Anbefalinger ANSVARLIGE INVESTERINGER OG KONVENTIONS- OMFATTEDE VÅBEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anbefalinger ANSVARLIGE INVESTERINGER OG KONVENTIONS- OMFATTEDE VÅBEN"

Transkript

1 Anbefalinger ANSVARLIGE INVESTERINGER OG KONVENTIONS- OMFATTEDE VÅBEN

2 5. UDFORDRINGER OG DILEMMAER SEKRETARIAT: Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø Tlf: Mail: raadetforsamfundsansvar.dk Marts

3 Indhold 1 Baggrund og formål Resumé Investeringer, politikker, screening og eksklusion Undersøgelsens omfang Pensionsområdet Hvor kan uønskede investeringer af pensionsmidler forekomme? Konklusion Kontrol af danske investeringer Gældende ret Investeringsforbud i andre lande Eksempler fra andre lande med konventionsfortolkninger Krav til et evt. investeringsforbud Skal der indføres et investeringsforbud i Danmark? Rådets anbefalinger for området Bilag 1 SRI-politikker medlemmer af Forsikring & Pension Bilag 2 Opgørelse over de 19 største institutionelle investorer...44 Bilag 3 Opgørelse over danske finansielle aktiver

4 1. BAGGRUND OG FORMÅL 4

5 1. Baggrund og formål Klyngeammunition og anti-personel miner tilhører en særlig kategori af våben, der er omfattet af internationale konventioner, der forbyder disse våben: Oslo-konventionen 1 og Ottawa-konventionen 2. Danmark har tiltrådt begge konventioner 3. Med henvisning til Danmarks tilslutning til Oslo-konventionen fremsatte SF i 2009 et beslutningsforslag (B 173) om et generelt forbud for alle investorer (offentlige og private) mod investeringer i virksomheder, der er involverede i produktion af eller handel med klyngeammunition og anti-personel miner. Derudover er der i flere omgange kommet opfordringer fra NGO er (senest fra Folkekirkens Nødhjælp og Danmark mod landminer) til, at Danmark indfører et generelt forbud mod investeringer i virksomheder, der er involverede i produktion og udvikling af klyngeammunition. Formålet med rådets anbefalinger er at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for regeringen med henblik på evt. initiativer for at modvirke, at danske investeringer bidrager til produktion af konventionsomfattede våben, herunder hvordan et evt. investeringsforbud bedst kan udformes. På baggrund heraf og set i lyset af indførelse af konkrete investeringsforbud i f.eks. Belgien og Holland tilkendegav den tidligere erhvervs- og vækstminister, Annette Vilhelmsen, jf. pressemeddelelse den 27. maj 2013, at hun ønskede et forbud mod investeringer i virksomheder, der producerer konventionsomfattede våben. Samtidig har ministeren med brev fra den 27. maj 2013 bedt Rådet for Samfundsansvar om at se på spørgsmålet om, hvordan man bedst modvirker, at danske investeringer bidrager til produktion af konventionsomfattede våben, herunder hvordan et muligt forbud bedst kan udformes The Convention on Cluster Munitions. CCM/77, 30. May (Oslo-konventionen). Dansk oversættelse af konventionsteksten fremgår af Beslutningsforslag nr. B 60, Folketinget I den offentlige debat anvendes ofte betegnelsen klyngevåben eller klyngebomber. Jf. konventionen er den korrekte betegnelse imidlertid klyngeammunition. Denne betegnelse anvendes derfor konsekvent i disse anbefalinger, med mindre der er tale om direkte citater. Ottawa-konventionen (også kaldet Mine Ban Treaty) er undertegnet af Danmark i Den officielle titel er: Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction. Vedrørende Oslokonventionen: Folketingsbeslutning B 60, fremsat den 19. november Konventionen blev ratificeret i

6 2. Resumé Rådet har påtaget sig opgaven med at belyse spørgsmålet om, hvordan man bedst modvirker, at danske investeringer bidrager til produktion af konventionsomfattede våben, herunder hvordan et muligt investeringsforbud bedst kan udformes. Som led i dette arbejde har rådet søgt at belyse omfanget af de danske investeringer i dette felt, se afsnit 3. En fuldstændig kortlægning af samtlige danske investeringer er ikke mulig. Det kan dog konstateres, at over 90 pct. af investeringerne hos institutionelle investorer er omfattet af politikker for ansvarlige investeringer, hvor der screenes for virksomheder, der producerer konventionsomfattede våben, og hvor der sker en systematisk eksklusion af sådanne virksomheder, eller er direkte omfattet af konventionerne. Med hensyn til pensionsmidlerne, der forvaltes af livsforsikrings- og pensionsselskaber, er over 99 pct. omfattet af politikker mod investeringer i konventionsomfattede våben og omfattet af screeninger og systematisk eksklusion. I afsnit 4 beskrives kontrollen af danske investeringer. Finanstilsynet kontrollerer bl.a., om der er udarbejdet en investeringspolitik, og om bestyrelsen har givet direktionen skriftlige retningslinjer. Finanstilsynet foretager dog ikke en systematisk kontrol af, hvorvidt de enkelte investeringer overholder politikken og retningslinjerne. Gældende ret i henhold til konventionsforpligtelserne fremgår af afsnit 5. Det vurderes, at konventionsforpligtelserne allerede er opfyldte i kraft af våbenloven og den militære straffelov. Derudover har rådet indsamlet erfaringer fra andre lande. Der er indsamlet erfaringer fra både lande, som har indført et investeringsforbud og lande, der har fremsat konventionsfortolkende udtalelser (interpretative statements) vedr. investeringer, se afsnit 6 og 7. Ønsker regeringen at indføre et investeringsforbud, findes rådets anbefalinger til, hvordan et evt. forbud bedst kan udformes og afgrænses i afsnit 8. I kapitel 9 findes argumenter for og imod en indførelse af et investeringsforbud i Danmark. Rådets undersøgelse indikerer, at langt hovedparten af de danske investeringer er dækket af investeringspolitikker og dermed indgår i systematiske screeninger, der ekskluderer virksomheder, der producerer konventionsomfattede våben. Konventionerne synes at have haft en stærk selvregulerende effekt hos danske institutionelle investorer. I lyset heraf samt bl.a. i lyset af erfaringerne med indførelsen af investeringsforbud i andre lande anbefaler et flertal i rådet, at der ikke indføres et investeringsforbud i Danmark. 6

7 Rådets anbefalinger til hvordan man bedst modvirker, at danske investeringer bidrager til produktion af konventionsomfattede våben fremgår af afsnit 10. Et flertal i rådet mener, at Danmarks bidrag til at styrke indsatsen for at bekæmpe produktion af konventionsomfattede våben bør fremmes bl.a. ved: en tydeliggørelse af årsregnskabslovens rapporteringskrav målrettet den finansielle sektor. at Danmark øger sit bidrag til den internationale normdannelse ved at tydeliggøre den danske fortolkning af konventionsforpligtelserne med hensyn til finansielle transaktioner, således at Danmark indgår i gruppen af lande med såkaldte interpretative statements, der fremhæves i nogle internationale undersøgelser af omfanget af investeringer i konventionsomfattede våben. 92-gruppen peger på de problemer der er ved at sikre tilstrækkelig screening og systematisk eksklusion ad frivillighedens vej, og mener ikke, at der i rådets analyse er tilstrækkelig dokumentation til at konkludere, at danske investeringer holdes effektivt væk fra ulovlig våbenproduktion. 92-gruppen peger også på fordelene ved, at Danmark gennem et investeringsforbud på området vil bidrage til at styrke den internationale normdannelse om, at fremtidig produktion af konventionsomfattede våben hurtigst muligt må standses. 92-gruppen mener at der bør indføres et investeringsforbud, og at det bør omfatte både investeringer i aktier og obligationer og finansiering i form lån og kreditter. 92-gruppen mener dog, at ovennævnte tiltag er positive men utilstrækkelige i forhold til at sikre, at danske investeringer i konventionsomfattede våben ikke finder sted. 7

8 3. Investeringer, politikker, screening og eksklusion 3.1. Undersøgelsens omfang Der findes ikke en entydig opgørelse over de samlede danske investeringer. Der findes alene opgørelser for de enkelte aktører, som ikke blot kan lægges sammen, idet store formuer ellers ville indgå flere gange. Derfor er udgangspunktet for denne undersøgelse de institutionelle investorers forvaltede formuer. De danske institutionelle investorer investerer formuer på ca mia. kr. Fig. 1: Institutionelle investorers investeringsformue 4 Som institutionelle investorer forstås i denne sammenhæng: livsforsikrings- og pensionsselskaber, ATP, SP samt LD, investeringsforeninger, offentlige investorer og Nationalbanken samt pengeinstitutter med den del af deres aktiviteter, hvor pengeinstitutterne agerer som kapitalforvalter og håndhæver i den forbindelse investorernes investeringspolitikker. Undersøgelsen omfatter ikke de offentlige investorer, der er folkeretssubjekter, hvorfor konventionerne gælder direkte i det omfang konventionerne indebærer et investeringsforbud Pensions og forsikringsselskaber, ATP, LD og SP Investeringsforeninger Offentlig forvaltning (stat og kommuner) Nationalbanken Undersøgelsen kortlægger dog med stor sandsynlighed størstedelen af danske investeringer og en række af de største institutionelle investorers politikker og praksis. Samtidig er der grupper, der ikke indgår i undersøgelsen. Det gælder privatpersoner, ikke finansielle virksomheders investeringer og private fonde, kapitalformidlere o.l. I det omfang disse grupper investerer via en investeringsforening, vil investeringerne dog typisk være omfattet af en politik for ansvarlige investeringer og dermed screening og eksklusion. 4 Pengeinstitutter indgår i oversigten med den del af deres aktiviteter, hvor pengeinstitutterne agerer som kapitalforvalter og i den forbindelse håndhæver investorernes investeringspolitikker. Tallene stammer fra Nationalbankens opgørelse af danske finansielle aktiver se bilag 3. 8

9 3.2. Pensionsområdet Af de samlede danske investeringer udgør pensionsmidler den største samlede formuegruppe svarende til i alt ca. 50 % af de danske institutionelle investeringer. På pensionsområdet er der følgende aktører livsforsikrings- og pensionsselskaber, herunder pensionskasser, ATP, SP og LD samt investeringsforeninger, og pengeinstitutter. Fig. 3: Pensionsformue og forvaltere ialt mia. kr. 12 % 24 % Alle livsforsikrings- og pensionsselskaber har politikker for ansvarlige investeringer, der ekskluderer virksomheder, der producerer konventionsomfattede våben, se bilag 1. Bilag 2 viser desuden, at det også gælder for de 19 største danske institutionelle investorer, herunder de 9 største investeringsforeninger, som samlet står for 94,5 pct. af markedsandelene for investeringsforeninger i Danmark. Livs forsikrings- og pensionsselskaber samt firmapensionskasser ATP, LD og SP Pengeinstitutter 64 % I det følgende beskrives, hvordan de institutionelle investorer og pengeinstitutter systematisk ekskluderer investeringer i virksomheder, der producerer konventionsomfattede våben. Den samlede danske pensionsformue var i 2012 på mia. kr. Heraf lå ca. 64 pct. hos livsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser, mens pengeinstitutternes andel var ca. 12 pct. De resterende ca. 24 pct. af den samlede pensionsformue lå hos de offentlige investorer i ATP, SP og LD. Alle danske livsforsikrings- og pensionsselskaber har vedtaget politikker, der sikrer, at investorerne ikke støtter virksomheder, der er involveret i produktion af konventionsomfattede våben. Det viser en undersøgelse af pensionsselskabers offentliggjorte politikker gennemført af Forsikring & Pension i september og oktober 2013, se bilag 1. Politikkerne er typisk vedtaget af investorernes bestyrelser og er således forankret i de øverste ledelseslag. Politikkerne håndteres i dagligdagen af de investeringsansvarlige. 9

10 Som en del af politikkerne screenes investorernes porteføljer. Dette sker typisk flere gange årligt. Screeningen resulterer i et overblik over de selskaber, der investeres i og identificerer bl.a. virksomheder, der er involveret i produktion af konventionsomfattede våben, hvorefter sådanne selskaber ekskluderes fra porteføljen. Dermed ekskluderes systematisk konkrete investeringer i virksomheder, der producerer konventionsomfattede våben. Livsforsikrings- og pensionsselskaber offentliggør typisk eksklusionslister på deres hjemmeside eller i forbindelse med årlige rapporteringer om arbejdet med ansvarlige investeringer. Enkelte pensionsselskaber offentliggør ikke løbende eksklusionslister. Det er dog som regel muligt at få dem udleveret på forespørgsel. Forvalterens portefølje bliver som de interne porteføljer screenet, og hvis der identificeres selskaber, som er involveret i produktion af konventionsomfattede våben, indstilles de til eksklusion. Systematisk eksklusion betyder, at der ikke påbegyndes dialog med selskabet, men at det sælges direkte fra, og at der ikke investeres i selskabet fremadrettet. Investeringsforeninger De 9 største investeringsforeninger har alle politikker om screening og eksklusion af virksomheder, der producerer konventionsomfattede våben, se bilag 2. De 9 investeringsforeninger forvalter tilsammen 94,5 % af investeringsforeningernes formue og en samlet formue på mia. kr. Det betyder, at alle de investeringsbeslutninger, der foretages af pensionsselskaber, er omfattet af politikker, screening og systematisk eksklusion. I det omfang pengene forvaltes direkte af enten udenlandske eller danske eksterne forvaltere gøres forvalteren opmærksom på dels politikken og dels eksklusionslisten. De resterende 5,5 pct. (ca. 76 mia. kr.) forvaltes som nævnt af mindre investeringsforeninger. Rådet har ikke undersøgt hvorvidt de resterende 5,5 pct. af formuen også er omfattet af investeringspolitikker mod konventionsomfattede våben. 10

11 3. INVESTERINGER, POLITIKKER, SCREENING OG EKSKLUSION ANSVARLIGE INVESTERINGER OG KONVENTIONSOMFATTEDE VÅBEN Pengeinstitutter De ca. 12 pct. af pensionsmidlerne, der er placeret i pengeinstitutterne kan pr opgøres til i alt 438 mia. kr. Pengeinstitutterne har i deres egenskab af kapitalforvaltere investeringspolitikkerer. Alle de største kapitalforvaltere 5 har investeringspolitikker, som indeholder screening for virksomheder, der er involveret i produktion af konventionsomfattede våben, og ekskluderer sådanne virksomheder. I nogle af pengeinstitutternes pensionsordninger kan kunderne selv disponere, mens andre forvaltes af pengeinstituttet. Ca. 45 pct. (i alt 198 mia. kr.) af pensionspuljer og konti er dog produkter, som forvaltes af pengeinstitutterne, herunder midler, som er placeret i puljeordninger, indeks-, kapitalpensions-, selvpensionerings- og ratepensionskonti, og er derfor omfattet af pengeinstitutternes politikker og dermed screeninger og eksklusion. Endvidere er 80 mia. kr. placeret i kontanter og derfor ikke investeret. Dermed er ca. 63 pct. af pengeinstitutternes investeringer enten omfattet af pengeinstitutternes investeringspolitikker eller placeret i kontanter og dermed slet ikke investeret. De midler som forvaltes af pengeinstituttet, vil være omfattet af pengeinstituttets investeringspolitikker og dermed screening og eksklusion. Der findes ikke præcise opgørelser over, hvor mange midler kunderne selv kan investere. 5 Ifølge oplysninger fra Finansrådet tæller disse formodentlig: Danske Bank, Nordea, Sydbank, Jyske Bank, SEB, Handelsbanken og Nykredit Bank. Jyske Bank har en de facto eksklusion med henvisning til overholdelse af alle konventioner. Spar Nord tilbyder ikke diskretionær porteføljepleje, men kun forvaltningsaftaler, hvor kunden selv træffer investeringsbeslutningen. Spar Nord samarbejder i stedet for med Bank Invest og Value Invest, som har politiker. Det bemærkes, at SEB og Handelsbanken er underlagt svenske regler og er meget store banker. 11

