Erhvervsministeriet Information / Bibliotek. Fraskiltes pensionsret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsministeriet Information / Bibliotek. Fraskiltes pensionsret"

Transkript

1 Erhvervsministeriet Information / Bibliotek Fraskiltes pensionsret Betænkning nr Udgivet af Erhvervsministeriet 1995

2 Fraskiltes pensionsret Betænkning nr Udstedt af Erhvervsministeriet, juni 1995 Design: Iben Kofod, Gang Art Trykt hos J. H. Schultz Grafisk A/S Oplag ex ISBN:

3 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Indledning Udvalgets Kommissorium Udvalgets sammensætning Tidligere reformovervejelser Resumé Gældende ret i Danmark og Norden Hvorledes virker 1941-loven i dag De principielle hensyn Behov for lovgivning og dennes indhold Yderligere overvejelser 23 Kapitel 2 Lovgivningen om bevarelse af ægtefælle_ pension efter en separation eller skilsmisse Indledning Enkepensionlovens udvikling loven loven loven loven Gældende ret Enkepensionslovens anvendelsesområde Udtræden/tilbagekøb af pensionsordninger Pensionsordninger, der ikke er omfattet af enkepensionsloven EU-rettens regler 38 Kapitel 3 Ægtefællepensionens behandling på skifte: Sammenhængen med retsvirkningslovens 15, stk Lovgrundlag og forarbejder 39 3

4 3.2. Er der pensionsordninger, der som udgangspunkt ikke indgår i ligedelingen? Kompenseres den ikke-pensionsberettigede ægtefælle for en "manglende" ligedeling? Generelt om kompensationsmuligheder Konklusion vedrørende retsvirkningslovens 23, stk Ændringer siden 1925-loven af betydning for vurderingen af pensionsrettigheders stilling på skifte Hvad er karakteristisk for de pensionsordninger, der i dag antages at kunne udtages forlods? Situationer, hvor den ene ægtefælle har en pensionsordning, der udtages forlods, og den anden har en pensionsordning, som principielt indgår i delingen Indsættelse af begunstigede i kapital- eller ratepensionsordninger 57 Kapitel 4 ATP-ordningen Om ATP-ordningen generelt De tidligere ægtefællepensionsordninger Den nugældende ægtefælleordning Anvendelse af enkepensionsloven på ATPlovens ægtefælleydelser 63 Kapitel 5 Fremmed ret Norge Sverige Finland 69 Kapitel 6 Hvorledes virker enkepensionsloven i dag? Indledning Enkepensionsretten som led i ansættelsesvilkår Ægteskabet skal være opløst ved skilsmisse og have bestået i mindst 5 år 74 4

5 6.4. Der skal på skilsmissetidspunktet påhvile manden bidragspligt Adgangen for parterne til at indgå særaftaler Sociale ydelser Folkepension Førtidspension Kontanthjælp Sygedagpenge Ydelser til børn 80 Kapitel 7 Oversigt over pensionsordninger (herunder betingelserne for udbetaling) Indledning Pengeinstitutordningerne De forsikringsmæssigt opbyggede ordninger og tjenestemandspensionerne PKA (Pensionskassernes Administration) Obligatorisk ægtefællepension og ugifteydelse Fravalg af halvdelen af ægtefællepensionen ved 54 år årig ægtefællepension Notering af bidragspligt 89 Kapitel 8 De principielle hensyn bag en eventuel lovgivning om ægtefællepensioners behandling ved skilsmisse Hvorfor skal 1941-lovens behov nyvurderes? Systematik for det følgende Pensioners formål (generelt) Ægtefællepensioners formål Formål med bevarelse af ægtefælledækning for fraskilte 101 Kapitel 9 Skal ægtefællepensionsretten for fraskilte lovreguleres? Udvalgets udgangspunkt De skifteretlige konsekvenser af en ophævelse af enkepensionsloven 108 5

6 9.3. Fordele og ulemper ved opretholdelse af ægtefællepensionsretten ved separation og skilsmisse gennem lovregulering 108 Kapitel 10 Lovkonflikter Problemets karakter Lovvalgsproblemets kvalifikation Løsninger 117 Kapitel 11 Hvad skal behandles i en ny lov? Nødvendige ændringer ved ophævelse af loven Nødvendige ændringer ved opretholdelse af en lov om bevarelse af ret til ægtefællepension for fraskilte Ønskelige ændringer ved opretholdelse af en lov om bevarelse af ret til ægtefællepension for fraskilte Kriterier for bevarelse af retten til pension for fraskilte Skæringstidspunktet for bevarelse af retten til ægtefællepension Fravigelse ved aftale Udtræden og pensionsoverførsler Supplerende engangsydelser Individuel overlevelsesrente Deling af ægtefællepension Kapitaliseret ægtefællepension og ATP Pensionsordninger opretholdt uden forbindelse med et ansættelsesforhold Særeje 139 Bilag 1 Tillægskommissorium af 14. december Bilag 2 Den gældende enkepensionslov (1941- loven) 143 6

7 Bilag 3 Redegørelse om enkepensionsloven udarbejdet af lektor Irene Nørgaard, Aarhus Universitet Indledning Enkepensionernes placering blandt pensionsordningerne Forsørgelseshensyn eller afsavnshensyn En introduktion af interesseafvejningerne lovens fremtidige betydning Hvilke pensionsordninger omfattes af 1941-loven om bevarelse af enkepension ved separation og skilsmisse Kun kvinders ret til ægtefællepension Enkepensionsretten skal være led i ansættelsesvilkår Kollektive og individuelle enkepensionsrettigheder Ordninger, der ikke er omfattet af loven Enkepensionsrettigheder omfattet af loven berøres ikke af separation Betingelserne for at bevare ret til enkepension efter en kollektiv enkepensionsordning omfattet af loven Ægteskabet skal have bestået i mindst 5 år Der skal efter skilsmissen påhvile manden bidragspligt Enkepensionsretten er betinget af ret til bidrag Der er ingen sammenhæng mellem bidragets størrelse og enkepensionen eller dennes størrelse Det er bidragspligtsperioden på skilsmissetidspunktet, der som udgangspunkt er afgørende for enkepensionsretten 168 7

