Regional analgesi i mundhulen hos hund og kat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regional analgesi i mundhulen hos hund og kat"

Transkript

1 Regional analgesi i mundhulen hos hund og kat Del 2: Et systematisk review DYRLÆGE KATHRINE HØJTE HASTRUP SVENDSEN 1, TLÆGE, PH.D.-STUDERENDE MORTEN DAHL 2, DYRLÆGE, PH.D. HANNE ELLEN KORTEGAARD 1, DYRLÆGE, PH.D. HELLE HARDING POULSEN 1 OG PROFESSOR MSO KIRURGI, DYRLÆGE, PH.D. THOMAS ERIKSEN 1 1 UNIVERSITETSHOSPITALET FOR FAMILIEDYR, INSTITUT FOR KLINISK VETERINÆR- OG HUSDYRVIDENSKAB, DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET, KØBENHAVNS UNIVERSITET 2 KLINISK BIOKEMISK AFSNIT OG FORSKNINGSCENTER FOR ALDRING OG OSTEOPOROSE, DIAGNOSTISK OG MEDICINSK AFDELING, GLOSTRUP UNIVERSITETSHOSPITAL/DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET, KØBENHAVNS UNIVERSITET Dette er den anden af to artikler om regional analgesi i mundhulen hos hund og kat. Denne del er en systematisk litteraturoversigt med henblik på at vurdere evidensgrundlaget inden for området. Del 1 blev bragt i DVT nr. 13/2014 Evidensvurdering, herunder tildeling af evidensniveau, er en vurdering af studiers videnskabelige kvalitet. Evidenshierarkiet kan illustreres som en pyramide (figur 1), hvor evidensstyrken stiger, når man bevæger sig opad i pyramiden. Evidenspyramiden illustrerer også, at mængden af videnskabelig litteratur med høj evidens er langt mindre end mængden af litteratur med lav evidens. På toppen af pyramiden findes systematiske reviews, som er en del af den videnskabelige litteratur med højest evidens. Fælles for alle niveauer inklusiv systematiske reviews er, at evidensbedømmelsen baseres på vurderingen af bias-risici i studierne. Litteratur med lav evidens har ikke nødvendigvis ukorrekte resultater, men er forbundet med højere bias-risici 1,2. Den tekniske anlæggelse af dentale nerveblokader (infraorbitalis-, maxillaris-, mentalis- og alveolaris inferior blok) hos hund og kat, er velbeskrevet 3. Regional analgesi benyttes helt rutinemæssigt i forbindelse med tandbehandlinger hos mennesker. Lokal analgesi som supplement ved andre kirurgiske indgreb under universel anæstesi har vist tydelig effekt i eksperimentelle studier 4, og der er empirisk evidens, der også tyder på effekt ved klinisk brug af regional analgesi i mundhulen hos hund og kat 5,6,7. Denne litteraturoversigt er bygget op som et systematisk review baseret på Cochrane s guidelines for udarbejdelse af et systematisk review 8. Formålet er at vurdere, om regional analgesi, i form af de fire ovennævnte dentale nerveblokader, har supplerende analgetisk effekt ved tandbehandlinger under universel anæstesi. 36 DVT

2 illustrerer også, at mængden af videnskabelig litteratur med høj evidens er langt mindre end mængden af litterat evidens. På toppen af pyramiden findes systematiske reviews, som er en del af den videnskabelige litteratur med Fælles for alle niveauer inklusiv systematiske reviews er, at evidensbedømmelsen baseres på vurderingen af bias- Litteratur med lav evidens har ikke nødvendigvis ukorrekte resultater, men er forbundet med højere bias- risici 1,2. Figur 1. Evidenspyramide. Når man bevæger sig opad i pyramiden, stiger den kliniske relevans og evidensniveau 1,2. SORT: Strength of Recommendation Taxonomy, Selektionsproces Søgeresultaterne blev først titelscreenet, hvormed publikationer uden for emnet blev frasorteret. Enhver titel med tvivl om relevans blev ikke ekskluderet, men inddraget for yderligere abstrakt-screening. Der blev foretaget abstrakt- eller fuldtekstlæsning på de udvalgte publikationer, for til sidst kun at inkludere publikationer inden for egnethedskriterierne (tabel 2). Ud over lit- Metoder teratursøgninger i ovennævnte databaser tion Taxonomy) 1. SORT arbejder med tre Figur 1. Evidenspyramide. Når man bevæger sig opad i pyramiden, stiger den kliniske relevans og evidensniveau 1,2 Søgestrategi blev referencelisterne til de inkluderede evidensniveauer for individuelle studier of Recommendation Taxonomy, I løbet af november 2014 (sidste gang d. publikationer screenet for supplerende (niveau 1-3). Rekommandationer eller kliniske retningslinjer inddeles i SORT i tre 10. november 2014) blev der udført elektroniske litteratursøgninger i følgende Med henblik på at minimere bias blev niveauer (A-C) afhængigt af evidensstyr- May: Slet/skær relevante figurteksten studier. væk i figuren databaser: Pubmed, AGRICOLA, AGRIS, Den tekniske ekspertvurderinger, anlæggelse af oversigtsartikler dentale nerveblokader og (infraorbitalis-, ken af de studier, maxillaris-, rekommandationerne mentalis- og alveolaris er inferior blok BIOSIS Previews, CAB Abstracts, Food er velbeskrevet kasuistikker 3. Regional ekskluderet. analgesi Studier benyttes med helt andre rutinemæssigt baseret på i forbindelse (tabel 3). Jo med højere tandbehandlinger grad af hos mennesk Science and Technology Abstracts, Inspec som supplement forsøgsmæssige ved andre interventioner kirurgiske indgreb end de fire under generel evidensniveau anæstesi og har ensartethed vist tydelig effekt (konsi-stens), der er på tværs af studierne, jo eksperimentelle stu empirisk evidens, der også tyder på effekt ved klinisk brug af regional analgesi i mundhulen hos hund og kat 5,6,7. Archive Science Abstracts, International udvalgte nerveblokader (infraorbitalis-, Pharmaceutical, MEDLINE, Zoological maxillaris-, mentalis- og alveolaris inferior højere styrke vil rekommandationen Denne litteraturoversigt er bygget op som et systematisk review baseret på Cochrane's guidelines for udarbejdels Record og Embase. Kun studier publiceret systematisk blok), review som fx 8. periodontale ligament-injektioner, blev ligeledes ekskluderet. have 1. på engelsk blev inkluderet. Tabel 1 viser de anvendte søgetermer og kombinationerne af disse. effekt ved Vurdering tandbehandlinger af bias-risici under generel anæstesi. Formålet er at vurdere, om regional analgesi, i form af Dataekstraktion de fire ovennævnte dentale nerveblokader, har supplerend Vurdering af bias-risici for de randomiserede kliniske studier blev udført i henhold til Cochrane s guidelines 8, mens vurderingen for de ikke-randomiserede studier blev udført i henhold til MINORS metodologiske indeks for non-randomiserede studier 9. Rekommandationsklassifikation De inkluderede studier, inklusiv deskriptive studier, fik tildelt evidensniveau i henhold til SORT (Strength of Recommenda- Der blev foretaget dataekstraktion fra hvert af de inkluderede studier. Følgende data blev ekstraheret: Studiedesign, studiepopulation (dyreart, størrelse), universel anæstesi (med eller uden en analgetisk præmedicinering), dentale nerveblokader (valg af farmaka, valg af nerveblokade kun infraorbitalis-, maxillaris-, mentalis- eller alveolaris inferior blok blev medtaget) og effektmål (analgetisk effekt vurderet ud fra klinisk effekt og anæstesibesparende effekt). > Tabel 1. De anvendte søgetermer blev kombinerede, så minimum et ord fra hver linje blev inkluderet. Dog* OR Cat* *Mepivacain* OR *Lidocain* OR Xylocain* OR *Bupivacain* OR *Procain* OR Articain* OR Carticain* Nerve block* OR Local an?sthe* OR Regional an?ia* Dental* OR Dentistry* OR Dentition* OR Mandib* OR Maxil* OR Oral* OR Tooth* OR Teeth* Tabel 2. Egnethedskriterier. Studiedesign Testpopulation Intervention Effektmål Systematiske reviews, randomiserede kontrollerede studier, kohorte studier, case-kontrol studier og case-serier Hunde eller katte Dentale nerveblokader: Maxillaris, infraorbitalis, alveolaris inferior eller mentalis Analgetisk effekt: Klinisk effekt og anæstesibesparende effekt DVT

