Notat Dato 17. december på OTIF ss Ikrafttræden relsens forskrifter. e. Et udvalg af RID 2013 RID 2013 Side i (12)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.trafikstyrelsen.dk Notat Dato 17. december på OTIF ss Ikrafttræden relsens forskrifter. e. Et udvalg af RID 2013 RID 2013 Side i (12)"

Transkript

1 Informationsmateriale om RID 2013 Dette informationsmateriale har til hensigt at give en kort beskrivelseb e af udvalgte væsentlige ændringer, der sker ved overgangen fra RID 2011 REV 2 til RID For en udtømmende oversigt over ændrin- på OTIF ss hjemmeside (Dangerous( s Goods/Notification texts 2013).. gernee henvises til de officielle dokumenter, som kan hentess OTIF/ /RID/NOT/2013, Notification, Corrigendum 1 to the notification texts of , OTIF/ /RID/NOT/2013 Add 1, Notification, Ikrafttræden af RID udgaven af RID træder principielt i kraft den 1. januar Der er i punkt i RID 2013 fastsat en overgangsperiode, hvorkan gen- efter transport indtil den 30. juni som udgangspunkt nemføres i henhold til RID 2011 REV 2. RID 2013 er implementeret i dansk lovgivning ved 16 stk. 1 og 2 i be- opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelsee af visse aff Trafiksty- kendtgørelse nr. 893 af , Bekendtgørelse om Trafikstyrelsens relsens forskrifter. Overgangsbestemmelser Ud over ovennævnte generelle overgangsperiodee på et halvt år er derr specifikke overgangsbestemmelser for visse af ændringern e. Et udvalg af disse er nævnt under de relevante kapitler. For øvrige overgangs- hjemmeside i henhold til forannævntee bekendtgørelse. Tekster i RID 2013, som err markeret med grå baggrundsfarve, er æn- dringer, der er gennemført i RID set i forhold til RID REV bestemmelser henvises til kapitel 1.6 i RID Den danske udgave aff RID 2013 Den danske udgave af RID 2013 er offentliggjortt på Trafikstyrelsens 2. Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S Telefon Fax F Notat Dato 17. december 2012 Side i (12)

2 Indhold Del 1 Generellee bestemmelser... 1 Kapitel 1.1 Gyldighed og anvendelsesområde... 1 Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S Telefon Fax F Kapitel 1.2 Definitioner... 1 Kapitel 1.4 Parternes sikkerhedsforpligtelser... 2 Kapitel 1.6 Overgangsbestemmelser... 2 Kapitel 1.8 Kontroller og andre støttetiltag der skal sikre, at sikkerhedsforskrifterne bliver efterlevet... 2 Kapitel 1.10 Sikringsbestemmelser... 3 Del 2 Klassificering... 3 Kapitel 2.1 Generelle bestemmelser... 3 Kapitel 2.2 Specifikke bestemmelser for de enkelte klasser... 3 Del Tabel A Fortegnelse over farligt gods Kapitel 3.3 Særlige bestemmelser... 5 Kapitel 3.4 Begrænsede mængder... 5 Kapitel 3.5 Undtagne mængder... 5 Del 4 Bestemmelser for emballering og tanke... 6 Kapitel 4.1 Anvendelse af emballage, herunder IBC er og storemballager... 6 Kapitel 4.2 Anvendelse af UN-tanke ogg UN-MEGC er... 6 Kapitel 4.3 Anvendelse af tankvogne, aftagelige tanke, tankcontaineree og tankveksellad samt batterivogne og MEGC er... 6 Del 5 Bestemmelser for forsendelsf se... 7 Kapitel 5.1 Generelle bestemmelser... 7 Kapitel 5.2 Mærkning og beklæbning Kapitel 5.4 Dokumentation Kapitel 5.5 Særlige bestemmelser... 7 Side ii (12)

3 Del 6 Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager, IBC er, storemballager og tanke... 8 Kapitel 6.1 Emballager... 8 Kapitel 6.2 Konstruktion og prøvning af trykbeholdere... 8 Kapitel 6.6 Krav vedrørende konstruktion og prøvning af storemballager... 8 Kapitel 6.8 Typegodkendelse... 9 Del 7 Bestemmelser vedrørende transport, af- og pålæsning samt håndtering... 9 Kapitel 7.1 Generelle bestemmelser... 9 Kapitel 7.3 Transport i bulk... 9 Kapitel 7.5 Bestemmelser for af- og pålæsning samt håndtering... 9 Side iii (12)

4 Del 1 Generelle bestemmelser Kapitel 1.1 Gyldighed og anvendelsesområde : Kemikalier under tryk hørende til de nye UN-numre samt kondensatorer hørende til det nye UN-nummer 3499 er tilføjet. Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S Telefon Fax F : Farligt gods, der bruges som køle- eller konditioneringsmidler, og somm alene indebærerr risiko for dannelse aff kvælende gasser, er kun omfat- tet af bestemmelserne i afsnit : 1.1.5: UN-tanke af IMO-typen, som ikke opfylder kravene i kapitlerne 6.7 ogg 6.8; men som en fremstillet og godkendt før den i overens- anven- stemmelse med IMDG-koden, må på visse betingelser fortsat des. Såfremt anvendelsen af en standard er påkrævet, og der er uoverens- stemmelse mellem standarden og RID, har bestemmelserne i RID for-- rang. Kapitel 1.2 Definitioner 1.2.1: Der er foretaget enkelte korrektioner til definitionerne i afsnit Bl.a. følgende nye definitioner er tilføjet: Betegnelsen Operatøren af f en tankvogn svarer til betegnelsen Ihæn- dehaver i ATMF samt i diverse direktiver. ECE-regulativ: Regulativ, der er vedlagt overenskomsten af 1958 medd ændringer om ensartede tekniske forskrifter for hjulkøretøjer. Flaskegas (LPG): Flaskegass er fordråbet gas under lavt trykk beståendee af en eller flere lette carbonhydrider. Nettoeksplosivmasse (NEM) M): Samlet masse af de eksplosive stoffer uden emballager, hylstre osv. Bjærgningstrykbeholder: Trykbeholder med en vandkapacit tet på max liter. Definitionernes fulde forklaring må opsøges i RID. NB: Bemærk, at der ved RID 2011 REV 2 blev foretaget den ændring,, at den gamle betegnelse vognladningsgods nu overalt er erstattet af betegnelserne Fuld last hhv. Vognladning. Side 1 (12)

