Pensionspenge i Afrikansk Landbrug. Danske pensionskasser investeringer, CSR-politikker og praksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pensionspenge i Afrikansk Landbrug. Danske pensionskasser investeringer, CSR-politikker og praksis"

Transkript

1 Pensionspenge i Afrikansk Landbrug Danske pensionskasser investeringer, CSR-politikker og praksis Undersøgelse Af Søren Henriksen & Sarah Dieckmann Oktober 2014

2

3 Copyright 2014 DanWatch Alle rettigheder forbeholdt Forfattere: Søren Henriksen & Sarah Dieckmann Researchere: Søren Henriksen & Sarah Dieckmann Denne rapport er baseret på en undersøgelse af DanWatch. Undersøgelsen er udført i overensstemmelse med DanWatchs etiske principper og internationale presseetiske retningslinjer. DanWatch er ansvarlig for rapportens indhold. Rapporten er finansieret af CARE Danmark, Mellemfolkeligt Samvirke og Folkekirkens Nødhjælp. DanWatch er et uafhængigt medie- og researchcenter, der undersøger virksomheders påvirkning af mennesker og miljø globalt. DanWatch tilskriver sig nationale og internationale regler og principper for god presseskik- og etik, herunder Medieansvarsloven (Danmark) og International Federation of Journalists Declaration of Principles on the Conduct of Journalists (internationalt). Se vores hjemmeside for mere information:

4 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Resume og resultater... 4 Metode... 5 Overblik over investeringer i afrikansk landbrug... 5 Screening af danske pensionskasser investeringer... 6 CSR-politikker og Åbenhed... 6 Investeringer i Afrikansk landbrug... 8 Overblik over landbrugsinvesteringsfonde globalt... 8 Danske investeringer i landbrugsfonde... 8 Pensionskassernes CSR-politikker og åbenhed om investeringer...11 Åbenhed...11 Retningslinjer for ansvarlige investeringer...12 Særlige retningslinjer for landbrugsinvesteringer...15 Investorers CSR-praksis...15 Danske investorers CSR-styring på landbrugsinvesteringer...20 IFU - Investeringsfonden for Udviklingslande...20 PensionDanmark...23 Danica...24 PKA...25 SilverStreet...26 Bilag...30 Bilag 1 - Identificerede fonde...30 Bilag 2 - IFU s aktive landbrugsprojekter

5 Indledning Afrikansk landbrug har oplevet en stigende global interesse fra investorer. 1 Investeringsfonden for Udviklingslandes (IFU) planer om en ny investeringsfond med fokus på landbrug kan ses som en del tendensen, selvom fondens fokus bliver bredere end Afrika og med en højere BNI per capita grænse end IFU s øvrige investeringer. Investeringerne i landbrug har medført en omfattende international diskussion om påvirkningen på lokalsamfund og de lokale økonomier. Denne rapport er et forsøg på at skabe et overblik over omfanget af de danske pensionskassers investeringer i landbrug i Afrika, og pensionskassernes CSR-styring på disse projekter. Ud over investeringer omfatter screeningen af pensionskasserne også deres åbenhed; deres politikker og retningslinjer for ansvarlige investeringer; hvorvidt disse gælder for eksterne forvaltere; samt hvilken type kontrol pensionskasserne fører med investeringerne. Resume og resultater DanWatch har identificeret og kort beskrevet 25 globale fonde, der investerer direkte i landbrug og afledte aktiviteter i Afrika, med en samlet størrelse på mere end 3,5 mia. USD. Billedet er dog næppe dækkende, da private equity-fonde 2 er omgærdet af en del lukkethed. Det skyldes formentlig at åbenhed og deling af informationer hænger sammen med markedsføring, og dette er kun relevant i fondenes opstartsfase, hvor der kan være behov for at tiltrække investorer, og i exit-fasen, hvor investeringerne skal sælges. I de år hvor fondenes midler investeres og drives er fondene til gengæld i konkurrence med hinanden og har ingen interesse i at dele informationer. En væsentlig del af de fundne fonde profilerer sig med et udviklingsperspektiv, nogle er erklærede non-profit, mens andre har en mere ren businessprofil. Fordelingen er dog næppe repræsentativ jævnfør ovenstående pointe om den udbredte lukkethed, der med rimelighed må kunne forventes større blandt fonde uden en social profil. Af de danske pensionskasser har kun tre investeret i afrikansk landbrug, og alle i den samme, nemlig fonden SilverStreet Private Equity Strategies SICAR - Silverlands Fund der bestyres af Silverstreet Capital (herefter skelnes der ikke mellem fonden og fondsbestyreren, og de benævnes SilverStreet). PKA, PensionDanmark og Danica har samlet givet investeringstilsagn på 762 mio. kr. til fonden. De danske pensionskassers investeringer udgør således cirka halvdelen af de 214 mio. USD, fondens investorer har skudt i fonden. Ud over den store andel af fondskapitalen har flere af de danske investorer spillet en rolle i selve udformningen af SilverStreets investeringspolitik. PKA og IFU har som tidlige investorer været med til at udforme og godkende SilverStreet investment code og sikre overensstemmelse med egne politikker. Netop overensstemmelsen med IFU s retningslinjer for ansvarlige investeringer fremhæves af PensionDanmark, som en garanti for ansvarlighed. Fondens politik for ansvarlige investeringer er formentlig en væsentlig årsag til, at SilverStreet er den eneste fond med fokus på afrikansk landbrug, som de danske pensionskasser investerer i. PKA nævner specifikt, at man ikke har 1 FAO, A contribution (2011): 2 En private equity-fond investerer, på vegne af investorer, penge direkte i erhvervsdrivende virksomheder, fremfor via aktier. Afkast opnås når virksomhederne efter nogle års drift og udvikling sælges til en højere pris. 4