12 3.3. Hvor kan uønskede investeringer af pensionsmidler forekomme? Livsforsikrings- og pensionsselskaber Skønt 100 pct. af livsforsikrings- og pensionsselskaber har politikker og screener for at undgå investeringer i konventionsomfattede våbentyper, så nedsættes tallet derfor skønsmæssigt til over 99 pct. Det skyldes at livsforsikrings- og pensionsselskaber inkluderer internationale indeksfonde og deres investeringsprodukter, som ikke med sikkerhed kan siges at være screenede af de internationale udbydere, og som derfor kan indeholde investeringer i virksomheder, der producerer konventionsomfattede våben. Erfaringen fra branchen, herunder fra PFA Pension og Danica Pension, er, at det er under 5 pct. af dem, der har muligheden, som selv vælger at investere. Midlerne af de resterende 95 pct. er omfattet af pensionsselskabernes forvaltning og dermed investeringspolitikkerne. Pengeinstitutter Kunderne har via pengeinstitutternes netbanker direkte adgang til at handle på diverse fondsbørser. Kunderne har derfor adgang til at investere direkte eller indirekte i virksomheder, der producerer konventionsomfattede våben. Denne mulighed er til stede, idet der på markedet eksisterer internationale fonde og produkter, der ikke kan reguleres regionalt i det enkelte land. Danske livsforsikrings- og pensionsselskaber har investeringsplatforme, som giver kunderne mulighed for selv at investere. Her tilbydes en række udvalgte fonde og herunder typisk også internationale fonde og indeks, der ikke kan påvirkes af en enkelt investor, og som kan indeholde producenter af konventionsomfattede våben. For pensionsmidlerne i pengeinstitutterne er der en lignende meget lille del, som kunden selv kan investere. Også her har en del af kunderne overladt selve forvaltningen af pensionsmidler til pengeinstituttet, hvor disse også er underlagt pengeinstituttets investeringspolitikker og screening af selskaberne. Der findes dog ikke tal for, hvor meget det drejer sig om. Det er ikke muligt at opgøre denne mulighed for eksponering i tal, som dog ligger på under 1 pct. af pensionsformuen. Det er afhængigt af den konkrete ordning om kunden har mulighed for at foretage egne investeringsbeslutninger, og oftest vil kun en mindre andel af kundens midler kunne placeres af kunden selv. 12

13 3. INVESTERINGER, POLITIKKER, SCREENING OG EKSKLUSION ANSVARLIGE INVESTERINGER OG KONVENTIONSOMFATTEDE VÅBEN 3.4. Konklusion Undersøgelsen viser, at langt størstedelen af de finansielle aktiver enten forvaltes af aktører, der har politikker for ansvarlige investeringer eller af aktører, der er folkeretssubjekter, hvorfor konventionerne gælder direkte, dvs. offentlige investorer såsom stat og kommuner. Dermed kan det konstateres, at over 90 pct. af investeringerne hos institutionelle investorer er omfattet af poltikker for ansvarlige investeringer, hvor der screenes for virksomheder, der producerer konventionsomfattede våben, og hvor der sker en systematisk eksklusion af sådanne virksomheder eller er direkte omfattet af konventionerne. Det er ca. 80 pct. af de danske institutionelle investorers samlede investeringer som forvaltes af livsforsikrings- og pensionsselskaber (3597 mia. kr.), Nationalbanken (627 mia. kr.) og offentlige investorer (1133 mia. kr.). De resterende ca. 20 pct. af de institutionelles investeringer forvaltes af investeringsforeninger. Heraf er minimum 94,5 pct. af formuen omfattet af investeringsforeningerne politikker (1.263 mia. kr.). De resterende 5,5 pct. (ca. 76 mia. kr.) af formuen forvaltes af mindre investeringsforeninger, som rådet ikke har undersøgt. Undersøgelsen viser, at aktiver for ca mia. kr. hos pensionsinstitutter og investeringsforeninger er omfattet af politikker mod investeringer i konventionsomfattede våben eller - for Nationalbankens og offentlige investorers (stat og kommuners) vedkommende - er direkte omfattet af konventionerne. Der er dog områder, som ikke er undersøgt. Formuen hos pengeinstitutterne kan ikke indgå uden videre, da der i opgørelser ikke sondres mellem, om pengeinstitutterne fungerer som investorer eller formidlere (af midler, som allerede indgår i de andre formuegrupper). Pengeinstitutterne er først og fremmest formidlere og kun i begrænset omfang institutionelle investorer og det primært for så vidt angår de pensionsordninger, pengeinstitutterne udbyder. Med hensyn til pensionsmidlerne i pensionsselskaberne kan det slås fast, at over 99 pct. er omfattet af investeringspolitikker, der omfatter producenter af konventionsomfattede våben, og dermed omfattet af screeninger og systematisk eksklusion. 13

14 Fig. 2: Ansvarlige investeringer i institutionelle investorer 6 Nationalbanken Offentlige investorer (stat og kommuner) Direkte bundet af konventioner de facto forbud Direkte bundet af konventioner de facto forbud 80,6 pct. af danske finansielle aktiver forvaltes af aktører, som har fuldt dækkende politikker, eller som er bundet direkte af forbud i konventionerne Livsforsikrings- og pensionsselskaber Alle har SRI-politikker for konventionsomfattende våben ATP, LD og SP Investeringsforeninger Alle har politikker for konventionsomfattende våben De 9 største dækker 94,5 pct. af markedet og har politikker 19,4 pct. af aktiverne forvaltes af aktører, hvor de største er undersøgt. 94,5 pct. af disse aktiver forvaltes af aktører med politikker. De resterende 5,5 pct. kan være forvaltet af foreninger med politikker det er ikke undersøgt. 14

