1. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv Staten Regioner Kommuner 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 7. 3. Staten 11. 4. Regioner 16. 5. Kommuner 19"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse 0. Forord 5 1. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv Kompetenceudvikling for psykologer 9 3. Staten Regioner Kommuner Timelønnet undervisning, takster, honorarer, dagpenge mv. 22 3

3 Det offentlige område 1. januar 2016 forhøjes lønninger, pensioner og faste tillæg på det kommunale og det regionele område, som følge af overenskomstreguleringen. Reguleringen er resultatet af de aftalte lønstigninger ved overenskomstforhandlingerne i foråret Lønbladets opbygning Den anciennitetsbestemte løn (skala- eller basisløn) oplyses sammen med de relevante tillægsniveauer under pågældende ansættelsesområde, medens generelle forhold såsom kompetenceudvikling fremgår af egne afsnit. Det statslige område Der er denne gang ikke nogen regulering på det statslige område. Reguleringsprocenten - dvs. den procent, man skal lægge til løn og tillæg i grundbeløb for at få det aktuelle beløb - udgør derfor fortsat 2,1745 pr. 1 januar Tillæg der er aftalt i 31. marts 2012 niveau, skal derfor ganges med 1, for at få tillægets faktiske størrelse pr. 1. januar 2016 og fremefter. Næste lønregulering er aftalt til den 1. april Offentligt ansatte Offentlig ansatte psykologer er aflønnet efter et fællesakademisk lønsystem. Udover basislønnen, som er anciennitetsbestemt, så kan der forhandles individuelle løndele fx kvalifikationer, funktioner mm. Flere steder i det offentlige vil der være aftaler mellem Dansk Psykolog Forening og arbejdsgiverne om løntillæg, som ydes automatisk. Enten fordi, at det er aftalt i de respektive overenskomster eller i forhåndsaftaler. Tillæg aftalt i overenskomsten fremgår i denne publikation under de enkelte områder. Forhåndsaftalerne kan findes på Det regionale område De regionale lønninger reguleres 1. januar 2016 med en stigning på 0,50 procent. Reguleringsprocenten dvs. den procent, man skal lægge til løn og tillæg i grundbeløb for at få det aktuelle beløb udgør nu 31,5364 procent pr. 1. januar Tillæg, der er aftalt i 31. marts 2000-niveau, skal derfor ganges med 1, for at få tillæggets faktiske størrelse pr. 1. januar 2016 og fremefter. Næste lønregulering er aftalt til den 1. oktober Privatansatte psykologer De fleste privatansatte psykologer forhandler lønnen med arbejdsgiveren individuelt, da der kun få steder er indgået overenskomst med Dansk Psykolog Forening. På kan du se, hvilke private arbejdsgivere der er indgået overenskomst med. På basis af privatansattes oplysninger udgiver Dansk Psykolog Forening hvert år pjecen Privatløn med oplysninger om privatansatte psykologers løn- og arbejdsvilkår. Den seneste pjece findes på Det kommunale område De kommunale lønninger reguleres 1. januar 2016 med en stigning på 0,50 procent. Reguleringsprocenten dvs. den procent, man skal lægge til løn og tillæg i grundbeløb for at få det aktuelle beløb udgør nu 31,7798 procent pr. 1. januar Tillæg, der er aftalt i 31. marts niveau, skal derfor ganges med 1, for at få tillæggets faktiske størrelse pr. 1. januar 2016 og fremefter. Næste lønregulering er aftalt til den 1. oktober

4 1. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. Ifølge de offentlige overenskomster forudsætter lønnen en fuldtidsbeskæftigelse svarende til normalt/gennemsnitlig 37 timer ugentlig. Det vil sige, at arbejdstiden i et vist omfang kan variere fra den ene uge til den anden, men over en længere periode vil være 37 timer ugentlig i gennemsnit. Det er imidlertid ikke ubegrænset, hvor store udsving der kan være i arbejdstiden. På alle offentlige ansættelsesområder er der således indgået aftaler om, hvornår der er tale om merarbejde, og hvordan det honoreres. I korte træk honoreres merarbejde, når det er af midlertidig karakter og er pålagt den ansatte i henhold til særlig ordre, godkendt tjenesteplan eller har været en forudsætning for den forsvarlige varetagelse af stillingen. Endvidere kræves, at merarbejdet har været af et større omfang og har strakt sig over en periode, der normalt ikke må være mindre end 4 uger. Der er mulighed for at lave lokale lønaftaler ud over de centralt fastsatte. Dog kan der ikke aftales en generelt højere gennemsnitlig ugentlig arbejdstid end de nuværende 37 timer, med mindre der laves en aftale om plustid. Dette sker altid i samarbejde med Dansk Psykolog Forening. Ved ansættelse som fuldmægtig ydes et rådighedstillæg. Rådighedstillægget honorerer ifølge praksis op til 35 timers merarbejde i kvartallet på det regionale og kommunale område samt op til 20 timer merarbejde i kvartallet på det statslige område. Merarbejdet må dog ikke være af fast tilbagevendende karakter. Honoreringen af merabejde sker i så fald med 1:1,5 som hovedregel til afspadsering. Merarbejdsreglerne kan rekvireres i Dansk Psykolog Forening sammen med overenskomsten. Med hensyn til arbejdstidens placering er der ikke direkte fastsat et tidsrum, inden for hvilket arbejdet skal udføres. Det ligger dog som en forudsætning i overenskomstens skala- /basisaflønning, at arbejdstiden placeres inden for normalarbejdstidsområdet, dvs. kl Arbejdstidens placering bør aftales ved ansættelsen, og i det omfang en ikke uvæsentlig del af arbejdstiden henlægges til tidsrummet uden for kl eller i weekenden, bør der ske honorering med en anden faktor end 1:1. Bemærk, at en enkelt lang ugentlig arbejdsdag ikke i sig selv berettiger til anden honorering end 1:1. Sekretariatet kan i øvrigt kontaktes for nærmere rådgivning herom. Hvis der er tale om fast arbejde uden for normal arbejdstid, skal der laves en lokalaftale. 7

5 2. Kompetenceudvikling for psykologer Det nye AC-lønsystem sætter fokus på vedligeholdelse og udvikling af personalets kompetencer som en integreret del af den overordnede personalepolitik. I protokollater til AC-overenskomsterne på både statens, regionernes og kommunernes områder er der med mindre variationer følgende formulering vedr. kompetenceudvikling og kvalifikationstillæg: Kompetenceudvikling Kvalifikationer er ikke statiske, og der er derfor i hele ansættelsesforholdet behov for, at den ansattes kvalifikationer vedligeholdes og udbygges. Den løbende kvalifikationsudvikling består af traditionel faglig efter- og videreuddannelse og kompetenceudvikling i bredere forstand, baseret på et samspil mellem teori og praksis. Udbud og efterspørgsel - og dermed markedsstyring - vil ligeledes få stor indflydelse på løndannelsen. Det er derfor vigtigt, at den enkelte får mulighed for at vedligeholde og udvikle sine kvalifikationer og derigennem fastholde sin "markedspris". Psykologfaget har i løbet af en årrække skiftet karakter, både hvad angår ansættelsesteder og de typer opgaver, psykologer varetager. Psykologer udfører i dag opgaver, som favner bredt: undersøgelser, test, behandling, træning, supervison, undervisning, rådgivning, organisationsudvikling mv. Denne udvikling betyder, at psykologer ligesom andre faggrupper kan have vidt forskellige efter- og videreuddannelsesbehov, alt efter hvilke arbejds- og opgavevilkår der er på den pågældende arbejdsplads. Kompetenceudvikling er et naturligt element i arbejdspladsens personalepolitik. Parterne anbefaler, at der udarbejdes en udviklingsplan, som indeholder målsætninger for den enkelte ansattes kompetenceudvikling på længere og kortere sigt og anviser konkrete aktiviteter for at nå målene. Indgår medarbejder-/udviklingssamtale i personalepolitikken, er det naturligt, at planerne udarbejdes i forbindelse hermed. Det forudsættes, at der er en gensidig forpligtigelse til, at udviklingsplanen gennemføres. Kvalifikationstillæg Aftaler om kvalifikationstillæg baseres på fx gennemført uddannelsesforløb, eventuelle tidligere ansættelser og personlige kvalifikationer. Hertil kommer markedssituationen, som kan begrunde tillæg af rekrutteringsmæssige årsager. I forbindelse med udøvelse af psykologprofessionen er der dog altid et behov for løbende at udvikle den særlige psykologfaglige kompetence. Der er derfor etableret formaliserede efter- og videreuddannelsesmuligheder, som specifikt er rettet mod psykologer. For psykologer vil kompetenceudvikling bl.a. dreje sig om at sikre en efteruddannelse, der giver autorisation og senere måske en videreuddannelse, der giver specialistgodkendelse. En sådan efter- og videreuddannelse kan give grundlag for ydelse af kvalifikationstillæg. Dertil kommer, at også særlige funktioner kan honoreres, fx ledelse, supervision, visitering og undervisningsopgaver. Teoretisk og praktisk kompetenceudvikling i bred forstand, herunder efter- og videreuddannelse, opnåelse af autorisation, specialistuddannelse, beskikkelse og lignende, vil løbende kunne danne grundlag for ydelse/forhøjelse af kvalifikationstillæg. Hertil kommer de markedsbestemte forhold, hvor et ønske om at fastholde en ansat kan udløse kvalifikationstillæg. Som det fremgår af ovennævnte, skal der gives den ansatte mulighed for at vedligeholde sine allerede erhvervede kvalifikationer og for at udbygge og udvikle disse. Der er således en forpligtigelse for ledelsen til at give medarbejderen mulighed for kompetenceudvikling. Medarbejderen har imidlertid også selv et ansvar for at vedligeholde og udvikle sine kvalifikationer. 9