6 fundet andre fonde med investeringer i afrikansk landbrug, hvor man har tillid til, at investeringerne foretages og kontrolleres i overensstemmelse med PKA s egen politik. De danske pensionskasser er generelt åbne om deres investeringer, hvilket giver offentligheden mulighed for indblik i investeringerne. Alle, bortset fra en enkelt pensionskasse, ISP, offentliggør således, i varierende omfang, oplysninger om, hvilke investeringer de har via aktier. Transparensen er dog mindre udtalt, når det kommer til unoterede 3 investeringer gennem eksterne forvaltere som for eksempel SilverStreet. Alle tre pensionskasser og IFU oplyser på deres hjemmesider, at de har investeret i SilverStreet. Men pensionskasserne eller IFU har på forespørgsel ikke ønsket at oplyse, hvilke konkrete projekter de investerer i gennem Silverland, men henviser i stedet direkte til SilverStreet. Undtagelsen er PKA der, som underskriver af The Principles for Responsible Investment in Farmland, har forpligtet sig til årligt at rapportere på sine investeringer i landbrug, og selskabet offentliggør derfor i sin årlige rapport overordnede oplysninger, som land og sektor, om investeringerne. Alle pensionskasser, og IFU, henviser også direkte til SilverStreet for yderligere oplysninger om fondens SRI-politik og ESG-rapportering. Alle forventer dog at eksterne forvaltere lever op til deres standarder og retningslinjer. I forhold til SilverStreet er den direkte kontrol dog i overvejende grad overladt til fonden selv. SilverStreets ESG Oversight Officers besøger investeringerne to gange om året og rapporterer en gang årligt på ESG til investorerne. SilverStreet har desuden engageret et sydafrikansk konsulentfirma til at bistå med kontrollen. PKA og IFU har som de eneste selv besøgt enkelte af investeringerne. Metode Overblik over investeringer i afrikansk landbrug Identifikation af fonde og landbrugsinvesteringer på globalt plan Informationen om eksisterende landbrugsfonde er primært hentet fra andre studier og artikler. Desuden er der indhentet oplysninger om private equity-markedet fra en investeringsrådgiver i investeringsafdelingen i en dansk bank, samt to danske investeringsrådgivere for institutionelle investorer. Fondenes og fondsbestyrernes hjemmesider samt eventuelt informationsmateriale for fondene, der som oftest er blevet udarbejdet før fondens egentlige oprettelse, er blevet gennemgået for henvisninger til investeringer i Afrika og supplerende oplysninger. Hvis informationen har været sparsom, er der suppleret med oplysninger fra presseomtale. Screeningen omfatter fonde med direkte investeringer i afrikansk landbrug, men ikke fonde udelukkende med investeringer i børsnoterede landbrugsvirksomheder. Profilen af fonden SilverStreet bygger overvejende på interview med fondens Chief Investment Officer Silverland. Identifikationen af IFU s investeringer i landbrug er udelukkende foretaget ved gennemgang af IFU s egne beskrivelser af projekterne på IFU s hjemmeside. 3 Unoterede investeringer er investeringer der ikke foregår via aktiehandel på noterede børser. Det kan være direkte investeringer i virksomheder eller ejendomme eller via private equity-fonde. 5

7 Screening af danske pensionskasser investeringer Investeringer i landbrug Pensionskassernes offentlige beholdningslister/aktielister er blevet screenet for investeringer i de fundne fonde, men da listerne ikke er lige fyldestgørende, er pensionskasserne tillige blevet spurgt om deres aktuelle investeringer i landbrug i udviklingslande. Pensionskasserne er også blevet spurgt om de forventer at øge investeringer i landbrugsinvesteringsfonde, og hvorvidt de planlægger at investere i IFU s nye landbrugsinvesteringsfond. De 11 screenede pensionskassers har en samlet markedsandel på 61,73 % (2012). 4 De fire største selskaber sidder samlet på lidt over 50 procent af markedet. De resterende screenede selskaber har en samlet markedsandel på cirka 10 procent. ATP står, som ordning med tvungen indbetaling, uden for markedet for pensionsvirksomhed og kan derfor ikke sammenlignes på markedsandel med de ti andre pensionskasser: Pensionskasser Markedsandel PFA Pension 17,33 % Danica Pension 13,41 % Nordea Liv A/S 11,25 % PensionDanmark 8,58 % PKA 5,80 % Magistre og psykologer 2,67 % Jurister og Økonomer 1,97 % Danske civil- og akademiingeniørers 0,62 % Teknikum- og Diplomingeniører 0,29 % Jordbrug og Dyrlæger 0,29 % CSR-politikker og Åbenhed Åbenhed DanWatch har ved gennemgang af pensionskasserne hjemmesider undersøgt, hvorvidt pensionskasserne offentliggør deres beholdningslister, om de er fuldstændige, og hvorvidt eksklusionslister offentliggøres. Pensionskassernes og SilverStreets CSR-politikker Pensionskasserne er blevet bedt om at oplyse, hvorvidt de har en politik for ansvarlige investeringer, en særskilt politik for investeringer i landbrug, og om det forventes, at eksterne fonde overholder pensionskassens politik. Og i givet fald hvilken kontrol der føres med dette. For de pensionskasser, der ikke har svaret, er svarene forsøgt indhentet i selskabernes offentlige CSR-materiale. De tre pensionskasser, der har investeringer i SilverStreet, samt IFU, er telefonisk 4 Forsikring & Pension, Markedsandele (2012): sselskaber%20-%20markedsandele.pdf 6

8 og over mail blevet stillet en række uddybende spørgsmål om deres konkrete CSR-styring på landbrugsinvesteringer. SilverStreet er blevet interviewet om sin CSR-styring på investeringerne. Alle spørgsmål til pensionskasserne er givet på mail den 18/8-2014, og svarene er indløbet i perioden 18/8 til 25/8-14. Interviews med pensionskasserne og IFU er foretaget 29/08-14 til 05/ Interviewet med SilverStreet er foretaget den 05/ Investeringsterminologi SRI - Socially responsible investing DFI s - Development Finance Institutions - bruges for eksempel om IFU ESG - Environmental, Social And Governance Ekstern forvalter - forvalter investeringerne på vegne af pensionskassen, for eksempel Silverland Porteføljemanager - ansat til at rådgive om investeringsstrategien og de individuelle investeringer. 7

9 Investeringer i Afrikansk landbrug Overblik over landbrugsinvesteringsfonde globalt DanWatch har undersøgt investeringsfonde med afrikansk landbrug som investeringsfokus, og har identificeret 18 fondsbestyrere og 25 fonde, med en samlet størrelse på mere end 3,5 mia. USD. Der er dog en række forbehold i forhold til fondenes størrelser. Samme fondsmanager bestrider ofte flere fonde, og investeringerne kan gå på tværs, hvilket komplicerer overblikket. De informationer, der findes om størrelserne er desuden ofte kun target size (det ønskede kapitalmål for fonden ved opstart, fra informationsmateriale fra fondene), hvilket bidrager til usikkerheden. 5 Alle fonde er karakteriseret ved direkte investeringer i afrikansk landbrug, omend ikke nødvendigvis i primærlandbrug (dvs. selve landbruget, som det udøves på landbrugsejendommene), men også forarbejdning og infrastruktur relateret til landbrug. Fælles for alle fonde er et fokus på Subsaharisk Afrika, men ikke nødvendigvis et primært fokus. Flere fonde har således investeringer i andre verdensdele eller også i børsnoterede aktier. Flere af fondene beskriver sig selv som sociale investeringsfonde, der investerer med et udviklingsfokus, og enkelte som non-profit. Se bilag 1 for en gennemgang af de enkelte fonde, deres geografiske og sektormæssige fokus samt beløbsmæssige størrelse. Danske investeringer i landbrugsfonde Tre af de elleve screenede pensionskasser har investeringer i landbrug i udviklingslande. PKA, Danica og PensionDanmark investerer i landbrug i udviklingslande gennem SilverStreet 6. De har tilsammen givet investeringstilsagn på 762 mio. kr. til fonden. De må dog af kontraktuelle årsager ikke oplyse, hvorvidt hele tilsagnet er investeret på nuværende tidspunkt. SilverStreet har samlet 214 mio. USD fra investorer hvoraf de danske pensionskassers investeringer således udgør cirka halvdelen. Samtlige selskaber, bortset fra PFA, svarer, at de ikke har planer om at øge investeringerne i landbrug i udviklingslande. Til spørgsmålet, hvorvidt pensionskasserne har planer om at investere i IFU s nye landbrugsinvesteringsfond, er svarene dog mindre entydige. Syv ud af de 11 selskaber svarer nej. Danica oplyser, at de ikke har kendskab til fonden, mens MP Pension og Jordbrug og Dyrlæger oplyser, at de ikke har truffet nogen beslutning. PFA svarer: Vi vurderer løbende nye muligheder og kan derfor hverken be- eller afkræfte om vi på sigt vil investere i den kommende danske landbrugsinvesteringsfond. 7 Arbejdet med den nye landbrugsfond er dog også stadig i sin tidlige fase og mangler stadig endeligt tilsagn om midler fra Danida, før IFU vil rette henvendelse til pensionskasserne, med ønske om investeringstilsagn fra dem. Pensionskassernes svar skal derfor tages med et vist forbehold. 8 5 Se fodnoter ved fondsstørrelser. 6 PKA angiver desuden, at selskabet har investeret i SLM Australia Livestock Fund, men denne er ikke medtaget i oversigten, da den kun investerer i landbrug i Australien. 7 PFA, mail fra CSR-manager Mette Vadstrup, 22/ IFU, samtale med Lisbeth Erlands, 5/

10 Svarene giver ingen udtømmende forklaring på, hvorfor investeringerne i afrikansk landbrug kun er placeret gennem fonden SilverStreet. PKA nævner dog, at det ikke er manglende lyst til at investere i afrikansk landbrug, men at SilverStreet umiddelbart er den eneste fond, hvor man har haft tillid til at investeringerne bliver foretaget ansvarligt. PensionDanmark fremhæver specifikt, at fondens investeringspolitik er i overensstemmelse med IFU s retningslinjer. At PKA og IFU som tidlige investorer har været med til at udforme retningslinjerne for ansvarlige investeringer har således formentlig øget fondens appel til andre danske investorer. At kun tre pensionskasser har investeringer i afrikansk landbrug, og at samtlige selskaber, bortset fra PFA, oplyser, at de ikke har planer om at øge investeringerne, vidner formentlig også om, at landbrug, og afrikansk landbrug i særdeleshed, stadig er en relativt ny og risikabel aktivklasse. Pensionskasse Investeringer i landbrug? Navn Investe ringstils agn (mio kr.) Planer om at øge investeringer? ATP Nej Nej Nej PKA Ja SilverStreet Capital 250 Nej Nej Planer om at investere i den nye landbrugsfond? PFA Nej N/A Hverken be- eller afkræfte Danica Ja SilverStreet Private Equity Strategies Nordea Liv A/S Pension Danmark Magistre og psykologer (UNIP) Jurister og Økonomer Danske civilog akademiingen iører Teknikum- og Diplomingeni ører (ISP) 192 Nej Det er ikke en fond vi har kendskab til. Nej Nej Nej Ja SilverStreet Capital 320 Nej Nej Nej Nej Det har vi ikke besluttet Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 9

11 Jordbrug og Dyrlæger (UNIP) Nej Nej Det har vi ikke besluttet 10

12 Pensionskassernes CSR-politikker og åbenhed om investeringer Åbenhed De danske pensionskasser er generelt åbne om deres investeringer og deres politikker for ansvarlige investeringer. Alle, bortset fra pensionskassen for Teknikum og Diplomingeniører (ISP), offentliggør deres politik for ansvarlige investeringer og aktielister/beholdningsoversigt på deres hjemmesider. Hos nogle selskaber offentliggøres dog kun de internt forvaltede aktier, mens andre pensionskasser både offentliggør egne investeringer samt investeringer, der forvaltes eksternt. Åbenheden er dog mindre, når det drejer sig om unoterede investeringer, forvaltet af eksterne fonde, som for eksempel SilverStreet. Hos ingen af de tre pensionskasser, der har investeret i SilverStreet, er der transparens om, hvilke projekter fonden specifikt har investeret i. PKA rapporterer dog overordnet om de enkelte investeringer i selskabets årlige rapport om investeringer i landbrug, men uden at nævne, at der er tale om de investeringer, som SilverStreet forvalter. Pensionskasse Aktieliste offentligt tilgængelig? Alle aktier uanset størrelse? Internt og eksternt forvaltede? Politik for ansvarlige investeringer på hjemmeside? ATP Ja Ja Nej Ja Nej 10 PKA Ja Ja Ja Ja Ja PFA Ja Nej, kun >20 mio. kr. Ja Ja Ja Danica Ja Ja Nej Ja Ja Nordea Liv A/S Ja Ja Nej Ja Ja PensionDanmark Ja Ja Nej Ja Ja MP Pension Ja Ja Ja Ja Ja Jurister og Økonomer Ja Ja Ja Ja Nej Offentlig eksklusionsl iste? 9 9 Eksklusionslisterne er ikke nødvendigvis udtømmende for alle de selskaber, som pensionskasserne ikke vil investere i. Nogle af eksklusionslisterne indeholder således kun virksomheder, som pensionskasserne tidligere har besluttet at trække sig fra. 10 På hjemmesiden findes en oversigt over de årlige eksklusionsbeslutninger, som ATP har truffet (og information om de tidligere eksklusioner, som ATP siden har ophævet). Sammenholdes disse informationer, kan interesserede selv danne sig et samlet overblik over ATP s eksklusioner. 11

13 Danske civil- og akademiingeniøre r Ja Ja Ja Ja Nej Teknikum- og Diplomingeniører Nej - - Nej Nej Jordbrug og Dyrlæger Ja. Ja Ja Ja Ja Retningslinjer for ansvarlige investeringer Ligesom for alle andre virksomheder er det efterhånden veletableret, at investorer har et ansvar for, hvordan deres investeringer påvirker samfundet omkring dem. Der er imidlertid mindre enighed om, hvilke påvirkninger investorerne skal tage hensyn til og hvordan. Pensionskasserne er blevet spurgt, hvilke internationale standarder og principper for ansvarlighed, de følger i deres investeringer. Derudover er de enkeltes hjemmesider blevet screenet for henvisninger til principper og retningslinjer, da investeringer nødvendigvis også må kunne holdes op mod disse. Som det ses nedenfor henviser pensionskasserne til en mangfoldighed af principper og standarder. Syv ud af de 11 pensionskasser henviser til Global Compact, enten i deres svar eller på selskabernes hjemmesider. Samtlige selskaber henviser til UN PRI (UN Principles of Responsible Investment). Kun et mindretal af pensionskasserne er dog henholdsvis underskrivere og medlemmer af Global Compact og UN PRI. Tre selskaber er medlemmer af UN PRI, mens fire selskaber er underskrivere af Global Compact. ATP, Industriens Pension, PensionDanmark, PFA Pension, PKA og Sampension valgte i 2013 at forlade UN PRI med henvisning til dårlig ledelse i organisationen. 11 Nedenfor følger en kort præsentation af UN Global Compact og UN PRI idet det er disse flest virksomheder henviser til. Mens UN Global Compact fastsætter hvilke hensyn, investorerne bør tage i deres investeringsbeslutninger, nemlig hensyn til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og anti-korruption præciserer UN PRI i højere grad hvordan disse hensyn indarbejdes i investorens beslutninger. UN Global Compact er et internationalt initiativ startet af FN med den hensigt at inddrage private virksomheder i løsningen af nogle af de store sociale og miljømæssige udfordringer, som følger med globaliseringen. Virksomheder opfordres med UN Global Compact til at støtte op om ti principper inden for områderne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, og til at implementere disse principper internt i deres praksis. 12 Global Compact har deltagere, herunder virksomheder, hvoraf 266 er danske FinansWatch, Pensionskasser forlader etisk samarbejde (2013): Pension/article ece UN Global Compact: https://www.unglobalcompact.org/participantsandstakeholders/index.html 12

14 Alle kan vælge at følge Global Compacts principper, men virksomheder, der tilslutter sig Global Compact, forpligter sig til at gøre de ti principper til en del af deres forretningsaktiviteter. Den eneste kontrol der er med, hvorvidt virksomhederne arbejder med de ti principper, er virksomhedernes egen rapportering til Global Compact om indsatsen. 14 UN PRI ( UN Principles of Responsible Investment ) er en organisation af investorer, men bakkes op af FN via UN Global Compact og UNEP Finance Initiative. UN PRI har etableret seks principper for hvordan man med sine investeringer arbejder med miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige hensyn (sammenfattet kaldes det ESG: environmental, social, and corporate governance). UN PRI er også et netværk til vidensdeling og rapportering om implementeringen af principperne. De seks principper er: Vi vil indarbejde ESG-forhold i investeringsanalysen og beslutningsprocessen Vi vil være aktive ejere og indarbejde ESG-forhold i vores politikker for ejerskab og i den operationelle håndtering af investeringerne Vi vil søge at opnå åbenhed om ESG-forhold fra de enheder, vi investerer i Vi vil fremme accept og implementering af principperne inden for investeringsbranchen Vi vil samarbejde om at øge effektiviteten i forbindelse med implementeringen af principperne Vi vil rapportere om vores aktiviteter og fremdrift i forhold til implementeringen af principperne investorer, forvaltere og konsulenter har underskrevet UN PRI. Som underskriver af UN PRI forpligter sig til, at rapportere årligt om sine fremskridt i implementeringen af principperne. I december 2013 trak seks danske investorer ATP, Industriens Pension, PensionDanmark, PFA Pension, PKA, og Sampension sig ud af organisationen som følge af længere tids utilfredshed med UN PRI s egne ledelsesforhold, særligt i forhold til transparens og demokrati.15 De seks investorer følger dog stadig UN PRI s principper. De rapporterer ikke til UN PRI, men hver af virksomhederne rapporterer på de seks principper til offentligheden. Pensionskasse Hvilke internationale standarder og principper for ansvarlighed følger I i jeres investeringer (fx UN/PRI)? Henviser til følgende på hjemmesiden ATP UN PRI, Global Compact UN PRI, Global Compact PKA UN PRI, Global Compact UN PRI, Global Compact Underskrivere af Global Compact/UN PRI Global Compact, https://www.atp.dk/wps/wcm/connect/3960d380422bd3ec9ae2bed1ecd11fed/atp+factsheet+vedr%c3%b8rende+p RI.pdf?MOD=AJPERES 13

15 PFA UN PRI, Global Compact UN PRI, Global Compact Danica Nordea Liv A/S Pension Danmark MP Pension Jurister og Økonomer UN PRI, Global Compact, UN Guiding Principles on Business and Human Rights, OECD Guidelines for Multinational Enterprises UN/PRI, Global Compact, OECDs guidelines for multinational companies, ILO s Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, Universal Declaration of Human Rights, Rio Declaration on Environment and Development, United Nations Convention Against Corruption, Convention on Cluster Munitions UN PRI, Global Compact,ICGN's Global Corporate Governance Principles, Københavns Fondsbørs anbefalinger for god selskabsledelse UN PRI Danske civil- og UN PRI akademiingeniører Teknikum- og Diplomingeniører UN PRI UN PRI, UN Human Rights Norms for Business, Global Compact, OECD Guidelines for Multinational Enterprises UN PRI, IIGCC, CDP UN PRI, Global Compact, ICGN's Global Corporate Governance Principles, Københavns Fondsbørs anbefalinger for god selskabsledelse UN PRI, IIGCC, CDP UN PRI, IIGCC, CDP Global Compact, Global Compact, UN PRI 16 Global Compact, UN PRI 17 UN PRI (UNIPENSION) 18 UN PRI 16 Danica er ikke egenunderskriver, men Danske Bank og Danske Invest er medlem af UN PRI, mens Danske Bank Group er underskriver af Global Compact. 17 Nordea Liv er ikke selvstændig underskriver, men Nordea er underskriver. 18 MP Pension og Jordbrug og Dyrlæger er en del fællesskabet UNIPENSION, der er medlem af UN PRI 14

