DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006"

Transkript

1 DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006 Datatilsynet Borgergade 28, 5., 1300 København K Telefon Fax

2 1 INDLEDNING BERETNING PRÆSENTATION AF DATATILSYNET ØKONOMISKE RESULTATER FOR FAGLIGE RESULTATER FOR FORVENTNINGER TIL DET KOMMENDE ÅR MÅLRAPPORTERING DATATILSYNETS INDSATSPUNKTER FOR UDVIKLINGEN I SAGSBEHANDLINGSTIDER REGNSKAB ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE BALANCE OMREGNINGSTABEL BEVILLINGSREGNSKAB BEVILLINGSAFREGNING OG AKKUMULERET REGNSKAB PÅTEGNING NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE

3 1 INDLEDNING Årsrapporten er aflagt i henhold til Finansministeriets bekendtgørelse nr af 19. december 2006 om statens regnskabsvæsen mv. (regnskabsbekendtgørelsen) og i overensstemmelse med Økonomistyrelsens vejledning af 29. januar 2007 om udarbejdelse af årsrapport. 2 BERETNING 2.1 Præsentation af Datatilsynet Datatilsynet er den statslige myndighed, der fører tilsyn med lov om behandling af personoplysninger (persondataloven). Datatilsynet udøver sine funktioner i fuld uafhængighed, men har en finanslovsmæssig og personalemæssig tilknytning til Justitsministeriet. Datatilsynet består af et råd, Datarådet, og et sekretariat. Datarådet er sammensat af en formand og 6 andre medlemmer, der er udpeget af justitsministeren. Datarådet træffer først og fremmest afgørelse i sager af principiel karakter. Sekretariatet beskæftiger cirka 30 medarbejdere (jurister, ITteknikere, kontorpersonale og studenter) og varetager Datatilsynets daglige drift under ledelse af en direktør. Datatilsynets arbejde består først og fremmest i at administrere persondataloven, herunder at behandle klagesager og forespørgsler, at udtale sig om lovforslag og udkast til bekendtgørelser og cirkulærer mv., der har betydning for beskyttelse af privatlivets fred, at behandle anmeldelser af og ansøgninger om tilladelse til behandling af personoplysninger, at foretage inspektioner hos offentlige myndigheder og private virksomheder mv. og at deltage i internationalt arbejde, bl.a. i EU. Datatilsynets arbejde er i sagens natur sagsorienteret. Det er herudover forudsat i de almindelige bemærkninger til persondataloven, at Datatilsynet i første række bør tage sigte på at kunne udøve sin virksomhed gennem generelle retningslinier og ved en serviceorienteret rådgivning og vejledning. Dette sikres bl.a. gennem tilsynets hjemmeside. Datatilsynet har endvidere udarbejdet en generel informationspjece og forskellige vejledninger om persondataloven. Tilsynet deltager tillige løbende i konferencer, møder og undervisningsforløb samt offentliggør relevant praksis mv. på sin hjemmeside. Datatilsynet har herudover også opgaver i henhold til enkelte særlove. Endvidere fører Datatilsynet tilsyn med de danske myndigheders behandling af oplysninger i medfør af Schengen- og Europolsamarbejdet. Datatilsynet er desuden national tilsynsmyndighed efter reglerne i Eurodacforordningen. Tilsynet er herudover central godkendelsesinstans for sikkerhedsløsninger i forbindelse med elektroniske borgerservice-løsninger i den offentlige forvaltning. De hidtil gældende registerlove er fortsat gældende for Grønland og i begrænset omfang for Færøerne. Datatilsynet varetager de opgaver, der på disse områder er tillagt Registertilsynet i henhold til registerlovene. Datatilsynet afgiver en årlig beretning om sin virksomhed til Folketinget. Årsberetningerne findes på tilsynets hjemmeside. 3

4 2.2 Økonomiske resultater for 2006 Tabel 1: Datatilsynets økonomiske hovedtal (1.000 kr.) Regnskab 2006 Ordinære driftsindtægter (ekskl. bevillinger) 237,0 Ordinære driftsomkostninger ,1 Heraf personaleomkostninger ,7 Andre driftsposter, netto 0,0 Finansielle poster, netto 2,0 Ekstraordinære poster, netto - Årets resultat (ekskl. bevillinger) ,2 Driftsbevilling Indtægter 237,0 Udgifter ,4 Årets nettoudgifter (ekskl. bevillinger) ,4 Bevilling (nettotal) inkl. TB ,0 Årets overskud -250,4 Til videreførsel -250,4 Status pr. 31/ Anlægsaktiver i alt 964,1 Heraf immaterielle anlægsaktiver 782,1 heraf materielle alægsaktiver 181,9 Omsætningsaktiver i alt 1.083,4 Aktiver i alt 2.047,5 Egenkapital 88,0 Hensatte forpligtelser 373,8 Øvrige forpligtelser 1.585,7 Passiver i alt 2.047,5 Datatilsynet har i 2006 afholdt lønudgifter på kr., hvilket er kr. mere end bevillingen på kr. Merforbruget er mindre end forventet, idet tilsynet på tillægsbevillingsloven for 2006 blev tilført 0,1 mio. kr. For så vidt angår den øvrige drift har Datatilsynet i 2006 afholdt udgifter på kr. I forhold til bevillingen på kr. og efter fradrag af indtægter er der således et merforbrug på kr. Merforbruget er mindre end forventet, idet tilsynet på tillægsbevillingsloven for 2006 blev tilført 0,6 mio. kr. Forskellen på kr. mellem årets (omkostningsbaserede) resultat og nettoudgifterne skyldes navnlig afskrivninger og feriepengeforpligtelser. Årets underskud på i alt kr. er blevet dækket af Datatilsynets videreførte midler. Datatilsynets økonomiske resultat vurderes at være tilfredsstillende. Der redegøres nærmere for Datatilsynets ressourceforbrug og finansielle status i afsnit 4 nedenfor. 4

