A la s k a A. O. F.s brevskole A rbejdsdag igen A utom atisering (Ron Smith) A vis eller lotteriseddel...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A la s k a... 206 A. O. F.s brevskole... 242 A rbejdsdag igen... 195 A utom atisering (Ron Smith)... 50 A vis eller lotteriseddel..."

Transkript

1 Side A k k o rd e lle r tim e lø n A la s k a A. O. F.s brevskole A rbejdsdag igen A utom atisering (Ron Smith) A vis eller lotteriseddel B elgiens arbejdsforhold og sociallovgivning Beretning fra D ansk Postforbund s hovedbestyrelse 114, 124, 137 Bolden i m å l B oligproblem et og de u n g e C a r ita s CO. I s repræ sen tan tskab sm øde Dansk Jernbaneforbund s k o n g r e s D ansk Postforbund har bestået i 50 år D ansk Postforbund afh. ekstraordinær kongres.. 76 D ansk Postforbund s ekstra kongres tiltrådte lø n ningsforslaget D ansk Postforbund s 20. ordinære kongres.. 150, 153 D engang, nu og i m orgen D en nye højskole ved H e lsin g ø r D en socialdem okratiske arbejderskole i K øbenhavn 182 D er søges 60 nye postbudstillinger D e sam virkende Fagforbund bestået i 60 år D et am erikanske p o stv æ se n D et fa g lig e afløste hurtigt det»selskabelige«- (K. P. F. 60 å r ) D et sidste kvindelige postbud fo r sv in d e r D et stærke tem po slider arbejderne op før tiden.. 14 D et svenske p o stm u seu m... 98»D in brevkasse« D it hjerte er i fare D yrt at sæ lge v a r e n Efter lø n fo r lig e n e En brand, der b lev til en verdensbrand En række faglige problem er i V e stty sk la n d Et alvorligt ord i en alvorlig tid Et krævende job Et historisk b e s ø g Feriefondens bortlodning af gratis feriehuse.. 14, 53 Ferie- og tillidsm andskursus , 67 Ferieophold i sæsonen Fire lovforslag om byggeriets f r e m t id oktober Flaskeposten b e r e tte r Folkepension til tjenestem ænd m. fl Formosa Fra Pakistan Fra posthuset i K a r a b i Fra U. S. A Fremad s bognyheder... 69, 2 0 0, 210, 240 Fremtidens tjenestem ænd Færdselssag for retten G ode tænder befordrer m enneskeligt velvæ re Har du planlagt fe r ie r e jse n? H unden bider p o stb u d e t H u sleje og rente H vad bidrog til at vende valuta-stillingen? H vad folketinget klarede inden påskeferien H vad gem m er din hjerne fra den d aglige dont? 54 H vad udretter ju lem æ rk et? Hvor m ange mennesker vil der være om 20 år?.. 30 H åndvogne til distriktsbude I autom atiseringens t id s a ld e r I den 11. tim e I komm unerne kender man hverdagens problemer 31 Indplaceringsregler m. v. efter det n ye lønforslag 101 Ingen autom atisering af hans j o b Initiativ og energi skal præge kooperationen Jubilæum skongressen fik et strålende forløb »Juleposten«... 7, 11, 209, 219, 233, 242, 263, 266 Kan lykken findes i de m aterielle fremskridt?.. 78 Kom til London, min ven K ooperationen o m sæ tte r L andsindsam ling til fordel for Postens stæ vnefond 206 L evefoden før krigen og nu Ligesom selve det amerikanske postvæsen Læg 1 eller 2 til Læ selyst i Japan Lønm odtagerne og den politiske s t i l l i n g... 63

2 Lønningsforslaget til behandling Lønningskom m issionen afgiver nu betænkning Lønningsloven M a j -n å le n... (34 M ekanisering af p o s t v æ s e n e t Mere ra tio n a lise rin g N edsæ ttelse af tje n e ste tid su d v a lg m illioner postforsendelser i a fvig te finansår 220 N ordisk hovedstadsm øde i H elsin g fo rs Nordisk Postm anna U n i o n Nutidens m enneske o g fæ lle ssk a b e t N y tå r Nyt reglem ent om sygem eldte tjenestem æ nds forhold... Næsten 3 m illia r d e r... O pefter - og n e d e f te r O plevelser i C a n a d a Pension og folkepensionens m indstebeløb Postal propaganda..... i j o Postforsendelserne viste god stigning i Priser og økonomi Pristallet... 41, 113, 175, 244 Prolog ved Dansk Postforbund s 50 års jubilæ um 190 V elo p lag th e d sund og g l a d V in d ern e a f fæ rd selso p g av en i»juleposten« Æ g tesk ab e fte r h u lk o rts y s te m Å rbogen fo r d et danske post- og te leg rafv æ sen Der skrives til os A tte r sukces fo r v o rt tillid s m a n d s k u rs u s D et kan n y tte... I9fi D et tekniske p erso n a le i lu f th a v n e n E n tak fo r ferieo p h o ld En tu r ud i d et b l å F erieb ø rn H a d e rs le v - S a lz b u r g »I, staten s tjen estem æ n d, k an s a g te n s « K o n to ret fo r glem te s a g e r , 258 L ø n n in g sk o m m issio n e n P. T. T. I.-kursus i Schw eiz P å k n a lle rttu r i S y d ty s k la n d Skønne dage i N orge... S tu d iere jsen til Ø s t r i g... la k lo i dette enestående feriekursus Tanker før k o n g r esse n Tanker om kring o p ly sn in g sa r b e jd et T il D ansk Postforbund's fe r ie fo n d Sam arbejdsudvalg: H o v e d u d v a lg e t... 18, D istrikstudvalget - København , 134, Jernbanepostkontor I , »Samkøb«kan skaffe stor r a b a t »Samkøb«virker nu som konkurrencefaktor f Skatteskemaets udfyldelse Sommer med mørke s k y e r Sundheden frem m es gennem de rette spisevaner Sygekassegrænsen f o r h ø je t...6, 256 Særlige y d e ls e r Så skiftes der år Sa ta r vi fat igen T iden for en afgørelse nærmer sig Tidens unge og pengepungen I ilbageslaget i U. S. A. en trusel for de vestlige lande jenestem andsorganisationernes forh an d lin gsret I V V estjyllan d er in d v i e t O dstillingen i Bryssel...^ Underværker efter arbejdsulykker U ngdom m en bliver ikke glem t... 2»U nion p o sta le « V algfondsindsam lingen V anskeligheder under dagens dont Ved Dansk Postforbund s 50 års ju b ilæ u m Velkom men til jubilæum skongressen A fd e lin g e r o g k r e d s e. Jern b an ep ostforen in gen... 12, 36, 60 K øbenhavns P ostbudeforening 12, 24, 84, 107, 168, 228 Land postbudenes Centralforening: Asnæs k r e d s...120, 132 Bogense Otterup» Bornholm» Bram m inge»...j 2 0, 144 B rande-g rindsted» D ronninglund»...u g 155 Fjerritslev»...u g 139 Frederikshavn» , , 264 Fåborg» \ H aderslev»...i 20, 180. H erning»... i 08 H illerød» H jørring»... 12, 120, 154, 216 Hobro»...132, 167 H olbæk»...120, 144 H urup-t histed»...108, 143 K alundborg» K olding»...108, 131 København»... iqg M aribo» N ykøbing F.»... iq s N ykøbing M.»...108, 131 N æ stved» 100

3 Odense k r e d s Randers» Roskilde» Silkeborg» , 167 Skjern» Sorø» , 155 Stege-K alvehave» Trustrup» , 204 Varde» V ejle» Ålborg» , 155 Århus» , 143 Års» Provinspostbudeforeningen , kreds , 47, 96, 117, , 119, , 71, 96, 117, , 107, , 60, 107, , 117, , »..., 82., 96, , 107, , 84, 96, , 96, , , 83, 120, , 107, 143 Teknikerforeningen... 72, 84, 96, 168 Fællesforeningerne: Bornholm... 36, 83, 180, 214, 239", 263 Brande-G rindsted... 72, 144, 239 Esbjerg-Bram m inge , 144, 228 Frederikshavn... 48, 168, 227 Fredericia , 168 G renå-r yom gård , 204, 250 H aderslev , 156, 180, 214, 216, 239, 276 H erning-ikast , 227 H jørring... 12, 180, 192, 203 Hobro... 24, 36, 204, 239 Holstebro-Struer , 215 Horsens K o ld in g , 238 København... 12, 72, 96, 164, 216 Maribo N ordvestsjæ l 1. 24, 36, 120, 144, 167, 179, 204, 216, 238 N yborg N ykøbing F , 168, 237 N æ stved-v ord ingb org O d e n s e , 227, 239, 276 R a n d e r s , 228, 262 R ingsted-slagelse , 214 R o s k ild e oc Silkeborg , 180, 215 S k i v e... 48, 84, 192 S v e n d b o r g... 36, 44, 67, 178, 204, 228, 260 Sønderborg , 215, 252 T histed Tønder , 227 Varde V ejle-jellin ge... 48, 96, 119, 167, 192 Å b e n r å , 168, 203 Ålborg... 96, 119, 180, 214 Århus og om egn... 36, 96, 204, 250, 263, 276 Årup-A ssens...216, 263 L e g a te r. D e sam virkende Fagforbund s jubilæ um sfond.. 38 D et danske post- og telegrafvæ sens jubilæ um sfond 7, 249 D et store N ordiske T elegraf-selskabs gavefond af 2. februar , 249 Justitsråd Frederik Schnabel og søstres legat Kontorpakmester Søren H ansen s legat , 199 Københavns Postbudeforening s jubilæ um sfond 26, 254, 266 Overkontrolør Lobendanz le g a t O verpostbud A ndrei Jørgensen og hustru A n e f. Therkelsen s legat , 249 Overpostbud H. Christensen, dbm., og hustrus fond 254 Postmester H. E. J. K leine s legat Post- og T elegrafpersonalets hjæ lpefond 11, 242, 254 F ila n tr o p is k e o g a n d r e f o r e n in g e r. Begravelseskassen af 26. maj , 84 Fredericia postklub GI. P o s t... 72, 96, 110, 180, 204, 252- Idræ tsforeningen»posten« Jernbanepostforeningen s h jæ lp e k a sse...48, 84 Jernbanepostkontor I s selskabelige foren in g.. 48, 168 K ristelig Post- og T e le g r a ffo r e n in g Københavns Postbudes A lderdom shjem... 72, 95 Københavns Postbudes Sangkor... 60, 84, 108, 239 Københavns Post-Orkester... 12, 96, 252, 264, 276 Odense P o sto rk ester O verpostm ester K onferensraad»i. W. Mørchs M inde« , 252 Personaleforeningen K Personaleforeningen N Postbudenes B y g g e fo r e n in g... 95, 156 Postens Idrætsforb. 74, 98, 146, 158, 182, 206, 230, 254 Post- og T elegrafform andsforeningen P ost- og T elegraffunktionæ rernes ferie- og rekreationshjem... 36, 6 8, 98, 108 Post- og T elegrafpersonalets brandforsikringsagentur og understøttelsesforening , 134 Post- og T elegrafv. forsikringsforening.. 36, 239, 266 Postpakm estrenes Begravelseskasse af Skakklubben» P o s te n «

4 Spareforeningen»Julepost« I rafiketaternes F oredragsforening 12, 24, 48, 216, 228, 252, 276 Ålborg Postklub Århus postbudes rekreations- og feriehjem»dyngbylund«... 98, 239 Århus Postorkester Regnskaber. Begravelseskassen af 26. maj Dansk Postforbund's driftsregnskab Dansk Postforbund s s t a t u s Jernbanepostforeningen s regnskab Jernbanepostforeningen s H jæ lp e k a s se Landpostbudenes C e n tr a lfo r e n in g Post- og T elegraf funktionærernes F erie- og R e kreationshjem Post- og T elegraf personalets h jæ lp e fo n d Post- og T elegrafvæ senet 12, 32, 52, 83, 110, 126, 155, 161, 191, 208, 230, 264 Postpakmestrenes Begravelseskasse af P rovinsp o stb u d efo ren in g en Personalia. A deltoft, A., o verpakm ester Agerskov, C. R., la n d p o stb u d Albrechtsen, C. F. V., m o n tø r Andersen, A. P. W., la n d p o stb u d A. L., p akm esterform and C., postvagtm ester , C. J., o v erp o stb u d , C. L., o v erp o stb u d G. J. V. A., overp ostb u d , J. E. M., o v erp o stb u d... s...9 4, K. J., la n d p o stb u d K. V., o v erp o stb u d...94, R., o v er p o stb u d S. R., overpostbud... 23, 33 Andersson, A. A., landpostbud A ndreasen, A. O., p ostb u d form and... 94, 107 Andresen, J., landpostbud Arbøl, S. V. E. K., o v erp o stb u d Behrens, L. C. C. B. G., overpostbud Bendorff, A. J., la n d p o stb u d Berthelsen, P., la n d p o stb u d Birch, C. C., p ostvagtm ester Bjødstrup, J la n d p o stb u d Bork, H. C., o v erp o stb u d Bredholt, M. B., o v erp o stb u d Brosbøl, A. V., o v erp o stb u d...94, 106 Buurmøller, M., la n d p o stb u d Bøgild, K., postbud Bøllund, K., la n d p o stb u d , O. R., pakm esterform and Christensen, A. J., o v e r p o stb u d A. P., o v erp o stb u d G., overpostbud G. F. C., overpostbud H. A., overpakm ester H. C., overpostbud H. V., overpostbud... 70, 81 - J., o v erp o stb u d J. P. V., lan d p ostb u d N. C. K., o v erm ek a n ik er N. M., o v erm ek a n ik er O. V., landpostbud R. A., p akm esterform and S., p ak m esterform an d Christiansen. G. C., la n d p o stb u d J. K. D., overpostbud J. N., la n d p o stb u d O. J. A., kontorpakm ester S. B., o v erp o stb u d Clausen, J. M., lin ie m e s te r Dahl, J. C., la n d p o stb u d Deleuran, O. F., o v e r p o stb u d Dideriksen, E. K., landpostbud Druekær, A. J. V. M., p o s tb u d Due, O., overp ostb u d Engel, C., o v erp a k m ester Erichsen, T. M., p o stm este r Fabricius, A., la n d p o stb u d Fink, J. A., k ontorp akm ester , 275 Flindt, J. H., landpostbud Frandsen, A., o v e r p o stb u d Fussel, G. A. J., o v erp o stb u d G uldfeldt. E. J. L., landpostbud H ansen, A. H. D., la n d p o stb u d G. F. V., o y erp a k m ester... 70, 81 - H., o v erp o stb u d H., o v e r p o stb u d , H. A., overpostbud H. A., overpostbud H. A. C., c h a u ffø r fo r m a n d... 70, 81 - H. A. E., la n d p o stb u d H. C., montør H. C. O., o v erp o stb u d H. J., o v erp o stb u d H. P., la n d p o stb u d J., postbudform and K., k ontorp akm ester , K. L. V., p o stv a g tm ester N. O., landpostbud P., la n d p o stb u d W., postbud H ede, A., o v erp o stb u d

5 H em m ingsen, T. E., pakm esterform and Henriksen, P. O., o v erp o stb u d...94, 106 H olm, J. E. T., overp ostb u d H olm, P. L., o v erp o stb u d...94, 106 H olm ing, P. E. F., p o s tb u d H olse, H. N., overpostbud Jacobsen, H. P., o v er p o stb u d M., la n d p o stb u d Jensen, A. B., o v erp o stb u d E., o v er p o stb u d E. F. M., o v e r p o stb u d F., o v erp o stb u d H. K. K., la n d p o stb u d J., o v erp o stb u d J., o v erp o stb u d J., o v er p o stb u d J. E., m o n tø r J. J., o v er p o stb u d J. K. F., sekretær J. P., o v erp o stb u d...% K. H., lan d p ostb u d K. K. J., landpostbud K. S., p akm esterform and K. V., lan d p ostb u d O. H. A., o v erp o stb u d S. A., p o stb u d S. M., lan d p ostb u d V., p o stb u d fo rm a n d V. H., overpak m ester Jespersen, J. C., p akm esterform and , 199 Jessen, A. T., o v e r p o stb u d , 236 Johansen, C. F., o v er p o stb u d J. V., la n d p o stb u d O., m o n tø r Johnsen, E. B., chaufførf orm and Jørgensen, E. H., overp ostb u d }., o v erp o stb u d J. G., o v erp o stb u d N. F., p akm esterform and S. F., la n d p o stb u d S. L., o v erp o stb u d Kaminsky, W., o v erp o stb u d Kasten, J. F. G., o v erp o stb u d K eblovszki, S. F. J., overp ostb u d Kjær, A., m o n tø r Klem m ensen, P. K. A., la n d p o stb u d Knudsen, A., overp ak m ester N. J., o v erp o stb u d Kristensen, K. P., overp o stb u d M., la n d p o stb u d... ' - N., la n d p o stb u d Kristiansen, J. K. D., o v erp o stb u d O. A., overp ostb u d Kruuse, H. R. C. H., o v e r p o stb u d Lang, P., la n d p o stb u d Larsen, A., o v erp o stb u d , A. P., lan d p ostb u d E., la n d p o stb u d E., la n d p o stb u d E. A., la n d p o stb u d E. L., o v erp o stb u d E. P. L., o v erp o stb u d... 94, H. P. G., o v erp o stb u d H. S., o v erp o stb u d J. C., p o stv a g tm ester* J. H. C., overp ostb u d K. V., overp ostb u d Laursen, L. C., p ostvagtm ester Lind, E. J., o v erp o stb u d O. H., overpostbud Lindeblad, O. K. J., overp ostb u d L indeløv H. E. M., k ontorp akm ester Lindgreen, E. R., overp ostb u d Ljørring, V. B., overpostbud... ' Lund, J. C., overp ak m ester... 43, 58 Lundorff, A., pakm esterform and M adsen, A. J., la n d p o stb u d H., p akm esterform and H., o v erp o stb u d H., o v erp o stb u d S. A., landpostbud V., landpostbud M agnusson, A., overp ostb u d M ahler, M. H., p o stb u d M almberg, F., o v er p o stb u d M athiesen, J. G., la n d p o stb u d T. H. M., o v erp o stb u d M auritzen, O. E. V., overp ostb u d M ogensen, A. O., lan d p ostb u d C., o v e r p o stb u d J., m e k a n ik e r Mosen, L. H. M. P., landpostbud M øller, C. K., o v erm ek a n ik er N ellem ann, O. N., la n d p o stb u d N icolaysen, H. P., p o s tb u d N ielsen, A., p akm esterform and A. A., landpostbud A. K., la n d p o stb u d A. L., la n d p o stb u d E. A. N., overm ontør E. H., overp ostb u d E. T., o v erp o stb u d E. V., p ak m esterlorm an d H., overpostbud H., landpostbud H. C., overp ostb u d H. C. U., o v erp o stb u d H. H. U., la n d p o stb u d H. P., overp ostb u d... 82

6 N ielsen, H. V. S., overpostbud... 43, 58. K. F., liniem ester K. I. A., overp ostb u d M., la n d p o stb u d M. J., lan d p ostb u d N. L., lan d p ostb u d N. L. R., overp ostb u d N. P. V., la n d p o s t S., la n d p o stb u d S. B., o v erp o stb u d S. K., la n d p o stb u d T., landpostbud W. G., o v erp a k m ester N ilsson, B. J o v erp o stb u d E. K., o v erp o stb u d Norton W., præsident (P. T. T. I. )... 7 N ygaard, H., pakm esterform and Olesen, E. K. A., o v erp o stb u d Olsen, J. C. F., overp ostb u d L. G. C., p akm esterform and P. K. A., overpostb ud S., overp ak m ester... 43, 58 O ve, A. K., o v er p o stb u d Palm quist, J. K. G., overp ostb u d Pedersen, C. V., o v erp o stb u d D. S., la n d p o stb u d E. V., la n d p o stb u d H. H., lan d p ostb u d J. B.; o v erp o stb u d J. C., la n d p o stb u d J. E. C., overp ostb u d J. K., la n d p o stb u d J. M., la n d p o stb u d K. A., overp ostb u d K. M., overp ostb u d K. V., kontorpakm ester L. M., pakm esterform and N. F., mekaniker N. P. A., overpostbud P., la n d p o stb u d P. C., la n d p o stb u d Petersen, A. J., m o n tø r E., p akm esterform and H. C., pakm esterform and H. V. J., overpakm ester J. J., k ontorp akm ester K. K., pakm esterform and , O. M., o v er p o stb u d , P., la n d p o stb u d Poulsen, J., pakm esterform and V., landpostbud Rasmussen, E., overp ak m ester R. C., p akm esterform and R einw aldt, J. F., o v er p o stb u d Schm idt, J. L. V., overp ostb u d Simonsen, E. G., p o stv a g tm ester L., overpostbud Sinding, M. A. J., la n d p o stb u d Sivertsen, G. M., p o stb u d fo rm a n d Skiander, V. C. H., overpostbud... 43, 58 Skourup, H., o v erp a k m ester... 94, 106 Steffensen, O., la n d p o stb u d Stein, L., pakm esterform and Sunesson, V. F. J., o v e r p o stb u d Svendsen, J. P. L., o v erp a k m ester K. O., o v erp o stb u d Svenningsen, R. W. E., p a k m esterfo rm a n d Søndersted, A. M., m ek a n ik er Sørensen, E., o v erp o stb u d F. P., m o n tø r G. F. V., overp ostb u d H. B., p akm esterform and , I., o v erp o stb u d , M., overm ek anik er N. S., p akm esterform and P. C., o v erp o stb u d P. E., o v erp o stb u d P. J., la n d p o stb u d P. L., p o stb u d P. O., pakm esterform and R. K., p o stb u d fo rm a n d S., o v erp o stb u d Thom sen. A., lin ie m e ste r H. A. R., o v e r p o stb u d N. J. R., landpostbud Thorm ey, A. P., o v erp o stb u d Thøgersen, K. V. E., o v e r p o stb u d...43, 58 Thusgaard, K. H., overpak m ester I ogeskov, E. P. E., p o stb u d fo rm a n d Truelsbæk, A. F., overp o stb u d Tønder, T., la n d p o stb u d , 58 V ilhelm sen, A J., o v erp o stb u d W issler, H. A., p o stb u d W raa, C. A., la n d p o stb u d W rang, J., landpostbud Ørbo, H. B. T., overp ostb u d... 23

l e tte ls e r til tje n e s te d o k u m e n te r. Reglem ent I... 41. 159. 229. 315. O s t g ^ g ^...

l e tte ls e r til tje n e s te d o k u m e n te r. Reglem ent I... 41. 159. 229. 315. O s t g ^ g ^... Register I. U dsendelser T je n e s te d o k u m e n te r. Reglem ent IX B. M ateriel. F o rte g n e lse over teknisk m ateriel... Vejledning for b rev sam lere ved b re v sam lin g ssted er u den om deling

Læs mere

FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI

FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI DAGGRY udkommer om Gud vil i Begyndelsen af hver Maaned eller hveranden. Det udgives af nogle Brødre i København og bæres økonomisk af gamle Sandheds-Venner.

Læs mere

A. Almindelige Bestem m elser.

A. Almindelige Bestem m elser. R e g - i s t e r. A. Almindelige Bestem m elser. Side. I. Indlandet. B etingelser for at Postanvisninger kunne udbetales A dressaterne af A fsem lelsesp o sth u set... P osthusenes Revision af R ejsehaan

Læs mere

Der var så dejligt ude på landet Farrebique (1946), Georges Rouquiers klassiske dokumentarfilm om fransk bondeliv, er blevet genopdaget

Der var så dejligt ude på landet Farrebique (1946), Georges Rouquiers klassiske dokumentarfilm om fransk bondeliv, er blevet genopdaget Farrebique Der var så dejligt ude på landet Farrebique (1946), Georges Rouquiers klassiske dokumentarfilm om fransk bondeliv, er blevet genopdaget a f Anne Jespersen 144 På egnen nær G outrens i det sydlige

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

Få alle fordelene allerede i år med Pension For Selvstændige

Få alle fordelene allerede i år med Pension For Selvstændige Ny bog: "Foss" skriver erhvervshistorien om > 6 7 Prikker til produktivitet Får medarbejrne resultatløn, øges produktiviteten, viser ny DI-unrsøgelse > si 3 MMV'ere un miljøkrav MMV-virksomher stiller

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

GL STRAND NYT. EN ANDERLEDES UDSTILLING Startskuddet til Stafetten introduceres. LIVE I GL STRAND OG VINDERNE BLEV

GL STRAND NYT. EN ANDERLEDES UDSTILLING Startskuddet til Stafetten introduceres. LIVE I GL STRAND OG VINDERNE BLEV GL STRAND NYT KUNSTFORENINGEN NO. 2 STAFETTEN ER FORTSAT IGANG EN ANDERLEDES UDSTILLING Startskuddet til Stafetten introduceres. LIVE I GL STRAND Stafetten går videre i sommerens arrangementer. OG VINDERNE

Læs mere

FALCKEN. PERSONALEFORENINGENS BLAD Nr. 3 Juni 2011. Den gennemsnitlige anciennitet blandt brandfolkene er 19 år. Side 4-5. Jeg er lidt gammeldags...

FALCKEN. PERSONALEFORENINGENS BLAD Nr. 3 Juni 2011. Den gennemsnitlige anciennitet blandt brandfolkene er 19 år. Side 4-5. Jeg er lidt gammeldags... FALCKEN PERSONALEFORENINGENS BLAD Nr. 3 Juni 2011 I Agerbæk løber de ikke af pladsen Den gennemsnitlige anciennitet blandt brandfolkene er 19 år. Side 4-5 Jeg er lidt gammeldags... 2 Løb i regn og rusk...

Læs mere

RØDOVRE TRÆK AF KOMMUNENS BYPLANHISTORIE. Dansk B yplanlaboratorium B yplanhistoriske noter 18

RØDOVRE TRÆK AF KOMMUNENS BYPLANHISTORIE. Dansk B yplanlaboratorium B yplanhistoriske noter 18 RØDOVRE TRÆK AF KOMMUNENS BYPLANHISTORIE. Dansk B yplanlaboratorium B yplanhistoriske noter 18 F O R O R D Det er godt, at Niels Fosdal - gennem næsten 40 år ansat og virksom 1 Rødovre, en af Københavnsegnens

Læs mere

Livet med en ny nyre Information til patienter og pårørende om at leve med en transplanteret nyre

Livet med en ny nyre Information til patienter og pårørende om at leve med en transplanteret nyre Livet med en ny nyre Information til patienter og pårørende om at leve med en transplanteret nyre Information tilpatienter og pårørende om at leve med en transplanteret nyre Udarbejdet af SIG Transplantation,

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

Malerinfo. Dagpenge til jul side 4. Kongres 2014 side 6-7 Overenskomstfornyelse side 8 MEDLEMSBLAD FYN-JYLLANDSYD NR.

Malerinfo. Dagpenge til jul side 4. Kongres 2014 side 6-7 Overenskomstfornyelse side 8 MEDLEMSBLAD FYN-JYLLANDSYD NR. Malerinfo MEDLEMSBLAD FYN-JYLLANDSYD NR. 2 - NOVEMBER 2014 Dagpenge til jul side 4 Kongres 2014 side 6-7 Overenskomstfornyelse side 8 Velkommen! FAGLIG AFDELING Mariann Lauridsen Formand Tlf.: 6612 8395

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE. Jeg b de p g lån. n e. e, jeg. får e af m. r d. in fa m. g spil. ilie, v. r de g bru. ke p på sp. an e.

DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE. Jeg b de p g lån. n e. e, jeg. får e af m. r d. in fa m. g spil. ilie, v. r de g bru. ke p på sp. an e. DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE 5 A. Jeg b ru tjene ger kun de p enge B. Je r., jeg g lån får e ller eller er penge andr af m e. C. Je in fa m g spil ilie, v enne ler fo D. Je r r de peng g bru e,

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

LungePatient.dk. Lungeforeningen Boserup Minde. LungePatient.dk nr. 2 2010 1. NR. 2 Marts 2010

LungePatient.dk. Lungeforeningen Boserup Minde. LungePatient.dk nr. 2 2010 1. NR. 2 Marts 2010 LungePatient.dk NR. 2 Marts 2010 LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde LungePatient.dk nr. 2 2010 1 Oplev Bornholm! Oplev Bornholm Gode pensionistrabatter: 1 pensionist

Læs mere

Handicap nyt. Pilgrimsvandring lærte mig at leve inuet. Ferietilbud: Kanotur på gudenåen. Tagenrobotdragt på og bliv stærk

Handicap nyt. Pilgrimsvandring lærte mig at leve inuet. Ferietilbud: Kanotur på gudenåen. Tagenrobotdragt på og bliv stærk Februar 2008 1 www.dhf-net.dk Handicap nyt Pilgrimsvandring lærte mig at leve inuet Ferietilbud: Kanotur på gudenåen Tagenrobotdragt på og bliv stærk Kørselsordningen er ikke god nok K u n d e b ed ste

Læs mere

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 2 2012

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 2 2012 nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 2 2012 Medlemsblad for Sektion Danmark TEMA: IPAs 50 års jubilæum IPA husene er en succes, der skrumper IPAs tillidsfolk Kan IPA hjælpe ved Europæiske fodboldkampe?

Læs mere

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet og Funktionærernes

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen i Fyns Mejeristforening den 22/6 2010

Referat fra generalforsamlingen i Fyns Mejeristforening den 22/6 2010 Referat fra generalforsamlingen i Fyns Mejeristforening den 22/6 2010 Inden generalforsamlingen var der orientering om Birkum ost ved mejerichef Jesper Thomsen og rundvisning på mejeriet. Efterfølgende

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Det var i Esbjerg? Ja, og så kom vi hertil da jeg var 6 år. Min mor søgte arbejde her, så var hun der i mange år. Og jeg kom jo i lære der i 19 maj.

Det var i Esbjerg? Ja, og så kom vi hertil da jeg var 6 år. Min mor søgte arbejde her, så var hun der i mange år. Og jeg kom jo i lære der i 19 maj. Arbejdererindring, J.nr. 03/186/01 Navn LK Hvornår blev du født? Jeg er født den 13/8 1904. Det var i Esbjerg? Ja, og så kom vi hertil da jeg var 6 år. Min mor søgte arbejde her, så var hun der i mange

Læs mere

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den go - de hyr - des stem - me! / Tro - fast ef - ter dig han går; / han dig el - sker, kan dig al - drig glem - me, / i hans hånd

Læs mere

SMYKKER SMYKKER MESSEN 8 10 MARTS 2008 VEJLE CENTRET

SMYKKER SMYKKER MESSEN 8 10 MARTS 2008 VEJLE CENTRET 2 0 2 0 8 8 10 AT 2008 VJL CTT messekatalog Forår og sommer 2008 www.stovringdesign.dk VLO TL VJL. BØ VO TA. 31/HAL 4 8.-10. AT. TO 4 nyhederne er på messen! a vi startede esign re mykker i december 2005,

Læs mere