Om kommuneplanen Kommuneplan 2013 Forord Indledning Plan- og Agenda Strategi Landsplanredegørelsen Landsplandirektiver og Fingerplan Statens vand- og

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om kommuneplanen Kommuneplan 2013 Forord Indledning Plan- og Agenda Strategi Landsplanredegørelsen Landsplandirektiver og Fingerplan Statens vand- og"

Transkript

1 Om kommuneplanen Kommuneplan 2013 Forord Indledning Plan- og Agenda Strategi Landsplanredegørelsen Landsplandirektiver og Fingerplan Statens vand- og naturplaner Den regionale udviklingsplan Råstofplan Nabokommunernes planlægning Lov om planlægning Miljøscreening af Kommuneplan 2013 Sammenfatning af screeninger Screening detailhandelstemaet Screening vedvarende energi Screening Lavbund Screening jordbrug Tværgående temaer Klima Sundhed Kultur og oplevelser Socialområdet Børn og Unge Ældre Byer Bymønster Byudvikling og rækkefølgebestemmelser By- og boligudvikling Frederiksværk Hundested Centerområder og detailhandel Erhverv Virksomheder med særlige beliggenhedskrav Fritid Sommerhuse Kolonihaver Friluftsformål Åbent land Værdifulde landskaber Kulturhistorie Geologi Biologi Lavbundsområder Skovrejsning Jordbrug Råstoffer Kystnærhedszonen Teknik Trafik og parkering Tekniske anlæg VVM pligtige anlæg Støjbelastede områder Vand Lavbundsområder Klimasikring Bilag 1 - Biofaktor Bilag 2 - Kortbilag til detailhandel Bilag 3 - Telemaster Bilag 4 Støj Bilag 5 - Retningslinjeoversigt Byområdet Landområdet Boliger Erhverv Detailhandel Sommerhusområder Kolonihaver Landskabs, natur og kulturværdier i det åbne land Regionale og lokale friluftsområder Friluftsanlæg

2 Landbrug Skovrejsning Råstofindvinding Transportkorridor Grundvand Spildevand Vandløb, søer og kystvande Kollektiv trafik Veje og søtransportcentre Regionale stier Højspændings og naturgasnet Vindmøller Affaldsanlæg Forurenet og ren jord Støj Støj fra lufthavne Bilag 6 Bevaringsværdige bygninger Bilag A Industrimuseets bemærkninger til rammeområde 4, Frederiksværk Bilag B - Bebyggelsesprincipper for boliger ved Hundested Havn Bilag C - Bebyggelsesprincipper for ny bebyggelse og angivelse af byggefelter. Bilag D Kort over Auderødlejren / 226

3 Om kommuneplanen Kommuneplanen regulerer den fysiske anvendelse i Halsnæs Kommune. Den indeholder rammer og retningslinier for den fysiske udvikling i kommunen og har et 12 års sigte. Kommuneplan 2013 for Halsnæs Kommune er udarbejdet efter bestemmelserne i Planloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september Forslaget til Kommuneplan 2013 blev behandlet af Byrådet i juni 2013 og forslaget kommer i høring hen over sommeren til ind i september cirka 10 uger. Kommuneplanen forventes vedtaget endeligt på byrådsmødet i december Kommuneplan 2013 Udskriv (154.6 KB) Forord Kommuneplan 2013 er den anden kommuneplan i Halsnæs Kommune. Kommuneplan 2013 er en revision af dele af Kommuneplan 2009, som var en stor revision. I 2011 vedtog Byrådet en Plan og Agenda 21 strategi, som arbejdede videre med temaerne fra den første planstrategi og medtog nye ting. 3 / 226

4 Siden Kommuneplan 2009 blev udarbejdet er der udarbejdet en vandhandleplan, en plan for almene boliger og en række politiker for forskellige områder. De danner alle grundlag for Kommuneplan Kommuneplan 2013 bliver som den første kommuneplan i Halsnæs Kommune 100% digital, hvilket gør det nemt og sikkert altid at kunne få det fulde overblik over, hvad der gælder. Byrådet ønsker med den reviderede kommuneplan at bygge på kommunens mange kvaliteter, hvor Frederiksværk og Hundested er de to vigtige omdrejningspunkter med hver deres specielle og spændende baggrund. Udviklingen af kommunen skal også bygges på de mange natur og landskabsværdier, som skal udnyttes på en kreativ og bæredygtig måde. Med venlig hilsen Helge Friis Udskriv side Indledning Kommuneplanen regulerer den fysiske anvendelse i Halsnæs Kommune. Den indeholder rammer og retningslinier for den fysiske udvikling i kommunen og har et 12 års sigte. Kommuneplan 2013 for Halsnæs Kommune er udarbejdet efter bestemmelserne i Planloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 og senere ændringer. 4 / 226

5 Kommuneplan 2013 består af en hovedstruktur med retningslinjer og en redegørelse, der gælder for hele kommunen, og rammer for lokalplanlægningen i afgrænsede områder. Hovedstrukturen indeholder et kapitel med seks tværgående temaer: Kultur og oplevelser, Sundhed, Klima, Børn og unge, Socialområdet samt Ældre. Desuden er der kapitler med retningslinjer og redegørelse, for byer, fritid, det åbne land, teknik og vand. Redegørelsen er retligt set en fortolkning, der handler om planens forudsætninger og hensigterne med retningslinjerne i hovedstrukturen og rammedelen. Redegørelsen er ikke bindende, men har mere karakter af en forklarende tekst. Retningslinjerne samt rammerne er bindende for kommunen og kan - i enkelte sammenhænge også gøres bindende for borgeren. Rammerne angiver kommunens intentioner med de enkelte lokalområder. Her kan du se, hvad de langsigtede mål for områderne er, og hvilke muligheder der er i lokalområdet. Det kan for eksempel være i forhold til bestemmelser om anvendelse, bebyggelses art og størrelse, bestemmelser om erhverv, grønne områder og så videre. I rammerne er også henvist til de retningslinjer, der er gældende som generelle rammer. Kommuneplanen er ikke bindende for grundejere, men kan for bestemmelser om byggeri og anvendelse gøres det. Kommunen skal ifølge Planloven virke for kommuneplanens gennemførelse. Det betyder, at kommune ikke må give tilladelse til byggeri eller udarbejde en lokalplan, der er i strid med kommuneplanen. Kommunens bygge og anlægsaktiviteter må heller ikke stride mod kommuneplanens hovedstruktur eller rammer. Kommuneplan 2013 er den anden kommuneplan for Halsnæs Kommune og en opdatering af den første fra Forslaget til Kommuneplan 2013 blev behandlet af Byrådet i juni 2013 og forslaget kom i høring fra omkring den 1. juli og frem til midt i september Kommuneplanen er planlagt vedtaget på byrådsmødet i december / 226

6 Plan- og Agenda Strategi I Kommuneplan 2009 indgår de fem temaer fra kommunens Planog Agenda 21 Strategi, der blev vedtaget af Byrådet i 2007 samt de tre nye temaer. De fem temaer er: By og boligudvikling, Frederiksværk bymidte, Hundested Havn og bymidte, trafik og det åbne land. I forbindelse med igangsætning af udarbejdelse af forslag til Kommuneplan 2009 blev det desuden besluttet, at temaerne sundhed, klima samt kultur og oplevelser ligeledes skulle indgå i Kommuneplan Som opfølgning på Plan og Agenda 21 strategien er der efterfølgende blevet udarbejdet en række andre planer, der følger op på strategiens målsætninger. Det drejer sig om: Kommuneplan 2013 har inddraget en lang række emner fra Halsnæs Kommunes anden Plan og Agenda 21 Strategi, der blev vedtaget af Byrådet i Det er udover emner fra de statslige interesser: Ændrede retningslinjer for placering af enkeltstående dagligvarebutikker. Øget fokus på at tiltrække borgere/ Halsnæs Kommunes forcer. Mere fokus på lokal regnvandshåndtering. Nyt muligt potentielt vådområde ved Lyngby Å i samarbejde med Hillerød Kommune. Retningslinjer for muligheder for at etablere vedvarende energianlæg. Fokus på landbrugets rolle som naturforvalter f.eks. på Arrenæs. Fastholdelse af langsigtede målsætninger for de overordnede trafikanlæg som veje og baner. Øget fokus på kulturværdier i byerne. Flere emner vil blive indarbejdet fremover, efterhånden som de processer, der er i gang nu, bliver færdige. Der arbejdes nemlig på en lang række projekter, som senere i større eller mindre omfang bliver indarbejdet i kommuneplanen senere. Her kan nævnes: Stiplan, turismestrategi, kulturmiljøprojekt, undersøgelse af bymidten i Hundested, Stålsat Kulturarvs projektet, Projekt for bedre sammenhæng mellem Hundested by og havn, klimastrategi hvor der også ses på oversvømmelsesområder m.m., nye plejeplaner for naturområder, opsætning af infotavler for naturområder, et aktivt erhvervssamarbejde hvor kommune, forskning og virksomheder knyttes sammen, arbejde med erhvervsklynger der har særlige forcer samt sikring af kulturmiljøet i Kikhavn, Lynæs og Liseleje. Andre kommunale planer Der er siden 2007 udarbejdet en række kommunale planer for bestemte temaer, som alle udgør en del af grundlaget for kommuneplanen. Det er: Vision og retningslinjer for Frederiksværk bymidte, vedtaget af Byrådet i april Retningslinjerne er indarbejdet i kommuneplanens rammer for Frederiksværk. 6 / 226

7 Masterplan for Hundested Havn, vedtaget af Byrådet i september Retningslinjerne er indarbejdet i kommuneplanens rammer for Hundested. Masterplan for Hundested bymidte, der er vedtaget af Byrådet i oktober Retningslinjerne er indarbejdet i rammerne for Hundested. Trafikplan for Halsnæs Kommune, udarbejdet af ViaTrafik og Halsnæs Kommune, februar Trafikplanen er indarbejdet i afsnittet om trafik. Detailhandelsanalyse der er udarbejdet af Institut for Center Planlægning i marts Detailhandelsanalysen er indarbejdet i afsnittet om centerformål og detailhandel. Vand - mulighed og udfordringer, Handlingskatalog, januar Relevante dele af anbefalingerne er indarbejdet. Plan for almene boliger i Halsnæs Kommune. Relevante dele er indarbejdet. Sundhedspolitik, Erhvervspolitik og Kultur & Fritidspolitik, alle fra Relevante dele er indarbejdet i kommuneplanen. Vandhandleplan for Halsnæs Kommune, 2012 Vandhandleplanen er pr. 1. april 2013 ikke gældende, da de statslige vandplaner skal genvedtages først. Derefter vil vandhandleplanen atter bliver retsgældende, og på baggrund af den og vandplanerne vil vandafsnittene kunne vedtages ved et kommuneplantillæg. Miljøministeren fastsætter de overordnede rammer for kommunens planlægning i form af regeringens landsplanredegørelse og ved landsplandirektiver mv. Region Hovedstaden udarbejder hvert fjerde år en regional udviklingsplan (RUP) samt en råstofplan. Kommunens planlægning må ikke være i strid med de overordnede planer. 7 / 226

8 Landsplanredegørelsen Landsplanredegørelse fra 2006 er regeringens overordnede politiske udmelding om målene for den fremtidige fysiske og funktionelle udvikling i Danmark. Kommuneplanen skal afspejle de overordnede pejlemærker, som fremføres i landsplanredegørelsen. Landsplanredegørelsen peger på 5 pejlemærker for den fysiske planlægning i hele landet: Der skal være forskel på land og by Udviklingen skal komme hele Danmark til gode Planlægningen skal basere sig på respekt for byens identitet, naturen, miljøet og landskabet Fysisk planlægning og investeringer i infrastruktur skal spille tæt sammen Den fysiske planlægning skal være helhedsorienteret Kommuneplan 2013 er i god overensstemmelse med pejlemærkerne i landsplanredegørelsen. Kommuneplanen udvikler byerne indenfor de udlagte arealer og satser på fortætning og byomdannelse, der kan være med til at styrke bymiljøet i de enkelte byer. Samtidig fastholder kommunen den restriktive praksis for byggeri i landzone, som har været gældende i mange år. ved som udgangspunkt at fastholde retningslinierne i Regionplan Naturen og landskaberne i Halsnæs Kommune har betydning for hele hovedstadsområdets befolkning både som rekreative områder og vandindvindingsområder mv. Kommuneplan 2013 lægger derfor op til, at der fortsat skal være fokus på både beskyttelse og benyttelse af det åbne land. Det er planen, at forslag til Landsplanredegørelse 2013 "Grøn omstilling nye muligheder for Danmark" sendes i høring af Naturstyrelsen midt i Kommuneplan 2013 bygger derfor videre på Landsplanredegørelsen fra 2006, der fortsat er retsgrundlaget. 8 / 226

9 Landsplandirektiver og Fingerplan Halsnæs Kommune er omfattet af Fingerplan 2007, der er et landsplandirektiv for Hovedstadsområdets planlægning. Fingerplan 2007 deler hovedstadsområdet op i fire områder: Det indre storbyområde, det ydre storbyområde, de grønne kiler og det øvrige Hovedstadsområde. Der er forskellige bestemmelser for byudviklingen i de forskellige områder, men overordnet set skal byudviklingen ske i det indre og ydre storbyområde. Halsnæs Kommune ligger i det øvrige Hovedstadsområde, hvor byudviklingen skal være begrænset og af lokal karakter. I overensstemmelse med Fingerplanen satser Kommuneplan 2013 på at udvikle byerne indenfor de udlagte arealer og satser på fortætning og byomdannelse frem for inddragelse af områder i det åbne land. Fingerplan 2013 er i høring i foråret Kommuneplan 2013 strider ikke med den nye fingerplan. Vedtages Fingerplan 2013 endeligt, inden Kommuneplan 2013, vil det blive indarbejdet. Halsnæs Kommune er desuden omfattet af et landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet, der fastsætter overordnede bestemmelser for planlægning for områder til detailhandel. Retningslinjerne for detailhandel er i overensstemmelse med landsplandirektivet for detailhandel og Planlovens detailhandelsbestemmelser. Endelig er der i 2009 offentliggjort et landsplandirektiv for genanvendelse af Auderødlejren, der fastsætter den fremtidige anvendelse af den militære lejr efter at forsvaret har forladt området. Statslige interesser Miljøministeriet har i 2011 fremlagt de statslige interesser i den kommunale planlægning. Kommuneplan 2013 er udarbejdet, således at den ikke er i strid med de statslige interesser. Et af interessepunkterne er, at der skal udarbejdes en sammenhængende turistpolitisk overvejelse for Halsnæs Kommune, hvis der skal lokaliseres nye ferie og fritidsanlæg i kystnærhedszonen. Det er ikke umiddelbart aktuelt, men det er besluttet at udarbejde en sådan turistpolitisk overvejelse i sin egen selvstændige proces i løbet af , således at det også bliver muligt at få mere fokus på denne proces. 9 / 226

10 Statens vand- og naturplaner Der kommer nye planer på vand og naturområdet i Det statslige Miljøcenter Roskilde skal med afsæt i to EU direktiver udarbejde vand og naturplaner for alle vandløb, søer og kystvande, grundvand samt for de udpegede Natura 2000 områder. Efterfølgende skal Halsnæs Kommune i 2010 udarbejde handleplaner for de forskellige indsatser, der er nødvendige for at vand og naturområderne kan få eller opretholde en god tilstand. Statens vandplaner kom i Naturstyrelsen har med afsæt i to EU direktiver udarbejdet vandplaner for alle vandløb, søer og kystvande, grundvand samt for de udpegede Natura 2000 områder. Efterfølgende har Halsnæs Kommune i 2012 udarbejdet en vandhandleplan for de forskellige indsatser, der er nødvendige for at vand og naturområderne kan få eller opretholde en god tilstand. Pr. 1. april 2013 er såvel vandplaner som vandhandleplan endnu ikke retsgyldige, da statens vandplaner skal genvedtages, og først derefter kan vandhandleplanen for Halsnæs Kommune få retsgyldighed. Når vand og naturplanerne er vedtaget, er de bindende for kommunes planlægning. Indtil da gælder retningslinierne for vand i Regionplan 2005, som er ophøjet til et landsplandirektiv. Den regionale udviklingsplan Kommuneplanen er i overensstemmelse med Region Hovedstadens regionale udviklingsplan, der skal vise hvad Regionsrådet anser for vigtigt for den fremtidige udvikling af regionens byer og landdistrikter. Region Hovedstaden har i 2012 vedtaget en Regional Udviklingsplan med fokus på emnerne infrastruktur, uddannelse, klima og trafik. 10 / 226

11 Råstofplan Region Hovedstaden har i februar 2009 vedtaget Råstofplan 2007, der udpeger områder, hvor der kan udvindes råstoffer. I Halsnæs Kommune er der tale om fire områder ved Ølsted og St. Havelse. Planen er under revision i 2013, hvor det forventes, at et område vil blive udtaget og to andre justeret (formindsket) i omfang. Nabokommunernes planlægning En del af kommunens planlægning påvirker områder udenfor kommunegrænsen. Det gælder især planlægning i det åbne land, hvor eksempelvis værdifulde landskaber og biologiske interesseområder med vigtige levesteder for dyr og planter ofte går på tværs af kommunegrænsen. Planlægning indenfor trafikområdet har også ofte kommunegrænseoverskridende karakter, men sker også ofte i samarbejde med såvel nabokommuner som andre myndigheder. 11 / 226

12 Lov om planlægning Planloven indeholder de formelle regler for at udarbejde planer og for deres indhold. Formålet med Planloven er at sikre, at udviklingen sker på et bæredygtigt grundlag. Udviklingen skal værne om vores natur og miljø og være med respekt for vores livsvilkår. Det skal blandt andet ske ved, at udviklingen vurderes samlet for hele landet, for regionerne og de enkelte kommuner. Desuden skal forurening og støjgener forebygges, værdifulde landskaber, bymiljøer og huse sikres eller skabes. De åbne kysters værdier skal især sikres. Endelig skal den enkelte borger være med i planlægningen af den fremtidige udvikling. Planloven har særlige regler for planlægningen i kystområderne og for planlægningen til butikker. Formålet er at bevare kystområderne som en karakteristisk del af det danske landskab. Derfor må anlæg og byggeri, der ikke er afhængige af at ligge ved kysten, ikke placeres i kystområderne. Det gælder først og fremmest i landzoneog sommerhusområderne. Der skal være en særlig begrundelse for at placere bebyggelse eller anlæg i kystområderne. Formålet er også at sikre et varieret udbud af butikker i de mindre og mellemstore byer. Desuden skal udviklingen i de større byer især ske i de eksisterende centre. En af pointerne er at begrænse trafikken. Det skal blandt andet ske ved at begrænse mulighederne for at butikscentre. Planlovens 12, stk. 2 og 3 angiver kommuneplanens juridiske bindinger for borgerne. Stk. 2: I byzone kan kommune forbyde udstykning og bebyggelse, hvis det er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Det gælder dog ikke, hvis en byplanvedtægt eller lokalplan for området muliggør arbejderne. Stk. 3: I byzone og sommerhusområder kan kommunen forbyde opførelse af bebyggelse og ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede områder, hvis det er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser. Igen gælder det dog ikke for områder, der er omfattet af en lokalplan eller byplanvedtægt eller for områder, der er udlagt til offentlige formål. Det er først, når kommuneplanen er endeligt vedtaget, at den bliver juridisk bindende. Indtil da gælder den tidligere kommuneplan stadig. Miljøscreening af Kommuneplan 2013 Kommuneplan 2013 bygger i stort omfang på en videreførelse af Kommuneplan 2009 i uændret omfang. Enkelte temaer er rettet og tilpasset nye love, overordnet planlægning med mere, og der er oprettet enkelte helt nye temaer. Kommuneplan 2009 blev miljøvurderet efter en screening af hele planen og efterfølgende scoping af de dele, der slog ud i screeningen. Denne miljøvurdering er fortsat gældende for Kommuneplan 2013, da Kommuneplan 2009 er videreført uændret i stort omfang. 12 / 226

13 Kommuneplan 2013 er screenet for fire forskellige områder: Detailhandel, Vedvarende energikilder, Lavbund og Jordbrug. Screeningen for de fire områder og en sammenfatning kan ses i de vedlagte bilag. Screeningerne konkluderer, at de gennemførte ændringer ikke medfører påvirkninger på miljøet, der gør, at der skal udarbejdes en miljøvurdering. Halsnæs Kommune har derfor besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering en miljøvurdering af Kommuneplan 2013, da alle væsentlige arealudlæg, retningslinjer med mere i kommuneplanen er taget med uændret fra Kommuneplan 2009 og er omfattet af dennes miljøvurdering fra I perioden 15. marts til 5. april 2013 blev relevante myndigheder og interesseorganisationer hørt om resultatet af Halsnæs Kommunes screening samt havde mulighed for at komme med bemærkninger til det fremsendte. Der kom ingen bemærkninger eller andet. Sammenfatning af screeninger Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Kommuneplan 2013 Dato februar 2013 Deltagere ved screeningsmøde mesv, jkro, laaf Læservejledning: Lov om miljøvurdering af planer og programmer trådte i kraft d. 21. juli Det betyder, at offentlige myndigheder nu har pligt til at foretage en miljøvurdering af planer og programmer, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet. 1. Indledende screening. Her fastlægges det, om en plans påvirkning på miljøet har en karakter og et omfang, der kræver at der gennemføres en miljøvurdering. Screeningen tager udgangspunkt i lovens 3, hvor det fremgår hvilke plantyper, der er omfattet af loven, samt lovens bilag 3 som omfatter bl.a. kommune og lokalplaner. For kommune og lokalplaner undersøges det først, om: Planen giver mulighed for anlægsprojekter, der er omfattet af lovens bilag 3 og 4. I så fald skal der gennemføres en miljøvurdering. Hvis planen omfatter mindre områder på lokalt plan, eller hvis der er tale om en mindre ændring af en gældende plan, skal der kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planen vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Planen kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområdevæsentligt. Hvis én af de to betingelser er opfyldt skal der gennemføres en miljøvurdering. Er det ikke tilfældet skal det vurderes om planen kan få væsentlig indvirkning på miljøeti det hele taget og at der derfor skal laves en miljøvurdering. 2. Planens indvirkning på miljøet screening eller miljøvurdering. Nedenstående tjekliste omfatter de miljøparametre, der typisk skal tages i betragtning ved en miljøvurdering. For de enkelte parameter foretages en kvalitativ vurdering af planens 13 / 226

14 indvirkning på den pågældende miljøparameter. Skal der foretages en miljøvurdering bruges tjeklisten som afgrænsning for omfanget af miljøvurderingen. De punkter, der i tjeklisten vurderes at have en indvirkning på miljøet, skal indgå i miljøvurderingen. Konklusion: Kommuneplan 2013 er en smal revision af Kommuneplan 2009, hvor der ikke er nogen nye udlæg af områder til boligformål, erhverv, detailhandel eller tekniske anlæg, veje, stier med mere. Screeningen af de afsnit, der rettes i, eller som er nye i Kommuneplan 2013 har ført til, at fire temaer er gennemgået nøjere, da ændringerne er vurderet til muligvis at kunne medføre påvirkninger af miljøet. Det er temaerne Detailhandel, Vedvarende energikilder, Lavbund og Jordbrug. Der er gennemført et scoping af disse fire temaer. Planens indvirkning på miljøet Detailhandel Vedvarende energikilder Lavbund Jordbrug +: Mulig positiv påvirkning : Mulig negativ påvirkning 0: Formentlig ingen påvirkning Miljøparametre Befolkning og sundhed Indendørs støjpåvirkning Sundhedstilstand Svage grupper (f.eks. handicappede) Friluftsliv/rekreative interesser Begrænsninger og gener overfor befolkningen Biologisk mangfoldighed (flora og fauna) Dyreliv /- Planteliv /- Sjældne, udryddelsestruede el. fredede dyr, planter /- el. naturtyper Eventuelle nærliggende naturbeskyttelses og /- fuglebeskyttelsesområder Habitat områder /- Spredningskorridorer /- Naturbeskyttelse jf /- Grønne områder /- Skovrejsning/skovnedlæggelse Fredning Landskab og jordbund Landskabelig værdi Geologiske særpræg Jordforurening Risiko for jordforurening Jordhåndtering/flytning Vand Overfladevand, herunder påvirkning af vandløb og vådområder Udledning af spildevand Grundvandsforhold Risiko for forurening af grundvandsressourcer Luft 14 / 226

15 Planens indvirkning på miljøet Detailhandel Vedvarende energikilder Lavbund Jordbrug +: Mulig positiv påvirkning : Mulig negativ påvirkning 0: Formentlig ingen påvirkning Miljøparametre Luftforurening (støv og andre emissioner) Emissioner fra eventuel trafik til og fra området Støj Støj Vibrationer Trafik Trafikafvikling/belastning Støj Energiforbrug Sikkerhed Risiko for ulykker Klimatiske faktorer Eventuel påvirkning af klima Kulturarv Kulturhistoriske værdier Arkitektoniske værdier Kirker Arkæologiske værdier Fredede eller bevaringsværdige bygninger Ressourcer og affald Arealforbrug Energiforbrug Vandforbrug Produkter, materialer og råstoffer Kemikalier, miljøfremmende stoffer Affald, genanvendelse Byøkologi /Agenda 21/ CO Visuel effekt Arkitektonisk udtryk Lys og/eller refleksioner Sikkerhed Kriminalitet Brand, eksplosion, giftpåvirkning Socioøkonomiskeeffekter Påvirkning af sociale forhold Påvirkning af erhvervsliv / 226

16 Screening detailhandelstemaet Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Kommuneplan detailhandelstemaet Dato Deltagere ved screeningsmøde Mesv, pvme, jkro, laaf Læservejledning: Lov om miljøvurdering af planer og programmer trådte i kraft d. 21. juli Det betyder, at offentlige myndigheder nu har pligt til at foretage en miljøvurdering af planer og programmer, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet. 1. Indledende screening. Her fastlægges det, om en plans påvirkning på miljøet har en karakter og et omfang, der kræver at der gennemføres en miljøvurdering. Screeningen tager udgangspunkt i lovens 3, hvor det fremgår hvilke plantyper, der er omfattet af loven, samt lovens bilag 3 som omfatter bl.a. kommune og lokalplaner. For kommune og lokalplaner undersøges det først, om: Planen giver mulighed for anlægsprojekter, der er omfattet af lovens bilag 3 og 4. I så fald skal der gennemføres en miljøvurdering. Hvis planen omfatter mindre områder på lokalt plan, eller hvis der er tale om en mindre ændring af en gældende plan, skal der kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planen vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Planen kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområdevæsentligt. Hvis én af de to betingelser er opfyldt skal der gennemføres en miljøvurdering. Er det ikke tilfældet skal det vurderes om planen kan få væsentlig indvirkning på miljøeti det hele taget og at der derfor skal laves en miljøvurdering. 2. Planens indvirkning på miljøet screening eller miljøvurdering. Nedenstående tjekliste omfatter de miljøparametre, der typisk skal tages i betragtning ved en miljøvurdering. For de enkelte parameter foretages en kvalitativ vurdering af planens indvirkning på den pågældende miljøparameter. Skal der foretages en miljøvurdering bruges tjeklisten som afgrænsning for omfanget af miljøvurderingen. De punkter, der i tjeklisten vurderes at have en indvirkning på miljøet, skal indgå i miljøvurderingen. Konklusion: Screeningen viser, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering for temaet, da de ændringer, der er indført, ikke medfører væsentlige påvirkninger af miljøet. Planens indvirkning på miljøet Ikke relevant og derfor Forholdet er behandlet og der skal ikke Forholdet er Bemærkninger behandlet og der skal laves 16 / 226

17 ikke laves en behandletmiljøvurderingmiljøvurdering Miljøparametre Befolkning og sundhed Indendørs støjpåvirkning X Sundhedstilstand X Svage grupper (f.eks. handicappede) Friluftsliv/rekreative interesser X Begrænsninger og gener overfor befolkningen Biologisk mangfoldighed (flora og fauna) Dyreliv X Planteliv X Sjældne, udryddelsestruede el. X fredede dyr, planter el. naturtyper Eventuelle nærliggende naturbeskyttelses- og fuglebeskyttelsesområder Habitat områder X Spredningskorridorer X Naturbeskyttelse jf. 3 X Grønne områder X Skovrejsning/skovnedlæggelse X Fredning X Landskab og jordbund x Lokale dagligvarebutikker er en fordel for svage grupper, der får nemmere ved at handle ind. Mulighederne for at etablere lokale dagligvarebutikker er ikke ændret væsentligt. x Lokal støj og trafik(støj). Der er krav om trafikal hensigtsmæssig placering. De mest støjende aktiviteter er forudsat placeret indendørs. Støj fra tekniske installationer kan give problemer, som skal håndteres konkret hver gang. Indgår allerede i Kommuneplan X Placering altid i byzone. Indgår allerede i Kommuneplan Landskabelig værdi X Geologiske særpræg X Jordforurening X Risiko for jordforurening X Jordhåndtering/flytning x Skal indarbejdes i projekt jf. anden lovgivning. Vand Overfladevand, herunder påvirkning af X vandløb og vådområder Udledning af spildevand x Tjek på regnvandsafledning efter lokale forhold. Følger i øvrigt spildevandsplanen for sanitært spildevand. Grundvandsforhold X Risiko for forurening af X 17 / 226

18 Planens indvirkning på miljøet Ikke relevant Forholdet er behandlet og Forholdet er behandlet og og derfor der skal ikke der skal laves ikke laves en behandletmiljøvurderingmiljøvurdering Bemærkninger Miljøparametre grundvandsressourcer Luft Luftforurening (støv og andre emissioner) Emissioner fra eventuel trafik til og fra området Støj X x Omfanget er lille, da der kommer få lastbiler. Støj X Kompressorer og ventilationsanlæg på bygning. Placering skal placeres under hensyntagen til naboer ved projektering. Indgår allerede i Kommuneplan Vibrationer X Kan enkelt steder være et problem ved varetransport. Lastbilkørsel søges placeret længst fra nærmeste naboer ved projektering. Indgår allerede i Kommuneplan Trafik Trafikafvikling/belastning X Lokal trafik. Der er krav om trafikal hensigtsmæssig placering og placering i boligområderne. Butikker til særligt pladskrævende varer placeres i erhvervsområder med gode vejforhold. Indgår allerede i Kommuneplan Støj X Der skal tages mest muligt hensyn til naboer og områdets beboere ved hvert konkret projekt. Alle placeringer skal være med gode adgangsforhold altså ikke helt inde på de små villaveje. Indgår allerede i Kommuneplan Energiforbrug x Dagligvarebutikker placeres centralt i boligområder minimerer behovet for biltrafik. Indgår allerede i Kommuneplan Sikkerhed x Skal placeres ved egnede veje i forhold til forventet trafikafvikling. Indgår allerede i Kommuneplan Risiko for ulykker x Skal placeres ved egnede veje i forhold til forventet trafikafvikling. Indgår allerede i 18 / 226

19 Planens indvirkning på miljøet Ikke relevant Forholdet er behandlet og Forholdet er behandlet og og derfor der skal ikke der skal laves ikke laves en behandletmiljøvurderingmiljøvurdering Bemærkninger Miljøparametre Klimatiske faktorer Kommuneplan Eventuel påvirkning af klima X Kulturarv Kulturhistoriske værdier x Ved den konkrete placering, skal der tages hensyn til kulturhistorien. Indgår allerede i Kommuneplan Arkitektoniske værdier x Skal sikres gennem lokalplanlægning. Indgår allerede i Kommuneplan Kirker X Arkæologiske værdier X Fredede eller bevaringsværdige X bygninger Ressourcer og affald Arealforbrug X Energiforbrug X Vandforbrug X Produkter, materialer og råstoffer X Kemikalier, miljøfremmede stoffer X Affald, genanvendelse X Affaldshåndtering sikres i projekt. Typisk indendørs. Indgår allerede i Kommuneplan Byøkologi /Agenda 21/ CO2 x Normalt krav om grønne randzoner ved p-plads. Visuel effekt Arkitektonisk udtryk x Søges tilpasset området bedst muligt i lokalplanlægning. Lys og/eller refleksioner X Skiltning reguleres i projekt/ lokalplanlægning. Sikkerhed Kriminalitet X Brand, eksplosion, giftpåvirkning X Socioøkonomiske effekter Påvirkning af sociale forhold X Positiv effekt for lokalområdet. Uændret fra Kommuneplan Påvirkning af erhvervsliv X Positiv effekt for erhvervslivet. Uændret fra Kommuneplan / 226

20 Screening vedvarende energi Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Kommuneplan 2013 vedvarende energikilder ved boliger og sommerhuse Dato Deltagere ved screeningsmøde mesv, pvme, jkro, laaf Læservejledning: Lov om miljøvurdering af planer og programmer trådte i kraft d. 21. juli Det betyder, at offentlige myndigheder nu har pligt til at foretage en miljøvurdering af planer og programmer, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet. 1. Indledende screening. Her fastlægges det, om en plans påvirkning på miljøet har en karakter og et omfang, der kræver at der gennemføres en miljøvurdering. Screeningen tager udgangspunkt i lovens 3, hvor det fremgår hvilke plantyper, der er omfattet af loven, samt lovens bilag 3 som omfatter bl.a. kommune og lokalplaner. For kommune og lokalplaner undersøges det først, om: Planen giver mulighed for anlægsprojekter, der er omfattet af lovens bilag 3 og 4. I så fald skal der gennemføres en miljøvurdering. Hvis planen omfatter mindre områder på lokalt plan, eller hvis der er tale om en mindre ændring af en gældende plan, skal der kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planen vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Planen kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområdevæsentligt. Hvis én af de to betingelser er opfyldt skal der gennemføres en miljøvurdering. Er det ikke tilfældet skal det vurderes om planen kan få væsentlig indvirkning på miljøeti det hele taget og at der derfor skal laves en miljøvurdering. 2. Planens indvirkning på miljøet screening eller miljøvurdering. Nedenstående tjekliste omfatter de miljøparametre, der typisk skal tages i betragtning ved en miljøvurdering. For de enkelte parameter foretages en kvalitativ vurdering af planens indvirkning på den pågældende miljøparameter. Skal der foretages en miljøvurdering bruges tjeklisten som afgrænsning for omfanget af miljøvurderingen. De punkter, der i tjeklisten vurderes at have en indvirkning på miljøet, skal indgå i miljøvurderingen. Konklusion: Det er vurderet, at temaet ikke skal miljøvurderes. Påvirkningerne af miljøet er af meget lille omfang og alene meget lokalt. Kommuneplanens bestemmelser vil ikke medføre en større påvirkning af lokalmiljøet end de generelle muligheder jævnfør gældende lovgivning snarere mindre. 20 / 226

21 Planens indvirkning på miljøet Ikke relevant Forholdet er behandlet og Forholdet er behandlet og Bemærkninger og derfor der skal ikke der skal laves ikke laves en behandletmiljøvurderingmiljøvurdering Miljøparametre Befolkning og sundhed Indendørs støjpåvirkning x Varmepumper kan støje. Kan med fordel placeres på jorden tæt på bygningen. Skal overholde gældende støjgrænser. Sundhedstilstand X Svage grupper X (f.eks. handicappede) Friluftsliv/rekreative interesser X Begrænsninger og gener overfor X befolkningen Biologisk mangfoldighed (flora og fauna) Dyreliv X Planteliv X Sjældne, udryddelsestruede el. X fredede dyr, planter el. naturtyper Eventuelle nærliggende x naturbeskyttelses- og fuglebeskyttelsesområder Habitat områder X Spredningskorridorer X Naturbeskyttelse jf. 3 X Grønne områder X Skovrejsning/skovnedlæggelse X Fredning X Landskab og jordbund Landskabelig værdi X Der skal tages landskabelige hensyn ved placering af solcelleanlæg og møller. Eventuel påvirkning vil være væsentlig mindre end ved de allerede i Kommuneplan 2009 mulige husstandsmøller. Geologiske særpræg X Jordforurening x Risiko for jordforurening X Jordhåndtering/flytning X Vand Overfladevand, herunder påvirkning af X vandløb og vådområder Udledning af spildevand X Grundvandsforhold X Risiko for forurening af X grundvandsressourcer Luft 21 / 226

22 Planens indvirkning på miljøet Ikke relevant Forholdet er behandlet og Forholdet er behandlet og Bemærkninger og derfor der skal ikke der skal laves ikke laves en behandletmiljøvurderingmiljøvurdering Miljøparametre Luftforurening (støv og andre emissioner) Emissioner fra eventuel trafik til og fra området Støj X X Støj X Aktuelt ved vindmøller og varmepumper. Vindmøller er styret af et cirkulære om støj. Varmepumper om vejledende støj i boligområder m.m. Vibrationer x Kan være aktuelt ved varmepumper - der er vejledende grænseværdier. Trafik Trafikafvikling/belastning X Støj X Energiforbrug X Sikkerhed x Et solcelleanlæg må ikke kunne blænde trafikanter. Der tillades alene antirefleksbehandlede anlæg. Risiko for ulykker x Et solcelleanlæg må ikke kunne blænde trafikanter. Der tillades alene antirefleksbehandlede anlæg. Klimatiske faktorer Eventuel påvirkning af klima x Fossile brændstoffer kan spares med deraf følgende mindre udledning af CO2 m.m. Men omfang lille. Kulturarv Kulturhistoriske værdier X Der skal tages højde for kulturværdier. Det er allerede gjort i Kommuneplan 2009 i rammerne. Arkitektoniske værdier X Der skal tages højde for særligt værdifulde ejendomme. De vil ofte være sikret gennem udpegning som bevaringsværdig eller lignende. Dels i lokalplaner og dels i Kommuneplan 2009 (visse byområder) Kirker x Arkæologiske værdier X Fredede eller bevaringsværdige X 22 / 226

23 Planens indvirkning på miljøet Ikke relevant Forholdet er behandlet og Forholdet er behandlet og Bemærkninger og derfor der skal ikke der skal laves ikke laves en behandletmiljøvurderingmiljøvurdering Miljøparametre bygninger Ressourcer og affald Arealforbrug X Energiforbrug x Giver en ren energiproduktion. Vandforbrug X Produkter, materialer og råstoffer X Kemikalier, miljøfremmede stoffer x Affald, genanvendelse X Byøkologi /Agenda 21/ CO2 x Positivt at fremme vedvarende energikilder. Visuel effekt Arkitektonisk udtryk x Påvirker den aktuelle ejendom. En del vigtige bygninger er sikret gennem udpegning som bevaringsværdig eller lignende. Dels i lokalplaner og dels i Kommuneplan 2009 (visse byområder) Lys og/eller refleksioner x Solcelleanlæg skal antirefleksbehandles. Sikkerhed Kriminalitet X Brand, eksplosion, giftpåvirkning x Ved brand i bygninger med solceller er der problemer med, at solceller er strømførende. Ikke et kommuneplanrelateret forhold. Socioøkonomiske effekter Påvirkning af sociale forhold X Påvirkning af erhvervsliv x Arbejde med opsætning og produktion. Typisk lokale, der opsætter dem. Screening Lavbund Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Kommuneplan 2013 lavbundstemaet - fosforreducerende vådområde Dato / 226

24 Deltagere ved screeningsmøde mesv, pvme, jkro, laaf Læservejledning: Lov om miljøvurdering af planer og programmer trådte i kraft d. 21. juli Det betyder, at offentlige myndigheder nu har pligt til at foretage en miljøvurdering af planer og programmer, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet. 1. Indledende screening. Her fastlægges det, om en plans påvirkning på miljøet har en karakter og et omfang, der kræver at der gennemføres en miljøvurdering. Screeningen tager udgangspunkt i lovens 3, hvor det fremgår hvilke plantyper, der er omfattet af loven, samt lovens bilag 3 som omfatter bl.a. kommune og lokalplaner. For kommune og lokalplaner undersøges det først, om: Planen giver mulighed for anlægsprojekter, der er omfattet af lovens bilag 3 og 4. I så fald skal der gennemføres en miljøvurdering. Hvis planen omfatter mindre områder på lokalt plan, eller hvis der er tale om en mindre ændring af en gældende plan, skal der kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planen vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Planen kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområdevæsentligt. Hvis én af de to betingelser er opfyldt skal der gennemføres en miljøvurdering. Er det ikke tilfældet skal det vurderes om planen kan få væsentlig indvirkning på miljøeti det hele taget og at der derfor skal laves en miljøvurdering. 2. Planens indvirkning på miljøet screening eller miljøvurdering. Nedenstående tjekliste omfatter de miljøparametre, der typisk skal tages i betragtning ved en miljøvurdering. For de enkelte parameter foretages en kvalitativ vurdering af planens indvirkning på den pågældende miljøparameter. Skal der foretages en miljøvurdering bruges tjeklisten som afgrænsning for omfanget af miljøvurderingen. De punkter, der i tjeklisten vurderes at have en indvirkning på miljøet, skal indgå i miljøvurderingen. Konklusion: Det er vurderet, at temaet ikke skal miljøvurderes. Ændringer i temaet omfatter alene udpegning af et muligt potentielt vådområde langs Lyngby Å. Der er ikke udarbejdet et konkret projekt for dette endnu. Først derigennem vil en lang række detailforhold blive afklaret. Området er udlagt som lavbundsområde i Kommuneplan Påvirkningen af miljøet vurderes at blive positivt. En mere konkret påvirkning vil kunne vurderes på baggrund af et eventuelt fremtidigt projekt for vådområdet. Planens indvirkning på miljøet Ikke relevant Forholdet er behandlet og Forholdet er behandlet og og derfor der skal ikke der skal laves ikke laves en behandletmiljøvurderingmiljøvurdering Bemærkninger Miljøparametre 24 / 226

25 Befolkning og sundhed Indendørs støjpåvirkning X Sundhedstilstand X Svage grupper X (f.eks. handicappede) Friluftsliv/rekreative interesser x Nyt naturområde giver bedre mulighed for at opleve naturen. Omfanget er dog ikke stort på grund af områdets utilgængelighed. Begrænsninger og gener overfor X befolkningen Biologisk mangfoldighed (flora og fauna) Dyreliv X Bedre leveforhold. Planteliv X Bedre leveforhold for visse arter. Sjældne, udryddelsestruede el. X Bedre leveforhold for visse fredede dyr, planter el. naturtyper arter. Eventuelle nærliggende x Større fourageringsområde og naturbeskyttelses- og sammenhæng. Vil medføre fuglebeskyttelsesområder mindre fosforudledning til Arresø (Natura 2000 område). Habitat områder X Bedre sammenhæng, styrkelse af området. Styrkelse af Arresø (Natura 2000 område) og bedre forhold for de arter, den er udpeget på grundlag af. Spredningskorridorer X Bedre sammenhæng, styrkelse af den allerede udlagte Strø Bjerge-korridor. Naturbeskyttelse jf. 3 X Styrker naturtyper, der er beskyttede. Grønne områder X Mere generel styrkelse. Skovrejsning/skovnedlæggelse X Fredning X Landskab og jordbund Landskabelig værdi x Styrker oplevelsen af ådalen, da åen vil fremstå tydeligere. Geologiske særpræg X Jordforurening X Risiko for jordforurening X Jordhåndtering/flytning X Vand Overfladevand, herunder påvirkning af x Skabelse af nyt vådområde. vandløb og vådområder Udledning af spildevand X Grundvandsforhold x Styrker grundvandsressourcerne lokalt. Risiko for forurening af X grundvandsressourcer Luft Luftforurening (støv og andre emissioner) Emissioner fra eventuel trafik til og fra området Støj X X Støj X 25 / 226

26 Planens indvirkning på miljøet Ikke relevant Forholdet er behandlet og Forholdet er behandlet og og derfor der skal ikke der skal laves ikke laves en behandletmiljøvurderingmiljøvurdering Bemærkninger Miljøparametre Vibrationer X Trafik Trafikafvikling/belastning X Støj X Energiforbrug X Sikkerhed X Risiko for ulykker X Klimatiske faktorer Eventuel påvirkning af klima X Kulturarv Kulturhistoriske værdier X Arkitektoniske værdier X Kirker X Arkæologiske værdier X Fredede eller bevaringsværdige X bygninger Ressourcer og affald Arealforbrug X Arealer, der vil blive oversvømmet er i dag landbrugsarealer af meget sekundær karakter samt mindre brakområder, krat, lunde og eng. Energiforbrug x Vandforbrug X Produkter, materialer og råstoffer X Kemikalier, miljøfremmende stoffer X Affald, genanvendelse X Byøkologi /Agenda 21/ CO2 X Visuel effekt Arkitektonisk udtryk X Lys og/eller refleksioner X Sikkerhed Kriminalitet X Brand, eksplosion, giftpåvirkning X Socioøkonomiske effekter Påvirkning af sociale forhold X Påvirkning af erhvervsliv X 26 / 226

27 Screening jordbrug Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Kommuneplan 2013 jordbrugstemaet Dato Deltagere ved screeningsmøde mesv, pvme, jkro, laaf Læservejledning: Lov om miljøvurdering af planer og programmer trådte i kraft d. 21. juli Det betyder, at offentlige myndigheder nu har pligt til at foretage en miljøvurdering af planer og programmer, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet. 1. Indledende screening. Her fastlægges det, om en plans påvirkning på miljøet har en karakter og et omfang, der kræver at der gennemføres en miljøvurdering. Screeningen tager udgangspunkt i lovens 3, hvor det fremgår hvilke plantyper, der er omfattet af loven, samt lovens bilag 3 som omfatter bl.a. kommune og lokalplaner. For kommune og lokalplaner undersøges det først, om: Planen giver mulighed for anlægsprojekter, der er omfattet af lovens bilag 3 og 4. I så fald skal der gennemføres en miljøvurdering. Hvis planen omfatter mindre områder på lokalt plan, eller hvis der er tale om en mindre ændring af en gældende plan, skal der kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planen vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Planen kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområdevæsentligt. Hvis én af de to betingelser er opfyldt skal der gennemføres en miljøvurdering. Er det ikke tilfældet skal det vurderes om planen kan få væsentlig indvirkning på miljøeti det hele taget og at der derfor skal laves en miljøvurdering. 2. Planens indvirkning på miljøet screening eller miljøvurdering. Nedenstående tjekliste omfatter de miljøparametre, der typisk skal tages i betragtning ved en miljøvurdering. For de enkelte parameter foretages en kvalitativ vurdering af planens indvirkning på den pågældende miljøparameter. Skal der foretages en miljøvurdering bruges tjeklisten som afgrænsning for omfanget af miljøvurderingen. De punkter, der i tjeklisten vurderes at have en indvirkning på miljøet, skal indgå i miljøvurderingen. Konklusion: Det er vurderet, at temaet ikke skal miljøvurderes. Temaet er primært gjort meget mere lokalt i tekst og baggrundsinfo i stedet for den tidligere regionale indgangsvinkel. De særligt værdifulde landbrugsområder er nyudpeget, men retningslinjerne for dem er uændret, idet der er skærpet opmærksomheden på allerede gældende beskyttelsesinteresser andre steder i kommuneplanen. Det er ikke vurderet, at den ændrede udpegning har nogen konsekvenser for landbruget eller natur og miljøinteresser. Planens indvirkning på miljøet Ikke Forholdet er Forholdet er Bemærkninger 27 / 226

28 relevant behandlet og behandlet og og derfor der skal ikke der skal laves ikke laves en behandletmiljøvurderingmiljøvurdering Miljøparametre Befolkning og sundhed Indendørs støjpåvirkning X Sundhedstilstand X Svage grupper X (f.eks. handicappede) Friluftsliv/rekreative interesser x Ekstensiv landbrugsdrift kan flere steder anvendes aktivt til at vedligeholde naturområder og landskaber. Her er der tale om en tydeliggørelse af allerede eksisterende retningslinjer fra Kommuneplan Begrænsninger og gener overfor X befolkningen Biologisk mangfoldighed (flora og fauna) Dyreliv X Kan være både positivt og negativt afhængigt af landbrugstypen. Derfor særlige restriktioner i udpegede beskyttelsesområder. Indgår allerede i Kommuneplan Planteliv X Kan være både positivt og negativt afhængigt af landbrugstypen. Derfor særlige restriktioner i udpegede beskyttelsesområder. Indgår allerede i Kommuneplan Sjældne, udryddelsestruede el. X Kan være både positivt og fredede dyr, planter el. naturtyper negativt afhængigt af landbrugstypen. Derfor særlige restriktioner i udpegede beskyttelsesområder. Indgår allerede i Kommuneplan Eventuelle nærliggende naturbeskyttelses- og fuglebeskyttelsesområder X Kan være både positivt og negativt afhængigt af landbrugstypen. Derfor særlige restriktioner i udpegede beskyttelsesområder. Indgår allerede i Kommuneplan Habitat områder X Kan være både positivt og negativt afhængigt af landbrugstypen. Derfor særlige restriktioner i udpegede beskyttelsesområder. Indgår allerede i Kommuneplan Spredningskorridorer X Kan være både positivt og negativt afhængigt af landbrugstypen. Derfor særlige restriktioner i udpegede 28 / 226

29 Planens indvirkning på miljøet Ikke relevant Forholdet er behandlet og Forholdet er behandlet og og derfor der skal ikke der skal laves ikke laves en behandletmiljøvurderingmiljøvurdering Bemærkninger Miljøparametre beskyttelsesområder. Indgår allerede i Kommuneplan Naturbeskyttelse jf. 3 X Kan være både positivt og negativt afhængigt af landbrugstypen. Derfor særlige restriktioner i udpegede beskyttelsesområder. Indgår allerede i Kommuneplan Grønne områder X Kan være både positivt og negativt afhængigt af landbrugstypen. Derfor særlige restriktioner i udpegede beskyttelsesområder. Indgår allerede i Kommuneplan Skovrejsning/skovnedlæggelse X Skovrejsningsområderne er ikke udpeget som særligt værdifuldt landbrugsområde. Indgår allerede i Kommuneplan Fredning X Landskab og jordbund Landskabelig værdi x Landbruget strider ikke mod den landskabelige værdi. Geologiske særpræg x Der skal tages hensyn til de geologiske interesser. Indgår allerede i Kommuneplan Jordforurening x Styret af anden lovgivning Risiko for jordforurening x Styret af anden lovgivning Jordhåndtering/flytning X Styret af anden lovgivning Vand Overfladevand, herunder påvirkning af vandløb og vådområder x Dræning har en påvirkning. Der er dog ingen ændringer i forhold til Kommuneplan Udledning af spildevand X Styret af anden lovgivning Grundvandsforhold X Indenfor nitratfølsomme områder er der særlige regler for landbrugsdriften. Indgår allerede i Kommuneplan Risiko for forurening af X Styret af anden lovgivning grundvandsressourcer Luft Luftforurening (støv og andre emissioner) Emissioner fra eventuel trafik til og fra området Støj x Lugtgener. Er reguleret i anden lovgivning. X Er reguleret i anden lovgivning. 29 / 226

30 Planens indvirkning på miljøet Ikke relevant Forholdet er behandlet og Forholdet er behandlet og og derfor der skal ikke der skal laves ikke laves en behandletmiljøvurderingmiljøvurdering Bemærkninger Miljøparametre Støj x Der kan være lokale støjkilder også fra markarbejder. Men typisk ikke varige. Uændret fra tidligere. Vibrationer X Trafik Trafikafvikling/belastning X Støj X Energiforbrug X Sikkerhed X Risiko for ulykker X Klimatiske faktorer Eventuel påvirkning af klima X Kulturarv Kulturhistoriske værdier x Landbrugslandskabet fastholdes. Arkitektoniske værdier X Kirker X Arkæologiske værdier X Fredede eller bevaringsværdige X bygninger Ressourcer og affald Arealforbrug x Arealanvendelsen er rimelig i forhold til aktiviteten. Uændret fra Kommuneplan Energiforbrug X Vandforbrug X Styret af anden planlægning. Produkter, materialer og råstoffer X Kemikalier, miljøfremmende stoffer x Styret af anden lovgivning. Affald, genanvendelse X Byøkologi /Agenda 21/ CO2 x Gårdbutikker, besøgslandbrug, økologiske brug er positive elementer. Intensive landbrug kan være mere negative elementer. Uændret fra Kommuneplan Visuel effekt Arkitektonisk udtryk X Lys og/eller refleksioner X Sikkerhed Kriminalitet X Brand, eksplosion, giftpåvirkning X 30 / 226

Screening vedvarende energi

Screening vedvarende energi Dato: 5. januar 2017 qweqwe Screening vedvarende energi Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Kommuneplan 2013 vedvarende energikilder ved boliger

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Kommuneplantillæg nr. 1 for Hundested bymidte Dato 6. august 2015 Deltagere ved screeningsmøde: Inha og pvme Læservejledning:

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Forslag til tillæg 1 til Lokalplan 65 Dato: 14. marts 2011 Deltagere ved screeningsmøde Mette Vestergaard

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.7 for Skansevej Dato marts 2013 Deltagere ved screeningsmøde Jørgen krog Læservejledning: Lov om af planer

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

TILLÆG nr. 1. om mulighed for solcelleanlæg. til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev

TILLÆG nr. 1. om mulighed for solcelleanlæg. til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev TILLÆG nr. 1 om mulighed for solcelleanlæg til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-29 Område til boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev Indledning

Læs mere

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk 19-09-2017 Sagsnr. 01.02.05-P16-116-17 Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk.. Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.14

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 06.30 for en del af Kregme Lokalcenter Dato februar 2016 Deltagere ved screeningsmøde Pernille Meyling og Jørgen

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.01 for butikker i Nørregade Nord Dato april 2010 Deltagere ved screeningsmøde Inge Hansen,

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Kommuneplantillæg nr. 20 for Kregme Lokalcenter Dato Februar 2016 Deltagere ved screeningsmøde Pernille Vitt Meyling

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: Lokalplan nr. 900.3160 L09 og kommuneplantillæg nr. 15 Kontor/team: Sagsbehandler: Team Plan og Erhvervsudvikling

Læs mere

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Skema A Screening af Forslag til tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Planens overordnende

Læs mere

Miljøscreening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 faktorer)

Miljøscreening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 faktorer) screening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 ) Herlev Kommune Dato Marts 2016 Projektbeskrivelse Udarbejdelse af tillæg nr. 5 til spildevandsplan 2010 2019.

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST UDKAST Miljøscreeningsskema Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr. 2016-03 Odsherred Kommune har i samarbejde med Lejerbo udarbejdet en plan for en boligbebyggelse på ejendommen teglværkskrogen

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

TELEFON 87 92 22 00 TELEFAX 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN

TELEFON 87 92 22 00 TELEFAX 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN SAMSØ KOMMUNE Teknisk Afdeling SØTOFTE 10, TRANEBJERG 8305 SAMSØ TELEFON 87 92 22 00 TELEFA 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN SCREENING FOR

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme C.5.3.

Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme C.5.3. Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme C.5.3. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Miljøvurdering - screening

Miljøvurdering - screening Miljøvurdering - screening Plan nr.: Tekst: Lokalplan for grønt område ved Sønderparken Skema status Dato Udfyldt/rev. Beskrivelse af rev. af Bygherre A 26/10-2012 LIFA v/jch Team Plan B Miljøvurderingsgruppen

Læs mere

SMV-screening af planer og programmer

SMV-screening af planer og programmer Generelle oplysninger Navn på plan Tillæg 5 til Spildevandsplan 2012-2020: Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gammel Stevns Dato for screeningen Januar 2015 Screenet af AnniJJ, Heidkjae, SteRoe,

Læs mere

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan.

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Miljøscreening af Affaldsplan 2014-24 Affaldsplanen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 936 af 3. juli 2013, idet den indeholder en ombygning af kommunens

Læs mere

MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025

MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025 MARTS 2014 TREKANTOMRÅDET DANMARK MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg

Læs mere

Syddjurs Kommune Plan & Byg Ebeltoft Rådhus

Syddjurs Kommune Plan & Byg Ebeltoft Rådhus Syddjurs Kommune Plan & Byg Ebeltoft Rådhus Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt af Kommuneplantillæg 7 for Syddjurs Klimatilpasningsplan 2014. Afgørelse På baggrund af oplysninger i Bilag 1 afgør Natur

Læs mere

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 029 Dato: 5. oktober 2009 Sagsbehandler: jrhan J.nr.: 017684-2008 Dok. nr.: 454708 LÆSEVEJLEDNING

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Hjælpetekst til udfyldelse af tjekskema

Hjælpetekst til udfyldelse af tjekskema Screening - sådan: Vil den nye lokalplan medføre ændring / påvirkning på screeningsskemaets parametre? Og i hvor stor grad? Sammenlign altid med en situation hvor planen ikke gennemføres: 0-alternativet!

Læs mere

Dato: Sagsnr.: P Indledende screening Ja Nej Bemærkninger Planen er omfattet af lovens

Dato: Sagsnr.: P Indledende screening Ja Nej Bemærkninger Planen er omfattet af lovens Masterplan Ringe Screeningen omfatter 7 principper for byens udvikling: En tilgængelig by En koncentreret, varierende og levende bymidte Et rigt handelsmiljø Et godt ungemiljø Plads til natur og bevægelse

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering

Læs mere

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato:

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: sskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: 2016-xx-P.U.Bruunsvej, Faaborg Emil Julius Hansen (emjuh) Den 27.9.2016 Sagsnr.: Indledende screening Ja Nej Planen er

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Faxe Graveområde, mindre udvidelse mod sydvest Faxe Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde omfatter

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring SCREENING FOR MILJØVURDERING Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring Baggrund og formål Formålet med planerne er at

Læs mere

DET ÅBNE LAND og de nye emner i kommuneplanen

DET ÅBNE LAND og de nye emner i kommuneplanen DET ÅBNE LAND og de nye emner i kommuneplanen Planloven i praksis, Kolding, 3. december 2008 Vilhelm Michelsen Rollefordeling Kommuneplanen og det åbne land Forholdet til statslige og regionale opgaver

Læs mere

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.:

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.: sskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.: 2016-9 og Kommuneplantillæg nr. 22 Kirstine M. Tommerup 31. august 2016 01.02.05-P16-19-15 // 01.02.15-P15-1-15

Læs mere

FORSLAG. Tillæg nr. 6 Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025. Fremlagt i perioden fra 14. april 2015 til 10. juni 2015

FORSLAG. Tillæg nr. 6 Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025. Fremlagt i perioden fra 14. april 2015 til 10. juni 2015 FORSLAG Fremlagt i perioden fra 14. april 2015 til 10. juni 2015 Tillæg nr. 6 Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025 Område til solcelleanlæg ved Haderupvej i Hadsund Syd GST Kommuneplantillæg 6 Baggrund

Læs mere

Planen kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. 3 stk. 1 pkt. 2

Planen kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. 3 stk. 1 pkt. 2 , Kommuneplan 201 Kommuneplanens kapitler er screenet individuelt. Derfor vil nedenstående ikke være udfyldt med x, men med tal: 1, 2, etc. Disse henviser til kommuneplanens kapitler. Kommuneplanens kapitler

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå nr. 52, habitatområde H48 og Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Forhold relevant (væsentligt) Forhold relevant (uvæsentligt) Forhold ikke relevant Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens

Læs mere

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 041, Mejerigårdsvej i Lyngerup Dato: August 2011 Sagsbehandler: prybo J.nr.: 018561-2010 Dok.

Læs mere

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads Bornholms Regionskommune Screening vedr. evt. miljøvurdering af planer for vindmøller ved Krashave Forsiden skal altid udfyldes. De øvrige sider er hjælpeværktøj til brug for udfyldelse af forsiden. Navn

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, Natura 2000-område nr. 56, habitatområde H52 og Fuglebeskyttelsesområde F36 Screening i henhold

Læs mere

SMV Screeningsnotat. Til kommuneplantillæg nr. 06-410 samt lokalplan nr. 062-410 og 063-410

SMV Screeningsnotat. Til kommuneplantillæg nr. 06-410 samt lokalplan nr. 062-410 og 063-410 SMV Screeningsnotat Til kommuneplantillæg nr. 06-410 samt lokalplan nr. 062-410 og 063-410 Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø April

Læs mere

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13.

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13. Screening af Forslag til Lokalplan 137 Rækkehuse på Fortvej. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige

Læs mere

Screening for miljøvurdering

Screening for miljøvurdering kommune By og Landskab, Plan Dato: 15. oktober 2014 Sagsnr.: 14/32541 Dok.id.: Sagsbeh.: krish Screening for miljøvurdering Lokalplanforslag nr. 4.14 Orø Havn og Forslag til kommuneplantillæg nr. 12 I

Læs mere

Side 1 af 7. Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Side 1 af 7. Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Folketinget har vedtaget Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter,

Læs mere

Screeningsskema til vurdering af sommerhuse og kolonihaver

Screeningsskema til vurdering af sommerhuse og kolonihaver Screeningsskema til vurdering af sommerhuse og kolonihaver NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Miljøscreeningen er gennemført på baggrund af notat om sommerhuse, doknr. 7101/13 udarbejdet af Linda

Læs mere

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø.

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø. 1/8 Screening for miljøvurdering af planforslag Rammeplan for grundvandsbeskyttelse i Skanderborg Kommune i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af skemaet Skemaet er udfyldt

Læs mere

Screening for miljøvurdering

Screening for miljøvurdering Screening for miljøvurdering Forslag til kommuneplantillæg 27 og lokalplanforslag 10.09 og forslag til tillæg 3 til OSD redegørelsen. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lbk nr.

Læs mere

_v2_Screening for miljøvurdering af forslag til planer for Skibstrup byudvikling

_v2_Screening for miljøvurdering af forslag til planer for Skibstrup byudvikling Screening for pligt til miljøvurdering af forslag til Lokalplan 4.27 for boligområde ved Skibstrup Stationsvej og Tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2013-2025 samt udkast til udbygningsaftale Lokalplanens,

Læs mere

Miljøvurdering. Hvorfor en miljøvurdering?

Miljøvurdering. Hvorfor en miljøvurdering? Miljøvurdering Hvorfor en miljøvurdering? I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009) skal kommunen udarbejde en miljøvurdering, når den

Læs mere

Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1/6 Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af nedenstående skema Skemaet kan udfyldes med følgende fem svarmuligheder: Til emner,

Læs mere

T I L L Æ G N R. 2 5. Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 2 5. Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 2 5 for et teknisk område, Solvarmeanlæg ved Mangehøje i Jelling Hører til lokalplan nr. 1196 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.dk Ikrafttrædelsesdato: 14. april 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Screening for miljøvurdering

Screening for miljøvurdering Screening for miljøvurdering I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal en myndighed udarbejde en miljøvurdering af planer og programmer, der antages at kunne få væsentlig indvirkning

Læs mere

Screening for miljøvurdering

Screening for miljøvurdering Screening for miljøvurdering efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer, jf. lovbek. nr. 936 af 24. september 2009 Screeningsskema, Planens navn og nr. Tårnby kommunes Spildevandsplan for 2015-2027

Læs mere

Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan , Ringe Kost- og Realskole, Ringe Jomoc/akwes 3. april 2017

Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan , Ringe Kost- og Realskole, Ringe Jomoc/akwes 3. april 2017 sskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.: Baggrund Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan 2017-3, Ringe Kost- og Realskole, Ringe Jomoc/akwes

Læs mere

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Nedenstående matrice er et hjælpeværktøj særligt til scoping af planer og programmer, der er omfattet af lovens 3, stk. 1 nr. 1 og 3, stk. 1

Læs mere

T I L L Æ G N R. 2 2. Wittrupvej, Vejle Ø Hører til lokalplan nr. 1192 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025

T I L L Æ G N R. 2 2. Wittrupvej, Vejle Ø Hører til lokalplan nr. 1192 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 T I L L Æ G N R. 2 2 Wittrupvej, Vejle Ø Hører til lokalplan nr. 1192 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 Endelig vedtaget den 20.05.2015 Offentliggjort den 26.05.2015 T i l l æ g n r. 2 2 2 Forord Byrådet

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet:

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Miljøvurdering af planer Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Kommuneplan 2013-2025 medfører følgende planændringer, som er screenet i forhold

Læs mere

Side 1 af 8. 2) i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser og kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Side 1 af 8. 2) i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser og kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Folketinget har vedtaget Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter,

Læs mere

Miljø-screening af forslag til lokalplan Boliger ved Hellebo Park i Helsingør

Miljø-screening af forslag til lokalplan Boliger ved Hellebo Park i Helsingør Miljø-screening af forslag til lokalplan 1.127 Boliger ved Hellebo Park i Helsingør Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse

Læs mere

SCREENING FOR MILJØVURDERING

SCREENING FOR MILJØVURDERING Bilag 1 SCREENING FOR MILJØVURDERING Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum En plan for beskyttelse af drikkevandet Baggrund og formål Indsatsplanen for Guldbæk og Øster Hornum

Læs mere

Miljøscreening, jf. reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening, jf. reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer Notat Vandforsyningsplan 2013 Dato: 13. marts 2013 Udarbejdet af: Ulrik Mathiasen Miljøscreening, jf. reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer Indledning Notatet omfatter en vurdering af

Læs mere

Nyt indhold i forslag til Kommuneplan 13

Nyt indhold i forslag til Kommuneplan 13 Notat Nyt indhold i forslag til Kommuneplan 13 Forslag til Kommuneplan 13 viderefører i betydeligt omfang indholdet i den nuværende Kommuneplan 09. Det nye indhold i forslaget til Kommuneplan 13 bygger

Læs mere

Randi Sandholm. Lokalplanforslaget

Randi Sandholm. Lokalplanforslaget 1 of 5 Udkast til screening efter miljøvurderingsloven (Lovbekendtgørelse nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer og programmer m. senere ændringer). Plan / program: Lokalplan nr. 397 med Kommuneplantillæg

Læs mere

FORSLAG Faxe Kommune

FORSLAG Faxe Kommune FORSLAG TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLAN 2012-2015 (HØRINGSFORSLAG) Kloakering i det åbne land: Køgevej/Sanderhusvej, Teestrup Nedenvej og enkeltejendomme tæt på eksisterende kloakledning. April 2014. INDHOLD

Læs mere

Forslag til Kommuneplanstrategi 2017

Forslag til Kommuneplanstrategi 2017 Forslag til Kommuneplanstrategi 2017 Udpegning af udviklingsområder i kystnærhedszonen Genvedtagelse af Kommuneplan 2013-25 2 Kommuneplanstrategi 2017 udpeger større, sammenhængende udviklingsområder i

Læs mere

Kommuneplantillæg 8. til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune Kommuneplanramme 0.7.7.

Kommuneplantillæg 8. til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune Kommuneplanramme 0.7.7. Kommuneplantillæg 8 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune Kommuneplanramme 0.7.7. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommune-planlægningen,

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3.

Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3. Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret

Læs mere

Byrådscentret 27-02-2012

Byrådscentret 27-02-2012 NOTAT Byrådscentret 27-02-2012 Baggrundsnotat Kolonihaver Lovgivning og overordnede planer Planloven og statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for

Læs mere

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan 138 I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges

Læs mere

Offentlig fremlagt. fra den 11.01.2016. til den 07.03.2016. forslag. Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg

Offentlig fremlagt. fra den 11.01.2016. til den 07.03.2016. forslag. Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg Offentlig fremlagt fra den 11.01.2016 til den 07.03.2016 forslag Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 108 Thorsgaard Rødvig

LOKALPLAN NR. 108 Thorsgaard Rødvig LOKALPLAN NR. 108 Thorsgaard Rødvig Stevns Kommune Lokalplan 108 Thorsgaard Rødvig Indledning Kommunalbestyrelsen har på sit møde d. 28. februar 2008 endeligt vedtaget Lokalplan nr. 108, Thorsgaard, Rødvig,

Læs mere

Side 1 af 7. Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Side 1 af 7. Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Folketinget har vedtaget Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

Læs mere

SCREENING FOR MILJØVURDERING. Forslag Lokalplan 4.12 og Forslag Kommuneplantillæg 9 Vestskoven Gymnasium 2017

SCREENING FOR MILJØVURDERING. Forslag Lokalplan 4.12 og Forslag Kommuneplantillæg 9 Vestskoven Gymnasium 2017 SCREENING FOR MILJØVURDERING Forslag Lokalplan 4.12 og Forslag Kommuneplantillæg 9 Vestskoven Gymnasium 2017 + 1 Screening for miljøvurdering I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

Sådan administrerer vi: Transportkorridoren Vi vil sikre, at der kun under særlige omstændigheder tillades

Sådan administrerer vi: Transportkorridoren Vi vil sikre, at der kun under særlige omstændigheder tillades Mål Tekniske anlæg skal medvirke til at udvikle vores moderne samfund med en hurtig, sikker og stabil forsyning af grundlæggende velfærdsgoder som f.eks. drikkevand, energi, transport og kommunikation.

Læs mere

Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring

Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring Sammenfattende redegørelse Kommuneplan 2013 består for kommunerne

Læs mere

Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan for Skanderborg Kommune

Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan for Skanderborg Kommune Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan 2009-2018 for Skanderborg Kommune Udført af Tue Skov og Marcus Tranbjerg Dato: 20-03-2014 Indhold 1 Indledning og baggrund 3 2 Planens

Læs mere

MILJØVURDERING AF PLANER - TJEKLISTE 26. marts 2015

MILJØVURDERING AF PLANER - TJEKLISTE 26. marts 2015 MILJØVURDERING AF PLANER - TJEKLISTE 26. marts 2015 Læsevejledning Lov om miljøvurdering af planer og programmer indebærer, at offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi.

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi. Ingen Ikke væsentlig Væsentlig Miljøvurdering af planer og programmer Screeningsskema iht. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24/9 2009. Screeningen (forundersøgelsen) omfatter sandsynlige væsentlige påvirkning

Læs mere

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse 1 Nr. : Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 08/2808 Ejendoms- og Miljøudvalget Julianelund Grundejerforening Notat Julianelund Grundejerforening - Kommentarer

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Etablering af solenergianlæg Etape 2 Løgumkloster TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Maj 2015 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Lemvig Kommuneplan 2013-25. Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees

Tillæg nr. 7 til Lemvig Kommuneplan 2013-25. Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til teknisk formål i form af solcelleanlæg

Læs mere

Miljøscreening af forslag til

Miljøscreening af forslag til Miljøscreening af forslag til tillæg 12 til Kommuneplan 2013, Varde Kommune og lokalplan 05.01.L02 - område til campingog ferieformål ved Hvidbjerg Strand i Blåvand 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Miljøscreeningen...

Læs mere

TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021

TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 T I L L Æ G N R. 2 3 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 M Å L O G R A M M E R F O R V E J L E K O M M U N E KOMMUNEPLAN 2009-2021 MÅL OG RAMMER FOR VEJLE KOMMUNE Godkendt: 16. december 2009 Endelig vedtaget den

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit.

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit. Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit. Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Præsentation Screening Scoping Miljørapport Sammenfattende redegørelse Overvågning ved Maria Christensen 1 Præsentation Maria Christensen, Biolog, NIRAS Ansat i Høje-Taastrup Kommune fra 1998 til september

Læs mere

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Screening Offentlig og privat service ved Tøndervej Skærbæk

Læs mere

Kirsten Coolidge. Kommune plan 2013

Kirsten Coolidge. Kommune plan 2013 1 of 5 Udkast til screening efter miljøvurderingsloven (Lovbekendtgørelse nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer og programmer m. senere ændringer). Plan / program: Kommuneplantillæg nr. 20

Læs mere

Forslag til kommuneplan 2013-2025

Forslag til kommuneplan 2013-2025 Forslag til kommuneplan 2013-2025 Forslag til Kommueplan 2013 er vedtaget af kommunalbestyrelsen den 11. december 2012, og. plan-kultur@faaborgmidtfyn.dk mere om hvad en kommuneplanens retsvirkninger.

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 31 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 31 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 31 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE PROMENADEBYEN / TOLDBODGADE ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 1 SKIBHUSKVARTERET SKIBHUSENE VOLLSMOSE STIGE Ø HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Nybøl

Debatoplæg Vindmøller ved Nybøl Debatoplæg Vindmøller ved Nybøl INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG I PERIODEN FRA DEN 6. MARTS 2013 TIL DEN 3. APRIL 2013 Vindmøller ved Nybøl Baggrund Danmarks nationale energipolitiske målsætning er, at

Læs mere

Planlovsystemet. Landinspektør Helle Witt, By- og Landskabsstyrelsen

Planlovsystemet. Landinspektør Helle Witt, By- og Landskabsstyrelsen Planlovsystemet Landinspektør Helle Witt, By- og Landskabsstyrelsen Miljøministeriet fra oktober 2007 Ministeren Departement Center for Koncernforvaltning Naturklagenævn Miljøklagenævn Miljøstyrelsen By-

Læs mere