6 3. STATEN Ansatte på nyt lønsystem i staten 1. januar 2016 Basisløn 1) 2) Nettoløn ekskl. pension Pension 17,1 % 3) Bruttoløn inkl. pension Løntrin Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn , , , , , , , , , , , ,92 4 4) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,67 Ph.d.-studerende i staten 1. januar ) Nettoløn ekskl. pension Pension 17,1 % 6) Bruttoløn inkl. pension Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn Trin 4 + tillæg , , , , , ,67 Trin 5 + tillæg , , , , , ,42 Trin 6 + tillæg , , , , , ,92 Trin 8 + tillæg , , , , , ,25 1) Kandidater indplaceres på trin 4-6,8. Bachelorer på trin 1-2, 4-5. Trin 4 er 2-årigt for begge grupper. 2) 3) 4) Lønancienniteten regnes fra den 1. i ansættelsesmåneden, dog tidligst fra udgangen af den måned, i hvilken uddannelsen er afsluttet. Den enkelte lønmodtager kan vælge at få stigningen på pensionsbidraget fra 16,8 % til 17,1 % udbetalt som løn. Der skal vælges for et år ad gangen. Fra er løntrin 3 bortfaldet, og trin 4 er gjort 2-årigt. 5) Med virkning fra 1. oktober 2008 indplaceres ph.d.-studerende i staten efter anciennitet på trin 4-6 og 8 i den statslige AC-overenskomst (trin 4 er 2-årigt). Hertil kommer et tillæg på netto ( ). Tillæggene er indregnet i års- og månedsløn. 6) Der beregnes kun pensionsbidrag af 85 % af lønnen. 11

7 3. STATEN Ansatte på den gamle fællesskala i staten 1. januar 2016 Skalaløn 1) 2) Nettoløn ekskl. pension Pension 17,1% 3) Bruttoløn inkl. pension Løntrin Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50 Tjenestemænd og overenskomstansatte chefer 1. januar 2016 Lønramme Skalatrin årligt Skalaløn mdl. 29/ , ,67 30/ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,08 Løn for professorer pr. 1. januar 2016 Universiteter og højere lærteanstalter Nettoløn ekskl. pension Pension 17,1% 3) Bruttoløn inkl. pension Lønramme Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn , , , , , , , , , , , ,34 Sektorforskningsinstitutioner Nettoløn ekskl. pension Pension 17,1% 3) Bruttoløn inkl. pension Lønramme Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn , , , , , ,83 Løn til institutledere og dekaner ved universiteterne pr. 1. januar 2016 Nettoløn ekskl. pension Pension 17,1% 3) Bruttoløn inkl. pension Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn Institutledere , , , , ,47 Dekaner , , , , ,54 1) Der indplaceres ikke nye kandidater på den gamle lønskala. 2) Man rykker ét løntrin op på lønskalaen, hver gang man har optjent 12 måneders lønanciennitet. Lønancienniteten regnes fra den 1. i ansættelsesmåneden, dog tidligst fra udgangen af den måned, i hvilken uddannelsen er afsluttet. Lønancienniteten regnes altid i hele måneder. Oprykningen til nyt løntrin vil derfor altid ske den 1. i en måned. 3) Den enkelte lønmodtager kan vælge at få stigningen på pensionsbidraget fra 16,8 % til 17,1 % udbetalt som løn. 12

8 3. STATEN Overenskomstbestemte tillæg 1. januar ) Nettoløn ekskl. pension Pension 17,1 % 2) Grundbeløb Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn Universiteter og højere læreanstalter Videnskabelig assistent , , ,52 541,63 Studieadjunkter uden forskningspligt ved ansættelse , , ,90 496,49 Studieadjunkter uden forskningspligt - efter 3 år , , ,14 639,18 Studie lektorer (uden forskningspligt) , , , ,40 Adjunkter, Forsker og Post.doc , , ,62 717,80 Lektorer, seniorforsker, seniorrådgiver , , , ,28 Professor med særlige opgaver , , , ,93 Sektorforskningsinstitutioner Forskningsassistenter , , ,73 505,23 Videnskabelig assistent , , ,52 541,63 Forskere/projektforskere , , ,62 717,80 Seniorforskere/seniorrådgivere/projektseniorforskere , , , ,28 Danmarks Erhvervspædagogiske læreruddannelse Adjunkter - ved ansættelsen , , ,73 505,23 Adjunkter - efter 3 års ansættelse , , ,27 658,11 Lektorer (ansat før 1. august 1992) , , , ,17 Lektorer , , , ,02 Profesionshøjskoler og Erhvervsakademier Adjunkter , , ,17 611,51 Lektorer , , , ,47 Docent (basisløn på ) Tillæg aftales lokalt, dog min , , ,74 582,39 1) Tillæggene er funktionstillæg knyttet til stillingen, uanset om det er på nyt eller gammelt lønsystem. 2) Den enkelte lønmodtager kan vælge at få stigningen på pensionsbidraget fra 16,8 % til 17,1 % udbetalt som løn. Der kan vælges lønudbetaling for et år ad gangen. 13

9 3. STATEN Anvendte tillæg 1. januar ) Nettoløn ekskl. pension Pension 17,1 % 2) Grundbeløb Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn Autorisation , , ,67 637,72 På vej mod specialist , , ,90 496,49 Specialist , , ,35 886,70 Supervisor , , ,98 182,00 Specialist + supervisor , , , ,69 1. årig efteruddannelse, mindstebeløb , , ,95 286,83 2. årig efteruddannelse, mindstebeløb , , ,62 381,47 3. årig efteruddannelse, mindstebeløb , , ,33 448,44 Ph.d.-tillæg: , , ,35 886,70 Ledelstillæg, minimum , , ,98 931,83 Rådighedstillæg til sekretær-/fuldmægtigstillinger pr. 1. januar 2016 Ansatte på gammelt lønsystem Tillæg årligt Tillæg mdl. Anciennitet Grundbeløb Netto Netto år , , år , , år , , år , , år , , år , , år , ,29 Ansatte på nyt lønsystem Tillæg årligt Tillæg mdl. Samlet pension af tillæg 9,0 % 3) Anciennitet Grundbeløb Netto Netto Pr. år Pr. mdr år , , ,82 281, år , , ,00 321, år , , ,92 371,66 11 og flg. år , , ,55 436,80 1) Tillægsstørelser, som anvendes ved individuelle aftaler om tillæg, fx i forbindelse med ansættelse. 2) Den enkelte lønmodtager kan vælge at få stigningen på pensionsbidraget fra 16,8 % til 17,1 % udbetalt som løn. Der kan vælges lønudbetaling for et år ad gangen. 3) Pensionsbidraget kan vælges udbetalt som løn. 14

10 3. STATEN Konsulentaftale 1. januar 2016 Aftalen gælder for psykologer, der efter aftale beskæftiges i enkelte timer ved Forsvarsministeriet, statsamterne eller Direktoratet for Kriminalforsorgen med henblik på at løse en eller flere konkrete sager uden i forvejen at være ansat på stedet. I reglen vil der med arbejdsgiver skulle aftales et nærmere antal timer i en periode. Grundbeløb Honorar pr. arbejdstime: 512,00 523,13 Hertil lægges 12,5 % i feriegodtgørelse. Der ydes kørselsgodtgørelse efter statens regler (se side 22). Børnesagkyndige psykologiske konsulenter 1. januar 2016 Aftalen gælder for psykologer, der er udpeget til børnesagkyndige for de kommunale børn- og ungeudvalg uden i forvejen at være ansat i statsforvaltningerne. Grundbeløb Honorar pr. arbejdstime: 583,00 595,68 Hertil lægges 12,5 % i feriegodtgørelse. Der ydes kørselsgodtgørelse efter statens regler (se side 22). Specialkonsulenter og chefkonsulenter 1. januar 2016 Det er nu muligt at ansætte psykologer som specialkonsulenter eller chefkonsulenter. Basislønningerne erstatter deres indplacering på basistrin. Der er mulighed for at forhandle yderligere tillæg oven på basislønnen. Indplacering kan forhandles inden for intervallet. Grundbeløb Nettoløn eksl. Pension Pension 17,1 % 1) Bruttoløn inkl. pension Basisløn Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn Specialkonsulenter, min , , , , ,01 Specialkonsulenter, max , , , , ,87 Chefkonsulenter, min , , , , ,46 Chefkonsulenter, max , , , , ,65 1) Den enkelte lønmodtager kan vælge at få stigningen på pensionsbidraget fra 16,8 % til 17,1 % udbetalt som løn. Der kan vælges lønudbetaling et år ad gangen. 15

11 4. Regioner Ansatte på nyt lønsystem i regioner 1. januar 2016 Basislønninger 1) 2) Nettoløn ekskl. pension Pension 17,97 % 3) Bruttoløn inkl. pension Løntrin Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn , , , , , , , , , , , ,92 4 4) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,08 Ansatte på gamle fælles akademiske lønskala i regioner 1. januar 2016 Skalalønninger 5) Nettoløn ekskl. pension Pension 17,97 % 3) Bruttoløn inkl. pension Løntrin Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,67 1) Kandidater indplaceres på trin 4-6,8. Bachelorer på trin 1-2, 4-5. Trin 4 er 2-årigt for begge grupper. 2) Lønancienniteten regnes fra den 1. i ansættelsesmåneden, dog tidligst fra udgangen af den måned, i hvilken uddannelsen er afsluttet. Lønancienniteten regnes altid i hele måneder. Oprykningen til nyt løntrin vil derfor altid ske den 1. i en måned. 3) Den enkelte lønmodtager kan vælge at få pensionsbidraget fra 16,4 % til 17,97 % udbetalt som løn. Der kan vælges lønudbetaling for et år ad gangen. 4) Trin 3 udgik af basislønskalaen pr. 1. oktober 2009, og trin 4 blev 2-årigt. 5) Der indplaceres ikke nye kandidater på den gamle lønskala. 16

12 4. Regioner Overenskomstbestemte tillæg 1. januar ) Samlet pensionsbidrag af tillæg 17,97 % 2) Grundbeløb Årligt netto Mdl. netto Årligt Mdl Psykologer ved døgninstitutionerne , , ,10 281,68 for pålagt rådighedstjeneste Støttepsykologer , , ,99 222,58 Psykologer ved kliniske hospitalsafdelinger med ,20 964, ,06 173,34 mindst 3 års beskæftigelse med klinisk psykologarbejde 3) Anvendte tillæg 1. januar ) Samlet pensionsbidrag af tillæg 17,97 % 2) Grundbeløb Årligt netto Mdl. netto Årligt Mdl Autorisation , , ,34 687,45 På vej mod specialist , , ,01 531,83 Specialist , , ,99 955,33 Supervisor , , ,71 196,98 Specialist + supervisor , , , ,31 1. årig efteruddannelse, mindstebeløb , , ,56 295,46 2. årig efteruddannelse, mindstebeløb , , ,42 393,95 3. årig efteruddannelse, mindstebeløb , , ,27 492,44 Ph.d.-tillæg: , , ,99 955,33 Ledelstillæg, minimum , , ,55 984,88 Rådighedstillæg til sekretær-/fuldmægtigstillinger pr. 1. januar 2016 Samlet pension af tillæg 17,97 % 2) Anciennitet Grundbeløb Årligt netto Mdl. netto Pr. år Pr. mdr år , , ,55 518, år , , ,40 594, år , , ,43 681, år , , ,65 778,05 8. og flg. år , , ,36 975,03 1) Ydes automatisk, dvs. uden forhandling. 2) Den enkelte lønmodtager kan vælge at få pensionsbidraget fra 16,4 % til 17,97 % udbetalt som løn. Der kan vælges lønudbetaling for et år ad gangen. 3) Dette tillæg kan normalt ikke oppebæres sammen med andre lokalt aftalte tillæg. 4) Disse tillæg kan aftales som individuelle tillæg eller som forhåndsaftaler i hver enkelt region. De indgåede forhåndsaftaler findes på hjemmesiden under Overenskomster og Forhåndsaftaler. 17

13 4. Regioner Konsulentbistand, honorar 1. januar 2016 Følgende takst anbefales ved indgåelse af aftale om beskæftigelse i enkelte timer med henblik på at yde bistand til løsning af en eller flere konkrete sager. I reglen vil der med arbejdsgiver skulle aftales et nærmere antal timer i en periode. Grundbeløb Honorar pr. arbejdstime: 424,00 557,71 Hertil lægges 12,5 % i feriegodtgørelse. Der ydes kørselsgodtgørelse efter statens regler (se side 22). En sådan aftale kan kun benyttes, hvis psykologen ikke i forvejen er ansat i den pågældende region eller kommune, og hvis det på forhånd er aftalt, at det er denne aftale, der følges. Specialpsykologer, specialkonsulenter og chefkonsulenter 1. januar 2016 Det er muligt at ansætte psykologer som specialkonsulenter eller chefkonsulenter. Basislønningerne erstatter deres indplacering på basistrin. Der er mulighed for at forhandle yderligere tillæg oven på basislønnen. Specialkonsulenter og chefkonsulenter er dog ikke omfattet af centralt aftalte tillæg i overenskomsten. Grundbeløb Nettoløn eksl. Pension Pension 17,97 % 1) Bruttoløn inkl. pension Basisløn Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn Specialpsykologer og specialkonsulenter , , , , ,43 Chefkonsulenter , , , , ,83 Tjenestemænd og overenskomstansatte chefer 1. januar 2016 Skalatrin Skalatrin Skalaløn årligt Skalaløn mdl , , , , , , , , , , , , , ,53 1) Den enkelte lønmodtager kan vælge at få pensionsbidraget fra 16,4 % til 17,97 % udbetalt som løn. Der kan vælges lønudbetaling for et år ad gangen. 18

14 5. Kommuner Ansatte på nyt lønsystem i kommuner 1. januar 2016 Basislønninger 1) 2) Nettoløn ekskl. pension Pension 17,82 % 3) Bruttoløn inkl. pension Løntrin Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn , , , , , , , , , , , ,08 4 4) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50 Hidtidige ansatte på den gamle fælles akademiske lønskala i kommuner, er pr. 1. januar 2014 overgået til basislønsystemet. Ledende psykologer og chefpsykologer 1. januar 2016 Grundbeløb Netto løn ekskl. pension Pension 17,82 % 3) Bruttoløn inkl. pension Basisløn Årsløn Månedsløn Årsløn Ledende psykolog , , , , ,38 Chefpsykolog , , , , ,96 1) Kandidater indplaceres på trin 4-6,8. Bachelorer på trin 1-2, 4-5. Trin 4 er 2-årigt for begge grupper. 2) Lønancienniteten regnes fra den 1. i ansættelsesmåneden, dog tidligst fra udgangen af den måned, i hvilken uddannelsen er afsluttet. Lønancienniteten regnes altid i hele måneder. Oprykningen til nyt løntrin vil derfor altid ske den 1. i en måned. 3) Den enkelte lønmodtager kan vælge at få pensionsbidraget fra 16,4 % til 17,82 % udbetalt som løn. Der kan vælges lønudbetaling for et år ad gangen. 19

15 5. Kommuner Overenskomstbestemte tillæg 1. januar ) Samlet pensionsbidrag af tillæg 17,82 % 2) Grundbeløb Årligt netto Mdl. netto Årligt Mdl Autoriserede psykologer på PPR , , ,62 682,97 Psykologer ved døgninstitutionerne , , ,09 279,84 for pålagt rådighedstjeneste (Københavns Kommune) Støttepsykologer , , ,60 221,13 Psykologer beskæftiget inden for PPR , , ,00 348,33 Anvendte tillæg 1. januar ) Samlet pensionsbidrag af tillæg 17,82 % 2) Grundbeløb Årligt netto Mdl. netto Årligt Mdl Autorisation (uden for PPR): , , ,62 682,97 På vej mod specialist , , ,45 528,37 Specialist , , ,33 949,11 Supervisor , , ,32 195,69 Specialist + supervisor , , , ,80 1. årig efteruddannelse, mindstebeløb , , ,47 293,54 2. årig efteruddannelse, mindstebeløb , , ,63 391,39 3. årig efteruddannelse, mindstebeløb , , ,79 489,23 Ph.d.-tillæg: , , ,33 949,11 Ledelstillæg, minimum , , ,58 978,47 Rådighedstillæg til sekretær-/fuldmægtigstillinger pr. 1. januar 2016 Samlet pension af tillæg 17,82 % 2) Anciennitet Grundbeløb Årligt netto Mdl. netto Pr. år Pr. mdr år , , ,07 514, år , , ,91 590, år , , ,17 677, år , , ,85 772,99 8. og flg. år , , ,16 968,68 1) Ydes automatisk, dvs. uden forhandling. 2) Den enkelte lønmodtager kan vælge at få pensionsbidraget fra 16,4 % til 17,82 % udbetalt som løn. Der kan vælges lønudbetaling for et år ad gangen. 3) Disse tillæg er forhandlet hjem i forhåndsaftaler i nogle kommuner eller som individuelle aftaler. Forhåndsaftalerne findes på hjemmesiden under Overenskomster og Forhåndsaftaler 20

16 5. Kommuner Konsulentbistand, honorar 1. januar 2016 Følgende takst anbefales ved indgåelse af aftale om beskæftigelse i enkelte timer med henblik på at yde bistand til løsning af en eller flere konkrete sager. I reglen vil der med arbejdsgiver skulle aftales et nærmere antal timer i en periode. Grundbeløb Honorar pr. arbejdstime: 424,00 558,75 Hertil lægges 12,5 % i feriegodtgørelse. Der ydes kørselsgodtgørelse efter statens regler (se side 22). En sådan aftale kan kun benyttes, hvis psykologen ikke i forvejen er ansat i den pågældende region eller kommune, og hvis det på forhånd er aftalt, at det er denne aftale, der følges. Specialkonsulenter og chefkonsulenter 1. januar 2016 Det er nu muligt at ansætte psykologer som specialkonsulenter eller chefkonsulenter. Basislønningerne erstatter deres indplacering på basistrin. Der er mulighed for at forhandle yderligere tillæg oven på basislønnen. Specialkonsulenter og chefkonsulenter er dog ikke omfattet af centralt aftalte tillæg i overenskomsten. Grundbeløb Nettoløn eksl. Pension Pension 17,82 % 1) Bruttoløn inkl. pension Basisløn Årsløn Månedsløn Årsløn Månedsløn Specialkonsulenter , , , , ,34 Chefkonsulenter , , , , ,75 Tjenestemænd og overenskomstansatte chefer 1. januar 2016 Skalatrin Skalatrin Skalaløn årligt Skalaløn mdl , , , , , , , , , , , , , ,53 1) Den enkelte lønmodtager kan vælge at få pensionsbidraget fra 16,4 % til 17,82 % udbetalt som løn. Der kan vælges lønudbetaling for et år ad gangen. 21

17 6. Timelønnet undervisning, transport, time-/dagpenge, honorarer Timelønnet undervisning pr. 1. januar 2016 Sats Område Løn pr. time Forberedelse i minutter Samlet løn pr. undervisningstime I Universitetsniveau 231, ,71 II Seminarieniveau 231, ,77 III HF & gymnasium 231, ,48 Derudover 12,5 % i feriegodtgørelse. Eksterne lektorer pr. 1. januar 2016 Timeløn pr. arbejdstime 252,38 Timeløn pr. forelæsningstime 883,33 Til hver forelæsningstime tillægges 2½ arbejdstime til forberedelse, således at en forelæsningstime sættes til 3½ løntime. Hertil kommer 12,5 % feriegodtgørelse. Transportgodtgørelse pr. 1. januar 2016 stat, region og kommune Bil og motorcykel: Efter bemyndigelse indtil km i et kaldenderår Bil og motorcykel: Efter bemyndigelse ud over km i et kaldenderår Bil og motorcykel: Godkendt kørsel Cykel, knallert eller 45-knallert: Både godkendt og efter bemyndigelse 363 øre pr. km 199 øre pr. km 199 øre pr. km 52 øre pr. km Satserne reguleres årligt pr. 1. januar. Time- og dagpenge pr. 1. januar 2016 stat, region og kommune Ureducerede satser Dagpenge 409,00 Timepenge 17,04 Reducerede satser med 1/4 i Danmark Dagpenge 306,75 Timepenge 12,78 Satserne for time- og dagpenge er højere, i det omfang der efter tjenesterejseaftalens 22, stk. 3, er indgået aftale herom. Satserne reguleres årligt pr. 1. januar. Foredrag/forelæsninger pr. 1. januar 2016 Foredrag pr. lektion a minutter 2.638,00 Efterfølgende diskussion mv. 791,00 Minimumstakst for forelæsning/foredrag pr. påbegyndt time/lektion. Udgifter til materialer godtgøres særskilt. Der ydes befordringsgodtgørelse efter statens regler. Ovenstående forudsættes aftalt, inden arrangementet gennemføres. 22

3. Kommuner 15. 5. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 19. 6. Timelønnet undervisning, takster, honorarer, dagpenge mv.

3. Kommuner 15. 5. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 19. 6. Timelønnet undervisning, takster, honorarer, dagpenge mv. Indholdsfortegnelse 0. Forord 5 1. Staten 7 2. Regioner 12 3. Kommuner 15 4. Kompetenceudvikling for psykologer 18 5. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 19 6. Timelønnet undervisning,

Læs mere

1. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 7. 3. Staten 11. 4. Regioner 16. 5. Kommuner 19

1. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 7. 3. Staten 11. 4. Regioner 16. 5. Kommuner 19 Indholdsfortegnelse 0. Forord 5 1. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 7 2. Kompetenceudvikling for psykologer 9 3. Staten 11 4. Regioner 16 5. Kommuner 19 6. Timelønnet undervisning,

Læs mere

1. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv Staten Regioner Kommuner 19

1. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv Staten Regioner Kommuner 19 Indholdsfortegnelse 0. Forord 5 1. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 7 2. Kompetenceudvikling for psykologer 9 3. Staten 11 4. Regioner 16 5. Kommuner 19 6. Timelønnet undervisning,

Læs mere

1. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv Staten Regioner Kommuner 19

1. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv Staten Regioner Kommuner 19 Indholdsfortegnelse 0. Forord 5 1. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 7 2. Kompetenceudvikling for psykologer 9 3. Staten 11 4. Regioner 16 5. Kommuner 19 6. Timelønnet undervisning,

Læs mere

3. Kommuner 15. 5. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 19. 6. Timelønnet undervisning, takster, honorarer, dagpenge mv.

3. Kommuner 15. 5. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 19. 6. Timelønnet undervisning, takster, honorarer, dagpenge mv. Indholdsfortegnelse 0. Forord 5 1. Staten 7 2. Regioner 12 3. Kommuner 15 4. Kompetenceudvikling for psykologer 18 5. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 19 6. Timelønnet undervisning,

Læs mere

1. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv Staten Regioner Kommuner 19

1. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv Staten Regioner Kommuner 19 Indholdsfortegnelse 0. Forord 5 1. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 7 2. Kompetenceudvikling for psykologer 9 3. Staten 11 4. Regioner 16 5. Kommuner 19 6. Timelønnet undervisning,

Læs mere

1. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv Staten Regioner Kommuner 19

1. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv Staten Regioner Kommuner 19 Indholdsfortegnelse 0. Forord 5 1. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 7 2. Kompetenceudvikling for psykologer 9 3. Staten 11 4. Regioner 16 5. Kommuner 19 6. Timelønnet undervisning,

Læs mere

3. Kommuner 15. 5. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 19. 6. Timelønnet undervisning, takster, honorarer, dagpenge mv.

3. Kommuner 15. 5. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 19. 6. Timelønnet undervisning, takster, honorarer, dagpenge mv. 1. oktober 2013 Indholdsfortegnelse 0. Forord 5 1. Staten 7 2. Regioner 12 3. Kommuner 15 4. Kompetenceudvikling for psykologer 18 5. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 19 6. Timelønnet

Læs mere

3. Kommuner 15. 5. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 19. 6. Timelønnet undervisning, takster, honorarer, dagpenge mv.

3. Kommuner 15. 5. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 19. 6. Timelønnet undervisning, takster, honorarer, dagpenge mv. 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse 0. Forord 5 1. Staten 7 2. Regioner 12 3. Kommuner 15 4. Kompetenceudvikling for psykologer 18 5. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 19 6. Timelønnet

Læs mere

3. Kommuner Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv Timelønnet undervisning, takster, honorarer, dagpenge mv.

3. Kommuner Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv Timelønnet undervisning, takster, honorarer, dagpenge mv. 1. oktober 2014 Indholdsfortegnelse 0. Forord 5 1. Staten 7 2. Regioner 12 3. Kommuner 15 4. Kompetenceudvikling for psykologer 18 5. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 19 6. Timelønnet

Læs mere

Lønoversigt. 1. april 2016

Lønoversigt. 1. april 2016 Lønoversigt 1. april 2016 Indhold Overenskomstansatte 3 Basisløn i staten (nyt lønsystem) 4 Rådighedstillæg i staten (nyt lønsystem) 4 Rådighedstillæg i staten (gammelt lønsystem) 4 Basisløn i kommuner

Læs mere

Offentlige løntabeller 01.04.2015

Offentlige løntabeller 01.04.2015 Offentlige løntabeller 01.04.2015 Indledning 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Stat... 5 Basisløn for ansatte på nyt lønsystem... 6 Basisløninterval for special- og chefkonsulenter... 6 Rådighedstillæg

Læs mere

Nyt lønsystem. Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra 1. april 2015

Nyt lønsystem. Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra 1. april 2015 Nyt lønsystem Overenskomstansatte i staten Reguleringsprocent 1.02175 ugentlig arbejdstid 37 timer Satser gældende fra 1. april 2015 Grundbeløb Nettoløn Samlet bidrag Egen andel Ferieberetnetto pr. til

Læs mere

JAs løntabeller for akademikere i staten

JAs løntabeller for akademikere i staten JAs løntabeller for akademikere i staten 1. Nyt lønsystem 2. Lønramme 35-42 3. Special- og chefkonsulenter 4. Tillæg ved universiteter med tilhørende forskningsinstitutioner 5. Lønnede ph.d.-stipendiater

Læs mere

Offentlige løntabeller 01.04.2014

Offentlige løntabeller 01.04.2014 Offentlige løntabeller 01.04.2014 Indledning 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Stat... 5 Basisløn for ansatte på nyt lønsystem... 6 Basisløninterval for special- og chefkonsulenter... 6 Rådighedstillæg

Læs mere

Offentlige løntabeller 01.01.2014

Offentlige løntabeller 01.01.2014 Offentlige løntabeller 01.01.2014 Indledning 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Stat... 5 Basisløn for ansatte på nyt lønsystem... 6 Basisløninterval for special- og chefkonsulenter... 6 Rådighedstillæg

Læs mere

Nyt lønsystem. Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra 1. april 201

Nyt lønsystem. Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra 1. april 201 Nyt lønsystem Overenskomstansatte i staten Reguleringsprocent 1.02988 ugentlig arbejdstid 37 timer Satser gældende fra 1. april 201 Grundbeløb Nettoløn Samlet bidrag Egen andel Ferieberetnetto pr. til

Læs mere

STATEN. Lønninger 1. oktober 2008

STATEN. Lønninger 1. oktober 2008 STATEN Lønninger Ingeniørforeningen i Danmark Lønninger m.v. i staten Indhold - alfabetisk Censorarbejde - takster Chefer Eksterne lektorer Erhvervsskoler m.v. - tillæg Foredragstakster Gammel løn - AC's

Læs mere

Regioner Lønninger 1. oktober 2012

Regioner Lønninger 1. oktober 2012 Regioner Lønninger 1. oktober 2012 Ingeniørforeningen i Danmark Lønninger m.v. i regioner 1. oktober 2012 Indhold - alfabetisk Chefer- løn Chefer - grundlønstillæg Foredragstakster Gammel løn - Akademisk

Læs mere

Offentlige løntabeller

Offentlige løntabeller Offentlige løntabeller 01.08.2013 Indledning 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Stat... 5 Basisløn for ansatte på nyt lønsystem... 6 Basisløninterval for special- og chefkonsulenter... 6 Rådighedstillæg

Læs mere

STATEN Lønninger 1. april 2012

STATEN Lønninger 1. april 2012 STATEN Lønninger 1. april 2012 Ingeniørforeningen Lønninger m.v. i staten 1. april 2012 Indhold - alfabetisk Censorarbejde - takster Chefer Eksterne lektorer Erhvervsskoler m.v. - tillæg Gammel løn Indledning

Læs mere

Offentlige løntabeller. - Juni 2013

Offentlige løntabeller. - Juni 2013 Offentlige løntabeller - Juni 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kommune... 4 Region... 9 Stat... 14 2 Offentlige løntabeller - Juni 2013 Indledning Følgende løntabeller er gældende fra 1. april

Læs mere

Faglærere ansat ved Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT)

Faglærere ansat ved Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT) Cirkulære om organisationsaftale for Faglærere ansat ved Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT) 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 041-14 PKAT nr. 133 J.nr. 2013-1513-082

Læs mere

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011 AFTALE Mellem Silkeborg Forsyning A/S og koncernens ansatte indenfor akademikerområdet 23. december 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Gyldighedsområde 2 Løn 3 Pension 4 Arbejdstid 5 Ferie - fritid 6 Barsel og

Læs mere

Akademikere under IDAs og DdLs forhandlingsområde

Akademikere under IDAs og DdLs forhandlingsområde Cirkulære af 28. december 2011 Perst.nr. 072-11 PKAT nr. 44, 85 og 0553 J.nr. 10-331-36 Cirkulære om overenskomst for Akademikere under IDAs og DdLs forhandlingsområde 2011 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Offentlige løntabeller

Offentlige løntabeller Offentlige løntabeller 01.12.2017 Indledning 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Stat... 5 Basisløn for ansatte på nyt lønsystem... 6 Basisløninterval for special- og chefkonsulenter... 6 Rådighedstillæg

Læs mere

Offentlige løntabeller

Offentlige løntabeller Offentlige løntabeller 01.04.2017 Indledning 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Stat... 5 Basisløn for ansatte på nyt lønsystem... 6 Basisløninterval for special- og chefkonsulenter... 6 Rådighedstillæg

Læs mere

Offentlige løntabeller

Offentlige løntabeller Offentlige løntabeller 01.01.2017 Indledning 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Stat... 5 Basisløn for ansatte på nyt lønsystem... 6 Basisløninterval for special- og chefkonsulenter... 6 Rådighedstillæg

Læs mere

Offentlige løntabeller

Offentlige løntabeller Offentlige løntabeller 01.01.2016 Indledning 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Stat... 5 Basisløn for ansatte på nyt lønsystem... 6 Basisløninterval for special- og chefkonsulenter... 6 Rådighedstillæg

Læs mere

Regioner og Kommuner Lønninger 1. oktober 2008

Regioner og Kommuner Lønninger 1. oktober 2008 Regioner og Kommuner Lønninger 1. oktober 2008 Ingeniørforeningen i Danmark Lønninger m.v. i regioner og kommuner 1. oktober 2008 Indhold - alfabetisk Chefer- løn Chefer - grundlønstillæg Foredragstakster

Læs mere

Regioner og Kommuner Lønninger 1. april 2008

Regioner og Kommuner Lønninger 1. april 2008 Regioner og Kommuner Lønninger 1. april 2008 Ingeniørforeningen i Danmark Lønninger m.v. i regioner og kommuner 1. april 2008 Indhold - alfabetisk Chefer- løn Chefer - grundlønstillæg Foredragstakster

Læs mere

Regioner. Lønninger 1. april 11-31. dec. 11

Regioner. Lønninger 1. april 11-31. dec. 11 Regioner Lønninger 1. april 11-31. dec. 11 1 Ingeniørforeningen i Danmark Lønninger m.v. i regioner 1. april 11-31. dec. 11 Indhold - alfabetisk Chefer- løn Chefer - grundlønstillæg Foredragstakster Gammel

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre

Cirkulære om organisationsaftale for. Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre Cirkulære om organisationsaftale for Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre 2002 2.4.13 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Bemærkninger til organisationsaftalens

Læs mere

Lønguide 2015 for offentligt ansatte DM ere gældende fra 1. april 2015 til 30. september 2015. dm.dk

Lønguide 2015 for offentligt ansatte DM ere gældende fra 1. april 2015 til 30. september 2015. dm.dk Lønguide 2015 for offentligt ansatte DM ere gældende fra til 30. september 2015 dm.dk INDHOLD 3 Indhold 4 Stigning i offentlige lønninger, pensioner og tillæg 5 Offentligt ansatte 5 Din løn som offentligt

Læs mere

Kommuner Lønninger 1. april 2009

Kommuner Lønninger 1. april 2009 Kommuner Lønninger Ingeniørforeningen i Danmark Lønninger m.v. i kommuner Indhold - alfabetisk Chefer- løn Chefer - grundlønstillæg Foredragstakster Gammel løn - AC's fællesskala Indledning Jobtræning

Læs mere

Kommunale lønninger pr. 1. januar 2016

Kommunale lønninger pr. 1. januar 2016 Kommunale lønninger pr. 1. januar 2016 Reguleringsprocent pr. Løn årligt/måned 48 (47) 443.641,00 36.970,08 49 (48) 473.414,00 39.451,17 50 (49) 506.461,00 42.205,08 51 (50) 559.424,00 46.618,67 52 (51)

Læs mere

Kommunale lønninger pr. 1. januar 2017 Reguleringsprocent pr

Kommunale lønninger pr. 1. januar 2017 Reguleringsprocent pr Kommunale lønninger pr. 1. januar 2017 Reguleringsprocent pr. Løn årligt/måned 48 (47) 452.679,00 37.723,25 49 (48) 483.059,00 40.254,92 50 (49) 516.780,00 43.065,00 51 (50) 570.821,00 47.568,42 52 (51)

Læs mere

Kommunale lønninger pr. 1. januar 2017 Reguleringsprocent pr

Kommunale lønninger pr. 1. januar 2017 Reguleringsprocent pr Kommunale lønninger pr. 1. januar 2017 Reguleringsprocent pr. Løn årligt/måned 48 (47) 452.679,00 37.723,25 49 (48) 483.059,00 40.254,92 50 (49) 516.780,00 43.065,00 51 (50) 570.821,00 47.568,42 52 (51)

Læs mere

Regioner Lønninger 1. oktober 2009

Regioner Lønninger 1. oktober 2009 Regioner Lønninger Ingeniørforeningen i Danmark Lønninger m.v. i regioner Indhold - alfabetisk Chefer- løn Chefer - grundlønstillæg Foredragstakster Gammel løn - AC's fællesskala Indledning Jobtræning

Læs mere

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater Cirkulære om protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater samt aftale om Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen 2002 1.3.10

Læs mere

Forhandlingsoplæg ved overenskomst- og aftaleforhandlingerne

Forhandlingsoplæg ved overenskomst- og aftaleforhandlingerne Forhandlingsoplæg ved overenskomst- og aftaleforhandlingerne 2015 (kommuner) Den 12. december 2014 Sagsnr. S-2014-837 Dok.nr. D-2014-21843 jeh/bef Note 1. Overenskomstens dækningsområde 1. Der indgås aftale

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2015

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2015 LØNNINGER pr. 1. oktober 2015 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

Løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet

Løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet Cirkulære om aftale om Løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2008 Cirkulære af 11. august 2008 Perst. nr. 040-08 PKAT nr. 206, 211 og 260

Læs mere

Kommunale lønninger pr. 1. oktober 2017

Kommunale lønninger pr. 1. oktober 2017 Kommunale lønninger pr. 1. oktober 2017 Reguleringsprocent pr. Løn årligt/måned 48 (47) 453.424,00 37.785,33 49 (48) 483.854,00 40.321,17 50 (49) 517.631,00 43.135,92 51 (50) 571.761,00 47.646,75 52 (51)

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM KRÆFTENS BEKÆMPELSE OG AKADEMIKERNE

OVERENSKOMST MELLEM KRÆFTENS BEKÆMPELSE OG AKADEMIKERNE Overenskomst Strandboulevarden 49 2100 København Ø Tlf +45 3525 7500 Fax +45 3525 7701 www.cancer.dk OVERENSKOMST UNDER PROTEKTION AF HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN MELLEM KRÆFTENS BEKÆMPELSE OG AKADEMIKERNE

Læs mere

Kommunale lønninger pr. 1. april 2016

Kommunale lønninger pr. 1. april 2016 Kommunale lønninger pr. 1. april 2016 Løn årligt/måned 48 (47) 443.641,00 36.970,08 49 (48) 473.414,00 39.451,17 50 (49) 506.461,00 42.205,08 51 (50) 559.424,00 46.618,67 52 (51) 636.554,00 53.046,17 53

Læs mere

Protokollat om ph.d.-stipendiater

Protokollat om ph.d.-stipendiater Bilag 5 Protokollat om ph.d.-stipendiater Dette bilag indeholder: I. Protokollat om ph.d.-stipendiater Dette protokollat omfatter ph.d.-studerende med kandidatgrad, som i forbindelse med indskrivning ved

Læs mere

Lønguide 2014 For offentligt ansatte DM ere gældende fra 1. oktober 2014 til 31. marts dm.dk

Lønguide 2014 For offentligt ansatte DM ere gældende fra 1. oktober 2014 til 31. marts dm.dk Lønguide 2014 For offentligt ansatte DM ere gældende fra 1. oktober 2014 til 31. marts 2015 dm.dk Staten Staten 37 Skalaløn Staten Overenskomstlønninger pr. 1. april 2014 ingen A B Nettoløn Pension Total

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Kommunale lønninger pr. 1. januar 2014 Reguleringsprocent pr. 01.01.2014

Kommunale lønninger pr. 1. januar 2014 Reguleringsprocent pr. 01.01.2014 Kommunale lønninger pr. 1. januar 2014 Reguleringsprocent pr. Løn årligt/måned 48 (47) 432.565,00 36.047,08 49 (48) 461.595,00 38.466,25 50 (49) 493.818,00 41.151,50 51 (50) 545.458,00 45.454,83 52 (51)

Læs mere

Kommunale lønninger pr. 1. januar 2014 Reguleringsprocent pr. 01.01.2014

Kommunale lønninger pr. 1. januar 2014 Reguleringsprocent pr. 01.01.2014 Kommunale lønninger pr. 1. januar 2014 Reguleringsprocent pr. Løn årligt/måned 48 (47) 432.565,00 36.047,08 49 (48) 461.595,00 38.466,25 50 (49) 493.818,00 41.151,50 51 (50) 545.458,00 45.454,83 52 (51)

Læs mere

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne Overenskomst 2008 2011 mellem Landsforeningen LEV og HK Service Hovedstaden og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnede medlemmer,

Læs mere

Forord. Annette Nordstrøm Hansen Fmd. for Gymnasieskolernes Lærerforening

Forord. Annette Nordstrøm Hansen Fmd. for Gymnasieskolernes Lærerforening STYR PÅ LØNNEN Forord Gymnasielærere på hf, hhx, htx og stx skal have en væsentlig del af lønnen som lokale tillæg, hvis sektoren skal have et attraktivt lønniveau, som kan tiltrække og fastholde de dygtigste

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Aftale om aflønning af chefer

Aftale om aflønning af chefer Aftale om aflønning af chefer KL Arkitektforbundet Danmarks Jurist- og Økonomforbund eningen af Kommunale Chefer HK/KOMMUNAL Ingeniørforeningen i Danmark Lærernes Centralorganisation 30.01 Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lønoversigt. 1. oktober 2016

Lønoversigt. 1. oktober 2016 Lønoversigt 1. oktober 2016 16Tænk længere 2 // Lønoversigt 1. oktober 2016 Lønregulering pr. 1. oktober 2016 Løn og tillæg reguleres pr. 1. oktober 2016 med ca. 0,86 procent i kommunerne og med ca. 0,71

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

Offentlige løntabeller 01.04.2016

Offentlige løntabeller 01.04.2016 Offentlige løntabeller 01.04.2016 Indledning 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Stat... 4 Basisløn for ansatte på nyt lønsystem... 5 Basisløninterval for special- og chefkonsulenter... 5 Rådighedstillæg

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Nærværende løntabel afløser løntabel pr. 1. april 2005. Næste løntabel udsendes gældende fra 1. april 2006.

Nærværende løntabel afløser løntabel pr. 1. april 2005. Næste løntabel udsendes gældende fra 1. april 2006. Jr.nr. 206/4 Den 01.07.05 DANSK FRISKOLEFORENINGs LØNTABEL FOR LEDERE, LÆRERE og BØRNEHAVEKLASSELEDERE gældende fra 1. august 2005 (rev. jan 06) Løbenr.:027a Indledning Dansk Friskoleforening udsender

Læs mere

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Denne vejledning beskriver de forhold, som skal fremgå af ansættelseskontrakten og de forhold, som

Læs mere

Kommunale lønninger pr. 1. april 2015 Reguleringsprocent pr

Kommunale lønninger pr. 1. april 2015 Reguleringsprocent pr Kommunale lønninger pr. 1. april 2015 Reguleringsprocent pr. Løn årligt/måned 48 (47) 439.456,00 36.621,33 49 (48) 468.948,00 39.079,00 50 (49) 501.684,00 41.807,00 51 (50) 554.147,00 46.178,92 52 (51)

Læs mere

Kommunale lønninger pr. 1. oktober 2014 Reguleringsprocent pr

Kommunale lønninger pr. 1. oktober 2014 Reguleringsprocent pr Kommunale lønninger pr. 1. oktober 2014 Reguleringsprocent pr. Løn årligt/måned 48 (47) 435.277,00 36.273,08 49 (48) 464.489,00 38.707,42 50 (49) 496.914,00 41.409,50 51 (50) 548.877,00 45.739,75 52 (51)

Læs mere

Protokollat til cirkulære om overenskomst for læger i staten (turnuslæger)

Protokollat til cirkulære om overenskomst for læger i staten (turnuslæger) Cirkulære om Protokollat til cirkulære om overenskomst for læger i staten (turnuslæger) 2007 Cirkulære af 19. december 2007 Perst. nr. 102-07 PKAT nr. 067 J.nr. 07-36-22 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland 1 Arbejdstidsregler Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland Om de centrale arbejdstidsregler. Indhold: 1. Regelhenvisninger side 3 2. Hvad gælder for grundplanen side 4 3. Særligt

Læs mere

Individuel forhandlingsret for offentligt ansatte Vejledning. September 2013

Individuel forhandlingsret for offentligt ansatte Vejledning. September 2013 Individuel forhandlingsret for offentligt ansatte Vejledning September 2013 Indhold Del 1: Fordele og ulemper ved individuel lønforhandling... 2 1.1. Individuel lønforhandling i de offentlige overenskomster...

Læs mere

Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA

Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA 1) Overenskomst mellem PLR og JA 2) Bilag med lønskalaer for landskabsarkitekter 2008 2011 3) Bilag A Arkitekters ansættelse under Overenskomsten 4) Bilag B

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMSTER/AFTALER PR. 1. APRIL 2011 INDEN FOR DJØF, IDA og HK/KOMMUNAL s FORHANDLINGSOMRÅDE

FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMSTER/AFTALER PR. 1. APRIL 2011 INDEN FOR DJØF, IDA og HK/KOMMUNAL s FORHANDLINGSOMRÅDE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANMARKS JURIST OG ØKONOM FORBUND INGENIØRFORENINGEN, IDA HK/KOMMUNAL FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMSTER/AFTALER PR. 1. APRIL 2011 INDEN

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Socialpædagogernes Landsforbund Brolæggerstræde 9 1211 København K Tlf.: +45 7248 6000. Email: sl@sl.dk

BRUGERVEJLEDNING. Socialpædagogernes Landsforbund Brolæggerstræde 9 1211 København K Tlf.: +45 7248 6000. Email: sl@sl.dk SOCIALPÆDAGOGERNES LOKALLØNSBEREGNER ET VÆRKTØJ TIL TILLIDSREPRÆSENTANTER OG LEDERE BRUGERVEJLEDNING Socialpædagogernes Landsforbund Brolæggerstræde 9 1211 København K Tlf.: +45 7248 6000 Email: sl@sl.dk

Læs mere

Cirkulære om. Løn- og ansættelsesvilkår for sygeplejersker i staten (overenskomstansatte og tjenestemænd/tjenestemandslignende ansatte)

Cirkulære om. Løn- og ansættelsesvilkår for sygeplejersker i staten (overenskomstansatte og tjenestemænd/tjenestemandslignende ansatte) Cirkulære om Løn- og ansættelsesvilkår for sygeplejersker i staten (overenskomstansatte og tjenestemænd/tjenestemandslignende ansatte) 2002 1 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Bemærkninger

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Lønnede ph.d.-stipendiater. Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen

FINANSMINISTERIET. Lønnede ph.d.-stipendiater. Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen FINANSMINISTERIET Cirkulære om aftale om Lønnede ph.d.-stipendiater samt Cirkulære om Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen 2000 1.3.10 INDHOLD Side Cirkulære

Læs mere

STATEN. Lønninger 1. april 2008

STATEN. Lønninger 1. april 2008 STATEN Lønninger Ingeniørforeningen i Danmark Lønninger m.v. i staten Indhold - alfabetisk Censorarbejde - takster Chefer Eksterne lektorer Erhvervsskoler m.v. - tillæg Foredragstakster Gammel løn - AC's

Læs mere

Lønguide 2014 For offentligt ansatte DM ere gældende fra 1. april 2014. dm.dk

Lønguide 2014 For offentligt ansatte DM ere gældende fra 1. april 2014. dm.dk Lønguide 2014 For offentligt ansatte DM ere gældende fra 1. april 2014 dm.dk Staten Staten 37 Skalaløn Staten Overenskomstlønninger pr. 1. april 2014 ingen A B Nettoløn Pension Total Eksklusive pension

Læs mere

Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning

Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning Cirkulære om organisationsaftale for Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 035-14 PKAT nr. 620 J.nr.

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder

Læs mere

Sygeplejersker i staten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende

Sygeplejersker i staten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende Cirkulære om organisationsaftale for Sygeplejersker i staten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte sygeplejersker i staten (overenskomstansatte, tjenestemænd og tjenestemandslignende

Læs mere

DEN DANSKE LANDINSPEKTØRFOR- ENING. TILTRÆDELSESOVERENSKOMST for ingeniører og landinspektører m.fl. ansat i regioner mv.

DEN DANSKE LANDINSPEKTØRFOR- ENING. TILTRÆDELSESOVERENSKOMST for ingeniører og landinspektører m.fl. ansat i regioner mv. Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN INGENIØRFORENINGEN, DEN DANSKE LANDINSPEKTØRFOR- ENING TILTRÆDELSESOVERENSKOMST for ingeniører og landinspektører m.fl. ansat i regioner mv. 2013 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

OVERENSKOMST. om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever. Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening og

OVERENSKOMST. om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever. Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening og Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening OVERENSKOMST om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening

Læs mere

50.22 O.15 8/2016 Side 1. Aftale om vilkår for varetagelse af praktikopgaver i uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

50.22 O.15 8/2016 Side 1. Aftale om vilkår for varetagelse af praktikopgaver i uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen 50.22 Side 1 Aftale om vilkår for varetagelse af praktikopgaver i uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.22 Side 2 Indledning...

Læs mere

juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning

juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning Denne puplikation er udarbejdet af Efterskoleforenings konsulent Jørgen Lycke i samarbejde med foreningens Juridisk/økonomisk enhed. (juni 2013) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommunale lønninger pr. 1. okt. 2013

Kommunale lønninger pr. 1. okt. 2013 Kommunale lønninger pr. 1. okt. 2013 Løn årligt/måned 48 (47) 430.426,00 35.868,83 49 (48) 459.313,00 38.276,08 50 (49) 491.376,00 40.948,00 51 (50) 542.761,00 45.230,08 52 (51) 617.594,00 51.466,17 53

Læs mere

Plustid mere løn for mere arbejde

Plustid mere løn for mere arbejde Plustid mere løn for mere arbejde Vejledning Tænk længere Vejledning om plustid // Side 2 Indhold Indledning.... 3 Hvem er omfattet af aftalerne om plustid?... 3 Hvad kan Djøf hjælpe med?... 3 Del 1. Individuel

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? pau-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet)

Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Ansættelse 1. Som klinisk lektor kan ansættes overlæger, afdelingslæger

Læs mere

Arbejdstid på offentlige arbejdspladser

Arbejdstid på offentlige arbejdspladser Arbejdstid på offentlige arbejdspladser Hvordan er reglerne? Tænk længere Arbejdstid på offentlige arbejdspladser // 3 Arbejdstid på offentlige arbejdspladser hvordan er reglerne? På mange offentlige arbejdspladser

Læs mere

Hørsholm Kommune. Analyse af lønniveauet i Hørsholm Kommune

Hørsholm Kommune. Analyse af lønniveauet i Hørsholm Kommune Hørsholm Kommune Analyse af lønniveauet i Hørsholm Kommune København den 29. maj 2015 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Metode... 3 2.1 Afgrænsning af analysen... 3 2.2 Lønbegrebet... 5 2.3 Anciennitet...

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Materiale til vejledende urafstemning Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indledning Til brug for den

Læs mere

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 1: Præambel Overenskomsten omfatter redaktionelt

Læs mere

Aftalen omfatter jordemødre, som har valgt at indgå i Kendt Jordemoderordningen.

Aftalen omfatter jordemødre, som har valgt at indgå i Kendt Jordemoderordningen. Lokal aftale om løn og arbejdstid indgået i henhold til aftale om lokal løndannelse og aftale om decentrale arbejdstidsaftaler mellem Sygehus Syd, Næstved Sygehus og Jordemoderforeningen. 1 Aftalens dækningsområde

Læs mere

DP s OK-krav til overenskomstfornyelsen 2015

DP s OK-krav til overenskomstfornyelsen 2015 8. august 2014 DP s OK-krav til overenskomstfornyelsen 2015 På baggrund af tilbagemeldinger fra tillidsrepræsentanter og enkeltmedlemmer har DP s bestyrelse efter indstilling fra Løn- og stillingsstrukturudvalget

Læs mere

LØN- og ansættelsesvejledning Staten

LØN- og ansættelsesvejledning Staten LØN- og ansættelsesvejledning Staten PR. 1.4.2012 GÆLDENDE FREM TIL 31.3.2013 Løn- og ansættelsesvejledning Staten Gældende fra 1.4.2012 og frem til 31.3.2013 Foto: Lizette Kabré Layout: Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

ANSATTE. O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner

ANSATTE. O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner KØBENHAVNS KOMMUNE FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner 2002 1 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens

Læs mere

Tillæg til adjunkter og lektorer mv. ved professionshøjskoler

Tillæg til adjunkter og lektorer mv. ved professionshøjskoler Cirkulære om Tillæg til adjunkter og lektorer mv. ved professionshøjskoler 2008 Cirkulære af 7. maj 2010 Perst. nr. 019-10 J.nr. 07-333/51-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5

Læs mere

Forhåndsaftale om funktionsløn-, kvalifikations- og/eller resultatløn

Forhåndsaftale om funktionsløn-, kvalifikations- og/eller resultatløn Forhåndsaftale om funktionsløn-, kvalifikations- og/eller resultatløn Allerød Kommune og Allerød Hørsholm Lærerforening indgår herved følgende aftale: 1. Aftalen vedrører Overenskomst for lærere m.fl.

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2015.0028) Danmarks Jurist- og Økonomforbund. mod SKAT

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2015.0028) Danmarks Jurist- og Økonomforbund. mod SKAT PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2015.0028) Danmarks Jurist- og Økonomforbund mod SKAT Tvisten Tvisten angår fortolkningen af en aftale mellem SKAT og bl.a. AC-Landsklubben om flekstid

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

Samlet Funktion Køn Anciennitet Alder

Samlet Funktion Køn Anciennitet Alder Samlet Funktion Køn Anciennitet Alder Løn - hvor enig er du i følgende synspunkter: Lokalt aftalte løntillæg skal udgøre en større del af den samlede løn? ikke- TR % over Antal 44 TR 5 K 14 U 10 ÅR 16

Læs mere

Sådan forhandler du din egen løn. Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen

Sådan forhandler du din egen løn. Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen Sådan forhandler du din egen løn Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen Dansk Journalistforbund Faglig afdeling januar 2005 1. Lønforhandling til ny stilling Spørgsmål: Svar: Spørgsmål:

Læs mere

AFTALE OM INTRODUKTIONSSTILLINGER

AFTALE OM INTRODUKTIONSSTILLINGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN AKADEMIKERNE AFTALE OM INTRODUKTIONSSTILLINGER **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere