UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M"

Transkript

1 B JRH UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBO D O M Afsagt den 9. december 2013 af Østre Landsrets 11. afdeling (landsdommerne Katja Høegh, Karsten Bo Knudsen og Julie Skat Rørdam (kst.)). 11. afd. nr. B- Forbrugerrådet som mandatar for (advokat Karsten Høj, besk.) mod SEB Pensionsforsikring A/S (advokat eorg Lett og advokat Pernille Sølling) Denne sag drejer sig om, hvorvidt to pensionsforsikringer, der blev tegnet af i 1982 og 1986 hvert år skal forrentes med en årlig rente på mindst 4,5 %. Sagen, der er anlagt ved retten på Frederiksberg, er den ved kendelse af 14. december 2005 henvist til behandling ved Østre Landsret i medfør af retsplejelovens 226, stk. 1. Forbrugerrådet har som mandatar for nedlagt påstand om, at SEB Pensionsforsikring A/S tilpligtes at anerkende, at de med indgåede forsikringsaftaler indebærer, at depoterne hvert år skal forrentes med en rente efter skat, der ikke er lavere end 4,5 %.

2 - 2 - SEB Pensionsforsikring A/S har påstået frifindelse. har fri proces. Sagsfremstilling Forsikringsaftalerne er indgået af med Hafnia Haand i Haand Livsforsikringsaktieselskab (senere Forsikringsselskabet Hafnia Liv A/S i Codan Forsikringskoncernen og senest SEB Pensionsforsikring A/S ( SEB )). tegnede i 1982 den første pensionsforsikring med police nr I forsikringsbegæringens pkt. 4 om Udbetaling er anført en årlig udbetaling på kr. i 10 år ved død eller ved udløb. I begæringens pkt. 5 om Præmie, indskud mv. er anført en kvartårlig præmie på kr. Det er endvidere under pkt. 5 påført, at forsikringen træder i kraft den 1. december 1982, og at forsikringstiden udløber den 1. januar Af forsikringsbegæringens pkt. 7 om Forsikringstagerens erklæring om begunstigelse mv. fremgår blandt andet: Jeg er bekendt med, at præmien for forsikringen fastsættes efter satser godkendt af Forsikringstilsynet, og at der i policen vil blive anført de udbetalinger, som kan opnås for den aftalte præmie, medmindre det i denne begæring er tilkendegivet, at de anførte udbetalinger ønskes fastholdt. modtog herefter et forsikringstilbud, hvoraf blandt andet fremgår: TILBUD PÅ RATEFORSIKRIN. HVORNÅR UDBETALES FORSIKRINEN? Udbetalingen sker: Hvis De dør i forsikringstiden. Hvis De lever, når forsikringstiden udløber. HVAD UDBETALES I DISSE SITUATIONER? HVIS DE DØR I FORSIKRINSTIDEN: De månedlige rater begynder at blive udbetalt, hvis De lever, når forsikringstiden udløber, og udbetalingen fortsætter i den aftalte periode. BONUS.

3 - 3 - Forsikringen er berettiget til bonus, som er en andel af selskabets årlige overskud. Der er i bilaget vist et eksempel på størrelsen af bonus under visse angivne forsætninger. Af et bilag til tilbuddet baseret på de i brevet indeholdte forudsætninger samt selskabets almindelige forsikringsbetingelser fremgår blandt andet: VED DØD: FORSIKRINSUDBETALINER. - Årlig rate i 10 år fra forsikredes død inden den Kr. **** Raten kan forventes at blive opskrevet med bonus hvert år i forsikringstiden, også i en eventuel udbetalingsperiode. Udbetalingen sker månedsvis forud med 1/12 af det årlige beløb. VED FORSIKRINSTIDENS UDLØB: - Årlig rate i 10 år ved forsikredes oplevelse af forsikringstidens udløb den Kr. **** Under de angivne bonusforudsætninger og rettidig præmiebetaling vil udbetalingen med bonus andrage.. Kr. *** Raten kan forventes at blive yderligere opskrevet med bonus hvert år i udbetalingsperioden. Udbetalingen sker månedsvis forud med 1/12 af det årlige beløb. PRÆMIEBETALIN: Præmien betales kvartårlig hver den 01.03, 01.06, 01.09, og indtil den med Kr. *****3.000 EKSEMPEL PÅ BONUSTILDELIN. Forsikringen vil være berettiget til bonus, som er en andel i selskabets fremtidige årlige overskud, der på nuværende tidspunkt er ukendt.

4 - 4 - De angivne forsikringsudbetalinger incl. bonus kan derfor ikke garanteres. De aftalte forsikringsudbetalinger vil hvert år afhængig af det enkelte års overskud blive opskrevet i kraft af den faktisk tildelte bonus. Det viste eksempel forudsætter, at selskabets nugældende bonussatser kan opretholdes de næste 5 år. Endvidere at selskabet i den resterende del af forsikringstiden er i stand til at give en forrentning af forsikringens opsparing på 16% p.a. og kan opnå en forsigtig sat gevinst på risikoelementerne. Det forudsættes tillige at præmiebetalingen sker rettidigt. Forsikringen vil også få tildelt andel i bonus i udbetalingsperioden. Tidspunkt Årlig ydelse Udvikling af årlig ydelse med bonus ved død ved udløb ikraft af bonusopskrivning Kr. **** Kr. **** Kr. **** Kr. **** Kr. *** Kr. *** Kr. *** Kr. *** Kr. *** Bonus ved udbetaling af raterne. Som det fremgår af tilbuddet i afsnittet Eksempel på bonustildeling, vil forsikringen også få tildelt andel i bonus i udbetalingsperioden. De i eksemplerne angivne beløb, som er opskrevet med bonus i forsikringstiden, vil ved død eller udløb årligt blive opskrevet yderligere med bonus. Under de anførte bonusforudsætninger vil den samlede årlige udbetaling blive opskrevet med en sats, der andrager 10,4% for et helt år. I stedet for denne årlige opskrivning kan bonus hvis det foretrækkes tildeles i form af et fast tillæg, hvis størrelse er afhængig af udbetalingsperioden. Tillægget er ved udbetaling over 10 år 13 år 15 år 20 år 49,4% 64,1% 73,7% 96,3% Hvis selskabets overskud tillader det, vil den årlige udbetaling blive forhøjet med yderligere bonus baseret på de enkelte års overskud. policen fremgår blandt andet: tegnede på baggrund heraf forsikringen med police nr Af F O R S I K R I N S U D B E T A L I N E R

5 - 5 - VED DØD INDEN Rate, der udbetales hvis forsikrede dør inden Den årlige rate kr. ****45.772, udbetales månedlig forud i 10 år fra forsikredes død med kr. ****3.814,38 VED OPLEVELSE AF Rate, der udbetales hvis forsikrede oplever Den årlige rate ****45.772, udbetales månedlig forud i 10 år fra denne dato med.. kr. *****3.814,38 S Æ R L I E V I L K Å R 539 Såvel forsikringstageren som de(n) begunstigede er berettigede til at konvertere de garanterede ydelser til en eengangssum på de vilkår, der er indeholdt i den på dispositionstidspunktet gældende skatte og afgiftslovgivning. Ved forhøjelse af forsikringen og tilskrivning af bonus udstedes et tillæg til policen, med nyt lb.nr., som kan oplyses ved henvendelse til HHH. B O N U S T I L S K R I V N I N Bonustilskrivningen finder sted en gang årligt. Bonusbeløbet anvendes til opskrivning af udbetalingerne, således at disses indbyrdes forhold bevares. Bonustilskrivningens størrelse meddeles efter hver bonusperiodes udløb. FORSIKRINSVILKÅR 6. BONUS Forsikringen omfatter ret til tilskrivning af bonus, medmindre andet er aftalt. Størrelsen af bonus afhænger af HHH s overskud, og beregnes og fordeles efter regler godkendt af Forsikringstilsynet. 13. TILBAEKØB FORSIKRINENS VÆRDI