8 Bidragspligtsaftaler med det ene formål at sikre enkepensionens bevarelse Bidragspligtsbetingelsen og ligestillingsbetragtninger Pensionsordninger, der er særeje Det er ikke en betingelse for at bevare ret til enkepension efter en skilsmisse, at hustruen er tillagt ret til enkepension ved skilsmissen. Afkald på enkepensionsret ved skilsmissen Ændringer i enkepensionsretten på grund af senere indtrufne omstændigheder En af ægtefællernes død En af ægtefællernes indgåelse af nyt ægteskab Afkald på bidragsret eller enkepensionsret givet efter skilsmissen - samt ændringer i bidragsret eller enkepensionsret efter skilsmissen Mandens udtræden af pensionsordningen uden pension Mandens overgang fra én pensionsordning til en anden efter skilsmissen Delingsregler, når der er flere enkepensionsberettigede Deling af selve enkepensionen Deling af udtrædelsesgodtgørelse eller tilbagekøbsværdi Den pensionsudredende myndigheds eller institutions betaling med frigørende virkning 180 Betænkninger og litteratur 181 Bilag 4 Europa-Parlamentets beslutning om deling af pensionsrettigheder 183 Bilag 5 Spørgeskemaer til kapitel

9 Bilag 6 Bilag 7 Uddrag fra "Redegørelse fra Arbejdsmarkedspensionsudvalget", Arbejdsministeriet, december Lovskitse - Bestemmelser om bevarelse af ægtefællepensionsret ved separation og skilsmisse 197 9

10

11 PENSIONSOVERFØRSELSUDVALGET Kapitel 1 Indledning 1.1. Udvalgets Kommissorium Udvalget blev nedsat af industriministeren med kommissorium af 9. februar 1989 om lovgivning om pensionsoverførsler. I et tillægskommissorium af 14. december 1989 blev udvalget endvidere pålagt at overveje, om der fortsat er behov for en lovgivning til bevarelse af enkepensionsret ved separation og skilsmisse og i givet fald udarbejde udkast til sådanne lovændringer, som udvalgets overvejelser måtte give anledning til. Ved udvalgets overvejelser af, om der fortsat er behov for en lovgivning til bevarelse af enkepensionsretten ved separation og skilsmisse, skulle udvalget tage følgende forhold i betragtning: a. at udbredelsen af ægtefællepensioner bliver stadig mindre som følge af et faldende behov for forsørgelse ægtefællerne imellem, b. om man skal regulere bevarelse af ægtefællepensionsrettigheder ved skilsmisse, når man ikke med generel lovregulering kræver ægtefællepension ved forsikringsmæssige pensionsordninger, c. at "skifteretlige" hensyn til, at ægtefællen under ægteskabet har bidraget til pensionen ikke holder, hvor der er tale om obligatorisk arbejdsmarkedspensionsordninger, som den anden ægtefælle som ansat ikke kan fravælge, d. at en situation uden lovregulering på området betyder, at den enkelte pensionsordning kan bestemme, om der skal være adgang til bevarelse af pensionsret ved skilsmisse, hvilke betingelser, der skal opfyldes, samt regler for deling 11

12 INDLEDNING af en ægtefællepension mellem fraskilt ægtefælle og den efterlevende ægtefælle, Hvis pensionsordningerne fastsætter forskellige bestemmelser om betingelser og deling af ægtefællepensionsrettigheder, kan der opstå problemer om overførsel af pensionsrettigheder mellem ordningerne, e. at det uden generel lovgivning vil være overladt til statsamterne, som normalt bevilliger skilsmisser at afklare, hvilke regler der gælder i den konkrete pensionsordning, samt om ægtefællerne ønsker, at pensionsrettighederne skal bevares af den fraskilte ægtefælle, hvis der er mulighed herfor, f. at ægtefællerne ved skilsmisse kan aftale, at kapital- og ratepensionsordninger holdes helt eller delvis uden for ligedelingen på ægtefælleskifte, g. på tjenestemandsområdet kan retstillingen for pensionsrettigheder ved skilsmisse fastlægges som bestemmelse i tjenestemandspensionsloven, hvis anden lovgivning ophæves. Tilsvarende lovgivning skulle overvejes omkring ATPloven. Denne betænkning vedrører tillægskommissoriet. Udvalgets øvrige opgaver er afsluttet med afgivelse af delbetænkningerne "Pensionsmæssig ligebehandling af mænd og kvinder", Betænkning nr. 1228, Industriministeriet, oktober 1990, og "Pensionsoverførsler", Betænkning nr. 1245, Industriministeriet, februar I februar 1993 påbegyndte udvalget drøftelsen af ægtefællepension. Udvalget har herom holdt 29 møder og har afsluttet drøftelserne om tillægskommissoriet den 24. april 1995 med afgivelse af nærværende betænkning. 12

