne anvende udstyret. (denitrifikation)

3 E: UV-C bestråling af vandet Medens vandet strømmer ud bliver det kortvarigt udsat for en ultraviolet bestråling fra UV-C lampen. Dette dræber kimceller og bakterier og forhindrer alger. Når algerne dør klumper de sammen og kan opfanges af filtret. F. Udløbsstuds til bassin Fra udløbsstudsen løber vandet tilbage i bassinet via en slange, et vandløb eller lignende. G: Rengøringsstuds Når man returskyller filtret kan en afløbsslange forbindes til rengøringsstudsen, så man kan lede vandet ud i kloakken eller til et blomsterbed. Det næringsrige vand er ideelt gødning til dine planter. H: Funktionsknap Funktionsknappen anvendes til at skifte mellem det normale udløb til bassinet (FILTER) og rengøringsfunktionen (CLEAN). I: Rengøring af filtrene med håndtagsfunktionen Filtersvampene kan rengøres mens filtret returskylles ved at anvende håndtaget som trykker filterpladerne sammen. Pump kraftigt op og ned ved hjælp af håndtaget. Installation og opstilling af trykfiltret Vælg en passende placering til trykfiltret. Undgå at placere filtret i direkte sollys. Hvis dette er tilfældet skal filtret skygges af. Placer filtret så det er i sikkerhed for evt. oversvømmelse. Sørg for at det ikke kan falde i bassinet. Placer filtret på en fast og vandret flade evt. en flise. Filtret kan graves ca. 2/3 ned (op til spandens fortykkelse). Sørg for at der er uhindret adgang til at arbejde med filtret f.eks. ved rengøring af filtersvampene. Forbindelsesslanger Bestem dig for hvilken slangediameter du vil anvende ud fra skitsen, og skær den overskydende spids af. Anvend kun slanger, der er godkendt til et tryk på mindst 0,2 BAR. Valg af det korrekte system Vælg filtersystemet ud fra den følgende tabel. (kriterier: bassinstørrelse og med eller uden fisk) Bioclear Bassin uden fisk max 5000 l l l l. Bassin med guldfisk max 3000 l l l l Bassin med mange fisk/koi max 1500 l l l l Trykfiltret med indbygget UV-C enhed skal køre kontinuerligt 24 timer i døgnet. UV-C lampen skal udskiftes efter 7000 timer, for at sikre at UV-C enheden arbejder med optimal effektivitet. Tryktab på grund af højdeforskel På under Valg af pumpe kan du selv udregne en passende pumpe-størrelse. Tilslutning af vandtilførsel Monter unionen på den sorte universal slangestuds. Afskær de unødvendige trin på slangestudsen så der ikke bliver tryktab. Monter slangen på studsen og sæt et slangebånd på. Indsæt fladpakningen i Unionen og skru den omhyggeligt på indløbsstudsen.. Det anbefales at lade det rensede vand løbe ud i f.eks. et vandløb, i stedet for at lade det løbe direkte tilbage til havedammen, dette vil ilte vandet. Aflukning af rengøringsstudsen Rengøringsstudsen kan lukkes ved hjælp unionen med den medfølgende lukkehane på rengøringsstudsen. Bemærk at drejeknappen, som omdirigerer vandet ved rensning ikke er en kuglehane, som lukker 100%, men blot er en spærring der omdirigerer vandet. En del af det snavsede vand vil derfor kunne løbe tilbage til bassinet, hvis der anvendes afløbsslange på mere end 1 meter og med en for lille diameter. Vi anbefaler størst mulig diameter (40mm/1 1/2 ), samt at man afskærer slangestudsens mindre tilslutninger for maksimal gennemstrømning. Opstart af Bioclear trykfilter Før enhver opstart af filtret skal man kontrollere at slangeforbindelser, filtrets låg, lågets spændering og dens klinke sidder korrekt. Tætningsringen mellem låg og beholder skal smøres med lidt silikonefedt inden du spænder låseringen. Funktionsknappen skal være sat på FILTER symbolet. Det er yderligere meget vigtigt at du læser og følger sikkerhedsbestemmelserne inden opstarten

4 1. Tænd for pumpen OBS.: UV-C lampen må aldrig tændes hvis der ikke løber vand gennem enheden. 2. Når pumpen er tændt, tjekkes efter om alle forbindelser er vandtætte. 3. Det lille sigtglas under håndtaget lyser blåt når UV-C røret lyser. Rengøring og vedligehold af trykfiltret. Trykfiltret er i store træk vedligeholdelsesfrit, men filtersvampene skal dog rengøres regelmæssigt. Opslæmmede materialer og snavs vil med tiden fylde filtersvampene, og dette vil efterhånden reducerer filterets effektivitet. Hvis trykket i udløbet falder, eller hvis der ligefrem kommer snavset vand ud af filtret, skal filtret renses. Det er en god ide at rengøre filtersvampene ca. hver 14. dag, eller hvis du bemærker, at gennemløbet mindskes. 1. Åbn for rengøringshanen og monter en afløbsslange på slangestudsen 2. Drej funktionsknappen til stillingen CLEAN 3. Træk rengørings-håndtaget kraftigt op og pump det op og ned nogle gange. Dette trykker svampene sammen og rengør dem mekanisk. Bliv ved til udløbsvandet er rent. 4. Når filtersvampene er rengjort, vil du se rent vand løbe ud af udløbsslangen. Drej funktionsknappen tilbage til stillingen FILTER. 5. Luk for rengøringshanen. 6. Filtret arbejder nu normalt igen. Husk at kontrollere tilslutningerne. Vask af filtersvampene. Hvis vandflowet er for lille på grund af snavsede svampe og det ikke hjælper at rense dem med håndtaget skal svampene vaskes eller udskiftes. Anvend ikke nogen form for rengøringsmidler, da dette vil dræbe mikroorganismerne i svampene. Monter filtersvampene så de udfylder hele rummet mellem den øverste og den nederste låseplade. Rengøring af filtersvampene 1. Åben filtret og afmonter den sorte låseplade, der holder svampene på plads. 2. Fjern filtersvampene og bemærk dig rækkefølge og placering. 3. Skyl svampene i bassinvand eller forsigtigt i lunkent vand. Klem dem kraftigt sammen. 4. Monter filtersvampene i samme orden og rækkefølge som før. 5. Filtersvampene skal udskiftes når de mister spændstigheden eller hurtigt falder sammen igen efter rengøring. Et nyt sæt kan købes hos din forhandler. 2. Skru de 6 skruer i lågets beskyttelsesplade ud og træk UV-C røret op af kvartsglasset. 3. Træk forsigtigt kvartsrøret op med fingrene (se foto). Anvend ikke værktøj. Hvis røret ikke kan afmonteres, må man åbne spanden, trække filtrene ud og skrue den nederste filterplade af. Når filtrene er fjernet kan man skrue beskyttelsesrørets lille skrue (se foto) ud og lirke beskyttelsesrøret af. Nu kan kvarts-glasset skubbes ud. Bemærk placeringen af den røde og den sorte O-ring. 4. Rens glasset i lunkent vand og brug i tilfælde af kalkaflejring et kalkopløsningemiddel. 5. Den røde O-ring skal sidde i furen i kvartsglas holderen mens den sorte skal sidde i furen øverst på kvarts-glasset. Smør den røde O-ring med silikonefedt eller -olie inden montering. 6. Monter UV-C lampen i kvarts-glasset igen. 7. Spænd lågets beskyttelsesplade fast med de 6 skruer, og monter håndtaget, men pas på med ikke at overspænde de to skruer, da dette kan medføre et revnet håndtag. Udskiftning af UV-lampen For at garantere en optimal effektivitet af filtret, skal UV-lampen udskiftes efter ca timers drift. 1. Sluk for pumpe og filtret og træk stikket ud af kontakten. 2. Afmonter håndtaget 3. Skru de 6 skruer på lågets overside ud. 4. Løft forsigtigt beskyttelsespladen med UV-C lampen op af kvarts-glasset 5. Træk UV-lampen ud, fjern den lille plastbøjle, der holder UV-C lampen på plads (Bioclear og 15000), flyt beskyttelsesanordningen over på et nyt UV-rør. Sørg for at bruge den korrekte type rør. 6. Sæt forsigtig det nye rør i fatningen. Undgå at berøre glasset med fingrene. Monter beskyttelsesanordningen på spidsen af lampen og sæt plastbøjlen fast ved rørets sokkel. 7. Sænk forsigtigt UV-C lampen ned i kvartsrøret. 8. Skru beskyttelseslåget på plads igen, monter håndtaget og start for pumpen. 9. Tænd igen for UV-lyset Garanti Bioclear trykfiltrene er dækket af en garanti på 2 år. Indkøbsnotaen gælder som garantibevis. Ved garanti-reklamation skal indkøbskvittering forevises. Leverandøren afgør om filtret skal repareres eller ombyttes. Garantien gælder ikke hvis kablet er afkortet, der har været indgreb i filtrets elektriske dele eller hvis filtret har været udsat for grov misligeholdelse. Garantien gælder ikke UV-lampe, kvartsrør og filtermedie. Rengøring og/eller udskiftning af quarts røret Vinteropbevaring Hvis vandet bliver grønt på trods af at UV-røret nylig er udskiftet kan det skyldes, at Inden frosten sætter ind bør filtret klargøres for vinteren. Filtret renses, returskylles og quartsglasset trænger til at rengøres. Et snavset quartsglas forhindrer UV-strålerne i effektivt filtermaterialerne skylles omhyggeligt igennem, ligesom kvartsrøret renses. Derefter af- at dræbe algerne. Quartsglasset skal rengøres ved behov eller efter sæsonen. momteres, tømmes og stilles det indendørs i frostperioden. Husk at udskifte UV-C lampen 7 1. Sluk for pumpe og UV-C enhed og træk stikket ud. Afmonter derefter håndtaget. 7 8 inden næste sæsonstart. 8