6 - 6 - Tilbagekøbsværdien er det beløb, som forsikringstageren kan få udbetalt ved fuldstændig ophævelse af forsikringen, forudsat den har opnået værdi, og der er ikke taget forbehold mod kontant udbetaling af værdien. Forsikringens værdi udregnes efter regler godkendt af Forsikringstilsynet. I 1986 tegnede den anden livsforsikring med police nr (senere ændret til nr ). Forsikringsbegæringen og forsikringstilbuddet vedrørende denne forsikring er ikke fremlagt, men har efter det oplyste et indhold, som ligner forsikringsbegæringen og tilbuddet vedrørende police nr Af police nr fremgår blandt andet: F O R S I K R I N S U D B E T A L I N E R Oplever forsikrede , vil den årlige rate være på kr. **** Raten udbetales månedlig forud i 10 år med.. kr. *****7.534,64 første gang og sidste gang Udbetalingen er beregnet under forudsætning af, at udbetaling ved død er en årlig rate på kr. *****3.090 og præmien er kr. **** i hele forsikringstiden. Udbetalingens størrelse gælder derfor kun frem til næste aftalte regulering af forsikringen. Hvis forsikrede dør inden , udbetales der en månedlig rate forud i 10 år. Kapitalværdien af raten er 100 % af de præmier, der er eller ville være forfaldet inden første reguleringsdato efter dødsfaldet. Hvis forsikrede dør inden reguleringen , vil den årlige rate være på kr. ***** Raten udbetales månedlig forud i 10 år med kr. *******257,54 S Æ R L I E V I L K Å R 779 TILBAEKØB FORSIKRINENS VÆRDI. Tilbagekøbsværdien er det beløb, som forsikringstageren kan få udbetalt, hvis forsikringen ønskes ophævet, forudsat den har opnået værdi. Udbetalingen ved tilbagekøb kan ikke overstige udbetalingen ved død. Kan hele tilbagekøbsværdien derfor ikke udbetales, bliver der oprettet en fripolice, som bliver udbetalt, hvis forsikrede oplever

7 - 7 - Forsikringens værdi bliver udregnet efter regler, der er godkendt af Forsikringstilsynet. B O N U S T I L S K R I V N I N Bonus anvendes til at opskrive forsikringens udbetalinger. Bonus bliver tilskrevet en gang om året, samtidig med at forsikringen bliver reguleret. Udover den almindelige tilskrivning af bonus forøges forsikringen i de første 4 år med en garanteret præmiebonus. Præmiebonus fremkommer, ved at Hafnia nedsætter det normale omkostningsfradrag med 4% af indbetalingerne i de første 4 år. Nedsættes præmiebetalingerne til Hafnia Præmiesikring til under kr om året, bortfalder retten til fremtidig præmiebonus. Bonustilskrivningens størrelse oplyses hvert år. FORSIKRINSVILKÅR 6. BONUS Forsikringen omfatter ret til tilskrivning af bonus, medmindre andet er aftalt. Størrelsen af bonus afhænger af HHH s overskud, og beregnes og fordeles efter regler godkendt af Forsikringstilsynet. 13. TILBAEKØB FORSIKRINENS VÆRDI Paragraffens indhold udelades, idet det erstattes af de Særlige vilkår 779 på side 2. Begge forsikringer er tegnet på grundlag af det forsikringstekniske beregningsgrundlag 82, der er optrykt i beretning fra Forsikringstilsynet om tilsynets virksomhed i året Heraf fremgår blandt andet: I løbet af året 1982 er der opnået enighed mellem livs- og pensionsforsikringsselskaberne om et nyt fælles beregningsgrundlag for livs- og pensionsforsikring, herunder forsikringsformer, præmiereservegrundlag, regler for beregning af tilbagekøbsværdier og fripolicer samt betingelser for tilsagn om tilbagekøb. Forsikringstilsynet har herefter godkendt beregningsgrundlaget m.v. for

8 - 8 - selskaberne, se nedenfor under omtalen af de enkelte selskaber. Beregningsgrundlaget, som benævnes 82, er følgende: RENTE Teknisk rente... Rentefod 5 % p.a Opgørelsesrente Opgørelsesrenten svarende til den tekniske rente anvendes ved beregning af nettopassiver jfr. pkt og præmiebetalingsrenter, jfr. pkt NETTORUNDLA Nettopassiv Ved nettopassivet for en forsikring eller forsikringsdel forstås kapitalværdien af alle selskabets øjeblikkelige og fremtidige forpligtelser.... Nettopassivet for månedlige ydelser beregnes, som om ydelserne forfaldt kontinuert Nettoreserve Nettoreserven beregnes som nettopassivet med fradrag af den kontinuerte nettopræmie multipliceret med præmiebetalingsrenten Tilbagekøbsværdi Tilbagekøbsværdien udgør 93% af forsikringens nettoreserve med fradrag af EBYR. EBYR udgør 600 kr.... Ved tilbagekøb fra det fyldte 54. år forhøjes tilbagekøbsværdien beregnet efter ovenstående regler ved alder 54 år med 1% af nettoreserven på tilbagekøbstidspunktet 55 år 2% 56 år 3% 57 år 4% 58 år 5% 59 år 6% 60 år

9 - 9 - og derover 7% I forbindelse med tilskrivning af bonus modtog tillæg til forsikringspolicen. Der er fremlagt eksempler herpå, som vedrører police nr Tillæg vedrørende den anden forsikring efter det oplyste haft et lignende indhold. Det fremgår af et tillæg, dateret 26. juli 1997, blandt andet: Forsikringen er forhøjet den ved bonustilskrivning. De anførte forsikringsudbetalinger og præmien er de pr. dags dato gældende. FORSIKRINSUDBETALINER Ved død inden : Rate, der udbetales hvis forsikrede dør inden Den årlige rate kr , udbetales månedlig forud i 10 år fra forsikredes død med kr ,69 Heraf forsikring kr og bonus kr Ved oplevelse af : Rate, der udbetales hvis forsikrede oplever Den årlige rate kr , udbetales månedlig forud i 10 år fra denne dato med. kr ,69 Heraf forsikring kr og bonus kr De øvrige fremlagte tillæg indeholder for hver tilskrivning tilsvarende oplysninger. modtog endvidere hvert år en pensionsoversigt, der indeholdt en opgørelse af opsparingens værdi og indtil 2002 også en prognose for opsparingens udvikling. I tiden herefter modtog dækningsoversigt og depotregnskab. Der er fremlagt eksempler på årlige oversigter fra 1987 og perioden herefter. Dokumenterne benævnes blandt andet værdioversigt, årsbrev og pensionsoversigt og angiver blandt andet at indeholde dækningsoversigt og depotregnskab. Eksemplerne vedrører police nr Det er oplyst, at modtog lignende oversigter vedrørende police nr Fælles for alle oversigterne er, at de indeholder oplysninger om depotværdi, omkostninger og en varierende, årlig forrentning, kaldet depotrente eller kontorente,

