Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 12"

Transkript

1 Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 12 VANDLØB OG FiSK I NØRREÅENS VANDSYSTEI\I

2 VANDLØB OG FISK I NØRREÅENS VANDSYSTEM Gudenåkomiteen. Rapport nr. 12. Rapport udarbejdet af Jan Nielsen - Århus

3 Gudenåkomiteen er en fælles organisation for Århus, Viborg og Vejle Amtskommuner, som hver deltager med følgende medlemmer: En af amtsrådet udvalgt politiker. En af Kommuneforeningen udvalgt politiker. En tekniker fra amtskommunen. Gudenåkomiteens opgaver er via rådgivning at koordinere amtskommunale og kommunale myndigheders samarbejde i Gudenåens opland. Desuden kan komiteen efter aftale med de pågældende myndigheder gennemføre udredninger, undersøgelser og beregninger til støtte for rådgivningsopgaverne. Gudenåkomiteen har hjemsted i Århus Amtskommune og har tidligere udgivet følgende rapporter: Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 (1982): Søer i Gudenåens vandsystem, (1982): Søer i Gudenåens vandsystem. Kviksølv i fisk fra Ring Sø, Tange Sø og Silkeborg Langsø (1985): Havørreden i Gudenåen. (1986): Laksefiskene og fiskeriet i Randers Fjord. I serien "Vandløb og fisk..." er udgivet: Nr. 5 (1987): Vandløb og fisk i Gudenåen og øvrige tilløb til Randers Fjord. Samlerapport, Nr. 6 (1987): Vandløb og fisk i Gudenåens vandsystem fra udspringet til Mossø. Nr. 7 (1987): Vandløb og fisk i tilløbene til Skanderborg Søerne og Mossø, Nr. 8 (1987): Vandløb og fisk i Gudenåens vandsystem fra Mossø til Silkeborg Langsø. Nr. 9 (1987): Vandløb og fisk i Gudenåens vandsystem fra Silkeborg Langsø til Tange. Nr, 1 (1987): Vandløb og fisk i de mindre tilløb til Gudenåen mellem Tange og Randers. Nr. 11 (1987): Vandløb og fisk i Hadsten Lilleå's vandsystem Nr. 12 (1987): Vandløb og fisk i Nørreåens vandsystem. Nr 13 (1987): Vandløb og fisk i tilløbene til Randers Fjord,

4 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION SAMMENDRAG TILLØB TIL HALD SØ (lok ) Dollerup Bæk (lok ) Mostgård Bæk (lok ) Kapeldal Bæk (lok. 735) Gelbæk (lok, ) Krobæk (lok ) TILLØB TIL VEDSØ (lok ) Bæk øst for Tostrup Hede (lok. 74) Trædmose Bæk (lok. 741) Grundel Bæk (lok ) Kolbæk (lok ) Bæk ved Danehøj (lok. 756) Bæk ved ejd, "Søholt" (lok. 757) NØRREÅENS HOVEDLØB (lok. 7 58) HØJRESIDEDE (SYDLIGE) TILLØB (lok ) Rind Bæk (lok ) Dybdal Bæk (lok. 77 2) Korreborg Bæk (lok ) Koldbæk (lok. 778) Bæk nord for Krog (lok. 779) Løvskal Bæk (lok. 78) Hjorthede Bæk (lok ) Bæk øst for Karmark (lok. 786) Terp Bæk (lok. 787) Øster Velling Bæk (lok ) Elbæk (lok. 79) VENSTRESIDEDE (NORDLIGE) TILLØB (lok ) Tabeller Nørremølleå (lok, ) Vibæk (lok. 796) Bæk vest for Viskum (lok. 797) Bæk nord for Viskum (lok ) Veldsmølle Bæk (lok. 8) Hulbæk (lok ) Kvorning Møllebæk (lok ) vejlebæk (lok ) Gjandrup Bæk (lok. 81)

5 - 1 - INTRODUKTION Gudenåkomiteen gennemførte i efteråret 1985 en undersøgelse af vandløb og fisk i Gudenåen og de øvrige tilløb til Randers Fjord. Det undersøgte område dækker 8% af Danmarks areal, og resultaterne er for o- verskuelighedens skyld udgivet i 8 delrapporter. Desuden er der udgivet en samlerapport, hvor metoder og samlede resultater er beskrevet (rapport nr. 5). Det anbefales at læse samlerapportens metodebeskrivelse, inden de enkelte rapporter studeres, idet læseren da vil få det største udbytte af denne rapports indhold.

6 - 2 - SAMMENDRAG Denne rapport beskriver forholdene for vandløbene i Nørreåens vandsystem (fig. 1). Her blev i alt 88 lokaliteter undersøgt i perioden af de undersøgte vandløbsstrækninger havde en så stor vandføring, at de var egnede for fisk. I alt 37 lokaliteter blev fundet egnede for ørred, resten var uegnede på grund af regulering, uddybning, rørlægning, forurening o.a. Undersøgelsernes formål var bl.a. at finde ørredens gydevandløb. Derfor var de udsætninger af ørredyngel og halvårsørred, som normalt finder sted, blevet stoppet forud for undersøgelserne. Forekomsten af ørredyngel fra foråret 1985 viser derfor, at der foregår gydning i vandløbet. Ørredens gydevandløb er som regel vandløb med gennemsnitsdybder op til 15 cm. I dette område blev i alt 17 vandløbsstrækninger med dybder op til 15 cm undersøgt og elektrobefiskede. Der blev fundet yngel på 1 lokaliteter (59%), men kun på 6 lokaliteter (35 %) var yngeltætheden tilfredsstillende. Der er derfor behov for vandløbsrestaurering med udlægning af gydebanker og etablering af fisketrapper samt (indtil der er tilfredsstillende gydning overalt på egnede ørredlokaliteter) årlige udsætninger af yngel og større ørred.

7

8 - ^ - TILLØB TIL HALD SØ OG VEDSØ De fleste tilløb til Hald Sø er gode ørredvandløb med en tæt, naturlig bestand af bæk- og søørred. Vandløbene blev grundigt undersøgt i af Kjellerup Larsen, en beskrivelse af undersøgelserne kan findes via litteraturlisten i denne series samlerapport. Dolleru2_Møllebæk (lok^_ )_ Dollerup Møllebæk er kun ca. 1,5 km lang, men modtager vand fra en række tilløb, som alle er gode ørredvandløb. Dambrugene ved bækken blev nedlagt i sommeren [723) Ved grusvejen fra Dollerup til ejendommen "Neder- Testrup" er Dollerup Møllebæk 1,4 m bred og 18 cm dyb med rivende strøm og gruset bund (gydebund). Der er usædvanlig mange skjul ved brinker, bredvegetation, sten og høller, og der er gode gydemuligheder. Der er ikke opgang af søørred til lokaliteten på grund af en opstemning ved Dollerup Mølle. Måske af denne årsag blev der kun fanget regnbueørred (5 stk,), som er undsluppet fra det nu nedlagte dambrug. Bækken opstrøms Dollerup Mølle mangler således en ørredbestand, selvom der er fine gydemuligheder, og bækken bedømmes som en etårslokalitet ) Nedstrøms Dollerup Mølle er bækken 2,6 m bred og 24 cm dyb med frisk strøm og stedvis sandet, stedvis gruset, bund. Der er mange skjul ved sten, brinker, trærødder og høller, og der er tilsvarende gode gydemuligheder. Bækken er et eksempel på en billig og vellykket vandløbsrestaurering. En elektrobefiskning i 1986 (året efter lukningen af dambruget) har vist, at tætheden af naturligt forekommende yngel er høj, Vandløbet må derfor formodes at være uden udsætningsbehov. Etårslokalitet 4.

9 - 5 - (725) Ved broen før udløbet i Hald Sø er bækken ca. 4 m bred og 3 cm dyb med god strøm og sandet bund. Der er stort set ingen skjul bortset fra enkelte brinker og trærødder, og gydemuligheder mangler. Uegnet for ørred. (726) Tilløbet til Dollerup Bæk syd for Dollerup Mølle er 1,3 m bredt og 7 cm dybt med frisk strøm og sandet gruset bund. Der er en del skjul ved bunden og ved sten, brinker og trærødder. Der har tidligere været udledt en del slam i bækken, men den er nu ved at retablere sig efter lukningen af dambruget. Gydemulighederne er gode, men bækken er noget påvirket af og sandvandring. Alligevel blev der fundet en tilfredsstillende tæthed af naturligt forekommende yngel og en del større ørred. Yngellokalitet 3. (727) Den nordligste kilde, som løber til ovennævnte tilløb, er ifølge lokale oplysninger aldrig blevet e- lektrobefisket før i efteråret Bækken er,6 m bred og 7 cm dyb med frisk strøm og grusbund. Der er usædvanlig mange skjul ved grøde, brinker og bredvegetation. Desuden giver den grusede bund mange skjul og usædvanlig gode gydemuligheder. Bækken er optimalt besat med ørred i alle størrelsesgrupper og bedømmes som en yngellokalitet 5. (728) Syd for ovennævnte bæk findes en bæk, som er elektrobef isket efter sammenløbet af dens to løb. Bækken er,6 m bred og 1 cm dyb med frisk strøm og grusbund, som giver mange skjul og usædvanlig gode gydemuligheder. Bækken har et varieret forløb med mange skjul ved grøde og brinker, og ørredbestanden er meget fin (alle størrelser). Ud over ørred blev der fanget en enkelt hundestejle. Yngellokalitet 5.

10 - 6 - (729) Tilløbet Bisballe Bæk, som løber langs vejen Dollerup - Grundvad, er midtvejs 1,5 m bred og 6 cm dyb med frisk strøm og gruset, stedvis sandet, bund. Bækken er meget varieret i sit forløb med strækninger, som er helt optimale for ørred, og strækninger, som er noget påvirkede af sandvandring. Der er mange skjul ved grøde, trærødder, sten, brinker og høller, og gydemulighederne er gode. Bækken havde tidligere en bestand af kildeørred, men den er væk i dag. Nu er der en stor ørredbestand med en stor tæthed af naturligt forekommende yngel. Dette overflødiggør de udsætninger af 1.5 stk, yngel, som normalt finder sted. Yngellokalitet 4. Mostgård_Bæk (lok_^_73-734)_ (73) Mostgård Bæk er undersøgt ca, 1 km syd for Grundvad, hvor den er 1,3 m bred og 2 cm dyb. Bækken er kraftigt uddybet med stillestående vand og sandbund. Uegnet for ørred, (731) I Grundvad er Mostgård Bæk 1,4 m bred og 11 cm dyb med frisk strøm og gruset bund. Der er mange skjul ved grøde, brinker, sten, trærødder og nedfaldne grene. Der er gode gydemuligheder og mange tanglopper, men ørredbestanden er utilfredsstillende uden forekomst af yngel. De større ørred, som blev fanget, kan stamme fra det nedstrøms beliggende dambrugs pligtudsætninger. Bækken er let forurenet. Halvårslokalitet 4. (732) Ved grusvejen øst for Knækkeborg mellem Grundvad og Most Mølle er Mostgård Bæk 1,9 m bred og 31 cm dyb med jævn strøm og sandbund. Bækken er tidligere uddybet, men er nu rimelig varieret i sit forløb på grund af grødevæksten, som dækker halvdelen af bækken. Der er dog ingen gydemuligheder, og bækken er let påvirket. Ørredbestanden er utilfredsstillende, og der blev kun fanget 2 stk. yngel. Etårslokalitet 3.

11 - 7 - (733) Ved Most Mølle findes en opstemning, som ikke kan passeres af fisk på opstrøms vandringer. Nedstrøms møllen er bækken 1,8 m bred og 18 cm dyb med frisk, stedvis rivende, strøm og gruset bund overalt, som er særdeles velegnet til gydning. Der er usædvanlig mange skjul i bundmaterialet og ved grøde, brinker, høller og sten, og der er mange tanglopper. Her blev fanget et tilfredsstillende antal større ørred og en hel del ørredyngel. Etårslokalitet 5. (734) Nedstrøms dambruget er bækken 2,6 m bred og 11 cm dyb med rivende strøm og sandet, stedvis gruset, bund. Der er mange skjul ved sten, høller, brinker, trærødder og nedfaldne grene, men også mangel på skjul på sandede strækninger. Grusbunden er, hvor den findes, ikke egnet til gydning. Der blev fundet et dræn fyldt med lammehaler og en del røde Tubifex, ellers var der ikke umiddelbart synlige tegn på forurening. Der blev kun fanget 2 større ørred, 2 regnbueørred og 11 ål, og bækken er underbesat med ørred. Etårslokalitet 3k. Kaeeldal_Bæk (lok^_735)_ (735) Bækken er tidligere undersøgt af Kjellerup Larsen, som fandt, at ørredbestanden i den 3 m lange bæk var tilfredsstillende med opgang af søørred og en stor naturlig produktion af yngel, Bækken er,4-1, m bred og 5-3 cm dyb med en bund, som overvej ende består af grus. Yngellokalitet 4. Gelbæk_Uok^_ )_ (736) 5 m nedstrøms udspringet er Gelbæk 1,1 m bred og 13 cm dyb med frisk strøm og sandetgruset bund. Halvdelen af bunden er gydegrus, som giver gode skjul sammen med grøde, brinker, høller, sten og trærødder. Her findes en stor tæthed af naturligt

12 - 8 - forekommende yngel og større ørred, som gør de hidtidige udsætninger på 2. stk, yngel overflødige. Desuden blev der fanget en del knuder, Halvårslokalitet 3^. (737) Ved Gelbro er Gelbækken 3 m bred og 2 cm dyb med jævn strøm og meget blød bund, som umuliggjorde elfiskeri. Ørred blev observeret, men der er kun få skjul, og bækken bedømmes kun til en etårslokalitet 1,?S^obæk (lok^_ )_ (738) Opstrøms dammen ved Niels Bugges Kro er bækken ca. 1 m bred og 7 cm dyb med frisk strøm og sandet, stedvis gruset, bund. Bækken har et flot og varieret forløb med spredte gydemuligheder og en del skjul ved grene, sten og blade. Ved dammen findes en opstemning, som muligvis kan passeres af søørred på gydevandring. Yngellokalitet 4, (739) Nedstrøms mølledammen og vejen er bækken 1,6 m bred og 12 cm dyb med frisk strøm og en bund, som udelukkende består af gydegrus. Der er usædvanlig mange skjul for ørred ved bundmaterialet, brinker, sten, trærødder og nedfaldne grene, og der er en meget tæt bestand af såvel yngel som større ørred. Bækken har en stor opgang af søørred. Halvårslokalitet 5. TILLØB TIL VEDSØ (lok )?IS_^ t_f9^_t2stru _Hede (lok^ 2121 (74) Bækken er en stillestående grøft ved vejen Birgittelyst - Rindsholm. Uegnet for fisk. ^^?^9 ^_ æk_ (lok^_741) (741) Ved vejen Birgittelyst - Rindsholm er bækken meget

13 - 9 - kraftigt uddybet med blød bund og svag strøm. Der er forekomst af en del grønne alger, lammehaler og en del udfældning. \ Bredden er 2 m og dybden 4O cm. Bækken er uegnet for fisk, Grundel_Bæk_^_[lok^_ )^ (742) Bækken er uddybet ved vejen Demstrup - Demstrup Hede, hvor den er 1,3 m bred og 15 cm dyb med jævn strøm og sandet bund. Der er stort set ingen skjul for ørred, og vandføringen er ret lille. Der blev observeret hundestejler. Uegnet for ørred. (743) Ved vejen Almind - Vester Vandet er Grundel Bæk 1,7 m bred og 13 cm dyb med frisk strøm og gruset bund, som giver gode gydemuligheder. Der er gode skjul ved grøde, brinker, sten og høller, og der er mange tanglopper, men ingen fisk. Halvårslokalitet 3h (744) Ved grusvejen fra Tolstrup til Middelhede Mose er bækken 1,7 m bred og 1 cm dyb med frisk strøm og sandet bund. Skjul findes ved brinker, sten og høller. Vejunderføringen kan kun passeres af store fisk (3 cm fald). Der er mange tanglopper men ingen ørred, hvilket formentlig skyldes de manglende gydemulighederudsætninger. Derimod er der mange hundestejler. Halvårslokalitet 2^, (745) Øst for ejendommen "Snabegård" er Grundel Bæk 2 m bred og 2 cm dyb med frisk strøm og både sandet og gruset bund. Der er en del skjul ved brinker, høller og sten, men bækken er stærkt forurenet fra Middelhede Mose (tilløb). Uden ville bækken være en etårslokalitet 3, nu er den uegnet for fisk. (746) Ved vejen Birgittelyst - Middelhede og nedstrøms

14 - 1 - (747) er Grundel Bæk 2,5 m bred og 2 cm dyb med frisk strøm og såvel sandet som gruset bund. Der er en del skjul ved trærødder, sten, høller og brinker, men bækken er meget kraftigt forurenet. Uden er bækken en etårslokalitet 3, nu er den uegnet for fisk. (748) Tilløbet til Grundel Bæk fra Middelhede Mose er 1,5 m bredt og 25 cm dybt med frisk strøm og sandbund. Der er et mindre antal skjul ved brinker og høller, og bækken ville i ren tilstand være en etårslokalitet 2. Nu er den uegnet for fisk på grund af en stærk forurening. (749) Tilløbet Middelhede Bæk blev fundet udtørret ved vejen nord for Skaun Dybdal (vejen Rindsholm - Brandstrup), (75) Ved vejen Rindsholm - Rødkærsbro er Middelhede Bæk stærkt uddybet og kanaliseret med en ret lille vandføring og svag strøm. Bækken er 1,5 m bred og 1 cm dyb. Her udsættes normalt 2.6 stk, yngel, men bækken er nu uegnet for ørred på grund af uddybningen og den svage strøm. (751) Ved vejen Rindsholm - Demstrup er Middelhede Bæk 1,2 m bred og 13 cm dyb med frisk strøm og såvel sandet som gruset bund. Skjul findes ved bunden og langs brinkerne. Bundmaterialet er kraftigt belagt med, og der er en del grønalger, som måske skyldes en mødding opstrøms vejen. Der blev fundet en lille bestand af større ørred, som skyldes tidligere yngeludsætninger. Uden ville bækken være en egnet halvårslokalitet 3, nu er den uegnet for fisk. (752) Middelhede Bæk er også stærkt forurenet og uegnet for fisk ved grusvejen før udløbet i Grundel Bæk.

15 (753) Tilløbet fra Skaun Dybdal er uddybet og stillestående, uegnet for ørred (bredde 1 m, dybde 1 cm). Kolbæk_lok^_ )_ (754) Kolbæk er ved vejen Viborg - Hald Ege en stillestående grøft med en meget lille vandføring og blød bund (bredde,8 m, dybde 5 cm). Bækken er rørlagt nedstrøms vejen. Uegnet for ørred. (755) Ved vejen Viborg - Birgittelyst er bækken rørlagt fra ca. 5 m nedstrøms vejen og længere nedstrøms. På det frie forløb er bækken 1,3 m bred og 5 cm dyb med jævn strøm og sandbund. Skjul findes ved grus, brinker og småhøller, men bækken er noget næringsberiget og dermed uegnet for ørred (uden næringsberigelse er bækken en yngellokalitet 2). Bæk_ved_Danehø2 (lok^_7 56)_ (756) Bækken, som løber vest for ejendommen "Store Teglgård", er stillestående, grøftagtig og næsten udtørret. Uegnet for fisk. S?lS_Y ^ S2endommen_^Søholt^ (lok_^_757)_ (757) Bækken blev fundet udtørret. NØRREÅENS HOVEDLØB (lok. 7 58) (758) Nørreåen, som denne rapport omhandler, starter ved Hald Sø og løber ca. 4 km, før den når Gudenåen. Åen løber gennem Nørreådalen, som er meget påvirket af landbrugsdrift med et utal af dræn og grøfter. Åen er reguleret og præget af hård vandløbsvedligeholdelse, og den er ikke egnet for ørred. Derimod er der en del ål i Nørreåen. Bredden svinger fra ca. 1 m ved Randrup Bro til ca. 15 m ved udløbet

16 i Gudenåen. Der er kun et mindre antal tilløb til Nørreåen med en naturlig forekomst af ørredyngel. De fleste af tilløbene er mere eller mindre ødelagt af landbrugsdrift (regulering, uddybning, forurening, forurening). HØJRESIDEDE (SYDLIGE) TILLØB (lok, ) 5i^^_Bæk (lok^_ )_ (759) Bækken springer ud ved Tavlgårde og kaldes Dalsgårde Bæk på det øverste forløb. Den blev fundet udtørret ved markvejen ca. 12 m nedstrøms udspringet. (76) Ved ejendommen "Dalgårdshus" nord for Søndermark er bækken reguleret og næsten udtørret samt rørlagt nedstrøms vejen. Uegnet for fisk. (761) Syd for Mammen (ved Bulbro) er Dalsgårde Bæk kraftigt kanaliseret med en ringe vandføring, svag strøm og blød bund (bredde 1 m, dybde 5 cm). Uegnet for fisk. (762) Nord for Bjerring Hede er bækken kanaliseret og uddybet med svag strøm og blød bund (bredde,8 m, dybde 1 cm). Uegnet for ørred. (763) Syd for Dalsgårde er bækken stærkt uddybet, stillestående og tilgroet (bredde 1,3 m, dybde 2 cm). Her udsættes ifølge udsætningsplanen årligt 3. stk, yngel, hvilket må frarådes. Uegnet for ørred, (764) Nedstrøms Horsdal Bro er Rind Bæk 2 m bred og 15 cm dyb med frisk strøm og sandet stedvis gruset, bund med spredte gydemuligheder. Der er en del skjul ved sten, brinker, trærødder og høller nedstrøms broen, men ingen skjul opstrøms broen på grund af

17 uddybning, Desuden er der en ret stor udfældning, men på trods af dette en lille naturlig forekomst af yngel. Der blev også fanget et lille antal større ørred, som dog kan stamme fra årlige udsætninger af 3.6 stk, halvårsørred her og 3, stk. yngel længere opstrøms. Uegnet for ørred opstrøms vejen, etårslokalitet 3 nedstrøms vejen. (765) Ved vejen Vinkel - Sønder Rind findes en uoverstigelig opstemning ved dambruget. Bækken er 2 m bred og 25 cm dyb med frisk strøm og sandbund (udfældning). Der er en del skjul ved sten, høller og brinker, men ingen gydemuligheder, Etårslokalitet 4. (766) Nedstrøms Randrup Mølle (ved vejen Randrup Mark - Sdr. Rind) er Rind Bæk 3,1 m bred og 26 cm dyb med frisk strøm og sandet, stedvis gruset, bund. Der er en del skjul ved sten, brinker, høller og trærødder. Mølleejeren oplyste, at han i maj måned (1985) havde udsat en del ørred og regnbueørred (9-11 cm lange) efter en gylleforurening og fiskedrab. Han fanger havørred på op til 3kg i bækken, og der er god gydning nedstrøms opstemningen, Elektrofiskeriet gav spredte fangster af større ørred og regnbueørred, som formentlig skyldes nævnte udsætning. Desuden blev der fanget en ål. Etårslokalitet 3. (767) Ved udløbet af bækken fra Hølken er Rind Bæk 2,5 m bred og 38 cm dyb med god strøm og sandbund. Der er en del skjul ved grøde, høller og brinker, men ingen gydemuligheder. Der blev fanget 3 større ørred, 1 gedde og 1 ål. Etårslokalitet 4. (768) Tilløbet fra Hølken har en ret lille vandføring og er meget stærkt forurenet ved markvejen syd for Ramdrup (bredde,5 m, dybde 1 cm). Bunden er blød,

18 Ueg og bækken halvvejs tilgroet af grødevækst. net for fisk. (769) Ved vejen før udløbet i Rind Bæk er bækken 1,2 m bred og 14 cm dyb med god strøm og sandet, stedvis gruset bund. Der er en del skjul ved trærødder, sten, brinker og høller, men ingen fisk, hvilket formentlig skyldes forureningen længere opstrøms. I uforurenet tilstand er bækken en halvårslokalitet 3 med spredte gydemuligheder, nu er den uegnet for fisk. (77) Det sydlige tilløb til Dalsgårde Bæk fra Langdal blev fundet udtørret. (771) Tilløbet fra Vindum Hede (ved vejen Sdr. Rind - Vindum) findes ikke og er muligvis rørlagt, 5y^dal_Bæk_aok^_772)_ (772) Dybdal Bæk, som i 1969 blev betegnet "udmærket yngeludsætningsvand" med en årlig udsætningsmængde på 1,6 stk. yngel, blev ved undersøgelsen fundet stærkt uddybet og meget svært forurenet ved vejen Vinkel - Vejrum. Bunden var tæt begroet af alger og lammehaler. Bækken er nu 1 m bred og 2 cm dyb med svag strøm og blød bund. En ret lille vandføring gør bækken uegnet for ørred selv i ren tilstand, men den meget svære forurening bør absolut stoppes. Korreborg_Bæk_lok_^_ )_ (773) Bækken er reguleret og uden skjul for ørred ved vejen Korreborg - Mammen (bredde,8 m, dybde 3 cm). Vandføringen er ret lille, og der er jævn strøm og sandbund uden skjul eller gydemuligheder. De hidtidige udsætninger af 1.5 stk. yngel er formålsløse, da beekken nu er uegnet for ørred på grund af manglende skjul.

19 (114) Ved vejen Vejrum - Mammen er Korreborg Bæk fuldstændig ødelagt som levested for fisk på grund af regulering. Bækken er 2 m bred og 5 cm dyb med jævn strøm og blød bund. Der er ingen skjul og en del aflejret. Tidligere er der her udsat 2.5 stk. yngel, men bækken er nu uegnet for fisk. (775) Ved Bro Mølle er bækken ca. 2 m bred og 28 cm dyb med jævn strøm og blødsandet bund. Der er skjul i en halvvejs tilgroning af båndblade samt ved brinker og høller, og bækken bedømmes som en etårslokalitet 2. (776) Opstrøms Møllebro (vejen syd for Nørreåen) er Korreborg Bæk kraftigt uddybet med en bredde på 2 m og en dybde på 28 cm. Der er ingen gydemuligheder, men skjul for ørred ved grødevækst (båndblade), brinker og høller. Her blev fanget 3 stk. ørredyngel og et tilfredsstillende antal større ørred, som formentlig stammer fra gydeområderne nedstrøms vejen (station 777). Desuden blev der fanget ål, hundestejle og bæklampret. Etårslokalitet 2. (777) Nedstrøms Møllebro er Korreborg Bæk meget velegnet for ørred. Bækken er tidligere reguleret, men har nu et strygagtigt forløb med gode gydemuligheder fra vejen og ned til Nørreåen. Der er en del skjul ved grøde, brinker, høller og udhængende bredvegetation, og tætheden af såvel yngel som større ørred er stort set tilfredsstillende. En del af ynglen er formentlig afkom af havørred. Ud over ørred blev der også fanget et mindre antal ål, Etårslokalitet 3^,?S9l^^*]S_llo S:._778)_ (778) Koldbæk er 1,3 m bred og 2 cm dyb ved vejen Koldbæk - Krog. Der er god strøm og stedvis sandet, stedvis

20 gruset, bund med en temmelig stor udfældning. Skjul findes ved grøde, trærødder, høller og brinker, og bækken er rørlagt på flere strækninger ved og opstrøms vejen. Uden ville bækken være en egnet etårslokalitet 2, nu er den uegnet for fisk, Bæk_nord_for_Kro2 (lok^_779)_ (779) Bækken blev fundet udtørret ved grusvejen øst for Skærriskrog. Løvskal_Bæk (lok_^_78)_ (78) Bækken er rørlagt opstrøms vejen Løvskal - Skjern K og er ubetydelig og grøftagtig nedstrøms vejen. Uegnet for fisk. Hiorthede_Bæk_lok^_ )_ (781) Hjorthede Bæk er 1,3 m bred og 15 cm dyb ved vejen Løvskal - Hjorthede. Der er god strøm, sandetgruset bund og en del skjul ved sten, brinker og trærødder. Bækken var ved besigtigelsen d. 23. okt fornyligt blevet rørlagt nedstrøms vejen, og der er en kraftig udfældning. Uden ville bækken være en etårslokalitet 2, nu er den uegnet for fisk. (782) Ved vejen fra Hjorthede Hede til Skjern Skov er bækken 1,3 m bred og 12 cm dyb med frisk stedvis rivende, strøm og gruset, let belagt bund. Der er usædvanlig mange skjul ved bunden og ved sten, brinker, trærødder og høller. Her er fundet en utilfredsstillende tæthed af yngel og større ørred, dette på trods af, at der årligt udsættes 3. stk. yngel. Halvårslokalitet 5 på trods af den lette forekomst. (783) Nedstrøms Karmark Mølle, hvor der er en uoverstigelig

21 opstemning, er Hjorthede Bæk 2 m bred og 25 cm dyb med god strøm og gruset, stedvis sandet, bund. Der er gode gydemuligheder og mange skjul ved bunden samt ved brinker og udhængende bredvegetation. Lokaliteten blev ikke befisket, idet bækken bruges til forsøg, men bækken nedstrøms møllen bedøimnes som en etårslokalitet 4. (784) Tilløbet nord for Ilsø er ubetydeligt og grøftagtigt og er uegnet for fisk. (785) Tilløbet til Stampedam (fra Karmark Skov) er ubetydeligt og rørlagt ved vejen Ilsø - Terp. Uegnet for fisk.?k_øst_for_karmark (lok^_786)_ (786) Bækken er,9 m bred og 13 cm dyb ved vejen Løvskal - Vr. Velling. Der er jævn strøm og sandet bund u- den gydemuligheder. Skjul findes i grødevæksten. Bækken er fisketom, men bedømmes som en halvårslokalitet 2. ^er2_,bæk (lok^_787)^ (787) Bækken er undersøgt ca. 5 m før udløbet i Nørreåen, hvor den er,4 m bred og 3 cm dyb. Forløbet er ret varieret, og der blev fundet tanglopper, men en lille vandføring gør bækken uegnet for fisk. ^^ter_vellin2_bæk (lok_^_ )_ (788) Bækken blev fundet udtørret ved vejen mellem Vr. Velling og Ør. Velling. (789) Nedstrøms vandmøllen ved Øster Velling Skov er bækken 1 m bred og 7 cm dyb med frisk strøm og gruset, stedvis sandet, bund (gydebund). Der er en del skjul ved grødevækst, bredvegetation, brinker, trærødder

22 og sten, og der er en ret lille naturlig yngelforekomst. Derimod er der en ret stor tæthed af større ørred, hvilket formentlig skyldes, at der årligt udsættes 4. stk. yngel i bækken. Yngellokalitet 4. (79) Ved vejen fra Øster Velling Skov til Helstrup blev Elbæk fundet udtørret. VENSTRESIDEDE (NORDLIGE) TILLØB (lok, ) Nørremølleå [lok^_ ) (791) Nørremølleå er uddybet og kanaliseret ved vejen Batum - Batum Gd., hvor bredden er 1,9 m og dybden 17 cm. Der er svag strøm og sandet, stedvis blød, bund uden skjul eller gydemuligheder. Her blev fanget ca. 5 hundestejler, men ingen ørred. Uegnet for ørred. (792) Ved den nye omfartsvej nord for Nørresø er åen ca. 4 m bred og 6 cm dyb med jævn strøm og blød bund. Vandet er uklart af alger fra Loldrup Sø, og der er ingen skjul. Uegnet for ørred. (793) Mikkelsbæk, som løber til Nørremølleå få hundrede meter før udløbet i Viborg Nørresø, er rørlagt på begge sider af den nye omfartsvej. Uegnet for ørred, (794) Stigsbæk, som løber til Loldrup Sø og dermed til Nørremølleå, er uddybet ved vejen mellem Fristrup Gd. og Østerholm (bredde 1,2 m, dybde 14 cm). Strømmen er jævn, og der er sandbund uden gydemuligheder. Skjul findes i grødevækst og ved brinker. Ørredbestanden mangler, derimod er der mange hundestejler. Halvårslokalitet 2.

23 (795) Stigsbæk ved Stigsbro (vejen Rødding - Viborg) er 1,5 m bred og 25 cm dyb med jævn strøm og sandbund. Bækken er tidligere uddybet, men der findes en del skjul ved grødevækst og brinker. Vandet er usædvanlig klart, og gydemuligheder blev ikke konstateret. Derimod blev der fanget 2 ørreder (21, 27 cm), som må stamme fra gydning andetsteds, da der (såvidt vides ) ikke udsættes ørred i bækken. Desuden blev der fanget hundestejle. Etårslokalitet 2k. (796) Vibæk er,5 m bred og 5 cm dyb opstrøms vejen Tapdrup - Brunshåb. Der er frisk strøm og gruset, belagt bund. Skjul findes ved bunden og ved enkelte brinker. Bækken er tidligere fundet egnet for ørred og ville uden forureningen være en yngellokalitet 4, nu er den uegnet for ørred. (797) Bækken er 1 m bred og 5 cm dyb ved vejen Vejrum - Viskum, Der er frisk strøm og såvel sandet som stenet bund med kraftig belægning. Der udsættes årligt 1.5 stk. yngel, og bækken ville da også u- den være en egnet yngellokalitet 3. Nu er den uegnet for fisk.?ls-.5^d_for_viskum (lok^_ )^ (798) Ved vejen Over Viskum - Viskum er bækken præget af sandvandring, og vandføringen er så lille, at bækken er uegnet for fisk (bredde,5 m, dybde 2 cm). (799) Der er etableret en sø ved den gi. jernbanedæmning. Veldsmølle_Bæk (lok^_8)_ (8) Bækken er 3,7 m bred og 24 cm dyb ved vejen Viskum - Øby. Der er god strøm og sandbund, men kun skjul

24 - 2 - i en sparsom grødevækst. Her blev fanget en ål og en enkelt ørred, som formentlig stammer fra årlige udsætninger af 2. stk. yngel. Bækken er nu uegnet for ørred på grund af uddybning og manglende skjul. f^iii^^l$_ll9^_^_81-83)_ (81) Hulbæk, som i 1969 var,75 m bred og blev bedømt som et udmærket yngelvand, er nu uddybet i en sådan grad, at det er vanskeligt at afgøre i hvilken retning, vandet løber. Ved vejbroen syd for Ørum Søndermark er bækken ca. 5 m bred og 1 m dyb med svag strøm, brunt vand og blød bund. Skjul findes kun i grødevækst, og bækken er uegnet for ørred. (82) Tilløbet Morild Bæk er nedstrøms markvejen fra - rum Gård,8 m bred og 5 cm dyb med frisk strøm og gruset, stedvis stenet, bund. Bækken er rørlagt opstrøms vejen, men er et usædvanlig flot ørredvandløb fra vejen og nedstrøns. Ved besigtigelsen d. 24, okt, 1985 blev det konstateret, at bækken var i en vis fare for at blive forurenet af ensilagesaft fra hakkede roetoppe på en nærliggende mark. Yngellokalitet 5. (83) Ved markvejen (spang) ca. 4 m før udløbet i Hulbæk er Morild Bæk 1,2 m bred og 5 cm dyb med frisk strøm og gruset bund (gydebund). Bækken byder på meget fine gydemuligheder, og der er mange tanglopper, derimod mangler der en fiskebestand. Årsagen er formentlig, at Morild Bæk tidligere har været forurenet fra Ørum By. Yngellokalitet 4^. (84) Kvorning Møllebæk udspringer i et kildeområde sydøst for Mollerup, som må betegnes som et enestående stykke dansk natur. Bækken har efter sammenløbet

25 af flere kilder et meget fladvandet forløb, og bunden består udelukkende af gydegrus, Bækken er 1,6 m bred og 5 cm dyb med rivende strøm og grusbund. Skjul findes i en udbredt grødevækst og ved sten, og bækken har en naturlig bestand af ørred, som ikke er suppleret af udsætninger. Der findes en uoverstigelig opstemning ved møllesøen, og der finder formentlig et gydeoptræk sted af ørreder fra søen til kildeområdet. Yngellokalitet 5. (85) Nedstrøms vejen ved Kvorning Mølle er bækken 1,3 m bred og 12 cm dyb med frisk strøm og grusbund (gydebund). Der er mange skjul ved grøde, brinker, sten og trærødder, og bækken har en fast bestand af ørred, som ikke suppleres af udsætninger. Desuden er der en del ål. Halvårslokalitet 4. Y^il^^^]S_il9lS^_86-8 9)_ (86) Ved vejen Læsten - Skjern K (Mosebro) er Vejlebæk reguleret og uddybet med jævn strøm og sandbund (bredde 1,5 m, dybde 25 cm). -Bækken er helt tilgroet med dunhammer og løber gennem en mose nedstrøms vejen. Uegnet for ørred. (87) Ved Vejlebro nord for Tindbæk er bækken ret kraftigt reguleret, men der er god strøm og sandet, stedvis gruset, bund (bredde 1,7 m, dybde 34 cm). Skjul findes ved grøde, høller og faskiner, og der er spredte gydemuligheder, men også let aflejring, Her blev fanget et temmelig stort antal yngel og nogle større ørred, Fiskene stammer formentlig fra gydning, idet udsætningsplanen foreskriver udsætning af fisk over 15 cm (etårsfisk), og idet der formentlig slet ikke udsættes fisk her. Etårslokalitet 3. (88) Ved vejen Hammershøj - Tindbæk er Vejlebæk 2 m bred og 21 cm dyb med god strøm og sandet, stedvis gruset.

26 bund med spredte gydemuligheder. Skjul findes ved grøde, sten og brinker. Her blev fanget 2 større ørred, men intet yngel. Etårslokalitet 3. (89) Ved grusvejen ca. 4 m før udløbet i Nørreå er Vejlebæk 1,9 m bred og 23 cm dyb med godfrisk strøm og sandet, stedvis gruset, bund. Der er ret få skjul ved bunden, men gode skjul langs grøde, brinker, høller og ved sten. Der er en del, men også et lille antal yngel og større ørred foruden ål og aborre. Etårslokalitet 3. (81) Bækken, som løber til Nørreåen mellem Gjandrup og Tånum, er et fint lille yngelvandløb med forekomst af mange tanglopper, men ikke af fisk. Bækken er,6 m bred og 5 cm dyb med god strøm og sandbund. Skjul findes ved sten, trærødder, nedfaldne grene og småhøller, men gydemuligheder synes at mangle. Yngellokalitet 3.

27 Tabeller over undersøgte lokaliteter.

28 station nr. Kortblad UTM-koordinat Bredde (m) Dybde (m) Befisk.stræk.(m) Udtørret Ubetydelig Forurenet Yngellokalitet Halvårslokalitet Etårslokalitet Toårslokalitet Gydemuligheder Årlig yngeluds. Årlig halvårsuds. 2 Tæthed pr. 1 m Laks Ørredyngel Større ørred Ørred generelt Søørred Havørred Regnbueørred Kildeørred Stalling Skalle Brasen Flire Smerling Elritse GrundIing Knude Aborre Hork Ål Gedde Hundestejle Skrubbe Bæklampret Krebs ,36, ,8 724 I2I ,55, ^ 78, 5,6 83, ,,3 r ,29, ,* 11, 12, ,58 J) ,6* 1 25,8 15, ,59 ^ ,8* 24, 17, ,53 JD ,5 * 13,2 96,7 73 riinø ,25 dtj^q. 731 riinø ,4 Q._11_ _fl 24, U.85 _J1^3_1._ 5 3 2^6 _ I4j6 _ 17^2 _ * Tilfredsstillende tæthed.

29 Station nr. Kortblad UTM-koordinat I2I I2I I2I Bredde (m) 1,79 2,64,7 1,12 3, 1, 1,59 2, 1,25 Dybde (m),13,11,1,13,2,7,12,4,15 Befisk.stræk.(m) Udtørret Ubetydelig Forurenet Yngellokalitet 4 4 Halvårslokalitet 3^ Etårslokalitet 5 I Toårslokalitet Gydemuligheder Årlig yngeluds. 2 Årlig halvårsuds. 2 Tæthed pr. 1 m Laks Ørredyngel 29,9 IOi,I* 85,1* Større ørred 59,9* 1,4 14,5 64,8 Ørred generelt 89, ,6 149,9 Søørred Havørred Regnbueørred 1,8 Kildeørred Stalling Skalle Brasen Flire r 1 l Smerling Elritse Grundling - Knude Aborre 19,6 Hork Ål 12,3 Gedde Hundestejle Skrubbe obs. Bæklampret Krebs * Tilfredsstillende tæthed.

30 station nr. Kortblad UTM-koordinat Bredde (m) Dybde (ra) Befisk.stræk.(m). Udtørret Ubetydelig Forurenet Yngellokalitet Halvårslokalitet Etårslokalitet Toårslokalitet Gydemuligheder Årlig yngeluds. Årlig halvårsuds ,65,13 3h 5 1,68,11 5 2* ,, ,5,2 niinø 2,5, ,5, " 1.5, ,2, Tæthed pr. 1 m Laks Ørredyngel Større ørred Ørred generelt Søørred Havørred Regnbueørred Kildeørred Stalling Skalle Brasen Flire Smerling Elritse Grundling Knude Aborre Hork Ål Gedde Hundestejle Skrubbe Bæklampret Krebs * Tilfredsstillende tæthed. J 1 18,7 18,7

31 station nr. Kortblad UTM-koordinat Bredde (m) Dybde (m) Befisk.stræk, (m) Udtørret Ubetydelig Forurenet Yngellokalitet Halvårslokalitet Etårslokalitet Toårslokalitet Gyderauligheder Årlig yngeluds. Årlig halvårsuds I2I5 II NV IVSØ IV SØ II NV II NV II NV II NV II NV ,,75 1,25 1, i.o,75,1,5,5 J,5,5,1 Tæthed pr. 1 m Laks Ørredyngel Større ørred Ørred generelt Søørred Havørred Regnbueørred Kildeørred Stalling Skalle Brasen Flire Smerling Elritse Grundling Knude Aborre Hork Ål Gedde Hundestejle Skrubbe Bæklampret Krebs " ' r * Tilfredsstillende tæthed.

32 station nr. Kortblad UTM-koordinat Bredde (m) Dybde (m) Befisk.stræk.(m) Udtørret 763 I2I5 II NV 3555II 1,25,2 764 I2I5 II NV E ,4, II NV 2,, II NV 3,14, II NV 2,5, II NV 769 II NV ,5,1 1,24, II NV II NV I SV ,,2 Ubetydelig Forurenet YngellokalitGt Halvårslokalitet Etårslokalitet Toårslokalitet Gydemuligheder Årlig yngeluds. Årlig halvårsuds. 3 (3) Tæthed pr. 1 m Laks Ørredyngel 11,8 Større ørred Ørred generelt Søørred 3,8 2,6 7,1 7,1 3,2 3,2 Havørred Regnbueørred Kildeørred 7,8 Stalling Skalle r Brasen Flire Smerling Elritse Grundling Knude Aborre Hork Ål Gedde Hundestejle,7 12,8 Skrubbe Bæklampret Krebs * Tilfredsstillende tæthed.

33 Station nr. Kortblad UTM-koordinat Bredde (m) Dybde (m) Befisk.stræk.(m) Udtørret Ubetydelig Forurenet Yngellokalitet Halvårslokalitet Etårslokalitet Toårslokalitet 773 I SV ,75,3 774 I SV ,,5 775 I SV ,, I SV 2,2, I SV a ,8,18 5 3^ 778 I SV 1,25,2 779 I SV I SØ 7R1 I SØ ,25,15 7R? I SØ ,25, Gydemuligheder Årlig yngeluds. Årlig halvårsuds Tæthed pr. 1 m Laks Ørredyngel Større ørred Ørred generelt Søørred , * 22,1 -\ 34_,3 18, 52,3 ^_5_ 6,4 11,9 Havørred Regnbueørred Kildeørred Stalling Skalle Brasen Flire Smerling Elritse Grundling Knude Aborre Hork Ål 3,3 3,7 Gedde Hundestejle Skrubbe Bæklampret Krebs * Tilfredsstillende tæthed.

34 station nr. Kortblad UTM-koordinat Bredde (m) Dybde (m) Befisk.stræk.(m) I SØ ,, I SØ I SØ I SØ I SØ I SØ I SØ I SØ I SV IVSØ ,92,4 1, 1,39 4, -,13 5,3,7 654,17 5,6 - Udtørret Ubetydelig Forurenet Yngellokalitet 4 Halvårslokalitet 2 Etårslokalitet 4 Toårslokalitet Gydemuligheder Årlig yngeluds. 4 Årlig halvårsuds. 2 Tæthed pr. 1 m Laks Ørredyngel Større ørred Ørred generelt Søørred Havørred J 14,2 49,5 63,7 Regnbueørred J Kildeørred Stalling Skalle Brasen Flire Smerling Elritse Grundling Knude Aborre _ Hork Ål Gedde Hundestejle Skrubbe Bæklampret Krebs * Tilfredsstillende tæthed.

35 station nr. Kortblad UTM-koordinat Bredde (m) Dybde (m) Befisk.stræk.(m) Udtørret Ubetydelig Forurenet Yngellokalitet Halvårslokalitet Etårslokalitet Toårslokalitet Gydemuligheder Årlig yngeluds. Årlig halvårsuds I SV 1,15, IV SØ 1,45,25 5 2^ I SV I SV I SV I SV I SV I SV I SV I SV ,5,5 3 1,,5 15,5,2 3,7, , 1, ,75,5 5 1,16,5 4h 5 2 Tæthed pr. 1 m Laks Ørredyngel Større ørred Ørred generelt Søørred Havørred Regnbueørred Kildeørred Stalling Skalle Brasen Flire Smerling Elritse Grundling Knude Aborre Hork Ål Gedde Hundestejle Skrubbe Bæklampret Krebs - r 2,7 2,7 * Tilfredsstillende tæthed.,6,6,8

36 station nr Kortblad I SV I SV UTM-koordinat Bredde (m) Dybde (m) Befisk.stræk.(m) Udtørret Ubetydelig Forurenet' Yngellokalitet Halvårslokalitet Etårslokalitet Toårslokalitet Gydemuligheder Årlig yngeluds. Årlig halvårsuds I SØ I SØ I SØ I S^ I SØ ,56,5 5 1,34,12 5 1,5,25 1,67,34 5 2,2,21 5 1,88,23 5,58, Tæthed pr. 1 m Laks Ørredyngel større ørred Ørred generelt Søørred 44,9 7,8 52,7 21,6 43,6 65,2 59,2 3,6 62,3 2,2 2,2, 1,3 13,2 14,5 Havørred Regnbueørred Kildeørred Stalling Skalle Brasen Flire Smerling Elritse Grundling Knude Aborre Hork 1^1. Ål Gedde 8,8 6^3. Hundestejle Skrubbe Bæklampret Krebs * Tilfredsstillende tæthed.

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 6

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 6 Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 6 VANDLØB OG FISK I GUDENÅENS VANDSYSTEM FRA UDSPRINGET TIL MOSSØ VANDLØB OG FISK I GUDENÅENS VANDSYSTEM FRA UDSPRINGET TIL MOSSØ GudenåkomitGen.

Læs mere

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 10

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 10 Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 1 VANDLØB OG FISK I DE MINDRE TILLØB TIL GUDENÅEN MELLEM TANGE OG RANDERS VANDLØB OG FISK I DE MINDRE TILLØB TIL GUDENÅEN MELLEM TANGE OG RANDERS

Læs mere

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 7

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 7 Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 7 a VANDLØB OG FISK I TILLØBENE TIL SKANDERBORG SØERNE OG MOSSØ VANDLØB OG FISK I TILLØBENE TIL SKANDERBORG SØERNE OG MOSSØ Gudenåkomiteen.

Læs mere

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 8

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 8 Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 8 VANDLØB OG FISK I GUDENÅENS VANDSYSTEM FRA IVIOSSØ TIL SILKEBORG LANGSØ VANDLØB OG PISK I GUDENÅENS VANDSYSTEM FRA MOSSØ TIL SILKEBORG LANGSØ

Læs mere

Udsætningsplan for mindre tilløb til Kolding Fjord

Udsætningsplan for mindre tilløb til Kolding Fjord Udsætningsplan for mindre tilløb til Kolding Fjord Distrikt 12 Vandsystem 01a Odderbæk Vandsystem 01b Grønsbæk Vandsystem 02 Binderup Mølleå Vandsystem 04 Dalby Mølleå Vandsystem 05a Marielundsbækken Vandsystem

Læs mere

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 13

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 13 Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 13 VANDLØB OG FISK I TILLØBENE TIL RANDERS FJORD VANDLØB OG FISK I TILLØBENE TIL RANDERS FJORD Gudenåkomiteen. Rapport nr. 13. Rapport udarbejdet

Læs mere

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 9

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 9 Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 9 VANDLØB OG FISK I GUDENÅENS VANDSYSTEM FRA SILKEBORG LANGSØ TIL TANGE VANDLØB OG FISK I GUDENÅENS VANDSYSTEM FRA SILKEBORG LANGSØ TIL TANGE

Læs mere

Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Ringkøbing og Varde Å

Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Ringkøbing og Varde Å Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Ringkøbing og Varde Å Distrikt 26, vandsystem 01-20 Plan nr. 45-2015 Af Michael Holm Indholdsfortegnelse I. Indledning... 3 Metode... 4 Resultater... 5 Resultater

Læs mere

Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Bovbjerg Fyr og Ringkøbing

Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Bovbjerg Fyr og Ringkøbing Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Bovbjerg Fyr og Ringkøbing Distrikt 25, vandsystem 01-20 Plan nr. 44-2015 Af Michael Holm Indholdsfortegnelse I. Indledning... 3 Metode... 4 Resultater... 5

Læs mere

Stallingen en spændende laksefisk

Stallingen en spændende laksefisk Stallingen en spændende laksefisk Jan Nielsen, biolog/cand. scient Fiskeplejekonsulent Mobiltlf. 21 68 56 43 Mail: janie@aqua.dtu.dk Vor es rådgivning: http://www.fiskepleje.dk/raadgivning.aspx Hvad er

Læs mere

Fiskeundersøgelser i Gjern Å 17.-18. nov. 2014

Fiskeundersøgelser i Gjern Å 17.-18. nov. 2014 Fiskeundersøgelser i Gjern Å 7.-8. nov. 04 Danmarks Center for Vildlaks (DCV) udførte d. 8-9. november fiskeundersøgelser i Gjern Å på en ca. km lang strækning fra hovedvej 6 (Århusvej) til Gjern Ås udløb

Læs mere

Plan for fiskepleje for alsiske vandløb Distrikt 11 - vandsystem 01-27d. I. Indledning

Plan for fiskepleje for alsiske vandløb Distrikt 11 - vandsystem 01-27d. I. Indledning Plan for fiskepleje for alsiske vandløb Distrikt 11 - vandsystem 01-27d I. Indledning Denne plan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske tilstand i de alsiske vandsystemer.

Læs mere

Udsætningsplan for mindre vandløb mellem Kalø Vig (inkl.) og Randers Fjord Distrikt 14 - vandsystem 1-31. I. Indledning

Udsætningsplan for mindre vandløb mellem Kalø Vig (inkl.) og Randers Fjord Distrikt 14 - vandsystem 1-31. I. Indledning Udsætningsplan for mindre vandløb mellem Kalø Vig (inkl.) og Randers Fjord Distrikt 14 - vandsystem 1-31 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske

Læs mere

Plan for fiskepleje i Vejle Å

Plan for fiskepleje i Vejle Å Plan for fiskepleje i Vejle Å Distrikt 12, vandsystem 16 Plan nr. 46-2015 Af Jørgen Skole Mikkelsen Indholdsfortegnelse Metode... 4 Resultater... 5 Forslag til forbedringer af de fysiske forhold... 7 Passageforhold...

Læs mere

Udsætningsplan for mindre vandsystemer mellem Ringkøbing og Varde Distrikt 26 - vandsystem 01-20. I. Indledning

Udsætningsplan for mindre vandsystemer mellem Ringkøbing og Varde Distrikt 26 - vandsystem 01-20. I. Indledning Udsætningsplan for mindre vandsystemer mellem Ringkøbing og Varde Distrikt 26 - vandsystem 01-20 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske

Læs mere

ABC i vandløbsrestaurering

ABC i vandløbsrestaurering ABC i vandløbsrestaurering Naturlige vandløbsprojekter skaber naturlige forhold for fisk, dyr og planter Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua Vandløbene er naturens blodårer Genskab naturlige forhold

Læs mere

Fiskenes krav til vandløbene

Fiskenes krav til vandløbene Fiskenes krav til vandløbene Naturlige vandløbsprojekter skaber god natur med gode fiskebestande Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua www.fiskepleje.dk Vandløbene er naturens blodårer Fiskene lever

Læs mere

Udsætningsplan for vandløb til Roskilde Fjord Distrikt 3 - vandsystem 1-26. I. Indledning

Udsætningsplan for vandløb til Roskilde Fjord Distrikt 3 - vandsystem 1-26. I. Indledning Udsætningsplan for vandløb til Roskilde Fjord Distrikt 3 - vandsystem 1-26 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske tilstand i vandløb til

Læs mere

Udsætningsplan for tilløb til Limfjorden i det tidligere Nordjyllands Amt. I. Indledning

Udsætningsplan for tilløb til Limfjorden i det tidligere Nordjyllands Amt. I. Indledning Udsætningsplan for tilløb til Limfjorden i det tidligere Nordjyllands Amt Distrikt 18 - vandsystem 1-24 Distrikt 19 - vandsystem 1-16 & 46-51 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms.

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms. Projektforslag gydebanker i Lindenborg Å-hovedløb Sammenslutningen af Sports- og Lystfiskerforeninger ved Lindenborg å (SSL) Åplejeudvalget v/ Karsten Jensen og Bjarne Christensen Rapport udarbejdet på

Læs mere

Plan for fiskepleje i tilløb til Køge Bugt

Plan for fiskepleje i tilløb til Køge Bugt Plan for fiskepleje i tilløb til Køge Bugt Distrikt 02, vandsystem 15-18 Distrikt 05, vandsystem 01-13 Plan nr. 43-2015 Af Hans-Jørn Christensen og Morten Carøe Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Metode...

Læs mere

Dansk Fiskeindeks For Vandløb - DFFV To typer - fordele og ulemper. Jan Nielsen, DTU Aqua, Silkeborg

Dansk Fiskeindeks For Vandløb - DFFV To typer - fordele og ulemper. Jan Nielsen, DTU Aqua, Silkeborg Dansk Fiskeindeks For Vandløb - DFFV To typer - fordele og ulemper Jan Nielsen, DTU Aqua, Silkeborg 3 miljømål for økologisk tilstand i vandløb i vandområdeplanerne for 2015-2021 Smådyr Fisk Vandplanter

Læs mere

Vedligeholdelse og restaurering af vandløb

Vedligeholdelse og restaurering af vandløb Vedligeholdelse og restaurering af vandløb Jan Nielsen, biolog/cand. scient. Fiskeplejekonsulent Direkte tlf. 89 21 31 23 Mobiltlf. 21 68 56 43 Mail: janie@aqua.dtu.dk Vores rådgivning: http://www.fiskepleje.dk/raadgivning.aspx

Læs mere

Notat. Fiskeundersøgelser i Tryggevælde Å 2015

Notat. Fiskeundersøgelser i Tryggevælde Å 2015 Notat Fiskeundersøgelser i Tryggevælde Å 20 Indledning Der har igennem mange år været udført restaurering i Tryggevælde Å med gydegrus og sten samt genslyngning ved Tinghusvej (Fluestykket) for at forbedrede

Læs mere

Plan for fiskepleje i tilløb til Roskilde Fjord

Plan for fiskepleje i tilløb til Roskilde Fjord Plan for fiskepleje i tilløb til Roskilde Fjord Distrikt 03, vandsystem 01-26 Plan nr. 35-2014 Af Jørgen Skole Mikkelsen og Morten Carøe Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer,

Læs mere

Naturgenopretning i Gudenåen. - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune -

Naturgenopretning i Gudenåen. - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune - Naturgenopretning i Gudenåen - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune - Naturgenopretning i Gudenåen - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune 2011,

Læs mere

Fiskeriet og fangsten af havørreder i Nørrestrand ved Horsens.

Fiskeriet og fangsten af havørreder i Nørrestrand ved Horsens. Fiskeriet og fangsten af havørreder i Nørrestrand ved Horsens. - Et samarbejdsprojekt om udviklingen af et bæredygtigt fiskeri. Af Stuart James Curran og Jan Nielsen Vejle Amt 2002 Udgiver Vejle Amt, Forvaltningen

Læs mere

Krafttak for Laksen i. Danmark

Krafttak for Laksen i. Danmark Krafttak for Laksen i Historie. Tiltag. Udfordringer. Forvaltning. Målsætninger. Danmark Danmarks Center for Vildlaks Hvem arbejder med laksen i Danmark? Naturstyrelsen Overordnet ansvar laksen i Danmark!

Læs mere

Plan for fiskepleje i Karup Å

Plan for fiskepleje i Karup Å Plan for fiskepleje i Karup Å Distrikt 23, vandsystem 03 Plan nr. 23-2012 Af Michael Kaczor Holm Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri og

Læs mere

Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne af Vejle Sportsfiskerforening (VSF):

Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne af Vejle Sportsfiskerforening (VSF): Vejle Sportsfiskerforening Buldalen 13 7100 Vejle Vejle, d. 13. april 2013 Havørredbestanden i Vejle Å. 1 Indledning Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne

Læs mere

Plan for fiskepleje i tilløb til Aabenraa Fjord og Genner Bugt

Plan for fiskepleje i tilløb til Aabenraa Fjord og Genner Bugt Plan for fiskepleje i tilløb til Aabenraa Fjord og Genner Bugt Distrikt 11, vandsystem 46a-58 Plan nr. 16-2012 Af Hans-Jørn Aggerholm Christensen Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer,

Læs mere

Plan for fiskepleje i mindre vandsystemer i området mellem Sandbjerg Vig, nord for Juelsminde og Kalø Vig (Århus Bugt) I.

Plan for fiskepleje i mindre vandsystemer i området mellem Sandbjerg Vig, nord for Juelsminde og Kalø Vig (Århus Bugt) I. Plan for fiskepleje i mindre vandsystemer i området mellem Sandbjerg Vig, nord for Juelsminde og Kalø Vig (Århus Bugt) Distrikt 13, vandsystem 1-24 I. Indledning Denne plan er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

MATRIKEL EJERLAV pr. 1. marts 2009

MATRIKEL EJERLAV pr. 1. marts 2009 1 AGERSKOV 750451 AGERSKOV, FINDERUP 2 ALMIND BY 800151 ALMIND BY, ALMIND 3 ASMILDKLOSTER HG 2005753 ASMILDKLOSTER HGD., VIBORG JORDER 4 ASMILDKLOSTER HG 750151 ASMILDKLOSTER HGD., ASMILD 5 BATUM BY 751251

Læs mere

Plan for fiskepleje i Skals Å Distrikt 22, vandsystem 05

Plan for fiskepleje i Skals Å Distrikt 22, vandsystem 05 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 07, 2016 Plan for fiskepleje i Skals Å Distrikt 22, vandsystem 05 Carøe, Morten Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

RAPPORT TIL VIBORG KOMMUNE. Smådyrsfaunaen ved 17 dambrug

RAPPORT TIL VIBORG KOMMUNE. Smådyrsfaunaen ved 17 dambrug RAPPORT TIL VIBORG KOMMUNE Smådyrsfaunaen ved 17 dambrug R A P P O R T T I L V I B O R G K O M M U N E Smådyrsfaunaen ved 17 dambrug RAPPORT UDARBEJDET FOR Teknik & Miljø Natur og Vand Søvej 2 8800 Viborg

Læs mere

A Spærring ved markoverkørsel er ikke vedligeholdt. 1 Stk. Fjerne betonspærring med gravemaskine. Nej

A Spærring ved markoverkørsel er ikke vedligeholdt. 1 Stk. Fjerne betonspærring med gravemaskine. Nej Station Strækning Problem Størrelse Enhed (m/stk./m3) Virkemiddel Virkemiddel til målopfyldelse 0-163 A Spærring ved markoverkørsel er ikke vedligeholdt. 1 Stk. Fjerne betonspærring med gravemaskine. A

Læs mere

Plan for fiskepleje i Karup Å Distrikt 23, vandsystem 03

Plan for fiskepleje i Karup Å Distrikt 23, vandsystem 03 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 04, 2016 Plan for fiskepleje i Karup Å Distrikt 23, vandsystem 03 Holm, Michael Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Vandkvalitet i vandløb, Skørping Kommune

Vandkvalitet i vandløb, Skørping Kommune Amtsgården Skørping Kommune Skørpingvej 7 9575 Terndrup Niels Bohrs Vej 30 Postboks 8300 9220 Aalborg Øst Telefon 9635 1000 - Telefax 9815 6089 Teknik og Miljø Vandmiljøkontoret E-mail nja@nja.dk Den 1.

Læs mere

Feltrapport elektro iskeri i Ovnstrup Bæk, Vendsyssel.

Feltrapport elektro iskeri i Ovnstrup Bæk, Vendsyssel. Feltrapport elektro iskeri i Ovnstrup Bæk, Vendsyssel. Artsdiversitet og bestandsestimater for ørred. Feltrapport 03-2015 d Denne feltrapport omfatter en beskrivelse af elektrofiskeri udført den 4. marts

Læs mere

Notat vedrørende fiskebestanden i Vesterled Sø

Notat vedrørende fiskebestanden i Vesterled Sø Notat vedrørende fiskebestanden i Vesterled Sø September 2004 Notat udarbejdet af Fiskeøkologisk Laboratorium august 2004 Konsulent : Helle Jerl Jensen Baggrund Vesterled Sø er en ca. 2 ha stor sø beliggende

Læs mere

Fiskebestanden på udvalgte strækninger i Lille Vejleå, Ishøj

Fiskebestanden på udvalgte strækninger i Lille Vejleå, Ishøj Fiskebestanden på udvalgte strækninger i Lille Vejleå, Ishøj September 5 Notat udarbejdet af CB Vand & Miljø, september 5. Konsulent: Carsten Bjørn Indledning og resumé Miljøkontoret i Ishøj Kommune har

Læs mere

Fiskeundersøgelser i Idom Å 27. nov. 1. dec. 2014

Fiskeundersøgelser i Idom Å 27. nov. 1. dec. 2014 Fiskeundersøgelser i Idom Å 7. nov.. dec. 04 Holstebro Kommune Fiskeundersøgelser i idom Å 04, af Kim Iversen, Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for: Holstebro Kommune Foto: Danmarks Center

Læs mere

Effektundersøgelse i øvre Holtum Å

Effektundersøgelse i øvre Holtum Å 2016 Effektundersøgelse i øvre Holtum Å Kim Iversen Danmarks Center for Vildlaks 05-12-2016 For Ikast-Brande Kommune Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Fiskeundersøgelsen... 2 Effektvurdering... 5 Kommentarer...

Læs mere

Sådan laver man gydebanker for laksefisk

Sådan laver man gydebanker for laksefisk Sådan laver man gydebanker for laksefisk - genskabelse af naturlige stryg med et varieret dyre- og planteliv Af DTU Aquas fiskeplejekonsulenter Jan Nielsen og Finn Sivebæk Udlægning af gydegrus og sten

Læs mere

Detailprojekt Vandplanprojekt Rømers Bæk og Uggerby Å.

Detailprojekt Vandplanprojekt Rømers Bæk og Uggerby Å. Bilag Detailprojekt Vandplanprojekt Rømers Bæk og Uggerby Å. AAL - 9350 Indsatsen har til formål at skabe kontinuitet i Rømers Bæk, ved genåbning af rørlægningen 29,2m. Indsatsen ligger i NBL 3 område

Læs mere

Fisk i forskellige typer vandløb fysiske forhold og fiskeindex

Fisk i forskellige typer vandløb fysiske forhold og fiskeindex Fisk i forskellige typer vandløb fysiske forhold og fiskeindex Jan Nielsen, DTU Aqua, Silkeborg Fiskebestandene har været undersøgt i 100 år Elektrofiskeri har været anvendt siden 1950 erne DTU Aqua forsker

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ETABLEREDE GYDESTRYG I RÅSTED LILLEÅ, ET TILLØB TIL STORÅ

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ETABLEREDE GYDESTRYG I RÅSTED LILLEÅ, ET TILLØB TIL STORÅ UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ETABLEREDE GYDESTRYG I RÅSTED LILLEÅ, ET TILLØB TIL STORÅ Holstebro Kommune 2012 Michael Deacon, Jakob Larsen Indledning: Råsted Lilleå, der har sit udspring øst for

Læs mere

Ørredsmoltens vandringer forbi tre dambrug i Åresvad Å, Viborg Amt, foråret 2005.

Ørredsmoltens vandringer forbi tre dambrug i Åresvad Å, Viborg Amt, foråret 2005. Ørredsmoltens vandringer forbi tre dambrug i Åresvad Å, Viborg Amt, foråret 2005. Biotop, rådgivende biologfirma v. Jan Nielsen, Ønsbækvej 35, 8541 Skødstrup Tlf. 26 73 99 06 eller 75 82 99 06, mail jn@biotop.dk

Læs mere

Godkendelse til vandløbsrestaurering af Dunmose Bæk

Godkendelse til vandløbsrestaurering af Dunmose Bæk Skanderborg Kommune Nur & Miljø Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf.: 87 94 70 00 www.skanderborg.dk Nur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Do: 23/11 2015 Sagsnr.: 14/68119 inspirion se 08/55280

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ Holstebro Kommune 2013 Michael Deacon Jakob Larsen Indledning Gryde Å der har sit

Læs mere

Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug

Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug Jernbanevej 7 7900 Nykøbing Mors Telefon 9970 7000 e-mail: naturogmiljo@morsoe.dk 2 1. Formål....s.3 2. Eksisterende forhold s.4 3. Beskrivelse

Læs mere

FISKENE I GUDENÅENS VANDLØB 2004

FISKENE I GUDENÅENS VANDLØB 2004 FISKENE I GUDENÅENS VANDLØB 2004 GUDENÅKOMITEEN - RAPPORT NR. 23 MAJ 2004 FISKENE I GUDENÅENS VANDLØB STATUSRAPPORT 2004 GUDENÅKOMITEEN RAPPORT NR. 23 MAJ 2004 Titel: Udgiver: Fiskene i Gudenåens vandløb

Læs mere

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé 5 8800 Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Kettinghøj Bæk. Det private vandløb Kettinghøj Bæk

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé 5 8800 Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Kettinghøj Bæk. Det private vandløb Kettinghøj Bæk Teknik & Miljø Natur og Vand Prinsens Allé 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Viborg Kommune Att.: Natur og Vand Prinsens Allé 5 8800 Viborg hsjen@viborg.dk viborg.dk Ansøgning om vandløbsrestaurering i Kettinghøj

Læs mere

FAUNAPASSAGE VED KÆRSMØLLE

FAUNAPASSAGE VED KÆRSMØLLE FAUNAPASSAGE VED KÆRSMØLLE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Indledning 1 2. Historie 1 3. Beskrivelse af projektet 1 4. Grundlag for projektering 2 5. Projektering af faunapassage 2 6. Krydsning af ledninger

Læs mere

Naturlig og dårlig restaurering grundkursus. Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643

Naturlig og dårlig restaurering grundkursus. Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643 Naturlig og dårlig restaurering grundkursus Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643 Arbejd aktivt med vandløbets fald, så det udnyttes Det skal ikke udlignes.

Læs mere

Maglemose projekt 2014

Maglemose projekt 2014 Teknik og Miljø Naturafdelingen Dahlvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Maglemose projekt 2014 Slagelse Kommune har sammen med en lang række lodsejere restaureret mere

Læs mere

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm Regler og kortmaterialer gældende for: VSF Junior og senior årskort Regler for fiskeri på zone 1-4 samt zone 6 Obligatorisk indrapportering af fangst - Fra sæsonen 2015 skal alle fangster af laks, havørred,

Læs mere

Regler og kortmaterialer gældende for: Dagkort - Zone 5: Grindsted Å, Ansager Å, Grene Å og Omme Å

Regler og kortmaterialer gældende for: Dagkort - Zone 5: Grindsted Å, Ansager Å, Grene Å og Omme Å Regler og kortmaterialer gældende for: Dagkort - Zone 5: Grindsted Å, Ansager Å, Grene Å og Omme Å Regler for fiskeri på zone 5 Obligatorisk indrapportering af fangst - Fra sæsonen 2015 skal alle fangster

Læs mere

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Alslev Å. Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområder 3180, 3182 og 3184

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Alslev Å. Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområder 3180, 3182 og 3184 OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR Alslev Å Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområder 3180, 3182 og 3184 Kvl. nr. A 1 Alslev Å ESBJERG KOMMUNE - 2 - INDHOLDSFORTEGNELSE... Side 0.

Læs mere

Besøg på Fischzucht Kemnitz, 16. april 2016

Besøg på Fischzucht Kemnitz, 16. april 2016 Besøg på Fischzucht Kemnitz, 16. april 2016 Fiskeriet er et karpeanlæg, anlagt omkring 1910 (foto fra 2014) En lørdag i april var jeg i lidt praktik på et noget anderledes dambrug end jeg er vant til og

Læs mere

- St. Vejle Å - Eller doktor Nielsens drøm! 68,5 cm flot havørred elektrofisket i Albertslund opstrøms Tueholm Sø i april måned 2011.

- St. Vejle Å - Eller doktor Nielsens drøm! 68,5 cm flot havørred elektrofisket i Albertslund opstrøms Tueholm Sø i april måned 2011. - St. Vejle Å - Eller doktor Nielsens drøm! 68,5 cm flot havørred elektrofisket i Albertslund opstrøms Tueholm Sø i april måned 2011. Publiceret af Bjørnens Sportsfiskerforening Kjeld Willerslev 1 St.

Læs mere

Alle projektarealer ejes af Torben Fejer Nielsen og Simon Brøndgaard Madsen.

Alle projektarealer ejes af Torben Fejer Nielsen og Simon Brøndgaard Madsen. Teknik & Miljø Natur og Vand Prinsens Allé 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Viborg Kommune Att.: Natur og Vand Prinsens Allé 5 8800 Viborg roc@viborg.dk viborg.dk Ansøgning om myndighedsgodkendelse af vandløbsrestaurering

Læs mere

NOTAT TIL ÅRHUS AMT. Fiskemonitering i Stilling-Solbjerg Sø 2006

NOTAT TIL ÅRHUS AMT. Fiskemonitering i Stilling-Solbjerg Sø 2006 NOTAT TIL ÅRHUS AMT Fiskemonitering i Stilling-Solbjerg Sø 26 Å R H U S A M T Fiskemonitering i Stilling-Solbjerg Sø 26 UDARBEJDET FOR Århus Amt Natur og Miljø Lyseng Alle 1 Tlf. 89 44 66 66 Rekvirent:

Læs mere

Opgangen af laks i Skjern Å 2011

Opgangen af laks i Skjern Å 2011 Opgangen af laks i Skjern Å 2011 Niels Jepsen & Anders Koed, DTU Aqua Resume Opgangen af laks i Skjern Å blev i 2011 estimeret til 4176 laks. Sidste undersøgelse i 2008 viste en opgang på 3099 laks. Indledning

Læs mere

D. 29.01.2007 Klub 60 + arrangement med Karsten Wandal! Emne: Vejle Ådal Projektet.

D. 29.01.2007 Klub 60 + arrangement med Karsten Wandal! Emne: Vejle Ådal Projektet. D. 29.01.2007 Klub 60 + arrangement med Karsten Wandal! Emne: Vejle Ådal Projektet. Et naturforvaltningsprojekt, i samarbejde mellem Skov og Naturstyrelsen og Ny Vejle kommune, omfattende 20-25 delprojekter.

Læs mere

Karup Å ved Karup Kirke

Karup Å ved Karup Kirke Karup Å ved Karup Kirke Fiskearter: havørred, bækørred, regnbueørred. Fisketid: fra 1. marts til og med 31. oktober. Fiskeret: Lystfiskerforeningen af 1926. Der må fiskes på den nordøstlige side af Karup

Læs mere

Danske Fisk. Bars. Bruskhoved

Danske Fisk. Bars. Bruskhoved Bars Barsen har sin hovedudbredelse i Middelhavet, men den fanges undertiden i Nordsøen. Rovfisk, der ofte færdes i stimer. Føden består mest af andre fisk. Den kan opnå en størrelse på 75 cm. Bruskhoved

Læs mere

Biodiversitetsprojekt. Genskabt og øget våd natur i Silkeborg Sønderskov

Biodiversitetsprojekt. Genskabt og øget våd natur i Silkeborg Sønderskov Biodiversitetsprojekt. Genskabt og øget våd natur i Silkeborg Sønderskov Formål Formålet med projektet er med små midler at øge den del af biodiversiteten, der er knyttet til små vandhuller, lysninger

Læs mere

Hvorfor er brakvandet så vigtigt?

Hvorfor er brakvandet så vigtigt? Hvorfor er brakvandet så vigtigt? Hvad er problemet?! Bestandene kan blive slået ud i situationer med stor indtrængen af saltvand! De er udsatte for overfiskeri af garn og ruseredskaber! Anden predation

Læs mere

Projektbeskrivelse Projektet er ændret på følgende punkter siden første udkast pr. 20-04- 2015:

Projektbeskrivelse Projektet er ændret på følgende punkter siden første udkast pr. 20-04- 2015: Kvitbæk Vandløbsrestaurering Postadresse: Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Projektbeskrivelse Projektet er ændret på følgende punkter siden første udkast pr. 20-04-

Læs mere

Badevandsprofil Bøgebjerg

Badevandsprofil Bøgebjerg Badevandsprofil Bøgebjerg Figur 1: Badestedets placering med billeder taget på badestedet i september 2010. Fysiske forhold Vest for det primære badeområde afgrænses stranden ved badebroen. Herefter præges

Læs mere

Bilag 1/26 Bilag 1 2 1 2/26 Bilag 2 3/26 Bilag 3 4/26 5/26 6/26 7/26 Bilag 4 8/26 Bilag 5 9/26 Bilag 6 10/26 Bilag 7 11/26 Bilag 8 12/26 Bilag 9 13/26 Bilag 10 14/26 Bilag 11 15/26 Bilag 12 Id. nr. Naturtype

Læs mere

Plan for fiskepleje i Gudenå, delområde 3

Plan for fiskepleje i Gudenå, delområde 3 Plan for fiskepleje i Gudenå, delområde 3 Distrikt 15, vandsystem 06 Plan nr. 15-2011 Af Hans-Jørn Aggerholm Christensen og Jørgen Skole Mikkelsen Indholdsfortegnelse: Plan for Fiskepleje i Gudenåen del

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til oprensning af sø

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til oprensning af sø Kim Rask Hansen Engmosevej 4A 7200 Grindsted Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til oprensning af sø Du har ansøgt om dispensation til at oprense en ca. 1531 m² stor beskyttet sø beliggende på matrikel

Læs mere

Skånsom vedligeholdelse. en genvej til bedre, små vandløb

Skånsom vedligeholdelse. en genvej til bedre, små vandløb Skånsom vedligeholdelse en genvej til bedre, små vandløb Servicedeklaration Skånsom vedligeholdelse en genvej til bedre, små vandløb Indhold: Bækken kan selv...side 4 Strømrenden nøglen til et godt vandløb...side

Læs mere

Den vestjyske laks i markant fremgang

Den vestjyske laks i markant fremgang i markant fremgang Den oprindelige ægte danske laksebestand findes stadigvæk og er i fremgang. Artiklen beskriver det store genopretningsarbejde som er og har været gennemført af kommuner og amter i Skjern

Læs mere

RESTAURERINGSPROJEKT 2005 Skovsø-Gudum Å, Vestermose Å og Maglemose Å

RESTAURERINGSPROJEKT 2005 Skovsø-Gudum Å, Vestermose Å og Maglemose Å RESTAURERINGSPROJEKT 2005 Skovsø-Gudum Å, Vestermose Å og Maglemose Å Fokus på fysiske forhold Restaurering 2003 Restaurering 2004 Restaurering 2005 Skovsø-Gudum Å Slagelse Kommune har sat fokus på vandløbenes

Læs mere

Overvågning af padder Randers kommune 2009

Overvågning af padder Randers kommune 2009 Overvågning af padder Randers kommune 2009 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder, Randers kommune, 2009 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers

Læs mere

Høring af reguleringsprojekt af Sunds Nørreå ved Nr. Aagaard Dambrug

Høring af reguleringsprojekt af Sunds Nørreå ved Nr. Aagaard Dambrug TEKNIK OG MILJØ Se liste Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8084 mynwp@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 06.02.03-P20-10-15 Høring af reguleringsprojekt

Læs mere

REGULATIV FOR LEMMING Å SYSTEMET

REGULATIV FOR LEMMING Å SYSTEMET REGULATIV FOR LEMMING Å SYSTEMET FORORD Dette regulativ danner retsgrundlag for administration af Lemming å systemet, der omfatter: Lemming å ( nr. 25 ) Skægkær bæk ( nr. 29 ) Sinding bæk ( nr. 28 ) Sejling

Læs mere

Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt

Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt Notat - Vurdering af den socioøkonomiske værdi af havørred- og laksefiskeriet i Gudenåen under forudsætning af gennemførelse af Model 4 C og Model 7, Miljøministeriet

Læs mere

Agenda. Hvem er vi, og hvorfor er vi her sammen Vores syn på sagen/situationen Nogle af myterne Tange Sø lige nu En løsning til fremtiden

Agenda. Hvem er vi, og hvorfor er vi her sammen Vores syn på sagen/situationen Nogle af myterne Tange Sø lige nu En løsning til fremtiden Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 269 Offentligt Agenda Hvem er vi, og hvorfor er vi her sammen Vores syn på sagen/situationen Nogle af myterne Tange Sø lige nu En løsning til fremtiden Hvem og hvorfor

Læs mere

Projektet er samtidig sendt til udtalelse hos berørte myndigheder og klageberettigede

Projektet er samtidig sendt til udtalelse hos berørte myndigheder og klageberettigede TEKNIK OG MILJØ Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8087 ngodl@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 06.02.03-G01-1-13 Offentlig høring vandløbsrestaurering i

Læs mere

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. GENNEMFØRTE INDSATSER... 4 2.1 Nedbrydning af opstemning og oprensning af sand... 4 2.2 Lukning af omløbsstryg

Læs mere

Den vedlagte projektbeskrivelse med kort viser området på Gørløse Å, hvor der udlægges gydebanker og sten samt hvor der graves bundmateriale væk.

Den vedlagte projektbeskrivelse med kort viser området på Gørløse Å, hvor der udlægges gydebanker og sten samt hvor der graves bundmateriale væk. Hillerød Kommune Trollesmindealle 27 3400 Hillerød By og Miljø Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Tlf. 7232 2143 Fax 7232 3213 lbso@hillerod.dk Sag 219-2015-28906 03. november 2015 Restaureringstilladelse

Læs mere

Detailprojekt Vandplanprojekt Skrævad Bæk og Nordentoft Bæk

Detailprojekt Vandplanprojekt Skrævad Bæk og Nordentoft Bæk Detailprojekt Vandplanprojekt Skrævad Bæk og Nordentoft Bæk Ref. 680. Statens kommentarer: Restaurering. Strækningen er på 732 m Tilstødende arealer er naturbeskyttet. Da denne strækning løber gennem en

Læs mere

Plejeplan for markfirben Isterødvej ved Helsingevej

Plejeplan for markfirben Isterødvej ved Helsingevej Plejeplan for markfirben Isterødvej ved Helsingevej Markfirben-han Foto: Peer Ravn Naturteamet, By og Miljø Hillerød Kommune, 2014 Plejeplan udformet af Amphi-Consult v. Peer Ravn Formål: Formålet med

Læs mere

Nedlæggelse af dambrug i Himmerlandske vandløb

Nedlæggelse af dambrug i Himmerlandske vandløb Nedlæggelse af dambrug i Himmerlandske vandløb Skov- og Naturstyrelsens projekter særligt i Villestrup Fokus på retablering af de oprindelige passage-, bund- og faldforhold samt naturlig ådalstopografi

Læs mere

FÆLLESREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB I ÅRHUS KOMMUNE

FÆLLESREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB I ÅRHUS KOMMUNE FÆLLESREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB I ÅRHUS KOMMUNE ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Stadsingeniørens Kontor September 1994 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. VEDLIGEHOLDELSESBESTEMMELSER 1.1 Udførelse og omkostninger

Læs mere

Karup Å ved Karup Kirke

Karup Å ved Karup Kirke 2014 Karup Å ved Karup Kirke Fiskearter: havørred, bækørred, regnbueørred. Fisketid: fra 1. marts til og med 31. oktober. Fiskeret: Lystfiskerforeningen af 1926. Der må fiskes på den nordøstlige side af

Læs mere

Rena regnes som en af de mest attraktive ørredog. kunstig indsø, som foruden ørred, stalling og helt også rummer en bestand af bl.a. gedde og aborre.

Rena regnes som en af de mest attraktive ørredog. kunstig indsø, som foruden ørred, stalling og helt også rummer en bestand af bl.a. gedde og aborre. Rena regnes som en af de mest attraktive ørredog stallingelve i Norge. Landskabet medfører, at elvens løb er varieret således, at længere langsomtflydende partier snart afløses af hurtigstrømmende strækninger.

Læs mere

60.000 kr. 17 og 18 september. Billetsalg: Deltagerbeviset gælder som et gavekort på 150,- kr til Grejbiksen. Præmier for over

60.000 kr. 17 og 18 september. Billetsalg: Deltagerbeviset gælder som et gavekort på 150,- kr til Grejbiksen. Præmier for over 17 og 18 september Konkurrencestart fredag kl. 16 00 Indvejning på Langå Stadion slutter lørdag kl. 16 0 0 Præmieoverrækkelse fra kl. 16 1 5 Grill-menu i teltet ved indvejning fredag kl. 20-23 Billetsalg:

Læs mere

Markfirben, Lacerta agilis Rapport for 2014 ved Næsby Strand

Markfirben, Lacerta agilis Rapport for 2014 ved Næsby Strand Teknik og Miljø Markfirben, Lacerta agilis Rapport for 2014 ved Næsby Strand Monitering af markfirben ved Næsby Strand i forbindelse med konsekvensvurdering af evt. etablering af dige Forsidefoto af Markfirben

Læs mere

Naturkvalitetsplan 2005

Naturkvalitetsplan 2005 Naturkvalitetsplan 2005 Prioritering af spærringer ARHUS AMT O NaturogMiljø 1 Prioritering af spærringer Prioritering af spærringer og områder I Regionplan for Århus Amt 2005 er de væsentligste spredningskorridorer

Læs mere

Rapport for hovedvandoplandet: 2.4 Køge Bugt

Rapport for hovedvandoplandet: 2.4 Køge Bugt Side 1 af 5 Forslag til indsatsprogram 2015-2021 Rapport for hovedvandoplandet: 2.4 Køge Bugt 02-07-2014 Samlet økonomisk opgørelse af valgte virkemidler for hele hovedvandopland 2.4 Køge Bugt : 2.4 Genslyngning

Læs mere

Sjællandske Sports og Lystfiskerforeningers Samarbejdsudvalg. SU s. Facilitetsfolder. www.fiskeren.dk. Februar 2012-1. Årgang

Sjællandske Sports og Lystfiskerforeningers Samarbejdsudvalg. SU s. Facilitetsfolder. www.fiskeren.dk. Februar 2012-1. Årgang Sjællandske Sports og Lystfiskerforeningers Samarbejdsudvalg SU s Facilitetsfolder www.fiskeren.dk Februar 2012-1. Årgang Facilitetsfolderen udgives af SU Sjællandske Sports og Lystfiskerforeningers Samarbejdsuvalg

Læs mere

PROJEKT FORBEDRET FISKEPASSAGE I GUDENÅEN VED TANGE. Rapport til Gudenaacentralen. Laksen tilbage i Gudenåen

PROJEKT FORBEDRET FISKEPASSAGE I GUDENÅEN VED TANGE. Rapport til Gudenaacentralen. Laksen tilbage i Gudenåen PROJEKT FORBEDRET FISKEPASSAGE I GUDENÅEN VED TANGE Rapport til Gudenaacentralen Laksen tilbage i Gudenåen GUDENAACENTRALEN Laksen tilbage i Gudenåen RAPPORT UDARBEJDET FOR Gudenaacentralen Bjerringbrovej

Læs mere

Fiskebestanden i Birkerød Sø, august 2013

Fiskebestanden i Birkerød Sø, august 2013 Fiskebestanden i Birkerød Sø, august 213 Fra d. 2. til 21. august 213 udførte Rudersdal Kommune en undersøgelse af fiskebestanden i Birkerød Sø. Dette notat beskriver metoder og resultater fra undersøgelsen.

Læs mere

Vandløbsrestaurering i Elbæk (AAR 58 955)

Vandløbsrestaurering i Elbæk (AAR 58 955) Vandløbsrestaurering i Elbæk (AAR 58 955) Forundersøgelse inkl. detailprojekt Projektet er finansieret af Den Europæiske Union og Miljø- og Fødevareministeriet: 1 Vandløbsrestaurering i Elbæk (AAR 58 955)

Læs mere

Laksen i Danmark Udvikling og strategi for genopbygning af danske laksebestande!

Laksen i Danmark Udvikling og strategi for genopbygning af danske laksebestande! Laksen i Danmark Udvikling og strategi for genopbygning af danske laksebestande! Søren Larsen, Danmarks Center for Vildlaks, (Arbejde) Skjern Å Sammenslutningen og Dansk Laksefond, (Fritid) Laksefangster!

Læs mere