A la s k a A. O. F.s brevskole A rbejdsdag igen A utom atisering (Ron Smith) A vis eller lotteriseddel...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A la s k a... 206 A. O. F.s brevskole... 242 A rbejdsdag igen... 195 A utom atisering (Ron Smith)... 50 A vis eller lotteriseddel..."

Transkript

1 Side A k k o rd e lle r tim e lø n A la s k a A. O. F.s brevskole A rbejdsdag igen A utom atisering (Ron Smith) A vis eller lotteriseddel B elgiens arbejdsforhold og sociallovgivning Beretning fra D ansk Postforbund s hovedbestyrelse 114, 124, 137 Bolden i m å l B oligproblem et og de u n g e C a r ita s CO. I s repræ sen tan tskab sm øde Dansk Jernbaneforbund s k o n g r e s D ansk Postforbund har bestået i 50 år D ansk Postforbund afh. ekstraordinær kongres.. 76 D ansk Postforbund s ekstra kongres tiltrådte lø n ningsforslaget D ansk Postforbund s 20. ordinære kongres.. 150, 153 D engang, nu og i m orgen D en nye højskole ved H e lsin g ø r D en socialdem okratiske arbejderskole i K øbenhavn 182 D er søges 60 nye postbudstillinger D e sam virkende Fagforbund bestået i 60 år D et am erikanske p o stv æ se n D et fa g lig e afløste hurtigt det»selskabelige«- (K. P. F. 60 å r ) D et sidste kvindelige postbud fo r sv in d e r D et stærke tem po slider arbejderne op før tiden.. 14 D et svenske p o stm u seu m... 98»D in brevkasse« D it hjerte er i fare D yrt at sæ lge v a r e n Efter lø n fo r lig e n e En brand, der b lev til en verdensbrand En række faglige problem er i V e stty sk la n d Et alvorligt ord i en alvorlig tid Et krævende job Et historisk b e s ø g Feriefondens bortlodning af gratis feriehuse.. 14, 53 Ferie- og tillidsm andskursus , 67 Ferieophold i sæsonen Fire lovforslag om byggeriets f r e m t id oktober Flaskeposten b e r e tte r Folkepension til tjenestem ænd m. fl Formosa Fra Pakistan Fra posthuset i K a r a b i Fra U. S. A Fremad s bognyheder... 69, 2 0 0, 210, 240 Fremtidens tjenestem ænd Færdselssag for retten G ode tænder befordrer m enneskeligt velvæ re Har du planlagt fe r ie r e jse n? H unden bider p o stb u d e t H u sleje og rente H vad bidrog til at vende valuta-stillingen? H vad folketinget klarede inden påskeferien H vad gem m er din hjerne fra den d aglige dont? 54 H vad udretter ju lem æ rk et? Hvor m ange mennesker vil der være om 20 år?.. 30 H åndvogne til distriktsbude I autom atiseringens t id s a ld e r I den 11. tim e I komm unerne kender man hverdagens problemer 31 Indplaceringsregler m. v. efter det n ye lønforslag 101 Ingen autom atisering af hans j o b Initiativ og energi skal præge kooperationen Jubilæum skongressen fik et strålende forløb »Juleposten«... 7, 11, 209, 219, 233, 242, 263, 266 Kan lykken findes i de m aterielle fremskridt?.. 78 Kom til London, min ven K ooperationen o m sæ tte r L andsindsam ling til fordel for Postens stæ vnefond 206 L evefoden før krigen og nu Ligesom selve det amerikanske postvæsen Læg 1 eller 2 til Læ selyst i Japan Lønm odtagerne og den politiske s t i l l i n g... 63

