Effekten af nedfældning. - dokumentation for effekten af ammoniakfordampning og lugtgener RAPPORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Effekten af nedfældning. - dokumentation for effekten af ammoniakfordampning og lugtgener RAPPORT"

Transkript

1 Effekten af nedfældning - dokumentation for effekten af ammoniakfordampning og lugtgener RAPPORT AF TORKILD BIRKMOSE AGROTECH APRIL 2014

2 EFFEKTEN AF NED- FÆLDNING Af Torkild Birkmose, AgroTech

3 INDHOLD 1. Indledning og baggrund Ammoniakfordampning Nedfældningsdybde Emission af lugt Vurdering i forhold til VERA-protokol Konklusion Referencer Effekten af nedfældning 3

4 1. INDLEDNING OG BAGGRUND Miljøstyrelsen vil revidere Teknologilisten, og i den forbindelse ønsker styrelsen en analyse af den eksisterende dokumentation for udbringning af husdyrgødning ved nedfældning på sort jord (ubevokset jord) og på fodergræs. Denne rapport giver et review af dansk og international litteratur om den miljømæssige effekt af at anvende nedfældning af gylle. Effekten er afgrænset til at dække effekten på ammoniakfordampning og lugtgener målt i forhold til slangeudlægning. I Miljøstyrelsens Teknologilisten er anført den effekt, som man tillægger nedfældning af gylle i forhold til slangeudlægning. Effekterne er anført i tabel 1. Tabel 1. Teknologilistens effektvurdering af nedfældning af gylle i forhold til slangeudlæ g- ning. Anført som den procentvise reduktion af ammoniakfordampning og lugt ved nedfæl d- ning i forhold til slangeu dlægnin g. Reduktion af ammoniakfordampning Reduktion af lugtgener Nedfældning i græs >25 Ca. 25 Sortjordsnedfældning >85 >80 Effekterne er bl.a. vurderet i Teknologibladene: Nedfældning af gylle i græsmarker og Nedfældning af gylle i sort jord, som er udgivet af Miljøstyrelsen i Miljøministeriet, 2010a, 2010b). Miljøstyrelsen har bedt AgroTech om en opdateret vurdering af den videnskabelige dokumentation af miljøeffekten af nedfældning. Vurderingen er baseret på en grundig gennemgang af dansk og international litteratur. 2. AMMONIAKFORDAMPNING Der har gennem de seneste ca. 20 år været meget fokus på at reducere ammoniakfordampningen fra landbruget. Udbringning af gylle kan give anledning til en betydelig ammoniakfordampning, og derfor har der været fokus på at udvikle ammoniakreducerende teknologier. Nedfældning af gylle har længe været anerkendt som teknologi til at reducere fordampningen, bl.a. på baggrund af en lang række udviklings- og dokumentationsstudier. De fleste af disse studier er gennemført i nordvest Europa. Studierne er gennemført over et meget bredt spekter af specifikke teknologier, afgrøder, gylletyper, gylledoseringer, nedfældningsdybder, vejrforhold mv., som alle påvirker ammoniakfordampningen. I tabel 2 og 3 er der vist en række studier, som viser den ammoniakreducerende effekt af forskellige nedfældningsteknologier samt den betydelige variation i forsøgsforhold og miljøeffekt. Effekten af nedfældning 4

5 Det må antages, at den relative fordampning ved nedfældning i forhold til slangeudlægning varierer mindre end den absolutte fordampning. I tabel 2 og 3 er derfor kun anført den relative effekt på ammoniakfordampningen. I tabellerne indgår de faktorer, som kan påvirke fordampningen i almindelighed og den relative fordampning i særdeleshed. Den væsentligste grund til, at nedfældning reducerer fordampningen i forhold til slangeudlægning er, at gyllen helt eller delvist kommer bort fra jordoverfladen. Derved reduceres eksponeringen af gyllen mod atmosfæren, og potentialet for fordampning falder. I figur 1 er det skitseret, hvordan gyllen eksponeres mod atmosfæren efter udbringning med forskellige udbringningsmetoder. Figur 1. Skematisk beskrivelse af forskellige teknologier til udbringning af gylle. Beskrive l- sen viser bl.a. eksponerin ge n af gylle mod atmosfæren. Jo større eksponering, jo større ammoniakfordampn ing. Den eksponerede overflade ved nedfældning er afhængig af flere forhold, og jo bedre gyllen kan være i rillen, jo mindre bliver eksponeringen. Overløb af gylle vil således øge eksponeringen og reducere effekten af nedfældningen. Især tre forhold har betydning for mængden af overløb: Nedfælderrillens dybde (volumen), afstand mellem nedfælderskær og den doserede gyllemængde. I tabel 2 er refereret forsøg i voksende afgrøder, hvor der er udført et betydeligt antal undersøgelser i såvel Danmark som udlandet. De refererede artikler er sorteret i den rækkefølge, som giver størst relevans for vurderingen af effekten af nedfældning af gylle til græs i forhold til slangeudlægning under danske forhold. Det vil sige, at danske undersøgelser med skiveskærsnedfældet kvæggylle til græs, hvor der er direkte sammenlignet med slangeudlægning, er prioriteret øverst og indgår med størst vægt i den samlede vurdering. Effekten af nedfældning 5

6 I tabel 3 er refereret forsøg på ubevoksede arealer (sortjordsnedfældning). I Danmark foregår sortjordsnedfældning normalt ved, at en kraftig stubharve monteres i gyllevognens trepunktsophæng. Bag hver harvetand er monteret et gylleudløb, som placerer gyllen i cm dybde. I forhold til skiveskærsnedfældning i afgrøder er tandnedfældning i afgrøder ikke særlig udbredt, og der findes kun relativt få undersøgelser af effekten. Det er således ikke lykkes at finde danske undersøgelser, som belyser effekten. Effekten af nedfældning på ubevoksede arealer i forhold til slangeudlægning afhænger af, om, og i givet fald hvor hurtigt, den slangeudlagte gylle i referencesituationen er blevet nedmuldet efter udbringning. Derfor er der, hvor muligt i tabel 3 anført, hvor, hvordan og hvor hurtigt gyllen er nedmuldet efter udbringningen. Effekten af nedfældning 6

7 Tabel 2. Ammoniakreduktion ved nedfældning i græs og hvede. Reduktionen i ammoniakfordampning er anført som den procentvise r eduktion ved nedfældning i forhold til slangeudlægning. I nog le af undersøgelserne er reduktionen aflæst i grafer. I disse tilfælde er reduktionen markeret med ca.. Kilde Land Afgrøde Gylletype Gylledosering, ton pr. ha Nedfældertype Nedfældningsdybde, cm Reduktion, procent VERAtest? Nyord et al., 2010 Danmark Græs Vinterhvede Kvæggylle Svinegylle Skiveskær Skiveskær 5-6 cm 5-6 cm ) 5) Nyord, 2012 (ikke publiceret) Danmark Tyskland Græs Græs Kvæggylle Kvæggylle 47, 30, 20 1) Skiveskær (2012, fs 1) 47, 30, 20 1) Skiveskær (2012, fs 2) 3-4 cm 3-4 cm Nyord, 2012 (ikke publiceret) Tyskland Græs Kvæggylle 38, 28, 28 2) Skiveskær (2011) 5-6 cm 25 Hansen et al., 2003 Danmark Græs Kvæggylle Skiveskær Skiveskær 2,5-3,2 cm 6,9 cm ca. 20 ca. 75 Smith et al., 2000 England Græs Kvæggylle 30 Skiveskær 5 cm 32 (vinter) Skiveskær 5 cm 18 (sommer) Rubæk et al Danmark Græs Græs Kvæggylle Afgasset gylle Skiveskær Skiveskær 5 cm 5 cm Rodhe & Etana, 2005 Sverige Græs Kvæggylle 25 Skiveskær Skiveskær 2,1 cm 4,5 cm 4 48 Misselbrook et al., 2002 England Græs Kvæggylle? Skiveskær? 63 Wulf et al Tyskland Græs Kvæggylle 30 Tand 10 cm 56 Vandré et al., 1997 Tyskland Vinterhvede Kvæggylle 20 Skiveskær? ca. 44 Misselbrook et al., 1996 England Græs Kvæggylle ca. 33 Tand 6 cm 37 (forår) 3) 79 (sommer) 3) Lorenz & Steffens, 1997 Tyskland Græs Kvæggylle 12-25? 5 cm 84 Nyord et al., 2012 Danmark Vinter-hvede Svinegylle Tand (2007) Skiveskær (2009) cm 5-6 cm Huijsmans et al., 1997 Holland Græs Kvæggylle Skiveskær eller tand 5 cm 54 4) Pahl et al., 2001 England Vinterhvede Svinegylle 50 Tand 5-7 cm 84 1) Til he nholdsvis 1., 2. og 3. slæt i forsøg 1 er der kun tilde lt gylle til 2. og 3. slæt. 2) Til he nholdsvis 2., 3. og 4. slæt. 3) Redu ktion i forhold til bre dspre dn in g. 4) Redu ktion i forhold til slæbesko. 5) Nedfældn ing in dgik som referen ce til forsu rin g i e n V ERA -te st. Metoden følger de rfor VE RA-protokollen for u dbrin gn in gste knologi. Effekten af nedfældning 7

8 Tabel 3. Reduktion af ammoniakfordampning ved nedfældning på ubevoksede arealer (sortjordsnedfældning). Reduktionen i ammonia kfordampning er anført som den procentvise reduktion ved nedfældning i forhold til sla ngeudlægning. Kilde Land Gylletype Gylledosering, ton pr. ha Nedfældertype Nedfældningsdybde, cm Nedmuldning efter slangeudlægning Reduktion, procent VERAtest? Wulf et al Tyskland Kvæggylle 30 Tand 10 cm 5 cm, straks 62 Huijsmann et al Holland Svinegylle 25 Tand cm Ingen 97 Balsari et al., 2005 Italien Kvæggylle 26 Tand 15 cm 5-10 cm, straks 84 Hansen et al., 2008 (review baseret på ALFAM) - Kvæggylle og svinegylle Ingen Nedharv., 6 timer Misselbrook et al., 2002 England Kvæggylle? Skiveskær?? 41 1) Moseley et al., 1998 England Svinegylle 50 Tand 5-6 cm Ingen 88 Thompson et al., 1987 England Kvæggylle 80 Tand 35 cm Ingen 94 Weslien et al., 1998 Sverige Svinegylle Ca. 30?, men dækket med jord 1) Redu ktion i forhold til bre dspre dn in g. 6 cm Harvning 6 cm, straks 94 Effekten af nedfældning 8