10 der frem til 2009 ikke har været på under 4,5%. Af en værdioversigt af 15. marts 1987 fremgår blandt andet: Værdioversigt for Deres Livsforsikring for 1986 og Policenummer l lb.nr Med denne værdioversigt vil vi fortælle Dem, hvor meget Deres livsforsikring er værd pr. 31. december 1986, og give Dem en prognose for forsikringens værdi ved udgangen af Som De vil kunne se i skemaet, bliver en del af Deres indbetaling anvendt til FORSIKRINSDÆKNIN og OMKOSTNINER. Resten forøger Deres forsikringsopsparing, som også får tilskrevet RENTER. De enkelte poster er beskrevet på side 2. Værdi pr. 1. januar i året Betalte præmier i året Anvendt til forsikringsdækning Anvendt til omkostninger Renter tilskrevet i året RENSKAB kr kr kr kr kr. PRONOSE kr kr kr kr kr. Værdi pr. 31. december i året kr kr. Regnskab for Viser udviklingen i Deres forsikringsopsparing i året. Bonus for året er indregnet med satser, der er godkendt af Hafnias bestyrelse. Kontorenten er 15,0% før og 9,0% efter realrenteafgift til staten. Prognose for Viser en prognose for udviklingen i Deres forsikringsopsparing. I prognosen er det forudsat, at nyplaceringsrenten er 12,0%, at Hafnia kan give 14,0% i kontorente før realrenteafgift og 6,0% efter, og at Hafnia opnår et tilfredsstillende risikoforløb. Realrenteafgiften er i ,9%. Der er ikke taget hensyn til den aftalte regulering i prognosen. Renter tilskrevet i året. Viser hvor meget rente, der er tilskrevet forsikringsopsparingen i året. Værdi pr. 31. december i året.

11 Deres forsikringsopsparing i Hafnia ved årets udgang. TILBAEKØB O LÅN. Hvis forsikringsopsparingen skal udbetales i utide, skal der fradrages op til 7 % af værdien afhængigt af Deres alder, og et gebyr. Da tilbagekøb således indebærer et økonomisk tab for Dem, anbefaler vi Dem først at kontakte Deres assurandør. I de tilfælde, hvor det fremsendte indeholder en prognose, er forudsætningerne for prognosen beskrevet. For eksempel fremgår af prognose af 14. oktober 1991 blandt andet: Samfundsforudsætninger for prognoserne: Hafnias prognoser er udarbejdet efter Finanstilsynets og Forbrugerombudsmandens retningslinjer og under forudsætning af, at den nugældende lovgivning fastholdes. De anførte beløb i prognosen skal skattemæssigt behandles som beskrevet i policens skattebilag. De kontorenter, der er anvendt i prognoserne, er fastsat ud fra følgende samfundsmæssige forudsætninger: - Nyplaceringsrente for obligationer og pantebreve på 11% indtil udgangen af 1995 derefter 3% om året efter inflation. - Nyplaceringsrealrente for indeksobligationer på 5% i 1991, 4% i derefter 3% om året. - Realrente for aktier og ejendomme på 3,5% om året. - Inflation og realrenteafgiftssats som vist i skemaet. Selskabsforudsætninger for prognoserne: Prognoseberegningerne forudsætter endvidere, at: - bonus tilskrives pr i året, og anvendes pr.1.7. til at opskrive udbetalingerne - risikopræmien (prisen for dækning ved død) indeholder en rabat i forhold til branchens fælles prisliste 82, rabatsatsen fremgår af skemaet År og senere Inflationssats 4,00% 4,25% 4,50% 4,75% 5,00% 5,00% Realrente- Afgiftssats 40,5% 41,9% 43,3% 39,2% 36,2% 26,0% Kontorente Før realrenteafgift 12,50% 12,00% 11,50% 11,00% 10,50% 10,50% Efter realrenteafgift 7,80% 7,50% 7,20% 7,50% 7,80% 8,00% Indregnet rabat i risikopræmien - for død 20,0% 19,0% 18,0% 17,0% 16,0% 15,0-6,0%

12 De øvrige fremlagte oversigter ligner denne oversigt. Reglerne for beregning af tilbagekøbsværdi blev ændret med virkning for forsikringer med tegningsdato den 1. juli 1994 eller senere. Herom fremgår af selskabets bruttogrundlag af 1. juli 1999 blandt andet: Tilbagekøbsværdi Forsikringer med tegningsdato eller senere Størrelsen af tilbagekøbsværdien fastsættes ud fra forsikringens depot opgjort i henhold til selskabets bonusregulativ, med fradrag for: Uamorticerede erhvervelsesomkostninger Transaktionsomkostninger Kursværn og risikoværn. Fradrag for uamorticerede erhvervelsesomkostninger Fradraget udgør 1,4% af forsikringens bruttopræmie (uden STK-tillæg) ganget med den resterende præmiebetalingstid, dog længst til den forsikredes fyldte 60. år og maksimalt i 25 år. For forsikringer omskrevet til fripolice, som tilbagekøbes, beregnes et fradrag baseret på den før omskrivningen gældende bruttopræmie og den resterende præmiebetalingstid på tilbagekøbstidspunktet. Fradrag for transaktionsomkostninger Fradraget udgør et for det enkelte år fastsat EBYR. Størrelsen på EBYR fremgår af pkt EBYR af den nævnte størrelse anvendes ved tilbagekøb uanset forsikringens tegningstidspunkt. Fradrag for kurs- og risikoværn For forsikringer, der ved tegningen opfylder visse til Finanstilsynet anmeldte størrelseskrav, skal forsikringstageren vælge mellem en af følgende to metoder for værn: 1. Fradraget udgør 2% af forsikringens depot. Ved tilbagekøb i forsikredes 59. år udgør fradrag dog 1% og bortfalder herefter. 2. Fradraget udgør 2% af forsikringens depot i de 3 første år fra forsikringens tegning. Efter de 3 år træder fradraget kun i kraft, hvis forsikringen tilbagekøbes i en periode, hvor markedsværdien af de aktiver, der dækker de forsik-

13 ringsmæssige forpligtelser overfor forsikringstagerne, er lavere end livsforsikringshensættelserne. I disse tilfælde udgør fradraget samme procent, som markedsværdien er lavere end forpligtelserne, og fradrag beregnes, som beskrevet under 1. Størrelsen af procentsatsen skal inden den anvendes anmeldes til Finanstilsynet. For de forsikringer, der ved tegningen ikke opfylder det af selskabet stillede størrelseskrav, anvendes metoden beskrevet under pkt. 1. aranteret mindsteværdi for tilbagekøbsværdien Tilbagekøbsværdien vil uanset ovenstående regler mindst udgøre 90% af forsikringens depot med fradrag af ovenfor nævnte EBYR. Katastrofeværn Hvis markedsværdien af selskabets aktiver reduceret med egenkapitalen og anden gæld bliver lavere end 90% af livsforsikringshensættelsernes bogførte værdi, kan selskabet ændre størrelsen af fradraget til kurs- og risikoværn samt reducere størrelsen af den garanterede mindsteværdi for tilbagekøbsværdien Forsikringer med tegningsdato indtil For forsikringer tegnet indtil udbetales ved tilbagekøb maksimum af på den ene side værdien opgjort efter reglerne for forsikringer med tegningsdato eller senere, jf. pkt , og på den anden side værdien opgjort efter nedenfornævnte gamle regler. amle regler Tilbagekøbsværdien udgør 93% af forsikringens nettoreserve med fradrag af EBYR. Størrelsen på EBYR fremgår af pkt EBYR af den nævnte størrelse anvendes ved tilbagekøb uanset forsikringens tegningstidspunkt. Ved tilbagekøb fra det fyldte 54. år forhøjes tilbagekøbsværdien, beregnet efter ovenstående regler ved alder 54 år ved alder 55 år ved alder 56 år ved alder 57 år med 1% af nettoreserven på tilbagekøbstidspunktet med 2% af nettoreserven på tilbagekøbstidspunktet med 3% af nettoreserven på tilbagekøbstidspunktet med 4% af nettoreserven på tilbagekøbstidspunktet

14 ved alder 58 år med 5% af nettoreserven på tilbagekøbstidspunktet ved alder 59 år med 6% af nettoreserven på tilbagekøbstidspunktet ved alder 60 år og derover med 7% af nettoreserven på tilbagekøbstidspunktet I årene fra 1999 og frem skærpede Finanstilsynet flere gange kravene til pensionsselskabernes reserver. Dette medførte blandt andet ændringer i selskabernes bonusberegning. Af Codans årsbrev 2001 af 7. april 2002 til fremgår om dette blandt andet: Høj kontorente i 2001 trods turbulent år 2001 blev på mange områder et turbulent år. Investeringsmarkederne blev i tiden efter 11. september ramt af store fald på især aktiemarkedet, og hele pensionsbranchen har sammen med Finanstilsynet haft fokus på at sikre, at selskaberne til stadighed er robuste nok til at kunne klare en eventuel fremtidig negativ udvikling på investeringsmarkederne. Det har blandt andet betydet, at kravene til ekstra reserver i pensionsselskaberne er blevet skærpet. Det sker for at sikre, at pensionsselskaberne kan overholde den garanti, som kunderne er blevet lovet på deres respektive policer. Codan er et af de selskaber, der gennem hele 2001 har kunnet overholde de skærpede krav til nødvendige reserver. Vi er samtidig et af de sandsynligvis få pensionsselskaber, der er kommet ud af 2001 med et samlet positivt investeringsresultat. Deres kontorente er pr. 1. januar 2002 fastsat til 4,80%. Kontorenten er gældende indtil videre. Codan forbeholder sig retten til at ændre kontorenten i opad- eller nedadgående retning, hvis der sker væsentlige ændringer i de økonomiske forudsætninger for rentens fastsættelse. En eventuel ændring har virkning fra udgangen af den måned, hvori ændringen sker. Vi har samtidig valgt at styrke os mod eventuelt kommende fald på investeringsmarkederne ved at ændre i den måde, vi tilskriver bonus på. Dette sker udelukkende for at sikre, at Codan til enhver tid kan overholde de garantier, vi har givet vores kunder. Den faktiske ændring er nærmere beskrevet i vedlagte tillæg.. Af et tillæg til årsbrevet fremgår herudover blandt andet: Nye regler for beregning af bonus pr. 1. januar 2002 Codan har med virkning fra 1. januar 2002 ændret reglerne for, hvordan vi beregner bonus for Deres forsikring.

15 Efter reglerne i Finanstilsynets bekendtgørelse om information til forsikringstagere, skal Codan informere Dem om ændringer, eksempelvis ændringen i Deres bonusregulativ. Ændringen er teknisk, og vi har nedenfor forsøgt at forklare reglen lidt nærmere. Baggrund for ændringen Codan garanterer Dem en forsikringsydelse, der er fastsat ud fra forventninger til bl.a. den fremtidige forrentning af obligationer og aktier. For forsikringer tegnet indtil 1. juli 1994 var forventningen til forretningen op til 4,5% p.a. Renten på obligationer er generelt faldet i de senere år. Det er et problem, fordi de fleste pensionsmidler er investeret i obligationer. Derfor er det nødvendigt, at de depoter, der ligger som sikkerhed for opsparingen, skal være større. Codan skal kunne opfylde garantierne, selv om renteafkastet på obligationer skulle blive mindre end den rente, ydelserne er beregnet på baggrund af. Derfor har vi ændret bonusregulativets metode for opgørelsen af bonus, så de garanterede ydelser kan sikres bedre, før vi tilskriver bonus. Deres depot vil stadig vokse i takt med Deres indbetalinger og med den kontorente, der bliver tilskrevet. Men ændringen betyder, at vi først tilskriver bonus og forøger Deres ydelser, når aftalens samlede depot er stort nok til at sikre de ydelser, vi allerede har garanteret Dem. Hvis Deres forsikring er oprettet før 1. juli 1994 Fra 1. januar 2002 vil den del af depotet, der hører til opsparinger med en forventet forrentning på 4,5% p.a. blive forøget, indtil det er så stort, at garantien kan opfyldes. Ved beregning af den nødvendige størrelse indregner Codan en fremtidig forrentning på 3% p.a. Denne stats er ændret i forhold til 2001, hvor den var 3,75% p.a. Fra 1. januar 2002 vil den del af depotet, der hører til opsparinger med en forventet forrentning på under 4,5% p.a., ikke indgå ved beregningen af depotets nødvendige størrelse. Den del er i årene 2000 og 2001 medregnet ved opgørelsen af den nødvendige størrelse. Den del af Deres depot, der benyttes til sikring af de garantier, Codan har givet Dem, fremgår af de årlige depotregnskaber, hvor den bærer betegnelsen sikkerhedsdepot. Sikkerhedsdepotet er nærmere beskrevet i Kommentarer til dækningsoversigten under overskriften: Opgørelse af bonus for Ændringen er tillige beskrevet i kommentarer til en samtidig udsendt dækningsoversigt, hvoraf blandt andet fremgår: rundlagsrente De garanterede ydelser er beregnet med den grundlagsrente, der var gældende på tegningstidspunktet eller på tidspunktet for senere forhøjelser. De fremtidige garanterede ydelser baseret på præmie- og bonusforhøjelser beregnes med den grundlagsrente, som Codan anmelder til Finanstilsynet, og som for tiden er 2%.

16 Opgørelse af bonus for 2001 Deres pensionsordning er oprettet før 1. juli 1994, og indeholder en andel, hvor de garanterede ydelser er baseret på et rentegrundlag på 4,5%. Rentegrundlaget er dermed højere end de 3,75%, som i 2001 var Codans maksimale opgørelsesrente. Opgørelsesrenten er en forsigtig vurdering af den rente efter skat, som Codan forudsætter at kunne opnå fremover. Deres depot skal derfor i 2001 styrkes, indtil depotet indeholder så mange midler, at Deres 4,5%-baserede ydelsesgaranti er opfyldt med en kapital, der forventes at opnå 3,75% i afkast. Styrelsen, der i depotregnskabet er betegnet som sikkerhedsdepot opbygges af midler, der ellers ville være anvendt som bonus. Når sikkerhedsdepotet er fuldt udbygget, vil overskydende beløb kunne anvendes til opskrivning af de garanterede ydelser. Af dækningsoversigten fremgår de ydelser, der vil komme til udbetaling ved forsikringsbegivenhedernes indtræden. Af dækningsoversigterne for de følgende år fremgår, at udbetalingerne ikke efter dette tidspunkt er ændret i nævneværdig grad. I 2004 klagede til Ankenævnet for Forsikring over det spørgsmål om rentegaranti som denne sag vedrører og en række andre forhold angående blandt andet bonustilskrivning. Ved kendelse af 9. marts 2005 afviste Ankenævnet for Forsikring sagen under henvisning til, at de rejste spørgsmål burde afgøres af domstolene. indbragte den 22. december 2005 en lignende klage for Ankenævnet for Forsikring vedrørende tre pensionsordninger, som han og hans hustru har i PFA Pension II. Af nævnets afgørelse af 19. marts 2007 fremgår blandt andet: De udstedte policer indeholder efter nævnets opfattelse ikke tilsagn om en bestemt årlig forrentning. Derimod finder nævnets flertal bl.a. med henvisning til nævnets afgørelse af 22/ i sag nr at selskabet ved sit foran side 24 gengivne udsagn i policeomslaget har forpligtet sig til at forrente depotet med en årlig rente på mindst 5%. Det omtalte udsagn i policeomslaget har følgende ordlyd: Bonus er en yderligere forrentning af Deres depot ud over 5% p.a., som er renten ifølge forsikringsselskabernes fælles tarif.

17 Forklaringer Der er under sagen afgivet partsforklaring af Johansen, Klaus rünbaum, Peter Melchior og Carsten Andersen. og vidneforklaring af Kim har forklaret blandt andet, at han er uddannet læge. Han har været praktiserende læge og var det også på tidspunktet for indgåelsen af de omhandlede pensioner. Han er i dag pensionist. Han havde før 1982 ikke indgået privattegnede pensionsforsikringer, men havde en pension i lægernes pensionskasse. Han undersøgte markedet for pensionsordninger og talte både med sine bankforbindelser og med forsikringsselskaber. Han havde et møde med en assurandør fra SEB (dengang Hafnia Haand i Haand) og fik et tilbud. Han husker, at assurandøren fremhævede, at det var en kvalitet ved forsikringen, at han altid ville få en rente på minimum 5 % i henhold til det nye grundlag fra Han husker ikke assurandørens nøjagtige formulering, men er sikker på, at det blev fremhævet som en kvalitet ved forsikringen, idet han ellers selv var mere tilbøjelig til at vælge en bankordning. Han valgte forsikringen, fordi han gerne ville betale for den ekstra sikkerhed, han fik ved en forsikringsordning. Han beregnede ikke sammen med assurandøren, hvordan sammenhængen var mellem præmie og ydelse. Han kan ikke i dag svare på, hvorvidt der er en sådan sammenhæng, at det svarer til en forrentning på 4,5 %. I de følgende år gik det, som han havde forventet. Han fik meddelelser, hvorefter opsparingen var blevet forhøjet osv. Han gennemgik og efterregnede oplysningerne i oversigterne hvert år. Han tegnede den anden pensionsforsikring i Da hans oprindelige forudsætninger ikke holdt stik, afbrød han på et tidspunkt indbetalingerne og forsikringerne blev lavet om til fripolicer. I 1989 indgik både han og hans kone pensionsaftaler med PFA. Ved indgåelsen også af disse aftaler fik de at vide, at der var et garanteret grundlag, som var 5 % om året, og dertil kom bonus. Han var aldrig i tvivl, om at der var aftalt en forrentning på 5 % vedrørende både aftalerne i PFA og dem i SEB. Frem til 2009 blev der da også som aftalt hvert år tilskrevet rente med mindst 4,5 %. Det med, at renten skulle kunne være lavere, begyndte først at blive nævnt som en mulighed i medierne i Det, der oprindeligt fik ham til at indbringe denne sag for Ankenævnet for Forsikring og siden anlægge denne retssag var de nye gebyrer, samt at han ikke længere fik bonus. I forbindelse med, at han undersøgte denne problemstilling, blev han opmærksom på, at der var skrevet en del gennem flere år af professorer og folk i forsikringsbranchen også om rentegarantierne. Han har hele tiden haft den samme forståel-

18 se af, hvad der er aftalt med hensyn til rente, men SEB har ændret opfattelse undervejs. Da han i sin tid indbragte klagen for Ankenævnet for Forsikring og siden for domstolene, fik han faktisk stadig den garanterede rente på 4,5 % i rente om året, men han forudså på baggrund af de undersøgelser, han havde foretaget, at selskabet også ville løbe fra denne garanti, og tog det derfor også med i klagen. Han klagede også over PFA til Ankenævnet for Forsikring, og her fik han medhold i, at han skulle have en rente på 5 % om året. Det må være ejerne af selskabet, der har problemet i forhold til, hvad der er lovet kunderne ikke kunderne selv. Kim Johansen har forklaret blandt andet, at han er uddannet aktuar. Han har arbejdet i pensionsbranchen siden 1985 og fra 1997 i det selskab, der nu hedder SEB. Han er medlem af direktionen og står blandt andet for selskabets kontakt til Finanstilsynet. Han har tidligere været ansvarshavende aktuar i SEB og også haft denne funktion i blandt andet Codan. Som ansvarshavende aktuar har man særlige forpligtelser i forhold til Finanstilsynet, herunder indlevering af rapporter. Man er ansat af bestyrelsen, men fungerer som Finanstilsynets forlængede arm. Man har således en selvstændig forpligtelse til at give besked til Finanstilsynet. 82 er et teknisk beregningsgrundlag, der bruges til at beregne forholdet mellem præmie og ydelse. Beregningsgrundlaget indeholder nogle forudsætninger vedrørende risiko, omkostninger og renteniveau. 82 regulerer ikke bonus. Finanstilsynet har flere gange, senest i 2011, nedsat den tekniske rente til nu 1 %. I den tekniske rente fradrages et omkostningsbidrag, hvorved man får opgørelsesrenten. Det er altså metoden, hvorved man regner sig frem til ydelsen. Metoden er ikke ensbetydende med, at forsikringstageren skal have f.eks. 4,5 % tilskrevet om året. Forudsætningen i beregningen er netop, at den gennemsnitlige forrentning er 4,5 % om året. Det, der garanteres, er en ydelse beregnet i overensstemmelse med grundlaget i 82, som skal udbetales på det aftalte tidspunkt. Den garanterede ydelse opnås ved en kombination af den forrentning, man kan opnå, samt de omkostninger og den risiko, der er forudsat i beregningen. Alle tre forhold kan variere med de faktiske forhold. Det, som er garanteret, er resultatet, ikke at de tre faktorer er de samme hele forløbet igennem hverken ud fra en gennemsnitsbetragtning eller i hvert enkelt år. Lidt firkantet kan man sige, at selskabet må selv om, hvordan man kommer frem til den garanterede ydelse. Er renten for eksempel højere end forudsat, er der plads til højere omkostninger. Er renten derimod lavere end forudsat, kan dette eventuelt kompenseres af lavere omkostninger

19 og/eller lavere risiko end forudsat i 82. Ham bekendt er det ikke lovligt for bankerne at give tilsagn om en bestemt ydelse efter et vist antal år, men han er ikke ekspert heri. Forsikringsselskaberne begyndte at udsende konto-/depotoversigter ca. samtidig med at 82 blev vedtaget, men de har intet med 82 at gøre. Han mener, at ét selskab begyndte at udsende sådanne oplysninger, hvorefter det spredte sig til de andre selskaber. Det er senere blevet indarbejdet som et lovkrav i informationsbekendtgørelsen. Baggrunden for, at selskaberne begyndte at udsende depotoversigterne, var, at man gerne ville oplyse kunderne om udvikling i pensionen og øge deres indsigt i forsikringsforholdet. Det var et konkurrenceparameter at give kunderne disse oplysninger. Han ved ikke, om det også var for at markere sig i forhold til bankerne. Depotoversigten viser kunden opsparingens størrelse og den årligt tilskrevne rente. Depotoversigten er en retrospektiv opgørelse af status på opsparingen. Altså hvad der er indbetalt, hvilke omkostninger, der er fratrukket, og hvad der er tilskrevet i kontorente/depotrente. Der er ingen sammenhæng mellem grundlagsrenten og kontorente/depotrente. Kontorenten fastsættes af bestyrelsen i forsikringsselskabet og kan ændres efter visse retningslinjer. Den garanterede ydelse udbetales uafhængigt af kontorenten. Hvis forsikringen ophæves i utide opgøres den (efter de regler, som gjaldt for gamle forsikringer som nærværende) som udgangspunkt til nettoreserven med fradrag af 0-7 %. Nettoreserven er en prospektiv beregning, hvor man på opgørelsestidspunktet ser på den garanterede ydelse, den aftalte præmie og de indregnede forudsætninger for at regne ud, hvilket beløb der skal være til stede på opgørelsestidspunktet for at opfylde aftalen. Nettoreserven er altså ikke synonym med depotet. I 1994 kom der nye regler om genkøb. De tidligere regler var meget firkantede. Opgørelsen var som følge heraf den samme, uanset hvordan markedet så ud. Man gik over til mere dynamiske regler, hvor kunden får det beløb, der er sparet op med fradrag af endnu ikke betalte omkostninger, kurstab mv. SEB gav kunder, som havde forsikringer, der var tegnet under de hidtidige regler, mulighed for at vælge den af de to beregningsmetoder, der gav den højeste værdi. Der er intet lovkrav om, at genkøbsværdien skal stå placeret i den enkelte kundes depot. Forsikringstagerens sikkerhed for, at selskabet kan honorere kravet om at kunne genkøbe forsikringen på et hvilket som helst tidspunkt, sikres af de krav, der gælder vedrørende selskabets hensættelser. Der skal således kollektivt være hensættelser, der dækker selskabets forpligtelser. Dette forhold har intet at gøre med hverken depot eller nettoreserve. Det

