A la s k a A. O. F.s brevskole A rbejdsdag igen A utom atisering (Ron Smith) A vis eller lotteriseddel...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A la s k a... 206 A. O. F.s brevskole... 242 A rbejdsdag igen... 195 A utom atisering (Ron Smith)... 50 A vis eller lotteriseddel..."

Transkript

1 Side A k k o rd e lle r tim e lø n A la s k a A. O. F.s brevskole A rbejdsdag igen A utom atisering (Ron Smith) A vis eller lotteriseddel B elgiens arbejdsforhold og sociallovgivning Beretning fra D ansk Postforbund s hovedbestyrelse 114, 124, 137 Bolden i m å l B oligproblem et og de u n g e C a r ita s CO. I s repræ sen tan tskab sm øde Dansk Jernbaneforbund s k o n g r e s D ansk Postforbund har bestået i 50 år D ansk Postforbund afh. ekstraordinær kongres.. 76 D ansk Postforbund s ekstra kongres tiltrådte lø n ningsforslaget D ansk Postforbund s 20. ordinære kongres.. 150, 153 D engang, nu og i m orgen D en nye højskole ved H e lsin g ø r D en socialdem okratiske arbejderskole i K øbenhavn 182 D er søges 60 nye postbudstillinger D e sam virkende Fagforbund bestået i 60 år D et am erikanske p o stv æ se n D et fa g lig e afløste hurtigt det»selskabelige«- (K. P. F. 60 å r ) D et sidste kvindelige postbud fo r sv in d e r D et stærke tem po slider arbejderne op før tiden.. 14 D et svenske p o stm u seu m... 98»D in brevkasse« D it hjerte er i fare D yrt at sæ lge v a r e n Efter lø n fo r lig e n e En brand, der b lev til en verdensbrand En række faglige problem er i V e stty sk la n d Et alvorligt ord i en alvorlig tid Et krævende job Et historisk b e s ø g Feriefondens bortlodning af gratis feriehuse.. 14, 53 Ferie- og tillidsm andskursus , 67 Ferieophold i sæsonen Fire lovforslag om byggeriets f r e m t id oktober Flaskeposten b e r e tte r Folkepension til tjenestem ænd m. fl Formosa Fra Pakistan Fra posthuset i K a r a b i Fra U. S. A Fremad s bognyheder... 69, 2 0 0, 210, 240 Fremtidens tjenestem ænd Færdselssag for retten G ode tænder befordrer m enneskeligt velvæ re Har du planlagt fe r ie r e jse n? H unden bider p o stb u d e t H u sleje og rente H vad bidrog til at vende valuta-stillingen? H vad folketinget klarede inden påskeferien H vad gem m er din hjerne fra den d aglige dont? 54 H vad udretter ju lem æ rk et? Hvor m ange mennesker vil der være om 20 år?.. 30 H åndvogne til distriktsbude I autom atiseringens t id s a ld e r I den 11. tim e I komm unerne kender man hverdagens problemer 31 Indplaceringsregler m. v. efter det n ye lønforslag 101 Ingen autom atisering af hans j o b Initiativ og energi skal præge kooperationen Jubilæum skongressen fik et strålende forløb »Juleposten«... 7, 11, 209, 219, 233, 242, 263, 266 Kan lykken findes i de m aterielle fremskridt?.. 78 Kom til London, min ven K ooperationen o m sæ tte r L andsindsam ling til fordel for Postens stæ vnefond 206 L evefoden før krigen og nu Ligesom selve det amerikanske postvæsen Læg 1 eller 2 til Læ selyst i Japan Lønm odtagerne og den politiske s t i l l i n g... 63