5 2.3 Faglige resultater for 2006 Det følger af persondatalovens 56, at Datatilsynet udøver sine funktioner i fuld uafhængighed. Datatilsynet har på den baggrund ikke fundet, at ekstern fastsættelse af mål for tilsynets virksomhed er forenelig med tilsynets stilling. Datatilsynet har imidlertid haft særlig fokus på følgende områder/indsatspunkter i 2006: Tabel 2: Datatilsynets overordnede indsatspunkter 2006 Antal punkter Opfyldt Delvist opfyldt Ikke opfyldt Ressourceforbrug (1.000 kr.) Årsværk 1. Anmeldelsesområdet ,23 2. Informationsindsats ,19 3. Inspektioner ,9 4. Nedbringelse af sagsbehandlingstiderne for klagesager Udvikling og organisation ,47 Datatilsynets indsatspunkter for 2006 vedrører for hovedpartens vedkommende centrale områder i tilsynets udadrettede opgavevaretagelse. Samlet set vurderer Datatilsynet resultatet af arbejdet med indsatspunkterne som tilfredsstillende. Resultatet af tilsynets indsats for at nedbringe sagsbehandlingstiderne for klagesager må imidlertid anses som meget tilfredsstillende navnlig sammenholdt med, at det samtidig er lykkedes at gennemføre det planlagte antal inspektioner. Der henvises til afsnit 3 for en uddybende målrapportering. 2.4 Forventninger til det kommende år Datatilsynet har ifølge finansloven for 2007 en nettobevilling på kr., heraf kr. til lønsum og kr. til øvrig drift. Datatilsynet forventer en øget opgavemængde i 2007 bl.a. som følge af det fremsatte lovforslag om nye regler for tv-overvågningsområdet. Ifølge det fremsatte lovforslag foreslås enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning omfattet af persondatalovens regler. Samtidig foreslås Datatilsynet tillagt inspektionskompetence i forhold til privates behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning. På den baggrund og med henblik på en styrkelse af retsbeskyttelsen i øvrigt ved behandling af personoplysninger foreslås Datatilsynet med lovforslaget tilført en merbevilling på 3 mio. kr. årligt. Herudover forventer Datatilsynet fortsat en stor arbejdsbyrde på baggrund af bl.a. den øgede digitalisering inden for såvel den offentlige som den private sektor, efterspørgsel på rådgivning og vejledning fra tilsynet samt den stadige udbygning af det internationale samarbejde, bl.a. på det politimæssige område, som følges op af øget samarbejde på databeskyttelsesområdet. 5

6 3 MÅLRAPPORTERING Som nævnt ovenfor i afsnit 2.3. er der på baggrund af Datatilsynets stilling som uafhængig tilsynsmyndighed, jf. persondatalovens 56, ikke eksternt fastsat mål for tilsynets virksomhed. Datatilsynet har imidlertid fastsat 5 overordnede indsatspunkter med en række underpunkter for Datatilsynets indsatspunkter for 2006 Tabel 3: Datatilsynets indsatspunkter 2006 Status Ressourceforbrug (1.000 kr.) 1. Anmeldelsesområdet 1. Statslige anmeldelser 2. Alternative behandlere 2. Informationsindsats 1. Revision af kreditoplysningsbureauernes registreringsmeddelelser 2. Vejledning om datasikkerhed i borgerservicecentrene 3. Afholdelse af mindst 2 gåhjem-møder 4. Offentliggørelse af mindst 5 værd at vide-tekster 5. Offentliggørelse af mindst 10 afgørelser/udtalelser 6. Sikre, at mindst 90 % af telefonopkaldene til tilsynet bliver afsluttet uden at blive stillet om mere end 1 gang 3. Inspektioner 1. Gennemføre mindst 60 inspektioner 2. Deltagelse i fælles europæisk inspektionsprojekt i regi af art. 29-gruppen 3. Deltagelse i fælles Schengeninspektionsprojekt vedr. art. 99 Opfyldt. Datatilsynets indsats overfor centraladministrationen, der på grund af ressortomlægninger mv. er blevet flyttet til andre eller omdannede, herunder nyoprettede, myndigheder, er blevet tilendebragt i Der er nu foretaget de fornødne ændringer i de statslige anmeldelser, herunder bl.a. til sikring af korrekte angivelser af de forskellige dataansvarlige. Opfyldt. Datatilsynet rettede i 2006 en særlig indsats mod alternative behandlere, der ofte registrerer følsomme oplysninger om deres klienter. Igennem målrettet rådgivning ønskede tilsynet navnlig at sikre, at alternative behandlere blev opmærksomme på persondatalovens krav om anmeldelse til og tilladelse fra Datatilsynet. Datatilsynet har færdigbehandlet 155 anmeldelser modtaget fra alternative behandlere i Opfyldt. Datatilsynet har gennemført en revision af de indholdsmæssige krav til kreditoplysningsbureauernes registreringsmeddelelser, og tilsynet har herefter meddelt alle bureauerne nye vilkår med skærpede krav til meddelelserne. Opfyldt. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, KL og Datatilsynet har i fællesskab udgivet en publikation om datasikkerhed i borgerservicecentre, hvori kommunerne kan finde svar på, hvordan de kan leve op til de sikkerhedskrav, der gælder for borgerservicecentre. Opfyldt. Datatilsynet har i februar og marts måned 2006 afholdt 3 møder om emnet persondataloven og ny lovgivning med knap 100 deltagere i alt. Delvist opfyldt. Datatilsynet har i 2006 offentliggjort 3 værd at videtekster på sin hjemmeside. Opfyldt. Datatilsynet har i 2006 offentliggjort 17 afgørelser og udtalelser på sin hjemmeside. Opfyldt. Der er i 2006 foretaget 4 stikprøvemålinger, som viser at 97% af samtlige opkald afsluttes efter højest 1 omstilling. Opfyldt. Datatilsynet gennemførte i inspektioner, heraf 23 hos offentlige myndigheder og 40 hos private dataansvarlige. Opfyldt. Datatilsynet deltog i 2006 i et fælles inspektionsprojekt med tilsynsmyndighederne i de øvrige EU-lande. Projektet var rettet mod databeskyttelse i den private sygeforsikringssektor, og blev udført ved hjælp af spørgeskemaer og inspektioner i de enkelte lande. En sammenfattende rapport om projektet forventes udsendt af artikel 29- gruppen i løbet af 2007 Opfyldt. Datatilsynet har i 2006 bidraget til en fælles undersøgelse iværksat af Den fælles tilsynsmyndighed JSA Schengen vedrørende visse typer indberetninger til Schengen-informationssystemet. En rapport om projektet forventes offentliggjort af JSA i løbet af * : Arbejdstid inkl. transport mv. 3: Excl. transport 14: Excl. transport 6

