UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M"

Transkript

1 B JRH UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBO D O M Afsagt den 9. december 2013 af Østre Landsrets 11. afdeling (landsdommerne Katja Høegh, Karsten Bo Knudsen og Julie Skat Rørdam (kst.)). 11. afd. nr. B- Forbrugerrådet som mandatar for (advokat Karsten Høj, besk.) mod SEB Pensionsforsikring A/S (advokat eorg Lett og advokat Pernille Sølling) Denne sag drejer sig om, hvorvidt to pensionsforsikringer, der blev tegnet af i 1982 og 1986 hvert år skal forrentes med en årlig rente på mindst 4,5 %. Sagen, der er anlagt ved retten på Frederiksberg, er den ved kendelse af 14. december 2005 henvist til behandling ved Østre Landsret i medfør af retsplejelovens 226, stk. 1. Forbrugerrådet har som mandatar for nedlagt påstand om, at SEB Pensionsforsikring A/S tilpligtes at anerkende, at de med indgåede forsikringsaftaler indebærer, at depoterne hvert år skal forrentes med en rente efter skat, der ikke er lavere end 4,5 %.

2 - 2 - SEB Pensionsforsikring A/S har påstået frifindelse. har fri proces. Sagsfremstilling Forsikringsaftalerne er indgået af med Hafnia Haand i Haand Livsforsikringsaktieselskab (senere Forsikringsselskabet Hafnia Liv A/S i Codan Forsikringskoncernen og senest SEB Pensionsforsikring A/S ( SEB )). tegnede i 1982 den første pensionsforsikring med police nr I forsikringsbegæringens pkt. 4 om Udbetaling er anført en årlig udbetaling på kr. i 10 år ved død eller ved udløb. I begæringens pkt. 5 om Præmie, indskud mv. er anført en kvartårlig præmie på kr. Det er endvidere under pkt. 5 påført, at forsikringen træder i kraft den 1. december 1982, og at forsikringstiden udløber den 1. januar Af forsikringsbegæringens pkt. 7 om Forsikringstagerens erklæring om begunstigelse mv. fremgår blandt andet: Jeg er bekendt med, at præmien for forsikringen fastsættes efter satser godkendt af Forsikringstilsynet, og at der i policen vil blive anført de udbetalinger, som kan opnås for den aftalte præmie, medmindre det i denne begæring er tilkendegivet, at de anførte udbetalinger ønskes fastholdt. modtog herefter et forsikringstilbud, hvoraf blandt andet fremgår: TILBUD PÅ RATEFORSIKRIN. HVORNÅR UDBETALES FORSIKRINEN? Udbetalingen sker: Hvis De dør i forsikringstiden. Hvis De lever, når forsikringstiden udløber. HVAD UDBETALES I DISSE SITUATIONER? HVIS DE DØR I FORSIKRINSTIDEN: De månedlige rater begynder at blive udbetalt, hvis De lever, når forsikringstiden udløber, og udbetalingen fortsætter i den aftalte periode. BONUS.

3 - 3 - Forsikringen er berettiget til bonus, som er en andel af selskabets årlige overskud. Der er i bilaget vist et eksempel på størrelsen af bonus under visse angivne forsætninger. Af et bilag til tilbuddet baseret på de i brevet indeholdte forudsætninger samt selskabets almindelige forsikringsbetingelser fremgår blandt andet: VED DØD: FORSIKRINSUDBETALINER. - Årlig rate i 10 år fra forsikredes død inden den Kr. **** Raten kan forventes at blive opskrevet med bonus hvert år i forsikringstiden, også i en eventuel udbetalingsperiode. Udbetalingen sker månedsvis forud med 1/12 af det årlige beløb. VED FORSIKRINSTIDENS UDLØB: - Årlig rate i 10 år ved forsikredes oplevelse af forsikringstidens udløb den Kr. **** Under de angivne bonusforudsætninger og rettidig præmiebetaling vil udbetalingen med bonus andrage.. Kr. *** Raten kan forventes at blive yderligere opskrevet med bonus hvert år i udbetalingsperioden. Udbetalingen sker månedsvis forud med 1/12 af det årlige beløb. PRÆMIEBETALIN: Præmien betales kvartårlig hver den 01.03, 01.06, 01.09, og indtil den med Kr. *****3.000 EKSEMPEL PÅ BONUSTILDELIN. Forsikringen vil være berettiget til bonus, som er en andel i selskabets fremtidige årlige overskud, der på nuværende tidspunkt er ukendt.

4 - 4 - De angivne forsikringsudbetalinger incl. bonus kan derfor ikke garanteres. De aftalte forsikringsudbetalinger vil hvert år afhængig af det enkelte års overskud blive opskrevet i kraft af den faktisk tildelte bonus. Det viste eksempel forudsætter, at selskabets nugældende bonussatser kan opretholdes de næste 5 år. Endvidere at selskabet i den resterende del af forsikringstiden er i stand til at give en forrentning af forsikringens opsparing på 16% p.a. og kan opnå en forsigtig sat gevinst på risikoelementerne. Det forudsættes tillige at præmiebetalingen sker rettidigt. Forsikringen vil også få tildelt andel i bonus i udbetalingsperioden. Tidspunkt Årlig ydelse Udvikling af årlig ydelse med bonus ved død ved udløb ikraft af bonusopskrivning Kr. **** Kr. **** Kr. **** Kr. **** Kr. *** Kr. *** Kr. *** Kr. *** Kr. *** Bonus ved udbetaling af raterne. Som det fremgår af tilbuddet i afsnittet Eksempel på bonustildeling, vil forsikringen også få tildelt andel i bonus i udbetalingsperioden. De i eksemplerne angivne beløb, som er opskrevet med bonus i forsikringstiden, vil ved død eller udløb årligt blive opskrevet yderligere med bonus. Under de anførte bonusforudsætninger vil den samlede årlige udbetaling blive opskrevet med en sats, der andrager 10,4% for et helt år. I stedet for denne årlige opskrivning kan bonus hvis det foretrækkes tildeles i form af et fast tillæg, hvis størrelse er afhængig af udbetalingsperioden. Tillægget er ved udbetaling over 10 år 13 år 15 år 20 år 49,4% 64,1% 73,7% 96,3% Hvis selskabets overskud tillader det, vil den årlige udbetaling blive forhøjet med yderligere bonus baseret på de enkelte års overskud. policen fremgår blandt andet: tegnede på baggrund heraf forsikringen med police nr Af F O R S I K R I N S U D B E T A L I N E R

