LEDIGHED, INFLATION OG EKSPORT

Save this PDF as:
Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEDIGHED, INFLATION OG EKSPORT"

Transkript

1 November 2002 Af Jakob Legård Jakobsen Resumé: LEDIGHED, INFLATION OG EKSPORT Ledigheden har været svagt stigende siden årsskiftet. I september måned steg ledigheden dog markant. Stigningen udgjorde næsten personer. En del af denne stigning skyldes imidlertid et mindre aktiveringsomfang. Stigningen i ledigheden kan genfindes i KADs, HKs og SiDs a-kasser. Stigningen i ledigheden i september måned for disse tre a-kasser udgjorde omkring ¾ af den samlede stigning i ledigheden i denne måned. Ledigheden indenfor byggefagenes og Metals a-kasser har i september måned fortsat den svagt stigende tendens, som har kendetegnet ledigheden i disse a-kasser gennem første halvår af Inflationen har de seneste måneder bevæget sig op på et relativt højt niveau, både når der måles på netto- og forbrugerprisindekset. Nettoprisindekset er i perioden fra august til oktober 2001 til samme periode 2002 steget 2,6 pct. I samme periode er forbrugerprisindekset steget 2,4 pct. Det er specielt prisen på tjenesteydelser såsom forsikringer, uddannelse og daginstitutioner, som er steget. Den danske inflation målt ved det EU-harmoniserede prisindeks har henover sommeren 2002 været kraftigere end i EU. En del af forskellen i inflationen mellem Danmark og EU kan sandsynligvis tilskrives forskellen i den økonomiske vækst. De seneste tal for udenrigshandlen viser, at den danske vareeksporter faldt 2,2 pct. i 3. kvartal i forhold til 2. kvartal Til trods for denne nedadgående tendens i eksporten har den danske vareeksport klaret sig relativt godt, når perioden januar til september 2002 sammenlignes med samme periode i Den danske eksports fordeling på lande afspejler de danske virksomheders evne til omstilling samt fleksibilitet. Tallene viser, at når det går dårligt på vort traditionelt største og vigtigste marked Tyskland evner de danske virksomheder at flytte eksporten til nye markeder. P:\GS\06-til ny hjemmeside\erhverv og samfund\2002\oek-sit-jlj.doc

2 2 LEDIGHED, INFLATION OG EKSPORT Den seneste udvikling i ledigheden Ledigheden har været svagt stigende siden årsskiftet. I september måned tog ledigheden dog et stort hop, hvor stigningen udgjorde næsten personer jf. figur 1, som viser den sæsonkorrigerede ledighed. Figur 1. Udviklingen i den sæsonkorrigerede ledighed personer personer Antal ledige - sæsonkorrigerede Anm. : Figuren viser udviklingen i antallet af sæsonkorrigerede ledige fra januar 2001 til september Kilde : Danmarks Statistik. Igennem første halvår 2002 faldt den sæsonkorrigerede beskæftigelse med ca personer. Ledigheden var i samme periode stigende med ca personer. Der er således gennem første halvår af 2002 sket et fald i arbejdsstyrken på omkring personer. En del af september måneds stigning i ledigheden kan henføres til et fald i antallet af personer på aktivering jf. figur 2, som viser udviklingen i antal aktiverede korrigeret for sæsonudsving.

3 3 Figur 2. Antal aktiverede januar 2001 til september Antal aktiverede Antal aktiverede Antal aktiverede - sæsonkorr Anm. : Figuren viser udviklingen i antallet af sæsonkorrigerede antal personer, som er aktiveret i AF-regi i perioden januar 2001 til september Kilde : Danmarks Statistik og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. I september måned faldt antallet af personer på aktivering med omkring personer. Stigningen i samme periode i ledigheden på mand skyldes for en dels vedkommende altså mindre aktivering. September måneds bratte stigning i ledigheden kan genfindes i KADs, HKs og SiDs a-kasser. Stigningen i ledigheden i september måned for disse tre a- kasser var på hhv. ca. 750, 1600 og 1200 personer. Disse tre a-kasser tegner sig således for ¾ af den samlede stigning i ledigheden i denne måned. Ledigheden indenfor byggefagenes og Metals a-kasser er i september måned fortsat den svagt stigende tendens, som har kendetegnet ledigheden i disse a-kasser gennem første halvår af Den markante stigning i den samlede ledighed genfindes således ikke indenfor disse to a-kasser. Efter at have ligge nogenlunde konstant omkring personer i 2001, steg ledigheden indenfor akademikernes a-kasse ganske voldsomt gennem Fra januar til september er den sæsonkorrigerede ledighed i denne a-kasse steget omkring personer, og pilen peger ekstra kraftig opad i september. En medvirkende årsag hertil er givetvis fyringsrunderne og ansættelsesstoppet i centraladministrationen samt de dårlige tiden for IT-sektoren.

4 4 For de offentligt ansattes a-kasse er billedet er et noget andet. Ledigheden indenfor denne har gennem 2002 ligget nogenlunde konstant, men i september måned er ledigheden forøget med ca. 400 mand. Også denne a-kasse har således vist samme tendens som den samlede ledighed i september måned. Figurerne 3 til 5 viser udviklingen i de gennemgåede a-kasser. Figur 3. Ledigheden blandt byggefagene, KAD og Metal Antal ledige Antal ledige Ledigheden - byggefagene - sæsonkorr. Ledigheden - KAD - sæsonkorr. Ledigheden - Metals A-kasse - sæsonkorr Anm. : Figuren viser den sæsonkorrigerede ledighed for medlemmer af Byggefagenes, KADs og Metals A-kasser i perioden januar 2001 til september Kilde : DSTB Figur 4. Ledigheden blandt HK og SiD Antal ledige Antal ledige Ledigheden - HKs A-kasse - sæsonkorr. Ledigheden - SIDs A-kasse - sæsonkorr Anm. : Figuren viser den sæsonkorrigerede ledighed for medlemmer af HKs og SiDs A- kasser i perioden januar 2001 til september Kilde : DSTB

5 5 Figur 5. Ledigheden i akademikernes og de offentligt ansattes a-kasser Antal ledige Antal ledige Ledigheden - akademikernes A-kasse - sæsonkorr. Ledigen - FOAs a-kasse - sæsonkorr Anm. : Figuren viser den sæsonkorrigerede ledighed for akademikernes og de offentligt ansattes a-kasse i perioden januar 2001 til september Kilde : Danmarks Statistik og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. De forskellige a-kassers og a-kassegruppers berøring af ledighed ses af tabel 1. Her er ledighedsprocenten for a-kasserne i september måned samt ændringen i antallet af ledige absolut og relativt - fra januar til september vist. Tabel 1. Ledigheden fordelt på A-kasser Ledighedpct. sep. Ændring jan-sep 2002 (antal personer) Relativ ændring (pct.) Selvstændige 3, ,4 Akademikernes gruppe 5, ,0 Funktionærer + tj.mænd 3, ,7 HK 6, ,2 Tekn. funktionærer mv. 4, ,8 Byggefagene 5, ,8 KAD 9, ,1 Metalarbejderne 5, ,0 SiD 8, ,5 Fremstillingsfag 6,0 50 2,3 FOA 3, ,5 Anm. : Tallene er sæsonkorrigerede. Kilde : Danmarks Statistik og Arbejderbevægelsens erhvervsråd.

6 6 Tabellen viser stor spredning i ledighedsprocenten mellem de forskellige a- kasser. KAD topper med næsten 10 pct., men også ledighedsprocenten for SiD er ganske høj. I bunden ligger de selvstændige og funktionærerne. KAD og FOA er de eneste a-kasser, som gennem 2002 har oplevet faldende ledighed faldet er på hhv. ca. 500 personer og 100 personer. Som vist i figur 3 peger den seneste tendens dog kraftigt opad for specielt KAD. Tabel 1 viser også, at akademikerne har oplevet den største stigning i ledigheden i den betragtede periode både absolut og relativt. Den geografiske fordeling af ledighed er ikke lige. Specielt Bornholms og Nordjyllands amter ligger over landsgennemsnittet. Men også Fyns, Århus og Storstrøms amter er overrepræsenteret, hvad ledighed angår, jf. tabel 2. Ledighedsprocenten i Hovedstadsregionen ses at ligge under landsgennemsnittet. Men omvendte har ca. halvdelen af stigningen i ledigheden fra januar til september fundet sted her. Hovedstadsregionen har ligeledes oplevet den relativt største ændring i ledigheden i perioden januar til september Tabel 2. Ledigheden fordelt på amter Ledighedpct. September Stigning jan-sep (personer) Relativ ændring (pct.) Landsgennemsnit 5, ,3 Hovedstadsregionen 4, ,9 Vestsjællands amt 5, ,9 Storstrøms amt 6, ,2 Bornholms amt 9,3 0 0 Fyns amt 6, ,8 Sønderjyllands amt 5, ,8 Ribe amt 4, ,9 Vejle amt 5,1 0 0 Ringkøbing amt 4,1 0 0 Århus amt 6, ,2 Viborg amt 4, Nordjyllands amt 6, ,7 Anm. : Tabellen viser den aktuelle (september måneds) sæsonkorrigerede ledighedsprocent, stigningen i det sæsonkorrigerede antal ledige, samt den relative ændring i ledigheden fra januar til september. Hovedstadsregionen omfatter Københavns og Frederiksberg kommuner samt Københavns, Frederiksborg og Roskilde amter. Kilde : Danmarks Statistik

7 7 Den seneste udvikling i inflationen Inflationen har de seneste måneder bevæget sig op på et relativt højt niveau, både når der måles på netto- og forbrugerprisindekset. Nettoprisindekset er i perioden fra august til oktober 2001 til samme periode 2002 steget 2,6 pct. I samme periode er forbrugerprisindekset steget 2,4 pct. Forskellen i disse prisindeks afspejler afgifter mv. Da afgifterne ikke vokser proportionalt med de øvrige komponenter i forbrugerprisindekset da punktafgifter er styk-afgifter betyder den mindre stigningstakt i nettopriserne end i forbrugerpriserne ikke, at afgifterne er faldet. Det er primært stigende priser på tjenesteydelser, som skaber stigende inflation. Som tabel 3 viser, har stigningstakten på tjenesteydelser været næsten det dobbelte af stigningstakten på varer. Tabellen viser, at specielt prisen på tjenesteydelser såsom forsikringer, uddannelse, daginstitutioner og tjenester i forbindelse med fritid er steget betydelig mere end selve nettoprisindekset. Men også prisen på kollektiv transport samt bilreparation har udvist stigninger over gennemsnittet. Som den eneste produktgruppe er prisen på medicin faldet det seneste år.

8 8 Tabel 3. Stigningstakten i nettoprisindekset og dets underkomponenter. Stigningstakt aug-okt 01 aug-okt 02 (%) Nettoprisindeks i alt 2,6 Varer i alt 1,7 Tjenester i alt 3,3 Fødevarer 1,6 Beklædning/fodtøj 2,6 Husleje 2,6 Vedligeholdelse af bolig 2,5 Brændsel, el, gas og varme 1,9 Boligudstyr 1,5 Medicin mv. - 0,7 Læge og fysioterapeut 2,9 Tandlæge 3,3 Transport 3,1 - Brændstof 2,3 - Autoreparation 5,2 - Kollektiv transport 5,7 Kommunikation 0,6 Større forbrugsgoder til fritid 2,4 Tjenester ifm. Fritid sport mv. 4,4 Uddannelse 9,2 Restauranter og hoteller 2,2 Andre varer og tjenester 5,3 - Personlig pleje 3,0 - Daginstitutioner mv. 4,7 - Forsikringer 10,3 - Finansielle tjenester 1,8 - Andre tjenester 2,2 Anm. : Tabellen viser stigningstakten i nettoprisindekset og dets underkomponenter for perioden aug-okt 2001 til samme periode Kilde : Danmarks Statistik. Det er både den indenlandsk skabte inflation samt den importerede inflation, som påvirker nettoprisindekset. For at vise et (tilnærmet) mål for udviklingen i de indenlandske markedsbestemte priser konstrueres et alternativt inflationsmål, kaldet den underliggende indenlandske inflation. Denne er defineret som nettoprisindekset fratrukket prisen på energi, offentlige ydelser, fødevarer, husleje og importvarer. Den underliggende inflation viser således udviklingen i enhedslønomkostningen og avancer.

9 9 Af nedenstående figur ses den underliggende inflation at være steget fra ca. 2 pct. i foråret 2001 til nu ca. 3½ pct. i september I samme periode har nettopriserne svinget mellem 2 pct. og ca. 2½ pct. Figur 6. Udviklingen i nettopriserne samt den underliggende inflation Årlig stigningstakt Årlig stigningstakt APR 2001 JUL Nettoprisindeks OCT JAN APR 2002 Underliggende inflation JUL 1.5 Anm. : Figuren viser årsstigningstakten i den underliggende inflation samt i nettopriserne i perioden april 2001 til oktober 2002 begge målt ved 3 måneders glidende gennemsnit. Kilde : Danmarks Statistik og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Årsagen til, at den relativt kraftige stigning i den underliggende inflation gennem 2001 ikke slog igennem på forbrugerpriserne var, at energiprisen i samme periode faldt ganske markant. Den danske inflation målt ved det EU-harmoniserede prisindeks har henover sommeren 2002 været kraftigere end i EU, jf. figur 7. I starten af året var situationen den omvendte.

10 10 Figur 7. Inflationen i Danmark og i EU 2,9 2,7 Årlig stigningstakt 2,5 2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 2002M M M M M M M M M09 Danmark EU-12 Anm. : Figuren viser udviklingen i den EU-harmoniserede inflation for Danmark og for EU-12. Kilde : Danmarks Statistik. En del af forskellen i inflationen mellem Danmark og EU kan sandsynligvis tilskrives forskellen i den økonomiske vækst. Den økonomiske vækst i Danmark er højere end i EU herunder specielt i Tyskland og det vil isoleret set skabe en højere inflation i Danmark end i resten af EU. Den seneste udvikling i eksporten De seneste tal for udenrigshandlen viser, at den danske vareeksport ekskl. skibe mv. er faldet 2,2 pct. i tredje kvartal i forhold til andet kvartal 2002 korrigeret for sæsonudsving. Trenden for industrieksporten viste opadgående tendens gennem første halvår af Herefter peger tendensen nedad. Denne tendens er vist i figur 8 sammen med den faktiske udvikling i industrieksporten.

11 11 Figur 8. Trenden og den faktiske udvikling i eksporten af industrivarer mio. kr. - løbende priser mio. kr. - løbende priser Trenden i industrieksporten Faktiske industrieksport Anm. : Figuren viser den faktiske industrieksport samt tendensen i industrieksporten for perioden januar 2001 til september Kilde : Danmarks Statistik og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd For landbrugseksporten er billedet, at tendensen i denne var nogenlunde konstant gennem Ved indgangen til 2002 er tendensen vendt til aftagende landbrugseksport en tendens som er fortsat ind i tredje kvartal 2002, jf. figur 9. Figur 9. Trenden og den faktiske udvikling i landbrugseksporten mio. kr. - løbende priser mio. kr. - løbende priser Trenden i landbrugseksporten faktiske landbrugseksport Anm. : Figuren viser den faktiske landbrugseksport samt tendensen i landbrugseksporten for perioden januar 2001 til september Kilde : Danmarks Statistik og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

12 12 Til trods for denne nedadgående tendens i eksporten på det seneste, er den danske vareeksport steget, når perioden januar til september 2002 sammenlignes med samme periode i Således er vareeksporten i denne periode steget 3,4 pct. Årsagen hertil skal primært findes i den opadgående tendens i første halvår i 2002 for industrieksporten. Som tabel 4 viser, er eksportvæksten ikke ligeligt fordelt på varegrupper. Overordnet set er eksporten af landbrugsprodukter faldet næsten 7 pct., hvorimod den samlede eksport af industriprodukter er gået frem med ca. 5 pct. Tabel 4. Samlede vareeksport (udvalgte varegrupper) jan-sep 2001 til samme periode 2002 Vægt Jan.-sep. 01 til jan.-sep. 02 (pct.) Vareeksport i alt ,4 Landbrugseksport i alt 12-6,8 - animalsk produktion 9-8,7 - herunder svineproduktion 6-13,9 - vegetabilsk produktion 2 + 1,7 Industrieksport i alt ,9 - medicinske produkter 7 + 6,4 - kemiske produkter 6 + 3,8 - træproduktion 1-3,5 - papirproduktion 1 + 4,7 - tekstil og beklædning 5-1,4 - møbler 4-1,7 - metaller 2-6,1 - bearbejdede metalvarer 3 + 3,7 - transportmidler ,1 - maskiner og instrumenter ,2 Anm. : Tabellen viser ændringen i udvalgte underkomponenter i vareeksporten fra januar til september 2001 til samme periode 2002 målt i priser. Vægtene angiver andelen af underkomponentens andel af den samlede eksport i Kilde : Danmarks Statistik og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Den faldende værdi af landbrugseksporten kan hovedsageligt henføres til faldende priser på svinekød. En del af dette fald i prisen kan dog betragtes

13 13 som en tilbagevenden til en normal situation. I 2001 lå indtjeningen på svineeksporten relativ høj pga. frygten for kogalskab. Denne frygt skabte en forøget efterspørgsel efter svinekød. Når faren for kogalskab er drevet over, vil også efterspørgselen efter svinekød falde og dermed også prisen. Dette vil medføre aftagende indtjening på svineeksporten. Under den samlede eksport af industriprodukter er eksporten af transportmidler steget mest. Beløbsmæssigt tæller denne varegruppe dog ikke meget. Den tungeste post målt på dette er eksporten af maskiner og instrumenter, som er steget lidt over 4 pct. Under denne post er specielt eksporten af instrumenter til telekommunikation steget markant med omkring 40 pct. De sektorer, som herhjemme rammes hårdest af den internationale afmatning, ses at være metal- og træindustrien, men også møbel- og tekstilindustrien oplever aftagende eksport. Derimod er der fremgang i eksporten af medicinske og kemiske produkter, og også papirindustrien oplever stigende eksport. Eksporten til vores største samhandelspartner - Tyskland - udvikler sig ikke godt. I perioden januar september 2001 til samme periode i år er den samlede vareeksport til Tyskland faldet 1,7 pct. Dette tal dækker over et fald i landbrugseksporten på næsten 12 pct. og en svag stigning i eksporten af industriprodukter på ca. 2 pct. Eksporten til hovedmarkederne er vist i figur 10.

14 14 Figur 10. Eksporten fordelt på hovedmarkeder jan-sep 01 til jan-sep Ændring (pct.) Tyskland Sverige England USA Norge Vareeksport i alt landbrugvarer industrivarer Anm. : Figuren viser ændringen i den samlede vareeksport samt eksporten af landbrugs- og industriprodukter til vore væsentligste handelspartnere for perioden januar til september 2001 til samme periode i Kilde : Danmarks Statistik og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Figuren viser, at også eksporten til USA har det sløjt. Den samlede vareeksport er faldet næsten 7 pct., og faldet dækker over både faldende eksport af landbrugs- og industriprodukter. Eksporten til Sverige, Norge og England har i den betragtede periode udviklet sig positivt. Specielt har eksporten til Norge været kraftigt stigende - 12 pct. er den samlede eksport steget med. Det er primært eksporten af industriprodukter herunder specielt medicinske produkter samt maskiner og instrumenter der trækker den samlede eksportvækst. Den samlede stigning i vareeksporten til Sverige skyldes både stigende eksport af vegetabilske landbrugsvarer samt industriprodukter. Også på dette marked oplever medicinindustrien stigende eksport, men også papirindustrien følger pænt med. Til England er eksporten samlet steget omkring 8 pct. Det, som sikrer denne vækst, er eksporten af industrivarer specielt maskiner og instrumenter samt medicinske produkter, som er steget hhv. 20 pct. og 33 pct. Land-

15 15 brugseksporten både den animalske og den vegetabilske - er derimod faldet med 13 pct. samlet set. Den danske eksports fordeling på lande afspejler de danske virksomheders evne til omstilling samt fleksibilitet. Tallene viser, at når det går dårligt på vort traditionelt største og vigtigste marked Tyskland evner de danske virksomheder at flytte eksporten til nye markeder. Dette ses specielt ved, at eksporten til Norge er i så kraftig fremgang, som den er.

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema I Dansk Jobindex: Jobmarkedet i fortsat svag bedring Ugens tema II Aftale om kommunernes økonomi for 1 Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge,. januar 8. januar UIndhold:U Ugens tema Ugens analyse HTUgens tendenserth HTal om konjunktur og arbejdsmarkedth Ugens tema:u Ledigheden steg i november til, pct., svarende

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006 Sagsnr. Ref: HJO/MHO/BLA September Lønudviklingen i. kvartal Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var, pct. i. kvartal, svarende til en stigning på, pct.-point i forhold til forrige

Læs mere

Dansk udenrigshandel står stærkt

Dansk udenrigshandel står stærkt Hovedpointer Dansk udenrigshandel klarer sig godt, hvilket blandt andet afspejler sig i et solidt overskud på betalingsbalancen og handelsbalancen. En dekomponering af betalingsbalancen viser, at en stor

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

BESKÆFTIGELSESEFFEKT AF HANDLEN MED DE NYE EU-LANDE

BESKÆFTIGELSESEFFEKT AF HANDLEN MED DE NYE EU-LANDE 25. november 2002 Af Jakob Legård Jakobsen BESKÆFTIGELSESEFFEKT AF HANDLEN MED DE NYE EU-LANDE De seneste 10 år er samhandlen med de kommende østeuropæiske EU-lande vokset fra omkring 11 mia. 2001-kroner

Læs mere

Fortsat store forskelle i a- kassernes arbejdsløshed

Fortsat store forskelle i a- kassernes arbejdsløshed Fortsat store forskelle i a- kassernes arbejdsløshed Den registrerede arbejdsløshed har de seneste to ligget relativt stabilt omkring 16. fuldtidspersoner. Udviklingen dækker imidlertid over en svagt faldende

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2015

Status på udvalgte nøgletal december 2015 Status på udvalgte nøgletal december 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men det ser dog indtil

Læs mere

Konjunktur. Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 2005 2005:2. Sammenfatning

Konjunktur. Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 2005 2005:2. Sammenfatning Konjunktur 25:2 Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 25 Sammenfatning Fremgangen i den grønlandske økonomi fortsætter. Centrale økonomiske indikatorer for 1. halvår 25 peger alle i samme

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

Juni 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Gennemsnitligt antal ledige - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, juni 2001 juni 2005

Juni 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Gennemsnitligt antal ledige - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, juni 2001 juni 2005 Juni 2005 1. Ledigheden i Ledige i I faldt antallet af ledige og aktiverede fra 44.248 i juni 2004 til 40.309 i juni 2005. Det svarer til et fald på 8,9%. Det dækker over, at der er blevet 3.462 færre

Læs mere

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille 2005K4 2006K2 2006K4 2007K2 2007K4 2008K2 2008K4 2009K2 2009K4 2010K2 2010K4 2011K2 2011K4 2012K2 2012K4 2013K2 2013K4 2014K2 2014K4 2015K2 2015K4 Løbende priser, mia kroner ANALYSENOTAT Eksporten til

Læs mere

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA #4 februar 2012 ØKONOMISK TEMA Dansk eksportudvikling Efter en høj vækst igennem 2010 faldt vareeksporten igennem store dele af 2011. Niveauet for den danske vareeksport i 2011 var dog 11,4 pct. højere

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 49 Indhold: Ugens tema Bruttoledigheden stort set uændret i oktober 212 Ugens analyse Tidligt tilbage-til-arbejdet reducerer sygefraværet Ugens tendenser Svag økonomisk

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Tabel 1. Den registrerede ledighed i Odense Kommune fra januar 1997 til august 2000. Ledigheden har været stigende siden maj måned

Tabel 1. Den registrerede ledighed i Odense Kommune fra januar 1997 til august 2000. Ledigheden har været stigende siden maj måned NYHED S BREV Kommune Borgmesterforvaltningen Økonomi og Planlægningsafdelingen Nr. 17 oktober 2 Ledigheden i Kommune august 2. Resume Ca. 9 pct. færre ledige i end sidste på samme tid.,9 pct. af arbejdsstyrken

Læs mere

Priser. 1. Pristallene pr. 1. juli 2015

Priser. 1. Pristallene pr. 1. juli 2015 Priser 1. Pristallene pr. 1. juli 2015 Forbrugerpriserne er det seneste halve år, for perioden januar 2015 til juli 2015 steget med 0,5 pct., hvilket er det samme som i den tilsvarende periode for et år

Læs mere

Statistik. 5.100 færre ledige i februar

Statistik. 5.100 færre ledige i februar Statistik Sagsnr. Ref. GHA Den. april 0.0 færre ledige i februar Der var i februar.00 fuldtidspersoner uden job, når der korrigeres for sæsonmæssige udsving. Det var.0 personer færre end i januar. Dermed

Læs mere

Flere års tab af eksportperformance er bremset op

Flere års tab af eksportperformance er bremset op ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Februar 2016 Flere års tab af eksportperformance er bremset op Danmarks samlede vareeksport performer ikke lige så godt som i 2000, når den sammenlignes med eksporten fra vores

Læs mere

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 19-01-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 47 Indhold: Ugens tema Internationalt Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Normalisering af lønmodtagerbeskæftigelsen efter lockout EU-kommissionen:

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. januar 2005 2005:1. Fra 1. juli 2004 til 1. januar 2005 er forbrugerpriserne steget med 0,8 pct.

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. januar 2005 2005:1. Fra 1. juli 2004 til 1. januar 2005 er forbrugerpriserne steget med 0,8 pct. Priser :1 De grønlandske pristal pr. 1. januar Fra 1. juli til 1. januar er forbrugerpriserne steget med 0,8 pct. Årlig ændring i forbrugerpriserne på 1,1 pct. Prisen på olie er steget Fødevarepriserne

Læs mere

Jobfremgang på tværs af landet

Jobfremgang på tværs af landet 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Svagt Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 1 UIndhold:U HUgens temauhu Svagt fald i ledigheden i februar 213 HUgens analyseu Ugens tendens I Ugens tendens II HUTal om konjunktur og arbejdsmarkeduh Ingen

Læs mere

Fortsat fald i ledigheden

Fortsat fald i ledigheden Statistik Sagsnr. Ref. JO Den. juni Fortsat fald i ledigheden Fra april til maj skete der et fald på hele. personer i den sæsonkorrigerede fuldtidsledighed. Den samlede ledighed er nu nede på. personer,

Læs mere

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. juli 2003 2003:2

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. juli 2003 2003:2 Priser 2003:2 De grønlandske pristal pr. 1. juli 2003 Halvårlig stigning i forbrugerpriserne på 1,1 pct. Huslejerne er steget med 7,5 pct. Priserne på fødevarer er faldet med 0,3 pct. Priserne på sodavand

Læs mere

Beskæftigelse (1.000 pers.) 2.743,0 2.739,3 2.720,0-23,0-19,3 Ledighed 150,5 145,0 144,7-5,8 0,3. Sagsnr. Ref. MHI Den 28.

Beskæftigelse (1.000 pers.) 2.743,0 2.739,3 2.720,0-23,0-19,3 Ledighed 150,5 145,0 144,7-5,8 0,3. Sagsnr. Ref. MHI Den 28. Sagsnr. Ref. MHI Den 28. februar 2003 $UEHMGVQRWDW,)RNXVSnEHVN IWLJHOVHOHGLJKHGRJDUEHMGVVW\UNH 1RWDWHWEHO\VHUGHQJHQQHPVQLWOLJHnUVXGYLNOLQJLQ JOHWDOOHQHIRUDUEHMGVPDUNHGHW Siden 1994 og frem til 2001 er

Læs mere

JUNI MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 5

JUNI MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 5 JUNI MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Tal om gartneriet 2012

Tal om gartneriet 2012 Tal om gartneriet 2012 Indholdsfortegnelse TENDENSER... 3 STRUKTUR... 3 ØKONOMI... 4 HOLLAND... 6 TABEL 1 - ANTAL VIRKSOMHEDER MED VÆKSTHUSPRODUKTION... 6 TABEL 2 - AREAL MED VÆKSTHUSPRODUKTION OG DRIVAREAL

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Eksporten falder igen

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Eksporten falder igen NØGLETAL UGE 37 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Eksporten falder igen Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom Den forgangne uge fik vi tal for udviklingen i eksporten i juli herhjemme. Vareeksporten

Læs mere

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008 AMU aktiviteter i Region Midtjylland Resume 2004-2008 Formålet med dette notat er at undersøge baggrunden for udviklingen i AMU aktiviteten i Region Midtjylland i perioden 2004-2008, hvor der generelt

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 4 UIndhold:U HTUgens analyseth HTUgens temath HTFærre ledige og aktiverede i august TH Ny strategi skal sikre arbejdsmiljø HTUgens tendenserth HTal om konjunktur og arbejdsmarkedth

Læs mere

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 ledighed maj 2012 Arkitekternes ledighed stiger forsat. Det viser den seneste ledighedsstatistik fra Akademikernes Centralorganisation, som blev offentliggjort den 14. juni

Læs mere

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal.

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Eksportrådets statistik over SMV-eksporten er nu opdateret med 2014-tal. Eksportstatistikken, der er udviklet

Læs mere

Fremgang i dansk økonomi 30.000 flere i job i 2015

Fremgang i dansk økonomi 30.000 flere i job i 2015 Nationalregnskabet i 4. kvartal Den 29. februar 2016 Fremgang i dansk økonomi 30.000 flere i job i BNP steg med 0,2 pct. fra 3. kvartal til 4. kvartal, når der korrigeres for sæsonudsving og prisudvikling.

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 2014 Norge

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 2014 Norge Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 214 Norge Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Industriens betydning for den danske økonomi. Industriens andele af de samlede erhverv. Samlet antal beskæftigede

Industriens betydning for den danske økonomi. Industriens andele af de samlede erhverv. Samlet antal beskæftigede Industri 1 Industriens betydning for den danske økonomi Industriens betydning for samfundsøkonomien har været aftagende Industriens betydning i den samlede danske økonomi kan beskrives med centrale tal

Læs mere

/ Analyse og ledelsesinformation. Arbejdsmarkedsrapport, januar 2014

/ Analyse og ledelsesinformation. Arbejdsmarkedsrapport, januar 2014 / Analyse og ledelsesinformation Arbejdsmarkedsrapport, januar 2014 Rapporten indeholder seneste arbejdsmarkedsstatistik fra Danmarks Statistik samt Jobindsats.dk. Der fokuseres på følgende områder: Ledighed,

Læs mere

Øjebliksbillede. 4. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 4. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for. kvartal 13 Det afsluttende kvartal for 13 viste ikke tegn på fremgang, her faldt BNP med, % og efterlader 13 uden det store løft. Dog er der flere nøgletal,

Læs mere

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. juli :2. Fortsat stigning i forbrugerpriserne

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. juli :2. Fortsat stigning i forbrugerpriserne Priser :2 De grønlandske pristal pr. 1. juli Fortsat stigning i forbrugerpriserne Stigende forbrugerpriser også i forhold til tidligere Figur Forbrugerpriserne steg med 2,9 pct. fra 1. juli til 1. juli.

Læs mere

Engroshandlen oplever fremgang

Engroshandlen oplever fremgang Joachim Nørgaard Strikert jons@di.dk, 3377 4844 DECEMBER Engroshandlen oplever fremgang Engroshandlen ligger 7 pct. højere i end i 26, når der ses på perioden januar til oktober. Beskæftigelsen følger

Læs mere

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. januar :1. Forbrugerpriserne steg med 2,3 pct.

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. januar :1. Forbrugerpriserne steg med 2,3 pct. Priser 2006:1 De grønlandske pristal pr. 1. januar 2006 Forbrugerpriserne steg med 2,3 pct. Stigende forbrugerpriser først og fremmest i 2. halvår Forbrugerpriserne steg med 2,3 pct. fra 1. januar til

Læs mere

,, 34 procent har. ,, Danskere står for. ,, I de første fem. Hotellerne går frem. oplevet en omsætningsfremgang. på mindst 6 procent

,, 34 procent har. ,, Danskere står for. ,, I de første fem. Hotellerne går frem. oplevet en omsætningsfremgang. på mindst 6 procent Økonomisk analyse fra HORESTA juli 2006,, 34 procent har oplevet en omsætningsfremgang på mindst 6 procent Hotellerne går frem De danske hoteller har oplevet en positiv udvikling i såvel omsætning som

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

Danmark har vundet markedsandele

Danmark har vundet markedsandele Analysepapir 15. april 2013 Analysens hovedpointer Udviklingen i danske markedsandele peger i retningen af, at Danmark klarer sig godt i den internationale konkurrence. Mens markedsandelen i løbende priser

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Det seneste kvartal har ca.. skiftet job. Jobomsætningen er reduceret med

Læs mere

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 20-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 3 6. ust 1. ust Danmark Fald i industriproduktionen i juni Firmaernes samlede salg faldt i juni Fald i dankortomsætningen i juli Fald i det påbegyndte byggeri i. kvartal Stigning i

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte

Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte Nyt kapitel Produktionen (BVT) i en række private erhverv er vokset væsentligt mere end bruttonationalproduktet (BNP) de seneste

Læs mere

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering 1. 13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering Konkurrence, forbrugerforhold og regulering På velfungerende markeder konkurrerer virksomhederne effektivt på alle parametre, og forbrugerne kan agere

Læs mere

AMK Øst 19. juni 2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Bornholm

AMK Øst 19. juni 2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Bornholm AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for lønmodtagere

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Svagt fald i ledigheden i december 1 Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Knap hver fjerde offentligt ansat er over år Industrien

Læs mere

Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes

Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes De seneste arbejdsløshedstal viser, at der var 13.300 bruttoarbejdsløse i Danmark, svarende til, procent af arbejdsstyrken. Prognoserne for det danske arbejdsmarked

Læs mere

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 19. januar 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 3. kvartal

Læs mere

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Alle ledige både forsikrede og ikke-forsikrede skal, indenfor 3 uger efter at have meldt sig ledig til jobcentret, deltage i en CV-samtale med fokus

Læs mere

Afgiftslettelser slår endelig igennem på ølpriserne

Afgiftslettelser slår endelig igennem på ølpriserne Afgiftslettelser slår endelig igennem på ølpriserne Afgifterne på øl og sodavand blev reduceret fra 1. juli 2013 i forbindelse med Vækstplan DK. Mens der hele tiden har været en synlig effekt på sodavand,

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

Kontakter til speciallæger 1996

Kontakter til speciallæger 1996 Kontakter til speciallæger 1996 Kontaktperson: Fuldmægtig Heidi Ebdrup, lokal 6202 Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens kopi af Det fælleskommunale Sygesikringsregister er det muligt at beskrive befolkningens

Læs mere

PRIVATFORBRUGET, ARBEJDSMARKEDET OG ERHVERVENES SI-

PRIVATFORBRUGET, ARBEJDSMARKEDET OG ERHVERVENES SI- 27. juni 21 Af Lise Nielsen PRIVATFORBRUGET, ARBEJDSMARKEDET OG ERHVERVENES SI- Resumé: TUATION De økonomiske indikatorer har i det seneste halve år peget snart i den ene, snart i den anden retning. På

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 36 Indhold: Ugens tema I Finanslovsudspil med flere investeringer Ugens tema II Regeringen forventer økonomisk fremgang i løbet af 2. halvår 2013 Ugens analyse Ledigheden

Læs mere

Tillidsrepræsentanterne i industrien ser positivt på globalisering

Tillidsrepræsentanterne i industrien ser positivt på globalisering ØKONOMISK ANALYSE. september 8 Tillidsrepræsentanterne i industrien ser positivt på globalisering Tre ud af fire tillidsrepræsentanter i industrien er helt eller delvist enig i, at globalisering samlet

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2. færre beskæftigede indenfor bygge og anlæg Lidt færre beskæftigede

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 33 Indhold: Ugens tema Lille fald i ledigheden i juni 13 Ugens tendens I 16.1 nye jobannoncer i juli 13 Ugens tendens II Internationalt

Læs mere

Engroshandlen gik lidt frem i juli

Engroshandlen gik lidt frem i juli Joachim Nørgaard Strikert jons@di.dk, 3377 4844 SEPTEMBER Engroshandlen gik lidt frem i juli Engroshandlen fik et fint løft i slutningen af, og har ind i været ret jævn på udviklingen, dog med et lille

Læs mere

Energierhvervsanalyse

Energierhvervsanalyse Energierhvervsanalyse 2010 Maj 2011 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) )

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) 1 Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) Indhold Ministermål 1 Flere unge med uddannelse Ministermål 2 Indsats for ledige på kanten Ministermål 3 Færre

Læs mere

Ledigheden i Odense Kommune november 2001

Ledigheden i Odense Kommune november 2001 NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Nr. 1 januar 2002 Resume Ledigheden i Odense Kommune november I november var der registreret.802 ledige i Odense Kommune.

Læs mere

Regionalt barometer for Region Hovedstaden, oktober 2013

Regionalt barometer for Region Hovedstaden, oktober 2013 alt barometer for, oktober 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE CAND. SCIENT. POL., MA, MA har ligesom resten af landet mærket til de seneste års krise, men har alligevel oplevet en noget bedre økonomisk

Læs mere

Tema: Fortsat ingen tegn på generelle flaskehalse

Tema: Fortsat ingen tegn på generelle flaskehalse Polen Holland USA Tyskland Italien Sverige Udland Norge Danmark Storbritannien Frankrig Finland Spanien Belgien Japan Aktuel Statistik 3/2015 18. september 2015 Tema: Fortsat ingen tegn på generelle flaskehalse

Læs mere

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER-

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- 24. oktober 2008 af Signe Hansen direkte tlf. 33 55 77 14 UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- Resumé: HED FOR DANSK ØKONOMI Forventningerne til såvel amerikansk som europæisk økonomi peger

Læs mere

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Automobilforhandlere august 211 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske automobilforhandlere for de seneste 5 år, for at se hvorledes

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Stor geografisk forskel i ledighedsudviklingen Faldende erhvervs-

Læs mere

FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER

FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER Juni 216 FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER AF CHEFKONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK OG ANALYTIKER STANISLAV STANCHEV, STAN@DI.DK Danske virksomheder er blandt de bedste i verden til at vinde FN-kontrakter

Læs mere

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Resumé: Samlet gik 4.029 virksomheder konkurs i 2015. Dermed er konkurstallet stort set identisk med 2014, hvor 4.049 virksomheder gik konkurs. Det viser udtræk fra

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 7. juni. juni Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i maj Betydelig stigning i forbrugertilliden i juni Stabil udvikling i huspriserne for. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

Copyright Sund & Bælt

Copyright Sund & Bælt Copyright Sund & Bælt Indholdsfortegnelse Undersøgelsens formål Rapportens hovedkonklusioner Mange vil benytte broen over Femer Bælt Markederne udvides og omsætningen øges Optimal placering for virksomhederne

Læs mere

Økonomisk barometer for Region Nordjylland, marts 2013

Økonomisk barometer for Region Nordjylland, marts 2013 Økonomisk barometer for, marts 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA, MA & PRAKTIKANT CHRISTOFFER RAMSDAL HANSEN, STUD. SCIENT. POL Nøgletal for Danmark oplevede i 2012 en recession

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016) KonjunkturNyt Uge (8.-. februar ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

Byggevareeksporten er svag men viser lyspunkter

Byggevareeksporten er svag men viser lyspunkter Mio. Kr. Dansk byggevareeksport i andet kvartal 2013 Byggevareeksporten er svag men viser lyspunkter Mens den samlede danske vareeksport viser en svag, men vedholdende vækst, er der et lille stykke vej

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2014

Direkte investeringer Ultimo 2014 Direkte investeringer Ultimo 24 4. oktober 25 IGEN FREMGANG I DIREKTE INVESTERINGER I 24 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet og udenlandske direkte investeringer i Danmark steg i 24 efter

Læs mere

STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001

STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001 17. april 2002 Af Jonas Schytz Juul - Direkte telefon: 33 55 77 22 Resumé: STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001 DA s lønstatistik for 2001 viser en gennemsnitlige stigning på 4,4 procent i timefortjenesterne

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal februar 2015

Status på udvalgte nøgletal februar 2015 Status på udvalgte nøgletal februar 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Endnu en måned med blandet udvikling i de forskellige nøgletal fortæller,

Læs mere

Titel: Udviklingen i de standardiserede importkvoter i faste og løbende priser 1

Titel: Udviklingen i de standardiserede importkvoter i faste og løbende priser 1 Arbejdspapir nr. 6/2002 Titel: Udviklingen i de standardiserede importkvoter i faste og løbende priser 1 Forfatter: Joakim Søndergaard Hansen (jsh@fm.dk) Resumé: I arbejdspapiret beskrives beregninger

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 21. November 2012 Göteborg

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 21. November 2012 Göteborg Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 21. November 2012 Göteborg Nøgletal for Danmark november 2012 Forventet BNP-udvikling i 2012 0,25 % Inflation i september (årligt) 2,5 % Ledigheden september

Læs mere

Folkeskoleelever fra Frederiksberg

Folkeskoleelever fra Frederiksberg Folkeskoleelever fra Frederiksberg Analyse af 9. klasses eleverne 2008-2012 Aksel Thomsen Carsten Rødseth Barsøe Louise Poulsen Oktober 2015 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø FOLKESKOLEELEVER

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 Indhold: Ugens tendens I Fortsat stort overskud på handelsbalancen Ugens tendens II Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal. 2014 Internationalt Faldende ledighed og stigende

Læs mere