7 4. Nedbringelse af sagsbehandlingstiderne for klagesager 1. Klager over kreditoplysningsbureauer 2. Andre klager Opfyldt. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er faldet fra 161 dage i 2005 til 157 dage i Antallet af dage, inden for hvilke 80% af sagerne er færdigbehandlet, er faldet fra 267 til 224. Opfyldt. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er for 2006 faldet med 24 % i forhold til 2005, fra 339 til 240 dage. Antallet af dage, inden for hvilke 80% af sagerne er færdigbehandlet, er faldet fra 543 til Udvikling og organisation 1. Omlægning af anmeldelsessystement (DAF2) 2. Gennemførelse af arbejdspladsvurdering 3. At få fastlagt vision og overordnede målsætninger for tilsynet Delvist opfyldt. Fornyelse af Datatilsynets elektroniske anmeldelsessystem med henblik på en effektivisering af sagsbehandlingen og en bedre og hurtigere betjening af dataansvarlige. Systemet er idriftsat 1. marts Opfyldt. Datatilsynet gennemførte i efteråret 2006 en APV, der omhandlede både de fysiske arbejdsforhold og det psykiske arbejdsmiljø. APV'en er blevet fulgt op med en handlingsplan og der er umiddelbart efterfølgende fulgt op på samtlige fejl og mangler. Der er endvidere taget initiativer til langsigtede løsninger på problemer, der vedrører det psykiske arbejdsmiljø. Ikke opfyldt. Datatilsynet har endnu ikke tilendebragt arbejdet * Heri er ikke indregnet det ressourceforbrug der er medgået til behandling af ændringsanmeldelser mv. som følge af revisionen. Datatilsynets medarbejdere foretager ikke tidsregistrering. Det angivne ressourceforbrug i forbindelse med de forskellige indsatspunkter er derfor skønsmæssigt beregnet. For punkt 4 er ressourceforbrug ikke angivet, idet det ikke vurderes muligt at opgøre dette uafhængigt af Datatilsynets øvrige opgavevaretagelse på klagesagsområet. De fastsatte indsatspunkter for 2006 er for langt hovedparten blevet opfyldt. Som nævnt vurderes resultatet af arbejdet med indsatspunkterne samlet set som tilfredsstillende. Med hensyn til den manglende målopfyldelse for så vidt angår punkt 2.4. og punkt 5.1. må dette tilskrives tilsynets samlede arbejdsbyrde og prioriteringen af de lovbundne faglige opgaver, bl.a. udtalelsekompetencen vedrørende lovforslag mv. samt arbejdet med effektivisering og kvalitetssikring af anmeldelsesområdet. For så vidt angår punkt 5.2 om omlægningen af anmeldelsessystemet (DAF2) har en række tekniske forsinkelser hos IT-leverandøren betydet, at systemet ikke kunne ibrugtages som forudsat den 1. januar Samtidig har den indholdsmæssige revision af de nye kommunale fællesanmeldelser, som er sket i et samarbejde med Kommunernes Landsforening, vist sig at være et ganske omfattende projekt, bl.a. fordi kommunernes opgavevaretagelse har udviklet sig i både form og indhold siden de første fællesanmeldelser blev udarbejdet ved persondatalovens ikrafttræden i Det nye anmeldelsessystem med tilhørende nye fællesanmeldelser blev idriftsat den 1. marts 2007, og det er den foreløbige vurdering, at systemet effektiviserer anmeldelsesordningen og nedbringer ressourceforbruget hos både kommunerne og Datatilsynet. Datatilsynets indsatspunkt 5.3 om vision og overordnede målsætninger har det på baggrund af arbejdsbyrden i forbindelse med tilsynets lovbundne faglige opgaver ikke været muligt at afsætte de fornødne ressourcer til i Tilsynet vil arbejde videre med projektet og om muligt afslutte det i Datatilsynets vision og målsætning vil blive fastsat under hensyn til de forudsætninger, der er fastsat i lovgivningen, og på baggrund af de krav og forventninger, som Datatilsynets interessenter 7

8 har til tilsynet. 3.2 Udviklingen i sagsbehandlingstider Tabel 4: Udviklingen i antallet af oprettede sager Oprettet 2003 Oprettet 2004 Oprettet 2005 Oprettet 2006 Oprettet 2006 ift Datatilsynets egen administration mv % Lovforberedende arbejde % Forespørgsler og klager - private % Forespørgsler og klager - offentlige % Sager på Datatilsynets eget initiativ % Sikkerhedsspørgsmål % Internationale sager % Kompetence iht. anden lovgivning % Sager i alt (eksklusive anmeldelser) % Private anmeldelser % Offentlige anmeldelser % I alt % Tabel 4 viser, at der igen i 2006 har været en betydelig stigning i antallet af sager vedrørende lovforberedende arbejde og i antallet af private anmeldelser. Det lille fald i det samlede antal af nyoprettede sager i 2006 set i forhold til 2005 skyldes, at Datatilsynet i sommeren 2006 satte anmeldelsespligten i bero over for amter og kommuner. Dette skete på grund af strukturreformen, som gav anledning til den ovenfor omtalte revision af de hidtil anvendte anmeldelser. Med hensyn til sager rejst på tilsynets eget initiativ bemærkes, at antallet af gennemførte inspektioner lever op til det fastsatte mål. Ud over inspektioner omfatter denne sagskategori sager, som rejses eksempelvis på baggrund af presseomtale. Antallet af sager af denne karakter varierer selvsagt fra år til år. Udviklingen set over de sidste 3 år tyder på, at antallet af nye sager er ved at stabilisere sig på ca Datatilsynet havde i 2006 en nedbringelse af sagsbehandlingstiderne for klagesager som et centralt indsatspunkt, idet tilsynets sagsbehandlingstid for andre klager end klager over kreditoplysningsbureauer steg med 79 % fra 2004 til

9 Tabel 5: Udviklingen i sagsbehandlingstider (antal dage) Klager over kreditoplysningsbureauer Gennemsnit 50% behandlet inden for 80% behandlet inden for Gennemsnit 50% behandlet inden for 80% behandlet inden for gennemsnit i forhold til % 240 Tilstræbt for 80% af sagerne Andre klager % 360 Forespørgsler % 60 Anmeldelser, privat forskning Andre private anmeldelser % % 150 Lovforberende arbejde % 30 Offentlige anmeldelser % 60 Tallene er beregnet på grundlag af samtlige sager, som er afsluttet i året, bortset fra anmeldelser af private forskningsprojekter, hvor tallene er opgjort på grundlag af sager afsluttet halvåret 1. juli december Der er for 2005 og 2006 fraregnet 2 % af sagerne på grund af atypicitet. Som det fremgår af ovenstående tabel 5, er det i 2006 lykkedes at nedbringe den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for andre klager end klager over kreditoplysningsbureauet med 29 % i forhold til 2005, fra 339 til 240 dage. Antallet af dage, inden for hvilke 80 % af sagerne er færdigbehandlet, er faldet fra 543 til 398, dvs. med over 26 %. Resultatet må vurderes som meget tilfredsstillende og må bl.a. tilskrives, at der i tilsynets sagsbehandlingsvejledning er angivet mere præcise retningslinier for tidsfrister, løbende underretning af parterne mv. på klagesagsområdet. Hertil kommer en øget fokus fra både sagsbehandlere og ledelse på at opprioritere klagesagerne. Det fremgår desuden af statistikken, at sagsbehandlingstiden er reduceret med 23 % på området for det lovforberedende arbejde, som ofte må opprioriteres på grund af meget korte tidsfrister for afgivelse af høringssvar til ministerier og styrelser. Tilsynets indsats på dette punkt og særlige fokus på klagesagerne har formentlig haft en negativ indvirkning på sagsbehandlingstiden for forespørgsler, hvor gennemsnittet er steget med 50 % i forhold til For andre private anmeldelser end forskning er sagsbehandlingstiden steget med 58 %, hvilket hovedsageligt kan begrundes i tilsynets særlige indsats over for alternative behandlere, hvor anmeldelser modtaget før 11. august 2006 blev sat i bero, indtil den af tilsynet udarbejdede skabelon for anmeldelse samt værd-at-vide informationstekst forelå. Selv om de tilstræbte sagsbehandlingstider, inden for hvilke 80 % af sagerne er afsluttet, ikke fuldt ud er blevet opnået i 2006, finder Datatilsynet, at målene samlet set har givet et realistisk billede for 9

10 tilsynets brugere af, hvor lang tid der gennemsnitligt kan forventes at medgå til behandlingen af deres sag. Datatilsynet finder derfor, at sagsbehandlingsmålene for 2006 kan videreføres uændret til Tabel 6: Datatilsynets tilstræbte sagsbehandlingstider 2007 Sagsområde Klager over kreditoplysningsvirksomheder Andre klager Forespørgsler Tilstræbt sagsbehandlingstid for 80 % af sagerne Ikke over 8 måneder Ikke over 12 måneder Ikke over 2 måneder Anmeldelser af private forskningsprojekter Ikke over 1 måned Andre private anmeldelser Offentlige anmeldelser Lovforberedende arbejde Ikke over 5 måneder Ikke over 2 måneder Ikke over 1 måned 4 REGNSKAB I de følgende afsnit redegøres for Datatilsynets ressourceforbrug i 2006 og for tilsynets finansielle status. 4.1 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i henhold til gældende regler efter regnskabsbekendtgørelsen og Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning. Rapporten er aflagt efter omkostningsprincippet som led i budget- og regnskabsreformen i staten. 4.2 Resultatopgørelse Tabel 7: Resultatopgørelse (1.000 kr.): Note Regnskab 2006 Regnskab 2005 Bevilling 2007 Ordinære driftsindtægter Salg af varer og tjenesteydelser - 1,3 - Tilskud til egen drift Øvrige driftsindtægter - 2, ,0 Gebyrer 237,0 254,0 100,0 Ordinære driftsindtægter i alt 237,0 257, ,0 Ordinære driftsomkostninger Ændring i lagre Forbrugsomkostninger Husleje 1.790, , ,0 Andre forbrugsomkostninger 1.610, ,8 0,0 Forbrugsomkostninger i alt 3.400, , ,0 1 Personaleomkostninger Lønninger , ,9 Pension 1.426, ,3 Lønrefusion -561,7-72,0 Andre personaleomkostninger 332,5 244,3 Personaleomkostninger i alt , , ,0 Andre ordinære driftsomkostninger 553,8 840, ,0 Af og nedskrivninger 329,5 298,0 700,0 10

11 Ordinære driftsomkostninger i alt , , ,0 Resultat af ordinær drift , , ,0 Andre driftsposter Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger 0,0 - - Resultat før finansielle poster , , ,0 Finansielle poster Finansielle indtægter 0,3 0,6 - Finansielle omkostninger 2,3 0,5 - Resultat før ekstraordinære poster , , ,0 Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære omkostninger Årets resultat , , ,0 4.3 Balance Tabel 8: Balance: Note Aktiver (1.000 kr.) Ultimo 2006 Ultimo 2005 Anlægsaktiver 2 Immaterielle anlægsaktiver Færdiggjorte udviklingsprojekter 384,6 384,1 Erhvervede koncessioner, patenter m.v. - - Udviklingsprojekter under opførelse 397,6 - Immaterielle anlægsaktiver i alt 782,1 384,1 Materielle anlægsaktiver Grunde, arealer og bygninger - - Infrastruktur - - Produktionsanlæg og maskiner - - Transportmateriel Inventar og IT-udstyr 181,9 173,6 Igangsværende arbejder for egen regning - - Materielle anlægsaktiver i alt 181,9 173,6 Anlægsaktiver i alt 964,1 557,7 Omsætningsaktiver Varebeholdning - - Tilgodehavender 1.079,9 901,2 Værdipapirer - - Likvide beholdninger 3,5 3,5 Omsætningsaktiver i alt 1.083,4 904,7 Aktiver i alt 2.047, ,4 Note Passiver (1.000 kr.) Ultimo 2006 Ultimo Egenkapital i alt 88,0-233,9 5 Hensættelser 373,8 324,0 Langfristede gældsposter Prioritetsgæld - - Anden langfristet gæld - - Statsgæld - - Langfristede gæld i alt