9 Der er meget stor variation i effekten af nedfældning i de refererede undersøgelser på bevoksede arealer. Forskellene kan skyldes forskelle i afgrøder, gylletyper, nedfældertype og udbragt mængde gylle pr. meter nedfælderrille. Hvis man alene betragter de 13 undersøgelser, hvor skiveskærsnedfældning af kvæggylle i græs har været sammenlignet med slangeudlagt kvæggylle, finder man, at nedfældning i gennemsnit har reduceret ammoniakfordampningen med 44 %. Den gennemsnitlige nedfældningsdybde har været på 4,5 cm. Der er fundet fem undersøgelser, hvor effekten af sortjordsnedfældning med en nedfældertand er sammenlignet med slangeudlægning. I gennemsnit af de fem undersøgelser har reduktionen i ammoniakfordampning i forhold til slangeudlagt gylle været på 83 %, og den gennemsnitlige nedfældningsdybde har været på knap 16 cm. Nedmuldningsmetode og -tid for den slangeudlagte gylle varierer dog mellem de tre undersøgelser. Hansen et al., (2008) evaluerede effekten af sortjordsnedfældning ud fra den empiriske ammoniakfordampningsmodel, ALFAM. Vurderingen skete dels i forhold til ikke nedmuldet slangeudlagt gylle og slangeudlagt gylle, som blev nedharvet efter 6 timer. Det blev vurderet, at sortjordsnedfældning reducerer ammoniakfordampningen med 95 og 83 % i forhold til henholdsvis ikke nedmuldet og nedharvet gylle Nedfældningsdybde Som nævnt i indledningen afhænger effekten af nedfældning af, hvor meget gyllen eksponeres mod atmosfæren. Eksponeringen afhænger primært af, hvor dybt gyllen nedfældes i jorden. Figur 2 viser effekten af nedfældningen som funktion af nedfældningsdybden. Effekten er plottet på tværs af afgrøder, gylletyper, gylledoseringer og nedfældertyper i tabel 2 og 3. Figur 2. Illustration af ne dfældnin gsdybden s betydnin g for e ffekten af ne dfæld - ningen i forhold til slange udlægnin g. Jo dybere ne dfældn ing, jo be dre e ffe kt. Effekte n er plottet på tværs af afgrøder, gylletype r, gylledoserin ger og ne d - fældertyper. Data fra tabel 2 og 3. Hvor ne dfældn ingsdybden er an givet som et in terval, er der an ven dt intervalmidtpunkt i grafen. Effekten af nedfældning 9

10 Det er kendetegnende, at effekten af nedfældning har været meget høj, hvor nedfældningsdybden har været høj (sortjordsnedfældning), og mere beskeden, hvis nedfældningsdybden var lav (nedfældning i græs). Ved en nedfældningsdybde på 15 cm på sort jord vil reduktionen i ammoniakfordampning i forhold til slangeudlægning være på ca. 85 %. I langt de fleste undersøgelser har nedfældningsdybden i græs været på 5-7 cm. Inden for dette interval har ammoniakfordampningen efter nedfældning været på ca % i forhold til slangeudlægning. Denne variation kan bl.a. skyldes forskellig gylledosering, gyllemængde pr. meter nedfælderrille, afgrødedække, nedfældertype, vejrforhold efter udbringning mv. I praksis ses det ofte, at nedfældningen ikke sker så dybt, som det er sket i forsøgene. Det skyldes bl.a., at arbejdsbredden i praksis normalt er langt større (8-12 meter) end i forsøgene, hvor der anvendes forsøgsnedfældere (2-3 meter). De brede nedfældere, der benyttes i praksis, har mange nedfælderskær, hvorfor det kan være vanskeligt at presse de mange skær i jorden (især i de yderste sektioner af nedfælderbommen), men dybden afhænger også af bl.a. jordens ler- og vandindhold samt porøsitet. Der findes kun få undersøgelser af hvilken nedfældningsdybde, der benyttes i praksis. Bastholm et al., (2003) lavede en FarmTest, hvor brugererfaringer i forbindelse med nedfældning af kvæggylle i græs blev opsamlet. I testen blev der bl.a. målt den reelle nedfældningsdybde ved otte kommercielle udbringninger med skiveskær hos praktiske landmænd. I gennemsnit var nedfældningsdybden 4,2 cm varierende fra 2 til 7 cm. I undersøgelsen af Hansen et al. (2003) blev nedfældningsdybden målt ved seks forskellige nedfældninger med kommercielle gyllevogne med skiveskær i en græsmark på lerjord. Den gennemsnitlige nedfældningsdybde var på 3,5 cm. 3. EMISSION AF LUGT Ammoniak kan måles rimelig sikkert i forsøg, fordi der kun er tale om ét kemisk stof, som kan detekteres med kemiske målinger. Måling af lugt er derimod langt mere problematisk, fordi lugt er en subjektiv sansning af et meget stort antal kemiske stoffer i kombination. Målingen kan ikke ske analytisk med et måleinstrument, men skal ske af et menneskeligt lugtpanel, som med næsen afgør, hvor kraftig en lugt er (olfaktometri). I praksis udtages en luftprøve med lugtstofferne i en pose, som sendes til analyse ved lugtpanelet. Lugtemissionen opgøres normalt som lugtenheder, hvor antallet af lugtenheder svarer til det antal gange en lugtprøve skal fortyndes, før netop 50 % af paneldeltagerne kan lugte prøverne. Olfaktometri er en relativ usikker målemetode behæftet med en række usikkerhedsfaktorer: Prøvetagningen er usikker Lugtstoffer tabes i poserne under transport Lugtstoffer tabes i fortyndingssystemet på laboratoriet I tiden efter udbringning ændrer emissionen af lugtstoffer sig hurtigt Analysen er dyr, og derfor gennemføres undersøgelser med et lavt antal gentagelser Stor tilfældig variation, fx stor variation mellem laboratorier. De refererede undersøgelser i tabel 4 er derfor typisk kendetegnet ved meget store usikkerheder. Effekten af nedfældning 10

11 I en del af undersøgelserne er de olfaktometriske målinger supplereret med kemiske målinger af enkeltstoffer, som bidrager til lugtoplevelsen. Disse målinger er mere præcise end olfaktometri, men til gengæld er det ikke umiddelbart muligt at relativere en eventuel reduktion af én eller flere lugtstoffer til en tilsvarende reduktion af lugtoplevelsen. Derfor er disse resultater ikke inddraget i tabel 4. De fleste undersøgelser af lugtreduktion ved hjælp af nedfældning er foretaget med svinegylle i vintersæd. Sandsynligvis ud fra den betragtning, at udbringning af svinegylle til vintersæd i foråret giver anledning til store lugtgener, og disse udbringninger resulterer i en række klagersager hvert forår. I gennemsnit af de 15 refererede undersøgelser i tabel 4 er der målt en reduktion af lugtemissionen ved nedfældning på 55 % på tværs af afgrøder, nedfældningsmetoder, -dybder mv. I gennemsnit af de ni af undersøgelserne, der er foretaget med skiveskær (som danner en V-formet åben nedfælderrille), er der fundet en reduktion på 45 %. I gennemsnit af de otte undersøgelser, der er foretaget med en tandnedfælder (mere eller mindre lukket rille), er der fundet en reduktion på 67 %. På sort jord er det muligt at foretage en meget effektiv nedfældning med en kraftig harvetand, hvor nedfælderrillen altid lukkes over gyllen. Reduktionen er derfor antageligvis større end de gennemsnitlige 67 %, som er gennemsnittet ved nedfældning med tand i tabel 4. Effekten af nedfældning 11

12 Tabel 4. Reduktionen i lugtgenerne er anført som den procentvise reduktion ved nedfældning i forhold til slangeudlægning. I nogle af undersøge l- serne er reduktionen aflæst i grafer. I disse tilfælde er reduktionen markeret med ca.. Kilde Land Afgrøde Gylletype Gylledosering, ton pr. ha Nedfældertype Nedfældningsdybde, cm Reduktion, procent VERA-test? Nyord et al., 2010 Danmark Græs Kvæggylle Skiveskær 5-6 cm (2. juni) 5-6 cm (15. juni) Ca. 66 Ca. 52 2) 2) Bang, 2005 Danmark Vinterhvede Svinegylle 25 Skiveskær, Hatting? Ca. 42 Hansen et al., 2010 Danmark Vinterhvede Svinegylle 30 Skiveskær, 2008 Skiveskær, 2009? Nyord & Hansen, 2008 Danmark Vinterhvede Svinegylle 30 Tand Tand m. vingeskær 12 cm 8 cm Ca Domino & Hansen, 2008 Danmark Vinterhvede Svinegylle? Tand Skær?? Ca. 67 Ca. 63 Feilberg et al., 2011 Danmark Vinterhvede Svinegylle Tand, 2007 Skiveskær, 2009 Tand m. vingeskær, 2009??? Moseley et. al., 1998 England Vårhvede Svinegylle 50 Åben rille Lukket rille 5-6 cm 5-6 cm Ca. 10 1) Ca. 60 1) Pahl et al., 2001 England Vinterhvede Svinegylle 50 Tand 5-7 cm 7 Hanna et al., 2000 USA Stubjord Svinegylle 47 Tand m. vingeskær 13 cm (majsstub) 13 cm (soyastub) 82 *) 74 *) 1) Redu ktion i forhold til bre dspre dnin g. 2) Nedfældnin g indgik som referen ce til forsu ring i en VE RA -te st. Me toden følger derfor VE RA -protokolle n for udbringn ingste knologi. Effekten af nedfældning 12

13 4. VURDERING I FORHOLD TIL VERA-PROTOKOL De refererede undersøgelser er gennemført i en række forsknings- og udviklingsprojekter. Omfang og metode varierer derfor i betydelig grad. I tabel 5 er det beskrevet, hvorvidt de enkelte undersøgelser er gennemført efter en metode, der svarer til VERAprotokollen (VERA, 2009), eller hvad der i modsat fald mangler, for at metoden vil svare til protokollen. Flere af undersøgelserne lever fuldt op til forskrifterne i VERA-protokollen. Nyord et al. (2010) er dog den eneste af undersøgelserne, som er indgået i en egentlig VERA-test, idet nedfældning indgik som reference til forsuring. Disse undersøgelser er markeret med karakteren 5 i højre kolonne i tabel 5. Andre undersøgelser vurderes til at følge protokollen på de væsentligste punkter. I en række nyere undersøgelser foretaget af Nyord (2012) er der imidlertid valgt en anden og nyere målemetode end beskrevet i protokollen. Det vurderes, at denne nye metode er lige så nøjagtig og pålidelig som den i protokollen beskrevne. Disse undersøgelser er markeret med karakteren 4 i tabel 5. Det bør i øvrigt overvejes, om protokollen bør tilføjes den nye metode. I flere undersøgelser er prøvetagning foretaget ved hjælp af vindtunneler. Denne målemetode adskiller sig markant fra protokollens forskrifter. Vindtunneler dækker jordoverfladen og skaber et kunstigt mikroklima over gylleoverfladen. Denne klimaændring påvirker ammoniakfordampningen. Dertil kommer, at overfladerne i vindtunnellen adsorberer en vis mængde af den fordampede ammoniak, som så ikke vil indgå i den målte fordampning. Derfor vil den absolutte ammoniakfordampning være relativ usikkert bestemt. Den relative forskel i ammoniakfordampning mellem fx slangeudlægning og nedfældning vil dog være mere sikkert bestemt, da fejlkilderne har nogenlunde samme effekt for begge teknologier. I flere af undersøgelserne mangler enkelte registreringer af fx jordbund, afgrøde eller ikke anført resultater af en gødningsanalyse. Disse mangler anses for værende af mindre betydning i forhold til at kunne leve op til VERA-protokollens forskrifter. Effekten af nedfældning 13

14 Tabel 5. Vurdering af de refererede undersøgelser i forhold til VERA -protokollen. Kilde Land VERAtest? Parcelstørrelse Antal gentagelser Overholdte krav i forhold til VERA Sampling OK To årstider Måleperiode OK Gødningsanalyse Afgrøde beskrevet Jordtype beskrevet Ammoniak, afgrøder Nyord et al., 2010 Danmark 4) 5 Nyord, 2012 (upublicerede data) Danmark Tyskland 4 4 Nyord, 2012 (upublicerede data) Tyskland 4 Hansen et al., 2003 Danmark 4 Smith et al., 2000 England 3 Rubæk et al Danmark 3 Rodhe & Etana, 2005 Sverige 3 Misselbrook et al., 2002 England 5 Wulf et al Tyskland 3 Vandré et al., 1997 Tyskland 3 Misselbrook et al., 1996 England 3 Lorenz & Steffens, 1997 Tyskland 2 Huijsmans & Schils, 2010 (review) 2) Holland Nyord et al., 2012 (2007) Nyord et al., 2012 (2009) Danmark 3 3 Huijsmans et al., 1997 Holland 5 Pahl et al., 2001 England 2 Ammoniak, sort jord Wulf et al Tyskland 3 Huijsmann et al Holland 5 Balsari et al., 2005 Italien 2 Hansen et al., 2008 (review) 2) Misselbrook et al., 2002 England 5 Lugtemission Nyord et al., 2010 Danmark Ja 3) 5 Bang, 2005 Danmark 4 Hansen et al., 2010 Danmark 3) 5 Nyord & Hansen, 2008 Danmark 5 Domino & Hansen, 2008 Danmark 3 Feilberg et al., 2011 Danmark 4 Moseley et. al., 1998 England 3) 4 Pahl et al., 2001 England 2 Hanna et al., 2000 USA 4 1) Be dømme lse af VE RA -niveau. 5=Leve r fu ldt op til kravene i VE RA -protokolloen. 1=Helt utilstrækkelig metode, og bør ikke tillægges værdi. 2) Revie w be dømme s ikke, da de dækker man ge forske llige me toder. 3) Målt e fter ca. 10 minutte r e fter udbringn ing, hvor protokollen fore skriver 20 minu tter. 4) Nedfældnin g in dgik som referen ce til forsu ring i en VE RA -te st. Me toden følger derfor VE RA -protokolle n for udbringn ingste knologi. Karakter, 1-5 1) Effekten af nedfældning 14

15 5. KONKLUSION Størrelsen af den reduktion på ammoniakfordampning og lugtemission, som kan opnås ved nedfældning af gylle, er bl.a. meget afhængig af, i hvor stor en grad redfældning reducerer kontakten mellem gylle og atmosfæren. Derfor ses der en vis korrelation mellem nedfældningsdybden og reduktionen. I praksis er nedfældningsdybden i græs formentlig lidt mindre end i forsøg (især på tør lerjord, som dog ikke er fremherskende for græsdyrkning i Danmark), og i praksis kan man formentlig opnå en lidt lavere reduktion, end det ses i gennemsnittet af forsøgene. Ved en nedfældningsdybde på 4-5 cm ses viser figur 2, at reduktionen i ammoniakfordampning i de refererede forsøg har været mellem ca. 20 og 85 %. Der er refereret 13 forsøg med nedfældning af kvæggylle til græs, og i gennemsnit har nedfældning reduceret ammoniakfordampningen med 44 % (standardafvigelse på 26 %). Teknologilistens nuværende effektvurdering for nedfældning i græs (25 %) er lavere end, hvad der er målt i gennemsnit i de 13 forsøg. Der er refereret 9 forsøg med sortjordsnedfældning. I gennemsnit har sortjordsnedfældning reduceret ammoniakfordampningen med 81 % (standardafvigelse på 17 %). Teknologilistens nuværende effektvurdering for sortjordsnedfældning (85 %) svarer nogenlunde til, hvad der er målt i gennemsnit i de ni forsøg. For lugtgener er reduktionen ved nedfældning meget usikkert bestemt. Reduktionen i lugtgener vurderes imidlertid til at være på nogenlunde samme niveau som reduktionen i ammoniakfordampning. En vurdering af de anvendte analysemetoder til måling af ammoniakfordampning i de refererede undersøgelser i forhold VERA-protokollen viser, at hovedparten af undersøgelserne er udført efter en metode, som enten følger protokollen eller har et niveau, som vurderes på højde med VERA-protokollen. Det vurderes derfor, at undersøgelserne samlet set har en kvalitet, som tillader en forsvarlig vurdering af effekten nedfældning i forhold til slangeudlægning. På trods af, at målingerne generelt er gennemført efter en høj standard, er der stor variation mellem undersøgelserne. Det vurderes, at denne variation hovedsageligt skyldes forskelle i vejrforhold, jordtyper, gylledoseringer, afgrødedække mv. En vurdering af metoderne til bestemmelse af lugtemission viser, at flere undersøgelser er gennemført efter VERA-protokollen eller metoder, som er tæt på samme niveau som VERA-protokollen. Imidlertid er metoden i protokollen forbundet med så store usikkerheder, at de målte reduktioner skal tolkes med stor forsigtighed. Effekten af nedfældning 15

16 6. REFERENCER Balsari, P.; Airaldi, G. & Gioelli, F. (2005). Improved recycling of livestock slurries on maize by means of a modular tanker and spreader. Bioresource Technology 96, p Bang, M. (2005). Lugt fra udbragt gylle I vinterhvede. FarmTest Maskiner og Planteavl nr. 40. Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret. Bastholm, K.; Hansen, J.P.; Høy, J.J. & Birkmose, T.S. (2003). Gyllenedfældning i græs og vinterhvede. FarmTest nr. 5, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret. Domino, H.B. & Hansen, A.G. (2008). Ned med lugten ved gylleudbringning. Info - Plan og Miljø, Feilberg, A.; Nyord, T.; Hansen, M.N. & Lindholst, S. (2011). Chemical Evaluation of Odor Reduction by Soil Injection of Animal Manure. Journal of Environmental Quality, 40, Hanna, H.M.; Bundy, D.S.; Lorimor, J.C.; Mickelson, S.K.; Melvin, S.W. & Erbach, D.C. (2000). Manure incorporation equipment effects on odor, residue cover and crop yield. Applied Engineering in Agriculture 16, Hansen, M.N.; Nyord, T. & Birkmose, T.S. (2010). Injection of animal slurry to winter cereals - effects on crop yield and emissions of odour and ammonia. Proceeding from 14 th International Conference in Lisboa, Portugal. Hansen, M.N.; Sommer, S.G. & Madsen, N.P. (2003). Reduction of Ammonia Emission by Shallow Slurry Injection: Injection Efficiency and Additional Energy Demand. Journal of Environmental Quality 32, Hansen, M.N.; Sommer, S.G.; Hutchings, N.J. & Sørensen, P. (2008). Emissionsfaktorer til beregning af ammoniakfordampning ved lagring og udbringning af husdyrgødning. DJF Husdyrbrug nr. 84. Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet. Huijsmanns, J.F.M., Hol, J.M.G & Bussink, D.W. (1997). Reduction of ammonia emission by new slurry application techniques on grassland. Gaseous Nitrogen Emissions from Grassland, p Huijsmanns, J.F.M., Hol, J.M.G & Vermeulen, G.D (2003). Effect of application method, manure characteristics, weather and field conditions on ammonia volatilization from manure applied to arable land. Atmospheric Environment 37, p Miljøministeriet, 2010a. Nedfældning af gylle i græsmarker. Teknologiblad. Miljøministeriet, 2010b. Nedfældning af gylle i sort jord. Teknologiblad. Misselbrook, T.H.; Laws, J.A. & Pain, B.F. (1996). Surface application and shallow injection of cattle slurry on grassland: nitrogen losses, herbage yields and nitrogen recoveries. Grass and Forage Science 51, p Misselbrook, T.H.; Smith, K.A.; Johnson, R.A. & Pain, B.F. (2002). Slurry Application Techniques to reduce Ammonia Emissions: Results of some UK Field-scale Experiments. Biosystems Engineering, 81, p Moseley. P.J.; Misselbrook, T.H.; Pain, B.F.; Earl, R. & Godwin, R.J. (1998). The Effect of Injector Tine Design on Odour and Ammonia Emissions following Injection of Bio-solids into Arable Cropping. Journal of Engineering Research 71, p Effekten af nedfældning 16

17 Nyord, T.; Hansen, M.N. & Birkmose, T.S. (2012). Ammonia volatilisation and crop yield following land application of solid liquid separated, anaerobically digested, and soil injected animal slurry to winter wheat. Agriculture, Ecosystems and Environment 160, p Nyord, T.; Petersen, S.O.; Hansen, M.N.; Liu, D. & Adamsen, A.P. (2010). Emission af ammoniak, lugt og lattergas ved udbringning af gylle med slæbeslanger, nedfældning og forsuring med SyreN- og Infarmsystemer. Notat om SyreN-projekt. Aarhus Universitet. Nyord, T. & Hansen, M.N. (2008). Soil injection of animal slurry to growing cereals - effect on odour emission, drought requirement and yield. Proceeding from 13 th International Conference in Albena, Bulgaria. Pahl, O.; Godwin, R.J.; Hann, M.J. & Waine, T.W. (2001). Cost-Effective Pollution Control by Shallow Injection of Pig Slurry into Growing Crops. Journal of Engineering Research 80, p Rodhe, L. & Etana, A. (2005). Performance of Slurry Injectors compared with Band Spreading on Three Swedish Soils with Ley. Biosystems Engineering 92, Rubæk, G.H.; Henriksen, K.; Petersen, J.; Rasmussen, B. & Sommer, S.G. (1996). Effects of application technique and anaerobic digestion on gaseous nitrogen loss from animal slurry applied to ryegrass (Lolium perenne). Journal og Agricultural Science, Cambridge 126, p Smith, K.A.; Jackson, D.R. Misselbrook, T.H.; Pain, B.F. & Johnson, R.A. (2000). Reduction of ammonia emission by slurry application techniques. Journal of Agricultural Engineering Research 77, Tompson, R.B.; Ryden, J.C. & Lockyer, D.R. (1987). Fate of nitrogen in cattle slurry following surface application or injection to grassland. Journal of Soil Science 38, Vandré, R.; Clemens, J.; Goldbach, H. & Kaupenjohann, M. (1997). NH 3 and N 2O emissons after landspreading of slurry as influenced by application technique and dry matter-reducton. I. NH 3 emissions. Z. Pflanzenernähr. Bodenk. 160, p VERA, (2009). Test Protocol for Measurement of Gaseous Emissions from Land Applied Manure. Testprotokol fra VERA-sekretariatet. Weslien, P.; Klemedtsson, L.; Svensson, L.; Galle, B.; Kasimir-Klemedtsson, Å. & Gustafsson, A. (1998). Nitrogen losses following application of pig slurry to arable land. Soil Use and Management, 14, Wulf, S.; Maeting, M. & Clemens, J. (2002). Application technique and slurry co-fermentation effects on ammonia, nitrous oxide, and methane emissions after spreading: I. Ammonia volatilization. Journal of Environmental Quality 31, p Effekten af nedfældning 17

Faglig rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen December 2006

Faglig rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen December 2006 Faglig rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen December 2006 Side 1 Forord Denne faglige udredning vedrørende en ny lugtvejledning er udarbejdet

Læs mere

Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí=

Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Afrapportering fra arbejdsgruppen for evaluering af virkemidler til reduktion af kvælstofudvaskning samt øvrige kvælstofrelaterede indsatser i VMP III aftalen Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008

Læs mere

Grøn Viden Markbrug Hurtig nedmuldning af fast husdyrgødning betydning for ammoniakfordampning og økonomi

Grøn Viden Markbrug Hurtig nedmuldning af fast husdyrgødning betydning for ammoniakfordampning og økonomi Grøn Viden Markbrug Hurtig nedmuldning af fast husdyrgødning betydning for ammoniakfordampning og økonomi Martin Nørregaard Hansen og Torkild S. Birkmose En stor del af kvælstofindholdet i husdyrgødning

Læs mere

Virkemidler til realisering af målene i EUs Vandramme-direktiv

Virkemidler til realisering af målene i EUs Vandramme-direktiv Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Faglig rapport fra DMU nr. 625, 2007 Virkemidler til realisering af målene i EUs Vandramme-direktiv Udredning for udvalg nedsat af Finansministeriet og Miljøministeriet:

Læs mere

Konsekvenser af ny beregningsmetode for skorstenshøjder ved lugtemission

Konsekvenser af ny beregningsmetode for skorstenshøjder ved lugtemission Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Konsekvenser af ny beregningsmetode for skorstenshøjder ved lugtemission Faglig rapport fra DMU, nr. 327 Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Notat vedrørende den tematiske jordstrategi s relevans for danske forhold

Notat vedrørende den tematiske jordstrategi s relevans for danske forhold - 1 - Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet 08-02-2011 Aarhus Universitet Notat vedrørende den tematiske jordstrategi s relevans for danske forhold Af lektor Lars Elsgaard Institut for Jordbrugsproduktion

Læs mere

Bestemmelse af N og P tab fra landbruget, samt fastlæggelse af reduktionsbehov (Task 1.2)

Bestemmelse af N og P tab fra landbruget, samt fastlæggelse af reduktionsbehov (Task 1.2) AGWAPLAN Bestemmelse af N og P tab fra landbruget, samt fastlæggelse af reduktionsbehov (Task 1.2) Christen D. Børgesen 1, Søren K. Hvid 2, Uffe Jørgensen 1, Inge T. Kristensen 1, Karin H. Nilsson 3, Christian

Læs mere

Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi Jacobsen, Brian H.; Laugesen, Frederik Møller; Dubgaard, Alex; Bojesen, Mikkel

Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi Jacobsen, Brian H.; Laugesen, Frederik Møller; Dubgaard, Alex; Bojesen, Mikkel university of copenhagen Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi Jacobsen, Brian H.; Laugesen, Frederik Møller; Dubgaard, Alex; Bojesen, Mikkel Publication date: 2013 Document

Læs mere

Undersøgelse af det danske P-indeks på baggrund af markdata fra to oplande

Undersøgelse af det danske P-indeks på baggrund af markdata fra to oplande Det danske P- indeks Markdata kontra registerdata Undersøgelse af det danske P-indeks på baggrund af markdata fra to oplande Følgende personer har bidraget til rapporten Rita Hørfarter og Leif Knudsen,

Læs mere

VIRKEMIDLER TIL REALISERING AF 2. GENERATIONS VANDPLANER OG MÅLRETTET AREALREGULERING

VIRKEMIDLER TIL REALISERING AF 2. GENERATIONS VANDPLANER OG MÅLRETTET AREALREGULERING VIRKEMIDLER TIL REALISERING AF 2. GENERATIONS VANDPLANER OG MÅLRETTET AREALREGULERING JØRGEN ERIKSEN, POUL NORDEMANN JENSEN OG BRIAN H. JACOBSEN (REDAKTØRER) DCA RAPPORT NR. 052 DECEMBER 2014 AARHUS AU

Læs mere

Ice control Technology with 20% salt/water solution on highways, (Brug af 20 % saltvands opløsning til glatføre bekæmpelse på større veje) Af

Ice control Technology with 20% salt/water solution on highways, (Brug af 20 % saltvands opløsning til glatføre bekæmpelse på større veje) Af Ice control Technology with % salt/water solution on highways, (Brug af % saltvands opløsning til glatføre bekæmpelse på større veje) Af civilingeniør J Kr Fonnesbech, Fyns Amt, Danmark. INDHOLDSFORTEGNELSE.

Læs mere

Maskiner og planteavl nr. 110 2010. FarmTest. Udbytteregistrering

Maskiner og planteavl nr. 110 2010. FarmTest. Udbytteregistrering Maskiner og planteavl nr. 110 2010 FarmTest Udbytteregistrering Titel: Udbytteregistrering Forfatter: Grzegorz Nowak og Jørgen Pedersen, AgroTech, og Michael Højholdt, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret

Læs mere

15. februar 2013. Danske og internationale styrkepositioner på IKTområdet. En bibliometrisk analyse af dansk IKT-forskning

15. februar 2013. Danske og internationale styrkepositioner på IKTområdet. En bibliometrisk analyse af dansk IKT-forskning 15. februar 2013 Danske og internationale styrkepositioner på IKTområdet En bibliometrisk analyse af dansk IKT-forskning Front page picture is a word-cloud representation of the keywords used in the bibliometric

Læs mere

Drænvandsundersøgelsen 2012/13 Resultater

Drænvandsundersøgelsen 2012/13 Resultater Drænvandsundersøgelsen 2012/13 Resultater Juli 2013 Konsulent Kristoffer Piil Chefkonsulent Leif Knudsen vfl.dk Forord Denne rapport er en afrapportering af resultaterne fra den drænvandsundersøgelse,

Læs mere

37/2001 TEMA-rapport fra DMU. Danmarks Miljøundersøgelser. Borte med blæsten? Modeller til vurdering af luftforurening

37/2001 TEMA-rapport fra DMU. Danmarks Miljøundersøgelser. Borte med blæsten? Modeller til vurdering af luftforurening 37/2001 TEMA-rapport fra DMU Danmarks Miljøundersøgelser Borte med blæsten? Modeller til vurdering af luftforurening Danmarks Miljøundersøgelser 2001 Borte med blæsten? Modeller til vurdering af luftforurening

Læs mere

- Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os

- Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os Nr. 3: Oktober 1997 - Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os - De nyeste sorte tal for Danmark kommenteres af forbundsformand Poul Erik Skov Christensen fra SID - Hvor mange frynsegoder

Læs mere

BIOMETHANE REGIONS. Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK. With the support of

BIOMETHANE REGIONS. Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK. With the support of DK BIOMETHANE REGIONS Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK With the support of DLBR Bioenergi Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug Biogasanlæg giver landbruget mange fordele

Læs mere

Forfattere: Ida Bülow Gregersen, DTU, Henrik Madsen, DHI, Jens Jørgen Linde, Krüger, og Karsten Arnbjerg-Nielsen, DTU

Forfattere: Ida Bülow Gregersen, DTU, Henrik Madsen, DHI, Jens Jørgen Linde, Krüger, og Karsten Arnbjerg-Nielsen, DTU Opdaterede klimafaktorer og dimensionsgivende regnintensiteter Spildevandskomiteen, Skrift nr. 30 IDA Spildevandskomiteen 2014 Forfattere: Ida Bülow Gregersen, DTU, Henrik Madsen, DHI, Jens Jørgen Linde,

Læs mere

FORHØJET TOBAKSAFGIFT

FORHØJET TOBAKSAFGIFT en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk FORHØJET TOBAKSAFGIFT PÅVIRKNING AF TOBAKS- FORBRUG, GRÆNSEHANDEL SAMT STATENS AFGIFTSPROVENU

Læs mere

Skyggeøkonomien i Vesteuropa

Skyggeøkonomien i Vesteuropa Arbejdsnotat nr. 11 Skyggeøkonomien i Vesteuropa Målinger og resultater for udvalgte lande Søren Pedersen med bidrag af Esben Dalgaard Rockwool Fondens Forskningsenhed København 1997 Skyggeøkonomien i

Læs mere

Bæredygtig udnyttelse af fosfor fra spildevand

Bæredygtig udnyttelse af fosfor fra spildevand Bæredygtig udnyttelse af fosfor fra spildevand En operativ vejledning til de danske vandselskaber Miljøprojekt nr. 1661, 2015 Titel: Bæredygtig udnyttelse af fosfor fra spildevand Forfattere: Mette Dam

Læs mere

Energi fra biomasse - Ressourcer og teknologier vurderet i et regionalt perspektiv

Energi fra biomasse - Ressourcer og teknologier vurderet i et regionalt perspektiv A A R H US Uffe Jørgensen, Peter Sørensen, Anders Peter Adamsen og Inge T. Kristensen U N I V ERS I T E T Energi fra biomasse - Ressourcer og teknologier vurderet i et regionalt perspektiv Det Jordbrugs

Læs mere

TEST AF LEVELTEC ONLINE OVERVÅGNING AF GYLLEBEHOLDERE

TEST AF LEVELTEC ONLINE OVERVÅGNING AF GYLLEBEHOLDERE TEST AF LEVELTEC ONLINE OVERVÅGNING AF GYLLEBEHOLDERE AF SØREN G. RASMUSSEN OG THORKILD Q. FRANDSEN, AGROTECH APRIL 2012 Test af LevelTec Online overvågning af gyllebeholdere Af Søren G. Rasmussen og Thorkild

Læs mere

Drivhusgasudledningen ved produktion af økologiske konsumæg 2013

Drivhusgasudledningen ved produktion af økologiske konsumæg 2013 Drivhusgasudledningen ved produktion af økologiske konsumæg 2013 vfl.dk Drivhusgasudledningen ved produktion af økologiske konsumæg Udgivet: 2013 Rapporten er udarbejdet af: Tina Clausen, Videncentret

Læs mere

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser F& U rapport nr. 5 ISBN: 87-90455-74-6 DANVA Rapport Marts 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 1.1

Læs mere

Opgørelse af CO 2 - emissioner fra arealanvendelse og ændringer i arealanvendelse

Opgørelse af CO 2 - emissioner fra arealanvendelse og ændringer i arealanvendelse Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Opgørelse af CO 2 - emissioner fra arealanvendelse og ændringer i arealanvendelse LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry) Metodebeskrivelse samt opgørelse

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse 2002

Kundetilfredshedsundersøgelse 2002 Kundetilfredshedsundersøgelse 2002 Skadesforsikring Side 1 Indledning Indledning Side 2-6 Hovedresultater Indledning Datagrundlag EPSI-modellen Side 7-14 Spørgsmål Side 15-22 Appendiks Side 23-28 Side

Læs mere

Kvælstofbalancer i dansk landbrug

Kvælstofbalancer i dansk landbrug Kvælstofbalancer i dansk landbrug Mark- og staldbalancer Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Kvælstofbalancer i dansk landbrug Mark- og staldbalancer Udgiver: Miljø-

Læs mere

Biogaspotentiale som vedvarende energikilde

Biogaspotentiale som vedvarende energikilde 2013 potentiale som vedvarende energikilde Århus Maskinmesterskole 16-12-2013 1. Titelblad Titel: Emme: Opgavetype: Uddannelse: Udannelse sted: Fagområde: potentiale som vedvarende energikilde Vedvarende

Læs mere

Insekticidresistens hos væggelus i Danmark

Insekticidresistens hos væggelus i Danmark Insekticidresistens hos væggelus i Danmark Ole Kilpinen, Karl Martin Vagn-Jensen & Michael Kristensen Skadedyrlaboratoriet Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Miljøprojekt Nr. 1209

Læs mere