16 Jordbrug og Dyrlæger UN PRI, Global Compact,ICGN's Global Corporate Governance Principles, Københavns Fondsbørs anbefalinger for god selskabsledelse UN PRI, Global Compact, ICGN's Global Corporate Governance Principles, Københavns Fondsbørs anbefalinger for god selskabsledelse UN PRI 19 Særlige retningslinjer for landbrugsinvesteringer PKA er det eneste af de 11 undersøgte selskaber, der har særskilte retningslinjer for ansvarlige investeringer i landbrug. PKA arbejder ud fra The Principles for Responsible Investment in Farmland, men er ikke officielt underskrivere, da det kræver medlemskab af UN PRI. ATP har ingen landbrugsinvesteringer og derfor heller ingen særskilte retningslinjer, men selskabet var med til at udvikle, og bidrager fortsat aktivt til at promovere principperne 20 The Principles for Responsible Investment in Farmland 1. Promoting environmental sustainability 2. Respecting labour and human rights 3. Respecting existing land and resource rights 4. Upholding high business and ethical standards 5. Reporting on activities and progress towards implementing and promoting the Principles Investorers CSR-praksis I praksis kan investorer udvise samfundsansvar på flere måder. De kan vælge at lade hensyn til samfundsansvar influere på deres beslutninger om at investere og for eksempel etablere eksklusionslister over konkrete virksomheder eller aktiviteter, de ikke ønsker at investere i såsom produktion af klyngevåben. De kan målrettet gå efter investeringer, der kommer samfundet til gode for eksempel investeringer i grøn energi. Eller de kan søge at påvirke de virksomheder de har investeringer i, i sidste ende med truslen om at trække deres investeringer fra virksomheder, der er i strid med principper, rettigheder og konventioner. I disse situationer vælger de fleste investorer dog i højere grad at beholde deres investering og forsøge at påvirke virksomheder indefra, via aktivt ejerskab, frem for at sælge aktierne i virksomheden, og dermed sætte sig uden for indflydelse MP Pension og Jordbrug og Dyrlæger er en del fondsmæglerfællesskabet UNIPENSION, der er medlem af UN PRI 20 ATP: nciples/#.u_tbdcv_som 21 Forsikring og Pension: Pensionsinsitutters offentliggjorte retningslinjer %202011%20med%20figurer.pdf 15

17 Eksterne konsulenter En række af pensionskasserne oplyser på deres hjemmesider, at de benytter sig af eksterne konsulenter til identifikation af investeringer, der ikke lever op til selskabets standarder, eller levering af information om etisk problematiske investeringer. Nordea Liv & Pension, Danica, Jurister- og Økonomer og Danske civil- og akademiingeniører samarbejder med Ethix SRI Advisors, 22 PKA og UNIPENSION benytter sig af Hermes, ATP benytter MSCI, PensionDanmark benytter F&C, mens PFA samarbejder med GES. 23 De eksterne konsulenters rolle er imidlertid primært i forhold til det børsnoterede investeringsunivers og spiller derfor ingen større rolle i forhold til den type af investeringer, pensionskasserne har foretaget gennem SilverStreet. CSR-politik for eksterne investeringer DanWatch har spurgt, om pensionskasserne forventer, at eksterne forvaltere overholder deres politik for ansvarlige investeringer, og hvordan det kontrolleres. Nordea påpeger, at der kun kan forventes fuld overholdelse, hvis der er tale om mandater, hvor Nordea er eneinvestor - ellers investeres der generelt i fonde, der er ligesindede i forhold til socially responsible investments (SRI). Resten af pensionskasserne forventer, at eksterne forvaltere lever op til deres politik for ansvarlige investeringer, men Danica understreger dog, at det ikke kan forventes, at de lever op til samme processer. Detaljegraden i svarene er varierende, hvad angår kontrol af overholdelse af politikker. Der fremgår alligevel forskelle i måden kontrollen udføres. Nogle selskaber melder, at det er et krav, at de eksterne forvaltere selv rapporterer tilbage om eventuelle problemer, mens der hos andre foretages, hvad pensionskasserne betegner som screeninger af investeringerne. DanWatch har stillet en række uddybende spørgsmål til kontrollen af investeringerne gennem SilverStreet, der ikke nødvendigvis er repræsentativ for andre eksternt forvaltede investeringer. Pensionskass e Forventes eksterne fonde og investeringsforeninger at leve op til jeres politik for ansvarlige investeringer? Fører I kontrol med, at eksterne forvaltere overholder politikken for ansvarlige investeringer? Hvis ja, beskriv hvordan: 24 ATP Ja Ja Screening af investeringer, løbende kontakt med forvaltere og rapportering. PKA Ja, alle fonde skal leve op til PKA s PKA modtager årligt omfattende rapporter 22 JØP: https://www.joep.dk/pension--forsikring/investeringer/ansvarlige-investeringer, DIP: Danica: https://www.danicapension.dk/da-dk/om- Danica-Pension/Socialt-ansvarlige-investeringer/Pages/Screening-af-investeringer.aspx 23 UNIPENSION: 24 Svarene er direkte citater fra mailsvar, undtagen svarene fra PFA, MP Pension og Jordbrug og Dyrlæger, som efter henvisning er citeret fra selskabernes retningslinjer for ansvarlige investeringer 16