5 Fejl Mulig grund Handling Vandet Filtret har ikke været Fuld effektivitet af bliver ikke klart i brug længe biologisk filtrering opnås først efter nogle uger. Pumpen er for lille Vandet er ekstremt snavset Der er for mange fisk Filtersvampene er snavsede Quartsrøret er snavset Udskift pumpen Fjern alger og snavs fra bassinet og skift vand Højest ca. 1 kg fisk per 1000 l. vand Rengør filtersvampene Udskift quartsrøret UV lampen lyser Der er slukket for UV Tilslut og tænd ikke Defekt UV lampe Udskift UV lampen Fejl i el-forbindelsen Lampen er udbrændt Tjek de elektriske Installationer Skal skiftes efter ca timers drift Intet vand fra Funktionsknappen står Skift funktionsknappen filter til bassin på CLEAN til FILTER Der er ikke tændt for pumpen Filtrets udløbsstuds er blokeret Tænd for pumpen Rens udløbsstuds Reservedele til Bioclear filtrene HQ2 UV-C rør 11 W PL-S Utbyteslysrör HQ2 UVC 11 W PL-S HQ2 UV-C rør 36 W PL Utbytesrör HQ2 UVC 36 W PL HQ2 UV-C rør 18 W PL Utbytesrör HQ2 UVC 18 W PL UV-C hus Bioclear 15000/25000 UV Hus till Bioclear 15000/ Topplade Topp platta Bundplade Botten /platta Elektriske dele Bioclear 5000 Elenhet Bioclear Spændering Bioclear 5/10/15/25 Spännring Bioclear 5/10/15/ O-ring beholder Bioclear O-ring behållare Bioclear 5/10/15/ Kvartsglas Bioclear W Kvartsglas Bioclear W Filterpakke Bioclear 5000 Filterplattor Bioclear Håndtag Bioclear 5/10/15/25 Handtag nbio9clear 5/10/15/ Filterpakke Bioclear 15/25 Filterplattor Bioclear 15/ Fladpakning 1 ½ Flatpackning 1 ½ Filterpakke Bioclear Filterplattor Bioclear Låg Bioclear 5/10/15/25 Lock Bioclear 5/10/15/ Filterbeholder Bioclear 5000 Filtertank Bioclear Filterbeholder Bioclear Filtertank Bioclear Kvartsglas Bioclear W Kvartsglas Bioclear W Kvartsglas Bioclear W Kvartsglas Bioclear W Elektriske dele Bioclear W Elenhet Bioclear W Elektriske dele Bioclear W Elenhet Bioclear W Hane til Bioclear 5/10/15/25 Kran till Bioclear 5/10/15/ O-ring sæt kvartsglas Bioclear O-ringset kvartsglas Bioclear Fittings komplet Bioclear Tillbehörspåse Bioclear Clips Bioclear Bioclear 10/15/25 Clips Bioclear 10/15/ Filterstang Bioclear 15/25 Metallstång Bioclear 15/ Trykventil Bioclear 5/10/15/25 Trykventil Bioclear 5/10/15/ Skruer håndtag/bundplade Skruvar Handtag/bottenplat Skruer el-del Bioclear 5/10/15/25 Skruvar eldel Bioclear 5/10/15/ Filterbeholder Bioclear 15/25 Filtertank Bioclear 15/ Filterstang Bioclear 5000 Metallstång Bioclear Filterstang Bioclear Metallstång Bioclear UV hus Bioclear UV hus till Bioclear UV-hus til Bioclear 5000 UV hus till Bioclear UV hus til Bioclear UV hus till Bioclear HQ2 UV-C rør 60 W PL Utbytesrör HQ2 UVC 60 W PL Elektriske dele Bioclear Elenhet Bioclear Kvartsglas Bioclear Kvartsglas till Bioclear Drejeknap/Vred Bioclear Vred Bioclear Sliddele 1. UV-C lampe HQ2 11, 18, 36 eller 60 watt beroende på model. OBS: Du skal anvende samme styrke UV-lampe som filtret er leveret med. 2. Ekstra filtersvampesæt (2 gule svampe og 3 blå svampe) 3. Ekstra pakningssæt (60x3,1 ydre diameter og 13x3,1 O-ring)

6 Spændering til låg. Spännring till lock. Filterbeholder. Filtertank. Komplet låg med el-enhed og slangestudser/hane. Komplett lock med elenhet och slangkopplingar Trykventil. Tryckventil. Skruer til stålstænger Skruvar till stålstänger. Rensehåndtag med skruer. Rengöringshandtag med skruvar. Drejeknap til funktionsindstilling. Funktionsvred. Stålstænger til rensefunktion. Stålstänger till rengöringsfunktion. O-ring til låg og beholder. O-ring till lock och filtertank. Afstandsstykke til UV-rør Avstandsstycke till UVrör. Låg med beskyttelsesrør til kvartsglas/uv lys. Lock med skyddskåpa till kvartsglas/uv Elektriske dele med transformator. Elenhet med transformator. Låg uden UV-enhed. Lock utan elenhet. 11 Pakning til samledåselåg. Packning till elenhetslock Ind- og udløbsstuds med Hane med pakning. pakninger. Avloppskran med packning. In och utloppskopplingar med packningar Skruer til samledåselåg. Skruvar till elenhetslock HQ2 UV-C rør. HQ2 UV-C lampa Klemme til UV-rør. Fästklämma till UV rör Kvartsrør / Kvartsrör 12

7 Tekst til skitse på side 15 Rensehåndtaget trækkes op og ned under rengøring af filtersvampene. Rengöringshandtaget dras upp och ner under rengöring av filtersvampar. Bund- og topplade. Botten / topplatta No. Betegnelse No. Betegnelse 1. Kontakt dæksel (ej aktuel) 17. O-ring 60x3,1 2. Samledåselåg 18. Base for lampeholder 3. Termosikring (ej aktuel) 19. Lampeholder 4. Kontakt (ej aktuel) 20. UV-lampe 5. Lukkeskrue (ej aktuel) 21. Quartsrør 6. Gummitætning (ej aktuel) 22. Beskyttelsesrør 7. Kontaktunderlag (ej aktuel) 23. Håndtag 8. Funktionsknap 24. Filterplade 9. Låg 25. Rustfri stålstænger 10. Fladpakning 26. Blå filtersvamp 11. Slangestuds 27. Gul filtersvamp 12. Union 28. Spænderings lås 13. O-ring 23x3,1 29. Spændering 14. Regulator 30. O-ring 330x8 15. Dæksel 31. Filterspand 16. O-ring 13x3,1 Svampesæt med top- og bundplade, stålstænger og skiftevis en gul og blå svamp. Filterplattor med stänger, topp och bottenplatta. Komplet fittingsæt til Bioclear. Komplett kopplingsset. Avser skissen på sidan 15 No. Namn No. Namn 1. Kontakt lock (ej aktuell) 17. O-ring 60x3,1 2. Låsring 18. Bas för lamphållare 3. Värmesäkring (ej aktuell) 19. Lamphållare 4. Kontakt (ej aktuell) 20. UV-lamp 5. Låsskruv (ej aktuell) 21. Kvartsrör 6. Gummitätning (ej aktuell) 22. Skyddsrör 7. Kontakt botten (ej aktuell) 23. Handtag 8. Funktionsvred 24. Filterplatta 9. Lock 25. Rostfria stålstänger 10. O-ring 26. Blå filtersvamp 11. Slangkoppling 27. Gul filtersvamp 12. Union 28. Låsring 13. O-ring 23x3,1 29. Spännring 14. Regulator 30. O-ring 330x8 15. Lock 31. Filterspann 16. O-ring 13x3,

8 NB: Fra 2011 model har ikke kontakt og har ændret konstruktion vedr. 1,3,4, 5,6 og 7 Från 2011 års modell har ingen kontakt och konstruktionen som berör: 1,3,4, 5, 6 och 7 har ändrats. UV Bioclear tryckfilter 5000, 10000, och Bruksanvisning Läs noga igenom bruksanvisningen innan du använder det här filtret första gången. Det är viktigt att du kan såväl säkerhetsbestämmelser som användningen av detta filter. Det bör beaktas att personer som inte satt sig in i bruksanvisningen inte bör arbeta med filtret. Då vi kontinuerligt förbättrar och utvecklar våra produkter, kan tillbehör m.m. skilja sig från bilderna på förpackningarna. Vi rekommenderar att Ni tittar på våra hemsida för att se de senaste uppdaterade bruksanvisningarna. Symboler Inlopp från pumpen till filtret Utlopp från filtret till dammen Backspola filtret Funktionsknapp FILTER Uppackning Om du vid uppackning ser skador på filtret eller tillbehör bör du omedelbart meddela återförsäljaren Kartongen innehåller Funktionsknapp RENSNING st Bioclear tryckfilter med UV 3 st. Universal slangadapters 1 ½ 3 st låsringar 1 1/2 4 st packningar 1 st. kran 1 st bruksanvisning 16 16

9 Tekniska data Filtervolym : 8 l. 13 l. 20 l. 20 l. Max damstr. utan fisk: 5000 l l l l. Max damstr. med lite fisk: 3000 l l l l. Max damstr. med mycket fisk/koi: 1500 l l l l. Slangdiameter ¾ 1 ½ ¾ 1 ½ ¾ 1 ½ l/t UV PL 11 watt 18 watt 36 watt 60 watt Utbyteslysrör HQ2 PL 11 watt 18 watt 36 watt 60 watt Volt 230V 50 Hz 230V 50 Hz 230V 50 Hz 230V 50 Hz Användning Bioclear med inbyggt UV-C är ett biologiskt och mekaniskt tryckfilter avsett för rening av trädgårdsdammar med eller utan fisk. Det är endast avsett för privat bruk Säkerhetsbestämmelser Enhetens UV-C enhet avger farlig ultraviolett strålning. Dessa strålar är farliga för både ögon och hud. Lampan får aldrig vara tänd så du kan se den direkt. Ett Bioclear tryckfilter skall alltid placeras minst 2 meter från dammen så det inte kan trilla ner i vattnet. UV-C enheten får inte vara tänd om det inte rinner vatten igenom. Sätt därför alltid på pumpen innan UV-C enheten Använd aldrig tryckfiltret om kabel, UV-C lampa eller filterbehållare är skadad Använd aldrig tryckfiltret om det finns människor i dammen Öppna aldrig UV-C huset eller dess delar om det inte skrivs i den här bruksanvisningen. Kontrollera att apparatens typskylt överensstämmer med din lokala spänning Tryckfiltret skall alltid kopplas över en jordfelsbrytare på max 30 ma Vid allt arbete på tryckfiltret och UV-C enheten skall strömmen brytas genom att dra ur kontakten. Om du har några tvivel eller frågor ang de elektriska anslutningarna skall en auktoriserad elektriker rådfrågas. Tryckfiltret får aldrig doppas i vatten Elektriska installationer bör placeras minst 2 meter från dammen Var noga med att eluttag och kontakter alltid är torra Lyft eller bär aldrig filtret i elkabeln. Skydda det mot värme, olja och skarpa kanter. Placera kabeln så den inte riskerar skadas. Apparaten får inte användas av barn eller av andra vars fysiska eller mentala kunskaper inte är tillräckliga för att använda apparaten. Kontrollera och om nödvändigt rengör filtrets utlopp till dammen regelbundet. Utloppet skall alltid vara fritt så filtret inte riskerar att utsättas för ett tryck högre än 0,2 bar. Det kan medföra att filtret börjar läcka och tömma dammen. När filtret är inställt i läge FILTER skall rensningsutloppet och ev utloppslang vara stängd med låsningskapseln och packning eller avstängningskranen för att undgå läckage och tömning av dammen. Låsningshättan verkar också som en säkerhetsåtgärd om funktionsvredet av misstag sätts i läge CLEAN Var noga med att funktionsvredet alltid står i läge FILTER under normaldrift. Funktionsvredet skall bara stå i läge CLEAN när filtret rensas med handtagsfunktionen eller backspolas.. Innan filtret startas skall alltid anslutningarna kollas så de sitter korrekt. Tryckfiltret får inte användas med andra vätskor än vattnet. Filtret skall tömmas och placeras frostfritt under vintern. Placera alltid tryckfiltret så det inte utsätts för direkt soljus. Hur fungerar tryckfiltret Tryckfilter med inbyggt UV-C är ett stängt filtersystem för mekanisk och biologisk rening av trädgårdsdammar A: Vatteninlopp Pumpen skall anslutas till inloppet med en tryckslang B. Vortexsystem Uppsugna partiklar och slam fälls ut genom centrifugal- och tyngdkraft C: Mekaniskt filter Smutspartiklar fångas upp av filtersvamparna innan vattnet fortsätter in i filtrets inre kammare D: Biologisk rening Filtersvamparnas porer skapar en stor biologisk yta där de nyttiga nedbrytningsbakterierna får fäste. De gula och blå filtersvamparna har olika portäthet. Det skapar zoner med olika genomsläpplighet och syreinnehåll för olika sorters av bakterier. Zoner med en kraftig genomsläpplighet (blå) passar för syrekrävande bakterier som bryter ner ammoniak till nitrit via en nedbrytningsprocess. Zoner med låg genomströmning (gul) pas Bioclear tryckfilter med inbyggt UV-C får aldrig arbeta med ett vattentryck högre än 0,2 bar. Det innebär att höjdskillnaden mellan filterlocket och utloppslangen högsta punk får vara max 1 m. Pumpens maximala tryck får inte överstiga 0,5 bar (5 meter lyfthöjd) Använd bara slangar som är godkända för ett tryck på minst 0,2 bar 18 18

10 sar bakterier i en anaeorobic (syrefattig) miljö som reducerar nitrat till kväve E: UV-C bestrålning av vatten När vattnet passerar UV-C enheten blir det kortvarigt bestrålat med UV strålar från lampan. Bakterier, och algceller dör. När algcellerna dör klumpas svävalger ihop och kan fångas upp i filtret. F. Utloppsadaptor till dammen Från utloppsadaptorn går vattnet tillbaka till dammen via en slang eller vattenfall. G: Regöringsutloppet När du backspolar filtret kan en avloppslang för det smutsiga vattnet kopplas på så du kan spola ut vattnet i en plantering eller avlopp. Det näringsrika vattnet är idealisk gödning för dina växter. H: Funktionsvred: Funktionsvredet skiftar utloppet mellan det normala FILTER och backspolningsfunktionen CLEAN I: Rengöring av filtret med handtaget Filtersvamparna kan rengöras medan filtret backspolas genom att använda handtaget som pressar ihop filterplattorna. Pumpa kraftigt upp och ner med hjälp av handtaget. Val av ett korrekt system. Välj lämpligt filtersystem från tabellen nedan med hänsyn till belastningen av dammen. Storlek och fisk. Bioclear Dam utan fisk max 5000 l l l l. Dam med lite fisk max 3000 l l l l. Dam med mycket fisk/koi max 1500 l l l l. Installation och montering av Bioclear Välj en lämplig placering. Undvik att filtret placeras i direkt solljus. Det skall i så fall skuggas. Placera filtret så det inte riskerar att vatten svämmar över eller det kan falla ner i dammen. Placera filtret på ett plant underlag ex.vis en stenplatta. Filtret kan grävas även ner till ca 2/3. Se till att det finns tillräckligt med utrymme för att arbeta med filtret ex.vis backspola. Slangdimensioner Bestäm dig för vilken slangdimension du skall använda och kapa anslutningsadaterna till passande dimension för att undvika tryckförluster. Var noga med att använda slangar som klarar minst 0,2 bar Anslutning av slangen till dammen Montera spännskruven och slangadaptern. Kapa slangadaptorn till önskad dimension. Sätt dit packningen och skruva fast anslutningen ordentligt. Vi rekommenderar att ni låter vattnet gå tillbaka till dammen genom en bäck eller vattenfall så ökar syretillförseln Avstängning av rengöringsutloppet. Rengöringsutloppet kan förslutas med låsringen eller avstängningskranen. Du skall använda en av metoderna då utloppet annars kan vara otätt. Observera att vredet till backspolningen inte stänger helt. Vatten kan fortfarande rinne ut i utloppsadaptern till dammen. För att minimera detta är det bra att hålla utloppslangen till backspolningen kort och använda största möjliga diameter på slangen. Vi rekommenderar 40 mm (1 1/2 ) och att de smalare dimensionerna på slangadaptern kapas av. Tryckfiltret med inbyggt UV-C skall köras kontinuerligt 24 timmar om dygnet. UV-C lampan skall skiftas efter 7000 timmar för att säkra att UV-C enheten arbetar med optimal Uppstart av Bioclear tryckfilter effektivitet. Innan du startar filtret skall du kontrollera att slanganslutningar, filtrets lock och spännring sitter korrekt. Tätningsringen mellan lock och behållare skall smörjas med lite silikonfett innan du spänner låsringen. Funktionsvredet skall vara i läge FILTER Det är Tryckförluster på grund av höjdskillnader viktigt att du läst säkerhetsbestämmelser innan du tar filtret i drift. På under Välj pump kan du själv räkna ut lämplig pumpstorlek. 1. Sätt på pumpen. OBS UV-C lampan skall inte tändas innan vattnet rinner genom filtret. 2. När du satt på pumpen kontrollera att alla slanganslutningar är täta. 3. Sätt på UV-C enheten Det lilla siktglaset under handtaget lyser blått när UV-C röret lyser 20 20

11 Rengöring och drift Tryckfiltret är i det närmaste underhållsfritt men filtersvamparna skall rengöras regelbunder. Slam och smuts kommer med tiden att blockera filtersvamparna som då måste rengöras. Du märker att trycket minskar på utloppet eller oklart vatten kommer ur filtret. Det är en god idé att rengöra filtersvamparna ca var 14:de dag eller om du märker att flödet minskar. 1. Öppna rengöringskranen eller montera dit en slangadapter 2. Skruva funktionsvredet till läge CLEAN 3. Dra rengöringshandtaget upp och ner ett par gånger till du märker att vattnet klarnar. 4. När filtersvamparna är rena ser du klart vatten. Vrid tillbaka funktionsvredet till läge FILTER 5. Skruva tilbaka tätningsringen på rengöringsutloppet eller stäng med avstängningskranen 6. Filtret arbetar nu normalt igen. Kontrollera anslutningarna Tvätta filtersvamparna Om vattenflödet minskar och det inte hjälper med att rensa genom rengöringshandtaget måste du ta ur svamparna och tvätta dem manuellt eller sätta dit nya. Rengöring av filtersvampar 1 Öppna filtret och skruva bort den svarta låsplattan som håller svamparna längst ner 2 Ta bort filtersvamparna och observera ordningen 3 Skölj svamparna i dammvatten eller försiktigt i ljummet vatten. Krama ur dem ordentligt 4 Kontrollera att filtersvamparna sitter korrekt när du satt tilbaka dem (se bild) 5 Filtersvamparna skall bytas när de förlorar spänsten eller snabbt sätter igen efter rengöringen. Nya set finns hos din återförsäljare. Rengöring och skifte av kvartsglaset 4 Sätt fingrarna ned i kvartsglaset (se bild) och tryck försiktigt upp röret. (Notera placer ingen av den röda och svarta O-ringen på kvartsglaset). Glaset bör sitta hårt men undvik att använda verktyg till att bända loss röret med. Om glaset i sällsynta fall skulle sitta ohjälpligt fast kan man låsa upp spannens spännring, dra upp locket med skumfiltersvamparna och skruva av den nederste filterplattan. Därefter tas filtersvamparna bort. I kanten av skyddsröret (se bild) sitter en liten skruv. När denna är avskruvad kan man försiktigt lirka av skyddsröret och sedan tryck ut kvartsglaset. 5 Tvätta glaset i varmt vatten och använd eventuellt kalkupplösande medel om glaset skulle ha kalkavlagringar. 6 Den röda O-ringen ska sitta i spåret i kvartsglashållaren (se bild) medan den svarta O-ringen ska sitta i spåret överst på kvartsglaset. Innan kvartsglaset monteras smörjs den röda O-ringen med lite silikonfett eller silikonolja så att röret lätt glider på plats utan använding av våld. 7 Montera UV-C lampan i kvartsglaset igen. 8 Montera på lockets skyddsplatta med de 6 skruvarna. 9 Fäst handtaget igen, men var försiktig med att inte dra åt skruvarna för hårt, då detta kan medföra ett knäckt handtag. Byte av UV lampa. Lampan skall bytas efter ca 7000 timmar. Det är viktigt att byta lampan även om den fungerar då effektiviteten går ner. 1 Stäng av pump och UV-C enhet genom att dra ur kontakten. 2 Avmontera handtaget. 3 Skruva av de 6 skruvarna som håller fast lockets skyddsplatta 4 Lyft försiktigt bort skydsplattan med UV-C lampan ur kvartsglaset. 5 Tag bort den lilla plasthållaren som håller UV-C lampan (ej modell 5000) på plats i uttaget samt den vita skyddsanordningen som sitter i spetsen av UV-C röret. 6 Ersätt det använda UV-röret med ett nytt av samma typ och installera skyddsanordningen och den lilla plastgalgen så att lampan sitter i uttaget när den sänks ner i kvartsröret. 7 Skruva fast skyddsplattan med de 6 skruvarna igen och montera på handtaget - dra inte åt skruvarna för hårt. Om vattnet blir grönt trots att UV lampan är bytt kan kvartsglaset behöva rengöras. Ett smutsigt kvartsglas hindrar UV strålarna att effektivt döda svävalger. Kvartsglaset skall rengöras vid behov eller efter säsongen. Förbrukningsartiklar 1. UV-C lampa HQ2 11, 18, 36 eller 60 watt, beroende på modell. OBS: Du måste använda samma styrka på lampan som filtret lev med. 2. Filterpatroner komplett set 3. Extra packningar 60*3,1 yttre diameter och 13-3,1 O-ring) 1 Stäng av pump och UV-C enhet genom att dra ur stickkontakterna. 2 Avmontera handtaget. 3 Skruva loss de 6 skruvarna som håller lockets skyddande hölje, och dra försiktigt upp UV-C röret ur kvartsglaset

12 Garanti Bioclear tryckfilter UV har en garanti på 2 år. Inköpskvittot gäller som garantisedel. Vid garantianspråk måste kvitto visas. Levarantören avgör om filtret skall repareras eller byttes ut. Garantin gäller inte om kabeln kortas, ingrepp gjorts i filtrets elektriska delar eller ovarsam behandling. (gäller dock inte UV-lampa, kvartsrör och filtermedia) Vinterförvaring Innan frosten kommer sk filtret göras klart för vinterförvaring. Filtret rengörs, backspolas och filtersvamparna sköljs noggrant. Kvartsglaset till lampan rengörs. Kom ihåg att byta UV-C lampan innan nästa dammsäsong startar. Filtret ska tömmas och placeras frostfritt under vintern. Affaldshåndtering En defekt UV-C enhed fra Bioclear filtret må ikke smides i den normale dagrenovation, men skal indleveres på en af hjemkommunens genbrugspladser for el-materiel, f.eks. en miljøstation. Avfallshantering En trasig UV-C enhed i Bioclear filtret får inte slängas bland ordinarie hushållsopor utan skall lämnas på en av kommunen bestämd plats för elmateriel tex en miljöstation. Pondteam är med i elkretsen för återvinning av elavfall och Repa för återvinning av emballage. Fel Möjlig orsak Åtgärd Vattnet blir Filtret når inte effekt förren Avvakta till filtret varit i inte klart efter ca. 5 veckor bruk ca. 5 veckor För liten pump används Der finns för mycket fisk Filtersvamparna är smutsiga Kvartsglaset är smutsigt Byt pump Skifta vatten En regel är ca. 1 kg fisk Pr l. vatten. Mata sparsamt Rengör filtersvamparna Montera bort UV delen och rengör kvartsglaset UV-lampan Lyser inte Kontrollera att det finns el i uttaget Kontrollera att jordfelsbrytaren står i lage PÅ Defekt eller för gammal Byt UV lampa UV lampa Fel i elanslutningen Lampan är gammal Kolla anslutningarna Lampan skall bytas efter ca tim 23 Inget vatten Funktionsvredet står på CLEAN Sätt vredet i läge FILTER från filtret Pumpen pumpar inte Kontrollera elanslutningen Filtrets utloppsadaptor är Rengör utloppet blockerad 23 Mossvägen 17 S Arlöv SE: Tlf (0) DK Tlf SE: Fax 0046 (0) DK Fax Mail: Mail: Manual version

Trykfilter/Tryckfilter

Trykfilter/Tryckfilter Brugsanvisning/Bruksanvisning Trykfilter/Tryckfilter Bioclear UV 5000-10000 - 15000 Mossvägen 17 S-232 37 Arlöv SE: Tlf. 0046 (0)40-462112 DK Tlf. 0045 44669909 SE: Fax 0046 (0)40-462114 DK Fax 0045 44669919

Læs mere

Filterpumpe m. UV 11Watt Filterpump m. UV 11 watt

Filterpumpe m. UV 11Watt Filterpump m. UV 11 watt Brugsanvisning / Bruksanvisning Filterpumpe m. UV 11Watt Filterpump m. UV 11 watt www.pondteam.com Brugsanvisning til Filterpumpe med UV 11 Watt Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem, inden

Læs mere

Biopress 15000 Trykfilter / Tryckfilter

Biopress 15000 Trykfilter / Tryckfilter Brugsanvisning / Bruksanvisning Biopress 15000 Trykfilter / Tryckfilter Mossvägen 17 S-232 37 Arlöv SE: Tlf. 0046 (0)40-462112 DK Tlf. 0045 44669909 SE: Fax 0046 (0)40-462114 DK Fax 0045 44669919 Mail

Læs mere

Trykfilter/Tryckfilter. Model 2014. Bioclear UV 5000-10000 - 15000-25000. Brugsanvisning/Bruksanvisning

Trykfilter/Tryckfilter. Model 2014. Bioclear UV 5000-10000 - 15000-25000. Brugsanvisning/Bruksanvisning Brugsanvisning/Bruksanvisning Trykfilter/Tryckfilter Bioclear UV 5000-10000 - 15000-25000 Model 2014 UV Bioclear trykfilter 5000, 10000, 15000 og 25000 Brugsanvisning dansk Læs denne brugsanvisning nøje

Læs mere

UV-C PRO 36 watt - 55 watt 75 watt - 95 watt

UV-C PRO 36 watt - 55 watt 75 watt - 95 watt Brugsanvisning / Bruksanvisning Kvartsglasholder / Kvartsglashålare 9. O-ring sort 67x4 mm 9. O-ring svart 67x4 mm Omløber / Låsring UV-C PRO 36 watt - 55 watt 75 watt - 95 watt UV-C lampe / UV-C lampa

Læs mere

Brugsanvisning / Bruksanvisning Superflow Techno 12 Volt 3000LV - 6500LV - 12000LV

Brugsanvisning / Bruksanvisning Superflow Techno 12 Volt 3000LV - 6500LV - 12000LV Brugsanvisning / Bruksanvisning Superflow Techno 12 Volt 3000LV - 6500LV - 12000LV Dansk Brugsanvisning for Superflow Techno LAVVOLT (12 V) Læs omhyggeligt denne brugsanvisning igennem, inden du tager

Læs mere

Brugsanvisning / Bruksanvisning

Brugsanvisning / Bruksanvisning Halogenlys / Halogenljus Slange / Slang Ledning / Kabel Pakning / Packning Brugsanvisning / Bruksanvisning Vandstenspumpe /Vattenstenspump AQ350 / 700 / 1000 / 1500 AQ350L / AQ 700L / AQ1000L / AQ1500L

Læs mere

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt)

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Brugsanvisning / Bruksanvisning Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Halogen Spot HS50 og HS100 Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden halogen spotten tages i brug. Anvendelse:

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com TP 20 96-15 0392983 SE Pump DK Pumpe 1670318 www.ifosanitar.com SE Montering av elpump för Ifö Solid duschkabiner. Karet Bestäm enl. fig på vilket ben pumpenheten skall fästas för att dess avlopp skall

Læs mere

Trykfilter / Tryckfilter 15000

Trykfilter / Tryckfilter 15000 Brugsanvisning / Bruksanvisning Trykfilter / Tryckfilter 15000 Brugsanvisning Trykfilter 15000 Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden du monterer trykfiltret. Anvendelse Trykfilter 15000 med indbygget

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Limpistol Limpistol Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Ring Pro 12 dioder Hvid / RGB LED Ring Pro 12 dioder Vit / RGB

Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Ring Pro 12 dioder Hvid / RGB LED Ring Pro 12 dioder Vit / RGB Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Ring Pro 12 dioder Hvid / RGB LED Ring Pro 12 dioder Vit / RGB www.pondteam.com 1 DANSK : Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden denne LED Ring

Læs mere

Skruemaskine Skruvdragare

Skruemaskine Skruvdragare Skruemaskine Skruvdragare Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug.

Læs mere

Husvandværk. DAVIDSENshop.dk. Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk

Husvandværk. DAVIDSENshop.dk. Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Husvandværk 9135943 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk GARDEN PUM Kære kunde, Tak fordi du købte dette hus vandværk! Før installering skal du

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

CombiClear 2000 CombiClear 4000

CombiClear 2000 CombiClear 4000 Brugsanvisning / Bruksanvisning CombiClear 2000 CombiClear 4000 Mossvägen 17 S-232 37 Arlöv SE: Tlf. 0046 (0)40-462112 DK Tlf. 0045 44669909 SE: Fax 0046 (0)40-462114 DK Fax 0045 44669919 Mail: info@pondteam.se

Læs mere

Trykfilter/Tryckfilter. Model Bioclear UV Brugsanvisning/Bruksanvisning.

Trykfilter/Tryckfilter. Model Bioclear UV Brugsanvisning/Bruksanvisning. Affaldshåndtering En defekt UV-C enhed fra Bioclear filtret må ikke lægges i den normale dagrenovation, men skal indleveres på en af hjemkommunens genbrugspladser for el-materiel, f.eks. en miljøstation.

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Skimmer 2500. Brugsanvisning / Bruksanvisning DANSK. Brugsanvisning Skimmer 2500

Skimmer 2500. Brugsanvisning / Bruksanvisning DANSK. Brugsanvisning Skimmer 2500 Brugsanvisning / Bruksanvisning Skimmer 2500 DANSK Brugsanvisning Skimmer 2500 Læs denne brugsanvisning nøje igennem inden skimmeren tages i brug. www.pondteam.com 1 Da vi hele tiden forbedrer og videreudvikler

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

ROLLATOR FJORDEN RULLATOR FJORDEN. Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Made in China. Vare nummer/art nr: 4278

ROLLATOR FJORDEN RULLATOR FJORDEN. Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Made in China. Vare nummer/art nr: 4278 Made in China Vare nummer/art nr: 4278 Fremstillet for/ Tillverkad för: ASPIRIA NONFOOD GMBH HARKSHEIDER STRASSE 3 D-22399 HAMBURG ROLLATOR FJORDEN Betjeningsvejledning RULLATOR FJORDEN Bruksanvisning

Læs mere

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne.

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. SPAHN reha GmbH Manual til Vasketoilet VAmat C-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: elldana Innocare. Udgave 1,0 09

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302 Brugsanvisning Bure Gangborde Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302 Kære Bruger Bruksanvisning Bure Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om,

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Båndpudser Bandslip Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Varekatalog for filter

Varekatalog for filter - 0 - Varekatalog for filter Opdateret den 29. juni 2014 Filter Skimmer og Filtermateriale: Måtter Svampe Medie Varekatalog - 1 - Vare: Easy Pod m/luftpumpe Nexus Easy 210 Vare-nr : 3301 3302 Beskrivelse:

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Invacare Sonnet Basic. User's Manual DK, S

Invacare Sonnet Basic. User's Manual DK, S Invacare Sonnet Invacare Sonnet User's Manual DK, S Invacare EC-Høng A/S Ident. no.: 1427681 Version 02 05.2003 Invacare Sonnet BRUGSANVISNING (DK)...3-4 BRUKSANVISNING (S)...5-6 Brugsanvisning for Invacare

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

Flydende skimmer og fontæne Flytande skimmer och fontän FS 2500

Flydende skimmer og fontæne Flytande skimmer och fontän FS 2500 Flydende skimmer og fontæne Flytande skimmer och fontän FS 2500 Brugsanvisning for PondFriend FS 2500 Læs denne brugsanvisning nøje inden skimmeren tages i brug. Tekniske data: Max flow 2500 l/tim. Max

Læs mere

Installationsvejledning. TECNO Activa/ Evolution

Installationsvejledning. TECNO Activa/ Evolution Installationsvejledning TECNO Activa/ Evolution Installationsvejledning TA/TE Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen... 2 Kontroller at alle delene er i kassen... 3 Brug af centralstøvsugeren...4

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6

Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6 Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6 El-nummer: 6398402149 EAN-nummer: 5706445620067 Indhold Dansk/Norsk manual... 3 Indledning... 3 Kendetegn... 3 Måleprocedure/Måleprossedyre...

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

zense DIN-modul for svagstrøms input Model MIR-2130 Dansk - Svenska DK Ver 1.1 Zense MIR2130 ID110024000 1 - ANVENDELSE 6 - TILSLUTNINGSDIAGRAM

zense DIN-modul for svagstrøms input Model MIR-2130 Dansk - Svenska DK Ver 1.1 Zense MIR2130 ID110024000 1 - ANVENDELSE 6 - TILSLUTNINGSDIAGRAM Dansk - Svenska zense DIN-modul for svagstrøms input Model MIR-2130 DK Ver 1.1 1 - ANVENDELSE DIN-modulet er en zense enhed som benyttes til at modtage input fra svagstrøms tryk eller egnet sensor. Enheden

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere Manual Frithiof Sopra 150 Sopra 250 Centralstøvsugere Må ikke anvendes til fi nstøv. Kun til husholdningsstøv. (Garantien bortfalder ved misbrug) Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen

Læs mere

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 DK INDHOLD BESKRIELSE AF APPARATET Side 39 FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39 FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 BRUG AF APPARATET Side 40 VEDLIGEHOLDELSE AF KØLESKABET Side 41 VEJLEDNING, HVIS

Læs mere

Bundsuger til private svømmebassiner. Model: Junior, Senior og RC.

Bundsuger til private svømmebassiner. Model: Junior, Senior og RC. Bundsuger til private svømmebassiner. Model: Junior, Senior og RC. Pool Valet Junior. Pool Valet Senior. Pool Valet RC med fjernbetjening. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: Welldana

Læs mere

Model 33017. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 33017. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 33017 Brugsanvisning Bruksanvisning BÅNDPUDR Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye båndpudser, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie

Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie RO 253-C, RO 254-C, RO 257-C, RO 257-C/450 KEN A/S Brobyværk, DK-5672 Broby Tlf.: 62 63 10 91, fax: 62 63 16 07 Internet: www.ken.dk, e-mail: ken@ken.dk

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

CombiClear Brugsanvisning / Bruksanvisning. Brugsanvisning for CombiClear 1000

CombiClear Brugsanvisning / Bruksanvisning. Brugsanvisning for CombiClear 1000 CombiClear 1000 Brugsanvisning / Bruksanvisning Brugsanvisning for CombiClear 1000 Læs venligst denne brugsanvisning nøje igennem inden du anvender filtret. Tekniske data Pumpe Effekt Max løftehøjde Max

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Vedligeholdelse og serviceinstruktioner

Vedligeholdelse og serviceinstruktioner Vedligeholdelse og serviceinstruktioner Bullfinch Superglow 1200 HL Kosan Gas varenr. 20091 Vigtigt! Servicearbejder må kun foretages af autoriseret VVS-installatør. Efter service eller udskiftning af

Læs mere

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd 600207 Tips & Idéer Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd SV Stelt halsband med pärlor, 38 cm 150 cm lackerad koppartråd eller silvertråd 925, diam.

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

Gasgrill - Model Midi Brugermanual

Gasgrill - Model Midi Brugermanual 1. udgave: 12. marts 2010 2010 Gasgrill - Model Midi Brugermanual Vigtigt: Læs disse instruktioner nøje for at få kendskab til gasgrillen inden brug. Gem denne manual til fremtidig brug. 1 Stykliste Tjek

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 INDHOLDSFORTEGNELSE MANUAL... SIDE 3 MASKINE... SIDE 3 TYPE... SIDE 3 ANVENDELSE... SIDE 3 MONTERING... SIDE 3 DEMONTERING... SIDE 3 DRIFT... SIDE 3 VEDLIGEHOLD... SIDE

Læs mere

Prunus. Espressomaskin Espressomaskine Espressomaskin MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL

Prunus. Espressomaskin Espressomaskine Espressomaskin MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Prunus Espressomaskin Espressomaskine Espressomaskin MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Svenska Svenska VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Vid användning av elektriska apparater ska alltid grundläggande säkerhetsföreskrifter

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

Brugsanvisning. Fluefangere, 15W, 20W, 40W Varenr.: 90 14 560, 90 14 565, 90 14 570

Brugsanvisning. Fluefangere, 15W, 20W, 40W Varenr.: 90 14 560, 90 14 565, 90 14 570 Brugsanvisning Fluefangere, 15W, 20W, 40W Varenr.: 90 14 560, 90 14 565, 90 14 570 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P.

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Neotherm Unishunt. Monteringsanvisning

Neotherm Unishunt. Monteringsanvisning Neotherm Unishunt S Monteringsanvisning a : 1 brystnippel m/packning...2 stk. b : Förlängningsrör...1 stk. c : Framlednings-t-rör...1 stk. d : Returlednings-t-rör...1 stk. e : T-rör...1 stk. f : Backventil...1

Læs mere

Solpaneler til svømmebassin og spa.

Solpaneler til svømmebassin og spa. Solpaneler til svømmebassin og spa. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S Udgave 1,0 01-2008. Dansk. Teknisk data. Materiale. Farve. Tilslutning. Størrelser. Vandgennemstrømning.

Læs mere

ANVISNING. Dansk 4-13. Svensk 14-23

ANVISNING. Dansk 4-13. Svensk 14-23 Standard Slim HA 60 ANVISNING Dansk 4-13 Svensk 14-23 VÆGMONTERET EMHÆTTE Standard Slim HA 60 Indholdsfortegnelse Teknisk information 5 Sikkerhed Læs dette først! 5 Beskrivelse af dele 6 Version med aftræk

Læs mere

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane.

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane. Cylinderplæneklipper SELEKTA 38 brugervejledning Læs denne manual omhyggelig før brug. Følg sikkerhedsinstruktionerne. Opbevar denne manual til senere brug/reference. Sikkerhed - Pas på klipperens skarpe

Læs mere

Varekatalog for filter

Varekatalog for filter 0 Varekatalog for filter Opdateret den 25. marts 2013 Filter Skimmer og Filtermateriale: Måtter Svampe Medie Varekatalog 1 Vare : Easy Pod m/luftpumpe Nexus Easy 210 Vare nr : 3301 3302 Beskrivelse : Max

Læs mere

Brugsanvisning / Bruksanvisning

Brugsanvisning / Bruksanvisning Brugsanvisning / Bruksanvisning Vandstenspumpe/Vattenstenspump AQ 2000 Dansk Brugsanvisning Vandstenspumpe AQ 2000 Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden pumpen tages i brug. Da vi

Læs mere

Emhætte Brugsanvisning

Emhætte Brugsanvisning Emhætte Brugsanvisning INDHOLD 1.Introduktion 2.Beskrivelse 3..Montering 4..Bemærkninger vedr. montering 5..Sikkerhedsregler 6 Brug 7 Vedligeholdelse 8..Garantibevis 1 INTRODUKTION 1. Tak, fordi du valgte

Læs mere

Montageanvisning. devi-pipeheat / devi-flexheat Konfektionering mellem tilledning og selvregulerende varmekabel

Montageanvisning. devi-pipeheat / devi-flexheat Konfektionering mellem tilledning og selvregulerende varmekabel DK/SE Montageanvisning devi-pipeheat / devi-flexheat Konfektionering mellem tilledning og selvregulerende varmekabel Art. nr. 19806415 An och Avslutningssats för devi-pipeheat DPH-10 devi-flexheat DFH-15

Læs mere

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual DK ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual DK ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. Manual DK ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 Vejledning for UV-system 18 W inklusive specialbeholder Artikelnummer: 1604 Komplet UV-system for integreret

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

SLINGTRAINER Vejledning Instruktioner DK SE

SLINGTRAINER Vejledning Instruktioner DK SE SE DK SLINGTRAINER Vejledning Instruktioner SE DK DANSK VEJLEDNING SLINGTRAINER 3 GENERELT TILSIGTET BRUG Dette udstyr er designet til privat brug og må ikke bruges til kommercielle, medicinske eller

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

CSE1835 CSE2040 CSE1935S CSE2040S. SE Originalinstruktioner Elektrisk motorsåg. DK Originale instruktioner. Elektrisk kædesav

CSE1835 CSE2040 CSE1935S CSE2040S. SE Originalinstruktioner Elektrisk motorsåg. DK Originale instruktioner. Elektrisk kædesav CSE1935S CSE2040S CSE1835 CSE2040 SE Originalinstruktioner Elektrisk motorsåg DK Originale instruktioner Elektrisk kædesav SE DK VIKTIG INFORMATION Läs detta innan du använder maskinen och spara för framtida

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Generelt 66 1.1 Anvendelse 66 1.2 Driftsområde 66 1.3 Lydtryksniveau 67 2. El-tilslutning 67 2.1 Kontrol af omdrejningsretning 67 3. Installation 67 3.1 Tilslutning 67 3.2 Placering

Læs mere

Elma 616UV Dansk/norsk manual Side 4-15 Svensk manual Sida 16-28

Elma 616UV Dansk/norsk manual Side 4-15 Svensk manual Sida 16-28 Elma 616UV Dansk/norsk manual Side 4-15 Svensk manual Sida 16-28 EAN: 5706445689002 Elma 616UV side 2 Indhold Dansk/Norsk brugermanual... 4 Introduktion... 4 Sikkerhedsinformation... 4 Symboler... 4 Vedligeholdelse...

Læs mere

Emhætte P602WH/P602SS

Emhætte P602WH/P602SS Emhætte P602WH/P602SS HN 10166/10167 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Installation Denne emhætte kan anvendes enten med aftræk eller recirkulation. Emhætten

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

Assembly Instructions

Assembly Instructions EN Assembly instructions EN Assembly Instructions DA Montagevejledning FR Notice de Montage SV Monteringsanvisning NL Montage Instructies NO Montasjeveiledning Gaia Jumbo Item No. Part Sect. Ref. Size

Læs mere

PondClean 9000 Techno Bassinstøvsuger 2014 Dammsugare 2014

PondClean 9000 Techno Bassinstøvsuger 2014 Dammsugare 2014 Brugsanvisning / Bruksanvisning PondClean 9000 Techno Bassinstøvsuger 2014 Dammsugare 2014 PondClean 9000 bassinstøvsuger Brugsanvisning Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden bassinstøvsugeren

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Brugsanvisning / Bruksanvisning Superflow 3000-12000

Brugsanvisning / Bruksanvisning Superflow 3000-12000 Brugsanvisning / Bruksanvisning Superflow 3000-12000 Mossvägen 17 S-232 37 Arlöv SE: Tlf. 0046 (0)40-462112 DK Tlf. 0045 44669909 SE: Fax 0046 (0)40-462114 DK Fax 0045 44669919 Mail info@pondteam.se Mail

Læs mere

FlexTechnic. VLHC- Installation i væksthuse. Instruktion

FlexTechnic. VLHC- Installation i væksthuse. Instruktion FlexTechnic VLHC- Installation i væksthuse Instruktion 1 Placering af maskinen Maskinen skal placeres op til en af siderne I væksthuset, dog så man kan komme omkring maskinen (mindst 50 cm). Maskinen skal

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Monterings vejledning Qooler sparkling 17i indbygning i køkken.

Monterings vejledning Qooler sparkling 17i indbygning i køkken. Monterings vejledning Qooler sparkling 17i indbygning i køkken. Teknisk data: Mål: H 390mm x B 235mm x D 420mm inkl. luftskjold 230v 50 Hz. 270 w max forbrug Kalkfilter og kulfilter skal skiftes en gang

Læs mere

Højtryksrensere, model: 2840T & 3175T Varenr.: &

Højtryksrensere, model: 2840T & 3175T Varenr.: & Brugsanvisning Højtryksrensere, model: 2840T & 3175T Varenr.: 90 21 071 & 90 21 239 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P.

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Brugsanvisning/Bruksanvisning. Trykfilter/Tryckfilter. Bioclear XL Model

Brugsanvisning/Bruksanvisning. Trykfilter/Tryckfilter. Bioclear XL Model Brugsanvisning/Bruksanvisning Trykfilter/Tryckfilter Bioclear XL 30000 Model 2016 www.pondteam.com UV trykfilter Bioclear XL 30000 Brugsanvisning dansk Læs denne brugsanvisning nøje igennem inden du tager

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Model

DK Betjeningsvejledning Model 2008/2 DK Betjeningsvejledning Model Whisper Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Danmark Tel: +45 6395 5555 - www.texas.dk Indholdsfortegnelse Registrering af produkt / reservedele... 3 Reklamationsbetingelser...

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Assembly instructions

Assembly instructions EN Assembly instructions DE Montageanleitung DA Montagevejledning FR Notice de Montage SV Monteringsanvisning NL Montage Instructies NO Montasjeveiledning FI Kokoonpanoohjeet Mars 6700, 800, 9900, 11500

Læs mere

Brugsanvisning. Dino Power DP-6388b. Malersprøjte (0,5 hk, 1,0 I/min) 200 bar

Brugsanvisning. Dino Power DP-6388b. Malersprøjte (0,5 hk, 1,0 I/min) 200 bar Brugsanvisning Dino Power DP-6388b Malersprøjte (0,5 hk, 1,0 I/min) 200 bar Inden installering og brugen af dit nye produkt anbefaler vi, at du læser denne brugsanvisning grundigt igennem. Det er vigtigt,

Læs mere

Luftpumpe / Luftpump 108-270 - 540

Luftpumpe / Luftpump 108-270 - 540 Brugsanvisning / Bruksanvisning Luftpumpe / Luftpump 108-270 - 540 DK Brugsanvisning Luftpumpe Airset 108-270 - 540 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem inden luftpumpen tages i

Læs mere

Brugsanvisning PB 10 / PB 20. www.pondteam.com

Brugsanvisning PB 10 / PB 20. www.pondteam.com Brugsanvisning PB 10 / PB 20 www.pondteam.com Indhold Filter beskrivelse... 3 Mekanisk filtrering... 3 Biologisk filtrering... 3 Dette filters fordele... 4 Begrænsninger og arbejdsområde... 4 Pumper til

Læs mere

DANPURE OFFICE 1500 TDS,

DANPURE OFFICE 1500 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet Navn Adresse DANPURE OFFICE 1500 TDS TLF: DanPure DR IN KING WATER S YS TEM REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE OFFICE 1500 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. Em-Fang BT 09.5

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. Em-Fang BT 09.5 BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING Em-Fang BT 09.5 NORSK: En utgave av bruksanvisningen finner du på www.baumatic.no, eller ring Nordic Trading AS på tlf.: + 47 21 69 77 73 SVENSK: En version av denna bruksanvisning

Læs mere