12 Kortfristede gældsposter Leverandører af varer og tjenesteydelser 185,2 225,1 Anden kortfristet gæld 177,1 181,1 Skyldige feriepenge 1.223,4 966,0 Igangværende arbejder for fremmed regning - - Periodeafgrænsningsposter - - Kortfristet gæld i alt 1.585, ,2 Gæld i alt 1.585, ,2 Passiver i alt 2.047, ,4 4.4 Omregningstabel Tabel 9: Omregningstabel mellem resultatopgørelsen og årets nettoudgifter: kr Årets resultat ,2 - Afskrivninger -329,5 - Nedskrivninger - - Ændring i hensættelser -49,7 + Anskaffelser 338,4 +/- Lagerregulering - + Igangværende arbejder/udviklingsprojekter under opførelse 397,6 +/- Regulering af personaleomkostninger (skyldige feriepenge) -257,4 +/- Periodiseringer - - Tab på debitorer - +/- Korrektion for forskellen mellem salgspris og tab/gevinst ved salg af aktiver 0,0 Årets nettoudgifter ,4 4.5 Bevillingsregnskab Tabel 10: Regnskab 2006: Regnskab Budget Regnskab Difference Budget Kr Udgifter , , ,4-387, ,0 Løn , , ,3-45, ,0 Øvrig drift 4.306, , ,1-342, ,0 Indtægter 257,7 100,0 237,0-137, ,0 Resultat brutto , , ,4 250, ,0 Bevilling 0, , , ,0 Resultat, netto , ,4 250,4 - Datatilsynets hovedkonto på bevillingslovene er for 2006 budgetteret med en udgiftsbevilling på 16,2 mio. kr., heraf 11,9 mio. kr. lønsum. Regnskabet udviser et netto merforbrug på kr. svarende til 1,6 pct., heraf et merforbrug på lønsum på kr. svarende til 0,4 pct. Henset til beløbenes størrelse giver afvigelserne mellem bevillings- og regnskabstal ikke anledning til bemærkninger. 12

13 4.6 Bevillingsafregning og akkumuleret regnskab Tabel 11: Bevillingsafregning 2006: kr. Løn Øvrig drift Indtægter I alt Årets resultat -45,3-342,1 137,0-250,4 Bevilling (B+TB) , ,0 100, ,0 Regnskab , ,1 237, ,4 Akkumuleret videreførsel til ,7-137,0 137, ,7 Akkumuleret videreførsel fra ,4 164, ,1 Bevillingsteknisk omflytning -40,5 40,5 - - Årets resultat -45,3-342,1 137,0-250,4 Akkumuleret overskud i periode : kr Årets overskud 504,9-170, ,8-925,4-250,4 Utlimo saldo 2.798, , , , ,7 - heraf lønsum 2.148, , , , ,7 Datatilsynets akkumulerede overskud forventes ud over en midlertidig personaleopnormering anvendt til en fornyelse af tilsynets hjemmeside. Overskuddet forventes herudover anvendt til finansiering af tilsynets hensættelser, jf. note 5, samt til ekstraordinære huslejeomkostninger i forbindelse med ressortomlægninger på Justitsministeriets område, samt til en mindre ombygning/istandsættelse af tilsynets lokaler. 13

14 5 PÅTEGNING Årsrapporten er aflagt i henhold til regnskabsbekendtgørelsen. Årsrapporten omfatter hovedkonto ( ) på finansloven, som Datatilsynet (CVR ) er ansvarlig for, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for finansåret Det tilkendegives hermed: 1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende, 2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og 3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten. Datatilsynet, den Justitsministeriet, den Janni Christoffersen Direktør Michael Lunn Departementschef 14

15 6 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE Note 1: Personaleomkostninger: Antal årsværk 25,5 25,6 27,0 27,3 28,0 Tilgang af medarbejdere 9 12 Afgang af medarbejdere 9 12 Note 2: Immaterielle anlægsaktiver: Færdiggjorte Erhvervede I alt udviklings- koncessioner, projekter patenter, kr. licenser mv. Kostpris 603,8-603,79 Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse Tilgang 146,4-146,4 Afgang Kostpris pr ,2-750,2 Akkumulerede afskrivninger 365,6-365,6 Akkumulerede nedskrivninger Akkumulerede af- og nedskrivninger ,6-365,6 Regnskabsmæssig værdi pr ,6-384,6 Årets afskrivninger 146,0-146,0 Årets nedskrivninger Årets af- og nedskrivninger 146,0-146,0 Afskrivningsperiode/år År 2006 År 2006 Udviklingsprojekter kr. under opførelse Primo saldo pr. 1. januar Tilgang 397,6 Nedskrivninger - Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter - Kostpris pr ,6 15

16 Note 3: Materielle anlægsaktiver: kr. Grunde, arealer og bygninger Infrastruktur Prod.anlæg og maskiner Transportmateriel Inventar- og IT-udstyr Kostpris ,3 959,33 Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse Tilgang ,0 192,0 Afgang ,1 2,1 Kostpris pr , ,2 Akkumulerede afskrivninger ,2 967,2 Akkumulerede nedskrivninger Akkumulerede af- og nedskrivninger ,2 967,2 Regnskabsmæssig værdi pr ,9 181,9 Årets afskrivninger ,6 183,6 Årets nedskrivninger Årets af- og nedskrivninger ,6 183,6 Afskrivningsperiode/år År 2006 År 2006 År 2006 År 2006 År 2006 I alt Igangværende arbejder for egen regning kr. Primosaldo pr. 1. januar Tilgang - Nedskrivninger - Overført til færdige materielle anlægsaktiver - Kostpris pr Note 4: Egenkapital 2006: Egenkapital kr Primobeholdning ,9 Startkapital - Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse - Bevægelser i året Likviditetstildeling ,1 Mellemregning med andre statsinstitutioner - Afstemningsdifferencer - Overført resultat Årets resultat ,2 Egenkapital pr ,0 Note 5: Hensættelser: Beløbet vedrører hensættelse til fratrædelsesgodtgørelse til åremålsansat medarbejder. 16

