Delårsrapport for perioden 1. juni februar 2005 for Bang & Olufsen a/s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport for perioden 1. juni 2004-28. februar 2005 for Bang & Olufsen a/s"

Transkript

1 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads København K Struer, den 13. april 2005 Delårsrapport for perioden 1. juni februar 2005 for Bang & Olufsen a/s Omsætningsfremgang i tredje kvartal, hvor omsætningen steg til millioner DKK mod 948 millioner DKK sidste år en vækst på 11 procent. Koncernens omsætning blev i regnskabsårets første tre kvartaler på millioner DKK mod millioner DKK i samme periode sidste år. Det ordinære resultat før skat blev for de tre kvartaler på 278 millioner DKK mod 271 millioner DKK sidste år. Driften har udviklet sig positivt, men et lavere nettoaktiveringsniveau vedrørende udviklingsprojekter påvirkede resultatet negativt med 40 millioner DKK. Koncernen lancerede som planlagt en række nye produkter i tredje kvartal. Udover det nye LCD fladskærms-tv, BeoVision 7-32, lanceredes i januar den digitale harddisk recorder, HDR 1, og i februar et nyt 65 tommer plasmafjernsyn, BeoVision Ligeledes lanceredes plasma TV et, BeoVision 4-37, på det amerikanske marked. Positiv omsætningsvækst i bl.a. Tyskland, Danmark og Schweiz, mens Storbritannien har oplevet lavere trafik i butikkerne og dermed et mindre omsætningsfald. Udvikling af CarFi systemet til Audi A8 forløber som planlagt frem mod premieren i september Salgsaktiviteten inden for automotive er fortsat positiv. Medicom har igen stigende omsætning og positivt driftsresultat. På grundlag af det realiserede resultat fastholder koncernen forventningerne om et årsresultat før skat i intervallet millioner DKK baseret på en moderat omsætningsvækst. Jørgen Worning Formand for bestyrelsen Torben Ballegaard Sørensen Administrerende direktør 1/11

2 Hovedtal Bang & Olufsen a/s koncernen (ikke revideret) (mio. DKK) 1/6-28/2 2004/ /04 Nettoomsætning* 2.769, ,8 Bruttoresultat* 1.296, ,7 Bruttoavance 46,8 45,6 Resultat af primær drift 278,5 273,3 Finansielle poster, netto (0,1) (1,9) Resultat af ordinær drift før skat 278,4 271,4 Skat af ordinært resultat** (93,1) (72,1) Periodens resultat efter skat 185,3 199,3 Heraf minoritetsandel 0,2 0,3 Bang & Olufsen a/s andel af periodens resultat 185,5 199,6 Balance oplysninger 28/ /2 04 Egenkapital 1.661, ,1 Aktiver 2.755, ,6 Aktiver, ekskl. likvide beholdninger 2.132, ,2 Udvikling i egenkapital Egenkapital pr. 1. juni 1.651, ,1 Tilbagekøb af egne aktier (105,5) (95,9) Udbetalt udbytte (86,7) (94,0) Udbytte egne aktier 3,2 9,1 Salg af egne aktier 4,8 10,8 Kapitalforhøjelse medarbejderaktier 6,4 3,6 Valutakursregulering af investering i datterselskaber 1,3 3,8 Urealiseret kursgevinst på afledt finans. instrument 0,3 - Overført resultat 185,5 199,6 Egenkapital pr. 28. februar 1.661, ,1 Pengestrømsopgørelse i hovedtal 2004/ /04 Pengestrømme fra driftsaktivitet 498,5 477,7 Pengestrømme fra investeringsaktivitet (148,4) (156,1) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (200,3) (198,2) Periodens pengestrømme 149,8 123,4 * Kontantrabatter er jævnfør regnskabsvejledning 22 modregnet i omsætning og vareforbrug. Som konsekvens heraf er tallene for 2003/04 ændret tilsvarende. ** Selskabsskat er beregnet som den andel af regnskabsårets forventede skat, der påhviler resultatet for de anførte 9 måneder. Selskabsskatten for 2003/04 er påvirket positivt med 23 millioner DKK som følge af gældskonverteringer af mellemværender med det amerikanske datterselskab. Parentes angiver negative beløb eller beløb, der skal fratrækkes. 2/11

3 Kommentarer til udviklingen i perioden Bang & Olufsen a/s Omsætningen i Bang & Olufsen a/s koncernen blev i perioden på millioner DKK mod millioner DKK sidste år. Der er tale om en fremgang på 114 millioner DKK svarende til 4 procent. Omsætningen er minimalt påvirket af valutakursændringer. Den brand-understøttede forretning havde i perioden en ekstern omsætningsfremgang på 84 millioner DKK, og indenfor den brand-uafhængige forretning viste Bang & Olufsen Medicom a/s en fremgang på 24 millioner DKK, mens Bang & Olufsen ICEpower a/s viste en fremgang på 6 millioner DKK. Omsætningen i kvartalet var på millioner DKK mod 948 millioner året før, hvilket svarer til en fremgang på 100 millioner DKK eller 11 procent. Det nye LCD-TV, BeoVision 7-32, har bidraget væsentligt til denne omsætningsfremgang. Koncernens bruttoavance blev for de tre kvartaler på 46,8 procent. I samme periode sidste år lå bruttoavancen på 45,6 procent. Bruttoavancen er dermed forbedret med 1,2 procentpoint. I 3. kvartal isoleret faldt koncernens bruttoavance som ventet på grund af produktmikset. Faldet var på 1,3 procentpoint fra 48,2 til 46,9 procent. Udviklingsomkostningerne indgår i resultatopgørelsen med 279 millioner DKK mod 217 millioner DKK sidste år svarende til en samlet stigning på 62 millioner DKK. Dette er en kombination af en øget tilførsel af ressourcer til udviklingsområdet på 22 millioner DKK samt en lavere nettoaktivering af udviklingsomkostninger på 40 millioner DKK. Det lavere nettoaktiveringsniveau i perioden er en konsekvens af gældende regnskabspraksis, ifølge hvilken der ikke sker aktivering af udviklingsprojekters initiale faser. Derfor er udgifterne til en række nye udviklingsprojekter vedrørende fremtidige digitale platforme ikke aktiveret. Hertil kommer, at en del udviklingsressourcer efter lanceringerne på TV-siden er flyttet over på nye projekter, hvor aktiveringerne først vil blive påbegyndt i senere kvartaler. Endelig er nettoaktiveringerne påvirket af en nedskrivning på 10 millioner DKK inden for blandt andet billedrørs-tv, idet disse vil blive udfaset hurtigere end planlagt. Trods det væsentligt lavere nettoaktiveringsniveau blev det ordinære resultat før skat et overskud på 278 millioner DKK mod 271 millioner DKK i samme periode sidste år, hvilket er en forbedring på 7 millioner DKK. Resultatet efter skat blev et overskud på 185 millioner DKK mod 200 millioner DKK sidste år. Perioden viste en positiv pengestrøm på 150 millioner DKK mod 123 millioner DKK sidste år. Af disse 150 millioner DKK kan 115 millioner DKK henføres til posten selskabsskat, hvor der i perioden i regnskabsåret 2003/04 blev betalt 63 millioner DKK, mens der i de første tre kvartaler i regnskabsåret 2004/05 er tale om en nettotilbagebetaling på 52 millioner DKK. 3/11

4 Brand-understøttet forretning I den brand-understøttede forretning lå omsætningen på millioner DKK mod millioner DKK i samme periode før. Det er en fremgang på 84 millioner DKK svarende til 3 procent. Resultatet før skat blev på 275 millioner DKK mod 292 millioner DKK i samme periode sidste år. Det er en tilbagegang på 17 millioner DKK eller 6 procent. Omsætningen i 3. kvartal blev på 995 millioner DKK mod 909 millioner DKK sidste år, hvilket er en fremgang på 86 millioner DKK og en stigning på 9 procent. Resultatet før skat i 3. kvartal blev 127 millioner DKK mod 163 millioner DKK sidste år svarende til et fald på 36 millioner DKK. Det faldende resultat skyldes den omtalte lavere bruttoavance i kvartalet samt det tidligere anførte fald i nettoaktiveringerne. Udviklingen på markederne Den procentuelle ændring er beregnet i lokal valuta Koncernens forventninger om en omsætningsfremgang i tredje kvartal blev indfriet, hvilket blandt andet skyldes kvartalets produktlanceringer og en tilfredsstillende vækst på flere markeder. Udviklingen på de vigtigste markeder har været således: Tyskland havde i tredje kvartal en meget tilfredsstillende salgsfremgang på 24 procent svarende til 23 millioner DKK. Dermed har Tyskland en akkumuleret fremgang for året på 5 procent med en samlet omsætning på 305 millioner DKK mod 290 millioner DKK sidste år. Væksten som dels skyldes styrket salgsindsats i den enkelte forretning og dels skyldes tidligere perioders distributionsoprydning - kommer især fra B1 segmentet, der voksede med 23 procent i de forretninger, der har været i drift i mindst 24 måneder. B1 segmentet stod i tredje kvartal for 55 procent af den samlede omsætning mod 47 procent i samme periode sidste år. Shop in shop segmentet havde en fremgang på 5 procent. Det schweiziske marked havde efter flere kvartalers negativ udvikling i tredje kvartal en fremgang på 38 procent, hvilket svarer til 21 millioner DKK. Schweiz har i de sidste tre kvartaler en akkumuleret omsætningsfremgang på 13 procent fra sidste års 153 millioner DKK til 175 millioner DKK i år, især som følge af øget omsætning i shop in shop segmentet. Bestræbelserne på at øge kvaliteten i den danske distribution har givet resultat pænt hjulpet på vej af en god købelyst i Danmark. Det danske marked viste en fremgang på 19 procent i tredje kvartal svarende til 23 millioner DKK. Akkumuleret set er der fremgang på 8 procent svarende til 29 millioner DKK. I årets første tre kvartaler er der således opnået en omsætning på 381 millioner DKK mod 352 millioner DKK i samme periode sidste år. B1 butikkerne står for en stadig større del af denne omsætning. I tredje kvartal udgjorde omsætningen i B1 butikkerne 50 procent af den samlede omsætning i Danmark. I Danmark voksede omsætningen i B1 segmentet med 29 procent i forhold til sidste år. 4/11

5 Storbritanniens omsætning lå i tredje kvartal 5 procent lavere end samme periode sidste år. Omsætningen blev i årets første tre kvartaler på 416 millioner DKK mod 434 millioner DKK i samme periode året før. Butikkernes aktivitetsniveau rettet mod kunderne er fortsat meget højt, men trafikken har været mærkbart mindre. Koncernen fastholder indsatsen for at forbedre driften og omsætningen i USA. I USA opnåede koncernen et regnskabsmæssigt nul-resultat for de tre kvartaler mod et underskud på 15 millioner DKK sidste år. Produktlanceringer I 3. kvartal lancerede Bang & Olufsen som planlagt en række nye produkter. I december blev det nye 32 tommer LCD, BeoVision 7-32, lanceret i Europa, Mellemøsten og dele af Asien. Det skete en måned tidligere end oprindelig planlagt. Sammen med den nye højttaler BeoLab 7-1 opnår BeoVision 7-32 en unik kombination af billede og lyd, der sætter ny standard i TV-verdenen. I januar introduceredes harddisk recorder, HDR 1, som muliggør optagelse af mange timers TV og tidsforskydning af seer-oplevelsen. HDR 1 er en digital recorder med en indbygget harddisk, som kan lagre videooptagelser i meget høj kvalitet. I februar blev Bang & Olufsens hidtil største fladskærms-tv på 65 tommer, Beo- Vision 4-65, lanceret. BeoVision 4-65 giver for et stort rum mulighed for en imponerende biografoplevelse i hjemmet, som yderligere kan styrkes ved komplet integration og styring af lys og miljø i det nye BeoLiving koncept. I februar lanceredes tillige et 37 tommer plasma TV i BeoVision 4 familien på det amerikanske marked. Europæere har kunnet købe dette produkt siden november BeoLink Media, der integrerer PC teknologi i Bang & Olufsen systemet, er under udrulning på udvalgte markeder, i takt med at der gennemføres en særlig træning af salgs- og service personalet. Alle nævnte lanceringer er blevet positivt modtaget i markederne. Det igangværende teknologiskifte fra billedrørsfjernsyn til fladskærms-tv har som forventet været markant. Det kan med tilfredshed konstateres, at salget af de nye fladskærmsprodukter har mere end kunnet kompensere for det forventeligt vigende salg af traditionelle billedrørs-tv. 5/11

6 Distributionsudvikling I regnskabsårets tredje kvartal har der været tilgang af B1 butikker i specielt Italien og Storbritannien. I alt er der i den forløbne 9 måneders periode åbnet 47 B1 butikker, samtidig med at 48 butikker er blevet lukket. Der var således 641 B1 butikker ved periodens udløb mod 642 ved regnskabsårets start. På tidspunktet for udsendelsen af denne meddelelse er antallet af B1 butikker 653, hvilket er en nettotilgang på 11. Der ventes åbnet yderligere ca. 20 butikker inden udgangen af regnskabsåret. Antallet af shop in shop butikker er som led i den løbende kvalitets-forbedring af distributionen på 629 mod 670 ved indgangen til året og 671 på samme tidspunkt sidste år. Ny forretningsudvikling samarbejde med Audi På biludstillingen i Geneve den 1. marts 2005 kunne Bang & Olufsen offentliggøre, at det tidligere annoncerede samarbejde med en bilproducent er rettet mod det tyske bilmærke, Audi. Bang & Olufsen og Audi er gået sammen om at udvikle et enestående Bang & Olufsen Advanced Sound System til high-end biler. Det nye lydsystem vil i første omgang kunne købes til Audi A8. Lydsystemet vil blive præsenteret på Frankfurt Motorshow i september, og kort tid efter vil de første kunder kunne ordre et Bang & Olufsen lydsystem til denne bil. Lydsystemet vil bestå af i alt 14 nøje afstemte højttalere og bygger på en integreret ICEpower forstærkerteknologi med en effekt på mere end watt. Kombineret med linsehøjttaler-teknologien giver dette en enestående hi-fi lydoplevelse, som man ikke tidligere har kunnet opleve i en bil. Der foregår fortsat salgsaktiviteter rettet mod igangsættelse af nye projekter. Produktionsudvikling Etablering af produktionen i Tjekkiet forløber fortsat som planlagt. Med udgangen af 3. kvartal er der nu ansat 68 medarbejdere i Koprivnice, Tjekkiet. Antallet af medarbejdere forventes at stige yderligere de kommende måneder, således at der med udgangen af maj vil være ansat 80 medarbejdere i Koprivnice. I begyndelsen af april igangsættes byggeriet af den nye fabrik, som forventes klar til ibrugtagning i starten af /11

7 Brand-uafhængig forretning Bang & Olufsen Medicom a/s Bang & Olufsen Medicom a/s havde i regnskabsårets første tre kvartaler en omsætning på 124 millioner DKK. Det er en fremgang på 24 millioner DKK i forhold til samme periode sidste år, hvor omsætningen lå på 100 millioner DKK. Resultat før skat blev på 5 millioner DKK mod et underskud i samme periode sidste år på 18 millioner DKK. Dermed er der tale om en resultatfremgang på 23 millioner DKK. Fremgangen er forårsaget af tre primære faktorer. For det første er der en stor aktivitet indenfor inhalatorudvikling for ledende farmaceutiske virksomheder. For det andet har Medicom haft en pæn ordreindgang relateret til produktion af andre typer af lægemiddeldoseringssystemer, og sidst men ikke mindst er der indgået en række samarbejdsaftaler omkring tabletdispenseren The Helping Hand. The Helping Hand fik i marts tildelt if Design Prisen 2005, som uddeles af International Forum Design i Hannover. Bang & Olufsen ICEpower a/s Omsætningen i Bang & Olufsen ICEpower a/s blev i perioden på 33 millioner DKK mod 25 millioner året før svarende til en omsætningsfremgang på 8 millioner DKK, som hovedsagligt vedrører koncernens eksterne omsætning, der steg 6 millioner DKK. Der investeres fortsat betydelige ressourcer i udviklingen af teknologiske platforme og i løsninger, som er målrettet til individuelle kunder. Desuden har partnerog licensforretningen udviklet sig som planlagt. Således har Sanyo i sidste kvartal bragt en ICEpower baseret forstærker chip til komponentmarkedet. Desuden udvikler samarbejdet med Samsung om anvendelsen af ICEpower teknologien i dele af Samsungs produktportefølje sig positivt. 7/11

8 Forventninger til regnskabsåret Omsætning og resultat Forventningerne om en omsætningsfremgang i tredje kvartal blev indfriet. Omsætningsfremgangen kan især føres tilbage til den planmæssige lancering af nye produkter. Periodens resultat før skat er som nævnt påvirket i nedadgående retning af et lavere end ventet nettoaktiveringsniveau vedrørende udviklingsprojekter. Det positive salgsmomentum, som de nye LCD-produkter har skabt, forventes fortsat ind i fjerde kvartal. Der blev i 4. kvartal sidste år gennemført en række nye produktlanceringer, mens der ikke er planlagt nye lanceringer i 4. kvartal dette år. Omsætningen for dette kvartal forventes på den baggrund at ligge lidt over eller på niveau med 4. kvartal sidste år. Der foregår fortsat en betydelig transition fra billedrørs-tv til fladskærms-tv, og samtidig vil den større vægt på TV produkter i produktmikset betyde, at bruttoavancen i 4. kvartal vil være lavere end i samme periode sidste år. Kvartalets resultat forventes påvirket positivt af et større omfang af aktiverede udviklingsomkostninger. I årsregnskabet 2003/04 udtrykte koncernen forventningerne til indeværende regnskabsår således: Samlet forventer koncernen på baggrund af en moderat omsætningsvækst en indtjening før skat på mellem millioner DKK, hvilket rummer den treårige målsætning om en procents indtjeningsvækst pr. år. På grundlag af det realiserede resultat for perioden fastholder koncernen ovennævnte forventning. Generalforsamling 2005 Bang & Olufsen a/s afholder generalforsamling onsdag den 28. september 2005 og ikke som tidligere kommunikeret fredag den 23. september /11

9 Bilag 1 Delårsregnskab Perioden 1/ til 28/ Brand- Brand-uafhængig forretning understøttet forretning B&O B&O Andet/ B&O a/s (mio. DKK) Bang & Olufsen Medicom a/s ICEpower a/s elimineringer koncernen Nettoomsætning 2.644,8 123,7 33,4 (32,0) 2.769,9 Intern omsætning (20,8) (1,2) (10,0) 32,0 0,0 Ekstern omsætning 2.624,0 122,5 23,4 0, ,9 Resultat af primær drift 272,7 6,6 (0,8) - 278,5 Resultat af ordinær drift før skat 275,0 4,8 (1,4) - 278,4 Delårsregnskab Perioden 1/ til 29/ Brand- Brand-uafhængig forretning understøttet forretning B&O B&O Andet/ B&O a/s (mio. DKK) Bang & Olufsen Medicom a/s ICEpower a/s elimineringer koncernen Nettoomsætning 2.561,2 100,2 24,7 (30,3) 2.655,8 Intern omsætning (21,2) (1,4) (7,7) 30,3 0,0 Ekstern omsætning 2.540,0 98,8 17,0 (0,0) 2.655,8 Resultat af primær drift 291,6 (16,5) (1,8) - 273,3 Resultat af ordinær drift før skat 292,0 (18,5) (2,1) - 271,4 Parentes angiver negative beløb eller beløb, der skal fratrækkes. 9/11

10 Bilag 2 Omsætning Branded Business (mio. DKK) Omsætning Ændring i 1/6-28/2 lokal valuta 2004/ /04 Storbritannien (5) % Danmark % Tyskland % USA % Holland % Schweiz % Spanien/Portugal (5) % Italien % Frankrig (7) % Asiatiske markeder, ekskl. Japan (3) % Expansion Markets % Sverige (2) % Belgien % Norge (2) % Japan % Østrig % Enterprise* % Teledistribution Øvrige 12 2 Omsætning til brand-uafhængig forretning I alt branded business * Enterprise står for omsætningen til hotelbranchen. Distributionsudvikling Antal butikker Antal butikker Ændring i perioden Omsætningsfordeling Butikssegment pr. 28/2-05 pr. 1/6-04 1/ /2-05 pr. segment B (1) 72 % Shop in shop (41) 25 % Øvrige (74) 3 % I alt (116) 100 % Definitioner af butikssegmenter: B1 Shop in shop Øvrige Butikker, der udelukkende forhandler Bang & Olufsen produkter. Butikker med dedikeret salgsområde til Bang & Olufsen produkter. Butikker uden dedikeret salgsområde til Bang & Olufsen produkter. Parentes angiver negativt fortegn. 10/11

11 Bilag 3 Specifikationer Bang & Olufsen a/s koncern (mio. DKK) Udviklingsomkostninger 2004/ /04 Afholdte udviklingsomkostninger før aktivering 283,2 261,5 Heraf aktiveret (69,6) (100,1) Af- og nedskrivninger på udviklingsprojekter 65,1 55,2 Udviklingsomkostninger indregnet i resultatopgørelsen 278,7 216,6 Finansielle indtægter Renteindtægter fra kreditinstitutter 5,4 5,5 Valutakursgevinst, netto 5,1 5,4 Øvrige finansielle indtægter 6,3 6,7 16,8 17,6 Finansielle omkostninger Renter af gæld til kreditinstitutter 7,4 8,9 Renter af gæld til realkreditinstitutter 6,0 6,9 Øvrige finansielle omkostninger 3,5 3,7 16,9 19,5 Parentes angiver negativt fortegn. 11/11

Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2004 Meddelelse nr Struer, den 8. oktober 2004

Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2004 Meddelelse nr Struer, den 8. oktober 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 8. oktober 2004 Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2004 for Bang & Olufsen a/s Koncernens omsætning blev i regnskabsårets første

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2004 for Bang & Olufsen a/s

Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2004 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 12. januar 2005 Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2004 for Bang & Olufsen a/s Koncernens omsætning blev i regnskabsårets

Læs mere

Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2003 Meddelelse nr Struer, den 10. oktober 2003

Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2003 Meddelelse nr Struer, den 10. oktober 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 10. oktober 2003 Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2003 for Bang & Olufsen a/s Som udtrykt i forventningerne til første kvartal

Læs mere

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2002/03

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2002/03 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 15. januar 2003 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2002/03 Halvårsregnskabet er udarbejdet efter den nye årsregnskabslov, hvorfor periodens

Læs mere

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2001/2002

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2001/2002 Halvårsrapport for perioden 1. juni 2001 30. november 2001 Meddelelse nr. 01.04 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 16. januar 2002 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2001/2002

Læs mere

Delårsmeddelelse for 3. kvartal 2001/2002

Delårsmeddelelse for 3. kvartal 2001/2002 Delårsmeddelelse for perioden 1. Juni 2001-28. Februar 2002 Meddelelse nr. 01.06 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 17. April 2002 Delårsmeddelelse for 3. kvartal 2001/2002

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første kvartal af regnskabsåret 2008/09 på 757 millioner DKK mod 926 millioner DKK sidste

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1967 København K Struer, den 31. oktober 2000 Delårsrapport for perioden 1. juni 2000-31. august 2000 for Bang & Olufsen a/s Forbedring i forhold til første kvartal

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Årsrapport 2004/05

Bang & Olufsen a/s. Årsrapport 2004/05 Bang & Olufsen a/s Årsrapport 004/05 Resultatopgørelse Nettoomsætning Bruttoresultat Udviklingsomkostninger Distribution og marketingomk. Administrationsomkostninger mv. Resultat af primær drift Resultat

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2006 Meddelelse nr. 06.07. Struer, den 10. januar 2007

Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2006 Meddelelse nr. 06.07. Struer, den 10. januar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 10. januar 2007 Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2006 for Bang & Olufsen a/s Koncernens omsætning blev i regnskabsårets

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2005 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2005 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 7. oktober 2005 Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2005 for Bang & Olufsen a/s Koncernens omsætning blev i regnskabsårets første

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2005 for Bang & Olufsen a/s

Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2005 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K København, den 11. januar 2006 Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2005 for Bang & Olufsen a/s Koncernens omsætning blev i regnskabsårets

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2007 Meddelelse nr Struer, den 8. oktober 2007

Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2007 Meddelelse nr Struer, den 8. oktober 2007 Struer, den 8. oktober 2007 Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2007 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev 926 millioner DKK mod 876 millioner DKK sidste år, svarende til en

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2006 Meddelelse nr. 06.05. Struer, den 6. oktober 2006

Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2006 Meddelelse nr. 06.05. Struer, den 6. oktober 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 6. oktober 2006 Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2006 for Bang & Olufsen a/s Koncernens omsætning blev i regnskabsårets første

Læs mere

Bang & Olufsen a/s Årsregnskabsmeddelelse for året 2006/07 Meddelelse nr. 07.03. Struer, den 13. august 2007

Bang & Olufsen a/s Årsregnskabsmeddelelse for året 2006/07 Meddelelse nr. 07.03. Struer, den 13. august 2007 Struer, den 13. august 2007 Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2006/07 for Bang & Olufsen a/s Koncernens resultat før skat blev på 524 millioner DKK mod 431 millioner DKK sidste år. Det er en fremgang

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2007 Meddelelse nr Halvårsrapport for perioden 1. juni 30.

Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2007 Meddelelse nr Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. Struer, 9. januar 2008 Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2007 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning voksede i halvåret med 97 millioner DKK til 2.166 millioner DKK, en stigning

Læs mere

Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 2003 29. februar 2004 Meddelelse nr. 03.11. Struer, den 20. april 2004

Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 2003 29. februar 2004 Meddelelse nr. 03.11. Struer, den 20. april 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 20. april 2004 Delårsrapport for perioden 1. juni 2003 29. februar 2004 for Bang & Olufsen a/s Koncernens omsætning blev i perioden på

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni - 30. november 2009 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni - 30. november 2009 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni - 30. november 2009 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første halvdel af regnskabsåret 2009/10 på 1.234 millioner DKK mod 1.533 millioner DKK

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2008 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2008 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2008 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første halvdel af regnskabsåret 2008/09 på 1.533 millioner DKK mod 2.166 millioner DKK i

Læs mere

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2000/2001

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2000/2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1967 København K Struer, den 24. januar 2001 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2000/2001 Omsætningen voksede til 1.866 mio. DKK eller 4 procent i forhold til første halvår

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni februar 2003

Delårsrapport for perioden 1. juni februar 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 10. april 2003 Delårsrapport for perioden 1. juni 2002 28. februar 2003 Delårsrapporten er udarbejdet efter den nye årsregnskabslov, hvorfor

Læs mere

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 2011/12 BANG & OLUFSEN

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 2011/12 BANG & OLUFSEN DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 20 1 AGENDA TREDJE KVARTAL I OVERSKRIFTER Tue Mantoni, CEO RESULTATET FOR TREDJE KVARTAL AF 20 Henning Bejer Beck, CFO FORVENTNINGERNE TIL REGNSKABSÅRET 20

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni 2006 28. februar 2007 Meddelelse nr. 06.12. Struer, den 25. april 2007

Delårsrapport for perioden 1. juni 2006 28. februar 2007 Meddelelse nr. 06.12. Struer, den 25. april 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 25. april 2007 Delårsrapport for perioden 1. juni 2006 28. februar 2007 for Bang & Olufsen a/s Koncernens omsætning blev i regnskabsårets

Læs mere

Bang & Olufsen a/s Regnskabsmeddelelse for året 2003/04 Meddelelse nr. 04.03. Struer, den 16. august 2004

Bang & Olufsen a/s Regnskabsmeddelelse for året 2003/04 Meddelelse nr. 04.03. Struer, den 16. august 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 16. august 2004 Regnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2003/04 for Bang & Olufsen a/s Resultatet af den ordinære drift før skat blev på

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2009/10 for Bang & Olufsen a/s

Årsregnskabsmeddelelse for 2009/10 for Bang & Olufsen a/s Årsregnskabsmeddelelse for 2009/10 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning i regnskabsåret 2009/10 blev på 2.762 millioner DKK mod 2.790 millioner DKK sidste år. Omsætningen i fjerde kvartal

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2002 for. Bang & Olufsen a/s. Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2002 for. Bang & Olufsen a/s. Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 10. oktober 2002 Delårsrapport for perioden 1. juni 2002-31. august 2002 for Bang & Olufsen a/s Kvartalsregnskabet er udarbejdet efter

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2001 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2001 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 22. oktober 2001 Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2001 for Bang & Olufsen a/s Omsætningen i regnskabsårets første kvartal

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni 2008-28. februar 2009 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni 2008-28. februar 2009 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 2008-28. februar 2009 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i regnskabsårets første tre kvartaler på 2.173 millioner DKK mod 3.207 millioner DKK i

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006 Bang & Olufsen a/s Velkommen til generalforsamling 2006 Dagsorden Generalforsamling, Bang & Olufsen a/s 2006 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni 2009-28. februar 2010 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni 2009-28. februar 2010 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 2009-28. februar 2010 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning i de første tre kvartaler af regnskabsåret 2009/10 blev på 1.982 millioner DKK mod 2.173 millioner

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2002/03 for Bang & Olufsen a/s

Regnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2002/03 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 15. august 2003 Regnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2002/03 for Bang & Olufsen a/s Årsrapporten er udarbejdet efter den nye årsregnskabslov,

Læs mere

Struer, den 18. april 2001

Struer, den 18. april 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1967 København K Struer, den 18. april 2001 Delårsrapport for perioden 1. juni 2000-28. februar 2001 for Bang & Olufsen a/s Omsætningen i regnskabsårets tre første

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni 2005 28. februar 2006 Meddelelse nr. 05.10. Struer, den 19. april 2006

Delårsrapport for perioden 1. juni 2005 28. februar 2006 Meddelelse nr. 05.10. Struer, den 19. april 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 19. april 2006 Delårsrapport for perioden 1. juni 2005 28. februar 2006 for Bang & Olufsen a/s Koncernens omsætning blev i regnskabsårets

Læs mere

4. KVARTAL 2012/13 1. marts 2013

4. KVARTAL 2012/13 1. marts 2013 Bang & Olufsen a/s KONCERNEN Selskabsmeddelelse nr. 13.02 16. august 2013 DELÅRSRAPPORT, 4. KVARTAL 2012/13 1. marts 2013 31. MAJ 2013 Bang & Olufsen a/s Peter Bangs Vej 15 7600 Struer Tlf. +45 9684 1122

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

delårsrapport, 3. kvartal 2012/13 1. Juni 2012 Bang & Olufsen a/s koncernen Selskabsmeddelelse nr. 12.22, 2012/13 5. april 2013

delårsrapport, 3. kvartal 2012/13 1. Juni 2012 Bang & Olufsen a/s koncernen Selskabsmeddelelse nr. 12.22, 2012/13 5. april 2013 Bang & Olufsen a/s koncernen Selskabsmeddelelse nr. 12.22, 2012/13 5. april 2013 delårsrapport, 3. kvartal 2012/13 1. Juni 2012 28. Februar 2013 Bang & Olufsen a/s Peter Bangs Vej 15 DK-7600 Struer Tlf.

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2007/08 for Bang & Olufsen a/s

Årsregnskabsmeddelelse for 2007/08 for Bang & Olufsen a/s Årsregnskabsmeddelelse for 2007/08 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i regnskabsåret 2007/08 på 4.092 millioner DKK mod 4.376 millioner DKK sidste år. Medicom indgik i sammenligningstallene

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2011 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2011 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2011 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første kvartal af regnskabsåret 2011/12 på 599 millioner DKK mod 562 millioner DKK i samme

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

Omsætningen blev 165,1 mio.kr. (sidste år 158,2 mio.kr.), en stigning på 4%.

Omsætningen blev 165,1 mio.kr. (sidste år 158,2 mio.kr.), en stigning på 4%. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 11 2005/06 19. maj 2006 Rapport for perioden 1. oktober 2005 til 31. mats 2006 InterMail har fulgt sin VækstPlan med fokus

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

Bang & Olufsen a/s koncernen

Bang & Olufsen a/s koncernen Bang & Olufsen a/s koncernen Selskabsmeddelelse nr. 12.07 15. august 2012 Bang & Olufsen A/s Selskabsmeddelelse 4. Kvartal 2011/12 1 CVR-nr: 41257911 Selskabsmeddelelse 4. Kvartal 2011/12 I tråd med de

Læs mere

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2003 for

Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2003 for Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 14. januar 2004 Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2003 for Bang & Olufsen a/s Koncernens omsætning blev i perioden på 1.709

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer.

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Pressemeddelelse 9. maj 2001 Novozymes A/S Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2001 Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Resultat

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april - 30. juni 2005)

Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april - 30. juni 2005) 30. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2004/05 Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april - 30. juni 2005) Ambu har fortsat lanceringen af nye produkter i 3. kvartal. Omsætningen af de nye produkter

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010 København, den 26. november 2010 Meddelelse nr. 14/2010 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Danmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling 4. Økonomi efter 1. kvartal Sagsfremstilling Indledende bemærkninger Det indstilles til bestyrelsen under dagsordenens punkt 9, at der optages et realkreditlån på 1mia. kr. i. Det er 500 mio. kr. mere,

Læs mere

Bang & Olufsen a/s Årsregnskabsmeddelelse for året 2005/06 Meddelelse nr Struer, den 21. august 2006

Bang & Olufsen a/s Årsregnskabsmeddelelse for året 2005/06 Meddelelse nr Struer, den 21. august 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 21. august 2006 Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2005/06 for Bang & Olufsen a/s Koncernens resultat før skat blev på 431 millioner

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2003 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2003 2002 2002 Netto

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt.

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 14 Nikolaj Plads 6 25. november 2002 1067 København K KW/BS Side 1 af 9 Delårsrapport 3. kvartal 2002 DE TRE FØRSTE KVARTALER I HOVEDPUNKTER

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01. Kvartalsrapport for 1 kvt. 2010/2011

Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01. Kvartalsrapport for 1 kvt. 2010/2011 Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Kvartalsrapport for 1 kvt. 2010/2011 First North Meddelelse nr. 57, 2010 Vojens den 27. oktober 2010 Athena fik rekordresultat i 1. kvartal Efter omfattende omstruktureringer

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2014

Direkte investeringer Ultimo 2014 Direkte investeringer Ultimo 24 4. oktober 25 IGEN FREMGANG I DIREKTE INVESTERINGER I 24 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet og udenlandske direkte investeringer i Danmark steg i 24 efter

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2001

Årsregnskabsmeddelelse for 2001 Lemvig, den 12. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse for 2001 A/S NORDVESTBANK EN 5 regnskabsår i hovedtal Driftsregnskab (1.000 kr.) 2001 2000 1999 1998 1997 Netto rente- og gebyrindtægter... 209.704 203.086

Læs mere

mermaid technology a/s Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2009 (1. januar 30. juni).

mermaid technology a/s Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2009 (1. januar 30. juni). Meddelelse # 65 27. august mermaid technology a/s Halvårsmeddelelse for (1. januar 30. juni). : Stor ordreindgang, men omsætningsnedgang i samt nedgang i resultatet før afskrivninger (EBITDA). Tabel 1.

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober - 31. december 2005)

Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober - 31. december 2005) 28. februar 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2005/06 Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober - 31. december 2005) Omsætningen af de nyere produkter stiger som planlagt, og der introduceres tre nye produkter

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2014

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2014 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 214 Den 8. maj 214 Selskabsmeddelelse nr. 5-14 Eksekvering af igangsatte initiativer forløber planmæssigt. Omsætning og resultat som forventet i 1. kvartal 214 og uændrede

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København 26.03.2009 side 1 af 7 Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Resultatet er tilfredsstillende og bedre end forventet, da væksten i reklameomsætningen i 1. halvår har været større end forventet.

Resultatet er tilfredsstillende og bedre end forventet, da væksten i reklameomsætningen i 1. halvår har været større end forventet. HALVÅRSRAPPORT Halvårets resultat resumé 31. august Tilfredsstillende resultat for Resultatet før skat er 51,6 mio.kr. for mod et resultat før skat på 48,1 mio.kr. i. Når resultatfremgangen i forhold til

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Andersen & Martini leverede et overskud før skat på godt 2 mio. kr. for 2011

Andersen & Martini leverede et overskud før skat på godt 2 mio. kr. for 2011 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4 /2012 Nikolaj Plads 6 Fondskode DK 10283597 1067 København K CVR nummer 15313714 Den 29. marts 2012 Andersen & Martini leverede et overskud før skat på godt 2

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Kvartalsorientering 3. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s

Kvartalsorientering 3. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Den 5. november 2008 Selskabsmeddelelse nr. 17-08 Kvartalsorientering 3. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Forventningerne til resultat før skat for 2008 fastholdes på 295-315 mio. kr., trods en meget

Læs mere

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN Fondsbørsmeddelelse nr. 10 i 2002/03 22. januar 2003 KVARTALSRAPPORT () 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september 2002 30. november 2002 urevideret Chr. Hansen - Fødevareingredienser Salget

Læs mere

delårsrapport, 1. halvår 2012/13 1. Juni 2012 30. november 2012

delårsrapport, 1. halvår 2012/13 1. Juni 2012 30. november 2012 Bang & Olufsen a/s koncernen Selskabsmeddelelse nr. 12.18, 2012/13 9. januar 2013 delårsrapport, 1. halvår 2012/13 1. Juni 2012 30. november 2012 Bang & Olufsen a/s Peter Bangs Vej 15 DK-7600 Struer Tlf.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai AGENDA Udviklingen i 1. kvartal 2009/10 Strategi GPS Four opfølgning Forventninger til 2009/10 HOVEDPUNKTER (1) FORRETNINGSMÆSSIG UDVIKLING

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Meddelelse nr. 8/2008. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008

Meddelelse nr. 8/2008. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Meddelelse nr. 8/2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 PROFIL: Columbus IT opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions primært til

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 6 Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. halvår 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2004/17 Aalborg den 26.august 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2004: - Resultatet før skat (EBT) for 2. kvartal 2004 er et

Læs mere

Delårsrapport, 1. halvår 2011/12 (1. juni november 2011)

Delårsrapport, 1. halvår 2011/12 (1. juni november 2011) Bang & Olufsen A/s Delårsrapport, 1. halvår 2011/12 1 Selskabsmeddelelse nr. 15, 2011/12 18. januar 2012 Delårsrapport, 1. halvår 2011/12 (1. juni 2011 30. november 2011) BeoSound 5 Encore Årets danske

Læs mere