15 3. INVESTERINGER, POLITIKKER, SCREENING OG EKSKLUSION ANSVARLIGE INVESTERINGER OG KONVENTIONSOMFATTEDE VÅBEN I denne forbindelse skal det nævnes, at rådet ikke har set nærmere på indhold af investeringspolitikkerne og procedurer for eksklusion. Det kan dog konstateres, at der er væsentlige forskelle i virksomheders politikker og politikkernes administration, herunder mht. offentliggørelse af eksklusionslister, eksklusion af visse investeringsprodukter eller tilladelse af privatpersoners investeringer, der ikke indgår i de institutionelle investorernes screenede produkter. Endelig har nogle institutionelle investorer investeringspolitikker som omfatter alt finansiel aktivitet, herunder også f.eks. lån, og andre ikke 7. Samtidig kan rådet dog konstatere, at der er en - om end begrænset - mulighed for at der foretages investeringer i virksomheder, der producerer konventionsomfattede våben. Dette er især tilfældet når privatpersoner selv investerer penge i udenlandske fonde, som falder udenfor screeningen hos de danske finansielle aktører, enten via en pensionsordning eller via en privat pensionsformue i et pengeinstitut. Rådet har desuden ikke haft mulighed for at undersøge andre kilder til finansiering af producenter af konventionsomfattede våben i form af f.eks. lån og kreditter. 6 Rådet foreligger ikke en oversigt over antallet af pengeinstitutter, der har politikker, der ekskluderer virksomheder, der producerer konventionsomfattede våben. 7 Worldwide Investment in Cluster Munitions, IKV Pax Christi,

16 4. Kontrol af danske investeringer Finanstilsynet fører tilsyn med om de enkelte investeringer overholder den pågældende virksomheds investeringspolitik og retningslinjerne. Når Finanstilsynet kommer på inspektion, kontrolleres bl.a., om bestyrelsen har udarbejdet den investeringspolitik, det skal ifølge lovgivningen. Desuden kontrollerer Finanstilsynet, om bestyrelsen på grundlag af bl.a. denne politik har givet direktionen skriftlige retningslinjer 8. Konstaterer Finanstilsynet, at der ikke er overensstemmelse mellem politikker, retningslinjer og faktiske investeringer, er sanktion typisk et påbud, f.eks. hvis virksomheden handler på en lovstridig måde, eller en påtale, hvis virksomheden, f.eks. af egen drift, har bragt forholdet i orden. Påbud og påtaler bliver nævnt i den redegørelse om inspektionen, der udarbejdes og offentliggøres efter hver inspektion på Finanstilsynets hjemmeside 9. Finanstilsynet foretager dog ikke en systematisk kontrol af, hvorvidt de enkelte investeringer overholder politikken og retningslinjerne. 8 Kravene fremgår af den såkaldte ledelsesbekendtgørelse, jf. især 5, stk. 1, og 6, stk. 1. Bekendtgørelsen finder I her: https://

17 5. Gældende ret Det følger af Oslo- og af Ottawa-konventionernes enslydende artikel 1, nr. 1c), at de kontraherende stater forpligter sig til aldrig under nogen omstændigheder at: c) Hjælpe, tilskynde eller foranledige andre til at deltage i aktiviteter, der er forbudte for en kontraherende part i denne konvention. Det følger af konventionernes artikel 9, at hver kontraherende stat skal træffe alle passende juridiske, administrative og andre foranstaltninger, herunder fastsættelse af strafferetlige sanktioner for at forhindre og bekæmpe enhver aktivitet, som er forbudt for kontraherende stat i henhold til konventionen. Med hensyn til implementeringen af Oslo-konventionen i dansk ret skønnede man i forbindelse med fremsættelse af beslutningsforslag B60, på baggrund af forelæggelse for Finansministeriet, Forsvarsministeriet og Justitsministeriet, at konventionen kunne opfyldes fra dansk side indenfor rammerne af dansk lovgivning og eksisterende forsvarsplaner, jf. våbenloven og den militære straffelov. I forbindelse med fremsættelse og udvalgsbehandlingen af beslutningsforslag B 60 vurderede regeringen dog, at det ved tiltrædelse af konventionen vil være forbudt for den danske stat, herunder kommunerne, under visse nærmere omstændigheder at investere i virksomheder, der hovedsagligt producerer eller handler med klyngeammunition 10. Det kan ikke udelukkes, at Oslo-konventionen og Ottawa-konventionens artikel 1, nr. 1c) under visse nærmere omstændigheder og afhængig af sagens konkrete forhold er til hinder for, at offentlige myndigheder kan investere i eller handle med bestemte virksomheder, der producerer konventionsomfattede våben. Det har hidtil været vurderingen, at der af konventionerne ikke følger nogen forpligtelse til at indføre et forbud for private mod investeringer i bestemte virksomheder i national lovgivning. Rådet er ikke bekendt med yderligere fortolkninger af konventionsforpligtelserne eller konkretisering af under hvilke nærmere omstændigheder, det er forbudt for den danske stat, herunder for kommunerne, at investere i virksomheder, der hovedsagligt producerer eller handler med klyngeammunition. 10 Jf. Forsvarsudvalget , B 60, bilag 2 17