5 - 5 - VED DØD INDEN Rate, der udbetales hvis forsikrede dør inden Den årlige rate kr. ****45.772, udbetales månedlig forud i 10 år fra forsikredes død med kr. ****3.814,38 VED OPLEVELSE AF Rate, der udbetales hvis forsikrede oplever Den årlige rate ****45.772, udbetales månedlig forud i 10 år fra denne dato med.. kr. *****3.814,38 S Æ R L I E V I L K Å R 539 Såvel forsikringstageren som de(n) begunstigede er berettigede til at konvertere de garanterede ydelser til en eengangssum på de vilkår, der er indeholdt i den på dispositionstidspunktet gældende skatte og afgiftslovgivning. Ved forhøjelse af forsikringen og tilskrivning af bonus udstedes et tillæg til policen, med nyt lb.nr., som kan oplyses ved henvendelse til HHH. B O N U S T I L S K R I V N I N Bonustilskrivningen finder sted en gang årligt. Bonusbeløbet anvendes til opskrivning af udbetalingerne, således at disses indbyrdes forhold bevares. Bonustilskrivningens størrelse meddeles efter hver bonusperiodes udløb. FORSIKRINSVILKÅR 6. BONUS Forsikringen omfatter ret til tilskrivning af bonus, medmindre andet er aftalt. Størrelsen af bonus afhænger af HHH s overskud, og beregnes og fordeles efter regler godkendt af Forsikringstilsynet. 13. TILBAEKØB FORSIKRINENS VÆRDI

6 - 6 - Tilbagekøbsværdien er det beløb, som forsikringstageren kan få udbetalt ved fuldstændig ophævelse af forsikringen, forudsat den har opnået værdi, og der er ikke taget forbehold mod kontant udbetaling af værdien. Forsikringens værdi udregnes efter regler godkendt af Forsikringstilsynet. I 1986 tegnede den anden livsforsikring med police nr (senere ændret til nr ). Forsikringsbegæringen og forsikringstilbuddet vedrørende denne forsikring er ikke fremlagt, men har efter det oplyste et indhold, som ligner forsikringsbegæringen og tilbuddet vedrørende police nr Af police nr fremgår blandt andet: F O R S I K R I N S U D B E T A L I N E R Oplever forsikrede , vil den årlige rate være på kr. **** Raten udbetales månedlig forud i 10 år med.. kr. *****7.534,64 første gang og sidste gang Udbetalingen er beregnet under forudsætning af, at udbetaling ved død er en årlig rate på kr. *****3.090 og præmien er kr. **** i hele forsikringstiden. Udbetalingens størrelse gælder derfor kun frem til næste aftalte regulering af forsikringen. Hvis forsikrede dør inden , udbetales der en månedlig rate forud i 10 år. Kapitalværdien af raten er 100 % af de præmier, der er eller ville være forfaldet inden første reguleringsdato efter dødsfaldet. Hvis forsikrede dør inden reguleringen , vil den årlige rate være på kr. ***** Raten udbetales månedlig forud i 10 år med kr. *******257,54 S Æ R L I E V I L K Å R 779 TILBAEKØB FORSIKRINENS VÆRDI. Tilbagekøbsværdien er det beløb, som forsikringstageren kan få udbetalt, hvis forsikringen ønskes ophævet, forudsat den har opnået værdi. Udbetalingen ved tilbagekøb kan ikke overstige udbetalingen ved død. Kan hele tilbagekøbsværdien derfor ikke udbetales, bliver der oprettet en fripolice, som bliver udbetalt, hvis forsikrede oplever

7 - 7 - Forsikringens værdi bliver udregnet efter regler, der er godkendt af Forsikringstilsynet. B O N U S T I L S K R I V N I N Bonus anvendes til at opskrive forsikringens udbetalinger. Bonus bliver tilskrevet en gang om året, samtidig med at forsikringen bliver reguleret. Udover den almindelige tilskrivning af bonus forøges forsikringen i de første 4 år med en garanteret præmiebonus. Præmiebonus fremkommer, ved at Hafnia nedsætter det normale omkostningsfradrag med 4% af indbetalingerne i de første 4 år. Nedsættes præmiebetalingerne til Hafnia Præmiesikring til under kr om året, bortfalder retten til fremtidig præmiebonus. Bonustilskrivningens størrelse oplyses hvert år. FORSIKRINSVILKÅR 6. BONUS Forsikringen omfatter ret til tilskrivning af bonus, medmindre andet er aftalt. Størrelsen af bonus afhænger af HHH s overskud, og beregnes og fordeles efter regler godkendt af Forsikringstilsynet. 13. TILBAEKØB FORSIKRINENS VÆRDI Paragraffens indhold udelades, idet det erstattes af de Særlige vilkår 779 på side 2. Begge forsikringer er tegnet på grundlag af det forsikringstekniske beregningsgrundlag 82, der er optrykt i beretning fra Forsikringstilsynet om tilsynets virksomhed i året Heraf fremgår blandt andet: I løbet af året 1982 er der opnået enighed mellem livs- og pensionsforsikringsselskaberne om et nyt fælles beregningsgrundlag for livs- og pensionsforsikring, herunder forsikringsformer, præmiereservegrundlag, regler for beregning af tilbagekøbsværdier og fripolicer samt betingelser for tilsagn om tilbagekøb. Forsikringstilsynet har herefter godkendt beregningsgrundlaget m.v. for