2 Lønningsforslaget til behandling Lønningskom m issionen afgiver nu betænkning Lønningsloven M a j -n å le n... (34 M ekanisering af p o s t v æ s e n e t Mere ra tio n a lise rin g N edsæ ttelse af tje n e ste tid su d v a lg m illioner postforsendelser i a fvig te finansår 220 N ordisk hovedstadsm øde i H elsin g fo rs Nordisk Postm anna U n i o n Nutidens m enneske o g fæ lle ssk a b e t N y tå r Nyt reglem ent om sygem eldte tjenestem æ nds forhold... Næsten 3 m illia r d e r... O pefter - og n e d e f te r O plevelser i C a n a d a Pension og folkepensionens m indstebeløb Postal propaganda..... i j o Postforsendelserne viste god stigning i Priser og økonomi Pristallet... 41, 113, 175, 244 Prolog ved Dansk Postforbund s 50 års jubilæ um 190 V elo p lag th e d sund og g l a d V in d ern e a f fæ rd selso p g av en i»juleposten« Æ g tesk ab e fte r h u lk o rts y s te m Å rbogen fo r d et danske post- og te leg rafv æ sen Der skrives til os A tte r sukces fo r v o rt tillid s m a n d s k u rs u s D et kan n y tte... I9fi D et tekniske p erso n a le i lu f th a v n e n E n tak fo r ferieo p h o ld En tu r ud i d et b l å F erieb ø rn H a d e rs le v - S a lz b u r g »I, staten s tjen estem æ n d, k an s a g te n s « K o n to ret fo r glem te s a g e r , 258 L ø n n in g sk o m m issio n e n P. T. T. I.-kursus i Schw eiz P å k n a lle rttu r i S y d ty s k la n d Skønne dage i N orge... S tu d iere jsen til Ø s t r i g... la k lo i dette enestående feriekursus Tanker før k o n g r esse n Tanker om kring o p ly sn in g sa r b e jd et T il D ansk Postforbund's fe r ie fo n d Sam arbejdsudvalg: H o v e d u d v a lg e t... 18, D istrikstudvalget - København , 134, Jernbanepostkontor I , »Samkøb«kan skaffe stor r a b a t »Samkøb«virker nu som konkurrencefaktor f Skatteskemaets udfyldelse Sommer med mørke s k y e r Sundheden frem m es gennem de rette spisevaner Sygekassegrænsen f o r h ø je t...6, 256 Særlige y d e ls e r Så skiftes der år Sa ta r vi fat igen T iden for en afgørelse nærmer sig Tidens unge og pengepungen I ilbageslaget i U. S. A. en trusel for de vestlige lande jenestem andsorganisationernes forh an d lin gsret I V V estjyllan d er in d v i e t O dstillingen i Bryssel...^ Underværker efter arbejdsulykker U ngdom m en bliver ikke glem t... 2»U nion p o sta le « V algfondsindsam lingen V anskeligheder under dagens dont Ved Dansk Postforbund s 50 års ju b ilæ u m Velkom men til jubilæum skongressen A fd e lin g e r o g k r e d s e. Jern b an ep ostforen in gen... 12, 36, 60 K øbenhavns P ostbudeforening 12, 24, 84, 107, 168, 228 Land postbudenes Centralforening: Asnæs k r e d s...120, 132 Bogense Otterup» Bornholm» Bram m inge»...j 2 0, 144 B rande-g rindsted» D ronninglund»...u g 155 Fjerritslev»...u g 139 Frederikshavn» , , 264 Fåborg» \ H aderslev»...i 20, 180. H erning»... i 08 H illerød» H jørring»... 12, 120, 154, 216 Hobro»...132, 167 H olbæk»...120, 144 H urup-t histed»...108, 143 K alundborg» K olding»...108, 131 København»... iqg M aribo» N ykøbing F.»... iq s N ykøbing M.»...108, 131 N æ stved» 100

3 Odense k r e d s Randers» Roskilde» Silkeborg» , 167 Skjern» Sorø» , 155 Stege-K alvehave» Trustrup» , 204 Varde» V ejle» Ålborg» , 155 Århus» , 143 Års» Provinspostbudeforeningen , kreds , 47, 96, 117, , 119, , 71, 96, 117, , 107, , 60, 107, , 117, , »..., 82., 96, , 107, , 84, 96, , 96, , , 83, 120, , 107, 143 Teknikerforeningen... 72, 84, 96, 168 Fællesforeningerne: Bornholm... 36, 83, 180, 214, 239", 263 Brande-G rindsted... 72, 144, 239 Esbjerg-Bram m inge , 144, 228 Frederikshavn... 48, 168, 227 Fredericia , 168 G renå-r yom gård , 204, 250 H aderslev , 156, 180, 214, 216, 239, 276 H erning-ikast , 227 H jørring... 12, 180, 192, 203 Hobro... 24, 36, 204, 239 Holstebro-Struer , 215 Horsens K o ld in g , 238 København... 12, 72, 96, 164, 216 Maribo N ordvestsjæ l 1. 24, 36, 120, 144, 167, 179, 204, 216, 238 N yborg N ykøbing F , 168, 237 N æ stved-v ord ingb org O d e n s e , 227, 239, 276 R a n d e r s , 228, 262 R ingsted-slagelse , 214 R o s k ild e oc Silkeborg , 180, 215 S k i v e... 48, 84, 192 S v e n d b o r g... 36, 44, 67, 178, 204, 228, 260 Sønderborg , 215, 252 T histed Tønder , 227 Varde V ejle-jellin ge... 48, 96, 119, 167, 192 Å b e n r å , 168, 203 Ålborg... 96, 119, 180, 214 Århus og om egn... 36, 96, 204, 250, 263, 276 Årup-A ssens...216, 263 L e g a te r. D e sam virkende Fagforbund s jubilæ um sfond.. 38 D et danske post- og telegrafvæ sens jubilæ um sfond 7, 249 D et store N ordiske T elegraf-selskabs gavefond af 2. februar , 249 Justitsråd Frederik Schnabel og søstres legat Kontorpakmester Søren H ansen s legat , 199 Københavns Postbudeforening s jubilæ um sfond 26, 254, 266 Overkontrolør Lobendanz le g a t O verpostbud A ndrei Jørgensen og hustru A n e f. Therkelsen s legat , 249 Overpostbud H. Christensen, dbm., og hustrus fond 254 Postmester H. E. J. K leine s legat Post- og T elegrafpersonalets hjæ lpefond 11, 242, 254 F ila n tr o p is k e o g a n d r e f o r e n in g e r. Begravelseskassen af 26. maj , 84 Fredericia postklub GI. P o s t... 72, 96, 110, 180, 204, 252- Idræ tsforeningen»posten« Jernbanepostforeningen s h jæ lp e k a sse...48, 84 Jernbanepostkontor I s selskabelige foren in g.. 48, 168 K ristelig Post- og T e le g r a ffo r e n in g Københavns Postbudes A lderdom shjem... 72, 95 Københavns Postbudes Sangkor... 60, 84, 108, 239 Københavns Post-Orkester... 12, 96, 252, 264, 276 Odense P o sto rk ester O verpostm ester K onferensraad»i. W. Mørchs M inde« , 252 Personaleforeningen K Personaleforeningen N Postbudenes B y g g e fo r e n in g... 95, 156 Postens Idrætsforb. 74, 98, 146, 158, 182, 206, 230, 254 Post- og T elegrafform andsforeningen P ost- og T elegraffunktionæ rernes ferie- og rekreationshjem... 36, 6 8, 98, 108 Post- og T elegrafpersonalets brandforsikringsagentur og understøttelsesforening , 134 Post- og T elegrafv. forsikringsforening.. 36, 239, 266 Postpakm estrenes Begravelseskasse af Skakklubben» P o s te n «

4 Spareforeningen»Julepost« I rafiketaternes F oredragsforening 12, 24, 48, 216, 228, 252, 276 Ålborg Postklub Århus postbudes rekreations- og feriehjem»dyngbylund«... 98, 239 Århus Postorkester Regnskaber. Begravelseskassen af 26. maj Dansk Postforbund's driftsregnskab Dansk Postforbund s s t a t u s Jernbanepostforeningen s regnskab Jernbanepostforeningen s H jæ lp e k a s se Landpostbudenes C e n tr a lfo r e n in g Post- og T elegraf funktionærernes F erie- og R e kreationshjem Post- og T elegraf personalets h jæ lp e fo n d Post- og T elegrafvæ senet 12, 32, 52, 83, 110, 126, 155, 161, 191, 208, 230, 264 Postpakmestrenes Begravelseskasse af P rovinsp o stb u d efo ren in g en Personalia. A deltoft, A., o verpakm ester Agerskov, C. R., la n d p o stb u d Albrechtsen, C. F. V., m o n tø r Andersen, A. P. W., la n d p o stb u d A. L., p akm esterform and C., postvagtm ester , C. J., o v erp o stb u d , C. L., o v erp o stb u d G. J. V. A., overp ostb u d , J. E. M., o v erp o stb u d... s...9 4, K. J., la n d p o stb u d K. V., o v erp o stb u d...94, R., o v er p o stb u d S. R., overpostbud... 23, 33 Andersson, A. A., landpostbud A ndreasen, A. O., p ostb u d form and... 94, 107 Andresen, J., landpostbud Arbøl, S. V. E. K., o v erp o stb u d Behrens, L. C. C. B. G., overpostbud Bendorff, A. J., la n d p o stb u d Berthelsen, P., la n d p o stb u d Birch, C. C., p ostvagtm ester Bjødstrup, J la n d p o stb u d Bork, H. C., o v erp o stb u d Bredholt, M. B., o v erp o stb u d Brosbøl, A. V., o v erp o stb u d...94, 106 Buurmøller, M., la n d p o stb u d Bøgild, K., postbud Bøllund, K., la n d p o stb u d , O. R., pakm esterform and Christensen, A. J., o v e r p o stb u d A. P., o v erp o stb u d G., overpostbud G. F. C., overpostbud H. A., overpakm ester H. C., overpostbud H. V., overpostbud... 70, 81 - J., o v erp o stb u d J. P. V., lan d p ostb u d N. C. K., o v erm ek a n ik er N. M., o v erm ek a n ik er O. V., landpostbud R. A., p akm esterform and S., p ak m esterform an d Christiansen. G. C., la n d p o stb u d J. K. D., overpostbud J. N., la n d p o stb u d O. J. A., kontorpakm ester S. B., o v erp o stb u d Clausen, J. M., lin ie m e s te r Dahl, J. C., la n d p o stb u d Deleuran, O. F., o v e r p o stb u d Dideriksen, E. K., landpostbud Druekær, A. J. V. M., p o s tb u d Due, O., overp ostb u d Engel, C., o v erp a k m ester Erichsen, T. M., p o stm este r Fabricius, A., la n d p o stb u d Fink, J. A., k ontorp akm ester , 275 Flindt, J. H., landpostbud Frandsen, A., o v e r p o stb u d Fussel, G. A. J., o v erp o stb u d G uldfeldt. E. J. L., landpostbud H ansen, A. H. D., la n d p o stb u d G. F. V., o y erp a k m ester... 70, 81 - H., o v erp o stb u d H., o v e r p o stb u d , H. A., overpostbud H. A., overpostbud H. A. C., c h a u ffø r fo r m a n d... 70, 81 - H. A. E., la n d p o stb u d H. C., montør H. C. O., o v erp o stb u d H. J., o v erp o stb u d H. P., la n d p o stb u d J., postbudform and K., k ontorp akm ester , K. L. V., p o stv a g tm ester N. O., landpostbud P., la n d p o stb u d W., postbud H ede, A., o v erp o stb u d

5 H em m ingsen, T. E., pakm esterform and Henriksen, P. O., o v erp o stb u d...94, 106 H olm, J. E. T., overp ostb u d H olm, P. L., o v erp o stb u d...94, 106 H olm ing, P. E. F., p o s tb u d H olse, H. N., overpostbud Jacobsen, H. P., o v er p o stb u d M., la n d p o stb u d Jensen, A. B., o v erp o stb u d E., o v er p o stb u d E. F. M., o v e r p o stb u d F., o v erp o stb u d H. K. K., la n d p o stb u d J., o v erp o stb u d J., o v erp o stb u d J., o v er p o stb u d J. E., m o n tø r J. J., o v er p o stb u d J. K. F., sekretær J. P., o v erp o stb u d...% K. H., lan d p ostb u d K. K. J., landpostbud K. S., p akm esterform and K. V., lan d p ostb u d O. H. A., o v erp o stb u d S. A., p o stb u d S. M., lan d p ostb u d V., p o stb u d fo rm a n d V. H., overpak m ester Jespersen, J. C., p akm esterform and , 199 Jessen, A. T., o v e r p o stb u d , 236 Johansen, C. F., o v er p o stb u d J. V., la n d p o stb u d O., m o n tø r Johnsen, E. B., chaufførf orm and Jørgensen, E. H., overp ostb u d }., o v erp o stb u d J. G., o v erp o stb u d N. F., p akm esterform and S. F., la n d p o stb u d S. L., o v erp o stb u d Kaminsky, W., o v erp o stb u d Kasten, J. F. G., o v erp o stb u d K eblovszki, S. F. J., overp ostb u d Kjær, A., m o n tø r Klem m ensen, P. K. A., la n d p o stb u d Knudsen, A., overp ak m ester N. J., o v erp o stb u d Kristensen, K. P., overp o stb u d M., la n d p o stb u d... ' - N., la n d p o stb u d Kristiansen, J. K. D., o v erp o stb u d O. A., overp ostb u d Kruuse, H. R. C. H., o v e r p o stb u d Lang, P., la n d p o stb u d Larsen, A., o v erp o stb u d , A. P., lan d p ostb u d E., la n d p o stb u d E., la n d p o stb u d E. A., la n d p o stb u d E. L., o v erp o stb u d E. P. L., o v erp o stb u d... 94, H. P. G., o v erp o stb u d H. S., o v erp o stb u d J. C., p o stv a g tm ester* J. H. C., overp ostb u d K. V., overp ostb u d Laursen, L. C., p ostvagtm ester Lind, E. J., o v erp o stb u d O. H., overpostbud Lindeblad, O. K. J., overp ostb u d L indeløv H. E. M., k ontorp akm ester Lindgreen, E. R., overp ostb u d Ljørring, V. B., overpostbud... ' Lund, J. C., overp ak m ester... 43, 58 Lundorff, A., pakm esterform and M adsen, A. J., la n d p o stb u d H., p akm esterform and H., o v erp o stb u d H., o v erp o stb u d S. A., landpostbud V., landpostbud M agnusson, A., overp ostb u d M ahler, M. H., p o stb u d M almberg, F., o v er p o stb u d M athiesen, J. G., la n d p o stb u d T. H. M., o v erp o stb u d M auritzen, O. E. V., overp ostb u d M ogensen, A. O., lan d p ostb u d C., o v e r p o stb u d J., m e k a n ik e r Mosen, L. H. M. P., landpostbud M øller, C. K., o v erm ek a n ik er N ellem ann, O. N., la n d p o stb u d N icolaysen, H. P., p o s tb u d N ielsen, A., p akm esterform and A. A., landpostbud A. K., la n d p o stb u d A. L., la n d p o stb u d E. A. N., overm ontør E. H., overp ostb u d E. T., o v erp o stb u d E. V., p ak m esterlorm an d H., overpostbud H., landpostbud H. C., overp ostb u d H. C. U., o v erp o stb u d H. H. U., la n d p o stb u d H. P., overp ostb u d... 82

6 N ielsen, H. V. S., overpostbud... 43, 58. K. F., liniem ester K. I. A., overp ostb u d M., la n d p o stb u d M. J., lan d p ostb u d N. L., lan d p ostb u d N. L. R., overp ostb u d N. P. V., la n d p o s t S., la n d p o stb u d S. B., o v erp o stb u d S. K., la n d p o stb u d T., landpostbud W. G., o v erp a k m ester N ilsson, B. J o v erp o stb u d E. K., o v erp o stb u d Norton W., præsident (P. T. T. I. )... 7 N ygaard, H., pakm esterform and Olesen, E. K. A., o v erp o stb u d Olsen, J. C. F., overp ostb u d L. G. C., p akm esterform and P. K. A., overpostb ud S., overp ak m ester... 43, 58 O ve, A. K., o v er p o stb u d Palm quist, J. K. G., overp ostb u d Pedersen, C. V., o v erp o stb u d D. S., la n d p o stb u d E. V., la n d p o stb u d H. H., lan d p ostb u d J. B.; o v erp o stb u d J. C., la n d p o stb u d J. E. C., overp ostb u d J. K., la n d p o stb u d J. M., la n d p o stb u d K. A., overp ostb u d K. M., overp ostb u d K. V., kontorpakm ester L. M., pakm esterform and N. F., mekaniker N. P. A., overpostbud P., la n d p o stb u d P. C., la n d p o stb u d Petersen, A. J., m o n tø r E., p akm esterform and H. C., pakm esterform and H. V. J., overpakm ester J. J., k ontorp akm ester K. K., pakm esterform and , O. M., o v er p o stb u d , P., la n d p o stb u d Poulsen, J., pakm esterform and V., landpostbud Rasmussen, E., overp ak m ester R. C., p akm esterform and R einw aldt, J. F., o v er p o stb u d Schm idt, J. L. V., overp ostb u d Simonsen, E. G., p o stv a g tm ester L., overpostbud Sinding, M. A. J., la n d p o stb u d Sivertsen, G. M., p o stb u d fo rm a n d Skiander, V. C. H., overpostbud... 43, 58 Skourup, H., o v erp a k m ester... 94, 106 Steffensen, O., la n d p o stb u d Stein, L., pakm esterform and Sunesson, V. F. J., o v e r p o stb u d Svendsen, J. P. L., o v erp a k m ester K. O., o v erp o stb u d Svenningsen, R. W. E., p a k m esterfo rm a n d Søndersted, A. M., m ek a n ik er Sørensen, E., o v erp o stb u d F. P., m o n tø r G. F. V., overp ostb u d H. B., p akm esterform and , I., o v erp o stb u d , M., overm ek anik er N. S., p akm esterform and P. C., o v erp o stb u d P. E., o v erp o stb u d P. J., la n d p o stb u d P. L., p o stb u d P. O., pakm esterform and R. K., p o stb u d fo rm a n d S., o v erp o stb u d Thom sen. A., lin ie m e ste r H. A. R., o v e r p o stb u d N. J. R., landpostbud Thorm ey, A. P., o v erp o stb u d Thøgersen, K. V. E., o v e r p o stb u d...43, 58 Thusgaard, K. H., overpak m ester I ogeskov, E. P. E., p o stb u d fo rm a n d Truelsbæk, A. F., overp o stb u d Tønder, T., la n d p o stb u d , 58 V ilhelm sen, A J., o v erp o stb u d W issler, H. A., p o stb u d W raa, C. A., la n d p o stb u d W rang, J., landpostbud Ørbo, H. B. T., overp ostb u d... 23

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs.

Delegeretmøde. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs. Inden selve delegeretmødet blev Kaj Mortensen mindet. 1. Valg af dirige n t, dirige n tse k re tæ r o g m ø de se

Læs mere

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105 Register I. Forholdet til kunderne B eta lin g s o v e rs ig te r, G ir o... 235 B e te g n e ls e n P o stlin ien æ n d r e s til P o s tv æ s e n e t... 1 7 9 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t...

Læs mere

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v.

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v. Register I. Udsendelser Tjenestedokumenter. R e g le m e n t I, n o t e r t i l... 15 R e g le m e n t X I I... 4 5 V e jle d n in g v e d k o n tro lle r in g a f b r e v b æ r e r d is t r i k t e r...

Læs mere

Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 2 0. a pril 1 9 9 7 kl. 1 1.0 0 i Ha de rs le v

Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 2 0. a pril 1 9 9 7 kl. 1 1.0 0 i Ha de rs le v Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 2 0. a pril 1 9 9 7 kl. 1 1.0 0 i Ha de rs le v Poul Petersen indledte mødet med at takke Haderslev Akvarieforening for et godt og flot arrangement.

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer

Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer Jens Kristiansen Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer Om rollefordelingen mellem overenskomstparterne, Folketinget og domstolene 1) Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 F o ro rd... 13 In

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI

FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI DAGGRY udkommer om Gud vil i Begyndelsen af hver Maaned eller hveranden. Det udgives af nogle Brødre i København og bæres økonomisk af gamle Sandheds-Venner.

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

A. Almindelige Bestem m elser.

A. Almindelige Bestem m elser. R e g - i s t e r. A. Almindelige Bestem m elser. Side. I. Indlandet. B etingelser for at Postanvisninger kunne udbetales A dressaterne af A fsem lelsesp o sth u set... P osthusenes Revision af R ejsehaan

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

+ KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = BORGMESTEREN NYKØB 1NGF =

+ KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = BORGMESTEREN NYKØB 1NGF = TELEGRAM fra + KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = Adressen Tj. Bem. BORGMESTEREN NYKØB 1NGF = ''v-vs. i ). Kl. af Lbnr. X /! > # 9 ui den Kl. Telegrafstation ^ N y k ø b i n g F / t t j l l t j j g D at?:.9.apa..m

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979 H anne Ruus 139 In stitu t for nordisk filo lo g i Københavns Universitet Njalsgade 80 DK 2300 København S. SEMANTIK I AUTOMATISK LEMMATISERING. De fleste, der beskæftiger sig med lemmatisering, har som

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

l e tte ls e r til tje n e s te d o k u m e n te r. Reglem ent I... 41. 159. 229. 315. O s t g ^ g ^...

l e tte ls e r til tje n e s te d o k u m e n te r. Reglem ent I... 41. 159. 229. 315. O s t g ^ g ^... Register I. U dsendelser T je n e s te d o k u m e n te r. Reglem ent IX B. M ateriel. F o rte g n e lse over teknisk m ateriel... Vejledning for b rev sam lere ved b re v sam lin g ssted er u den om deling

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Aarsberetning. Ira. Skagen Skole. Skoleaaret 194 7 48. Ved S k olein spek tør A age S ørensen

Aarsberetning. Ira. Skagen Skole. Skoleaaret 194 7 48. Ved S k olein spek tør A age S ørensen Aarsberetning Ira Skagen Skole Skoleaaret 194 7 48 Ved S k olein spek tør A age S ørensen Aarsberetn i ng f r a Skagen Skole Skoleaaret 194 7 48 Ved S koleinspektør A age S øren sen Skagen Skolekom m ission:

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

Højtuddannede i SMV er

Højtuddannede i SMV er Højtuddannede i SMV er Håndværksrådets konjunkturundersøgelse for 4. kvartal 2011 er baseret på et spørgeskema udsendt til knap 1600 respondenter, hvoraf 708 små og mellemstore virksomheder (SMV er) har

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32. 9. april 2014

Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32. 9. april 2014 Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 9. april 2014 Udlandet fravælger Danmark som investeringsland I årene 2008-2012 tiltrak Danmark nye udenlandske (greenfield) investeringer, der

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Middelfart Badminton Klub

Middelfart Badminton Klub Deltagere Allinge-Sandvig, Tejn Julie Messerschmidt (DS+DD+MD) Mathias Christiansen (HD+MD) Miki Jensen (HS+HD+MD) Line Nørgaard (DD+MD) Mikkel K. Østergaard (HS+HD+MD) Nanna Vestergaard (DD+MD) Erritsø

Læs mere

RESULTATLISTE Ry-stævnet 50m 2013

RESULTATLISTE Ry-stævnet 50m 2013 05-05-2013 14:29:28 - DDS SP v.3.12.9.2 RESULTATLISTE Ry-stævnet 50m 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 98282 Kristine R. Christensen 07-282 Jelling FS Skydning 200/18 200/15 400/33 2 84520 Rasmus Kirkholt

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole.

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3 Monica Lendal Jørgensen, Jes Lemming Der blev udleveret 86 stemmesedler. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Resultat fra Prerace NM

Resultat fra Prerace NM Piger 9-10 Sille Mikkelsen DAN Varde BMX Klub 1 1 1 1 1 Anne-Sofie Østergaard DAN Feldborg BMX 2 2 2 2 2 Annie Johansson SVE Sverige BMX 3 3 4 3 4 Julie Østergaard DAN Feldborg BMX 4 4 5 4 3 Bolette Schlüter

Læs mere

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 22 marts 2015 Tid: 14:36:17 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Stævne navn: 4. Turneringsstævne 14-15 Stævne by: Rødding Arrangør: DGI Sønderjylland Overdommer: Per

Læs mere

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl.

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. x AGROVOC emneord ag 170 alle delfelter 470 alle delfelter, ekskl. u 570 alle delfelter, ekskl. u NAL emneord aj 001 c Ajourføringsdato

Læs mere

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr.

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr. Præmieliste Kødkvæg Aberdeen Angus Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. 500 Stig Klæsøe Wester Slagelse 22 Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. 505 Mønline Angus v/john Steffen Askeby 23 501 I/S Rønnekilde, Bruno Bomholdt

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Triton Aalborgs Åbne Senior A & B-række turnering

Triton Aalborgs Åbne Senior A & B-række turnering Triton Aalborgs Åbne Senior A & B-række turnering Dato: Søndag den 27. januar 2013 Kl. 09.00 Sted: Triton Aalborg,, Stjernevej 5, 9200 Aalborg SV. Kategorier: Der spilles i alle kategorier i A rækken og

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAMØDE OM UDEAREALER - 1.MØDE 26. FEBRUAR DAGSORDEN KL. 19.30 KL. 19.45 KL. 19.55 KL. 20.20 KL. 20.35 KL. 20.40 KL. 21.15 KL. 21.45 VELKOMST PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom

ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom Lørdag d. 18. april kl. 8.00 - ca. 20.00. Der bydes velkommen i Badmintoncenteret kl. 8.00, og der er åbent i hallen 30 min. før Tidsplanen er KUN vejledende. Du skal være

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom

ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom Lørdag d. 18. april kl. 8.00 - ca. 20.00. Der bydes velkommen i Badmintoncenteret kl. 8.00, og der er åbent i hallen 30 min. før Tidsplanen er KUN vejledende. Du skal være

Læs mere

Aktieavancebeskatningsloven 19. december 2005 V E D T A G N E L O V E A k t i ea v a n c eb es k a t n i n g s l o v en L 7 8 v ed t a g et a f F T d en 1 6. d ec em b er 2 0 0 5 F olket inget har nu v

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet 141 Kreds 1 - Vendsyssel 142 Kreds 2 - Nordvest Erik Sørensen Samsøgade 14,2 th 9000 Aalborg Mobil: 40 14 16 45 E-mail: taarnuglen@hotmail.com Hans Chr. Mikkelsen Lyngevej 11 7741 Frøstrup Priv. Tlf.:

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. FRYDENSGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 2 Ubebygget grund. 3 Baneformand N.C. Poulsen. 1924

Læs mere

Sportsdykkerens december udgave 2012.

Sportsdykkerens december udgave 2012. Sportsdykkerens december udgave 2012. Nyt Fra Teknisk Udvalg (TU) Nye certificeringer TU har i 2012 afholdt flere kurser og dette har indtil videre resulteret i følgende certificeringer. Vi vil gerne ønske

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Deltagerliste. Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på EPOS' område 2009. Deltagere. 61 deltagere. Elevkoordinator

Deltagerliste. Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på EPOS' område 2009. Deltagere. 61 deltagere. Elevkoordinator Deltagerliste 61 deltagere Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på ' område 2009 Afholdt: 20. oktober 2009 Deltagere Alice Andersen Elevkoordinator Anders Hoff Pædagogisk konsulent Anette

Læs mere

DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE. Jeg b de p g lån. n e. e, jeg. får e af m. r d. in fa m. g spil. ilie, v. r de g bru. ke p på sp. an e.

DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE. Jeg b de p g lån. n e. e, jeg. får e af m. r d. in fa m. g spil. ilie, v. r de g bru. ke p på sp. an e. DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE 5 A. Jeg b ru tjene ger kun de p enge B. Je r., jeg g lån får e ller eller er penge andr af m e. C. Je in fa m g spil ilie, v enne ler fo D. Je r r de peng g bru e,

Læs mere

Em il Birke lan d Klin torp

Em il Birke lan d Klin torp CURRICULUM VITAE Em il Birke lan d Klin torp PERSONLIG PROFIL Fødselsdato: 8. juli 1982 Adresse: Nyborggade 11G, 10. sal, lejlighed 328, 2100 København Ø Mobiltelefon: +45 28135041 E-mail: emilbk@emilbk.dk

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Fyn og Sydjylland inviteres du

Læs mere

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog DK Index Æret Navn Medlem af klub Indstillet af År Geneve Index Bemærkninger 77-1 Peter Jørgensen Marilynn and Charles Linkletter 1977 28 In memoriam Poul H. Jørgensens far 81-1 Birgit Nissen Charles &

Læs mere

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Mandag den 29/12 1-15 09:30 16-30 10:30 31-45 11:30 46-47 12:30 Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Herresingle U11 C Pulje 1 1 Nicolai Nordentoft Næsby 2 Simon Harfot Kristiansen Bramming

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Liste over ULF Kreds aktiviteter 2013

Liste over ULF Kreds aktiviteter 2013 Liste over ULF Kreds aktiviteter 2013 Favrskov kreds Foredrag, møder og sociale aktiviteter De har haft generalforsamling d. 21. maj. 2013 på Ellemosevej 28 A, 8370 Hadsten De har haft bestyrelsesmøde

Læs mere

Om Frivilligafdelingen

Om Frivilligafdelingen Frivillighåndbog Om Frivilligafdelingen Indhold Frivilligafdelingens opgaver... 3 Værktøjsmapper... 4 Frivilligafdelingen består af... 6 Mødrehjælpens lokalforeninger... 7 Mødrehjælpens fondsbutikker...

Læs mere

Det komplette tilbud til kølebranchen.

Det komplette tilbud til kølebranchen. kølemiddelprogram Det komplette tilbud til kølebranchen. Omfattende kølemiddelprogram leveret via et landsdækkende net af depoter. 2 Danmarks bredeste forhandlernet af kølemidler. AGA tilbyder et komplet

Læs mere

Danmark fravælges som investeringsland

Danmark fravælges som investeringsland Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 September 2012 De udenlandske investeringer i Danmark ligger på et lavt niveau sammenlignet med andre lande. Opgør man den estimerede job-skabelse

Læs mere

Referat af Vinterm øde 20L3

Referat af Vinterm øde 20L3 DIVISIONSFORENINGEN MTP, København, d.26. januar2013 Referat af Vinterm øde 20L3 Lørdag d.26. jantar 2013 kl. 10:00 aftroldtes Vintermøde for generalforsamlingen i Divisionsforeningen på Radisson Blu Scandinavia

Læs mere

2. kører. Navn. klub: Frikøbte Reklamer Øske om yderligere frikøb Startnr./Reklamer godkendt Reklamer. Godkendt

2. kører. Navn. klub: Frikøbte Reklamer Øske om yderligere frikøb Startnr./Reklamer godkendt Reklamer. Godkendt 1 Underskrift Brian Ottosen Mikkel Ottosen Underskrift 41044 50527 Bil: peugoet Model: 106 Årgang: 1995 AG 39 076 Homologering: Klasse: KL 1 skontrol Teknisk kontrol Dokumentkontrol 2 Casper Olsen Underskrift

Læs mere

Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia.

Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia. Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen,

Læs mere