13 PENSIONSOVERFØRSELSUDVALGET 1.2. Udvalgets sammensætning Udvalget har ved udarbejdelsen af denne betænkning haft følgende sammensætning: Afdelingschef C. Boye Jacobsen, Erhvervsministeriet - fra 1. oktober 1994 direktør for Apotekassistenternes Pensionskasse (formand), Sekretariatschef L. O. Bogstad, Amtsrådsforeningen, Kontorchef Lene Larsen, Finansministeriet, Fuldmægtig Karen Vibeke Muller, Arbejdsministeriet, Underdirektør Carsten Andersen, Finansrådet, indtil 10. juli 1990 Danmarks Sparekasseforening (udtrådt af udvalget den 27. april 1994), Direktør Jette Nielsen, for Foreningen af Firmapensionskasser (indtrådt i udvalget den 17. august 1990), Fuldmægtig Claus Blendstrup, Finansministeriet (indtrådt i udvalget den 4. september 1991), Cand. jur. Evelyn Jørgensen, Landsorganisationen i Danmark (indtrådt i udvalget den 26. september 1990), Fuldmægtig Anne Thuen, Socialministeriet (indtrådt i udvalget den 17. december 1991), Direktør Anne Flindt, for Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (indtrådt i udvalget den 28. januar udtrådt af udvalget den 4.oktober 1993), Fuldmægtig Jakob Smidt, Skatteministeriet (indtrådt i udvalget den 7. september 1992), Kontorchef Jens K. A. Dinesen, Justitsministeriet (indtrådt i udvalget den 1. februar udtrådt af udvalget den 29. september 1994), Lektor Irene Nørgaard, (indtrådt i udvalget den 25. februar 1993), Sekretariatsleder Agnete Andersen, Ligestillingsrådet (indtrådt i udvalget den 28. maj udtrådt af udvalget den 29. september 1994), Fuldmægtig Jens Ove Dall, Kommunernes Landsforening (indtrådt i udvalget den 28. maj 1993), Konsulent Ulrik Jørgensen, Landsorganisationen i Danmark (indtrådt i udvalget den 28. maj 1993), Kontorchef Åse Kogsbøll, Assurandør-Societetet (indtrådt i udvalget den 28. maj 1993), Konsulent Else Medom Madsen, Akademikernes Centralorganisation (indtrådt i udvalget den 28. maj 1993), Fuldmægtig Sonja Martensen-Larsen, Finanstilsynet (indtrådt i udvalget den 28. maj udtrådt af udvalget den 19. december 1994), 13

14 INDLEDNING Kontorchef Else-Marie Ohlsen, for Den Danske Aktuarforening (indtrådt i udvalget den 28. maj 1993), Kontorchef Hanne Simonsen, Dansk Arbejdsgiverforening (indtrådt i udvalget den 28. maj 1993), Direktør Jens Peter Tranberg, for Arbejdsmarkedspensionsrådet tidligere Pensionskasserådet (indtrådt i udvalget den 28. maj 1993), Advokat Christian Bojsen-Møller, Advokatrådet (indtrådt i udvalget den 27. september 1993), Underdirektør Lene Frederiksen, AMP-Samarbejdet (indtrådt i udvalget den 27. september 1993), Underdirektør Lisbeth Steen Pedersen for Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (indtrådt i udvalget den 4. oktober 1993), Fuldmægtig Tine Roed, Finansrådet (indtrådt i udvalget den 27. april udtrådt af udvalget den 9. november 1994), Kontorchef Hanne Schmidt, Justitsministeriet (indtrådt i udvalget den 29. september 1994), Fuldmægtig Jette Renee Christensen, Finansrådet (indtrådt i udvalget den 9. november 1994), Advokat Jytte Lindgård, Ligestillingsrådet (indtrådt i udvalget den 9. november 1994). Kontorchef Kirsten Mandrup, Finanstilsynet (indtrådt i udvalget den 19. december 1994) Sekretariat: Fuldmægtig Helle Jahn, Erhvervsministeriet (indtrådt den 13. maj 1993), Fuldmægtig Lars Rothschild, Finanstilsynet (indtrådt den 28. maj 1993). Ved denne betænknings afgivelse havde udvalget følgende sammensætning: Direktør C. Boye Jacobsen, Apotekassistenternes Pensionskasse (indtil 1. oktober 1994 afdelingschef i Erhvervsministeriet) (formand), Fuldmægtig Claus Blendstrup, Finansministeriet, Sekretariatschef L.O. Bogstad, Amtsrådsforeningen i Danmark, Advokat Christian Bojsen-Møller, Advokatrådet, Fuldmægtig Jette Renee Christensen, Finansrådet, Fuldmægtig Jens Ove Dall, Kommunernes Landsforening, Underdirektør Lene Frederiksen, AMP-Samarbejdet, 14

15 PENSIONSOVERFØRSELSUDVALGET Konsulent, cand.jur. Evelyn Jørgensen, Landsorganisationen i Danmark, Konsulent Ulrik Jørgensen, Landsorganisationen i Danmark, Kontorchef Åse Kogsbøll, Assurandør-Societetet, Kontorchef Lene Larsen, Finansministeriet, Advokat Jytte Lindgård, Ligestillingsrådet, Konsulent Else Medom Madsen, Akademikernes Centralorganisation, Kontorchef Kirsten Mandrup, Finanstilsynet, Fuldmægtig Karen Vibeke Muller, Arbejdsministeriet, Direktør Jette Nielsen, for Foreningen af Firmapensionskasser, Lektor, cand.jur. Irene Nørgaard, Kontorchef Else-Marie Ohlsen, for Den Danske Aktuarforening, Underdirektør Lisbeth Steen Pedersen, for Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd, Kontorchef Hanne Schmidt, Justitsministeriet, Kontorchef Hanne Simonsen, Dansk Arbejdsgiverforening, Fuldmægtig Jakob Smith, Skatteministeriet, Fuldmægtig Anne Thuen, Socialministeriet, Direktør Jens Peter Tranberg, Arbejdsmarkedspensionsrådet. Sekretariat: Fuldmægtig Helle Jahn, Erhvervsministeriet, Fuldmægtig Lars Rothschild, Finanstilsynet Tidligere reformovervejelser Problemstillingerne i denne betænkning har tidligere være overvejet i to betænkninger. Justitsministeriets ægteskabsudvalg afgav en betænkning i }. Baggrunden var en henvendelse i februar 1962 fra Danmarks Sparekasseforening og Danske Bankers Fællesrepræsentation til Justitsministeriet, hvori man henledte opmærksomheden på behovet for en lovmæssig regulering af visse centrale, civilretlige problemer i forbindelse med den pensionsopsparing, der skete i pengeinstitutterne. Dette behov indbefattede ifølge de to organisationer bl.a. lovregler, der på rimelig måde løste spørgsmålet om deling af l) Betænkning V (nr. 501/1968) fra Justitsministeriets ægteskabsudvalg om opsparing og kapitalforsikring i pensionsøjemed. 15

16 INDLEDNING pensionsretten ved skifte af formuefællesskab mellem ægtefæller i levende live. Ægteskabsudvalget vurderede bl.a., at 1941-lovens principper ikke burde søges overført til også at gælde for de pensionsordninger, der fremtrådte som kapitalforsikringer eller havde form af indskud på spærret konto i et pengeinstitut. Udvalget konkluderede, at hele pensionsområdet som sådan burde gennemgås med henblik på at bedømme muligheden for indførelse af ensartede regler for pensionsrettigheders behandling ved separation og skilsmisse. Man fandt dog, at en sådan undersøgelse af pensionsområdet faldt uden for udvalgets kommissorium. Finansministeren nedsatte den 22. januar 1986 et embedsmandsudvalg, der skulle overveje lovgivningen om bevarelse af enkepensionsret og eventuelt stille forslag om sådanne lovændringer, som udvalgets overvejelser måtte give anledning til. Udvalget havde følgende kommissorium: "Ved lov nr. 102 af 14. marts 1941 om bevarelse af enkepensionsret ved separation og skilsmisse blev der på grundlag af en betænkning fra 1939 om fraskilte hustruers pensionsret bl.a. ud fra forsørgelsesmæssige synspunkter gennemført regler, der åbnede mulighed for ved skilsmisse efter mindst 5 års ægteskab at bevare en enkepensionsret, der indgik som led i en pensionsordning, knyttet til et tjenesteforhold. Tilsvarende bestemmelser blev samtidig indføjet i tjenestemandsloven. Loven, der blev ændret på visse punkter i 1951 og 1969, er ikke siden blevet ændret, og det gælder herefter, at den fraskilte hustru er berettiget til enkepension som ovenfor nævnt, medmindre det modsatte er fastsat i skilsmissedommen eller -bevillingen. På baggrund af at der i mange pensionsordninger, herunder tjenestemandspension og Arbejdsmarkedets Tillægspension, er indført ret til enkemandspension, samt under hensyn til den skete udvidelse af forskellige typer af pensionsordninger, herunder kapitalforsikringer og pensionsopsparingsordninger, har Finansministeriet efter drøftelse med Justitsministeriet fundet, at der bør nedsættes et udvalg med den opgave at overveje lovgivningen om bevarelse af enkepensionsret og eventuelt stille forslag om 16

17 PENSIONSOVERFØRSELSUDVALGET sådanne lovændringer, som udvalgets overvejelser måtte give anledning til. Udvalgets overvejelser bør ske i lyset af lovgivningen om ligebehandling af mænd og kvinder samt udviklingen med hensyn til pensionsordninger på det offentlige og det private arbejdsmarked, ligesom hensyn må tages til strukturen af det offentlige sociale pensionssystem. a. Inden for disse rammer skal udvalget overveje en revision af lov om bevarelse af enkepensionsret ved separation og skilsmisse med henblik på at indføre mulighed for bevarelse af enkemandspensionsret, således at der indføres ligestilling mellem mænd og kvinder. Ligeledes bør udvalget overveje, om det fortsat skal være en betingelse for at bevare enke(mands)pensionsret, at den anden ægtefælle ved skilsmissen er pålagt bidragspligt, jf. betænkning 4 (719/1974), s. 29 fra Justitsministeriets ægteskabsudvalg af Udvalget bør endvidere drøfte, om enkepensionsloven i alle tilfælde sikrer afdødes efterlevende ægtefælle tilstrækkeligt i forhold til den fraskilte ægtefælle. b. Endvidere bør udvalget tage stilling til, om den nuværende lovgivning - der især har haft tjenestemandspensionsordning for øje, men også omfatter andre pensionsordninger, der er et led i et ansættelsesforhold - må anses for hensigtsmæssig. Det bør i denne forbindelse overvejes, om og i hvilket omfang det vil være muligt og hensigtsmæssigt at udarbejde regler om enker og enkemænds bevarelse af pensionsret ved separation og skilsmisse, der kan gælde for alle pensionsordninger, herunder kapitalforsikrings- og pensionsopsparingsordninger, hvadenten de er etableret som led i et ansættelsesforhold eller ej, jf. herved bemærkningerne i betænkning V fra Justitsministeriets ægteskabsudvalg af 1957, s. 15 og s. 19. c. Udvalget bør også - med udgangspunkt i drøftelserne i betænkning V fra Justitsministeriets ægteskabsudvalg af overveje, om der bør udarbejdes regler for pensionsordningers stilling på skifte såvel i tilfælde af separation og skilsmisse, som i tilfælde af den pensionsberettigedes ægtefælles død. 17

18 INDLEDNING d. Udvalget skal endvidere overveje, i hvilket omfang det vil være muligt og hensigtsmæssigt at lade eventuelle regler omfatter par, der lever i et fast samlivsforhold uden at være gift. Udvalget bør herved tage hensyn til arbejdet i Justitsministeriets ægteskabsudvalg af 1969 vedrørende papirløse samlivsforhold. Udvalget forudsættes at bestå af repræsentanter fra Industriministeriet (Forsikringstilsynet), Ministeriet for skatter og afgifter, Ligestillingsrådet, Justitsministeriet og Finansministeriet, Lønnings- og Pensionsdepartementet. Til brug for drøftelserne kan udvalget indhente forslag, kommentarer m.v. fra brancheforeninger m.fl. samt indkalde repræsentanter for sådanne til udvalgets møder. Det forudsættes, at udvalgets medlemmer kan bidrage til udvalgets arbejde med skriftlige oplæg til drøftelse i udvalget." Udvalget afgav "Rapport om pensionsrettigheders bevarelse ved separation og skilsmisse" i marts Det anbefales bl.a. i rapporten, at spørgsmålet om bevarelse af ægtefællepensionsret ved separation og skilsmisse fortsat bør være lovreguleret, omend visse af enkepensionslovens regler foreslås ændret. Ingen af disse betænkninger medførte ændringer i enkepensionsloven Resumé Betænkningen falder i fire dele. I kapitel 2-5 undersøges gældende ret i Danmark og de øvrige nordiske lande. I kapitel 6 og 7 undersøges, hvorledes 1941-loven virker i dag. Det centrale kapitel i betænkningen er kapitel 8. Her analyseres de principielle hensyn bag en lovgivning om ægtefællepensioner. Konsekvenserne af de principielle overvejelser indeholdes i kapitlerne kapitel 9 drøftes behovet for en lovregulering. Hertil knytter sig kapitel 10 om lovvalgsproblemer. En drøftelse af de 18