8 - 8 - selskaberne, se nedenfor under omtalen af de enkelte selskaber. Beregningsgrundlaget, som benævnes 82, er følgende: RENTE Teknisk rente... Rentefod 5 % p.a Opgørelsesrente Opgørelsesrenten svarende til den tekniske rente anvendes ved beregning af nettopassiver jfr. pkt og præmiebetalingsrenter, jfr. pkt NETTORUNDLA Nettopassiv Ved nettopassivet for en forsikring eller forsikringsdel forstås kapitalværdien af alle selskabets øjeblikkelige og fremtidige forpligtelser.... Nettopassivet for månedlige ydelser beregnes, som om ydelserne forfaldt kontinuert Nettoreserve Nettoreserven beregnes som nettopassivet med fradrag af den kontinuerte nettopræmie multipliceret med præmiebetalingsrenten Tilbagekøbsværdi Tilbagekøbsværdien udgør 93% af forsikringens nettoreserve med fradrag af EBYR. EBYR udgør 600 kr.... Ved tilbagekøb fra det fyldte 54. år forhøjes tilbagekøbsværdien beregnet efter ovenstående regler ved alder 54 år med 1% af nettoreserven på tilbagekøbstidspunktet 55 år 2% 56 år 3% 57 år 4% 58 år 5% 59 år 6% 60 år

9 - 9 - og derover 7% I forbindelse med tilskrivning af bonus modtog tillæg til forsikringspolicen. Der er fremlagt eksempler herpå, som vedrører police nr Tillæg vedrørende den anden forsikring efter det oplyste haft et lignende indhold. Det fremgår af et tillæg, dateret 26. juli 1997, blandt andet: Forsikringen er forhøjet den ved bonustilskrivning. De anførte forsikringsudbetalinger og præmien er de pr. dags dato gældende. FORSIKRINSUDBETALINER Ved død inden : Rate, der udbetales hvis forsikrede dør inden Den årlige rate kr , udbetales månedlig forud i 10 år fra forsikredes død med kr ,69 Heraf forsikring kr og bonus kr Ved oplevelse af : Rate, der udbetales hvis forsikrede oplever Den årlige rate kr , udbetales månedlig forud i 10 år fra denne dato med. kr ,69 Heraf forsikring kr og bonus kr De øvrige fremlagte tillæg indeholder for hver tilskrivning tilsvarende oplysninger. modtog endvidere hvert år en pensionsoversigt, der indeholdt en opgørelse af opsparingens værdi og indtil 2002 også en prognose for opsparingens udvikling. I tiden herefter modtog dækningsoversigt og depotregnskab. Der er fremlagt eksempler på årlige oversigter fra 1987 og perioden herefter. Dokumenterne benævnes blandt andet værdioversigt, årsbrev og pensionsoversigt og angiver blandt andet at indeholde dækningsoversigt og depotregnskab. Eksemplerne vedrører police nr Det er oplyst, at modtog lignende oversigter vedrørende police nr Fælles for alle oversigterne er, at de indeholder oplysninger om depotværdi, omkostninger og en varierende, årlig forrentning, kaldet depotrente eller kontorente,

10 der frem til 2009 ikke har været på under 4,5%. Af en værdioversigt af 15. marts 1987 fremgår blandt andet: Værdioversigt for Deres Livsforsikring for 1986 og Policenummer l lb.nr Med denne værdioversigt vil vi fortælle Dem, hvor meget Deres livsforsikring er værd pr. 31. december 1986, og give Dem en prognose for forsikringens værdi ved udgangen af Som De vil kunne se i skemaet, bliver en del af Deres indbetaling anvendt til FORSIKRINSDÆKNIN og OMKOSTNINER. Resten forøger Deres forsikringsopsparing, som også får tilskrevet RENTER. De enkelte poster er beskrevet på side 2. Værdi pr. 1. januar i året Betalte præmier i året Anvendt til forsikringsdækning Anvendt til omkostninger Renter tilskrevet i året RENSKAB kr kr kr kr kr. PRONOSE kr kr kr kr kr. Værdi pr. 31. december i året kr kr. Regnskab for Viser udviklingen i Deres forsikringsopsparing i året. Bonus for året er indregnet med satser, der er godkendt af Hafnias bestyrelse. Kontorenten er 15,0% før og 9,0% efter realrenteafgift til staten. Prognose for Viser en prognose for udviklingen i Deres forsikringsopsparing. I prognosen er det forudsat, at nyplaceringsrenten er 12,0%, at Hafnia kan give 14,0% i kontorente før realrenteafgift og 6,0% efter, og at Hafnia opnår et tilfredsstillende risikoforløb. Realrenteafgiften er i ,9%. Der er ikke taget hensyn til den aftalte regulering i prognosen. Renter tilskrevet i året. Viser hvor meget rente, der er tilskrevet forsikringsopsparingen i året. Værdi pr. 31. december i året.

11 Deres forsikringsopsparing i Hafnia ved årets udgang. TILBAEKØB O LÅN. Hvis forsikringsopsparingen skal udbetales i utide, skal der fradrages op til 7 % af værdien afhængigt af Deres alder, og et gebyr. Da tilbagekøb således indebærer et økonomisk tab for Dem, anbefaler vi Dem først at kontakte Deres assurandør. I de tilfælde, hvor det fremsendte indeholder en prognose, er forudsætningerne for prognosen beskrevet. For eksempel fremgår af prognose af 14. oktober 1991 blandt andet: Samfundsforudsætninger for prognoserne: Hafnias prognoser er udarbejdet efter Finanstilsynets og Forbrugerombudsmandens retningslinjer og under forudsætning af, at den nugældende lovgivning fastholdes. De anførte beløb i prognosen skal skattemæssigt behandles som beskrevet i policens skattebilag. De kontorenter, der er anvendt i prognoserne, er fastsat ud fra følgende samfundsmæssige forudsætninger: - Nyplaceringsrente for obligationer og pantebreve på 11% indtil udgangen af 1995 derefter 3% om året efter inflation. - Nyplaceringsrealrente for indeksobligationer på 5% i 1991, 4% i derefter 3% om året. - Realrente for aktier og ejendomme på 3,5% om året. - Inflation og realrenteafgiftssats som vist i skemaet. Selskabsforudsætninger for prognoserne: Prognoseberegningerne forudsætter endvidere, at: - bonus tilskrives pr i året, og anvendes pr.1.7. til at opskrive udbetalingerne - risikopræmien (prisen for dækning ved død) indeholder en rabat i forhold til branchens fælles prisliste 82, rabatsatsen fremgår af skemaet År og senere Inflationssats 4,00% 4,25% 4,50% 4,75% 5,00% 5,00% Realrente- Afgiftssats 40,5% 41,9% 43,3% 39,2% 36,2% 26,0% Kontorente Før realrenteafgift 12,50% 12,00% 11,50% 11,00% 10,50% 10,50% Efter realrenteafgift 7,80% 7,50% 7,20% 7,50% 7,80% 8,00% Indregnet rabat i risikopræmien - for død 20,0% 19,0% 18,0% 17,0% 16,0% 15,0-6,0%

12 De øvrige fremlagte oversigter ligner denne oversigt. Reglerne for beregning af tilbagekøbsværdi blev ændret med virkning for forsikringer med tegningsdato den 1. juli 1994 eller senere. Herom fremgår af selskabets bruttogrundlag af 1. juli 1999 blandt andet: Tilbagekøbsværdi Forsikringer med tegningsdato eller senere Størrelsen af tilbagekøbsværdien fastsættes ud fra forsikringens depot opgjort i henhold til selskabets bonusregulativ, med fradrag for: Uamorticerede erhvervelsesomkostninger Transaktionsomkostninger Kursværn og risikoværn. Fradrag for uamorticerede erhvervelsesomkostninger Fradraget udgør 1,4% af forsikringens bruttopræmie (uden STK-tillæg) ganget med den resterende præmiebetalingstid, dog længst til den forsikredes fyldte 60. år og maksimalt i 25 år. For forsikringer omskrevet til fripolice, som tilbagekøbes, beregnes et fradrag baseret på den før omskrivningen gældende bruttopræmie og den resterende præmiebetalingstid på tilbagekøbstidspunktet. Fradrag for transaktionsomkostninger Fradraget udgør et for det enkelte år fastsat EBYR. Størrelsen på EBYR fremgår af pkt EBYR af den nævnte størrelse anvendes ved tilbagekøb uanset forsikringens tegningstidspunkt. Fradrag for kurs- og risikoværn For forsikringer, der ved tegningen opfylder visse til Finanstilsynet anmeldte størrelseskrav, skal forsikringstageren vælge mellem en af følgende to metoder for værn: 1. Fradraget udgør 2% af forsikringens depot. Ved tilbagekøb i forsikredes 59. år udgør fradrag dog 1% og bortfalder herefter. 2. Fradraget udgør 2% af forsikringens depot i de 3 første år fra forsikringens tegning. Efter de 3 år træder fradraget kun i kraft, hvis forsikringen tilbagekøbes i en periode, hvor markedsværdien af de aktiver, der dækker de forsik-

13 ringsmæssige forpligtelser overfor forsikringstagerne, er lavere end livsforsikringshensættelserne. I disse tilfælde udgør fradraget samme procent, som markedsværdien er lavere end forpligtelserne, og fradrag beregnes, som beskrevet under 1. Størrelsen af procentsatsen skal inden den anvendes anmeldes til Finanstilsynet. For de forsikringer, der ved tegningen ikke opfylder det af selskabet stillede størrelseskrav, anvendes metoden beskrevet under pkt. 1. aranteret mindsteværdi for tilbagekøbsværdien Tilbagekøbsværdien vil uanset ovenstående regler mindst udgøre 90% af forsikringens depot med fradrag af ovenfor nævnte EBYR. Katastrofeværn Hvis markedsværdien af selskabets aktiver reduceret med egenkapitalen og anden gæld bliver lavere end 90% af livsforsikringshensættelsernes bogførte værdi, kan selskabet ændre størrelsen af fradraget til kurs- og risikoværn samt reducere størrelsen af den garanterede mindsteværdi for tilbagekøbsværdien Forsikringer med tegningsdato indtil For forsikringer tegnet indtil udbetales ved tilbagekøb maksimum af på den ene side værdien opgjort efter reglerne for forsikringer med tegningsdato eller senere, jf. pkt , og på den anden side værdien opgjort efter nedenfornævnte gamle regler. amle regler Tilbagekøbsværdien udgør 93% af forsikringens nettoreserve med fradrag af EBYR. Størrelsen på EBYR fremgår af pkt EBYR af den nævnte størrelse anvendes ved tilbagekøb uanset forsikringens tegningstidspunkt. Ved tilbagekøb fra det fyldte 54. år forhøjes tilbagekøbsværdien, beregnet efter ovenstående regler ved alder 54 år ved alder 55 år ved alder 56 år ved alder 57 år med 1% af nettoreserven på tilbagekøbstidspunktet med 2% af nettoreserven på tilbagekøbstidspunktet med 3% af nettoreserven på tilbagekøbstidspunktet med 4% af nettoreserven på tilbagekøbstidspunktet

14 ved alder 58 år med 5% af nettoreserven på tilbagekøbstidspunktet ved alder 59 år med 6% af nettoreserven på tilbagekøbstidspunktet ved alder 60 år og derover med 7% af nettoreserven på tilbagekøbstidspunktet I årene fra 1999 og frem skærpede Finanstilsynet flere gange kravene til pensionsselskabernes reserver. Dette medførte blandt andet ændringer i selskabernes bonusberegning. Af Codans årsbrev 2001 af 7. april 2002 til fremgår om dette blandt andet: Høj kontorente i 2001 trods turbulent år 2001 blev på mange områder et turbulent år. Investeringsmarkederne blev i tiden efter 11. september ramt af store fald på især aktiemarkedet, og hele pensionsbranchen har sammen med Finanstilsynet haft fokus på at sikre, at selskaberne til stadighed er robuste nok til at kunne klare en eventuel fremtidig negativ udvikling på investeringsmarkederne. Det har blandt andet betydet, at kravene til ekstra reserver i pensionsselskaberne er blevet skærpet. Det sker for at sikre, at pensionsselskaberne kan overholde den garanti, som kunderne er blevet lovet på deres respektive policer. Codan er et af de selskaber, der gennem hele 2001 har kunnet overholde de skærpede krav til nødvendige reserver. Vi er samtidig et af de sandsynligvis få pensionsselskaber, der er kommet ud af 2001 med et samlet positivt investeringsresultat. Deres kontorente er pr. 1. januar 2002 fastsat til 4,80%. Kontorenten er gældende indtil videre. Codan forbeholder sig retten til at ændre kontorenten i opad- eller nedadgående retning, hvis der sker væsentlige ændringer i de økonomiske forudsætninger for rentens fastsættelse. En eventuel ændring har virkning fra udgangen af den måned, hvori ændringen sker. Vi har samtidig valgt at styrke os mod eventuelt kommende fald på investeringsmarkederne ved at ændre i den måde, vi tilskriver bonus på. Dette sker udelukkende for at sikre, at Codan til enhver tid kan overholde de garantier, vi har givet vores kunder. Den faktiske ændring er nærmere beskrevet i vedlagte tillæg.. Af et tillæg til årsbrevet fremgår herudover blandt andet: Nye regler for beregning af bonus pr. 1. januar 2002 Codan har med virkning fra 1. januar 2002 ændret reglerne for, hvordan vi beregner bonus for Deres forsikring.

15 Efter reglerne i Finanstilsynets bekendtgørelse om information til forsikringstagere, skal Codan informere Dem om ændringer, eksempelvis ændringen i Deres bonusregulativ. Ændringen er teknisk, og vi har nedenfor forsøgt at forklare reglen lidt nærmere. Baggrund for ændringen Codan garanterer Dem en forsikringsydelse, der er fastsat ud fra forventninger til bl.a. den fremtidige forrentning af obligationer og aktier. For forsikringer tegnet indtil 1. juli 1994 var forventningen til forretningen op til 4,5% p.a. Renten på obligationer er generelt faldet i de senere år. Det er et problem, fordi de fleste pensionsmidler er investeret i obligationer. Derfor er det nødvendigt, at de depoter, der ligger som sikkerhed for opsparingen, skal være større. Codan skal kunne opfylde garantierne, selv om renteafkastet på obligationer skulle blive mindre end den rente, ydelserne er beregnet på baggrund af. Derfor har vi ændret bonusregulativets metode for opgørelsen af bonus, så de garanterede ydelser kan sikres bedre, før vi tilskriver bonus. Deres depot vil stadig vokse i takt med Deres indbetalinger og med den kontorente, der bliver tilskrevet. Men ændringen betyder, at vi først tilskriver bonus og forøger Deres ydelser, når aftalens samlede depot er stort nok til at sikre de ydelser, vi allerede har garanteret Dem. Hvis Deres forsikring er oprettet før 1. juli 1994 Fra 1. januar 2002 vil den del af depotet, der hører til opsparinger med en forventet forrentning på 4,5% p.a. blive forøget, indtil det er så stort, at garantien kan opfyldes. Ved beregning af den nødvendige størrelse indregner Codan en fremtidig forrentning på 3% p.a. Denne stats er ændret i forhold til 2001, hvor den var 3,75% p.a. Fra 1. januar 2002 vil den del af depotet, der hører til opsparinger med en forventet forrentning på under 4,5% p.a., ikke indgå ved beregningen af depotets nødvendige størrelse. Den del er i årene 2000 og 2001 medregnet ved opgørelsen af den nødvendige størrelse. Den del af Deres depot, der benyttes til sikring af de garantier, Codan har givet Dem, fremgår af de årlige depotregnskaber, hvor den bærer betegnelsen sikkerhedsdepot. Sikkerhedsdepotet er nærmere beskrevet i Kommentarer til dækningsoversigten under overskriften: Opgørelse af bonus for Ændringen er tillige beskrevet i kommentarer til en samtidig udsendt dækningsoversigt, hvoraf blandt andet fremgår: rundlagsrente De garanterede ydelser er beregnet med den grundlagsrente, der var gældende på tegningstidspunktet eller på tidspunktet for senere forhøjelser. De fremtidige garanterede ydelser baseret på præmie- og bonusforhøjelser beregnes med den grundlagsrente, som Codan anmelder til Finanstilsynet, og som for tiden er 2%.

16 Opgørelse af bonus for 2001 Deres pensionsordning er oprettet før 1. juli 1994, og indeholder en andel, hvor de garanterede ydelser er baseret på et rentegrundlag på 4,5%. Rentegrundlaget er dermed højere end de 3,75%, som i 2001 var Codans maksimale opgørelsesrente. Opgørelsesrenten er en forsigtig vurdering af den rente efter skat, som Codan forudsætter at kunne opnå fremover. Deres depot skal derfor i 2001 styrkes, indtil depotet indeholder så mange midler, at Deres 4,5%-baserede ydelsesgaranti er opfyldt med en kapital, der forventes at opnå 3,75% i afkast. Styrelsen, der i depotregnskabet er betegnet som sikkerhedsdepot opbygges af midler, der ellers ville være anvendt som bonus. Når sikkerhedsdepotet er fuldt udbygget, vil overskydende beløb kunne anvendes til opskrivning af de garanterede ydelser. Af dækningsoversigten fremgår de ydelser, der vil komme til udbetaling ved forsikringsbegivenhedernes indtræden. Af dækningsoversigterne for de følgende år fremgår, at udbetalingerne ikke efter dette tidspunkt er ændret i nævneværdig grad. I 2004 klagede til Ankenævnet for Forsikring over det spørgsmål om rentegaranti som denne sag vedrører og en række andre forhold angående blandt andet bonustilskrivning. Ved kendelse af 9. marts 2005 afviste Ankenævnet for Forsikring sagen under henvisning til, at de rejste spørgsmål burde afgøres af domstolene. indbragte den 22. december 2005 en lignende klage for Ankenævnet for Forsikring vedrørende tre pensionsordninger, som han og hans hustru har i PFA Pension II. Af nævnets afgørelse af 19. marts 2007 fremgår blandt andet: De udstedte policer indeholder efter nævnets opfattelse ikke tilsagn om en bestemt årlig forrentning. Derimod finder nævnets flertal bl.a. med henvisning til nævnets afgørelse af 22/ i sag nr at selskabet ved sit foran side 24 gengivne udsagn i policeomslaget har forpligtet sig til at forrente depotet med en årlig rente på mindst 5%. Det omtalte udsagn i policeomslaget har følgende ordlyd: Bonus er en yderligere forrentning af Deres depot ud over 5% p.a., som er renten ifølge forsikringsselskabernes fælles tarif.

17 Forklaringer Der er under sagen afgivet partsforklaring af Johansen, Klaus rünbaum, Peter Melchior og Carsten Andersen. og vidneforklaring af Kim har forklaret blandt andet, at han er uddannet læge. Han har været praktiserende læge og var det også på tidspunktet for indgåelsen af de omhandlede pensioner. Han er i dag pensionist. Han havde før 1982 ikke indgået privattegnede pensionsforsikringer, men havde en pension i lægernes pensionskasse. Han undersøgte markedet for pensionsordninger og talte både med sine bankforbindelser og med forsikringsselskaber. Han havde et møde med en assurandør fra SEB (dengang Hafnia Haand i Haand) og fik et tilbud. Han husker, at assurandøren fremhævede, at det var en kvalitet ved forsikringen, at han altid ville få en rente på minimum 5 % i henhold til det nye grundlag fra Han husker ikke assurandørens nøjagtige formulering, men er sikker på, at det blev fremhævet som en kvalitet ved forsikringen, idet han ellers selv var mere tilbøjelig til at vælge en bankordning. Han valgte forsikringen, fordi han gerne ville betale for den ekstra sikkerhed, han fik ved en forsikringsordning. Han beregnede ikke sammen med assurandøren, hvordan sammenhængen var mellem præmie og ydelse. Han kan ikke i dag svare på, hvorvidt der er en sådan sammenhæng, at det svarer til en forrentning på 4,5 %. I de følgende år gik det, som han havde forventet. Han fik meddelelser, hvorefter opsparingen var blevet forhøjet osv. Han gennemgik og efterregnede oplysningerne i oversigterne hvert år. Han tegnede den anden pensionsforsikring i Da hans oprindelige forudsætninger ikke holdt stik, afbrød han på et tidspunkt indbetalingerne og forsikringerne blev lavet om til fripolicer. I 1989 indgik både han og hans kone pensionsaftaler med PFA. Ved indgåelsen også af disse aftaler fik de at vide, at der var et garanteret grundlag, som var 5 % om året, og dertil kom bonus. Han var aldrig i tvivl, om at der var aftalt en forrentning på 5 % vedrørende både aftalerne i PFA og dem i SEB. Frem til 2009 blev der da også som aftalt hvert år tilskrevet rente med mindst 4,5 %. Det med, at renten skulle kunne være lavere, begyndte først at blive nævnt som en mulighed i medierne i Det, der oprindeligt fik ham til at indbringe denne sag for Ankenævnet for Forsikring og siden anlægge denne retssag var de nye gebyrer, samt at han ikke længere fik bonus. I forbindelse med, at han undersøgte denne problemstilling, blev han opmærksom på, at der var skrevet en del gennem flere år af professorer og folk i forsikringsbranchen også om rentegarantierne. Han har hele tiden haft den samme forståel-

18 se af, hvad der er aftalt med hensyn til rente, men SEB har ændret opfattelse undervejs. Da han i sin tid indbragte klagen for Ankenævnet for Forsikring og siden for domstolene, fik han faktisk stadig den garanterede rente på 4,5 % i rente om året, men han forudså på baggrund af de undersøgelser, han havde foretaget, at selskabet også ville løbe fra denne garanti, og tog det derfor også med i klagen. Han klagede også over PFA til Ankenævnet for Forsikring, og her fik han medhold i, at han skulle have en rente på 5 % om året. Det må være ejerne af selskabet, der har problemet i forhold til, hvad der er lovet kunderne ikke kunderne selv. Kim Johansen har forklaret blandt andet, at han er uddannet aktuar. Han har arbejdet i pensionsbranchen siden 1985 og fra 1997 i det selskab, der nu hedder SEB. Han er medlem af direktionen og står blandt andet for selskabets kontakt til Finanstilsynet. Han har tidligere været ansvarshavende aktuar i SEB og også haft denne funktion i blandt andet Codan. Som ansvarshavende aktuar har man særlige forpligtelser i forhold til Finanstilsynet, herunder indlevering af rapporter. Man er ansat af bestyrelsen, men fungerer som Finanstilsynets forlængede arm. Man har således en selvstændig forpligtelse til at give besked til Finanstilsynet. 82 er et teknisk beregningsgrundlag, der bruges til at beregne forholdet mellem præmie og ydelse. Beregningsgrundlaget indeholder nogle forudsætninger vedrørende risiko, omkostninger og renteniveau. 82 regulerer ikke bonus. Finanstilsynet har flere gange, senest i 2011, nedsat den tekniske rente til nu 1 %. I den tekniske rente fradrages et omkostningsbidrag, hvorved man får opgørelsesrenten. Det er altså metoden, hvorved man regner sig frem til ydelsen. Metoden er ikke ensbetydende med, at forsikringstageren skal have f.eks. 4,5 % tilskrevet om året. Forudsætningen i beregningen er netop, at den gennemsnitlige forrentning er 4,5 % om året. Det, der garanteres, er en ydelse beregnet i overensstemmelse med grundlaget i 82, som skal udbetales på det aftalte tidspunkt. Den garanterede ydelse opnås ved en kombination af den forrentning, man kan opnå, samt de omkostninger og den risiko, der er forudsat i beregningen. Alle tre forhold kan variere med de faktiske forhold. Det, som er garanteret, er resultatet, ikke at de tre faktorer er de samme hele forløbet igennem hverken ud fra en gennemsnitsbetragtning eller i hvert enkelt år. Lidt firkantet kan man sige, at selskabet må selv om, hvordan man kommer frem til den garanterede ydelse. Er renten for eksempel højere end forudsat, er der plads til højere omkostninger. Er renten derimod lavere end forudsat, kan dette eventuelt kompenseres af lavere omkostninger

19 og/eller lavere risiko end forudsat i 82. Ham bekendt er det ikke lovligt for bankerne at give tilsagn om en bestemt ydelse efter et vist antal år, men han er ikke ekspert heri. Forsikringsselskaberne begyndte at udsende konto-/depotoversigter ca. samtidig med at 82 blev vedtaget, men de har intet med 82 at gøre. Han mener, at ét selskab begyndte at udsende sådanne oplysninger, hvorefter det spredte sig til de andre selskaber. Det er senere blevet indarbejdet som et lovkrav i informationsbekendtgørelsen. Baggrunden for, at selskaberne begyndte at udsende depotoversigterne, var, at man gerne ville oplyse kunderne om udvikling i pensionen og øge deres indsigt i forsikringsforholdet. Det var et konkurrenceparameter at give kunderne disse oplysninger. Han ved ikke, om det også var for at markere sig i forhold til bankerne. Depotoversigten viser kunden opsparingens størrelse og den årligt tilskrevne rente. Depotoversigten er en retrospektiv opgørelse af status på opsparingen. Altså hvad der er indbetalt, hvilke omkostninger, der er fratrukket, og hvad der er tilskrevet i kontorente/depotrente. Der er ingen sammenhæng mellem grundlagsrenten og kontorente/depotrente. Kontorenten fastsættes af bestyrelsen i forsikringsselskabet og kan ændres efter visse retningslinjer. Den garanterede ydelse udbetales uafhængigt af kontorenten. Hvis forsikringen ophæves i utide opgøres den (efter de regler, som gjaldt for gamle forsikringer som nærværende) som udgangspunkt til nettoreserven med fradrag af 0-7 %. Nettoreserven er en prospektiv beregning, hvor man på opgørelsestidspunktet ser på den garanterede ydelse, den aftalte præmie og de indregnede forudsætninger for at regne ud, hvilket beløb der skal være til stede på opgørelsestidspunktet for at opfylde aftalen. Nettoreserven er altså ikke synonym med depotet. I 1994 kom der nye regler om genkøb. De tidligere regler var meget firkantede. Opgørelsen var som følge heraf den samme, uanset hvordan markedet så ud. Man gik over til mere dynamiske regler, hvor kunden får det beløb, der er sparet op med fradrag af endnu ikke betalte omkostninger, kurstab mv. SEB gav kunder, som havde forsikringer, der var tegnet under de hidtidige regler, mulighed for at vælge den af de to beregningsmetoder, der gav den højeste værdi. Der er intet lovkrav om, at genkøbsværdien skal stå placeret i den enkelte kundes depot. Forsikringstagerens sikkerhed for, at selskabet kan honorere kravet om at kunne genkøbe forsikringen på et hvilket som helst tidspunkt, sikres af de krav, der gælder vedrørende selskabets hensættelser. Der skal således kollektivt være hensættelser, der dækker selskabets forpligtelser. Dette forhold har intet at gøre med hverken depot eller nettoreserve. Det

20 beløb, som skal anvendes til eventuelt genkøb, skal altså ikke være til stede i et individualiseret depot, som tilhører den enkelte kunde, men i selskabet. Kursværn blev på et tidspunkt indført som en beskyttelse af de kunder, der bliver i selskabet, når andre forlader selskabet. Hvis forpligtelserne overfor de kunder, der forlader selskabet, er højere end de aktiver, man har stående, og kunderne kunne tage værdier ud til pari, ville de resterende forsikringstagere komme til at bære tabet. SEB har ikke kursværn nu, men det havde man i på visse forsikringsbestande. Fradraget på 7 % i de gamle genkøbsregler var udtryk for en slags kursværn. I takt med, at renten faldt i 1990 erne, blev der af Finanstilsynetstillet krav om, at selskaberne anvendte lavere og lavere renter ved opgørelsen af forpligtelserne. Forsikringsselskaberne indførte forskellige metoder til at sikre kundernes penge. Man etablerede f.eks. såkaldte sikkerhedsdepoter ved at reservere en del af kundens depot til sikring af de garanterede ydelser. I de økonomiske indberetninger, som indgives til Finanstilsynet af SEB, er det lagt og lægges fortsat til grund, at selskabet udelukkende har givet ydelsesgarantier. Det er hans indtryk, at dette er sædvanligt for branchen. Tekniske regler og reserver mv. skal anmeldes til Finanstilsynet. Af anmeldelserne, herunder aktuarberegningerne mv. fremgår, at garantierne opgøres som ydelsesgarantier. Selskabet har aldrig fået bemærkninger af Finanstilsynet hertil. SEB s historiske ageren ville have været anderledes, hvis der var givet (årlige) rentegarantier. Der ville i så fald ikke være blevet tilskrevet så høje kontorenter og være blevet uddelt mindre bonus gennem årene, idet man skulle have sikret, at rentegarantien kunne opfyldes, hvert eneste år uanset, hvordan renten udviklede sig i fremtiden. SEB måtte i så fald også have benyttet en anderledes investeringsprofil. Finanstilsynets opgave er at føre et såkaldt solvenstilsyn, og ikke at overvåge indholdet af de enkelte forsikringsaftaler ud fra et forbrugerbeskyttelsesperspektiv. Finanstilsynet modtager eksempler på det informationsmateriale, der sendes ud til kunderne. Klaus rünbaum har blandt andet forklaret, at han i dag er pensioneret. Han har en universitetsuddannelse i matematik og fysik, som han har suppleret med forsikringsjura og forsikringsmatematik. Han blev ansat i Finanstilsynet i 1984, hvor han fra var chefaktuar. Han arbejdede herefter i en pensionskasse. Han repræsenterede Finanstilsynet på alle tekniske områder og deltog som sagkyndig i diverse lovforberedende udvalg. Han

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel:

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel: Kendelse af 26. oktober 2006 (J.nr. 2005-0002561). Livsforsikringsselskab påbudt at bringe de af selskaberne ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer i overensstemmelse med rimelighedsprincippet

Læs mere

(Kirsten West Andersen, Peter Erling Nielsen, Eskil Trolle, Claus Vastrup og Niels Larsen)

(Kirsten West Andersen, Peter Erling Nielsen, Eskil Trolle, Claus Vastrup og Niels Larsen) Kendelse af 21. april 1993. 92-44.665. Der fandtes ikke grundlag for i lov om forsikringsvirksomhed at fastsætte en generel gældende minimumsomkostningsprocent. Finanstilsynet bør ved godkendelse heraf

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger

Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger Juni 2005 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens kommissorium...3 1.2 Arbejdsgruppens sammensætning...3 1.3 Arbejdsgruppens opgave...4 1.4 Baggrund...4

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

Parternes informationspligter i forsikringsforhold samt forsikringsselskabernes rådgivningsansvar

Parternes informationspligter i forsikringsforhold samt forsikringsselskabernes rådgivningsansvar NFT 3/1997 Parternes informationspligter i forsikringsforhold samt forsikringsselskabernes rådgivningsansvar af Advokat Marianne Jybæk, Codan Forsikring Forsikringsaftalernes karakter og kompleksitet indebærer,

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

FORSTÅ DIN PENSION November 2014

FORSTÅ DIN PENSION November 2014 FORSTÅ DIN PENSION November 2014 Indholdsfortegnelse Din pensionsordning... 2 Fra pensionsbidrag til pension... 2 Medlemsweb... 3 Pensionstilsagnet... 3 Er der forskel på mænd og kvinders pension... 3

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Den 24. april 2014 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.).

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). 15. afd. nr. B-2345-12: A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod

Læs mere

Solvens II og det lave renteniveau i livs- og pensionsselskaber

Solvens II og det lave renteniveau i livs- og pensionsselskaber Solvens II og det lave renteniveau i livs- og pensionsselskaber HD Finansiering og HD Finansiel Rådgivning Copenhagen Business School Afleveringsdato 13. maj 2013 Udarbejdet af: Pia Hjøllund Andersen Mia

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 239/2008 (2. afdeling) A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets rapport om Unit Link i danske pensionsordninger

Pensionsmarkedsrådets rapport om Unit Link i danske pensionsordninger Pensionsmarkedsrådets rapport om Unit Link i danske pensionsordninger Pensionsmarkedsrådet Marts 2006 ISBN 87-7985-037-5 Indholdsfortegnelse Pensionsmarkedsrådets anbefalinger 4 I.... Sammenfatning 5 II....

Læs mere

Hvad ved du om din pension?

Hvad ved du om din pension? Hvad ved du om din pension? PENSIONSMARKEDSRÅDET Udgiver: Pensionsmarkedsrådet Ansvarshavende redaktør: Professor dr. jur., Linda Nielsen Redaktionel rådgiver: Communiqué as. Redaktionen: Pensionsmarkedsrådet

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2001

ÅRSBERETNING for 2001 ÅRSBERETNING for 2001 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2001 København marts 2002 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Cand. merc. aud. Aalborg Universitet Afleveret april 2011 Kandidatafhandling 7. 10. semester

Cand. merc. aud. Aalborg Universitet Afleveret april 2011 Kandidatafhandling 7. 10. semester Cand. merc. aud. Aalborg Universitet Afleveret april 2011 Kandidatafhandling 7. 10. semester Pension især med fokus på beskatning ved efterløn og folkepension Studerende: Vejleder: Jacob E. Christensen

Læs mere

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension november 2012 læs denne folder, før du beslutter dig Genfremsættelse af Tilbud om omtegning af din pension J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B347000D - SAN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 3. juli 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Gitte Rubæk Pedersen og Lone Dahl Frandsen). 24.

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2000

ÅRSBERETNING for 2000 ÅRSBERETNING for 2000 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2000 København marts 2001 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

ÅRSBERETNING. for. Pengeinstitutankenævnet

ÅRSBERETNING. for. Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2003 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2003 København april 2004 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

Orientering om AP NetLink

Orientering om AP NetLink Orientering om AP NetLink for ledere omfattet af overenskomsten mellem Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Mejeribrugets Arbejdsgiverforening OrienteringNetlink2006.version 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ÅRSBERETNING for 1999

ÅRSBERETNING for 1999 ÅRSBERETNING for 1999 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 1999 København marts 2000 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet

Pengeinstitutankenævnet Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2013 København marts 2014 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Taler fra Ankenævnets jubilæum... 7 3. Ankenævnets betydning

Læs mere

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse Salg af egne aktier 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Resume af rapporten og arbejdsgruppens forslag... 2 3. Finanstilsynets off-site undersøgelser og on-site inspektioner... 6 3. 1. Aktionærsammensætningen

Læs mere

Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse

Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse NFT 3/2001 Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse Kritiske overvejelser og forslag til forbedring af danske forbrugeres retsstilling af lektor, lic. Jur. Ivan Sørensen, Københavns universitet Ivan Sørensen

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2011 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2011 2.068 klager. Det er 27 sager mindre end året før. Siden 2007 har klagetallet været stabilt med en svag faldende

Læs mere

Bedømmelsesforeningens vedtægter

Bedømmelsesforeningens vedtægter Bedømmelsesforeningens vedtægter Journal nr. 2:8032-40/Fødevarer/finans, che Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Bedømmelsesforeningens medlemmer, der primært består af livs- og pensionsforsikringsselskaber,

Læs mere