20 beløb, som skal anvendes til eventuelt genkøb, skal altså ikke være til stede i et individualiseret depot, som tilhører den enkelte kunde, men i selskabet. Kursværn blev på et tidspunkt indført som en beskyttelse af de kunder, der bliver i selskabet, når andre forlader selskabet. Hvis forpligtelserne overfor de kunder, der forlader selskabet, er højere end de aktiver, man har stående, og kunderne kunne tage værdier ud til pari, ville de resterende forsikringstagere komme til at bære tabet. SEB har ikke kursværn nu, men det havde man i på visse forsikringsbestande. Fradraget på 7 % i de gamle genkøbsregler var udtryk for en slags kursværn. I takt med, at renten faldt i 1990 erne, blev der af Finanstilsynetstillet krav om, at selskaberne anvendte lavere og lavere renter ved opgørelsen af forpligtelserne. Forsikringsselskaberne indførte forskellige metoder til at sikre kundernes penge. Man etablerede f.eks. såkaldte sikkerhedsdepoter ved at reservere en del af kundens depot til sikring af de garanterede ydelser. I de økonomiske indberetninger, som indgives til Finanstilsynet af SEB, er det lagt og lægges fortsat til grund, at selskabet udelukkende har givet ydelsesgarantier. Det er hans indtryk, at dette er sædvanligt for branchen. Tekniske regler og reserver mv. skal anmeldes til Finanstilsynet. Af anmeldelserne, herunder aktuarberegningerne mv. fremgår, at garantierne opgøres som ydelsesgarantier. Selskabet har aldrig fået bemærkninger af Finanstilsynet hertil. SEB s historiske ageren ville have været anderledes, hvis der var givet (årlige) rentegarantier. Der ville i så fald ikke være blevet tilskrevet så høje kontorenter og være blevet uddelt mindre bonus gennem årene, idet man skulle have sikret, at rentegarantien kunne opfyldes, hvert eneste år uanset, hvordan renten udviklede sig i fremtiden. SEB måtte i så fald også have benyttet en anderledes investeringsprofil. Finanstilsynets opgave er at føre et såkaldt solvenstilsyn, og ikke at overvåge indholdet af de enkelte forsikringsaftaler ud fra et forbrugerbeskyttelsesperspektiv. Finanstilsynet modtager eksempler på det informationsmateriale, der sendes ud til kunderne. Klaus rünbaum har blandt andet forklaret, at han i dag er pensioneret. Han har en universitetsuddannelse i matematik og fysik, som han har suppleret med forsikringsjura og forsikringsmatematik. Han blev ansat i Finanstilsynet i 1984, hvor han fra var chefaktuar. Han arbejdede herefter i en pensionskasse. Han repræsenterede Finanstilsynet på alle tekniske områder og deltog som sagkyndig i diverse lovforberedende udvalg. Han

D O M. Afsagt den 9. december 2013 af Østre Landsrets 11. afdeling (landsdommerne Katja Høegh, Karsten Bo Knudsen og Julie Skat Rørdam (kst.)).

D O M. Afsagt den 9. december 2013 af Østre Landsrets 11. afdeling (landsdommerne Katja Høegh, Karsten Bo Knudsen og Julie Skat Rørdam (kst.)). D O M Afsagt den 9. december 2013 af Østre Landsrets 11. afdeling (landsdommerne Katja Høegh, Karsten Bo Knudsen og Julie Skat Rørdam (kst.)). 11. afd. nr. B-3897-05: Forbrugerrådet som mandatar for Helge

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4 Indhold l. Forord 4 2. Bonus 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3. Indestående

Læs mere

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4 Indhold 1. Forord 4 2. Bonus 5 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3.

Læs mere

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 % samt L99 1/7 1. Lovgrundlag

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. januar 2016

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. januar 2016 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. januar 2016 Sag 19/2014 (1. afdeling) Helge Gøttsche (advokat Karsten Høj, beskikket) mod SEB Pensionsforsikring A/S (advokat Georg Lett og advokat Pernille Sølling)

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret.

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret. Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Januar 2016 Vilkår for supplerende pensionsopsparing Vilkår for supplerende pensionsopsparing Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr.

Læs mere

Betingelser. Kontopension. Nr Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk.

Betingelser. Kontopension. Nr Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk. Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Side 1 af 6 Betingelser Nr. 5401 Indholdsfortegnelse Side 2 af 6 Det fremgår af dækningsoversigten, hvad forsikringen

Læs mere

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension læs denne folder, før du beslutter dig Tilbud om omtegning af din pension bestyrelsen anbefaler at omtegne J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Forsikredes fulde navn CPR-nr. 1 Jeg ønsker at overføre en del af min pensionsopsparing kr. 2 Jeg ønsker at overføre en del

Læs mere

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Weekendpension for dig der vil spare mere op Fugt kanten og fold kortet Aftale om Weekendpension Navn CPR-nr. Adresse Postnr. og by E-mail

Læs mere

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde Livsforsikring AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livsforsikring er oprettet på grundlag af aftale mellem nærpension

Læs mere

OMTEGNING AF PENSIONSORDNING

OMTEGNING AF PENSIONSORDNING SPØRGSMÅL SVAR OM OMTEGNING HVOR KAN JEG FÅ MERE INFORMATION OM OMTEGNINGEN? Kontakt pensionskassen på 33 12 21 41. SKAL JEG BRUGE SVARBLANKETTEN? Ja. Du skal returnere den udfyldt blanket i svarkuverten

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2018 11.01.2018 60/22 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/8 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Klagen har efter anmodning fra klageren og med tilsynets accept været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen.

Klagen har efter anmodning fra klageren og med tilsynets accept været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen. Kendelse af 21. februar 2002. 00-203.421. Dyrtidsreguleringer af pensioner skulle afdækkes forsikringsmæssigt. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 1. (Ellen Andersen, Holger Dock, Suzanne Helsteen, Lise

Læs mere

Danica Pensions information om beregning af kompensation i forbindelse med tilbud om omvalg

Danica Pensions information om beregning af kompensation i forbindelse med tilbud om omvalg Danica Pension Att.: Direktionen Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby 28. oktober 2013 Ref. ubp J.nr. 6073-0071 Danica Pensions information om beregning af kompensation i forbindelse med tilbud om omvalg Påtale

Læs mere

Bilag ALM703 Almindelige forsikringsbetingelser (nr. 703) Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014

Bilag ALM703 Almindelige forsikringsbetingelser (nr. 703) Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Forsikringsbetingelserne

Læs mere

Særlige vilkår. for krigsrisiko (Regulativ for krigsrisiko)

Særlige vilkår. for krigsrisiko (Regulativ for krigsrisiko) Særlige vilkår for krigsrisiko (Regulativ for krigsrisiko) Gældende pr. 1. januar 1990 Særlige vilkår for krigsrisiko (Regulativ for krigsrisiko) - Sampension KP Livsforsikring a/s, CVR-nr. 55 83 49 11

Læs mere

Aktuelle forsikringer indgår i bonusopgørelsen med ændringer for så vidt angår dækningens størrelse og løbetid.

Aktuelle forsikringer indgår i bonusopgørelsen med ændringer for så vidt angår dækningens størrelse og løbetid. Forende Gruppeliv - BONUSREGULATIV pr. 1. januar 2013 6.0 Kapitalforsikringer og eventuelle rente- og rateforsikringer 6.1 Overskuddet ved gruppelivsforsikring tilfalder de enkelte gruppelivsordninger

Læs mere

Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508.

Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508. Side 1 af 6 Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508. Et medlem af en pensionskasse var ikke klageberettiget med hensyn til Finanstilsynets godkendelse af kassens regler for beregning af udtrædelsesgodtgørelse.

Læs mere

PensionDanmarks overskudspolitik

PensionDanmarks overskudspolitik Bilag 6 Dagsordenens punkt 11 PensionDanmark Bestyrelsesmøde 4/17 PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 Sag 361/2008 (1. afdeling) Forbrugerrådet som mandatar for A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Danica Pension (advokat Georg Lett og advokat Pernille

Læs mere

Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1)

Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1) Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser BEK nr 779 af 11/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1) I medfør af 21, nr. 1 og 2, og 71,

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

2. marts 2016 FM 2016/21

2. marts 2016 FM 2016/21 2. marts 2016 FM 2016/21 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension november 2012 læs denne folder, før du beslutter dig Genfremsættelse af Tilbud om omtegning af din pension J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser for Profilpension, Profilpension Mix, Topdanmark Link og Topdanmark Link Livscyklus Forsikringsbetingelser 6584-5 marts 2017 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser for Profilpension, Topdanmark Link og Topdanmark Link Livscyklus Forsikringsbetingelser 6584-4 april 2014 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser Forsikringsbetingelser 6584-7 Januar 2018 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2 VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 60/16 16.12.2014 Vejledning pensionsoversigt I. Pensionsmeddelelsen Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene vil

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede). København, den 12. januar 2010 J. nr. 2009-01-0663 MRY/LOV 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget over advokat A.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget over advokat A. København, den 6. maj 2014 Sagsnr. 2013 1581/8KR/CBW 6. og 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget

Læs mere

Aftale om pensionsoverførsel ved virksomhedsomdannelse m.v. Virksomhedsomdannelsesaftalen 1

Aftale om pensionsoverførsel ved virksomhedsomdannelse m.v. Virksomhedsomdannelsesaftalen 1 Aftale af 1. december 2011 Aftale om pensionsoverførsel ved virksomhedsomdannelse m.v. Virksomhedsomdannelsesaftalen 1 Anvendelsesområde 1.1. For selskaber, der har tilsluttet sig denne aftale, finder

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND 1 REGLER FOR RATEPENSION UDLAND Indhold 2 Regler for Ratepension Udland 4 Bilag 1 5 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Helbredsoplysninger Generelle regler Risikobeløb

Helbredsoplysninger Generelle regler Risikobeløb Helbredsoplysninger 1.0. Generelle regler 1.1. Risikobeløb Ved risikobeløbet forstås den største risiko, som selskabet har for den enkelte forsikrede, hvad enten det er dødsrisiko eller invaliderisiko.

Læs mere

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Generelle vilkår for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Gældende pr. 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer... 4 Afsnit C Tilmelding og indbetaling

Læs mere

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet Bekendtgørelse nr. [nummer] af [dato] Bekendtgørelse om kontributionsprincippet I medfør af 20, stk. 3, 21, stk. 6, 108, stk. 7, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 1. Forsikringen Forsikringen er tegnet som gruppeforsikring i klasse I

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE 25. NOVEMBER 2013 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE Østre Landsret har i en ny dom behandlet principielle spørgsmål om dels, hvornår forudsætningerne for anvendelse af FAL 45 er opfyldt; dels hvorledes

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Hvis du har valgt udbetalingsgaranti - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Pension og livsforsikring

Pension og livsforsikring Pension og livsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. juni 2013 Nr. 06 13 Indhold 1. Om pension og livsforsikring... 2 1.1. Om udbetaling... 2 1.2. Skat og afgifter... 2 1.3. Forrentning...

Læs mere

PROCESSKRIFT IV. København d. 23. september 2015. Rytterager 62 2791 Dragør (advokat Hanne Magnussen) ctr.

PROCESSKRIFT IV. København d. 23. september 2015. Rytterager 62 2791 Dragør (advokat Hanne Magnussen) ctr. ADVOKAT (H) HANNE MAGNUSSEN HM@MAZANTI.DK TEL +45 3319 3701 J.nr. 41054 Dokument id: 1228 København d. 23. september 2015 PROCESSKRIFT IV Københavns Byret 21C-1275/2012 Foreningen Fonden Live c/o Jens

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2017 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2017 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2017 01.01.2017 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet BEK nr 1289 af 23/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. december 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 152-0013 Senere ændringer til

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring 6011-8 Februar 2011 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger

Læs mere

December Det er vores hensigt at sikre dig dine policemæssige pensioner, og det gør vi bedst ved at afskaffe garantierne.

December Det er vores hensigt at sikre dig dine policemæssige pensioner, og det gør vi bedst ved at afskaffe garantierne. December 2010 SAMPENSIONS afskaffelse af ydelsesgarantier I maj 2010 modtog du et brev, hvor vi oplyste, at SAMPENSION den 1. januar 2011 afskaffer ydelsesgarantierne til fordel for en hensigtserklæring.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af realkreditkunder i Nykredit A/S. Kunden skal være fyldt 18 år, men endnu ikke

Læs mere

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel:

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel: Kendelse af 26. oktober 2006 (J.nr. 2005-0002561). Livsforsikringsselskab påbudt at bringe de af selskaberne ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer i overensstemmelse med rimelighedsprincippet

Læs mere

Investeringsbetingelser - for Livslang Pension. Nykredit Livsforsikring A/S

Investeringsbetingelser - for Livslang Pension. Nykredit Livsforsikring A/S Version 7875-1, Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse: 1...3 2 Teknisk grundlag...3 3 Definitioner...3 4 Opsparingsplejekoncepter...3 5 Pensionsindbetalinger... 5 6 Risikopræmie og omkostninger... 5 7 Kurser

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Udbetalingsgaranti i Danica Link - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg

Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg I medfør af 60 a, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 948 af

Læs mere

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e :

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e : 902/12 Den 5. november 2012 blev i sag nr. 82.161: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikrede, der afgik

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Læs mere

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Forsikredes fulde navn Cpr-nr. Adresse Postnr. By Telefonnr. E-mail Afgivende selskab eller pengeinstitutter Afgivende selskab/

Læs mere

Et forsikringsselskabs tilskud til tidligere ansattes pensionering anset for pensionstilsagn, der skulle afdækkes.

Et forsikringsselskabs tilskud til tidligere ansattes pensionering anset for pensionstilsagn, der skulle afdækkes. Kendelse af 23. oktober 1995. 94-49.804. Et forsikringsselskabs tilskud til tidligere ansattes pensionering anset for pensionstilsagn, der skulle afdækkes. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 1. (Ellen

Læs mere

Denne rapport om undersøgelse i Løkken Sparekasse fremsendes under henvisning til 346, stk. 3 i lov om finansiel virksomhed.

