Bachelorprojekt. Sheena Rechendorff Sofie Lyhne Kousholt Christina Bechmann Sørensen. Hold S10S Modul 14. Bachelorprojekt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bachelorprojekt. Sheena Rechendorff Sofie Lyhne Kousholt Christina Bechmann Sørensen. Hold S10S Modul 14. Bachelorprojekt."

Transkript

1 Bachelorprojekt Patienters oplevelser af samarbejde med sygeplejersken i det korte møde Patients eperiences of nurse-patient-relationship in short-term stays Sheena Rechendorff Sofie Lyhne Kousholt Christina Bechmann Sørensen Hold S10S Modul 14 Bachelorprojekt Denne opgave - eller dele heraf - må kun offentliggøres med forfatter(ne)s tilladelse jf. Bekendtgørelse af lov om ophavsret nr. 763 af Bachelorprojekt Sygeplejerske uddannelsen, UCN Vejleder: Brigitte Sørensen Afleveringsdato: Antal tegn inkl. mellemrum:

2 Resumé Dette bachelorprojekt undersøger ældre patienters oplevelser af samarbejdet med sygeplejersker i det korte møde, i det danske sundhedsvæsen. Vores problemformulering er: Hvordan beskriver de ældre patienter oplevelsen af samarbejdet med sygeplejersken i det korte møde? Formålet med projektet er, at få forståelse for hvad ambulante patienters oplevelser af samarbejdet med sygeplejersken er, i forbindelse med deres ambulante besøg. Vi arbejder ud fra den humanvidenskabelige vinkel, med benyttelse af den fænomenologiske og hermeneutiske forståelsestilgang. Der er udført semistruktureret interviews, med seks ambulante patienter. Med Steinar Kvales analyseredskab har vi fundet tre temaer, som er: Samarbejde, Tid og Tryghed, som vi efterfølgende har diskuteret. Konklusionen i projektet er, at de ældre patienter oplevede at samarbejdet med sygeplejerskerne var godt i det korte møde. Abstract This bachelor seeks to answer the elderly patients eperiences of the nurse-patient relationship with the nurse in short-term stays in the Danish healthcare service. Our problem formulation is: How do elderly patients describe their eperiences of the nurse-patient relationship in shortterm stays? The purpose with this bachelor is to get an understanding, of the eperiences the ambulatory patients have in the co-operation with the nurses, in their short-term stays. We work based on an art and social scientific approach, with use of a phenomenological and hermeneutical approach. We use semi structured interviews, with si ambulatory patients. Through Steinar Kvale s analysis tool, we found three themes: Co-operation, Time and Safety, which we subsequently discussed. The conclusion in this bachelor is that elderly patients eperienced, that the co-operation with the nurses was good in the short-term stays.

3 Individuelle tegn Sofie Lyhne Kousholt Kapitel Overskrift Tegn 5.1 Metode Videnskabsteoretiske overvejelser Metode Kvalitativ undersøgelse Analyse Tryghed i det korte møde 5119 I alt: 9828 Sheena Rechendorff Kapitel Overskrift Tegn 5.8 Metode Valg af artikler til diskussion Analyse Samarbejde i det korte møde 7367 I alt: 8147 Christina Bechmann Sørensen Kapitel Overskrift Tegn 5.7 Metode Analysemetode Analyse Tiden i det korte møde 4500 I alt: 8290

4 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning Redegørelse Samfundsperspektivet Fremtidens sygehus Statistikker Sygeplejerskeperspektivet Det korte møde Patientperspektivet Afgrænsning Problemformulering Metode Videnskabsteoretiske overvejelser Forforståelse Horisontsammensmeltning Den hermeneutiske cirkel Kvalitativ undersøgelse Før interview Etiske overvejelser: Udarbejdelse af interviewguide Etablering af kontakt til ambulatoriet Pilottest Valg af informanter Briefing Interview situation Fysiske rammer indenfor interviewet Under interviewet Debriefing Efter interview Transskription, meningskondensering og meningskategorisering Analysemetode Fortolkningsniveauer Selvforståelsesniveau... 13

5 5.7.3 Kritisk common sense-forståelsesniveau Teoretisk forståelse niveau Teoretiske metodevalg Kari Martinsen Joyce Travelbee Lene Pedersen Knud Ejler Løgstrup Supplerende litteratur Valg af artikler til diskussion Litteratursøgning Analyse Samarbejde i det korte møde Håb og forventninger Relation Samarbejde Tiden i det korte møde Tid Fremtidens sygehus Tryghed i det korte møde Tryghed Medinddragelse Diskussion Samarbejde i det korte møde Tid i det korte møde Tryghed i det korte møde Diskussion af metode Diskussion af litteratur Konklusion Perspektivering Litteraturliste Bilagsliste... 38

6 1.0 Indledning Omdrejningspunktet i dette bachelorprojekt er de ældre patienters oplevelser af samarbejdet med sygeplejersken i det korte møde. Gennem vores uddannelse har vi oplevet vigtigheden af samarbejdet på et sengeafsnit, der foregår over et længere indlæggelsesforløb. Efter vores kliniske praktik på modul 11 og 12, har vi haft med den ældre patient at gøre, i det korte møde. Vi fik her interesse for, hvordan de ældre patienter oplevede samarbejdet med sygeplejersken i det korte møde. Da vi havde svært ved at finde relevant litteratur der beskriver patienters oplevelser af det korte møde, gav det os inspiration til at skrive dette projekt. Da samarbejdet mellem patient og sygeplejerske i det korte møde får en større rolle i fremtidens sygehusvæsen i Danmark, finder vi det relevant at undersøge emnet nærmere. Vi har ligeledes en praksisoplevelse, som belyser problematikken om samarbejdet mellem patient og sygeplejerske i det korte møde, som vi uddyber i følgende afsnit. For at gøre projektet overskueligt, har vi valgt at kalde patienten for han og sygeplejersken for hun, samt at kalde ambulante besøg for besøg. En herre på 69 år kom ind til et kontrolbesøg på et ambulatorium, og blev taget imod af en sygeplejerske som han ikke havde mødt før. Efter han blev identificeret, fortalte sygeplejersken kort om hvad der skulle ske, i forbindelse med besøget. Sygeplejersken foretog hurtigt de målinger der skulle bruges inden patienten skulle ind til lægen, og viste patienten ud i venteværelset, og tog imod den næste patient. Efter en kort ventetid blev patienten kaldt ind på undersøgelsesstuen af lægen. Sygeplejersken kiggede på et tidspunkt ind på undersøgelsesstuen, men var der kun i to minutter før hun gik igen, da hun skulle tage imod den næste patient. Inden patienten skulle hjem efter hans besøg, hev han fat i sygeplejersken og fortalte, at han følte at besøget gik meget hurtigt. Han følte sig utryg ved, at hun ikke var mere inden over undersøgelsen ved lægen, og han havde samtidig følelsen af at hun ikke havde medinddraget ham i de målinger hun havde foretaget, og ikke blev ordentligt informeret under kontrolbesøget. Han satte sig derefter ud i venteværelset mens han ventede på sin kørsel, og faldt i snak med nogle medpatienter om, hvor hurtigt kontakten med sygeplejersken var. 1 af 71

7 De talte om at de nemt kom til at føle, at de var en blandt mange patienter, og at de foregående besøg følte at de ikke blev set og hørt. Patienterne gav udtryk for at de oplevede, at sygeplejerskerne var under tidspres, og ikke havde tid til patienterne. 2.0 Redegørelse Vi vil i følgende afsnit beskrive samfundsperspektivet herunder fremtidens sygehus, samt statistikker. Yderligere vil vi beskrive sygeplejerskeperspektivet herunder det korte møde, og til sidst patientperspektivet. 2.1 Samfundsperspektivet Fremtidens sygehus For år siden bestod sygehusvæsenet af en række mindre sygehuse, der ofte var placeret i provinsbyerne. Disse sygehuse havde afdelinger indenfor medicin, kirurgi, anæstesi og røntgen, og i de større byer var der centralsygehuse der havde alle specialerne. Patienterne var dengang indlagt i længere tid, og der var ikke fokus på hvad der skete før og efter sygehusbehandlingen. Det frie sygehusvalg fandtes ikke dengang, og det var en relativ enkel opgave at planlægge, samt at have overblik over driften på det enkelte sygehus. Sygehusene leverede dermed en konkret og velafgrænset ydelse, nemlig specialiseret sygehusbehandling til en geografisk afgrænset population.(1) s. 1) I det danske sundhedsvæsen spiller sygehusene nu en helt anden rolle og er organiseret på en markant anden måde. Regionerne vil videreføre samlingen af funktioner og den høje specialiseringsgrad på fremtidens sygehuse. Ligeledes vil der ske en kraftig indholdsmæssig udvikling, eftersom de nye strukturer nødvendiggør en ny arbejdstilrettelæggelse og derfor nye måder at arbejde på. Sygehusene vil få færre sengepladser og flere ambulatorier, (1) s. 2) hvilket betyder at patientens kontakt med sundhedspersonalet vil blive af kortere varighed (2) s.13). Der vil derfor blive stillet større krav til sygeplejerskers relationelle og kommunikative kompetencer (2) s.16), fordi de korte ambulante forløb bl.a. stiller krav om mere intensiv information og patientinddragelse (3). Dette ses f på Aalborg Universitetshospital Syd og - Nord, hvor der nu er 832 sengepladser (4) og hvor der ifm. Aalborg Universitetshospital Syd og det kommende Universitetshospital i Aalborg Øst vil være 593 sengepladser i år 2020 (5). 2 af 71