3 Resultater Søgeresultater På baggrund af søgestrategien blev seks studier inkluderet i denne litteraturoversigt 10,11,12,13,14,15. Selektionsprocessen i forbindelse med udvælgelse af studier er skitseret i figur 2, mens karakteristika for de inkluderede studier er sammenfattet i tabel 4. Evidensbedømmelse og dataekstraktion På baggrund af studiedesign og bias-risici blev to af de inkluderede studier 10,11 Rekommandationsklassifikation A Definition Figur 2. Flowdiagram over søgestrategien. bedømt til SORT-evidensniveau 2, mens de fire andre studier 12,13,14,15 blev bedømt til SORT-evidensniveau 3. Sammenligning af de ekstraherede resultater fra studierne fremgår af tabel 5. Diskussion I de analyserede studier blev der påvist mange bias-risici og lav evidensstyrke. Optimalt set burde alle studierne være randomiserede og dobbeltblindede (fx skulle kontrolgrupper have fået lagt dentale nerveblokader med injektion af NaCl). Tabel 3. Rekommandationsklassifikation ud fra SORT (Strenghts of Recommendation Taxonomy) 1. B C Rekommandation baseret på god konsistens mellem studier og patientorienteret evidens af god kvalitet (dvs. SORT-evidensniveau 1). Rekommandation baseret på inkonsistens mellem studier eller patientorienteret evidens af begrænset kvalitet (dvs. SORT-evidensniveau 2). Rekommandation baseret på bl.a. sygdomsorienteret evidens, ekspertvurderinger og case-serier (dvs. SORT-evidensniveau 3). Studierne burde derudover være mere ensartede (konsistente) og med velbeskrevne sammenlignelige data, for at analyser på tværs af studierne kunne blive udført. På baggrund af dette systematiske review kan man højest komme med en B-rekommandation. Man skal være bevidst om, at en B-rekommandation er baseret på inkonsistent evidens eller patientbaseret evidens af begrænset kvalitet (jævnfør tabel 3) 1. Dvs. at de anbefalinger, der kan udarbejdes for regional analgesi i mundhulen hos hund og kat, ikke er baseret på objektiv stærk ensartet evidens, men på ekspertvurderinger og inkonsistente studier 3. I takt med at der kommer bedre studier inden for området, bør anbefalingerne blive justeret. Klinisk effekt I alt blev fem studier fundet egnet til at vurdere en mulig klinisk analgetisk effekt af regional analgesi hos hunde og katte. Der blev brugt forskellige parametre til bedømmelse af effektmål såsom ikkevaliderede smertescoringsprotokoller og muskelbevægelser. Gross et al 12,14 anvendte i sine to studier REMP (Refleksmedieret muskelaktionspotentiale) som en parameter for nociception. Desværre er ikke alle resultater publiceret og heller ingen statiske undersøgelser, hvilket er forbundet med store bias-risici. At der ikke blev registreret smerte efter 10 minutter for fire ud af otte katte, og at der sås delvis desensibilisering for de resterende fire katte, tyder på en analgetisk effekt af de dentale nerveblokader. Måske kan en del af den manglende effekt tilskrives valg af lokalanalgetika (chloroprokain, som er meget korttidsvirkende). Chloroprokain er ikke det samme farmakum som prokain sidstnævnte er på nuværende tidspunkt det eneste lokalbedøvende middel, der er godkendt til dyr i Danmark. Snyder et Snyder 15 kritiserer REMP som parameter for nociception, da de finder det tvivlsomt, at der er tale om blokeret smertesensibilisering frem for blokeret motorrespons. Derudover vurderer de, at patientens anæstesiniveau er afgørende for, om REMP kan komme til udtryk. Krug et al 13 kunne ikke påvise en god analgetisk effekt, ligesom resultaterne fra 38 DVT Tabel 1. De anvendte søgetermer blev kombineret, så minimum et ord fra hver linje blev inkluderet.

