Anbefalinger ANSVARLIGE INVESTERINGER OG KONVENTIONS- OMFATTEDE VÅBEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anbefalinger ANSVARLIGE INVESTERINGER OG KONVENTIONS- OMFATTEDE VÅBEN"

Transkript

1 Anbefalinger ANSVARLIGE INVESTERINGER OG KONVENTIONS- OMFATTEDE VÅBEN

2 5. UDFORDRINGER OG DILEMMAER SEKRETARIAT: Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø Tlf: Mail: raadetforsamfundsansvar.dk Marts

3 Indhold 1 Baggrund og formål Resumé Investeringer, politikker, screening og eksklusion Undersøgelsens omfang Pensionsområdet Hvor kan uønskede investeringer af pensionsmidler forekomme? Konklusion Kontrol af danske investeringer Gældende ret Investeringsforbud i andre lande Eksempler fra andre lande med konventionsfortolkninger Krav til et evt. investeringsforbud Skal der indføres et investeringsforbud i Danmark? Rådets anbefalinger for området Bilag 1 SRI-politikker medlemmer af Forsikring & Pension Bilag 2 Opgørelse over de 19 største institutionelle investorer...44 Bilag 3 Opgørelse over danske finansielle aktiver

4 1. BAGGRUND OG FORMÅL 4

5 1. Baggrund og formål Klyngeammunition og anti-personel miner tilhører en særlig kategori af våben, der er omfattet af internationale konventioner, der forbyder disse våben: Oslo-konventionen 1 og Ottawa-konventionen 2. Danmark har tiltrådt begge konventioner 3. Med henvisning til Danmarks tilslutning til Oslo-konventionen fremsatte SF i 2009 et beslutningsforslag (B 173) om et generelt forbud for alle investorer (offentlige og private) mod investeringer i virksomheder, der er involverede i produktion af eller handel med klyngeammunition og anti-personel miner. Derudover er der i flere omgange kommet opfordringer fra NGO er (senest fra Folkekirkens Nødhjælp og Danmark mod landminer) til, at Danmark indfører et generelt forbud mod investeringer i virksomheder, der er involverede i produktion og udvikling af klyngeammunition. Formålet med rådets anbefalinger er at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for regeringen med henblik på evt. initiativer for at modvirke, at danske investeringer bidrager til produktion af konventionsomfattede våben, herunder hvordan et evt. investeringsforbud bedst kan udformes. På baggrund heraf og set i lyset af indførelse af konkrete investeringsforbud i f.eks. Belgien og Holland tilkendegav den tidligere erhvervs- og vækstminister, Annette Vilhelmsen, jf. pressemeddelelse den 27. maj 2013, at hun ønskede et forbud mod investeringer i virksomheder, der producerer konventionsomfattede våben. Samtidig har ministeren med brev fra den 27. maj 2013 bedt Rådet for Samfundsansvar om at se på spørgsmålet om, hvordan man bedst modvirker, at danske investeringer bidrager til produktion af konventionsomfattede våben, herunder hvordan et muligt forbud bedst kan udformes The Convention on Cluster Munitions. CCM/77, 30. May (Oslo-konventionen). Dansk oversættelse af konventionsteksten fremgår af Beslutningsforslag nr. B 60, Folketinget I den offentlige debat anvendes ofte betegnelsen klyngevåben eller klyngebomber. Jf. konventionen er den korrekte betegnelse imidlertid klyngeammunition. Denne betegnelse anvendes derfor konsekvent i disse anbefalinger, med mindre der er tale om direkte citater. Ottawa-konventionen (også kaldet Mine Ban Treaty) er undertegnet af Danmark i Den officielle titel er: Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction. Vedrørende Oslokonventionen: Folketingsbeslutning B 60, fremsat den 19. november Konventionen blev ratificeret i

6 2. Resumé Rådet har påtaget sig opgaven med at belyse spørgsmålet om, hvordan man bedst modvirker, at danske investeringer bidrager til produktion af konventionsomfattede våben, herunder hvordan et muligt investeringsforbud bedst kan udformes. Som led i dette arbejde har rådet søgt at belyse omfanget af de danske investeringer i dette felt, se afsnit 3. En fuldstændig kortlægning af samtlige danske investeringer er ikke mulig. Det kan dog konstateres, at over 90 pct. af investeringerne hos institutionelle investorer er omfattet af politikker for ansvarlige investeringer, hvor der screenes for virksomheder, der producerer konventionsomfattede våben, og hvor der sker en systematisk eksklusion af sådanne virksomheder, eller er direkte omfattet af konventionerne. Med hensyn til pensionsmidlerne, der forvaltes af livsforsikrings- og pensionsselskaber, er over 99 pct. omfattet af politikker mod investeringer i konventionsomfattede våben og omfattet af screeninger og systematisk eksklusion. I afsnit 4 beskrives kontrollen af danske investeringer. Finanstilsynet kontrollerer bl.a., om der er udarbejdet en investeringspolitik, og om bestyrelsen har givet direktionen skriftlige retningslinjer. Finanstilsynet foretager dog ikke en systematisk kontrol af, hvorvidt de enkelte investeringer overholder politikken og retningslinjerne. Gældende ret i henhold til konventionsforpligtelserne fremgår af afsnit 5. Det vurderes, at konventionsforpligtelserne allerede er opfyldte i kraft af våbenloven og den militære straffelov. Derudover har rådet indsamlet erfaringer fra andre lande. Der er indsamlet erfaringer fra både lande, som har indført et investeringsforbud og lande, der har fremsat konventionsfortolkende udtalelser (interpretative statements) vedr. investeringer, se afsnit 6 og 7. Ønsker regeringen at indføre et investeringsforbud, findes rådets anbefalinger til, hvordan et evt. forbud bedst kan udformes og afgrænses i afsnit 8. I kapitel 9 findes argumenter for og imod en indførelse af et investeringsforbud i Danmark. Rådets undersøgelse indikerer, at langt hovedparten af de danske investeringer er dækket af investeringspolitikker og dermed indgår i systematiske screeninger, der ekskluderer virksomheder, der producerer konventionsomfattede våben. Konventionerne synes at have haft en stærk selvregulerende effekt hos danske institutionelle investorer. I lyset heraf samt bl.a. i lyset af erfaringerne med indførelsen af investeringsforbud i andre lande anbefaler et flertal i rådet, at der ikke indføres et investeringsforbud i Danmark. 6

7 Rådets anbefalinger til hvordan man bedst modvirker, at danske investeringer bidrager til produktion af konventionsomfattede våben fremgår af afsnit 10. Et flertal i rådet mener, at Danmarks bidrag til at styrke indsatsen for at bekæmpe produktion af konventionsomfattede våben bør fremmes bl.a. ved: en tydeliggørelse af årsregnskabslovens rapporteringskrav målrettet den finansielle sektor. at Danmark øger sit bidrag til den internationale normdannelse ved at tydeliggøre den danske fortolkning af konventionsforpligtelserne med hensyn til finansielle transaktioner, således at Danmark indgår i gruppen af lande med såkaldte interpretative statements, der fremhæves i nogle internationale undersøgelser af omfanget af investeringer i konventionsomfattede våben. 92-gruppen peger på de problemer der er ved at sikre tilstrækkelig screening og systematisk eksklusion ad frivillighedens vej, og mener ikke, at der i rådets analyse er tilstrækkelig dokumentation til at konkludere, at danske investeringer holdes effektivt væk fra ulovlig våbenproduktion. 92-gruppen peger også på fordelene ved, at Danmark gennem et investeringsforbud på området vil bidrage til at styrke den internationale normdannelse om, at fremtidig produktion af konventionsomfattede våben hurtigst muligt må standses. 92-gruppen mener at der bør indføres et investeringsforbud, og at det bør omfatte både investeringer i aktier og obligationer og finansiering i form lån og kreditter. 92-gruppen mener dog, at ovennævnte tiltag er positive men utilstrækkelige i forhold til at sikre, at danske investeringer i konventionsomfattede våben ikke finder sted. 7

8 3. Investeringer, politikker, screening og eksklusion 3.1. Undersøgelsens omfang Der findes ikke en entydig opgørelse over de samlede danske investeringer. Der findes alene opgørelser for de enkelte aktører, som ikke blot kan lægges sammen, idet store formuer ellers ville indgå flere gange. Derfor er udgangspunktet for denne undersøgelse de institutionelle investorers forvaltede formuer. De danske institutionelle investorer investerer formuer på ca mia. kr. Fig. 1: Institutionelle investorers investeringsformue 4 Som institutionelle investorer forstås i denne sammenhæng: livsforsikrings- og pensionsselskaber, ATP, SP samt LD, investeringsforeninger, offentlige investorer og Nationalbanken samt pengeinstitutter med den del af deres aktiviteter, hvor pengeinstitutterne agerer som kapitalforvalter og håndhæver i den forbindelse investorernes investeringspolitikker. Undersøgelsen omfatter ikke de offentlige investorer, der er folkeretssubjekter, hvorfor konventionerne gælder direkte i det omfang konventionerne indebærer et investeringsforbud Pensions og forsikringsselskaber, ATP, LD og SP Investeringsforeninger Offentlig forvaltning (stat og kommuner) Nationalbanken Undersøgelsen kortlægger dog med stor sandsynlighed størstedelen af danske investeringer og en række af de største institutionelle investorers politikker og praksis. Samtidig er der grupper, der ikke indgår i undersøgelsen. Det gælder privatpersoner, ikke finansielle virksomheders investeringer og private fonde, kapitalformidlere o.l. I det omfang disse grupper investerer via en investeringsforening, vil investeringerne dog typisk være omfattet af en politik for ansvarlige investeringer og dermed screening og eksklusion. 4 Pengeinstitutter indgår i oversigten med den del af deres aktiviteter, hvor pengeinstitutterne agerer som kapitalforvalter og i den forbindelse håndhæver investorernes investeringspolitikker. Tallene stammer fra Nationalbankens opgørelse af danske finansielle aktiver se bilag 3. 8

9 3.2. Pensionsområdet Af de samlede danske investeringer udgør pensionsmidler den største samlede formuegruppe svarende til i alt ca. 50 % af de danske institutionelle investeringer. På pensionsområdet er der følgende aktører livsforsikrings- og pensionsselskaber, herunder pensionskasser, ATP, SP og LD samt investeringsforeninger, og pengeinstitutter. Fig. 3: Pensionsformue og forvaltere ialt mia. kr. 12 % 24 % Alle livsforsikrings- og pensionsselskaber har politikker for ansvarlige investeringer, der ekskluderer virksomheder, der producerer konventionsomfattede våben, se bilag 1. Bilag 2 viser desuden, at det også gælder for de 19 største danske institutionelle investorer, herunder de 9 største investeringsforeninger, som samlet står for 94,5 pct. af markedsandelene for investeringsforeninger i Danmark. Livs forsikrings- og pensionsselskaber samt firmapensionskasser ATP, LD og SP Pengeinstitutter 64 % I det følgende beskrives, hvordan de institutionelle investorer og pengeinstitutter systematisk ekskluderer investeringer i virksomheder, der producerer konventionsomfattede våben. Den samlede danske pensionsformue var i 2012 på mia. kr. Heraf lå ca. 64 pct. hos livsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser, mens pengeinstitutternes andel var ca. 12 pct. De resterende ca. 24 pct. af den samlede pensionsformue lå hos de offentlige investorer i ATP, SP og LD. Alle danske livsforsikrings- og pensionsselskaber har vedtaget politikker, der sikrer, at investorerne ikke støtter virksomheder, der er involveret i produktion af konventionsomfattede våben. Det viser en undersøgelse af pensionsselskabers offentliggjorte politikker gennemført af Forsikring & Pension i september og oktober 2013, se bilag 1. Politikkerne er typisk vedtaget af investorernes bestyrelser og er således forankret i de øverste ledelseslag. Politikkerne håndteres i dagligdagen af de investeringsansvarlige. 9

10 Som en del af politikkerne screenes investorernes porteføljer. Dette sker typisk flere gange årligt. Screeningen resulterer i et overblik over de selskaber, der investeres i og identificerer bl.a. virksomheder, der er involveret i produktion af konventionsomfattede våben, hvorefter sådanne selskaber ekskluderes fra porteføljen. Dermed ekskluderes systematisk konkrete investeringer i virksomheder, der producerer konventionsomfattede våben. Livsforsikrings- og pensionsselskaber offentliggør typisk eksklusionslister på deres hjemmeside eller i forbindelse med årlige rapporteringer om arbejdet med ansvarlige investeringer. Enkelte pensionsselskaber offentliggør ikke løbende eksklusionslister. Det er dog som regel muligt at få dem udleveret på forespørgsel. Forvalterens portefølje bliver som de interne porteføljer screenet, og hvis der identificeres selskaber, som er involveret i produktion af konventionsomfattede våben, indstilles de til eksklusion. Systematisk eksklusion betyder, at der ikke påbegyndes dialog med selskabet, men at det sælges direkte fra, og at der ikke investeres i selskabet fremadrettet. Investeringsforeninger De 9 største investeringsforeninger har alle politikker om screening og eksklusion af virksomheder, der producerer konventionsomfattede våben, se bilag 2. De 9 investeringsforeninger forvalter tilsammen 94,5 % af investeringsforeningernes formue og en samlet formue på mia. kr. Det betyder, at alle de investeringsbeslutninger, der foretages af pensionsselskaber, er omfattet af politikker, screening og systematisk eksklusion. I det omfang pengene forvaltes direkte af enten udenlandske eller danske eksterne forvaltere gøres forvalteren opmærksom på dels politikken og dels eksklusionslisten. De resterende 5,5 pct. (ca. 76 mia. kr.) forvaltes som nævnt af mindre investeringsforeninger. Rådet har ikke undersøgt hvorvidt de resterende 5,5 pct. af formuen også er omfattet af investeringspolitikker mod konventionsomfattede våben. 10

11 3. INVESTERINGER, POLITIKKER, SCREENING OG EKSKLUSION ANSVARLIGE INVESTERINGER OG KONVENTIONSOMFATTEDE VÅBEN Pengeinstitutter De ca. 12 pct. af pensionsmidlerne, der er placeret i pengeinstitutterne kan pr opgøres til i alt 438 mia. kr. Pengeinstitutterne har i deres egenskab af kapitalforvaltere investeringspolitikkerer. Alle de største kapitalforvaltere 5 har investeringspolitikker, som indeholder screening for virksomheder, der er involveret i produktion af konventionsomfattede våben, og ekskluderer sådanne virksomheder. I nogle af pengeinstitutternes pensionsordninger kan kunderne selv disponere, mens andre forvaltes af pengeinstituttet. Ca. 45 pct. (i alt 198 mia. kr.) af pensionspuljer og konti er dog produkter, som forvaltes af pengeinstitutterne, herunder midler, som er placeret i puljeordninger, indeks-, kapitalpensions-, selvpensionerings- og ratepensionskonti, og er derfor omfattet af pengeinstitutternes politikker og dermed screeninger og eksklusion. Endvidere er 80 mia. kr. placeret i kontanter og derfor ikke investeret. Dermed er ca. 63 pct. af pengeinstitutternes investeringer enten omfattet af pengeinstitutternes investeringspolitikker eller placeret i kontanter og dermed slet ikke investeret. De midler som forvaltes af pengeinstituttet, vil være omfattet af pengeinstituttets investeringspolitikker og dermed screening og eksklusion. Der findes ikke præcise opgørelser over, hvor mange midler kunderne selv kan investere. 5 Ifølge oplysninger fra Finansrådet tæller disse formodentlig: Danske Bank, Nordea, Sydbank, Jyske Bank, SEB, Handelsbanken og Nykredit Bank. Jyske Bank har en de facto eksklusion med henvisning til overholdelse af alle konventioner. Spar Nord tilbyder ikke diskretionær porteføljepleje, men kun forvaltningsaftaler, hvor kunden selv træffer investeringsbeslutningen. Spar Nord samarbejder i stedet for med Bank Invest og Value Invest, som har politiker. Det bemærkes, at SEB og Handelsbanken er underlagt svenske regler og er meget store banker. 11

12 3.3. Hvor kan uønskede investeringer af pensionsmidler forekomme? Livsforsikrings- og pensionsselskaber Skønt 100 pct. af livsforsikrings- og pensionsselskaber har politikker og screener for at undgå investeringer i konventionsomfattede våbentyper, så nedsættes tallet derfor skønsmæssigt til over 99 pct. Det skyldes at livsforsikrings- og pensionsselskaber inkluderer internationale indeksfonde og deres investeringsprodukter, som ikke med sikkerhed kan siges at være screenede af de internationale udbydere, og som derfor kan indeholde investeringer i virksomheder, der producerer konventionsomfattede våben. Erfaringen fra branchen, herunder fra PFA Pension og Danica Pension, er, at det er under 5 pct. af dem, der har muligheden, som selv vælger at investere. Midlerne af de resterende 95 pct. er omfattet af pensionsselskabernes forvaltning og dermed investeringspolitikkerne. Pengeinstitutter Kunderne har via pengeinstitutternes netbanker direkte adgang til at handle på diverse fondsbørser. Kunderne har derfor adgang til at investere direkte eller indirekte i virksomheder, der producerer konventionsomfattede våben. Denne mulighed er til stede, idet der på markedet eksisterer internationale fonde og produkter, der ikke kan reguleres regionalt i det enkelte land. Danske livsforsikrings- og pensionsselskaber har investeringsplatforme, som giver kunderne mulighed for selv at investere. Her tilbydes en række udvalgte fonde og herunder typisk også internationale fonde og indeks, der ikke kan påvirkes af en enkelt investor, og som kan indeholde producenter af konventionsomfattede våben. For pensionsmidlerne i pengeinstitutterne er der en lignende meget lille del, som kunden selv kan investere. Også her har en del af kunderne overladt selve forvaltningen af pensionsmidler til pengeinstituttet, hvor disse også er underlagt pengeinstituttets investeringspolitikker og screening af selskaberne. Der findes dog ikke tal for, hvor meget det drejer sig om. Det er ikke muligt at opgøre denne mulighed for eksponering i tal, som dog ligger på under 1 pct. af pensionsformuen. Det er afhængigt af den konkrete ordning om kunden har mulighed for at foretage egne investeringsbeslutninger, og oftest vil kun en mindre andel af kundens midler kunne placeres af kunden selv. 12