5 Kapitel 1.4 Parternes sikkerhedsforpligtelser og : Påfylderens og aflæsserens pligter er præciserede. Kapitel 1.6 Overgangsbestemmelser : Stoffer og genstande omfattet af RID 2011 REV 2 kan normalt transporteres efter de hidtil gældende regler indtil den 30. juni I øvrigt er i kapitel 1.6 en række gamle overgangsbestemmelser udgåede og en række nye er tilføjede. Specielt skal bemærkes: : Lithium batterier fremstillet før , som ikke er prøvet i henhold til de krav, der gælder fra , må fortsat transporteres, hvis de opfylder alle andre gældende krav : Emballager, må indtil 31. december 2013 mærkes med UN og UNnumre som hidtil, dvs. uden at iagttage de nye regler i om størrelsen af mærkningen. For flasker med en vandkapacitet indtil 60 liter indtil den næste periodiske inspektion dog senest den 30. juni : Tankvogne til transport af væsker og gasser og batterivogne bygget før den 1. januar 2005 skal udstyr som beskrevet i TE22 i pkt kunne absorbere en energi på mindst 500 kj i hver ende af vognen. Kapitel 1.8 Kontroller og andre støttetiltag der skal sikre, at sikkerhedsforskrifterne bliver efterlevet I pkt er tilføjet, at sikkerhedsrådgiveren skal føre tilsyn med, at personalets uddannelse er passende, og at uddannelserne opdateres, samt at de registreres i personaleakterne. Efter og skal sikkerhedsrådgiverne eksamineres i de skriftlige anvisninger : Rapportering om alvorlige uheld eller hændelser skal ske senest 1 måned efter uheldet eller hændelsen : Ved en ændring af en trykbeholder, tank, batterivogn eller MEGC er prøvning, eftersyn og godkendelse begrænset til de dele, som er ændret. Side 2 (12)

6 Kapitel 1.10 Sikringsbestemmelser : Hele definitionen af højrisikogods er omskrevet, og der er opstillet nye regler om og en ny tabel over radioaktive stoffer, som skal betragtes som højrisikogods : Hvis mængderne af kolli i en vogn eller stor container ikke overstiger mængderne i tabellen i pkt , gælder reglerne for højrisikogods ikke. Dette gælder dog ikke for en lang række stoffer hørende til klasse 1 og klasse 7. Hvis mængderne af gods i tanke eller i bulk i en vogn eller container ikke overstiger mængderne i tabellen i pkt gælder reglerne om højrisikogods ikke. Tilsvarende gælder for radioaktive stoffer med lav specifik aktivitet (UN 2912) og overfladeforurenede genstande (UN 2913). Del 2 Klassificering Kapitel 2.1 Generelle bestemmelser : Stoffer i klasserne 1 6.2, 8 og 9, som ikke henføres til UN 3077 og 3082, og som opfylder kriterierne i , anses ud over deres farlighed i henhold til klasserne 1 6.2, 8 og 9 for at være miljøfarlige stoffer. Andre stoffer, som opfylder kriterierne i , henføres til UN 3077 og Kapitel 2.2 Specifikke bestemmelser for de enkelte klasser : Der er tilføjet et nyt afsnit benævnt Undtagelser fra klasse (omnummereret fra ): Der er tilføjet Patroner til værktøj, løse UN , og : Der er tilføjet nye regler for Kemikalier under tryk: væske-, pasta eller pulverformige stoffer, som er sat under tryk med et drivstof, der svarer til definitionen af komprimerede eller fordråbede gasser eller blandinger heraf. De nye klassifikationsregler fremgår af De nye samlebetegnelser fremgår af tabellen i : Medicinsk udstyr, som er drænet for fri væske er ikke omfattet af RID : Side 3 (12)

7 Her er indsat et nyt punkt, som beskriver, hvorledes medicinsk udstyr skal emballeres : Der er opstillet et helt nyt afsnit, som definerer og opstiller kravene til Lithium batterier, og som angiver, hvorledes UN-numre skal anvendes. Celler og batterier, celler og batterier i udstyr, celler og batterier pakket med udstyr, der indeholder lithium i enhver form, henføres til UN 3090, 3091, 3480 eller Lithium batterier, der opfylder kravene i særlig bestemmelse 188 i kapitel 3.3, er ikke omfattet af kravene i RID. UN 3171 skal bruges til batteridrevne køretøjer, der er drevne af vådbatterier, natriumbatterier, lithiummetalbatterier eller lithiumjonbatterier. UN 3171 Batteridrevet udstyr skal bruges til udstyr, der er drevet af vådbatterier eller natriumbatterier. Eksempler på køretøjer er eldrevne biler, motorcykler, scootere, treog firhjulede køretøjer, elcykler, kørestole, plænetraktorer, skibe og fly. Eksempler på udstyr er plæneklippere, rengøringsmaskiner eller modelskibe og modelfly. Udstyr drevne af lithiummetalbatterier eller lithiumjonbatterier skal anvende UN 3091 eller UN Hybridelektriske køretøjer drevne af både en forbrændingsmotor og vådbatterier, natriumbatterier, lithiummetalbatterier eller lithiumjonbatterier skal anvende UN Del 3 Tabel A Fortegnelse over farligt gods Der er foretaget en lang række ændringer i tabel A, som kræver et konkret opslag i forhold til de stoffer, man arbejder med. Bl.a. skal der dog peges på følgende: Patroner (UN 0012 og UN 0014), samt Patronhylstre, tomme med tændladning (UN 0055) kan nu sendes som begrænsede mængder (max. 5 kg). En lang række stoffer må ikke længere sendes som undtagne mængder. (I rubrik 7b er angivelserne ændret til E0). Tøris (UN 1845) er ikke underlagt RID ved anvendelse som kølemiddel, se afsnit Bl.a. Krillmel (UN 3497) samt Kemikalier under tryk (UN ) er tilføjet. Side 4 (12)