8 Samtidig stilles der også krav til, at patienten skal tage en mere aktiv rolle i sit sygdomsforløb (6) s ). Missionen for fremtidens sygehus, f ved det nye Aalborg Universitetshospital Syd og Øst er, at det nordjyske sygehusvæsen skal drives og udvikles, så borgerne har adgang til de bedst mulige ydelser, med vægt på kvalitet, tryghed og sammenhæng. Regionens mål med det nye Universitetshospital er, at der skal være sammenhængende og helhedsorienterede patientforløb, med en mere sikker og effektiv behandling til patienterne, og at den moderne teknologi kommer til at understøtte den høje kvalitet i patientbehandlingen. (7) Aalborg Universitetshospital Syd og Øst regner med i alt at have 110 ambulante rum til rådighed, hvor de forventer at få ambulante besøg i år 2020 (5) Statistikker Ifølge Danmarks Statistik har antallet af besøg været stigende i de seneste år. I år 2012 blev der udført 7,05 mio. ambulante behandlinger i Danmark, hvilket svarer til en stigning på 3,8 pct. i forhold til år Det er værd at bemærke at antallet af indlæggelser i år 2012 er steget med 2,6 pct. i forhold til året før, mens antallet af indlæggelsesdage faldt med 0,6 pct. (8) Statistikkerne fra år 2006 viste at der var 5,7 mio. ambulante behandlinger, hvor man i år 2012 var oppe på 7,05 mio. ambulante behandlinger. Dette svarer til en stigning på ca. 1,35 mio. ambulante behandlinger. (8) Kigger man nærmere på statistikkerne fra år 2012 fremgår det, at der er sket en stigning i andel af befolkningen der modtager ambulante behandlinger. Det var ældre over 65 år, der modtog pct. af de ambulante behandlinger på landsplan. (8) 2.2 Sygeplejerskeperspektivet Det korte møde Som følge af, at de ambulante behandlinger bliver mere effektiviseret på fremtidens sygehuse, vil det korte møde mellem patient og sygeplejerske blive en fremtrædende del af kontakten. I og med at undersøgelser og behandlinger, der tidligere krævede indlæggelse, vil komme til at foregå ambulant, vil kontakten mellem patient og sygeplejerske blive af kortere varighed i Danmark. (9) s. 46) Ud fra vores praksisoplevelse tolker vi, at der sættes krav til sygeplejerskens faglige kompetencer, for at kunne vurdere og prioritere hvilke 3 af 71

9 sygeplejeopgaver der er presserende, eller hvor sygeplejersken kan gå på kompromis i sin sygepleje i det korte møde med patienten (9) s. 46). Karin Bundgaard definerer korttidssygepleje som den form for sygepleje, der f praktiseres i et ambulatorium. I korttidssygeplejen er der ofte kun ét møde mellem patient og sygeplejerske og ofte med et tidsperspektiv på 5 til 30 minutter. (10) s. 3) Sygeplejersken har kun en chance til at få skabt et samarbejde med patienten. Hvis samarbejdet ikke bliver skabt fra starten, kan det gå ud over informationen, vejledningen og støtten til patienten. Samtidig skal sygeplejersken også varetage administrative, instrumentelle og ledelsesmæssige sygeplejeopgaver. (9) s. 7) Dette kan føre til øgede forventningskrav til sygeplejerskens kliniske og sygdomsfaglige kompetencer (2) s. 22). 2.3 Patientperspektivet Vores kliniske erfaring fortæller os, at på flere ambulatorier er sygeplejersker ofte tilknyttet flere læger på samme tid, hvilket gør, at der ikke altid er den tid til patienterne, som sygeplejersken ønsker. Patienten i praksisoplevelsen er ikke alene om at have de tanker og følelser omkring samarbejdet med sygeplejersken i det korte møde. En anden ambulant patient har tidligere udtalt: I d like them to show me that they do have time for me and listen to what I say ( ) If they really are there for me they don t do anything else while talking to me (11) s. 2284). I citatet blev der givet udtryk for, at patienten gerne ville have at sygeplejerskerne viste at de havde tid til ham, samt tid til at høre på hvad han havde at fortælle. Patienten mente, at sygeplejerskerne ikke skulle lave andre opgaver, imens de talte med ham. 3.0 Afgrænsning Vores fokus omhandlende de ældre patienters oplevelser af samarbejdet med sygeplejersken i det korte møde, kommer fra tidligere kliniske erfaringer. Vi fandt det udfordrende at arbejde i et ambulatorium, hvor der stilles store krav til sygeplejersker om et behov for brede sygdomsspecifikke kompetencer, for at kunne foretage tætte observationer og handle hurtigt på begrænset tid. 4 af 71

10 I redegørelsen så vi på, hvordan de omstruktureringer der vil præge fremtidens sygehusvæsen, vil påvirke samarbejdet mellem patient og sygeplejerske i det korte møde på sygehusenes ambulatorier. Patienterne i dette projekt afgrænses til at omfatte ældre patienter der har været til kontrolbesøg på et ambulatorium, da de er bekendte med det korte møde med sygeplejerskerne. Ud fra Danmarks Statistik har vi fået en viden om at, halvdelen af dem der modtager ambulante behandlinger er ældre over 70 år (8). Vi valgte at fokusere på patienter over 65 år, da Sundhedsstyrelsen definerer mennesker over 65 år som værende ældre (12). Med udgangspunkt i vores redegørelse, vil vi afgrænse os hen imod en konkret problemformulering. Vi har valgt at se problemstillingen ud fra patientperspektivet, da vi undrer os over den lille mængde af litteratur der findes der beskriver patienternes oplevelser af samarbejdet med sygeplejersken i det korte møde. Dette leder os frem til følgende problemformulering: 4.0 Problemformulering Hvordan beskriver de ældre patienter oplevelsen af samarbejdet med sygeplejersken i det korte møde? 5.0 Metode 5.1 Videnskabsteoretiske overvejelser Formålet med videnskabsteori er at tilegne sig en viden, der skaber indsigt, hvor vi kan begrunde vores sundhedsprofessionelle handlinger (13) s.9). For at opnå forståelse for vores problemformulering, benytter vi den fænomenologiske og hermeneutiske tilgang. Steinar Kvale og Svend Brinkmann beskriver forskellen mellem den fænomenologiske og den hermeneutiske tilgang således: Mens fænomenologer typisk er interesserede i at illustrere, hvordan mennesker oplever fænomener i deres livsverden, behandler hermeneutiske forskere fortolkningen af mening (14) s.30). 5 af 71

11 Da vores interesse har været at opnå indsigt i informanternes livsverden, oplevelser og erfaringer, har fænomenologien været relevant som udgangspunkt for både dataindsamling og analyse. At vi har valgt at lade os inspirere af hermeneutikken, beror på måden, vi forholder os til vores forforståelse i forskningsprocessen. Vi har valgt at arbejde ud fra forståelse om, at vores forforståelse er en uundgåelig del af os som forskere og derfor en uundgåelig del af forskningsprocessen. Ud fra denne erkendelse, har vi forholdt os til vores forforståelse, sådan som det anbefales i hermeneutikken. Vi beskæftiger os derudover med Gadamers begreber: forforståelse, horisontsammensmeltning og den hermeneutiske cirkel Forforståelse Forforståelsen er den forståelse, der altid går forud for selve forståelsen. Det er de holdninger, antagelser, erfaringer, fordomme og viden man på forhånd har om et emne, inden man går i gang med at forstå emnet. Dette kendetegner den måde man er til stede på, da ens forforståelse præger ens personlighed, og måden at ændre og udvikle sig på. Ifølge Gadamer danner forforståelsen grundlag for en horisont dannet ud fra vores fordomme. Forståelsen forudsætter, at man kan sætte sig ind i den andens horisont, dvs. at man med sin forforståelse kan sætte sig selv i den andens sted forforståelse er derfor en forudsætning for forståelse. (15) s. 96) Vi har en forforståelse for, at samarbejdet i det korte møde mellem patient og sygeplejerske kan gå tabt, hvis patienten ikke føler tryghed, hvis tidsperspektivet bliver for kort og hvis de ikke får skabt en god relation til sygeplejersken, pga. den strukturplan, som fremtidens sygehuse kommer ind under Horisontsammensmeltning Ved at sætte vores forforståelse på spil, har vi en åben indstilling til at forholde os anderledes til det, vi før antog. Vi søger efter at få be- eller afkræftet vores forforståelse, for at forme ny viden om problematikken med samarbejdet mellem patient og sygeplejerske i det korte møde. Ifølge Gademer sker denne proces ved horisontsammensmeltning (16) s. 159). Vi er opmærksomme på, at vi sætter vores forforståelse på spil i forbindelse med vores interviewguide, og at vi evt. kan opnå en horisontsammensmeltning, hvor vi kan få en ny forforståelse. 6 af 71

12 5.1.3 Den hermeneutiske cirkel Ifølge Gadamer henviser den hermeneutiske cirkel til forståelsens cirkularitet; det, jeg forstår, kan jeg kun forstå på baggrund af det, jeg allerede forstår. Der er et cirkulært forhold mellem helheds- og delforståelse, hvor man kun kan forstå helheden ved også at se på de enkelte dele. Samtidig kan man kun forstå de enkelte dele, ved at se på helheden. Der er en konstant vekselvirken mellem del- og helhedsforståelse, hvilket illustreres på bilag 1. (13) s.98) 5.2 Kvalitativ undersøgelse Vi ønsker at undersøge patienternes oplevelser af samarbejdet med sygeplejersken i det korte møde. Da overvejelser indebærer subjektive refleksioner, har vi valgt at anvende den kvalitative metode. Den kvalitative metode giver et nuanceret holdningspræget og værdiladet billede af oplevelser og overvejelser, og vi ønsker derfor at undersøge ud fra det humanistiske paradigme. (14) s. 100) Metoden vi anvender til indsamling af empirisk materiale, tager udgangspunk i Steinar Kvale og Svend Brinkmanns kvalitative metode, da vi har et ønske om at foretage kvalitative interviews af fire patienter, eller indtil datamætning. Kvale og Brinkmanns semistrukturerede interview er fleksibel, idet der under interviewet kan ændres i spørgsmålene og i deres rækkefølge. Vi har mulighed for at udelade planlagte spørgsmål, samt tilføje nye spørgsmål under interviewet, såfremt de har relevans for emnet. Som interviewer er det ifølge Kvale og Brinkmann vigtigt at registrere og fortolke meningen med det der siges, på den måde, det siges på. Samtidig må der vises åbenhed over for nye og uventede fænomener, frem for at fortolke og sætte dem i teoretisk perspektiv. Et andet argument for valg af denne form for interview, er den enestående mulighed for at få adgang til informantens livsverden. (14) s , ) 5.3 Før interview Indholdet i de følgende underafsnit, beskriver hvilke etiske overvejelser vi gjorde os. Ligeledes beskriver vi vores tanker om udarbejdelsen af vores interviewguide, hvordan vi etablerede kontakten til øjenambulatoriet, udførelsen af pilottest, samt valg af informanterne og briefing af disse. 7 af 71

13 5.3.1 Etiske overvejelser: Når man udarbejder studier hvor interviews indgår, kan det ikke undgås at berøre nogle etiske aspekter, og derfor er vigtigt at medtænke nogle etiske overvejelser (14) s. 81). For at være opmærksom på mulige etiske dilemmaer der kan opstå, og samtidig overholde etiske principper relateret til sygeplejeforskning, har vi taget udgangspunkt i Sykepleiernes Samarbeid i Nordens (SSN) etiske retningslinjer, der har udarbejdet nogle etiske retningslinjer for sygeplejeforskning i Norden. De er bygget op om fire grundlæggende etiske principper; princippet om autonomi, om at gøre godt, om ikke at gøre skade og princippet om retfærdighed. (17) s. 6-7) For at sikre princippet om autonomi, og samtidig værne om informanternes integritet, er kravet til deltagelsen i interviewene, at vi bevarer principperne om frivillighed, beskyttelse af privatliv og informeret samtykke. Informanterne har retten til at trække sig ud af projektet, uden at det vil have negative konsekvenser for den videre kontakt med sundhedsvæsenet. Informanterne blev både mundtligt og skriftligt informeret om deres rettigheder ift. deres deltagelse. Det transskriberede empiri og de underskrevne samtykkeerklæringer er opbevaret hos vores vejleder, ind til vores eksamensforløb er overstået, og empirien vil herefter blive makuleret, for at sikre informanternes anonymitet. Censor kan ved henvendelse til vores vejleder, få udleveret det transskriberede empiri. Princippet om at gøre godt indebærer, at forskningen skal være til potentiel nytte for den eller de grupper, forskningen retter sig mod (17) s. 6). For at tilgodese dette princip gjorde vi os overvejelser om, at vi vil interviewe informanterne enkeltvis i et afskærmet rum. Disse overvejelser er for at tilgodese princippet om ikke at gøre skade. Ligeledes gjorde vi os nogle tanker om, ikke at sidde tre studerende overfor en informant, for netop at undgå at sætte ham i en ubehagelig situation, som kan stresse ham (14) s.117). Vi valgte at være en interviewer og en observatør i lokalet sammen med informanten, og derudover vil der være et gruppemedlem der briefede informanterne. Informanterne vil i projektet blive nævnt som informant 1, 2, 3 osv., for at beskytte informanterne, de udsagn og de holdninger de enkeltvis havde. 8 af 71

14 Derudover havde vi i tankerne, at interviewene ikke skulle være af for lang tids varighed, da vi ikke ønskede at forstyrre den planlagte arbejdsgang på øjenambulatoriet, samt informanternes planer for dagen. For at sikre os at informanterne forstod vores formål med interviewet, havde vi overvejelser om, at informanterne skulle tale og forstå dansk. Retfærdighedsprincippet indebærer, at forskerne værner om informanterne, uanset hvilken tilstand disse befinder sig i (17) s. 7) Udarbejdelse af interviewguide Ud fra vores forforståelse om, at samarbejdet med sygeplejersken let kan gå tabt i det korte møde, udarbejdede vi en interviewguide (bilag 2). Som forberedelse til vores interviewguide hentede vi inspiration i form af åbne og lukkede spørgsmål, da det er vigtigt at være opmærksom på spørgeteknikken, for at undgå begrænsninger i interviewets udfoldelse og udbytte (14, 18) s.141). De første spørgsmål i interviewguiden var lukkede, så vi kunne forsøge at skabe en god kontakt med informanten. Resten af spørgsmålene i interviewguiden bestod af åbne spørgsmål, så vi kunne få et indblik i informantens egne oplevelser og erfaringer. Vi var under udarbejdelsen af interviewguiden opmærksomme på, at informanterne ikke har samme forståelse af fagudtryk som vi har, og vi forsøgte derfor at undlade disse i interviewguide. Vi har valgt denne metode, da man anvender åbne ustrukturerede spørgsmål, som er opstillet i en struktureret rækkefølge og opdelt i forskningsspørgsmål. Denne interviewform giver informanten mulighed for at påvirke interviewets forløb og indhold, og belyser informantens fortolkninger af fænomenet. Interviewformen stiller også krav til interviewerens evner til at stille opfølgende spørgsmål. (14) s. 153) Etablering af kontakt til ambulatoriet Vi kontaktede afdelingssygeplejersken på øjenambulatoriet, for at høre om de var interesserede i, at vi kom og lavede interviews blandt deres ambulante patienter. Herefter arbejdede vi ud fra De juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter fra UCNs hjemmeside, og informerede i den forbindelse afdelingssygeplejersken med en skriftlig beskrivelse af vores projekt (bilag 3). 9 af 71

15 Vi aftalte et møde med afdelingssygeplejersken, hvor vi ordnede de formelle papirer, og fik lagt planer for, hvornår vi kunne komme og lave vores interviews, så hun kunne briefe personalet om vores tilstedeværelse på ambulatoriet Pilottest Vi valgte at pilotteste vores interviewguide på tre patienter som var førstegangsbesøgende på øjenambulatoriet, da vores forforståelse var at de havde forventninger til deres besøg. Undervejs kom vi frem til, at nogle af vores spørgsmål var svære at forstå for patienterne. Dette skyldes, at patienterne ikke havde taget stilling til hvilke forventninger de havde til besøget, da de var til forundersøgelse, og det derfor var deres første besøg på afdelingen. Efter vi havde gennemført de første to interviews, valgte vi at afslutte pilottesten, da vi kunne se at det var en anden målgruppe vi skulle have fat i, for at få nogle fyldestgørende svar, der kan hjælpe med at svare på vores problemformulering. Efter vores pilottest, valgte vi at ændre vores målgruppe til patienter der har været til flere kontrolbesøg. Vi har en forforståelse om at de har flere forventninger, da de kender til øjenambulatoriet og arbejdsgangen. Vi rettede derfor interviewguiden efter vores pilottest, så patienterne fik muligheden for at svare bredere på vores åbne spørgsmål Valg af informanter Vi valgte efter aftale med afdelingssygeplejersken på øjenambulatoriet at interviewe fire informanter, eller indtil vi oplevede, at vi fik datamætning. I samarbejde med afdelingssygeplejersken aftalte vi hvilken målgruppe vi ville interviewe. Da en af gruppens medlemmer tidligere har været studerende på øjenambulatoriet, havde vi overvejelser om hvorvidt hun skulle deltage i interviewene, pga. eventuel bias i forhold til hendes kendskab til arbejdsgangen. Derfor besluttede vi, at hun skulle stå for briefingen af informanterne om vores formål de pågældende dage. Vi valgte informanterne ud fra følgende inklusions- og eksklusionskriterier: - Skulle tale og forstå dansk - Informanten skal ikke være førstegangsbesøgende på øjenambulatoriet - Informanten skal have lyst til at deltage - Informanten skal være over 65 år 10 af 71

16 5.3.6 Briefing For at sikre et ensartet forløb, og forhindre bias, valgte vi at have samme gruppemedlem til at briefe informanterne, før interviewet. Her blev der kort fortalt hvem vi var, og i hvilken forbindelse vi ønskede at interviewe dem. Brieferen gjorde informanterne opmærksomme på, at det var frivilligt at deltage, at det var uden konsekvenser at sige nej til interviewet, og at de til enhver tid kunne trække sig fra deltagelsen. Samtidig vil ingen oplysninger blive videregivet så identiteten kan genkendes, fortrolige oplysninger slettes efter projektet er afsluttet, at der ingen risici er ved at deltage i projektet og at informanterne forbliver anonyme. Informanterne blev derfor mundtligt og skriftligt informeret inden interviewene (bilag 4). 5.5 Interview situation I de følgende underafsnit beskriver vi de fysiske rammer for interviewet, hvordan interviewet foregik, samt debriefingen som informanterne fik, efter at interviewet var afsluttet Fysiske rammer indenfor interviewet Efter aftale med afdelingssygeplejersken, fik vi tildelt et lukket rum med god beliggenhed til øjenambulatoriets venteværelse, hvilket gjorde det nemmere for brieferen at få en god kontakt til informanten. Vi havde indrettet lokalet, så interviewer og informant sad overfor hinanden med passende afstand, og observatøren sad i baggrunden. Hvis informanterne havde pårørende med, fik de muligheden for at sidde i baggrunden under interviewet. Vi havde sørget for frisk vand og hjemmebagte pebernødder, hvilket informanterne fik tilbudt i starten af interviewet, for at skabe en god atmosfære. Dette gjorde vi i håbet om, at informanterne ville føle sig godt tilpas ved situationen, og derved slappe af under interviewet Under interviewet Ifølge Steinar Kvale og Svend Brinkmann er de første minutter under interviewet afgørende for, at få en god kontakt til informanten. For at skabe en god kontakt er det vigtigt at intervieweren anvender aktiv lytning, så informanten føler at de kan tale frit og fortælle deres oplevelser. (14) s ) For at fange de vigtigste detaljer skrev observatøren stikord under interviewene, for at kunne observere og nedskrive det nonverbale sprog, samt at stille uddybende spørgsmål til informanternes svar. Vi optog vores interview på en diktafon, så intervieweren kunne koncentrere sig om informanterne og interviewguiden. 11 af 71

17 Den semistrukturerede interviewform styrer samtalen i interviewet, da vi lader informanten tale, og ligner en almindelig samtale, der dog styres af en interviewguide (14) s ) Debriefing Som afslutning på interviewet, fulgte vi op på briefingen fra før interviewet (14) s ), ved igen at forklare informanten, hvad han skrev under på. Vi takkede herefter informanten for hans deltagelse i interviewet. 5.6 Efter interview I følgende underafsnit tydeliggøres det, hvordan vi har bearbejdet undersøgelsens empiri efter interviewet. Underafsnittet indeholder transskribering, meningskondensering samt meningskategorisering Transskription, meningskondensering og meningskategorisering Efter udførelsen af interviewene transskriberede vi dem. Vi valgte at det skulle være brieferen der transskriberede interviewene, da hun var neutral i forhold til informanternes svar. Ifølge Kvale er der ingen faste regler for hvordan transskriberingen skal foregå. Man kan enten transskribere interviewene ordret eller gå ind og omformulere og kondensere informanternes svar. (18) s. 171) Vi valgte at transskribere interviewene ordret, og derefter at meningskondensere informanternes svar. Vi valgte at meningskondensere informanternes svar, for at anvende det som en analysemetode, der har til hensigt at sammenfatte lange svar til kortere og mere præcise formuleringer. Ved meningskondensering er der 5 niveauer. I det første niveau læses hele interviewet igennem, så man får et helhedsindtryk. Ved andet niveau bliver interviewet delt ind i naturlige kategorier, som de udtrykkes af informanterne. Ved tredje niveau skal forskerne sammenfatte de naturlige kategorier i enkle overordnede temaer, dette giver et udtryk for hvordan forskerne forstår de enkelte temaer. I det fjerde niveau stiller forskerne spørgsmål til de enkelte temaer ud fra undersøgelsens formål. Ved femte og sidste niveau kobles de væsentlige temaer sammen til en helhed. (13) s ) Ved meningskondenseringen af informanternes svar, udledte vi følgende temaer: - Tema 1 Samarbejde i det korte møde o Håb og forventninger, Relation og Samarbejde - Tema 2 Tiden i det korte møde 12 af 71

18 o Tid og Fremtidens sygehus - Tema 3 Tryghed i det korte møde o Tryghed og Medinddragelse Vi valgte temaet Samarbejde, da størstedelen af informanterne havde en oplevelse af samarbejdet med sygeplejersken. Dette ledte hen til subtemaerne Håb og forventninger, Relation og Samarbejde. Temaet Tid blev valgt, da over halvdelen af informanterne udtalte sig om vigtigheden af tidsperspektivet i samarbejdet med sygeplejersken. I den forbindelse blev informanterne spurgt ind til Tid og Fremtidens sygehus. Det tredje tema er Tryghed, da vores forforståelse er, at tryghed er en vigtig del i det korte møde, da ca. halvdelen udtalte sig om dette. Under Tryghed blev informanterne spurgt ind til subtemaerne Tryghed og Medinddragelse. Se bilag 5 for meningskondenseringen. 5.7 Analysemetode Fortolkningsniveauer Vi valgte at tage udgangspunkt i Steinar Kvale og Svend Brinkmanns analysemetode. Der er tre fortolkningsniveauer: selvforståelse, kritisk common sense-forståelse og teoretisk forståelse Selvforståelsesniveau Dette niveau handler om vores forsøg på, at give en kondenseret formulering af informanternes opfattelse, med egne udsagn. Fortolkningen er begrænset til informanternes svar, altså en omformuleret sammenfatning af informanternes svar. (14) s. 237) Dette niveau udførte vi ved at meningskondensere informanternes svar Kritisk common sense-forståelsesniveau Dette niveau omfatter flere omformuleringer af informanternes oplevelser og meninger om emnet. Vi skal forholde sig kritisk til informanternes svar, og dermed læse mellem linjerne, samt forholde os til hvad der bliver sagt og inddrage almindelig viden om svarene. Derved opnås en bredere forståelsesramme. (14) s ) Teoretisk forståelse niveau Dette niveau har tilbøjelighed til at overskride både selvforståelse- og kritisk common senseforståelsesniveauet, og der bruges en teoretisk ramme til at fortolke et udsagns betydning. (14) s. 239) 13 af 71

19 5.7.5 Teoretiske metodevalg I dette afsnit præsenterer vi vores valg af teori til analysen, samt hvilke teorier vi vil anvende Kari Martinsen Kari Martinsen (f. 1943) er en norsk sygeplejeteoretiker, der har skrevet bogen Fra Mar til Løgstrup, som vi vil anvende i vores analyse. Ifølge Martinsen er tillid fundamental i alle menneskelige relationer. Hun tager udgangspunkt i den danske filosof Knud Ejler Løgstrup, som mener at menneskelivet bygger på en naturlig tillid mellem mennesker. Vi anvender Martinsens teori om tillid til at understøtte vores informanters udtalelser, da hun siger at tillid er at udlevere sig selv og vove sig frem for at blive imødekommet, og mener derfor at tillid er centralt i omsorgen Joyce Travelbee Joyce Travelbee ( ) er en amerikansk sygeplejeteoretiker, der i 1960 erne beskæftigede sig med de mellemmenneskelige aspekter i sygeplejen. Travelbees hovedinspirationskilder var den danske eksistentialist Søren Kierkegaard og den tyske psykolog Viktor Frankl. Vi vil anvende Travelbees menneske-til-menneske forhold til samarbejdet mellem patienter og sygeplejersker, samt hendes synspunkt om hvorfor et menneske-til-menneske forhold er vigtigt i sygeplejen, hvilket understøtter vores informanters udtalelser Lene Pedersen Lene Pedersen har en master i organisationspsykologi og i voksenuddannelse. Hun har erfaring inden for ledelses- og organisationsudvikling, samt borger- og brugerinddragelse. Vi har valgt at anvende Pedersens teori om organisationsudvikling ift. fremtidens sygehus, samt patientinddragelse Knud Ejler Løgstrup Knud Ejler Løgstrup ( ) var en dansk teolog og filosof. Vi har valgt at anvende Løgstrup i vores analyse, da han mener at den enkelte aldrig har med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd Supplerende litteratur Udover ovenstående teorier vælger vi, at belyse temaerne med følgende supplerende litteratur.. Temaet Samarbejde i det korte møde supplerer vi med litteratur Nina Jahren Kristoffersen og Per Nordtvedts kapitel Relation mellem sygeplejerskerne og patient, fra bogen 14 af 71

20 Grundlæggende Sygepleje Bind 1 (19) s. 171). Yderligere anvender vi udsagn af Elsebeth Poulsen, der er sygeplejerske på børneafdelingen, med over 24 års erfaring, omkring rutiner (20). Til temaet Tiden i det korte møde supplerer vi med undersøgelsen fra OECD, der beskriver at Danmark har et effektivt sygehusvæsen (21). Til temaet Tryghed i det korte møde supplerer vi med litteratur Rolf Thorsens kapitel Tryghed, fra bogen Grundlæggende Sygepleje Bind 3 (22) s ). 5.8 Valg af artikler til diskussion I diskussionen valgte vi at diskutere vores analyseresultater med følgende artikler: Making It Short? Nursing Care in Facilities for Short-term Stays, What to know and how to get to know? A fieldwork study outlining the understanding of knowing the patient in facilities for short-term stay og Graduate nurses eperiences of developing trust in the nurse-patient relationship. Disse valgte vi, da de alle beskriver sygeplejerskeperspektivet ift. det korte møde, og det er derfor relevant at stille det op imod vores empiri af patienternes oplevelser. Yderligere beskriver What to know and how to get to know? A fieldwork study outlining the understanding of knowing the patient in facilities for short-term stay også patientperspektivet. 6.0 Litteratursøgning Vi valgte at dele vores litteratursøgning i to. Den første litteratursøgning startede vi usystematisk ved bredt at undersøge hvilken litteratur der eksisterede, på det tidspunkt hvor vi lavede søgningen. Ud fra resultaterne af den usystematiske søgning, valgte vi at lave flere kædesøgninger ved en mere systematisk søgning. Dette hjalp os med at finde supplerende søgeord, som vi senere brugte til at indkredse vores anden litteratursøgning, som vi brugte i diskussionen. For at finde artikler i vores søgninger, anvendte vi databasen CINAHL, som primært dækker sygeplejefaget, hvor de fleste artikler på databasen er peer reviewed. Ligeledes anvendte vi den amerikanske database PubMed, hvor flertallet af artiklerne er peer reviewed. 15 af 71

21 Udvælgelsen af litteraturen er foretaget ud fra en gennemgang af artikler, abstracts og bøger, der er fremkommet ved systematisk litteratursøgning i følgende databaser: I vores anden systematiske søgning til diskussionen, på henholdsvis CINAHL og PubMed, har vi anvendt bloksøgning og kædesøgning. Vores søgninger har taget udgangspunkt i vores problemformulering, samt vores inklusions- og eksklusionskriterier. Vores inklusions- og eksklusionskriterier er: - Artiklerne må højst være 5 år gamle - Artiklerne skal være på dansk eller engelsk - Artiklerne skal være peer reviewed - Artiklerne skal være tilgængelige i fuld tekst Vi anvendte vores søgeord i henholdsvis CINAHL hvor vi søgte i CINAHL headings, og i PubMed hvor vi søgte i MesH. Vi har vertikalt kombineret søgeordene i hver kolonne med OR, for at få en bredere søgning. Ved hjælp af bloksøgningen kombinerede vi kolonnerne horisontalt med AND i PubMed, men fandt ingen relevant litteratur, der kunne be- eller afkræfte de fund vi har ud fra interviewresultaterne. Ved samme søgning i CINAHL, fandt vi tre relevante artikler. Vi fandt artiklen Making it short? Nursing Care in Facilities for Shortterm Stays ved at kombinere blok 1 og 4 horisontalt (bilag 6). Artiklerne "What to know and how to get to know? A fieldwork study outlining the understanding of knowi 6ng the patient 16 af 71

22 in facilities for short-term stay" og "Graduate nurses eperiences of developing trust in the nurse patient relationship" fandt vi ved at kombinere blok 1, 2 og 3 horisontalt (bilag 6). Søgehistorikken er vedhæftet som bilag Analyse 7.1 Samarbejde i det korte møde I dette afsnit vil vi analysere indholdet af informanternes oplevelser af Håb og forventninger, Relation og Samarbejde Håb og forventninger Joyce Travelbee definerer håb som en mental tilstand, der er karakteriseret ved ønsket om at opnå et mål, kombineret med en grad af forventning om, at det der eftertragtes, er opnåeligt (23) s. 107). Samtidig er håb knyttet til afhængighed af andre og er fremtidsorienteret. Desuden er håb forbundet med valg og at ønske, samt tillid og mod. (23) s ) Flere af informanterne gav under interviewet udtryk for hvilke forventninger, de havde til sygeplejersken under deres besøg. Da samtalen med informant 5 faldt på, om han havde nogle forventninger til sygeplejersken, udtalte han: Nej overhovedet ikke.. Informant 6 bekræftede, at han ligeledes ikke havde nogle forventninger til sygeplejersken: Og så forventer jeg bare at få en god behandling.. Vi kan udlede, at informanterne ikke havde forventninger til sygeplejersken når de var på øjenambulatoriet, andet end at få en god behandling. Dette kan skyldes, at informanterne ved tidligere besøg har fået opfyldt deres forventninger til sygeplejersken, og dermed ved at sygeplejersken er der for ham, når han har brug for det. Joyce Travelbee argumenterer for at sygeplejersken skal hjælpe den syge og være villig til at tale om hans bekymringer og vanskeligheder som han selv ser dem, så hun kan hjælpe patienten med at få opfyldt hans forventninger. Al pleje skal udføres uden at sygeplejersken bliver bedt om det, og er hun i tvivl, skal hun høre patienten om hvad han har brug for. (23) s ) Da informanterne ikke havde forventninger til sygeplejerskerne, kan det skyldes at sygeplejerskerne formår at yde den pleje informanterne havde brug for, uden at de bad om det. Informanterne var inde i et længerevarende behandlingsforløb, og har derfor erfaring med at sygeplejerskerne opfyldte deres håb og forventninger under deres tidligere behandlinger. Dette erfarede informanterne ved at sygeplejerskerne benyttede sig af Travelbee s teori, ved at 17 af 71

23 hun talte med informanten om hans eventuelle bekymringer og vanskeligheder, hvilket kunne skabe tryghed og tillid. Trygheden og tilliden til sygeplejersken, kan medføre at informanterne ikke havde nogen forventninger til fremtidige besøg Relation Ifølge sygeplejerskerne Nina Jahren Kristoffersen og Per Nortvedt, er en god relation kendetegnet ved tryghed og tillid, og ligeledes ved at sygeplejersken viser at hun er til at stole på og er fleksibel. (19) s. 171) Til spørgsmålet om, det var den samme sygeplejerske han var tilknyttet ved hvert besøg, udtalte informant 1: Nej jeg synes i grunden det har været skiftende og de er nemme og flinke og tager sig pænt af os gamle derinde, det synes jeg. og uddybede med: For de er ret gode til at håndtere tingene herinde.. Informant 5 bekræftede informant 1 s udtalelse: Det har været forskellige hver gang, men de har været lige søde alle sammen. Informanterne gav udtryk for, at det ikke har nogen betydning for dem, at det ikke var den samme sygeplejerske de var tilknyttet ved hvert besøg, da alle sygeplejerskerne var flinke. Dette kunne også ses ud fra informant 2 s udtalelse: Jamen jeg kan sige under et, at sygeplejerskerne er altid søde og venlige.. Vi fik indtrykket af, at informanternes forventninger om relationen til sygeplejersken i det korte møde bliver opfyldt, uanset hvilken sygeplejerske de var tilknyttet. Dette ses ved, at informanterne var enige om at relationen til sygeplejersken i det korte møde var god, til trods for at nogle af informanterne fortalte at de var tilknyttet forskellige sygeplejersker ved hvert besøg. Ifølge Kari Martinsen skal man som professionel i en relation, vove at være menneske, hvilket hun beskriver som en personorienteret professionalitet. Dette handler om at sygeplejersken har en forståelse for, at hun er en del af en sammenhæng, der kræver noget af hende. Yderligere mener Martinsen at for at få en relation, skal man udvise en interesse for hinanden, ved at være oprigtigt interesseret i den anden. (24) s. 14) Ud fra informanternes udtalelser kan det tolkes, at relationen var tilfredsstillende for informanterne, da sygeplejerskerne var gode til at se mennesket bag sygdommen, og viste interesse for informanterne. 18 af 71

24 Relationen til sygeplejerskerne blev måske etableret tidligere i forløbet, da informanterne jævnligt kom på øjenambulatoriet, hvilket ses ved informant 4 s udtalelse: Jeg er fast inventar herude Samarbejde Da samtalen kom ind på emnet om samarbejdet med sygeplejersken i det korte møde, fortalte informant 1: Aj, altså, jamen de er så dygtige, simpelthen så gode og flinke, hele flokken. Vi fik indtrykket af, at informant 1 oplevede et godt samarbejde med sygeplejerskerne, fordi sygeplejerskerne var flinke, og samtidig var dygtige til deres gøremål. For at patienten oplever et godt samarbejde med sygeplejersken, er det ifølge Joyce Travelbee vigtigt at der etableres et menneske-til-menneskeforhold. En egenskab ved menneske-tilmenneske forholdet er, at både sygeplejersken og den syge opfatter og forholder sig til hinanden som unikke mennesker, i stedet for som sygeplejerske og patient (23) s. 155). Menneske-til-menneske forholdet er en gensidig proces, og kræver at begge parter er med til at etablere forholdet (23) s. 161). Ved at informanten udtalte, at alle sygeplejerskerne var dygtige til deres arbejde, så han sygeplejerskerne som unikke mennesker. Informant 1 fortalte yderligere om hans oplevelse af samarbejdet med sygeplejersken: ( ) de er gode til tage hånd om os herinde.. Dette var et udtryk for, at informanten var tilfreds med sygeplejerskerne på øjenambulatoriet, og at de så informantens forskellige behov. Ifølge Løgstrup har den enkelte aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd (25) s. 25). Med dette menes, at man altid tilbyder noget af sig selv, i mødet med et andet menneske. Det virkede til at informanterne oplevede at samarbejdet med sygeplejerskerne var godt, samt at de oplevede at sygeplejerskerne tog sig godt af dem. Nogle af informanterne udtrykte, at sygeplejerskerne arbejdede pr. rutine ved deres besøg, og informant 2 udtrykte det på følgende måde: Det foregår ligesom det plejer, det er noget rutine ( ). Selvom at informanten udtalte, at han oplevede at sygeplejerskerne arbejdede pr. rutine, virkede han tilfreds med den sygepleje, som sygeplejersken ydede ved hans besøg. Rutine er ifølge den Danske ordbog en vanepræget, mekanisk udførelse af en bestemt opgave, som man har udført mange gange før (26). 19 af 71

25 Den erfarende sygeplejerske Elsebeth Poulsen, som er sygeplejerske på børneafdelingen på Aalborg Universitetshospital, udtaler om rutine: Det er særdeles vigtigt, at vi hele tiden får udviklet vores sygepleje, og det bliver aldrig bare rutine (20). Med dette tolker vi, at Poulsen mener at sygeplejen ikke må blive rutine. Nogle af informanterne nævnte i interviewet, at samarbejdet med sygeplejersken var godt, men de udtrykte at sygeplejerskernes arbejdsgang var rutine. Hvis informanterne oplevede at deres besøg på ambulatoriet var rutine for sygeplejerskerne, kan det betyde at de ikke følte sig set og hørt, og det kan gå ud over deres tryghed og derved også tilliden til sygeplejerskerne. 7.2 Tiden i det korte møde Vi vil i dette afsnit analysere informanternes oplevelser til tidsperspektivet med sygeplejersken i det korte møde, samt informanternes holdning til fremtidens sygehus Tid Tidsperspektivet i samarbejdet mellem patient og sygeplejerske kan være kort. Informant 4 fortalte under interviewet om, hvor lang tid han havde med sygeplejersken under dagens besøg: Jamen der har jeg nok haft kontakt med en sygeplejerske i 10 minutter. (...) Det er jo i to omgange.. Informant 6 bekræftede informant 4 s udtalelse om tidsperspektivet: Højst 10 minutter ( ) Jamen det er jo passende, for jeg får jo ordnet det jeg skal, og så er det jo det. Vi fik en fornemmelse af, at informanterne var tilfredse med den tid de havde med sygeplejersken. Kari Martinsen mener, at den tidsstruktur der dominerer nutiden og fremtidens sundhedsvæsen, kan give omsorgen trange kår. Hun sætter spørgsmålstegn ved, om sygeplejersken i det korte møde med patienten er i stand til at engagere og involvere sig i den enkelte patient, eller om tiden gør at sygeplejersken kun har tid til overfladiske relationer. (27) s ). Med dette siger Martinsen, at det er vigtigt at sygeplejersken tager tiden og holder den i rummet, hvilket betyder at sygeplejersken skal lade sine langsomme erfaringskundskaber træde lige så meget i kraft, som de hurtige kundskaber. Informant 4 fortalte under interviewet at han var tilfreds med den tid, som han havde sammen med sygeplejersken: Den var fin. Den var okay. Det var ligesom det plejer. 20 af 71

26 Dette tydede på, at sygeplejerskerne var dygtige til at lade sig styre af den virkelige tid, frem for den objektive tid. Ifølge Martinsen bør den virkelige tid være styrende for sygeplejerskernes arbejde, da den findes i kroppen som erfaret og oplevet tid, og giver mulighed for, at vi er fælles om noget i situationen. (28) s. 135) Det vil sige, at når sygeplejerskerne er i stand til dette, kan det skyldes at de har stor erfaring, idet den virkelige tid er erfaret tid, og at de derfor kan være til stede i det korte møde med patienten. Ingen af informanterne var dog tilknyttet andre ambulatorier, og havde derfor ikke tilsvarende oplevelser, som de kunne holde tidsperspektivet ved deres besøg op imod Fremtidens sygehus Informanterne blev under interviewet spurgt om, hvad de syntes om, at fremtidens sygehus ville få færre sengepladser, og samtidig arbejde hen imod, at patienter i større grad skal gå til ambulante behandlinger. Informant 4 sagde: Det synes jeg sådan set godt om. Folk de, man skal jo hjem lige så hurtigt som man kan. ( ) Man behøver jo ikke bruge et dyrt sygehus til opbevaring af folk. Det tydede på, at informant 4 var tilfreds med at fremtidens sygehus vil få flere ambulante behandlinger, frem for indlæggelser. I år 2007 viste en OECD-undersøgelse, at de danske sygehuse er nogle af verdens mest effektive, og dette skyldes blandt andet, at vi i Danmark er rigtig gode til de ambulante behandlinger. Udgangspunktet for fremtidens sygehusvæsen bliver, at patienter bør behandles ambulant, og indlæggelse kun skal ske, såfremt der ikke er andre muligheder. (21) s. 2) Det kan herved tolkes at informanten var tilfreds med den kommende opbygning af fremtidens sygehuse, hvor den ambulante behandling kommer i fokus. Informant 1 bekymrede sig for, hvordan de ambulante behandlinger vil foregå, frem for indlæggelsesforløbene, på fremtidens sygehuse: Nej, jeg, jeg er bange for at det ikke bliver så behageligt fremover ( ) jeg synes det er tilpas med som det er nu.. Informant 1 s bekymringer angående den nye struktur på fremtidens sygehus, kan f være pga. at der vil komme mere fokus på de ambulante behandlinger, og derved en kortere kontakt med sygeplejersken. Når informant 1 nævnte at han var tilfreds med hvordan det er nu, kan det tolkes at han foretrækker at have en længerevarende kontakt med sygeplejersken, da det får ham til at føle sig tryg. 21 af 71

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Sygeplejerskens inddragelse af patienten med særligt fokus på deltagelse så patientens empowerment styrkes

Sygeplejerskens inddragelse af patienten med særligt fokus på deltagelse så patientens empowerment styrkes Opgaveløsere: 169755 Gitte Højriis Jensen 120354 Katrine Raaby Qvist Klasse & gruppe: 11 II C Modul: Modul 14 Opgave: Bachelorprojekt Antal tegn: 79.818 Vejleder: Tine Glasscock Aflevering: 29-12-2014

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på S2 - DAG DERMATO-VENEROLOG. S Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skelerose Ambulatorium, Viborg Neurologisk Afdeling N Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder Amb ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hofte Amb ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Bilag E Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen er at kvalificere den studerende

Læs mere

Sygehuset pakket ind i sne, lige før det bliver rigtig mørkt.

Sygehuset pakket ind i sne, lige før det bliver rigtig mørkt. Sygehuset pakket ind i sne, lige før det bliver rigtig mørkt. Turen til Norge, Mo i Rana Jeg havde glædet mig meget til at komme til Norge i min specialepraktik. Jeg ville gerne udnytte muligheden, at

Læs mere

Projekt vedr. sygeplejerskers overtagelse af udførelse af knoglemarvsundersøgelser Hæmatologisk Ambulatorium, Vejle Sygehus

Projekt vedr. sygeplejerskers overtagelse af udførelse af knoglemarvsundersøgelser Hæmatologisk Ambulatorium, Vejle Sygehus Projekt vedr. sygeplejerskers overtagelse af udførelse af knoglemarvsundersøgelser Hæmatologisk Ambulatorium, Vejle Sygehus 1. Titel Reorganisering i Hæmatologisk Ambulatorium; Sygeplejersker overtager

Læs mere

Opgavekriterier Bilag 4

Opgavekriterier Bilag 4 Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier Bilag 4 - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for indlagte patienter på NK - ITA Neurokir. Afd. NK Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hjertemedicinsk amb. Skive Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Klinisk Diætist - RGR Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Kort & Godt. - det korte møde med patienten hvordan bruger vi tiden bedst? 9. Sygeplejesymposium Region Nordjylland 2016

Kort & Godt. - det korte møde med patienten hvordan bruger vi tiden bedst? 9. Sygeplejesymposium Region Nordjylland 2016 9. Sygeplejesymposium Region Nordjylland 2016 Kort & Godt - det korte møde med patienten hvordan bruger vi tiden bedst? Karin Bundgaard Akutcentret Aarhus Universitetshospital PRÆSENTATION 2 RAMMEN SÆTTES

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Kirurgisk Dagkirurgi Herning Kirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 09-05-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Resume af ph.d. afhandling Baggrund Patienter opfattes i stigende grad som ressourcestærke borgere,

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børn Amb Ortopædkirurgisk E Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Knæ- og hofte ambulatorium Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på FERTILITETSKLINIK Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Y Aarhus Universitetshospital 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på LUCA Lungemedicinsk Afdeling LUB Aarhus Universitetshospital 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Den pårørende som partner

Den pårørende som partner Materialet skal støtte en mere aktiv inddragelse af de pårørende Vi har tænkt materialet som en støtte for de ledelser, der i højere grad ønsker at inddrage de pårørende i udredning og behandling. Vi har

Læs mere

Kritisk læsning af kvalitative studier Oversat fra: Critical Appraisal Skills Programme (CASP) Making sense of evidence

Kritisk læsning af kvalitative studier Oversat fra: Critical Appraisal Skills Programme (CASP) Making sense of evidence Kritisk læsning af kvalitative studier Oversat fra: Critical Appraisal Skills Programme (CASP) Making sense of evidence Public Health Resource Unit 2002 http://www.phru.nhs.uk/casp/critical_appraisal_tools.htm

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Forord Forord Hvem er bogen for?

Forord Forord Hvem er bogen for? Forord Forord 11 Meget hurtig var jeg til at sige ja, da en ven spurgte mig, om jeg ville skrive denne bog. Der er så meget at sige om de svære samtaler, der findes så mange måder at sige det på. Medierne

Læs mere

Bachelorprojekt juni 2012 VIA University College - Sygeplejerskeuddannelsen i Randers Kathrine Olesen & Ann-Sofie Kroer Rygaard

Bachelorprojekt juni 2012 VIA University College - Sygeplejerskeuddannelsen i Randers Kathrine Olesen & Ann-Sofie Kroer Rygaard Forord Fælles En stor tak til det hospice, der indvilligede i at være en del af vores projekt og satte os i kontakt med pårørende til afdøde terminale cancerpatienter. Derudover skal der også lyde en stor

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Medicinsk Ambulatorium, Herning Medicinsk Afdeling (Herning/Ringkøbing) Hospitalsenheden

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Endokrinologisk Klinik - Randers Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Rapport interview patient og pårørende, efteråret 2015. Anæstesiologisk afdeling. 1.0 Baggrund. 2.0 Praktisk gennemførsel

Rapport interview patient og pårørende, efteråret 2015. Anæstesiologisk afdeling. 1.0 Baggrund. 2.0 Praktisk gennemførsel Rapport interview patient og pårørende, efteråret 2015 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk

Læs mere

Sygeplejefaglig referenceramme

Sygeplejefaglig referenceramme Professionalisme, holdninger & værdier i sygeplejen Sygeplejefaglig referenceramme sygehuslillebaelt.dk Sygeplejefaglig referenceramme 1. INDLEDNING De ledende sygeplejersker og kliniske sygeplejespecialister

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ- og sår-ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1 STIGNING I ANTALLET AF ÆLDRE. 3 BILAG 2 STIGNING I ÆLDRE ETNISKE MINORITETER. 8 BILAG 6 BREV TIL ERGOTERAPEUT.

INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1 STIGNING I ANTALLET AF ÆLDRE. 3 BILAG 2 STIGNING I ÆLDRE ETNISKE MINORITETER. 8 BILAG 6 BREV TIL ERGOTERAPEUT. BILAGSMAPPE INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1 STIGNING I ANTALLET AF ÆLDRE... 3 BILAG 2 STIGNING I ÆLDRE ETNISKE MINORITETER... 4 BILAG 3 FREMSKRIVNING AF ÆLDRE ETNISKE MINORITETER... 5 BILAG 4 ANTAL TYRKISKE

Læs mere

Ambulante patienters forventninger og behov, samt sygeplejerskers mulighed for at imødekomme disse

Ambulante patienters forventninger og behov, samt sygeplejerskers mulighed for at imødekomme disse Bachelorprojekt Ambulante patienters forventninger og behov, samt sygeplejerskers mulighed for at imødekomme disse Ambulatory patients epectations and needs and nurses opportunity to meet these Tina Vilslev

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ-Ambulatoriet Ortopædkirurgisk afdeling Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Metoder til inddragelse af patienter Af Louise Nordentoft og Line Holm Jensen

Metoder til inddragelse af patienter Af Louise Nordentoft og Line Holm Jensen Metoder til inddragelse af patienter Af Louise Nordentoft og Line Holm Jensen 1. Innovativ patientinddragelse på to brystkirurgiske afdelinger Projektet Innovativ patientinddragelse skal være med til gøre

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for planlagt indlagte patienter på. Akutafdeling Hospitalsenheden Vest

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for planlagt indlagte patienter på. Akutafdeling Hospitalsenheden Vest REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for planlagt indlagte patienter på Akutafdeling Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Afsnit D9 Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa Den Landsdækkende

Læs mere

Sygeplejerskernes oplevelser og erfaringer

Sygeplejerskernes oplevelser og erfaringer Sygeplejerskernes oplevelser og erfaringer Professionshøjskolen Metropol Bacheloropgave Marie Møller Nygaard, 675224 Kristina Damm Hansen, 675527 Vejleder: Lotte Evron Afleveret den 01.06.15 Hold: F 2012

Læs mere

Forældrekompetenceundersøgelser i CAFA

Forældrekompetenceundersøgelser i CAFA Forældrekompetenceundersøgelser i CAFA Denne artikel beskriver, hvordan forældrekompetenceundersøgelser gennemføres i CAFA. Indledningsvis kommer der lidt overvejelser om betegnelsen for undersøgelsestypen,

Læs mere

Interview i klinisk praksis

Interview i klinisk praksis Interview i klinisk praksis Videnskabelig session onsdag d. 20/1 2016 Center for forskning i rehabilitering (CORIR), Institut for Klinisk Medicin Aarhus Universitetshospital & Aarhus Universitet Hvorfor

Læs mere

Interview med Gunnar Eide

Interview med Gunnar Eide Interview med Gunnar Eide Gunnar Eide er Familieterapeut fra Kristianssand i Norge. Han har i mange år beskæftiget sig med børn som pårørende og gennemført gruppeforløb for børn. Hvordan taler jeg med

Læs mere

L Æ R I N G S H I S T O R I E

L Æ R I N G S H I S T O R I E LÆRINGS HISTORIE LÆRINGS HISTORIE Kom godt i gang Før I går i gang med at arbejde med dokumentationsmetoderne, er det vigtigt, at I læser folderen Kom godt i gang med værktøjskassen. I folderen gives en

Læs mere

Indstillinger til. Patienternes Pris 2015 Psykiatrien

Indstillinger til. Patienternes Pris 2015 Psykiatrien Indstillinger til Patienternes Pris 2015 Psykiatrien Forord Region Nordjylland og Patientinddragelsesudvalget ønsker at få tilfredsheden frem. Derfor er Patienternes Pris stiftet. Indstillingerne fortæller

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS)

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) København, Forår 2015 Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) Master i specialpædagogik Formål: På dette modul arbejder den studerende med teori og metoder inden for specialpædagogikken med henblik på at behandle

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Dagkirurgi drift, ortopædi Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Horsens 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) Fælledvej indgang 42 4200 Slagelse Tlf. 58 55 93

Læs mere

Transskription af interview med Hassan den 12. november 2013

Transskription af interview med Hassan den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Bilag J Transskription af interview med Hassan den 12. november 2013 Kursiv:

Læs mere

KOL. Kompetencecenter. Rådgivning telefonen

KOL. Kompetencecenter. Rådgivning telefonen KOL Kompetencecenter Rådgivning telefonen Rådgivning Anonym og uvildig rådgivning til både borgere med KOL og sundhedsprofessionelle, der arbejder indenfor området. Åben alle hverdage kl. 8-15 Borgerne

Læs mere

Hjemmebehandling med kemoterapi til patienter med knoglemarvskræft

Hjemmebehandling med kemoterapi til patienter med knoglemarvskræft Hjemmebehandling med kemoterapi til patienter med knoglemarvskræft - En konkret forsøgsordning med behandling i eget hjem På billedet ses de udekørende sygeplejersker Heidi Bøgelund Brødsgaard, Susanne

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på gastroenterologi for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 26.02-05.03 2015

Evaluering af klinikophold med fokus på gastroenterologi for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 26.02-05.03 2015 Evaluering af klinikophold med fokus på gastroenterologi for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 26.02-05.03 2015 Antal tilbagemeldinger: 155 ud af 167 mulige 1: Oplevede du, at personalet i klinikken

Læs mere

DEN ÆLDRE MEDICINSKE PATIENT EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER

DEN ÆLDRE MEDICINSKE PATIENT EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER DEN ÆLDRE MEDICINSKE PATIENT EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER RESUMÉ Denne undersøgelse giver et indblik i, hvordan fem informanter oplever at få et opfølgende hjemmebesøg af en hjemmesygeplejerske

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på ENDOSKOPISK AMBULATORIUM GASTROENTEROL. AFD. L Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til Norge: Navn: Charlotte Lilbæk Meldgaard Hjem-institution: VIA University College Viborg Holdnummer: 164939 Værts-institution/Universitet: Høgskolen Gjøvik Praktikplads/Hospital:

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Bredebo Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på D4A Børnemodtagelsen - RRA Børneafdelingen Regionshospitalet Randers og Grenaa 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af et

Læs mere

Synlige tatoveringer og relationen Visible tattoos and the relation

Synlige tatoveringer og relationen Visible tattoos and the relation Synlige tatoveringer og relationen Visible tattoos and the relation University College Nordjylland Stinne Holstejn Johansen Stine Holt Dinesen Sygeplejeuddannelsen Dato: 06.06.2013 Vejleder: Jette Cortnum

Læs mere

Anette Lund, HC Andersen Børnehospital

Anette Lund, HC Andersen Børnehospital FAMILIE AMILIE-CENTRERET SYGEPLEJE 1 Undervisning sygeplejerskeuddannelsen Valgmodul 13 D. 30 august 2011 Anette Lund, HC Andersen Børnehospital INDHOLD Hvorfor tale om familiecentreret sygepleje Baggrund

Læs mere

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen August 2014 Indledning og baggrund Sundhed og Omsorg har på baggrund af en målsætning fra dialogbaserede

Læs mere

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid Baggrund for og beskrivelse af projektet har en hel del medarbejdere, der allerede er fyldt 50 år. Vi har haft dette projekt i ældreplejen, da vi har et ønske om at blive en attraktiv arbejdsplads, også

Læs mere

Dilemmaer i den psykiatriske hverdag Sprog, patientidentiteter og brugerinddragelse. Agnes Ringer

Dilemmaer i den psykiatriske hverdag Sprog, patientidentiteter og brugerinddragelse. Agnes Ringer Dilemmaer i den psykiatriske hverdag Sprog, patientidentiteter og brugerinddragelse Agnes Ringer Disposition Om projektet Teoretisk tilgang og design De tre artikler 2 temaer a) Effektivitetsidealer og

Læs mere

Metoderne sætter fokus på forskellige aspekter af det indsamlede materiale.

Metoderne sætter fokus på forskellige aspekter af det indsamlede materiale. FASE 3: TEMA I tematiseringen skal I skabe overblik over det materiale, I har indsamlet på opdagelserne. I står til slut med en række temaer, der giver jer indsigt i jeres innovationsspørgsmål. Det skal

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for akut indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN Samtaleguiden 36 Samtaleguiden er lavet primært til unge, der ryger hash. Som vejleder, mentor m.fl. kan du bruge Samtaleguiden som et fælles udgangspunkt i samtalen med den unge. Du kan dog også blot

Læs mere

Lejrskolen. en autentisk lejrskole gav en kick-start. Af Birthe Mogensen, lærer, og Birgitte Pontoppidan, lektor

Lejrskolen. en autentisk lejrskole gav en kick-start. Af Birthe Mogensen, lærer, og Birgitte Pontoppidan, lektor Lejrskolen en autentisk lejrskole gav en kick-start Af Birthe Mogensen, lærer, og Birgitte Pontoppidan, lektor 14 Lejrskolen er et eksempel på et forsøgsskoleinitiativ, der blev udviklet i et gensidigt

Læs mere

Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016. Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune

Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016. Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016 Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Konklusion... 4 Præsentation af målgruppen for Den Gule Dør...

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til England: Navn: Pernille Paulsen Evt. rejsekammerat: - Hjem-institution: VIAUC Thisted Holdnummer: STS2010 Rapport fra udvekslingsophold Værts-institution/Universitet: Southampton University

Læs mere

Få en dialog om din klage

Få en dialog om din klage Få en dialog om din klage Patienter og personale overvejende positive, viser undersøgelser af det nye tilbud om en samtale Af Karen Stage Fritsen og Line Holm Jensen Siden 1. januar 2011 har patienter,

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Patienthotel Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Silkeborg 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Spil om LEDELSE. Rigtig god fornøjelse!

Spil om LEDELSE. Rigtig god fornøjelse! Alle virksomheder har medarbejdere, som ledes af ledere. Derfor spørger både ledere og medarbejdere sig selv, hvad effektiv ledelse egentlig er og hvad det består af. Undersøgelser har samtidig vist, at

Læs mere

Frafald et vildt problem af Helle Brok, leder VIA UC Psykomotorikuddannelsen. Indholdsfortegnelse. Kvalitetssikring en nødvendighed.

Frafald et vildt problem af Helle Brok, leder VIA UC Psykomotorikuddannelsen. Indholdsfortegnelse. Kvalitetssikring en nødvendighed. 1 Frafald et vildt problem af Helle Brok, leder VIA UC Psykomotorikuddannelsen Indholdsfortegnelse Kvalitetssikring en nødvendighed... 1 Baggrund... 1 Problemformulering... 1 To måder at evaluerer på...

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Klinik Medicin Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Syn på læring og overordnet tilrettelæggelse...

Læs mere

Samlet status. Månedsopdeling. Angiv dit køn. Distribueret. Nogen svar. Gennemført 100% Frafaldet 0% 25% 50% 75% 100% Oktober 2013.

Samlet status. Månedsopdeling. Angiv dit køn. Distribueret. Nogen svar. Gennemført 100% Frafaldet 0% 25% 50% 75% 100% Oktober 2013. Samlet status Ny % Distribueret % Nogen svar % Gennemført % 7 Frafaldet % Månedsopdeling % % % 7% % Oktober % November % December % nuar % Februar % Marts % April % Maj 9% Juni 7% 8 Juli August % September

Læs mere

Feedback til modul 4 studerende En undersøgelse af om Skema til daglig refleksion over sygeplejeinterventioner

Feedback til modul 4 studerende En undersøgelse af om Skema til daglig refleksion over sygeplejeinterventioner Feedback til modul 4 studerende En undersøgelse af om Skema til daglig refleksion over sygeplejeinterventioner har opfyldt sit formål Kliniske vejledere Britta Drostby og Gry Tange 22. december 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for akut indlagte patienter på Patienthotel Overafd. Aarhus Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Læringsmå l i pråksis

Læringsmå l i pråksis Læringsmå l i pråksis Lektor, ph.d. Bodil Nielsen Danmarks Evalueringsinstitut har undersøgt læreres brug af Undervisningsministeriets faghæfter Fælles Mål. Undersøgelsen viser, at lærernes planlægning

Læs mere

Generelle oplevelser, tanker, spørgsmål og forslag fra KIU s medlemmer / bestyrelse:

Generelle oplevelser, tanker, spørgsmål og forslag fra KIU s medlemmer / bestyrelse: Symposium om ovariecancer den 24. november 2005 kan overlevelsen forbedres? Udfordringer i patientforløbet: Jeg er en af de kvinder, som dagen i dag handler om. Mit navn er Bitten Dal Spallou. Jeg er formand

Læs mere

Sådan giver vi vejledning i verdensklasse Ca. 2 timer

Sådan giver vi vejledning i verdensklasse Ca. 2 timer Vejledning i verdensklasse Sådan giver vi vejledning i verdensklasse Ca. timer Det skal vi tale om i dag Vi skal tale om, hvordan vi bliver endnu bedre til at vejlede. Undervejs kommer der øvelser og eksempler

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 275 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Tilsynsrapport, Piletræet, 2009

Tilsynsrapport, Piletræet, 2009 Kapitel 1: Indledning... 2 Lovgivning og målsætning... 2 Faktuelle oplysninger... 2 Kapitel 2: Tilsynets helhedsindtryk... 3 Kapitel 3: Relationer... 3 Kapitel 4: Pædagogisk praksis... 3 Kapitel 5: Ledelse...

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 1 Om rapporten Denne rapport præsenterer resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt de borgere, der i perioden den 1.

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på AMBM Medicinsk ambulatorium - RGR Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-04-2012 Den Landsdækkende

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Sammenskrivning af gruppearbejde fra vejledertræf foråret 2011.

Sammenskrivning af gruppearbejde fra vejledertræf foråret 2011. Sammenskrivning af gruppearbejde fra vejledertræf foråret 2011. Generelt opleves, at målgruppen har ændret sig de sidste år. Eleverne er blevet yngre og en del af dem, har personlige problemer at slås

Læs mere

Bilag 1 - Søgeprotokol

Bilag 1 - Søgeprotokol Bilag 1 - Søgeprotokol Søgeord: Non technical skills AND ( nursing OR nurse ) AND patient safety AND ( cardiac arrest OR cardiac output OR heart failure ) AND acute Udvælgelseskriterier Database søges

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Juridiske retningslinjer for prøver Indhold Retningslinjer for deltagelse eller inddragelse af patienter i interne kliniske prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen Odense... 3 Retningslinjer

Læs mere

At være censor på et bachelorprojekt. En kort introduktion til censorrollen.

At være censor på et bachelorprojekt. En kort introduktion til censorrollen. At være censor på et bachelorprojekt En kort introduktion til censorrollen. Hvad er bachelorprojektet og baggrunden for det? Den studerende er næsten færdig med uddannelsen til maskinmester, men kan være

Læs mere

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler For at springe frem og tilbage i indtastningsfelterne bruges Piletasterne-tasten, op/ned (Ved rækken publikationsår/volume/nummer og side brug TAB/shift-TAB)

Læs mere

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Organisation S. 4 Afdelingsledelsen S. 4 Afsnitsledelsen S. 4 Organisationsplan for Hæmatologisk afsnit S. 4

Læs mere