19 PENSIONSOVERFØRSELSUDVALGET nødvendige eller ønskelige lovgivningsmæssige tiltag findes i kapitel 11 og en lovskitse i bilag Gældende ret i Danmark og Norden Kapitel 2 giver sammen med kapitel 8.1. en oversigt over lovens tilblivelse, senere ændringer samt loven, som den er i dag. Navnlig behandles enkepensionsrettens sammenhæng med bidragsinstituttet. I tilknytning hertil beskriver udvalget den fraskiltes retsstilling ved den forsikredes udtræden eller tilbagekøb af pensionsordningen, samt ved den forsikredes overgang til en anden pensionsordning. Dernæst omtales de ordninger, der falder uden for 1941-loven's område. De vigtigste er ordninger, der begunstiger mænd, ordninger der slet ikke har ægtefælledækning, samt pensionsordninger i form af kapital- eller rateordninger. Om en pensionsordning er omfattet af 1941-loven har også relation til de generelle spørgsmål om pensionsrettigheders eventuelle ligedeling på ægtefælleskifte, jf. retsvirkningslovens 15 og 16. Retsvirkningslovens 15 og 16 er ikke omfattet af udvalgets kommissorium, men en grundig beskrivelse er en nødvendig baggrund for udvalgets overvejelser. Kapitel 3 beskriver derfor disse bestemmelsers oprindelse og den forskel, der efter retspraksis er mellem de løbende livsvarige ordninger og andre ordninger. De løbende livsvarige ydelser undtages efter retsvirkningslovens 15, stk. 2, fra ligedeling på skifte, mens kapital- og rateordninger inddrages under ligedelingen, uanset at deres formål er det samme. Udvalget konstaterer også, at produktudviklingen på pensionsområdet, komplicerer billedet. Der er efter retsvirkningslovens 23 visse beskedne muligheder for ved bodelingen at kompensere for manglende ligedeling af pensionsordninger. Bestemmelsen er dog næppe anvendelig ved sædvanlige arbejdsmarkedspensioner. Som krævet i kommissoriet gennemgås i kapitel 4 reglerne for ATP. De illustrerer, hvorledes en stor ordning løser disse problemer og har anvendt skiftende løsninger over tid. 19

20 INDLEDNING I kapitel 5 beskrives lovgivningen i de øvrige nordiske lande. Disse regler er komplicerede og komplekse. Løsningerne er ikke entydige i forhold til de overordnede principper om forsørgelse og ligedeling i den familieretlige lovgivning eller i forhold til den sociale pensionslovgivning Hvorledes virker 1941-loven i dag 1941-loven er præget af et familiebillede med en hjemmearbejdende hustru, en pengeindtjenende mand og længerevarende ægteskaber. I kapitel 6 og 7 undersøges, hvordan 1941-loven virker i dag. Siden 1941 er der sket væsentlige ændringer i kvindernes erhvervsfrekvens og dermed egenpension. Også en stigende skilsmissefrekvens og den betydelige udbredelse af arbejdsmarkedspensionsordninger har ændret billedet. Betingelsen om, at der skal påhvile manden bidragspligt for at hustruen kan bevare ret til ægtefællepension efter skilsmissen, vil i dag sjældnere være opfyldt. Der foreligger dog ikke et talmateriale, der kan belyse emnet nærmere. I tilknytning hertil behandler udvalget de offentlige og private pensionsordninger. For de sociale ydelser, der er blevet væsentligt udbygget i forhold til 1941, er samspillet med enke/ægtefællepensionsydelser af væsentlig betydning. Kapitel 7 giver en række statistiske oplysninger om arbejdsmarkedspensionerne. Det har vist sig vanskeligt at fremskaffe tal, der har særlig relation til spørgsmålet om fraskiltes ægtefællepension De principielle hensyn I det centrale kapitel 8 drøftes, hvad der kan være de principielle hensyn bag pensionsordningerne og en lovgivning om bevarelse af ægtefællepension. Hensynene analyseres særskilt for hver af de tre pensionskategorier: egenpension, ægtefællepension og pension til fraskilte ægtefæller. For hver af de tre kategorier af pension undersøges, hvad de implicerede kan have af interesser. Det drejer sig om medarbejdere, de efterlevende og de fraskilte ægtefæller, arbejdsgivere, pensionsinstitutter, arbejdsmarkedets organisationer og det offentlige. 20

21 PENSIONSOVERFØRSELSUDVALGET For egenpensionen kan udvalget opstille den klare konklusion, "at egenpensionsydelser helt overvejende skal ses som en erstatning for bortfald af lønindtægt og dermed har et klart forsørgelsesmæssigt sigte.". For ægtefællepensionen må udvalget konkludere, "at der ikke er en entydig holdning til ægtefælledækning i pensionsordninger. Dels kan der være forskellige behov for ægtefælledækning (den efterlevende ægtefælle har egen indtægt og egen pension) dels kan visse pensionsordninger helt eller delvis udelukke ægtefællepension for at styrke egenpensionsordningen. Det kan dog konstateres, at i det omfang, der kan udledes en tendens, går den i retning af en nedprioritering af ægtefælledækningen og dermed en styrkelse af egenpensionen.". Om ægtefællepension til fraskilte konkluderes, "at opretholdelsen af retten... bæres af forskelligartede interesser hos de involverede. Disse interesser kan ændres på grund af samfundsudviklingen og kan variere på grund af den enkelte sags forhold, hvilket gør det vanskeligt at opstille enkle regler for fraskiltes ret til bevarelse af ægtefælledækning. Det centrale er dog afvejningen af hensynet til den fraskilte ægtefælle og en eventuel ny ægtefælle." Behov for lovgivning og dennes indhold I kapitel 9 drøfter udvalget spørgsmålet om behovet for en særskilt lovregulering af ægtefællepension til fraskilte. Udvalget er delt på spørgsmålet, hvilket bl.a. hænger sammen med kommissoriets begrænsninger, jf. kapitel 1.5. Udvalget konstaterer til indledning, at skifteretligt er en sådan lovgivning næppe afgørende. Et flertal af udvalgets medlemmer mener, at der fortsat er behov for en lovgivning, men med forskellige begrundelser. Et 1. mindretal af udvalgets medlemmer finder, at en særskilt lovgivning stadig er nødvendig. Dels er der stadig et beskyttelsesbehov at varetage over for den fraskilte, selv om det kvantitativt er mindre end i 1941, dels skaber lovgivning en klarhed, der er behov for i 21

22 INDLEDNING praksis, og som ikke kan skabes ad anden vej. Dette mindretal går ind for lovskitsen i bilag 7. Et 2. mindretal er enig i, at lovregulering stadig er påkrævet. En revision af 1941-loven burde dog indgå som en del af en samlet civilretlig lovgivning omfattende alle pensionsordninger. Tidligere erfaringer omkring ønsket om en samlet lovgivning tilsiger dog alligevel en særskilt revision af 1941-loven nu. Dette mindretal går derfor også ind for lovskitsen i bilag 7. Et 3. mindretal er enig i, at der fortsat er behov for lovregulering på området. En større revision af 1941-loven bør indgå i en samlet civilretlig lovgivning omfattende alle pensionsordninger. Ændringer i den eksisterende 1941-lov bør begrænse sig til helt nødvendige ændringer, der er begrundet i ligestilling mellem kønnene, eller som udviklingen har vist et påtrængende behov for. Et 4. mindretal finder ikke behov for fortsat lovregulering af retten til ægtefællepension til fraskilte i arbejdsmarkedspensionsordningerne. I arbejdsmarkedspensionsordningerne reguleres retten til ægtefællepension til fraskilte af den enkelte pensionsordnings regler. Såfremt man ønsker at afskaffe en særskilt lovgivning, kræver det overgangsregler. Såfremt man ønsker at bibeholde en særskilt lovgivning, skal loven af principielle ligestillingsgrunde og af hensyn til Danmarks internationale forpligtelser behandle mænd og kvinder ens. Der bør tages stilling til flere tekniske spørgsmål end i dag, f.eks, ved udtræden og overførsler af pensionsordninger. Et væsentligt spørgsmål for udvalget har været i rimelig grad at sikre, at ægtefællepension til fraskilte opfylder et reelt forsørgelsesbehov, og at begge parter under ægteskabet med rimelighed kan siges af have indrettet sig på en pensionsdækning også til den efterlevende, før det kan komme på tale, at den fraskilte kan bevare ret til ægtefællepension. Udvalget tager i kapitel udgangspunkt i de kriterier, der i dag gælder for bevarelse af retten til ægtefællepension og vurderer behovet for eventuelle ændringer eller tilpasninger af disse især set 22

Behandling af ægtefællers pensionsordninger

Behandling af ægtefællers pensionsordninger Behandling af ægtefællers pensionsordninger på skifte af Hans Viggo Godsk Pedersen Ægtefællepensioners behandling på skifte var indtil vedtagelse af lov nr. 483 af 7. juni 2006 reguleret i domspraksis

Læs mere

ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din ægtefælle (herunder pension til registreret partner) 4 Udbetaling af pension 4 Separation og skilsmisse 5 Deling

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende. Regulativ 4 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer med hvilende medlemskab pr.1.1.1996 samt medlemmer, som inden den 1.1.1996 er overgået til bidragsfri dækning efter fratrædelse

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget

KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget Lovafdelingen Dato: 3. september 2009 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-793-0052 Dok.: LVM40539 KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget 1. Den familieretlige lovgivning bygger på Familieretskommissionens

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Tjenestemandspension. Tjenestemandspension. Gennemgang v/gorm Neigaard

Tjenestemandspension. Tjenestemandspension. Gennemgang v/gorm Neigaard Tjenestemandspension Tjenestemandspension Gennemgang v/gorm Neigaard Tjenestemandsbegrebet Indtil omkring 1979 den dominerende ansættelsesform i staten, folkeskolen og folkekirken Baseret på livslang ansættelse,

Læs mere

Ægtefællers pensionsrettigheder

Ægtefællers pensionsrettigheder Ægtefællers pensionsrettigheder Behandling på skifte af fællesbo Betænkning afgivet af Ægtefællepensionsudvalget Betænkning nr. 1466 2005 - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - Kapitel 1... 11 Indledning... 11 1.1. Udvalgets

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse PENSIONSREGULATIV FOR TDC Pensionskasse Dette regulativ er vedtaget i forbindelse med fusionen af KTAS Pensionskasse, Jydsk Telefons Pensionskasse og Fyns Telefons Pensionskasse på ekstraordinære generalforsamlinger

Læs mere

December 2010 / Side 1. Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010.