13 3. INVESTERINGER, POLITIKKER, SCREENING OG EKSKLUSION ANSVARLIGE INVESTERINGER OG KONVENTIONSOMFATTEDE VÅBEN 3.4. Konklusion Undersøgelsen viser, at langt størstedelen af de finansielle aktiver enten forvaltes af aktører, der har politikker for ansvarlige investeringer eller af aktører, der er folkeretssubjekter, hvorfor konventionerne gælder direkte, dvs. offentlige investorer såsom stat og kommuner. Dermed kan det konstateres, at over 90 pct. af investeringerne hos institutionelle investorer er omfattet af poltikker for ansvarlige investeringer, hvor der screenes for virksomheder, der producerer konventionsomfattede våben, og hvor der sker en systematisk eksklusion af sådanne virksomheder eller er direkte omfattet af konventionerne. Det er ca. 80 pct. af de danske institutionelle investorers samlede investeringer som forvaltes af livsforsikrings- og pensionsselskaber (3597 mia. kr.), Nationalbanken (627 mia. kr.) og offentlige investorer (1133 mia. kr.). De resterende ca. 20 pct. af de institutionelles investeringer forvaltes af investeringsforeninger. Heraf er minimum 94,5 pct. af formuen omfattet af investeringsforeningerne politikker (1.263 mia. kr.). De resterende 5,5 pct. (ca. 76 mia. kr.) af formuen forvaltes af mindre investeringsforeninger, som rådet ikke har undersøgt. Undersøgelsen viser, at aktiver for ca mia. kr. hos pensionsinstitutter og investeringsforeninger er omfattet af politikker mod investeringer i konventionsomfattede våben eller - for Nationalbankens og offentlige investorers (stat og kommuners) vedkommende - er direkte omfattet af konventionerne. Der er dog områder, som ikke er undersøgt. Formuen hos pengeinstitutterne kan ikke indgå uden videre, da der i opgørelser ikke sondres mellem, om pengeinstitutterne fungerer som investorer eller formidlere (af midler, som allerede indgår i de andre formuegrupper). Pengeinstitutterne er først og fremmest formidlere og kun i begrænset omfang institutionelle investorer og det primært for så vidt angår de pensionsordninger, pengeinstitutterne udbyder. Med hensyn til pensionsmidlerne i pensionsselskaberne kan det slås fast, at over 99 pct. er omfattet af investeringspolitikker, der omfatter producenter af konventionsomfattede våben, og dermed omfattet af screeninger og systematisk eksklusion. 13

14 Fig. 2: Ansvarlige investeringer i institutionelle investorer 6 Nationalbanken Offentlige investorer (stat og kommuner) Direkte bundet af konventioner de facto forbud Direkte bundet af konventioner de facto forbud 80,6 pct. af danske finansielle aktiver forvaltes af aktører, som har fuldt dækkende politikker, eller som er bundet direkte af forbud i konventionerne Livsforsikrings- og pensionsselskaber Alle har SRI-politikker for konventionsomfattende våben ATP, LD og SP Investeringsforeninger Alle har politikker for konventionsomfattende våben De 9 største dækker 94,5 pct. af markedet og har politikker 19,4 pct. af aktiverne forvaltes af aktører, hvor de største er undersøgt. 94,5 pct. af disse aktiver forvaltes af aktører med politikker. De resterende 5,5 pct. kan være forvaltet af foreninger med politikker det er ikke undersøgt. 14

15 3. INVESTERINGER, POLITIKKER, SCREENING OG EKSKLUSION ANSVARLIGE INVESTERINGER OG KONVENTIONSOMFATTEDE VÅBEN I denne forbindelse skal det nævnes, at rådet ikke har set nærmere på indhold af investeringspolitikkerne og procedurer for eksklusion. Det kan dog konstateres, at der er væsentlige forskelle i virksomheders politikker og politikkernes administration, herunder mht. offentliggørelse af eksklusionslister, eksklusion af visse investeringsprodukter eller tilladelse af privatpersoners investeringer, der ikke indgår i de institutionelle investorernes screenede produkter. Endelig har nogle institutionelle investorer investeringspolitikker som omfatter alt finansiel aktivitet, herunder også f.eks. lån, og andre ikke 7. Samtidig kan rådet dog konstatere, at der er en - om end begrænset - mulighed for at der foretages investeringer i virksomheder, der producerer konventionsomfattede våben. Dette er især tilfældet når privatpersoner selv investerer penge i udenlandske fonde, som falder udenfor screeningen hos de danske finansielle aktører, enten via en pensionsordning eller via en privat pensionsformue i et pengeinstitut. Rådet har desuden ikke haft mulighed for at undersøge andre kilder til finansiering af producenter af konventionsomfattede våben i form af f.eks. lån og kreditter. 6 Rådet foreligger ikke en oversigt over antallet af pengeinstitutter, der har politikker, der ekskluderer virksomheder, der producerer konventionsomfattede våben. 7 Worldwide Investment in Cluster Munitions, IKV Pax Christi,

16 4. Kontrol af danske investeringer Finanstilsynet fører tilsyn med om de enkelte investeringer overholder den pågældende virksomheds investeringspolitik og retningslinjerne. Når Finanstilsynet kommer på inspektion, kontrolleres bl.a., om bestyrelsen har udarbejdet den investeringspolitik, det skal ifølge lovgivningen. Desuden kontrollerer Finanstilsynet, om bestyrelsen på grundlag af bl.a. denne politik har givet direktionen skriftlige retningslinjer 8. Konstaterer Finanstilsynet, at der ikke er overensstemmelse mellem politikker, retningslinjer og faktiske investeringer, er sanktion typisk et påbud, f.eks. hvis virksomheden handler på en lovstridig måde, eller en påtale, hvis virksomheden, f.eks. af egen drift, har bragt forholdet i orden. Påbud og påtaler bliver nævnt i den redegørelse om inspektionen, der udarbejdes og offentliggøres efter hver inspektion på Finanstilsynets hjemmeside 9. Finanstilsynet foretager dog ikke en systematisk kontrol af, hvorvidt de enkelte investeringer overholder politikken og retningslinjerne. 8 Kravene fremgår af den såkaldte ledelsesbekendtgørelse, jf. især 5, stk. 1, og 6, stk. 1. Bekendtgørelsen finder I her: https://

17 5. Gældende ret Det følger af Oslo- og af Ottawa-konventionernes enslydende artikel 1, nr. 1c), at de kontraherende stater forpligter sig til aldrig under nogen omstændigheder at: c) Hjælpe, tilskynde eller foranledige andre til at deltage i aktiviteter, der er forbudte for en kontraherende part i denne konvention. Det følger af konventionernes artikel 9, at hver kontraherende stat skal træffe alle passende juridiske, administrative og andre foranstaltninger, herunder fastsættelse af strafferetlige sanktioner for at forhindre og bekæmpe enhver aktivitet, som er forbudt for kontraherende stat i henhold til konventionen. Med hensyn til implementeringen af Oslo-konventionen i dansk ret skønnede man i forbindelse med fremsættelse af beslutningsforslag B60, på baggrund af forelæggelse for Finansministeriet, Forsvarsministeriet og Justitsministeriet, at konventionen kunne opfyldes fra dansk side indenfor rammerne af dansk lovgivning og eksisterende forsvarsplaner, jf. våbenloven og den militære straffelov. I forbindelse med fremsættelse og udvalgsbehandlingen af beslutningsforslag B 60 vurderede regeringen dog, at det ved tiltrædelse af konventionen vil være forbudt for den danske stat, herunder kommunerne, under visse nærmere omstændigheder at investere i virksomheder, der hovedsagligt producerer eller handler med klyngeammunition 10. Det kan ikke udelukkes, at Oslo-konventionen og Ottawa-konventionens artikel 1, nr. 1c) under visse nærmere omstændigheder og afhængig af sagens konkrete forhold er til hinder for, at offentlige myndigheder kan investere i eller handle med bestemte virksomheder, der producerer konventionsomfattede våben. Det har hidtil været vurderingen, at der af konventionerne ikke følger nogen forpligtelse til at indføre et forbud for private mod investeringer i bestemte virksomheder i national lovgivning. Rådet er ikke bekendt med yderligere fortolkninger af konventionsforpligtelserne eller konkretisering af under hvilke nærmere omstændigheder, det er forbudt for den danske stat, herunder for kommunerne, at investere i virksomheder, der hovedsagligt producerer eller handler med klyngeammunition. 10 Jf. Forsvarsudvalget , B 60, bilag 2 17

18 6. Investeringsforbud i andre lande Pr. december 2013 er der i alt 9 lande i verden, som har valgt at indføre national lovgivning, der i større eller mindre omfang forbyder investeringer i virksomheder, der er involveret i produktion af eller handel med klyngeammunition og/eller anti-personel miner. Nedenstående tabel giver en oversigt over hovedelementerne i disse landes investeringsforbud med hensyn til hvilken våben og hvilke investeringer forbuddet gælder. Belgien I Belgien har der siden 2007 eksisteret et forbud mod enhver form for finansiering af eller finansiel støtte til virksomheder, der er involveret i produktion og / eller udvikling af klyngeammunition samt anti-personel miner 11. Forbuddet kom uden særlig forudgående offentlig debat i Belgien, men skal ifølge Erhvervsstyrelsens interview med centrale beslutningstagere i Belgien ses på baggrund af, at Belgien var det første land i verden til at forbyde anti-personel miner i den nationale våbenlovgivning ( Wapen wet ). Kravet om et forbud var primært fremført af eksperter og NGO er, og hensigten var at understrege det generelle princip om at udrydde de pågældende våbentyper 12. I forbindelse med vedtagelsen af loven i det belgiske parlament var det meningen, at loven skulle ledsages af en sortliste med navngivne virksomheder, som det i henhold til loven ikke ville være tilladt at investere i. Den belgiske regeringen har endnu ikke udarbejdet listen med virksomheder, som der ikke må investeres i. Det er ifølge Justitsministeriet og Økonomiministeriet i Belgien tvivlsomt, om listen vil blive udarbejdet. Loven vil muligvis blive ændret, således, at den ikke længere skal udpege, hvilke virksomheder, der ikke må investeres i med en sortliste 13. Loven angiver ikke udtrykkeligt, hvem investerings- / finansieringsforbuddet gælder for. Det indgår dog i den belgiske våbenlov og det antages, at det derfor som loven i øvrigt gælder for enhver person såvel som finansielle institutioner. overtrædelser af forbuddet sanktioneres med fængsel fra 1 måned til 5 år og bøder fra Euro. 11 Artikel 8 i Lov om forbud mod finansiering af produktion, anvendelse og besiddelse af anti-personel miner og klyngeammunition. (Original titel: Wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens). (Kaldet Wapenwet ). Bemærk, at loven også omfatter virksomheder involveret i produktion af anti-personel miner (disse er omfattet af Ottowa-konventionen). 12 Erhvervsstyrelsens interview med Dirk Van der Maelen og Hugo Brauwers i Bruxelles den 25. november Dirk Van der Maelen var blandt de oprindelige forslagsstillere til det belgiske forbud. 13 Interview med Filip Ide i Justitsministeriet (FOD Justitie) og Hugo Brauwers og Dirk Van der Maelen i Økonomiministeriet (FOD Economie) den 25. november 2013 i Bruxelles.. 18

19 Tabel 1: Investeringsforbud i andre lande Land Forbud mod investeringer / finansiering - hovedelementer Dato for forbud Sortliste Belgien Klyngeammunition og anti-personel miner: Forbud mod enhver finansiering i form af kreditter, bank garantier eller egen erhvervelse af finansielle instrumenter (aktier og obligationer) udstedt af de virksomheder involveret i produktion mv. af de ulovlige våben. Marts 2007 Nej Loven foreskriver en liste, men ingen er udarbejdet Holland Klyngeammunition: Forbud mod direkte og påviselige investeringer i form af finansielle instrumenter (aktier og obligationer), lån til eller ikke-omsættelige kapitalandele i virksomheder, der er involveret i produktion, udvikling mv. af klyngeammunition. Januar 2013 Nej Brancheorganisationer har udarbejdet en fælles indikativ liste Irland Klyngeammunition og anti-personel miner: Forbud mod investering af offentlige midler (public money) i virksomheder, der producerer mv. klyngeammunition og anti-personel miner. Investeringer omfatter aktier, virksomhedsobligationer ligesom kollektive investeringer / investeringsprodukter skal undgås, hvis ikke investering i investering producenter af de ulovlige våben kan undgås. December 2008 Nej Italien Klyngeammunition: Forbud mod finansiering af / finansiel assistance (direkte eller indirekte) til produktion eller udvikling af klyngeammunition. Loven specificerer ikke om forbuddet kun gælder selve produktionen eller producenten som sådan. Loven definerer heller ikke finansiel assistance. Juli 2011 Nej Liechtenstein Forbudt krigsmateriel herunder klyngeammunition: (Schweizisk lov gælder tilsvarende): Forbud for enhver person mod direkte finansiering i form af direkte kreditter, lån, gaver eller sammenlignelige finansielle fordele med henblik på at dække omkostninger ved produktion ved udvikling, produktion eller erhvervelse af ulovlige våben. Indirekte finansiering (som omgåelse) i form af deltagelse i virksomheder, erhvervelse af gældsbeviser eller andre investeringsprodukter er tilsvarende forbudt. September 2013 Nej Luxemburg Klyngeammunition: Det er forbudt for enhver person eller virksomhed bevidst at finansiere klyngeammunition. Loven definerer ikke finansiering. Der skelnes ikke mellem direkte og indirekte finansiering. I stedet gælder forbuddet bevidst finansiering. Maj 2009 Nej New Zealand Klyngeammunition: Det er forbudt for enhver borger eller bosiddende i New Zealand samt en virksomhed eller virksomhedsenhed at investere i eller stille midler (funds) til rådighed vidende om, at disse vil blive anvendt til udvikling eller produktion af klyngeammunition. Midler defineres som aktiver af enhver art: Materielle, immaterielle, flytbare, ikke-flytbare uanset, hvordan de er erhvervede. Det gælder f.eks.: bankkreditter, rejsechecks, bank checks, pengebestillinger (money orders), aktier, sikkerhedsstillelse (securities), obligationer, anvisninger og gældsbreve. December 2009 Nej Samoa Klyngeammunition: Det er forbudt for en person (a person) at investere midler (funds) med den hensigt, eller viden om, at disse bruges til udvikling eller produktion af klyngeammunition. Investeringer omfatter: Ethvert aktiv, materielle, immaterielle, flytbare, ikke-flytbare uanset, hvordan de er erhvervede. April 2012 Nej Schweiz Forbudt krigsmateriel herunder klyngeammunition: Forbud for enhver person mod direkte finansiering i form af direkte kreditter, lån, gaver eller sammenlignelige finansielle fordele med henblik på at dække omkostninger ved produktion ved udvikling, produktion eller erhvervelse af ulovlige våben. Indirekte finansiering (som omgåelse) i form af deltagelse i virksomheder, erhvervelse af gældsbeviser eller andre investeringsprodukter er tilsvarende forbudt. Januar 2013 Nej 19

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

Referat 6. rådsmøde, den 5. februar 2014 Kl. 9.00-12.00

Referat 6. rådsmøde, den 5. februar 2014 Kl. 9.00-12.00 Referat 6. rådsmøde, den 5. februar 2014 Kl. 9.00-12.00 25. mats 2014 Sted: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø 2. Præsentation af Mæglings- og klageinstitutionens

Læs mere

Politik for ansvarlige investeringer

Politik for ansvarlige investeringer Politik for ansvarlige investeringer Industriens Pensions målsætning er at sikre det størst mulige langsigtede reale afkast efter omkostninger under hensyntagen til investeringsrisikoen. Ved at investere

Læs mere

Bilag 6. Ansvarlig investeringspolitik

Bilag 6. Ansvarlig investeringspolitik Bilag 6 Ansvarlig investeringspolitik Indhold 1. Indledning... 3 2. Begreber... 3 3. Retningslinjer for ansvarlige investeringer... 4 4. Ledelse og rapportering... 6 2 1. Indledning Stiftsmidlerne er den

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger 18. december 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger Finanstilsynet sendte den 16. november 2015 tre lovforslag i høring. Lovforslagene

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Juni 2015

FAIF nyhedsservice. Juni 2015 FAIF nyhedsservice Juni 2015 Indledende I dette nyhedsbrev sættes der fokus på de regler der gælder, når en fond (AIF) foretager nye investeringer, herunder kravet om obligatorisk due diligence, opbevaring

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og pensionskasser

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og pensionskasser Finanstilsynet 20. marts 2012 Krav til bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og pensionskasser Baggrund Danske livsforsikringsselskaber og pensionskasser stilles i disse år over for

Læs mere

Krystalkuglen. Gæt et afkast

Krystalkuglen. Gæt et afkast Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 3 - Maj 2010 Gæt et afkast Hvis du vil vide, hvordan din pension investeres, når du vælger en ordning i et pengeinstitut eller pensionsselskab, som står for forvaltningen

Læs mere

Referat 5. rådsmøde, den 8. november 2013 Kl. 9.00-12.00

Referat 5. rådsmøde, den 8. november 2013 Kl. 9.00-12.00 Referat 5. rådsmøde, den 8. november 2013 Kl. 9.00-12.00 2. december 2013 Sted: Erhvervs- og Vækstministeriet, Mødesal F, Slotsholmsgade 12, 1216 København K 1. Besøg af erhvervs- og vækstministeren: Diskussion

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) Nr. 176 14. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Regler om udarbejdelse og

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1 Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1 I medfør af 71, stk. 4, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 174 af 31. januar 2017, som ændret ved lovforslag nr. 156

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning

Forslag til folketingsbeslutning Fremsat den {FREMSAT} af social -, børne og integrationsminister Annette Vilhelmsen Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 13. december 2006 til konventionen

Læs mere

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i skadesforsikringsselskaber

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i skadesforsikringsselskaber Finanstilsynet 20. marts 2012 Krav til bestyrelsens viden og erfaring i skadesforsikringsselskaber Baggrund Danske skadesforsikringsselskaber stilles i disse år overfor en række udfordringer. Blandt de

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk svi@ftnet.dk Dato: 23. september 2016 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

Asset Management update

Asset Management update NJORD NEWS Asset Management update December 2017 Asset Management update Denne opdatering giver et overblik over udvalgte nyheder, som vores afdeling for Investment Management (kapitalforvaltning) har

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2011 KOM(2011) 746 endelig 2011/0360 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

I 1997 tydeliggjorde Finanstilsynet i et notat til branchen sin fortolkning af de gældende regler for pensionsselskabernes investeringer:

I 1997 tydeliggjorde Finanstilsynet i et notat til branchen sin fortolkning af de gældende regler for pensionsselskabernes investeringer: 8. januar 2014 SOCIALT ANSVARLIGE INVESTERINGER Lovgrundlaget Pensionskassens investeringspolitik tilrettelægges ud fra en målsætning om at opnå det størst mulige formueafkast under hensyntagen til den

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1)

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1) BEK nr 786 af 17/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0021 Senere ændringer til

Læs mere

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig Finansudvalget 2010-11 Aktstk. 76 Svar på 8 Spørgsmål 1 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 7. februar 2011 Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig kapital Inspirationspunkter Jeg vil

Læs mere

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år 18. maj 2015 Performance i danske aktiefonde de seneste tre år Denne analyse ser på performance i danske aktiefonde over de seneste tre år. Vi har undersøgt afkast og performance på i alt 172 danske aktiebaserede

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1069 af 4. september 2007 Bekendtgørelse om betingelserne for officiel af værdipapirer 1) I medfør af 22, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

AIFMD Foreningsvinklen

AIFMD Foreningsvinklen AIFMD Foreningsvinklen Indlæg ved underdirektør Lotte Mollerup, InvesteringsForeningsRådet 3. juni 2013 - Den Danske Finansanalytikerforening Netværk for Investment & Securities Law InvesteringsForeningsRådet

Læs mere

Undersøgelsesrapport: Totalbanken A/S salg af Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital

Undersøgelsesrapport: Totalbanken A/S salg af Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital Totalbanken A/S Att.: Direktionen Bredgade 95 5560 Aarup 26. juni 2013 Ref. csr J.nr. 6252-0105 Undersøgelsesrapport: Totalbanken A/S salg af Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital Resumé Som led

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. [Udeladt] 14. januar 2016 Ref. J.nr. Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. I brev af 24. april 2015 har (herefter ) redegjort for, om aktiviteter

Læs mere

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 24. april 2015 Nyhedsbrev Capital Markets Nye regler vedrørende finansiel rapportering, storaktionærflagning og offentliggørelse af sanktioner Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget et lovforslag

Læs mere

DENNE MEDDELELSE OG INFORMATIONERNE HERI ER IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE ELLER VIDEREGIVELSE, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL ELLER I USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

Markedet for investeringsfonde i 2013

Markedet for investeringsfonde i 2013 Analyse januar 2014 2011 20. januar 2014 Markedet for investeringsfonde i 2013 Gode afkast og store nyindskud sendte formuen i de danske investeringsforeninger op i rekordniveauet 1.385 mia. kroner ultimo

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om etisk indkøbs- og investeringspolitik for det offentlige

Forslag til folketingsbeslutning om etisk indkøbs- og investeringspolitik for det offentlige 2014/1 BSF 172 (Gældende) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 19. maj 2015 af Finn Sørensen (EL), Stine Brix (EL), Christian Juhl (EL) og Frank Aaen (EL) Forslag

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. april 2013 (J.nr. 2012-0032924) Ikke partsstatus

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse FORELØBIG 2004/0137(COD) 31.1.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Læs mere

N O T A T. Danmarks tiltrædelse af apostillekonventionen

N O T A T. Danmarks tiltrædelse af apostillekonventionen Retsudvalget REU alm. del - Bilag 42 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 6. oktober 2006 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2005-748/5-0004 Dok.: MDT40464 N O T A T om Danmarks tiltrædelse

Læs mere

Hvem er omfattet? FAIF loven omfatter forvaltere og alternative investeringsfonde med tilknytning til Danmark. Tilknytningskravet

Hvem er omfattet? FAIF loven omfatter forvaltere og alternative investeringsfonde med tilknytning til Danmark. Tilknytningskravet Den 28. maj 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans / Corporate/M&A Indledning Den 16. maj 2013 vedtog Folketinget en ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. (i det følgende omtalt som FAIF loven

Læs mere

Af vedtægterne for Investeringen B, således som de fremtræder den 19. oktober 2000, fremgår blandt andet:

Af vedtægterne for Investeringen B, således som de fremtræder den 19. oktober 2000, fremgår blandt andet: Kendelse af 28. februar 2001. 00-176.277. 87 i lov om forsikringsvirksomhed om anbringelse af blandt andet pensionskassers kapital ikke til hinder for investering i investeringsforeningsandele, hvor forsikringstagernes

Læs mere

L 123 skader de danske opsparere og dansk konkurrenceevne

L 123 skader de danske opsparere og dansk konkurrenceevne Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 9 Offentligt Folketingets Skatteudvalg København, den 27. april 2016 L 123 skader de danske opsparere og dansk konkurrenceevne L123 førstebehandles d. 28. april i Folketinget.

Læs mere

RÅDETS AFGØRELSE 2014/512/FUSP

RÅDETS AFGØRELSE 2014/512/FUSP 31.7.2014 L 229/13 RÅDETS AFGØRELSE 2014/512/FUSP af 31. juli 2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt.

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt. Side 1 af 8 Kendelse af 30. januar 2009 (J.nr. 2008-0017489) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh og

Læs mere

ANBEFALINGER FOR AKTIVT EJERSKAB

ANBEFALINGER FOR AKTIVT EJERSKAB ANBEFALINGER FOR AKTIVT EJERSKAB KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE November 2016 CORPORATE GOVERNANCE INDHOLD FORORD... 3 1. Komitéens arbejde og monitorering... 4 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Investorbeskyttelse. Resumé. Høringssvar. Finanstilsynet. Att.: Carsten Stege Rasmussen. Århusgade København Ø

Investorbeskyttelse. Resumé. Høringssvar. Finanstilsynet. Att.: Carsten Stege Rasmussen. Århusgade København Ø Finanstilsynet Att.: Carsten Stege Rasmussen Århusgade 110 2100 København Ø Investorbeskyttelse Resumé B Ø R S M Æ G L E R - F O R E N I N G E N Direktivnær implementering og proportionalitet Finanstilsynet

Læs mere

18. december 2015 Finanstilsynet ministerbetjening@ftnet.dk (kopi til bch@ftnet.dk og cht@ftnet.dk)

18. december 2015 Finanstilsynet ministerbetjening@ftnet.dk (kopi til bch@ftnet.dk og cht@ftnet.dk) 18. december 2015 Finanstilsynet ministerbetjening@ftnet.dk (kopi til bch@ftnet.dk og cht@ftnet.dk) Høring vedr. forslag til ændring af lov om værdipapirhandel m.v., forslag til lov om kapitalmarkeder

Læs mere

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal København, den 25. oktober 2010 Analyse af Unit Link Pension: Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal Morningstar har analyseret på afkastet i Unit Link pensioner i 3. kvartal af 2010. Analysen

Læs mere

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 EMNE: FINANSIEL STYRINGSPOLITIK FOR CTR, revideret 23-09-2014 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK Udarbejdet den 15. oktober 2010 Revideret

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder,

Læs mere

I det følgende vil de væsentligste ændringer, samt hvilke virksomheder loven omfatter, blive gennemgået.

I det følgende vil de væsentligste ændringer, samt hvilke virksomheder loven omfatter, blive gennemgået. 7. august 2017 N Y H V I D V A S K N I N G S L O V E R T R Å D T I K R A F T Indledning Folketinget implementerede den 2. juni 2017 den sidste del af det fjerde EU-direktiv om forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler

Bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler BEK nr 325 af 29/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Innovation,

Læs mere

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF)

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) Ejendomsforeningen Danmark 11. september 2013 Anna Frost-Jensen, Kontorchef Kontor for Kollektive Investeringer Indhold Introduktion Hvad er tilsynet?

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014 MIRANOVA ANALYSE Udgivet 4. juni 2014 Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet Når omkostningerne æder dit afkast Lige nu tales der meget om de lave renter på obligationer,

Læs mere

Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde

Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde MIRANOVA ANALYSE Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde Over 100 mia. kroner er investeret i danske aktive investeringsfonde, der opererer uden et sammenligningsindeks. Investorerne

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Finanstilsynets interne retningslinjer

Finanstilsynets interne retningslinjer Finanstilsynets interne retningslinjer Interne retningslinjer for økonomiske dispositioner, inhabilitet, de ansattes mulighed for at bijob og selvstændig erhvervsvirksomhed m.v. samt indberetning og godkendelse

Læs mere

Prudent person-princippet

Prudent person-princippet Til samtlige forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Finanstilsynet 18. december 2014 LIFA J.nr. 6670-0189 Prudent person-princippet Finanstilsynet vil i lighed med tidligere år gerne henlede

Læs mere

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter kvalitet og sikkerhed StockRate

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd BEK nr 977 af 01/07/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., j.nr. 13/02365 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Rapportering om indsats og resultater af ansvarlig investeringspraksis i 2013.

Rapportering om indsats og resultater af ansvarlig investeringspraksis i 2013. LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND Ansvarlighed i praksis 31. marts 2014 ENA Rapportering om indsats og resultater af ansvarlig investeringspraksis i 2013. Indhold 1. Politik og rapportering... 1 2. LD udtrådte

Læs mere

Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1

Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1 Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1 I medfør af 20, stk. 11, 22, stk. 4, og 189, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni

Læs mere

Sagens omstændigheder: I skrivelsen af 22. oktober 2003 udtalte Finanstilsynet:

Sagens omstændigheder: I skrivelsen af 22. oktober 2003 udtalte Finanstilsynet: Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-237.271) Pengeinstitut kan ikke vægte aktiver i Arbejdsmarkedets Tillægspension med 0,2 ved opgørelsen. Bank- og sparekasselovens 21 samt bekendtgørelse om kapitaldækning

Læs mere

Stabiliseringsperiode begynder

Stabiliseringsperiode begynder Selskabsmeddelelse Nr. 7/2016 Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup www.nets.eu CVR-nr. 37427497 23. september 2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE,

Læs mere

Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk. Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.

Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk. Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. Overordnede bemærkninger takker for muligheden for igen

Læs mere

Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Finanstilsynet Johanne Daugaard Thomsen Århusgade 110 2100 København Ø Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Finanstilsynet har den 26. oktober 2010 fremsendt udkast til bekendtgørelse

Læs mere

VIRKSOMHEDENS ERKLÆRING VEDRØRENDE MILJØ OG SOCIAL BÆREDYGTIGHED, REGISTRERING, EKSPORTOMSÆTNING, ØKONOMI OG IKKE-BESTIKKELSE MV.

VIRKSOMHEDENS ERKLÆRING VEDRØRENDE MILJØ OG SOCIAL BÆREDYGTIGHED, REGISTRERING, EKSPORTOMSÆTNING, ØKONOMI OG IKKE-BESTIKKELSE MV. EKSPORTKAUTION VIRKSOMHEDENS ERKLÆRING VEDRØRENDE MILJØ OG SOCIAL BÆREDYGTIGHED, REGISTRERING, EKSPORTOMSÆTNING, ØKONOMI OG IKKE-BESTIKKELSE MV. VIRKSOMHEDENS NAVN OG ADRESSE: CVR NR.: For et pengeinstitut

Læs mere

Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser

Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser Den Jyske Sparekasse Att.: Direktionen Borgergade 3 7200 Grindsted 18. september 2013 Ref. csr J.nr. 6072-0255 Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser Påbud Finanstilsynet påbyder Den Jyske Sparekasse

Læs mere

Investering i Andelskassen

Investering i Andelskassen Investering Investering i Andelskassen Investeringsrådgivning 1 Investeringsrådgivning Funktionerne på fondsområdet er samlet ét sted Andelskassen har samlet alle funktioner, der er relateret til fondsområdet,

Læs mere

Orientering om Finanstilsynets fortolkning af MiFID II s regler om provisionsbetalinger vedrørende porteføljeplejeordninger

Orientering om Finanstilsynets fortolkning af MiFID II s regler om provisionsbetalinger vedrørende porteføljeplejeordninger Dansk Aktionærforening FinansDanmark Forbrugerrådet Tænk Fondsmæglerforeningen Investeringsfondsbranchen 24. januar februar 2017 Ref. MEST J.nr. Orientering om Finanstilsynets fortolkning af MiFID II s

Læs mere

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love som følge af forslag til lov om investeringsforeninger m.v. VI MAGRETHE DEN

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om hensyntagen til social og miljømæssig bæredygtighed ved danske pensionsselskabers investeringer

Forslag til folketingsbeslutning om hensyntagen til social og miljømæssig bæredygtighed ved danske pensionsselskabers investeringer 2015/1 BSF 114 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 31. marts 2016 af Josephine Fock (ALT), Rasmus Nordqvist (ALT) og Christian Poll (ALT) Forslag

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S Almindelige

Læs mere

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud Nordjyske Bank A/S c/o Plesner Att.: Advokat Thomas Holst Laursen Amerika Plads 37 2100 København Ø 12. november 2015 Ref. mbd J.nr. 6373-0051 Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Læs mere

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer 1)

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer 1) BEK nr 922 af 29/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0003 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Henvendelsen af 13. januar 2009 blev besvaret med e-mail af 16. januar 2009, hvori Finanstilsynet fastholdt afslaget på aktindsigt.

Henvendelsen af 13. januar 2009 blev besvaret med e-mail af 16. januar 2009, hvori Finanstilsynet fastholdt afslaget på aktindsigt. Kendelse af 19. juni 2009 (J.nr. 2009-0018724) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 og offentlighedslovens 14. (Anders Hjulmand, Suzanne Helsteen og Jan Uffe

Læs mere

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i kreditinstitutter

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i kreditinstitutter Finanstilsynet 20. marts 2012 Krav til bestyrelsens viden og erfaring i kreditinstitutter Ledelsens rolle i kreditinstitutter under finanskrisen Der er mange pengeinstitutter, som er kommet i vanskeligheder

Læs mere

Forslag. Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1)

Forslag. Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1) Til lovforslag nr. L 175 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. maj 2013 Forslag til Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1) Afsnit I Generelle bestemmelser

Læs mere