DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Onsdag d. 26. august 2009 Bispebjerg Hospital Opgang 7a, 3. sal tv,. mødelokale 2. Kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Onsdag d. 26. august 2009 Bispebjerg Hospital Opgang 7a, 3. sal tv,. mødelokale 2. Kl. 08.00 16."

Transkript

1 DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB Danish Orthopaedic Society Secretariat DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Onsdag d 26 august 2009 Bispebjerg Hospital Opgang 7a, 3 sal tv, mødelokale 2 Kl Til stede: Per Kjærsgaard-Andersen (PKA), Benn Duus (BDU), Sajida Afzal (SA), Niels Wisbech (NW), Benny Dahl (BDA), Bo Sanderhoff Olsen (BSO), Steen Lund Jensen (SLJ) Bestyrelsesmødet indledtes med interview af de to ansøgere til stillingen som sekretariatsleder i DOS Efterfølgende var bestyrelsen enige om at begge kandidater var kvalificerede men med forskellige profiler Set ud fra en samlet vurdering var der enighed om at ansætte Gitte Eggers PKA orienterede herefter ansøgerne om bestyrelsens beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt 2 Godkendelse af referater Referatet fra bestyrelsesmødet 3 juni 2009 blev godkendt med enkelte rettelser 3 Meddelelser og henvendelser til selskabet a) Mail fra Marianne Breddam vedr Forum for Ledende overlæger BDU har svaret, at bestyrelsen støtter dette initiativ Bestyrelsen afventer yderligere tilbagemelding fra Marianne Breddam, som kan kontakte BSO såfremt man ønsker lokale i forbindelse med årsmødet Dette bør i givet fald planlægges så mødet afholdes samtidig med fagområdernes møder b) Status vedr bestyrelsesmedlemmernes valg og genvalg BDA s treårige periode som sekretær slutter i foråret 2010 BDA ønsker ikke at fortsætte og træder således ud af bestyrelsen i forbindelse med generalforsamlingen i oktober 2010 BDU foreslog at en ændring af arbejdsområdet for redaktøren drøftes i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamlingen i oktober 2009 Man kunne i den forbindelse samle redaktør og web-master funktionen NW fortsætter som repræsentant for uddannelsesudvalget de næste to år SA har fået ansættelse i udlandet og meddelte at hun derfor træder ud af bestyrelsen i forbindelse med bestyrelsesmødet 21 oktober 2009

2 Bestyrelsen drøftede herefter muligheden for at lade den redaktionelle funktion for DOS Bulletinen indgå i ansvarsområdet for den nyansatte sekretariatsleder c) Originalbilag og SKAT/fondskonto (mail fra Kasra Zainali) Der var enighed om at bestyrelsen i forbindelse med uddelinger fra DOS Fonden alene kræver dokumentation for afholdte udgifter Dette kan ske i form af regnskab og kopi af fakturaer d) Sekretærstøtte til UDDU/målbeskrivelsesrevision (mail fra Thomas Lind) PKA meddeler, at dette i et vist omfang vil kunne imødekommes e) Udmeldelse Poul Kristensen og Bjarne Kristensen Udmeldelserne blev taget til efterretning BDA meddeler de pågældende, at man er fritaget for medlemsgebyr, når man er gået på pension f) Henvendelse vedr IMUKA kongres fra Orthotec (se bilag) PKA har svaret, at en sådan kongres lå i umiddelbar relation til kongresser, som medlemmer af DOS normalt deltager i g) Udpegning af medlem til arbejdsgruppe om at undgå forvekslingskirurgi Bestyrelsen tiltrådte udpegningen af Søren Solgaard h) Lægemiddelstyrelsen vedr tilskudsregler (se bilag) Meddelelsen vedr perifere vasodilatatorer er noteret i) Girokort og Bulletiner retur (se bilag) Er ekspederet j) Invitation vedr møde om laminært air flow i Odense 18 september (se bilag) Bestyrelsen vil være repræsenteret ved det pågældende møde Der var enighed om, at laminært airflow er en anerkendt standard, og at en Golden standard ikke nødvendigvis er baseret på højeste evidensgrad k) Henvendelse vedr Medical Technology konference (se bilag) Der var enighed om at denne konference er uhensigtsmæssigt placeret i forhold til øvrige DOS aktiviteter l) Henvendelse fra AAOS vedr opdatering om selskabets data Er ekspederet m) EFORT Power Tool bidrag fra DOS Der var enighed om at inddrage fagområder i dette n) Henvendelse fra patientklagenævnet vedr udpegning af sagkyndig i fodankelkirurgi Problemet bliver behandlet

3 o) Styringslaboratorie vedr skaderegistrering Henvendelsen vedr dette arbejde kom med kort varsel DOS har derfor ikke været involveret i processen BDU har læst det igennem, og fundet a det samlede indtryk er positivt Bestyrelsen vil dog gerne have anført, at DOS ikke har deltaget i rapportens udarbejdelse men alene har gennemlæst slutresultatet DOS har rettet henvendelse og der er taget hensyn til DOS s kommentarer p) Forslag til kandidater til akkrediteringsnævn v/ IKAS BDU er indstillet som repræsentant for DOS q) Indkaldelse repræsentantskabsmøde DMS DOS kan nu være repræsenteret af 10 medlemmer mod tidligere 9 pgra det øgede antal medlemmer Ud over bestyrelsen har følgende hidtil repræsenteret selskabet: Cody Bünger, Finn Bjarke Christensen, Niels Dieter Röck og Peter Gebuhr Det blev besluttet at: PKA har meddelt Bitten Dahlstrøm at Niels Wisbech erstatter Finn Bjarke Christensen og som 10 repræsentant indstilles Per Wagner Kristensen Mht forslag til vedtægtsændringer fortsætter dette arbejde og BDU er i dialog med Lars Bo Svendsen og Michael Hasenkamp 4 Selskabets sekretariatsfunktion a) Stillingsopslag Ikke relevant b) Vurdering fra selskabets revisor (BSO) BSO har været i kontakt med selskabets revisor vedr de lønmæssige forhold c) Selskabets brevpapir og logo (PKA) Der er indhentet to udkast Punktet sættes på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde 5 DOS Fonden 6 DOS Fellowship Disse to punkter blev drøftet sammen Selskabets advokat har fremhævet fordelen ved at have DOS-fonden i forhold til DOS Fellowships Bla kan vil det være en fordel at donationerne til DOS Fellowship uddeles fra fonden og ikke direkte fra selskabet Det blev drøftet om der skulle indføres et særligt afkrydsningsfelt hvor ansøgerne bekræftede at det videnskabelige arbejde, man søgte støtte til, var tilmeldt det næste DOS møde Det blev aftalt at bestyrelsen i forbindelse med

4 bestyrelsesmødet 21 september 2009 sammenholder de indsendte abstracts med ansøgningerne til DOS Fonden 7 Web-master a) Posterpræsentationsretningslinjer Disse er accepteret og lagt på selskabets hjemmeside b) Retningslinjer for foredrag Disse er accepteret og lagt på selskabets hjemmeside c) Behov for elektroniske labels Bestyrelsen tiltrådte SLJ s forslag om, at selskabet tilmelder sig Lægeforeningens tilbud om muligheden for elektroniske labels efter nærmere fastsatte retningslinjer SLJ udarbejder et oplæg til hvordan medlemmerne selv logger sig på selskabets hjemmeside SLJ præsenterede fælleskalender for bestyrelsen 8 DRG-status Intet til dette punkt De sidst udsendte forslag er stadig i høring 9 MAP of Medicine møde 24 august på Rigshospitalet PKA informerede om mandagens møde på Rigshospitalet SST ønsker etablering af retningslinjer, der i et vist omfang er etableret i England Det er opfattelsen, at det er en to-do opgave PKA har rettet henvendelse til det britiske ortopædiske selskab 10 Selskabets økonomi Årets indbetalinger fra medlemmerne er modtaget Selskabets økonomi er fortsat tilfredsstillende 11 Årsmødet i København 2009 a) Skitse over mødet (BSO) BSO fremlagde forslag til plan for mødets afholdelse Forslaget blev godkendt med mindre ændringer b) Evaluering af abstracts Bestyrelsen havde inden mødet vurderet samtlige 58 abstracts efter forslag til scoring udarbejdet af SLJ SLJ havde endvidere indført samtlige scorer i et regneark, hvilket lettede dagens evalueringsarbejde betydeligt

5 c) Appendix til referenceprogram fra DSHK Ekstraordinær generalforsamling (se bilag) Der var enighed om at anmode Klaus Hindsø om at være dirigent Klaus Hindsø har givet tilsagn 12 NOF2010 / NOF a) Drøftelse af strategioplæg Der er fremsendt strategioplæg som BDU, PKA og SO vil drøfte yderligere og sende det rundt inden bestyrelsesmødet d 21 oktober 2009 Oplæget sendes derefter til NOF Vedr NOF2010 har organizing committee for nyligt haft møde, og der vil snarest blive fremsendt referat vedr dette Specielt er der truffet beslutning om et så lavt deltagergebyr som muligt Til november 2009 mødes organizing committee med NOF 13 EFORT a) Gensidig orientering fra Business og Scientific Meeting Business meeting blev afholdt udiddelbart inden sommerferien 2009 Sammen med Klaus Hindsø blev en række faciliteter gennemgået De fleste beslutninger er taget bla vedr Presidential Dinner Ultimo september er der scientific meeting i København med deltagelse af PKA, Søren Overgaard og Benny Dahl PKA og BDU har kontraktforhandlingsmøde med EFORT repræsentanter onsdag d 16 september 2009 b) Bestyrelsens deltagelse i EFORT2010 i Madrid Der vil ikke blive holdt bestyrelsesmøde i Madrid, idet der bør fokuseres på inspiration inden EFORT2011 i København c) Ændring af dato for Scientific Kick off Meeting (se mail) Dette blev taget til efterretning d) Link til token for DOS medlemmer ved køb af bøger fra Springer (se bilag) Der var enighed om at dette link bør mailes til selskabets medlemmer PKA har sendt mailen til SLJ, som så udsender via mailinglisten e) Abstract handling 31 oktober 2 november 2010 Abstract handling er planlagt til periode 31 oktober 2 november 2010 Man forsøge at gøre processen enklere ved at sende abstracts ud til flere mhp vurdering PKA har sendt mail vedr disse datoer til resten af bestyrelsen

6 14 UDDU Uddannelsesudvalget havde møde fredag d 21 august 2009 og referat vil blive fremsendt snarest Ved mødet deltog de postgraduate kliniske lektorer fra de tre uddannelsesregioner Disse deltager bla i arbejdet med uddannelsesforløbene i de private sektioner a) Specialeguide og specialehåndbog Mht specialeguide er den ved at være klar til DMS Specialeguiden bliver til i samarbejde med DMS mhp at yngre læger for hjælp til valg af speciale Dette udkast fremsendes snarest til bestyrelsen b) Raket- og turboforløb Etableringen af disse forløb er indtil videre sat i bero c) UDDU s hjemmeside Arbejdet vedr dette skrider frem og der er udarbejdet udkast til hjemmesiden SLJ er i fortsat dialog med UDDU Mht uddannelsesdage i foråret har det ikke været muligt at udarbejde program for foråret 2010 Planen er fortsat en uddannelsesdag i april 2010 Der vil også blive udsendt forslag til revision for introduktionsuddannelsen Dette sættes på dagsordenen til bestyrelsesmødet 21 september 2009 Uddannelsesudvalget har derudover drøftet, hvordan uddannelses i den nye akutte modtageafdeling skal ske fremover, og hvordan skal man tilegne sig de nødvendige kompetencer 15 Eventuelt Det blev repeteret at taletiden for posterpræsentationer er tre minutter og for foredrag syv minutter Benny Dahl/ge Sekretær Dansk Ortopædisk Selskab 27 september 2009

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Onsdag 13. marts 2013, kl. 9.30 17.30 Odense Universitetshospital, Patienthotellet, 5. sal, nord Sdr. Boulevard 29, indgang 1, 5000 Odense C Deltagere fra bestyrelsen

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Scandic Tampere City Hotel, Finland Onsdag d. 4. maj 2011 13.30 17.30. Referat (Final )

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Scandic Tampere City Hotel, Finland Onsdag d. 4. maj 2011 13.30 17.30. Referat (Final ) DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Scandic Tampere City Hotel, Finland Onsdag d. 4. maj 2011 13.30 17.30 Referat (Final ) Deltagere fra bestyrelsen: Benn Duus (BD), Søren Overgaard (SO), Steen Lund

Læs mere

DOS BULLETIN WWW.ORTOPAEDI.DK

DOS BULLETIN WWW.ORTOPAEDI.DK DOS BULLETIN OKTOBER 2012 41. ÅRGANG FORORD.........................................................3 DOS KONGRESSEN 2012 - OVERSIGT...................................5 LISTE OVER UDSTILLERE.............................................6

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

DOS Bulletin DOS Kongressen 2014

DOS Bulletin DOS Kongressen 2014 DOS Bulletin Oktober 2014 43. årgang DOS Kongressen 2014 Radisson Blu Scandinavia Hotel 22.-24. oktober www.ortopaedi.dk DOS Kongressen 2014 1 DOS Bulletin Udgiver Dansk Ortopædisk Selskab Lyngskrænten

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Sted Klarskovgård, Comwell, Korsør Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

DOS BULLETIN ÅRSMØDET 2004... 3 LEDER... 8 MSEC-PORTALEN... 10 REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I UDVALG I DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB...

DOS BULLETIN ÅRSMØDET 2004... 3 LEDER... 8 MSEC-PORTALEN... 10 REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I UDVALG I DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB... DOS BULLETIN NR. 4 JUNI 2004 33. ÅRGANG ÅRSMØDET 2004............................. 3 - INDKALDELSE AF FOREDRAG OG POSTERS........ 4 - ABSTRACTS OG POSTERE.................... 5 - FOREDRAGSKONKURRENCE...................

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER:

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER: DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN DSIM BL.A. I DETTE NUMMER: 3 Leder: Vi skal ikke oprette et nyt akut medicinsk speciale 7 Generalforsamling den 16. november 2005 34 Hagedorn-Prisen den 3. marts 2006 36

Læs mere

DOS BULLETIN BESTYRELSEN INFORMERER:... 3 LEDER... 3 TILMELDING TIL MAILINGLISTEN... 3 NY OG REVIDERET HJEMMESIDE... 5

DOS BULLETIN BESTYRELSEN INFORMERER:... 3 LEDER... 3 TILMELDING TIL MAILINGLISTEN... 3 NY OG REVIDERET HJEMMESIDE... 5 DOS BULLETIN NR. 1 JANUAR 2010 39. ÅRGANG BESTYRELSEN INFORMERER:..................... 3 LEDER....................................... 3 TILMELDING TIL MAILINGLISTEN................ 3 NY OG REVIDERET HJEMMESIDE....................

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00699 3. november 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag d. 6. november 2014 kl. 0930-1200 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

2.1 Protokollat fra ordinær generalforsamling... 12 2.2 Program for Årsmødet 2012... 17

2.1 Protokollat fra ordinær generalforsamling... 12 2.2 Program for Årsmødet 2012... 17 1 1. FORMANDENS BERETNING... 3 1.1 DPS struktur... 3 1.2 Medlemmer... 3 1.3 Medlemsmøder... 4 1.4 Bestyrelsen pr. 1. januar 2013... 4 1.5 Bestyrelsens arbejde 2012... 4 1.5.1 Bestyrelsesmøder... 4 1.5.2

Læs mere

REFERAT af 4. september 2013

REFERAT af 4. september 2013 REFERAT af 4. september 2013 Bestyrelsesmøde nr. 69 i BO-VEST Malervangen 1, Glostrup. Torsdag den 4. september 2013 kl. 16.30 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere

DOS BULLETIN NR. 2 MARTS 2003 32. ÅRGANG

DOS BULLETIN NR. 2 MARTS 2003 32. ÅRGANG DOS BULLETIN NR. 2 MARTS 2003 32. ÅRGANG FORÅRSMØDET 2003.......................... 3 TILMELDING TIL FORÅRSMØDET.................. 7 GENERALFORSAMLING I DOS................... 10 GENERALFORSAMLING I DOO...................

Læs mere

Frederikhaves Beboerrepræsentation

Frederikhaves Beboerrepræsentation Formål med mødet: Beslutning om punkterne på dagsordnen m.v. Dato: 28.04.2014 Varighed: 17:00 18:00 Tilstedeværende: Annette Bendtsen (AB), Vagn Baxter (VB), Ellen Nielsen (EN), Lars Bo Andersen () Fraværende:

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

Referat fra "Lyset"s generalforsamling, 29. oktober 2014

Referat fra Lysets generalforsamling, 29. oktober 2014 Referat fra "Lyset"s generalforsamling, 29. oktober 2014 1. Valg af op til 2 dirigenter 2. Vedtagelse af dagsorden 3. Valg af referent 4. Godkendelse af referat 5. Formandens beretning 6. Kassereren aflægger

Læs mere

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union Referat Bestyrelsesmøde torsdag den 06. februar 2014 Til stede: Bestyrelsen: Flemming Olsson, Ina Nielsen, Katrine Eriksen, Peter Krogh, Jacques Jonsman og Peter Stræde Administrationen: Helle Eriksen

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Fredag d. 31. oktober 2014, kl. 9.00-16.30 Sted: Idrættens Hus Deltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen (TKR), Klaus Bach (KB), Lone Billehøj

Læs mere

ANÆSTESIUDVALGET ÅRSBERETNING 2014

ANÆSTESIUDVALGET ÅRSBERETNING 2014 ANÆSTESIUDVALGET ÅRSBERETNING 2014 I året der er gået har fokus i anæstesiudvalget været at færdiggøre de igangsatte rekommandationer. Således er der i foråret kommet rekommandation for Anlæggelse af centralt

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 14. juni 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation (17.15 18.30)

Læs mere