December 2010 / Side 1. Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010. Side 1 Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010. Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1. Reglementets anvendelsesområde... 4 Kapitel

Læs mere

Separation/skilsmisse og pension

Separation/skilsmisse og pension SEPARATION/SKILSMISSE OG PENSION OKTOBER 011 SIDE 1 Separation/skilsmisse og pension Web-pjecen giver nogle hovedregler om behandlingen af livs- og pensionsforsikringer samt pensionskasseordninger ved

Læs mere

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1 Pensionsregulativ af 2013 for kommuner Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1... 4 Kapitel 2. Egenpension... 4 2... 4 3... 4 4... 5 4a... 6 5... 6 6... 7 7... 8 8...

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Når vi skal skilles. Pjece om skilsmisse og separation

Når vi skal skilles. Pjece om skilsmisse og separation Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. September 2007 MED BARNET I CENTRUM Indhold Hvordan går man fra hinanden?...2

Læs mere

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår.

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Udkast til 8. september 2005 BLj J.nr. 05-204-93 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og ændringer af tjenestemandslovgivningen)

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Separation og skilsmisse. Hvad sker der med pensionen? Forsikringsoplysningen

Separation og skilsmisse. Hvad sker der med pensionen? Forsikringsoplysningen Separation og skilsmisse Hvad sker der med pensionen? Forsikringsoplysningen 27 Indholdsfortegnelse Pensionen er din egen, men der kan blive tale om kompensation 2 Kompensation i tre tilfælde 4 1 Urimelig

Læs mere

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP 3 i 1 Opsparing (3 i 1 Pension med begrænset risikodækning) Din pensionsordning i KP SAMPENSION Tuborg Havnevej 14 DK - 2900 Hellerup Tlf. 77 33 18 77 Fax 77 33 14 85 www.sampension.dk Pension Betingelser

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse Forsikringsbetingelser for PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab For tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse (Gammel pensionsordning) Gældende fra den 1. januar 2015 Generelle

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR.

Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR. - 1 Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din samlever 4 Hvordan sikrer jeg min samlever pension? 4 Oprettelse af testamente 5 Ophør af ret til samleverpension

Læs mere

11.25.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.25.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SUPPLERENDE PENSION TIL TJENESTEMÆND OG AN- SATTE MED RET TIL TJENESTEMANDSPENSION

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger sygeplejersker

Læs mere

Socialudvalget L 58 - Bilag 1 Offentligt. Socialministeriet Pensionsenhed J.nr. 2006-1330 the 3. november 2006

Socialudvalget L 58 - Bilag 1 Offentligt. Socialministeriet Pensionsenhed J.nr. 2006-1330 the 3. november 2006 Socialudvalget L 58 - Bilag 1 Offentligt Socialministeriet Pensionsenhed J.nr. 2006-1330 the 3. november 2006 Høringsnotat Bemærkninger til høringssvar vedrørende udkast til: Forslag til lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Cirkulære om aftale om

Cirkulære om aftale om Cirkulære om aftale om Generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning, tilbagekøb og overflytning i forbindelse med jobskifte) 2009 Cirkulære af 5.

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes. Regulativ 5 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, som har fortsat indbetalingen af pensionsbidrag for egen

Læs mere

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg.

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg. Regulativ 6 Pensionsregulativet omfatter medlemmer, som ikke omfattes af de fra 1.1.1996 gældende pensionsregulativer 1-5. Pensionsregulativet er fra og med samme dato lukket for tilgang af nye medlemmer,

Læs mere

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed samt grønlandsk rets almindelige

Læs mere

Bodeling mellem ugifte samlevende

Bodeling mellem ugifte samlevende - 1 Bodeling mellem ugifte samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En dom af 1. februar 2012 fra Højesteret har sat fokus på bodelinger mellem papirløst samlevende, der ophæver samlivet.

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør af 11, stk. 3, og 36 c, stk. 2, i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd

Læs mere

Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse

Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse KL Side 1 I henhold til 23, stk. 1 og 2, i pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd for kommuner inden for KL s forhandlingsområde fastsættes følgende regler om fratrædelsesgodtgørelse:

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2001. Opgave nr. 1.

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2001. Opgave nr. 1. FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2001 Opgave nr. 1. Ægtefællerne Mads og Hanna har siden ægteskabets indgåelse i 1990 boet i en 4 værelseslejlighed, hvor Mads står som lejer. Hanna, der er keramiker, anvender

Læs mere

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e :

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e : 902/12 Den 5. november 2012 blev i sag nr. 82.161: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikrede, der afgik

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 24. september 2001. 00-155.134. Der forelå løfter om pension, der skulle afdækkes forsikringsmæssigt. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 1, stk. 1. (Ellen Andersen, Holger Dock, Lise Høgh

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14 Pensionskassen for Sundhedsfaglige januar 2013 II Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14 Indhold I. Medlemsoptagelse 1. Kollektivt ansatte 2 1a. Ikke-kollektivt

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP

REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP 1 REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP Indhold 2 Regler for Rateforsikring i JØP 5 Bilag 1 5 Ordforklaring 5 Bilag 2 5 Appendiks CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré November 2014 JURISTERNES

Læs mere

REGLER FOR PENSION UDLAND

REGLER FOR PENSION UDLAND 1 REGLER FOR PENSION UDLAND Indhold 2 Forord 6 Bilag 1 8 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Forord Bestyrelsen

Læs mere

Fra forsørgelse til omstilling

Fra forsørgelse til omstilling SVEND DANIELSEN LENNART LYNGE ANDERSEN Fra forsørgelse til omstilling UNDERHOLDSBIDRAG TIL ÆGTEFÆLLE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Fra forsørgelse til omstilling underholdsbidrag til ægtefælle Svend

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

PFA Pensions forsikringsbetingelser - 1. januar 2008. A Generelle betingelser

PFA Pensions forsikringsbetingelser - 1. januar 2008. A Generelle betingelser PFA Pensions forsikringsbetingelser - 1. januar 2008 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt dansk rets almindelige regler,

Læs mere

Bliver arven på familiens hænder

Bliver arven på familiens hænder 1 Bliver arven på familiens hænder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Arveloven Arv fordeles mellem afdødes arvinger efter reglerne i arveloven og særlige bestemmelser fastsat i et eventuelt

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Tjenestemand de forskellige modeller 3 Overførsel af din JØP pension til din tjenestemandspension 3 Hvilende

Læs mere

Testamente mellem samlevende

Testamente mellem samlevende - 1 Testamente mellem samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter arveloven har papirløst samlevende ikke gensidig arveret. Det betyder, at hvis den længstlevende samlever skal modtage

Læs mere

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC Rammeaftale om pensionsordning mellem Offentligt Ansattes Organisationer - OAO Akademikerne Lærernes Centralorganisation - LC Centralorganisationen af 2010 - C010 og Ø Tryggingarfelagiå LIV fra 1. januar

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015

Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pensionsordningen for ledere Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pensionsordningen for ledere pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf. lov

Læs mere

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGAARD FAMILIE RET

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGAARD FAMILIE RET INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGAARD FAMILIE RET JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG 2009 Forord til 1. udgave 5 Kapitel 1. Retsforholdet mellem forældre og børn 27 1. Udviklingslinjer i børns retsstilling

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt.

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt. HOVEDTRÆKKENE I DEN NYE ARVELOV Ved lov nr. 515 af 6. juni 2007 blev der indført en ny arvelov, som er trådt i kraft den 1. januar 2008, og som erstatter den hidtil gældende arvelov. Loven er således i

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen.

Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen. Udkast til 5. juli 2005 J.nr. 05-870-7 Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen. I medfør af 7, stk. 3 6 i lov nr. 539 af 24. juni 2005 om visse proceduremæssige

Læs mere

Velkommen til Vin og arv

Velkommen til Vin og arv Velkommen til Vin og arv Program Ægtefællernes formuefællesskab og særeje Hvem arver mig? - Begreber - Arverækkefølge (slægt og arveklasser) Testamente Uskiftet bo Samlevere Hvem får mine pensioner og

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Hvilende medlemmer på dette regulativ som genansættes i en stilling med pensionsret i PBU er omfattet af Pensionspakken.

Hvilende medlemmer på dette regulativ som genansættes i en stilling med pensionsret i PBU er omfattet af Pensionspakken. Regulativ 3 1 Medlemsoptagelse Dette pensionsregulativ omfatter bidragsbetalende medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, der er født 2.1.1941 eller senere. Endvidere

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14 Opgave 1 Henny og Mikael blev gift i 1991. De oprettede samtidig en ægtepagt om, at fremtidig arv og gave skulle være fuldstændigt særeje. I øvrigt skulle der være

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Pension og livsforsikring

Pension og livsforsikring Pension og livsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. juni 2013 Nr. 06 13 Indhold 1. Om pension og livsforsikring... 2 1.1. Om udbetaling... 2 1.2. Skat og afgifter... 2 1.3. Forrentning...

Læs mere

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer:

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer: Page 1 of 5 DANSK METAL Tele Afdeling 12 tele12.dk LIND & CADOVIUS Afdeling 12 kommentar: Notat af advokat Nicolai Westergaard af 27. maj 1999. Notatet er anerkendt af Dansk Industri i forbindelse med

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Side 1 af 9 BEK nr 1537 af 13/12/2013 Gældende (Vederlagsbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 20-12-2013 Økonomi- og Indenrigsministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 1224 af 21/10/2013 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Pensionsregulativet PBU

Pensionsregulativet PBU Pensionsregulativet PBU 1. juli 2014 Østerfælled Torv 3 2100 København Ø Tlf. 35 27 28 00 Fax 35 27 28 29 E-mail: pbu@pbu.dk CVR-nr. 17 34 04 84 Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger Pensionsregulativet

Læs mere

Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508.

Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508. Side 1 af 6 Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508. Et medlem af en pensionskasse var ikke klageberettiget med hensyn til Finanstilsynets godkendelse af kassens regler for beregning af udtrædelsesgodtgørelse.

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

Separation og Skilsmisse

Separation og Skilsmisse Kirsten Reimers-Lund Separation og Skilsmisse GREENS JURA Indhold Forord 15 Kapitel 1 Betydningen af separation og skilsmisse 17 Forløbet i en separation og en skilsmisse 17 Anke af afgørelser 20 Anke

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

14. februar 2006 VM 2006/8. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

14. februar 2006 VM 2006/8. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 14. februar 2006 VM 2006/8 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Landstingsloven om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. blev vedtaget under EM

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 42 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 11. november 2005 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2005-2201-4 Sagsbeh.: mkg Fil-navn: Bekg./Bekg.om vederlag til kom.best.

Læs mere

KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær

KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær MINISTERIET FOR FAMILIE- OG FORBRUGERANLIGGENDER FAMILIESTYRELSEN KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær Den 9. marts 2005 J.nr. 04-5014-00045 1. Baggrunden for nedsættelsen af udvalget

Læs mere

07.72 O.13 19/2014 Side 1. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension

07.72 O.13 19/2014 Side 1. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension Side 1 Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension KL Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Formål... 3 Kapitel 2. Aftaler om

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers)

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) Cirkulære om Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) 2006 Cirkulære af 28. september 2006 Perst. nr. 050-06 PKAT nr. J.nr. 06-341-17

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 21

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 21 Titel Bek. 1224 af 21-10-2013 om vederlag, diæter, pension m.v. for Status Gældende Ikrafttrådt 01-11-2013 Type Bekendtgørelse Nummer 1224 Publiceret 21-10-2013 Udgiver Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER I. FORMUEORDNINGER MELLEM ÆGTEFÆLLER 1. Indledning Ved indgåelse af et ægteskab skabes der mellem ægtefællerne en formueordning, der regulerer dels ægtefællernes formueretlige

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2014 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2014 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2014 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger 2014 Cirkulære af 21. marts 2014 Modst.nr. 014-14 J.nr. 2014-7622-001 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere