Pensionspenge i Afrikansk Landbrug. Danske pensionskasser investeringer, CSR-politikker og praksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pensionspenge i Afrikansk Landbrug. Danske pensionskasser investeringer, CSR-politikker og praksis"

Transkript

1 Pensionspenge i Afrikansk Landbrug Danske pensionskasser investeringer, CSR-politikker og praksis Undersøgelse Af Søren Henriksen & Sarah Dieckmann Oktober 2014

2

3 Copyright 2014 DanWatch Alle rettigheder forbeholdt Forfattere: Søren Henriksen & Sarah Dieckmann Researchere: Søren Henriksen & Sarah Dieckmann Denne rapport er baseret på en undersøgelse af DanWatch. Undersøgelsen er udført i overensstemmelse med DanWatchs etiske principper og internationale presseetiske retningslinjer. DanWatch er ansvarlig for rapportens indhold. Rapporten er finansieret af CARE Danmark, Mellemfolkeligt Samvirke og Folkekirkens Nødhjælp. DanWatch er et uafhængigt medie- og researchcenter, der undersøger virksomheders påvirkning af mennesker og miljø globalt. DanWatch tilskriver sig nationale og internationale regler og principper for god presseskik- og etik, herunder Medieansvarsloven (Danmark) og International Federation of Journalists Declaration of Principles on the Conduct of Journalists (internationalt). Se vores hjemmeside for mere information:

4 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Resume og resultater... 4 Metode... 5 Overblik over investeringer i afrikansk landbrug... 5 Screening af danske pensionskasser investeringer... 6 CSR-politikker og Åbenhed... 6 Investeringer i Afrikansk landbrug... 8 Overblik over landbrugsinvesteringsfonde globalt... 8 Danske investeringer i landbrugsfonde... 8 Pensionskassernes CSR-politikker og åbenhed om investeringer...11 Åbenhed...11 Retningslinjer for ansvarlige investeringer...12 Særlige retningslinjer for landbrugsinvesteringer...15 Investorers CSR-praksis...15 Danske investorers CSR-styring på landbrugsinvesteringer...20 IFU - Investeringsfonden for Udviklingslande...20 PensionDanmark...23 Danica...24 PKA...25 SilverStreet...26 Bilag...30 Bilag 1 - Identificerede fonde...30 Bilag 2 - IFU s aktive landbrugsprojekter

5 Indledning Afrikansk landbrug har oplevet en stigende global interesse fra investorer. 1 Investeringsfonden for Udviklingslandes (IFU) planer om en ny investeringsfond med fokus på landbrug kan ses som en del tendensen, selvom fondens fokus bliver bredere end Afrika og med en højere BNI per capita grænse end IFU s øvrige investeringer. Investeringerne i landbrug har medført en omfattende international diskussion om påvirkningen på lokalsamfund og de lokale økonomier. Denne rapport er et forsøg på at skabe et overblik over omfanget af de danske pensionskassers investeringer i landbrug i Afrika, og pensionskassernes CSR-styring på disse projekter. Ud over investeringer omfatter screeningen af pensionskasserne også deres åbenhed; deres politikker og retningslinjer for ansvarlige investeringer; hvorvidt disse gælder for eksterne forvaltere; samt hvilken type kontrol pensionskasserne fører med investeringerne. Resume og resultater DanWatch har identificeret og kort beskrevet 25 globale fonde, der investerer direkte i landbrug og afledte aktiviteter i Afrika, med en samlet størrelse på mere end 3,5 mia. USD. Billedet er dog næppe dækkende, da private equity-fonde 2 er omgærdet af en del lukkethed. Det skyldes formentlig at åbenhed og deling af informationer hænger sammen med markedsføring, og dette er kun relevant i fondenes opstartsfase, hvor der kan være behov for at tiltrække investorer, og i exit-fasen, hvor investeringerne skal sælges. I de år hvor fondenes midler investeres og drives er fondene til gengæld i konkurrence med hinanden og har ingen interesse i at dele informationer. En væsentlig del af de fundne fonde profilerer sig med et udviklingsperspektiv, nogle er erklærede non-profit, mens andre har en mere ren businessprofil. Fordelingen er dog næppe repræsentativ jævnfør ovenstående pointe om den udbredte lukkethed, der med rimelighed må kunne forventes større blandt fonde uden en social profil. Af de danske pensionskasser har kun tre investeret i afrikansk landbrug, og alle i den samme, nemlig fonden SilverStreet Private Equity Strategies SICAR - Silverlands Fund der bestyres af Silverstreet Capital (herefter skelnes der ikke mellem fonden og fondsbestyreren, og de benævnes SilverStreet). PKA, PensionDanmark og Danica har samlet givet investeringstilsagn på 762 mio. kr. til fonden. De danske pensionskassers investeringer udgør således cirka halvdelen af de 214 mio. USD, fondens investorer har skudt i fonden. Ud over den store andel af fondskapitalen har flere af de danske investorer spillet en rolle i selve udformningen af SilverStreets investeringspolitik. PKA og IFU har som tidlige investorer været med til at udforme og godkende SilverStreet investment code og sikre overensstemmelse med egne politikker. Netop overensstemmelsen med IFU s retningslinjer for ansvarlige investeringer fremhæves af PensionDanmark, som en garanti for ansvarlighed. Fondens politik for ansvarlige investeringer er formentlig en væsentlig årsag til, at SilverStreet er den eneste fond med fokus på afrikansk landbrug, som de danske pensionskasser investerer i. PKA nævner specifikt, at man ikke har 1 FAO, A contribution (2011): 2 En private equity-fond investerer, på vegne af investorer, penge direkte i erhvervsdrivende virksomheder, fremfor via aktier. Afkast opnås når virksomhederne efter nogle års drift og udvikling sælges til en højere pris. 4

6 fundet andre fonde med investeringer i afrikansk landbrug, hvor man har tillid til, at investeringerne foretages og kontrolleres i overensstemmelse med PKA s egen politik. De danske pensionskasser er generelt åbne om deres investeringer, hvilket giver offentligheden mulighed for indblik i investeringerne. Alle, bortset fra en enkelt pensionskasse, ISP, offentliggør således, i varierende omfang, oplysninger om, hvilke investeringer de har via aktier. Transparensen er dog mindre udtalt, når det kommer til unoterede 3 investeringer gennem eksterne forvaltere som for eksempel SilverStreet. Alle tre pensionskasser og IFU oplyser på deres hjemmesider, at de har investeret i SilverStreet. Men pensionskasserne eller IFU har på forespørgsel ikke ønsket at oplyse, hvilke konkrete projekter de investerer i gennem Silverland, men henviser i stedet direkte til SilverStreet. Undtagelsen er PKA der, som underskriver af The Principles for Responsible Investment in Farmland, har forpligtet sig til årligt at rapportere på sine investeringer i landbrug, og selskabet offentliggør derfor i sin årlige rapport overordnede oplysninger, som land og sektor, om investeringerne. Alle pensionskasser, og IFU, henviser også direkte til SilverStreet for yderligere oplysninger om fondens SRI-politik og ESG-rapportering. Alle forventer dog at eksterne forvaltere lever op til deres standarder og retningslinjer. I forhold til SilverStreet er den direkte kontrol dog i overvejende grad overladt til fonden selv. SilverStreets ESG Oversight Officers besøger investeringerne to gange om året og rapporterer en gang årligt på ESG til investorerne. SilverStreet har desuden engageret et sydafrikansk konsulentfirma til at bistå med kontrollen. PKA og IFU har som de eneste selv besøgt enkelte af investeringerne. Metode Overblik over investeringer i afrikansk landbrug Identifikation af fonde og landbrugsinvesteringer på globalt plan Informationen om eksisterende landbrugsfonde er primært hentet fra andre studier og artikler. Desuden er der indhentet oplysninger om private equity-markedet fra en investeringsrådgiver i investeringsafdelingen i en dansk bank, samt to danske investeringsrådgivere for institutionelle investorer. Fondenes og fondsbestyrernes hjemmesider samt eventuelt informationsmateriale for fondene, der som oftest er blevet udarbejdet før fondens egentlige oprettelse, er blevet gennemgået for henvisninger til investeringer i Afrika og supplerende oplysninger. Hvis informationen har været sparsom, er der suppleret med oplysninger fra presseomtale. Screeningen omfatter fonde med direkte investeringer i afrikansk landbrug, men ikke fonde udelukkende med investeringer i børsnoterede landbrugsvirksomheder. Profilen af fonden SilverStreet bygger overvejende på interview med fondens Chief Investment Officer Silverland. Identifikationen af IFU s investeringer i landbrug er udelukkende foretaget ved gennemgang af IFU s egne beskrivelser af projekterne på IFU s hjemmeside. 3 Unoterede investeringer er investeringer der ikke foregår via aktiehandel på noterede børser. Det kan være direkte investeringer i virksomheder eller ejendomme eller via private equity-fonde. 5

7 Screening af danske pensionskasser investeringer Investeringer i landbrug Pensionskassernes offentlige beholdningslister/aktielister er blevet screenet for investeringer i de fundne fonde, men da listerne ikke er lige fyldestgørende, er pensionskasserne tillige blevet spurgt om deres aktuelle investeringer i landbrug i udviklingslande. Pensionskasserne er også blevet spurgt om de forventer at øge investeringer i landbrugsinvesteringsfonde, og hvorvidt de planlægger at investere i IFU s nye landbrugsinvesteringsfond. De 11 screenede pensionskassers har en samlet markedsandel på 61,73 % (2012). 4 De fire største selskaber sidder samlet på lidt over 50 procent af markedet. De resterende screenede selskaber har en samlet markedsandel på cirka 10 procent. ATP står, som ordning med tvungen indbetaling, uden for markedet for pensionsvirksomhed og kan derfor ikke sammenlignes på markedsandel med de ti andre pensionskasser: Pensionskasser Markedsandel PFA Pension 17,33 % Danica Pension 13,41 % Nordea Liv A/S 11,25 % PensionDanmark 8,58 % PKA 5,80 % Magistre og psykologer 2,67 % Jurister og Økonomer 1,97 % Danske civil- og akademiingeniørers 0,62 % Teknikum- og Diplomingeniører 0,29 % Jordbrug og Dyrlæger 0,29 % CSR-politikker og Åbenhed Åbenhed DanWatch har ved gennemgang af pensionskasserne hjemmesider undersøgt, hvorvidt pensionskasserne offentliggør deres beholdningslister, om de er fuldstændige, og hvorvidt eksklusionslister offentliggøres. Pensionskassernes og SilverStreets CSR-politikker Pensionskasserne er blevet bedt om at oplyse, hvorvidt de har en politik for ansvarlige investeringer, en særskilt politik for investeringer i landbrug, og om det forventes, at eksterne fonde overholder pensionskassens politik. Og i givet fald hvilken kontrol der føres med dette. For de pensionskasser, der ikke har svaret, er svarene forsøgt indhentet i selskabernes offentlige CSR-materiale. De tre pensionskasser, der har investeringer i SilverStreet, samt IFU, er telefonisk 4 Forsikring & Pension, Markedsandele (2012): sselskaber%20-%20markedsandele.pdf 6

8 og over mail blevet stillet en række uddybende spørgsmål om deres konkrete CSR-styring på landbrugsinvesteringer. SilverStreet er blevet interviewet om sin CSR-styring på investeringerne. Alle spørgsmål til pensionskasserne er givet på mail den 18/8-2014, og svarene er indløbet i perioden 18/8 til 25/8-14. Interviews med pensionskasserne og IFU er foretaget 29/08-14 til 05/ Interviewet med SilverStreet er foretaget den 05/ Investeringsterminologi SRI - Socially responsible investing DFI s - Development Finance Institutions - bruges for eksempel om IFU ESG - Environmental, Social And Governance Ekstern forvalter - forvalter investeringerne på vegne af pensionskassen, for eksempel Silverland Porteføljemanager - ansat til at rådgive om investeringsstrategien og de individuelle investeringer. 7

9 Investeringer i Afrikansk landbrug Overblik over landbrugsinvesteringsfonde globalt DanWatch har undersøgt investeringsfonde med afrikansk landbrug som investeringsfokus, og har identificeret 18 fondsbestyrere og 25 fonde, med en samlet størrelse på mere end 3,5 mia. USD. Der er dog en række forbehold i forhold til fondenes størrelser. Samme fondsmanager bestrider ofte flere fonde, og investeringerne kan gå på tværs, hvilket komplicerer overblikket. De informationer, der findes om størrelserne er desuden ofte kun target size (det ønskede kapitalmål for fonden ved opstart, fra informationsmateriale fra fondene), hvilket bidrager til usikkerheden. 5 Alle fonde er karakteriseret ved direkte investeringer i afrikansk landbrug, omend ikke nødvendigvis i primærlandbrug (dvs. selve landbruget, som det udøves på landbrugsejendommene), men også forarbejdning og infrastruktur relateret til landbrug. Fælles for alle fonde er et fokus på Subsaharisk Afrika, men ikke nødvendigvis et primært fokus. Flere fonde har således investeringer i andre verdensdele eller også i børsnoterede aktier. Flere af fondene beskriver sig selv som sociale investeringsfonde, der investerer med et udviklingsfokus, og enkelte som non-profit. Se bilag 1 for en gennemgang af de enkelte fonde, deres geografiske og sektormæssige fokus samt beløbsmæssige størrelse. Danske investeringer i landbrugsfonde Tre af de elleve screenede pensionskasser har investeringer i landbrug i udviklingslande. PKA, Danica og PensionDanmark investerer i landbrug i udviklingslande gennem SilverStreet 6. De har tilsammen givet investeringstilsagn på 762 mio. kr. til fonden. De må dog af kontraktuelle årsager ikke oplyse, hvorvidt hele tilsagnet er investeret på nuværende tidspunkt. SilverStreet har samlet 214 mio. USD fra investorer hvoraf de danske pensionskassers investeringer således udgør cirka halvdelen. Samtlige selskaber, bortset fra PFA, svarer, at de ikke har planer om at øge investeringerne i landbrug i udviklingslande. Til spørgsmålet, hvorvidt pensionskasserne har planer om at investere i IFU s nye landbrugsinvesteringsfond, er svarene dog mindre entydige. Syv ud af de 11 selskaber svarer nej. Danica oplyser, at de ikke har kendskab til fonden, mens MP Pension og Jordbrug og Dyrlæger oplyser, at de ikke har truffet nogen beslutning. PFA svarer: Vi vurderer løbende nye muligheder og kan derfor hverken be- eller afkræfte om vi på sigt vil investere i den kommende danske landbrugsinvesteringsfond. 7 Arbejdet med den nye landbrugsfond er dog også stadig i sin tidlige fase og mangler stadig endeligt tilsagn om midler fra Danida, før IFU vil rette henvendelse til pensionskasserne, med ønske om investeringstilsagn fra dem. Pensionskassernes svar skal derfor tages med et vist forbehold. 8 5 Se fodnoter ved fondsstørrelser. 6 PKA angiver desuden, at selskabet har investeret i SLM Australia Livestock Fund, men denne er ikke medtaget i oversigten, da den kun investerer i landbrug i Australien. 7 PFA, mail fra CSR-manager Mette Vadstrup, 22/ IFU, samtale med Lisbeth Erlands, 5/

10 Svarene giver ingen udtømmende forklaring på, hvorfor investeringerne i afrikansk landbrug kun er placeret gennem fonden SilverStreet. PKA nævner dog, at det ikke er manglende lyst til at investere i afrikansk landbrug, men at SilverStreet umiddelbart er den eneste fond, hvor man har haft tillid til at investeringerne bliver foretaget ansvarligt. PensionDanmark fremhæver specifikt, at fondens investeringspolitik er i overensstemmelse med IFU s retningslinjer. At PKA og IFU som tidlige investorer har været med til at udforme retningslinjerne for ansvarlige investeringer har således formentlig øget fondens appel til andre danske investorer. At kun tre pensionskasser har investeringer i afrikansk landbrug, og at samtlige selskaber, bortset fra PFA, oplyser, at de ikke har planer om at øge investeringerne, vidner formentlig også om, at landbrug, og afrikansk landbrug i særdeleshed, stadig er en relativt ny og risikabel aktivklasse. Pensionskasse Investeringer i landbrug? Navn Investe ringstils agn (mio kr.) Planer om at øge investeringer? ATP Nej Nej Nej PKA Ja SilverStreet Capital 250 Nej Nej Planer om at investere i den nye landbrugsfond? PFA Nej N/A Hverken be- eller afkræfte Danica Ja SilverStreet Private Equity Strategies Nordea Liv A/S Pension Danmark Magistre og psykologer (UNIP) Jurister og Økonomer Danske civilog akademiingen iører Teknikum- og Diplomingeni ører (ISP) 192 Nej Det er ikke en fond vi har kendskab til. Nej Nej Nej Ja SilverStreet Capital 320 Nej Nej Nej Nej Det har vi ikke besluttet Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 9

11 Jordbrug og Dyrlæger (UNIP) Nej Nej Det har vi ikke besluttet 10

12 Pensionskassernes CSR-politikker og åbenhed om investeringer Åbenhed De danske pensionskasser er generelt åbne om deres investeringer og deres politikker for ansvarlige investeringer. Alle, bortset fra pensionskassen for Teknikum og Diplomingeniører (ISP), offentliggør deres politik for ansvarlige investeringer og aktielister/beholdningsoversigt på deres hjemmesider. Hos nogle selskaber offentliggøres dog kun de internt forvaltede aktier, mens andre pensionskasser både offentliggør egne investeringer samt investeringer, der forvaltes eksternt. Åbenheden er dog mindre, når det drejer sig om unoterede investeringer, forvaltet af eksterne fonde, som for eksempel SilverStreet. Hos ingen af de tre pensionskasser, der har investeret i SilverStreet, er der transparens om, hvilke projekter fonden specifikt har investeret i. PKA rapporterer dog overordnet om de enkelte investeringer i selskabets årlige rapport om investeringer i landbrug, men uden at nævne, at der er tale om de investeringer, som SilverStreet forvalter. Pensionskasse Aktieliste offentligt tilgængelig? Alle aktier uanset størrelse? Internt og eksternt forvaltede? Politik for ansvarlige investeringer på hjemmeside? ATP Ja Ja Nej Ja Nej 10 PKA Ja Ja Ja Ja Ja PFA Ja Nej, kun >20 mio. kr. Ja Ja Ja Danica Ja Ja Nej Ja Ja Nordea Liv A/S Ja Ja Nej Ja Ja PensionDanmark Ja Ja Nej Ja Ja MP Pension Ja Ja Ja Ja Ja Jurister og Økonomer Ja Ja Ja Ja Nej Offentlig eksklusionsl iste? 9 9 Eksklusionslisterne er ikke nødvendigvis udtømmende for alle de selskaber, som pensionskasserne ikke vil investere i. Nogle af eksklusionslisterne indeholder således kun virksomheder, som pensionskasserne tidligere har besluttet at trække sig fra. 10 På hjemmesiden findes en oversigt over de årlige eksklusionsbeslutninger, som ATP har truffet (og information om de tidligere eksklusioner, som ATP siden har ophævet). Sammenholdes disse informationer, kan interesserede selv danne sig et samlet overblik over ATP s eksklusioner. 11

13 Danske civil- og akademiingeniøre r Ja Ja Ja Ja Nej Teknikum- og Diplomingeniører Nej - - Nej Nej Jordbrug og Dyrlæger Ja. Ja Ja Ja Ja Retningslinjer for ansvarlige investeringer Ligesom for alle andre virksomheder er det efterhånden veletableret, at investorer har et ansvar for, hvordan deres investeringer påvirker samfundet omkring dem. Der er imidlertid mindre enighed om, hvilke påvirkninger investorerne skal tage hensyn til og hvordan. Pensionskasserne er blevet spurgt, hvilke internationale standarder og principper for ansvarlighed, de følger i deres investeringer. Derudover er de enkeltes hjemmesider blevet screenet for henvisninger til principper og retningslinjer, da investeringer nødvendigvis også må kunne holdes op mod disse. Som det ses nedenfor henviser pensionskasserne til en mangfoldighed af principper og standarder. Syv ud af de 11 pensionskasser henviser til Global Compact, enten i deres svar eller på selskabernes hjemmesider. Samtlige selskaber henviser til UN PRI (UN Principles of Responsible Investment). Kun et mindretal af pensionskasserne er dog henholdsvis underskrivere og medlemmer af Global Compact og UN PRI. Tre selskaber er medlemmer af UN PRI, mens fire selskaber er underskrivere af Global Compact. ATP, Industriens Pension, PensionDanmark, PFA Pension, PKA og Sampension valgte i 2013 at forlade UN PRI med henvisning til dårlig ledelse i organisationen. 11 Nedenfor følger en kort præsentation af UN Global Compact og UN PRI idet det er disse flest virksomheder henviser til. Mens UN Global Compact fastsætter hvilke hensyn, investorerne bør tage i deres investeringsbeslutninger, nemlig hensyn til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og anti-korruption præciserer UN PRI i højere grad hvordan disse hensyn indarbejdes i investorens beslutninger. UN Global Compact er et internationalt initiativ startet af FN med den hensigt at inddrage private virksomheder i løsningen af nogle af de store sociale og miljømæssige udfordringer, som følger med globaliseringen. Virksomheder opfordres med UN Global Compact til at støtte op om ti principper inden for områderne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, og til at implementere disse principper internt i deres praksis. 12 Global Compact har deltagere, herunder virksomheder, hvoraf 266 er danske FinansWatch, Pensionskasser forlader etisk samarbejde (2013): Pension/article ece UN Global Compact: https://www.unglobalcompact.org/participantsandstakeholders/index.html 12

14 Alle kan vælge at følge Global Compacts principper, men virksomheder, der tilslutter sig Global Compact, forpligter sig til at gøre de ti principper til en del af deres forretningsaktiviteter. Den eneste kontrol der er med, hvorvidt virksomhederne arbejder med de ti principper, er virksomhedernes egen rapportering til Global Compact om indsatsen. 14 UN PRI ( UN Principles of Responsible Investment ) er en organisation af investorer, men bakkes op af FN via UN Global Compact og UNEP Finance Initiative. UN PRI har etableret seks principper for hvordan man med sine investeringer arbejder med miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige hensyn (sammenfattet kaldes det ESG: environmental, social, and corporate governance). UN PRI er også et netværk til vidensdeling og rapportering om implementeringen af principperne. De seks principper er: Vi vil indarbejde ESG-forhold i investeringsanalysen og beslutningsprocessen Vi vil være aktive ejere og indarbejde ESG-forhold i vores politikker for ejerskab og i den operationelle håndtering af investeringerne Vi vil søge at opnå åbenhed om ESG-forhold fra de enheder, vi investerer i Vi vil fremme accept og implementering af principperne inden for investeringsbranchen Vi vil samarbejde om at øge effektiviteten i forbindelse med implementeringen af principperne Vi vil rapportere om vores aktiviteter og fremdrift i forhold til implementeringen af principperne investorer, forvaltere og konsulenter har underskrevet UN PRI. Som underskriver af UN PRI forpligter sig til, at rapportere årligt om sine fremskridt i implementeringen af principperne. I december 2013 trak seks danske investorer ATP, Industriens Pension, PensionDanmark, PFA Pension, PKA, og Sampension sig ud af organisationen som følge af længere tids utilfredshed med UN PRI s egne ledelsesforhold, særligt i forhold til transparens og demokrati.15 De seks investorer følger dog stadig UN PRI s principper. De rapporterer ikke til UN PRI, men hver af virksomhederne rapporterer på de seks principper til offentligheden. Pensionskasse Hvilke internationale standarder og principper for ansvarlighed følger I i jeres investeringer (fx UN/PRI)? Henviser til følgende på hjemmesiden ATP UN PRI, Global Compact UN PRI, Global Compact PKA UN PRI, Global Compact UN PRI, Global Compact Underskrivere af Global Compact/UN PRI Global Compact, https://www.atp.dk/wps/wcm/connect/3960d380422bd3ec9ae2bed1ecd11fed/atp+factsheet+vedr%c3%b8rende+p RI.pdf?MOD=AJPERES 13

15 PFA UN PRI, Global Compact UN PRI, Global Compact Danica Nordea Liv A/S Pension Danmark MP Pension Jurister og Økonomer UN PRI, Global Compact, UN Guiding Principles on Business and Human Rights, OECD Guidelines for Multinational Enterprises UN/PRI, Global Compact, OECDs guidelines for multinational companies, ILO s Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, Universal Declaration of Human Rights, Rio Declaration on Environment and Development, United Nations Convention Against Corruption, Convention on Cluster Munitions UN PRI, Global Compact,ICGN's Global Corporate Governance Principles, Københavns Fondsbørs anbefalinger for god selskabsledelse UN PRI Danske civil- og UN PRI akademiingeniører Teknikum- og Diplomingeniører UN PRI UN PRI, UN Human Rights Norms for Business, Global Compact, OECD Guidelines for Multinational Enterprises UN PRI, IIGCC, CDP UN PRI, Global Compact, ICGN's Global Corporate Governance Principles, Københavns Fondsbørs anbefalinger for god selskabsledelse UN PRI, IIGCC, CDP UN PRI, IIGCC, CDP Global Compact, Global Compact, UN PRI 16 Global Compact, UN PRI 17 UN PRI (UNIPENSION) 18 UN PRI 16 Danica er ikke egenunderskriver, men Danske Bank og Danske Invest er medlem af UN PRI, mens Danske Bank Group er underskriver af Global Compact. 17 Nordea Liv er ikke selvstændig underskriver, men Nordea er underskriver. 18 MP Pension og Jordbrug og Dyrlæger er en del fællesskabet UNIPENSION, der er medlem af UN PRI 14

16 Jordbrug og Dyrlæger UN PRI, Global Compact,ICGN's Global Corporate Governance Principles, Københavns Fondsbørs anbefalinger for god selskabsledelse UN PRI, Global Compact, ICGN's Global Corporate Governance Principles, Københavns Fondsbørs anbefalinger for god selskabsledelse UN PRI 19 Særlige retningslinjer for landbrugsinvesteringer PKA er det eneste af de 11 undersøgte selskaber, der har særskilte retningslinjer for ansvarlige investeringer i landbrug. PKA arbejder ud fra The Principles for Responsible Investment in Farmland, men er ikke officielt underskrivere, da det kræver medlemskab af UN PRI. ATP har ingen landbrugsinvesteringer og derfor heller ingen særskilte retningslinjer, men selskabet var med til at udvikle, og bidrager fortsat aktivt til at promovere principperne 20 The Principles for Responsible Investment in Farmland 1. Promoting environmental sustainability 2. Respecting labour and human rights 3. Respecting existing land and resource rights 4. Upholding high business and ethical standards 5. Reporting on activities and progress towards implementing and promoting the Principles Investorers CSR-praksis I praksis kan investorer udvise samfundsansvar på flere måder. De kan vælge at lade hensyn til samfundsansvar influere på deres beslutninger om at investere og for eksempel etablere eksklusionslister over konkrete virksomheder eller aktiviteter, de ikke ønsker at investere i såsom produktion af klyngevåben. De kan målrettet gå efter investeringer, der kommer samfundet til gode for eksempel investeringer i grøn energi. Eller de kan søge at påvirke de virksomheder de har investeringer i, i sidste ende med truslen om at trække deres investeringer fra virksomheder, der er i strid med principper, rettigheder og konventioner. I disse situationer vælger de fleste investorer dog i højere grad at beholde deres investering og forsøge at påvirke virksomheder indefra, via aktivt ejerskab, frem for at sælge aktierne i virksomheden, og dermed sætte sig uden for indflydelse MP Pension og Jordbrug og Dyrlæger er en del fondsmæglerfællesskabet UNIPENSION, der er medlem af UN PRI 20 ATP: nciples/#.u_tbdcv_som 21 Forsikring og Pension: Pensionsinsitutters offentliggjorte retningslinjer %202011%20med%20figurer.pdf 15

17 Eksterne konsulenter En række af pensionskasserne oplyser på deres hjemmesider, at de benytter sig af eksterne konsulenter til identifikation af investeringer, der ikke lever op til selskabets standarder, eller levering af information om etisk problematiske investeringer. Nordea Liv & Pension, Danica, Jurister- og Økonomer og Danske civil- og akademiingeniører samarbejder med Ethix SRI Advisors, 22 PKA og UNIPENSION benytter sig af Hermes, ATP benytter MSCI, PensionDanmark benytter F&C, mens PFA samarbejder med GES. 23 De eksterne konsulenters rolle er imidlertid primært i forhold til det børsnoterede investeringsunivers og spiller derfor ingen større rolle i forhold til den type af investeringer, pensionskasserne har foretaget gennem SilverStreet. CSR-politik for eksterne investeringer DanWatch har spurgt, om pensionskasserne forventer, at eksterne forvaltere overholder deres politik for ansvarlige investeringer, og hvordan det kontrolleres. Nordea påpeger, at der kun kan forventes fuld overholdelse, hvis der er tale om mandater, hvor Nordea er eneinvestor - ellers investeres der generelt i fonde, der er ligesindede i forhold til socially responsible investments (SRI). Resten af pensionskasserne forventer, at eksterne forvaltere lever op til deres politik for ansvarlige investeringer, men Danica understreger dog, at det ikke kan forventes, at de lever op til samme processer. Detaljegraden i svarene er varierende, hvad angår kontrol af overholdelse af politikker. Der fremgår alligevel forskelle i måden kontrollen udføres. Nogle selskaber melder, at det er et krav, at de eksterne forvaltere selv rapporterer tilbage om eventuelle problemer, mens der hos andre foretages, hvad pensionskasserne betegner som screeninger af investeringerne. DanWatch har stillet en række uddybende spørgsmål til kontrollen af investeringerne gennem SilverStreet, der ikke nødvendigvis er repræsentativ for andre eksternt forvaltede investeringer. Pensionskass e Forventes eksterne fonde og investeringsforeninger at leve op til jeres politik for ansvarlige investeringer? Fører I kontrol med, at eksterne forvaltere overholder politikken for ansvarlige investeringer? Hvis ja, beskriv hvordan: 24 ATP Ja Ja Screening af investeringer, løbende kontakt med forvaltere og rapportering. PKA Ja, alle fonde skal leve op til PKA s PKA modtager årligt omfattende rapporter 22 JØP: https://www.joep.dk/pension--forsikring/investeringer/ansvarlige-investeringer, DIP: Danica: https://www.danicapension.dk/da-dk/om- Danica-Pension/Socialt-ansvarlige-investeringer/Pages/Screening-af-investeringer.aspx 23 UNIPENSION: 24 Svarene er direkte citater fra mailsvar, undtagen svarene fra PFA, MP Pension og Jordbrug og Dyrlæger, som efter henvisning er citeret fra selskabernes retningslinjer for ansvarlige investeringer 16

18 PFA Danica Nordea Liv A/S retningslinjer for ansvarlige investeringer. PFA s politik for ansvarlige investeringer gælder for alle investeringer, der besluttes af PFA 25 Vi forventer at eksterne fonde/managers følger samme principper, som vi selv følger, men vi kan ikke forvente at de lever op til vores præcise processer. Er der tale om mandater (hvor vi er eneste investor), holder vi naturligvis øje med, at en evt. ekstern forvalter overholder vores SRIretningslinjer. Ved eksterne fonde, som andre investorer også har investeret I, har vi i Der er løbende vurderinger af eksterne forvaltere, her indgår ansvarlige investeringer efter behov. Ja, hvis det er et mandat, jfr. ovenstående. Mandater behandles på helt samme måde som alle andre inhouse investeringer. Dvs. manageren er underlagt samme eksklusionsliste, vi screener for overholdelse af denne osv. omhandlende fondenes arbejde med miljøet, arbejdstagerettigheder, community engagement, menneskerettigheder mm. Herudover er det i pipelinen, at besøge specifikke investeringer for at se, hvordan PKA s investeringer har påvirket lokalsamfund positivt. Når PFA samarbejder med eksterne investeringsfonde, modtager de PFA s eksklusionsliste, og de har dermed mulighed for at sikre, at investeringerne er i tråd med PFA s politik for ansvarlige investeringer. 25 PFA, Her gælder politik for ansvarlige investeringer:http://pfa.dk/om%20pfa/hvem%20er%20vi/csr/ansvarlige%20investeringer/her%20gaelder%20politik%2 0for%20ansvarlige%20investeringer/ 17

19 PensionDanm ark sagens natur ikke mulighed for at diktere vores egne retningslinjer. Derfor lægger vi vægt på at investere i fonde, som er ligesindede mht. SRI, ligesom vi naturligvis overholder vores UN/PRIforpligtelser i forhold til sådanne fonde. Ja Ja MP Pension Ja Ja For at kunne afklare, hvilke selskaber eller lande beskyldes for at overtræde Pensionskassernes retningslinjer, foretages en global screening af investeringsuniverset for så vidt angår børsnoterede selskaber og lande. Screeningydelserne leveres af dertil specialiserede eksterne konsulenter. 26 Jurister og Økonomer Danske civilog akademiingen iører Ja Ja De skal mindst en gang om året redegøre for, hvilke konkrete etiske problemer eller overvejelser der har været i det forløbne år. Ja Ja De skal mindst en gang om året redegøre for, hvilke konkrete etiske problemer eller overvejelser der har været i det forløbne år. 26 Citeret fra: UNIPENSION, Retningslinjer for ansvarlige investeringer (2014) 18

20 Teknikum- og Diplomingeni ører Ja Ja Årlig PRI-rapport udarbejdes. MP Pension Ja Ja For at kunne afklare, hvilke selskaber eller lande beskyldes for at overtræde Pensionskassernes retningslinjer, foretages en global screening af investeringsuniverset for så vidt angår børsnoterede selskaber og lande. Screeningydelserne leveres af dertil specialiserede eksterne konsulenter Citeret fra: UNIPENSION, Retningslinjer for ansvarlige investeringer (2014) 19

Pensionspenge i Afrikansk Landbrug. Danske pensionskasser investeringer, CSR-politikker og praksis

Pensionspenge i Afrikansk Landbrug. Danske pensionskasser investeringer, CSR-politikker og praksis Pensionspenge i Afrikansk Landbrug Danske pensionskasser investeringer, CSR-politikker og praksis Undersøgelse Af Søren Henriksen & Sarah Dieckmann Oktober 2014 Copyright 2014 DanWatch Alle rettigheder

Læs mere

Politik for ansvarlige investeringer

Politik for ansvarlige investeringer Politik for ansvarlige investeringer Industriens Pensions målsætning er at sikre det størst mulige langsigtede reale afkast efter omkostninger under hensyntagen til investeringsrisikoen. Ved at investere

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea. Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014

Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea. Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014 Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014 Bæredygtig leverandørstyring i Nordea Fakta om Nordea Baggrunden

Læs mere

Copyright 2014 DanWatch. Alle rettigheder forbeholdt

Copyright 2014 DanWatch. Alle rettigheder forbeholdt December 2014 Copyright 2014 DanWatch Alle rettigheder forbeholdt Forfattere: Norma J. Martinez og Søren Henriksen Researcher: Søren Henriksen og Norma J. Martinez Fotograf: Neil Palmer Ansvarshavende

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlige investeringer

Retningslinjer for ansvarlige investeringer Retningslinjer for ansvarlige investeringer hos Arkitekternes Pensionskasse, Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger og MP Pension-Pensionskassen for Magistre og Psykologer ( Pensionskasserne

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2014

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2014 Sydbanks redegørelse om 1 Forord Ansvarlighed i dagligdagen og solid forretningsdrift går hånd i hånd. Sydbank forholder sig således til de internationale retningslinjer, der gælder for samfundsansvar,

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlige investeringer

Retningslinjer for ansvarlige investeringer Retningslinjer for ansvarlige investeringer Industriens Pensions politik for ansvarlige investeringer er baseret på Vejledning om ansvarlige investeringer, som er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen. Vejledningen

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn]

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Bilag H CSR Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 2.1 FN s Global Compact... 3 2.2 OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder...

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Agenda 01. Introduktion 02. Baggrund for og kravene til CSR rapportering 03. Hvad omfatter CSR FN s Global Compact og de 10 principper 04. Konkrete eksempler O1. CSR introduktion

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

CSR nyheder og erfaringer

CSR nyheder og erfaringer CSR nyheder og erfaringer Kundeseminar, Aarhus og København Helena Barton Eftermiddagens program Nye ledelsessystemer for samfundsmæssigt ansvar - DS 49001 og CSR Performance Ladder Ny standard for involvering

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Den offentlige sektor går ikke ram forbi Clean Clothes

Læs mere

CSR. - flygtig trend eller oplagt gevinst? 15.06.2010 Fashion Accellerator, CSR, Pia Odgaard

CSR. - flygtig trend eller oplagt gevinst? 15.06.2010 Fashion Accellerator, CSR, Pia Odgaard CSR - flygtig trend eller oplagt gevinst? Hvorfor taler vi om CSR? Nike og sportsskoene Fodboldene Når tilbud dræber FairTrade the Cacaoproduktion i Afrika DanWatch og Clean Clothes Campain 2 Hvad har

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

Kort og godt om... Din pensionsordning

Kort og godt om... Din pensionsordning Kort og godt om... Din pensionsordning Pension handler om andet end alderdom, gråt hår og petanque! Pension handler både om din fremtid og din nutid. For din pensionsordning er både en opsparing og en

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014 Om Danish Agro koncernen Danish Agro koncernen er en international landbrugskoncern med over 3.500 ansatte i mere end 15 lande i fortrinsvis

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

Forsikring & Pension Pensionsselskaber - markedsandele 2013. Bruttopræmier og

Forsikring & Pension Pensionsselskaber - markedsandele 2013. Bruttopræmier og Forsikring & Pension Pensionsselskaber - markedsandele 2013 medlemsbidrag Beløb i mio. kr. Markedsandel i pct. Koncern PFA Pension 24.773 19 Danica Pension 16.837 12,6 Nordea Liv A/S 12.193 9,1 PensionDanmark

Læs mere

Forudsætninger for at PKA vil investere i vandteknologi. Peter Damgaard Jensen

Forudsætninger for at PKA vil investere i vandteknologi. Peter Damgaard Jensen Forudsætninger for at PKA vil investere i vandteknologi Peter Damgaard Jensen Disposition Introduktion - PKA Strategiske fokusområder PKA Klimainvesteringer direkte og indirekte Investering i vandområdet

Læs mere

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V.

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V. Erhvervsstyrelsen carsor@erst.dk miasim@erst.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 M O B I L + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 C P H

Læs mere

Gross premiums and member contributions

Gross premiums and member contributions Danish Insurance Association Life insurance companies by group affiliation - Market shares 2013 Group affiliation Premium income adjusted for provisions in DKK-m member Market share in per PFA Pension

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU 19-09-2014 UDFORDRINGEN 1.000.000.000 2.500.000.000 PAGE 2 HVAD ER IFU? Selvejende statslig investeringsfond, der drives på

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR

KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR OKTOBER 2014 ERHVERVSSTYRELSEN KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

I alt 2.766.965. Heraf livsforsikringsselskaber 2.013.190 Heraf tværgående pensionskasser 646.091

I alt 2.766.965. Heraf livsforsikringsselskaber 2.013.190 Heraf tværgående pensionskasser 646.091 for pensionskoncerner 2014 Der findes yderligere data på de øvrige ark 1 PFA Pension 408.477 2 Danica Pension 315.579 3 Sampension 257.357 4 Nordea Liv A/S 213.360 5 PensionDanmark 170.951 6 Industriens

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder ISO 26000 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar FN s Global Compact FN s Retningslinjer for

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

Juli 2015. Ændring af årsregnskabsloven - hvad betyder det for min rapportering om samfundsansvar?

Juli 2015. Ændring af årsregnskabsloven - hvad betyder det for min rapportering om samfundsansvar? Juli 2015 Ændring af årsregnskabsloven - hvad betyder det for min rapportering om samfundsansvar? Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (Lov nr. 738 af 1. juni 2015).

Læs mere

Medlemsundersøgelse om holdningen til etiske investeringer

Medlemsundersøgelse om holdningen til etiske investeringer Medlemsundersøgelse om holdningen til etiske investeringer Capacent Epinion for Arkitekternes Pensionskasse MP Pension, Pensionskassen for Magistre og Psykologer Pensionskassen for Jordbrugsakademikere

Læs mere

Danske pensionsselskabers investeringer i grøn energiteknologi

Danske pensionsselskabers investeringer i grøn energiteknologi WWF Verdensnaturfonden Danske pensionsselskabers investeringer i grøn energiteknologi En research-rapport om, hvilken rolle investeringer vedvarende energi og energieffektivitet spiller i pensionsselskabernes

Læs mere

ATP Samfundsansvar i investeringer 2014

ATP Samfundsansvar i investeringer 2014 ATP Samfundsansvar i investeringer 2014 Indhold Indledning 3 Princip 1 ESG Integration 5 Princip 2 Aktivt ejerskab 7 Princip 3 Information fra selskaber 9 Princip 4 Udbredelse af principperne for ansvarlige

Læs mere

Unipension Ansvarlige investeringer

Unipension Ansvarlige investeringer Unipension Ansvarlige investeringer Medlemsundersøgelse december 2012 Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer

Læs mere

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app 22. februar 2012 /cwg Sag Høringssvar: Ideer og input til national handlingsplan for 'Open Government' Erhvervsstyrelsen har ideer til tre initiativer, der kunne indgå i handlingsplanen for Open Government.

Læs mere

Ansvarlige investeringer Rapport om vores arbejde med ESG (Environmental, Social and Governance)

Ansvarlige investeringer Rapport om vores arbejde med ESG (Environmental, Social and Governance) Ansvarlige investeringer Rapport om vores arbejde med ESG (Environmental, Social and Governance) 2013 Unoterede aktier og fast ejendom en del af vores retningslinjer Side 12 I dialog med selskaberne Side

Læs mere

Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10)

Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Kære udvalgsmedlemmer,

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Vejledning om ANSVARLIGE INVESTERINGER I STATSOBLIGATIONER

Vejledning om ANSVARLIGE INVESTERINGER I STATSOBLIGATIONER Vejledning om ANSVARLIGE INVESTERINGER I STATSOBLIGATIONER VEJLEDNING OM ANSVARLIGE INVESTERINGER I STATSOBLIGATIONER 5. UDFORDRINGER OG DILEMMAER 2 RÅDET FOR SAMFUNDSANSVAR VEJLEDNING OM ANSVARLIGE INVESTERINGER

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. BÆREDYGTIGHED Lev som du skal dø i morgen - dyrk din jord som

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2013. Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten. Finansrådets anbefalinger om god

Læs mere

Pensionskasserne har milliarder investeret i kul, gas og olie, men kun få investeringer i sol og vind - en oversigt

Pensionskasserne har milliarder investeret i kul, gas og olie, men kun få investeringer i sol og vind - en oversigt Pensionskasserne har milliarder investeret i kul, gas og olie, men kun få investeringer i sol og vind - en oversigt v. Thomas Meinert Larsen, Klimabevægelsen METODE: 1. Valg af pensionsselskaber 2. Top

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering Berlin IV A/S. Dokumentet følger de punkter,

Læs mere

sociale samfundsansvar

sociale samfundsansvar (B)CSR Byggebranchens sociale samfundsansvar Byens Netværk 23.2.2010 Tekst og foto: Nanna Jardorf Byens Netværk og Dansk Arkitektur Center sætter skarpt fokus på de betingelser, standarder og problematikker

Læs mere

I 1IIIIIIIIIIedsføringaf virksomhedskultur. 63 IBM som arbejdsplads 1-09. 7fi Kld.t~.~r & identitet

I 1IIIIIIIIIIedsføringaf virksomhedskultur. 63 IBM som arbejdsplads 1-09. 7fi Kld.t~.~r & identitet 1-09 Magasin om potentialet i at udvikle og markedsføre virksomhedskultur 02 Virksomhedens personlighed 10 Krisens mulighed 18 Interview med Chr. Kurt Nielsen 24 CSR og bæredygtig profit 30 Ole Fogh Kirkeby

Læs mere

ISO 26000: Samfundsansvar. også en sag for SU

ISO 26000: Samfundsansvar. også en sag for SU ISO 26000: Samfundsansvar også en sag for SU 2 Indhold Ansvar et plus for alle... 2 Godt for omgivelserne og godt for virksomheden... 3 ISO 26000 hvad er vigtigt for virksomheden... 4 Et historisk skridt...

Læs mere

AnsvarligFremtid Hvordan kan du påvirke dit pensionsselskab?

AnsvarligFremtid Hvordan kan du påvirke dit pensionsselskab? Hvordan kan du påvirke dit pensionsselskab? Cand.oecon Lars Jensen Global Divestment Day Domen 14. februar 2015 Første model i økonomibogen (Labour, land, capital) Penge til huller i jorden Kilde: Carbon

Læs mere

AM 2010; En standard for CSR på vej! - DS 26001 Hvad med arbejdsmiljøet?

AM 2010; En standard for CSR på vej! - DS 26001 Hvad med arbejdsmiljøet? AM 2010; En standard for CSR på vej! - DS 26001 Hvad med arbejdsmiljøet? Nov 2010; JUC@alectia.com 3010 9708 krhe@man.dtu.dk 4525 6068 DS 26001 2. høring netop slut Ledelsessystem for samfundsmæssigt ansvar

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Juni 2015

FAIF nyhedsservice. Juni 2015 FAIF nyhedsservice Juni 2015 Indledende I dette nyhedsbrev sættes der fokus på de regler der gælder, når en fond (AIF) foretager nye investeringer, herunder kravet om obligatorisk due diligence, opbevaring

Læs mere

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den 27. juni 2014 Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den eksterne uvildige undersøgelse, der har haft til formål at afdække omfanget af anvendelsen af ulovlige overvågningsmetoder

Læs mere

H Ø R I N G. SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk.

H Ø R I N G. SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk. H Ø R I N G SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk. Høringssvar vedrørende Praksisændring - Investeringsforeninger

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

IBIS Analyse Februar 2011 IFU s investeringer i udviklingslandene Afsporet til skattely?

IBIS Analyse Februar 2011 IFU s investeringer i udviklingslandene Afsporet til skattely? IBIS Analyse Februar 2011 IFU s investeringer i udviklingslandene Afsporet til skattely? Af: Sarah Kristine Johansen, Politikmedarbejder IBIS Den nye danske udviklingsstrategi lægger sig med fokusområdet

Læs mere

Product Sustainability - undgå greenwashing

Product Sustainability - undgå greenwashing DNV Seminar Rikke Topp Petersen Greenwashing Bevidshed blev skabt da miljø kom på dagsordenen i USA i 80 erne Ordet dukkede op i Græsrodsmiljøet i USA i 1990 Ordet blev nævnt første gang i et undergrundstidsskrift

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg.

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Introduktion Introduktion Nærværende kommissorium kan anvendes som inspiration til udarbejdelse af kommissorier for revisionsudvalg etableret som selvstændige

Læs mere

Samfundsmæssigt ansvar i Nordea. Skaber tillid hver dag

Samfundsmæssigt ansvar i Nordea. Skaber tillid hver dag Samfundsmæssigt ansvar i Nordea Skaber tillid hver dag Skaber tillid hver dag Hvad betyder samfundsmæssigt ansvar? Samfundsmæssigt ansvar (CSR) handler om virksomhedens vilje til at tage hensyn til sin

Læs mere

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015 Fremskridtsrapport til 2014 UN Global Compact Januar 2015 ATP s fremskridtsrapport til UN Global Compact CEO statement: Til vores interessenter: Fundamentet for ATP Koncernens arbejde med samfundsansvar

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Hovedkonklusioner og anbefalinger Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik. Hovedkonklusioner og anbefalinger

Læs mere

Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden

Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden Begreber og forkortelser CSR Corporate Social Responsibility på dansk oversat til virksomheders sociale ansvar, samfundsansvar eller etiske

Læs mere

Det gode, det dårlige og det virkelig gode juletræ

Det gode, det dårlige og det virkelig gode juletræ Det gode, det dårlige og det virkelig gode juletræ Om certificering, varemærker og CSR (Corporative Social Responsibility) Af Frans Theilby Baggrund for indlæg Certificering i skovbruget: FSC, PEFC Certificering

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Maj 2014

FAIF nyhedsservice. Maj 2014 FAIF nyhedsservice Maj 2014 Fokus på markedsføring, den seneste udvikling og udarbejdelse af FAIF-ansøgning I dette nyhedsbrev sætter vi i lyset af de seneste lovændringer fokus på reglerne om markedsføring

Læs mere

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity Erik Holm De mange myter om kapitalfonde Myter De er skadelige for beskæftigelsen (samfundet) De er meget lukkede De skaber kun værdi med låneteknik De

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Maj 2015

FAIF nyhedsservice. Maj 2015 FAIF nyhedsservice Maj 2015 Indledende I dette nyhedsbrev sættes der fokus på de forskelligartede tiltag og udviklinger i praksis m.v., der har fundet sted i starten af 2015. Dette omfatter bl.a. følgende:

Læs mere