Årets afkast = 7,9 pct. Gennemsnit = 6,3 pct. Gennemsnit = 11,2 pct. Betalende medlemmer (inkl. bidragsfrit dækkede) 64.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årets afkast = 7,9 pct. Gennemsnit 2003-2013 = 6,3 pct. Gennemsnit 2009-2013 = 11,2 pct. Betalende medlemmer (inkl. bidragsfrit dækkede) 64."

Transkript

1

2 Kort og godt om Pensionspakken 2013 Årets afkast = 7,9 pct. Gennemsnit = 6,3 pct. Gennemsnit = 11,2 pct. Antal medlemmer på markedsrente - totalt: Betalende medlemmer (inkl. bidragsfrit dækkede) Hvilende medlemmer Hensættelse til markedsrente i alt Bidrag til markedsrente i alt mio. kr mio. kr. Pensionspakken 2014 Bidragsprocent af løn i 2014: Assistenter og Pædagoger Ledere 13,98 pct. 15,64 pct.

3 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Endnu et år med godt afkast til medlemmerne 1 Bedre, enklere og billigere pension 1 Andre aktiviteter 2 Forventninger til Om PBU 3 Resultat, balance og egenkapital 5 Risikostyring 7 Pensionsvirksomhed 9 Investeringsvirksomhed 13 PBU s ledelse 15 Bestyrelsen, delegeretforsamlingen og daglig ledelse 17 Direktionens ledelseshverv 19 Bestyrelsens ledelseshverv 19 5-års oversigter: Hovedtal og Finanstilsynets nøgletal 21 Påtegninger 23 Ledelsespåtegning 23 Den uafhængige revisors erklæringer 24 Resultatopgørelse 26 Balance Aktiver 27 Balance Passiver 28 Bevægelser på egenkapitalen 28 Noter 29

4 Ledelsesberetning Endnu et år med godt afkast til medlemmerne Det er PBU s mission at sikre medlemmerne den højest mulige pension. Årets formueafkast udgør 7,9 pct. Det gennemsnitlige formueafkast har for fem-årsperioden 2009 til 2013 udgjort 11,2 pct., og siden markedsrenteordningens start i ,3 pct. Tabel 1. Formueafkast i markedsrente Gennemsnit Gennemsnit ,3% 11,2% 7,9% 9,0% 5,3% 14,7% 19,9% Bedre, enklere og billigere pension PBU s markedsrenteordning blev etableret i Siden da er medlemmerne gradvist blevet flyttet til markedsrente. Baggrunden har hele tiden været at sikre medlemmerne den højest mulige alderspension, da markedsrenteordningen giver PBU bedre mulighed for at føre en langsigtet investeringspolitik, hvor årlige udsving i afkastet udlignes over tid, og hvor investeringerne i større omfang sker i reale aktiver, som giver en bedre beskyttelse af pensionernes købekraft ved øget inflation. De historiske afkasttal viser, at denne beslutning har været rigtig. Depotrenten på PBU s markedsrenteordning har siden starten i 2003 gennemsnitligt været 5,0 pct. og således været højere end brancheniveauet i gennemsnitsrenteordninger. I 2013 er medlemmernes pension i markedsrente blevet tilskrevet en depotrente på 6,6 pct. efter skat. PBU s arbejde med at sikre medlemmerne endnu bedre alderspensioner fortsætter. Derfor har PBU i 2013 arbejdet med en række forbedringer af Pensionspakken, som er trådt i kraft den 1. januar I samme forbindelse samles alle PBU s medlemmer på Pensionspakken, og medlemmerne er løbende blevet grundigt informeret om indholdet i Pensionspakken. Målsætningen med den forbedrede Pensionspakke er at sikre medlemmerne en enkel og fremtidssikret pensionsordning, hvor flest mulige penge går til pension samtidig med, at medlemmerne har gode forsikringer ved sygdom og død. Pensionister på markedsrente PBU s bestyrelse har besluttet, at fremtidige pensionister også får fordelene i markedsrenteordningen, når de er gået på pension. Det betyder, at medlemmer, der går på pension fra 1. januar 2014 fortsætter på markedsrente i stedet for som tidligere ved pensionering at overgå til gennemsnitsrente. 1

5 Andre aktiviteter Omkostninger PBU s omkostningsprocent i 2013 er 3,3 mod 3,4 i 2012, og målsætningen er at fastholde udviklingen over tid mod en lavere omkostningsprocent. Medlemsudvikling og små hvilende depoter Antallet af betalende, aktive medlemmer og pensionister er fortsat stigende, men under ét er det samlede antal medlemmer faldet i 2013, jf. tabel 4. Faldet i det samlede antal medlemmer skyldes, at PBU har haft succes med at få medlemmer med hvilende ordninger til at flytte den hvilende ordning til deres hovedordning. Formålet med denne aktivitet er at sikre medlemmerne lavere omkostninger. Alene i 2013 er antallet af hvilende ordninger i PBU således faldet med knap Sammenlignet med 2011, hvor antallet af hvilende ordninger var på sit højeste, er faldet ca Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer mulighed for at indbetale ekstra til pension i produktet Weekendpension. Gennem årene har der været en stabil vækst i antallet af kunder, som har valgt at spare op i Weekendpension. I 2013 steg bestanden af kunder med Weekendpension med 9 pct. Som led i PBU s arbejde med at skabe enkelhed, overblik og de lavest mulige omkostninger er det besluttet at flytte forsikringsbestanden i Livsforsikringsselskabet til PBU i Kunderne vil fortsat have deres opsparing i produktet Weekendpension. Forventninger til 2014 Det er PBU s forventning, at væksten i den globale økonomi i 2014 vil være positiv og på et lidt højere niveau end i I forhold til afkastet i PBU s markedsrenteordning er der forventning om et lidt lavere afkast end i Den 1. januar 2014 trådte den forbedrede Pensionspakke i kraft. Arbejdet med at sikre medlemmerne endnu bedre alderspensioner og en omkostningseffektiv administration fortsætter i 2014, blandt andet via nye digitale tiltag, som vil indebære, at medlemmerne fremadrettet i stigende omfang får mulighed for at betjene sig selv via pbu.dk. Der har i øvrigt efter 31. december 2013 statusdagen og frem til regnskabets aflæggelse ikke været begivenheder, som påvirker årsrapportens overordnede konklusioner. 2

6 Om PBU PBU s forretningsmodel PBU er en arbejdsmarkedspensionsordning, der efter aftale mellem Kommunernes Landsforening og BUPL leverer et konkurrencedygtigt livs- og pensionsprodukt til pædagoger omfattet af overenskomsten mellem de to parter. PBU er til for pædagogerne. PBU tager derfor ansvar for at sikre, at pædagogernes pensionsordning reelt dækker pædagogernes behov såvel i arbejdslivet som i pensionstilværelsen. Rammerne for udøvelsen af dette ansvar har PBU s bestyrelse fastlagt i en forretningsmodel for pensionskassen. Et centralt element i forretningsmodellen er det forhold, at PBU s medlemsskare er homogen, idet medlemmernes arbejds- og lønforhold samt uddannelse er ensartede. Homogeniteten i medlemsskaren gør PBU i stand til at levere en enkel pensionsydelse, som sikrer, at pensionsordningen til enhver tid er tilpasset netop pædagogernes behov. Det betyder, at alle ændringer og nye udviklingstiltag har til formål at sikre pædagogerne den bedste pensionsløsning med fokus på forenkling af produkter og rådgivning. Hertil kommer, at det er højt prioriteret at sikre en omkostningsbillig ordning med stor sikkerhed og størst mulig gennemsigtighed. Forca PBU ejer administrationsselskabet Forca A/S ligeligt sammen med PKA og Lærernes Pension. Forca tilbyder på markedsvilkår administration af arbejdsmarkedspensionsordninger, herunder til de tre ejere. Samfundsansvar PBU s grundlag vedrørende samfundsansvar hviler på tilslutningen til FN s Global Compact, som er ti principper om basisværdier indenfor menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og antikorruption. PBU redegør for sit samfundsansvar i den årlige rapportering til Global Compact om fremskridt i opfyldelsen af de ti principper, jf. Bekendtgørelse om årsrapporter for tværgående pensionskasser 132. Rapporten Rapport om Samfundsansvar 2013 er tilgængelig både på PBU s hjemmeside og på Global Compacts hjemmeside PBU har endvidere fuld åbenhed omkring alle aktieinvesteringer. På pbu.dk findes en liste over aktuelle aktieinvesteringer. Udøvelsen af aktivt ejerskab sker i samarbejde med PBU s eksterne rådgiver, der overvåger pensionskassens investeringer i forhold til Global Compact. Det sker ved at føre dialog med selskaberne om sociale, miljømæssige og etiske forhold samt ved stemmeafgivning på børsnoterede virksomheders generalforsamling. 3

7 PBU lægger vægt på, at rapporteringen er nøgtern og dækkende for væsentlige udfordringer og dilemmaer i investeringsvirksomheden. I 2013 vedtog bestyrelsen en revideret Politik for ansvarlige investeringer, der blandt andet omhandler investering i statsobligationer fra lande, hvor der er betydelige udfordringer med myndighedernes beskyttelse af menneskerettighederne. Politikken er tilgængelig på pbu.dk. Videnressourcer og strategisk udvikling i PBU PBU har valgt en organisering, hvor den daglige administration af medlemmernes pensionsordninger, regnskabet, formuen og investeringerne mv. er outsourcet til eksterne leverandører. Det sikrer professionalisme og de størst mulige stordriftsfordele samtidig med, at ledelsen i PBU kan have maksimalt fokus på strategi- og produktudvikling. Organiseringen betyder, at pensionskassen har en relativt lille medarbejderstab, som til gengæld er kendetegnet ved et højt kompetenceniveau, som løbende udvikles og vedligeholdes. Kommunikation Det er helt afgørende for PBU, at medlemmerne opnår endnu større kendskab til og opmærksomhed om deres pensionsopsparing og forsikringer. Derfor har PBU stor fokus på enkelhed og dermed gennemsigtighed i pensionsordningen, samt på at dialogen med og kommunikationen til medlemmerne formuleres så klart og forståeligt som muligt. PBU s medlemmer har taget udbuddet af selvbetjeningsmuligheder til sig. Således har der også i 2013 været en stor vækst i medlemmernes anvendelse af både pbu.dk og Medlemsportalen. Hjemmesiden besøges af ca medlemmer hver måned. Ultimo året modtager knap medlemmer information fra PBU i e-boks. Medlemmernes anvendelse af de digitale løsninger giver lavere omkostninger til administration. Medlemsportalen er central for medlemmernes løbende overblik over deres pensionsordning. Portalen kan fx anvendes til at regne på, hvad det betyder for pensionen, hvis man stopper med at arbejde før tid, går på nedsat tid osv. Via portalen får medlemmerne eksempelvis også mulighed for at starte udbetaling af alderspension, at ændre begunstigelsen på ordningen og at forlænge den bidragsfri dækning, når medlemmet ikke længere indbetaler på sin ordning. Anvendelsen af disse muligheder har været stigende gennem I 2013 har PBU afholdt 12 seminarer om Alder & Pension for medlemmer på 55 år og opefter. På seminarerne gennemgår PBU s specialister de områder, man især skal være opmærksom på, når man forbereder sin pensionstilværelse. Derudover har PBU afholdt 10 medlemsmøder om den nye Pensionspakke samt bidraget på syv efterlønsmøder i BUPL-A. Mere end medlemmer har deltaget i disse arrangementer. 4

8 Resultat, balance og egenkapital Resultat til fordeling Resultatet til fordeling mellem medlemmerne og egenkapitalen udgøres af summen af rente-, risiko- og omkostningsresultaterne driftsresultatet samt regulering som følge af renteændring og udviklingen i medlemmernes sammensætning på fx alder. Tabel 2. Resultat til fordeling (mio. kr.) Investeringsafkast efter pensionsafkastskat Tilskrivning af afkast og grundlagsrente til medlemmerne Renteresultat før bonus, i alt Risikoresultat Omkostningsresultat før bonus Driftsresultat, i alt Markedsværdiregulering af pensionshensættelser Ændring i kapitalværdi af fremtidige administrationsoverskud Realiseret resultat til fordeling Anm.: Der er foretaget afrundinger i tabellen, og tallene summer ikke nødvendigvis. Det realiserede resultat på 384 mio. kr., jf. tabel 3, tillagt pensionsafkastskat på 372 mio. kr. udgør 756 mio. kr. Af dette vedrører 126 mio. kr. de bonusberettigede forsikringer og 630 mio. kr. de ikke-bonusberettigede forsikringer. Renteresultatet består af det opnåede investeringsresultat fratrukket forrentningen af medlemmernes opsparing og udgør -125 mio. kr. Risikoresultatet er de opkrævede risikopræmier fratrukket udgiften til risikoydelser og udgjorde 338 mio. kr. Medlemmerne har fået udbetalt 405 mio. kr. til ydelser ved død til efterladte, invalideydelser og til kritisk sygdom. Omkostningsresultatet før bonus er de opkrævede omkostningsbidrag fratrukket de faktiske administrationsomkostninger og udgjorde i mio. kr. mod 97 mio. kr. i Driftsresultatet udgjorde derfor 223 mio. kr. mod 982 mio. kr. i Bestyrelsen har besluttet at udbetale administrationsbonus til medlemmerne fra og med Det har medført, at medlemmerne nu og fremadrettet har lavere administrationsomkostninger. Udbetalingen af administrationsbonus og besparelser som følge af effekten af forenklingen af medlemmernes pensionsordning betyder, at de årligt betalte administrationsomkostninger er blevet mere end halveret. 5

9 Resultat PBU har anmeldt regler for overskudsfordeling til Finanstilsynet. Reglerne fastlægger fordelingen af overskuddet mellem medlemmernes pensionsordninger og medlemmerne som ejere. Medlemmernes andel som ejere egenkapitalforrentningen eller resultatet udgør i mio. kr. Tabel 3. Disponering af resultat til fordeling (mio. kr.) Realiseret resultat til fordeling Medlemmers bonustilskrivning -2 0 Anvendt og tilbagebetalt bonuspotentiale på hvilende pensioner Årets ændring i kollektivt bonuspotentiale Fordelt til medlemmerne Fordelt til egenkapitalen Anm.: Der er foretaget afrundinger i tabellen, og tallene summer ikke nødvendigvis. Medlemmernes pensionsordninger har fået mio. kr. i form tilskrivning af afkast og grundlagsrente, jf. tabel 2. Hertil kommer 332 mio. kr., jf. tabel 3. Medlemmerne har dermed i alt fået mio. kr. i Bidrag og udbetalinger Medlemsbidrag udgjorde i mio. kr. mod mio. kr. i 2012 svarende til en stigning på 32 mio. kr. eller 1,3 pct. Udbetalte ydelser udgjorde i mio. kr. mod 905 mio. kr. i 2012, en stigning på 17,3 pct. PBU har væsentligt flere bidragsbetalende medlemmer end pensionister, men et stigende antal betalende medlemmer vil gå på pension i de kommende år, og derfor må der forudses en stigning i de udbetalte pensionsydelser. I kroner vil medlemsbidragene over den kommende årrække dog fortsat overstige udbetalingerne med bred margin. Egenkapital og konsolidering Egenkapitalen udgjorde pr. 31. december mio. kr., hvilket er 52 mio. kr. mere end ved indgangen til året, svarende til årets resultat. PBU s strategi er at have en tilstrækkelig stærk konsolidering til dels at kunne modstå en betydelig negativ udvikling på de finansielle markeder, og dels med stor sikkerhed at kunne gennemføre den lagte strategi i forretningsmodellen for den kommende fem-års periode. PBU s konsolidering målt ved summen af bonusgrad (N8) og overdækningsgrad (N11) udgør ved udgangen af året 32,7 pct. 6