2 Lønningsforslaget til behandling Lønningskom m issionen afgiver nu betænkning Lønningsloven M a j -n å le n... (34 M ekanisering af p o s t v æ s e n e t Mere ra tio n a lise rin g N edsæ ttelse af tje n e ste tid su d v a lg m illioner postforsendelser i a fvig te finansår 220 N ordisk hovedstadsm øde i H elsin g fo rs Nordisk Postm anna U n i o n Nutidens m enneske o g fæ lle ssk a b e t N y tå r Nyt reglem ent om sygem eldte tjenestem æ nds forhold... Næsten 3 m illia r d e r... O pefter - og n e d e f te r O plevelser i C a n a d a Pension og folkepensionens m indstebeløb Postal propaganda..... i j o Postforsendelserne viste god stigning i Priser og økonomi Pristallet... 41, 113, 175, 244 Prolog ved Dansk Postforbund s 50 års jubilæ um 190 V elo p lag th e d sund og g l a d V in d ern e a f fæ rd selso p g av en i»juleposten« Æ g tesk ab e fte r h u lk o rts y s te m Å rbogen fo r d et danske post- og te leg rafv æ sen Der skrives til os A tte r sukces fo r v o rt tillid s m a n d s k u rs u s D et kan n y tte... I9fi D et tekniske p erso n a le i lu f th a v n e n E n tak fo r ferieo p h o ld En tu r ud i d et b l å F erieb ø rn H a d e rs le v - S a lz b u r g »I, staten s tjen estem æ n d, k an s a g te n s « K o n to ret fo r glem te s a g e r , 258 L ø n n in g sk o m m issio n e n P. T. T. I.-kursus i Schw eiz P å k n a lle rttu r i S y d ty s k la n d Skønne dage i N orge... S tu d iere jsen til Ø s t r i g... la k lo i dette enestående feriekursus Tanker før k o n g r esse n Tanker om kring o p ly sn in g sa r b e jd et T il D ansk Postforbund's fe r ie fo n d Sam arbejdsudvalg: H o v e d u d v a lg e t... 18, D istrikstudvalget - København , 134, Jernbanepostkontor I , »Samkøb«kan skaffe stor r a b a t »Samkøb«virker nu som konkurrencefaktor f Skatteskemaets udfyldelse Sommer med mørke s k y e r Sundheden frem m es gennem de rette spisevaner Sygekassegrænsen f o r h ø je t...6, 256 Særlige y d e ls e r Så skiftes der år Sa ta r vi fat igen T iden for en afgørelse nærmer sig Tidens unge og pengepungen I ilbageslaget i U. S. A. en trusel for de vestlige lande jenestem andsorganisationernes forh an d lin gsret I V V estjyllan d er in d v i e t O dstillingen i Bryssel...^ Underværker efter arbejdsulykker U ngdom m en bliver ikke glem t... 2»U nion p o sta le « V algfondsindsam lingen V anskeligheder under dagens dont Ved Dansk Postforbund s 50 års ju b ilæ u m Velkom men til jubilæum skongressen A fd e lin g e r o g k r e d s e. Jern b an ep ostforen in gen... 12, 36, 60 K øbenhavns P ostbudeforening 12, 24, 84, 107, 168, 228 Land postbudenes Centralforening: Asnæs k r e d s...120, 132 Bogense Otterup» Bornholm» Bram m inge»...j 2 0, 144 B rande-g rindsted» D ronninglund»...u g 155 Fjerritslev»...u g 139 Frederikshavn» , , 264 Fåborg» \ H aderslev»...i 20, 180. H erning»... i 08 H illerød» H jørring»... 12, 120, 154, 216 Hobro»...132, 167 H olbæk»...120, 144 H urup-t histed»...108, 143 K alundborg» K olding»...108, 131 København»... iqg M aribo» N ykøbing F.»... iq s N ykøbing M.»...108, 131 N æ stved» 100

3 Odense k r e d s Randers» Roskilde» Silkeborg» , 167 Skjern» Sorø» , 155 Stege-K alvehave» Trustrup» , 204 Varde» V ejle» Ålborg» , 155 Århus» , 143 Års» Provinspostbudeforeningen , kreds , 47, 96, 117, , 119, , 71, 96, 117, , 107, , 60, 107, , 117, , »..., 82., 96, , 107, , 84, 96, , 96, , , 83, 120, , 107, 143 Teknikerforeningen... 72, 84, 96, 168 Fællesforeningerne: Bornholm... 36, 83, 180, 214, 239", 263 Brande-G rindsted... 72, 144, 239 Esbjerg-Bram m inge , 144, 228 Frederikshavn... 48, 168, 227 Fredericia , 168 G renå-r yom gård , 204, 250 H aderslev , 156, 180, 214, 216, 239, 276 H erning-ikast , 227 H jørring... 12, 180, 192, 203 Hobro... 24, 36, 204, 239 Holstebro-Struer , 215 Horsens K o ld in g , 238 København... 12, 72, 96, 164, 216 Maribo N ordvestsjæ l 1. 24, 36, 120, 144, 167, 179, 204, 216, 238 N yborg N ykøbing F , 168, 237 N æ stved-v ord ingb org O d e n s e , 227, 239, 276 R a n d e r s , 228, 262 R ingsted-slagelse , 214 R o s k ild e oc Silkeborg , 180, 215 S k i v e... 48, 84, 192 S v e n d b o r g... 36, 44, 67, 178, 204, 228, 260 Sønderborg , 215, 252 T histed Tønder , 227 Varde V ejle-jellin ge... 48, 96, 119, 167, 192 Å b e n r å , 168, 203 Ålborg... 96, 119, 180, 214 Århus og om egn... 36, 96, 204, 250, 263, 276 Årup-A ssens...216, 263 L e g a te r. D e sam virkende Fagforbund s jubilæ um sfond.. 38 D et danske post- og telegrafvæ sens jubilæ um sfond 7, 249 D et store N ordiske T elegraf-selskabs gavefond af 2. februar , 249 Justitsråd Frederik Schnabel og søstres legat Kontorpakmester Søren H ansen s legat , 199 Københavns Postbudeforening s jubilæ um sfond 26, 254, 266 Overkontrolør Lobendanz le g a t O verpostbud A ndrei Jørgensen og hustru A n e f. Therkelsen s legat , 249 Overpostbud H. Christensen, dbm., og hustrus fond 254 Postmester H. E. J. K leine s legat Post- og T elegrafpersonalets hjæ lpefond 11, 242, 254 F ila n tr o p is k e o g a n d r e f o r e n in g e r. Begravelseskassen af 26. maj , 84 Fredericia postklub GI. P o s t... 72, 96, 110, 180, 204, 252- Idræ tsforeningen»posten« Jernbanepostforeningen s h jæ lp e k a sse...48, 84 Jernbanepostkontor I s selskabelige foren in g.. 48, 168 K ristelig Post- og T e le g r a ffo r e n in g Københavns Postbudes A lderdom shjem... 72, 95 Københavns Postbudes Sangkor... 60, 84, 108, 239 Københavns Post-Orkester... 12, 96, 252, 264, 276 Odense P o sto rk ester O verpostm ester K onferensraad»i. W. Mørchs M inde« , 252 Personaleforeningen K Personaleforeningen N Postbudenes B y g g e fo r e n in g... 95, 156 Postens Idrætsforb. 74, 98, 146, 158, 182, 206, 230, 254 Post- og T elegrafform andsforeningen P ost- og T elegraffunktionæ rernes ferie- og rekreationshjem... 36, 6 8, 98, 108 Post- og T elegrafpersonalets brandforsikringsagentur og understøttelsesforening , 134 Post- og T elegrafv. forsikringsforening.. 36, 239, 266 Postpakm estrenes Begravelseskasse af Skakklubben» P o s te n «

4 Spareforeningen»Julepost« I rafiketaternes F oredragsforening 12, 24, 48, 216, 228, 252, 276 Ålborg Postklub Århus postbudes rekreations- og feriehjem»dyngbylund«... 98, 239 Århus Postorkester Regnskaber. Begravelseskassen af 26. maj Dansk Postforbund's driftsregnskab Dansk Postforbund s s t a t u s Jernbanepostforeningen s regnskab Jernbanepostforeningen s H jæ lp e k a s se Landpostbudenes C e n tr a lfo r e n in g Post- og T elegraf funktionærernes F erie- og R e kreationshjem Post- og T elegraf personalets h jæ lp e fo n d Post- og T elegrafvæ senet 12, 32, 52, 83, 110, 126, 155, 161, 191, 208, 230, 264 Postpakmestrenes Begravelseskasse af P rovinsp o stb u d efo ren in g en Personalia. A deltoft, A., o verpakm ester Agerskov, C. R., la n d p o stb u d Albrechtsen, C. F. V., m o n tø r Andersen, A. P. W., la n d p o stb u d A. L., p akm esterform and C., postvagtm ester , C. J., o v erp o stb u d , C. L., o v erp o stb u d G. J. V. A., overp ostb u d , J. E. M., o v erp o stb u d... s...9 4, K. J., la n d p o stb u d K. V., o v erp o stb u d...94, R., o v er p o stb u d S. R., overpostbud... 23, 33 Andersson, A. A., landpostbud A ndreasen, A. O., p ostb u d form and... 94, 107 Andresen, J., landpostbud Arbøl, S. V. E. K., o v erp o stb u d Behrens, L. C. C. B. G., overpostbud Bendorff, A. J., la n d p o stb u d Berthelsen, P., la n d p o stb u d Birch, C. C., p ostvagtm ester Bjødstrup, J la n d p o stb u d Bork, H. C., o v erp o stb u d Bredholt, M. B., o v erp o stb u d Brosbøl, A. V., o v erp o stb u d...94, 106 Buurmøller, M., la n d p o stb u d Bøgild, K., postbud Bøllund, K., la n d p o stb u d , O. R., pakm esterform and Christensen, A. J., o v e r p o stb u d A. P., o v erp o stb u d G., overpostbud G. F. C., overpostbud H. A., overpakm ester H. C., overpostbud H. V., overpostbud... 70, 81 - J., o v erp o stb u d J. P. V., lan d p ostb u d N. C. K., o v erm ek a n ik er N. M., o v erm ek a n ik er O. V., landpostbud R. A., p akm esterform and S., p ak m esterform an d Christiansen. G. C., la n d p o stb u d J. K. D., overpostbud J. N., la n d p o stb u d O. J. A., kontorpakm ester S. B., o v erp o stb u d Clausen, J. M., lin ie m e s te r Dahl, J. C., la n d p o stb u d Deleuran, O. F., o v e r p o stb u d Dideriksen, E. K., landpostbud Druekær, A. J. V. M., p o s tb u d Due, O., overp ostb u d Engel, C., o v erp a k m ester Erichsen, T. M., p o stm este r Fabricius, A., la n d p o stb u d Fink, J. A., k ontorp akm ester , 275 Flindt, J. H., landpostbud Frandsen, A., o v e r p o stb u d Fussel, G. A. J., o v erp o stb u d G uldfeldt. E. J. L., landpostbud H ansen, A. H. D., la n d p o stb u d G. F. V., o y erp a k m ester... 70, 81 - H., o v erp o stb u d H., o v e r p o stb u d , H. A., overpostbud H. A., overpostbud H. A. C., c h a u ffø r fo r m a n d... 70, 81 - H. A. E., la n d p o stb u d H. C., montør H. C. O., o v erp o stb u d H. J., o v erp o stb u d H. P., la n d p o stb u d J., postbudform and K., k ontorp akm ester , K. L. V., p o stv a g tm ester N. O., landpostbud P., la n d p o stb u d W., postbud H ede, A., o v erp o stb u d

5 H em m ingsen, T. E., pakm esterform and Henriksen, P. O., o v erp o stb u d...94, 106 H olm, J. E. T., overp ostb u d H olm, P. L., o v erp o stb u d...94, 106 H olm ing, P. E. F., p o s tb u d H olse, H. N., overpostbud Jacobsen, H. P., o v er p o stb u d M., la n d p o stb u d Jensen, A. B., o v erp o stb u d E., o v er p o stb u d E. F. M., o v e r p o stb u d F., o v erp o stb u d H. K. K., la n d p o stb u d J., o v erp o stb u d J., o v erp o stb u d J., o v er p o stb u d J. E., m o n tø r J. J., o v er p o stb u d J. K. F., sekretær J. P., o v erp o stb u d...% K. H., lan d p ostb u d K. K. J., landpostbud K. S., p akm esterform and K. V., lan d p ostb u d O. H. A., o v erp o stb u d S. A., p o stb u d S. M., lan d p ostb u d V., p o stb u d fo rm a n d V. H., overpak m ester Jespersen, J. C., p akm esterform and , 199 Jessen, A. T., o v e r p o stb u d , 236 Johansen, C. F., o v er p o stb u d J. V., la n d p o stb u d O., m o n tø r Johnsen, E. B., chaufførf orm and Jørgensen, E. H., overp ostb u d }., o v erp o stb u d J. G., o v erp o stb u d N. F., p akm esterform and S. F., la n d p o stb u d S. L., o v erp o stb u d Kaminsky, W., o v erp o stb u d Kasten, J. F. G., o v erp o stb u d K eblovszki, S. F. J., overp ostb u d Kjær, A., m o n tø r Klem m ensen, P. K. A., la n d p o stb u d Knudsen, A., overp ak m ester N. J., o v erp o stb u d Kristensen, K. P., overp o stb u d M., la n d p o stb u d... ' - N., la n d p o stb u d Kristiansen, J. K. D., o v erp o stb u d O. A., overp ostb u d Kruuse, H. R. C. H., o v e r p o stb u d Lang, P., la n d p o stb u d Larsen, A., o v erp o stb u d , A. P., lan d p ostb u d E., la n d p o stb u d E., la n d p o stb u d E. A., la n d p o stb u d E. L., o v erp o stb u d E. P. L., o v erp o stb u d... 94, H. P. G., o v erp o stb u d H. S., o v erp o stb u d J. C., p o stv a g tm ester* J. H. C., overp ostb u d K. V., overp ostb u d Laursen, L. C., p ostvagtm ester Lind, E. J., o v erp o stb u d O. H., overpostbud Lindeblad, O. K. J., overp ostb u d L indeløv H. E. M., k ontorp akm ester Lindgreen, E. R., overp ostb u d Ljørring, V. B., overpostbud... ' Lund, J. C., overp ak m ester... 43, 58 Lundorff, A., pakm esterform and M adsen, A. J., la n d p o stb u d H., p akm esterform and H., o v erp o stb u d H., o v erp o stb u d S. A., landpostbud V., landpostbud M agnusson, A., overp ostb u d M ahler, M. H., p o stb u d M almberg, F., o v er p o stb u d M athiesen, J. G., la n d p o stb u d T. H. M., o v erp o stb u d M auritzen, O. E. V., overp ostb u d M ogensen, A. O., lan d p ostb u d C., o v e r p o stb u d J., m e k a n ik e r Mosen, L. H. M. P., landpostbud M øller, C. K., o v erm ek a n ik er N ellem ann, O. N., la n d p o stb u d N icolaysen, H. P., p o s tb u d N ielsen, A., p akm esterform and A. A., landpostbud A. K., la n d p o stb u d A. L., la n d p o stb u d E. A. N., overm ontør E. H., overp ostb u d E. T., o v erp o stb u d E. V., p ak m esterlorm an d H., overpostbud H., landpostbud H. C., overp ostb u d H. C. U., o v erp o stb u d H. H. U., la n d p o stb u d H. P., overp ostb u d... 82

6 N ielsen, H. V. S., overpostbud... 43, 58. K. F., liniem ester K. I. A., overp ostb u d M., la n d p o stb u d M. J., lan d p ostb u d N. L., lan d p ostb u d N. L. R., overp ostb u d N. P. V., la n d p o s t S., la n d p o stb u d S. B., o v erp o stb u d S. K., la n d p o stb u d T., landpostbud W. G., o v erp a k m ester N ilsson, B. J o v erp o stb u d E. K., o v erp o stb u d Norton W., præsident (P. T. T. I. )... 7 N ygaard, H., pakm esterform and Olesen, E. K. A., o v erp o stb u d Olsen, J. C. F., overp ostb u d L. G. C., p akm esterform and P. K. A., overpostb ud S., overp ak m ester... 43, 58 O ve, A. K., o v er p o stb u d Palm quist, J. K. G., overp ostb u d Pedersen, C. V., o v erp o stb u d D. S., la n d p o stb u d E. V., la n d p o stb u d H. H., lan d p ostb u d J. B.; o v erp o stb u d J. C., la n d p o stb u d J. E. C., overp ostb u d J. K., la n d p o stb u d J. M., la n d p o stb u d K. A., overp ostb u d K. M., overp ostb u d K. V., kontorpakm ester L. M., pakm esterform and N. F., mekaniker N. P. A., overpostbud P., la n d p o stb u d P. C., la n d p o stb u d Petersen, A. J., m o n tø r E., p akm esterform and H. C., pakm esterform and H. V. J., overpakm ester J. J., k ontorp akm ester K. K., pakm esterform and , O. M., o v er p o stb u d , P., la n d p o stb u d Poulsen, J., pakm esterform and V., landpostbud Rasmussen, E., overp ak m ester R. C., p akm esterform and R einw aldt, J. F., o v er p o stb u d Schm idt, J. L. V., overp ostb u d Simonsen, E. G., p o stv a g tm ester L., overpostbud Sinding, M. A. J., la n d p o stb u d Sivertsen, G. M., p o stb u d fo rm a n d Skiander, V. C. H., overpostbud... 43, 58 Skourup, H., o v erp a k m ester... 94, 106 Steffensen, O., la n d p o stb u d Stein, L., pakm esterform and Sunesson, V. F. J., o v e r p o stb u d Svendsen, J. P. L., o v erp a k m ester K. O., o v erp o stb u d Svenningsen, R. W. E., p a k m esterfo rm a n d Søndersted, A. M., m ek a n ik er Sørensen, E., o v erp o stb u d F. P., m o n tø r G. F. V., overp ostb u d H. B., p akm esterform and , I., o v erp o stb u d , M., overm ek anik er N. S., p akm esterform and P. C., o v erp o stb u d P. E., o v erp o stb u d P. J., la n d p o stb u d P. L., p o stb u d P. O., pakm esterform and R. K., p o stb u d fo rm a n d S., o v erp o stb u d Thom sen. A., lin ie m e ste r H. A. R., o v e r p o stb u d N. J. R., landpostbud Thorm ey, A. P., o v erp o stb u d Thøgersen, K. V. E., o v e r p o stb u d...43, 58 Thusgaard, K. H., overpak m ester I ogeskov, E. P. E., p o stb u d fo rm a n d Truelsbæk, A. F., overp o stb u d Tønder, T., la n d p o stb u d , 58 V ilhelm sen, A J., o v erp o stb u d W issler, H. A., p o stb u d W raa, C. A., la n d p o stb u d W rang, J., landpostbud Ørbo, H. B. T., overp ostb u d... 23

Side H jæ lpefondet h a r startet sin nye virksom hed... 191

Side H jæ lpefondet h a r startet sin nye virksom hed... 191 IN D H O L D SFO R T E G N E L SE Side A. O. F... 157, 206, 228 A rbejderbevæ gelsens k u ltu rk o n fe re n c e... 178 A rbejdsm arkedets T illæ gspension... 92 A u to fo rsik rin g... 54, 66, 148 B efolkningsbølgerne...

Læs mere

Bogen om H. C. Hansen... 227 Børnenes sommerby i Alborg... 104. C.entralpostbvgningen ombygges... 220 CO I s repræsentantskabsmøde...

Bogen om H. C. Hansen... 227 Børnenes sommerby i Alborg... 104. C.entralpostbvgningen ombygges... 220 CO I s repræsentantskabsmøde... Side Alderstillæg april 1960... 74 Anskaffelse af nyt k ab elsk ib... 29 Arbejderbevægelsens bibliotek og arkiv.. 36. 156, 218, 240 Arbejdersangbogen i ny skikkelse... 194 At stemme er at bestemme... 234

Læs mere

J u le p o ste n... 11, 33, 35, 209, 225, 233, 249, 257, 271

J u le p o ste n... 11, 33, 35, 209, 225, 233, 249, 257, 271 Side A fgøren de m å n e d e r... 87 A fgøren de m åneder for arbejdsm arkedet... 231 Ang. hjertesukket fra p o stb a n egård en... 224 A rbejdernes lø n fo r h o ld... 257 Arbejdstid løn og andre p r

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. L ufthavnspostkontoret holder 25 års ju b ilæ u m... 90 L ønfrem gang... 38 L ø n o v e rsig t... 76, 234

INDHOLDSFORTEGNELSE. L ufthavnspostkontoret holder 25 års ju b ilæ u m... 90 L ønfrem gang... 38 L ø n o v e rsig t... 76, 234 INDHOLDSFORTEGNELSE Side A. B. C. D...... 137 A ktuel debat - H vem skal betale?... 16 A ktuelle skattebetragtninger... 29 A lle må væ re m ed allerede n u... 134 A rbejdernes L andsbank støtter de u n

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 e-mail: ddl @ddl.org. Redaktion og annonceekspedition samme sted Redaktør: Landinspektør

Læs mere

F jernsynsstation Sydsjæ lland... 258 Forsvarets v e lfæ rd stje n e ste... 114

F jernsynsstation Sydsjæ lland... 258 Forsvarets v e lfæ rd stje n e ste... 114 Side A ktuelle fag-lige problem er til debat... 273»A ktuelt«... 86 A lger frem tidens næ ringsm iddel... 190 A lle tiders største p o s tty v e rie r...... 110 A rbejderbevæ gelsens bibliotek og a r k

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Register. I. Forholdet til kunderne

Register. I. Forholdet til kunderne Register I. Forholdet til kunderne B efo rd rin g a f d a g b la d e, re g le m e n t V, a fs n it 3.1.5... 225 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t.... 113, 143, 195 B re v p o s tta k s t, re tte

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 9. maj 2001 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Onsdag den 9. maj kl. 18.30 i mødelokale 3 Mødedeltagere: Grethe Olsen, D ann Eland, K urt Jensen, K

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen Beretning for året 1970-71 KJPFpn Beretning om Skagen kommunale skolevasen for 1970-71 v ed stadsskoleinspektør Svend Biskjær Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekom

Læs mere

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen Chris Evans i Cellular (2004, Final Call, instr. David R. Ellis). M obiltelefonitis Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier A f Jakob Isak Nielsen f l a d e r n e m e l l e m o f f e n t lig t o g

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Generalforsamlingerne 1987

Generalforsamlingerne 1987 L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D Oen danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e d a k tio n og a n n o n c e e k sp e d itio

Læs mere

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105 Register I. Forholdet til kunderne B eta lin g s o v e rs ig te r, G ir o... 235 B e te g n e ls e n P o stlin ien æ n d r e s til P o s tv æ s e n e t... 1 7 9 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t...

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft Frank Hvam på spanden i tv-serien K lovn (framegrab). Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn A f Julie Hornbek Toft F r a n k H v a m s æ tte r s i g p å h u g o v e

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Register. I. Udsendelser

Register. I. Udsendelser Register I. Udsendelser T jenestedokum enter. Reglement IX A...>... 15 Reglement X... 155 Postgirobogen...5, 21 Tryksagsfortegnelsen... 199 Vejledning for landpostbude... 119 Monteringsvejledning... 119

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v.

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v. Register I. Udsendelser Tjenestedokumenter. R e g le m e n t I, n o t e r t i l... 15 R e g le m e n t X I I... 4 5 V e jle d n in g v e d k o n tro lle r in g a f b r e v b æ r e r d is t r i k t e r...

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen B E R E T N IN G for 1972-73 v ed s k o le d ire k tø r S v e n d B isk jæ r Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekommissionen fra 1. juni 1970 V a lg t a f b y rå

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN V E D stadsskoleinspektør S v e n d B iskjæ r ~],a og b p ig e r i d e n n ye g y m n a s tik s a l Skagen skol ekommission: (d.

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs.

Delegeretmøde. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs. Inden selve delegeretmødet blev Kaj Mortensen mindet. 1. Valg af dirige n t, dirige n tse k re tæ r o g m ø de se

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget 22. september 2005 Side 1 af 7 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Plan og Miljøudvalget torsdag den 22. september 2005 kl. 14.00 i mødelokale udvalgsværelset Mødedeltagere: F inn V

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad Maj 1970 sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør

landinspektøren s meddelelsesblad Maj 1970 sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør landinspektøren s meddelelsesblad sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør adresse Bredgade 45 B, 1260 København K. indhold Overenskomst mellem

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dee værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60 SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN i 195 9-60 Å R S B E R E T N I N G F O R S K A G E N K O M M U N A L E S K O L E V Æ S E N V E D stadsskoleinspektør V. Lykkegaard Nielsen Skagen skolekommission: (d. 1/ 4 1958)

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side A O F Brevskolen A rbejdsdueligt f l e r t a l A rbejdslederuddannelsen i D et danske post- og telegrafvæ

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side A O F Brevskolen A rbejdsdueligt f l e r t a l A rbejdslederuddannelsen i D et danske post- og telegrafvæ INDHOLDSFORTEGNELSE A O F Brevskolen... 212 A rbejdsdueligt f l e r t a l... 86 A rbejdslederuddannelsen i D et danske post- og telegrafvæ sen ;... 88 A spirantuddannelsen... 238 A utom ation i Sverige...

Læs mere

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e da ktion og a n n o nce ekspedition samme sted. R e d a k tio n : la n

Læs mere

Register. I. Udsendelser. T j e n e s te d o k u m e n te r

Register. I. Udsendelser. T j e n e s te d o k u m e n te r Rester I. Udsendelser T j e n e s te d o k u m e n te r side B r e v p o s tt a k s t... 13, 63, 197 Checkvejledning... 125, 217 D SB K øreplan...... 103, 183 Erindringsliste for p o stk o n to re r...

Læs mere

R E G I S T E R. A. Rettelse af tjenestedokumenter. G adefortegnelse for d et københavnske postom råde.

R E G I S T E R. A. Rettelse af tjenestedokumenter. G adefortegnelse for d et københavnske postom råde. R E G I S T E R F r e m s e n d e l s e a f t j e n e s t e d o k u m e n t e r. * ) A. Rettelse af tjenestedokumenter. F r em sen d else a f serie A n r. 1 5. - A n r. 6 9. R e g le m e n t I (o r g a

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Kolding B: Næstved C: Svendborg D: København E: Odense F: Helsingør G: Frederikshavn H: Aarhus I: Herning J: Ålborg K: Silkeborg L: Randers M: Fredericia N: Hillerød O: Køge P: Horsens

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Køge B: Holstebro C: Ålborg D: Frederikshavn E: Vejle F: Horsens G: Viborg H: Aarhus I: Silkeborg J: Hillerød K: Herning L: Sønderborg M: Næstved N: Roskilde O: Kolding P: Helsingør Q:

Læs mere

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystturismen Information om rapportens -7.300 datagrundlag km. potentiale Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystovernatninger i Danmark Kystturisterne i Danmark vælger primært feriehuset og camping

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER R E G IS TR A TU R OVER KIRKEBØGER BIND 11 S O G N E -N U M R E N E 6 2 7-6 5 8 LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER K O R R E K T U R -U D S K R IF T L A N D S A R K IV E T

Læs mere

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979 143 Foredrag ved Nordiske D atalin g vistd ag e på laml, Københavns U n iv e rs ite t, 9.-1 0. oktober 1979. Henrik Holmboe: Lemmatisering - h v ilk e af de id e e lle krav t i l lemmatisering er o p fy

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

11 Hl SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING E N R G STYRELSEN. - nye bygninger. Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa

11 Hl SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING E N R G STYRELSEN. - nye bygninger. Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa j i L i r - i j i i i 11 Hl Bygningens energimærke: A A A B C D E F G 2020 2015 2010 ^ ^ Gyldig

Læs mere

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70. 31. a u g u st - 1. s e p te m b e r 1 9 8 4 p å

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70. 31. a u g u st - 1. s e p te m b e r 1 9 8 4 p å LANDINSPEKTØRENS M EDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e d a k tio n og a n n o n ce e k sp e d itio n samme sted. R e d a k tio

Læs mere

Skagen kom m unale skolevæsen

Skagen kom m unale skolevæsen Skagen kom m unale skolevæsen B eretning for året 1969-70 om Skagen kommunale skolevæsen for 1969-70 ved stadsskoleinspektør Svend Biskjar Foto: G. Nlathiassen Sk olevæ sen ets tilsyn, ledelse og råd Skolekommissionen

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

DET KONGELIGE BIBLIOTEK «s v m DET KONGELIGE BIBLIOTEK 1300185044 ' X - j - - f r - * - - % J ' r J. J, ' f'j. : > % ; " ' ; ; ' ' %*** *&_ r - tf C- :». : r L r, A. f ' **v A v S k a. -.. C * '. >. Prlis-Gourant for velmlfort

Læs mere

SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD

SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD SO RØ BEKLÆDNINGSOPLAG 1ste Kl.s Skrædderi. A lt i Herreekvipering. Uniform er til Sorø Akademi altid bedst og billigst. J. M. POHL's Eftf. Telf.

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g e r n e 2 0 0 1. 7. september og 8. september 2001 på. o Scandic Hotel Arhus. I n d h o l d s f o r t e g n e l s e

G e n e r a l f o r s a m l i n g e r n e 2 0 0 1. 7. september og 8. september 2001 på. o Scandic Hotel Arhus. I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Landinspektørens M ed d ele ls e s b la d Den danske Landinspektø rforening Lindevangs A llé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 Hjemmeside: w w w.ddl.org e-m ail:ddl@ ddl.org Fax: 38 86 02 52 R edaktion

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD. dette er vort og værd at værne om RIBEGADE 18 0 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5.

SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD. dette er vort og værd at værne om RIBEGADE 18 0 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5. RIBEGADE 18 0 7 9 SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5. M A J dette er vort og værd at værne om B O G T R Y K K E R I E T S E L A N D I A. F Æ L L

Læs mere

Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 2 0. a pril 1 9 9 7 kl. 1 1.0 0 i Ha de rs le v

Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 2 0. a pril 1 9 9 7 kl. 1 1.0 0 i Ha de rs le v Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 2 0. a pril 1 9 9 7 kl. 1 1.0 0 i Ha de rs le v Poul Petersen indledte mødet med at takke Haderslev Akvarieforening for et godt og flot arrangement.

Læs mere

REGISTER. I. F rem sendelse a f tjenestedokum enter m. v. *)

REGISTER. I. F rem sendelse a f tjenestedokum enter m. v. *) REGISTER I. F rem sendelse a f tjenestedokum enter m. v. *) A. R ettelse a f tjen ested okum en ter F rem sen d else a f»r ettelser til p o st- o g telegrafvæ senets reglem en ter I-IV «R eg lem en t I

Læs mere

SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND

SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND RI3EGADE 13 0 79 SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND 45. AARGANG 1960 NUMMER 9. NOVEMBER D en gam le Hovslag, råb og piskesmæld, knirkende kareter, liv og fart fra gry til kvæld gennem mange

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Film skal ses i biografen. En historisk anlagt montage om filmens fremtid. A f Erik Svendsen

Film skal ses i biografen. En historisk anlagt montage om filmens fremtid. A f Erik Svendsen Un chien andalou (1929, Den andalusiske hund, instr. Luis Bunuel). Film skal ses i biografen En historisk anlagt montage om filmens fremtid A f Erik Svendsen D e t f ø lg e n d e e r r e f le k s i o n

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n

SIKKERHEDSDATABLAD. P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n SIKKERHEDSDATABLAD P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n 1.1.P ro d u k tid e n tifik a to r Ha n d e ls n a v n P ro d u k t n

Læs mere

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2006

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2006 Køn Placering Fornavn Efternavn BY SLUTTID Kvinde 1 Sytter Christiansen Randers 01:29:54 Kvinde 2 Mia Sørensen Vejle 01:37:37 Kvinde 3 Lilly Jeppesen Vejle 01:38:05 Kvinde 4 Hanne Damholdt Billund 01:44:38

Læs mere

Anm eldelsesblanket fo r tillid s re p ræ s e n ta n te r

Anm eldelsesblanket fo r tillid s re p ræ s e n ta n te r Anm eldelsesblanket fo r tillid s re p ræ s e n ta n te r P e rs o n lig e o p ly s n in g e r T illid s re p ræ s e n ta n t M edlem sorganisation CPR- nr. eller m edlem s num m er Fulde navn Gade/vej

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion: landinspektør Kjeld

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 6. juni 2000 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Tirsdag den 6. juni 2000 kl. 16.30 i mødelokale nr. 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

RESULTATLISTE Randers Åben 50 m 2015

RESULTATLISTE Randers Åben 50 m 2015 RESULTATLISTE Randers Åben 50 m 2015 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 Thomas Marding Thorsen-Poulsen Midtdjurs Skytteforening 199/13 199/13 398/26 G 2 Julie H Christiansen Midtdjurs Skytteforening 199/11

Læs mere

FORELØBIG RESULTATLISTE Ø L G O D S K Y D N I N G 2013

FORELØBIG RESULTATLISTE Ø L G O D S K Y D N I N G 2013 01-12-2013 19:02:12 - DDS SP v.3.13.11.1 FORELØBIG RESULTATLISTE Ø L G O D S K Y D N I N G 2013 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 92931 Anne Sofie Madsen 06-015 Ølgod Skytteforening 198/06 198/12 396/18 2

Læs mere

Generalforsamling i Red Barnets lokalforeninger 2014 29.11.13

Generalforsamling i Red Barnets lokalforeninger 2014 29.11.13 Generalforsamling i Red Barnets lokalforeninger 2014 29.11.13 Lokalforening Formand Dato Sted Allerød Kirsten M. Due Henvendelse til formanden Engen 32, 3250 Gilleleje, 20575760 Amager Christina Iversen

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND

MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND ADR HR W E D E G E RIBEGADE 18 0 79 SO R A 1V ER B IA D ET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND 39. AARGANG 1954 NUMMER 7. JULI Bogen for Dem! SVEND HANSEN BANKKREDITTENS GRUNDLAG En samlet og bearbejdet

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle Stævne 15m 2015

RESULTATLISTE Vejle Stævne 15m 2015 28-11-2015 13:24:05 - DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Vejle Stævne 15m 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456 Vejle Skytteforening 200/18 200/13 400/31 2 101490 Christoffer

Læs mere

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT. MEDLEMSBLAD NR. 1 januar 2009. Side 1

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT. MEDLEMSBLAD NR. 1 januar 2009. Side 1 Boldklubben SØNDERBRO FIGHT MEDLEMSBLAD NR. 1 januar 2009 Side 1 Formand: Næstformand: Kasserer: Frank Lindhardsen Karsten Laurberg Finn Nielsen Højdevej 32, st. th. Prags Boulevard 34, 2. Krostrædet 1.

Læs mere

Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer

Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer Jens Kristiansen Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer Om rollefordelingen mellem overenskomstparterne, Folketinget og domstolene 1) Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 F o ro rd... 13 In

Læs mere

Resultatliste - Jelling fs 15 meter 2016

Resultatliste - Jelling fs 15 meter 2016 Side 1 af 7 08:37:26 - DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Jelling fs 15 meter 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 101490 Christoffer Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/13 200/11 400/24

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere.

Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere. Kære læser. Der er ophavsret på denne bog. Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere. Pdf-filen kan downloades

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

Side/dørnr. t A \ L. H / M fe L O M / ih P Q P E N E f L t r. Nødvendige bilag vedlægges ansøgningen (se uddrag af bygningsreglementet på bagsiden)

Side/dørnr. t A \ L. H / M fe L O M / ih P Q P E N E f L t r. Nødvendige bilag vedlægges ansøgningen (se uddrag af bygningsreglementet på bagsiden) o Abn'ma Mr. A. 2 rvk. NÆSTVED KOMMUNE BRAND- OG BYGNINGSINSPEKTORATET BROGADE 2. 4700 NÆSTVED TIf. 03-73 01 00. Giro 2 01 64 00 Ekspeditio nstid: 9-1 3. Torsdag tid ige 1 5-1 7.3 0 Ansøgning Indsendes

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

DAME JUNIOR COMPUOND

DAME JUNIOR COMPUOND DAME JUNIOR COMPUOND placer Deltagere Point Deltager Point Deltager Point Deltager Point 1 Michaline Sigil Nykøb F 16 Michaline 9 8 Michaline 5 12 13 4 GULD SØLV 3 BRONCE 14 BRONZE 11 6 GULD Michaline

Læs mere

Generalforsamlingerne 1995

Generalforsamlingerne 1995 Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 31 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktør: landinspektør Kjeld Lohmann

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen

Frederikshavn kommunale skolevæsen Frederikshavn kommunale skolevæsen S k o le åre t 19 7 1-7 2 V ed K. Hillers-Andersen Kai Hjortlund og Karsten Thorst F red erik sh av n E k sp res- T ry k k eriet 19 7 2 De kom m unale skoler IS S kolen

Læs mere

Katalog. over. som bortsælges ved Auktion i Hr. Kunsthandler Stockholm s

Katalog. over. som bortsælges ved Auktion i Hr. Kunsthandler Stockholm s E> År-d'/. Katalog over 60 Malerier Landskabsmaler HARALD FOSS, som bortsælges ved Auktion i Hr. Kunsthandler Stockholm s U dstillingslokale Bredgade N r. 28 Onsdagen den i/fd e Oktober 1891 Form iddag

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 15 m 2015

RESULTATLISTE Holstebro stævne 15 m 2015 RESULTATLISTE Holstebro stævne 15 m 2015 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 104690 Sofie Sørensen 05-023 Lemvig Skytteforening 200/11 200/09 400/20 2 98011 Kasper Farbricius 05-023 Lemvig

Læs mere

Løb 1, 100m Frisvømning Damer, Finaler 16 år og ældre: Maj A. Jacobsen, S68 58.87 1998-11-01

Løb 1, 100m Frisvømning Damer, Finaler 16 år og ældre: Maj A. Jacobsen, S68 58.87 1998-11-01 Side: 1 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Vendsyssel Cup 2011 Stævne by: Hjallerup Arrangør: Svømmeklubben Søhesten Overdommer: Niels Arp Nielsen & Allan Thorup Svenningsen Stævneleder: Flemming Mikkelsen

Læs mere

GRUPPEINDDELINGEN. Teknisk u d s t y r... Tjenstlige E fte rre tn in g e r... V I T rafikforhold... V I U n d e r v is n in g...

GRUPPEINDDELINGEN. Teknisk u d s t y r... Tjenstlige E fte rre tn in g e r... V I T rafikforhold... V I U n d e r v is n in g... GRUPPEINDDELINGEN A u to m a tc e n tra le r og a u to m a tis e rin ger... I I I B ib lio te k e t... I I I B oganm eldelser B y g n in g e r og g r u n d e... I I I N oter C e ntrale r, n e d la g t

Læs mere