18 6. Investeringsforbud i andre lande Pr. december 2013 er der i alt 9 lande i verden, som har valgt at indføre national lovgivning, der i større eller mindre omfang forbyder investeringer i virksomheder, der er involveret i produktion af eller handel med klyngeammunition og/eller anti-personel miner. Nedenstående tabel giver en oversigt over hovedelementerne i disse landes investeringsforbud med hensyn til hvilken våben og hvilke investeringer forbuddet gælder. Belgien I Belgien har der siden 2007 eksisteret et forbud mod enhver form for finansiering af eller finansiel støtte til virksomheder, der er involveret i produktion og / eller udvikling af klyngeammunition samt anti-personel miner 11. Forbuddet kom uden særlig forudgående offentlig debat i Belgien, men skal ifølge Erhvervsstyrelsens interview med centrale beslutningstagere i Belgien ses på baggrund af, at Belgien var det første land i verden til at forbyde anti-personel miner i den nationale våbenlovgivning ( Wapen wet ). Kravet om et forbud var primært fremført af eksperter og NGO er, og hensigten var at understrege det generelle princip om at udrydde de pågældende våbentyper 12. I forbindelse med vedtagelsen af loven i det belgiske parlament var det meningen, at loven skulle ledsages af en sortliste med navngivne virksomheder, som det i henhold til loven ikke ville være tilladt at investere i. Den belgiske regeringen har endnu ikke udarbejdet listen med virksomheder, som der ikke må investeres i. Det er ifølge Justitsministeriet og Økonomiministeriet i Belgien tvivlsomt, om listen vil blive udarbejdet. Loven vil muligvis blive ændret, således, at den ikke længere skal udpege, hvilke virksomheder, der ikke må investeres i med en sortliste 13. Loven angiver ikke udtrykkeligt, hvem investerings- / finansieringsforbuddet gælder for. Det indgår dog i den belgiske våbenlov og det antages, at det derfor som loven i øvrigt gælder for enhver person såvel som finansielle institutioner. overtrædelser af forbuddet sanktioneres med fængsel fra 1 måned til 5 år og bøder fra Euro. 11 Artikel 8 i Lov om forbud mod finansiering af produktion, anvendelse og besiddelse af anti-personel miner og klyngeammunition. (Original titel: Wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens). (Kaldet Wapenwet ). Bemærk, at loven også omfatter virksomheder involveret i produktion af anti-personel miner (disse er omfattet af Ottowa-konventionen). 12 Erhvervsstyrelsens interview med Dirk Van der Maelen og Hugo Brauwers i Bruxelles den 25. november Dirk Van der Maelen var blandt de oprindelige forslagsstillere til det belgiske forbud. 13 Interview med Filip Ide i Justitsministeriet (FOD Justitie) og Hugo Brauwers og Dirk Van der Maelen i Økonomiministeriet (FOD Economie) den 25. november 2013 i Bruxelles.. 18

19 Tabel 1: Investeringsforbud i andre lande Land Forbud mod investeringer / finansiering - hovedelementer Dato for forbud Sortliste Belgien Klyngeammunition og anti-personel miner: Forbud mod enhver finansiering i form af kreditter, bank garantier eller egen erhvervelse af finansielle instrumenter (aktier og obligationer) udstedt af de virksomheder involveret i produktion mv. af de ulovlige våben. Marts 2007 Nej Loven foreskriver en liste, men ingen er udarbejdet Holland Klyngeammunition: Forbud mod direkte og påviselige investeringer i form af finansielle instrumenter (aktier og obligationer), lån til eller ikke-omsættelige kapitalandele i virksomheder, der er involveret i produktion, udvikling mv. af klyngeammunition. Januar 2013 Nej Brancheorganisationer har udarbejdet en fælles indikativ liste Irland Klyngeammunition og anti-personel miner: Forbud mod investering af offentlige midler (public money) i virksomheder, der producerer mv. klyngeammunition og anti-personel miner. Investeringer omfatter aktier, virksomhedsobligationer ligesom kollektive investeringer / investeringsprodukter skal undgås, hvis ikke investering i investering producenter af de ulovlige våben kan undgås. December 2008 Nej Italien Klyngeammunition: Forbud mod finansiering af / finansiel assistance (direkte eller indirekte) til produktion eller udvikling af klyngeammunition. Loven specificerer ikke om forbuddet kun gælder selve produktionen eller producenten som sådan. Loven definerer heller ikke finansiel assistance. Juli 2011 Nej Liechtenstein Forbudt krigsmateriel herunder klyngeammunition: (Schweizisk lov gælder tilsvarende): Forbud for enhver person mod direkte finansiering i form af direkte kreditter, lån, gaver eller sammenlignelige finansielle fordele med henblik på at dække omkostninger ved produktion ved udvikling, produktion eller erhvervelse af ulovlige våben. Indirekte finansiering (som omgåelse) i form af deltagelse i virksomheder, erhvervelse af gældsbeviser eller andre investeringsprodukter er tilsvarende forbudt. September 2013 Nej Luxemburg Klyngeammunition: Det er forbudt for enhver person eller virksomhed bevidst at finansiere klyngeammunition. Loven definerer ikke finansiering. Der skelnes ikke mellem direkte og indirekte finansiering. I stedet gælder forbuddet bevidst finansiering. Maj 2009 Nej New Zealand Klyngeammunition: Det er forbudt for enhver borger eller bosiddende i New Zealand samt en virksomhed eller virksomhedsenhed at investere i eller stille midler (funds) til rådighed vidende om, at disse vil blive anvendt til udvikling eller produktion af klyngeammunition. Midler defineres som aktiver af enhver art: Materielle, immaterielle, flytbare, ikke-flytbare uanset, hvordan de er erhvervede. Det gælder f.eks.: bankkreditter, rejsechecks, bank checks, pengebestillinger (money orders), aktier, sikkerhedsstillelse (securities), obligationer, anvisninger og gældsbreve. December 2009 Nej Samoa Klyngeammunition: Det er forbudt for en person (a person) at investere midler (funds) med den hensigt, eller viden om, at disse bruges til udvikling eller produktion af klyngeammunition. Investeringer omfatter: Ethvert aktiv, materielle, immaterielle, flytbare, ikke-flytbare uanset, hvordan de er erhvervede. April 2012 Nej Schweiz Forbudt krigsmateriel herunder klyngeammunition: Forbud for enhver person mod direkte finansiering i form af direkte kreditter, lån, gaver eller sammenlignelige finansielle fordele med henblik på at dække omkostninger ved produktion ved udvikling, produktion eller erhvervelse af ulovlige våben. Indirekte finansiering (som omgåelse) i form af deltagelse i virksomheder, erhvervelse af gældsbeviser eller andre investeringsprodukter er tilsvarende forbudt. Januar 2013 Nej 19

Referat 6. rådsmøde, den 5. februar 2014 Kl. 9.00-12.00

Referat 6. rådsmøde, den 5. februar 2014 Kl. 9.00-12.00 Referat 6. rådsmøde, den 5. februar 2014 Kl. 9.00-12.00 25. mats 2014 Sted: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø 2. Præsentation af Mæglings- og klageinstitutionens

Læs mere

Politik for ansvarlige investeringer

Politik for ansvarlige investeringer Politik for ansvarlige investeringer Industriens Pensions målsætning er at sikre det størst mulige langsigtede reale afkast efter omkostninger under hensyntagen til investeringsrisikoen. Ved at investere

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 24. april 2015 Nyhedsbrev Capital Markets Nye regler vedrørende finansiel rapportering, storaktionærflagning og offentliggørelse af sanktioner Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget et lovforslag

Læs mere

Krystalkuglen. Gæt et afkast

Krystalkuglen. Gæt et afkast Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 3 - Maj 2010 Gæt et afkast Hvis du vil vide, hvordan din pension investeres, når du vælger en ordning i et pengeinstitut eller pensionsselskab, som står for forvaltningen

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Juni 2015

FAIF nyhedsservice. Juni 2015 FAIF nyhedsservice Juni 2015 Indledende I dette nyhedsbrev sættes der fokus på de regler der gælder, når en fond (AIF) foretager nye investeringer, herunder kravet om obligatorisk due diligence, opbevaring

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014 MIRANOVA ANALYSE Udgivet 4. juni 2014 Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet Når omkostningerne æder dit afkast Lige nu tales der meget om de lave renter på obligationer,

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år 18. maj 2015 Performance i danske aktiefonde de seneste tre år Denne analyse ser på performance i danske aktiefonde over de seneste tre år. Vi har undersøgt afkast og performance på i alt 172 danske aktiebaserede

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlige investeringer

Retningslinjer for ansvarlige investeringer Retningslinjer for ansvarlige investeringer Industriens Pensions politik for ansvarlige investeringer er baseret på Vejledning om ansvarlige investeringer, som er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen. Vejledningen

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

FAIF nyhedsservice. September 2014

FAIF nyhedsservice. September 2014 FAIF nyhedsservice September 2014 Fokus på lukkede fonde, delegationsaftaler samt de (forventede) kommende ændringer til FAIF-loven I dette nyhedsbrev sætter vi først og fremmest fokus på lukkede fonde,

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser

Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser takker for muligheden for at komme med bemærkninger til Finanstilsynets oplæg

Læs mere

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 EMNE: FINANSIEL STYRINGSPOLITIK FOR CTR, revideret 23-09-2014 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK Udarbejdet den 15. oktober 2010 Revideret

Læs mere

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2014

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2014 Sydbanks redegørelse om 1 Forord Ansvarlighed i dagligdagen og solid forretningsdrift går hånd i hånd. Sydbank forholder sig således til de internationale retningslinjer, der gælder for samfundsansvar,

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Maj 2014

FAIF nyhedsservice. Maj 2014 FAIF nyhedsservice Maj 2014 Fokus på markedsføring, den seneste udvikling og udarbejdelse af FAIF-ansøgning I dette nyhedsbrev sætter vi i lyset af de seneste lovændringer fokus på reglerne om markedsføring

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Maj 2015

FAIF nyhedsservice. Maj 2015 FAIF nyhedsservice Maj 2015 Indledende I dette nyhedsbrev sættes der fokus på de forskelligartede tiltag og udviklinger i praksis m.v., der har fundet sted i starten af 2015. Dette omfatter bl.a. følgende:

Læs mere

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF)

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) FAIF-reglerne og fortolkningen af dem 14. maj 2014 Johanne Daugaard Risbjerg, Vicekontorchef Kontor for Kollektive Investeringer Implementeringen

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer

Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer Finanstilsynet Mikkel Chislett Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer Vi har modtaget Finanstilsynet udkast til bekendtgørelser om henholdsvis investorbeskyttelse

Læs mere

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat 19. juli 2001 Indledning Projektet har indsamlet materiale fra 7 danske investeringsforeninger bestående af dels offentligt tilgængeligt materiale, dels fortrolige

Læs mere

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter kvalitet og sikkerhed StockRate

Læs mere

Investering i Andelskassen

Investering i Andelskassen Investering Investering i Andelskassen Investeringsrådgivning 1 Investeringsrådgivning Funktionerne på fondsområdet er samlet ét sted Andelskassen har samlet alle funktioner, der er relateret til fondsområdet,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 186 Offentligt Udkast til lovforslag Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten

Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten September 2014 /Vibsyl Sag Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten I Danmark har små og mellemstore virksomheder siden 2006 kunnet fravælge lovpligtig

Læs mere

Nyheder inden for selskabsretten. v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015

Nyheder inden for selskabsretten. v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015 Nyheder inden for selskabsretten v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015 2 1. januar 2014 På baggrund af den forudsatte 2 års-revision af SEL: Nedsættelse af kapitalkrav for ApS fra kr. 80.000 til kr. 50.000

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed (Det Systemiske Risikoråd) 1 I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, som ændret ved 2 i lov nr. 512 af 16.

Læs mere

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum Nr. 1 16. juli 2014 Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum (Vejledning til bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder) 1. Indledning 1.1. Kunngerð nr. 1 frá 16.

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER - GODT MOD ALT? Ved partner Morten Krogsgaard

VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER - GODT MOD ALT? Ved partner Morten Krogsgaard VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER - GODT MOD ALT? Ved partner Morten Krogsgaard LIGE NU LIGE NU LIGE NU LIGE NU LIGE NU LIGE NU KREDITKLEMME? Kilde: Nykredit DET FINANSIELLE MARKED HVAD ER UDFORDRINGEN Penge Formidl.

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Enhver investor i foreningen

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Vedtagne love i 2. kvartal 2007

Vedtagne love i 2. kvartal 2007 Vedtagne love i 2. kvartal 2007 I 2. kvartal 2007 er der vedtaget fire love på Finanstilsynets område: Lov nr. 397 af 30. april 2007 Lov om ændring af lov om investeringsforeninger og specialforeninger

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

PRISER INVESTERING. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06.

PRISER INVESTERING. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06.2014/SIDE 1 DEPOTADMINISTRATION DEPOTADMINISTRATION PRIS BEMÆRKNINGER Obligationer registreret

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Dagsordenens punkt 4: Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægtens formålsbestemmelse

Dagsordenens punkt 4: Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægtens formålsbestemmelse Generalforsamling Bilag til dagsordenens punkt 4 og 5. Her kan du se de uforkortede forslag fra bestyrelsen til Pensionskassens for Jordbrugsakademikere & Dyrlægers generalforsamling 29. april 2013. Dagsordenens

Læs mere

Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860.

Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860. HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORORDNING OM EUROPÆISKE VENTUREFONDE 1. INTRODUKTION Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860. Forslaget

Læs mere

Maj Invest Equity A/S

Maj Invest Equity A/S Maj Invest Equity A/S 27. marts 2015 MS/MAS Lønpolitik med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og pensionspolitik 1. Baggrund Denne lønpolitik er udarbejdet

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver?

1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver? Investeringsrådgivere 1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver? Efter 343 a, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal virksomheder, der udøver investeringsrådgivning

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer Danmarks Skibskredit Att.: Daniel Wodstrup Christiansen DWC@skibskredit.dk Sagsnr. 2014-6928 Doknr. 86956 Dato 03-02-2015 Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Læs mere

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V.

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V. Erhvervsstyrelsen carsor@erst.dk miasim@erst.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 M O B I L + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 C P H

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende Value Bonds 2018 Udbyttebetalende - En afdeling med aftagende risiko indtil 2018 Januar 2015 Valuevejen.dk Value Bonds 2 Ι Sparinvest Rating og sikkerhed med eksempler på virksomhed og land Investment

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Ny regulering af forvaltere af alternative investeringsforeninger

Ny regulering af forvaltere af alternative investeringsforeninger November 2010 Nyhedsbrev Corporate / M&A Ny regulering af forvaltere af alternative investeringsforeninger Indledning Europa-Parlamentet har den 11. november 2010 vedtaget et direktiv (2009/0064(COD))

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt Talepapir til samråd i ERU den 24. juni 2009 om salg og markedsføring af garantiobligationer 19. juni 2009 Ubp/FT Spørgsmål AC. Af Børsen den

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier Lovafdelingen Dato: 11. marts 2014 Kontor: Lovkvalitetskontoret Sagsbeh: Katrine Busch Sagsnr.: 2011-750-0013 Dok.: 1109053 Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Læs mere

Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager

Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 36 Offentligt (Oversættelse) Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager Kongeriget Danmarks

Læs mere

Februar 2014 Finansiel styringspolitik

Februar 2014 Finansiel styringspolitik Februar 2014 Finansiel styringspolitik Finansiel styringspolitik HAB Indholdsfortegnelse 1. Formål 1 1.1. Identifikation 1 1.2. Ikrafttrædelse 1 1.3. Retningslinjer 1 2. Intern bemyndigelse 2 2.1. Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0462 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0462 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0462 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. august 2013 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske langsigtede

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2012 (J.nr. 2012-0031859) Udøvede

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Bestyrelsen og direktionen for PFA Pension Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 21. april 2015 Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Indledning I Økonomisk Ugebrev nr. 34 2014 fremgik

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat EU BANKUNION: Godt eller skidt for dansk økonomi? Medlemskab af EU s bankunion risikerer

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

Børsselskabernes løbende oplysningspligt

Børsselskabernes løbende oplysningspligt Børsselskabernes løbende oplysningspligt - status og overblik Foredrag for DIRF den 16. marts 2009 v/ David Moalem, advokat, Ph.D. Partner - Leder af Kapitalmarkedsgruppen Kort om David Moalem Highlights

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

1. INDLEDNING 2. RÅDETS HIDTIDIGE ARBEJDE

1. INDLEDNING 2. RÅDETS HIDTIDIGE ARBEJDE 0 1 1. INDLEDNING Nationalbanken nedsatte i 2012 et betalingsråd i Danmark, der skal danne ramme for det fremtidige samarbejde om borgeres og virksomheders betalinger, også kaldet detailbetalinger. Formålet

Læs mere