18 PFA Danica Nordea Liv A/S retningslinjer for ansvarlige investeringer. PFA s politik for ansvarlige investeringer gælder for alle investeringer, der besluttes af PFA 25 Vi forventer at eksterne fonde/managers følger samme principper, som vi selv følger, men vi kan ikke forvente at de lever op til vores præcise processer. Er der tale om mandater (hvor vi er eneste investor), holder vi naturligvis øje med, at en evt. ekstern forvalter overholder vores SRIretningslinjer. Ved eksterne fonde, som andre investorer også har investeret I, har vi i Der er løbende vurderinger af eksterne forvaltere, her indgår ansvarlige investeringer efter behov. Ja, hvis det er et mandat, jfr. ovenstående. Mandater behandles på helt samme måde som alle andre inhouse investeringer. Dvs. manageren er underlagt samme eksklusionsliste, vi screener for overholdelse af denne osv. omhandlende fondenes arbejde med miljøet, arbejdstagerettigheder, community engagement, menneskerettigheder mm. Herudover er det i pipelinen, at besøge specifikke investeringer for at se, hvordan PKA s investeringer har påvirket lokalsamfund positivt. Når PFA samarbejder med eksterne investeringsfonde, modtager de PFA s eksklusionsliste, og de har dermed mulighed for at sikre, at investeringerne er i tråd med PFA s politik for ansvarlige investeringer. 25 PFA, Her gælder politik for ansvarlige investeringer:http://pfa.dk/om%20pfa/hvem%20er%20vi/csr/ansvarlige%20investeringer/her%20gaelder%20politik%2 0for%20ansvarlige%20investeringer/ 17

19 PensionDanm ark sagens natur ikke mulighed for at diktere vores egne retningslinjer. Derfor lægger vi vægt på at investere i fonde, som er ligesindede mht. SRI, ligesom vi naturligvis overholder vores UN/PRIforpligtelser i forhold til sådanne fonde. Ja Ja MP Pension Ja Ja For at kunne afklare, hvilke selskaber eller lande beskyldes for at overtræde Pensionskassernes retningslinjer, foretages en global screening af investeringsuniverset for så vidt angår børsnoterede selskaber og lande. Screeningydelserne leveres af dertil specialiserede eksterne konsulenter. 26 Jurister og Økonomer Danske civilog akademiingen iører Ja Ja De skal mindst en gang om året redegøre for, hvilke konkrete etiske problemer eller overvejelser der har været i det forløbne år. Ja Ja De skal mindst en gang om året redegøre for, hvilke konkrete etiske problemer eller overvejelser der har været i det forløbne år. 26 Citeret fra: UNIPENSION, Retningslinjer for ansvarlige investeringer (2014) 18

20 Teknikum- og Diplomingeni ører Ja Ja Årlig PRI-rapport udarbejdes. MP Pension Ja Ja For at kunne afklare, hvilke selskaber eller lande beskyldes for at overtræde Pensionskassernes retningslinjer, foretages en global screening af investeringsuniverset for så vidt angår børsnoterede selskaber og lande. Screeningydelserne leveres af dertil specialiserede eksterne konsulenter Citeret fra: UNIPENSION, Retningslinjer for ansvarlige investeringer (2014) 19

Danske pensionsselskabers investeringer i grøn energiteknologi

Danske pensionsselskabers investeringer i grøn energiteknologi WWF Verdensnaturfonden Danske pensionsselskabers investeringer i grøn energiteknologi En research-rapport om, hvilken rolle investeringer vedvarende energi og energieffektivitet spiller i pensionsselskabernes

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Vejledning om ANSVARLIGE INVESTERINGER I STATSOBLIGATIONER

Vejledning om ANSVARLIGE INVESTERINGER I STATSOBLIGATIONER Vejledning om ANSVARLIGE INVESTERINGER I STATSOBLIGATIONER VEJLEDNING OM ANSVARLIGE INVESTERINGER I STATSOBLIGATIONER 5. UDFORDRINGER OG DILEMMAER 2 RÅDET FOR SAMFUNDSANSVAR VEJLEDNING OM ANSVARLIGE INVESTERINGER

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere

Corporate Social Responsibility og Alternative regnskaber

Corporate Social Responsibility og Alternative regnskaber HD(R) Hovedopgave Copenhagen Business School 8. Semester 2010 Corporate Social Responsibility og Alternative regnskaber 1 Udarbejdet af: Grit Stenderup Freya Spurkeland Vejleder: Thomas Kaas Selsø Afleveringsdato:

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis Drejebog CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis En drejebog for SMV er med fokus på at gøre virksomhedens CSR-indsats mere systematisk og strategisk Vejledning 1 2 Vejledning Fra

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets rapport om etiske investeringer

Pensionsmarkedsrådets rapport om etiske investeringer Pensionsmarkedsrådets rapport om etiske investeringer Pensionsmarkedsrådet November 2007 ISBN-nr.: 87-7985-059-6 Indholdsfortegnelse: 1. Resume og konklusion 3 2. Rapportens formål 5 3. Definition og afgrænsning

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

Forslag. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Kapitel

Læs mere

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER Dette er en ikke-officiel oversættelse af OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2011 Edition. Den danske version vedbliver at være uofficiel.

Læs mere

God virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering NVIR

God virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering NVIR God virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering NVIR Indledning Hvad er NVIR NVIR står for Netværket for god virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering. NVIR s medlemmer er 54 danske investorer

Læs mere

Kandidatafhandling Cand.Merc.aud CSR RAPPORTERING. Vejleder: Hans Vistisen. Kathja Christina Sørensen Tillebeck. Lisa Lewis Pedersen

Kandidatafhandling Cand.Merc.aud CSR RAPPORTERING. Vejleder: Hans Vistisen. Kathja Christina Sørensen Tillebeck. Lisa Lewis Pedersen Kandidatafhandling Cand.Merc.aud CSR RAPPORTERING Vejleder: Hans Vistisen Kathja Christina Sørensen Tillebeck Aalborg Universitet Den 15. juni 2011 Titelblad Vejleder: Hans Vistisen Emne: CSR rapportering

Læs mere

Ansvarlig leverandørstyring

Ansvarlig leverandørstyring Ansvarlig leverandørstyring Ansvarlig leverandørstyring af partner Helle Bank Jørgensen, hbj@pwc.dk og seniorkonsulent Annemette Nielsen, atn@pwc.dk, PricewaterhouseCoopers I de senere år er der kommet

Læs mere

Implementering af Global Compact

Implementering af Global Compact Implementering af Global Compact Fordele for virksomheden ved tilslutning til Global Compact Opnå konkurrencefordele ved at anvende Global Compact som ramme Virksomheden kan opnå fordele som leverandør

Læs mere

CSR-RAPPORT 2014 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater

CSR-RAPPORT 2014 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater CSR-RAPPORT 2014 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater INDHOLD Forord... 3 PFA i overblik og tal 2014... 4 Om denne rapport... 6 Forretningsansvar og etik i PFA... 8 Ansvarlig forretningspraksis...

Læs mere

Foto: Rune Langhoff / WWF

Foto: Rune Langhoff / WWF Foto: Rune Langhoff / WWF I have been urging companies like pension funds or insurance companies to reduce their investments in coal and a fossil-fuel based economy to move to renewable sources of energy.

Læs mere

Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden

Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden Begreber og forkortelser CSR Corporate Social Responsibility på dansk oversat til virksomheders sociale ansvar, samfundsansvar eller etiske

Læs mere

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR Baggrundsdokument Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder ISO 26000 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar FN s Global Compact FN s Retningslinjer

Læs mere

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED Ti danske virksomheder fortæller om menneske rettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption Virksomhedens fordele

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring. Rådet for Samfundsansvar, juni 2010

Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring. Rådet for Samfundsansvar, juni 2010 Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring Rådet for Samfundsansvar, juni 2010 Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring Forord....................................................... 3 1. Indledning.................................................

Læs mere

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4.

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4. CSR-rapport 2010 Indhold CSR-Rapport 2010 Side Forord 2 Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3 Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4 Resumé 6 Norden er vores kontekst

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.10.2011 KOM(2011) 681 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET En ny EU-strategi

Læs mere

CSR - Forretningsdrevet samfundsansvar

CSR - Forretningsdrevet samfundsansvar FORRETNINGSVÆRKTØJER CSR - Forretningsdrevet samfundsansvar En guide til små og mellemstore virksomheder om, hvordan social ansvarlighed kan indarbejdes i virksomhedens drift og tilføre virksomheden værdi.

Læs mere

Verifikation af bæredygtighedsrapporter - herunder revisors rolle i denne forbindelse

Verifikation af bæredygtighedsrapporter - herunder revisors rolle i denne forbindelse - herunder revisors rolle i denne forbindelse af Frodi Reinert Petersen Vejleder: adjunkt Thomas Riise Johansen Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling på cand.merc.aud.-studiet ved Handelshøjskolen

Læs mere

25. maj 2004. Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner

25. maj 2004. Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner 25. maj 2004 Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 1 1.1. Arbejdsgruppens kommissorium 1 1.2. Arbejdsgruppens sammensætning 1 1.3.

Læs mere

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3 12. november 2010 UDBREDELSE AF ANSVARLIG VÆKST - ANBEFALINGER FRA RÅDET FOR SAMFUNDSANSVAR 1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

Læs mere

Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere

Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere Mogens Dilling-Hansen* Susanne Jensen** *Professor (MSO), Aarhus Universitet, Institut for Marketing og Organisation,

Læs mere