10 Risikostyring Tilpasningen af PBU's pensionsordning mod en enkel ordning på markedsrente har implikationer for PBU's risikostyring, som primært er rettet mod medlemmernes risiko. Medlemmerne bærer risikoen på deres forsikringer, herunder ændringer i levetiden. Medlemmerne får en rente baseret på det direkte afkast i markedsrente og bærer således risikoen på investeringsaktiverne tilknyttet deres ordning. Ved tilrettelæggelsen af investeringspolitikken tilstræbes, at medlemmerne på den ene side opnår et så højt afkast som muligt og dermed en høj pension men også på den anden side, at medlemmerne har en høj sikkerhed for at få den pension, som de er stillet i udsigt i pensionsprognoser. Sammenhængen mellem afkastforventningerne i investeringspolitikken, renten anvendt i pensionsprognoserne og at der anvendes betryggende forudsætninger om fx medlemmernes levetid benævnes prudent person af Finanstilsynet. I risikostyringen indgår også, at PBU's basiskapital er tilstrækkelig i forhold til de risici, som kan påvirke PBU og kapitalkravet herfra, det individuelle solvensbehov. PBU's bestyrelse har fastlagt en langsigtet kapitalplan, der løbende overvåges i forhold til den faktiske udvikling. I kapitalplanen indgår også vurdering af, om fremtidige kapitalkrav kan opfyldes, og at PBU's forretningsmodel kan gennemføres. I PBU anvendes forskellige modeller og metoder til at vurdere og måle effekten af de risici, der kan påvirke pensionskassens medlemmer og pensionskassen. Markedsrisici altså risici, der skyldes en ugunstig udvikling på de finansielle markeder måles gennem opgørelsen af trafiklys, som alle pensionsinstitutter skal indberette kvartalsvist til Finanstilsynet. Der er fastlagt krav til trafiklysopgørelsen, hvor det vurderes, om PBU s egenkapital kan modstå en ugunstig udvikling ( rødt scenarium ) på de finansielle markeder. PBU kan pr. 31. december 2013 og har i hele 2013 kunnet modstå det røde scenarium. PBU kan derfor mindst modstå et rentefald på 0,7 procentpoint, et samtidigt fald i ejendomsværdierne på 8 pct. og et samtidigt fald i aktiekurserne på 12 pct. Ved udgangen af marts 2014 kan PBU fortsat med bred margin modstå det røde scenarium. Tabellen Følsomhedsoplysninger i regnskabet side 41 viser, hvorledes PBU s solvens og basiskapital vil blive påvirket dels af ændringer på det finansielle marked, fx aktiekurser og renteniveau (trafiklys), og dels af forsikringsrisici, det vil sige ændringer i forudsætningerne omkring levetid og invaliditet. Som forudsætning er Finanstilsynets opdaterede benchmark for dødelighed anvendt, jf. anvendt regnskabspraksis. Tabellen viser, at PBU er godt rustet til at modstå negative ændringer i disse forudsætninger. 7

11 PBU opgør løbende det individuelle solvensbehov efter overordnede retningslinjer fastlagt af bestyrelsen, der mindst én gang årligt drøfter og tager stilling til opgørelsesmetoden. Det individuelle solvensbehov er pr. 31. december 2013 opgjort til mio. kr. (2012: mio. kr.) mod en egenkapital på mio. kr. Det individuelle solvensbehov indberettes kvartalsvist til Finanstilsynet. Pr. 1. januar 2014 trådte en ny Bekendtgørelse for solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber og pensionskasser, og bestyrelsen har besluttet at anvende standardmodellen i bekendtgørelsen dog med en partiel intern model for levetid - ved opgørelsen af det individuelle solvensbehov. Det er vurderingen, at sikkerhedsniveauet i opgørelsesmetoden for PBU er 99,5 pct. svarende til en begivenhed, som forventes at indtræffe i ét ud af 200 år. PBU's individuelle solvensbehov er på denne baggrund pr. 1. januar 2014 opgjort til mio. kr. mod en tilstrækkelig basiskapital på mio. kr. Solvens II Solvens II er et kommende europæisk fælles regelsæt for solvensopgørelser, risikostyring og rapportering. Solvens II er vedtaget i EU, og reglerne forventes at træde i kraft 1. januar Solvenskravet i den nye danske solvensbekendtgørelse, som er udstedt af Finanstilsynet med virkning fra 1. januar 2014, forventes at være tæt på solvenskravet under Solvens II. PBU følger udviklingen tæt. PBU har udarbejdet politikker indenfor de forskellige risikoområder. Risiko, solvens mv. indgår i bestyrelsens årshjul. Herudover behandles risiko i PBU s revisionsudvalg, og internt i PBU har der i flere år været en risikokomité, som løbende drøfter de enkelte risikoområder. 8

12 Pensionsvirksomhed Pensionspakken Størstedelen af medlemmerne i PBU har i 2013 været omfattet af Pensionspakken, som er den pensionsordning, PBU tilbyder alle nye medlemmer. Den resterende del af medlemmerne har været omfattet af pensionsordningens ældre regulativer. Fra 1. januar 2014 er det besluttet at samle alle medlemmer på Pensionspakken. Samtidig er der foretaget en række forbedringer af Pensionspakken, som blandt andet betyder en lavere betaling for forsikringer og administration og dermed flere penge til pension. Pensionspakken tager hensyn til medlemmernes længere levetid. I 2013 er medlemmernes opsparing forrentet med markedsrente frem til pensioneringstidspunktet, hvorefter pensionsordningen er forrentet efter princippet for ugaranteret gennemsnitsrente. Fra 1. januar 2014 vil medlemmernes opsparing blive forrentet med markedsrente gennem hele pensionsordningens levetid. Det er målsætningen, at ændringerne skal sikre medlemmerne en enkel og fremtidssikret pensionsordning, hvor flest mulige penge går til pension samtidig med, at medlemmerne har gode forsikringer ved sygdom og død. Ydelserne i Pensionspakken er reguleret af Pensionsregulativet og omfatter en række kollektive gruppeforsikringer ved sygdom og død. Der bliver løbende taget stilling til størrelsen af forsikringerne, så de giver en tilstrækkelig dækning for en typisk pædagog. Samtidig tages der stilling til, om der er en god sammenhæng til udbetalingerne fra det offentlige. Den aktuelle dækning fremgår af figuren, som er illustreret indledningsvis i i årsrapporten. I 2013 er Pensionspakken tillige tilpasset den ændrede lovgivning som følge af vedtagelsen af skattereformen i Det har medført, at det siden 1. januar 2013 ikke længere er muligt at indbetale til kapitalpension/alderssum i PBU. Den del af bidraget, som hidtil er anvendt til kapitalpension, anvendes fremover til den livsvarige alderspension. PBU betaler afgift af medlemmernes kapitalpensioner/alderssummer i foråret 2014, således at medlemmerne opnår den skatterabat, som er muliggjort i skattereformen. Weekendpension Også i 2013 har der været fokus på medlemmernes mulighed for at spare ekstra op til pension dels via supplerende indbetaling til hovedordningen i PBU og dels via Weekendpension. Medlemmerne har således mulighed for at etablere den supplerende pensionsopsparing, der passer bedst sammen med den obligatoriske pensionsordning og medlemmets ønsker og behov. 9

13 I 2013 steg bestanden af kunder med Weekendpension med 9 pct. Indbetalingerne fra kunderne var på niveau med Som tidligere nævnt er det besluttet at flytte forsikringsbestanden i Livsforsikringsselskabet til PBU. Kunderne i Livsforsikringsselskabet vil fortsat have deres opsparing i produktet Weekendpension. Den digitale udvikling Der har de seneste år været et øget fokus på digitaliseringen i PBU, som indebærer, at medlemmerne i flere og flere sammenhænge skal betjene sig selv via nye digitale løsninger. Det betyder både lavere omkostninger til administration og en bedre service for medlemmerne. I 2013 er der udviklet en række nye selvbetjeningsløsninger, som gør det nemmere for medlemmerne at betjene sig selv. Derudover er der lanceret en ny kommunikationskanal i form af en App, hvor medlemmerne nemt kan få et overblik over egen opsparing og egne forsikringer. Medlemmerne har taget godt imod de nye muligheder. Arbejdet med at tilbyde medlemmerne flere digitale løsninger vil fortsætte i Medlemsudviklingen PBU har medlemmer ultimo Antallet af medlemmer, som indbetaler til PBU er fortsat stigende. Denne udvikling forventes at fortsætte i de kommende år om end med lavere takt blandt andet som følge af usikkerheden om de kommunale budgetter og konsekvenserne af skolereformen. Antallet af medlemmer er faldet med ca. 1,2 pct. siden Det skyldes den særlige indsats omkring små hvilende depoter, hvor der i 2013 er sket overførsel eller udbetaling af omkring depoter. Faldet i hvilende ordninger forventes at fortsætte i PBU kan konstatere, at der gennem årene er sket en ændring i medlemmernes ansættelsessituation. I 2004 var der en ligelig fordeling mellem heltids- og deltidsansættelser, men dette forhold har ændret sig således, at antallet af medlemmer på deltid nu overstiger antallet af heltidsansatte. 10

14 Tabel 4. Medlemmer og pensionister, ultimo (antal) Betalende medlemmer* Hvilende medlemmer Pensionerede medlemmer Medlemmer, i alt Alderspensionister Invalidepensionister Pensionerede medlemmer, i alt Ægtefællepensionister Børnepensionister Børne- og ægtefællepensionister, i alt *: Inklusive bidragsfrit dækkede. Bidrag og udbetalte ydelser I 2013 modtog PBU mio. kr. i bidrag mod mio. kr. i Det er en vækst på 1,3 pct. Væksten i bidrag ventes at fortsætte, og overenskomstforhandlingerne i 2013 resulterede i, at pædagogernes bidrag fra 1. januar 2014 stiger med 0,21 procentpoint til 13,98 pct., og at institutionsledernes bidrag stiger med 0,29 procentpoint til 15,64 pct. Antallet af pensionerede medlemmer i PBU er stigende. Udbetaling til alderspension mv. er således steget fra 286 mio. kr. i 2012 til 384 mio. kr. i PBU udbetalte i 2013 ydelser på i alt mio. kr. mod 905 mio. kr. i Ydelserne fordeler sig med: 384 mio. kr. til alderspension mv. 220 mio. kr. til invalideydelser 148 mio. kr. til ydelser ved død 37 mio. kr. til kritisk sygdom samt 273 mio. kr. til overførsler og udtrædelser vedrørende medlemmer, der ophævede pensionsordningen i PBU. 11

15 Forrentning af medlemmernes pensionsopsparing I Pensionspakken er medlemmernes opsparing forrentet med en depotrente, der svarer til det opnåede afkast på investeringsaktiverne fratrukket pensionsafkastskat, investeringsomkostninger og henlæggelse til egenkapitalen. Depotrenten har siden etableringen af Pensionspakken i 2003 i gennemsnit udgjort 5,0 pct. pr. år. Af figur 1 fremgår udviklingen i 100 kr. forrentet med depotrenten i Pensionspakken siden 1. januar kr. indbetalt i starten af 2003 er således vokset til 171 kr. ved udgangen af Figur 1. Hvad er 100 kr. blevet til fra Pensionspakken 12

16 Investeringsvirksomhed Formueafkast 2013 PBU opnåede i 2013 et formueafkast i markedsrente på 7,9 pct. Resultatet blev opnået i et år, der under ét udviklede sig stort set som forventet, men hvor væksten i verdensøkonomien dog lå en smule under det forventede. Denne tendens gjorde sig gældende såvel i USA, hvor en række stramninger af finanspolitikken mindskede væksten, som i Europa, hvor euro-krisen fortsatte, og finanspolitikken også var stram, samt i de nye vækstlande (emerging markets), hvor eksempelvis Kina var påvirket af den fortsat lave vækst i Vesten. Som forventet foretog centralbankerne ikke stramninger af pengepolitikken, og de 10-årige renter steg derfor kun med ca. 0,5 procent-point, mens aktierne steg med godt 15 pct. målt ved udviklingen i det globale aktieindeks MSCI global all country. Afkastet for 2013 er jf. tabel 5 sammensat af høje afkast på børsnoterede aktier og positive afkast på virksomhedsobligationer og ejendomme, mens obligationer fra udviklingslande udviste de mest negative afkast. Rentestigningen var årsagen til negative afkast på nominelle obligationer og indeksobligationer. Tabel 5. Formueafkast i markedsrente på aktivtyper før skat, (pct.) Nominelle obligationer -0,4 6,3 14,2 7,6 5,3 Virksomhedsobligationer 4,9 11,9 1,5 18,2 39,0 Obligationer udstedt af udviklingslande -8,3 15,5-1,0 18,4 18,9 Indeksobligationer -6,3 5,7 10,8 4,0 7,1 Børsnoterede aktier 21,6 16,4-7,9 27,5 39,3 Ejendomme 3,4 4,0 2,1 6,5-14,8 13

17 Aktivsammensætningen I tabel 6 nedenfor fremgår aktivsammensætningen for PBU s markedsrenteordning. Det fremgår, at porteføljen har en spredning på en række aktivklasser med hovedvægten på børsnoterede aktier og danske stats- og realkreditobligationer. Tabel 6. Aktivsammensætning for markedsrente, ultimo 2013 (pct.) 2013 Nominelle obligationer 38 Virksomhedsobligationer 9 Obligationer udstedt af udviklingslande 4 Indeksobligationer 3 Aktier 38 Valutaterminsforretninger, likviditet mv. 1 Ejendomme 7 Forventninger til markedsudviklingen i 2014 PBU s afkastforventninger for 2014 bygger på en forventning om, at den globale vækst bliver lidt højere end i 2013 primært trukket af vækst i USA på omkring 3 pct. og en behersket vækst i Europa på omkring 1 pct., som kan tilskrives, at Europa ventes at komme ud af recessionen. Meget tyder på, at den relativt stramme finanspolitik i 2013 i USA og Europa bliver noget mindre stram i Samtidig er der udsigt til en fortsat meget lempelig pengepolitik i alle de største økonomier i verden. Usikkerhedsfaktorerne vedrørende hovedscenariet for 2014 er dels pengepolitikken i USA, hvor FED har signaleret, at den på et tidspunkt vil stoppe direkte opkøb af amerikanske stats- og realkreditobligationer for at holde renten nede, dels konsekvenserne af forhandlingerne om en bankunion i Eurozonen, og endelig dels mulige positive effekter af reformer og deraf øget vækst i Japan og Kina. Som følge at den forventede økonomiske udvikling i 2014 ventes aktierne at give pæne afkast. I takt med en mindre lempelig amerikansk pengepolitik og en mindre krisefyldt stemning i Europa forventes der en rentestigning, idet det nuværende meget lave renteniveau anses for at være holdt kunstigt nede af centralbankerne. 14

18 PBU s ledelse Generalforsamling og delegeretforsamling Med baggrund i de stadigt stigende krav til bestyrelsens kompetencer i en finansiel virksomhed, blev det på generalforsamlingen i 2013 besluttet at udvide bestyrelsen med endnu et medlem med særlige kompetencer og erfaringer. Bo Andersen, der siden 2010 har været særligt kvalificeret medlem af PBU s bestyrelse, havde besluttet ikke at genopstille. Der var derfor nyvalg til Lis Skovbjerg og Leif Hasager, der begge har omfattende erfaringer fra branchen og derfor bidrager til en yderligere styrkelse af bestyrelsens arbejde og kompetencer med viden om blandt andet regnskab, forsikringsteknik og investering. De er begge valgt for en to-årig periode. I efteråret 2013 var der nyvalg til PBU s delegeretforsamling, der afholdes i tilknytning til de lokale generalforsamlinger i BUPL. Seks nye medlemmer blev valgt ind i delegeretforsamlingen. Da BUPL har ændret reglerne for afholdelse af lokale generalforsamlinger, er kadencen for valg til PBU s delegeretforsamling blevet tilpasset hertil, hvorfor det i efteråret blev besluttet at udvide funktionsperioden for den netop valgte forsamling til fem år, det vil sige for årene Der er således nyvalg til delegeretforsamlingen i efteråret Forsamlingen består af 35 delegerede. Der vælges tre delegerede fra hvert område svarende til BUPL s lokale fagforeninger, dog kun én fra Bornholm. Der vælges én delegeret fra Landsforeningen for Socialpædagoger (LFS). God selskabsledelse Bestyrelsen og delegeretforsamlingen drøfter løbende rammerne for god selskabsledelse og arbejdet i bestyrelsen. Bestyrelsen har et årshjul for bestyrelsens behandling af en række emner samt overholdelsen af bekendtgørelsen om ledelse og styring af pensionskassen ( 70 og 71). Det er i den sammenhæng konklusionen, at PBU lever op til gældende krav og har en plan for opfyldelsen af kommende krav. Finanstilsynet Finanstilsynet var på ordinær inspektion i 2012, og Finanstilsynets tilbagemelding er blevet annonceret på PBU s hjemmeside. Ledelse og styring af PBU Finanstilsynet har fastsat en række krav til ledelsen og styringen af livsforsikringsselskaber og pensionskasser, herunder PBU. Det overordnede formål med kravene er at sikre en sund virksomhed med effektive former for virksomhedsstyring. Kravene er i de senere år løbende blevet skærpet. PBU's ledelse sikrer løbende, at kravene opfyldes. Dette sker aktuelt blandt andet gennem uddannelse af bestyrelsen og styrkelse af revisionsudvalget. 15

19 Pensionshøjskole og bestyrelsesuddannelse PBU afholder en pensionshøjskole for bestyrelsen og de delegerede. Kurserne dækker emner, som det er gavnligt at have kendskab til, når man skal fungere som bestyrelsesmedlem eller delegeret. Endvidere har PBU etableret en bestyrelsesuddannelse sammen med PKA, Lærernes Pension og Sampension med henblik på at bevare og styrke kompetenceniveauet i bestyrelsen, så kravene til ledelsen til stadighed kan honoreres. Revisionsudvalg Pensionskassens bestyrelse har i henhold til lovgivningen nedsat et revisionsudvalg i Revisionsudvalgets opgave er at have særlig fokus på at overvåge pensionskassens regnskabsaflæggelse og at overvåge, om pensionskassens interne kontrol- og risikosystemer fungerer effektivt. Bestyrelsen besluttede i 2013, at PBU s revisionsudvalg fremover består af tre bestyrelsesmedlemmer, herunder de to uafhængige og særligt kvalificerede medlemmer af bestyrelsen. Lis Skovbjerg er på den baggrund valgt som formand for revisionsudvalget, Leif Hasager som næstformand, og udvalgets tredje medlem er bestyrelsesformand Hans Peter Geil. Formålet med ændringen af revisionsudvalgets virke har været et ønske om styrke revisionsudvalget, så det i endnu højere grad kvalificerer og forbereder drøftelserne i bestyrelsen inden for udvalgets virke. Samtidig er det besluttet at holde tre årlige møder i revisionsudvalget, hvilket er en udvidelse med ét årligt møde. Aflønningspolitik Bestyrelsen har i henhold til lovgivningen fastlagt en aflønningspolitik for PBU. Aflønningspolitikken kan ses på pbu.dk. 16

20 Bestyrelsen, delegeretforsamlingen og daglig ledelse Bestyrelsen Hans Peter Geil * Henning Pedersen ** Ole Steen Larsen *** Formand 1. næstformand 2. næstformand Borgmester, Haderslev Forbundsformand, BUPL Pædagog Kommune Steffen Poulsen *** Torstein Grubb *** Lasse Bjerg Jørgensen ** SFO-leder Pædagog Hovedkasserer, BUPL Karin Søjberg Holst * Lis Skovbjerg *** Leif Hasager *** Borgmester, Særligt kvalificeret medlem Særligt kvalificeret medlem Gladsaxe Kommune * ** *** Udpeget af de kommunale forhandlingsorganer i Kommunernes Landsforening (KL) Udpeget af Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL) Valgt af medlemmerne 17

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

Årsrapport for Pædagogernes Pensionskasse

Årsrapport for Pædagogernes Pensionskasse Årsrapport for Pædagogernes Pensionskasse CVR-nr.: 17 34 04 84 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 2014 et godt år i PBU 1 Medlemmerne har fået mere end 3,2 mia. kr. i 2014 1 Enklere og billigere

Læs mere

Påtegninger 6 Ledelsespåtegning 6 Den uafhængige revisors erklæringer 7

Påtegninger 6 Ledelsespåtegning 6 Den uafhængige revisors erklæringer 7 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Kunder i Livsforsikringsselskabet A/S flyttes til PBU 1 Resultat 1 Balance og egenkapital 1 Risikostyring 2 Livsforsikringsvirksomhed 2 Depottilskrivning 2 Samfundsansvar

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 15 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse for

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Pensionskassen for Sundhedsfaglige

Pensionskassen for Sundhedsfaglige HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 Pensionskassen for Sundhedsfaglige Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 35 14 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse for perioden 01.01.

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005 Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2005 Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02 CVR-nr. 20 76 68 16 Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

HALVÅRS RAPPORT 2015. Arkitekternes Pensionskasse, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte

HALVÅRS RAPPORT 2015. Arkitekternes Pensionskasse, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte HALVÅRS RAPPORT 2015 Arkitekternes Pensionskasse, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, mail: post@unipension.dk, CVR nr. 2207 8615 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning...

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

OVERSIGT 5 % 4,5. DIP har i 20142. skyl- leveret et pænt. har rundet 34. mia. kr. i formue. at DIP nu. rentefald. rings-åop. af de. prosig.

OVERSIGT 5 % 4,5. DIP har i 20142. skyl- leveret et pænt. har rundet 34. mia. kr. i formue. at DIP nu. rentefald. rings-åop. af de. prosig. HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING HOVEDTAL FOR 1. HALVÅR: O OVERSIGT POSITIVT AFKAST PÅ 4,5 VÆKST I MEDLEMSBIDRA 5 % AG PÅ 2,7 % MEDLEMSBIDRAG RUNDER 500 MIO. KR. 1. HALVÅR VELKONSOLIDERET MED BALANCE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 1 af 19 Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Kommentarer til halvårsrapporten for 2007... 3 Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Regnskabspåtegning...

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Fremlagt på generalforsamlingen den 26. november 2013

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr. ÅRSREGNSKAB 2013 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S CVR nr.: 21 17 68 42 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Fondsoplysninger...

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Halvårsrapport 2012 PFA Pension

Halvårsrapport 2012 PFA Pension Halvårsrapport 2012 PFA Pension Halvårsrapport PFA Pension side 1 af 12 Halvårsrapport PFA Pension 1. halvår 2012 Hovedpunkter fra halvårsrapporten PFA Pension opnåede et af markedets højeste investeringsafkast

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forenings Fond Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger 3-5 Anvendt regnskabspraksis 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-11 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies CVR-nr.

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Holger og Carla Tornøes Fond Årsregnskab 2012

Holger og Carla Tornøes Fond Årsregnskab 2012 Holger og Carla Tornøes Fond Årsregnskab 2012 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fonden 3 Bestyrelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5 Bestyrelsesberetning 7 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Dragsholm Golf Club. Årsrapport for 2014. Golfsvinget 1 4540 Fårevejle. Cvr.nr. 27 16 86 63. (12. regnskabsår)

Dragsholm Golf Club. Årsrapport for 2014. Golfsvinget 1 4540 Fårevejle. Cvr.nr. 27 16 86 63. (12. regnskabsår) Dragsholm Golf Club Golfsvinget 1 4540 Fårevejle Cvr.nr. 27 16 86 63 Årsrapport for 2014 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 29. marts 2015.

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Indhold. Indledning. Indledning 1. Metodebeskrivelsen. Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5. Erklæringer

Indhold. Indledning. Indledning 1. Metodebeskrivelsen. Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5. Erklæringer Metodebeskrivelse for opgørelse af ÅOK og ÅOP for 2013 Indhold Indledning Indledning 1 Metodebeskrivelsen Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5 Erklæringer Direktionens erklæring 6 Den uafhængige revisors

Læs mere