8 Kapitel 3.3 Særlige bestemmelser Der er foretaget en lang række ændringer i de særlige bestemmelser, ligesom der er indført nye særlige bestemmelser. Særligt bemærkes: SP 361: Denne nye særlige bestemmelse gælder for elektriske dobbeltlagskondensatorer med en energilagringskapacitet på over 0,3 watt-time (UN 3499). SP 363: Denne nye særlige bestemmelse gælder for flydende brændstof i indeslutningsanordninger. SP 658: Denne nye særlige bestemmelse gælder UN 1057 Lightere og UN 1057 Lightere-Refiller. Disse må kun sendes som begrænsede mængder, hvis visse bestemmelser iagttages. SP 660: Denne nye særlige bestemmelse gælder for transport i indeslutningssystemer til brændgas. SP 661: Denne nye særlige bestemmelse gælder for transport af defekte Lithium batterier. Kapitel 3.4 Begrænsede mængder og : Hvis vogne og store containere læsset med gods i begrænsede mængder er mærket med faresedler efter afsnit kan den særlige mærkning undlades på vognene og containerne. (NB: Bemærk, at der kan dispenseres for den særlige mærkning på vogne og store containere, hvis de begrænsede mængder ikke overstiger 8 tons pr. vogn eller stor container). Kapitel 3.5 Undtagne mængder : Undtagne mængder af gods hørende til koderne E1, E2, E4 og E5 og hvor den største nettomængde pr. indvendig emballage er 1 ml for væsker og 1 g for faste stoffer, og hvor den største nettomængde pr. ydre emballage er 100 g for faste stoffer og 100 ml for væsker og gasser, skal kun reglerne i (Emballager) og (Prøvning af kolli) overholdes. (Særlige mærkning af kolli er altså ikke krævet). Side 5 (12)

9 Del 4 Bestemmelser for emballering og tanke Kapitel 4.1 Anvendelse af emballage, herunder IBC er og storemballager : Der er her indsat nye regler om anvendelse af bjergningstrykbeholdere. Indeholder regler for anvendelse af bjergningstrykbeholdere til beskadigede, defekte, utætte eller ikke-overensstemmende trykbeholdere. Bjergningstrykbeholdere skal renses, skylles og visuelt kontrolleres indvendig og udvendig efter brug. Mindst hvert 5. år skal de underkastes periodisk eftersyn og prøvning : I praktisk taget alle Emballeringsforskrifter er antallet af tilladte emballager udvidet. Desuden er der foretaget en del andre rettelser og en halv snes Emballeringsforskrifter er helt omskrevet. Det er derfor nødvendigt at foretage konkrete opslag i forhold til de stoffer, man arbejder med. Endelig er der tilføjet nye Emballeringsforskrifter for. - P206 for UN Kemikalier under tryk - P 207 for UN 1950 Aerosoler , og 4.1.6: Der er her foretaget enkelte korrektioner og tilføjelser. Kapitel 4.2 Anvendelse af UN-tanke og UN-MEGC er T50 Tankanvisninger for UN-tanke: Tilføjelse af Kemikalier under tryk : TP38 og TP39 tilføjet: De aktuelle UN-tanke må anvendes indtil 31. december 2018 Kapitel 4.3 Anvendelse af tankvogne, aftagelige tanke, tankcontainere og tankveksellad samt batterivogne og MEGC er og ny Anm.: 2 samt og 4.3.5: For UN 1081 Tetrafluorethylen gælder, at stoffet kun må transporteres i batterivogne og MEGC er, hvis elementer består af sømløse beholdere. I rubrik 13 i tabel A er anført ny særlig bestemmelse TU : Ved lave temperaturer skal tanke, der transporterer fordråbede gasser under lavt tryk, beskyttes mod deformation, f. eks. ved at fylde dem Side 6 (12)

10 med nitrogen eller anden inert gas for at opretholde et tilstrækkeligt tryk i tanken. Del 5 Bestemmelser for forsendelse Kapitel 5.1 Generelle bestemmelser a): Den ekstra ydre emballage skal i givet fald være forsynet med mærke for miljøfarlige stoffer, hvis dette er påkrævet for kolli i underafsnit Kapitel 5.2 Mærkning og beklæbning : UN-nummeret og bogstaverne UN skal være mindst 12 mm høje - undtagen for kolli med en kapacitet på 30 liter eller derunder eller med en maksimal nettovægt på 30 kg, og for flasker med en vandkapacitet på 60 liter eller derunder: mærkningen skal være mindst 6 mm høje, samt - undtagen for kolli med mindre end 5 liter eller 5 kg, hvor de skal være af passende størrelse Anm.: Udover mærket for miljøfarlige stoffer gælder mærkningsbestemmelserne i afsnit : Her findes regler for, hvornår mærkning med retningspile kan undlades. Kapitel 5.4 Dokumentation : Bjærgningstrykbeholdere skal tilføjes efter godsbeskrivelsen i transportdokumentet : Ved transport i henhold til bestemmelserne i underafsnit skal følgende anføres i transportdokumentet: TRANSPORT I HENHOLD TIL RID GYLDIG FØR 1. JANUAR Kapitel 5.5 Særlige bestemmelser Afsnit er tilføjet: Særlige bestemmelser for kolli samt vogne og containere indeholdende stoffer, som medfører risiko for kvælning, når de bruges til køleeller konditioneringsformål (f. eks. tøris (UN 1845) eller nitrogen, kølet, flydende (UN 1977) eller argon, kølet, flydende (UN 1951)). Side 7 (12)

11 Der er fremstillet en særlig mærkat, som skal anbringes ved alle adgangsveje til vognen eller containeren. I ledsagedokumenter anføres f. eks. UN 1845 CARBONDIOXIDE, FAST STOF, SOM KØLEMIDDEL. Del 6 Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager, IBC er, storemballager og tanke Kapitel 6.1 Emballager og : Under kasser tilføjes 4N Metalkasser, bortset fra stål- og aluminiumskasser. Kapitel 6.2 Konstruktion og prøvning af trykbeholdere : Prøvningstrykket for flasker, rør, trykfade og flaskebatterier skal være i overensstemmelse med emballageforskrift P200 eller for kemikalier under tryk med emballageforskrift P : For periodiske eftersyn og prøvningshyppigheder se emballeringsforskrift P200 eller for kemikalier under tryk med emballageforskrift P Betjeningsudstyr og periodisk eftersyn og prøvning: Der tilføjes flere standarder : For genopfyldelige trykbeholdere kan overensstemmelse vurderingen af ventiler og andet aftageligt tilbehør foretages adskilt fra beholderne : Nye regler for mærkning af flaskebatterier : Nye regler for bjærgningstrykbeholdere Konstruktion, fremstilling og førstegangseftersyn og prøvning og Periodiske eftersyn og prøvning: Der indsættes en række nye standarder, ligesom gyldighedstiden ændres for en række standarder. Kapitel 6.6 Krav vedrørende konstruktion og prøvning af storemballager : Side 8 (12)

12 Der indføres en mærkning svarende til mærkningen af IBC ere der viser hvilken vægt, der kan stables ovenpå storemballagen, hhv. at den ikke kan stables. Kapitel 6.8 Typegodkendelse : Ved en ændring af en tank med en typegodkendelse, der er gyldig, udløbet eller trukket tilbage, er prøvningen, eftersynet og godkendelsen begrænset til de dele af tanken, som er ændret. Del 7 Bestemmelser vedrørende transport, af- og pålæsning samt håndtering Kapitel 7.1 Generelle bestemmelser 7.1.1: Der er tilføjet en Anm.: om vogne med detekteringsanordninger, som angiver eller reagerer på en afsporing. Kapitel 7.3 Transport i bulk 7.3.3: VW15 er ændret således, at det fremgår, at biphenyler i fast form, og som gennemsnitligt ikke indeholder mere end 1000 mg/kg af det farlige stof, er tilladt i lukkede vogne og containere. Koncentrationen af det farlige stof må intet sted i lasten være højere end mg/kg. Kapitel 7.5 Bestemmelser for af- og pålæsning samt håndtering : Sammenlæsning af farligt gods pakket som begrænsede mængder med enhver type eksplosive stoffer og genstande er forbudt, med undtagelse af med stoffer og genstande hørende til underklasse 1.4 samt til UN 0161 KRUDT, RØGSVAGT og UN 0499 DRIVMIDDEL, FAST. MHL+SRT Side 9 (12)

Informationsmateriale om RID 2009 og RID 2009, REV 1

Informationsmateriale om RID 2009 og RID 2009, REV 1 Informationsmateriale om RID 2009 og RID 2009, REV 1 RID 2009. Dette informationsmateriale har til hensigt at give en kort beskrivelse af udvalgte væsentlige ændringer, der sker ved overgangen fra RID

Læs mere

Informationsmateriale om RID 2017

Informationsmateriale om RID 2017 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Informationsmateriale om RID 2017 Notat TS10807-00069 20-12-2016 Dette informationsmateriale har til hensigt

Læs mere

Informationsmateriale om RID 2015

Informationsmateriale om RID 2015 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 41780299 Fax 7262 6790 srt@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Informationsmateriale om RID 2015 Dette informationsmateriale har til hensigt

Læs mere

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods Bilag 3 Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods 1. Særlige bestemmelser for emballering, mærkning

Læs mere

Informationsmateriale om RID 2011

Informationsmateriale om RID 2011 Informationsmateriale om RID 2011 Dette informationsmateriale har til hensigt at give en kort beskrivelse af udvalgte væsentlige ændringer, der sker ved overgangen fra RID 2009 REV 1 til RID 2011. For

Læs mere

BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande

BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande 1-1 Del 1 Generelle bestemmelser ADR 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 Bilag A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige

Læs mere

4.1.2 Yderligere generelle bestemmelser for anvendelsen af IBC s

4.1.2 Yderligere generelle bestemmelser for anvendelsen af IBC s 4.1.2 Yderligere generelle bestemmelser for anvendelsen af IBC s 4.1.2.1 Når IBC s anvendes til transport af væsker med et flammepunkt på 60 C (closed cup) eller derunder, eller pulver, der skaber fare

Læs mere

Del 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke ADR 2013. 4.1.3 Generelle bestemmelser vedrørende emballeringsforskrifter

Del 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke ADR 2013. 4.1.3 Generelle bestemmelser vedrørende emballeringsforskrifter 4.1.3 Generelle bestemmelser vedrørende emballeringsforskrifter 4.1.3.1 Emballeringsforskrifter, der finder anvendelse for farligt gods i klasse 1-9, er angivet i afsnit 4.1.4. Forskrifterne er underinddelt

Læs mere

RID 2009 REV 1 Del 3, side 1. Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser vedrørende begrænsede og undtagne mængder

RID 2009 REV 1 Del 3, side 1. Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser vedrørende begrænsede og undtagne mængder RID 2009 REV 1 Del 3, side 1 Del 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser vedrørende begrænsede og undtagne mængder RID 2009 REV 1 Del 3, side 2 Kapitel 3.1 Generelle bestemmelser

Læs mere

RID Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser

RID Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser RID 2013 Del 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser vedrørende begrænsede og undtagne mængder RID 2013 Del 3, kapitel 3.1 og 3.2, side 1 Kapitel 3.1 Generelle bestemmelser

Læs mere

RID 2013. Bestemmelser for forsendelse

RID 2013. Bestemmelser for forsendelse RID 2013 Del 5 Bestemmelser for forsendelse RID 2013 Del 5, side 1 Kapitel 5.1 Generelle bestemmelser 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation

Læs mere

RID 2015. Bestemmelser for forsendelse

RID 2015. Bestemmelser for forsendelse RID 2015 Del 5 Bestemmelser for forsendelse RID 2015 Del 5, side 1 Kapitel 5.1 Generelle bestemmelser 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 31. oktober 2015. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods. 30. oktober 2015. Nr. 1223.

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 31. oktober 2015. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods. 30. oktober 2015. Nr. 1223. Lovtidende A 2015 Udgivet den 31. oktober 2015 30. oktober 2015. Nr. 1223. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods I medfør af 82, stk. 5-7, 118, stk. 8, og 134 b i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Farligt gods Seminar november 2016

Farligt gods Seminar november 2016 1 Opdatering af UN reglerne 18. -> 19. udgave 5. -> 6. udgave 2 1 En del ændringer i undtagelser vedrørende drivmidler på transporterende motorer, maskiner og køretøjer Første ændring 1.1.3.2 a) Gas i

Læs mere

Draft amendments to annexes A and B of ADR - Addendum

Draft amendments to annexes A and B of ADR - Addendum Marts 2017 Informationsmateriale om ADR 2017 Dette informationsmateriale giver en kort beskrivelse af udvalgte ændringer, der sker ved overgangen fra ADR 2015 til ADR 2017. Ændringer vedrørende radioaktive

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015 Sag 222/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steffen Thorborg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 17.

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods Bekendtgørelse nr. 617 af 26. Juni 2009 Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner Kapitel 2 Generelle bestemmelser Kapitel

Læs mere

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse DEL 5 Bestemmelser for forsendelse 5-1 5-2 KAPITEL 5.1 GENERELLE BESTEMMELSER 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation i forbindelse med

Læs mere

Sikkerhedsrådgivereksamen Eksempel på Caseløsning

Sikkerhedsrådgivereksamen Eksempel på Caseløsning Vejledende løsning af caseopgaven fra sikkerhedsrådgivereksamen d. 1. marts 2012 1) Vægtes 20 % a) Chaufføren ringer og spørger dig til råds. Hvad vil du gøre i situationen? [5 %]. b) Begrund, om den nævnte

Læs mere

Farligt gods Seminar november 2016

Farligt gods Seminar november 2016 Klassificering Principper for klassificering 2.0.0.2 Med testdata og godkendelse er det tilladt at tilføje en fareseddel der ikke er nævnt i stoflisten kolonne 3a eller 5. - under en passende samlebetegnelse

Læs mere

Pt. gælder bilag 3 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods for sådan transport.

Pt. gælder bilag 3 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods for sådan transport. Til affald danmark, DAKOFA, Dansk Industri, Kommunekemi A/S, FASID, Rigspolitiet, KL, FKB og RenoSam samt deltagere i møde den 4. december 2009 i Beredskabsstyrelsen 21. juni 2012 Transport af affald,

Læs mere

Henvendelser vedrørende det faglige indhold af den danske udgave, herunder om eventuelle fejl i teksten, kan rettes til Beredskabsstyrelsen.

Henvendelser vedrørende det faglige indhold af den danske udgave, herunder om eventuelle fejl i teksten, kan rettes til Beredskabsstyrelsen. Informationsmateriale om ADR 2011 Dette informationsmateriale har til hensigt at give en kort beskrivelse af udvalgte væsentlige ændringer, der sker ved overgangen fra ADR 2009 til ADR 2011. For en udtømmende

Læs mere

Ansvarsfordeling ved farligt affald

Ansvarsfordeling ved farligt affald Ansvarsfordeling ved farligt affald Hvordan deles ansvar og opgaver, når transportøren udfører en del af opgaverne for eller på vegne af afsenderen? v/ Torkil Hansen - Rigspolitiet Lastbilchauffør ville

Læs mere

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Bekendtgørelsen gælder for transport af farligt gods ad vej, som

Læs mere

Farligt gods Kapitel 1.3 kursus

Farligt gods Kapitel 1.3 kursus Farligt gods Kapitel 1.3 kursus Farligt gods i landbruget? 2 Foto: TISFoto: TIS Bornholms Landbrug Regelsæt ADR 2015 - Vejtransport af farligt gods National bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods

Læs mere

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse DEL 5 Bestemmelser for forsendelse 5-1 5-2 KAPITEL 5.1 GENERELLE BESTEMMELSER 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation i forbindelse med

Læs mere

Del 3 - Tabel A ADR 2005. Emballagegruppe. Klassifikationskode. Faresedler 1 1.2G 1+ 6.1 +8 1 1.3G 1 +6.1 +8 1 1.2K TRANSPORT IKKE TILLADT

Del 3 - Tabel A ADR 2005. Emballagegruppe. Klassifikationskode. Faresedler 1 1.2G 1+ 6.1 +8 1 1.3G 1 +6.1 +8 1 1.2K TRANSPORT IKKE TILLADT UN-nr. Godsbetegnelse og beskrivelse Klasse Klassifikationskode Emballagegruppe Faresedler Begrænsede mængder Emballeringsforskrifter Emballage emballerings Bestemmelser om sammenpakning 3.1.2 2.2 2.2

Læs mere

Bekendtgørelse 931 af 08/07/15 sidder på bagerste side. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse 931 af 08/07/15 sidder på bagerste side. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Bekendtgørelse 931 af 08/07/15 sidder på bagerste side Bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriet Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) I medfør

Læs mere

Prøveeksamen 3 eksempel på sikkerhedsrådgivereksamen

Prøveeksamen 3 eksempel på sikkerhedsrådgivereksamen Opgave 1 Hvilke af følgende aktiviteter er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods A. Nødtransport med henblik på redning af menneskeliv B. Transport af farligt

Læs mere

RID 2013. Generelle bestemmelser

RID 2013. Generelle bestemmelser RID 2013 Del 1 Generelle bestemmelser RID 2013 Del 1, side 1 Kapitel 1.1 Gyldighed og anvendelsesområde 1.1.1 Opbygning RID er opdelt i syv dele; hver del er inddelt i kapitler, og hvert kapitel er inddelt

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriet Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) I medfør af 82, stk. 5-7, 118, stk. 7, og 134 b i færdselsloven,

Læs mere

Dangerous goods specialists and training

Dangerous goods specialists and training Transport af lithiumbatterier og -celler Lithiumbatterier og -celler kan være undtaget fra at følge farligt gods-bestemmelserne ved transport, under forudsætning af, at visse krav overholdes. Dette notat

Læs mere

Seminar om farligt gods 21. november 2012. Ændringer/nyheder i ADR 2013 ADR 2013. Ændringer/nyheder i ADR 2013

Seminar om farligt gods 21. november 2012. Ændringer/nyheder i ADR 2013 ADR 2013. Ændringer/nyheder i ADR 2013 ADR 2013 De ændringer, der gennemgås i det følgende, er udarbejdet på baggrund af rettelsesdokumenter udsendt af UN, henholdsvis: ECE/TRANS/WP.15/213 - af 5. marts 2012 ECE/TRANS/WP.15/213/add.1 - af 29.

Læs mere

Seminar om ADR 2011 Fredericia d. 25. november 2010. Ændringer/nyheder i ADR 2011 ADR 2011. Ændringer/nyheder i ADR 2011

Seminar om ADR 2011 Fredericia d. 25. november 2010. Ændringer/nyheder i ADR 2011 ADR 2011. Ændringer/nyheder i ADR 2011 ADR 2011 De ændringer, der gennemgås i det følgende er, udarbejdet på baggrund af rettelsesdokumenter udsendt af UN, henholdsvis: ECE/TRANS/WP.15 /204 - af 12. marts 2010 ECE/TRANS/WP.15 /204/add.1 - af

Læs mere

Generel beskrivelse for emballering af begrænsede mængder (LQ).

Generel beskrivelse for emballering af begrænsede mængder (LQ). LQ Emballering Formål: Indhold: Ref.: At sikre korrekt emballering af stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID-konventionen men pakket som begrænset mængde (LQ). Generel

Læs mere

VEJLEDNING OM VEJTRANSPORT AF FARLIGT GODS

VEJLEDNING OM VEJTRANSPORT AF FARLIGT GODS VEJLEDNING OM VEJTRANSPORT AF FARLIGT GODS Emne: Affald Generelt Erhvervsmæssig vejtransport af affald, der er farligt gods, skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i den til enhver tid gældende

Læs mere

Prøveeksamen 1 - ADR Sikkerhedsrådgiverkursus

Prøveeksamen 1 - ADR Sikkerhedsrådgiverkursus Opgave 1 Hvilke(n) af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods? A. Virksomheder, der udelukkende transporterer, læsser, aflæsser eller afsender

Læs mere

Generel beskrivelse for emballering af undtagne mængder (EQ).

Generel beskrivelse for emballering af undtagne mængder (EQ). EQ Emballering Formål: Indhold: Ref.: At sikre korrekt emballering af stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID-konventionen men pakket som undtagne mængder (EQ). Generel

Læs mere

Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere

Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere Følgende sæt består af 40 opgaver, hvilket svarer til det antal, der stilles til eksamen. Hver opgave består af et spørgsmål og

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011 Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011 Bødetaksterne er alene vejledende, og det skal understreges, at den endelige bødeberegning henhører under domstolene. Bødekataloget er opdelt

Læs mere

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder 3-1 3-2 3.1.1 Indledning KAPITEL 3.1 GENERELLE BESTEMMELSER

Læs mere

At sikre korrekt afmærkning af emballager indeholdende stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID- konventionen.

At sikre korrekt afmærkning af emballager indeholdende stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID- konventionen. FG Mærkning Formål: Indhold: Ref.: At sikre korrekt afmærkning af emballager indeholdende stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID- konventionen. Generel beskrivelse for

Læs mere

RID 2011. Generelle bestemmelser

RID 2011. Generelle bestemmelser RID 2011 Del 1 Generelle bestemmelser RID 2011 Del 1, side 1 Kapitel 1.1 Gyldighed og anvendelsesområde 1.1.1 Opbygning RID er opdelt i syv dele; hver del er inddelt i kapitler, og hvert kapitel er inddelt

Læs mere

Transport af lithiumbatterier og celler

Transport af lithiumbatterier og celler Lithiumbatterier og -celler kan være undtaget fra at følge farligt gods-bestemmelserne ved transport, såfremt visse krav er opfyldt. Dette notat er udarbejdet med henblik på at lette forståelsen af disse

Læs mere

BIOLOGISK STOF, KATEGORI B

BIOLOGISK STOF, KATEGORI B Retningslinjer for forsendelse af biologiske stoffer Baggrund I den gældende Europæiske Konvention om International Transport af farlig Gods ad Vej (ADR 2013), står, der at alle forsendelser af biologisk

Læs mere

Anm.: Denne undtagelse gælder ikke lyskilder. Vedrørende lyskilder, se 1.1.3.10.

Anm.: Denne undtagelse gælder ikke lyskilder. Vedrørende lyskilder, se 1.1.3.10. ÆNDRINGER TIL DEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER Bestemmelser markeret med * har betydning særligt for transportvirksomheder. Undtagelser vedrørende transport af gasser 1.1.3.2 (c) Undtagelsen vedrør gasser

Læs mere

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestem melser samt undtagelser for transport af far ligt gods emballeret i begrænsede mængder

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestem melser samt undtagelser for transport af far ligt gods emballeret i begrænsede mængder DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestem melser samt undtagelser for transport af far ligt gods emballeret i begrænsede mængder 3-1 3-2 KAPITEL 3.1 GENERELLE BESTEMMELSER 3.1.1 Indledning Ud

Læs mere

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede mængder

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede mængder DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede mængder 3-1 3-2 KAPITEL 3.1 GENERELLE BESTEMMELSER 3.1.1 Indledning Ud over

Læs mere

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse DEL 5 Bestemmelser for forsendelse 5-1 5-2 KAPITEL 5.1 GENERELLE BESTEMMELSER 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation i forbindelse med

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse nr. 818 af 28/06/2011 Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods Bilag 1 Hele ADR 2011 (Ikke medtaget her) Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 I medfør af 82, stk. 5-7, 118, stk. 8, og 134

Læs mere

RID 2017 Reglement for national og international befordring af farligt gods med jernbane (RID)

RID 2017 Reglement for national og international befordring af farligt gods med jernbane (RID) RID 2017 Reglement for national og international befordring af farligt gods med jernbane (RID) Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses Dansk udgave gyldig

Læs mere

Indretning trykbærende udstyr

Indretning trykbærende udstyr Indretning trykbærende udstyr Nyt PED Aerosoler Nyt simpelt SPVD Transportabelt Regler TPED Tidligere regler Off-shore Nyt (ikke PED), ombygning og reparation Nyindretning - Stationært Direktivet om indretning

Læs mere

Hvilke af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods?

Hvilke af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods? Prøveeksamen nummer 5 Fødselsdato: Eksaminandens underskrift: Eksamensvagtens underskrift: Tidspunkt for aflevering: Multiple-choice i VEJ ADR: Opgave 1 Hvilke af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen.

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen. Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen. Kataloget er revideret i oktober 2008 og har været gældende for Roskilde og Helsingør politikredse m.fl.. Benyttes nu af alle 12 politikredse.

Læs mere

Del 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke ADR 2013 KAPITEL 4.2 ANVENDELSE AF UN-TANKE OG UN-MULTIELEMENT GASCONTAINERE (UN-MEGC S)

Del 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke ADR 2013 KAPITEL 4.2 ANVENDELSE AF UN-TANKE OG UN-MULTIELEMENT GASCONTAINERE (UN-MEGC S) KAPITEL 4.2 ANVENDELSE AF UN-TANKE OG UN-MULTIELEMENT GASCONTAINERE (UN-MEGC S) Anm. 1: Faste tanke (tankvogne), aftagelige tanke, tankcontainere og tankveksellad med råtanke af metal samt batterikøretøjer

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner Kapitel 2 Generelle bestemmelser Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriet Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10 Kapitel 11

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 201-116-6 202-859-9 229-962-1

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 201-116-6 202-859-9 229-962-1 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Under anmeldelse Udarbejdet den: 12-05-2009 / LFJ Anvendelse: Hærder. Anvendes sammen med Flexovoss

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) BEK nr 870 af 08/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7031-00026 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning i Tøris-forsendelser med fly

Vejledning i Tøris-forsendelser med fly Sider: 1 af 6 Vejledning i Tøris-forsendelser med fly Begynd her: Hvordan skal din forsendelse transporteres? Muligheder: 1. Fly (IATA) 2. Landevej (ADR) 3. Skib (IMDG) Fly inkl. med landevej som for-

Læs mere

Sikkerhedsrådgivermanual

Sikkerhedsrådgivermanual Formål: Ansvar: Definitioner: Sikre at farligt gods bliver udleveret korrekt i henhold til gældende lovgivning. Alle ansatte beskæftiget med udlevering af farligt gods. Farligt gods-lovgivning: ADR samt

Læs mere

EUROPÆISK KONVENTION OM INTERNATIONAL TRANSPORT AF FARLIGT GODS AD VEJ (ADR) gældende fra 1. januar 2013 *)

EUROPÆISK KONVENTION OM INTERNATIONAL TRANSPORT AF FARLIGT GODS AD VEJ (ADR) gældende fra 1. januar 2013 *) EUROPÆISK KONVENTION OM INTERNATIONAL TRANSPORT AF FARLIGT GODS AD VEJ (ADR) gældende fra 1. januar 2013 *) Rigspolitiet, Politiområdet, Nationalt Beredskabscenter 2013 *) ADR implementeres i dansk ret

Læs mere

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder 3-1 3-2 3.1.1 Indledning KAPITEL 3.1 GENERELLE BESTEMMELSER

Læs mere

EUROPÆISK KONVENTION OM INTERNATIONAL TRANSPORT AF FARLIGT GODS AD VEJ (ADR) gældende fra 1. januar 2005 *)

EUROPÆISK KONVENTION OM INTERNATIONAL TRANSPORT AF FARLIGT GODS AD VEJ (ADR) gældende fra 1. januar 2005 *) EUROPÆISK KONVENTION OM INTERNATIONAL TRANSPORT AF FARLIGT GODS AD VEJ (ADR) gældende fra 1. januar 2005 *) Rigspolitiet, Færdselsafdelingen 2005 *) ADR implementeres i dansk ret via en ændring af bekendtgørelse

Læs mere

RID 2015. Klassificering

RID 2015. Klassificering RID 2015 Del 2 Klassificering RID 2015 Del 2, side 1 Kapitel 2.1 Generelle bestemmelser 2.1.1 Indledning 2.1.1.1 I RID findes følgende klasser af farligt gods: Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4.1 Klasse

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Revideret den: 17-06-2005 / LW Anvendelse: Kobber og messing pudsemiddel. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer

Læs mere

FARLIGT GODS - KONFERENCE

FARLIGT GODS - KONFERENCE VELKOMMEN TIL TUR s FARLIGT GODS - KONFERENCE 2013 Praktiske oplysninger Program Pauser Registrering af deltagere Taletid Nøgleaflevering og bar- regning Vejledende program, Farligt Gods konferencen 2013

Læs mere

Fødselsdato: Case-study i VEJ ADR

Fødselsdato: Case-study i VEJ ADR Eksaminandens navn: Vejledende løsning Fødselsdato: BEMÆRK: Bedømmelsen af case-study sker kun såfremt opgaven er forsynet med oplysning om eksaminandens navn og fødselsdato samt er underskrevet af pågældende

Læs mere

Del 2 Klassificering ADR 2015. Grænselinjer for emballagegrupper giftighed ved indånding af dampe

Del 2 Klassificering ADR 2015. Grænselinjer for emballagegrupper giftighed ved indånding af dampe Del 2 Klassificering ADR 2015 Hvis der imidlertid kun foreligger LC 50 -værdier for 4 timers eksponering, kan disse værdier multipliceres med 2, og resultatet kan anvendes i stedet for det ovenfor nævnte

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-924 005. Produktregistreringsnummer: 1507445. Rensemiddel til sæder, tæpper o.lign.

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-924 005. Produktregistreringsnummer: 1507445. Rensemiddel til sæder, tæpper o.lign. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Tekstil Rens. Varenummer: 03-924 005. Produktregistreringsnummer: 1507445. Anvendelse: Rensemiddel til sæder, tæpper o.lign. Dato: 29. 05. 2002. Rev. dato: 14. 10. 2002.

Læs mere

FARLIGT GODS- FORSENDELSER Til virksomheder der selv håndterer farligt gods.

FARLIGT GODS- FORSENDELSER Til virksomheder der selv håndterer farligt gods. FARLIGT GODS- FORSENDELSER Til virksomheder der selv håndterer farligt gods. Danske Fragtmænd håndterer og distribuerer hver dag store mængder forsendelser med farligt gods (ADR). I transportforløbet skal

Læs mere

Notat vedr. farligt gods

Notat vedr. farligt gods 8. maj 2003 Til: Medlemmerne i DGF Reinsurance Notat vedr. farligt gods Dette notat er sammenstykket af uddrag fra ADR-konventionen - udgave 1. juli 2001, med den hensigt at skabe et overordnet overblik

Læs mere

Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender

Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender Folderen giver en kort introduktion til reglerne ved transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 215-181-3 215-185-5. 1-5 5-10 Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 215-181-3 215-185-5. 1-5 5-10 Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1688573 Revideret den: 22-06-2007 / JST Anvendelse: Rensning af afløb. 2. Fareidentifikation

Læs mere

Del 2 Klassificering ADR 2005. DEL 2 Klassificering 2-1

Del 2 Klassificering ADR 2005. DEL 2 Klassificering 2-1 DEL 2 Klassificering 2-1 2-2 KAPITEL 2.1 GENERELLE BESTEMMELSER 2.1.1 Indledning 2.1.1.1 I ADR findes følgende klasser af farligt gods: Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4.1 Klasse 4.2 Klasse 4.3 Klasse

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) BEK nr 943 af 23/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-765-00026 Senere ændringer til forskriften BEK nr 143

Læs mere

Vedligeholdelse af håndildslukkere i teknikrum Banenorm BN1-174-1

Vedligeholdelse af håndildslukkere i teknikrum Banenorm BN1-174-1 Udgivet 31.08.2009 Overordnet ansvar: Steen P Kristensen Ansvar for indhold: Per Lyneborg Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af håndildslukkere i teknikrum Banenorm BN1-174-1

Læs mere

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 Arbejdstilsynet, j.nr. 20140065277 Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 I medfør af 35, stk. 1, 49, stk.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Indtagelse Fremkald ikke opkastning. Skyl munden grundigt og drik meget vand. Søg læge. Vis lægen dette sikkerhedsdatablad.

Sikkerhedsdatablad. Indtagelse Fremkald ikke opkastning. Skyl munden grundigt og drik meget vand. Søg læge. Vis lægen dette sikkerhedsdatablad. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Udarbejdelsesdato: 15112007 Revision: 15112007 / HBN Erstatter den: 02122004 Anvendelse: Rustløsner,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Butan (indeholdende < 0,1 % butadien (203-450-8)) 1-Methoxy-2-Propanol Butylacetat Acetone Propan

Sikkerhedsdatablad. Butan (indeholdende < 0,1 % butadien (203-450-8)) 1-Methoxy-2-Propanol Butylacetat Acetone Propan Sikkerhedsdatablad. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Udarbejdet den: 04072008 / HSV Anvendelse: Transparant beskyttelsesfilm til elektroniske komponenter

Læs mere

Cantell Sikkerhedsrådgiver Årsrapport 2012

Cantell Sikkerhedsrådgiver Årsrapport 2012 Cantell Sikkerhedsrådgiver Årsrapport 2012 Udarbejdet til Renosan A/S for perioden 01-01-2012 til 31-12-2012 Rapportens Baggrund I henhold til bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011, har Danmark ratificeret

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Natriumhydroxid-opløsning (4%) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. Natriumhydroxid-opløsning (4%) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: - Leverandør: Udarbejdet den: 26-01-2010 / HSV SSI Diagnostica Herredsvejen 2 Anvendelse: Kemikalie

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr

Bekendtgørelse om indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr Bekendtgørelse om indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr BEK nr 99 af 31/01/2007 (Gældende) LBK Nr. 268 af 18/03/2005 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften

Læs mere

BRØNDBY KOMMUNE Forskrift for opbevaring af farlige råvarer, stoffer og produkter

BRØNDBY KOMMUNE Forskrift for opbevaring af farlige råvarer, stoffer og produkter BRØNDBY KOMMUNE Forskrift for opbevaring af farlige råvarer, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige råvarer, stoffer og produkter 1 Lovgrundlag Denne forskrift er udarbejdet i medfør

Læs mere

Regler vedr. brug af varmtvandskedler

Regler vedr. brug af varmtvandskedler Regler vedr. brug af varmtvandskedler Bo Ransfort Marine Engineer Inspector Pressure equipment Direct: +45 43 26 70 00 Mobile: +45 22 69 73 58 4. marts 2011 Bekendtgørelser 4 væsentlige bekendtgørelser:

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv.

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. 15. maj 2002 1805 J. nr. 2001-550-22 Vejtransport af farligt gods Denne meddelelse, der erstatter Færdselsstyrelsens meddelelse

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

RID 2009 REV 1 Del 2, side 1. Klassificering

RID 2009 REV 1 Del 2, side 1. Klassificering RID 2009 REV 1 Del 2, side 1 Del 2 Klassificering RID 2009 REV 1 Del 2, side 2 Kapitel 2.1 Generelle bestemmelser 2.1.1 Indledning 2.1.1.1 I RID findes følgende klasser af farligt gods: Klasse 1 Klasse

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Udarbejdet den: 03102005 / AN Anvendelse: Lithiumfedt på basis af mineral og syntetiskolie opløst i kulbrinter med propan/butan som drivmiddel.

Læs mere

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2)

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Til lovforslag nr. L 144 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. maj 2016 Forslag til Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2013

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2013 (Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods) Bødetaksterne er alene vejledende, og det skal understreges, at den endelige bødeberegning henhører under domstolene.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Meget brandfarlig. Irriterer øjnene. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

Sikkerhedsdatablad. Meget brandfarlig. Irriterer øjnene. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 50762 Udarbejdet den: 22-06-2007 / JST Anvendelse: Produktet anvendes som opløsnings- og rensningsmiddel.

Læs mere

At-VEJLEDNING. Periodiske undersøgelser af trykbærende udstyr. At-vejledning B.4.10

At-VEJLEDNING. Periodiske undersøgelser af trykbærende udstyr. At-vejledning B.4.10 At-VEJLEDNING Periodiske undersøgelser af trykbærende udstyr At-vejledning B.4.10 August 2009 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. DEPAC 125 Industrial Degreaser 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. DEPAC 125 Industrial Degreaser 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN Leverandør Distributør DEPAC DEPAC 125 Affedtningsmiddel til industrielt brug DEPAC Dichtungstechnik GmbH Alfenzstrasse 9, A-6700 Bludenz Tlf +43 5552

Læs mere

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1)

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, 2 og 7, 7 a, stk. 1, 44, stk. 1, 45, stk. 2, 80, stk. 2, og 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Multitest de første erfaringer ADR-beviser Modulvogntog og farligt gods Brændstoftanke i maskiner, udstyr og køretøjer

Multitest de første erfaringer ADR-beviser Modulvogntog og farligt gods Brændstoftanke i maskiner, udstyr og køretøjer Multitest de første erfaringer ADR-beviser Modulvogntog og farligt gods Brændstoftanke i maskiner, udstyr og køretøjer Multitest - de første erfaringer Multitest virker Operativsystem (Windows 7, XP) Internetbrowser

Læs mere

Del 2 Klassificering ADR 2013. DEL 2 Klassificering 2-1

Del 2 Klassificering ADR 2013. DEL 2 Klassificering 2-1 DEL 2 Klassificering 2-1 2-2 KAPITEL 2.1 GENERELLE BESTEMMELSER 2.1.1 Indledning 2.1.1.1 I ADR findes følgende klasser af farligt gods: Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4.1 Klasse 4.2 Klasse 4.3 Klasse

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods Bekendtgørelse nr. xx af xx 2012 UDKAST Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods I medfør af 2, stk. 3, og 17, stk. 2-3, i lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af

Læs mere

Del 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke ADR 2005

Del 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke ADR 2005 4.1.3 Generelle bestemmelser vedrørende emballeringsforskrifter 4.1.3.1 Emballeringsforskrifter, der finder anvendelse for farligt gods i klasse 1-9, er angivet i afsnit 4.1.4. Forskrifterne er underinddelt

Læs mere