4 Tabel 4. Karakteristika for de inkluderede studier (HR: Hjertefrekvens, MAC: Minimum alveolære koncentration, REMP: Refleksmedieret muskelaktionspotentiale, RR: Respirationsfrekvens, SAP: Systolisk arterielt blodtryk, UMPS: University of Melbourne Pain Score, VAS: Visual analog pain scale). Artikel Studiedesign + testpopulation Universel anæstesi Nerveblokader + analgetika Analgetisk effektmål Rauwser 10 Aguiar 11 Gross 12 Krug 13 Gross 14 Snyder 15 Prospektivt randomiseret dobbeltblindet klinisk studie. 45 hunde (15 hunde i hver testgruppe) Prospektivt randomiseret klinisk studie. 29 katte (15 test, 14 kontrol) Prospektivt klinisk studie. 9 hunde (6 test, 3 kontrol) 7 hunde (egenkontrol). 8 katte (egenkontrol). 8 hunde (egenkontrol). Medetomidin + propofol + isofluran. Buprenorfin + medetomidin + acepromazin + alfaxalon + isofluran. Halothan. Butorphanol + acetylpromazin + propofol + isofluran. Halothan. Propofol + isofluran. Maxillaris / alveolaris inferior. Bupivakain. Maxillaris / alveolaris inferior. Lidokain og bupivakain. Infraorbitalis / mentalis. Cloroprokain. Mentalis. Bupivakain. Infraorbitalis / alveolaris inferior. Cloroprokain. Infraorbitalis. Mepivakain. VAS, UMPS, plasmaglukose og serumkortisol. Smertescore, HR, SAP og RR. Fordamperindstillinger. REMP. Bevægelse, HR og RR. REMP. - MAC. Tabel 5. Dentale nerveblokaders effekt i de inkluderede studier (HR: Hjertefrekvens, MAC: Minimum alveolære koncentration, REMP: Refleksmedieret muskelaktionspotentiale, RR: Respirationsfrekvens, SAP: Systolisk arterielt blodtryk, UMPS: University of Melbourne Pain Score, VAS: Visual analog pain scale). Artikel Analgetisk effektmål Resultater Rauser 10 Aguiar 11 Gross 12 Krug 13 Gross 14 Snyder 15 - Smertescoring vha. VAS, UMPS samt stressmarkørerne plasmaglukose og serumkortisol. - Smertescore, HR, SAP og RR. - Fordamperindstillinger. - REMP (bortfald samtidig med smertestimuli, tilskrives analgetisk effekt). - Bevægelse eller stigning i hhv. HR og RR > 20 %, tilskrives manglende desensibilisering. - REMP (bortfald samtidig med smertestimuli, tilskrives analgetisk effekt). - MAC. Signifikant stigning i VAS, ingen signifikant stigning i UMPS, plasmaglukose eller serumkortisol efter periodontal behandling. Fald i HR (p<0,0001), SAP (p=0,02) og smertescoring hhv. 2 timer (p=0,009) og 4 timer (p=0,006) efter tandekstraktioner, med signifikante forskelle til kontrolgruppen. Relativ reduktion i isoflurans fordamperindstilling på 0,02 % (p=0,023), signifikant forskelligt fra kontrolgruppen. Efter 10 min: Bortfald af REMP ved smertestimuli af alle tænder hos 5/6 hunde, nedsat REMP ved M1 hos 1/6 hunde. Efter 90 min: Generhvervelse af REMP hos 4/6 hunde. Efter 1 døgn: Generhvervelse af REMP for 1/6 hunde. Efter 4 døgn: Generhvervelse af REMP for 1/6 hunde. Ikke alle resultater er publiceret. Mukokutane overgang: Ingen desensibilisering hos 6/7 hunde. Desensibilisering ved hjørnetanden hos 1/7 hunde. Mukogingivale overgang: Desensibilisering hos op til 4/7 hunde afhængigt af området, der blev påført stimulus. Kuldestimulering af tænder: Desensibilisering hos op til 7/7 hunde afhængigt af området desensibilisering hos alle syv hunde var ved tredje præmolar. Efter 10 min: Bortfald af REMP for 4/8 katte. De resterende fire katte havde ved hver måling tilstedeværende REMP ved underkæbens første molar, og tre af dem ved underkæbens hjørnetand. Efter 90 min: Generhvervelse af REMP for 7/8 katte. Efter 120 min: Generhvervelse af REMP for den sidste kat. Ikke alle resultater er publiceret. Isoflurans kontrol-mac: 1,12±0,13 %. Isoflurans test-mac: 0,86±0,11 %. Dvs. en reduktion på 23 % (p=0,001). Gross et al 14 heller ikke var overbevisende. Disse to studier undersøgte begge mentalis blok hos hunde og volumenets fordeling blev endda verificeret ved røntgenoptagelser. På den baggrund er alveolaris inferior blok muligvis en mere lovende teknik til analgesi af underkæbens tænder. De inkluderede studier er generelt mangelfulde i forhold til at publicere alle deres resultater. Aguiar et al 11 har store variatio- > FOTOS COLOURBOX DVT

5 ner i resultaterne, og der er både udført maxillaris- og alveolaris inferior blok, uden at det er muligt at skelne mellem den analgetiske effekt i hhv. over- og underkæbe. Rauser et al 10 påviste god analgetisk effekt, men der blev kun påført lette smertestimuli (mild periodontal behandling). Studiet havde til formål at teste den analgetiske effekt af dentale nerveblokader sammenlignet med systemisk behandling med hhv. NSAID og opioid. Som oftest vil dentale nerveblokader blive anvendt ved smertevoldende procedurer såsom tandekstraktioner og ofte sammen med systemisk analgesi, hvorfor sammenligningsgrundlaget hellere skulle have været en kontrolgruppe, der fik saltvandsinjektioner ved samme teknik som de dentale nerveblokader. Anæstesibesparende effekt To ud af de seks inkluderede studier fandt begge en anæstesibesparende effekt af regional analgesi i mundhulen hos hhv. hunde 15 og katte 11. Ud over artsforskellen mellem studiernes testpopulation var der også stor forskel i resten af studiernes design (jævnfør tabel 4), hvorfor resultaterne kun kan sammenlignes i et begrænset omfang. Da præmedicinering potenserer anæstetika og derved reducerer MAC, burde præmedicinering af patienterne indgå som variabel i studierne. Hundene i studiet af Snyder et Snyder 15 var ikke præmedicineret, hvilket muligvis kunne have betydning for resultaterne. Da alle resultater fra Aguiar et al 11 ikke er publiceret, kan den procentvise reduktion i isoflurans fordamperindstilling ikke udledes. Den procentvise reduktion er væsentlig ud fra den betragtning, at en reduktion større end 20 % findes klinisk relevant 15. Snyder et Snyder 15 havde store bevægelser som parameter for nociception og tillod stigninger i hhv. HR og MAP i forbindelse med sænkning af isofluran-niveauet under studiet. Aguiar et al 11 kunne derimod både påvise signifikant sænkning af isoflurans gasprocent samt fald i HR og SAP, hvilket kunne tyde på bedre analgetisk effekt. Effektmålet, som er baseret på fordamperindstilling, er dog et meget mere usikkert effektmål end MAC, hvorfor resultaterne ikke kan sammenlignes. Grundlag for klinisk retningslinje Der var relativ stor ensartethed i artiklernes vurdering til fordel for målbar analgesi efter ledningsblok, men stor uensartethed mellem studierne mht. design og bias-risici. Derfor bør eventuelle kliniske retningslinjer (rekommandationer) udarbejdes på dette B-grundlag jævnfør tabel 3. Dette skyldes det begrænsede antal af standardiserede kliniske studier, heterogeneciteten mellem studierne og de bias-risici, der er forbundet med studierne. Der er behov for standardiserede, randomiserede, dobbeltblindede studier til at undersøge effekten af regional analgesi i mundhulen hos hund og kat nærmere. Konklusion Regional analgesi hos hund og kat har muligvis en supplerende analgetisk effekt i forbindelse med generel anæstesi. Litteratur 1. Ebell, M.H., Siwek, J., Weiss, B.D., Woolf, S.H., Susman, J., Ewigman, B. & Bowman, M. (2004): Strength of Recommendation Taxonomy (SORT): A Patient-Centered Approach to Grading Evidence in the Medical Literature. American Family Physician, Vol. 69, no. 3, pp Pandis, N. (2011): The evidence pyramid and introduction to randomized controlled trials. American Journal of Orthodontics & Dentofacial Orthopedics, Vol. 140, no. 3, pp Svendsen, K.H.H., Poulsen, H.H., Dahl, M. & Eriksen, T. (2014): Regional analgesi i mundhulen hos hund og kat. Del 1: Beskrivelse af teknikker til anlæggelse af nerveblokader i mundhulen. Dansk Veterinærtidsskrift, no. 13, pp Moldal, E.R., Eriksen, T., Kirpensteijn, J., Nødtvedt, A., Kristensen, A.T., Sparta, F.M. & Haga, H.A. (2013): Intratesticular and subcutaneous lidocaine alters the intraoperative haemodynamic responses and heart rate variability in male cats undergoing castration. Veterinary Anaesthesia and Analgesia, Vol. 40, no. 1, pp Rochette, J. (2005): Regional Anesthesia and Analgesia for Oral and Dental Procedures. Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practises, Vol. 35, pp Lantz, G. (2003): Regional Anesthesia for Dentistry and Oral Surgery. Journal of Veterinary Dentistry, Vol. 20, no. 3, pp Beckman, B. (2013): Anesthesia and Pain Management for Small Animals. Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practises, Vol. 43, pp Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions (www.handbook.cochrane.org) 9. Slim, K., Nini, E., Forester, D., Kwiatkowski, F., Panis, Y. & Chipponi, J. (2003): Methodological index for non-randomized studies (MINORS): Development and validation of a new instrument. ANZ Journal of Surgery, Vol. 73, pp Rauser, P., Janalik, P., Markova, M. & Fichtel, T. (2013): Early analgesia after periodontal treatment in dogs: a comparison of three analgesic protocols. Veterinarni Medicina Vol 58, no. 6, pp Aguiar, J., Chebroux, A., Martinez-Taboada, F. & Leece, E.A. (2014): Analgesic effects of maxillary and inferior alveolar nerve blocks in cats undergoing dental extractions. Journal of Feline Medicine and Surgery, published online 12 May 2014, pp Gross, M.E., Pope, E.R., O Brien, D., Dodam, J.R. & Polkow-Haight, J. (1997): Regional anesthesia of the infraorbital and inferior alveolar nerves during noninvasive tooth pulp stimulation in halothane-anesthetized dogs. Journal of the American Veterinary Medical Association, Vol. 211, no. 11, pp Krug, W. & Losey, J. (2011): Area of desensitization following mental nerve block in dogs. Journal of Veterinary Dentistry, Vol. 28, no. 3, pp Gross, M.E., Pope, E.R., Jarboe J.M., O Brien D.P., Dodam J.R. & Polkow-Haight J. (2000): Regional anesthesia of the infraorbital and inferior alveolar nerves during noninvasive tooth pulp stimulation in halothane-anesthetized cats. American Journal of Veterinary Research, Vol. 61, no. 10, pp Snyder, C.J. & Snyder, L.B.C. (2013): Effect of mepivacaine in an infraorbital nerve block on minimum alveolar concentration of isoflurane in clinically normal anesthetized dogs undergoing a modified form of dental dolorimetry. Journal of the American Veterinary Medical Association, Vol. 242, no. 2, pp DVT

Regional analgesi i mundhulen hos hund og kat

Regional analgesi i mundhulen hos hund og kat Regional analgesi i mundhulen hos hund og kat Del 1: Beskrivelse af teknikker til anlæggelse af nerveblokader i mundhulen DYRLÆGE KATHRINE HØJTE HASTRUP SVENDSEN 1, DYRLÆGE, PH.D. HELLE HARDING POULSEN

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 3: Inkluderede studier De inkluderede studiers evidensniveau og styrke er vurderet udfra det klassiske medicinske evidenshierarki. Publikation Evidensniveau Evidensstyrke Metaanalyse, systematisk

Læs mere

Udarbejdelse af evidensbaserede kliniske retningslinjer

Udarbejdelse af evidensbaserede kliniske retningslinjer Udarbejdelse af evidensbaserede kliniske retningslinjer Den 19. november 2009 Henriette Vind Thaysen Klinisk sygeplejespecialist cand scient. san., ph.d.-studerende Definition Evidensbaseret medicin Samvittighedsfuld,

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 5: Checkliste Andres et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Andres D et al.: Randomized double-blind trial of the effects of humidified compared with

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Sommereksamen Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Sommereksamen Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering Sommereksamen 2016 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Statistik og evidensbaseret medicin Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering 2. semester Eksamensdato: 13-06-2016 Tid:

Læs mere

Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie

Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie Trine A. Horsbøl, cand. cur. Preben Ulrich Pedersen, lektor, phd. Center for Kliniske Retningslinjer Baggrund

Læs mere

Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje?

Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje? Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje? Birgit Villadsen, ledende oversygeplejerske, MPH Marianne Spile, klinisk oversygeplejerske, MKS Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital

Læs mere

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning Der er adgang til JBI EPB databasen fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

Dagens Program. Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats

Dagens Program. Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats Dagens Program Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats Den gode kliniske retningslinje - Gennemgang af afsnittene i en klinisk

Læs mere

Tillæg til studieordningen for bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi

Tillæg til studieordningen for bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi Tillæg til studieordningen for bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi Universitet 2012 1 Tillæg til studieordningen for bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi marts 2012. Modulerne beskrevet i tillægget,

Læs mere

Type og beskrivelse Søgning Kvalitetsvurdering Syntese Analyse. kvaliteten baseret på værkets bidrag til feltet. Kan inkludere kvalitetsvurdering.

Type og beskrivelse Søgning Kvalitetsvurdering Syntese Analyse. kvaliteten baseret på værkets bidrag til feltet. Kan inkludere kvalitetsvurdering. TYPE AF REVIEW KARAKTERISERET EFTER ANVENDT METODE Type og beskrivelse Søgning Kvalitetsvurdering Syntese Analyse Critical review Formålet er at demonstrere, at forfatteren har lavet en omfattende undersøgelse

Læs mere

Dokumentationskonference 6 7 september 2012

Dokumentationskonference 6 7 september 2012 Dokumentationskonference 6 7 september 2012 Tværfaglige kliniske retningslinjer i kommunalt regi Sygeplejerske Klinisk vejleder, S.d. Niels Torp Kastrup Hillerød Kommune Sygeplejerske Klinisk vejleder,

Læs mere

Kliniske retningslinjer en bro mellem teori og praksis

Kliniske retningslinjer en bro mellem teori og praksis Kliniske retningslinjer en bro mellem teori og praksis /Palle Larsen, Center for Kliniske Retningslinjer. Cand. Cur. Ph.d.-studerende, Institut for Folkesundhed, Afdeling for Sygeplejevidenskab, Aarhus

Læs mere

Udarbejdelse af en klinisk retningslinje

Udarbejdelse af en klinisk retningslinje Udarbejdelse af en klinisk retningslinje Maiken Bang Hansen, Cand.scient.san.publ, akademisk medarbejder i DMCG-PAL og CKR Årsmøde i DMCG-PAL 2013 6. marts 2013 Hvad er en klinisk retningslinje Et dokument,

Læs mere

Cochrane Library. o Other Reviews (DARE) (Databasen over resuméer af systematiske oversigtsartikler)

Cochrane Library. o Other Reviews (DARE) (Databasen over resuméer af systematiske oversigtsartikler) Dato: 11. juli 2016 Ref.: Charlotte Qvist, VIA Bibliotekerne Cochrane Library Cochrane-biblioteket indeholder seks databaser, to hoveddatabaser og fire specialdatabaser. De to hoveddatabaser indeholder

Læs mere

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI).

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Kort klinisk retningslinje vedr.: Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Udarbejdet af SAKS (Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi) Forfattere:

Læs mere

Velkommen til. Kliniske Retningslinjer og Professionsuddannelserne.

Velkommen til. Kliniske Retningslinjer og Professionsuddannelserne. Velkommen til Kliniske Retningslinjer og Professionsuddannelserne. Betydning af kliniske retningslinjer for kvaliteten af sundhedsydelser et litteraturstudie Preben Ulrich Pedersen, lektor, phd Trine Allerslev

Læs mere

The Joanna Briggs Institute EBP Database

The Joanna Briggs Institute EBP Database The Joanna Briggs Institute EBP Database JBI blev etableret i 1995 og er et verdensomspændende netværk, som søger at skabe videnskabeligt baserede, standardiserede arbejdsmetoder for sygeplejersker i store

Læs mere

Sommereksamen 2015. Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Sommereksamen 2015. Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering Sommereksamen 2015 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Statistik og evidensbaseret medicin Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering 2. semester Eksamensdato: 16-06-2015 Tid:

Læs mere

5S systemet. Nyttige links. PULL the Evidence strategier. Summaries. Elektronisk lærebøger

5S systemet. Nyttige links. PULL the Evidence strategier. Summaries. Elektronisk lærebøger 5S systemet Nyttige links PULL the Evidence strategier Summaries Elektronisk lærebøger Clinical Evidence evidensbaseret lærebog om terapeutiske interventioner kræver abonnement, men gratis adgang via Statsbiblioteket

Læs mere

Det Nationale Forskningscenter. for Arbejdsmiljø, NFA

Det Nationale Forskningscenter. for Arbejdsmiljø, NFA Hvad virker i ulykkesforebyggelsen Det Nationale Forskningscenter - Review af den internationale videnskabelige litteratur for Arbejdsmiljø, NFA AMFF Årskonference januar 2014, Seniorforsker, PhD. Forebyggelse

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Checklister SfR Tjekliste 1: Systematiske oversigtsartikler og metaanalyser Forfatter, titel: Lee & Fan, Stimulation of the wrist acupuncture point P6 for preventing postoperrative nausea and

Læs mere

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens?

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? Juni 2011 Årgang 4 Nummer 2 Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? af Palle Larsen Ph.d. studerende, Britta Hørdam Ph.d., Projektleder, Steen Boesby,

Læs mere

Metode i klinisk retningslinje

Metode i klinisk retningslinje Metode i klinisk retningslinje National klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til voksne med funktionsevnenedsættelse som følge af erhvervet hjerneskade Karin Spangsberg Kristensen, fysioterapeut.

Læs mere

Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje?

Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje? Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje? Maiken Bang Hansen, Cand.scient.san.publ, akademisk medarbejder i DMCG-PAL og CKR Opstartsmøde for kliniske retningslinjer 2013 26. November 2012

Læs mere

Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N.

Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N. Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N. Institute of Public Health University of Southern Denmark hphansen@health.sdu.dk 1 1. Hvordan kan telemedicin og velfærdsteknologi

Læs mere

Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012

Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012 Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012 Professor Hanne Kathrine Krogstrup Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Stofmisbrug Bedre behandling for færre

Læs mere

Søgning i PubMed. Onsdag d. 7. januar Undervisere: Birgit Nørgaard Christensen Maria Østerbye

Søgning i PubMed. Onsdag d. 7. januar Undervisere: Birgit Nørgaard Christensen Maria Østerbye Søgning i PubMed Onsdag d. 7. januar 2015 Undervisere: Birgit Nørgaard Christensen bnc@statsbiblioteket.dk Maria Østerbye maoe@statsbiblioteket.dk Dagens program Søgestrategi PubMed Herunder at skaffe

Læs mere

EN KLINISK RETNINGSLINJE

EN KLINISK RETNINGSLINJE EN KLINISK RETNINGSLINJE Alle nyfødte er i stand til bevidst at opfatte smerte (Bartocci et al: 2006) Som profession vil vi barnet det godt og anvender derfor evidensbaseret viden i de kliniske beslutninger.

Læs mere

Fra forskning til indførelse af ny behandling i driften. (om hvordan vi bruger mini-mtv) Kristian Kidholm, MTV-konsulent, OUH Lektor, SDU

Fra forskning til indførelse af ny behandling i driften. (om hvordan vi bruger mini-mtv) Kristian Kidholm, MTV-konsulent, OUH Lektor, SDU Fra forskning til indførelse af ny behandling i driften. (om hvordan vi bruger mini-mtv) Kristian Kidholm, MTV-konsulent, OUH Lektor, SDU 1 Eksempler på effekter af nye behandlinger i jeres forskningsprojekter:

Læs mere

Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning

Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning Første del: det fokuserede spørgsmål DMCG-PAL, 8. april 2010 Annette de Thurah Sygeplejerske, MPH, ph.d. Århus Universitetshospital

Læs mere

Litteratursøgning. Program

Litteratursøgning. Program Litteratursøgning Janne Lytoft Simonsen, cand.scient., ph.d. Forskningsbibliotekar for Odontologisk Institut Tlf. 8946 2366 janne.lytoft.simonsen@odontologi.au.dk Program 1. Systematiske søgninger i PubMed

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 1 Bilag 1 Tjeklister SfR Checkliste 5: Undersøgelser af diagnostiske tests Forfatter, titel: Arevalo, JJ. Palliative Sedation: Reliability and Validity of Sedation Scale Tidsskrift, år: Journal of

Læs mere

Epidemiologisk design I. Eksperimentelle undersøgelser. Epidemiologisk design II. Randomiserede undersøgelser. Randomisering I.

Epidemiologisk design I. Eksperimentelle undersøgelser. Epidemiologisk design II. Randomiserede undersøgelser. Randomisering I. Eksperimentelle undersøgelser Epidemiologisk design I Observerende undersøgelser beskrivende: Undersøgelsesenheden er populationer regional variation migrationsundersøgelser korrelationsundersøgelser tidsrækker

Læs mere

Evidens for fysisk aktivitet ved psykiske lidelser. Merete Nordentoft Bispebjerg Hospital Psykiatrisk afdeling

Evidens for fysisk aktivitet ved psykiske lidelser. Merete Nordentoft Bispebjerg Hospital Psykiatrisk afdeling Evidens for fysisk aktivitet ved psykiske lidelser Merete Nordentoft Bispebjerg Hospital Psykiatrisk afdeling Fysisk sundhed hos psykisk syge 6 Incidence rate ratio for død blandt psykisk syge mænd sammenlignet

Læs mere

Teknologi og evidensvurdering

Teknologi og evidensvurdering Teknologi og evidensvurdering Onsdag d. 27. april 2011 Susanne Wulff Svendsen, overlæge, ph.d. Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning Formål For patienter med impingement syndrom / rotator

Læs mere

Effectiveness of structured planned discharge support to patients with chronic obstructive pulmonary disease for reducing readmission rates

Effectiveness of structured planned discharge support to patients with chronic obstructive pulmonary disease for reducing readmission rates Effectiveness of structured planned discharge support to patients with chronic obstructive pulmonary disease for reducing readmission rates Karen Bagger Ersgard MKS, Udviklingssygeplejerske, Medicinsk

Læs mere

Artikelskrivning - hvordan får jeg mit manuskript accepteret i et tidsskrift?

Artikelskrivning - hvordan får jeg mit manuskript accepteret i et tidsskrift? Artikelskrivning - hvordan får jeg mit manuskript accepteret i et tidsskrift? Lars S Rasmussen Acta Anaesthesiologica Scandinavica Anæstesi- og operationsklinikken HovedOrtoCentret Rigshospitalet lsr@rh.dk

Læs mere

Undersøgelse af det bedøvede hudområde efter nerveblokade med lokalbedøvelse i hofteområdet

Undersøgelse af det bedøvede hudområde efter nerveblokade med lokalbedøvelse i hofteområdet Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Titel: Regional anaesthesia of the cutaneus nerves of the hip - Undersøgelse af det bedøvede hudområde efter nerveblokade med lokalbedøvelse

Læs mere

Søgeprotokol for Nationale Kliniske Retningslinjer

Søgeprotokol for Nationale Kliniske Retningslinjer Søgeprotokol for Nationale Kliniske Retningslinjer Projekttitel/aspekt NKR for brug af antibiotika ved tandlægebehandling søgning på primærlitteratur Fagkonsulent /projektleder Bjarne Klausen / Christina

Læs mere

Induktion. Vedligehold. Opvågning. Program. Generel anæstesi. Elementer i generel anæstesi. Anæstesi typer. Spørgsmål 1. Anæstesi forløb.

Induktion. Vedligehold. Opvågning. Program. Generel anæstesi. Elementer i generel anæstesi. Anæstesi typer. Spørgsmål 1. Anæstesi forløb. Program Generel anæstesi Centrale temaer Bestanddele af generel anæstesi Opbygning af generel anæstesi Typer af generel anæstesi Vigtige farmakologiske stoffer Holdundervisning farmakologi Tandlægehøjskolen

Læs mere

EAPD-retningslinjer for Behaviour Management hvad blev det

EAPD-retningslinjer for Behaviour Management hvad blev det EAPD-retningslinjer for Behaviour Management hvad blev det til? Hanne Berthelsen 1, Gro Haukali 2,3, Birthe Høgsbro Østergaard 3, Birgitte Uldum 4, Ulla Kirkegaard 4, Pia Clemmensen 5, Pia Wogelius 5,

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR IKKE-KIRURGISK BEHANDLING AF NYLIG OPSTÅET LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (LUMBAL RADIKULOPATI)

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR IKKE-KIRURGISK BEHANDLING AF NYLIG OPSTÅET LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (LUMBAL RADIKULOPATI) NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR IKKE-KIRURGISK BEHANDLING AF NYLIG OPSTÅET LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (LUMBAL RADIKULOPATI) 2016 National klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nylig

Læs mere

Epidemiologisk evidens og opsummering

Epidemiologisk evidens og opsummering Epidemiologisk evidens og opsummering Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 12. juni 2014 l Dias nummer 1 Sidste

Læs mere

Kejsersnit, kirurgi og evidens Metodiske problemer ved forskning i kirurgiske indgreb

Kejsersnit, kirurgi og evidens Metodiske problemer ved forskning i kirurgiske indgreb Kejsersnit, kirurgi og evidens Metodiske problemer ved forskning i kirurgiske indgreb Jeppe Bennekou Schroll, læge, phd, Hvidovre Hospital TOF 30. okt 2015 Interessekonflikter: ingen Take home message

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

Cand. Scient. San. Projektfysioterapeut Ph.d stud Morten Quist UCSF

Cand. Scient. San. Projektfysioterapeut Ph.d stud Morten Quist UCSF Cand. Scient. San. Projektfysioterapeut Ph.d stud Morten Quist UCSF LUFT November 2011 UCSF Forskerkursus Afsluttende skriftlig rapport Rapporten Kursisternes individuelle arbejde med selvvalgt klinisk

Læs mere

Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT

Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT Evidensbaseret Praksis DF Region Nord Marts 2011 Jane Andreasen, udviklingsterapeut og forskningsansvarlig, MLP. Ergoterapi- og fysioterapiafdelingen,

Læs mere

Eksperimenter. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011

Eksperimenter. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011 Eksperimenter Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011 Epidemiologiske studier Observerende studier beskrivende (populationer) regional variation migrations

Læs mere

Dato 18-06-2015. Retningslinjen forventes udgivet primo juli 2015.

Dato 18-06-2015. Retningslinjen forventes udgivet primo juli 2015. Dato 18-06-2015 Sagsnr. 4-1013-41/2 ANWS anws@sst.dk Notat vedrørende høringssvar til national klinisk retningslinje for udvalgte sundhedsfaglige indsatser ved rehabilitering til patienter med type 2 diabetes

Læs mere

6 Medicinrådets kategorisering af den kliniske merværdi (Forslag til ny formulering af afsnit 6)

6 Medicinrådets kategorisering af den kliniske merværdi (Forslag til ny formulering af afsnit 6) Høringsmateriale 2/2: Høring over forslag til ændring afsnit 6 vedrørende kategorisering af klinisk merværdi i Metodehåndbog for Medicinrådets arbejde med at udarbejde fælles regionale vurderinger af nye

Læs mere

Brug af digitale medier til sundhedsfremme - Et litteraturstudie

Brug af digitale medier til sundhedsfremme - Et litteraturstudie 6 Brug af digitale medier til sundhedsfremme - Et litteraturstudie Baggrund Kan de digitale medier bruges til sundhedsfremmende aktiviteter, og har det en effekt? Det spørgsmål stilles ofte, og denne rapport

Læs mere

Kritisk vurdering af en oversigtsartikel

Kritisk vurdering af en oversigtsartikel Metodeartikel af Hans Lund, fysioterapeut, ph.d., Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital Lund H. (2000) (online 2003, 4. november). Forskning i Fysioterapi (1. årg.), s. 1-6 URL: htpp:///sw1250.asp

Læs mere

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Notat Danske Fysioterapeuter Behandling af knæartrose med borgeren i centrum Dette notat indeholder forslag til, hvordan behandlingen

Læs mere

Du kan søge på emner, forfattere eller titler og lave kædesøgninger på baggrund af artiklernes referencelister.

Du kan søge på emner, forfattere eller titler og lave kædesøgninger på baggrund af artiklernes referencelister. Scopus Scopus er en af de største og mest omfangsrige artikel- og citationsdatabase over peer reviewed litteratur, hvor du kan finde, analysere og få illustreret sammenhængen i engelsksproget videnskabeligt

Læs mere

Kritisk læsning af kohorte studie Oversat efter: Critical Appraisal skills Programme (CASP) Making sense of evidence

Kritisk læsning af kohorte studie Oversat efter: Critical Appraisal skills Programme (CASP) Making sense of evidence Kritisk læsning af kohorte studie Oversat efter: Critical Appraisal skills Programme (CASP) Making sense of evidence Public Health Resource Unit 2002 http://www.phru.nhs.uk/casp/critical_appraisal_tools.htm

Læs mere

Postoperativ smertebehandling i hjemmet med en elastomerisk pumpe en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

Postoperativ smertebehandling i hjemmet med en elastomerisk pumpe en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning Postoperativ smertebehandling i hjemmet med en elastomerisk pumpe en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008; 8(2) Postoperativ smertebehandling

Læs mere

Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH

Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH 1 Baggrund: Hvad viser reviews af økonomiske studier af telemedicin? Forfatter Antal studier Andel

Læs mere

Bilag 1 Søgeprotokol Charlotte Enger-Rasmussen & Anne Kathrine Norstrand Bang Modul 14 Bachelorprojekt 4. juni 2013

Bilag 1 Søgeprotokol Charlotte Enger-Rasmussen & Anne Kathrine Norstrand Bang Modul 14 Bachelorprojekt 4. juni 2013 Søgeprotokol Titel: Cancerpatienters oplevelser med cancerrelateret fatigue og seksualitet Problemformulering: International og national forskning viser at mange patienter lider af cancer relateret fatigue,

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8 Side 1 Side 2 Konklusion COMFORTneo er specielt udviklet til at måle smerter på nyfødte børn. Den er en videreudvikling COMFORT skalaen {Ambuel, 1992 1341}, Denne skala er kendt og brugt på danske

Læs mere

Kæbeled. Intra-artikulære injektioner. Akut luksation og displacering af discus. Farmakologisk behandling af post-operative smerter

Kæbeled. Intra-artikulære injektioner. Akut luksation og displacering af discus. Farmakologisk behandling af post-operative smerter Kæbeled Akut luksation og displacering af discus Farmakologisk behandling af post-operative smerter Diskus displacering u. reduktion med nedsat gabeevne (Dislocatio disci (ad ant.) art. temp. mand.) Oplysning

Læs mere

Sygeplejefaglige anbefalinger til håndtering af Eksternt Ventrikulært Dræn (EVD)

Sygeplejefaglige anbefalinger til håndtering af Eksternt Ventrikulært Dræn (EVD) Sygeplejefaglige anbefalinger til håndtering af Eksternt Ventrikulært Dræn (EVD) Tina Wang Vedelø, udviklingsansvarlig sygeplejerske, cand. cur. Neurokirurgisk Afdeling NK, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving Artikelsøgning - Workshop Berit Elisabeth Alving Program: 1. Søgeteknikker og søgestrategier 2. Søgninger i sundhedsfaglige databaser: PubMed Embase/ Cinahl Pubmed Embase Cinahl Tidsskrifter om alle sundhedsfaglige

Læs mere

Høring: Klinisk Retningslinje for Trachealsugning af den voksne intuberede patient

Høring: Klinisk Retningslinje for Trachealsugning af den voksne intuberede patient Dansk Selskab for Fysioterapi 11. juni 2014 Høring: Klinisk Retningslinje for Trachealsugning af den voksne intuberede patient Til: Center for Kliniske Retningslinjer Dansk Selskab for Fysioterapi ønsker

Læs mere

Tillæg til Studieordning for Folkesundhedsvidenskab

Tillæg til Studieordning for Folkesundhedsvidenskab Tillæg til Studieordning for Folkesundhedsvidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet 2015 Tillæg til studieordningen for kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab - 2013 Modulerne

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 3 Bilag 3. SfR Checkliste. Kilde 14 SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Daniels J, Sun S, Zafereo J, Minhajuddin A, Nguyen C, Obel O, Wu R, Joglar J. Prevention

Læs mere

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi : FOBT og sigmoideoskopi John Brodersen MD, GP, PhD, Lektor Forskningsenheden og Afdeling for Almen Praksis, Københavns Universitet john.brodersen@sund.ku.dk Formålet med præsentation At fremlægge bedst

Læs mere

Introduktion til "Systematic Review" Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College

Introduktion til Systematic Review Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College Introduktion til "Systematic Review" Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College 1 Program 11.30-12.00 Præsentation af SR hvad er det og hvad kan det bruges til? 12.00-12.10 Summe:

Læs mere

Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning

Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning Anden del: systematisk og kritisk læsning DMCG-PAL, 8. april 2010 Annette de Thurah Sygeplejerske, MPH, ph.d. Århus Universitetshospital

Læs mere

Det Videnskabelige Råd ved Center for Kliniske retningslinjer. Hvilke problemstillinger arbejdes der med?

Det Videnskabelige Råd ved Center for Kliniske retningslinjer. Hvilke problemstillinger arbejdes der med? Det Videnskabelige Råd ved Center for Kliniske retningslinjer Hvilke problemstillinger arbejdes der med? 1 Det Videnskabelige Råd Skal rådgive i forhold til metodiske og forskningsmæssige problemstillinger

Læs mere

KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATSER GUIDE TIL VIDENSBANK

KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATSER GUIDE TIL VIDENSBANK Til Københavns Kommune Dokumenttype Guide til vidensbank Dato Maj 2013 KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATSER GUIDE TIL VIDENSBANK Mangler billede INDHOLD 1. Introduktion til vidensbanken 2 2. Hvilken viden indeholder

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR REHABILITERING AF PATIENTER MED PRO- STATAKRÆFT

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR REHABILITERING AF PATIENTER MED PRO- STATAKRÆFT NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR REHABILITERING AF PATIENTER MED PRO- STATAKRÆFT National klinisk retningslinje for rehabilitering af patienter med prostatakræft Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen

Læs mere

Nationale kliniske retningslinjer Ernæringsterapi til underernærede patienter med KOL

Nationale kliniske retningslinjer Ernæringsterapi til underernærede patienter med KOL Nationale kliniske retningslinjer Ernæringsterapi til underernærede patienter med KOL Ulrik Winning Iepsen, Læge, PhD studerende, RH 7641. Slides: Britta Tendal, PhD, Sundhedsstyrelsen 1 GRADE (Grading

Læs mere

Der mangler evidens for fysioterapi til hoftenære frakturer

Der mangler evidens for fysioterapi til hoftenære frakturer cochrane Der mangler evidens for fysioterapi til hoftenære frakturer Der er et stort behov for RCT-studier af høj kvalitet, der undersøger, hvilken fysioterapi der er den bedste til hoftenære frakturer

Læs mere

Observation af smerter hos patienter med demens

Observation af smerter hos patienter med demens Observation af smerter hos patienter med demens, læge Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet Definition af smerte "Smerte er en ubehagelig sensorisk og emotionel oplevelse, forbundet med aktuel

Læs mere

Cochrane Library Vejledning

Cochrane Library Vejledning Cochrane Library Vejledning Cochrane Library er frit tilgængelig i Danmark, og du kan finde et link til den på Fagbibliotekets hjemmeside. Fritekstsøgning Den simpleste måde at søge i Cochrane Library

Læs mere

Vejledning i udformning af kliniske guidelines i psykiatri

Vejledning i udformning af kliniske guidelines i psykiatri Vejledning i udformning af kliniske guidelines i psykiatri Titel Titel på guidelines skal være kortfattet, men alligevel tydeligt angive det emne der behandles, f.eks.: Medikamentel behandling af skizofreni

Læs mere

Nationale referenceprogrammer og SFI

Nationale referenceprogrammer og SFI Nationale referenceprogrammer og SFI Lisbeth Høeg-Jensen Sekretariatet for Referenceprogrammer, Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering www.sst.dk/sfr Sekretariatet for Referenceprogrammer

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 7 Bilag 7. Evidenstabel Forfatter og år Studiedesig n Intervention Endpoint/ målepunkter Resultater Mulige bias/ confounder Konklusion Komm entar Eviden s- styrke/ niveau Daniel s et al 2011 Randomisere

Læs mere

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen To tilgange til fremme af oral helse hos børn og unge Population Generelle forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Inddragelse af patienter i klinisk forskning

Inddragelse af patienter i klinisk forskning Inddragelse af patienter i klinisk forskning Peter Schwarz Professor, overlæge, dr.med. Osteoporoseambulatoriet MAO og Forskningscenter for Aldring og Osteoporose, FAO Medicinsk afd. M Glostrup hospital

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for fedmekirurgi

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for fedmekirurgi KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for fedmekirurgi Baggrund og formål Der har i Danmark været en kraftig udvikling i antallet af personer med svær overvægt i løbet af de

Læs mere

Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ

Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ Hvilke spørgsmål ønskes besvaret Baggrund for spørgsmål(ene) Kort beskrivelse af problemfeltet og argumentation for projektets

Læs mere

1. Årlig revidering af Skabelon og Manual til udformning af kliniske retningslinjer

1. Årlig revidering af Skabelon og Manual til udformning af kliniske retningslinjer Referat: 19. januar 2012 7. Møde i Videnskabelig Råd Center for Kliniske Retningslinjer Dato. Den 19. januar kl. 11.00-15.00 Deltagere: Svend Sabroe, Preben Ulrich Pedersen, Mette Kildevæld Simonsen, Erik

Læs mere

Sådan kommer du i gang i MAGIC:

Sådan kommer du i gang i MAGIC: Sundhedsstyrelser tester et nyt online system til udgivelse af retningslinjer MAGIC, som bruges af flere internationale sundhedsfaglige aktører. Dette er en kort vejledning til: - Sådan kommer du i gang

Læs mere

SKABELON TIL UDFORMNING AF EVIDENSBASEREDE KLINISKE RETNINGSLINJER

SKABELON TIL UDFORMNING AF EVIDENSBASEREDE KLINISKE RETNINGSLINJER SKABELON TIL UDFORMNING AF EVIDENSBASEREDE KLINISKE RETNINGSLINJER Skabelonen er udarbejdet af: Center for Kliniske retningslinjer april 2009 Anbefalet af centrets Videnskabelige Råd, den: 5. maj 2009

Læs mere

At læse videnskabelige artikler viden og øvelse. Mette Kildevæld Simonsen Sygeplejerske, MPH, Ph.D- studerende

At læse videnskabelige artikler viden og øvelse. Mette Kildevæld Simonsen Sygeplejerske, MPH, Ph.D- studerende At læse videnskabelige artikler viden og øvelse Mette Kildevæld Simonsen Sygeplejerske, MPH, Ph.D- studerende SIG-gruppen d. 21.04 2010 1 Program 1. Hvordan er artikler opbygget 2. Hvordan læser man dem

Læs mere

Udarbejdelse af anbefalinger

Udarbejdelse af anbefalinger 1 Hver kliniske vejledning udmunder i anbefalingsgrader indenfor diagnostik, forebyggelse, behandling og effektmål. Vurdering af evidensniveau Behandling og Forebyggelse 1a Systematisk review af RCT (med

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 4 Bilag 4 Evidenstabel Forfatter År Studietype Studiets Befolkningstype Intervention Resultat Kommentarer kvalitet Escalante et Gong, Shun et 2014 RCT, crossover 2014 Metaanalys e + 42 kvinder med

Læs mere

Metodehåndbog for Medicinrådets vurdering af flere lægemidler inden for samme terapiområde. Version 1.1

Metodehåndbog for Medicinrådets vurdering af flere lægemidler inden for samme terapiområde. Version 1.1 Metodehåndbog for Medicinrådets vurdering af flere lægemidler inden for samme terapiområde Version 1.1 Indhold 1 Introduktion... 2 1.0 Om metodehåndbogen... 2 1.1 Hvad skal Medicinrådet?... 2 1.2 Fordeling

Læs mere

LÆRENDE SUCCESHISTORIER RESULTATER AF SYSTEMATISK KVALITETSARBEJDE I AKUT KIRURGI

LÆRENDE SUCCESHISTORIER RESULTATER AF SYSTEMATISK KVALITETSARBEJDE I AKUT KIRURGI LÆRENDE SUCCESHISTORIER RESULTATER AF SYSTEMATISK KVALITETSARBEJDE I AKUT KIRURGI Regionernes Databasedag København 8. april 2015 Henrik Stig Jørgensen Ledende Overlæge Nordsjællands Hospital, Kirurgisk

Læs mere

Overskrift 27pt i to eller flere linjer. Vejlederprofiler. April 2016 CAMES

Overskrift 27pt i to eller flere linjer. Vejlederprofiler. April 2016 CAMES Overskrift 27pt i to eller flere linjer teksten Forskningstræning vokser opad for anæstesiologer Brødtekst 22pt skrives her Vejlederprofiler Andet niveau Tredje niveau Fjerde niveau Femte niveau April

Læs mere

Center for Kliniske Retningslinjer Clearinghouse Årgang 9, nummer 2, juli 2016 NYHEDSBREV

Center for Kliniske Retningslinjer Clearinghouse Årgang 9, nummer 2, juli 2016 NYHEDSBREV Nyhedsbrev juli 2016 Fortolkning og udarbejdelse af kliniske retningslinjer efter GRADE-metoden er en udfordring for både klinikere og forfattere af kliniske retningslinjer. For at kunne give bedste mulige

Læs mere

Sedering og smertekontrol i pædodontien

Sedering og smertekontrol i pædodontien Sedering og smertekontrol i pædodontien gro haukali Behovet for adækvat smertekontrol ved tandbehandling af børn stiller store krav til den behandlende tandlæge. Der skal i hvert enkelt tilfælde tages

Læs mere

Evidenspyramiden kort fortalt. Forskningstræning Modul 1

Evidenspyramiden kort fortalt. Forskningstræning Modul 1 Evidenspyramiden kort fortalt Forskningstræning Modul 1 Enhedens navn Evidens Pyramiden Meta-analysis Systematic Review RCT Cohort studies Case Control studies Case series/case reports Animal research/laboratory

Læs mere

Klinisk retningslinje for smertebehandling med stærke opioider til voksne cancerpatienter i palliativt forløb

Klinisk retningslinje for smertebehandling med stærke opioider til voksne cancerpatienter i palliativt forløb Godkendt dato: 01.11.2015 Revisionsdato: 01.11.2019 Udløbsdato: 31.10.2020 Klinisk retningslinje for smertebehandling med stærke opioider til voksne cancerpatienter i palliativt forløb Nan Sonne, overlæge,

Læs mere

Valgfag modul 13. Formulering af det gode kliniske spørgsmål. Helle Skovbakke, Adjunkt, UC Syddanmark

Valgfag modul 13. Formulering af det gode kliniske spørgsmål. Helle Skovbakke, Adjunkt, UC Syddanmark Valgfag modul 13 Formulering af det gode kliniske spørgsmål 1 Hvorfor kunne formulere et fokuseret spørgsm rgsmål? Det er et af læringsudbytterne på dette valgfag. Det er en forudsætning for at kunne udvikle

Læs mere

Man fandt, at KOL sygdommen i Danmark medfører store samfundsudgifter til medicin, sygedagpenge, hjemmehjælp osv. De seneste analyser tyder på, at

Man fandt, at KOL sygdommen i Danmark medfører store samfundsudgifter til medicin, sygedagpenge, hjemmehjælp osv. De seneste analyser tyder på, at DEL III A Metode Introduktion Denne kliniske retningslinje for fysioterapi til patenter med KOL blev udarbejdet i perioden september 2006 til januar 2007 efter en model, som i 2004 blev vedtaget i den

Læs mere