Denne rapport om undersøgelse i Løkken Sparekasse fremsendes under henvisning til 346, stk. 3 i lov om finansiel virksomhed. Løkken Sparekasse Att.: Direktionen Søndergade 3 9480 Løkken 25. marts 2009 Ref. MFT J.nr. 6252-0207 Afsluttende konklusioner på undersøgelse i Løkken Sparekasse Denne rapport om undersøgelse i Løkken

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 24. september 2001. 00-155.134. Der forelå løfter om pension, der skulle afdækkes forsikringsmæssigt. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 1, stk. 1. (Ellen Andersen, Holger Dock, Lise Høgh

Læs mere

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår:

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår: DOM Afsagt den 12. april 2016 i sag nr. BS 1-2241/2014: Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (advokat Mads Brandt, Vejle) mod A vej X-by (advokat Niels L. Johansen, Vejle) Sagens baggrund og parternes

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. R99 Forsikringsnr Ikrafttrædelse den

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. R99 Forsikringsnr Ikrafttrædelse den Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. R99 Danica Balance FlexOpsparing Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

Påtale og påbud. Baggrund. Redegørelse. PFA Pension Att.: Direktionen Sundkrogsgade 4

Påtale og påbud. Baggrund. Redegørelse. PFA Pension Att.: Direktionen Sundkrogsgade 4 PFA Pension Att.: Direktionen Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 19. oktober 2015 Ref. KBN J.nr. 6073-0276 Påtale og påbud Finanstilsynet påtaler, at PFA Pension har udsendt informationsmateriale, der ikke

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C. Den 20. december 2011 blev i sag nr. 34/2011 A ved advokat B mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret

Læs mere

PFA Start. Dansk Erhverv

PFA Start. Dansk Erhverv Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab (PFA Pension) for Dansk Erhverv PFA Start for Dansk Erhverv, version 2.0 1 Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 76 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 14. december 2010 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

AFSKRIFT PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER.

AFSKRIFT PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER. Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København - Tlf.: 35 29 81 00 AFSKRIFT Maj 1983 J.nr. 3224.00-01/81 PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER.

Læs mere

Af vedtægterne for Investeringen B, således som de fremtræder den 19. oktober 2000, fremgår blandt andet:

Af vedtægterne for Investeringen B, således som de fremtræder den 19. oktober 2000, fremgår blandt andet: Kendelse af 28. februar 2001. 00-176.277. 87 i lov om forsikringsvirksomhed om anbringelse af blandt andet pensionskassers kapital ikke til hinder for investering i investeringsforeningsandele, hvor forsikringstagernes

Læs mere

Sammenskrivning af anmeldte tekniske grundlag mv. gældende 1. januar 2014

Sammenskrivning af anmeldte tekniske grundlag mv. gældende 1. januar 2014 Industriens Pension Aktuariatet den 27. juni 2014 Indhold Sammenskrivning af anmeldte tekniske grundlag mv. gældende 1. januar 2014... 1 Markedsrente Teknisk grundlag for forsikringsklasse III... 2 Gennemsnitsrente

Læs mere

Betingelser. Livs- og pensionsforsikring. Nr. 5169. Alm Brand LIV & PENSION

Betingelser. Livs- og pensionsforsikring. Nr. 5169. Alm Brand LIV & PENSION Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Alm.Afsenderfelt_Tekst Side 1 af 10 Betingelser Nr. 5169 Indholdsfortegnelse Side 2 af 10 Det fremgår af dækningsoversigten,

Læs mere

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen:

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-51.826. Krav om revisorerklæring som dokumentation for, at underskuddet på datoen for kapitalnedsættelse mindst svarede til nedsættelsesbeløbet. Krav om korrigering af anmeldelse.

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser af 1. februar 2016 for pensionsordninger i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S (herefter kaldet selskabet), CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup. ne gælder for VækstPension,

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013 A ApS og B mod registreret revisor K afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 3. december 2013 har A ApS (CVR. XX XX XX XX) og B (CVR.nr. XX XX

Læs mere

Efter at et livsforsikringsselskab var opdelt i to selskaber ("fission"), skulle beregning af bonus ske særskilt for hvert selskab.

Efter at et livsforsikringsselskab var opdelt i to selskaber (fission), skulle beregning af bonus ske særskilt for hvert selskab. Kendelse af 16. februar 1993. 92-547. Efter at et livsforsikringsselskab var opdelt i to selskaber ("fission"), skulle beregning af bonus ske særskilt for hvert selskab. Lov om forsikringsvirksomhed 30,

Læs mere

PensionDanmarks overskudspolitik

PensionDanmarks overskudspolitik Bilag 2 Dagsordenens punkt 8 PensionDanmark Bestyrelsesmøde 1/15 PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede. København, den 30. september 2013 Sagsnr. 2011-4523/CHN/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Om tilvejebringelsen af kapitalen i K A/S' understøttelsesfond, fremgår det af 8, stk. 1 i fondens vedtægter:

Om tilvejebringelsen af kapitalen i K A/S' understøttelsesfond, fremgår det af 8, stk. 1 i fondens vedtægter: Kendelse af 21. november 2001. 00-224.386. Ikke hjemmel til at undlade forsikringsmæssig afdækning af pensionstilsagn. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 1, stk. 1. (Lise Høgh, Ellen Andersen og Jan

Læs mere

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed samt grønlandsk rets almindelige

Læs mere

INFORMATION OM OMTEGNING

INFORMATION OM OMTEGNING INFORMATION OM OMTEGNING FORDELE VED NY ORDNING Din pensionsopsparing bliver forøget med en omtegningsbonus. ULEMPER VED NY ORDNING Pensionen vil med års mellemrum blive sat ned i den nye ordning, hvis

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR OM BESTANDSOVERDRAGELSE AF PFA SORAARNEQ

SPØRGSMÅL OG SVAR OM BESTANDSOVERDRAGELSE AF PFA SORAARNEQ SPØRGSMÅL OG SVAR OM BESTANDSOVERDRAGELSE AF PFA SORAARNEQ 28.8.2017 Baggrund for bestandsoverdragelsen Hvad er baggrunden for beslutningen om at bestandsoverdrage PFA Soraarneq? Omkostningsniveauet er

Læs mere

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP 3 i 1 Opsparing (3 i 1 Pension med begrænset risikodækning) Din pensionsordning i KP SAMPENSION Tuborg Havnevej 14 DK - 2900 Hellerup Tlf. 77 33 18 77 Fax 77 33 14 85 www.sampension.dk Pension Betingelser

Læs mere

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsvilkår nr. 590.1 Indholdsfortegnelse 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 1 2 FORSIKRINGENS IKRAFTTRÆDEN... 1 3 FORSIKRINGSTAGERENS OPLYSNINGSPLIGT... 1 4 PRÆMIENS BEREGNING...

Læs mere

X Den udgiftsførte pensionsafkastskat svarende til resultatpost 3, jf. bilag 3, med fradrag af unitlinked kontrakternes andel af skatten.

X Den udgiftsførte pensionsafkastskat svarende til resultatpost 3, jf. bilag 3, med fradrag af unitlinked kontrakternes andel af skatten. 1. Afkastnøgletallene beregnes efter følgende formler: A Samlet investeringsafkast i henhold til resultatopgørelsen svarende til resultatpost 2, jf. bilag 3, med fradrag af investeringsafkastet på unit-linked

Læs mere

Reguleringsvilkår for. Topdanmark Link Livsforsikring

Reguleringsvilkår for. Topdanmark Link Livsforsikring Reguleringsvilkår for Topdanmark Link Livsforsikring 6608-2 December 2009 Indhold Pristalsregulering 1 Regulering af præmien 4 2 Regulering af dækninger 5 3 Tidspunkt for regulering 5 4 Regulering ved

Læs mere