Indledning. Årets økonomiske resultat

Indledning. Årets økonomiske resultat Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en institution under Transport og Energiministeriet. Havarikommissionen blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2005

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2005 DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2005 Borgergade 28, 5. 1300 København K Telefon 33 19 32 00 Telefax 33 19 32 18 dt@datatilsynet.dk www.datatilsynet.dk INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. BERETNING... 3 2.1. Præsentation

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Økonomistyrelsen 14. september 2009 Anvendelsen

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2015

Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Årsrapport for regnskabsåret 2015 RIGSOMBUDSMANDEN PÅ FÆRØERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. marts 2012 Anvendelsen

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22 Årsrapport 2008 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 7 2. Målrapportering...

Læs mere

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 21 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Regnskab

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016 Årsrapport 2015 Energiklagenævnet Marts 2016 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement Årsrapport for 2014 Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriet Årsrapport 2014 Marts 2015 Udgiver: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon:

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Spillemyndigheden sætter rammerne for fair spil i Danmark. Vores arbejdsgrundlag og udgangspunkt er at sikre et ordentligt og velreguleret spilmarked

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN

SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN ÅRSRAPPORT 2004 Patientklagenævnet Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon:33 38 95 00 Internet: www.pkn.dk E-mail: pkn@pkn.dk FORORD...3 1 BERETNING...4 1.1 Patientklagenævnets

Læs mere

Frederiksberg Gartner- og Vejservice Årsregnskab 2013

Frederiksberg Gartner- og Vejservice Årsregnskab 2013 Frederiksberg Gartner- og Vejservice Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Indhold Ledelsespåtegning... 3 Revisor erklæring... 4 Ledelsesberetning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 7 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet marts 2016 Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2007

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2007 DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2007 Datatilsynet Borgergade 28, 5., 1300 København K Telefon 3319 3200 Fax 3319 3218 dt@datatilsynet.dk www.datatilsynet.dk 1 1. INDLEDNING... 3 2. BERETNING... 3 2.1 PRÆSENTATION

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Januar 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION HOLBO HERREDS KULTURHISTORISKE CENTRE VESTREBROGADE 56, GILLELEJE ÅRSREGNSKAB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION HOLBO HERREDS KULTURHISTORISKE CENTRE VESTREBROGADE 56, GILLELEJE ÅRSREGNSKAB DEN SELVEJENDE INSTITUTION HOLBO HERREDS KULTURHISTORISKE CENTRE VESTREBROGADE 56, GILLELEJE ÅRSREGNSKAB 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om museet Oplysninger om museet... 2 Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Bilag - Principper for økonomisk styring

Bilag - Principper for økonomisk styring Bilag - Principper for økonomisk styring Anvendt regnskabspraksis Udkast til økonomiudvalgsmøde den 18. januar 2011 Allerød Kommune Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Regnskabsopgørelse

Læs mere

Om håndtering af donationer

Om håndtering af donationer Om håndtering af donationer Januar 2011 Indhold 1 Indledning 3 2 Donationer under 1 mio.kr. 4 3 Donationer under 1 mio.kr. modtaget før 1. januar 2011 6 4 Donationer over 1 mio.kr. 7 5 Donationer og den

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet

Årsrapport Energiklagenævnet Årsrapport 2016 Energiklagenævnet 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2016 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning 5 2.3 Kerneopgaver

Læs mere

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 2. Beretning 2.1 Præsentation af Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement varetager opgaver vedrørende lovgivning,

Læs mere

Finanstilsynets. årsrapport. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København

Finanstilsynets. årsrapport. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Finanstilsynets 2015 årsrapport Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1. Præsentation af Finanstilsynet... 4 2.2. Ledelsesberetning... 4

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd Årsrapport for 2006 Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd April 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Beretning...3 3. Regnskab...11 3.1

Læs mere

Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner.

Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner. Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner. Med virkning fra regnskab 2010 er regnskabspraksis ændret for det omkostningsbaserede

Læs mere

KPMG Acor Tax P/S. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax P/S. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax P/S Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 22 00 Årsrapporten

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 DENTOOL ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 John Ole Petersen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt Odense Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.)

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.) Økonomiudvalget (1.000 kr.) Grunde 3.373 3.373 Bygninger 709 3.423 Tekniske anlæg 45.056 38.849 Inventar 66.193 82.474 Aktiver under opførelse 16.481 25.044 Materielle anlægsaktiver 131.813 153.164 Immaterielle

Læs mere

BOX BYG TOTALENTREPRISER A/S

BOX BYG TOTALENTREPRISER A/S BOX BYG TOTALENTREPRISER A/S Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/10/2013 Lasse Kammersgård Johansen Dirigent Side

Læs mere

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62749814. ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015. Side 1

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62749814. ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015. Side 1 Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager CVR-nummer: 62749814 ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015 ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdes på Ansager Hotel den 27. august 2015 med følgende dagsorden

Læs mere

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter... 4 1.2 Regelsæt... 4 2.0 Beretning... 5 2.1 Præsentation af Elsparefonden... 6 2.2 Årets faglige resultater... 7 2.3 Årets økonomiske

Læs mere

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 29 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Generelt 2 1.2 Årets økonomiske resultat 3 1.3 Opgaver og ressourcer 6 Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis 6

Læs mere

Terslev Vandværk I/S CVR-nr. 25 09 28 64

Terslev Vandværk I/S CVR-nr. 25 09 28 64 CVR-nr. 25 09 28 64 Årsrapport for 2008 samt Budget for 2009 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport.

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport. NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner med rammeaftale 19. januar 2016 Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsrapporten 2015 Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan

Læs mere

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den JOB INWEST VIKAR ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015 Johnny West Hansen Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

BOX BYG TOTALENTREPRISER A/S

BOX BYG TOTALENTREPRISER A/S BOX BYG TOTALENTREPRISER A/S Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/10/2012 Helle Johansen Dirigent Side 2 af 16 Indhold

Læs mere

NJL Vikar og Flex Montage ApS. Nørregade 63, 7200 Grindsted. Årsrapport for 2013/14

NJL Vikar og Flex Montage ApS. Nørregade 63, 7200 Grindsted. Årsrapport for 2013/14 Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 NJL Vikar og Flex Montage ApS Nørregade 63, 7200 Grindsted Årsrapport for 2013/14 CVR-nr. 31 27 50

Læs mere

Bestyrelsesmøde 29. maj 2015

Bestyrelsesmøde 29. maj 2015 BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 29. maj 2015 21. maj 2015 Pkt. 5. Rapportering for 1. kvartal

Læs mere

Budgettering af balance og drift. - en vejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne i forbindelse med ÆF07

Budgettering af balance og drift. - en vejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne i forbindelse med ÆF07 Budgettering af balance og drift - en vejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne i forbindelse med ÆF07 5. udgave juni 2006 Budgettering af balance og drift Kapitel 1. Indledning...3

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Årsrapport 2005 April 2006 Titel: Årsrapport 2005 for Havarikommissionen for Vejtrafik Udgivet: 2006 Redaktion: Foto: Layout: Copyright: Henrik Bach Petersen, Hugo

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Marts 2017. Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2011 Udkast, ikke afleveret

ÅRSREGNSKAB 2011 Udkast, ikke afleveret ÅRSREGNSKAB Udkast, ikke afleveret for Provstiudvalgskassen under i i Myndighedskode: CVR nummer: 21320188 Årsregnskabet indeholder følgende: Provstiudvalgets erklæring Revisionspåtegning Provstiudvalgets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Bælum Sogns Menighedsråd. i Rebild Provsti. i Rebild Kommune. Myndighedskode 8346. CVR-nr. 52026415. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Bælum Sogns Menighedsråd. i Rebild Provsti. i Rebild Kommune. Myndighedskode 8346. CVR-nr. 52026415. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Bælum Sogns Menighedsråd i Rebild Provsti i Rebild Kommune Myndighedskode 8346 CVR-nr. 52026415 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2014

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2014 DATATI LSYN ET i DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2014 Datatilsynet Borgergade 28, 5., 1300 København K Telefon 3319 3200 Fax 3319 321$ dt@datatilsynet.dk WWW.DATATILSYNET.DK 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB.

Læs mere

Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92

Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92 Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92 Årsrapport for 2011/12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 24.01.13 Tom Burgdorf Ringstrøm Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837. Årsrapport 2013

Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837

Læs mere

Jyderup Stations Vandværk A.m.b.a. Søbæksparken 12 A og B 4450 Jyderup. CVR-nummer: 34 67 57 67. ÅRSRAPPORT 1. januar 2015 til 31.

Jyderup Stations Vandværk A.m.b.a. Søbæksparken 12 A og B 4450 Jyderup. CVR-nummer: 34 67 57 67. ÅRSRAPPORT 1. januar 2015 til 31. Søbæksparken 12 A og B 4450 Jyderup CVR-nummer: 34 67 57 67 ÅRSRAPPORT 1. januar 2015 til 31. december 2015 3. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger... 3 Bestyrelsespåtegning... 4 Den uafhængige

Læs mere

MY Fro Yo Cup ApS Fiolstræde 9 1171 København K

MY Fro Yo Cup ApS Fiolstræde 9 1171 København K MY Fro Yo Cup ApS Fiolstræde 9 1171 København K CVR-nr. 34 88 21 26 ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2014 Vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 16. juni 2015 Dirigent Navn: Lars Meinertz INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S Tlf.: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2015 Godkendt på vandværkets generalforsamling den / 2016 Galoche Allé 6 4600 Køge T:

Læs mere

FREDERIKS SMEDE & VVS A/S

FREDERIKS SMEDE & VVS A/S FREDERIKS SMEDE & VVS A/S Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/10/2014 Ib Rohde Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

FREDERIKS SMEDE & VVS A/S

FREDERIKS SMEDE & VVS A/S FREDERIKS SMEDE & VVS A/S Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/12/2013 Ib Rohde Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Ringive-Lindeballe-Langelund Sognes Menighedsråd. i Grene Provsti. i Vejle Kommune. Myndighedskode 7982. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Ringive-Lindeballe-Langelund Sognes Menighedsråd. i Grene Provsti. i Vejle Kommune. Myndighedskode 7982. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Ringive-Lindeballe-Langelund Sognes Menighedsråd i Grene Provsti i Vejle Kommune Myndighedskode 7982 CVR-nr. 69320414 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

Årsrapport 2006 for Militærnægteradministrationen

Årsrapport 2006 for Militærnægteradministrationen Årsrapport 2006 for Militærnægteradministrationen 1. Beretning 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen Militærnægteradministrationen er en myndighed under Forsvarsministeriet. Myndigheden står

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ansgars Sogns Menighedsråd. i Odense Sankt Knuds Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 7775. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ansgars Sogns Menighedsråd. i Odense Sankt Knuds Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 7775. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Ansgars Sogns Menighedsråd i Odense Sankt Knuds Provsti i Odense Kommune Myndighedskode 7775 CVR-nr. 35148914 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Departementet Årsrapport 2007 April 2008 Årsrapport 2007 for Familie- og Forbrugerministeriets departement Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

K/S Vesterbro 12 C, Aalborg

K/S Vesterbro 12 C, Aalborg K/S Vesterbro 12 C, Aalborg c/o Habro & Finansgruppen Fund Mamangement A/S Amaliegade 27 1256 København K Årsrapport for 2014 (14. regnskabsår) CVR nr. 26 17 85 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt Folketinget Udvalgssekretariatet Christiansborg 1240 København K Sendt til: Birgitte.Toft-Petersen@ft.dk 29. august 2014 Vedrørende høring over beretning

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Holmens Sogns Menighedsråd. i Holmens og Østerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7036. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Holmens Sogns Menighedsråd. i Holmens og Østerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7036. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Holmens Sogns Menighedsråd i Holmens og Østerbro Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7036 CVR-nr. 18195917 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2009 CVR-nr. 10 01 64 52 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Stadil Sogns Menighedsråd. i Ringkøbing Provsti. i Ringkøbing-Skjern Kommune. Myndighedskode 8758. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Stadil Sogns Menighedsråd. i Ringkøbing Provsti. i Ringkøbing-Skjern Kommune. Myndighedskode 8758. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Stadil Sogns Menighedsråd i Ringkøbing Provsti i Ringkøbing-Skjern Kommune Myndighedskode 8758 CVR-nr. 25379519 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

1.1 Forbrugerstyrelsen præsentation Forbrugerstyrelsen er én af i alt ni styrelser i Økonomi- og Erhvervsministeriet.

1.1 Forbrugerstyrelsen præsentation Forbrugerstyrelsen er én af i alt ni styrelser i Økonomi- og Erhvervsministeriet. 1. Beretning I årsrapporten redegøres for de økonomiske og faglige resultater, som Forbrugerstyrelsen har opnået i perioden januar til december 2009. Årsrapporten afdækker primært de resultater, som er

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Store Fuglede Sogns Menighedsråd. i Kalundborg Provsti. i Kalundborg Kommune. Myndighedskode 7221. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Store Fuglede Sogns Menighedsråd. i Kalundborg Provsti. i Kalundborg Kommune. Myndighedskode 7221. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Store Fuglede Sogns Menighedsråd i Kalundborg Provsti i Kalundborg Kommune Myndighedskode 7221 CVR-nr. 52323614 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Sønderjyllands Golfklub Uge Hedegaard Golfbanevej 3 6360 Tinglev

Sønderjyllands Golfklub Uge Hedegaard Golfbanevej 3 6360 Tinglev Sønderjyllands Golfklub Uge Hedegaard Golfbanevej 3 6360 Tinglev Årsrapport pr. 31. 12. 2013 Sønderjyllands Golfklub Ledelsesberetning for sæsonen 2013. Foreningens regnskabsår er 1.1.-31.12. Hovedaktivitet

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Vitamin Well Danmark ApS Esplanaden 40 1263 København K. CVR nr. 33503946

ÅRSRAPPORT 2014. Vitamin Well Danmark ApS Esplanaden 40 1263 København K. CVR nr. 33503946 ÅRSRAPPORT 2014 Vitamin Well Danmark ApS Esplanaden 40 1263 København K CVR nr. 33503946 Indsender: Revisionsfirmaet MBP ApS, registreret revisor Strandvejen 100 2900 Hellerup Fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

LINDEGAARD AUTO OG DÆK ApS

LINDEGAARD AUTO OG DÆK ApS LINDEGAARD AUTO OG DÆK ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2013 Svend Aggerholm Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

AUBO KØKKEN OG BAD LØGSTØR P/S CVR-nr. 34085145. Årsrapport 2014

AUBO KØKKEN OG BAD LØGSTØR P/S CVR-nr. 34085145. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Løgstørvej 14 Postboks 46 9600 Aars Telefon 96 98 23 00 Telefax 96 98 23 23 www.deloitte.dk AUBO KØKKEN OG BAD LØGSTØR P/S CVR-nr. 34085145

Læs mere

Jørn's Smedie & VVS ApS CVR-nr. 26085403. Årsrapport 2014

Jørn's Smedie & VVS ApS CVR-nr. 26085403. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Herningvej 34 4800 Nykøbing F Telefon 54 84 88 00 Telefax 54 84 88 11 www.deloitte.dk Jørn's Smedie & VVS ApS CVR-nr. 26085403 Årsrapport

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

VIBORG CYKELSPECIALIST ApS

VIBORG CYKELSPECIALIST ApS VIBORG CYKELSPECIALIST ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/04/2015 Ib Rohde Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Ribe Camping A/S CVR-nr. 34601836. Årsrapport 2012

Ribe Camping A/S CVR-nr. 34601836. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Ribe Camping A/S CVR-nr. 34601836 Årsrapport

Læs mere

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Årsrapport 2011 for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beretning... 3 2.1 Årets økonomiske resultat... 3 2.2 Opgaver og ressourcer...

Læs mere

Vejsmose Holding ApS CVR-nr. 31 36 64 88

Vejsmose Holding ApS CVR-nr. 31 36 64 88 CVR-nr. 31 36 64 88 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 23.07.15 Ricki Vejsmose Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

MTN Lejebolig ApS CVR-nr. 28 30 55 67

MTN Lejebolig ApS CVR-nr. 28 30 55 67 CVR-nr. 28 30 55 67 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 19.02.15 Morten Taagaard Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012

Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012 Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 30 61 52 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /6 2013 Lars

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Hedehusene Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 9083. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Hedehusene Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 9083. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hedehusene Sogns Menighedsråd i Høje Taastrup Provsti i Høje-Taastrup Kommune Myndighedskode 9083 CVR-nr. 21694711 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

Årsrapport 2009 for Københavns Stift

Årsrapport 2009 for Københavns Stift Årsrapport 2009 for Københavns Stift Marts 2010 dok. nr. 38378/10 Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 1504 om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden af 14. december 2006 udarbejdes der

Læs mere

GUDHJEM CAMPING ApS. Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GUDHJEM CAMPING ApS. Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GUDHJEM CAMPING ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2015 Gerda Serritzlew Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 04 94 58 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/2 2015 Jesper Strube Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Skibet Sogns Menighedsråd. i Vejle Provsti. i Vejle Kommune. Myndighedskode 7904. CVR-nr. 14797017. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Skibet Sogns Menighedsråd. i Vejle Provsti. i Vejle Kommune. Myndighedskode 7904. CVR-nr. 14797017. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Skibet Sogns Menighedsråd i Vejle Provsti i Vejle Kommune Myndighedskode 7904 CVR-nr. 14797017 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Fitness Classic ApS CVR-nr. 33 38 53 31

Fitness Classic ApS CVR-nr. 33 38 53 31 Fitness Classic ApS CVR-nr. 33 38 53 31 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2015. Poul Pinstrup Rausc Dirigent

Læs mere